Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
20.12.2019
Районен съд Несебър има нов сайт [ още ... ]

 

   

Обяви за работа

 

    

 

 Съгласно Чл. 343. (1) от ЗСВ (Закон за съдебната власт), съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите на съдебната власт се назначава след провеждане на конкурс.

 

 

РАЙОНЕН СЪД- ГР.НЕСЕБЪР

 

О Б Я В Я В А: 

 

Конкурс за длъжността „Съдебен секретар”

 

-Кратно описание на длъжността:    Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания;  изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания;  подготвя формуляри, графици, призовки и др. документи постъпили в съдебно заседание, номерира представените по делата документи от съдебното заседание, изготвя изпълнителни листове по делата по разпореждане на съдията докладчик и други;

 

-Минимален размер на основната заплата – 708 лв.

  

-Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен секретар”:

·                    Степен на завършено образование – средно;

·                    Отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата/ и на процесуалните закони – Граждански процесуален кодекс и Наказателно - процесуален кодекс, в частта свързана с обработката и движението на делата;

·              Отлично владеене на машинопис;     

·              Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

·              Отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;

·              Отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и др.;

·              Добра комуникативност.

 

Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността „Съдебен секретар”. 

 

Начин на провеждането на конкурса и оценяване на кандидатите:

 

Конкурсът да се проведе на два етапа, като до втори етап бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.

Оценяването във втори етап да се извършва по шестобална система /оценки от 2 до 6/.

 

Етапите на провеждане на конкурса включват както следва: 

 

Първи етап

разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап

Втори етап

практически изпит – проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с Microsoft Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС,/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частите, посочени за съответната длъжност и събеседване с кандидатите.

 

 

 


  

 Необходими документи за участие в конкурса:

-писмено заявление за участие в конкурс;

-подробна автобиография – европейски формат;

-копие от лична карта;

-копие от диплома за завършена степен на образование;

-копие на документи, удостоверяващи трудов стаж;

-свидетелство за съдимост-оригинал;

-медицинско свидетелство-оригинал;

-декларация по чл.136 от ПАС;

-декларация по чл.137, ал.2 от ПАС във вр. с чл.107а, ал.1 от КТ;

-други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността.

 

 

 

 

Място на подаване на документите:

Районен съд- гр.Несебър, ул. “ Иван Вазов” 23, етаж 1, стая 3, адм.секретар.

 

 

Срок на подаване на документите:   08.11.2019г., включително.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени в сградата на РС- Несебър на ул. “Иван Вазов” 23, както и на сайта на съда: www.rs-nesebar.org.

 

 

 


  


 


    

 

Съгласно Чл. 343. (1) от ЗСВ (Закон за съдебната власт), съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите на съдебната власт се назначава след провеждане на конкурс.

 

 

РАЙОНЕН СЪД- ГР.НЕСЕБЪР

 

О Б Я В Я В А: 

 

Конкурс за заемане на длъжността „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“

- 1 раб.място.

 

 

            РАЙОНЕН СЪД – НЕСЕБЪР, на основание Заповед № А-221/01.08.2019 година на Административния ръководител,председател на Районен съд – Несебър ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността “системен администратор” в Районен съд – Несебър.

 

I. Описание на длъжността: подпомага административния ръководител на съда, съдиите, административен секретар и служителите при въвеждането и поддържането на информационните системи; отговаря за програмното обезпечаване и техническото състояние на компютърната техника; инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства; конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други; участва в събирането и обобщаването на статистическата информация, осигурява електронната обработка на статистическите форми и др.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „системен администратор“:

1.      Да е пълнолетен български гражданин;

2. Да има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, по специалност в областта на компютърните системи и информационни технологии, с не по-малко от 3 години трудов стаж/професионален опит.

3.  Да не е поставен под запрещение;

4. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

7. Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

8. Да не е общински съветник в Общински съвет – Несебър;

9. Да не е народен представител;

10. Да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

11. Да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

12. Да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващ друга свободна професия.

III. Специфични изисквания за заемане на длъжността „системен администратор“, определени от административния ръководител на съда:

1. Опит при работа с:

- операционни системи: Windows XP, Windows 7, Windows 2008 Server;

- офис приложения: MS Office 2003, MS Office 2010;

- компютърни мрежи: TCP/IP базирани;

- периферни устройства: инсталиране и настройка на принтери, скенери и други.

2. Опит в системната и мрежова администрация.

3. Лични качества - отлични организационни умения, комуникативност, способност за работа в екип, за работа с граждани, оперативност, инициативност, експедитивност и организираност, способност за работа под напрежение, лоялност, дискретност, прецизност.

IV. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

Конкурсът ще се проведе от комисия, определена със заповед на Административния ръководител,председател на Районен съд – Несебър. Комисията заседава в пълен състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.

Конкурсната процедура включва два етапа:

1. Етап 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса.

На този етап се преценява пълнотата и редовността на представените документи – съответствието на кандидатите с минималните и специфичните изисквания за обявената длъжност, спазване на срока, реда и начина за подаване на документи за участие в конкурса. Комисията съставя протокол със списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати (с основанията за недопускането им), който ще се обяви на интернет страницата на съда и на информационното табло в съда.

2. Етап 2. Събеседване с кандидатите, преминали първия етап.

До втория етап на конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявлението изисквания.

Целта на този етап е да се оценят познанията на кандидатите за специфичните изисквания за длъжността “системен администратор” чрез задаване на въпроси с практическа насоченост (операционни системи, компютърни мрежи, поддръжка на хардуер, решаване на примерни проблеми).

При провеждане на събеседването кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система (2-6), като на кандидатите ще бъдат поставяни едни и същи въпроси с оглед установяване професионалните и нравствените им качества, уменията за устно общуване на кандидатите, мотивацията им за работа, специфичните изисквания за длъжността.

V. Необходими документи за участие в конкурса:

-писмено заявление за участие в конкурс ;

-подробна автобиография – европейски формат;


-копие от лична карта;

-копие от диплома за завършена степен на образование;

-копие от документи, удостоверяващи трудов стаж;

-свидетелство за съдимост-оригинал;

-медицинско свидетелство- оригинал;

-декларация по чл.136 от ПАС ;

-декларация по чл.137, ал.2 от ПАС във вр. с чл.107а, ал.1 от КТ ;-други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността.

VI. Минимален размер на основната заплата за длъжността “системен администратор”, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата: 1186 лева (1161 лв. + 25 лв. ранг).

 

 

 

 

VII. Място и срок за подаване на документите:

 

Районен съд- гр.Несебър, ул. “ Иван Вазов” 23, етаж 1, стая 3, адм.секретар.

 

 

Срок на подаване на документите:   01.09.2019г., включително.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени в сградата на РС- Несебър на ул. “Иван Вазов” 23, както и на сайта на съда: www.rs-nesebar.org

 

 Заповед на административния ръководител на НРС

 

 

 

Съгласно Чл. 343. (1) от ЗСВ (Закон за съдебната власт), съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите на съдебната власт се назначава след провеждане на конкурс.

 

 

РАЙОНЕН СЪД- ГР.НЕСЕБЪР

 

О Б Я В Я В А: 

 

Конкурс за заемане на длъжността „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“

- 1 раб.място.

 

 

            РАЙОНЕН СЪД – НЕСЕБЪР, на основание Заповед № А-18/22.01.2020 година на Административния ръководител,председател на Районен съд – Несебър ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността “системен администратор” в Районен съд – Несебър.

 

I. Описание на длъжността: подпомага административния ръководител на съда, съдиите, административен секретар и служителите при въвеждането и поддържането на информационните системи; отговаря за програмното обезпечаване и техническото състояние на компютърната техника; инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства; конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други; участва в събирането и обобщаването на статистическата информация, осигурява електронната обработка на статистическите форми и др.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „системен администратор“:

1.      Да е пълнолетен български гражданин;

2. Да има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, по специалност в областта на компютърните системи и информационни технологии, с не по-малко от 3 години трудов стаж/професионален опит.

3.  Да не е поставен под запрещение;

4. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

7. Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

8. Да не е общински съветник в Общински съвет – Несебър;

9. Да не е народен представител;

10. Да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

11. Да не работи по трудово правоотношение при друг работодател.

12. Да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващ друга свободна професия.

 

III. Специфични изисквания за заемане на длъжността „системен администратор“, определени от административния ръководител на съда:

1. Опит при работа с:

- операционни системи: Windows XP, Windows 7, Windows 2008 Server;

- офис приложения: MS Office 2003, MS Office 2010;

- компютърни мрежи: TCP/IP базирани;

- периферни устройства: инсталиране и настройка на принтери, скенери и други.

2. Опит в системната и мрежова администрация.

3. Лични качества - отлични организационни умения, комуникативност, способност за работа в екип, за работа с граждани, оперативност, инициативност, експедитивност и организираност, способност за работа под напрежение, лоялност, дискретност, прецизност.

IV. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

Конкурсът ще се проведе от комисия, определена със заповед на Административен ръководител,председател на Районен съд – Несебър. Комисията заседава в пълен състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.

Конкурсната процедура включва два етапа:

1. Етап 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса.

На този етап се преценява пълнотата и редовността на представените документи – съответствието на кандидатите с минималните и специфичните изисквания за обявената длъжност, спазване на срока, реда и начина за подаване на документи за участие в конкурса. Комисията съставя протокол със списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати (с основанията за недопускането им), който ще се обяви на интернет страницата на съда и на информационното табло в съда.

2. Етап 2. Събеседване с кандидатите, преминали първия етап.

До втория етап на конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявлението изисквания.

Целта на този етап е да се оценят познанията на кандидатите за специфичните изисквания за длъжността “системен администратор” чрез задаване на въпроси с практическа насоченост (операционни системи, компютърни мрежи, поддръжка на хардуер, решаване на примерни проблеми).

При провеждане на събеседването кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система (2-6), като на кандидатите ще бъдат поставяни едни и същи въпроси с оглед установяване професионалните и нравствените им качества, уменията за устно общуване на кандидатите, мотивацията им за работа, специфичните изисквания за длъжността.

V. Необходими документи за участие в конкурса:

-писмено заявление за участие в конкурс;

-подробна автобиография – европейски формат;

-копие от лична карта;

-копие от диплома за завършена степен на образование;

-копие от документи, удостоверяващи трудов стаж;

-свидетелство за съдимост-оригинал;

-медицинско свидетелство- оригинал;

-декларация по чл.136 от ПАС;

-декларация по чл.137, ал.2 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ;

-други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността.

VI. Минимален размер на основната заплата за длъжността “системен администратор”, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата: 1186 лева (1161 лв. + 25 лв. ранг).

VII. Място и срок за подаване на документите:

 

Районен съд- гр.Несебър, ул. “ Иван Вазов” 23, етаж 2, стая 14, адм.секретар.

 

 

Срок на подаване на документите:   24.02.2020г., включително.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени в сградата на РС- Несебър на ул. “Иван Вазов” 23, както и на сайта на съда: www.rs-nesebar.org.

             

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас