Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
31.05.2019
„Ден на отворените врати” [ още ... ]

 

   

Обяви за работа

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 28.05.2019г., в 10:00 часа, във връзка с обявения конкурс за длъжността „съдебен деловодител" - 2 работни места в Районен съд- Несебър, комисия, назначена със Заповед №А-125/08.05.2019г. на Адм.ръководител - Председател на Районен съд Несебър се събра и състави настоящия протокол.
Присъстваха всички членове на комисията:
Председател: Петър Петров- съдия в РС- Несебър
Членове: 1. Нина Моллова-Белчева- съдия в РС- Несебър
2. Пепа Недева- адм.секретар в РС- Несебър.
Констатира се в обявения час - 10:00 часа, личното явяване на допуснатите кандидати, по реда на подаване на заявленията, както следва:
Вх.№ 1/02.04.2019г.- Надежда Деянова Димитрова
Вх.№ 2/10.04.2019г.- Красимира Кирова Цонева
Вх.№ 3/12.04.2019г.- Мария Андонова Златева
Вх.№ 4/23.04.2019г.- Яна Миткова Кирчева
Вх.№ 5/30.04.2019г.- Нели Тодорова Хаджиева
Вх.№ 6/30.04.2019г.- Анна Георгиева Димитрова
Вх.№ 7/30.04.2019г.- Мариела Борисова Червенякова

Оценяването на кандидатите се извърши съобразно критериите, посочени в Регламент за провеждане на втори етап на конкурса, Приложение към Заповед № А-92/28.03.2019г., утвърден от Адм.ръководител на РС- Несебър, а именно:

Задача 2: Проверка на езиковите умения и компютърни познания. За целта на кандидатите беше раздаден кратък тест с 13 /тринадесет/ въпроса, които същите попълниха. Попълнените тестове са приложени в папка „Конкурс за длъжност „съдебен деловодител"-2 раб.места - 2019г.".

Кандидатите преминаха към изпълнение на:
Задача 1: Проверка на уменията на кандидата за работа с MS Word, уменията за създаване на документи и бързина на работа с текстообработващи програми. За целта кандидатите изпълниха практическа задача, включваща:
1. Създаване на папка на Работния плот и именуването й с имената на кандидата /напр.Иванка Петрова/.
2. Копиране на файловете „Opredelenie.doc" и „logo_NRS.jrg" от папка KONKURS, намираща се в My documents, в създадената от кандидата папка.
3. Създаване на нов документ в WORD, именуването му - pismo.Petrova.doc и запазването му в създадената от кандидата папка.
4. Въз основа на текста, съдържащ се във файла Opredelenie.doc, кандидатите следва да съставят писмо до цитираната в него институция, като ги информират за определението на съда.
5. Изисквания за изготвяне на писмото:
- Шрифт - Ariel размер 14;
- Форматиране, съгласно изискванията за изготвяне на административни документи;
- Вписване на името и фамилията на изготвилия писмото;
- Принтиране на писмото и подписване на същото.
6. Диктовка на текст със среден темп, еднакъв за кандидатите, съдържащ се в присъда по НОХД на РС Несебър за определяне бързина на писане при работа с клавиатура.

Кандидатите се явиха за изпълнение на Задача 1 по поредност на подадените заявления. Резултатите от представянето им са приложени в папка „Конкурс за длъжност „съдебен деловодител"- 2 раб.места - 2019г.".

След приключване на Задача 2 и Задача 1 съобразно представянето на кандидатите, комисията единодушно съобрази, обсъди и констатира следното:
Явилите се кандидати притежават необходимата за длъжността образователна степен, нямат стаж по специалността. Повечето от участниците бяха значително затруднени със Задача 1.

Съобразно установеното, кандидатите бяха оценени от Комисията, като резултатите бяха вписани в таблици за оценка на кандидатите, приложени в папка „Конкурс за длъжността „съдебен деловодител"-2 раб.места - 2019г.".

Предвид горното, Комисията единодушно:

Р Е Ш И:


Класира кандидатите за длъжността „съдебен деловодител", както следва:

1. Красимира К. Цонева и Мария А. Златева /с равен брой точки/.
2. Анна Г.Димитрова
3.Мариела Б.Червенякова
4.Яна Миткова Кирчева
5.Надежда Д.Димитрова и Нели Т.Хаджиева /с равен брой точки/.

 


КОМИСИЯ:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Петър Петров

ЧЛЕНОВЕ:
1 /п/
Нина Моллова-Белчева

2. /п/
Пепа Недева

 Съгласно Чл. 343. (1) от ЗСВ (Закон за съдебната власт), съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите на съдебната власт се назначава след провеждане на конкурс.

 

 

РАЙОНЕН СЪД- ГР.НЕСЕБЪР

 

О Б Я В Я В А: 

 

Конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“-2бр.

 

 

-Кратно описание на длъжността:    

    

1. Съдебен деловодител:

Изпълнява дейности по образуване на делата, изготвя списъци за призованите лица при насрочване за първо съдебно заседание; подрежда, номерира и докладва постъпилите документи; изпълнява указания и разпореждания на председателя на състава от закрити съдебни заседания; вписва необходимите данни в деловодните книги; извършва справки по делата на страните; подготвя за архивиране приключилите дела и други.

 

-Минимален размер на основната заплата – 683 лв.

  

-Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“:

·                    Степен на завършено образование – средно;

·                    Отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата/ и на процесуалните закони – Граждански процесуален кодекс и Наказателно - процесуален кодекс, в частта свързана с обработката и движението на делата;

·              Отлично владеене на машинопис;     

·              Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

·              Отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;

·              Отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и др.;

·              Добра комуникативност.

 

Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността “Съдебен деловодител“. 

 

Начин на провеждането на конкурса и оценяване на кандидатите:

 

Конкурсът да се проведе на два етапа, като до втори етап бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.

Оценяването във втори етап да се извършва по шестобална система /оценки от 2 до 6/.

 

Етапите на провеждане на конкурса включват както следва: 

 

Първи етап

разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап

Втори етап

практически изпит – проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с Microsoft Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС,/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частите, посочени за съответната длъжност и събеседване с кандидатите.

 

 

  

Необходими документи за участие в конкурса:

-писмено заявление за участие в конкурс ;

-подробна автобиография – европейски формат;

-копие от лична карта;

-копие от диплома за завършена степен на образование;

-копие на документи, удостоверяващи трудов стаж;

-свидетелство за съдимост-оригинал;

-медицинско свидетелство-оригинал;

-декларация по чл.136 от ПАС ;

-декларация по чл.137, ал.2 от ПАС във вр. с чл.107а, ал.1 от КТ ;

-други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността.

 

 

 

Място на подаване на документите:

Районен съд- гр.Несебър, ул. “ Иван Вазов” 23, етаж 1, стая 3, адм.секретар.

 

 

Срок на подаване на документите:  30.04.2019г., включително.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени в сградата на РС- Несебър на ул. “Иван Вазов” 23, както и на сайта на съда: www.rs-nesebar.org.

 Заповед на административния ръководител на НРС

 

 

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас