РЕШЕНИЕ

№ 289                                    16.01.2008 година                     гр.Несебър

В ИМЕТО НА НАРОДА

Несебърският районен съд                                VI граждански състав

на шестнадесети ноември                               две хиляди и седма година

в публично заседание в следния състав:

Председател:

 

при секретаря

като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 447 по описа за 2007 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от В. И. Д. с ЕГН ***, адрес: гр. С.В, Б. област, ул. №, против Д.Г.М. с ЕГН ***, с адрес: гр. С. В., ул. №, с искане да се обяви нищожността на договора, обективиран в нотариален акт № 56, том XV, рег. № 9908, дело № 2574/08.12.2006 г. на нотариус М. Б. с рег. № 110, с който В. Т. М. е прехвърлила на ответницата Д.М. срещу задължение за издръжка и гледане следния недвижим имот: 1/6 идеална част от нива с площ от 5.098 дка в местността "Чатал тепе" в землището на с. Р., Б. област, съставляваща имот № 065009, при граници: имот № 065011, имот № 065010, имот № 065008, имот № 065006, имот № 065007 и № 000129. По молба на ищцата, с протоколно определение от 24.09.2007 г. като ответник по делото, наред с първоначалната ответница, е конституиран съпругът на последната Т. Г. М. с ЕГН ***.

С молба от 24.09.2007 г. пълномощникът на ищцата е заявил, че претендира унищожаване на сключената сделка, вместо обявяване на нейната нищожност, без да променя основанието на претенцията си. Изменението на иска е прието от съда с протоколно определение от 24.09.2007 г.

В съдебно заседание пълномощникът на ищцата поддържа предявения иск. Представя доказателства. Претендира разноски.

Ответниците се явяват лично в съдебно заседание и с пълномощник, който оспорва предявения иск. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли исковата претенция. Претендира разноски.


Несебърският районен съд, като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

В исковата молба се твърди, че с нотариален акт № 35/2004 г., В. Т. М.- баба на ищцата е дарила на последната собствената си 1/6 идеална част от нива, съставляваща имот № 065009 с площ от 5.098 дка в местността "Чатал тепе" в землището на с. Р.. Същата нива била прехвърлена втори път с нотариален акт № 56/2006 г. на ответницата Д. М., по време на брака й с ответника Т. Г. М.. Според ищцата, втората сделка е недействителна, тъй като към момента на сключването й прехвърлителката не е била собственик на прехвърления имот и ответницата не е могла да придобие повече права от праводателя си. При така изложените обстоятелства, същата първоначално е претендирала прогласяване нищожността на сделката, а след направеното изменение на иска- нейното унищожаване.

За установяване на твърдяните обстоятелства, ищцата е представила нотариален акт № 35, том П, рег. № 672, дело № 225/2004 г. на нотариус С. А. с рег. № 208, с район на действие Районен съд- Несебър, с който В. Т. М. е дарила на внучката си В.Д. 1/6 идеална част от описаната нива. Представени са също преписи от документите, съдържащи се в нотариално дело № 2574/08.12.2006 г. на нотариус М. Б., по което е издаден нотариален акт № 56, том XV, рег. № 9908, с който е изповядана процесната сделка.

Ответниците са оспорили предявения иск, като са изложили, че сделката, с която ищцата е придобила собствеността, е нищожна, поради липса на съгласие на прехвърлителката, тъй като посоченото в нотариален акт № 35/2004 г. пълномощно не е подписано от същата. Съдът намира тези доводи за ирелевантни, с оглед заявената претенция- предмет на настоящото производство не е правото на собственост на ищцата, а унищожаване на сделката, с която ответниците са придобили имота.

Основанията за нищожност и унищожаемост на договорите са изчерпателно посочени в чл. 26 и чл. 27 от Закона за задълженията и договорите. Основанието, на което се позовава ищцата- че прехвърлителят не е бил собственик на имота към момента на сключване на процесната сделка, не е сред тези основания и поради това не води нито до нищожност, нито до унищожаемост на сделката. При липсата на друго основание, тази сделка е действителна и поражда права и задължения за страните, които са я сключили. Действително, прехвърлянето на чужд имот няма вещнотранслативно действие, защото приобретателят не може да придобие права, които праводателят му не притежава. Липсата на вещнопрехвърлително действие не се дължи на недействителност на сключената сделка, а на обстоятелството, че със сключването й действителният собственик на имота не е загубил своите права. В


настоящото производство обаче не се претендира установяване правото на собственост на ищцата (в този смисъл са изявленията на нейния пълномощник в с.з. на 24.09.2007 г.), а унищожаване на сключената сделка. При положение, че соченото от ищцата основание не води до унищожаемост на сделката, съдът счита, че предявеният иск е неоснователен и следва да се отхвърли.

Освен това, страни по процесната сделка са бабата на ищцата-В. Т. М. и ответницата Д. Г. М.. След като не е страна по сделката, ищцата В.Д. не е материалноправно легитимирана да иска нейното унищожаване, което също обуславя неоснователност на предявения иск- в този смисъл решение № 650 от 15.04.1999 г. на ВКС по гр. д. № 270/98 г., IV г. о.

На основание чл.64, ал.2 от ГПК следва да се присъдят на ответниците направените от тях в производството пред настоящата инстанция разноски в размер на 300.00 лева.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ иска на В.И.Д. с ЕГН ***, адрес: гр. С. В., Б. област, ул.№, против Д. Г. М. с ЕГН *** и Т. Г. М. с ЕГН ***, двамата с адрес: гр. С. В., ул.  №, за унищожаване на договора, обективиран в нотариален акт № 56, том XV, рег. № 9908, дело № 2574/08.12.2006 г. на нотариус М. Б. с рег. № 110, с който В.Т.М. е прехвърлила на Д.Г.М. срещу задължение за издръжка и гледане недвижим имот- 1/6 идеална част от нива с площ от 5.098 дка в местността "Чатал тепе" в землището на с. Р., Б. област, съставляваща имот № 065009, при граници: имот № 065011, имот № 065010, имот № 065008, имот № 065006, имот № 065007 и № 000129.

ОСЪЖДА В.И.Д. с ЕГН ***, адрес: гр. С.В, Б. област, ул. №, да заплати на Д. Г. М. с ЕГН *** и Т. Г. М. с ЕГН ***, двамата с адрес: гр. С. В., ул. №, сумата от 300.00 (триста лева), представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 


РАЙОНЕН СЪДИЯ:   


 

РЕШЕНИЕ

III- 403                                                  \7.05.2008 год.                                      гр. Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаски окръжен съд                                                                                трети граждански състав

на двадесет и девети април                                                               през две хиляди и осма година

в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 ЧЛЕНОВЕ : 

 секретар , като разгледа докладваното   в.гр.дело номер 172 по описа за 2008 година , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.196 и сл. от Гражданския процесуален кодекс / отм./ , вр. нар.2, ал.2 от ПЗР на Гражданския процесуален кодекс.

Постъпила е въззивна жалба от В. И. Д. ЕГН *** от с.С. В. , ул. №  против решение № 289 / 16.06.2008 год. по гр.д. № 447/ 2007 год. но описа на Несебърския районен съд , с което е отхвърлен иска на В. И. Д. ЕГН *** от с.С. В. , ул. №  против Д. Г. М. ЕГН *** и Т. Г. М. ЕГН *** , двамата с адрес : гр.С. В. , ул№  , за унищожаване на договора обективиран в н.а. № 56 т.ХУ , рег.№ 9908 , дело № 2574 / 08.12.2006 год. на нотариус М.Б. , с рег.№ 110 , с който В. Т. М. е прехвърлила на Д. Г. М. срещу задължение за издръжка и гледане недвижим имот -1/6 ид.ч. от нива с площ от 5 098 дка.в м."Чатал тепе" в землището на с.Р. , обл.Б. , съставляваща имот № 065009 , при граници : имот № 065011 , имот № 065010 , имот № 065008 , имот № 065006 , имот № 065007 и № 000129 , като е осъдена В. И. Д. ЕГН *** от с.С. В. , ул. №  да заплати на Д. Г. М. ЕГН *** и Т. Г. М. ЕГН***, двамата с адрес : гр.С. В. , ул. направени по делото разноски в размер на 300 лв. Във въззивнага жалба са изложени твърдения , че обжалваното решение е неправилно - постановено в противоречие с материалния закон , моли се за неговата отмяна и за уважаване на предявения иск , навеждат се нови основания за унищожаемост на договора обективиран в посочения по-горе нотариален акт , а именно - крайна нужда и явно неизгодни условия . Въззивницата поддържа жалбата , не представят нови доказателства .

Въззиваемите Д.Г.М. и Т.Г.М. , чрез процесуалния си представител адв.С. оспорват въззивната жалба , молят обжалваното решение да бъде оставено в сила , не представят нови доказателства .

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.197 от ГПК / отм./, от лице , за което съществува правен интерес от обжалване на първоинстанциошюто решение , отговаря на изискванията на чл.198 и чл.199 от ГПК / отм./ , поради което е ДОПУСТИМА .

Обжалваното решение с постановено но иск предявен от В.И.Д. ЕГН ***от с.С. В. , ул №  против Д. Г. М. ЕГН *** и Т. Г. М. ЕГН *** , двамата с адрес : гр.С. В. , ул.   , за унищожаване на договора обективиран в н.а. № 56 т.ХУ , рег.№ 9908 , дело № 2574 / 08.12.2006 год. на нотариус М.Б. , с рег.№ 1 10, с който В.Т. М. е прехвърлила на Д. Г. М. срещу


задължение за издръжка и гледане недвижим имот -1/6 ид.ч. от нива с площ от 5 098 дка.в м."Чатад тепе" в землището на с.Р. , обл.Бургаска , съставляваща имот № 065009 , при граници : имот № 065011 , имот № 065010 , имот № 065008 , имот № 065006 , имот № 065007 и № 000129 . Първоначално с исковата молба е било поискано обявяване на нищожността на договора обективиран в посочения по-горе нотариален акт , тъй като към момента на извършване на сделката прехвърлителката В. Т. М. не е била собственица на имота . В хода на процеса , на същото основание е направено изменение на петитума на иска - за обявяване на унищожаемостта на договора , като по това изменение нървоинстанционният съд се е произнесъл с определение от 24.09.2007 год. На осн. чл. 116 о ч I ПК / отм./ , така приетото изменение на иска е допустимо , тъй като новото искане произтича от основанието , което е било първоначално заявено . / в този смисъл - БГПП -2006 год.. Ж.Сталев , А.Мингова , В.Попова и Р.Иванова, стр.458-459 /.

Предвид горното съдът намира обжалваното решение за допустимо .

Ищцата е поддържала предявения иск , ангажирала е доказателства .

Ответниците са оспорили предявения иск , ангажирали са доказателства .

Предявен е иск по чл.27 и сл. от ЗЗД .

Бургаският окръжен съд , като взе предвид предявения иск и събраните по делото доказателства , намира от фактическа и правна страна следното :

По делото е представен н.а. № 35 т.П , рег.№ 672 н.д.№ 225 / 2004 год. по описа на нотариус С. А. , с рег. № 208 , с район на действие - Несебърски районен съд , с който В. Т. М. чрез упълномощен представител Н. Г. И. е дарила на внучката си В. И. Д. - ищцата по делото собствената си 1/ 6 ид.ч. от следния недвижим имот : нива с площ от 5 098 дка.в м."Чатал тепе" в землището на с.Р. , обл.Бургаска , съставляваща имот № 065009 , при граници : имот № 065011 , имот № 065010 , имот № 065008 , имот № 065006 , имот № 065007 и № 000129 .

Видно от представения н.а. № 56 т.ХУ , рег.№ 9908 , дело № 2574 / 08.12.2006 год. на нотариус М.Б. , с рег.№ 110 , с район на действия - Несебърски районен съд , на 08.12.2006 год. В. Т. М. е прехвърлила на Д. Г. М. -ответницата по делото , ведно с други имоти и 1/ 6 ид.ч. от следния недвижим имот : нива с площ от 5 098 дка.в м."Чатал тепе" в землището на с.Р., обл.Бургаска , съставляваща имот № 065009 , при граници : имот № 065011 , имот № 065010 , имот № 065008 , имот № 065006 , имот № 065007 и № 000129 .

По делото е представена декларация , че В. Т. М. и В. Т. М. са имена на едно и също лице . Идентичността на прехвърлителката по посочените по-горе нотариални актове са установява и по вписания в актовете единен граждански номер .

Ответникът е направил възражение за липсата на активна процесуална легитимация на ищцата , като е твърдял , че договора , въз основа на който тя се легитимира като собственик на процесния имот е нищожен поради липса на съгласие на прехвърлителката . С оглед представеното нотариално дело № 2574 / 2006 год. и приложеното по същото пълномощно с нотариална заверка на подписа от 16.12.2003 год. , съдът намира възражението на ответника •ла липсата на активна процесуална легитимация на ищцата за неоснователно .

Съгласно разпоредбите на чл.27 и сл. от ЗЗД унищожаеми са договорите сключени при : грешка , заплашване , измама , временна невъзможност да се разбират и ръководят действията или при крайна нужда . По предявения иск ищцата не твърди да са налице тези основания за унищожаемост на процесния договор . Като основание за унищожаемост на процесния договор ищцата излага обстоятелството , че към момента на извършване на сделката - 08.12.2006 год., прехвърлителката не е била собственица на процесния имот , тъй като преди това се е разпоредила с този имот в полза на ищцата . Действително , това обстоятелство се установява от представените по делото доказателства , предвид разпореждането извършено от прехвърлителката в полза на ищцата по н.а. № 35 т.П , рег.№


672 н.д.№ 225 / 2004 год . Наличието на това обстоятелство обаче не прави процесния договор утшщожаем , тъй като няма характера на основание за унищожаване на договора съгласно чл.27 и сл. от ЗЗД или по силата на някои специални правни норми . Едва във въззшшата жалба въззивницата - ищцата в първоинстанционното производство сочи като основание га унижощаемост на сделката наличието на крайна нужда и явно неизгодни условия . Тъй като е недопустимо с въззивната жалба да бъдат навеждани нови основания за унищожаемост по предявения иск съдът не следва да обсъжда наличието или липсата на тези основания , а следва да прецени дали са налице основанията , които първоначално са сочени от ищцата по предявения иск .

Предвид горното стана ясно , че сочената от ищцата липса на право на собственост ча прехвърлителката не е основание по смисъла на чл.27 и сл. от ЗЗД или по специален закон . за унищожаване на процесния договор , поради което предявения иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен .

Като е стигнал до същите правни изводи Несебърският районен съд е постановил правилно решение , което следва да бъде оставено в сила от настоящия съд.

Мотивиран от горното и на,осн. чл.208 ал.1 от ГПК / отм./, Бургаският окръжен съд .

                                              Р   Е   Ш       И


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 289 / 16.06.2008 год. по гр.д. № 447 / 2007 год. по описа на Несебърския районен съд .

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния касационен съд , в 30 - дневен срок от връчването на преписи от него на страните .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.