РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.12.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 210/2010, II състав Облигационни искове В.С.С.,
И.С.К.
С.В.С. Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 28.05.2010г., в законна сила от 01.12.2010г.
на осн.чл.118, ал.2 от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 210/10г. по описа на РС-Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.

 
2 НОХД No 145/2010, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Д.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 15.11.2010г., в законна сила от 01.12.2010г.
ПРИЗНАВА М.Д.Д. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 28.05.2009г. до 23.09.2009г., в к.к.С.Б., общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 202,80 лева (две хиляди двеста и два лева и осемдесет стотинки), както следва:
- На 28.05.2009г., около 20.00 часа, в к.к.С.Б., зад хотел „Б.", отнел от владението и без съгласието на П.Р.К.,***, 14 карата, на стойност 580.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила и заплашване;
- На 04.06.2009г., около 20.30 часа, в к.к.С.Б., хотел Д.", отнел от владението и без съгласието на Й.Х.В., златен синджир, ведно със златна кръгла висулка с изобразен на нея скорпион, с общо тегло 9,12гр., 14 карата, на стойност 364,80 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила;
- На 23.09.2009г., около 19.00 часа, в к.к.С.Б., зад хотел „Б.", отнел от владението и без съгласието на Е.Р., златен синджир, ведно със златна висулка във формата на пума с око-брилят, с общо тегло 30 гр., 14 карата, на стойност 1258,00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.26, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „две години лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, М.Д.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с ЕГН ********** да заплати на П.Р.К. ***, с ЕГН ********** сумата от 580 (петстотин и осемдесет) лева, представляващи претърпените от К. имуществени вреди, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за горницата до претендираните 600лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА, на основания чл.189, ал.3 от НПК, М.Д.Д. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебни разноски в общ размер на 813.66лв.(осемстотин и тринадесет лева и шестдесет и шест стотинки).
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд – гр.Бургас.М.Д.Д.
Мотиви от 13.12.2010г.
 
3 НОХД No 819/2010, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.М.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 15.11.2010г., в законна сила от 01.12.2010г.
ПРИЗНАВА П.М.М., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода от м.април 2009г. до м.май 2010г. в гр.Несебър, след като е бил осъден да издържа свои низходящи – синовете си Недьо Петров М. с ЕГН ********** и П. Петров М. с ЕГН **********, като им изплаща издръжка в размер на 80 лева за всяко дете месечно, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на четиринадесет месечни вноски, или общо дължимите вноски, без лихвите, до края на м .май 2010г. са на стойност 2240 лева (две хиляди двеста и четиридесет) лева, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА при периодичност ДВА ПЪТИ седмично.
-Включване в програми за обществено въздействие за период от ШЕСТ МЕСЕЦА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА годишно за ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

П.М.М.
Мотиви от 05.01.2011г.
МОТИВИ към Присъда № 828/15.11.2010г. по НОХД № 819/10г.
Съдeбното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против подсъдимия П.М.М. ***, ЗА ТОВА, ЧЕ
За периода месец април 2009г. – месец май 2010г. в гр.Несебър, след като бил осъден да издържа свои низходящи – синовете си Недьо Петров М. с ЕГН – ********** и П. П. М. с ЕГН - **********, като им изплаща издръжка в размер на 80лв. за всяко дете месечно, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 14 /четиринадесет/ месечни вноски или общо дължимите вноски, без лихвите до края на м.май 2010г. са на стойност 2240 лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа обвинението против подсъдимия изцяло, така както е въведено с обвинителния акт. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия, чрез налагане на наказание при условията на чл.54 от НК - “пробация”, при определяне на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от двадесет месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от двадесет месеца с периодичност три пъти седмично; 3. включване в програми за обществено въздействие за срок от 12 месеца.
Подсъдимият признава вината си, изразява съжаление а това, че не разполага с финансова възможност да заплаща дължимите издръжки.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
С определение от 27.10.2009г. по гр.д. № 405/09г. по описа на РС-Несебър съдът е одобрил постигнатата между страните спогодба , по силата на която подсъдимият и св.М.Н.В. са се споразумели П.М.М. да заплаща на М.В. в качеството й на майка и законен представител на непълнолетните Н. П. М. с ЕГН – ********** и П. П. М. с ЕГН - **********, месечна издръжка в размер на 80лв. за всяко дете. Поради неизпълнението от страна на подс.М. за заплащане на присъдената на децата му издръжка, свид.М.В. е депозирала жалба до Районна прокуратура – гр.Несебър, въз основа на която е било образувано настоящото наказателно производство.
Нито по време на досъдебното производство, нито в съдебната му фаза, подс.М. не е внесъл дължимите от него месечни вноски за издръжката на синовете си. Заявява, че е изплащал различни суми според възможностите си, чрез пощенски запис или на ръка. Основното възражение на подсъдимия е че е в невъзможност да изплаща издръжката за децата, тъй като не разполага със средства, а именно месечната му заплата е от 260лв., от които 110лв. изплаща наем за квартира и около 50лв. за режийни разноски-ток и вода, поради което му остават около 100лв., които употребява основно за да си купува храна и цигари.
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че в посочения по-горе период от месец април 2009г. до месец май 2010г. включително, с действията си подсъдимият П.М.М. е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на чл.183, ал.1 от НК, като престъплението е извършено умишлено, при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от показанията на свид.В., както и събраните по делото писмени доказателства. Обстоятелството, че през инкриминирания период подсъдимият не е бил на постоянна работа по никакъв начин не го освобождава от задължението му да заплаща издръжка на малолетното си дете. Законодателят е определил това задължение, като безусловно, а не според възможностите на длъжника.
При отмерване размера на предвидената в текста на чл.183, ал.1 от НК санкция за подсъдимия, съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание “пробация”, както и разновидността на формата на вината – “пряк умисъл”. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца. От направената справка относно съдебното му минало се установява, че деецът е осъждан. С оглед на това, съдът счита, че наказателната отговорност на подсъдимия М. следва да се реализира при балансиращи отговорността обстоятелства, като му се наложи наказание при условията на чл. 54 от НК – “пробация”, при определяне на следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за период от двадесет месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за период от двадесет месеца при периодичност два пъти седмично; Включване в програми за обществено въздействие за период от шест месеца и Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на двеста часа годишно за период от три поредни година.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в чл. 36 от НК.
Накрая съдът се произнесе по въпроса за направените по делото разноски, като възложи същите в тежест на подсъдимия.
Мотивиран от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
4 ЧНД No 964/2010, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК   В.Д.В.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 24.11.2010г., в законна сила от 01.12.2010г.
Оставя без уважение.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на обвиняемия В.Д.В. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- гр.Б*****, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Б***** в 3-дневен срок от днес.
Насрочва делото в случай на жалба или протест за 01.12.2010 г. от 15.00 часа, за които дата и час страните са уведомени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

В.Д.В.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Мотиви от 24.11.2010г.
СЪДЪТ, след като се запозна с направеното искане и приложените по делото доказателства, намира следното:
С протоколно определение от 03.08.2010 г. по ЧНД № 570/2010 г. по описа на РС- Н***** е взета спрямо обвиняемия В.В. мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Защитникът на обвиняемия е направил искане така взетата мярка за неотклонение да бъде изменена в по-лека такава, а именно: „подписка”.
В производството по реда на чл.65 от НПК съдът е длъжен да прецени законността на задържането, като извърши проверка относно наличието към настоящия момент на законоустановените предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. В тази връзка съдът следва да прецени налице ли е обосновано предположение относно авторството на деянието, което се вменява на обвиняемия, дали това обосновано предположение по степен на убедителност съответства на стадия на развитие на наказателното производство, респ. дали събраните нови доказателства разколебават същото, както и дали продължава да съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.
За да прецени основателността на направеното искане, съдът отчете следните обстоятелства:
Срещу обвиняемия В.В. е повдигнато обвинение за тежки престъпления по смисъла на чл. 93, т.7 от НК, за това, че:
1. За времето от началото на 2010 год. до 31.07.2010 год. в град Б***** и к.к. „*****”, общ. Н***** при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с Ж.П. Д. и В. Х. Е., склонявал към проституция и свождал към блудствени действия и съвкупление лицата М. И. Б., М. С. С., П.Д. П., С. Д. В., А***** Н. П. и К.Г.К., като деянието е извършено с користна цел и по отношение на две или повече лица- престъпление по чл. 155, ал.5, т.2 и т.3 и т. 5, вр. ал.3, вр. с ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал.2, вр. с чл. 29 ал. 1 б.А и б. Б от НК;
2. За времето от началото на 2010 год. до 31.07.2010 год. в град Б***** и к.к. „*****” общ. Н***** при условията на опасен рецидив, в съучастие с Ж.П. Д. и В. Х.Е., като съизвършител, чрез използване на принуда и чрез обещаване за даване и получаване на облаги набрал и транспортирал лицата М. И. Б., М. С.С., П. Д. П., С. д. в., А***** Н. П. и К. Г. К. с цел да бъдат използвани за развратни действия- престъпление по чл. 159 г вр. с член 159а ал.2, т.2 и т.6, вр. с ал. 1 вр. с член 20 ал.2, вр. с чл. 29 ал.1 б.А и б.Б от НК;
3. На 31.07.2010 год. в град К***** без надлежно разрешително по закона за контрол на наркотибните вещества и прекурсорите, държал високо рискови наркотични вещества- 144 грама коноп- престъпление по чл. 354а ал.3 от НК.
В хода на разследването са събрани многобройни гласни и писмени доказателства, а също и веществени такива, съвкупната преценка на които дава основание на съда да приеме, че е налице обосновано предположение, относно извършването на деянието и неговото авторство. Свидетелите М. С. и Г. К., както и свидетелите с идентификационни номера 1, 2 и 3, чиято самоличност е запазена в тайна, дават подробни показания относно извършените деяния, в които категорично сочат обвиняемия В. за техен извършител. Разпитана в хода на досъдебното производство, свид. Гергана Калоянова заявява, че когато работела в нощен клуб, е насочвала към В. клиенти на заведението, в случаите, когато търсели момичета. Същата сочи, че за В. са работели няколко проститутки- М., известна с името Д., К. на която казвали Г. и А*****, както и други момичета, чиито имена свидетелката не си спомня. За услугите им се заплащала цена от 150 лева, а за по-хубавите 200 лева за един час. За цялата вечер цената била 500 лева. Свид. Марина Станчева е посочила, че през инкриминирания период е съжителствала с обвиняемия. Посочила е, че за него работят момичета с имената А*****, К. и Л.. Получените от извършваната дейност пари се поделяли по равно между момичетата и обвиняемия. В този смисъл са и показанията на свидетелите с тайна самоличност, които в детайли описват утвърдената схема за набиране и транспортиране на пострадалите лица, осигуряването на клиенти и цените за услугите, както и разпределението на получените средства.
Съдът счита, че показанията на разпитаните свидетели са достатъчни, с оглед стадия на развитие на наказателното производство, за да обосноват, наред с останалите доказателства по делото (протоколи от извършени следствени действия- претърсване и изземване, експертизи, детайлни справки от мобилни оператори), наличието на първата предпоставка за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”, а именно: обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение.
Данните по делото дават основание на съда да приеме, че не е отпаднала опасността обвиняемият да извърши друго престъпление. Съобразно разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от НПК, тази опасност се презумира, тъй като същият е привлечен като обвиняем за престъпления, извършени при условията на опасен рецидив, като установената в посочената разпоредба презумпция не е оборена с допустимите доказателствени средства. Реалната опасност се извежда и от спецификата на конкретната престъпната дейност, и данните за личността на обвиняемия. Престъпленията, за които същият е привлечен в качеството на обвиняем и предишните му осъждания, разкриват висока степен на обществена опасност на деянията и дееца. Наред с това, по делото се установява, че същият многократно е упражнявал насилие по отношение на пострадалите лица, а това обстоятелство само по себе си сочи на една по-висока степен на обществена опасност на обвиняемия и обосновава извод, че е налице реална опасност при по-лека мярка за неотклонение същият да извърши и друго престъпление, включително и да окаже влияние върху лица, които вече са дали показания по делото.
В настоящото производство не се установиха каквито и да било нови обстоятелства, наличието на които да доведе до изменение на определената мярка за процесуална принуда в по-лека такава. Според защитата, основание за изменение на мярката за неотклонение дава бездействието на органите на досъдебното производство. Съдът намира тези доводи за неоснователни. Изтеклият след първоначалното задържане на обвиняемия период е в разумните граници. По делото предстои да бъдат извършени допълнителни следствени действия, с оглед разкриване на обективната истина, каквото искане е направил и защитника на обвиняемия в хода на досъдебното производство. С оглед сложността на предмета на делото и необходимостта от събиране на множество доказателства, съдът приема, че продължителността на задържането не създава ограничения на обвиняемия извън необходимите за постигане на крайната цел на тази мярка.
Съобразявайки горните обстоятелства, съдът счита, че молбата за изменение на взетата мярка за неотклонение “Задържане под стража”, е неоснователна и следва да се остави без уважение.

 
5 Гражданско дело No 1550/2008, II състав Вещни искове К. Г. ООД СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 03.08.2009г., в законна сила от 02.12.2010г.
Р-91/03.08.2009 г. - уважава
 
6 Гражданско дело No 580/2010, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Т.А.Т. В.И.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 24.11.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.
СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и като взе предвид заявеното от молителката оттегляне на молбата, въз основа на която е образувано настоящото производство, както и изразеното от ответника съгласие с оттеглянето, намира направеното искане за прекратяване производството по делото за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 580/2010г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от днес.

 
7 НОХД No 578/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Т.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 16.11.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.Д., роден на ***г***, обл. В., ул.”Х.Б.” №9, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2009 г. около 22.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър на главен път ІІІ-906, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Пежо 405” с ДК № В .... СС, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с влязло в сила на 22.02.2009 г. Наказателно постановление № 838/17.12.2008 г. на началника на РУП-Провадия- престъпление по чл.343 в, ал.2, вр. с ал. 1 от НК, като на основание чл.78а, във вр. с чл.2, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.Т.Д.
Мотиви от 29.11.2010г.
 
8 ЧНД No 582/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Х.Г. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 16.11.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.
О П Р Е Д Е Л И:
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдената М.Х.Г. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените по НОХД № 815/2008 г. по описа на PC- Казанлък и НОХД № 602/2009 г. по описа на PC- Несебър, а именно: ПЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното през периода 23.03.2010 г. - 15.04.2010 г. от осъдената М.Х.Г. наказание лишаване от свобода по НОХД № 815/2008 г. по описа на РС- Казанлък.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

М.Х.Г.
Мотиви от 16.11.2010г.
 
9 Гражданско дело No 846/2009, II състав Развод и недейств. на брака Г.Р.П. Д.П.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 03.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният с акт № ****. на Общ.София, р-н Средец граждански БРАК между Г.Р.П. с ЕГН – ********** *** и Д**** П.П., роден на ***г., гражданин на САЩ, поради настъпило в него ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.
ОБЯВЯВА, че ВИНА за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака имат МЪЖЪТ и ЖЕНАТА.
ПОСТАНОВЯВА съпругата Г.Р.П. да запази брачното си фамилно име П..
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.****, представляващо втори жилищен етаж от жилищна сграда, състоящ се от две стаи и кухня, собственост на родителите на ищцата на Г.Р.П..
ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40лева и ОСЪЖДА Д**** П.П. да заплати д.т. в размер на 15/петнадесет/ лева по сметка на НРСъд.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
Указва на осн.чл.129 от ПАРОАВАС след влизане в законна сила на решението, препис служебно да се изпрати на ТЗ”ГРАО”-Бургас.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
10 НАХД No 148/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
Е.И.О.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 01.06.2010г., в законна сила от 03.12.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 7941/30.11.2007 г. на директора на КЗП – РД - Бургас. С обжалваното наказателно постановление на основание чл.77 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл.50, ал. 4 от ЗТ за това, че извършва туристическа дейност - ресторантьорство в туристически обект - лоби бар “Аквамарин” в к.к. “Слънчев бряг” – запад, без да е поставено на видно място временно удостоверение за открита процедура по категоризацията на обекта №4535/2007 г. с валидност до 30.10.2007 г.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
11 НАХД No 156/2010, VI състав Административни дела С.ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
Е.Ф.Ю.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.04.2010г., в законна сила от 03.12.2010г.
Мотивиран от изложените съображения, Несебърският районен съд на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2/13.01.2010 г. на Кмета на Община Несебър, с който на "САН - 2001" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Карловска" № 36, представлявано от С.П.С., ЕГН - **********, в качеството му на управител, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл. 18, т. 2 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
12 Гражданско дело No 1419/2008, I състав Вещни искове УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД СОФИЯ К.И.Б.,
Д.И.Б.,
Ю.С.М.,
Т.Т.М.,
Ж.Т.Т.,
Г.Т.Т.,
С.-С.ООД
Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Решение от 23.09.2009г., в законна сила от 06.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от "У.о.и с."ЕАД ***, рег.по
ф.д.№ 14268/2004г. по описа на СГС, представлявано от Сергей Миланов, със седалище
и адрес на управление гр.София, ***** против К.
И.Б. с ЕГН ********** ***, Д.И.Б. ЕГН ********** ***, Ю.С.М. с ЕГН ********** *** и съдебен адрес гр.Бургас, ул*****
*****, Т.Т.М. с ЕГН **********,*** ,л.Калиманци № 35, бл.102 и съдебен адрес гр.Бургас, ул.Фердинандова
№ 43, ет.2, адв.Христо Христов, вх.Е, Ж.Т.Т., ЕГН ********** ***, Г.Т.Т. с ЕГН
********** *** и "Си - с."ООД със
седалище и адрес на управление гр.Бургас, ********
рег.по ф.д.№ 2411/2007г. по описа на БОС, представлявано от управителя И.
Х. Я. с ЕГН ********** ***, адв.Х.Х. иск с правно основание чл.108 от ЗС да бъде осъден да
предаде владението на собствения на ищеца недвижим имот - УПИ П-459 в кв.22Б по
плана на с.Равда, Община Несебър, с площ от 5200 кв.м., като недоказан.

ОСЪЖДА "У.о.и с."ЕАД ***, рег.по ф.д.№
14268/2004г. по описа на СГС, представлявано от С.М., със седалище и
адрес на управление гр.София, ****** да заплати в
полза на "С."ООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас,
******* рег.по ф.д.№ 2411/2007г. по описа на БОС,
представлявано от управителя И. Х. Я. с ЕГН ********** ***, адв.Х. Х. сумата от 100
сто/лв.направени по делото разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 14 -
дневен срок от съобщаването.

 
13 Гражданско дело No 1464/2008, II състав Вещни искове Г.Х.О. П.Е.К.,
Д.И.С.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 14.01.2009г., в законна сила от 06.12.2010г.
ДОПУСКА Г.Х.О. с ЕГН - ********** ***, съдебен адрес-гр.Пловдив, бул."Шести септември" № 161, чрез адв.Л. *** да изкупи продадения от П.Е.К. с ЕГН - ********** *** на Д.И.С. с ЕГН - ********** *** с нотариален акт № 117/20.08.2007г., том ХХV, рег.№ 12657, нот.дело № 4776/2007г. по описа на нотариус С. А. с район на действие РС-Несебър, рег.№ 208 на Нотариалната камара, недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 53045.502.118.1 с предназнчение: еднофамилна, двуетажна жилищна сграда със застроен площ от 103кв.м., ведно със сграда с идентификатор 53045.502.118.2 с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ от 4 кв.м., находящи се в поземлен имот 53045.502.118 по плана на гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас с административен адрес: гр.Обзор, *********, представляващ дворно место образуващо УПИ ІVа-218 в кв.18 по плана на гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас с административен адрес гр.Обзор, *********** с площ по нотариален акт от 520кв.м., а по скица № 13148/20.04.2007г. на Агенция по кадастъра-Бургас, съставляващо поземлен имот № 53045.502.118 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-59/14.09.2006 на изп.директор на АК, адрес ул."******, с площ по скица - от 505кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, при съседи по скица: 53045.502.103, 53045.502.119, 53045.502.486, 53045.502.104 и 53045.502.117 за сумата от 180 000лв./сто и осемдесет хиляди/лева.
УКАЗВА на осн.чл.33, ал.3 от ЗС на Г.Х.О. ***, че ако не плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от влизане на настоящото решение в законна сила, същото ще се счита обезсилено по право.
ОСЪЖДА Г.Х.О. с ЕГН - ********** *** да доплати по с/ка на РС-Несебър д.т. 6472,60лв./шест хиляди четиристотин седемдесет и два лева и шестдесет стотинки/лева, д.т. в размер на 3600лв./три хиляди и шестстотин /лева, платими по с/ка на ДП-Несебър и за вписване на решението в размер на 175лв./сто седемдесет и пет/лева по с/ка на Агенция по Вписванията-Несебър.
ОСЪЖДА П.Е.К. с ЕГН - ********** *** и Д.И.С. с ЕГН - ********** *** да заплатят солидарно на Г.Х.О. с ЕГН - ********** *** сумата от 3227,40лв./три хиляди двеста двадесет и седем лева и четиридесет стотинки/лева, представляваща направените от него разноски по делото.

 
14 Гражданско дело No 137/2009, II състав Облигационни искове М.И С.-Б. ООД А.Б.ООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 06.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от "М.и с."ООД ЕИК 102085872, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ******, представлявано от управителя К. М. , съдебен адрес гр.Бургас, *****, чрез адв.М.М. против "А.Б.91" ООД седалище и адрес на управление гр.Несебър, у*******, ЕИК-******, представлявано от управителя Н. Т. Т. с ЕГН - ********** обективно съединени искове по чл.415, вр.чл.422 ГПК,вр.чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 12286,99лв., от която 11286,99лв. представляващи неиздължен остатък по ф-ра № 1000001061/19.09.2006г. на стойност 89040,00лв. с ДДС, ведно с лихва за забава върху главницата в размер на 1000лв. за периода от 19.06.2006г. до 27.01.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба-16.03.2009г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователни.
ОСЪЖДА "М.и с."ООД ЕИК ********, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.*******, представлявано от управителя К. М. съдебен адрес гр.Бургас, *******, чрез адв.М.М. да заплати на "А.Б.91" ООД седалище и адрес на управление гр.Несебър, ***** ЕИК-*****, представлявано от управителя Н. Т.Т. с ЕГН - ********** съдебни разноски в размер на 700лв./седемстотин/лева.
Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - Бургас.

 
15 Гражданско дело No 1061/2010, II състав Делби Г.Д.Ш. Р.П.Н.,
Е.Б.Н.,
А.Л.Д.,
Н.К.Т.
Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 06.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1061/2010г. по описа на РС-Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.

 
16 Гражданско дело No 1232/2010, VI състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето М.П.Т.   Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 25.11.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 1232/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Варна.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.

 
17 ЧГД No 1336/2010, V състав Отказ от наследство Р.Й.И.   Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН в Районен съд - Несебър отказът на Р.Й.И. с ЕГН **********,*** от наследството на баща й Й. Л. Г. с ЕГН **********,***, починал на 06.03.2010г., удостоверено с Акт за смърт № 3 от 07.03.2010г. на с.Гюльовца, общ.Несебър.
Да се издаде удостоверение за извършения отказ от наследствени права.
Определението не подлежи на обжалване.

 
18 ЧГД No 1337/2010, V състав Отказ от наследство М.Й.Г.   Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН в Районен съд - Несебър отказът на М.Й.Г. с ЕГН **********,*** от наследството на баща й Й. Л. Г2 с ЕГН **********,***, починал на 06.03.2010г., удостоверено с Акт за смърт № 3 от 07.03.2010г. на с.Гюльовца, общ.Несебър.
Да се издаде удостоверение за извършения отказ от наследствени права.
Определението не подлежи на обжалване.

 
19 НОХД No 355/2010, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Д.Б. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 06.10.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ПРИЗНАВА М.Д.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2009г., в гр.Несебър, в жилищна сграда „Белведере", ап.215, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,10 т.%, с нетно тегло 2,563 грама; коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,30 т.%, с нетно тегло 5,320 грама; и коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,20 т.%, с нетно тегло 15,240 грама - общо 23,123 грама коноп на общата стойност 138,74лв.(сто тридесет и осем лева, седемдесет и четири стотинки), определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС /29-01-98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание – ГЛОБА, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”.
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6, вр. с ал.3, т.1 от НК остатъка от веществените доказателства по делото – 19,503 грама коноп, които са на съхранение в МТСО, като ПОСТАНОВЯВА същите да бъдат унищожени след влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Д.Б. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 128 (сто двадесет и осем) лева, представляващи направените по делото разноски в хода на съдебното и досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


М.Д.Б.
Мотиви от 07.10.2010г.
МОТИВИ:

Производството по делото е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър от 04.06.2010г. против подсъдимия М.Д.Б. с ЕГН ********** за това, че
На 26.08.2009г., в гр.Несебър, в жилищна сграда „Белведере”, ап.215, без надлежно разрешително, съгласно чл.73,ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,10 т.% с нетно тегло 2,563 грама; коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,30 т.% с нетно тегло 5,320 грама; и коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,20 т.% с нетно тегло 15,240 грама - общо 23,123 грама коноп на общата стойност 138,74 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС/29-01-98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Б.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при превес на смекчаващите вината му обстоятелства.
Подсъдимият Б. признава вината си, но само за част от откритите в ползвания от него апартамент наркотични вещества. За откритата суха зелена тревна маса, установява пред съда, че я е купил от гр.Бургас, за да се направи на интересен пред момичета. За откритото растение в саксия на терасата на процесното жилище твърди, че го е взел от непознат за него мъж, който бил решил да го изхвърля. Твърди, че не знаел, какво е растението до момента, в който дошли полицаите. За откритите листа, поставени между листи от списание и тези върху секцията, Б. сочи че ги е откъснал от растението в саксията и решил да ги хербаризира, защото много му харесали. В последната си дума, подсъдимият изразява съжаление за случилото се. Твърди, че си е взел поука и моли съдът да му наложи административно наказание.
Защитникът на подсъдимия изразява несъгласие с повдигнатото на подзащитния му обвинение. В тази връзка сочи, че неправилно към количеството суха тревна маса с общо нетно тегло – 12,773 грама, в обвинението е прибавено и количеството на растението в саксията, открита на терасата на апартамента с тегло 10,350 грама. С оглед на това защитата моли съдът да приеме, че извършеното от Б. деяние представлява маловажен случай по смисъла на чл.354а, ал.5 от НК. В този смисъл пледира за освобождане на подсъдимия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание в предвидения от закона минимум, предвид обстоятелството, че същият е безработен.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият М.Д.Б. е със средно образование, неженен, неосъждан, безработен.
От данните по делото се установява следната фактическа обстановка:
През лятото на 2009г., свид.П.К.М. помолил баща си -свид.К.П.М., да предостави за живеене на неговия съученик и приятел - подс.М.Д.Б., с който заедно работили, като продавачи на сладолед в гр.Несебър, апартамент в жилищен комплекс „Б2”, находящ се в гр.Несебър, на 22222222 собственост на ”Хемус Инвест” ООД, представлявано от свид.К.М.. Последният се съгласил и предоставил за живеене на подс.Б. за летния сезон на 2009г., 22222.
На 25.08.2009г. вечерта, свид.П.М. посетил дискотека „Бедрум”, находяща се в к.к.Слънчев бряг, където останал до ранните сутрешни часове на 26.08.2009г. За да избегне скандал с баща си по този повод, свид.П.М. решил да не се прибира в семейното им жилище, находящо се в гр.Несебър, на ул.”Изгрев”, а да преспи в апартамента в ж.к.„Б2”, обитаван от подс.М., за който имал ключ. След като влязъл в ап.215, свид.М. направо си легнал да спи без да събужда подс.Б., който спял в друга стая в апартамента.
На 26.08.2009г., преди обяд, свидетелите С.С.Т. и С.Х.Б. - полицейски инспектори при РУП-гр.Несебър, били на работа и съвместно извършвали обход и рутинни адресни проверки на ул.”Хан Крум” в гр.Несебър. Около 11.00 часа, на същата дата, свид.П.М. се събудил от чукане по входната врата на апартамента, станал и я отворил. Свидетелите Т. и Б. се легитимирали на свид.М. и обяснили повода за посещението им, при което свид.М. ги поканил в апартамента, докато потърси своята лична карта и тази на подс.Б.. Докато полицейските инспектори чакали свид.М. да им донесе за проверка личните карти, свид.Т. се приближил до прозореца към терасата на апартамента, където забелязал саксия със зелено растение, приличащо на канабис. Тъй като лицата, обитаващи апартамента не дали обяснение на въпросите му какво е растението в саксията, полицейските служители докладвали в ОДЧ при РУП-гр.Несебър за случая и запазили местопроизшествието до пристигането на ДОГ при РУП-гр.Несебър.
При извършеният на същата дата оглед на местопроизшествието, в обитаваното от подс.Б. жилище били намерени и иззети по надлежния ред: 1бр. стрък растение със зелени листа - иззето от саксията чрез изрязване, което реагирало при извършеният полеви нарко-тест на канабис - ВД № 1; 3бр. найлонови опаковки, съдържащи суха зелена тревна маса, реагирала при извършеният полеви нарко-тест на канабис - ВД № 2; 1бр. найлонова опаковка, съдържаща суха зелена тревна маса, реагирала при извършеният полеви нарко-тест на канабис - ВД № 3; сухи растителни листа съдържащи се в кафява дървена кутия, реагирали при извършеният полеви нарко-тест на канабис - ВД № 4; 24бр. сухи стръкове растителна маса, съдържащи се между листите на списание с надпис „WHEEFS AND TURES 2008”, реагирали при направения полеви нарко-тест на канабис - ВД № 5; и листа суха тревна маса, иззета от чекмедже, реагирала при направения полеви нарко-тест на канабис -ВД № 6.
Видно от заключението на извършената в хода на разследването физикохимична експертиза № 196 от 08.10.2009г. на СХЛ при БНТЛ към ОДМВР-Бургас, съдържащата се в обекти № 1, 5 и 6 суха зелена растителна маса е с общо нетно тегло 15,240гр. и на база морфологични белези и химичен състав (наличие на канабиноли, включително на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол) се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 0,22т.%; съдържащата се в обект № 2 суха зелена растителна маса е с нетно тегло 2,563гр. и на база морфологични белези и химичен състав (наличие на канабиноли, включително на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол) се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 1,10т.%; съдържащата се в обекти № 3 и 4 суха зелена растителна маса е с общо нетно тегло 5,320гр. и на база морфологични белези и химичен състав (наличие на канабиноли, включително на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол) се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 0,30т.%. Конопът (канабис, марихуана) и активния му компонент тетрахидроканабинол, имат наркотично действие, и са поставени под контрол (забрана) съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (Приложени
 
20 ЧНД No 600/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.М.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.11.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 168/99 г. по описа на РС- Бургас и по НОХД № 31/1999 г. по описа на Районен- Бургас в размер на най-тежкото от тях, а именно: две години лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 и чл.61 от ЗИНЗС и чл.25, ал.4 от НК първоначален “строг” режим за изтърпяване на така определеното наказание, в затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца през периода 01.12.1998 г. – 06.01.2000 г., по НОХД № 31/1999 по описа на Районен съд- Бургас.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД 174/2002 г. по описа на ОС- Бургас и по НОХД 15/2008 г. по описа на Районен- Средец, а именно: пет години лишаване от свобода.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от пет години през периода 20.09.2001 г. – 18.07.2006 г. по НОХД № 174/2002 г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 2457/2006 г. по описа на Районен- Бургас и НОХД № 44/2008 г. по описа на Районен- Несебър, а именно: една година лишаване от свобода.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от една година лишаване от свобода с ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от една година по НОХД № 2457/2006 г. по описа на РС- Бургас и по НОХД № 44/2008 г. по описа на Районен- Несебър.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД 98/09 г. по описа на РС- Несебър НОХД № 548/2009 г. по описа на РС- Несебър, НОХД 2673/2010 г. по описа на РС- Бургас и НОХД 912/2009 г. по описа на РС- Несебър, а именно: две години лишаване от свобода.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от една година лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 и чл.61 от ЗИНЗС първоначален “строг” режим за изтърпяване на така определеното наказание, в затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното след 29.10.2009 г. наказание лишаване от свобода по НОХД № 98/09 г. по описа на РС- Несебър.

Р.М.И.
Мотиви от 19.11.2010г.
СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, обсъди събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира следното:
Предложението е с правно основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК.
С влязла в сила на 16.01.1999 г. присъда, постановена по НОХД № 168/1998 г. по описа на РС- Бургас, Р. Мариянов И. е осъден на две години лишаване от свобода за престъпление, извършено на 16.01.1998 г. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено на основание чл.66 от НК за срок от четири години.
С влязла в сила на 23.05.1999 г. присъда, постановена по НОХД № 31/1999 г. по описа на РС- Бургас, Р.И. е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 04.07-18.08.1998 г. Така наложеното наказание е изтърпяно през периода 01.12.1998 г. – 06.01.2000 г., видно от приложената справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
С влязло в сила на 06.02.2001 г. определение по НОХД 353/2000 г. по описа на РС- Бургас, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на И. са наложени наказания, както следва: 1) шест месеца лишаване от свобода и 2) шест месеца лишаване от свобода за престъпления, извършени на 11.03.2000 г., като е постановено отделното им изтърпяване. Така наложените наказания е изтърпени през периода 09.06.2000 г. – 15.05.2001 г., видно от приложената справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
С влязла в сила на 17.03.2003 г. присъда, постановена по НОХД № 174/2002 г. по описа на ОС- Бургас, Р.И. е осъден на пет години лишаване от свобода за престъпление, извършено на 17.09.2001 г. Така наложеното наказание е изтърпяно през периода 10.10.2001 г. – 18.07.2006 г., видно от приложената справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
С влязло в сила на 15.09.2006 г. определение по НОХД 2457/2006 г. по описа на РС- Бургас, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на И. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година. Така наложеното наказание е изтърпяно през периода 15.09.2006 г. – 15.09.2007 г., видно от приложената справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
С влязла в сила на 17.04.2008 г. присъда, постановена по НОХД № 15/2008 г. по описа на РС- Средец, Р.И. е осъден на една година лишаване от свобода за престъпление, извършено на 24-27.06.1998 г. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено на основание чл.66 от НК за срок от три години.
С влязло в сила на 18.07.2008 г. определение по НОХД № 44/2008 г. по описа на ОС- Несебър, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, Р.И. е осъден на три месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 04.06.2006 г. – 05.09.2006 г.
С влязла в сила на 10.03.2009 г. присъда, постановена по НОХД № 64/2008 г. по описа на РС- Несебър, Р.И. е осъден на три месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 14.12.2007 г.
С влязла в сила на 22.10.2009 г. присъда, постановена по НОХД № 98/2009 г. по описа на РС- Несебър, Р.И. е осъден на една година лишаване от свобода за престъпление, извършено на 23-28.10.2008 г.
С влязла в сила на 18.05.2010 г. присъда, постановена по НОХД 548/2009 г. по описа на РС- Несебър, Р.И. е осъден на една година и четири месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 31.10.2008 г.
С влязла в сила на 01.07.2010 г. присъда, постановена по НОХД 2673/2010 г. по описа на РС- Бургас, Р.И. е осъден на една година и осем месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 28.11.2008 г.
С влязла в сила на 12.07.2010 г. присъда, постановена по НОХД 912/2009 г. по описа на РС- Несебър, потвърдена с решение №192/12.07.2010г. на ОС- Бургас, Р.И. е осъден на две години лишаване от свобода за престъпление, извършено на 18.06.2009 г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания, като същите бъдат групирани, както следва:
1. Наказанието НОХД № 168/99 г. по описа на РС- Бургас и по НОХД № 31/1999 г. по описа на Районен- Бургас в размер на най-тежкото от тях, а именно: две години лишаване от свобода, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Така определеното общо наказание следва да се изтърпи ефективно от осъденото лице, като на основание чл.25, ал.2 от НК от него се приспадне изцяло наказанието лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, изтърпяно по НОХД № 31/1999 г. на РС- Бургас;
2. Наказанията по НОХД 174/2002 г. по описа на ОС- Бургас и по НОХД 15/2008 г. по описа на Районен- Средец- в размер на най-тежкото от тях, а именно: пет години лишаване от свобода, като на основание чл.25, ал.2 от НК, от така определеното общо наказание следва да се приспадне изцяло наказанието лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, изтърпяно по НОХД № 174/2002 г.;
3. Наказанията по НОХД № 2457/2006 г. на РС- Бургас и НОХД № 44/2008 г. на РС- Несебър, а именно една година лишаване от свобода, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. С оглед многобройните осъждания на И., включително за престъпления, извършени при условията на опасен рецидив, разкриващи висока степен на обществена опасност на извършените деяния и на осъденото лице, съдът счита, че така определеното общо наказание не е достатъчно за постигане целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, поради което същото следва да бъде увеличено на основание чл. 24 от НК с три месеца.
4. Наказанието, наложено с присъдата по НОХД 98/09 г. по описа на РС- Несебър следва да се групира с тези по НОХД № 548/2009 г. по описа на РС- Несебър, НОХД 2673/2010 г. по описа на РС- Бургас и НОХД 912/2009 г. по описа на РС- Несебър, като се определи общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно: две години лишаване от свобода. По изложените по-горе съображения (многобройни осъждания, включително за деяния, извършени при условията на опасен рецидив, сочещи на висока степен на обществена опасност на извършените деяния и на осъденото лице), съдът приема, че така определеното общо наказание се явява недостатъчно за постигане целите, посочени в чл.36 от НК, поради което следва да бъде увеличено на основание чл. 24 от НК с шест месеца. На основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание следва да се приспадне изтърпяното до момента от осъденото лице наказание по посочените присъди.
Наказанията, наложени с присъдите по НОХД № 353/2000 г. по описа на РС- Бургас и по НОХД № 64/2008 г. по описа на РС- Несебър не следва да се групират с останалите (нито помежду си), а да се изтърпят поотделно. Видно от приложената по делото справка от Министерството на правосъдието, ГД “Изпълнение на наказанията”, същите са изтърпени изцяло.
Във връзка с направеното от осъденото лице искане, следва да се отбележи, че не са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 168/98, НОХД № 31/1999 г., НОХД 2673/2009 г. по описа на Районен- Бургас, НОХД № 548/2010 г. и НОХД № 912/2009 г. по описа на Районен съд- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, тъй като някои от деянията са извършени след влизане в сила на присъдите за останалите деяния.


