РЕШЕНИЕ

№ 38                                                     19.03.2008г.                                       гр.Несебър

В ИМЕТО НА НАРОДА

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                            V ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на шести март                                                                           две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 секретар

като разгледа докладваното

гражданско дело № 719 по описа за 2007г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е с правно основание чл.79 ал. 1 и чл.86 ал.1 от ЗЗД.

Образувано по повод искова молба на "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"АД рег. по ф.д.№ по описа на ОС-гр.Б., със седалище и адрес на управление - КК "С. б.", Община Н., представлявано от М. Г. Б. с ЕГН ***  против "АКВАМАРИН-4" ООД, рег. по ф.д. № по описа на Ос-гр.Б., със седалище и адрес на управление - гр.Н., обл.Б., ул. №, представлявано от И. Р.С. с ЕГН *** и М. С. М. с ЕГН ***, заедно и поотделно. Моли се съдът да постанови решение, по силата на което да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 5069,13 лева /пет хиляди и шестдесет и девет лева и тринадесет стотинки/ с ДДС, представляваща неизплатена сума по т.9, ал.2 от анекс вх.№ 53-003-231/21.07.2006г., сключен към споразумение от 08.07.2005г. за поддържане на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2006г., ведно с обезщетение за забавено плащане в размер на 579,40 лева /петстотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ върху 80 % от главницата в размер на 4055,30 лева /четири хиляди и петдесет и пет лева и тридесет стотинки/с ДДС, дължима за периода от 20.08.2006 г. до 19.12.2007г., обезщетение за забавено плащане в размер на 102 /сто и два/ лева върху 20 % от главницата в размер на 1013,82 лева /хиляда и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ С ДДС, дължима за периода от 15.12.2006 г. до 19.12.2007г., ведно със законната лихва върху главницата от 5069,13 лева, начиная от 19.12.2007г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски. В подкрепа на претенциите се представят писмени доказателства и се ангажира съдебно-икономическа експертиза.

За ответното дружество, редовно призовани, в съдебно заседание представител не се явява. Не вземат становище по исковата молба и доказателствата. Не сочат нови доказателства.

Исковата молбата е допустима - подадена е пред надлежния орган, от лице, което има правен интерес и съдържа всички изискуеми по закон реквизити.

Несебърският районен съд, като взе предвид исканията на ищцовата

страна, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона,

намира за установено от фактическа и правна страна следното:


По делото е представен анекс с вх.№ 53-003-231/21.07.2006г. към споразумение от 08.07.2005г. за поддържане на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2006г., сключени между страните по делото. Видно от клаузите на двата документа, между страните е било постигнато съгласие, че ответникът в качеството си на собственик на хотелски комплекс „Аквамарин", находящ се в КК „Слънчев бряг-изток" се задължава за извършваните в комплекса дейности по поддръжка на инфраструктурата от "Слънчев бряг"АД да заплаща годишно определена сума, която за 2006г., съгласно чл.9, ал.2 от анекса, е в размер на 4224,28 лева /четири хиляди двеста двадесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС по следния начин: 80 % от цялата сума - в срок до 20.08.2008г., а останалите 20% от сумата - в срок до 15.12.2006г.

Видно от заключението на вещото лице, изготвило назначената по делото съдебно-икономическа експертиза, след извършена справка в счетоводството на „Слънчев бряг" АД е установило, че ищцовото дружество е извършило разходи за поддържане на общата инфраструктура -паркоподдържане, електроснабдяване, реклами и екология, общо в размер на 5 320 019 /пет милиона триста и двадесет хиляди и деветнадесет/ лева. В т.1 от заключението си вещото лице посочва, че размерът на лихвите за забава върху дължимите от ответното дружество суми възлиза както следва: върху 80 % от главницата в размер на 4055,30 лева /четири хиляди и петдесет и пет лева и тридесет стотинки/ с ДДС, дължима за периода от 20.08.2006 г. до 19.12.2007г. обезщетението за забавено плащане възлиза в размер на 750,16 лева /седемстотин и петдесет лева и шестнадесет стотинки/, а върху останалите 20 % от главницата в размер на 1013,82 лева /хиляда и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ с ДДС, дължима за периода от 15.12.2006 г. до 19.12.2007г. обезщетението за забавено плащана е в размер на 144,57 лева /сто четиридесет и четири лева и петдесет и седем стотинки/.

При така изяснената фактическа обстановка съдът счита за безспорно установено, че между страните се е породило валидно облигационно правоотношение, произтичащо от цитираният по-горе анекс. Съгласно уговорката по т.9, ал.2 от този договор ищцовата страна се е задължила да предостави на ответната страна, подробно изброени в договора услуги, срещу което ответната страна се е задължила да заплаща съответната цена. От представените по делото доказателства безспорно се установява, че ищецът е изпълнил коректно задълженията си по договора, поради което ответното дружество дължи на "Слънчев бряг"АД по силата на сключеното между страните споразумение цената от 4224,28 лева без ДДС за извършените през 2006г. услуги. По делото не бяха представени доказателства, че ответното дружество е погасило това свое задължение, поради което искът с правно основание чл.79, ал. 1 от ЗЗД се явява основателен и доказан.

