РЕШЕНИЕ

 106                                   09.09.2008 година                      гр.Несебър

ВИМЕТОНАНАРОДА

Несебърският районен съд                                    VI граждански състав

на двадесет и трети юни                                   две хиляди и осма година

в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

при секретаря  като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 426 по описа за 2008 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от К. Я. А. от гр. П., ул.  №, ЕГН ***, против "ЕВРОБИЛД-4" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул.  №, представлявано от управителя И. Р. С., с искане да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 210 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м.октомври 2007 г., сумата от 210 лева, представляваща обезщетение за неспазено предизвестие, както и сумата от 210 лева, представляваща обезщетение за неизползван годишен отпуск, ведно със законната лихва върху тези суми от датата на прекратяване на трудовото правоотношение- 17.10.2007 г. до окончателното им изплащане.

В съдебно заседание ищецът поддържа исковата молба. Не ангажира доказателства.

Ответното не изпраща представител в съдебното заседание. Представено е писмено становище, с което се оспорват предявените искове. Към него са приложени писмени доказателства за извършено след завеждането на исковата молба плащане на претендираните от ищеца суми.

Несебърският районен съд, като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Страните не спорят, а и се установява от приложеното по делото трудово досие, че по силата на безсрочен трудов договор № 494/03.05.2006 г. ищецът К. А. е заемал длъжността "пазач" в ответното


дружество до 17.10.2007 г., когато му е било връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение.

В исковата молба се твърди, че работодателят "Евробилд-4" ЕООД не е заплатил трудовото възнаграждение на ищеца за последния месец преди прекратяването на трудовото правоотношение, както и обезщетения за неспазения срок на предизвестието и за неизползван платен годишен отпуск.

По делото е постъпила молба-становище от ответника "Евробилд-4" ЕООД, в която е изложено, че на 23.05.2008 г. е била изплатена на ищеца сумата от 670.07 лева, представляваща неизплатената част от трудовото възнаграждение на последния и обезщетение за неизползван отпуск, и с така изплатените суми окончателно Са уредени отношенията между страните. Към молбата са приложени справка за дължимите суми и разходни касови ордери от 23.05.2008 г. От същите се установява, че на посочената дата са били изплатени на ищеца К. Я. А. работни заплати за месеците септември, октомври и ноември 2007 г. общо в размер на 482.85 лева (след удръжките) и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 187.22 лева.

С оглед представените разходни касови ордери, съдът счита, че задължението на ответното дружество към ищеца е било изпълнено, поради което предявените искове се явяват неоснователни и следва да се отхвърлят.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявените от К.Я.А. от гр. П., ул.№, ЕГН ***, искове за осъждане на "ЕВРОБИЛД-4" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул.№, представлявано от управителя И.Р.С., да заплати на ищеца сумата от 210 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за м.октомври 2007 г., сумата от 210 лева, представляваща обезщетение за неспазено предизвестие, както и сумата от 210 лева, представляваща обезщетение за неизползван годишен отпуск, ведно със законната лихва върху тези суми от датата на прекратяване на трудовото правоотношение- 17.10.2007 г. до окончателното им изплащане.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 

 


РАЙОНЕН СЪДИЯ: