РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.09.2011г. до 31.10.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1221/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Х. И Х.И. З. С.ООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 11.08.2011г., в законна сила от 01.09.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 1221/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1221/2010 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му. 
2 НАХД No 417/2011, IV състав По ЗД по пътищата П.Т.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.08.2011г., в законна сила от 01.09.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 912/11/20.04.2011 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1 от същия закон, на П.Т.Я., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.
ОСЪЖДА П.Т.Я., живущ ***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 6 лв. /шест лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
3 ЧНД No 713/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 01.09.2011г., в законна сила от 01.09.2011г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. Д.Г.П. *** за защитник на М.М.И. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-1869/2011 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
4 НОХД No 714/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.М.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 01.09.2011г., в законна сила от 01.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 714/2011г. по описа на РС- гр.Н***, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.Н***, обвиняемия М.М.И. и неговия защитник адв. Д.П. ***, съгласно което:
Обвиняемият М.М.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2011г. около 02.20 часа в курортен комплекс ”***”, общ. Н***, на плажната ивица пред бар „***”, е отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, на обща стойност 699.50 лева (шестстотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки), както следва: дамска чанта на стойност 26 лева, със сумата от 40 лв.; мобилен телефон "Сони Експерия 10 мини про със СИМ карта" на стойност 358.00 лева; дигитален фотоапарат "Канон Иксус 105 " на стойност 250.00 лева; лачено портмоне калъф на стойност 11.00 лева; 1бр. тефтер с твърди корици на стойност 4,50 лева; чифт седефени обици на стойност 7.30 лева и гривна със седефчета на стойност 2.70 лева, от владението на *** от ****, без нейното съгласие, с намерение противозаконно ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи частично са върнати, а в останалата им част заместени, чрез заплащане на равностойността им, поради което и на основание чл.197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т.2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на обвиняемия И. за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия М.М.И. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 96.80 (деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 714/2011г. по описа на РС-Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия М.И. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.М.И. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М.М.И.
 
5 НАХД No 410/2011, V състав По ЗД по пътищата А.И.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 24.06.2011г., в законна сила от 02.09.2011г.

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРЕКРАТВА производството по НАХД № 410/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаване на страните.

 
6 НОХД No 425/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.М.Ю. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 02.09.2011г., в законна сила от 02.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 425/2011 г. по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Мариян Чернаев– прокурор в РП-гр.***, адв.А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Ю. и подсъдимият Н.М.Ю. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият Н.М.Ю. - роден на ***г***, турчин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2011г., около 22.00 часа, в к.к.***, община *** по главната алея, в близост до бензиностанция “Петрол” в посока центъра управлявал МПС - л.а. „***” с рег. № ***, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС с НП №3932/ 21.07.2009 година по чл.177, ал.1, т.2, предл.І от ЗДвП, поради което и на основание чл.343в, ал. 2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б”, вр. чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т. 1 и 2 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”, при следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца;
- “Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа за срок от две поредни години.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 425/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ю. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.М.Ю. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, като взе предвид приложена актуална справка за съдимост с рег.№ 569/29.08.2011г. на бюро съдимост при РС-*** по повод направена справка в бюро съдимост при РС Тутракан, че със споразумение № 34 от 08.03.2011г. по НОХД 198/2011г. по описа на НРС в законна сила от 08.03.2011г. за деяние, извършено на 24.11.2010г. и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК Н.М.Ю. е осъден на пробация при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 месеца при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една календарна година, като присъдата е приведена в изпълнение с начално изтърпяване на наказанието 28.04.2011г. Съгласно писмо изх.№ КП 31 от 10.05.2011г. на РП-Тутракан намира, че деянието по цитираното НОХД 198/2011г. по описа на НРС е извършено при условията на съвкупност с деянието по настоящото НОХД 425/2011г., тъй като деянията по двете дела са извършени преди за което и да е от тях да има влязла в законна сила присъда.
Предвид горното и след като констатира, че са налице предпоставките на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК съдът намира, че наказанията по тези две присъди следва да бъдат групирани в размер на по-тежкото от така наложените, а именно Пробация при посочените и одобрени по НОХД 425/2011г. пробационни мерки.
Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на по-тежкото от така наложените по НОХД 198/2011г. и НОХД 425/2011г. и двете по описа на РС- ***, а именно: „Пробация”, при следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца при периодичност два пъти седмично; “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца; “Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа за срок от две поредни години.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК изтърпяната част от наказанията пробация по НОХД 198/2011г. по описа на НРС с начално изтърпяване на наказанието от 28.04.2011г. от така определеното по-горе общо наказание.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Съдът обяви определението си по чл.306, ал.1, т.1 от НПК в присъствието на страните като бе разяснен реда и срока на неговото обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Н.М.Ю.
 
7 НОХД No 499/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 02.09.2011г., в законна сила от 02.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 499/2011 г. по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: С*** С***– прокурор в РП-гр.***, адв.А*** Ж*** от АК-гр.***, защитник на подсъдимия У. и подсъдимият Х.И.У. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият Х.И.У., роден на *** ***.Загора, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.04.2011г., около 21.00 часа, в град ***, област ***, ул.”***” до входа за крепостта на стария град управлявал МПС - л.а. „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,50 промила, /едно цяло и петдесет на хиляда/ установено по надлежния ред с физико - химическа експертиза № ОХ 11 – 70 /2011г. на БНТЛ – ОД МВР – ***, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК го ОСЪЖДА „Пробация” при следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година
-“безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа годишно за две поредни години
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия Х.И.У. от право да управлява МПС за срок от 11/десет/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.И.У. да заплати направените по делото разноски в размер на 22.00 /двадесет и два/ лева по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 499/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия У. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.И.У. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЪДЪТ, като взе предвид приложена актуална справка за съдимост с рег.№ 573/29.08.2011г. на бюро съдимост при РС-*** по повод направена справка в бюро съдимост при РС Чирпан, че със споразумение № 68 от 10.05.2011г. по НОХД 357/2011г. по описа на НРС в законна сила от 10.05.2011г. за деяние, извършено на 29.04.2011г. и на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК Х.У. е осъден на пробация при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 месеца при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа за една календарна година. Със същата присъда на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК У. е лишен от право да управлява МПС за срок от 7 месеца. С оглед горното, настоящият съдебен състав намира, че деянието, извършено по цитираното НОХД 357/2011г. по описа на НРС е извършено при условията на съвкупност с деянието по настоящото НОХД 499/2011г., тъй като деянията по двете дела са извършени, преди за което и да е от тях да има влязла в законна сила присъда.
Предвид горното и след като констатира, че са налице предпоставките на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК съдът намира, че наказанията по тези две присъди следва да бъдат групирани в размер на по-тежкото от така наложените, а именно Пробация при посочените и одобрени по НОХД 499/2011г. пробационни мерки и лишаване от право да управлява МПС по чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, като бъде наложено онова лишаване, което е за най-дълъг срок съобразно разпоредбата на чл.23, ал.2, изр.2 от НК.
Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на по-тежкото от така наложените по НОХД 357/2011г. и НОХД 499/2011г. и двете по описа на РС- ***, а именно: „Пробация”, при следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една календарна година при периодичност два пъти седмично; “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една календарна година; “Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа годишно за две поредни години, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 месеца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- ***.
Съдът обяви определението си по чл.306, ал.1, т.1 от НПК в присъствието на страните като бе разяснен реда и срока на неговото обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Х.И.У.
 
8 НОХД No 718/2011, I състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 02.09.2011г., в законна сила от 02.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 718/2011 година по описа на РС-гр.** споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.** и адв.В.Ц. ***, защитник на подсъдимия Р.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Р.Т. - роден на ***г***, *****, жив. гр.*****, *****, ул.”*****”, №16, ет.5, белгиец, белгийски гражданин, средно образование, неженен, докер, л.к.№***** ** изд. на *****. за ВИНОВЕН в това, че 30.08.2011год. около 05.00 ч. в к.к. ”**”, общ.**, във фоайето на х-л „**” противозаконно унищожил чужда движима вещ: преносим компютър марка „Делл”, модел „Инспириън 1545” на стойност 897,17лв., собственост на ** от гр.** и
- За това, че по същото време и на същото място противозаконно унищожил чужда движима вещ: счупил стъклен плот на маса с дебелина 10мм. /кантиран/ на стойност 105лв., собственост на „**” АД – гр.**, представлявано от ** ** от гр.**, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 6месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното му наказание «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 години.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 718/2011г. по описа на РС-гр.**.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Р.Т.
 
9 Гражданско дело No 24/2011, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МК. ООД Р. ЕООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.05.2011г., в законна сила от 03.09.2011г.
ОСЪЖДА „Р.2.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с.***, общ.***, обл.***, ул.”***” № 1, представлявано от ***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”***” № 18 /чрез адв.А.К./ да заплати на “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ж.к.”***”, бл.3, вх.Г, ет.9, ап.114, представлявано от управителя С.И.Д.,*** /чрез адв.Г.М./, сумата в размер на 870,91 лева /осемстотин и седемдесет лева и деветдесет и една стотинки/, представляваща неизпълнение по фактура с № ********** от ***. за продажба на 604,80 кв.м. минерална вата „Топло”, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба – 12.01.2011г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА „Р.2.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с.***, общ.***, обл.***, ул.”***” № 1, представлявано от ***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”***” № 18 /чрез адв.А.К./ да заплати на “***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ж.к.”***”, бл.3, вх.Г, ет.9, ап.114, представлявано от управителя С.И.Д.,*** /чрез адв.Г.М./, сумата в размер 150 лева /сто и петдесет/ лева, представляващи направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.***.


 
10 Гражданско дело No 727/2011, VI състав Развод и недейств. на брака И.И.И. З.С.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 16.08.2011г., в законна сила от 03.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 727/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението. 
11 Гражданско дело No 503/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А. ООД П. ЕООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 25.07.2011г., в законна сила от 07.09.2011г.
СЪДЪТ докладва постъпила молба от ищцовото дружество, с която заявяват, че се отказват от предявените искове.
С оглед изложеното и на основание чл.233 от ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 503/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от уведомяването.

 
12 НАХД No 410/2010, I състав По ЗД по пътищата Е.З.   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 07.09.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление №1497/10 от 19.05.2010 г. на Началника на РПУ – Несебър, с което за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на Е.З. с ЛНЧ 1001201553, със съдебен адрес: г******1, ап.2, е наложено административно наказание по чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП - глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца, както и на основание Наредба № I-1959 са отнети 10 /десет/ контролни точки.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
13 НАХД No 593/2010, V състав По ЗД по пътищата Ц.Р.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.11.2010г., в законна сила от 07.09.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2300 от 25.06.2010г. на Началника на РУП -гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.3, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ц.Р.П. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение на чл.102, предл.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
14 НОХД No 720/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.В.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 07.09.2011г., в законна сила от 07.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г.Р. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н. с подсъдимия Христо Х.В.К. със снета по делото самоличност и адв. П.Ч. *** защитник на подсъдимия К., съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.В.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***3, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, дистрибутор на сувенири, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2011 год. около 01.20 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Н., к-с „К.Г.” управлява моторно превозно средство – л.а. “ Фолксваген Пасат”, с ДК№ СА **** РТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.40 промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №488/13.06.2011 г., поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. чл.55 ал.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 ,вр.с ал.3 т.1, 2 ,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем ) месеца.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 27(двадесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.
ЗАЧИТА на основаниечл.59, ал.4 от НК времето през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 10.06.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 720/2011г. по описа на РС-Н..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.В.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Х.В.К.
 
15 НОХД No 725/2011, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.В.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 07.09.2011г., в законна сила от 07.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между М.Ч. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Х.В.М. със снета по делото самоличност и адв. К.К. *** защитник на подсъдимия М., съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.В.М.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2007 г. около 02.30 часа, в гр.Несебър, обл.Бургас в съучастие като извършител с А.Й.Л. причинил леки телесни провреди на М.И. С., изразяващи се в прободно-порезна рана на лявото седалище, счупване на ¬¬9-та ребрена дъга вляво, кръвонасядане на долния клепач на лявото око, кръвонасядане на дясната ушна мида, охлузване на колената и подбедреницата, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди., поради което и на основание чл.131 ал.1, т.12, вр. чл.130 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1 т.2 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание 42а, ал.2 , т.1, 2 и т.6 от НК от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обшеството в размер на 100 (сто) часа за срок от една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият М. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 2,40 (два лева и четиридесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 725/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Съдът след като съобрази приложена по делото справка за съдимост, както и наказанието по горе одобреното споразумение намира че са налице предпоставките за производството по чл. 306, ал. 1 т. 1 т НПК. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

НАСРОЧВА делото за производство по чл. 306, ал. 1 т. 1 от НПК 15.09.2011 г. от 14.10 ч., за които дата и час страните са уведомени.
Съдът като взе предвид изявление на наблюдаващия прокурор, направено в днешно съдебно заседание и съобрази, ме ДП № 928/2007 г. по описа на РУП Несебър не е приключило спрямо обвиняемия А.Й.Л. РАЗПОРЕЖДА след приключване на настоящото НОХД 725/2011 г. ДП 928/2007 г. по описа на РУП Несебър да бъде изпратено на РП Несебър по компетентност.

Х.В.М.
 
16 НОХД No 146/2011, VI състав ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.К.В.,
И.Н.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.09.2011г., в законна сила от 08.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 146/2011г. по описа на РС-***, а именно: подсъдимия М.В., адв.П.Ч. и прокурор Камен Господинов, както следва:
Подсъдимият М.К.В., ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, осъждан, живущ ***«***» № 27, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16- ти срещу 17-ти април 2010 год. през нощта, в село ***, общ. ***, обл. *** в съучастие с И.Н.Г., като извършител, противозаконно е влязъл въоръжен в чуждо жилище- къща в село ***, общ. ***, собственост на Г.Р. ***, обитавана от Ж.В.Д., поради което и на основание чл.170, ал.2, пр. 1, 2 и 3, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 3 МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на остнование чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 146/2011г. по описа на РС-***, а именно: подсъдимият И.Н.Г., неговият защитник адв.П.Ч. и прокурор Камен Господинов, както следва:
Подсъдимият И.Н.Г., ЕГН **********,***«***» № 57 и с настоящ адрес:***, неженен, неосъждан, с основно образование, българин, български, гражданин, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16- ти срещу 17-ти април 2010 год. през нощта, в село ***, общ. ***, обл. *** в съучастие с М.К.В., като извършител, противозаконно е влязъл въоръжен в чуждо жилище- къща в село ***, общ. ***, собственост на Г.Р. ***, обитавана от Ж.В.Д., поради което и на основание чл. 170, ал.2, пр. 1, 2 и 3 вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 3 месеца.
ОТЛАГА на остнование чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 146/2011г. по описа на РС-***.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразуменията, се занима с мерките за неотклонение, взети спрямо подсъдимите и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.К.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Н.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд *** в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


М.К.В.
И.Н.Г.
 
17 НОХД No 633/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.А.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 08.09.2011г., в законна сила от 08.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 633/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М.Ч. – прокурор в РП-Несебър и адв. Ж. ***, служебен защитник на подсъдимия А.А.Г. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.А.Г. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, автомонтьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.02.11год. в к.к.”Слънчев бряг” противозаконно присвоил чужда движима вещ: преносим компютър марка „Асус”, модел „Р50ІJ” на стойност 508,50 (петстотин и осем лева и петдесет стотинки) лева, собственост на К.С.К. ***, която е владеел, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200/двеста/ часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.А.Г. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 34.00 /тридесет и четири/ лева, представляваща разноски по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

ПРЕДВИД одобряването на споразуменията и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 633/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатите споразумения, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.А.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

А.А.Г.
 
18 ЧНД No 727/2011, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Протокол от 08.09.2011г., в законна сила от 08.09.2011г.
 
19 Гражданско дело No 362/2011, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС В.А.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 05.07.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
Прекратява гр.д. № 362/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ОС- Бургас, считане от днес.
По направеното искане от ищцовото дружество за претендиране на съдебно-деловодни разноски, съдът ще се произнесе с отделно определение в закрито заседание, което ще бъде връчено на страните с възможност за обжалване.

 
20 НАХД No 370/2011, VI състав По ЗД по пътищата М.Н.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 23.08.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 583/16.03.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено на М.Н.С. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, за това, че на 12.03.2011 г. около 12.00 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, до хотел “Смолян” е управлявал в посока към гр. Несебър моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № А **** ВК, без сключен договор за застраховка гражданска отговорност.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
21 НОХД No 407/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Н.К.,
М.И.О.,
О.С.Х.,
О.Х.И.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 09.09.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 407/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: К.Г. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.П. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия Р.К. и подсъдимия Р.Н.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият Р.Н.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2011 година между 21.00 часа и 23.00 часа в гориста местност до село Паницово, община Несебър, след предварителен сговор с лицата: О.С.Х. ЕГН **********, О.Х.И. ЕГН ********** и М.И.О. ЕГН ********** ***, чрез използване на МПС – л.а. „Ситроен берлинго” с ДК№ В **** КТ собственост на О.С.Х. и технически средства – три броя лопати и ножовка отнел чужда движима вещ – 20 метра меден проводник тип ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм на стойност 400 лева /четиристотин лева/ от владението на Р.И.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 197,, т. 3, вр чл. 195, ал. 1, т. 4, предл.1 и предл. 2 и т. 5, вр. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ „Пробация
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2 , т.1 , т. 2 и т. 4, вр. с ал.1, във вр. с ал.З, т.1 във вр.с ал.4 от НК следните пробационни мерик:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8/осем/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца;
- „Включване в курсове за професионална квалификация;

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 407/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: К.Г. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.П. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия М.О. и подсъдимия М.И.О. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият М.И.О. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2011 година между 21.00 часа и 23.00 часа в гориста местност до село Паницово, община Несебър, след предварителен сговор с лицата: О.С.Х. ЕГН **********, О.Х. И. ЕГН ********** и Р.Н.К. ЕГН ********** ***, чрез използване на МПС – л.а. „Ситроен берлинго” с ДК№ В **** КТ собственост на О.С.Х. и технически средства – три броя лопати и ножовка отнел чужда движима вещ – 20 метра меден проводник тип ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм на стойност 400 лева /четиристотин лева/ от владението на Р.И.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл. 195 ал.1 т.4 пр.1 и пр.2 и т.5, вр. чл. 54, ал. 1 от НК му ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ „Лишаване ат свобода” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 407/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: К.Г. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.П. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия О.И. и подсъдимия О.Х.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият О.Х.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2011 година между 21.00 часа и 23.00 часа в гориста местност до село Паницово, община Несебър, след предварителен сговор с лицата: М.И.О. ЕГН **********, О.С.Х. ЕГН ********** и Р.Н.К. ЕГН ********** ***, чрез използване на МПС – л.а. „Ситроен берлинго” с ДК№ В **** КТ собственост на О.С.Х. и технически средства – три броя лопати и ножовка отнел чужда движима вещ – 20 метра меден проводник тип ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм на стойност 400 лева /четиристотин лева/ от владението на Р.И.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и предл. 2 и т. 5 му ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ „Пробация”,
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2 , т.1 , т. 2 и т. 4, вр. с ал.1 от НК, във вр.с ал.З, т.1 във вр.с ал.4 от НК следните пробационни мерик:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8/осем/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца;
- „Включване в курсове за професионална квалификация;

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 407/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: К.Г. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв. адв.С.У. защитник на подсъдимия О.Х. и подсъдимия О.С.Х. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият О.С.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2011 година между 21.00 часа и 23.00 часа в гориста местност до село Паницово, община Несебър, след предварителен сговор с лицата: М.И.О. ЕГН **********, О.Х. И. ЕГН ********** и Р.Н.К. ЕГН ********** ***, чрез използване на МПС – л.а. „Ситроен берлинго” с ДК№ В **** КТ собственост на О.С.Х. и технически средства – три броя лопати и ножовка отнел чужда движима вещ – 20 метра меден проводник тип ТЗБ 19х4х1,2 кв.мм на стойност 400 лева /четиристотин лева/ от владението на Р.И.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и предл. 2 и т. 5 от НК му ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ „Пробация”,
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2 , т.1 , т. 2 и т. 4, вр. с ал.1 от НК, във вр.с ал.З, т.1 във вр.с ал.4 от НК ледните пробационни мерик:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 11/единадесет/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 11/единадесет/ месеца;
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б „а” от НК леки автомобил „Ситроен Берлинго” рег.№ В **** КТ и един брой права лопата и един брой ножовка.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 301, ал. 1, т. 11 НПК веществените доказателства, представляващи два броя криви лопати да се върнат на собственика „А.Л.- Б.” АД *** с материално отговорно лице Р.И.Д..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Н.К., М.И.О., О.Х. И. и О.С.Х. с посочени по-горе самоличности да заплатя по сметка на Държавата направените по делото съдебно-делводни разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 407/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и пр
Р.Н.К.
М.И.О.
О.С.Х.
О.Х.И.
 
22 НОХД No 475/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.А.Д.,
Г.А.Д.,
П.М.У.,
М.А.К.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 09.09.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 475/2011г. по описа на РС- гр.***, а именно Районна прокуратура- гр.***, подсъдимия А.А.Д. и неговия защитник адв.Ч., както следва:
Подсъдимият А.А.Д., роден на ***г. в Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00 часа на 26.01.2011 г. до 01.00 часа на 27.01.2011г. в с.***, общ. ***, ул. "***" 11, след предварителен сговор и в съучастие с Г.А.Д., П.М.У. и М.А.К., в качеството на съизвършител, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 629.29 лева (шестстотин двадесет и девет лева и двадесет и девет ст.), както следва: два топа оградна мрежа с общо тегло 50 килограма на обща стойност 82.60 лева, три броя кофражни платна с общо тегло 51 килограма на обща стойност 21.00 лева, желязна врата с тегло 60 килограма на стойност 157.42 лева, метална вана с тегло 150 килограма на стойност 181.05 лева, пет рамки от арматурно скеле с общо тегло 65 килограма на обща стойност 93.92 лева, тринадесет парчета от нарязани железни пръчки и тръби с общо тегло 42.5 килограма, на обща стойност 70.80 лева, електромотор, заедно с прилежащите към него части с тегло общо 30 килограма на обща стойност 12.00 лева, метална туба с тегло 1.5 килограма на стойност 8.50 лева, от владението на Р.Ж.К. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.Д. да заплати по сметка на Държавата сумата от 13.60 лева, представляваща разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 475/2011г. по описа на РС- гр.***, а именно Районна прокуратура- гр.***, подсъдимия Г.А.Д. и неговия защитник адв.Ч., както следва:
Подсъдимият Г.А.Д., роден на ***г. в Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на за времето от 23.00 часа на 26.01.2011 г. до 01.00 часа на 27.01.2011г. в с.***, общ. ***, ул."***" 11, след предварителен сговор и в съучастие с П.М.У., М.А.К. и А.А.Д. в качеството му на съизвършител, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 629.29 лева (шестстотин двадесет и девет лева и двадесет и девет ст.), както следва: два топа оградна мрежа с общо тегло 50 килограма на обща стойност 82.60 лева, три броя кофражни платна с общо тегло 51 килограма на обща стойност 21.00 лева, желязна врата с тегло 60 килограма на стойност 157.42 лева, метална вана с тегло 150 килограма на стойност 181.05 лева, пет рамки от арматурно скеле с общо тегло 65 килограма на обща стойност 93.92 лева, тринадесет парчета от нарязани железни пръчки и тръби с общо тегло 42.5 килограма, на обща стойност 70.80 лева, електромотор, заедно с прилежащите към него части с тегло общо 30 килограма на обща стойност 12.00 лева, метална туба с тегло 1.5 килограма на стойност 8.50 лева, от владението на Р.Ж.К. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г. А.Д. да заплати по сметка на Държавата сумата от 13.60 лева, представляваща разноски по делото

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 475/2011г. по описа на РС- гр.***, а именно Районна прокуратура- гр.***, подсъдимия П.М.У. и неговия защитник адв. Ч., както следва:
Подсъдимият П.М.У., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00 часа на 26.01.2011 г. до 01.00 часа на 27.01.2011г. в с.***, общ. ***, ул."***" 11, след предварителен сговор и в съучастие с Г.А.Д., М.А.К. и А.А.Д. в качеството му на съизвършител, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 629.29 лева (шестстотин двадесет и девет лева и двадесет и девет ст.), както следва: два топа оградна мрежа с общо тегло 50 килограма на обща стойност 82.60 лева, три броя кофражни платна с общо тегло 51 килограма на обща стойност 21.00 лева, желязна врата с тегло 60 килограма на стойност 157.42 лева, метална вана с тегло 150 килограма на стойност 181.05 лева, пет рамки от арматурно скеле с общо тегло 65 килограма на обща стойност 93.92 лева, тринадесет парчета от нарязани железни пръчки и тръби с общо тегло 42.5 килограма, на обща стойност 70.80 лева, електромотор, заедно с прилежащите към него части с тегло общо 30 килограма на обща стойност 12.00 лева, метална туба с тегло 1.5 килограма на стойност 8.50 лева, от владението на Р.Ж.К. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.М.У. да заплати по сметка на Държавата сумата от 13.60 лева, представляваща разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 475/2011г. по описа на РС- гр.***, а именно Районна прокуратура- гр.***, подсъдимия М.А.К. и неговия защитник адв. Ч., както следва:
Подсъдимият М.А.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на За времето от 23.00 часа на 26.01.2011 г. до 01.00 часа на 27.01.2011г. в с.***, общ. ***, ул."***" 11, след предварителен сговор и в съучастие с Г.А.Д., П.М.У. и А.А.Д. в качеството му на съизвършител, е е отнел чужди движими вещи на обща стойност 629.29 лева (шестстотин двадесет и девет лева и двадесет и девет ст.), както следва: два топа оградна мрежа с общо тегло 50 килограма на обща стойност 82.60 лева, три броя кофражни платна с общо тегло 51 килограма на обща стойност 21.00 лева, желязна врата с тегло 60 килограма на стойност 157.42 лева, метална вана с тегло 150 килограма на стойност 181.05 лева, пет рамки от арматурно скеле с общо тегло 65 килограма на обща стойност 93.92 лева, тринад
А.А.Д.
Г.А.Д.
П.М.У.
М.А.К.
 
23 НОХД No 729/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.Л.Н. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 09.09.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 729/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Г.Л.Н. и неговия защитник адв.П.А., съгласно което:
Обвиняемият Г.Л.Н. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2011г. около 11.45 часа в гр. Свети Влас до к-с „Ривиера”, е управлявал моторно превозно средство- л.а. „Ситроен” с рег. № С **** ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.19 на хиляда, установена по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 3867/2009г. по описа на РС-София за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Г.Л.Н. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 729/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г.Л.Н. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Л.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен

Г.Л.Н.
 
24 НОХД No 62/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Г.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 30.06.2011г., в законна сила от 12.09.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение от 25.02.2011 г., постановено по НОХД № 62/2011г. по описа на РС- Несебър, като определя периодичност при изпълнение на пробационната мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес”, а именно два пъти седмично.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ОС- Бургас, който за осъдения тече от уведомяването му.

И.Г.Т.
Мотиви от 30.06.2011г.
 
25 НОХД No 706/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Д.А.,
С.Е.С.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 13.09.2011г., в законна сила от 13.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 706/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Д.А. със защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което Д.Д.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен ЕГН **********, понастоящем в ОС”ИН” сектор „Арести” гр. Бургас се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2011 г. около 01.30 часа, в с. Оризаре, общ. Несебър, ул. „Рила" № 1 в съучастие като съизвършител със С.Е.С. отнел чужди движими вещи - 23 кг ечемик на стойност 14.49 лева, 1 брой метално менгеме на стойност 32 лева и 1 брой електромотор на стойност 44 лева, всичко на обща стойност 90,49 лева от владението на С.П.Т. ***, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.Д.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30.00 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 706/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Д.Д.А.
С.Е.С.
 
26 НОХД No 739/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Л.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 13.09.2011г., в законна сила от 13.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 739/2011г. по описа на РС- гр.****, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.****, обвиняемата А.Л.С. и нейния защитник адв. Д.П. ***, съгласно което:
Обвиняемата А.Л.С., родена на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, студентка, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 23.08.2011 год. около 04.25 часа, в курортен комплекс „****”, общ. ****, срещу хотел „****”, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил “****”, с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 829/23.08.2011 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемата А.Л.С. наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, вр. с чл.37, т.7 от НК обвиняемата А.Л.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата А.Л.С. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 23.08.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата А.Л.С. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 27.00 (двадесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 739/2011г. по описа на РС-****.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемата А.Л.С. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата А.Л.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.


А.Л.С.
 
27 НОХД No 742/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Д.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 13.09.2011г., в законна сила от 13.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 742/2011 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.М.Ч. ***, защитник на подсъдимата Е.Д.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Е.Д.Г. – род. на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***»***», №18, българка, български гражданин, омъжена, осъждана, без образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 03.09.2011год. около 21.30ч. в автобус на градския транспорт №1 в близост до спирката на х-л „***” в к.к.”***” направила опит да отнеме чужди движими вещи – портмоне ведно със сумата от 200евро – равняващи се на сумата от 390лв., както и сумата от 10лв., всички вещи на обща стойност 400 лв. /четиристотин/ лева от владението на *** от Словакия, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно, не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дееца обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1, чл.28, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „ЛОС” за изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 742/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Д.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.


Е.Д.Г.
 
28 НАХД No 463/2011, VI състав По ЗД по пътищата П.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 23.08.2011г., в законна сила от 14.09.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3548/19.08.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, в частта, с която е наложено на П.П.А. с ЕГН **********,***, административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3548/19.08.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър в останалата част, с която на основание чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено на П.П.А. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 100 лева, за това, че на 05.08.2010 г. около 10.45 часа, на път І клас № Е87, км. 205.5, е управлявал МПС- лек автомобил с рег. № А **** КС в посока гр. Варна, със скорост 100 км/ч при ограничение от 60 км/ч.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
29 НОХД No 747/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Д.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.09.2011г., в законна сила от 14.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 747/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия С.Д.В. и неговия защитник адв.Г. К., съгласно което:
Обвиняемият С.Д.В. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***«ц.и.в.» № **, настоящ адрес:***«В.Л.» №* българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, строителен работник, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2010 година около 15.30 часа в с. Равда общ. Несебър на улица «В.Л.» пред № 25, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Сеат Толедо», с ДК № ТХ **** АС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.35 на хиляда, установено по надлежния ред чрез химическа експертиза- протокол №97/11.02.2010 год. на Базова научно-техническа лаборатория при ОД на МВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, вр. чл. 37 т.7 от НК обвиняемия С.Д.В. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (шест) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият С.Д.В. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 08.02.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С.Д.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 747/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия С.Д.В. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Д.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

С.Д.В.
 
30 ЧГД No 968/2011, VI състав Съдебни поръчки МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Ч.М.Ч. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 15.09.2011г., в законна сила от 15.09.2011г.
НРС в з.з. на 15.09.2011г. с оглед изчерпване предмета на делото ОПРЕДЕЛИ: Прекратява производството по ч.гр.д. №968/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
 
31 ЧНД No 750/2011, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 15.09.2011г., в законна сила от 15.09.2011г.
 
32 НАХД No 571/2010, VI състав По ЗД по пътищата К.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 16.09.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2107/2010 г. на началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на К.И.П. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за това, че на 12.06.2010 г. около 08.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № Х 83 99 ВМ, е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
33 НАХД No 979/2010, VI състав Административни дела З. Т. АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201201/20.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415в от Кодекса на труда е наложено на “З.Т.” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ****** представлявано от изпълнителния директор К.Б., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 23.06.2010 г. е допуснал до работа в хотел “Амфибия”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, лицето С.З.а Г. с ЕГН **********, на длъжност “помощник готвач”, преди да й предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 300 лева на 100 (сто) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
34 НАХД No 429/2011, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Ф.ООД ТД НА НАП ГР.БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 26.07.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1474/21.12.2010 г. на Директора на Териториална Дирекция на НАП гр.Бургас, с което на „Ф.“ ООД, с ЕИК *********, представлявано от П.В.Х., със седалище и адрес на управление – гр. Благоевград, ....., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. за административно нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18/06 г. на МФ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
35 НОХД No 452/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.З.Р.,
Г.К.Б.,
С.К.Б.,
И.С.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 16.09.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 452/2011г. по описа на РС-гр.*** споразумения, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-гр.***, адв.А.Ж. – служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите С.З.Р., С.К.Б., Г.К.Б. и И.С.К. със снети по делото самоличности, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.З.Р., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, в момента в Затвора гр.***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, както следва:
- В съучастие с Г.К. ***, като съизвършител за периода от 19.00часа на 31.12.2010г. до 09.00часа на 01.01.2011г. от павилион за пакетирани стоки, цигари, алкохолни и безалкохолни напитки, находящ се в гр.***, на ул. "***", чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на лица или имот - изкъртване заключващо устройство на бравата на вратата и увреждане на метална шина на рамката на вратата за складово помещение към павилиона и чрез използване на техническо средство - метален лост отнел чужди движими вещи, както следва: 12 броя ПВЦ бутилки от 2л. бира „Каменица светло" с единична цена 3лв. на обща стойност 36,00лв.; 10 броя кутийки от 0,250мл. бира „Каменица светло" с единична цена 1,30лв. на обща стойност 12,00лв.; 15 броя бутилки бира „Каменица светло" от 0,500мл. с единична цена 1,30лв. на обща стойност 19,50лв.; 10 броя кутийки с безалкохолно „Фанта портокал" с единична цена 1,50лв. на обща стойност 15,00лв; един брой пластмасова каса от бира на стойност 3,00лв. или общо движими вещи на обща стойност 85,50лв./осемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ от владението на Ж.Г.Ж. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- В съучастие, като съизвършител с Г.К.Б., С.К.Б. и И.С.К. ***, след предварителен сговор, на 31.12.2010г. около 23.30часа в гр.***, от склад на фирма „*** "ООД, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот - изкъртване на ламарини от северна страна на складово помещение на фирмата- и чрез използване не техническо средство - кирка отнел чужди движими вещи ,както следва: 24 брой стъклени бутилки от 0,250мл. Сок „Капи-праскова" с единична цена 0,84лв на обща стойност 20,16лв,; 40 броя стъклени бутилки бира „Туборг" от 0,500мл. с единична цена 1,2415лв на обща стойност 49,66лв; 40/четиридесет/ броя бутилки от 0,500мл бира „Каменица"-тъмно с единична цена 1,03лв. на обща стойност 41,20лв; 40 броя бутилки от 0,500мл. Бира „Каменица"-светло с единична цена 1,0315лв. на обща стойност 41,26лв; 20 броя бутилки от 0,500мл. Бира „***ко" с единична цена 0,94лв. на обща стойност 18,80лв.; 6 броя бутилки ПВЦ от 2л. безалкохолна напитка „Фанта портокал" с единична цена 1,68лв. на обща стойност 10,08лв.; 6 броя бутилки ПВЦ от 2л. безалкохолна напитка „Фанта Айс Лимон" с единична цена 1,85лв на обща стойност 11,10лв.; 18 броя бутилки ПВЦ от 2л. безалкохолна напитка „Кока Кола" с единична цена 1,67лв. на обща стойност 30,06лв.; един брой пластмасова каса „Кока кола"/от сок „Капи"/ на стойност 3,00лв.; 2 броя пластмасови каси от бира „Туборг" с единична цена 3,00лв на обща стойност 6,00лв.; 4 броя пластмасови каси от бира „Каменица" светло/тъмно с единична цена 2,92лв. на обща стойност 11,68лв.; 1 брой пластмасова каса от бира „***ко" на стойност 2,92лв. или общо движими вещи на стойност 245,92лв./двеста четиридесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/ от владението на А.С.А. ***-управител на фирма „***" ООД-гр.***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
- Като съизвършител, в съучастие с Г.К. ***, на 01.01.2011г. от избени помещения, находящи се в гр.***, ул."*****"№10, жилищен блок, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на лица или имот - увреждане на касата на врата в областта на заключващото устройство и повреждане на брава и насрещник на друга врата и чрез използване на техническо средство -метален лост отнел чужди движими вещи, както следва: -един брой трижилен меден проводник с черна гумена обвивка с дължина 19метра и диаметър около 1см. с разклонител с два контакта на стойност 31,00лв, един брой бял гумиран удължител за моно фазен ток с дължина около 26,5м. и диаметър около 0,7см, с контакт и щепсел съответно от двете страни на стойност 33,15лв. и един брой портативен телевизор за автомобил марка „Thunder", модел "ТLSD-790" със сериен номер 09G000348-2 с дистанционно управление- на стойност 130,00лева/сто и тридесет лева/ или общо вещи на стойност 194,15лв/сто деветдесет и четири лева и петнадесет стотинки/ от владението на Н.Н.Т. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои и един брой четири жилен меден проводник с черна гумена обвивка с дължина 19м. и диаметър 2см. в единия край с щепсел за трифазен ток, а на другия с един контакт за трифазен ток и два за моно фазен на стойност 42,00лв; един брой четири жилен меден проводник с черна гумена обвивка с дължина 2,7м. и диаметър 1,6см. на стойност 4,24лв.; един брой черен гумиран кабел с дължина 5,15метра и диаметър 0,9см. от едната страна с фасонка без крушка, а от другата с щепсел на стойност 9,70лв; един брой трижилен меден проводник с черна гумена обвивка с дължина 13 метра и диаметър 1см на стойност 19,50лв.; един брой пет жилен меден проводник с черна гумена обвивка с дължина 3,2см. и диаметър 1,1см на стойност 6,40лв; един брой двужилен меден проводник с дължина 12,5метра и диаметър 0,2см на всяко жило, от едната страна с фасонка, а от другата с щепсел на стойност 14,50лв; един брой двужилен меден проводник, бял на цвят с гумена обвивка с дължина 2,6м. и диаметър 0,6см. на стойност 2,60л.; един брой двужилен меден проводник с бяла гумена изолация с дължина 3,5м. и диаметър 0,6см със щепсел от едната страна и фасонка от другата на стойност 5,50лв.; един брой черен коаксиален кабел със сечение 0,5см на стойност 5,00лв; един брой двужилен меден проводник с бяла гумена обвивка с дължина 9,5метра и диаметър 0,3см. на всяко жило на стойност 9,50лева; 3 броя парчета кабел за интернет с диаметър на обвивката 0,7см., с обща дължина 28м. на стойност 30,80лв. или общо вещи на стойност 149,74лв./сто четиридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки/ от владението на К.С.М. *** , без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, предл. 1 , т.4, предл. 2 , т.5 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1,във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, ал.1 ,във вр. с чл.63, ал.1,т. 3, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /една/ година, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.З.Р. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 37.90 /тридесет и седем лева и деветдесет стотинки/.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно кирка и 11бр. празни бутилки ПВЦ от бира „Каменица” по 2л. всяка.


ПРИЗНАВА С.К.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес ***,
С.З.Р.
Г.К.Б.
С.К.Б.
И.С.К.
 
36 НОХД No 756/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.П.Е. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 16.09.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 756/2011г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.П.Е. със защитник адв.М.Ч. споразумение, съгласно което Е.П.Е., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, сервитьор, с постоянен адрес:***1, и настоящ адрес:*** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2011г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, по главната алея в близост до х-л „Северина”, управлявал МПС - л.а.„Рено Лагуна” с рег.№ Н 7780 АР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,43 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 779/11.08.2011г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия Е.П.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Е.П.Е. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 10.08.2011 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Е.П.Е. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22 лева (двадесет и два лева), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 756/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Е.П.Е.
 
37 НОХД No 264/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.П.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 09.09.2011г., в законна сила от 17.09.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК по отношение на Д.П.Н. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 759/2009 г., НОХД № 135/2010 г. и НОХД № 212/2010 г., всички по описа на РС Несебър, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 от НК определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в изпълнение.
ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като изцяло изтърпяно за периода от 17.11.2010 г. до 17.05.2011 г., съгласно писма № 394/11 от 30.06.2011 г. на Затвора Бургас.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 3 от НК към така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наложеното наказание ГЛОБА в размер на 150 (сто и петдесет) лева в полза на държавата по НОХД № 759/2009 г. по описа на РС Несебър.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 7126/2010 г. по описа на РС Варна и НОХД № 264/2011 г. по описа на РС Несебър, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които осъденият Н. да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИСПАДА не основание чл. 25, ал. 2 от НК от определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА изтърпяното до момента по НОХД № 7126/2010 г. по описа на РС Варна, считано от 17.05.2011 г.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК времето, през което Д.Н. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража” по НОХД № 7126/2010г. по описа на РС Варна.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ОС Бургас.

Д.П.Н.
Мотиви от 09.09.2011г.
 
38 НОХД No 757/2011, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Л.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 17.09.2011г., в законна сила от 17.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 757/2011г. между К.Г. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Н.Т. и подсъдимия Н.Л.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Н.Л.Т. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2010 година в община Несебър, к.к. Слънчев бряг, комплекс “Елдорадо” стая 305 без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл. 73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните средство и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75 ал.1 от ЗКНВП държи високорискови наркотични вещества, а именно: 2.063 грама /две цяло и шестдесет и три хилядни/ грама амфетамин сол съдържание на основното вещество – 20.00% /двадесет процента/ на стойност 61.89 лв. /шестдесет и един лев осемдесет и девет стотинки/ и 8.997 грама МДМА /екстази/ /осем цяло деветстотин деветдесет и седем хилядни грама/ със съдържание на основното вещество 80.00 % /осемдесет процента/ на стойност 224.92 лв. /двеста двадесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/, определена според приложение №2 /две/ към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.(01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството , като общата стойност на наркотичните вещества е 286.81 лв. /двеста осемдесет и шест лева и осемдесет и една стотинки/, поради което и на основание чл.354а ал.3, т.1 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК кумулативно предвиденото по – леко наказание глоба в размер от 2000 лв. до 10000лева
ОТНЕМА на основание чл.354а ал.6 вр. с ал.3, т.1 от НК, предмета на престъплението, а именно неизразходените в процеса на изследването наркотични вещества:1,983 гр. Амфетамин /обект №1 по експертиза 214/2010 на БНТЛ при ОД МВР Бургас/ и 8,790 гр. МДМА- екстази /обект №2/1 по експертиза № 214/2010 по описа на БНТЛ при ОД МВР Бургас/ в полза на държавата,
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Н.Л.Т. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 48.80/четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 757/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Л.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


С оглед изявлението на представителя на РП Несебър и като взе предвид че наказателното производство по ДП № 14-240/2010 г. по описа на РУП Несебър е висящо спрямо другия обвиняем Велислав Тодоров съдът РАЗПОРЕДИ след обработване в деловодството на НОХД № 757/2011 г. ДП 14-240/2010 г. да бъде извадено и върнато на РП Несебър по компетентност.

Н.Л.Т.
 
39 НАХД No 767/2010, V състав По Закона за митниците Г.-К.Т ЕООД МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 21.12.2010г., в законна сила от 19.09.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 335 от 01.09.2010г. на Зам.Началника на Митница - гр.Бургас, с което на основание чл.108а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на „Г.-К.” ЕООД, ЕИК ......8, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, ......, представлявано от А.Г.Г., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 50 000 лева /петдесет хиляди лева/, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките-предмет на нарушението и на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС, дружеството-жалбоподател е лишено от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 /един/ месец.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
40 НАХД No 961/2010, VI състав По ЗД по пътищата Д.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 06.01.2011г., в законна сила от 19.09.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 4964/10 от 27.10.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Д.Д.П. с ЕГН **********,***, административни наказания “глоба” в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца, за нарушение по чл.5, ал.2, т.3 предл.1 от ЗДвП, за това, че на 23.10.2010г. около 01.45 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № А 77 90 КК с концентрация на алкохол в кръвта си 0.75 на хиляда, установена с техническо средство- “Дрегер 7410+” № 0106, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “лишаване от право да управлява МПС” от 5 месеца на 3 (три) месеца и размера на наказанието “глоба” от 350 лева на 200 (двеста) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
41 НОХД No 451/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.М.Д.,
Ч.Н.Ч.,
Ю.М.П.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 02.09.2011г., в законна сила от 19.09.2011г.
ПРИЗНАВА А.М.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и повторност:
На 19.05.2005 г., за времето от 15.00 ч. до 17.00 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в почивна станция „ЛОЗ", стаи № 443 и № 445, след предварителен сговор с Ч.Н.Ч. и Ю.М.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входните врати и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона”, с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 261.00 (двеста шестдесет и един) лева, а именно: телевизор марка "Родстар" на стойност 91.00 лева, два броя одеяла, всяко от които на стойност 8 лева и телевизор марка „Сони” на стойност 154.00 лева, от владението от владението на Катя Стоянова Кабакова от гр.Поморие, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
На 20.05.2005 г. за времето от 01,05 ч. до 01,30 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в офис на втори етаж на почивна станция „ЛОЗ", след предварителен сговор с Ч.Н.Ч. и Ю.М.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входната врата и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона", с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 5405.00 (пет хиляди четиристотин и пет) лева, а именно: метална каса на стойност 120.00 лева, ведно със сумата от 3000 лева, 180 щатски долара с левова равностойност 278.00 лева и 1026 евро с левова равностойност 2000 лева, бутилка с българска водка на стойност 2.00 лева и бутилка с уиски марка „Бляк Рам" на стойност 5.00 лева, от владението на А.Ж.А. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 4, 5 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на А.М.Д. с присъдата по НОХД № 148/2002 г. по описа на Районен съд- Пирдоп наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.

ПРИЗНАВА Ч.Н.Ч., роден на *** ***, с постоянен и настоя адрес:***7, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, готвач в ресторант „Водопада" в с.Бачково, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:
На 19.05.2005 г., за времето от 15.00 ч. до 17.00 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в почивна станция „ЛОЗ", стаи № 443 и № 445, след предварителен сговор с А.М.Д. и Ю.М.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входните врати и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона”, с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 261.00 (двеста шестдесет и един) лева, а именно: телевизор марка "Родстар" на стойност 91.00 лева, два броя одеяла, всяко от които на стойност 8 лева и телевизор марка „Сони” на стойност 154.00 лева, от владението от владението на Катя Стоянова Кабакова от гр.Поморие, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
На 20.05.2005 г. за времето от 01,05 ч. до 01,30 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в офис на втори етаж на почивна станция „ЛОЗ", след предварителен сговор А.М.Д. и Ю.М.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входната врата и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона", с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 5405.00 (пет хиляди четиристотин и пет) лева, а именно: метална каса на стойност 120.00 лева, ведно със сумата от 3000 лева, 180 щатски долара с левова равностойност 278.00 лева и 1026 евро с левова равностойност 2000 лева, бутилка с българска водка на стойност 2.00 лева и бутилка с уиски марка „Бляк Рам" на стойност 5.00 лева, от владението на А.Ж.А. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

ПРИЗНАВА Ю.М.П., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, строител в „Меги ММ", ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:
На 19.05.2005 г., за времето от 15.00 ч. до 17.00 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в почивна станция „ЛОЗ", стаи № 443 и № 445, след предварителен сговор с А.М.Д. и Ч.Н.Ч., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входните врати и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона”, с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 261.00 (двеста шестдесет и един) лева, а именно: телевизор марка "Родстар" на стойност 91.00 лева, два броя одеяла, всяко от които на стойност 8 лева и телевизор марка „Сони” на стойност 154.00 лева, от владението от владението на Катя Стоянова Кабакова от гр.Поморие, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
На 20.05.2005 г. за времето от 01,05 ч. до 01,30 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в офис на втори етаж на почивна станция „ЛОЗ", след предварителен сговор А.М.Д. и Ч.Н.Ч., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входната врата и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона", с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 5405.00 (пет хиляди четиристотин и пет) лева, а именно: метална каса на стойност 120.00 лева, ведно със сумата от 3000 лева, 180 щатски долара с левова равностойност 278.00 лева и 1026 евро с левова равностойност 2000 лева, бутилка с българска водка на стойност 2.00 лева и бутилка с уиски марка „Бляк Рам" на стойност 5.00 лева, от владението на А.Ж.А. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.М.Д.
Ч.Н.Ч.
Ю.М.П.
Мотиви от 11.10.2011г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 451/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър
Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу:
А.М.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление и повторност:
На 19.05.2005 г., за времето от 15.00 ч. до 17.00 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в почивна станция „ЛОЗ", стаи № 443 и № 445, след предварителен сговор с Ч.Н.Ч. и Ю.М.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входните врати и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона”, с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 261.00 (двеста шестдесет и един) лева, а именно: телевизор марка "Родстар" на стойност 91.00 лева, два броя одеяла, всяко от които на стойност 8 лева и телевизор марка „Сони” на стойност 154.00 лева, от владението от владението на К. С. К. от гр.Поморие, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
На 20.05.2005 г. за времето от 01,05 ч. до 01,30 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в офис на втори етаж на почивна станция „ЛОЗ", след предварителен сговор с Ч.Н.Ч. и Ю.М.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входната врата и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона", с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 5405.00 (пет хиляди четиристотин и пет) лева, а именно: метална каса на стойност 120.00 лева, ведно със сумата от 3000 лева, 180 щатски долара с левова равностойност 278.00 лева и 1026 евро с левова равностойност 2000 лева, бутилка с българска водка на стойност 2.00 лева и бутилка с уиски марка „Бляк Рам" на стойност 5.00 лева, от владението на А.Ж.А. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай- престъпление по чл.195, ал.1, т.3, 4, 5 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК;

Ч.Н.Ч., роден на *** ***, с постоянен и настоя адрес:***7, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, готвач в ресторант „Водопада" в с.Бачково, ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление:
На 19.05.2005 г., за времето от 15.00 ч. до 17.00 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в почивна станция „ЛОЗ", стаи № 443 и № 445, след предварителен сговор с А.М.Д. и Ю.М.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входните врати и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона”, с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 261.00 (двеста шестдесет и един) лева, а именно: телевизор марка "Родстар" на стойност 91.00 лева, два броя одеяла, всяко от които на стойност 8 лева и телевизор марка „Сони” на стойност 154.00 лева, от владението от владението на К.С. К.от гр.Поморие, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
На 20.05.2005 г. за времето от 01,05 ч. до 01,30 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в офис на втори етаж на почивна станция „ЛОЗ", след предварителен сговор А.М.Д. и Ю.М.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входната врата и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона", с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 5405.00 (пет хиляди четиристотин и пет) лева, а именно: метална каса на стойност 120.00 лева, ведно със сумата от 3000 лева, 180 щатски долара с левова равностойност 278.00 лева и 1026 евро с левова равностойност 2000 лева, бутилка с българска водка на стойност 2.00 лева и бутилка с уиски марка „Бляк Рам" на стойност 5.00 лева, от владението на А.Ж.А. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК;

Ю.М.П., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, строител в „Меги ММ", ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление:
На 19.05.2005 г., за времето от 15.00 ч. до 17.00 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в почивна станция „ЛОЗ", стаи № 443 и № 445, след предварителен сговор с А.М.Д. и Ч.Н.Ч., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входните врати и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона”, с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 261.00 (двеста шестдесет и един) лева, а именно: телевизор марка "Родстар" на стойност 91.00 лева, два броя одеяла, всяко от които на стойност 8 лева и телевизор марка „Сони” на стойност 154.00 лева, от владението от владението на Катя Стоянова Кабакова от гр.Поморие, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
На 20.05.2005 г. за времето от 01,05 ч. до 01,30 ч. в гр. Несебър, ул. "Х. К." № **, в офис на втори етаж на почивна станция „ЛОЗ", след предварителен сговор А.М.Д. и Ч.Н.Ч., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- взломяване на входната врата и чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Аскона", с ДК№ А **** АА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 5405.00 (пет хиляди четиристотин и пет) лева, а именно: метална каса на стойност 120.00 лева, ведно със сумата от 3000 лева, 180 щатски долара с левова равностойност 278.00 лева и 1026 евро с левова равностойност 2000 лева, бутилка с българска водка на стойност 2.00 лева и бутилка с уиски марка „Бляк Рам" на стойност 5.00 лева, от владението на А.Ж.А. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК.
Производството протече по реда на чл.370 и сл. от НПК. Подсъдимите признаха изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заявиха, че не желаят да се събират доказателства за тези факти. На основание чл.372, ал.4 от НПК, като взе предвид, че направените от подсъдимите самопризнания се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, обяви, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага наказанията на подсъдимите да бъдат определени при условията на чл.58а от НК, като сочи, че деянието на подс. Д. е извършено в условията на повторност, след влизане в сила на присъда за друго такова деяние и в изпитателния срок, определен с присъдата по НОХД № 148/2008 г. по описа на РС- Пирдоп. Счита, че спрямо същия следва да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. С оглед разпоредбата на чл. 58а от НК,
 
42 НОХД No 767/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Д.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 20.09.2011г., в законна сила от 20.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 767/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между С.С.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Д.Д. Д.Д. със снето по делото самоличност и неговия защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Д. Д.Д. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2011 година около 00.48 часа в с.Равда, община Несебър, на кръстовището на ул. ”В.Левски” и ул. ”Свобода” е управлявал МПС – лек автомобил “Мерцедес МВ 100D” с рег. № А **** КВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.71 /едно цяло седемдесет и едно на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Д.Д. Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 30.08.2011год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Д.Д. Д.Д. да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 22 лв. /двадесет и два лева/, представляващи направени разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 767/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д. Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.

Д.Д.Д.
 
43 НОХД No 774/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.А.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 20.09.2011г., в законна сила от 20.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 774/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно К.Г.– прокурор в РП-Несебър и адв. Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Н.А.М. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Н.А.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че около 22.25 ч. на 09.09.2011 в с.Кошарица, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “СААБ” с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.52 /едно цяло петдесет и две на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 09.09.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.А.М. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22 /двадесет и два/ лева, представляваща разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряването на споразуменията и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 774/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.А.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Н.А.М.
 
44 НАХД No 713/2010, VI състав Административни дела В. И. ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 26.11.2010г., в законна сила от 21.09.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № И-2-0376-11/10.09.2010 г. на директора на РИОСВ- Бургас, с което е наложено на “В.и.1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, б........, ЕИК 200929804, представлявано от управителя Н.А.Я., административно наказание “текуща месечна санкция” в размер на 18 121 лева, считано от 20.07.2010 г., за нарушение по чл.69, ал.1, чл. 36, ал.2, т.2 и чл.38 от ЗООС, поради неспазване на нормите, определени в Наредба № 8 от 25.01.2001 г., за качеството на крайбрежните морски води по показатели азот амониев, общ фосфор, БПК5 и СПАВ, до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на замърсяване над допустимите норми.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
45 НАХД No 882/2010, VI състав Административни дела Е.1 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 11.01.2011г., в законна сила от 21.09.2011г.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201178/12.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Б., с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на “Е-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. П., район “С.”, ул. “Ц.Б.ІІІ О.” № .., представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 248 и чл.250 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн. ДВ бр.88/1999 г., за това, че към 09.06.2010 г. не е разработил и утвърдил план за предотвратяване и ликвидиране на аварии във ВС “Е.”, който да съдържа оперативна част, включваща плана на предприятието с означени схеми на енергоносителните системи, водоеми, транспортни съоръжения, противопожарни съоръжения и др., профилактични мерки за предотвратяване на аварии, предвиждащи: методи за проучване на възможните аварийни ситуации; мерки, които биха предотвратили възникването на авария; места за складиране и поддържане на материали, инструменти, средства за защита и за долекарска помощ и др.; разпределение на задълженията между отделните лица, участващи в ликвидиране на аварията и взаимодействието им; списък на длъжностните лица от предприятието и външни органи и организации, които незабавно трябва да бъдат уведомени за аварията.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.

 
46 НОХД No 333/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.К.Б.,
С.К.Б.,
К.Г.К.,
Д.И.К.,
Х.Н.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 13.06.2011г., в законна сила от 21.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Б., роден на ***г***, живущ ***, понастоящем в Затвора-Бургас, ром, бълг.гражданин, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.12.2010год. до 27.12.2010год. в с.Равда, общ. Несебър- „С.” ЕАД – гр.София, териториално звено „Експлоатация почивни бази” – гр. Бургас, от сграда „кухня и столова” при условията на повторност в съучастие като съизвършител с Г.К.Б., К.Г.К., Х.Н.К. и Д.И.К., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на лица или имот /отваряне на прозореца на помещението кухня/ чрез използване на специален начин /ловкост, изразяваща се в набиране на ръце и покатерване през прозореца/ и чрез използване на техническо средство - отверка и кухненски ножове, отнел чужди движими вещи, както следва:
-шест броя големи мивки от алпака с единична цена 35 лева. на обща стойност 210 лева;
-един брой метална зеленчукорезачка на стойност 50 лева;
-един брой метална картофобелачка на стойност 45 лева;
-медни тръби от електромоторите на четири броя хладилни шкафа с единична цена 25 лева на обща стойност 100 лева;
-един брой електромотор от фризер на стойност 70 лева;
-медни тръби от електромотор на фризер на стойност 25 лева;
-медни тръби на електромоторите на два броя хладилни камери с единична стойност 25 лева на обща стойност 50 лева;
-четири броя плотове от неръждаема ламарина с размери около 2 метра на 0,70 метра /от четири затоплящи електрически маси/ с единична стойност 42 лева на обща стойност 168 лева;
- три броя плотове от неръждаема ламарина с размери около 1/1 метра от три броя квадратни разпределителни маси с единична стойност 30 лева на обща стойност 90 лева,
-два броя кръгли капаци за супници от алпака с диаметър 70 сантиметра с единична стойност 12 лева на обща стойност 24 лева;
-един брой метална горна рамка около плочите на електрическа печка на стойност 25 лева;
-седем броя обикновени метални смесителни батерии за мивки с чучури и кранчета с единична стойност 10 лева на обща стойност 70 лева;
-три броя метални чучури за мивки с единична стойност 3 лева на обща стойност 9 лева;
-един брой смесителна батерия за мивка без чучур на стойност 7 лева, или вещи на обща стойност 943 (деветстотин четиридесет и три) лева от владението на В.Г.А. *** – материално отговорно лице представител на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – София, териториално звено „Експлоатация почивни бази” – гр. Бургас на длъжност «домакин» на „Старозагорски лагер” – с. Равда, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.З, предл.второ, т.4, предл.второ и предл.трето и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.58а, вр. счл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които да бъдат изтърпяни при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение определеното общо наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по ЧНД № 358/2010г. по описа на РС-Несебър с определение от 21.07.2010г., влязло в законна сила на 29.07.2010г. по отношение на подсъдимият С.К.Б., което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.К., роден на ***г***, живущ ***, понастоящем в Затвора-Бургас, ром, бълг.гражданин, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.12.2010год. до 27.12.2010год. в с.Равда, общ. Несебър- „Старозагорски лагер”, стопанисван от„Ученически отдих и спорт” ЕАД – гр.София, териториално звено „Експлоатация почивни бази” – гр. Бургас, от сграда „кухня и столова” при условията на повторност в съучастие като съизвършител с Г.К.Б., С.К.Б., Х.Н.К. и Д.И.К., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на лица или имот /отваряне на прозореца на помещението кухня/ чрез използване на специален начин /ловкост изразяваща се в набиране на ръце и покатерване през прозореца/ и чрез използване на техническо средство - отверка и кухненски ножове, отнел чужди движими вещи както следва:
-шест броя големи мивки от алпака с единична цена 35 лева. на обща стойност 210 лева;
-един брой метална зеленчукорезачка на стойност 50 лева;
-един брой метална картофобелачка на стойност 45 лева;
-медни тръби от електромоторите на четири броя хладилни шкафа с единична цена 25 лева на обща стойност 100 лева;
-един брой електромотор от фризер на стойност 70 лева;
-медни тръби от електромотор на фризер на стойност 25 лева;
-медни тръби на електромоторите на два броя хладилни камери с единична стойност 25 лева на обща стойност 50 лева;
-четири броя плотове от неръждаема ламарина с размери около 2 метра на 0,70 метра /от четири затоплящи електрически маси/ с единична стойност 42 лева на обща стойност 168 лева;
-три броя плотове от неръждаема ламарина с размери около 1/1 метра от три броя квадратни разпределителни маси с единична стойност 30 лева на обща стойност 90 лева;
-два броя кръгли капаци за супници от алпака с диаметър 70 сантиметра с единична стойност 12 лева на обща стойност 24 лева;
-един брой метална горна рамка около плочите на електрическа печка на стойност 25 лева;
-седем броя обикновени метални смесителни батерии за мивки с чучури и кранчета с единична стойност 10 лева на обща стойност 70 лева;
-три броя метални чучури за мивки с единична стойност 3 лева на обща стойност 9 лева;
-един брой смесителна батерия за мивка без чучур на стойност 7 лева, или вещи на обща стойност 943 (деветстотин четиридесет и три) лева от владението на В.Г.А. *** – материално отговорно лице представител на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – София, териториално звено „Експлоатация почивни бази” – гр. Бургас на длъжност «домакин» на „Старозагорски лагер” -с. Равда, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.З, предл.второ, т.4, предл.второ и предл.трето и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.58а, вр. с чл.55 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които да бъдат изтърпяни при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение определеното общо наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по ЧНД № 186/2010г. по описа на РС-Несебър, по отношение на подсъдимият К.Г.К., което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.К., роден на ***г*** Загора, живущ ***, ром, бълг.гражданин, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.12.2010 год. до 27.12.2010 год. в с.Равда, общ. Несебър- „Старозагорски лагер” стопанисван от„Ученически отдих и спорт” ЕАД – гр.София, териториално звено „Експлоатация почивни бази” – гр.Бургас, от сграда „кухня и столова” при условията на повторност в съучастие като съизвършител с Г.К.Б., С.К.Б., Х.Н.К. и К.Г.К., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на лица или имот /отваряне на прозореца на помещението кухня/ чрез използване на специален начин /ловкост изразяваща се в набиране на ръце и покатерване през прозореца/ и чрез използване на техническо средство - отверка и кухненски ножове, отнел чужди движими вещи, както следва:
-шест броя големи мивки от алпака с единична цена 35 лева. на обща стойност 210 лева;
-един брой метална зеленчукорезачка на стойност 50 лева;
-един брой м
Г.К.Б.
С.К.Б.
К.Г.К.
Д.И.К.
Х.Н.К.
Мотиви от 20.07.2011г.
 
47 НОХД No 366/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.А.,
Е.А.Х.,
С.А.Х.,
М.С.М.,
Г.Е.М.,
А.Ю.М.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 13.09.2011г., в законна сила от 21.09.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание по отношение на Е.А.Х., роден на ***г*** Чифлик, обл.Варна, турчин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 6269/2010г. на РС-гр.Варна и по НОХД № 366/2011г. на РС-гр.Несебър, а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЧАСА годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК изтърпяната част по наказание „Пробация”, наложено по НОХД № 6269/2010г. по описа на РС-гр.Варна, считано от 05.01.2011г.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.306 ал.1 т.4 от НПК отнетите в полза на Държавата с определение от 08.08.2011г. по НОХД № 366/2011г. по описа на НРС веществени доказателства, представляващи два броя кирки и пет броя лопати да бъдат унищожени, съгласно ПАРОАВАС.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


М.А.А.
Е.А.Х.
С.А.Х.
М.С.М.
Г.Е.М.
А.Ю.М.
Мотиви от 13.09.2011г.
 
48 НОХД No 776/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.А.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 21.09.2011г., в законна сила от 21.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 776/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.А.К. със защитник адв.Н. споразумение, съгласно което С.А.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, учащ, с постоянен и настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2011г., около 21.50 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до х-л „Пеликан”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено Клио” с рег.№ .... без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 3530/29.08.2007г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в законна сила на 19.05.2011г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;
- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 /десет/ месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 776/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

С.А.К.
 
49 НОХД No 91/2011, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.И.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 26.09.2011г., в законна сила от 26.09.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 91/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.М. ***, защитник на подсъдимия П. и подсъдимият М.И.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият М.И.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, едноличен търговец, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2009 година, около 01.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, на алеята пред хотел „Планета”, в лек автомобил „Опел Зафира” с регистрационен № ...., без надлежно разрешително, държи високо рискови наркотични вещества – три броя цигари коноп (канабис) с нето тегло растителна маса 0,92 гр. и съдържание на тетрахидроканабинол 0,08 % на стойност 5,52 лева; двадесет броя цигари коноп (канабис) с нето тегло на растителната маса 6,714 гр. и съдържание на тетрахидроканабинол 0,02 % на стойност 40,28 лева и кокаин 0,638 гр. със съдържание на основно вещество 33% на стойност 79,75 лева, или общо 125,55лв. (сто двадесет и пет лева и петдесет и пет стотинки), съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, във във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца при първоначален „строг” режим в Затвор.
НАЛАГА на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК на подсъдимия М.И.П. „Глоба” в размер на 2 000 (две хиляди) лева.
ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК в полза на държавата 2 бр. кутии от цигари „Карелия Блу” и „Вайсрой”, опаковки от наркотичните вещества – по делото и 6,634гр. коноп и 0,608гр. кокаин – предадени на съхранение в МПУ, отдел „МРР-НОП” – гр. София, които да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.И.П. да заплати направените по делото разноски в размер на 240.00 (двеста и четириденет) лева по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 91/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо М.И.П. мярка за неотклонение “ГАРАНЦИЯ” в размер на 500(петстотин) лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Съдът като взе предвид одобреното споразумение по настоящото дело и съобрази приложена справка за съдимост рег № 182/31.03.2011 г. на РС Несебър бюро „Съдимост” намира, че са налице предпоставките за групиране на наказанията по настоящото НОХД № 91/2011 г. с наказанието Пробация по НОХД № 21/2011 г. по описа на РС Айтос, където за деяние, извършено на 17.02.2007 г., съставляващо престъпление по чл. 143, ал. 1 от НК съдът на основание чл. 143, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК е наложил наказание „Пробация” при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа годишно в рамките на една година. Видно от докладваната по-горе справка на Сектор „Пробация” към ОС ИН Бургас наказанието Пробация е частично изтърпяно, като е започнало на 01.02.2011 г. наказанията по тези две присъди подлежат на групирани, тъй като деянията по тях са извършени преди за което да е да има влязла в законна в сила присъда.
Мотивиран от горното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение М.И.П. в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД 91/2011 г. по описа на РС Несебър и НОХД 21/2011 г. по описа на РС Айтос, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА , което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 3 от НК така определеното общо наказание и наложената глоба в размер на 2000 лв. по НОХД № 91/2011 г. по описа на РС Несебър.
ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 от НК изтърпяното до момента наказание пробация по НОХД № 21/2011 г. по описа на РС Айтос.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред ОС Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

М.И.П.
 
50 НОХД No 467/2011, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Н.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 08.09.2011г., в законна сила от 26.09.2011г.
ПРИЗНАВА И.Н.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, мелница „***”, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, шофьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2011г., около 07.00 часа в с.***, общ. Несебър, мелница „***” в къща, находяща се в двора на мелницата, ет.2, находящ се над фурната, в стая се съвкупил с лице, ненавършило 14- годишна възраст – малолетната А.Д.А., с ЕГН ********** ***, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл.152 от НК, поради което и на основание чл. 151, ал.1, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от две години лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189 ал.3 от НПК, И.Н.А. със снета по- горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 180.80 лв. (сто и осемдесет лева и осемдесет стотинки) лева.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства, представляващи картичка, находяща се на лист 77 от ДП № 14-151/2011г. по описа на РУП - Несебър и букет със изсъхнали цветя да бъдат унищожени.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


И.Н.А.
Мотиви от 30.09.2011г.
 
51 НОХД No 647/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Ю.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 08.09.2011г., в законна сила от 26.09.2011г.

ПРИЗНАВА Т.Ю.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- гр. ****, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че:
1. В периода от 11.04.2011г. до 02.06.2011г., в гр.****, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 351.96 лева (триста петдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки), с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
- на 11/12.04.2011г., в гр. ****, жк „****”, пред бл. № 50, от лек автомобил „****” с рег.№ ****, отнел GPS-навигатор „NDrive G-800” с фабричен № **** на стойност 336.66 лева, от владението и без съгласието на „Д.” ЕООД с управител Н.Г.В., с ЕГН **********;***, от лек автомобил „****” , с рег. № ****, отнел мъжка чантичка на стойност 15.30 лева, от владението и без съгласието на И.Г.Д., с ЕГН ***********, поради което и на основание чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИЗНАВА Т.Ю.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- гр. ****, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11/12.04.2011г., в гр.****, на ул. „****” № 8, противозаконно проникнал в чуждо моторно-превозно средство – лек автомобил „****” с рег. № ****, без съгласието на собственика И.И.Ш., с ЕГН **********, поради което и на основание чл. 346 б, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в Затвор.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Т.Ю.М. със снета по- горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 55 лв. (петдесет и пет) лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.****.

Т.Ю.М.
Мотиви от 29.09.2011г.
 
52 ЧНД No 781/2011, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 26.09.2011г., в законна сила от 26.09.2011г.
 
53 НАХД No 233/2011, IV състав По ЗД по пътищата М.Х.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 27.09.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5315/20.12.2010 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.100, ал.1, предложение първо и чл.174, ал.3, предложение първо от ЗДвП, на М.Х.М., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 10 лв., 700 лв., „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
54 НАХД No 386/2011, VI състав По ЗД по пътищата П.Р.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 18.08.2011г., в законна сила от 27.09.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 692/2010 г. на началника на РУП- Несебър, в частта, с която са наложени на П.Р.С. ***, ЕГН **********, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, за нарушение по чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата, за това, че на 13.03.2010 г. около 22.20 часа в гр. Несебър, на около 300 метра от дискотека “Рио” в посока ресторант “Таляна”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № А **** АТ, е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 1000 лева на 500 (петстотин) лева и размера на наложеното наказание “лишаване от право да управлява МПС” от 18 месеца на 12 (дванадесет) месеца.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 692/2010 г. на началника на РУП- Несебър, в частта, с която е наложено на П.Р.С. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 10 лева за нарушение по чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
 
55 НОХД No 504/2011, VI състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР О.К.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 07.09.2011г., в законна сила от 27.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия О.К.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че при условията на повторност за времето от месец декември 2010 г. до месец май 2011 г. включително, след като е осъден с Решение № 62/23.03.2009г. по гр.д. № 687/2008г. по описа на Районен съд- Смолян да издържа свои низходящи- дъщеря си *** с ЕГН **********, с ежемесечна издръжка в размер на 50 (петдесет) лева и сина си *** М. с ЕГН **********, с ежемесечна издръжка в размер на 50 (петдесет) лева, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на шест месечни вноски, възлизащи общо на 600 (шестстотин) лева, поради което и на основание чл.183, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.28, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез поставяне на препис от присъдата на таблото в кметството на с. Бял извор, Община Ардино за срок от един месец.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия О.К.М. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.

О.К.М.
Мотиви от 15.09.2011г.
 
56 НАХД No 1064/2010, VI състав Административни дела Х. ООД ТД НА НАП ГР.БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 22.08.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 917/17.09.2010 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на “Х.****” ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “Р.” № *, представлявано от управителя А.Я.Г., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева, за това, че на 20.08.2010 г. в 20.19 часа, при осъществяване на търговска дейност в търговски обект- механа “Х.”, находяща се в гр. Н., ул. “Р.” № *, не е съхранявал електронните контролни ленти от фискалното устройство за 2010 г., прикрепени в книгата за дневните финансови отчети на страницата за датата на отпечатването им, с което е нарушил реда за отчитане на продажбите, регламентиран в Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
 
57 ЧНД No 535/2011, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК G. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 19.07.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.
Уважава на основание чл.243, ал.5, т.1 от НПК, Несебърският районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 23.06.2011 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за прекратяване на наказателното производство по ДП № 1400/2007 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано срещу виновното лице, за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас. 
58 НОХД No 745/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.С.Л. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Разпореждане от 16.09.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.
на основание чл.249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 745/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ВРЪЩАМ делото в Районна прокуратура – гр.Несебър за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
59 Гражданско дело No 411/2011, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК Т. ЕАД СОФИЯ М.С.Б. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 29.09.2011г., в законна сила от 29.09.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.”*** № ***, представлявано от ***, и по отношение на М.С.Б., с ЕГН **********,***, че М.С.Б., с ЕГН ********** дължи на „***” ЕАД, ЕИК ***, сумата от 360.33 лева, представляваща неизплатена главница по договор за целево финансиране №4360016907/20.04.2010 г., сумата от 12.83 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода от 15.05.2010 г. до 28.02.2011 г., ведно със законната лихва за периода от датата на подаване на заявлението - 24.03.2011 г. до окончателното плащане, за което в полза на „Ти Би Ай К.” ЕАД е издадена заповед за изпълнение № 251/28.03.2011 г. по ч.гр.д. № 269/2011 г. по описа на Несебърски районен съд.
ОСЪЖДА М.С.Б., с ЕГН **********, да заплати на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.”*** № ***, представлявано от ***, сумата от 125.00 лв. (сто двадесет и пет лева), представляваща направените в настоящото дело съдебни разноски.
На основание чл.239, ал.4 от ГПК неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
Неприсъственото решение да се връчи на страните.

 
60 Гражданско дело No 921/2011, I състав Развод по взаимно съгласие С.Н.И.,
П.П.И.
  Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 29.09.2011г., в законна сила от 29.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между С.Н.И. с ЕГН **********, с адрес в к.к ***, общ. ***, хотел ***, и П.П.И., с ЕГН **********,***, граждански брак, за който е издаден акт за граждански брак №60886 от 04.10.1986 г., изд. от Община ***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Н.И. с ЕГН **********, с адрес в к.к ***, общ. ***, хотел ***, и П.П.И., с ЕГН **********,***, СПОРАЗУМЕНИЕ, по силата на което:
1. Семейното жилище, състоящо се два апартамента, преустроени в мезонет, закупени с нотариален акт ***, том първи, н.д. №*** г. и нотариален акт №***, том трети, н.д. №*** г., находящи се в гр. ***, ул. *** №20, вх.5, съответно с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9 от 30.01.2009 г. на ИД на АГКК и стойност по данъчна оценка от 40 391, 30 лева и с идентификатор №№*** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9 от 30.01.2009 г. на ИД на АГКК и стойност по данъчна оценка от 41 755, 30 лева, се поставя в ДЯЛ на С.Н.И. и тя става изключителен собственик на същото.
2. В ДЯЛ на на С.Н.И. се поставят и тя става изключителен собственик на придобитите в СИО идеални части от недвижими имоти недвижими имоти, находящи се в землището на с. ***, подробно описани в договор за продажба на наследство от 11.05.2006 г. имоти, както следва:
- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находяща се в землището на село ***, Община ***, *** с площ от 10.166дка /десет декара сто шестдесет и шест кв.м./, девета категория, в местността „***”, съставляваща имот № *** /четиринадесет хиляди и пети/ по плана за земеразделяне , при граници и съседи : имот № ***- Нива на наследници на ***, имот № ***- Нива на *** и други, имот № ***- Нива на наследници на братя *** , имот № ***- Полски път на Кметство село *** – Пътища, имот № ***- Полски път на Кметство село *** – Пътища, със стойност по данъчната оценка за целия имот - 315, 65 лева.

- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находяща се в землището на село ***, Община ***, *** с площ от 17.999дка /седемнадесет декара и деветстотин деветдесет и девет кв.м./, четвърта категория, в местността „***”, съставляваща имот № *** /двадесет и две хиляди и осми/ по плана за земеразделяне , при граници и съседи : имот № ***- на наследници на ***, имот № ***- Полски път на Кметство село *** – Пътища, имот № ***- на *** , имот № ***- на наследниците на *** *** , имот № ***- наследници на ***, със стойност по данъчната оценка за целия имот - 3 134, 35 лева.

- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находяща се в землището на село ***, Община ***, *** с площ от 6.200 дка /шест декара и двеста кв.м./, четвърта категория, в местността „***”, съставляваща имот № *** /двадесет и четири хиляди и тридесет и осем/ по плана за земеразделяне , при граници и съседи : имот № ***- Полски път на Кметство село *** – Пътища, имот № ***- Нива на наследници на ***, имот № *** - Нива на *** и др., имот № *** - Нива на ***, имот № ***- Нива на наследниците на ***, имот № ***- Нива на наследниците на ***, със стойност по данъчната оценка за целия имот - 1 079, 73 лева.

- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находяща се в землището на село ***, Община ***, *** с площ от 23.074 дка /двадесет и три декара и седемдесет и четири кв.м./, четвърта категория, в местността „***”, съставляваща имот № *** /тридесет и една хиляди и осем/ по плана за земеразделяне , при граници и съседи : имот № *** - Нива на *** и други, имот № ***- Нива на наследници на *** и други, имот № ***- Нива на ***, имот № ***- Полски път на Кметство село *** – Пътища, имот № *** - Нива на ***, имот № *** - Нива на *** и други, имот № *** - Нива на *** и други , имот № *** - Нива на ***, имот № ***- Нива на наследниците на ***, със стойност по данъчната оценка за целия имот - 4 018, 34 лева.

- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находяща се в землището на село ***, Община ***, *** с площ от 31.665 дка /тридесет и един декара и шестстотин шестдесет и шест кв.м./, четвърта категория, в местността „***”, съставляваща имот № *** /тридесет и седем хиляди и шести/ по плана за земеразделяне , при граници и съседи : имот № ***- Нива на наследници на ***, имот № ***- Полски път на Кметство село *** – Пътища, имот № ***- Нива на *** и др., имот № ***- Нива на *** и други, имот № *** - Нива на наследниците на ***, имот № ***- Нива на *** И., имот № *** - Нива на ***, със стойност по данъчната оценка за целия имот - 4 901, 90 лева.

- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находяща се в землището на село ***, Община ***, *** с площ от 59.409 дка /петдесет и девет декара и четиристотин и девет кв.м./, четвърта категория /59.401 дка/ и трета категория /0.008 дка/, в местността „***”, съставляваща имот № ***/тридесет и девет хиляди и двадесет и първи/ по плана за земеразделяне , при граници и съседи : имот № *** - Нива на наследници на ***, имот № ***- Полски път на Кметство село *** – Пътища, имот № *** - Нива на наследници на ***, имот № *** - Нива на *** и други, имот № *** - Полски път на Кметство село *** – Пътища, със стойност по данъчната оценка за целия имот - 9 196, 69 лева.

- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЛОЗЕ, находяща се в землището на село ***, Община ***, *** с площ от 23.702 дка /двадесет и три декара и седемстотин и два кв.м./, трета категория, в местността „***”, съставляваща имот № *** /четиридесет и две хиляди и двадесет и трети/ по плана за земеразделяне , при граници и съседи : имот № *** лозе на ***, имот № *** лозе на *** , имот № *** - Полски път на Кметство село *** – Пътища, имот № *** лозе на *** и други, имот № *** - Полски път на Кметство село *** – Пътища, със стойност по данъчната оценка за целия имот - 8 639, 38 лева.

- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находяща се в землището на село ***, Община ***, *** с площ от 41.169дка /четиридесет и един декара сто шестдесет и девет кв.м./, девета категория/ 30.005 дка / и трета категория / 11.164 дка / , в местността „***”, съставляваща имот № *** /четиридесет и седем хиляди и дванадесети/ по плана за земеразделяне , при граници и съседи : имот № *** - Полски път на Кметство село *** – Пътища, имот № *** - Нива на *** и други, : имот № *** - Полски път на Кметство село *** – Пътища, със стойност по данъчната оценка за целия имот - 3 147, 16 лева.

- 9/288 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находяща се в землището на село ***,
 
61 НОХД No 404/2011, I състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.П.З.,
Д.С.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 13.09.2011г., в законна сила от 29.09.2011г.
НАЛАГА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 НК, на осъдения Д.С.А. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ по НОХД № 4227/2005 г. по описа на РС - Русе, по НОХД № 1315/2006 г. по описа на РС – Русе и по НОХД № 4016/2007 г. по описа на PC - Варна в размер на най-тежкото измежду наложените наказания, а именно - общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 НК, така наложеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИСПАДА отчасти, на основание чл.25, ал.2 НК, от така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ изтърпяната част от наказанието.
НАЛАГА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 НК, на осъдения Д.С.А. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ по НОХД № 445/2008г. по описа на РС Русе и по НОХД № 690/2008г. по описа на PC Велико Търново в размер на най-тежкото измежду наложените наказания, а именно - общо наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и девет месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и девет месеца; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от две поредни години.
ПРИСПАДА изцяло, на основание чл.25, ал.2 НК, така определеното общо наказание ПРОБАЦИЯ при посочените пробационни мерки - поради изтърпяването му.
ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.2 НК, към така наложеното общо наказание ПРОБАЦИЯ наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА изцяло, на основание чл.25, ал.2 НК, така присъединеното наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА поради изтърпяването му.
НАЛАГА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 НК, на осъдения Д.С.А. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ по НОХД № 1920/2010 г. по описа на РС Русе, НОХД № 8377/2010 г. по описа на РС Пловдив и НОХД № 404/2011 г. по описа на РС Несебър в размер на най-тежкото измежду наложените наказания, а именно - общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на това наказание в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
УВЕЛИЧАВА, на основание чл.24 НК, с ШЕСТ МЕСЕЦА така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното и увеличено общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 НК от така определеното общо наказание времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 1920/2010 г. по описа на РС Русе и НОХД № 8377/2010 г. по описа на РС Пловдив.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Бургаския окръжен съд.


С.П.З.
Д.С.А.
Мотиви от 13.09.2011г.
 
62 НОХД No 25/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Х.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 11.04.2011г., в законна сила от 30.09.2011г.

ПРИЗНАВА Д.Х.Н. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2009г. в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, магазин „Поморие” е отнел чужди движими вещи – сумата от 260 (двеста и шестдесет) лева от владението и без съгласието на П.С.П. с ЕГН-**********, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр. ал.1,вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ месеца „Лишаване от свобода”.
ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Д.Х.Н.
Мотиви от 25.05.2011г.
 
63 НАХД No 554/2011, I състав Административни дела А.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 09.09.2011г., в законна сила от 30.09.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателното постановление №22-0000367/08.06.2011 год. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ”, гр.Бургас, с което на А.В.С., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози „глоба” в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
64 НАХД No 103/2011, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б. Т.. К. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 28.05.2011г., в законна сила от 03.10.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 13749/04.01.2011г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „БТК” АД, ЕИК-831642181, седалище и адрес на управление гр.София .... представлявано от изпълнителния директор Бернар Жан Люк Москени за административно нарушение на осн.чл.230 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ е наложена глоба в размер на 1000лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
65 ЧНД No 786/2011, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ж.И.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 03.10.2011г., в законна сила от 03.10.2011г.
На основание чл.146, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Адм.ръководител – Районен прокурор на РП-гр.Несебър за разрешаване по реда на чл.146, ал.3 от НПК от свидетелката Ж.И.К. с ЕГН **********, да бъдат иззети принудително образци за сравнително изследване от подпис и почерк, необходими за извършване на съдебно-почеркова експертиза по досъдебно производство № 14-97/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър, вх.№ 193/2011г. по описа на РП-гр.Несебър.
Определението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
66 НОХД No 795/2011, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Д.В. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 04.10.2011г., в законна сила от 04.10.2011г.
на основание чл.42, ал.2 от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по НОХД № 795 по описа за 2011г. на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Карнобат.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 
67 Гражданско дело No 763/2011, IV състав Облигационни искове Т.Н.Б.Р. А.Р.Р.,
М.Г.Р.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 21.09.2011г., в законна сила от 05.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Т.Н.Б.- Р. за отмяна на допуснато по гр.д. № 763/2011 г. по описа на РС- Несебър обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка „Възбрана” върху 100 кв.м. ид.ч. от 1750 кв.м., представляващи 1/2 от недвижим имот: земеделска земя- трайно насаждение, осма категория, имот № 014005 по плана за земеразделяне в м. „Бостанлъка”, землището на гр.Несебър, при граници на целия имот: имот № 014001- трайни насаждения на наследници на И. Д. Я. имот № 014006- трайни насаждения на наследници на К.н Н.в ., имот № 000156- полски път на Община Несебър и имот № 000155- полски път на Община Несебър, който имот по кадастралната карта на гр.Несебър, представлява поземлен имот с идентификатор 51500.14.5, с площ от 3399 кв.м., местност „Бостанлъка”, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- за жилищни нужди, при съседи: имот с идентификатор 51500.16.20, имот с идентификатор 51500.14.6, имот с идентификатор 51500.14.1 и имот с идентификатор 51500.8.10.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 763/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
 
68 ЧНД No 802/2011, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР А.А.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 05.10.2011г., в законна сила от 05.10.2011г.
 
69 НАХД No 762/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б И Г ХОЛИДЕЙС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 06.10.2011г.
НП-изменено. ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №16091/09.09.2010 г. на директора на Регионалната дирекция за областите Б., С. и Я. със седалище Б. към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.73 от Закона за туризма на “Б и Г Х.с” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “С.С.” №., представлявано от управителя Г.Т.К., е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, за нарушение по чл.46, т.1 от ЗТ, като НАМАЛЯВА наложената “имуществена санкция” в размер на 1 000 /хиляда/ лева
Решението може да се обжалва пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщението.

 
70 НАХД No 379/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Г.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 14.07.2011г., в законна сила от 06.10.2011г.
ПРИЗНАВА А.Г.А. с ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, не осъждан ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата за периода от 02.07.2009г. до 15.07.2009г. в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, в общежитие „Парк 1”, съзнателно е премахнал печат, поставен на законно основание от Частен съдебен изпълнител Н.Г. с рег. № 802 и район на действие Окръжен съд-Бургас върху недвижима вещ – боксониера № 228 за знак, че достъпът е ограничен - престъпление по чл.277, ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на по 300лв. /триста/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

А.Г.А.
Мотиви от 14.07.2011г.
 
71 НОХД No 817/2011, V състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.М.М.,
С.Я.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 06.10.2011г., в законна сила от 06.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 817/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.М. *** - упълномощен защитник на подсъдимите Х.М.М. и С.Я.С. със снети по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.М., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, таксиметров шофьор за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2011 год. в к.к. Сл. бряг, в съучастие със С.Я.С., с цел да набави за себе си и за С.Я.С. имотна облага, използвал неосведомеността на Кристофер Керилин и Лукас Хюер, двамата от Германия, за това, че не дължат глоба за бутането на сладоледена количка в продължение на 20 (двадесет) метра по алеята до хотел „Иберостар”, в к.к. Сл. бряг и с това причинил имотна вреда на К. К. в размер на 200 евро (двеста евро) с левова равностойност 391 лева (триста деветдесет и един лева) и имотна вреда на Лукас Хюер в размер на 65 лева (шестдесет и пет лева), поради което и на основание чл.209, ал.2, предл.3, вр.чл.20 ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 (СЕДЕМ) месеца с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (СЕДЕМ) месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа (СТО И ДВАДЕСЕТ ЧАСА) за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Я.С., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неосъждан, неженен, с основно образование, таксиметров шофьор за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2011 год. в к.к. Сл. бряг, в съучастие със Х.М.М., с цел да набави за себе си и за Х.М.М. имотна облага, използвал неосведомеността на Кристофер Керилин и Лукас Хюер, двамата от Германия, за това, че не дължат глоба за бутането на сладоледена количка в продължение на 20 (двадесет) метра по алеята до хотел „Иберостар”, в к.к. Сл. бряг и с това причинил имотна вреда на Кристофер Керилин в размер на 200 евро (двеста евро) с левова равностойност 391 лева (триста деветдесет и един лева) и имотна вреда на Лукас Хюер в размер на 65 лв. (шестдесет и пет лева), поради което и на основание чл.209, ал.2, предл.3, вр. чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 (СЕДЕМ) месеца с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (СЕДЕМ) месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа (СТО И ДВАДЕСЕТ ЧАСА) за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Х.М.М. и С.Я.С. с посочени по-горе самоличности да заплатят по равно по сметка на РС-гр.Несебър сумата общо в размер на 60 (шестдесет) лева, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

Х.М.М.
С.Я.С.
 
72 НАХД No 897/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 07.10.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201134/12.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е. ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
73 НОХД No 507/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Г.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.10.2011г., в законна сила от 07.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 507/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.Г.Г. със служебния защитник адв.Ж. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което В.Г.Г. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.10год. около 02.10ч. в к.к.”Слънчев бряг” по Главната алея в близост до Градския стадион в посока гр.Несебър управлявал МПС – мотопед марка “Хонда”, с ДК№ ...., собственост на С. Н.Г.от гр.Пловдив в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с НП №6386/14.05.10год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.343в, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 507/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


В.Г.Г.
 
74 НАХД No 323/2011, I състав По ЗД по пътищата М.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 10.10.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2221 от 22.06.2010г. на Началника на РУП – гр.Несебър, с което на М.Г.П., ЕГН **********,*** на основание чл. 179, ал.2, предл. първо от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева и на основание Наредба № 1 – 1959 на МВР е постановено лишаване от четири контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
75 Гражданско дело No 220/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Б. АД М. В.АД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.09.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “М.В.” АД със седалище и адрес на управление: гр. ***, бул. “***” № 8, ет.3, ЕИК ***, представлявано от ***, че съществува вземането на “***”АД, със седалище и адрес на управление к.к. ”***”, Община ***, представлявано от изпълнителния директор ***, ЕИК ***, по Заповед № 13882/03.12.2010 г., издадена по ч.гр.д. № 19233/2010 г. по описа на РС- ***, за сумата от 1 527.84 лева (хиляда петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и четири ст.) с включен ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на курортен комплекс „***” за 2007 г., съгласно споразумение между тях № И53-003-70/25.06.2007 г., както и сумата от 564.30 лева (петстотин шестдесет и четири лева и тридесет ст.), представляваща лихва за забава за периода 15.12.2007 г. – 20.10.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.11.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА “М.В.” АД със седалище и адрес на управление: гр. ***, бул. “***” № 8, ет.3, ЕИК ***, представлявано от ***, да заплати на “***”АД, със седалище и адрес на управление к.к. ”***”, Община ***, представлявано от изпълнителния директор ***, ЕИК ***, сумата от 460.00 (четиристотин и шестдесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението. 
76 Гражданско дело No 802/2011, V състав Развод по взаимно съгласие С.Г.К.,
Д.Г.К.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 29.09.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 802/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС – гр.Бургас.

 
77 Гражданско дело No 981/2011, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 26.09.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
НАСТАНЯВА *** Г. с ЕГН **********, за отглеждане в специализирана институция Дом за деца лишени от родителски грижи „***“-гр. ***, до настъпването на причини за изменение или прекратяване на мярката.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.***.
Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
78 Гражданско дело No 984/2011, IV състав Други дела Ф.А.Г. И. У. Л. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 20.09.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 984 по описа за 2011 г. на Районен съд- гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от съобщението.


 
79 НАХД No 798/2010, IV състав Административни дела М.Г.М. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 11.10.2011г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0200985/30.08.2010 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.24, ал.2 вр. чл.26 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на М.Г.М.,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
80 НАХД No 880/2010, IV състав По Закона за митниците М.-Б. ЕООД МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 11.10.2011г.
НП-изменено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 288Ъ/2010/19.10.2010 г. на Началника на Митница Бургас, с което на основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на „М.- Б.”***, представлявано от Ч.Д.Б., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на 2000 лева, и „Лишаване от право да упражнява търговска дейност” в срок от 1 месец.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в частта, с която на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС, са отнети в полза на държавата стоките- предмет на нарушението, а именно 10 броя бутилки алкохолни напитки с размер на дължимия акциз 20.34 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
81 НАХД No 901/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201226/12.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е.” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
82 НОХД No 391/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Д.В.,
Г.Д.В.,
С.Н.С.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 11.10.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 391/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между М.ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия С.В., Г.В. и С.С. със снета по делото самоличност, и техния защитник защитник адв.Д.П. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.Д.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.01.2011 год., около 14.00 ч., от стопански постройки, находящи се между гр.Обзор и с.Приселци, общ.Несебър, след предварителен сговор със С.Н.С. и Г.Д.В., чрез използване на МПС - л.а. марка „В. ****", с ДК№С ******, отнел чужди движими вещи- земеделска „грапа" за трактор на стойност 97 лв. /деветдесет и седем лева/, метално тяло за теглене на трактор на стойност 86лв. /осемдесет и шест лева/, 3 бр.строителни платна с р-ри 100/50см. на стойност 45 лв. /четиридесет и пет лева/, 2бр.строителни платна с р-ри 100/100см. на стойност 50лв./петдесет лева/, метална врата с р-ри 190/100см. на стойност 110 лв./сто и десет лева/, 2бр.метални „окове" за каруца на стойност 104лв. /сто и четири лева/, общо вещи на стойност 492лв. /четиристотин деветдесет и два лева/ от владението на Е.В.Е. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои И
за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2011 год., около 13.30 ч., от стопанска постройка между гр.Обзор и с.Приселци, общ.Несебър, след предварителен сговор със С.Н.С. и Г.Д.В., чрез използване на МПС- л.а.марка „В. ****", с ДК№С ****** отнел чужди движими вещи - алуминиева посуда- 1бр.тенджера на стойност 10лв. /десет лева/, 1бр.тиган на стойност 7лв. /седем лева/, 1бр.лиген на стойност 10 лв./десет лева/, 1бр.нож с 40см.острие на стойност 3,50лв./ три лева и 0,50ст./, 1 бр.нож с 10см. Острие на стойност 1лв./един лев/, 1бр.чук - 5кг. на стойност 18лв. /осемнадесет лева/, 1 бр.чук - 200гр. на стойност 2лв. /два лева/, малка брадва на стойност 5лв., тесла на стойност 4лв. /четири лева/, ножовка на стойност 2лв. /два лева/, клещи на стойност 4лв. /четири лева/, подвижна нощна лампа на стойност 5лв. /пет лева/, общо вещи на стойност 71,50 лв. /седемдесет и един лев и 0,50 ст./, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 563,50лв. /петстотин шестдесет и три лева и 0,50ст./ от владението на Е.В.Е. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати или заместени, поради което и на основание основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, предложение първо и т.5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа в рамките на една календарна година.
ПРИЗНАВА Г.Д.В.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********,*** и с.Приселци, общ.Несебър, след предварителен сговор със С.Н.С. и С.Д.В., чрез използване на МПС - л.а. марка „В. ****", с ДК№С ******, отнел чужди движими вещи- земеделска „грапа" за трактор на стойност 97 лв. /деветдесет и седем лева/, метално тяло за теглене на трактор на стойност 86лв. /осемдесет и шест лева/, 3 бр.строителни платна с р-ри 100/50см. на стойност 45 лв. /четиридесет и пет лева/, 2бр.строителни платна с р-ри 100/100см. на стойност 50лв./петдесет лева/, метална врата с р-ри 190/100см. на стойност 110 лв./сто и десет лева/, 2бр.метални „окове" за каруца на стойност 104лв. /сто и четири лева/, общо вещи на стойност 492лв./четиристотин деветдесет и два лева/ от владението на Е.В.Е. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои И
За ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2011год., около 13.30 ч., от стопанска постройка между гр.Обзор и с.Приселци, общ.Несебър, след предварителен сговор със С.Н.С. и С.Д.В., чрез използване на МПС- л.а.марка „В. ****", с ДК№С ******, отнел чужди движими вещи- алуминиева посуда - 1бр.тенджера на стойност 10лв. /десет лева/, 1бр.тиган на стойност 7лв. /седем лева/, 1бр.лиген на стойност 10 лв./десет лева/, 1бр.нож с 40см.острие на стойност 3,50лв./ три лева и 0,50ст./, 1 бр.нож с 10см. Острие на стойност 1лв./един лев/, 1бр.чук - 5кг. на стойност 18лв. /осемнадесет ; лева/, 1 бр.чук - 200гр. на стойност 2лв. /два лева/, малка брадва на стойност 5лв., тесла на стойност 4лв. /четири лева/, ножовка на стойност 2лв. /два лева/, клещи на стойност 4лв. /четири лева/, подвижна нощна лампа на стойност 5лв. /пет лева/, общо вещи на стойност 71,50 лв. /седемдесет и един лев и 0,50 ст./, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 563,50лв. /петстотин шестдесет и три лева и 0,50ст./ от владението на Е.В.Е. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати или заместени, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа в рамките на една календарна година.
ПРИЗНАВА С.Н.С.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.01.2011 год., около 14.00 ч., от стопански постройки, находящи се между гр.Обзор и с.Приселци, общ.Несебър, след предварителен сговор със С.Д.В. и Г.Д.В., чрез използване на МПС - л.а. марка „В. ****", с ДК№С ******, отнел чужди движими вещи- земеделска „грапа" за трактор на стойност 97 лв. /деветдесет и седем лева/, метално тяло за теглене на трактор на стойност 86лв. /осемдесет и шест лева/, 3бр.строителни платна с р-ри 100/50см. на стойност 45 лв. /четиридесет и пет лева/, 2бр.строителни платна с р-ри 100/100см. на стойност 50лв./петдесет лева/, метална врата с р-ри 190/100см. на стойност 110 лв./сто и десет лева/, 2бр.метални „окове" за каруца на стойност 104лв. /сто и четири лева/, общо вещи на стойност 492лв./четиристотин деветдесет и два лева/ от владението на Е.В.Е. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои И
за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2011 год., около 13.30 ч., от стопанска постройка между гр.Обзор и с.Приселци, общ.Несебър, след предварителен сговор със С.Д.В. и Га
С.Д.В.
Г.Д.В.
С.Н.С.
 
83 Гражданско дело No 979/2011, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 17.09.2011г., в законна сила от 12.10.2011г.
НАСТАНЯВА *** П. с ЕГН – ********** *** - социална услуга резидентен тип до навършване на пълнолетие.
Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд – Бургас.

 
84 НОХД No 840/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 12.10.2011г., в законна сила от 12.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 840/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно А.П. – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.М.И. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.М.И. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, моряк, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2011г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до КПП „Арда”, управлявал МПС - л.а.„Сеат Леон” с рег.№ В **** РН, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.М.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият С.М.И. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 27.07.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.М.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 22 (двадесет и два) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 840/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.М.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

С.М.И.
 
85 Гражданско дело No 1071/2011, I състав Развод по взаимно съгласие Д.Ф.К.,
О.М.К.
  Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 13.10.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.

ПРЕКРАТЯВА сключеният между Д.Ф.К. с ЕГН **********,*** и О.М.К., с ЕГН **********,*** от 07.11.1982 г., граждански брак, за който е издаден акт за граждански брак №118 от 07.11.1982 г. от окръг Бургас, община Несебър, гр.Несебър, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Ф.К. с ЕГН **********,*** и О.М.К., с ЕГН **********, СПОРАЗУМЕНИЕ, по силата на което:
1. Семейното жилище, заемащо целия първи етаж от двуетажна, двуфамилна жилищна сграда с адрес в гр.Несебър, ул. Иван Александър №12, придобито по дарение от О.М.К., с нотариален акт №48, том I, дело №89/1991 г. на НРС, се предоставя за ползване на мъжа О.М.К..
2. След прекратяването на брака жената Д.Ф.К. ще запази фамилното си име К..
3. След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг.
4. В дял на мъжа О.М.К. се поставя и той става изключителен собственик на придобитото по време на брака МПС – лек автомобил марка Ауди 80, рег. *****, със застрахователна стойност от 500 лева.
5. Движимите вещи страните са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.
6. По време на брака страните не са придобили недвижими имоти.
ОСЪЖДА О.М.К., с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС-Несебър допълнителна държавна такса в размер на 15 /петнадесет/ лева по допускане на развода по взаимно съгласие и 10 лева за възложеното в негов дял имущество.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
УКАЗВА препис от решението да се изпрати служебно в РД ГРАО-Бургас и Община Несебър.


 
86 НОХД No 512/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Л.Я.Д.,
Ж.Я.Д.,
Х.Р.З.,
Ж.С.Х.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 13.10.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 512/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между к.г.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Сотир Вичев, Ж.Д., Х.З. и Ж.Х. със снета по делото самоличност, и техния защитник защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Ж.Я.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.02.2011 година до 13.03.2011 година, в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с лицата Х.Р.З., Ж.С.Х. и Л.Я.Д., чрез използване на МПС – лек автомобил марка “Опел Астра” с ДК № А **** КВ, собственост на К. Т. *** и чрез използване на технически средства – лопати и ножовка, отнел от владението на Р.И.Д. - упълномощен да представлява собственика “***” АД чужди движими вещи, както следва:
- На 25.02.2011 година около 18.30 часа в гориста местност между с.Паницово и с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи: 30 кг. /тридесет килограма/, меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 330 лв. /триста и тридесет лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои,
- На 27.02.2011 година около 18.30 часа в гориста местност между с.Паницово и с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи: 25 кг. /двадесет и пет килограма/ меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 330 лв. /триста и тридесет лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои,
- На 09.03.2011 година между 13.00 ч. и 21.00 ч. в гориста местност на около 300 метра /триста метра/ от с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи: 22 кг. /двадесет и два килограма/ меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 242 лв. /двеста четиридесет и два лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои,
- На 11.03.2011 година между 13.00 ч. и 21.00 ч. в гориста местност на около 500 метра /петстотин метра/ от с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи:150 метра /сто и петдесет метра/ меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 327 лв. /триста двадесет и седем лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои,
- На 13.03.2011 година около 10.00 ч. в гориста местност преди с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи: 7м. /седем метра/ меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 140 лв. /сто и четиридесет лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои, или отнел вещи, на обща стойност 1314.00 лева /хиляда триста и четиринадесет лева/ от владението на Р.И.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени, поради което и на основание чл.197 т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.4 и 5 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 4 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
- включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 (шест)месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно в рамките на две календарни години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Ж.Я.Д. да заплати в полза на Държавата сумата от 12.50 (дванадесет лева и петдесет стотинки) лева, представляващи направени съдебно-деловодни разноски.
ПРИЗНАВА Л.Я.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.02.2011 година до 13.03.2011 година, в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с лицата Х.Р.З., Ж.С.Х. и Ж.Я.Д., чрез използване на МПС – лек автомобил марка “Опел Астра” с ДК № А **** КВ, собственост на К. Т. *** и чрез използване на технически средства – лопати и ножовка, отнел от владението на Р.И.Д. - упълномощен да представлява собственика “***” АД чужди движими вещи, както следва:
- На 25.02.2011 година около 18.30 часа в гориста местност между с.Паницово и с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи: 30 кг./тридесет килограма/, меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 330 лв. /триста и тридесет лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои,
- На 27.02.2011 година около 18.30 часа в гориста местност между с.Паницово и с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи: 25 кг. /двадесет и пет килограма/ меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 330 лв. /триста и тридесет лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои,
- На 09.03.2011 година между 13.00 ч. и 21.00 ч. в гориста местност на около 300 метра /триста метра/ от с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи: 22 кг. /двадесет и два килограма/ меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 242 лв. /двеста четиридесет и два лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои,
- На 11.03.2011 година между 13.00 ч. и 21.00 ч. в гориста местност на около 500 метра /петстотин метра/ от с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи:150 метра /сто и петдесет метра/ меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 327 лв. /триста двадесет и седем лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои,
- На 13.03.2011 година около 10.00 ч. в гориста местност преди с.Раковсково, община Несебър, отнел чужди движими вещи: 7м. /седем метра/ меден проводник тип ТЗБ 19х4х1.2 кв.м. на стойност 140 лв. /сто и четиридесет лева/, собственост на “***” АД, с намерение противозаконно да го присвои, или отнел вещи, на обща стойност 1314.00 лева /хиляда триста и четиринадесет лева/ от владението на Р.И.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени, като е заплатена тяхната равностойност, поради което и на основание основание чл.197 т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.4 и 5 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.26, ал.1вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 4 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца.
- включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 (шест) месеца .
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Л.Я.Д. да заплати в полза на Държавата сумата от 12.50 (дванадесет лева и петдесет стотинки) лева, представляващи направени съдебно-деловодни разноски.
ПРИЗНАВА Ж.С.Х., роден на *** *** Оряховица, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:
Л.Я.Д.
Ж.Я.Д.
Х.Р.З.
Ж.С.Х.
 
87 НАХД No 644/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 12.09.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
ПРИЗНАВА М.Ц.Г. ***, роден на ***г***, с ЕГН - **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2011г., около 20.00ч., на пътната отсечка между КК „Слънчев бряг„ и гр.Свети Влас, общ.Несебър, управлявал МПС - л.а. „о.к.” с рег.№ А **** КС, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 4778/10 от 15.10.2010г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 31.10.2010г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 5000лв. /пет хиляди/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.

М.Ц.Г.
Мотиви от 12.09.2011г.
 
88 НАХД No 830/2010, VI състав По ЗД по пътищата М.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 20.01.2011г., в законна сила от 14.10.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3911/2010 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 174, ал.3, предл.1 от ЗДвП са наложени на М.А.Г. с ЕГН **********,***, административни наказания „глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за това, че на 21.08.2010 г. около 05.10 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, пред хотел „Байкал” в посока хотел „Свежест”, като водач на МПС с рег. № СА 90 00 МС, при проверка е отказала да бъде изпробвана с техническо средство за наличие на алкохол и отказала талон за кръвна проба.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
89 НАХД No 854/2010, II състав По ЗД по пътищата М.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 02.11.2010г., в законна сила от 14.10.2011г.
ОБЕДИНЯВА НАХД № 830/2010 г. и НАХД № 854/10 г. по описа на НРС за общото им разглеждане в едно производство под № 830/2010 г., насрочено за 19.11.2010 г.
 
90 НАХД No 931/2010, IV състав Административни дела *ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 14.10.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201080/12.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е*” ООД- гр. П., представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
91 НАХД No 948/2010, IV състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 14.10.2011г.
РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201257/04.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е-1” ООД- гр. П., представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
92 НАХД No 33/2011, I състав По ЗД по пътищата Я.В.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 14.10.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление №5168/10 от 30.11.2010 г. на Началника на РПУ - Несебър, с което на Я.В.Г., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
93 Гражданско дело No 699/2011, VI състав Дела по Закона срещу домашното насилие В.С.С. С.В.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 31.08.2011г., в законна сила от 17.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 699/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.
След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на РУП- Несебър, за сведение.

 
94 НЧХД No 55/2011, V състав НЧХД Т.Г.Д.,
Х.Г.Х.
Д.К.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.10.2011г., в законна сила от 18.10.2011г.
НРС, в закрито заседание на 18.10.2011г., като взе предвид, че с влязло в сила протоколно определение от 28.07.2011г. е прекратено наказателното производство по повод тъжбата на Т.Д. против Д.К., намира че са налице основания за прекратяване на производството по НЧХД № 55/2011г. на НРС. Мотивиран от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 55/2011г. на РС - Несебър. Определението е окончателно.
 
95 НАХД No 363/2011, IV състав По ЗД по пътищата Д.Н.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 18.10.2011г.
НП-измененоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 872/09/11.03.2009 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.21, ал.1, чл.157, ал.6 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 и чл.183, ал.4, т.7, предложение 1 от същия закон, на Д.Н.Д., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лв.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 872/09/11.03.2009 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.21, ал.1 и чл.137а, ал.1, предложение първо, на Д.Н.Д., живущ ***, са наложени административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец и „Глоба” в размер на 50 лв.
ОСЪЖДА Д.Н.Д., живущ ***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 10 лв. /десет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
96 НОХД No 665/2011, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.К.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 18.10.2011г., в законна сила от 18.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 665/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М.Ч. – прокурор в РП-Несебър и адв. Д. Т. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия И.К.К. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.К.К. – роден на *** ***, общ.Н., ул.”С.”, №*, българин, български гражданин, женен, осъждан - реабилитиран, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 13.05.2011г. около 22.00ч. в с.Великово, общ.Несебър държал огнестрелно оръжие – ловна пушка марка „ИЖ – 18Е”, с рег. № 23722 и боеприпаси – 2 броя ловни патрони, калибър 12, марка „Арсенал”, 1 брой ловен патрон, калибър 12, самоделно снаряден, 1 брой патрон за стрелба с карабина, калибър 300, „магнум” и 5 броя патрони с цилиндрична метална гилза, калибър 22 - 5,6 мм., предназначени за стрелба с пушки и пистолети - /револвери/ от същия калибър - по смисъла на чл.76, ал.1 и ал.3, т.1 от Закона за оръжията, взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339, ал.1 от НК, вр. с чл.76, ал.1 и ал.3, т.1 от ЗОВВБПИ, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5/пет/месеца.
ОТЛАГА на основание на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.»а» от НК в полза на Държавата 1 брой ловна пушка марка «ИЖ – 18Е», с №А 23722, руско производство и 6 броя метални въжета под формата на примки – предмет на престъплението, притежаването на която е забранено, които след приключване на делото да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 65.60/шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 665/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

И.К.К.
 
97 НАХД No 710/2011, VI състав Административни дела Н.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 12.09.2011г., в законна сила от 18.10.2011г.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 710/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Районно управление на полицията- гр. Несебър.
Определението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.


 
98 НОХД No 667/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 19.10.2011г., в законна сила от 19.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 667/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно К.Г. – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия М.А.К. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.А.К., роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че за времето от 16.00 ч. На 29.06.2011 г. До 14.00 ч. На 01.07.2011 г. От заграден парцел, находящ се на ул. «Кокиче» в с. Гюльвца, общ. Нтесебър чрез използване на техническо средство – ръчна метална количка отнел чужди движими вещи, а именно: електродвигател 7.0 /седем/ киловата, на стойност 230.00 лева, електродвигател, марка “Елпром”, 5.0 /пет/ киловата, на стойност 136.00 лева, ръчна метална количка, на стойност 20.00 лева и удължител – 45 метра, на стойност 68 лева или всички вещи на обща стойност 454.00 лева /четиристотин петдесет и четири лева/ от владението на Р.Я.Г. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1, т.4, предл. първо вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 90/деветдесет/ лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 667/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Съдът констатира от постъпилата актуална справка за съдимост на подсъдимия, че по НОХД № 475/2011 г. по описа на РС Несебър е одобрено споразумение от 09.09.2011 г., като на подсъдимия е наложено наказание 4 (четири) месеца лишаване от свобода като на основание чл. 66 от НК е отложено за срок от 3 (три) години. Налице са основанията на чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 на подсъдимия да бъде определено едно общо наказание в размер на по-тежкото, а именно 8(осем) месеца „лишаване от свобода”, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 3 (три) години. Деянията по двете присъди са извършени преди за всяко едно от тях да има влязли в сила присъди, а именно 26.01.-27.01.2011 г. по НОХД № 475/2011 г. по описа на РС Несебър и 30.06.2011 г. по НОХД № 667/2011 г. по описа на РС Несебър.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на М.А.К., роден на ***г***, ЕГН ********** по влезлите в сила присъди по НОХД № 667/2011 г. по описа на РС Несебър и НОХД № 475/2011 г. по описа на РС Несебър едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ, в размер на 8 (осем) месеца „лишаване от свобода”.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така определеното общо наказание 8 (осем) месеца „лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.А.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

М.А.К.
 
99 НОХД No 759/2011, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.Ш.,
Д.И.Я.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 30.09.2011г., в законна сила от 19.10.2011г.
на основание чл.43, т.1 НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХДело № 759/2011г. по описа на РС-Несебър.
ИЗПРАЩА делото на Върховния касационен съд на Република България за произнасяне по подсъдността по реда на чл.43 от НПК.

 
100 НОХД No 858/2011, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Г.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.10.2011г., в законна сила от 19.10.2011г.
Съдът, след като се запозна с постигнатото между страните споразумение, намира, че същото не следва да бъде одобрено. Касае се за престъпление с висока степен на обществена опасност, с оглед конкретните обстоятелства при извършването му, вида и характера на причинените телесни увреждания, настъпилите тежки последици за пострадалата и необходимостта от продължително лечение на същата. Наред с това, силата и интензивността на нанесените спрямо последната удари, проявената от обвиняемия агресия и жестокост го очертават като личност със завишена обществена опасност, която не подбира средствата и начините за постигане на целта си. При тези обстоятелства съдът счита, че предвиденото в споразумението наказание с приложение института на условното осъждане, е неоправдано снизходително, не съответства на тежестта, обществената опасност и моралната укоримост на извършеното престъпление и не би способствало за постигане на целите, визирани в чл. 36 от НК. Ето защо, като счете, че споразумението противоречи на морала, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 858/2011г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение в горния смисъл.
ВРЪЩА делото на прокурора.
ОТЕВЖДА от разглеждането на НОХД № 858/2011г. по описа на РС-гр.Несебър съдията Атанаска Атанасова.
Определението е окончателно.


 
101 НОХД No 859/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.М.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 19.10.2011г., в законна сила от 19.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 859/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: К.Г.- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Н.И. ***, и подсъдимият Е.М.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Е.М.Д., роден на ***г***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, пазач в “Н.Б. гр. Свети Влас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.10.2011г., около 02.50 часа в к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, по главната алея, в близост до х-л “Свежест”, в посока гр. Свети Влас, е управлявал лек автомобил марка „Опел Астра”, рег. №*****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,43 /две цяло и четиридесет и три стотни/ промила, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
- Поправителен труд за срок от три месеца, който да се изпълнява по местоработата и включва удръжки върху възнаграждението в размер на 10 на сто в полза на Държавата.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, във връзка с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Е.М.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 /шестнадесет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето, през което подсъдимият Е.М.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 05.10.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 859/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Е.М.Д.
 
102 ЧНД No 861/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.10.2011г., в законна сила от 19.10.2011г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. П.В.П. *** за защитник на С.М.А. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-872/2011 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
103 НОХД No 862/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 19.10.2011г., в законна сила от 19.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 862/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.М.А. със служебния защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което С.М.А., роден на *** ***, общ.Поморие обл.Бургаска, *****, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2011 год., около 03.00ч., в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър на плажната ивица пред заведение „Парти Хюте” е отнел чужди движими вещи - Айфон марка „Ейпъл”, модел „4” на стойност 833.00лв. от владението на Щ*Й* от Австрия с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е върната, поради което и на основание чл.197, т.1 вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2 и 4, вр.с ал.3, т.1, 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем / месеца.
- Включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.М.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40 лв. (четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 862/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


С.М.А.
 
104 ЧНД No 845/2011, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.П.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 14.10.2011г., в законна сила от 20.10.2011г.
УважаваОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв. К.К. за изменение на мярката за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо А.П.П. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***5, ЕГН **********, в качеството му на обвиняем по ДП № БОП-54/2011г. по описа на ТЗ – БОП при ОД на МВР- Бургас.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.65,ал.6 от НПК едномесечен срок, който тече от евентуалното влизане в сила на определението, в който искане депозирано по чл.65, ал.1 от НПК да се счита за недопустимо, освен ако не се основава на влошено здравословно състояние на обвиняемия.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в тридневен срок от днес.
НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд за 19.10.2011 г. от 14.00ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

А.П.П.
Мотиви от 14.10.2011г.
СЪДЪТ, като се запозна с материалите по ДП №БОП-54/2011 г. по описа на ТЗ на БОП на ОД-МВР-Бургас и като изслуша становищата и доводите на страните, изложени в днешното с.з., достигна до следните изводи:
Искането на адв. К. за изменение на мярката за неотлонение „Задържане под стража” в по-лека към настоящия момент се явява неоснователно. Това е така поради следното:
От доказателствата, приложени по делото, може да се направи извод за обосновано предположение, че обвиняемият А.П.П. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, визирано в чл. 354а, ал.3, т.1 от НК. Това е видно от първоначално събраните писмени и гласни доказателства, между които обясненията на обвиняемия, разпита на свидетелите Илчев /л.80/ и П. /л.79/ от ДП, протоколи за претърсване и изземване /л.34-39 и 41-44/, заключението по физико химичната експертиза №154 от 25.08.2011 г. на в.л. Веселин Банев /л.91-94/, данните по които се потвърждават от последвалите ги разпити на свидетели, включително анонимни свидетели с идентификационни номера №1 и №2 /л.21 и л.24 – том 2/.
От доказателствата по делото е видно, че иззетата суха растителна маса е коноп /марихуана/ със съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканабинол в общ размер на 14,459 гр. и иззетото бяло прахообразно вещество е амфетамин и производно на амфетамина в общ размер на 306, 984 гр. От показанията на свидетелите Илчев и П. се установява, че същите са разполагали с оперативна информация, че обвиняемият придобива и държи наркотични вещества, поради което са го наблюдавали и респективно на 23.08.2011 г. след извършено претърсване и изземване в обитавания от него хотелски апартамент е намерено процесното количество наркотични вещества. Първоначално събраните данни се потвърждават и от разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, вкючително анонимни такива с идентификационни номера №1 и №2, които подробно разказват за дейността на обвиняемия, извършвана на територията на к.к. Слънчев бряг.
С протоколно определение от 26.08.2011 г. по ч.н.д. №697/2011 г. по описа на РС-Несебър, потвърдено с протоколно определение от 31.08.2011 г. по вчнд №1268/2011 г. по описа на ОС-Бургас, е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Към настоящия момент съдът не отчита такова изменение на обстоятелствата, което да обосновава извод, че е отпаднала опасността обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Доколкото срокът на задържане е самостоятелно обстоятелство за изменение на мярката, то следва да се отбележи, че досъдебното производство протича със съответната бързина и не се отчита забавяне на органите на досъдебното производство.
Опасността обвиняемият да извърши ново престъпление според съда не е отпаднала. Тази опасност се извежда както от спецификата на конкретната престъпната дейност, така и от данните за личността на обвиняемия. Съвкупната преценка на данните, че обвиняемият е осъждан двукратно за извършване на умишлени престъпления от общ характер, както и голямото количество наркотик, иззет от раницата, сочат висока степен на обществена опасност на дееца и деянието, а по досъдебното производство продължават да се провеждат разпити на свидетели, включително анонимни такива. Вероятността обвиняемият да извърши ново престъпление, с цел осуетяване на наказателното преследване и затрудняване на разкриването на обективната истина, включително като окаже влияние на лицата, дали показания по делото, следователно е абсолютно реална и не е отпаднала към настоящия момент. Относно наличието на алтернативно предвидената предпоставка – обвиняемият да се укрие, следва да се отчетат високите санкции, които е предвидил законодателя за престъпната дейност на обвиняемия, и данните, че обвиняемият е открит в квартира в курортен комплекс „Слънчев бряг”, която обитавал повече от три месеца, безработен е, не е обвързан с полагане на непосредствени и трайни грижи по отношение на близки лица. Същевременно изтеклият период от задържането е около месец и половина, поради което не може да бъде определен като значителен, предвид срока, определен от законодателя в разпоредбата на чл.63, ал.4 от НПК. Ето защо съдът намира, че само адресната регистрация в с.Зимница не е достатъчна, за да обори така направения извод.
Гореизложеното, наред с това, че предстои извършването на множество процесуално-следствени действия, включително прецизиране на първоначално дадената правна квалификация, сочи, че никоя от другите мерки не е в състояние към настоящия момент да изпълни целите, визирани в чл.56, ал.3 от НК. Налага се извода, че на настоящия етап на делото най-адекватна се явява най-тежката по вид мярка за неотклонение, а именно „Задържане под стража”.
Относно искането на прокурора да се определи срок, в който искане депозирано по чл.65, ал.1 от НПК да се счита за недопустимо, съдът го намира за основателно. Съображенията на съда се основават на бързината, с която протича досъдебното производство. За кратък период от време са събрани множество писмени и гласни доказателства. Определянето на срок, в който да не се подава искане за изменение, само би ускорило приключването на досъдебното производство и би концентрирало в максимална степен действията на органите на досъдебното производство именно в тази посока. Колкото до времетраенето на срока, според настоящия състав предвид бързината, с която протича производството, адекватен и абсолютно достатъчен се явява едномесечен срок.

 
105 НАХД No 1001/2010, IV състав Административни дела Е*ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 21.10.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201139/04.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е*” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
106 НОХД No 518/2011, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.И.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 21.10.2011г., в законна сила от 21.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 518/2011г. по описа на РС-Несебър, а именно: РП- Несебър, подсъдимия Д.К. и неговия защитник адв.Антон Желев, което е в следния смисъл:
Подсъдимият Д.И.К., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес:*** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 25.01.2011г., в гр.Несебър, на ул. ”Еделвайс”, пред компютърен клуб „Старнет”, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 388.00 (триста осемдесет и осем) лева, а именно: сумата от 80.00 лева и пръстен от 14 каратово злато с проба 585, с черен камък “Оникс”, с тегло 5.31 грама, на стойност 308.00 лева, от владението на Н.Т.Н. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието, в „Затворническо общежитие от закрит тип”.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.И.К. да заплати по сметка на Държавата сумата от 42.00 лв. (четиридесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 518/2011г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.


Д.И.К.
 
107 НОХД No 865/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.И.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 21.10.2011г., в законна сила от 21.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 865/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.Щ. ***, упълномощен за защитник на подсъдимата Д.И.К., съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.И.К. – родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, със средно образование, неомъжена, неосъждана, студент, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 30.08.2011 година, около 03.10 часа в гр.***, до казино „***”, управлявала моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК №***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.80 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимата Д.И.К. от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимата Д.К. е бил лишена по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 30.08.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Д.И.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 22 лв. /двадесет и два/ лева, направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 865/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.И.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Д.И.К.
 
108 НАХД No 296/2010, II състав По ЗД по пътищата Р.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5238 от 10.09.2009г. на Началника на РУ на МВР – гр.Несебър, с което за извършено нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП, на Р. Стойков Д. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес – гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис І” № 80, ет.1, ап.9А /чрез адв.Е.Ж./, са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.”в” от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, на същия са наложени административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, и на основание Наредба № I-139 от 16.09.2002г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство и нарушенията, за които се отнемат, на Д. са отнети общо 12 /дванадесет/ контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
НП-отменено
 
109 НАХД No 749/2010, I състав По ЗД по пътищата С.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 28.01.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3818/10 от 24.08.2010 г. на началника на РПУ – Несебър, с което на С.К.П. с ЕГН ********** ***, на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, както и глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП.
Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
110 НАХД No 917/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б * ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 14.01.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16189/01.10.2010 г. на КЗП- Бургас, с което на основание чл.73 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на „Б И Г Х.” ЕООД с ЕИК*** със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 2, представлявано от управителя Г.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, за нарушение по чл. 46, т.1 от ЗТ, за това, че в стопанисвания от него обект- лоби бар „Биляна бийч” в хотел „Биляна бийч”, находящ се в гр. Несебър, южен плаж, в нарушение на изискванията за барове- 4 звезди, липсват: огледало в цял ръст; сервитьорски шкафчета; достатъчно персонал- сервитьори, които да обслужват местата в заведението.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
111 НАХД No 932/2010, II състав Административни дела Е* ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0201079/12.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Е.Ф.-1” ООД, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район „С.”, ул.”Ц.Б.ІІІО.” № 42, представлявано от управителя П.А.С. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 5000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 2000лв./две хиляди/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201079/12.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
112 НАХД No 949/2010, VI състав Административни дела Е*ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201258/20.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Е*” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Цар Борис ІІІ Обединител” № 42, представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 18.08.2010 г. в 12.00 часа е допуснал до работа в ресторант “Несебър”, находящ се във ваканционно селище “Елените”, Гюлбахар Рюстем Смаил с ЕГН **********, на длъжност “сервитьор”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
113 НАХД No 954/2010, VI състав Административни дела Е* ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201256/20.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Е.-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Ц.Б.ІІІО.” № .., представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 18.08.2010 г. в 12.00 часа е допуснал до работа в ресторант “Н.”, находящ се във ваканционно селище “Е.”, Г.Н.А. с ЕГН **********, на длъжност “сервитьор”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
114 НАХД No 962/2010, II състав По ЗД по пътищата М.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4354/15.09.2010г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на М.И.М. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
115 НАХД No 316/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Т.П.,
П.Я.О.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.07.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 316/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ПОТВЪРЖДАВА взетите спрямо С.Т.П. с ЕГН ********** и П.Я.О. с ЕГН ********** мерки за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на РП-Несебър, обвиняемите и техния защитник

 
116 НОХД No 318/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.Б.,
К.Г.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.10.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К.Г.К. с ЕГН ********** по НОХД № 94/2009г., НОХД № 326/2009г. и НОХД № 362/2009г., всички по описа на Районен съд-гр.Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 395/2009г. на РС-гр.Айтос, НОХД № 505/2009г. и НОХД № 558/2009г., последните две по описа на РС-гр.Несебър, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание – три месеца лишаване от свобода, наложеното на К. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 395/2009г. на РС-Несебър.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание – три месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 217/2010г., НОХД № 469/2010г. и НОХД № 318/2011г., всички по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 НК от така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, изтърпяното наказание „пробация” по НОХД № 217/2010 по описа на РС-Несебър, както следва: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - 4 /четири/ месеца и 4 /четири/ дни.; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - 4 /четири/ месеца и 4 /четири/ дни; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото - 110 /сто и десет/ часа, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК определеното на К. ОБЩО наказание по НОХД № 94/2009г., НОХД № 326/2009г. и НОХД № 362/2009г., всички по описа на Районен съд-гр.Несебър, а именно - ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален строг режим на изпълнение в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от приведеното в изпълнение ОБЩО наказание – четири месеца лишаване от свобода, изтърпяната част, считано от 11.07.2011г. до влизане в сила на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.


С.К.Б.
К.Г.К.
Мотиви от 06.10.2011г.
 
117 НЧХД No 447/2011, II състав НЧХД К.Г.Н. Л.Г.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 07.09.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 24, ал. 4, т. 2 и т. 5 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 447/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ОС- Бургас.

 
118 ЧНД No 864/2011, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК И.М.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 24.10.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
На основание чл.244, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Постановление от 28.07.2011 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 14- 815/2011 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано срещу неизвестен извършител.
ВРЪЩА делото на РП- Несебър за продължаване на процесуално- следствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 
119 НАХД No 535/2010, I състав По Закона за митниците С* ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 288 - Н/ 12.07.2010 г. на Началника на Митница-Бургас, с което за нарушение по чл.108а ал.1 от ЗАДС на търговеца е определено наказание имуществена санкция в размер на 50 000 лева и са отнети в полза на държавата 33 броя кутии цигари, различни марки, облепени с български акцизни бандероли от образеца, утвърден със Заповед №ЗМФ-1624/14.12.2009 г. за утвърждаване на образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар, издадена от Министъра на финансите, като със същия акт на основание чл.124а ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 535/2010 г. по описа на РС – Несебър по искането, обективирано в жалба вх. №2603-785 от 16.07.2010 г. за отмяна на последваща принудителна мярка „запечатване на търговския обект, наложена със Заповед за налагане на принудителна административна мярка №331 от 12.07.2010 г. на Началника на Митница Бургас и го ИЗПРАЩА по компетентност на Административен съд – Бургас.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение, е окончателно.

 
120 НАХД No 572/2011, VI състав По ЗД по пътищата Я.К.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.09.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1335/25.05.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Я.К.С. с ЕГН ***********,***, административни наказания- “глоба” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 14.05.2011 г. около 06.35 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея в близост до копирен център “Дея” е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № СТ 51- 54 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.99 на хиляда, установено с протокол за химическа експертиза, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 400 лева на 300 (триста) лева и размера на наложеното наказание “лишаване от право да управлява МПС” от 10 месеца на 7 месеца.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
121 НАХД No 623/2011, II състав По ЗД по пътищата П.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 03.10.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2384/08.07.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на П.К.П. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.183, ал.4, т.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено наказание-глоба от 50лв./петдесет/лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
122 НАХД No 640/2011, II състав Административни дела М. ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 29.09.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0201935/11.07.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „М.” ЕООД ***, представляван от управителя Д.П.К. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201935/11.07.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
123 НОХД No 744/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Х.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 07.10.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение от 14.09.2011г., постановено по НОХД № 744/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър, като на страница четвърта от протокола, съставляваща лист 10 – гръб от делото, вместо „ПРИЗНАВА Е.Х.И. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, с висше образование, техник във „И.Е.” Бургас, офис Ямбол, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2010г. от кафе-автомат, монтиран в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър на 06.09.2011 год. около 03.50 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, автобусната спирка на градския стадион управлява моторно превозно средство – л.а. “ Пежо 406”, с ДК№ У **** АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.40 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр. №0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 5, вр.с ал.3, т.1, 2 от НК със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; поправителен труд по местоработата с удръжки от 10% от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изпълнява наказанието, не се зачита за трудов стаж; ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 06.09.2011 г.” ДА СЕ ЧЕТЕ: ПРИЗНАВА Е.Х.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, техник в „Изот елетроникс” ЕООД – гр.Бургас, офис Ямбол, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2011г., около 03.50 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, автобусната спирка на градския стадион, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо 406”, с ДК № У **** АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,40 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+”, с фабричен № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.2, б.”б” от НК го осъжда на „ПРОБАЦИЯ”; ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 5, вр.с ал.3, т.1, 2 от НК със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; поправителен труд по местоработата с удръжки от 10% от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изпълнява наказанието, не се зачита за трудов стаж; ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 06.09.2011 г.”
Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес за РП-Несебър и за осъдения от датата на съобщаването пред Окръжен съд – гр.Бургас.


Е.Х.И.
Мотиви от 07.10.2011г.
СЪДЪТ, след като изслуша становището на прокурора, намира следното:
С влязло в сила протоколно определение от 14.09.2011г. на РС-Несебър, постановено по НОХД № 744/2011г., съдът е одобрил споразумение, с което признава Е.Х.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, техник в „Изот елетроникс” ЕООД – гр.Бургас, офис Ямбол, ЕГН **********, за виновен в това, че на 11.11.2010г. от кафе-автомат, монтиран в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър на 06.09.2011 год. около 03.50 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, автобусната спирка на градския стадион управлява моторно превозно средство – л.а. “ Пежо 406”, с ДК№ У **** АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.40 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр. №0325, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. чл.55 ал.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”; ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 5,вр.с ал.3 т.1, 2 от НК със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; поправителен труд по местоработата с удръжки от 10% от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изпълнява наказанието, не се зачита за трудов стаж; ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 06.09.2011 г.”
Видно е, че при изписване на диспозитива на определението е допусната техническа грешка, като освен дата и мястото на деянието, прдмет на одобреното споразумение, е посочено и следното „на 11.11.2010г. от кафе-автомат, монтиран в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър”. Тъй като това ще създаде трудности с тълкуване действителната воля на съда, посочената грешка следва да бъде отстранена, като се изпише вярно диспозитива, с който е одобрено постигнатото и подписано от страните в съдебно заседание от 14.09.2011 г. споразумение, а именно: същият ДА СЕ ЧЕТЕ: ПРИЗНАВА Е.Х.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, техник в „Изот елетроникс” ЕООД – гр.Бургас, офис Ямбол, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2011г., около 03.50 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, автобусната спирка на градския стадион, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо 406”, с ДК № У **** АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,40 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+”, с фабричен № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.2, б.”б” от НК го осъжда на „ПРОБАЦИЯ”; ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 5, вр.с ал.3, т.1, 2 от НК със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; поправителен труд по местоработата с удръжки от 10% от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изпълнява наказанието, не се зачита за трудов стаж; ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 06.09.2011 г.”

 
124 НОХД No 744/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Х.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 14.09.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 744/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. А. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Е.Х.И. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Е.Х.И. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, с висше образование, техник във „И.Е.” Бургас, офис Ямбол, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2010г. от кафе-автомат, монтиран в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър на 06.09.2011 год. около 03.50 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, автобусната спирка на градския стадион управлява моторно превозно средство – л.а. “ Пежо 406”, с ДК№ У **** АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.40 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр. №0325, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. чл.55 ал.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 5,вр.с ал.3 т.1, 2 от НК със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- поправителен труд по местоработата с удръжки от 10% от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изпълнява наказанието, не се зачита за трудов стаж.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 06.09.2011 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряването на споразуменията и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 744/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Х.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


Е.Х.И.
 
125 НАХД No 881/2010, VI състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201179/12.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на “Е.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,..... представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г.), за това, че към 09.06.2010 г. не е осигурил провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на работещи от други предприятия, които работят на територията на ВС “Елените”, стопанисвано от “Е.1” ООД- Пловдив, съгласно сключени договори за предоставяне ползването на търговски обекти, в това число на М. К. Г. с ЕГН ********** на длъжност “продавач-консултант” в магазин за хранителни стоки “Супермаркет Паркинг”, стопанисван от “ММ- К.” ЕООД- с. Равда.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
126 НАХД No 899/2010, VI състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201228/12.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Е.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ..., представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 09.06.2010 г. в 12.30 часа е допуснал до работа във ваканционно селище “Елените” С. Р. Е. с ЕГН **********, на длъжност “чистач”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
127 НАХД No 924/2010, II състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0201078/12.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Е.Ф.-1” ООД, седалище и адрес на управление гр.П., район „С.”, ул.”Ц.Б.ІІІО.” № 42, представлявано от управителя П.А.С. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание в размер на 5000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 2000лв./две хиляди/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201078/12.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
128 НАХД No 926/2010, VI състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201083/12.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Б., с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Е.-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. П., район “С.”, ул. “Ц.Б.ІІІО.” № .., представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 09.06.2010 г. в 12.30 часа е допуснал до работа във ваканционно селище “Е.” Х.М.С.с ЕГН **********, на длъжност “пиколо”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.

 
129 НАХД No 927/2010, VI състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201082/12.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Е.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,....., представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 09.06.2010 г. в 12.30 часа е допуснал до работа във ваканционно селище “Елените” Р. С.М.с ЕГН **********, на длъжност “чистач”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
130 НАХД No 998/2010, II състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
РЕШИ:
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0201137/04,11.20 Юг. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда^-Б., с което на „Е.Ф. - 1" ООД, седалище и адрес на управление гр.П., район „С.", ул."Ц.Б.ІІІО." № .., представлявано от управителя П.А.С. за нарушение на чл.62, алЛ, вр.чл,!, ал.2 от КТ и на ОСН.ЧЛ.416, ал.5, вр.чл.414, ал.З от КТ е наложено административно наказание в размер на 5000лв,, като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 2000лв./две хиляди/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02- 0201137/04,11.20 Юг. на Дирекгора на Дирекция „Инспекция по труда"-Б. в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
131 НОХД No 63/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Й.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 10.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
ПРИЗНАВА С.Й.С., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, неграмотен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление извършил следното:
- на 12.08.2010 г. около 04.00 ч. в к.к. „Слънчев бряг” на плажната ивица пред дискотека „Лазур” отнел чужди движими вещи: чанта с една дръжка, кафяво-зелена на цвят на стойност 18,60 лв. и мобилен телефон марка „Бляк бери” на стойност 559,40 лв. от владението на М.М.Е. ***, Франция без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
- на 13.08.2010 г. в к.к. „Слънчев бряг” от плажната ивица до хотел „Астория” отнел чужди движими вещи, както следва: малка чанта от изкуствена кожа с шарки, наподобяващи змия на стойност 21,51 лв., секретен ключ от хотелска стая, ведно с ключодърател на стойност 9,78 лв., мобилен телефон марка „Нокиа”, неустановен модел с естонска СИМ карта на стойност 156,48 лв. и сумата от 30 лв. от владението на К.М. ***, Естония без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и
- за времето от 23.00 ч. на 12.09.2010 г. до 07.00 ч. на 13.09.2010 г. в к.к. „Слънчев бряг” отнел чужди движими вещи, както следва: мобилен телефон марка „Нокиа”, модел „6120” на стойност 110,00 лв. от владението на А.И. *** без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои или всичко вещи на обща стойност 905.77 (деветстотин и пет лева и седемдесет и седем стотинки) лева, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 6 вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК С.Й.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сумата общо в размер на 227, 20 /двеста двадесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.

С.Й.С.
Мотиви от 04.11.2011г.
МОТИВИ към Присъда №64 от 10.10.2011 г. по НОХД №63/2011 г. по описа на Районен съд – Несебър.
Производството по настоящото дело е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против С.Й.С. – род. на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление извършил следното:
На 12.08.2010 год. около 04.00 ч. в к.к.”Слънчев бряг”, на плажната ивица пред дискотека „Лазур” отнел чужди движими вещи: чанта с една дръжка, кафяво – зелена на цвят на стойност 18.60лв., мобилен телефон марка „Бляк бери” на стойност 559, 40 лева от владението на М.М.Е. ***, Франция, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,
На 13.08.2010 год. в к.к.”Слънчев бряг”, от плажната ивица до х-л „Астория” отнел чужди движими вещи: малка чанта от изкуствена кожа, с шарки наподобяващи змия на стойност 21, 51 лева, секретен ключ от хотелска стая, ведно с ключодържател на стойност 9, 78 лева, мобилен телефон марка „Нокиа”, неустановен модел, с естонска СИМ карта на стойност 156, 48 лева и сумата от 30 лева от владението на К.М. ***, Естония, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,
За времето от 23.00 ч. на 12.09.2010 год. до 07.00 ч. на 13.09.2010 год. в к.к.”Слънчев бряг” отнел чужди движими вещи: мобилен телефон марка „Нокиа”, модел „6120” на стойност 110, 00 лева от владението на А.И. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, или всичко вещи на обща стойност 905.77 лева – престъпление по чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК.
Производството по делото се движи по реда на чл.370 и следв. от НПК
В съдебно заседание районният прокурор поддържа повдигнатото обвинение спрямо подсъдимия.
Защитникът на подсъдимия не оспорва фактическите и правни констатации на представителя на обвинението, като пледира за определяне наказанието по реда на чл.55 от НК поради изключителното съдействие на подсъдимия в двете фази на процеса.
Подсъдимият на досъдебното производство и в проведеното съдебно заседание се признава за виновен и прави пълни и искрени самопризнания по фактическата обстановка относно извършеното деяние.
От обясненията на обвиняемия, разпитите на свидетелите, изгответните заключения по икономическите експертизи, протокола за оглед и албума към него, както и останалите събрани по делото писмени доказателства е установена следната фактическа обстановка:
На 02.08.2010 год. свид. М.М.Е. пристигнала в Р.България през Летище – София, като неорганизиран турист, впоследствие се настанила в х-л „Кристал Бийч” в стария гр.Несебър. На 12.08.2010 год. около 04.00 ч. заедно със своя приятелка, свид. Е. отишла на плажа пред дискотека „Лазур” в к.к.”Слънчев бряг”. След това се съблекли, оставили дрехите и чантите си близо до водата и влезли да се изкъпят за около 5 минути. Когато излезли от водата, свид.Е. установила, че и липсва дамската чанта, но двете с приятелката и не видели други хора на плажната ивица. Чантата била кафяво – зелена на цвят, с една дълга дръжка, а в нея свидетелката държала мобилен телефон марка „Бляк бери” с черен панел и личната си карта. Още същия ден свидетелката подала жалба в полицията за извършената и кражба на чантата с намиращите се в нея вещи.
Стойността на процесните вещи, видно от заключението на в.л., възлиза на сумата от 559, 40 лева за мобилния телефон и 18, 60 лева за чантата към датата на извършване на инкриминираното деяние.
На 08.08.2010 год. свид. К.М. пристигнала в Р.България през Летище – Бургас, като организиран турист, впоследствие се настанила в х-л „Астория” в к.к.”Слънчев бряг”, стая №301. На 13.08.2010 год. около 06.00 ч. заедно със свои приятели момиче и момче, тя отишла на плажната ивица пред х-л „Астория”, за да гледат изгрева на слънцето. Със себе си свид. М. носела малка чанта от изкуствена кожа, със шарки наподобяващи змийска кожа. Освен това в чантата носела мобилен телефон марка „Нокиа”, неустановен модел, с лилав на цвят панел, сумата от около 30 лева. Докато си говорела с приятелите си и гледали изгрева, свидетелката оставила чантата на пясъка до себе си. На плажната ивица имало и други хора, които минавали покрай тях, а в един момент М. и приятелите й решили да седнат на пясъка. Десетина минути по – късно, когато потърсила чантата си, пострадалата установила, че същата липсва. Тя не видяла кой е взел чантата, но забелязала, че в близост до тях през два шезлонга седели две жени, които изглеждали като българки, говорели и се смеели на висок глас. Още същия ден свидетелката подала жалба в полицията за извършената и кражба на чантата с намиращите се в нея вещи – мобилен телефон, ключ и 30 /тридесет/ лева.
Видно от заключението на в.л., стойността на вещите към датата на извършване на инкриминираното деяние възлиза, както следва: 156, 48 лева на мобилния телефон, 9, 78 лева на ключа, 21, 51 лева на дамската чанта.
През летния сезон на 2010 год. свид. А.И. *** работела в Ретро – фото в к.к.”Слънчев бряг” и живеела на квартира в гр.Свети влас. На 12.09.2010 год. вечерта около 23.00 ч. след работа свидетелката решила да излезе с колеги на заведение „Корнер” да се почерпят. Свид. И. ***, след което изпила и един „шот”. На бара се запознала с едно момче, с което провела разговор на общи теми. Впоследствие тя сочи в показанията си, че не си спомня какво се е случило. От колегите си впоследствие разбрала, че те са си тръгнали около 03.00 ч., но тя е отказала да си тръгне с тях. Сутринта на 13.09.2010 год. след 07.30 ч., свид. И. се осъзнала, че върви по Главната алея в комплекса, в близост до заведение „Корнер”. Тогава тя установила, че и липсва чантата и отишла да я търси в заведението. От там и отговорили, че не са намирали такава чанта. От свой колега тя разбрала, че последно е разговаряла с него по телефона и се уговорили той да я вземе от спирката на „Кубан”, за да я прибере в гр.Свети Влас.
Видно от заключението на в.л., стойността на процесният мобилен телефон марка „Нокиа“, модел „6120“ възлиза на сумата от 110, 00 лева към датата на извършване на инкриминираното деяние.
Срещу разписка от 11.12.2010 год. отнетият мобилен телефон марка „Нокиа”, модел „6120“, е върнат от разследващия орган на собственика свид. А.И..
След проведени ОИМ от органите на МВР като извършител е установен подсъдимият С.С., който с протокол за доброволно предаване от 13.09.2010 год. предал следните вещи: 1 брой мобилен телефон марка „Нокиа”, модел „6120“, 1 брой мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „S 5230” с ИМЕЙ №357953034469071, със сив панел, без заден капак, 1 брой пудриера марка „Ricaub”, 1 брой секретен ключ с №250161, с ключодържател с надпис х-л „Астория - Орел”, №301, 1 брой секретен ключ с лепенка „А4” и ключодържател „Париж”, 1 брой кутийка със сенки, 1 брой черна шнола за коса и 1 брой червило в сива кутия.
Местонахождението на друга част от вещите, отнети от обвиняемия, между които 1 брой мобилен телефон марка „Бляк бери”, с черен панел, с ИМЕЙ №351970041264390, без СИМ и мемори карта, и 1 брой дигитален фотоапарат марка „Никон – Кулпикс”, модел S 3000, с фабр.№44038909, със сив панел на лицевата част, органите на МВР установили в свид. Димо Маринов. Последният, след като разбрал, че същите са предмет на престъпление, ги предал с протокол за доброволно предаване от 14.09.2010 год. В показанията си заявил, че ги е закупил от С.С., който му ги предложил рано сутринта на 13.09.2010 год. около 05.00 ч., за сумата общо от 80 лева. Впоследствие тъй като управлявал та
 
132 НОХД No 874/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.С.Н. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 874/2011г. по описа на РС- гр.***, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- гр.***, обвиняемия М.С.Н. и неговия защитник адв. Д.П. ***, съгласно което:
Обвиняемият М.С.Н., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, ученик, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2011г. около 03.45 часа, в к.к.”***, общ.***, по главна алея в близост до хотел „***”, е управлявал моторно превозно средство- л.а. ”Мерцедес 270”, с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.65 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ №0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия М.Н. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.С.Н. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 08.08.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 874/2011г. по описа на РС-***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


М.С.Н.
 
133 ЧГД No 1163/2011, I състав Процедура по регламент 1393/2007   П. ЕООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 27.10.2011г., в законна сила от 27.10.2011г.
Определение № 1018/27.10.2011г. - ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1163/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ИЗПРАЩА делото на РС- София за осъществяване на процедурата по връчване на съдебните книжа.
Определението е окончателно.
Делото НЕЗАБАВНО да се изпрати на РС- София.
Да се изготви и изпрати до изпращащия орган уведомление за препращане на молба и документ до съответния получаващ орган съгласно чл.6, параграф 4 от Регламент /ЕО/ № 1393/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007 г. относно връчване в държавите- членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.


 
134 НОХД No 609/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Р.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 27.10.2011г., в законна сила от 27.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 609/2011 г. по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Камен Господинов – прокурор в РП-гр.***, адв.А.Ж. ***- служебен защитник на подсъдимия Н*** и подсъдимият И.Р. Н*** със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият И.Р. Н*** – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2010 година в с.***, община *** и по третокласен път 9061 в близост до кръстовище с.*** , община *** при условията на продължавано престъпление е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, модел ***, с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление /като неправоспособен/ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние с наказателно постановление №000972 от 21.05.2010 година на Началника на РУП град Велинград, влязло в сила на 06.07.2010 година, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 4 вр. с ал.3, т.1 и вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24/двадесет и четири/ месеца,
- Включване в курс за професионална квалификация за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 609/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

И.Р.Н.
 
135 НОХД No 783/2011, IV състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.М. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Разпореждане от 11.10.2011г., в законна сила от 27.10.2011г.
на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд
РАЗПОРЕДИ:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 783/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посоченото в мотивната част нарушение.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.


 
136 НОХД No 878/2011, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.П.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 27.10.2011г., в законна сила от 27.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 878/2011 г. по описа на РС – гр.*** споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-*** и адв. А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия А.П.С., съгласно което: Подсъдимият А.П.С. – род. на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, общ работник, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2011 година около 02.00 ч. в гр.***, община ***, в лек автомобил марка “***” с рег.№ ***, паркиран на ул.”***” №1, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, както следва: амфетамин – сол с нетно тегло 0.783 грама, със съдържание на основното вещество 8.20% /осем цяло и две десети/ процента на стойност 23.49 лева, амфетамин - сол с нетно тегло 0.597 грама, със съдържание на основното вещество – 5.80% /пет цяло и осем десети процента/ на стойност 17.91 лв. /седемнадесет лева и деветдесет и една стотинки/ , всички наркотични вещества с общо нетно тегло 1.38 грама /едно цяло и тридесет и осем стотни грама/ на обща стойност 41.40 лв. /четиридесет и един лев и четиридесет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 /две/ към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, ал.1, т.2 от ЗИНЗС, наложеното наказание да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото по – леко наказание „Глоба” в размер от 2000 лв. до 10 000лв.
ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6, вр. с ал.3, т.1 от НК в полза на Държавата, предметите на престъплението, а именно: амфетамин – сол с нетно тегло 0.783 грама, със съдържание на основното вещество 8.20% /осем цяло и две десети/ процента и амфетамин - сол с нетно тегло 0.597 грама, със съдържание на основното вещество – 5.80% /пет цяло и осем десети процента/ .
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.П.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 108 / сто и осем/ лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 878/2011 г. по описа на РС – гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо А.П.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът УКАЗВА на деловодство Наказателни дела при НРС, след обработване производството по НОХД 878/2011г. от него да бъде извадено ДП № 14-1610/2011г. по описа на РУП- *** и върнато на РП-*** за произнасяне спрямо втория обвиняем по делото Мирослав Георгиев.

А.П.С.
 
137 НАХД No 145/2011, VI състав Административни дела В. ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 22.08.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1228/18.11.2010 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл. 185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на “В.” ООД с Булстат *********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. “И.”, бл. ***, ап.**, представлявано от управителя В. П. Х., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че на 28.07.2010 г. при осъществяване на търговска дейност в търговски обект- склад за почистващи препарати и консумативи, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, не е издал фискален бон за извършена покупка на стойност 48.80 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
138 НОХД No 706/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Д.А.,
С.Е.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 12.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 706/2011 г. по описа на РС Несебър по отношение на повдигнатото спрямо С.Е.С. обвинение за извършено деяние по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.
ИЗПРАЩА на основание чл.424, ал.5 от ПР на НК делото на Началника на РУП-гр.Несебър за налагане на административно наказание на С.Е.С. с ЕГН ********** по реда на ЗАНН във вр. с чл.218б, ал. 1 от НК за извършеното от него деяние по чл. 194, ал. 3 вр. ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал. 2 от НК.
УКАЗВА да се изплатят пътните разходи на пострадалия свидетел С.П.Т. за явяването му в днешно съдебно заседание по маршрута с.Оризаре – гр. Несебър и обратно общо в размер на 8 (осем) лева от бюджета на РС-Несебър.
ОСЪЖДА С.П.Т. да заплати по сметка на РС-Несебър направените в настоящото съдебно производство разноски в размер на 8 (осем) лева.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес за РП Несебър и за защитника на подсъдимия, а за подсъдимия, считано от получаване на съобщението за това.
УКАЗВА съобщението на подсъдимия да се връчи чрез неговия защитник.

 
139 ЧНД No 882/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МВР - ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 28.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
 
140 ЧНД No 883/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 28.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
 
141 ЧНД No 884/2011, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 28.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
 
142 ЧНД No 885/2011, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Б.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 28.10.2011г., в законна сила от 28.10.2011г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на В.Б.Т. с ЕГН **********, обвиняем по БП № 14-2404/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.Д.П. ***.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.


 
143 НАХД No 571/2011, VI състав По ЗД по пътищата С.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 30.09.2011г., в законна сила от 31.10.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 115/26.01.2011 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на С.С.К. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 31, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за това, че на 10.01.2011 г. около 23.15 часа в гр. Несебър, до КПП „ХИТ”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. №......, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.55 промила, установена с техническо средство Дрегер 7410+0106, след като има влязло в сила НП № 602/19.03.2010 г. по чл. 174, ал.1 от ЗДП.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
144 НОХД No 803/2011, V състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПОМОРИЕ З.Д.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 31.10.2011г., в законна сила от 31.10.2011г.
О П Р Е Д Е Л И:

ОТВЕЖДА от разглеждането на НОХД № 803/2011г. по описа на Районен съд- Несебър съдия Мария Берберова-Георгиева.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 803/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждане на делото, поради невъзможност в РС-гр.Несебър да се образува състав.
Определението е окончателно.

 
145 НОХД No 879/2011, IV състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Г.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 31.10.2011г., в законна сила от 31.10.2011г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото и подписано между страните по НОХД № 879/2011 г. по описа на РС- Несебър споразумение.
ВРЪЩА делото на РП- Несебър за продължаване на съдопроизводствените деяствия.

 
146 НОХД No 887/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Б.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 31.10.2011г., в законна сила от 31.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 887/2011 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.Д.П. ***, служебен защитник на подсъдимия В.Б.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА В.Б.Т. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, със средно образование, техник към „***” – *** , ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.10.2011г. около 03.40часа на Главен път Е87, клас І-9, около 194км./”осморката”/ посока гр. Бургас – гр. ***, общ. Несебър управлявал л.а. „***” с ДК№ *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,61 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия В.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият В.Б.Т. със снета по-горе самоличност е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 20.10.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Б.Т. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 22 лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 887/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

В.Б.Т.
 
147 НОХД No 888/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Д.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 31.10.2011г., в законна сила от 31.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 888/2011 г. по описа на РС – гр.*** споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-*** и адв. К.Т. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Н.Д.К., съгласно което: Подсъдимият Н.Д.К. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, охранител в „СОТ +”, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.11год. около 02.40часа в с.***, общ.***, до магазин „***” управлявал МПС – л.а. ”***”, с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,37 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза – Протокол №876/30.08.11гос. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 7 /седем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.
- поправителен труд с 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 3 месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Н.Д.К. е било отнето по административен ред, считано от 27.08.2011 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.Д.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 22 /двадесет и два/ лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 888/2011 г. по описа на РС – гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Д.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Н.Д.К.