Предвид основателността на главния иск, на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД ответното дружество дължи и обезщетение за забавено плащане от момента, в който вземането е станало изискуемо на 20.08.2006г. за 80 % от главницата, съответно на 15.12.2006г. за останалите 20 % от главницата до датата на завеждане на исковата молба - 19.12.2007г. Действително с анекса лихва за забавено плащане не е уговорена, но такава се дължи по силата на чл.294, ал. 1 от ТЗ. От представеното по делото заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза се установява, че за посоченият период мораторната лихва върху неизплатените задължения общо в размер на 5069,13 лева с ДДС възлиза общо в размер на 681,40 лева, разпределена както следва: върху 80 % от


главницата в размер на 4055,30 лева с ДДС, дължима за периода от 20.08.2006г. до 19.12.2007г. обезщетението за забавено плащане възлиза в размер на 750,16 лева, а върху останалите 20 % от главницата в размер на 1013,82 лева с ДДС, дължима за периода от 15.12.2006 г. до 19.12.2007г. обезщетението за забавено плащана е в размер на 144,57 лева.

Предвид гореизложеното претенцията по чл.86, ал.1 от ЗЗД се явява доказана до посочените по-горе размери. Тъй като обаче с исковата молба се претендира мораторна лихва в размер на 579,40 лева /петстотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ върху 80 % от главницата в размер на 4055,30 лева /четири хиляди и петдесет и пет лева и тридесет стотинки/ с ДДС и до приключване на устнатите състезания пред настоящата инстанция не бе направено увеличение на иска в тази му част, то същият следва да бъде уважен до претендирания размер. Същото се отнася и до претендираната мораторна лихва в размер на 102 /сто и два/ лева върху останалите 20 % от главницата в размер на 1013,82 лева /хиляда и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ с ДДС, която следва да бъде уважена също до претендирания размер.

С оглед на този резултат и на основание чл.64, ал. 1 от ГПК, на „Слънчев бряг" АД следва да бъдат присъдени направените по делото разноски общо в размер на 1440 /хиляда лева четиристотин и четиридесет/ лева.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

РЕШИ:

ОСЪЖДА "АКВАМАРИН-4" ООД, рег. по ф.д. № . по описа на Ос-гр.Б., със седалище и адрес на управление - гр.Н., обл.Б., ул. № , представлявано от И. Р. С. с ЕГН *** и М. С. М. с ЕГН***, заедно и поотделно, да заплати на "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"АД рег. по ф.д.№ . по описа на ОС-гр.Б., със седалище и адрес на управление - КК "С. Б.", Община Н., представлявано от М. Г. Б. с ЕГН ***, сумата от 5069,13 лева /пет хиляди и шестдесет и девет лева и тринадесет стотинки/ с ДДС, представляваща неизплатена сума по т.9, ал.2 от анекс вх.№ 53-003-231/21.07.2006г., сключен към споразумение от 08.07.2005г. за поддържане на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2006г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19.12.2007г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА "АКВАМАРИН-4" ООД, рег. по ф.д. №. по описа на Ос-гр.Б., със седалище и адрес на управление - гр.Н., обл.Б., ул. № , представлявано от И. Р. С. с ЕГН *** и М. С. М. с ЕГН***, заедно и поотделно, да заплати на "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"АД, рег. по ф.д.№. по описа на ОС-гр.Б., със седалище и адрес на управление - КК "С. б.", Община Н., представлявано от М. Г. Б. с ЕГН***, сумата от 579,40 лева /петстотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/, представляваща обезщетение за забавено плащане върху 80 % от главницата в размер на 4055,30 лева /четири хиляди и петдесет и пет лева и тридесет стотинки/ с ДДС, дължима за периода от 20.08.2006г. до 19.12.2007г., както и сумата от 102 /сто и два/ лева, представляваща обезщетение за забавено плащане в размер на върху 20 % от главницата в


размер на 1013,82 лева /хиляда и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ с ДДС, дължима за периода от 15.12.2006 г. до 19.12.2007г.

ОСЪЖДА "АКВАМАРИН-4" ООД, рег. по ф.д. №. по описа на Ос-гр.Б., със седалище и адрес на управление - гр.Н., обл.Б., ул. №, представлявано от И. Р. С. с ЕГН *** и М. С. М. с ЕГН***, заедно и поотделно, да заплати на "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"АД, рег. по ф.д.№. по описа на ОС-гр. Б., със седалище и адрес на управление - КК "С.б", Община Н., представлявано от М. Г. Б. с ЕГН***, сумата от 1440 /хиляда лева четиристотин и четиридесет/лева, представляващи направените от ищеца съдебни разноски пред настоящата инстанция.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: