РЕШЕНИЕ

№ 172                                           16.07.2007г.                              гр.Несебър

В ИМЕТО НА НАРОДА

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                            V ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на двадесети юни                                                        две хиляди и седма година

в публично заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

секретар

като разгледа докладваното от съдия

 

гражданско дело № 442 по описа за 2007г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е с правно основание чл.14, ал.З от ЗСПЗЗ.

Образувано е по повод жалбата на Д.К.Т. с ЕГН ***, И. Н. П. с ЕГН *** и Т.Н.Т. с ЕГН ***, подадена чрез пълномощника им – Т. П. И. с ЕГН ** със съдебен адрес - гр.Б., ул.   ет. против Решение № Н163 от 12.01.2007г. на Общинска служба по земеделие и гори /ОСЗГ/ - гр.Несебър, с което, на снование чл.11, ал.4 от ЗСПЗЗ, на наследниците на Н.И.Т., бивш жител на с.Р., общ.Н., е определено правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи, както следва: 15 дка, IV категория - със земя и/или с поименни компенсаторни бонове, което съгласно решението ще се извърши въз основа на постъпилите писмени искания на собствениците по чл. 18д, ал.З и чл.19б, ал.1 от ЗСПЗЗ в случаите по чл.Юб и чл.Юв от ЗСПЗЗ и възможностите на държавния и общински поземлени фондове. Моли се съдът да прогласи нищожността на обжалваното решение, като постановено при съществени процесуални нарушения, евентуално да отмени същото, като незаконосъобразно, поради противоречието му с материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателите, редовно призовани, не се явяват. Вместо тях се явява процесуалният им представител, който поддържа жалбата от името на доверителите си, ведно с изложените в нея доводи. Представя писмени доказателства.

Ответната ОСЗГ - гр.Несебър, не изпращат представител в съдебно заседание, който да вземе становище по жалбата. Представят цялата преписка във връзка с издаването на атакуваното решение. Изпращат писмено становище.

Съдът счита, че жалбата е процесуално допустима - подадена е в срок, пред надлежния орган, от лица с правен интерес и съдържа всички изискуеми по закон реквизити.


Като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С атакуваното решение № Н163 от 12.01.2007г. на Общинска служба по земеделие и гори /ОСЗГ/ - гр.Несебър, на основание чл.И, ал.4 от ЗСПЗЗ, на наследниците на Н.И.Т., бивш жител на с.Р.,общ.Н., е било определено правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи, както следва: 15 дка, IV категория - със земя и/или с поименни компенсаторни бонове /л.6/.

Недоволни от така постановеното решение са останали жалбоподателите, които са сезирали съда с жалба, предмет на разглеждане в настоящото производство по делото.

За да се произнесе, настоящият съдебен състав съобрази:

Собствеността върху земеделските земи се възстановява единствено от оторизирания в страната орган - Общинска служба по земеделие и гори /бивша Поземлена комисия/. Съдът не може да възстановява собствеността върху земеделска земя, освен в случая, когато е сезирай с подадена в законния срок жалба по реда на чл.14, ал.З от ЗСПЗЗ, констатирал е, че решението на съответната ОСЗГ е незаконосъобразно и съобразно изречение трето от цитирания текст следва да реши спора по същество.

В настоящият случай обаче, видно от събраните по делото писмени доказателства се установява, че не е приключила визираната в ЗСПЗЗ процедура по възстановяване правото на собственост по отношение на жалбоподателите и същите все още не са придобили правото на собственост върху процесната земеделска земя по предвидения в закона ред. Налице е влязло в сила съдебно решение, с което на основание чл.И, ал.2 от ЗСПЗЗ, съдът е приел за установено по отношение на ОСЗГ-гр.Несебър, че наследниците на Н.И.Т. имат право да им бъде възстановена собствеността върху нива на площ от 15 дка в м."Лозята", землището на с.Раковсково., общ.Несебър /л.7-8 вкл./. Липсва обаче произнасяне от ОСЗГ-гр.Несебър с нарочен акт по възстановяване правото на собственост на жалбоподателите върху процесната земя.

Процедурата по определяне правото на обезщетение по реда на чл.И, ал.4 от ЗСПЗЗ винаги следва процедурата по възстановяване правото на собственост.

Право на собственост върху земеделски имоти се придобива (реституира) само по реда, визиран в ЗСПЗЗ: с влязло в сила позитивно решение на ПК /сега ОСЗГ/, постановено, на основание чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ, респективно чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници; с влязло в сила позитивно решение на ОСЗГ, постановено на основание чл.17 от ЗСПЗЗ, респективно чл.27 от ППЗСПЗЗ, в нови реални граници с план за земеразделяне; с влязло в сила позитивно решение на ОСЗГ, издадено въз основа на влязло в сила решение на съд, постановено по реда на чл.14, ал.З от ЗСПЗЗ или по реда на


чл.Н, ал.2 от ЗСПЗЗ, но върху имоти, съществуващи в реални или възстановими на терена граници.

Решенията на ОСЗГ, постановени на основание чл.Н, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ, респективно чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, или на основание чл.17 от ЗСПЗЗ, респективно чл.27 от ППЗСПЗЗ, имат конститутивно и вещноправно действие. Възстановяват правото на собственост върху конкретно определена земя и по отношение на конкретно определени субекти.

Видно от данните по делото, в настоящият случай, не е постановено по реда, визиран в ЗСПЗЗ, възстановяване право на собственост в полза на жалбоподателите: нито с влязло в сила позитивно решение на ОСЗГ, постановено на основание чл.Н, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ, респективно чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници; нито с позитивно решение на ОСЗГ, постановено на основание чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ, респективно чл.27 от ППЗСПЗЗ, в нови реални граници с план за земеразделяне; нито с влязло в сила позитивно решение на ОСЗГ, издадено въз основа на влязло в сила решение на съд, постановено по реда на чл.Н, ал.З ЗСПЗЗ или по реда на чл.Н, ал.2 ЗСПЗЗ, но върху имоти, съществуващи в реални или възстановими на терена граници.

Като не е спазила реда за възстановяване право на собственост в полза на жалбоподателите върху процесната земеделска земя, ОСЗГ - гр.Несебър е постановила обжалваното решение при съществено нарушение на административно-производствените правила, който порок не може да се санира в настоящото производство по делото и води до нищожност на атакуваното решение.

Гореизложеното налага извода за основателност на жалбата, поради което същата следва да бъде уважена, а атакуваното решение - прогласено за нищожно.

С оглед на този резултат, преписката по атакуваното решение следва да бъде върната на ОСЗГ-гр.Несебър за довършване на процедурата по възстановяване право на собственост в полза на жалбоподателите върху процесната земеделска земя, съобразно влязлото в сила Решение № 223 от 20.10.2006г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по гр.д. № 506/2006г. по описа на съда.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

РЕШИ:

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № Н163 от 12.01.2007г. на Общинска служба по земеделие и гори - гр.Несебър, с което на основание чл.Н, ал.4 от ЗСПЗЗ, на наследниците на Н. И. Т., бивш жител на с.Р., общ.Н., е определено правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи, както следва: 15 дка, IV категория - със земя и/или с поименни компенсаторни бонове.


ВРЪЩА преписка № Н163 от 12.01.2007г. на ОСЗГ.гр.Несебър за довършване на процедурата по възстановяване право на собственост в полза на наследниците на Н.И.Т. върху процесната земеделска земя, съобразно влязлото в сила Решение № 223 от 20.10.2006г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по гр.д. № 506/2006г. по описа на съда.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