Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 463/2014, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.К.Н. А.А.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 21.9.2016г.
Р Е Ш И : ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, допуснат до делба, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ********* (**********ветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свети Влас, община Несебър, одобрени със Заповед ...... / 03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед ......... / 07.04.2006г. на Началника на СГКК – Бургас, находящ се в град Свети Влас, улица *****, вход С2, етаж 4, ап.31, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *******, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРАМЕНТ, брой нива на обекта – 1, с площ по документ 65 кв.м., прилежащи части: 5.56% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж **********, под обекта **********, над обекта няма, при следните квоти за съделителите: по 1/2 (една втора) идеална част за всеки от Д.К.Н. и А.А.Н.. ОСЪЖДА Д.К.Н. с ЕГН **********, постоянен адрес: Кралство Дания, Копенхаген 2730, кв. Харлев, ул. ......, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 1 360,80 лв. (хиляда триста и шестдесет лева и 80 ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дела й. ОСЪЖДА А.А.Н. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 1 460,80 лв. (хиляда четиристотин и шестдесет лева и 80 ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дела му. ОСЪЖДА А.А.Н. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.К.Н. с ЕГН **********, постоянен адрес: Кралство Дания, Копенхаген 2730, кв. Харлев, ул. ......, сумата в размер на 100 лв. (сто лева), представляваща разноски за вещо лице. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 1.11.2016г.
2 АНД No 366/2016, II състав РДГ М.И.Ч. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1258/29.02.2016г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което на М.И.Ч., ЕГН: ********** *** за нарушение на чл.213, ал.1, т.4 от Закона за горите и на осн.чл.275, ал.1, т.2, вр.чл.266, ал.1 , вр.чл.273, ал.1 от ЗГ и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на жалбоподателя е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1500лева, отнети са на осн.чл.273, ал.1 от ЗГ в полза на Държавата вещите предмет на нарушението – 91кг. гъба манатарка, и на осн.чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети вещите послужили за извършване на нарушението – моторно превозно средство Форд Улайс с рег. № ....... Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 1.11.2016
Наказателно дело № 1280/2016
ОТМЕНЯ решение № 181 от 14. 05. 2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 366/2016 г. на Районен съд Несебър, в частта в която е отменено наказателно постановление № 1258/29.02.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас, с което на М.И.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 4 от Закона за горите (ЗГ), на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв. и са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението - 91 кг. гъби манатарки, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1258/29.02.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас, в частта, в която на М.И.Ч., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 4 от Закона за горите (ЗГ), на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв. и са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението - 91 кг. гъби манатарки; ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181 от 14. 05. 2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 366/2016 г. на Районен съд Несебър, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 1.11.2016г.
3 НОХД No 858/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 858/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър, адв. Атанасова – защитник на подсъдимия, и подсъдимия Г.С.Н. споразумение, съгласно което ПОДСЪДИМИЯТ Г.С.Н., роден на ***г. в гр. Ст.Загора, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно специално образование, шофьор във фирма „Марго" гр. Гълъбово, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2016 г., около 03:00ч. на Главен път 1-9, на км. 188, общ. Несебър в посока гр.Бургас, управлявал МПС - лек автомобил „Опел Вектра" с рег.№ СТ 1658 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно - 2,02 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба №30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+" с фабр. номер 0325, след като е осъден с влязла в сила на 18.03.2011г. присъда по НОХД № 44/2011г. по описа на PC-Гълъбово за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2 вр. ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание, което да се изтърпи в затвор. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Г.С.Н. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 24 (двадесет и четири ) месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 2 НК наказание „глоба”. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 24.06.2016г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 858/2016г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Г.С.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Г.С.Н.
В законна сила от 1.11.2016г.
4 АНД No 929/2016, IV състав ИААА Р.Я.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000305/28.06.2016 г. на Началник ОО „АА”- гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.31, ал.1, т.8 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ, на основание чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози, на Р.Я.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 1.11.2016г.
5 Гражданско дело No 469/2016, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Е.Ю. Е.Х.Ю.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.10.2016г.
ИЗМЕНЯ размера на издръжката, която Е.Х.Ю., ЕГН **********, е осъден да заплаща с влязло в сила решение № 198/03.11.2014г. по гр.д. № 714/2014г. по описа на НРС за детето си М.Е.Ю., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.Т.С., ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 80 лв. на 180 (сто и осемдесет) лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 12.05.2016г., до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа й до окончателното й изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за увеличаване на месечната издръжка за разликата над уважения размер от 180 лв. до пълния предявен размер от 250 лв. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта за допуснатото увеличение на размера на издръжката. ОСЪЖДА Е.Х.Ю., ЕГН **********, да заплати на В.Т.С., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на детето М.Е.Ю., ЕГН **********, сумата от 176,47 лв., представляваща направените по делото разноски - платено възнаграждение за един адвокат, съразмерно с уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК Е.Х.Ю., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на НРС държавна такса в размер на 144 лв., съобразно допуснатото увеличение на издръжката, както и сумата от 300 лв., представляваща възнаграждение за особен представител. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас в двуседмичен срок, считано от днес – 04.10.2016г.
В законна сила от 2.11.2016г.
6 АНД No 1132/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Н.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.10.2016г.
ПРИЗНАВА Р.Н.К. родена на ***г***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 31.07.2016г. около 01.55 часа в КК „Слънчев бряг“, на главна алея в близост до хотел „Диамант“ посока на движение гр.Свети Влас, управлявала лек автомобил марка „Сеат“ модел „Кордоба“ с рег.№ ********, след употреба на наркотични вещества, а именно „канабис“ установен с техническо средство Дрегер DRUG Test 5000 със сериен номер ARHJ 0059, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС - престъпление по чл.343б, ал.3от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК Р.Н.К. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Р.Н.К.
Мотиви от 31.10.2016г.
В законна сила от 2.11.2016г.
7 АНД No 300/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.10.2016г.
ПРИЗНАВА И.М.К.- роден на *** ***, българин, български гражданин, средно-специално образование, осъждан, във фактическо съпружеско съжителство, управител на „Ив Комерс БГ Груп” ЕООД със седалище в гр. Стара Загора, постоянен адрес:***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2014 г., около 00,10 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главна алея до бензиностанция „Петрол”, в посока гр. Свети Влас, управлявал МПС л.а. „Мерцедес”, модел „СЛС500”, с рег. № ****, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 3254/2013 г. от 04.10.2013 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД-МВР Стара Загора, влязло в законна сила на 25.12.2013 г. за същото деяние- престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 2500 /Две хиляди и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
И.М.К.
Мотиви от 25.10.2016г.
В законна сила от 3.11.2016г.
8 АНД No 399/2016, III състав Комисия за защита на потребителите СТАНЦА ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29946 от 22.01.2016г. на Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на „С.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано управителя С.В.Ц., за нарушение на чл.15, ал.1 от Закона за защита на потребителите, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 300 лв. (триста лева) на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.11.2016
Наказателно дело № 1677/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238 от 11.07.2016г., постановено по НАХД № 399 по описа на Районен съд – Несебър за 2016г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.11.2016г.
9 АНД No 1642/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.М.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.10.2016г.
ПРИЗНАВА Е.М.М., роден на ***г. в гр.И., Т., турчин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2016г., около 01.40 часа в гр.Свети Влас, общ.Несебър, пред хотел „Риу”в посока към курортен комплекс „Слънчев бряг“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „ЦЛС 350 ЦДИ” с ДК № ****, след употреба на наркотични вещества – „канабис 5“, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Дръг Тест 5000 с фабричен номер ARHJ - 0005г., поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1300 /Хиляда и триста/ лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК Е.М.М. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние Е.М. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.08.2016 година. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, Б.А от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Е.М.М.
Мотиви от 27.10.2016г.
В законна сила от 3.11.2016г.
10 АНД No 436/2016, IV състав ДНСК ГОЛДЪН ЛЕЙКС ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-02-32-29/19.02.2016 г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, с което за нарушение на чл.10, ал.8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на основание чл.23 от същия закон, на „Г.Л.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Д.Ч., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2016
Наказателно дело № 1525/2016
БАдС- Решение №1792/04.11.2016г. по КАНД №1525/2016г.: ОСТАВЯ В СИЛА решение №226/28.06.2016г., постановено по АНД №436/2016г. на РС- Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 4.11.2016г.
11 НОХД No 928/2016, VI състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 19.10.2016г.
ПРИЗНАВА М.Н.Г., родена на *** ***, българка, българско гражданство, средно образование, омъжена, неосъждана, с адрес: ************************, управител на „М.Н. 71" ЕООД, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 01.07.2014 г. в к.к. „Слънчев бряг", общ. Несебър в търговски обект, находящ се в к.к. „Слънчев бряг", базар „************************", общ. Несебър, стопанисван от „М.Н. 71" ЕООД, ЕИК *********, без съгласието на притежателите на изключителното право по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО, дадени съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМГО, използвала в търговската си дейност търговските марки „PUMA", „Tommy Hilfiger", „Hugo Boss", „Polo sport", „Аdidas", „Hollister", „Converse", „Raulph Lauren", „CHANEL", „Abercrombie", „Bench", „NIKE", „Louis Vuitton" и „G-Star", като излагала и предлагала за продажба стоки с изобразени знаци сходни на посочените търговски марки, както следва: - 83 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „G-Star" („Джи Стар") на стойност 1660 лева, всички вещи на обща пазарната стойност на предлаганите за продажба стоки /в оригинал/ в размер на 565 561 (петстотин шестдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и един) лева, а стойността на същите вещи към инкриминираната дата като имитации – в размер на 138 615 (сто тридесет и осем хиляди шестстотин и петнадесет) лева, без лицето и стопанския субект да притежават за това изричното съгласие на притежателя на изключителното право да използват в търговската дейност горепосочените марки, като от деянието са причинени значителни вредни последици, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предложение 2-ро, във вр. с ал.1. вр. с 58, ал. 4 вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.2 от НК наказание глоба. ОТНЕМА основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б. „Б” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства, предмет на престъплението, описани по-горе, които след влизане на присъдата в сила следва да бъдат унищожени. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Н.Г.
Мотиви от 24.10.2016г.
В законна сила от 4.11.2016г.
12 ЧНД No 1576/2016, II състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ч.Д.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.10.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК по отношение на Ч.Д.Д., роден на ***г. в гр.Сливен, българин, български гражданин, разведен, осъждан, основно образование, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***1, понастоящем в затвора гр.Бургас, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 335/2016 година на НРС, по НОХД № 2262/2016 г по описа на РС Бургас, НОХД № 131/2016 г на РС Несебър, НОХД № 1638/2016 година на РС Бургас и НОХД № 855/2016 г на РС Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. ПОСТАНОВЯВА приведеното в изпълнение общо наказание от една година и шест месеца Лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.2 от НК, изтърпяната част по НОХД № 1638/2016г. по описа на РС-Бургас от определеното общо наказание от една година и шест месеца Лишаване от свобода, считано от 15.08.2016 г. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал3 НК определеното по НОХД №1638/2016 г. По описа на РС Бургас наказание ГЛОБА в размер на 900 /деветстотин/ лева. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. Уважава
В законна сила от 4.11.2016г.
13 Гражданско дело No 576/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКО ЕГС ЕООД ВЕСТ ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 7.11.2016г.
ОСЪЖДА „В.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, хотел „К.”, представлявано от В.Г.Н., да заплати на „Е.Е.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***- 22, представлявано от А.Р.А., сумата от 5080,32 лв. /пет хиляди и осемдесет лева и тридесет и две стотинки/, представляваща неизплатени суми по извършени продажби на яйца, обективирани във фактури с №№ 3000001530/31.08.2014 год. и 3000001733/28.09.2014 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковете- 24.06.2016 г., до окончателното заплащане на сумата, както и сумата от 873,71 лв. /осемстотин седемдесет и три лева и седемдесет и една стотинки/, представляваща лихва за забава върху главницата, дължима за периода 15.10.2014 год. до 23.06.2016 год., както и сумата от 1006,81 лв. /хиляда и шест лева и осемдесет и една стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 7.11.2016г.
14 АНД No 722/2016, VI състав КАТ В.С.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-001087 от 31.05.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на В.С. Г., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 700 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 7.11.2016г.
15 АНД No 1232/2016, I състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.10.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 293/08.10.2015 г. на вр.и.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на Д.Р.Р., ЕГН **********, с адрес за връчване на съобщения: гр.Бургас, ул.”Охрид”№5, административно наказание „глоба” в размер на 700 лева за това, че на 22.07.2015г., около 03.00 часа в гр.Несебър, на южен плаж, в заведение „К.Д.”, като управител на заведението, разрешава и допуска използването на озвучителна, като същото е от открит тип, без необходимата шумоизолация и в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 7.11.2016г.
16 АНД No 1559/2016, V състав КАТ В.С.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К № 1249271 за налагане на глоба за административно нарушение по чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, установено с автоматизирано техническо средство, за което на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП на В.С.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 7.11.2016г.
17 Гражданско дело No 458/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД С.Н.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление ***, срещу С.Н.П., ЕГН **********,***, искове както следва: - с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, за установяване дължимостта на сумата от 380,22 лв., представляваща стойността на електрическа енергия и мрежови услуги за периода 23.08.2015г. – 22.11.2015г., за обект на потребление в гр. Свети Влас, местност „*******”, ТП Юрта 2, вр. 3, ИТН *******************, ведно със законната лихва от 26.02.2016г. до окончателното изплащане на задължението; - с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД за установяване дължимостта на сумата от 10,86, представляваща мораторна лихва върху главницата за периода 27.10.2015г. – 25.02.2016г. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 8.11.2016г.
18 Гражданско дело No 534/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.-В.П. ЕТ ДЕЛУКС ИМОТИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 24.10.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА поради оттегляне на иска от страна на ЕТ „Геоинжинеринг- Виделина Попова”, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***/2016 г. по описа на РС Несебър. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 274/20.04.2016 г., издадена по ч.г.д. № 414/2016 г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Бургас в едноседмичен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 8.11.2016г.
19 АНД No 1187/2016, I състав НАП КИВА ГРУП ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1540/19.07.2016г. на заместник- директора на ТД на НАП - Бургас, с което на „К.Г.“ ЕООД, ЕИК: ........., адрес: ***, представляваяно от С.К.Д., ЕГН: **********,Съдебен адрес: *** е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. на основание чл.185 ал.2, от ЗДДС за нарушение по чл... ал.1 от Наредба №Н-18/2006г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 8.11.2016г.
20 АНД No 1417/2016, V състав Общини К.Д.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 226 от 02.10.2015г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.13, ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредба № 1/, на К.Д.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.13, ал.1, т.6 от Наредбата. ОСЪЖДА К.Д.С. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 8 /осем/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 8.11.2016г.
21 АНД No 1552/2016, V състав НАП ТРЕЙД КА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1476 от 13.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, на „Т.К.” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Б.Л.Х. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС на същия е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – увеселително заведение „Капитан Джак”, находящо се в гр.Несебър, Южен плаж за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 8.11.2016г.
22 АНД No 1555/2016, I състав НАП ПРЕНС-13 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №1483/13.07.2016г. на Заместник директора н.Т.н.Н.Б. с което на П.“ЕООД, ЕИК:........., седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг, парк-хотел „З.“, базар „З.“, магазин №2, представлявано от управителя С.С.С. е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.25 ал.1 т.1 от НАРЕДБА Н-18/13.12.2006 на МФ, Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 8.11.2016г.
23 АНД No 1588/2016, I състав НАП ВИТА СПЕЙ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1185/27.06.2016 г., издадено от Заместник директор на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на "В.С." ЕООД, ЕИК: ........., със седалище и адрес на управление:*** представлявано от управителя Г. Й. З.,чрез пълномощника и съдебен адресат: адвокат С.Я. ***, оф. 8, е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.118 ал.1 от ЗДДС, вр.чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 8.11.2016г.
24 Гражданско дело No 482/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Р.Т.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Е.Б.Е.”***, против Р.Т.Б. с ЕГН-********** *** на осн.чл.422 ГПК да бъде прието по отношение на ответника, че съществува вземането на ищеца по Заповед за изпълнение на парично задължение № 46/27.01.2016г., постановена по ч.гр.д. № 70/2016г. по описа на РС-Несебър за сумата от 1390,32лева, представляващи стойността на доставена и консумирана електрическа енергия за периода от 03.08.2015г. до 02.09.2015г., доставена по партидата на длъжника за обект на потребление с ИТН-***** по фактура № *****/25.09.2015г., която не е била заплатена в изискуемия срок, което се претендира на основание Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Е.Б.Е.” АД и чл.98а от Закона за енергетиката. Претендира се и обезщетение за забавено плащане върху главницата в общ размер от 37,92лв. за периода от 16.10.2015г. до 21.01.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК пред съда-22.01.2016г.., като неоснователен, поради извършено погасяване на задължението. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Р.Т.Б. с ЕГН-********** *** да заплати на „Е.Б.Е.”*** сумата от общо 337,12лв. - по заповедното производство и 328,56лв. - по исковото производство. ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 70/2016г. по описа на РС-Несебър, като УКАЗВА същото да бъде върнато в гражданско деловодство, след приключване на производството с влязло в законна сила решение. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.11.2016г.
25 Гражданско дело No 774/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД В.С.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.11.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че В.С.К. с ЕГН **********, с адрес: *** дължи на "Е.Б.Е.” АД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, сумата в размер на 641,35 лева /шестстотин четиридесет и един лева и тридесет и пет стотинки/, представляваща стойността за консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия за периода от 23.12.2015г. до 22.03.2016г., сумата в размер на 14,56 лева /четиринадесет лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 26.02.2016г. до 07.06.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 09.06.2016г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена Заповед № 325 от 10.06.2016г. за изпълнение на парично задължение по ч. гр. д. № 523/2016г. ОСЪЖДА В.С.К. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на "Е.Б.Е.” АД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, сумата в размер на 375 лева /триста седемдесет и пет лева/, представляваща заплатени по делото разноски в исковото производство. ОСЪЖДА В.С.К. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на "Е.Б.Е.” АД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, сумата в размер на 325 лева /триста двадесет и пет лева/, представляваща заплатени по делото разноски в заповедното производство. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 ГПК.
В законна сила от 9.11.2016г.
26 АНД No 433/2016, VI състав ДНСК В.-9.-З.З. ЕТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.8.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № РД-02-32-21 от 19.02.2016г., издадено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което на ЕТ „Вики – 90 – З.З.”, ЕИК 102049075, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 23 от ЗУЧК за извършено нарушение на чл. 10, ал. 8 от ЗУЧК, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 15 000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 15 000 лв. на 10 000 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2016
Наказателно дело № 1845/2016
БАдС: Решение №1832/09.11.2016г. по КНАХД №1845/2016г.: ОСТАВЯ В СИЛА Решение №269/04.08.2016г., постановено по АНД №433/2016г. по описа на РС- Несебър.
В законна сила от 9.11.2016г.
27 НОХД No 440/2016, I състав Длъжностно присвояване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 5.7.2016г.
ПРИЗНАВА Г.В.В. – роден на ***г. в гр.Стара Загора, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, освобождаван по реда на чл.78а от НК, неженен, работи в „Ес Груп Хюман Кепитул“ ЕООД- гр.Пловдив, на длъжност „Отговорник автоматизирано - машинизирано производство“, с адрес:***2, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че през месец май 2015г. в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър противозаконно присвоил чужди движими вещи – настолен компютър АМD, модел ВОХ, с процесор „Пентиум 4”, 2 гигабайта рам памет и 500 гигабайта харт диск, ведно с клавиатура, мишка и два захранващи кабела на обща стойност 265.98 лева (двеста шестдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки), които владеел след като му били връчени от собственика Д.В.С. *** за ремонт, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл.206, ал.5, вр. ал.1 от НК. На основание чл. 190, ал.1 от НПК разноските, извършени в хода на досъдебното производство в размер на 38.64 лева остават за сметка на Държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Г.В.В.
Мотиви от 7.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 9.11.2016
Наказателно дело № 830/2016
БОС: Решение № 226/09.11.2016г по ВНОХД № 830/2016г. – ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 35/05.07.2015г. по НОХД № 440/2016г. по описа на Районен съд гр. Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и протест.
В законна сила от 9.11.2016г.
28 АНД No 825/2016, VI състав КАТ К.Й.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.8.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-002665 от 24.09.2014г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на К.Й.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ (отм.) е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв., като НА ОСНОВАНИЕ чл. 3, ал. 2 от ЗАНН вр. чл. 638, ал. 3 от КЗ НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 500 лв. на 400 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2016
Наказателно дело № 1880/2016
БАдС: Решение №1831/09.11.2016г. по КНАХД №1880/2016г.: ОСТАВЯ В СИЛА решение №275/10.08.2016г., постановено по АНД №825/2016г. на РС- Несебър.
В законна сила от 9.11.2016г.
29 Гражданско дело No 623/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Д.А.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.А.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, че ДЪЛЖИ на „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от *********************** – зам. председател на Съвета на директорите, и ******************** – изпълнителен член на Съвета на директорите, сумата в размер на 928,69 лв. (деветстотин двадесет и осем лева и 69 ст.), представляваща стойността на допълнително начислена електрическа енергия за периода от 01.08.2015г. до 30.10.2015г. за обект на потребления в село Равда, Кокалу, ИТН 2751410, ведно със законната лихва, считано от 12.04.2016г. до окончателното изплащане на главницата, сумата в размер на 33,06 лв. (тридесет и три лева и 06 ст.), представляваща лихва за забава за периода от 05.12.2015г. до 10.04.2016г., за които суми е издадена Заповед за № 260/13.04.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 386/2016г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Д.А.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати на „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от *********************** – зам. председател на Съвета на директорите, и ******************** – изпълнителен член на Съвета на директорите, сумата в размер на 325 лв. (триста двадесет и пет), представляваща направени разноски за платена държавна такса и възнаграждение за процесуално представителство в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 386/2016г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Д.А.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати на „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от *********************** – зам. председател на Съвета на директорите, и ******************** – изпълнителен член на Съвета на директорите, сумата в размер на 325 лв. (триста двадесет и пет), представляваща общ размер на направените по настоящото дело разноски. Решението не подлежи на обжалване. На страните да се връчат преписи от решението.
В законна сила от 10.11.2016г.
30 АНД No 1768/2015, III състав Комисия за защита на потребителите МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 8.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36465 от 24.02.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” при К.з.з.н.п. с което на „М.” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителните директори А.К. и М.З., на основание чл.222а от Закона за защита на потребителите, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) на основание чл.113, ал.1 във връзка с чл.105, ал.2 от Закона за защита на потребителите. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 10.11.2016
Наказателно дело № 1464/2016
БАдС- Решение №1847/10.11.2016г. по КАНД №1464/2016г.: ОТМЕНЯ решение №209 от 08.06.2016г. по АНД №1768/2015г. по описа на РС- Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №36465 от 24.02.2015г., с което на основание чл.222а от ЗЗП е наложена на "М." ЕАД с ЕИК **** имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение по чл.113, ал.1 вр. чл.105, ал2 отсъщия закон. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.11.2016г.
31 АНД No 339/2016, I състав НАП ХОТЕЛ РАЙ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския р.онен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1787 от дата 18.11.2015 г., издадено от Стефан Илчев - Заместник-директор н.Т.н.Н.Б. което на „Х.Р." ЕООД, ЕИК: ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.А. е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.3 ал.1 и чл.7 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, вр.чл.118 ал.1 от ЗДДС Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 10.11.2016
Наказателно дело № 1622/2016
БАдС- Решение №1835/10.11.2016г. по КАНД №1622/2016г.: ОТМЕНЯ решение №204/03.06.2016г., постановено по АНД №339/2016г. на РС- Несебър, вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП №1787/18.11.2015г., издадено от зам.директор н.Т.н.Н.Б. с което на "Х.Р." ЕООД, ЕИК ......., представлявано от К.А. за нарушение на чл.3, ал.1 и чл.47, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 10.11.2016г.
32 АНД No 416/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МАКСИ ГРИЛ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.6.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ 076/19.08.2015 г. на Директор на ОДБХ- Бургас, с което за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, на основание чл.42, ал.2 от същия закон, на „М.Г.” ООД, ЕИК ****, представлявано от А.Т.Ч., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2016
Наказателно дело № 1623/2016
БАдС- Решение №1837/10.11.2016г. по КАНД Д 1623/2016г.: ОСТАВЯ В СИЛА решение №223/22.06.2016г., постановено по АНД №416/2016г. по описа на РС- Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 10.11.2016г.
33 АНД No 505/2016, I състав РИОСВ Г.Н.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.7.2016г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02- 14/12.04.2016 г. на началника на отдел „Рибарство и контрол - Черно море" Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол" при И.а.п.р.и а. с което е наложено на Г.Н.К., ЕГН: **********, с адрес: *** административно наказание: „глоба” в размер на 1500/хиляда и петстотин/лева на основание чл.56 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за нарушение па чл.17 ал.1 от ЗРА, и с което е отнет в полза на държавата риболовен уред, тип „Парагади“ с дължина 200 м., 50 куки, през 4 м., оставена на съхранение в сектро „Рибарство и контрол“ гр.Бургас към отдел „Рибарство и контрол-Черно море“, гр.Бургас. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщението. Р

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2016
Наказателно дело № 1604/2016
БАдС- Решение №1849/10.11.2016г. по КАНД №1604/2016г.: ОСТАВЯ В СИЛА решение №230 от 04.07.2016г. по НАХД №505/2016г. по описа на РС- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.11.2016г.
34 ЧНД No 1313/2016, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Н.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.10.2016г.
1.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на В.Н.К. с ЕГН ********** – ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание – шест години лишаване от свобода с ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което К. следва да изтърпи увеличено наказание в общ размер от ОСЕМ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така увеличеното общо най-тежко наказание – осем години и четири месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. 2.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо най-тежко наказание – една година и шест месеца, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. 3.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание –общ размер от ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така увеличеното общо най-тежко наказание изтърпяната част от наказанията, наложени по делата, включени в горепосочената група. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК от така увеличеното общо най-тежко неотклонение по НПК и ЗМВР по някое от наказателните производства, включени в групата. 4.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното ОБЩО най- ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така увеличеното общо най-тежко наказание изтърпяната част от наказанията, наложени по делата, включени в горепосочената група. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК от така увеличеното общо най-тежко наказание времето, през което осъденият К. е бил задържан с мярка за неотклонение по НПК и ЗМВР по някое от наказателните производства, включени в групата. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В.Н.К.
В законна сила от 10.11.2016г.
35 НОХД No 1049/2016, IV състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.И.,
И.С.Т.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 1049/2016 г. по описа на РС- Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения. Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.11.2016
Наказателно дело № 948/2016
БОС- Определение № 69/11.11.2016г. по ВЧНД №948/2016г.: ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 15.08.2016г. по НОХД №1049/2016г. на РС- Несебър. Определението е окончателно.
В законна сила от 11.11.2016г.
36 НОХД No 2134/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2134/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и адв.В.П. ***- упълномощен защитник на подсъдимия А.М.А. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА А.М.А. - роден на ***г*** с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, шофьор в магазин «Жанет»-гр.Несебър, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2016г., около 01.00 часа, в гр.Несебър, обл.Бургас, на ул.“Иван Вазов“ срещу „Здравна къща“, в посока с.Равда, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, с рег № А .... МР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,96 /едно цяло и деветдесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание осем месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А.М.А. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия А.М.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия А.М.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 20.07.2016 год. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2134/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.М.А.
В законна сила от 11.11.2016г.
37 Гражданско дело No 409/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД СТРОЙ ТЕХ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „У.Л.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори М.М.Г. и Д.Н.Л., иск за осъждането на „С.Т.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.С.А., да му заплати сумата в размер на 3 537,54 евро или в левова равностойност в размер на 6 918,83 лева, представляваща неплатен остатък от главница, дължима по Запис на заповед № *****/28.05.2008г., видно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „С.Т.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.С.А., ДА ЗАПЛАТИ на „У.Л.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори М.М.Г. и Д.Н.Л., сумата в размер на 3 537,54 евро (три хиляди петстотин тридесет и седем евро и 54 евроцента), чиято левова равностойност е сума в размер на 6 918,83 лв. (шест хиляди деветстотин и осемнадесет лева и 83 ст.), представляваща част от главницата по Запис на заповед № *****/28.05.2008г., с която сума, като издател на записа на заповед, се е обогатил във вреда на приносителя на записа на заповед, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 04.05.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „С.Т.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.С.А., ДА ЗАПЛАТИ на „У.Л.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителните директори М.М.Г. и Д.Н.Л., сумата в размер на 1 252,69 лв. (хиляда двеста петдесет и два лева и 69 ст.), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 12.11.2016г.
38 НОХД No 2147/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Б.Ч. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 14.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2147/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър, адв. В.П. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия споразумение, съгласно което: Обвиняемият Г.Б.Ч.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, реабилитиран, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2016г., около 04:00 часа, в община Несебър, между к.к. Слънчев бряг и гр.Свети Влас, срещу хотел „Ялта”, с посока на движение - централната част на гр. Свети Влас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Браво“, с рег. № Е .... ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1.42 /едно цяло четиридесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабр. № ARYF 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и на „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г.Б.Ч. наказание “Лишаване от право” да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г.Б.Ч. е лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, а именно от 18.08.2016г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2147/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
Г.Б.Ч.
В законна сила от 14.11.2016г.
39 Гражданско дело No 50/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение М.А.С.,
И.П.Х.
П.Х.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.5.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху малолетното дете И.П.Х., родена на ***г., с ЕГН ********** на МАЙКАТА М.А.С. с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето И. на постоянния адрес на МАЙКАТА – гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”Емона“ № 8. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на БАЩАТА П.Х.Х. с ЕГН ********** с детето Ивен, както следва: всяка първа и трета събота или неделя от месеца, от 09.00 часа до 17.00 часа, без преспиване, съобразно графика на състезанията и тренировките на детето, както и всеки път, когато детето пожелае, след предварително уведомяване на майката, и това не е против интересите на детето. ОСЪЖДА П.Х.Х. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплаща на М.А.С. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете И.П.Х. с ЕГН **********, двете с адрес: ***, тел: 0878171316, месечна издръжка в размер на 175 /сто седемдесет и пет/ лева, ведно със законната лихва върху сумата за всяка просрочена вноска, считано от датата на подаване на исковата молба – 21.01.2016г., до настъпването на законни основания за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск над уважения размер от 175 /сто седемдесет и пет/ лева до претендирания такъв от 275 /двеста седемдесет и пет/ лева, като неоснователен. ОСЪЖДА П.Х.Х. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на М.А.С. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете И.П.Х. с ЕГН **********, двете с адрес: ***, тел: 0878171316, издръжка за минало време в размер на 150 лева /сто петдесет лева/ месечно, или общо в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева, за периода от 21.01.2015г. до 20.01.2016г., ведно със законната лихва върху сумата от 1800 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 21.01.2016г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск над уважения размер от 150 /сто петдесет/ лева месечно до претендирания такъв от 175 /сто седемдесет и пет/ лева месечно, като неоснователен. ОСЪЖДА П.Х.Х. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на М.А.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата общо в размер на 238,33 лева /двеста тридесет и осем лева и тридесет и три стотинки/, представляваща заплатени по делото разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважените части на предявените искове. ОСЪЖДА П.Х.Х. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса върху размера на присъдената за детето издръжка в размер на 252 /двеста петдесет и два/ лева, а за присъдената издръжка за минало време, същият следва да заплати държавна такса в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева, както и държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева за разглеждането на иска за режима на лични контакти на бащата с детето И.. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 28.7.2016
Гражданско дело № 1210/2016
Определение 1626/28.07.2016г.: ПРЕКРАТЯВА производството въззивно гражданско дело № 1210 по описа за 2016 г. на Бургаския окръжен съд. ИЗПРАЩА делото на Несебърския районен съд за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 76/12.05.2016 г., постановено по гр.д.№ 50/2016г. по описа на НРС. След произнасянето (и размяна на книжа при евентуално постъпила жалба срещу това решение) делото да се върне незабавно на Бургаския окръжен съд за продължаване съдопроизводствените действия по въззивната жалба. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2016
Гражданско дело № 1638/2016
ОТМЕНЯ Решение № 76/12.05.2016г., постановено по гр.д. № 50/2016г. на НРС, В ЧАСТТА, с която е определен режим на лични контакти на бащата П.Х.Х. с дъщеря му – И.П.Х., а именно - всяка първа и трета събота или неделя от месеца от 09.00 до 17.00 часа, без приспиване, съобразно графика на състезанията и тренировките на детето, както и всеки път, когато детето пожелае, след предварително уведомяване на майката, и това не е против интересите на детето, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 127, ал.2 СК, режим на лични контакти на бащата П.Х.Х. с дъщеря му – И.П.Х., както следва: Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с преспиване в жилището на бащата, ако това не препятсва нормалното провеждане на тренировъчния и учебен процес на детето. Един месец през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, като в тази връзка майката следва да съобщава до 30 Май на съответната година на бащата за времето, когато ще ползва платения си годишен отпуск, ако това не препятсва нормалното провеждане на тренировъчния и учебен процес на детето. През четните години бащата има право да взима детето при себе си по време на коледната ваканция, а през нечетните години – по време на великденската ваканция, ако това не препятсва нормалния провеждане на тренировъчния и учебен процес на детето. По взаимно съгласие между родителите, двете ваканции могат да бъдат разменени. През четните години бащата да има право да взима детето при себе си на следните официални празници: Бъдни вечер и Коледа, като ще го взима на 23 Декември в 17.00 часа и ще го връща в 19.00 часа на 26 Декември, а през нечетните години бащата да има право да взима детето при себе си на следните официални празници: Нова година, като ще го взима на 29 Декември в 16.00 часа и ще го връща на майката в 18.00 часа на 02 Януари, ако това не препятсва нормалното провеждане на тренировъчния и учебен процес на детето. По взаимно съгласие между родителите, въпросните празници могат да бъдат разменени. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 76/ 12.05.2016г., постановено по гр.д. № 50/2016г. на РС-Несебър в останалата част. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 ГПК М.А.С., в качеството й на законен представител на - И.П.Х. да заплати на П.Х.Х. сумата от 100,00 /сто/ лева, представляваща сторени във въззивното производство разноски. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила от 15.11.2016г.
40 Гражданско дело No 130/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНКОФУДС ООД ЗОРА ПАЛМА ЕООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415, ал.1 вр. чл. 422 ГПК, че „З.П.” ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, зона Запад, административен център *******, представлявано от М.А.А. дължи на „И.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Б.Л.Д., на основание чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл.327, ал.1 ТЗ, сумата в размер на 17 333,32 лева (седемнадесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и две стотинки), представляваща неизплатено задължение по фактура № 549845 от 03.12.2014г.; фактура № 549936 от 03.12.2014г.; фактура № 9000111471 от 04.12.2014г.; фактура № 551552 от 10.12.2014г.; фактура № 9000112034 от 19.12.2014г.; фактура № 4000149001 от 26.05.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 14.12.2015г. до окончателното изплащане на вземането, за която сума е издадена Заповед № 626 от 15.12.2015г. за парично изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 1124/2015г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415, ал.1 вр. чл. 422 ГПК, че „З.П.” ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, зона Запад, административен център *******, представлявано от М.А.А. дължи на „И.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Б.Л.Д., на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, сумата общо в размер на 1678,87 лева (хиляда шестстотин седемдесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща мораторна лихва върху дължимите по процесните фактури суми за периода от деня, следващ падежната дата на всяка една от фактурите до датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК (14.12.2015г.), като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер до претендирания такъв от 2233,63 лева (две хиляди двеста тридесет и три лева и шестдесет и три стотинки), като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „З.П.” ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, зона Запад, административен център *******, представлявано от М.А.А. да заплати на „И.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Б.Л.Д., сумата общо в размер на 2466 лева (две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева), представляващи заплатени разноски по настоящото и по заповедното производство, съразмерно с уважената част от исковете. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 15.11.2016г.
41 Гражданско дело No 305/2016, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.В.В. М.Д.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.9.2016г.
ОСЪЖДА М.Д.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.В. с ЕГН **********,***, обезщетение в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) за претърпени неимуществени вреди, в резултат на причинени на 20.08.2015г. счупване на дъгата на лявата зигоматична (ябълчна) кост, довела до трайно затрудняване на дъвченето за срок до два месеца, болки и страдания и негативни емоционални и психически изживявания, като за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 12 000 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА М.Д.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.В. с ЕГН **********,***, обезщетение за забава в размер на законната лихва върху присъдения размер на обезщетението за претърпени неимуществени вреди от 5 000 лева, считано от 20.08.2015г. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА М.Д.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.В. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 62 лв. (шестдесет и два лева), представляваща причинени на 20.08.2015г. имуществени вреди в резултат на непозволено увреждане, ведно със законната лихва за забава, считано от 14.03.2014г. до окончателното изплащане на главницата, като за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 137 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА М.Д.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.В. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 250,24 лв. (двеста и петдесет лева и 24 ст.), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА Д.В.В. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.Г. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 349,76 лв. (триста четиридесет и девет лева и 76 ст.), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение съобразно отхвърлената част от исковете. ОСЪЖДА М.Д.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд държавна такса върху уважената част от иска за неимуществени вреди в размер на 200 лв. (двеста лева), държавна такса върху уважената част от иска за неимуществени вреди в размер на 50 лв. (петдесет лева), и направените от съда разноски за платено възнаграждение за вещо лице в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева). Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.11.2016г.
42 Гражданско дело No 508/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Ж.Д.У. Д.Щ.У. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.8.2016г.
ОСЪЖДА на осн.чл.144 СК Д.Щ.У. с ЕГН-********** ***-ляв да заплати на Ж.Д.У. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес ***-адвокатска кантора „П.А.“ месечна издръжка в размер на 150лв./ сто и петдесет/лева, считано от 02.06.2016г. месечно до настъпване на законни причина за нейното изменяване или отменяване, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за горницата над уважения размер до претендирания такъв от 200лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Д.Щ.У. с ЕГН-********** ***-ляв да заплати на Ж.Д.У. с ЕГН-********** ***, сторените съдебни разноски, съобразно уважената част от претенциите, след извършено прихващане на насрещните задължения за съдебни разноски по делото в размер на 37,50лв./тридесет и седем лева и петдесет ст./лева. ОСЪЖДА Д.Щ.У. с ЕГН-********** ***-ляв да заплати на с/ка на РС-Несебър сумата от 216лв./двеста и шестнадесет/лева, представляваща държавна такса върху присъдената издръжка по чл.144 СК. Решението на осн.чл.315, ал.2 от ГПК подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от обявяването му на 12.08.2016г. на страните пред Окръжен съд-Бургас .

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2016
Гражданско дело № 1634/2016
Решение № 117/15.11.2016г.: ОБЕЗСИЛВА Решение № 129/ 12.08.2016г., постановено по гр.д. № 508/2016г. на НРС В ЧАСТТА, с която Д.Щ.У. е осъден да заплаща на пълнолетната си дъщеря - Ж.Д.У. месечна издръжка, за периода от 02.06.2016г. до влизане в сила на настоящето решение. ОТМЕНЯ Решение № 129/12.08.2016г., постановено по гр.д. № 508/2016г.. на НРС, В ЧАСТТА, с която Д.Щ.У. е осъден да заплаща на пълнолетната си дъщеря - Ж.Д.У. месечна издръжка считано от влизане в сила на настоящето решение, до настъпване на законни причини за нейното изменяване или отменяване, за размера над 100 лева, до първоначално уваженият – 150 лева, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 144 СК на Ж.Д.У. срещу Д.Щ.У. за осъждане на последния да й заплаща месечна издръжка, считано от влизане в сила на настоящето решение до настъпване на законни причини за нейното изменяване или отменяване, за размера над 100,00 лева, до присъдения такъв от 150,00 лева. ОТМЕНЯ Решение № 129/12.08.2016г. по гр.д. № 508/2016г. на НРС В ЧАСТТА, с която Д.Щ.У. е осъден да заплати по сметка на НРС държавна такса върху присъдената издръжка за размера над 144,00 лева, до първоначално определения от 216,00 лева. ОТМЕНЯ Решение № 129/12.08.2016г., постановено по гр.д. № 508/2016г. на НРС, В ЧАСТТА, относно присъдените на страните съдебно-деловодни разноски, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 ГПК Д.Щ.У. да заплати на Ж.Д.У. с сумата от 200,00 лева, представляваща сторени в първоинстанционното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 ГПК Ж.Д.У да заплати на Д.Щ.У. сумата от 175,00 лева, представляваща сторени в първоинстанционното производство разноски. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 129/12.08.2016г., постановено по гр.д. № 508/2016г. на РС-Несебър в останалата част. ОСЪЖДА на на основание чл. 78, ал.3 ГПК Д.Щ.У. да заплати на Ж.Д.У. сумата от 200,00 лева, представляваща сторени във въззивното производство разноски. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО. ПРЕПИС от настоящото Решение да се връчи на страните на посочените по делото адреси.
В законна сила от 15.11.2016г.
43 ЧГД No 968/2016, V състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. П.А.С.,
А.С.С.
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.11.2016г.
РАЗРЕШАВА П.А.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и непълнолетната А.С.С. с ЕГН **********, действаща със съгласието на своята майка Ж.А.С. с ЕГН **********, двете с адрес: ***, на осн.чл.6, ал.2 от СК, да сключат граждански брак. Решението е окончателно на основание чл.537, ал.1 от ГПК и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.11.2016г.
44 АНД No 824/2016, IV състав КАТ С.А.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.9.2016г.
РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ........... г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.6, вр. чл.183, ал.5, т.1 от същия закон, на С.А.Д., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му. НП-потвърдено
В законна сила от 15.11.2016г.
45 АНД No 1610/2016, V състав НАП ВИРА ЛЕД АРТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1339 от 05.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, в частта, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „В.Л.А.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, общежитие Бисер 1, вх.3 ет.3, ап.6, представлявано от управителя Й.Г.Г., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 15.11.2016г.
46 АНД No 435/2016, IV състав ДНСК СТАРТРЕЙД ООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.6.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-02-32-18/19.02.2016 г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, с което за нарушение на чл.10, ал.8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на основание чл.23 от същия закон, на „С.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Д.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 16.11.2016г.
47 АНД No 1447/2016, I състав НАП А.-И.И. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1424 от 08.07.2016 година изд. от зам. Директора н.Т.н.Н. с което на ЕТ „А. – 83 И.И.", със седалище и адрес на управление ***, /"О.П."/ №.., ЕИК ........, представляван от И.П.И. е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, като на основание чл. 185, ал. 2, вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 16.11.2016г.
48 Гражданско дело No 472/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНКОЗМЕТИКС АД ЗОРА ПАЛМА ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземане на “И.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.И.Д., против „З.П.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, зона запад, административен център „***********, представлявано от П.Г.Г., за което е издадена заповед № 170/07.03.2016 г., постановена по ч.гр.д. № 242/2016 г. по описа на РС- Несебър, както следва: 1. за сумата от 13 941,80 лв. /тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и един лев и осемдесет стотинки/, представляваща сбор от неизплатени парични задължения за покупка на козметични продукти и стоки за бита за периода от месец юли 2014 г. до месец юли 2015 г., обективирани в 41 броя фактури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда- 29.02.2016 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата над уважената до претендираната 14 041,80 лв., ведно със законната лихва за разликата; 2. за сумата от 3361,07 лв. /три хиляди триста шестдесет и един лев и седем стотинки/, представляваща обезщетение за забава върху главниците, считано от датата, следваща датата на падежиране на всяка от фактурите до датата на подаване на заявлението, общо за периода от 05.08.2014 г. до 29.02.2016 г. 3. за сумата от 349 лв. /триста четиридесет и девет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА „З.П.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, зона запад, административен център „***********, представлявано от П.Г.Г., да заплати на “И.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.И.Д., против, сумата от 1958,07 лв. /хиляда деветстотин петдесет и осем лева и седем стотинки/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, пред Окръжен съд- Бургас, считано от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 17.11.2016г.
49 АНД No 546/2016, I състав НАП ВЕНТУРА ГРУП ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 875/04.12.2014г. на Зам.директор на ТД на НАП гр.Бургас,с което на В.Г.” ЕООД, ЕИК:****, със седалище и адрес на управление:*** и адрес за кореспонденция: гр.Несебър, к.к.С.б., хотел „К.“-„Химическо чистене“ е наложена имуществена санкция 2000 /две хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.25 ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 2000 лв. на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2016
Наказателно дело № 1706/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 235/06.07.2016 година по н.а.х.д. № 546/2016 година на Районен съд – Несебър. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2016г.
50 АНД No 823/2016, VI състав КАТ И.П.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.8.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-001298 от 21.06.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на И.П.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-001298 от 21.06.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в останалата му част, в която на И.П.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв., а на основание чл. 185 от ЗДВП, за извършено нарушение на чл. 70, ал. 3 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2016
Наказателно дело № 1857/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 274 от 10.08.2016г., постановено по н.а.х.д. № 823 по описа за 2016г. на Районен съд гр.Несебър, в обжалваната му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2016г.
51 АНД No 875/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.11.2016г.
ПРИЗНАВА М.К.Н.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2016г., около 23.45 часа, в гр.Несебър, на ул."Хан Крум", в близост до хотел „Парадисо”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил и Мини Купър” с рег.№ ****, след употреба на наркотични вещества- канабис, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drygtest 5000” с идентификационен № ARHJ0059, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл.78а, ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия М.К.Н. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.К.Н. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 06.07.2016 г. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство, а именно: „Drager Drygtest 5000” с идентификационен № ARHJ0059, което следва да бъде унищожено като вещ без стойност, след влизане на споразумението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.К.Н.
Мотиви от 14.11.2016г.
В законна сила от 17.11.2016г.
52 АНД No 1327/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.Ж. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.11.2016г.
ПРИЗНАВА А.Г.Ж. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2015 г., около 08.00 часа по път № III-9061, пред входа на фирма „Перота” в посока с. Тънково, общ. Несебър, обл. Бургас, управлявал лек автомобил „Опел”, модел „Астра” с регистрационен № ****, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 14-0769-003566/27.10.2014 г. на Началник група при сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Бургас, влязло в законна сила на 31.12.2014 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
А.Г.Ж.
Мотиви от 10.11.2016г.
В законна сила от 17.11.2016г.
53 АНД No 1657/2016, V състав КАТ Г.Д.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002164 от 17.08.2016г. на Началник сектор съм ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.Д.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 600 /шестстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същите, както следва: наложената глоба - на 500 /петстотин/ лева, а лишаването от право да управлява МПС - на 6 /шест/ месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002164 от 17.08.2016г. на Началник сектор съм ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в останалата му част, с което на основание на основание чл.183, ал.3, т.5, предл.1 от ЗДвП, на Г.Д.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за административно нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 17.11.2016г.
54 Гражданско дело No 372/2016, V състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Н.П.Н.,
Х.П.Н.
Н.Н.Г.,
В.С.К.,
С.В.Н.,
В.Я.Н.,
Е.Я.Н.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.10.2016г.
Съдът като взе предвид постъпилите по делото молби от всички страни по делото счита, че са налице основания на прекратяване на производството по настоящото дело поради десезиране на правораздавателния орган. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №372/2016 година по описа на Районен съд гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – гр.Бургас
В законна сила от 18.11.2016г.
55 Гражданско дело No 907/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Р.Р. Н.П.Р.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения на 16.05.1998г. в гр. Русе граждански брак между Н.Р.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, и Н.П.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, за което е съставен акт за граждански брак № 290/16.05.1998г. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.Р.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, и Н.П.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: 1. Да се прекрати гражданския брак, сключен на 16.05.1998г. в гр. Русе, по взаимно съгласие на страните; 2. Детето Р.Н. Р., родена на ***г. в гр. Русе, с ЕГН **********, да има местоживеене при своята майка Н.Р.Р., ЕГН **********, на адрес: ***; 3. Упражняването на родителските права относно детето Р.Н. Р., родена на ***г. в гр. Русе, с ЕГН **********, се предоставя на майката Н.Р.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***; 4. Определя се режим на лични отношения на детето Р.Н. Р., родена на ***г. в гр. Русе, с ЕГН **********, с бащата Н.П.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, а именно: Същият ще има право да я взема при себе си с преспиване всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката, и по всяко време, когато детето пожелае; 5. Бащата Н.П.Р. се задължава да заплаща чрез майката Н.Р.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, ежемесечна издръжка на детето Р.Н. Р., родена на ***г. в гр. Русе, с ЕГН **********, в размер на 200 лв. (двеста лева), считано от подаване на исковата молба в съда до навършване на пълнолетие на детето или настъпването на друга законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, платима до 30-то число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнася плащането, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане; 6. Семейното жилище – апартамент, находящ се в гр. Несебър, ж. к. „**************************, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ***************, с площ от 50,94 кв. м., ведно със съответните 12.566 % ид. части от общите части на сградата, се предоставя за ползване на съпругата Н.Р.Р.; 7. Страните нямат претенции за издръжка един към друг; 8. След прекратяване на брака Н.Р.Р. ще запази фамилно име – Р.. ОСЪЖДА Н.П.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд - Несебър държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 15 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, Н.П.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 144 лв., представляваща държавна такса върху постигнатото по делото споразумение относно издръжката. Препис от решението да се изпрати на страните, като на Н.Р. преписът да се изпрати на посочения от него адрес за призоваване – в гр. Несебър, ж. к. *************** Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.11.2016г.
56 Гражданско дело No 937/2016, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.В.Т.,
Н.И.Т.
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения в гр. Ахелой граждански брак между Т.В.Т., ЕГН **********,***, и Н.И.Т., ЕГН **********,***, за което е съставен акт за граждански брак № 4/11.10.1987г. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.В.Т., ЕГН **********,***, и Н.И.Т., ЕГН **********,***, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: Придобитите по време на брака МПС, а именно: 1. Вид: лек, Марка: Опел Фронтера, рег. № *******, № шаси: ***************, № двигател: без номер, цвят: бял, година на производство: 24.10.1995г., обем на двигателя: 2771, мощност: 83, придобит на 19.06.2008г., 2. Вид: лек, Марка: Мерцедес Е 250 Д, рег. № ********, № шаси: *************, № двигател: *************, цвят: тъмно син, седан, година на производство: 14.05.1998г., обем на двигател: 2497, мощност: 110, придобит на 05.09.2006г.; 3. Вид: лек, Марка: Хонда Джаз, рег. № *******, № шаси: *************, № двигател: ***********, цвят: светло син металик, хебчек, година на производство: 29.06.2006г., обем двигател: 1246, мощност: 57, придобит на 26.06.2006г., се поделят, както следва: 1. В дял на Т.В.Т. се поставя МПС - Вид: лек, Марка: Хонда Джаз, рег. № *******, № шаси: *************, № двигател: ***********, цвят: светло син металик, хебчек, година на производство: 29.06.2006г., обем двигател: 1246, мощност: 57, придобит на 26.06.2006г.; 2. В дял на Н.И.Т. се поставят МПС - Вид: лек, Марка: Опел Фронтера, рег. № *******, № шаси: ***************, № двигател: без номер, цвят: бял, година на производство: 24.10.1995г., обем на двигателя: 2771, мощност: 83, придобит на 19.06.2008г., както и МПС - Вид: лек, Марка: Мерцедес Е 250 Д, рег. № ********, № шаси: *************, № двигател: *************, цвят: тъмно син, седан, година на производство: 14.05.1998г., обем на двигател: 2497, мощност: 110, придобит на 05.09.2006г.; 3. След прекратяване на брака съпругата ще запази фамилното си име Т.; 4. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка; 5. Страните нямат семейно жилище; 6. Страните имат изтеглен общ ипотечен кредит към „Уникредит Булбанк” АД в размер на 300 000 (триста хиляди) лв. с месечна погасителна вноска в размер на 2500 (две хиляди петстотин) лв., която ще издължават на Банката по равно. Споразумението урежда окончателно всички имуществени и неимуществени отношения между страните и за в бъдеще няма да имат каквито и да било претенции един спрямо друг. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, Т.В.Т., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата 14 лв., представляваща държавна такса върху стойността на нейния дял съобразно постигнатото по делото споразумение относно имуществените отношения. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, Н.И.Т., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата 20 лв., представляваща държавна такса върху стойността на неговия дял съобразно постигнатото по делото споразумение относно имуществените отношения. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.11.2016г.
