РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2013г. до 30.6.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 916/2012, II състав Развод и недейств. на брака М.С.М.П. Д.П.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.3.2013г.
Р Е Ш И:     ПРЕКРАТЯВА сключеният с акт № 86/21.09.2006г. на Общ.Несебър граждански брак между М.С.М.-П. ***, Слънчев бряг, кв.К. 104, вх.3, т.1, ап.3 и адрес за връчване с.Р., ул.Х.-10 и Д.П.П. ***. к/с С.В., бл.6, ап.19; гр.Несебър, Слънчев бряг, кв.К. 104, вх.3, т.1, ап.3, поради настъпило в него дълбоко и непоправим разстройство.   ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище находящо се в с.Р., ул.”Х.”-10 на жената.   ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – М..   ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 50 /петдесет/ лева, от които 25лв. заплатени от при подаване на исковата молба, като ОСЪЖДА Д.П.П. с ЕГН – ********** да заплати д.т. в размер на 25/двадесет и пет/ лева, по с/ка на НРС.   Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.6.2013г.
2 НАХД No 590/2012, VI състав Административни дела Б. М. ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202561/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “Л.К.” № *, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.2 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да връчи на А.Р.Т. с ЕГН ********** на длъжност “Пазач” заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, съгласно изискванията на чл. 335, ал.2, т.3 от Кодекса на труда (КТ) със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 3.6.2013г.
3 НАХД No 771/2012, V състав Административни дела С. ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-197 от 28.08.2012г. на Началник отдел „Рибарство и контрол” на Югоизточна България, с което на основание чл.75, ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на „С.2.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”***” № 1, ет.5, ап.13, представлявано от управителя М.Й.И. с ЕГН **********, е наложено административно наказание - глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева за административно нарушение по чл.38, ал.1 от ЗРА, на основание чл.85 от ЗРА на жалбоподателя е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.49 от ЗРА, както и обезщетение в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева за причинени вреди на рибните ресурси /16 бр. маломерен калкан/.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 3.6.2013г.
4 НОХД No 797/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.С. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 17.5.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.С., роден на *** г. в гр.К., настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на повторност, на неустановена дата в периода от 06.11.2011 г. до 12.11.2011 г. в с.Г общ.Несебър, отнел от владението на Я. Ж.Я. *** движими вещи, а именно 1 брой магаре седем годишно с приблизително тегло 250 (двеста и петдесет) килограма на стойност 350 (триста и петдесет) лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ в Затворническо общежитие от открит тип.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 от НК времето, през което И.П.С. е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража” по настоящото производство, считано от 05.05.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.2 от НПК подсъдимия И.П.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас, направените по делото разноски в размер на 40.00 (четиридесет) лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
И.П.С.
Мотиви от 29.5.2013г.
В законна сила от 3.6.2013г.
5 НАХД No 185/2013, V състав По Закона за авторското право Б. МЕ.М. М. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 242 от 15.12.2012г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл.81, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, на ЕТ „Б.МV – М.М.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С. 8800, ул.”Д.Д.” № .. представляван от управителя М.С.М. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО, като НАМАЛЯВА същото на 1000 /хиляда/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 3.6.2013г.
6 НАХД No 241/2013, V състав По Закона за авторското право И.А. МИ.. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 245 от 15.12.2012г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл.81, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, ЕТ „И.М.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.В., ул.”П.Н.” № 32, представлявано от управителя А.И.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 3.6.2013г.
7 НОХД No 448/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.И.,
Ф.З.И.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 3.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 448/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.П.А. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимите М.В.И. и Ф.З.И. споразумения, съгласно които:   ПРИЗНАВА М.В.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, безработен, живущ ***, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2011 год., в заведение „Макдоналдс”, находящо се на алея „Пирин” в к.к.„Сл.бряг”, общ.Несебър, в съучастие с Ф.З.И. ***, действайки като съизвършител, в качеството му на длъжностно лице – мениджър в ресторанта, което се е възползвало от служебното си положение, отнел чужди движими вещи, а именно: един брой плажна правоъгълна текстилна чанта на леопардови шарки с две къси дръжки, цип и джобче на стойност 10.00лв., съдържаща следните вещи: 1бр. портмоне от изкуствена кожа в черно и тъмно червено със знак на „Ейвън”, с копче на стойност 9.99лв., 3бр. календарчета на стойност общо 1.50лв., малко портмоненце с цип на стойност 5.00лв., 1бр. черна козметична платнена чантичка с цип, съдържаща козметика – молив за очи, спирала, гланц за устни, червило, малък флакон с парфюм с аромат на ягода и картинка на ягода на обща стойност 33.47лв., мокри кърпички на стойност 1.50лв., конци за зъби на стойност 2.82лв., сгъваеми ключове за л.а. „Ауди А6”, с ДК№ ......., с дистанционно управление към тях на стойност 80.00лв., 1бр. флаш памет марка „Кингстон” 4 гигабайта с капаче на стойност 9.37лв., 1бр. слънчеви очила марка „Полароид” дамски, с черна пластмасова рамка с издължена форма със сребристи ленти отпред отгоре на рамката на стойност 78.34лв., 2бр. СД диска на обща стойност 1.34лв., 1бр. малко прозрачно пластмасово флаконче със спрей лосион против ухапване от комари на стойност 2.01лв., 1бр. дамски златен пръстен от жълто злато, тип халка отпред с форма на разперена опашка на паун изработен от 14 каратово руско злато, с тегло3.55грама, проба 583 на стойност 213.00 лв., 1бр. златна гривна за глезен, тънка със закопчалка и топчета с висулки с дължина 27см., с тегло 2.18 грама изработени от 14 каратово руско злато с проба 585 на стойност 130.00лв., 1бр. дамски пръстен от бял метал с 9 бр. малки бели камъни разположени в два сектора , масивен с тегло 6.68 грама изработен от 14 каратово злато, проба 585 и вградени 9бр. диаманти с размери 0.015мм на стойност 1600.00 лв., 1бр. дамски пръстен с преплетени елементи и малки камъчета „фианити” /циркони/ с тегло около 2грама по свидетелско описание изработен от 14 каратово злато на стойност 110.00лв., сумата от 200 щатски долара равняваща се на 267.77лв., по курса за деня, сумата от 600 евро равняваща се на 1173.50лв., сумата от 200 000 беларуски рубли равняваща се на 87.63лв.- общо пари и движими вещи на стойност 3817.24лв. /три хиляди осемстотин и седемнадесет лева и двадесет и четири стотинки/, собственост на Дмитрий Леонидович Соколов от гр.Минск, РБеларус, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, които вещи владеел и пазел – предадени му на 08.06.2011 год. от неустановен гражданин – чужденец, който намерил чантата с описаните вещи на стол в заведение „Макдоналдс” в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, находящо се на алея „Пирин”, с цел да ги пази до потърсването им от собственика им, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, част от откраднатото имущество е върнато, а останалата част е заместено с неговата равностойност, а именно - един брой плажна правоъгълна текстилна чанта на леопардови шарки с две къси дръжки, цип и джобче ,1бр. портмоне от изкуствена кожа в черно и тъмно червено със знак на „Ейвън”, с копче , малък флакон с парфюм с аромат на ягода, 1бр. флаш памет марка „Кингстон” 4 гигабайта с капаче, 1бр. малко прозрачно пластмасово флаконче със спрей лосион против ухапване от комари, 1бр. дамски златен пръстен от жълто злато, тип халка отпред с форма на разперена опашка на паун изработен от 14 каратово руско злато, с тегло3.55грама, проба 583, 1бр. златна гривна за глезен, тънка със закопчалка и топчета с висулки с дължина 27см., с тегло 2.18 грама изработени от 14 каратово руско злато с проба 585, 1бр. дамски пръстен от бял метал с 9 бр. малки бели камъни разположени в два сектора , масивен с тегло 6.68 грама изработен от 14 каратово злато, проба 585 и вградени 9бр. диаманти с размери 0.015мм и заместено, а именно 3бр. календарчета на стойност общо 1.50лв., малко портмоненце с цип на стойност 5.00лв., 1бр. черна козметична платнена чантичка с цип, съдържаща козметика – молив за очи, спирала, гланц за устни, червило, мокри кърпички на стойност, конци за зъби, сгъваеми ключове за л.а. „Ауди А6”, с ДК№ ......., с дистанционно управление към тях, 1бр. слънчеви очила марка „Полароид” дамски, с черна пластмасова рамка с издължена форма със сребристи ленти отпред отгоре на рамката, 2бр, 1бр. дамски пръстен с преплетени елементи и малки камъчета „фианити” /циркони/ с тегло около 2 грама по свидетелско описание изработен от 14 каратово злато, сумата от 200 щатски долара, равняваща се на 267.77лв., по курса за деня, сумата от 600 евро равняваща се на 1173.50лв., сумата от 200 000 беларуски рубли, равняваща се на 87.63лв., поради което и на основание чл...7, т.3, вр. с чл...5, ал.1, т.2 и т.6, вр. с чл...4, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2 т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:   -Задължителна регистрация по настоящия адрес ***, за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.   -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.  ПРИЗНАВА Ф.З.И.- роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, живущ *** и настоящ адрес-***, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2011 год., в заведение „Макдоналдс”, находящо се на алея „Пирин” в к.к.„Сл.бряг”, общ.Несебър, в съучастие с М.В. ***, действайки като съизвършител, в качеството му на длъжностно лице – ресторантски работник, което се е възползвало от служебното си положение, отнел чужди движими вещи, а именно: един брой плажна правоъгълна текстилна чанта на леопардови шарки с две къси дръжки, цип и джобче на стойност 10.00лв., съдържаща следните вещи: 1бр. портмоне от изкуствена кожа в черно и тъмно червено със знак на „Ейвън”, с копче на стойност 9.99лв., 3бр. календарчета на стойност общо 1.50лв., малко портмоненце с цип на стойност 5.00лв., 1бр. черна козметична платнена чантичка с цип, съдържаща козметика – молив за очи, спирала, гланц за устни, червило, малък флакон с парфюм с аромат на ягода и картинка на ягода на обща стойност 33.47лв., мокри кърпички на стойност 1.50лв., конци за зъби на стойност 2.82лв., сгъваеми ключове за л.а. „Ауди А6”, с ДК№ ......., с дистанционно управление към тях на стойност 80.00лв., 1бр. флаш памет марка „Кингстон” 4 гигабайта с капаче на стойност 9.37лв., 1бр. слънчеви очила марка „Полароид” дамски, с черна пластмасова рамка с издължена форма със сребристи ленти отпред отгоре на рамката на стойност 78.34лв., 2бр. СД диска на обща стойност 1.34лв., 1бр. малко прозрачно пластмасово флаконче със спрей лосион против ухапване от комари на стойност 2.01лв., 1бр. дамски златен пръстен от жълто злато, тип халка отпред с форма на разперена опашка на паун изработен от 14 каратово руск
М.В.И.
Ф.З.И.
В законна сила от 3.6.2013г.
8 НОХД No 449/2013, I състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 3.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 449/2013 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Мариян Чернаев– прокурор в РП-Н. и адв.Д.Т. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия И.Д.И. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА И.Д.И. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.02.2013год. в с.Р., общ.Н. на ул. "С.", №.., чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на лицето, е причинил на лицето С.А.А. от с.Р., общ.Н. средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на първи и втори горни десни зъби и счупване на артикуларния израстък на дясна долна челюст, довело до трайно затруднение на дъвченето, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ С.”.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д.И. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 50 лв. (петдесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 449/2013г. по описа на РС – гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
И.Д.И.
В законна сила от 3.6.2013г.
9 Гражданско дело No 488/2012, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци КА. 2008 ООД ПМ-С. ООД Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „К.2.” ООД с ЕИК ***, представлявано от управителя Е.А.Р., със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район....... ап.28, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”Сливница” № 21, ет.1 /чрез адв.И.К. ***/ против П.” ООД с ЕИК ***, представлявано от управителя С.В.Ч., със седалище и адрес на управление с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”....., със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа: гр.Бургас, ул.”........... с правно основание чл.45 от ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща частичен иск за обезщетение за увреждане, настъпило в резултат на неизпълнение на общо задължение, произтичащо от закона да не се вреди другимо, от общо претендираната сума в размер на 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева, с която ищцовото дружество е действително увредено, като неоснователен.  ОСЪЖДА „К.2.” ООД с ЕИК ***, представлявано от управителя Е.А.Р., със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, бул.........., със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”......../чрез адв.И.К. ***/ да заплати на П.” ООД с ЕИК ***, представлявано от управителя С.В.Ч., със седалище и адрес на управление с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”...., със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа: гр.Бургас, ул......., с правно основание чл.45 от ЗЗД, сумата в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляващи заплатени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 4.6.2013г.
10 Гражданско дело No 1157/2012, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. К.ООД С. А.ЕООД Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.4.2013г.
Р Е Ш И:    ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, във вр.с чл.327, ал.1 от ТЗ, и чл.294, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.86, ал.1 от ЗЗД „С.А.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул.”Е.” №*, представлявано от управителя К. С. С.. да заплати на „с.к.”ООД,със седалище и адрес на управление:гр.К.,ул.”Н.Б.” №10, ЕИК: ****, представлявано от З.В.С. цената на доставени стоки по сключени между страните договори за търговска покупко-продажба и обезщетение за забава върху тях на обща стойност 593.16 лева/петстотин деветдесет и три лева и шестнадесет стотинки/, както следва: по фактура №8389/20.11.2011г. на стойност 212.50/двеста и дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.11.2011г. до окончателното й изплащане, по фактура №8413/27.11.2011г. на стойност 92.04/деветдесет и два лева и четири стотинки/лева ведно със законната лихва върху главницата, считано от 28.11.2011г. до окончателното й изплащане, по фактура №8571/26.12.2011г.на стойност 84.73/осемдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки/ ведно със законната лихва върху главницата,считано от 27.12.2011г. до окончателното й изплащане,по фактура №8681/ 22.01.2012г.на стойност 106.21/сто и шест лева и двадесет и едно стотинки/ведно със законната лихва върху главницата,считано от 23.01.2012г. до окончателното й изплащане по фактура №8790/19.02.2012г. на стойност 51.20/петдесет и един лева и двадесет стотинки/ ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.02.2012г. до окончателното й изплащане,и по фактура № 8807/26.02.2012г. на стойност на стойност 51.20/петдесет и един лева и двадесет стотинки/ ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.02.2012г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1580.20 лв. /хиляда петстотин и осемдесет лева и двадесет стотинки/, представляваща мораторна лихва върху задължението по фактура №106133 от 13.11.2011г за периода от 14.11.2011г. до 03.12.2012г  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК„С.А.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Н.,ул.”Е.”№*, представлявано от управителя К. С. С. да заплати на „с.к.”ООД,със седалище и адрес науправление:гр.К.,ул.”Н.Б.”№10, ЕИК:****, представлявано от З.В.С. сумата от 1377.30 лева/хиляда триста седемдесет и седем лева и тридесет стотинки/,представляваща направени в производството съдебно-деловодни разноски.  Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Б..  
В законна сила от 4.6.2013г.
11 НАХД No 589/2012, I състав Административни дела Б. М.ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.11.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202562/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “Л.К.” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.3 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да връчи на Д.Д.Б. с ЕГН ********** на длъжност “Пазач”, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, съгласно изискванията на чл.335 ал.2 т.3 от КТ , със срок на изпълнение 15.08.2011 г.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  .    
В законна сила от 4.6.2013г.
12 НАХД No 44/2013, VI състав Административни дела МЕ. ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.3.2013г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-2306203/07.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “М.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „.ЕИК 1..., представлявано от управителя Р.А.Й., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 12.07.2012 г. в качеството на работодател е допуснал до работа в обект- аптека в хотел „Ефир”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, лицето Б. Ст.в Ч. с ЕГН **********, на длъжност “Фармацефт”, преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 5 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 4.6.2013г.
13 НАХД No 46/2013, II състав Административни дела М. ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-230597/07.12.2012г. на Р.М.М. на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на „М.89” ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.Н., ул. „П.” № 6, представлявано от М.С.С. за нарушение на чл.264 от КТ и на осн. чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв., като на осн.чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 1500лв. на 100лв./сто/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-230597/07.12.2012г. на Р.М.М. на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 4.6.2013г.
14 НАХД No 204/2013, II състав Административни дела С.Л. М.ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.5.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2305616/07.12.2012г. на Р.М.М. на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на ЕТ”С.Л.М.” с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.Н., ул.„С.” № .., представлявано от управителя С.Л.М.,***, чрез адв.Мима Иванова от БАК-пълномощник за нарушение на чл.261 от КТ и на осн. чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв., като на осн.чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 1500лв. на ..0лв./сто/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2305616/07.12.2012г. на Р.М.М. на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 4.6.2013г.
15 НАХД No 210/2013, IV състав По Закона за стандартизация Л. С.ЕООД Д..-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.5.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-73/31.01.2013 г. на Главен директор на ГД „ИДТН”, с което за административно нарушение на чл.7а, т.3 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, на „Л.С.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. В., ж.к. „Т.”, представлявано от Б.П.К., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на общо 800 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 4.6.2013г.
16 ЧНД No 350/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.И.Р. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.5.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.И.Р. с ЕГН ********** по НОХД № 8106/2012г. на РС-Пловдив и НОХД № 332/2013г. на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, наложеното на Р. наказание по НОХД № 332/2013г. на РС-Несебър, а именно - ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДА/ ЛЕВА.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, времето на предварително задържане по НОХД № 8106/2012г. на РС-Пловдив, считано от 17.12.2011г. до 21.12.2011г. вкл., както и времето, през което осъденият търпи наказание лишаване от свобода по същото дело, считано от 21.01.2013г. до влизане в сила на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 15.15 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.20 часа с прочитане определението на съда.    
Т.И.Р.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.И.Р. с ЕГН ********** по НОХД № 8106/2012г. на РС-Пловдив и НОХД № 332/2013г. на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, наложеното на Р. наказание по НОХД № 332/2013г. на РС-Несебър, а именно - ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДА/ ЛЕВА.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, времето на предварително задържане по НОХД № 8106/2012г. на РС-Пловдив, считано от 17.12.2011г. до 21.12.2011г. вкл., както и времето, през което осъденият търпи наказание лишаване от свобода по същото дело, считано от 21.01.2013г. до влизане в сила на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 4.6.2013г.
17 НОХД No 455/2013, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.Г. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 455/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.Г. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Г.Г. – роден на ***год. в гр.л. с постоянен адрес-***»Г.С.», № .., българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, работник на дюнер, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2013год. около 14.30ч. на главен път І-9 Варна-Бургас, в близост до „Аквапарк” - Несебър, общ. Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, във вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества - коноп, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 5.00% /пет процента/, с нетно тегло 2.306 /две цяло триста и шест/ грама , на стойност 13.83 лв. /тринадесет лева и осемдесет и три стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл. второ, т.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 700 /седемстотин/ лева в полза на Държавата.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.»а» от НК в полза на Държавата найлонови опаковки и кутия от пура, поставени в плик, които след влизане в сила на настоящото споразумение да бъдат унищожени.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.»а» от НК в полза на Държавата и вещите- предмет на престъплението, а именно: 1,806гр. Суха, зелена, растителна маса – коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 5% - неизразходваната част от обектите за изследване по физико – химическата експертиза, които след влизане в сила на настоящото споразумение да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.Г.Г. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 43.59 лв. (четиридесет и три лева и петдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 455/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Н.Г.Г.
В законна сила от 4.6.2013г.
18 Гражданско дело No 938/2011, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К.М.Я ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „КоМорения” ЕООД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”***” № 81, представлявано от К.И.И., чрез адв.Марияна Т. *** иск против „Е.Б.Е.” АД, ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”К.И.И.” № 37 за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 1481,27лв., представляващи недължимо платена сума по фактура № 1056307245/31.05.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане.  ОСЪЖДА„КоМорения” ЕООД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”***” № 81, представлявано от К.И.И., чрез адв.Марияна Т. *** да заплати на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК-***, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”К.И.И.” № 37 направените съдебни разноски в общ размер на 1036лв./хиляда тридесет и шест/лева.  Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.  
В законна сила от 5.6.2013г.
19 НАХД No 946/2012, V състав По ЗД по пътищата Х.Д.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4076 от 18.09.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.183, ал.5, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ - ДВ, бр.60/2012г., в сила от 07.08.2012г., на Х.Д.Е. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.6, т.1, предл.2 от ЗДвП.  ОСЪЖДА Х.Д.Е. с ЕГН **********,*** да заплати на РС-Несебър сумата в размер на 6 /шест/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 5.6.2013г.
20 НАХД No 114/2013, V състав Административни дела . ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЙСКА ОБЛАСТ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-измененона основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2306226 от 21.07.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „Х.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Б. 2700, ж.к.”С.Ц.”, бл..., вх.А, ет.4, ап..., представлявано от управителя С.Д.Б. ***.Св.Кирил и Методий” № .., офис № 1, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 5.6.2013г.
21 НАХД No 271/2013, IV състав Административни дела А.С.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.5.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 530/25.10.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на А.С.Р., ЕГН **********, живущ ***, е наложено наказание “Глоба”, като НАМАЛЯВА размера от 350 лв. на 100 лв. /сто лева/.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 5.6.2013г.
22 НАХД No 535/2012, II състав Административни дела К.-НИ.З. Б. ЕТ МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202664/06.06.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на ЕТ “Каравел-Николет-90- Злати Бинев” с ЕИК - ***, седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. “***” № 52, представлявано от управителя Злати Тодоров Бинев на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда е наложено на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева, за това, че към 06.04.2012 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.8 на Протокол № 2069/08.08.2011 г., а именно: “фактическото прекратяване на договорните отношения с И.Т.К. с ЕГН - **********, на длъжност “Готвач”, да бъде оформено в изискуемата от закона писмена форма, съгласно чл. 335, ал.1, вр. чл. 335, ал.2, т.3 от КТ” със срок на изпълнение 15.08.2011 г.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 6.6.2013г.
23 НАХД No 657/2012, IV състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02- 0202990 от 26.06.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.3 вр. чл.15 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, вр. чл.16, т.1, б. „Е” от Наредба № 2 от 22.03.2004 г., на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от КТ, на А.Г.Ж., ЕГН **********, в качеството му на длъжностно лице на „ГБС- Варна” АД, клон Силистра, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 6.6.2013г.
24 НАХД No 773/2012, V състав Административни дела Ж.М.М. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000770 от 16.08.2012г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което на основание чл.93в, ал.23, предл.първо от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на Ж.М.М. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.3, §1 от Регламент № 3821/85 във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 6.6.2013г.
25 НАХД No 806/2012, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С.-С. Н. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.12.2012г.
Р Е Ш И :  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26972/12.07.2012г. на КЗП, РД-Бургас, с което на ЕТ„С.Н.” седалище и адрес на управление гр.Н., ул.”О.П.” № **, представлявано от С.Н.Н. за административно нарушение на осн.чл.63, т.3, вр.чл.209 от Закона за защита на потребителите/ЗПП/ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.6.2013г.
26 НАХД No 5/2013, VI състав Административни дела Б И Д ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 14.2.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-2305972/07.12.2012 г. на Изпълнителния директор на “Главна инспекция по труда”- С., с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “...” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “К.” бл. .., вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Д.Й.Л., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. ..4 от КТ, за това, че в качеството на работодател по смисъла на § 1, т.1 от ДР на КТ не е начислил и изплатил с увеличение положения труд през дните на официални празници на лицето Е.И.М. с ЕГН ********** на длъжност “Продавач”, за работа на 24.05.2012 г.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 6.6.2013г.
27 НАХД No 337/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.5.2013г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.Г.М. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан реабилитиран, безработен, ЕГН **********, с настоящ адрес: курортен комплекс „Слънчев бряг”, хотел „И.” стая № ..1, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2012 г. около 15... ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър на кръстовище „Свежест” управлявал МПС – мотоциклет „Априлия” с рег. № ....... без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с НП № 3434/15.08.2011 г. на Началник на РУП Несебър, влязло в сила на 29.02.2012 г.- престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
С.Г.М.
Мотиви от 22.5.2013г.
В законна сила от 6.6.2013г.
28 ЧНД No 338/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.Л. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.5.2013г.
Съдът, като изслуша становището на страните, намира искането на РП- Несебър за основателно. Видно от справката за съдимост, Л. е осъден по НОХД № 394/2010 г. по описа на РС- Несебър на „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, чието изтърпяване е отложено за срок от три години. Присъдата е влязла в сила на 16.06.2010 г. Деянието по НОХД № 804/2011 г. по описа на РС- Несебър е извършено на 03.07.2011 г., т.е. в изпитателния срок по първото осъждане. Предвид на това и на основание чл.68, ал.1 от НК отложеното наказание следва да бъде приведено в изпълнение.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд   ОПРЕДЕЛИ:  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнение присъдата по НОХД № 394/2010 г. по описа на РС- Несебър в размер на три месеца „Лишаване от свобода”, която следва да бъде изтърпяна при първоначален строг режим в затвор.  Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 15- дневен срок, считано от днес.    
И.В.Л.
В законна сила от 6.6.2013г.
29 НАХД No 667/2012, IV състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02- 0202981 от 26.06.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.3 вр. чл.12 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, вр. чл.16, т.1, б. „Е” от Наредба № 2 от 22.03.2004 г., на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от КТ, на А.Г.Ж., ЕГН **********, в качеството му на длъжностно лице на „ГБС- Варна” АД, клон Силистра, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 7.6.2013г.
30 НАХД No 279/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.Й. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.5.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА Х.Д.Й., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през 2012 г. до 21.07.2012 г., в гр. Несебър, промишлена зона, в база на строителна фирма „К.Ф.”, отглеждал растения от рода на конопа /канабис, марихуана/, със съдържание на тератихидроканабинол 0,40 % с общо нето тегло на растителната маса 2,986 гр., на стойност 17,92 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС на Република България за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354В, ал.5, вр. с ал.1 от НК, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, представляващи остатъка от неизразходваната част от наркотичното вещество ведно с опаковката му, които след влизане в сила на решението да се унищожат.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Х.Д.Й. с посочена по- горе самоличност, да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 45,38 лв. /четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
Х.Д.Й.
Мотиви от 18.5.2013г.
В законна сила от 7.6.2013г.
31 НОХД No 346/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 7.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 346/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, адв. Жасмин Евтимов от АК- София-повереник на частния обвинител, адв.Чернаева от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимия и подсъдимият К.Г.Д., съгласно което К.Г.Д., роден на ***год. в гр. Поморие, с адрес:*** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2012 г. около 13.30 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея в района пред хотел „Есперанто”, пред спирка „Стадиона”, на пътна маркировка „M15”, при управление на МПС- мотопед „Бета Арк” с рег.№..... с концентрация на алкохол в кръвта си 0.52 на хиляда, установена по надлежен ред с протокол за химическа експертиза №783/03.09.2012 г. на БНТЛ-ОДМВР, гр. Бургас, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП- „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората....”; чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП- „Водачът на пътното превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците....."; чл.116 от ЗДвП- „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците"; чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП – „На водача на пътно превозно средство е забранено: да  управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол."; чл. 6, т.1 от ЗДвП - „Участниците в движението съобразяват своето поведение с пътната маркировка"; чл.20 ал.1 и ал.2 от ЗДвП - (1) „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват"; (2) „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението"; чл.25, ал.1 от ЗДвП - „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, преди да започне маневрата, трябва да се убеди,че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение", вследствие на което причинил но непредпазливост на пешеходката Н.Ц.Г. с ЕГН: ********** ***, тежка телесна повреда изразяваща се в загуба на слезка, загуба на ляв бъбрек, кървене от разкъсани вътрешни органи водещо да хемарогичен шок, съставляващо постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота и средни телесни повреди, изразяващи се в открита фрактура с луксация на ляв глезен, водещо до трайно затруднение в движението на ляв долен крайник за срок от около 4-6 месеца; фрактура на срамната кост, водещо до трайно затруднение на движението на долните крайници за срок от около 2 медеца; гръдна травма довела до значителен плеврален излив, наложил активна аспирация, водещо до разстройство на здравето временно опасно за живота, поради което и на основание чл.343, ал.З, б. „а", вр. с ал.1, вр„ с чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.5, ал.1, ал.2, ал.3, вр. с чл.6, вр. с чл.20, ал.1 и 2, вр. с чл.25, ал.1, вр. с чл.116 от ЗДвП, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК подсъдимия К.Г.Д. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимият К.Г.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 04.09.2012г.  ОСЪЖДА подсъдимия К.Г.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 350.29 лева (триста и петдесет лева и двадесет и девет ст.), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 346/2013г. по описа на РС- гр.Несебър.  Определението е окончателно.  
К.Г.Д.
В законна сила от 7.6.2013г.
32 НОХД No 463/2013, V състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.В.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 7.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 463/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.В.Н. от АК-гр.София, упълномощена за защитник на подсъдимия Х.В.М., съгласно което:   ПРИЗНАВА Х.В.М. - роден на ***г***, издаден на 19.05.2009г. от МВР-Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2007год., около 00.10 часа в кафе-аперитив „****“ в гр.Св.Влас, общ.Несебър, причинил лека телесна повреда на лицето Х.В.А. ***, изразяваща се в прободна рана по задната повърхност на дясното бедро с дължина 1см, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Х.В.М. наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.В.М. да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:         Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 463/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Х.В.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” .     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    С решаване на делото със споразумение и на основание, чл.382, ал.10 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    УКАЗВА да се уведоми пострадалият Х.В.А., че може да предяви граждански иск за нанесените му неимуществени вреди пред гражданския съд.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Х.В.М.
В законна сила от 7.6.2013г.
33 ЧНД No 464/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 7.6.2013г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по БП № 14-373/2013г. по описа на РУП – Несебър, В.И.И. ***М. от БАК.   Определението е окончателно  
В законна сила от 7.6.2013г.
34 НОХД No 466/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 7.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 466/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. С.М. ***- защитник на подсъдимия В.И. и подсъдимият В.И.И., съгласно което:   ПРИЗНАВА В.И.И. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: Слънчев бряг, хотел „***” стая 271, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, продавач-консултант в „***” ООД, осъждан, ЕГН **********, тел.***, за ВИНОВЕН в това, че 30.05.2013г., около 22.30ч. в КК „Сл. бряг”, общ. Несебър, в близост до бар „***”, без надлежно разрешение съгласно чл.73 ал.1 във вр. чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високорискови наркотични вещества както следва: метамфетамин с нетно тегло 0.496 грама със съдържание на активния компонент 46.00% на стойност 12.40 лв. съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр ал.3, предл. второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 800 /осемстотин/ лева в полза на Държавата.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.»а» от НК в полза на Държавата вещите, които принадлежат на подсъдимия И., а именно: бяла хартия полупрозрачна с надпис «WILKINSON” с правилна форма, с размери 6,7/2см., бяло, прозрачно хартиено тиксо и 1бр.найлоново пликче тип „Джъмпър”, които след одобрение на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК предмета на престъплението, а именно: метамфетамин с нетно тегло 0.496 грама със съдържание на активния компонент 46.00%, което е унищожено при изготвяне на експертизата.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.И.И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 37.32 лева /тридесет и седем лева и тридесет и две стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 466/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия В.И.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо В.И.И. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
В.И.И.
В законна сила от 7.6.2013г.
35 НОХД No 243/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 23.5.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.П.- роден на *** ***, с постоянен адрес-***9, българин, български гражданин, със средно образование, несемеен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2012 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, при басейна на комплекс „А.”, отнел от владението и без съгласието на О.Н.Н. от Руска Федерация, мобилен телефон марка „Айфон 4S”, бял на цвят, с фабричен № 013057004602053, на стойност 1235,00 лв. (хиляда двеста тридесет и пет) лева, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, във вр. с чл.58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ВРЪЩА на В.В.Н. с ЕГН **********,*** иззетата като веществено доказателство един брой флаш памет 8 GB, марка „Philips”.  ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, подсъдимия И.П.П. с ЕГН ********** да заплати на О.Н.Н. с ЕГН ********** сумата от 1235 /хиляда двеста тридесет и пет/ лева, представляваща стойността на отнетия мобилен телефон, ведно със законната лихва, считано от 21.05.2012 г. до окончателното изплащане на сумата.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия И.П.П. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 30 (тридесет) лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.    
И.П.П.
Мотиви от 12.6.2013г.
В законна сила от 10.6.2013г.
36 ЧНД No 352/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.А.С. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 23.5.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Б.А.С. с ЕГН ********** общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените по: НОХД № 1205/2009г. и по НОХД № 2232/2009г. и двете по описа на РС- Бургас,а именно: ЕДНА година и ДВА месеца „Лишаване от свобода”, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за три години.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание изцяло наказанието „100 /сто/ лева ГЛОБА”, наложено на осъдения по НОХД № 2232/2009г. по описа на РС- Бургас.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Б.А.С. с ЕГН ********** общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 375/2012г. и по НОХД № 175/2013г. и двете по описа на РС- Несебър, а именно: ДВЕ години лишаване от свобода, което да се търпи при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което по отношение на Б.А.С. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, от 26.09.2012г. до 15.11.2012г.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната част от наказанията, предмет на групирането.  ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на Б.А.С. с посочена по-горе самоличност по НОХД № 1205/2009г. на РС-Бургас наказание ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.    Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в часа, като разясни реда и срока за неговото обжалване.    
Б.А.С.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Б.А.С. с ЕГН ********** общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените по: НОХД № 1205/2009г. и по НОХД № 2232/2009г. и двете по описа на РС- Бургас,а именно: ЕДНА година и ДВА месеца „Лишаване от свобода”, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за три години.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание изцяло наказанието „100 /сто/ лева ГЛОБА”, наложено на осъдения по НОХД № 2232/2009г. по описа на РС- Бургас.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Б.А.С. с ЕГН ********** общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 375/2012г. и по НОХД № 175/2013г. и двете по описа на РС- Несебър, а именно: ДВЕ години лишаване от свобода, което да се търпи при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което по отношение на Б.А.С. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, от 26.09.2012г. до 15.11.2012г.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната част от наказанията, предмет на групирането.  ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на Б.А.С. с посочена по-горе самоличност по НОХД № 1205/2009г. на РС-Бургас наказание ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.    Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.    
В законна сила от 10.6.2013г.
37 НАХД No 353/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Н.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.5.2013г.
ПРИЗНАВА П.Н.П. – роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, управител на ***” ЕООД- гр.с.в., живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2013г., в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, в РУП- гр.Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП държи високорискови наркотични вещества: коноп с нетно тегло 1.012 грама, канабис със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 4.00 % на стойност 6.72 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1008г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.   На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата коноп с нетно тегло 1.012 грама, канабис със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 4.00 %, което е унищожено в процеса на изготвяне на експертизата.   На основание чл.53 ал.1 б.А от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно един брой опаковка с надпис „Упсарин С” цилиндрична празна и един брой найлоново пликче с размери 5/3.5 см. , които след влизане на решението в сила следва да бъдат унищожени, като вещи без стойност.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия П.Н.П. със снета по делото самоличност да заплати сумата в размер на 47.69 /четиридесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки/ по сметка на ОД на МВР- Бургас разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок от днес.    
П.Н.П.
Мотиви от 30.5.2013г.
В законна сила от 10.6.2013г.
38 НАХД No 1087/2012, V състав По Закона за стандартизация ЕЛЕОНОРА ТРАНС ООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-..00 от 29.10.2012г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр.С., с което на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на „Е.Т.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.”А.” № .., ет.1, представлявано от управителите Г.Н.Н. и С.Т.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.7а, т.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /обн.ДВ, бр.33/2003г./.  Решението подлежи на касационно обжалване в ..-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 11.6.2013г.
39 НАХД No 1089/2012, V състав По Закона за стандартизация ЕЛЕОНОРА ТРАНС ООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-..02 от 29.10.2012г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр.С., с което на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на „Е.Т.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.”А.” № .., ет.1, представлявано от управителите Г.Н.Н. и С.Т.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.7а, т.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /обн.ДВ, бр.33/2003г./.  Решението подлежи на касационно обжалване в ..-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 11.6.2013г.
40 НАХД No 195/2013, V състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1014 от 26.03.2009г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на В.Г.Г. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.първо от ЗДвП; на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца за административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП; на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП на Г. е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.181, т.1, предл.1 от ЗДвП на жалбоподателят е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 11.6.2013г.
41 НАХД No 196/2013, VI състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 29.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1022/20.03.2009 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено на В.Г.Г. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, за това, че на 08.03.2009 г. около 12.00 ч. в гр. Несебър, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ......... “притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е спряно от движение, но не е сключило договор за застраховка “Гражданска отговорност” автомобилистите във връзка с чл. 249, т.1”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 11.6.2013г.
42 НАХД No 198/2013, IV състав Административни дела О.М.Х. ВТОРО РУП -БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.5.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 878/11.10.2012 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от Закона за българските лични документи, на основание чл.81, ал.2, т.2 от същия закон, на О.М.Х., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 50 лв. на 30 лв. /тридесет лева/.  ОСЪЖДА О.М.Х., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 14 лв. /четиринадесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.6.2013г.
43 НАХД No 267/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.Й. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.5.2013г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН Д.Д.Й., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с ЕГН **********, В ТОВА, ЧЕ на 18.04.2012г., около 23.15 часа, в гр.О., общ.Н., на ул.”С.”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Алфа Ромео” с рег.№ ......., без съответно свидетелство за управление, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 1988/09 от 29.09.2009г. на Началника на 02-РУП-Варна, влязло в сила на 06.03.2012г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/ в полза на Държавата.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
Д.Д.Й.
Мотиви от 20.5.2013г.
В законна сила от 11.6.2013г.
44 НОХД No 347/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Л.Б. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.6.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 347/2013 г. по описа на РС-гр.Н споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Н, адв.П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия Б. и подсъдимият Е.Л.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Л.Б., родена на ***г. в гр.Айтос, с ЕГН **********, българин, български гражданин, осъждан- реабилитиран, неженен, с основно образование, строител, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2013г., около 23.35 часа, в гр.Н, на ул.”Н”, в близост до почивна станция на МВР, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Омега” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на 343б, ал. 1, вр. с чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА “Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца .   ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК Е.Л.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Е.Л.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 08.04.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.Л.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 35.89 лева (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 347/2013г. по описа на РС-гр.Н.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Л.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Е.Л.Б.
В законна сила от 11.6.2013г.
45 НОХД No 471/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Т.З. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 11.6.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 471/2013 г. по описа на РС– гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият В.З. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.Д.Е. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.Т.З.- роден на ***г. в Р.Ф., гр.А., обл.К., постоянен адрес:***, българин, българско и руско гражданство, средно-специално образование, касиер в магазини „***", месторабота магазин „Д." в хотел „Д.", к.к. с.б., настоящ адрес:***, хотел „Г.", ет.*, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2013 год., около 21.55 часа, в к.к.”с.б.”, в близост до хотел „Анита", без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества, а именно: 1/един/ брой опаковка от алуминиево фолио, съдържащо бяло прахообразно вещество- метамфетамин с нетно тегло 1.294 /едно цяло двеста деветдесет и четири/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин - 15 /петнадесет/ теглови процента, на стойност 32.35 / тридесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата.  ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата иззетите като веществени доказателства- опаковка от алуминиево фолио и полиетиленов плик, както и остатъка от наркотичното вещество след проведеното изследване, които след одобрение на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, В.Т.З. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 45.38 лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 471/2013 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия З. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Т.З. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.  
В.Т.З.
В законна сила от 11.6.2013г.
46 Гражданско дело No 729/2012, V състав Облигационни искове Я.М.М. Л.Д.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.5.2013г.
ОСЪЖДА Л.Д.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на Я.М.М. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Казанлък, ул.”***” № 3, ет.1, офис № 5 /чрез адв.Д.Г. от АК-Хасково/, сумата в размер на 1750 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева, представляваща дължима, но неизплатена главница по договор за паричен заем от 21.06.2009г., сумата в размер на 561,25 лева /петстотин шестдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/, представляваща лихва за забава върху главницата, дължима за периода 21.07.2009г. – 10.08.2012г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.08.2012г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА Л.Д.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на Я.М.М. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Казанлък, ул.”***” № 3, ет.1, офис № 5 /чрез адв.Д.Г. от АК-Хасково/, сумата в размер на 370 лева /триста и седемдесет/ лева, представляваща заплатени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 12.6.2013г.
47 Гражданско дело No 982/2012, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК МОБИЛТЕЛ ЕАД Р.Я.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.4.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 1314689802, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш”, № 1, против Р.Я.П., ЕГН **********,***, по Заповед № 566/19.07.2012 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 634/2012 г. по описа на РС- Несебър, в размер на 38,12 лв. /тридесет и осем лева и дванадесет стотинки/, представляващи изконсумирани далекосъобщителни услуги, както следва: от фактура № 190602997/23.03.2010 г.- сумата от 12,20 лв. с ДДС, от фактура № 192256887/23.04.2010 г.- сумата от 25,78 лв., и от фактура № 193913592/23.05.2010 г.- сумата от 0,14 лв., ведно със законната лихва върху сумите, начиная от 16.07.2012 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 1318,77 лв. /хиляда триста и осемнадесет лева и седемдесет и седем стотинки/, ведно със законната лихва върху тях, считано от 16.07.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 1314689802, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш”, № 1, да заплати на Р.Я.П., ЕГН **********,***, сумата от 192,10 лв. /сто деветдесет и два лева и десет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски съобразно отхвърлената част.  ОСЪЖДА Р.Я.П., ЕГН **********,***, да заплати на „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 1314689802, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш”, № 1, сумата от 1,90 лв. /един лев и деветдесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски съобразно уважената част.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 12.6.2013г.
48 НАХД No 225/2013, V състав Административни дела И.В.И. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0001094 от 11.12.2012г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което на основание чл.178а, ал.10 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.В.И. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.38, ал.1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС /обн., ДВ, бр.104 от 27.12.2011г./.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 12.6.2013г.
49 НАХД No 314/2013, I състав По ЗД по пътищата С.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.5.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №4018/19.09.2012 г. на Началника на РУП- Н., с което е наложено на С. Н. Б., ЕГН:**********,*** административно наказание: „глоба” в размер на 50 /петдесет/лева на основание чл.184 ал2. т.2 от ЗДвП за това, че на 09.09.2012 г. около 14.00 часа,в гр.Н., на ул.**** до дом ***, като пешеходец, преминала на червен сигнал на светофара, с което нарушила чл.6 т.1 предложение второ от ЗДвП
В законна сила от 12.6.2013г.
50 НОХД No 465/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Й.Й. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.6.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 465/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.Д. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия Й. и подсъдимият Ж.Й.Й. със снета по делото самоличност, съгласно което:   Подсъдимият Ж.Й.Й.- роден на ***г. в гр.В., с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, сервитьор, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2013г., около 23.20 часа, в гр.Свети Влас, на ул.”Свети Влас”, в близост до казино „Влас”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Нисан Примера” с рег. № В 0236 РМ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,61 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 393/03.06.2013 г. на СХЛ към БНТЛ при ОД на МВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Ж.Й.Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Ж.Й.Й. да заплати в полза на Държавата по сметка ОД на МВР-Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 35.89/тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/лева.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 465/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Й. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.Й.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
Ж.Й.Й.
В законна сила от 12.6.2013г.
51 НОХД No 473/2013, VI състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.А.,
И.Н.Г.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 12.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 473/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия И.Н.Г. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което:  Обвиняемият И.Н.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:  - При условията на продължавано престъпление:  На 21.01.2013 г., около 00.30 часа в с. Оризаре, общ. Несебър, ул. ”Ч.М.” № .., е отнел чужда движима вещ- мобилен телефон марка „Нокия” модел 100, на стойност 37.60 лева (тридесет и седем лева и шестдесет стотинки), собственост на Б.В. Илиева, от владението на В.В. Илиева от с.Оризаре, общ.Несебър, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  На 21.01.2013 г. около 02.30 ч. в с. Г., Община Несебър, ул. ”Я.Л.”, при условията на повторност, в съучастие с Н.Г.А., като извършител, чрез използване на специален начин- стартиране на автомобила чрез свързване на електрически проводници, находящи се под волана, противозаконно е отнел чужда движима вещ- лек автомобил марка „ВАЗ”, модел 2107, с рег. № ......, на стойност 200 лева (двеста лева), собственост на С.С. И. от с.Тънково, от владението на М.К. от с.Г., общ.Несебър, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4, предл. трето и т.7, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  - На 21.01.2013 г. около 01.30 ч. в с. Г., общ. Несебър, ул. ”П.М.”, в съучастие с Н.Г.А., като извършител, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство- лек автомобил марка „Форд Фиеста с рег.№ ......, на стойност 40 лева (четиристотин лева), собственост на И.Д.К. ***, от владението на Христо Д. ***, без неговото съгласие, с намерение да го ползва, като превозното средство е изоставено без надзор в с. Г., община Несебър, на ул. ”А.М.”, поради което и на основание чл.346 ал.2, т.1, предл. второ, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 НК общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето, през което обвиняемият И.Н.Г. е задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 22.01.2013 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Н.Г. с ЕГН ********** да заплати по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата от 127.01 лева (сто двадесет и седем лева и една ст.), представляваща разноски по делото.    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 473/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Н.Г.А. и неговия защитник адв. К.Я., съгласно което:  Обвиняемият Н.Г.А., роден на *** ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:  - На 21.01.2013 г. около 01.30 ч. в с. Г., общ. Несебър, ул. ”П.М.” в съучастие с И.Н.Г., като извършител, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство- лек автомобил марка ”Форд Фиеста” с рег.№......, на стойност 400 (четиристотин) лева, собственост на И.Д.К. ***, от владението на Христо Д. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като превозното средство е изоставено без надзор в с. Г., общ. Несебър на ул. ”А.М.”, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, предл.второ, вр.с чл.346, ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  - На 21.01.2013 г. около 02.30 ч. в с. Г., общ. Несебър, улица „Я.Л.”, при условията на опасен рецидив, в съучастие с И.Н.Г., като извършител, чрез използване на специален начин- стартиране на автомобила чрез свързване на електрически проводници, находящи се под волана, противозаконно е отнел чужда движима вещ- лек автомобил марка ”ВАЗ”, модел „2107”, с рег. №...... на стойност 200 (двеста) лева, собственост на С.С. И. от с. Тънково, от владението на М.К. от с. Г., общ. Несебър, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.трето, вр.с чл. 194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. ”б”, вр. чл.20, ал.2, във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 НК общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето през което обвиняемият Н.Г.А. е задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 22.01.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняеми Н.Г.А. с ЕГН ********** да заплати по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата от 127.01 лева (сто двадесет и седем лева и една ст.), представляваща разноски по делото.  ВРЪЩА вещественото доказателство- срязан предпазен колан от лек автомобил марка „Форд Фиеста”, на собственика И.Д.К..  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 473/2013г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемите И.Н.Г. и Н.Г.А. мярка за неотклонение и като намери същите за правилни и законосъобразни, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия И.Н.Г. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия Н.Г.А. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът като взе предвид, че деянията, предмет на настоящото производство, са извършени от обвиняемия И.Н.Г. в изпитателния срок определен с присъдата по НОХД № 6684/20..г. на РС- Варна, намира че са налице основанията на чл.68 ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на отложеното наказание, поради което     ОПРЕДЕЛИ:    ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68а л.1 от НК наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ наложено с присъдата по НОХД № 6684/20..г. по описа на РС- Варна.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15- дневен срок от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:      
Н.Г.А.
И.Н.Г.
В законна сила от 12.6.2013г.
52 ЧНД No 476/2013, IV състав Други дела А.К.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 12.6.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 28.05.2013 г., с което РП- Несебър е отказала да отмени взетата спрямо А.К.К. по ДП № 321/2012 г. по описа на ОД на МВР- Бургас, мярка „Забрана за напускане пределите на Република България”.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.6.2013г.
53 Гражданско дело No 419/2012, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИНВЕСТ-СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ЕТ М.Д.М.,
С.Д.Д.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.12.2012г.
Р Е Ш И:    ОТХВЪРЛЯ иска на ЕТ „ИНВЕСТ – Ст.. П.” ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление : гр.Видин, ул.”Д.” №57, вх.А, ет.3, ап.6, със собственик, управител и представляващ Ст.. П. С. , чрез пълномощника си адв.М.С. ***, офис 17 срещу М.Д.М., ЕГН : ********** *** и С.Д.Д., ЕГН : ********** с посочени адреси : гр.Обзор, ул.”Ч.” №42 и гр.София, ул.”Х.А.” №29, ап.5 за осъждане на ответниците да предадат владението на ЕТ „ИНВЕСТ – Ст.. П.” ЕИК : *** на следните движими вещи : 15/петнадесет/ бр.дървени маси с по две пейки в комплект; 5 /пет/ бр.пластмасови маси в комплект с по четири стола – големи , с мраморни плотове; 1 /един/ бр.хладилник „Сименс”; 1 /един/ бр.хладилник „Самсунг”; 1 /един/ бр. хладилник „Индезит”; 1 /един/ бр. фризер „Индезит”; 1 /един/ бр.фризер „Либхер” ; 1 /един/ бр.фризер неясна марка; 1 /един/ бр.хладилна витрина „Либхер”; 1 /един/ бр.фритюрник – трифазен, професионален; 2 /два/ бр.професионални газови двойни котлони; 1 /един/ професионална скара; 1 /един/ бр. бойлер – 80л.”Теси” ; 50 /петдесет/ бр.чинии за супа – аркопал, бял; 100 /сто/ бр.чинии за салата – аркопал-бял; 100 /сто/ бр.чинии-основно хранене – аркопал,бял; 50 /петдесет/ бр. купи за салати - стъклени; 50 /петдесет/ бр. продълговати чинии за салата – аркопал , бял; 50 /петдесет/ бр. плата , кръгли, порцелан, бял; 50 /петдесет/ бр.продълговати плата – аркопал, бял; 100 8сто/ бр. вилици-неръждаема стомана; 100 /сто/ бр.ножове – неръждаема стомана; 100 /сто/ бр.лъжици-неръждаема стомана; 30 /тридесет/ бр.малки лъжички-неръждаема стомана; 30 /тридесет/ бр. малки вилички-неръждаема стомана; 20 /двадесет/ бр.тигани от тефлон; 10 /десет/ бр.обикновени тигани-поцинковани; 11 /единадесет/ бр. тенджери алпака – 20 л.; 9 /девет/ бр. поцинковани тенджери-10л.; 12 /дванадесет/ бр. ножове за рязане-големи; 14 /четиринадесет/ бр.ножове за рязане-малки; 4/четири/ бр.тирбушони - масивни; 100 /сто/ бр. чаши за ракия - стъкло; 200 /двеста/ бр.чаши за безалкохолни напитки-стъкло; 50 /петдесет/ бр. чаши за бяло вино - стъкло; 50 /петдесет/ бр.чаши за червено вино - стъкло; 30 /тридесет/ бр.чаши за коктейли - стъкло; 30 /тридесет/ бр.чаши за мелби - стъкло; 5 /пет/ бр. тави за печене-алпака 100/70/30 ; 4 /четири/ бр. малки тави-алпака; 13 /тринадесет/ бр.ножове за рязане-малки; 6 /шест/ бр.ножове за рязане-малки; 7 /седем/ бр.щипки – неръждаема стомана; 10 /десет/ бр.купи за разбиване-неръждавейки; 10/десет/ бр. купи за разбиване-пластмасови; 2 /два/ бр.микровълнови печки;1 /един/ бр. трифазна професионална фурна- с три фурни; 1 /един/ бр. ледогенератор; 1 /един/ бр. агрегат с вътрешно тяло за хладилна камера-минусов; 1 /един/ бр.холова гарнитура; 1 /един/ бр.телевизор „Самсунг”; 1 /един/ бр.холна маса - дървена; 2 /два/ бр.масивни легла-метални; 2 /два/ бр.стелажи-метални 200/160/30 ; 1 /един/ компютърна система „Сименс” с легален софтуерен продукт за работа в заведение; 1 /един/ бр. професионална музикална уредба с големи и малки тон колони; 20 /двадесет/ бр.осветителни тела вътрешно осветление; 20 /двадесет/ бр.осветителни тела-градинско осветление; 1 /един/ бр.дюнер-машина, оборудвана; 4 /четири/ бр.газови бутилки-20л.; 15 /петнадесет/ бр. амбалажни каси за бира; 15 /петнадесет/ бр. амбалажни каси за безалкохолно; 4 /четири/ бр.градински чадъри - големи; 30 /тридесет/ бр.разклонители; 2 /два/ бр. бр.везни-теглилки, масивен дървен плот и бар . като неоснователен и недоказан.    ОТХВЪРЛЯ иска на ЕТ „ИНВЕСТ – Ст.. П.” ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление : гр.Видин, ул.”Д.” №57, вх.А, ет.3, ап.6, със собственик, управител и представляващ Ст.. П. С. , чрез пълномощника си адв.М.С. ***, офис 17 срещу М.Д.М., ЕГН : ********** *** и С.Д.Д., ЕГН : ********** с посочени адреси : гр.Обзор, ул.”Ч.” №42 и гр.София, ул.”Х.А.” №29, ап.5 в условията на евунтуалност, в случай, че посочените по описа движими вещи от №1 до №67 са унищожени или погинали , да и заплатят равностойността им в парична сума в размер на 13 850 /тринадесет хиляди осемстотин и петдесет/ лева, ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното им изплащане , като неоснователен и недоказан.     ОТХВЪРЛЯ иска на ЕТ „ИНВЕСТ – Ст.. П.” ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление : гр.Видин, ул.”Д.” №57, вх.А, ет.3, ап.6, със собственик, управител и представляващ Ст.. П. С. , чрез пълномощника си адв.М.С. ***, офис 17 срещу М.Д.М., ЕГН : ********** *** и С.Д.Д., ЕГН : ********** с посочени адреси : гр.Обзор, ул.”Ч.” №42 и гр.София, ул.”Х.А.” №29, ап.5 за осъждане на ответниците да заплати на ищеца сумата от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за задържането на движимите вещи, описани по-горе, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба до окончателното и изплащане, като неоснователен и недоказан.    ОТХВЪРЛЯ иска на ЕТ „ИНВЕСТ – Ст.. П.” ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление : гр.Видин, ул.”Д.” №57, вх.А, ет.3, ап.6, със собственик, управител и представляващ Ст.. П. С. , чрез пълномощника си адв.М.С. ***, офис 17 срещу М.Д.М., ЕГН : ********** *** и С.Д.Д., ЕГН : ********** с посочени адреси : гр.Обзор, ул.”Ч.” №42 и гр.София, ул.”Х.А.” №29, ап.5 за осъждане на ответниците да и заплатят солидарно на ЕТ „ИНВЕСТ – Ст.. П.” ЕИК : ***, сума в размер на 9 380 /девет хиляди триста и осемдесет / лева видно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното и изплащане, представляваща претенция за извършено трайно подобрение в имота на ответниците – масивен дървен покрив с площ от 160 кв.м., с масивни чамови греди, обковани с дърена чамова ламперия, покрит с битумни керемиди, както и сума в размер на 3450 /три хиляди четиристотин и петдесет/ лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателото и изплащане – претенция за извършено трайно подобрение н имота на ответниците – помещение за обработка на риба, със застроена площ от 25 кв.м., изградено от тухли, с масивен покрив от чамови греди и битумни керемиди с витрина от плъзгаща се ПВЦ дограма като неоснователен и недоказан.    ОТХВЪРЛЯ иска на ЕТ „ИНВЕСТ – Ст.. П.” ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление : гр.Видин, ул.”Д.” №57, вх.А, ет.3, ап.6, със собственик, управител и представляващ Ст.. П. С. , чрез пълномощника си адв.М.С. ***, офис 17 срещу М.Д.М., ЕГН : ********** *** и С.Д.Д., ЕГН : ********** с посочени адреси : гр.Обзор, ул.”Ч.” №42 и гр.София, ул.”Х.А.” №29, ап.5 за осъждане на ответниците заплащане на съдебните разноски по делото, включително заплатеното адвокатско възнаграждение.    ОСЪЖДА ЕТ „ИНВЕСТ – Ст.. П.” ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление : гр.Видин, ул.”Д.” №57, вх.А, ет.3, ап.6, със собственик, управител и представляващ Ст.. П. С. , чрез пълномощника си адв.М.С. ***, офис 17 да заплати
В законна сила от 13.6.2013г.
54 ЧГД No 338/2013, VI състав Други ЧГД Д.Г.Г. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 13.6.2013г.
РАЗРЕШАВА на Илияна М.Г. с ЕГН ********** и Г.Б.Г. с ЕГН **********, двамата с адрес: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. “Несебър, хотел “Рейнбоу”, да изтеглят сумата от 1 490 (хиляда четиристотин и деветдесет) лева от сметката на малолетното им дете Д.Г.Г. с ЕГН ********** в Банка ДСК- IBAN *** е окончателно.  
В законна сила от 13.6.2013г.
55 НАХД No 1077/2012, VI състав По Закона за авторското право ДРЯНОВО ЕООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 29.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 173/14.09.2012 г. на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 81, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е наложено на “Д.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. “Н. Й. В.” № .., представлявано от управителя А.Б.Й., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 500 лева и са отнети в полза на държавата стоки, иззети с протокол от 24.06.2010 г., за това, че на 24.06.2010 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в търговски обект- магазин за сувенири, находящ се на централната алея пред хотел “Зорница”, е използвал в търговската дейност, като е предлагал за продажба стоки- ръчни часовници, означени със знаците RADO, BREITLING, CHANEL, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILLIPE, FRANCK MULLER, VAHCERON CONSTANTIN, IWC, сходни с тези на регистрираните марки, без разрешението на притежателите им.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
В законна сила от 13.6.2013г.
56 НОХД No 189/2013, VI състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 28.5.2013г.
ПРИЗНАВА М.Ц.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, безработен, с начално образование, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2009 г. за времето от 00.30 часа до около 01.30 часа в гр. С.В., община Несебър, на ул. ”***”, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, противозаконно е унищожил чужди движими вещи на обща стойност 1557.03 лева (хиляда петстотин петдесет и седем лева и три стотинки), както следва: нарязал с нож лявата външна гума на товарен автомобил марка „Ифа”, модел „W 50 L”, с рег. № ***, собственост на С.С. ***, на стойност 234.00 лева; нарязал с нож предната и задната леви гуми марка „Барум” с размери 185/65R15, на стойност ..9.58 лева, компоненти на лек автомобил марка „БМВ 316 И” с рег. № ***, собственост на А. П.А. ***; нарязал с нож задната лява гума марка „Бриджстоун”, с размери ..5/60R15, на стойност 108.00 лева, компонент на лек автомобил марка „Мерцедес Ц 220Д”, с рег. № ***, собственост на С.Х.Д. ***; нарязал с нож предната лява гума марка „Максис”, с размери 175/70R14, на стойност 100.00 лева, компонент на лек автомобил марка „Опел Астра”- комби с рег. № ***, собственост на С.Х.Д. ***; нарязал с нож предната и задната леви гуми марка „Авон” с размери ..5/65R15, на стойност ..8.00 лева, компоненти на лек автомобил марка „Ауди 80” с рег. № ***, собственост на И.В.Д. ***; нарязал с нож предната лява гума марка „Гудиър”, с размери 175/65R14, на стойност ..0.00 лева и счупил предното ляво странично огледало на стойност 15.45 лева, компоненти на лек автомобил марка „Фиат Крома” с рег. № ***, собственост на К.А.Е. ***; нарязал с нож задната лява гума марка „Ласа” с размери 165/80R13, на стойност 130.00 лева, компонент на лек автомобил марка „Опел Аскона” с рег. № ***, собственост на Ц.И.Б. ***; нарязал с нож предната дясна гума марка „Бриджстоун” с размери 205/60R15, на стойност 72.00 лева, компонент на лек автомобил марка „БМВ 318 И”, с рег. № ***, собственост на В.Р.П. ***; нарязал с нож предната и задната леви гуми марка „Дънлоп” с размери ..5/65R15, на стойност 145.00 лева, компоненти на лек автомобил марка „Ауди A3”, с рег. № А 66 82 КН, собственост на Н.М.П. ***; нарязал с нож задната дясна гума марка „Континетал” с размери ..5/65R15, на стойност 165.00 лева, компонент на лек автомобил марка „Мерцедес ..0 Д” с рег.№ ***, собственост на М.Й.Д. ***, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4, вр. чл. 54, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА М.Ц.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, безработен, с начално образование, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2009 г., около 01.30 часа в гр.С.В., община Несебър, на ул. “***”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, използвайки сгъваем нож, е причинил лека телесна повреда на лицето И.К.Х. ***, изразяваща се в прободна кожна рана в дясната гръдна половина и по задната повърхност на дясното бедро над колянната ямка, порезни рани по пръстите на дясна длан и задната повърхност на дясното бедро с оток на меките тъкани, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.4, вр. чл. 54, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  НАЛАГА на основание чл. 23, ал.1 от НК общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно: лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Ц.Г. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 1...50 лева (сто и деветнадесет лева и петдесет ст.), представляваща разноски по делото.  ВРЪЩА вещественото доказателство- телескопична палка с три удължения на собственика *** П. с ЕГН **********, с адрес:***.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.    
М.Ц.Г.
Мотиви от 20.6.2013г.
В законна сила от 13.6.2013г.
57 НАХД No 232/2013, VI състав По ЗГ и ЗЛОД В.Е.Ж. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.5.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1245/18.02.2013 г. на директора на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 266, ал.1 от Закона за горите (ЗГ) е наложено на В.Е.Ж. с ЕГН **********,***, административно наказание глоба в размер на 400.00 лева за нарушение по чл. 213, ал. 1, т.2 от ЗГ, за това, че на 02.10.2012 г. на територията на ТП ДЛС Несебър, в землището на гр. Обзор, между с. Приселци и гр. Обзор, е съхранявал 4 пр.м3 дърва за огрев от дървесен вид ясен, нарязани на метровки, без превозен билет, и на основание чл. 273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението- 4 пр.м3 дърва за огрев, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “глоба” от 400 лева на 50 (петдесет) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 13.6.2013г.
58 НОХД No 342/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.С.Б. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.6.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 342/2013г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: С.С. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия Б. и подсъдимият П.С.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.Б., роден на ***г. в гр.П., с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, работник на плажа, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 25.01.2013г., около 20.00 часа, в гр.Обзор, от заведение „Морска перла”, находящо се на ул.Ч.” № **, чрез използване на техническо средство – нож, отнел от владението и без съгласието на собственика Г.Л.М. с ЕГН **********, * броя ветроупорни тенти от поливинилхлорид на обща стойност 409,60 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. чл. 195, ал.1, т.4, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца .   ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1 б.А от НК в полза на държавата вещественото доказателство по делото- нож, който да бъде унищожен след влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.С.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 25.00 лева (двадесет пет лева), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 342/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.      След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо П.С.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
П.С.Б.
В законна сила от 13.6.2013г.
59 ЧНД No 351/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.П.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 28.5.2013г.
НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице Т.П.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, ЕГН **********, общо наказание измежду наказанията, определени по НОХД № 1/2010 г. на РС- Царево, НОХД № 1427/2010 г. на РС- Пловдив и НОХД № 115/2010 г. на РС- Пловдив, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от единадесет месеца лишаване от свобода с ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по горепосочените присъди.  НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице Т.П.Д. с посочена самоличност, общо наказание измежду наказанията, определени по НОХД № 82/2013 г. на ОС- Сливен и НОХД № 340/2013 г. на РС- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното след 21.02.2013 г. наказание лишаване от свобода по НОХД № 82/2013 г. на ОС- Сливен.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
Т.П.Д.
   НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице Т.П.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, ЕГН **********, общо наказание измежду наказанията, определени по НОХД № 1/2010 г. на РС- Царево, НОХД № 1427/2010 г. на РС- Пловдив и НОХД № 115/2010 г. на РС- Пловдив, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от единадесет месеца лишаване от свобода с ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по горепосочените присъди.  НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице Т.П.Д. с посочена самоличност, общо наказание измежду наказанията, определени по НОХД № 82/2013 г. на ОС- Сливен и НОХД № 340/2013 г. на РС- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното след 21.02.2013 г. наказание лишаване от свобода по НОХД № 82/2013 г. на ОС- Сливен.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
В законна сила от 13.6.2013г.
60 НОХД No 474/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.А.Т. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 13.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 474/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Ц.М. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.А.Т. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.А.Т. – роден *** год. в гр.М., живущ в Руска Федерация, гр.М., ул.”Д.”, бл..., ап..., руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, средно специално образование, за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2013 г., около 23.55 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургаска, на главната алея до входа на градския стадион „Несебър”, управлявал МПС- джип марка „Тойота”, модел „Ланд Крузер” с рег.№ ...... ..., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.62 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер с №7410+ с № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК, С.А.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като ЗАЧИТА времето, през което на същия е било отнето свидетелството за управление, считано от 06.06.2013 г.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 474/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.    
С.А.Т.
В законна сила от 13.6.2013г.
61 Гражданско дело No 61/2013, V състав Други дела ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИ ООД В.Ш. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 6.6.2013г.
на основание чл.234 от ГПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която:  1. В. Ш. признава задължението си към ищцовото дружество, представляващо :  - 1562.76 евро - на основание чл.79, ал. 1, пр.1 от ЗЗД- дължимо възнаграждение за поддръжка и управление по договор за периода: месец януари 2011 година – месец декември.2011година ;   - 1691.91 евро - на основание чл.79, ал.1, пр.1 от ЗЗД - възнаграждение за поддръжка и управление по договор от 09.12.2008 г. за периода: месец януари 2012 година – месец декември 2012 година ;   - 82.61 евро - на основание чл.79, ал.1, пр.1 от ЗЗД- разходи за застраховане на курортния комплекс по договор за поддръжка и управление от 09.12.2007 година за периода месец януари 2010 година – месец декември 2010 година.  2. Към момента на подписване на настоящата спогодба ответникът В.Ш. е заплатил по сметка на ищцовото дружество посочените в т. 1 от настоящата спогодба суми изцяло.  3. Ищцовото дружество „Е.Х.ТИ" ООД оттегля предявените в производството искове с правно основание чл.92 от ЗЗД за осъждане ответника да заплати дължими по договора неустойки и дължимите върху претендираните главници лихви по чл.86 от ЗЗД, а именно:  - 3125.50 евро - на основание чл.92 от ЗЗД- неустойка по чл. 2, раздел VI от договор за поддръжка и управление от 09.12.2009г. върху дължимото възнаграждение за 2011 година в размер на 1562.75 евро;  - 3383.82 евро - на основание чл.92 от ЗЗД- неустойка по чл. 2, раздел VI от договор за поддръжка и управление от 09.12.2009г. върху дължимото възнаграждение за 2012година в размер на 1691.91 евро;  - 165.22 евро - на основание чл.92 от ЗЗД - неустойка по чл.2, раздел VI от договор за поддръжка и управление от 09.12.2009г. върху дължимите разноски за застраховане на недвижимия имот за 2010 година в размер на 82.61 евро.  4. Към момента на подписване на настоящата спогодба ответникът В.Ш. е заплатил на ищцовото дружество „Е.Х.ТИ" ООД 1/2 /една втора/ от заплатената държавна такса за образуване на гражданското производство в размер на 391.63 лева. Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.9 от ГПК, с оглед постигната спогодба, страните се съгласяват другата половина от заплатената държавна такса да бъде върната на ищеца след одобряване на спогодбата от съда. Разноските за заплащане на адвокатски хонорар остават за страните така, както са ги направили.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, като взе предвид постигнатата между страните спогодба счита, че са налице основанията на чл.78, ал.9 от ГПК за връщане на половината от внесената държавна такса на ищеца.   Мотивиран от горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ВРЪЩА половината от внесената държавна такса на „Е.Х.ТИ" ООД с ЕИК ****** в размер на 391,63 лева /триста деветдесет и един лева и шестдесет и три стотинки/.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Поради изчерпване предмета на делото, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № *1/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.  
В законна сила от 14.6.2013г.
62 НАХД No 109/2012, V състав Административни дела Ф. .ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 07.2-77 от 20.06.2011г. на Директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.287, ал.1 вр. чл.291, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, на „Ф.Г.” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”С., бл... вх.3, ет.*, ап.9, представлявано от управителя Р.А.Й. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева за административно нарушение по чл.228, ал.1 от ЗЛПХМ вр. чл.2, ал.3 от Наредба № 28 от 9 декември 2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 14.6.2013г.
63 НАХД No 444/2012, IV състав Административни дела С.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22- 0000412/15.05.2012 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на С.И.С., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1500 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 14.6.2013г.
64 НАХД No 666/2012, V състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202980 от 26.06.2012г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от Кодекса на труда /КТ/, на А.Г.Ж. с ЕГН **********, с адрес:***, район „Младост”, ул.”****” № 53, в качеството му на длъжностно лице в „ГБС-ВАРНА” АД – клон Силистра с ЕИК ****, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение на чл.3 вр. чл.12 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ бр.102 от 2009г./, вр. чл.16, т.1, б. „Е” от Наредба № 2 от 22.03.2004г. /обн., ДВ бр.37 от 2004г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 14.6.2013г.
65 НАХД No 789/2012, II състав Административни дела И.М.Г. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000720/08.08.2012г на Началника на областен отдел „КД-ДАИ”-Бургас, с което на И.М.Г. *** за нарушение на чл.40, ал.1, т.5 от Наредба № 2 от 15.03.2002г., издадена от Министъра на транспорта/МТ/ и на осн. чл.93, ал.2, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв./ петстотин/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 14.6.2013г.
66 НАХД No 870/2012, IV състав Административни дела П.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 480/06.08.2012 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.55, ал.1, т.4 от ЗМВР, на основание чл.270, ал.1 от същия закон, на П.И.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 14.6.2013г.
67 НАХД No 970/2012, I състав По ЗД по пътищата Е.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.2.2013г.
Р Е Ш И :     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3927/05.09.2012г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на Е.С.Д., ЕГН : ********** *** е наложена Глоба в размер на 400 /четиристотин/ лв., на основание чл.315ал.1т.1 от КЗ, за нарушение на чл.259 ал.1т.1 от КЗКАТО НЕЗАКОНОСЪБРАЗНО.   Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.6.2013г.
68 НАХД No 1035/2012, V състав По ЗД по пътищата К.Ц.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3721 от 31.08.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на К.Ц.Д. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 14.6.2013г.
69 НАХД No 1044/2012, IV състав По ЗД по пътищата П.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.2.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 789/12/28.03.2012 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.2, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на П.В.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.6.2013г.
70 НАХД No 26/2013, VI състав Административни дела Т. ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0203453/28.11.2012 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Т.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. ........, представлявано от управителя Е.С.А., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 04.06.2012 г. в качеството на работодател е допуснал до работа в обект- бистро „Трой”, находящо се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, лицето К. с ЕГН **********, на длъжност “Помощник готвач”, преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 14.6.2013г.
71 НАХД No 140/2013, IV състав Административни дела С. ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.5.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд  РЕШИ:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 27-2703100/30.10.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за нарушение на чл.12, ал.1 и ал.5 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.1 от КТ, на „С. ....” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление с. Р., община Н., ул. „В.Л.”, № 4, като на основание чл. 415в от КТ НАЛАГА на дружеството административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 100 лева /сто лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 14.6.2013г.
72 НАХД No 168/2013, I състав Административни дела Д.К.

 ЕООД

МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление Наказателно постановление № 25-2501995/07.12.2012 г. на Румяна Михайлова – Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда” гр.София , с което на основание чл. 416 ал.5 вр. чл. 414 ал.3 от КТ на юридическото лице е наложено административно наказание "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за нарушение на чл. 63 ал.2 вр.чл.63 ал.1 от КТ в частта му относно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение по чл.63, ал.2 вр.ал.1 от КТ, на основание чл.415в от КТ НАЛАГА на посоченото дружество имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд-Бургас .    
В законна сила от 14.6.2013г.
73 НОХД No 467/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 14.6.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът      О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 467/2013 г. по описа на РС–Несебър, а именно Г.Р. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.П.Д. със защитник адв.А. Ж. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Д.П.Д.- роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, водолаз на свободна практика ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 02.06.2013 год., около 23.45 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, в близост до супермаркет „Зора” управлявал МПС – марка „ф.”, модел „П.” с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.08 /две цяло нула осем/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №394/03.06.2013 год. на ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА наа основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК, подсъдимия Д.П.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основани чл.59, ал.3 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 06.06.2013 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.П.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 35.89 лева (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), както и сумата в размер на 20.00 (двадесет) лева по сметка на РС Несебър, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №467/2013г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.П.Д. мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.П.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Д.П.Д.
В законна сила от 14.6.2013г.
74 НОХД No 487/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Я.Н. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.6.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 487/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Г. ***, подсъдимия Г.Я.Н. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв.К.Я. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.Я.Н.- роден на *** ***, обл.Б., ул.”ц.с.*”, № 2, българин, български гражданин, неосъждан, образование средно, женен, булдозерист в кметство гр.Обзор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2013 год., около 18.30 часа, в с.Баня, общ.Несебър, по ул.”Лазар Маджаров”, в близост до кръстовището с ул.”Михаил Герджиков”, управлявал моторно превозно средство- л.а. “ Фолксваген”, модел „Голф”, с регистрационен № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.33 /едно цяло тридесет и три/ промила, установено по надлежния, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1, 2, вр.с ал.3 т.1, 2 ,вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.  ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 12.04.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 487/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Я.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Г.Я.Н.
В законна сила от 14.6.2013г.
75 НАХД No 88/2013, VI състав Административни дела М.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.5.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 402/15.10.2012 г. на кмета на община Несебър, с което на основание чл.53, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър, е наложено на М.М.М. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл.53, ал.1 от същата наредба, за това, че на 12.07.2012 г. около 00.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” до хотел „Европа”, като водач на таксиметров автомобил „Ш.Ф.” с рег. № *****, е изчаквал пътници извън указаните за целта места (местостоянки) с включен таксиметров апарат, открита табела и открит пътен лист.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 17.6.2013г.
76 НАХД No 292/2013, V състав Административни дела А.М.-А.ЕТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.5.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16 от 21.02.2013г. на Кмета на Община Н., с което на основание чл.91 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Н. /Наредба № 6/, на ЕТ „А.М. – А.М.” с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Н., ул.”М.” № **, представляваено от управителя А.Д.М.,*** /чрез адв.К.Т. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.18, т.2 от Наредба № 6.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 17.6.2013г.
77 НОХД No 488/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Р.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.6.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 488/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.П.А. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Р.Р.И. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Р.Р.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: к.к. „Слънчев бряг”, хотел „в.р.”, ет.*, ап. *, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, образование висше, работи в супермаркет „Палма” - супервайзер, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН за това, че на 02.05.2013 год. около 23.50 часа в к.к. „Сл.бряг” запад, общ.Несебър на алеята в близост до х-л ”Лагуна”, посока х-л „Вела”, управлявал моторно превозно средство – л.а. “ Фолксваген”, модел „Голф3” С регистрационен № Т **** ТТ с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.40 /едно цяло и четирдесет/ промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 от НК следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес: к.к. „Слънчев бряг”, хотел „в.р.”, ет.*, ап. * за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично.   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.   ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр.с чл.37, ал. 1, т.7 от НК подсъдимия И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал. 4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимия И. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 02.05.2013 г.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на ОД на МВР в размер 35.89/тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 488/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Р.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Р.Р.И.
В законна сила от 17.6.2013г.
78 ЧНД No 492/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.Т. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 17.6.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. С.В.М. *** за защитник на Н.Г.Т. с ЕГН **********- обвиняем по бързо производство № 14-440/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 17.6.2013г.
79 НОХД No 493/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Н.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 17.6.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия С.К. и неговия защитник адв. А.Ж. споразумение по НОХД № 493/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемия С.Н.К., роден на *** г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2013 година около 21.15 часа до хотел „Б.” в с.Р., община Несебър, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Фолксваген Голф”, с ДК №А ***** КВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.04 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №219/12.04.2013 година - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.  НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК на обвиняемия С.Н.К. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия С.Н.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемият е било отнето по административен ред, считано от 11.04.2013 год.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С.Н.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 35.89 (тридесет и пет лева и осем и девет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 493/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Н.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
С.Н.К.
В законна сила от 17.6.2013г.
80 НОХД No 494/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.Т. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.6.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 494/2013г. между Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. С.М. ***, защитник на подсъдимата Н.Т. и подсъдимата Н.Г.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което:  Н.Г.Т., родена на *** ***, с постоянен адрес:***4, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно-специално образование, промоутър на билети, ЕГН: **********, моб. телефон: *********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 09.06.2013г. около 01.30ч. в КК „Сл. бряг”, общ. Несебър на главна алея до хотел „Фрегата” управлява лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.47 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабр. № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимата Н.Г.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 494/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:      След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Г.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
Н.Г.Т.
В законна сила от 17.6.2013г.
81 Гражданско дело No 78/2013, V състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ А.М.Г. А. Б. С ЕООД Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.4.2013г.
Р Е Ш И :    ОСЪЖДА „А.Б.С” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Н., кв.П. № *5, представлявано от управителя С.М. да заплати на А.М.Г. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.П., ул.”Р.” № * /чрез адв.В.И. ***/, сумата в размер на 549,98 лева /петстотин четиридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение по трудов договор от 31.05.2012г. за периода от 01.08.2012г. до 20.09.2012г. вкл., като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер до претендирания такъв от 723,18 лева, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА „А.Б.С” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Н., кв.П. № *5, представлявано от управителя С.М. да заплати на А.М.Г. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.П., ул.”Р.” № * /чрез адв.В.И. ***/, сумата в размер на 142,57 лева /сто четиридесет и два лева и петдесет и седем стотинки/, представляваща обезщетение за периода 21.09.2012г. до 30.09.2012г. вкл, поради предсрочно прекратяване на трудовия договор от 31.05.2012г., като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер до претендирания такъв от 175,86 лева, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА „А.Б.С” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Н., кв.П. № *5, представлявано от управителя С.М. да заплати на А.М.Г. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.П., ул.”Р.” № * /чрез адв.В.И. ***/, сумата в размер на 231,10 лева /двеста тридесет и един лева и десет стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от исковете.  ОСЪЖДА „А.Б.С” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Н., кв.П. № *5, представлявано от управителя С.М. да заплати на Районен съд-гр.Н. сумата в размер на 100 лева /сто лева/, представляваща държавна такса върху уважената част от исковете.  Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд.гр.Бургас.  
В законна сила от 18.6.2013г.
82 НАХД No 223/2013, V състав По ЗД по пътищата С.А.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 340 от 19.02.2013г. на Инспектор при РУП-гр.Несебър, упълномощен с МЗ № Із-1391 на МВР от 09.08.2007г., с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.А.Л., руски гражданин, роден на ***г. в гр.М., със съдебен адрес: гр.П. ул.”С.” № 3, ет.1 /чрез адв.М.Ж. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /две/ години.  ОСЪЖДА С.А.Л., руски гражданин, роден на ***г. в гр.М., със съдебен адрес: гр.П. ул.”С.” № 3, ет.1 /чрез адв.М.Ж. ***/ да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 6 /шест/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 18.6.2013г.
83 НАХД No 259/2013, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК С. ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.5.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1063/22....2012 г. на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на „С.” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Р., общ. Н., ул. „С.” № 2, ЕИК ........., представлявано от управителя И.С.И., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, за това, че на ...08.2012 г., при осъществяване на търговска дейност в търговски обект- кафе-бар „К”, находящ се гр. Н., ул. „Х.К.” № .., не е издал фискален бон при извършена контролна покупка на газирана вода, минерална вода, кафе и мелба, на обща стойност 9.69 лева, заплатена в брой.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 18.6.2013г.
84 НАХД No 317/2013, V състав По ЗД по пътищата Ф.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 221 от 15.02.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с която на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.първо от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ф.И.А. с ЕГН **********, с адрес:***, със съдебен адрес: гр.Б., ул.”Г.К.” № .. ет.1, ап.2 /адв.В.Ч. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.2, предл.1 от ЗДвП.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с която на основание чл.183, ал.1, т.2 от ЗДвП, на Ф.И.А. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.3, предл.първо от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Б..    
В законна сила от 18.6.2013г.
85 НОХД No 496/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.В.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 496/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.П. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Ц.В.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ц.В.К. – роден на *** г. в гр.Исперих, с постоянен адрес-***, и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, барман, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2013 г., около 04.38 часа, в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главна алея пред сградата на РУП- Несебър в посока гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил “Фолксваген голф”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.30 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест „Дрегер 7410+”, с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3 т.1, 2, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност ДВА ПЪТИ седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Ц.В.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Ц.В.К. е било отнето по административен ред, считано от 07.06.2013 год.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ц.В.К. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 30,17 лв. (тридесет лева и седемнадесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 496/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Ц.В.К.
В законна сила от 18.6.2013г.
86 НОХД No 498/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.Г. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 18.6.2013г.
на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимата С.В.Г. със снета по делото самоличност и адв. С.М. *** защитник на подсъдимата Г., съгласно което:  ПРИЗНАВА С.В.Г., родена на *** г. в гр.Пещера, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, осъждана, разведена, с начално образование, общ работник на сезонна работа, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 14.05.2013год. около 14:35ч. в автобус от градския транспорт, пътуващ по линията гр. Несебър - стара част” – к.к.”Слънчев бряг”, в посока к.к.”Слънчев бряг”, в близост до автобусна спирка "Свежест", в съучастие с Я. Г. П., действайки като извършител, чрез използване на специален начин - ловкост отнела чужди движими вещи, а именно - 1бр. черен дамски портфейл от изкуствена кожа на стойност: 15.50лв., съдържащ сумата от 71,05 лева (седемдесет и един лева и пет стотинки), общо движими вещи и пари на стойност - 86.55лв. (осемдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки) от владението на британската гражданка М.А.С. от гр.Н.У., А. - В., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. 3, вр. с чл.194, ал.1 , вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл. 42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 3, вр.с ал.3, т.1, вр.с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца,  - ограничение в свободното придвижване, а именно забрана за посещение на гр.Несебър, с.Равда, к.к.”Слънчев бряг” и гр.Свети влас, общ.Несебър за срок от 12 /дванадесет/ месеца.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата С.В.Г. да заплати в полза на Държавата по сметка ОД на МВР-Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 40.00/четиридесет/лева.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 498/2013г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :   ОТМЕНЯ взетата спрямо С.В.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
С.В.Г.
В законна сила от 18.6.2013г.
87 НАХД No 1103/2012, II състав Административни дела ДЕТЕЛИНА -ДРИТА ЕООД МТИТС , ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ГР. ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.5.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0001155/14.11.2012г. на Началник ДАИ-П., с което на „Д.Д.” ЕООД Булстат:........., адрес на управление гр.П., ул.”В.” № 14, представлявана от управителя И.С.Ш., чрез адв.Д.Б.съдебен адрес гр.С., ул.”П.” № .. за нарушение на чл.10, пар.2 от Регламент 561/06 на ЕО, вр. с чл.78, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАП/ и на осн.чл.104, ал.1, т.1 от ЗАП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв./хиляда/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.6.2013г.
88 НОХД No 500/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.И.,
Р.Т.Н.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 500/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев-прокурор в РП-гр.Несебър, адв.И.- защитник на обвиняемия И.С.И., съгласно което:  Обвиняемият И.С.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, с месторабота хотел „Г.”, курортен комплекс ”Слънчев бряг”, пиколо, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на на 09.06.2013год. около 22.00 часа в курортен комплекс ”Слънчев бряг” на алеята пред хотел „Г." без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, а именно 0.240 грама канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 5 % и 0.281 грама канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 2.5 % на обща стойност 3.12 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.З, предл.второ, т.1, предл.първо, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.С.И. с посочена самоличност да заплати по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата от 55.53 лева (петдесет и пет лева и петдесет и три ст.), представляваща разноски по делото.     ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 500/2013 г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Мариян Чернаев-прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Р.Т.Н. и неговия защитник адв.И., съгласно което:  Обвиняемият Р.Т.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с месторабота хотел „Г.”, курортен комплекс ”Слънчев бряг”, пиколо, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2013 г. около 22.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър на алеята пред хотел „Г.”, без надлежно разрешително е държал високо рискови наркотични вещества- 0.141 грама канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 4.10 % и 0.283 грама канабис със съдържание на тетрахидроканабинол – 4.30 % на обща стойност 2.54 лева, определена съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 700 (седемстотин) лева.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Р.Т.Н. с посочена самоличност да заплати по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата от 55.53 лева (петдесет и пет лева и петдесет и три ст.), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства- опаковки, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото определение.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 500/2013г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
И.С.И.
Р.Т.Н.
В законна сила от 19.6.2013г.
89 ЧНД No 501/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Г. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 19.6.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник на Г.К.Г. с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-554/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 19.6.2013г.
90 НОХД No 503/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Г. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 19.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 503/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.К.Г. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.К.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен , ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2013г. около 03.30 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър на плажна ивица пред бар „Мексо” направил опит да отнеме чужди движими вещи – дамска чанта от изкуствена материя на стойност 12.00 лева, сумата от 12,20 лева, чифт дамски летни обувки на стойност 54.60 лева, смартфон „Сони Експериа S” със сим карта на стойност 329.00 лева, силиконов калъф за телефон на стойност 12,00 лева, четка за коса на стойност 03.00 лева, кожена гривна с декоративни шипове на стойност 5,00 лева, медальонче от бял метал с висулка на стойност 4,00 лева, 1бр. секретен ключ на стойност 3,50 лева, всички вещи на обща стойност 435,30 лева от владението на В.И.Б., родена на ***г. в гр. Луцк, Украйна, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 3 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДВЕ години, с периодичност – два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ години.  - Ограничение в свободното придвижжване, а именно „Забрана да посещава гр.Несебър и к.к. Слънчев бряг” за срок от ДВЕ години.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300/ триста/ часа за ДВЕ поредни календарни години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.К.Г. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 25 лева (двадесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 503/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Г.К.Г.
В законна сила от 19.6.2013г.
91 НОХД No 511/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Х.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 20.6.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 511/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия О.Х.П. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. К.Я. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА О.Х.П.- роден на *** г. в гр.Бургас, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, осъждан, ЕГН: **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2003 год., около 11.00 часа в гр.Несебър, на ул. ”Х........, по специален начин чрез отключване на входната врата на апартамента, при условията на опасен рецидив, е отнел от владението и без съгласието на Афродита Маринова от гр.Несебър чужди движими вещи- 1 бр. банкнота от 50.00 лв., 1бр. сак тип куфарче на стойност 37.50 лв., фотоапарат марка „Олимпус” на стойност 70.00 лв., прожектор марка „Райдер” ведно с 2 бр. батерии по 1.5 волта на стойност 10.00 лв., дезодорант „Даф” /употребяван/ на стойност 3.00 лв,. и чрез отключване на метална каса в апартамента отнел пластмасова кутийка за бижута на стойност 3.00 лв., 1 чифт златни обици от 2 грама на стойност 58.00 лв., 1 бр. златна гривна с плочка от 3 грама на стойност 87.00 лв., 1 бр. златен синджир с кръстче на стойност 116.00 лв., всичко на обща стойност 434.50 лв. (четиристотин тридесет и четири лева и петдесет стотинки), с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр с чл. 195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл..29, ал.1, б. „”Б”, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС от НК, първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затвор.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, О.Х.П. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 30.00 лв. (тридесет лева), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 511/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо О.Х.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
О.Х.П.
В законна сила от 20.6.2013г.
92 НОХД No 513/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.Т.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 20.6.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 513/2013г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Д.Е. ***, упълномощена за защитник на подсъдимата Й.Т.А., съгласно което:   ПРИЗНАВА Й.Т.А.- родена на *** ***, българка, български гражданин, основно образование, неосъждана, неомъжена, безработна, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН:**********, мобилен телефон- ******** за ВИНОВНА в това, че на 19.06.2013 год., около 04.30 часа на плажната ивица в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, противозаконно отнела от джоб на панталон чужда движима вещ с намерение противозаконно да я присвои - мобилен телефон „Айфон”, модел „4S” на стойност 525 лева /петстотин двадесет и пет лева/ от владението и без съгласието на Д.С.Г. от В., като до приключването на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е върната, поради което и на основание чл.197, т.1 вр. с чл.194, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** мобилен телефон- ******** за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Й.Т.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Бургас, направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 25 лева /двадесет и пет лева/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 513/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Й.Т.А. мярка за неотклонение “Подписка” .  
Й.Т.А.
В законна сила от 20.6.2013г.
93 НАХД No 1058/2012, I състав По ЗД по пътищата П.А.Я. ОД МВР -БУРГАС,
РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.НЕСЕБЪР
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2013г.
Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0376795 на ОД МВР Бургас , с който на П.А.Я. -ЕГН :********** *** е наложено административно наказание: "ГЛОБА" в размер на 100 лева на основание чл. 189 ал.4 вр. чл. 182 ал.2 т.3 от ЗДвП.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд -гр.Бургас .    
В законна сила от 21.6.2013г.
94 ЧНД No 431/2013, VI състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Д. ГРУП ЕООД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 4.6.2013г.
Уважава ОТМЕНЯ постановление от 15.05.2013 г. на РП- Несебър, с което е прекратено досъдебно производство № 14-1478/2012 г. по описа на РПУ- Несебър, водено срещу виновните лица за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК, и ВРЪЩА делото на РП- Несебър.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 21.6.2013г.
95 НОХД No 497/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.В.Г. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 21.6.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 497/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия П.В.Г. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият П.В.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2013 г. в 21.00 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, зад хотел „Диамант”, без надлежно разрешително е държал високорискови и наркотични вещества, а именно: амфетамин с добавен кофеин, със съдържание на амфетамин 24%, с нето тегло 1.640 грама, на стойност 49.20 (четиридесет и девет лева и двадесет стотинки) лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г, за определяне цени на наркотични вещества, поради което и на основание чл.354 а, ал.3, т.1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 9 (девет) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия П.В.Г. наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия П.В.Г. кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК по-леко наказание „ГЛОБА”.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3 от НК в полза на държавата вещественото доказателство- амфетамин с добавен кофеин, което да бъде унищожено, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия П.В.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 41.19 лева (четиридесет и един лев и деветнадесет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 497/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.В.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
П.В.Г.
В законна сила от 21.6.2013г.
96 НОХД No 516/2013, IV състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Е.Т. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 516/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият М.Е.Т. със снета по делото самоличност със защитник адв.И. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Е.Т.- роден на *** ***, с постоянен адрес-***, и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2012г. в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, противозаконно присвоил чужда движима вещ – велосипед марка „Шокблейз”, бяло – червен на цвят, с рама № СС111228, на стойност 1289.20 лева (хиляда двеста осемдесет и девет лева и двадесет стотинки), който владеел, предоставен му за ползване от Р.П.Н., собственост на С.Д.Р. от курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд присвоената вещ е заместена чрез заплащане на равностойността й, поради което и на основание чл. 206, ал. 6, т. 1, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:  -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА .  -Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Е.Т. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 40.00 лева (четиридесет) лева, представляваща направени разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 516/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
М.Е.Т.
В законна сила от 21.6.2013г.
97 ЧНД No 519/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Ю.Х.,
Х.И.Х.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 21.6.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. А.И.Ж. *** за защитник на Емине Ю.Х. с ЕГН ********** и Х.И.Х. с ЕГН **********, обвиняеми по досъдебно производство № 14-524/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 21.6.2013г.
98 НОХД No 520/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 21.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 520/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия П.Д.К. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА П.Д.К. – роден на ***год. в гр.Самоков, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, кредитен инспектор в „Пощенска банка” АД, клон Лозенец, град София, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2013 година около 07.44 часа в град Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, на главната алея в отсечката между автобусна спирка „Палма” и хотел „Авеню” управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка “Опел Астра”, с ДК № ........ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.22 на хиляда ,/две цяло двадесет и две стотни на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.Д.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия П.Д.К. е било отнето по административен ред, считано от 19.06.2013 год.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 520/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
П.Д.К.
В законна сила от 21.6.2013г.
99 НАХД No 549/2012, I състав По ЗД по пътищата В.К.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от В.К.Н. , ЕГН **********,*** , наказателно постановление № 1526/29.05.2012 г. на Началника на РУП- Несебър в частта в която на основание Наредба № І – 1959 на МВР са и отнети 20 контролни точки като НЕДОПУСТИМА  И ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 549 /2012 г. по описа на РС –Несебър В ТАЗИ МУ ЧАСТ    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1526/29.05.2012 г. на Началника на РУП- Несебър с което е наложено на жалбоподателката В.К.Н. , ЕГН **********,*** са наложени административни наказания, както следва: „глоба” в размер на 400 лева на основание чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.5 ал.3 т.1, предл.първо от ЗДвП ; „Глоба” в размер на 200 лева на осн.чл.177 ал.1 т.2 предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и „Глоба” в размер на 100 лева, на осн.чл.179 ал.2 предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.25 ал.1 от ЗДвП.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 24.6.2013г.
100 НАХД No 915/2012, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БЕНЕВ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.12.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 026942/02.07.2012 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на „Б.” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. р., Община Н., ул. “Н.”, № 5, ЕИК ........., представлявано от управителя Б.Й.Б., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ, за това, че на 13.03.2012 г. в заведение за хранене и развлечения- ресторант “Б.”, находящо се в с. р., ул. “Н.” № 5, категоризирано с удостоверение № 1480/15.07.2005 г. с категория 2 звезди, е извършвал туристическа дейност- ресторантьорство, като е предлагал за продажба напитки и кухненска продукция без обявени грамажи, а именно: 33 вида вино, три вида рибни ястия и три вида хляб.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 24.6.2013г.
101 НОХД No 407/2013, IV състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.А. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 24.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 407/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев– прокурор в РП-Несебър и адв.П. ***- защитник на подсъдимия и С.С.А. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.С.А. - роден на *** ***, общ.Несебър, ул. ”Ч.М.”, № .., турчин, български гражданин, без образование, вдовец, реабилитиран, работник по временна заетост- Кметство- с.Оризаре, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2012 год. в с.Оризаре, общ.Несебър, ул. ”Ч.М.”, № .., осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната система на „ВиК” ЕАД – гр.Бургас, представлявано от изп.директор Г., чрез монтиране във водопроводната шахта на имота маркуч с дължина 40 см. на мястото на водомера, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, във вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, във вр.с ал.3, т.1 и 3, във вр.с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ДВАДЕСЕТ ЧАСА за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.  НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия.С.С.А. по – леко предвиденото в чл.244в, ал.1 от НК наказание „Глоба”.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 407/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
С.С.А.
В законна сила от 24.6.2013г.
102 ЧНД No 427/2013, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Д.Д.Х.,
А.Х.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 7.6.2013г.
Уважава на осн.чл.243, ал.5, т.3 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОТМЕНЯ Постановление от 05.11.2012г. на РП-Несебър за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 14-450/2012г. по описа на РУП-Несебър.   ВРЪЩА делото на РП-Несебър за изпълнение на дадените в мотивировъчната част на настоящото определение указания.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 24.6.2013г.
103 НОХД No 462/2013, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 10.6.2013г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.З НПК съдията - докладчик  РАЗПОРЕЖДАМ    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 462/2013 г. по описа на РС Несебър.  ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура - Несебър за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане.  Разпореждането подлежи на обжалване и/или протест в 7-дневен срок от получаване на препис от същото пред Бургаски окръжен съд.  Препис от разпореждането да се изпрати на обвиняемия, защитника му и на РП Несебър .  
В законна сила от 24.6.2013г.
104 НОХД No 521/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Ю.Х.,
Х.И.Х.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 24.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 521/2013г. по описа на РС- Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемата Е.Ю.Х. и защитника адв.А.Ж. ***, съгласно което:  Обвиняемата Е.Ю.Х., родена на *** ***, общ. Руен, ул. “***” № 10, туркиня, българска гражданка, с основно образование, омъжена, неосъждана, с месторабота- ***”, мияч, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 15.06.2013 г., около 15.30 ч. в курортен комплекс „***”, общ. Несебър, в съучастие с Х.И.Х., с ЕГН **********, като извършител, е отнела от кошове и щендери пред магазин в базар „***”, чужди движими вещи на обща стойност 325.00 (триста двадесет и пет) лева, а именно: 37 броя дамски портмонета от изкуствена кожа по 5.00 лева за брой; 13 броя мъжки портмонета от естествена кожа по 10.00 лева за брой; дамска чанта от полиестер на стойност 5.00 лева и мъжка чанта от полиестер на стойност 5.00 лева, собственост на „***” ЕООД- Пловдив, представлявано от ***, от владението на *** с ЕГН ********** от Пловдив, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал.3, т.1 и 2, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -„задължителна регистрация по настоящия адрес” за срок от 6 (шест) месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца.     ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 521/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемата Х.И.Х. и защитник адв.А.Ж. ***, съгласно което:  Обвиняемата Х.И.Х., родена на *** ***, туркиня, българска гражданка, с основно образование, омъжена, неосъждана, с месторабота- ***”- мияч, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 15.06.2013 г., около 15.30 ч. в курортен комплекс „***”, общ. Несебър, в съучастие с Е.Ю.Х. с ЕГН **********, като извършител, е отнела от кошове и щендери пред магазин в базар „***”, чужди движими вещи на обща стойност 325.00 (триста двадесет и пет) лева, а именно: 37 броя дамски портмонета от изкуствена кожа по 5.00 лева за брой; 13 броя мъжки портмонета от естествена кожа по 10.00 лева за брой; дамска чанта от полиестер на стойност 5.00 лева и мъжка чанта от полиестер на стойност 5.00 лева, собственост на „***” ЕООД- Пловдив, представлявано от ***, от владението на *** с ЕГН ********** от Пловдив, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал.3, т.1 и 2, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -„задължителна регистрация по настоящия адрес” за срок от 6 (шест/)месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемите Х.И.Х. и Е.Ю.Х. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 46.07 лева (четиридесет и шест лева и седем стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 521/2013г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
Е.Ю.Х.
Х.И.Х.
В законна сила от 24.6.2013г.
105 НАХД No 658/2012, VI състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.12.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0202991/26.06.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415в от Кодекса на труда е наложено на А.Г.Ж. с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: гр. С., ул. „Д.” № **, административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 3, вр. чл. 15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., вр. чл.16, т.1, б. “е” от Наредба № 2/22.03.2004 г., за това, че на 26.02.2012 г., в качеството на длъжностно лице- технически ръководител, провеждащ инструктажите по безопасност и здраве при работа в „***-В” АД, е допуснал до работа на строителен обект: “А.н.”, находящ се в УПИ І-457 в кв. 5503 по плана на курортен комплекс “с.б.”- запад, лицето П.Т.Н. с ЕГН **********, извършващо поставяне на външна изолация на работната площадка на бл.3 в обекта, фасада “север”, тераса на втори етаж, без да му извърши ежедневен инструктаж.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 25.6.2013г.
106 НОХД No 329/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Й. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.6.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът      О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 329/2013 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.С.Й. със защитник адв.С.М. споразумение, съгласно което: Подсъдимият С.С.Й. - роден на *** г. в гр.ч., с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН:**********се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 27.08.2012 год. , около 21.20 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър в близост до х-л „П.” управлява МПС – л.а. „Роувър”, с ДК№ К **** ВН , без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 4144/2011 год. на Началника на Сектор ПП при ОДМВР Хасково, влязло в законна сила на 13.04.2012 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6 ,вр.с ал.3 т.1 и т.3,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 20 (двадесет) месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 20 (двадесет) месеца.  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 300 (триста) часа за срок от 2 (две) поредни календарни години.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 329/2013г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С.С.Й. мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
С.С.Й.
В законна сила от 25.6.2013г.
107 ЧНД No 522/2013, I състав Други дела Ш.К.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 26.6.2013г.
ОСТАВЯМ без разглеждане жалба от Ш.К.А., ЕГН: ********** *** срещу постановление за привличане на обвиняем и вземане мярка за неотклонение от 31.05.2013г. по ДП №14-109/2013г. по описа на РУП Несебър.  ЖАЛБАТА да се върне на Ш.К.А., ЕГН: ********** *** .    Разпореждането е окончателно.  
В законна сила от 26.6.2013г.
108 ЧНД No 523/2013, I състав Други дела К.Н.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 26.6.2013г.
ОСТАВЯМ без разглеждане жалба от К.Н.А., ЕГН: ********** *** срещу постановление за привличане на обвиняем и вземане мярка за неотклонение от 31.05.2013г. по ДП №14-109/2013г. по описа на РУП Несебър.  ЖАЛБАТА да се върне на К.Н.А., ЕГН: ********** *** .    Разпореждането е окончателно.  
В законна сила от 26.6.2013г.
109 ЧНД No 524/2013, I състав Други дела Н.А.Х. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 26.6.2013г.
ОСТАВЯМ без разглеждане жалба от Н.А.Х., ЕГН: ********** *** срещу постановление за привличане на обвиняем и вземане мярка за неотклонение от 31.05.2013г. по ДП №14-109/2013г. по описа на РУП Несебър.  ЖАЛБАТА да се върне на Н.А.Х., ЕГН: ********** *** .    Разпореждането е окончателно.    
В законна сила от 26.6.2013г.
110 НОХД No 525/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 26.6.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК  ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 525/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата М.А.И. със защитник адв.К. от АК-гр.София споразумение, съгласно което М.А.И., ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес ***, туркиня, български гражданин, неомъжена, неосъждана, безработна, със средно образование се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 19.06.2013 год., около 20.45 часа в гр. Обзор на ул. „Славянска”, в лек автомобил „Мерцедес СЛК 200" с рег. №В5566РВ, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП държала високорискови наркотични вещества, а именно: амфетамин: съдържащо се в общо 2 (два) броя найлонови пакетчета обвити с алуминиево фолио и със съдържание на активен компонент амфетамин 2% (два процента) и общо нетно тегло 99,188 грама (деветдесет и девет сто осемдесет и осем) на стойност 2975.64 лв. (две хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки), определена според приложение № 2, към член единствен, на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, както и високорисково наркотично вещество — кокаин, съдържащ се в общо 3 (три) броя найлонови пакетчета със съдържание на активен компонент 60% (шестдесет процента) и общо нетно тегло 1,292 грама (един грам двеста деветдесет и два милиграма) на стойност 206. 72 лв. (двеста и шест лева и 72 ст.), определена според приложение № 2, към член единствен, на Постановление № 23 на МС от от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, всичко на обща стойност 3182,36 лева (три хиляди сто осемдесет и два лева и тридесет и шест стотинки), поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА” в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание две години лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство по делото, а именно 99,028 гр. амфетамин с добавен кофеин и 1,192гр. Кокаин, изпратени на Централно митническо управление с писмо рег № 19634/26.06.2013 г., които следва да бъдат унищожени.  ВРЪЩА веществените доказателства по делото - два броя мобилни телефони – „Самсунг S2” бял на цвят с имей № 355465132678976 и „Самсунг” – черен на цвят с имей № 33243436348674/7, както и 8 бр. банкноти с номинал 50 лева и 1бр. банкнота с номинал 100 лева, на подсъдимата М.А.И..  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.А.И. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 99,97 лева (деветдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 525/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата М.А.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата М.А.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
М.А.И.
В законна сила от 26.6.2013г.
111 ЧНД No 526/2013, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 26.6.2013г.
В законна сила от 26.6.2013г.
112 Гражданско дело No 263/2013, II състав Искове по СК П.Т.Г.,
Й.Т.Г.
Д.П.Б.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 14.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 263/2013г. по описа на НРС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 27.6.2013г.
113 НОХД No 222/2013, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ц.Г.,
С.Д.С.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 11.6.2013г.
ПРИЗНАВА Д.Ц.Г., роден на *** г. в гр. С., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2013 г. около 17.40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до общежитие „Странджа”, в съучастие със С.Д.С. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел от владението и без съгласието на А. ***, мобилен телефон марка „Нокия”, модел „Лумия 800”, с imei 3528266058676216, на стойност 418,00 лева, ведно със съдържащата се в него сим-карта, на стойност 5.00 лева, или всички вещи на обща стойност 423.00 лева (четиристотин двадесет и три), с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване и сила, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, във вр. чл.20, с ал. 2 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.  ПРИЗНАВА С.Д.С., роден на *** г. в Русия, с постоянен адрес:***, български и руски гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2013 г. около 17.40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до общежитие „Странджа”, в съучастие със Д.Ц.Г. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел от владението и без съгласието на А. ***, мобилен телефон марка „Нокия”, модел „Лумия 800”, с imei 3528266058676216 на стойност 418,00 лева, ведно със съдържащата се в него сим-карта, на стойност 5.00 лева или всички вещи на обща стойност 423.00 лева (четиристотин двадесет и три), с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване и сила, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, във вр. чл.20, с ал. 2 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Д.Ц.Г. и С.Д.С. със снети по делото самоличности да заплатят по равно по сметка на ОД на МВР- гр. Бургас сумата в размер на 50 лева (петдесет лева), представляващи направените съдебно-деловодни разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Д.Ц.Г.
С.Д.С.
Мотиви от 17.6.2013г.
В законна сила от 27.6.2013г.
114 НАХД No 444/2013, V състав Административни дела СИСАЙД ПРОПЪРТИС ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 31.5.2013г.
След запознаване с делото, съдът константира, че по повод подадена от същия жалбоподател жалба против същото наказателно постановление, е било образувано НАХД № 428/2013г. по описа на РС-Несебър, насрочено за 04.06.2013г. от 14.00 часа.   Съдът като взе предвид, че предмет на обжалване по НАХД № 428/2013г. и НАХД № 444/2013г., двете по описа на РС-гр.Несебър, е едно и също Наказателно постановление № НП-7 от 12.02.2013г. на Председателя на ДКЕВР – гр.София, във връзка с което са образувани две административно-наказателни производства намира, че са налице основания за прекратяване на производството по по-късно заведеното дело. Касае се до приложението на принципа "нон бис ин идем", визиран в разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от НПК, към която препраща чл.84 от ЗАНН, съгласно която, за едно и също нарушение, ако има образувано административно-наказателно производство, второ такова не може да се образува, а ако то е било вече образувано, следва да бъде прекратено.   Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 444/2013г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 27.6.2013г.
115 ЧНД No 531/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ц.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.6.2013г.
на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на И.Ц.К. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-607/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.Д.П. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.6.2013г.
116 НОХД No 533/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ц.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.6.2013г.
на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия И.Ц.К. със снета по делото самоличност и адв. Д.П. *** защитник на подсъдимия К., съгласно което:  ПРИЗНАВА И.Ц.К.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, месторабота „Холм Сървис” ООД, общ работник на строителен обект в гр.Обзор, ЕГН:**********, тел. № ******* за ВИНОВЕН в това, че , на 20.06.2013 год. около 17.00 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул. „Васил Левсик” в близост до дом №23 управлявал моторно превозно средство – л.а. “ Ауди”, модел „А4” С регистрационен № СА **** СМ с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.30 /едно цяло и тридесет/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер 931, Дрегер 7410 с фабричен №0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, чл.42а ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 /петнадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /петнадесет/ месеца,  -безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на общо 250 часа за срок от две календарни години.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 533/2013г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Ц.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
И.Ц.К.
В законна сила от 28.6.2013г.
117 НОХД No 534/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 28.6.2013г.
НЕ ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.8 от НПК постигнатото между Районна прокуратура – гр. Несебър, представлявана от прокурор Г.Русев и адв.Ж.- защитник на подсъдимия Х.У. споразумение, с което подсъдимият У. се признава за виновен в това, че: на 25.06.2013 г., около 01.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, зад ресторант „Чучура”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно коноп с общо нетно тегло 1.425 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 6.40% теглови процента на обща стойност 8.55 лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 год. на МС на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК.  Връща ДП на № 14-674/2013 г. по описа на РУП Несебър на РП Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В законна сила от 28.6.2013г.