57 НОХД No 1194/2015, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.П.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 19.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.П.Р., родена на ***г***, к/с „***********************, българка, българска гражданка, неосъждана, висше образование, неомъжена, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 07.09.2015г., около 01.40 часа в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на кръстовището пред хотел „*****”, в посока хотел „*****” управлявала моторно-превозно средство – лек автомобил „Мерцедес”, модел „А170” с ДК № ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.67 на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол от химическа експертиза № 858/2015г. на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.2, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Р.П.Р. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Р.П.Р. да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 60.89 лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Р.П.Р.
Мотиви от 17.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 18.11.2016
Наказателно дело № 697/2016
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 24 от 19.04.2016 г., постановена по НОХД № 1194/2015 г. по описа на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 18.11.2016г.
58 АНД No 1771/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.Г.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.11.2016г.
ПРИЗНАВА Й.Г.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран/, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2016г., около 00.35 часа на изхода от гр.Свети Влас, общ.Несебър, пътна отсечка в посока к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, при хотел „Д.” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ”Мерцедес СЛСАМГ” с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества – кокаин /СОС/, установено по надлежния ред с техническо средство Drager Drug Test 5000 с фабричен № ARHJ-0059, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 от НК Й.Г.Б. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което Й.Б. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 17.07.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой бял хартиен плик с тестова касета Дрегер от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Й.Г.Б.
Мотиви от 11.11.2016г.
В законна сила от 18.11.2016г.
59 АНД No 1806/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Л.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.11.2016г.
ПРИЗНАВА Г.Л.Н., роден на *** година в гр.София, живущ *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, танцьор, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016 год., около 23.00 ч. в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър, до хотел «М.», без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високо рискови наркотични вещества, както следва: Амфетамин с основно съдържание 7,00 % с нето тегло 0,541 грама, на стойност 16,23 лв.; Амфетамин с основно съдържание 5,70 % с нето тегло 0,491 грама, на стойност 14,73 лв.; Амфетамин с основно съдържание 6,20 % с нето тегло 0,652 грама, на стойност 19,56 лв.; Амфетамин с основно съдържание 9,70 % с нето тегло 0,618 грама, на стойност 18,54 лв.; Амфетамин с основно съдържание 9.60 % с нето тегло 0,243 грама, на стойност 7,29 лв., всички наркотични вещества с общо нетно тегло 2,545 грама, на обща стойност 76,35 /седемдесет и шест лева и 35 стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 617/12.08.2016 год. по описа на БНТЛ - гр.Бургас, като случая е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал.3, пр.2, т. 1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- наркотични вещества, изпратени с протокол № 2352/22.08.2016г. и писмо до ЦМУ № 251000-18983 от 22.08.2016г., като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.Л.Н. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените разноски в размер на 133,25 лв. /сто тридесет и три лева и двадесет и пет стотинки/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Л.Н.
Мотиви от 14.11.2016г.
В законна сила от 18.11.2016г.
60 НОХД No 1837/2016, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1837/2016г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър и адв. Боряна Мечкова от АК- Велико Търново в качеството си на защитник на подсъдимият И.П.Д., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.П.Д.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** Измирлиев“, № 4, вх.Б, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, барман, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2016 г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество- коноп с нетно тегло 0.706 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.30%, на стойност 4,23 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на “Глоба” в размер на 800 (осемстотин) лева, платима в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а,ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно останалото неизразходвано количество от наркотичното вещество, както и опаковки, в които същото се е съдържало, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия И.П.Д. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас, сумата от 47,08 /четиридесет и седем лева и осем стотинки/, представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 1837/2016г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия И.П.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.П.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
И.П.Д.
В законна сила от 18.11.2016г.
61 НОХД No 2158/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 18.11.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2158/2016 г. по описа на РС – гр.Н. споразумение, а именно: С. С. – прокурор в РП-Н., адв.И.И. *** и подсъдимият С.С.И., съгласно което: Подсъдимият С.С.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016г. около 01.00 часа в гр.С.В., общ.Н., по ул."И. В." срещу №** в посока кръстовището с ул."Ч. " управлявал МПС- л.а. „Ситроен Ц-4” с рег.№ ****, собственост на фирма "Л." ЕООД с ЕИК ******, след употреба на наркотични вещества, а именно "Канабис", установено с техническо средство "Drager Drug Test 5000" с идентификационен номер ARHJ -0005, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК така определеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” в размер от 500 лева до 1500 лева. ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. с чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия С.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия С.С.И. е било отнето по административен ред, считано от 06.08.2016г. Подсъдимият С.С.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016г. в гр.С.В., общ.Н. в обитавана от него стая на ул."Х.А."№** , ет.*, без надлежно разрешително съгласно чл.7,чл.16 и чл.30 и чл.73,ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73,ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък I-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, както следва : - коноп- суха зелена растителна маса с нето тегло 6,027 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80% - на стойност 36,16лв - коноп- суха зелена растителна маса с нето тегло 0,232 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6,30%- на стойност 1,39лв., или общо коноп на стойност 37,55лв./тридесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/, като стойността е определена, съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. с чл. 54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 700 /седемстотин/ лева. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 23 от НК общо наказание измежду наложените по-горе, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК така определеното общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 06.08.2016г. и наказанието „ГЛОБА” в размер на 700 /седемстотин/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата неизразходваната част от наркотични вещества, предадени на ЦМУ-София. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, представляващи опаковките от наркотичните вещества, електронна везна с надпис “Amput” и 1 брой гриндер, които след влизане на споразумението в сила, следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия С.С.И. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 55.76 лева /петдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2158/2016 г. по описа на РС – гр.Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.И. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.
С.С.И.
В законна сила от 18.11.2016г.
62 ЧНД No 2208/2016, I състав Производство по искане на прокурор за разкриване на банкова тайна РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 18.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Наблюдаващия прокурор при Районна прокуратура-гр.Несебър по Досъдебно производство № 90/2016г. по описа на Окръжен следствен отдел при ОП гр. Бургас, вх. № 156/2016г. по описа на РП гр. Несебър, за разкриване на сведения, съставляващи банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 от Закона за кредитните институции, за нуждите на разследването, а именно : предоставяне от страна на „Банка ДСК" ЕАД - Финансов център Пазарджик на заверени копия на всички документи относно откриването, закриването, движение, началните и крайните салда, наличностите, извършените финансови операции и основанията за извършването им по всички банкови сметки и влогове на Петко Боянов Комсийски, ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес гр. Пазарджик, ул."Георги Раковски" № 2 ет.1, както и цялото кредитно досие, относно сключен договор за кредит от 11.05.2005г. и предоставен такъв на Петко Боянов Комсийски в размер на 200 000лева: договор за кредит, погасителен план, начислени лихви, изплатени суми от банката по кредита, извършени плащания по кредита, от предоставянето на кредита до настоящия момент. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.11.2016г.
63 АНД No 661/2016, II състав КАТ З.Д.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000302/05.03.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на З.Д.Г. с ЕГН-********** *** което за нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.11.2016г.
64 АНД No 1312/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.11.2016г.
ПРИЗНАВА Н.Г.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2016г., около 23.00 часа в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, до хотел „Шато Валон“, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на Приложение № 1- Списък I- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, както следва: -Обект № 1- четири броя полиетиленови пликчета тип „Клипс“ с размери 4/5 см., съдържащи суха зелена растителна маса /връхчета/ с общо нетно тегло 2,700 грама, която се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 8,10 %, на стойност 16.20 лева.; -Обект № 2- полиетиленов плик тип „клипс“ с размери 4/5 см., съдържащ бледорозово прахообразно вещество с нетно тегло 0,979 грама, с наличие на амфетамин и кофеин, със съдържание на амфетамин 8,40 % на стойност 29.37 лева, всички високорискови наркотични вещества на стойност 45.57 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството и случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл. първо от НК, поради което на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Г.И. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата от 55,76 лева (петдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратени на 21.07.2016г. в ЦМУ- гр. София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Н.Г.И.
Мотиви от 10.11.2016г.
В законна сила от 21.11.2016г.
65 АНД No 1314/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Щ.В.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.11.2016г.
ПРИЗНАВА Щ.В.М., роден на ***г. в гр.Айтос, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за виновен в това, че на 12.08.2016г., около 04.10 часа в курортен комплекс Слънчев бряг, на главната алея при бензиностанция „Петрол“, посока на движение гр.Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Алфа“, модел „Ромео 156“ с рег.№ ****** след употреба на наркотични вещества, а именно амфетамин, метаамфетамин и канабис, установен с техническо средство Дрегер DRUG TEST 5000 със сериен номер ARHJ 0005, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия Щ.В.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Щ.В.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 12.08.2016 г. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство, а именно: DRUG TEST с идентификационен ARHJ 0005, което следва да бъде унищожено като вещ без стойност, след влизане на споразумението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Щ.В.М.
Мотиви от 14.11.2016г.
В законна сила от 21.11.2016г.
66 Гражданско дело No 729/2016, VI състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.Х.П. Н.А.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Х.П., ЕГН **********, с адрес *** (таван № 7), срещу Н.А.П., ЕГН **********, с адрес ***, иск с правно основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД, за сумата от 3000 лв., представляваща обезщетение за периода 24.07.2015г. – 24.05.2016г. за лишаване от ползването на собственото му таванско помещение № 2, находящо се над таванско помещение № 7, в ЖСК № 3 – А., в УПИ I – общ., кв. ** по плана на Несебър, както и за сумата от 1000 лв. – обезщетение за лишаване от ползване на същия обект за периода 12.05.2015г. – 24.07.2015г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК К.Х.П., ЕГН **********, с адрес *** (таван № 7, да заплати на Н.А.П., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 300 лв., представляваща направените по делото разноски – заплатено възнаграждение за един адвокат. Препис от решението да се изпрати на посочения по делото съдебен адрес на ищеца, както и лично на К.Х.П. *** (таван № 7). Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 22.11.2016г.
67 АНД No 615/2016, II състав Общини Д.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 130/23.09.2015г. на Кмета на О.Н. с което на Д.Б. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.4, ал.1,т.5 и т.8 от Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.11.2016г.
68 Гражданско дело No 915/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Г.И. С.Р.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.11.2016г.
Съдът, като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, на основание чл.234 от ГПК О П Р Е Д Е Л И : № 721 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, съгласно която: Определената по гр.д. № 612/2014г. по описа на РС-Несебър издръжка в размер на 80 /осемдесет/ лева, която бащата С.Р.И. заплаща на малолетното си дете С.С. И., СЕ УВЕЛИЧАВА на 150 /сто и петдесет/ лева, считано от 01.10.2016г. Бащата С.Р.И. с ЕГН **********, с адрес: *** ще заплаща на малотелното си дете С.С. И. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител И.Г.Г. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, до 10-то число на текущия месец, начиная от 01.10.2016г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпването на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката. Издръжката за месец октомври 2016г., бащата С.Р.И. ще заплати до края на месец октомври 2016г. Определението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съдът, като взе предвид, че следва да се заплати държавна такса върху увеличения размер на присъдената на детето С. издръжка О П Р Е Д Е Л И : ОСЪЖДА С.Р.И. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 50,40 лева /петдесет лева и четиридесет стотинки/, представляваща дължима по делото държавна такса. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Поради изчерпване предмета на делото, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 915/2016г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 23.11.2016г.
69 Гражданско дело No 965/2016, III състав Облигационни искове между съсобственици П.К.К.   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 7.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 965/2016г. по описа на Несебърския районен съд, поради това, че с молбата, с която е сезиран, не се търси защита и съдействие на лични имуществени права, и не подлежи на разглеждане и решаване. Връща молбата на П.К.К. ***, с която иска Валентина Анатольевна Лушпа да бъде поканена да плати наем за половината от имота, считано от 01.06.2016г. до ликвидиране на съсобствеността, и да заплати, като изкупи по пазарни цени другата 1/2 идеална част от „Болерото”, притежавана понастоящем по наследство от молителката К.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 24.11.2016г.
70 АНД No 567/2016, III състав КАТ В.С.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000778 от 11.05.2016г. на Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на В.С.К. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание Глоба в размер на 900 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 месеца, и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 10 точки, и за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено наказание Глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 24.11.2016
Наказателно дело № 1680/2016
ОТМЕНЯ Решение № 258 от 22.07.2016год., постановено по НАХД № 567 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Несебър, в частта с която е отменено наказателно постановление № 16-0304-000778/11.05.2016 г. на Началник сектор РУ Несебър към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на В.С. Куртев е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 900 лева и лишаване от право да управлява МПС за 11 месеца, и вместо него Постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000778/11.05.2016 г. на Началник сектор РУ Несебър към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на В.С. Куртев е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 900 лева и лишаване от право да управлява МПС за 11 месеца. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258 от 22.07.2016год., постановено по НАХД № 567 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Несебър, в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2016г.
71 АНД No 211/2016, III състав КАТ В.В.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3033/13 от 12.09.2013г. на Началник РУП Несебър към ОДМВР Бургас, с което на В.В.Х. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2016
Наказателно дело № 1490/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 214/13.06.2016г., постановено по НАХД № 211/2016г. по описа на Районен съд – Несебър.
В законна сила от 25.11.2016г.
72 АНД No 310/2016, II състав КАТ С.Д.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.6.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003533/02.02.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.Д.М. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административни наказания глоба в размер на 1000лв. и дванадесет лишаване от право да управлява МПС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2016
Наказателно дело № 1681/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 210 от 8.06.2016г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 310 по описа за 2016г. на НРС. Решението е окончателно.
В законна сила от 25.11.2016г.
73 АНД No 654/2016, II състав КАТ С.С.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.8.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001077/30.05.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.С.В. с ЕГН-********** с настоящ адрес: ***, здание срещу бл.54 и постоянен адрес *** И.А. № **, ет.*, ап.*, в частта, с която за нарушение на чл.123, ал.1, т.2, б.“А“ от ЗДвП и на осн.чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 120 лева и три месеца лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001077/30.05.2016г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2016
Наказателно дело № 1814/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 266/01.08.2016г., постановено по НАХД № 654/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър в обжалвана част.
В законна сила от 25.11.2016г.
74 АНД No 1151/2016, II състав КАТ Г.К.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.10.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 16-0304-001802/22.07.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Г.К.Н. с ЕГН-********** ***, чрез адв.В.Д.Н., съдебен адрес *** на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени глоба в размер на 2000лв. и двадесет и четири месеца лишаване от право да управлява МПС и по чл.100, ал.1, т.1, вр.чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложена глоба от 10лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2016г.
75 АНД No 1684/2016, VI състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 3.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 405 от 21.10.2015г., издадено от вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 25.11.2016г.
76 АНД No 1766/2016, VI състав КАТ Ж.Б.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 3.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-002315 от 25.08.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Ж.Б.Р., ЕГН **********, с адрес ***, ж. к. „Диана” № 23, вх. „Г”, ет. 5, ап. 74, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 700 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца., като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 8 месеца на 6 месеца и размера на наложената глоба от 700 лева на 600 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 25.11.2016г.
77 ЧГД No 945/2016, III състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Н.С.   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.11.2016г.
Разрешава на седемнадесетгодишната непълнолетна Р.Н.С. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, да сключи граждански брак с пълнолетния М.М.У. с ЕГН **********,***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.11.2016г.
78 АНД No 451/2016, II състав ДАМТН ЛИФТКОМ СЕРВИЗ ЕООД ДАМТН,ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-30/27.11.2015г. на Началника на РО „ИДТН Южна България”, с което на „Л.с.“ ЕООД с ЕИК - ........., със седалище и адрес на управление ***, р-н м., ж.к.м.-4, Бизнес парк София, сграда 4, ет.1, ап...., представляван от Б.П.К., чрез адв.Г. Пенчева Б.-*** за три административни нарушения на чл.7а, ал.1, т.3 и т.4 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори/НБЕТНА/, по отношение на три пътнически асансьора, както следва: асансьор пътнически електрически рег. № БсАС 3773 и зав. № EXBG 53202; за асансьор пътнически електрически с рег. № БсАС 3775 и зав. № EXBG 53204; за асансьор пътнически електрически рег. № БсАС 3776 и зав. № EXBG 53205, за които е допуснато от жалбоподателя, в качеството му на лице поддържащо асансьорите, да се експлоатират, при наличие на принудителна административна мярка /ПАМ/ – спиране от експлоатация, поради неизправност в ограничителя на скоростта, и на осн.чл.55, ал.2 от ЗТИП са наложени три административни наказания имуществена санкция в размер на по 300лв., за всяко едно от трите нарушения. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2016
Наказателно дело № 1744/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 241/11.07.2016 година по н.а.х.д. № 451/2016 година на Районен съд – Н.. Решението е окончателно.
В законна сила от 28.11.2016г.
79 АНД No 684/2016, VI състав КАТ М.В.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.8.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-000971 от 27.05.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на М.В.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2016
Наказателно дело № 1770/2016
ОСТВЯ В СИЛА решение № 264/01.08.2016 година по н.а.х.д. № 684/2016 година на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 28.11.2016г.
80 НОХД No 1762/2016, II състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Н.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 10.11.2016г.
ПРИЗНАВА С.Н.Т., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, с основно образование, омъжена, осъждана /реабилитирана по право/, работи като продавач към „П.“ ЕООД- гр.С., ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 04.09.2015 год. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в търговски обект - павилион, находящ се пред хотел „Олимп”, стопанисван от ЕТ „С. – С.Т.”, при условията на повторност, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от ЗМГО, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО /притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвал в търговската си дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО/ като излага и предлага за продажба стоки /спортни обувки/ с изобразени върху тях знаци сходни на търговските марки /словна, фигуративна и комбинирана/ съответно: «Конверс» /Converse/ - обект на това изключително право с притежател О.С.С.В. ХОЛАНДИЯ /ALL STARS C.V., HOLAND/ и «Найк» /Nike/ - обект на това изключително право с притежател Н.И.С.В. САЩ /NIKE INNOVATE C.V. USA/, без правно основание, както следва:1.Спортни обувки «Конверс» – 30 чифта по 60,00 лв. за един чифт като оригинали, на обща стойност 1800лв. като оригинали и по 25,00 лв. за един чифт като реплика на оригиналите на обща стойност 750лв. като реплики, означени със знак сходен на регистрираната марка – CONVERSE и 2. Спортни обувки «Найк » – 55 чифта по 70,00 лв. за един чифт като оригинали на обща стойност 3850лв. като оригинали и по 30,00 лв. за един чифт като реплика на оригиналите на обща стойност 1650лв., означени със знак сходен на регистрираната марка NIKE- всички стоки на обща стойност 5 650,00 /пет хиляди шестстотин и петдесет/ лева като оригинали и 2 400,00 /две хиляди и четиристотин/ лева като реплики на оригиналите, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. с ал.1, във вр. с чл.58а, ал.4, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3 от НК по-лекото предвидено в закона наказание глоба. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.Н.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР-Бургас направените по делото в досъдебната фаза разноски в размер на 320.82 лв. (триста и двадесет лева и осемдесет и две стотинки). ОТНЕМА на основание чл.172б, ал.3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – 30 чифта спортни обувки „Конвърс“ и 55 чифта спортни обувки „Найк“, предадени на съхранение в сградата на РУ на МВР- Несебър. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
С.Н.Т.
Мотиви от 24.11.2016г.
В законна сила от 28.11.2016г.
81 АНД No 1813/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.11.2016г.
ПРИЗНАВА С.С.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2016г., около 21.35 часа в гр.Несебър, на главен път I- 9 управлявал моторно превозно средство- лед автомобил „Ауди А3“ с рег.№ СН .... АР след употреба на наркотични вещества, а именно- тетрахидроканабинол /ТНС/- коноп/канабис, марихуана/, включен в приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ и чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежния ред чрез измерване с тест за употреба на наркотични вещества „Drager Drug Check 3000“, тестова касета „Drager Drug Check 3000“ с фабричен № ARJA- 0071, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС и въз основа на Заповед № 8121з №396/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните работи- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 (хиляда) лева, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 от НК обвиняемия С.С.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 08.10.2016г. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един брой тестова касета „Дрегер“, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.С.И.
Мотиви от 22.11.2016г.
В законна сила от 28.11.2016г.
82 АНД No 983/2016, II състав НАП ГК ГРУП 1 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 24.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1532/18.07.2016г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което на „Г.Г.1” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.И.К. е наложена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 29.11.2016г.
83 Гражданско дело No 418/2014, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.А.Р. А.П.Р.,
С.Г.К.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.6.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.194, ал.3 във връзка ал.2 ГПК, по заявеното от ищеца М.А.Р., гражданин на Руска Федерация с ЛНЧ **********, с постоянен адрес ***, подадена чрез процесуалния й представител – адв.Т. *** оспорване на истинността на декларации на юридическо лице с номера ********** за 2004г.; декларации с номера ********** за 2005г., както и декларации с номера ********** за 2006г. в частта, в която се сочи, че са заверени от Федералната данъчна служба на Руската федерация на 19.09.2014г.,че оспорването не е доказано и ги приема като доказателства по делото. ОТХВЪРЛЯ иска на М.А.Р., гражданин на Руска Федерация с ЛНЧ **********, с постоянен адрес ***, чрез процесуалния й представител – адв.Т. ***, със съдебен адрес:*** и адв.П.Чернаева-БАК за приемане за установено по отношение на А.П.Р., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в гр.Ч. и С. Г. К., гражданин на Руска Федерация, родена на ***г. в гр.Ч., двамата с постоянен адрес: Руска Федерация, гр.Ч., ул.”**********, с адрес за призоваване в Р.България: гр.Бургас, ул.”******** /чрез адв.Т.П./, че ищцата е придобила поради пълна трансформация на лични средства и е изключителен собственик на недвижими имоти, а именно: 1.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „Г”4, с РЗП от 150,92 кв.м, плюс веранда на площ от 26,60 кв.м, с идентификатор ************, построена във в.с.”Слънчев хълм” в поземлен имот с идентификатор ************ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кошарица, общ.Несебър по нотариален акт № ************, дело № 766 от 18.04.2008г. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие – РС-Несебър. 2.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „Г”3, с РЗП от 150,92 кв.м, плюс веранда на площ от 28,37 кв.м, с идентификатор ************.12, построена във в.с.”Слънчев хълм” в поземлен имот с идентификатор ************ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кошарица, общ.Несебър по нотариален акт № ********* от 18.04.2008г. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие – РС-Несебър. 3.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „Б”3, с РЗП от 149,51 кв.м, плюс веранда на площ от 23,84 кв.м, с идентификатор ************.14, построена във в.с.”Слънчев хълм” в поземлен имот с идентификатор ************ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кошарица, общ.Несебър по нотариален акт № *********. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие – РС-Несебър. 4.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „Б”4, с РЗП от 149,52 кв.м, плюс веранда на площ от 28,58 кв.м, с идентификатор ************.13, построена във в.с.”Слънчев хълм” в поземлен имот с идентификатор ************ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кошарица, общ.Несебър по наталиален акт № *********. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие – РС-Несебър. 5.ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „А”3, с РЗП от 139,82 кв.м, плюс веранда на площ от 24,26 кв.м, с идентификатор ************.18, построена във в.с.”Слънчев хълм” в поземлен имот с идентификатор ************ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кошарица, общ.Несебър по нотариален акт № ********* от 25.07.2008г. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие – РС-Несебър, като неоснователна и недоказана. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 27.11.2015
Гражданско дело № 1515/2015
Решение № V-109/27.11.2015г.: ОТМЕНЯ Решение №77/11.06.15г., постановено по гр.д.№418/14г. по описа на НРС, В ЧАСТТА с което са отхвърлени исковете по чл.23 СК по отношение на имотите, представляващи: двуетажна масивна сграда (къща), тип Г4, с РЗП 150.92 кв.м., с иден*,двуетажна масивна сграда (къща), тип Г3, с РЗП 150.92 кв.м., с иден *, двуетажна масивна сграда (къща), тип Б4, с РЗП 149.52 кв.м., с иден *; двуетажна масивна сграда (къща), тип А3, с РЗП 139.82 кв.м., с иден *; И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.П.Р., гражданин на Руска Федерация, и С. Г. К., гражданин на Руска Федерация, че ищцата М.А.Р. гражданин на Руска Федерация, Е СОБСТВЕНИК, поради трансформация на лично имущество на: - 30050/34750 ид.ч. от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „Г”4, с РЗП от 150,92 кв.м, плюс веранда на площ от 26,60 кв.м, по нотариален акт № 198, T.IV, рег.№ 3263, дело № 766 от 18.04.2008г. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие - РС-Несебър, - 30050/34750 ид.ч. от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „Г”3, с РЗП от 150,92 кв.м, плюс веранда на площ от 28,37 кв.м, по нотариален акт № 1, T.V, рег.№3266, дело № 769 от 18.04.2008г. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие - РС-Несебър., - 43238/50000 ид.ч. от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „Б”4, с РЗП от 149,52 кв.м, плюс веранда на площ от 28,58 кв.м, по наталиален акт № 133, т.1, рег.№560, дело № 125 от 30.10.2008г. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие - РС-Несебър., - 34590/40000 ид.ч. от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА/, тип „А”3, с РЗП от 139,82 кв.м, плюс веранда на площ от 24,26 кв.м, по нотариален акт № 77, т.Х, рег.№7469, дело № 1817 от 25.07.2008г. на Нотариус М.Б. с рег.№ 110 на НК, с район на действие - PC-Несебър, като неоснователна и недоказана. ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕТО в частта, с което исковете за установяване на трансформация са отхвърлени: над 30050 до 34750 ид.ч. за двуетажна масивна сграда (къща), тип Г4, с РЗП 150.92 кв.м., с иден * над 30050 до 34750 ид.ч. от двуетажна масивна сграда (къща), тип Г3, с РЗП 150.92 кв.м., с иден*; над 43238 до 50000 ид.ч. от двуетажна масивна сграда (къща), тип Б4, с РЗП 149.52 кв.м., с иден *; над 34590 до 40000 ид.ч. от двуетажна масивна сграда (къща), тип А3, с РЗП 139.82 кв.м., ПОТВЪРЖДАВА решението в частта, с което е отхвърлен иска по отноше

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението от 30.11.2016
Гражданско дело № 2411/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № V-109 от 27.11.2015 г., постановено по гр.д. № 1515 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Бургас. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.11.2016г.
84 Гражданско дело No 861/2016, II състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.К.У. Г.Д.У. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 15.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.321, ал.1, изречение второ от ГПК производството по гр.дело №861/2016 година по описа на НРС. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.4 от ГПК ищеца Ж.К.У. с ЕГН: ********** да заплати на ответника Г.Д.У. с ЕГН: ********** сторените по делото разноски в размер на 600.00лв. /шестстотин/ лева за платен адвокатски хонорар. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - град Бургас в 7-дневен срок, който за ищцата е от датата на съобщаването, а за ответника от днес.
В законна сила от 30.11.2016г.
85 НОХД No 874/2016, I състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 16.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес: гр.Несебър, кв.Чайка № 53, вх.2, ет.1, ап.111, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2015 г. в търговски обект - павилион, находящ се в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър пред хотел „Олимп”, стопанисвана от ЕТ „И. Д.Т.”, представляван от едноличния търговец Д.И.Т. с ЕГН:**********, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, което "включва правото върху марката на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката", а именно без съгласието на Adidas International Marketing BV и Adidas AG, DE, чийто упълномощен представител за Република България е "А.К." ЕООД ЕИК ****6, което съгласие е следвало да бъде дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, използвал в търговската си дейност (по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - "използване в търговската дейност... е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак ...") и в частност предлагал без правно основание с цел продажба следните стоки с изобразени върху тях търговски марки "Адидас", както следва: -55 (петдесет и пет) броя горници на анцуг с изобразена върху тях търговска марка "Адидас", с единична стойност 12.00лв., чиято обща стойност по цена на имитациите е 660,00 лв. /шестстотин и шестдесет лева/, и единична стойност 67.20лв. и обща стойност по цена на оригиналите е 3696,00 лв. (три хиляди шестстотин деветдесет и шест) лева; - 64 (шестдесет и четири) броя спортни долници на анцуг с изобразена върху тях търговска марка "Адидас", с единична стойност 10.00лв., чиято обща стойност по цена на имитациите е 640.00лв. (шестстотин и четиридесет лева) и единична стойност 61.45лв. на обща стойност по цена на оригиналите е 3932.80 лв. (три хиляди деветстотин тридесет и два лева и осемдесет стотинки); - 75 (седемдесет и пет) броя спортни комплекти анцунг с изобразена върху тях търговска марка "Адидас", с единична стойност 22.00лв., чиято обща стойност по цена на имитациите е 1650,00 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева) с единична стойност 121.00лв. и обща стойност по цена на оригиналите е 9075.00 лв. /девет хиляди и седемдесет и пет/ лева, като общата стойност на всички стоки възлиза на 2950.00лв. /две хиляди деветстотин и петдесет/ лева по цени на имитация и на 16 703.80лв. /шестнадесет хиляди седемстотин и три лева и осемдесет стотинки/ по цени на оригинали, всички носещи знак със сходни фигуративни и словни елементи до степен да заблудят потребителя да ги свърже със знака на регистрираните марки „Adidas7 „Адидас", притежание на Adidas International Marketing BV и Adidas AG, DE, чийто упълномощен представител за Република България е "А.К." ЕООД ЕИК ****6, без лицето и стопанският субект да притежават за това изричното съгласие на притежателя на изключителното право да използват в търговската си дейност горепосочените марки, за който знак регистрираните марки са получили закрила, поради което и на основание чл.172б, ал.1, във вр. с чл.58а, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и „Глоба” в размер на 2000 лева /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА на основание чл.172б, ал.3 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно-55 (петдесет и пет) броя горници на анцуг с изобразена върху тях търговска марка "Адидас"; 64 (шестдесет и четири) броя спортни долници на анцуг с изобразена върху тях търговска марка "Адидас" и 75 (седемдесет и пет) броя спортни комплекти анцунг с изобразена върху тях търговска марка "Адидас”, които след влизане в сила на присъдата да бъдат унищожени, за което да бъдат представени надлежни доказателства по делото. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.И.Т. с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 208.84 (двеста и осем лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.И.Т.
Мотиви от 28.9.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 30.11.2016
Наказателно дело № 1028/2016
Окръжен съд-Бургас с Решение № 248/30.11.2016 г.: ИЗМЕНЯВА Присъда № 43/16.09.2016 год., постановена по НОХД № 874/2016 год. по описа на Районен съд - Несебър, като НАМАЛЯВА наложеното на подсъдимия Д.И.Т., ЕГН **********, кумулативно наказание глоба от две хиляди лева на ХИЛЯДА ЛЕВА. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.11.2016г.