 
21 НОХД No 833/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.С.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 19.11.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ПРИЗНАВА М.С.Д., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българка, българска гражданка, разведена, осъждана, със средно образование, с месторабота ресторант „Джани” в курортен комплекс “Слънчев бряг”, за ВИНОВНА в това, че на 21.07.2010г., около 02.30 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Вавилон”, е управлявала лек автомобил ”Фолксваген Голф” с рег. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.79 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №706/23.07.2010г. на СХЛ към БНТЛ при ОД на МВР-гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК М.С.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата М.С.Д. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 21.07.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.С.Д. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 62.00 (шестдесет и два) лева, представляваща разноски по делото.

М.С.Д.
Мотиви от 29.11.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 833/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу М.С.Д., родена на *** ***, ЕГН **********,***, българка, българска гражданка, разведена, осъждана, със средно образование, готвач, за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2010 г. около 02.30 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, в близост до хотел „Вавилон”, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.79 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза № 706/23.07.2010 г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага при определяне наказанието на подсъдимата да се отчете като смекчаващо обстоятелство липсата на наказания по ЗДвП, а като отегчаващо обстоятелство- предишното осъждане на същата.
Подсъдимата признава вината си. Моли да бъде наложено наказание в минималния размер, предвиден от закона.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
На 21.07.2010 г. около 02.30 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, на главната алея в близост до хотел „Арда”, свид. Ж. подал сигнал със стоп палка по образец на приближаващия се към него л.а. марка „Фолксваген Голф” с рег. № ******, управляван от подсъдимата Д.. Последната не спряла на подадения сигнал, а извършила маневра завой на ляво в посока към хотел „Вавилон”, като била последвана от полицейските служители Жеков и Чернев и спряна на около 100 метра от посочения хотел. При извършената проверка за употреба на алкохол, техническото средство Алкотест „Дрегер 7410+” отчело наличие на 1.61 промила. Подсъдимата била запозната с показанията на апарата и й бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Пожелала да даде кръв за анализ, поради което била съпроводена до Здравната къща в гр. Несебър, където й била взета кръвна проба за химичен анализ.
По делото е била извършена физикохимична експертиза № 706/23.07.2010 г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, от заключението на която се установява, че подсъдимата е управлявала моторното превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си 1.79 на хиляда.
Изложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от показанията на разпитания по делото свидетел Ж., които съдът изцяло кредитира, като последователни и съответстващи на събраните по делото писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК. Концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимата е установена посредством физикохимична експертиза, чието заключение съдът възприема, като компетентно изготвено, от вещо лице, притежаващо необходимите специални знания.
Анализът на горепосочената фактическа обстановка налага следните правни изводи:
С деянието си подсъдимата М.С.Д. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК. От обективна страна, същата е управлявала моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.79 на хиляда. От субективна страна, деянието е извършено виновно, при форма на вината пряк умисъл - съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е общественоопасните му последици и е искала настъпването им.
При определяне на наказанието, съдът взе предвид като смекчаващо отговорността на подсъдимата обстоятелство липсата на други нарушения по ЗДвП, както и направените от същата признания, способствали за разкриване на обективната истина. Като отегчаващо обстоятелство съдът отчете предишното осъждане на подсъдимата. С оглед на тези обстоятелства, отчитайки тежестта на конкретното престъпление, извършено от подсъдимата, съдът определи наказанието при превес на смекчаващите обстоятелства, като й наложи наказание “лишаване от свобода” в минималния предвиден в закона размер- за срок от три месеца. Съдът отложи изпълнението на така определеното наказание, предвид наличието на предпоставките на чл.66 от НК, а именно: определеното наказание на подсъдимата е лишаване от свобода за по-малък срок от три години, същата не е осъждана на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, и за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК и поправяне на подсъдимата не е наложително ефективното изтърпяване на наказанието. Съдът счита, че така определеното наказание съответства на обществената опасност на деянието и дееца, и чрез него ще се постигнат посочените в закона цели.
На основание чл.343г от НК съдът наложи на подсъдимата кумулативно предвиденото наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от единадесет месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспадна времето, през което същата е била лишена по административен ред от възможността да упражнява това право.
На основание чл.189, ал.3 от НПК в тежест на подсъдимата бяха възложени разноските по делото в размер на 62 лева.
Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
22 НОХД No 1008/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Р.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 1008/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Г. К. ***, упълномощена за защитник на подсъдимия Е.Р.П. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Е.Р.П. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно-специално образование, земеделски производител, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.10год. около 18.50ч. по Главен път ІІІ - 9061, район с.Тънково, общ.Несебър в посока с.Тънково – с.Оризаре управлявал МПС – л.а. марка “А.Р.”, с ДК№ *******, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца, с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 1008/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Р.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

По повод направеното от представителя на обвинението искане за определяне на общо наказание в размер на най-тежкото такова измежду наложените на осъденото лице на основание чл. 306, ал. 1т. 1 от НПК, съдът намира същото за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 ал. 1 от НК общо наказание в размер на най-тежкото такова от наложените на Е.Р.П., с ЕГН ********** наказание по НОХД № 1104/2010г. на РС Казанлък и НОХД № 1008/2010г- на РС Несебър, а именно „Пробация” със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца, с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една година.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред ОС гр. Бургас.

Е.Р.П.
 
23 НОХД No 1010/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.В.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 08.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1010/2010 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- Адм. Ръководител- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, И.В.П. със снета по делото самоличност и адв. А.Ж. ***, защитник на последния, съгласно което ПРИЗНАВА И.В.П.- роден на ***г. в Молдова, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2010 г., около 04.35 часа, в КК ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, на централна алея до бар „Кондор”, управлявал МПС- л.а. „Опел Фронтера” с рег. № А 6404 КВ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,34 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. с чл.343 б, ал. 1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият И.В.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимия И.В.П. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 03.07.2010 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.В.П. със снета по делото самоличност да заплати па сметка на Държавата сумата от 30 лв. /тридесет лева/, представляващи разноски по експертизата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1010/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата спрямо И.В.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.

И.В.П.
 
24 НОХД No 1012/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Г.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 08.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 1012/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия В.Г.И. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА В.Г.И. - ЕГН **********, български гражданин, неженен,неосъждан,със средно образование,работи като главен готвач в хотел «Мелницата» град Н.,с постоянен адрес ***»Опълченец Д. Ковачев» № 4,вх.Б,ет.5,ап.15, и настоящ адрес ***, за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2010г. около 08.10 часа в град Н. срещу супермаркет Младост управлявал МПС лек автомобил марка “Фолксваген Кади”” с рег.№ ******,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда,а именно 1.65/едно цяло шестдесет и пет/ на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 573/29.06.2010г., поради което и на основание чл.343 Б,ал.1 от НК, във вр.чл.55,ал.1,т.2,буква «б» от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а,ал.2,т.1 и 2 и ал.3 ,т.1 от НК следните пробационни мерки:
-”задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от 8/осем/месеца ,с периодичност два пъти седмично
-“задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от 8/осем/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343 г,вр.чл.343 б,ал.1 ,вр.чл.37,ал.1,т.7 от НК подсъдимия В.Г.И. от право да управлява МПС за срок от 8/осем/месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето, през което подсъдимия В.Г.И. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 29.06.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК В.Г.И. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 32.00/тридесет и два лева/ лева - разноски.
ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо В.Г.И. мярка за неотклонение “Подписка”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


В.Г.И.
 
25 Гражданско дело No 1157/2001, I състав Делби Т.З.Н. Л.И.Н.,
З.Д.Н.,
Д.Д.Б.,
П.Д.Х.,
Г.Х.Х.
Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 04.11.2009г., в законна сила от 09.12.2010г.
Определение № 621/04.11.2009 г. - прекратява на осн. чл.184, ал.1 ГПК /отм./
 
26 ЧГД No 9/2009, VI състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД ЕЛЕОНОРА ТРАНС ООД Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 15.01.2009г., в законна сила от 09.12.2010г.
Заповед №17 - Уважава по чл.410 от ГПК.
 
27 Гражданско дело No 121/2009, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД ЕЛЕОНОРА ТРАНС ООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника "ЕЛЕОНОРА ТРАНС" ООД, ЕИК 121125894, със седалище и адрес на управление - гр.София, ж.к."Люлин", бл.122, вх.Б, ет.7, ап.81, представлявано от Г.Н.Н., че съществува вземането на "С.Б." АД с ЕИК 812020577, със седалище и адрес на управление КК "Слънчев бряг", Община Несебър, представлявано от Малина Г. Стратиева, по Заповед № 17 от 15.01.2009г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 9/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, като вземането е за сумата от 3003 лева с ДДС /три хиляди и три лева с ДДС/, дължима съгласно споразумение от 11.10.2002г. и анекс към него от 28.02.2007г. между страните за поддържане на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2007г., представляваща 20% от общо дължимана сума, лихва за забавено плащане в размер на 462,52 лева /четиристотин шестдесет и два лева и петдесет и две стотинки/ върху сумата от 3003 лева, за периода от датата на падежа - 15.12.2007г. до 16.12.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.01.2009г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА "Е.Т." ООД с *******, със седалище и адрес на управление - гр.София, ******, представлявано от Г.Н.Н. да заплати на "С.б." АД с ЕИК ******** със седалище и адрес на управление к.к. "Слънчев бряг", Община Несебър, представлявано от М. Г. С. сумата общо в размер на 309,31 лева /триста и девет лева и тридесет и една стотинки/, представляващи направените от ищеца разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр.Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
28 Гражданско дело No 310/2010, VI състав Делби С.Г.А. Т.Я.С. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 26.11.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
Определение 1136/26.11.2010г. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 310/2010г. по описа на РС- Несебър.
ОСЪЖДА С.Г.А. ***, ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 15.00 (петнадесет) лева, представляваща държавна такса за производството.
ОСЪЖДА Т.Я.С. ***, ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 15.00 (петнадесет) лева, представляваща държавна такса за производството.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
29 ЧНД No 852/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.Д.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 23.11.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Г.Д.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 95/2008г. по описа на Районен съд- гр.Бургас, и по НОХД № 587/2010г. по описа на Районен съд- гр.Несебър в размер на най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното през периода 14.08.2008г. - 17.04.2009г. наказание “лишаване от свобода” по НОХД № 95/2008г. по описа на Районен съд- гр.Бургас.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок от днес.


Г.Д.Д.
Мотиви от 23.11.2010г.

СЪДЪТ, след като се запозна с постъпилото предложение и с материалите по делото, и като изслуша становищата на страните, обсъди събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира следното:
Предложението е с правно основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК.
С влязло в сила на 13.06.2006г. определение по НОХД №1392/2006г. по описа на РС-гр.Бургас, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на осъденото лице Г.Д. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години, за деяние, извършено на 7-8.01.2005 г.
С влязло в сила на 23.01.2010г. определение по НОХД №3182/2007г. по описа на РС-гр.Бургас, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на осъденото лице е наложено наказание „Пробация”, за деяние, извършено на 25.02.2007 г.
С влязло в сила на 07.05.2008 г. определение по НОХД №95/2008г. по описа на Окръжен съд – гр.Бургас, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на осъденото лице е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, за деяние, извършено на 24.01.2008 г. Приведено е в изпълнение наказанието по НОХД № 1392 на БРС.
С влязло в сила на 10.08.2010 г. определение по НОХД №587/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на осъденото лице е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, за деяние, извършено на 16.06.2007 г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 95/2008 г. на БРС и НОХД № 587/2010 г. по описа на НРС, в размер на най-тежкото от тях, а именно: една година лишаване от свобода, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Видно от приложената справка от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието, осъденият е изтърпял наказанието по НОХД № 95/2008 г. през периода 14.08.2008 г. – 17.04.2009 г. и на основание чл.25, ал.2 от НК така изтърпяното наказание следва да се приспадне изцяло от определеното общо наказание. Съдът счита, че този вариант на групиране е най-благоприятен за осъденото лице.
Деянието по НОХД № 3182/07 г. на БРС е извършено след влизане в сила на присъдата по НОХД № 1392/06 г. на НРС, поради което не са налице основания за определяне на общо наказание между тях.

 
30 ЧНД No 969/2010, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Ж.П.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 24.11.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
Оставя без уважение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на обвиняемия Ж.П.Д. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***6, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, ЕГН **********, понастоящем в Психодиспансера към Затвора- гр.Ловеч, за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Б***** в 3-дневен срок от днес.
Насрочва делото в случай на жалба или протест за 01.12.2010 г. от 14.00 часа, за които дата и час страните са уведомени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГР.НЕСЕБЪР
Мотиви от 24.11.2010г.
СЪДЪТ, след като се запозна с направеното искане и приложените по делото доказателства, намира следното:
С протоколно определение от 19.07.2010 г. по ЧНД № 523/2010 г. по описа на РС- Н***** е взета спрямо обвиняемия Ж.Д. мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Защитникът на обвиняемия е направил искане така взетата мярка за неотклонение да бъде изменена в по-лека такава, а именно: „домашен арест”.
В производството по реда на чл.65 от НПК съдът е длъжен да прецени законността на задържането, като извърши проверка относно наличието към настоящия момент на законоустановените предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. В тази връзка съдът следва да прецени налице ли е обосновано предположение относно авторството на деянието, което се вменява на обвиняемия, дали това обосновано предположение по степен на убедителност съответства на стадия на развитие на наказателното производство, респ. дали събраните нови доказателства разколебават същото, както и дали продължава да съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.
За да прецени основателността на направеното искане, съдът отчете следните обстоятелства:
Срещу обвиняемия Ж.Д. е повдигнато обвинение за тежки престъпления по смисъла на чл. 93, т.7 от НК, за това, че за времето от м.май 2010 год. до 16.07.2010 год. в град Б***** и к.к. „Слънчев бряг”, общ. Н*****, в съучастие като съизвършител с В. Х.Е.
- склонявал към проституция и свождал към блудствени действия и съвкупрение лицата З. Ж.К., М.П. Ф., Стиляна Иванова Генчева и Анета Златкова Тодорова, като деянието е извършено по отношение на две или повече лица, по отношение на лица, ненавършили 18 години и с користна цел- престъпление по чл. 155, ал.5, т.2 и т.3, вр. ал.3, вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК,
- набрал и транспортирал лицата З. Ж. Колева, М. П. Ф., С. И. Г. и А. З. Т., с цел да бъдат използвани за развратни действия, Като деянието е извършено по отношение на лица, ненавършили 18 години, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги- престъпление по чл. 159а, ал.2, т.1, т.2 и т.6, вр. с ал. 1 вр. с член 20 ал.2 от НК.
В хода на разследването са събрани многобройни гласни и писмени доказателства, а също и веществени такива, съвкупната преценка на които дава основание на съда да приеме, че е налице обосновано предположение, относно извършването на деянието и неговото авторство. Свидетелите Зорница Колева, Маринка Финдулова, Анета Тодорова и Стиляна Генчева дават подробни показания относно извършените деяния, в които категорично сочат обвиняемия Д. за техен извършител. Разпитани в хода на досъдебното производство, посочените свидетели в детайли описват утвърдената схема за набиране и транспортиране на пострадалите лица, осигуряването на клиенти и цените за услугите, както и разпределението на получените средства. Показанията на същите са последователни и непротиворечиви и са достатъчни, за да обосноват, наред с останалите доказателства по делото (протоколи от извършени следствени действия- претърсване и изземване, експертизи, детайлни справки от мобилни оператори), наличието на първата предпоставка за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”, а именно: обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение.
Данните по делото дават основание на съда да счете, че не е отпаднала опасността обвиняемият да извърши друго престъпление. Тази опасност се извежда както от спецификата на конкретната престъпната дейност, така и от данните за личността на обвиняемия. Престъпленията, за които същият е привлечен в качеството на обвиняем в настоящото производство и предишните му осъждания, разкриват висока степен на обществена опасност на деянията и дееца. Наред с това, налице са данни за упражнявано от страна на Д. насилие по отношение на пострадало лице, което само по себе си също сочи на една по-висока степен на обществена опасност на същия и обосновава извод, че е налице реална опасност при по-лека мярка за неотклонение да извърши и друго престъпление, включително и да окаже влияние върху лица, които вече са дали показания по делото. Тези обстоятелства обуславят вземането на най-тежката мярка за неотклонение, което съдът намира за наложително, с оглед постигането на крайната й цел- обезпечаване нормалното развитие на процеса и препятстване възможността на обвиняемия да извърши престъпление.
В настоящото производство не се установиха каквито и да било нови обстоятелства, наличието на които да обуслови изменение на взетата мярка за процесуална принуда в по-лека такава. Съдът счита, че продължителността на задържането е в разумните граници, с оглед сложността на предмета на делото и необходимостта от събиране на множество доказателства, и не създава ограничения на обвиняемия извън необходимите за постигане на крайната му цел.
Във връзка с наведените доводи относно здравословното състояние на обвиняемия, съдът намира следното:
Психическото състояние на обвиняемия към момента на задържането е установено от съдебно-психиатрична експертиза. Вещото лице дава заключение, че у освидетелствания не се установяват анамнезни данни и медицински критерии за нарушения в интелектуално-мнестичния потенциал, наличие на умствена недоразвитост, както и състояние на временно или продължително разстройство на съзнание. В заключението е посочено, че същият неколкократно е постъпвал на лечение в психиатричното отделение, но към момента на извършване на експертизата се намира в състояние на терапевтична ремисия.
По делото няма данни за влошаване състоянието на обвиняемия до степен, която да налага изменение на мярката за неотклонение. Приложена е медицинска справка (на л.20 от том ІV), от която се установява, че понастоящем същият е се лекува в Психиатричното отделение при Затвора- Ловеч, където е постъпил с оплаквания от повишено напрежение, раздразнителност и избухливост. Тези данни, според настоящия състав на съда, не са от естество да променят горния извод. Напротив, същите обуславят необходимост от лекарско наблюдение и евентуално лечение в специализирано болнично заведение, каквото понастоящем му е осигурено, макар и с посочените от обвиняемия затруднения при снабдяването с предписаните лекарствени средства.
Съобразявайки изложените обстоятелства, съдът счита, че молбата за изменение на взетата мярка за неотклонение “Задържане под стража”, е неоснователна и следва да се остави без уважение.

 
31 НОХД No 1011/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.С.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 1011/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия И.С.М., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.С.М. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2010 година около 22.45 часа в КК „Слънчев бряг” на кръстовище “Свежест” в посока на дискотека “Мания” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Ф.М.”, с регистрационен номер А 19 51 ВВ, собственост на ЕТ “Н.2оС.” с управител К.М. от гр.Ц., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.35 / две цяло и тридесет и пет на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 / сто и двадесет/ часа за 1 /една/ година.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.С.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 /шестнадесет / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 12.10.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.С.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 лева /тридесет лева/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 1011/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата


О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.С.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

И.С.М.
 
32 НОХД No 858/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.В.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 24.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.

ПРИЗНАВА подсъдимият К.В.К. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2010 г. около 23.45 часа, в с.Равда, община Несебър, по ..... управлявал моторно-превозно средство- л.а. марка „Ауди А3” с ДК № ......, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 3.05 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 888/30.08.2010 г. на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.58а, ал.1, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият К.В.К. от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което на подсъдимият е било отнето свидетелството за управление, считано от 27.08.2010 г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият К.В.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 (тридесет) лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

К.В.К.
Мотиви от 27.12.2010г.
МОТИВИ по НОХД № 858/2010 г. по описа на РС- Несебър

Съдебното производство по настоящото дело е по реда на чл.370 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт от 27.10.2010 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър против подсъдимият К.В.К. ***, ЕГН **********, с обвинение за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 26.08.2010 г., около 23,45 часа, в с.Равда, по ........., управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди А3” с ДК№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 3,05 на хиляда, установено по надлежния ред.
Представителят на Районна прокуратура- гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. С оглед обстоятелството, че производството се е развило по реда на чл.371, т.1 от НПК пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.55 от НК чрез налагане на наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 месеца с периодичност 3 пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 месеца; безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 250 часа в рамките на една календарна година. Наред с това К. следвало да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 2 години.
Подсъдимият, в производство по чл.371, т.1 от НПК, признава изцяло вината си като дава съгласие да не се провеждат разпит на всички свидетели, като заявява, че е наясно, че при постановяване на присъдата ще се ползва съдържанието на съответните протоколи и заключение на експертизи по досъдебното производство.
Защитникът на подсъдимия излага доводи за смекчаващи вината на К. обстоятелства. В тази връзка моли за налагане наказание на подзащитния му в размер на 3 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение да бъде отложено за срок от 3 години. По отношение на наказанието по чл.343г вр.. чл.37, т.7 от НК се пледира за санкция в размер на 1 година и 6 месеца.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
На 26.08.2010 г., около 23,45 часа, в с.Равда, по ......., свидетелят Зафир Чернев спрял за проверка лек автомобил „Ауди А3” с ДК№......, управляван от подсъдимия К.. Водачът бил поканен до служебния автомобил, където бил тестван с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабр. № 0106. Апаратът отчел 2,81 промила съдържание на алкохол в кръвта на същия. Резултатът от теста бил показан на водача. Подсъдимият К. бил откаран в Здравната служба в гр.Несебър, където същият дал кръв за химически анализ. От заключението по химическата експертиза се установило, че в пробите кръв, взети от К., се доказало наличието на етилов алкохол в количество 3,05 промила. Съставен му бил акт за установените нарушения и същият бил освободен.
Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-1835/2010 г. по описа на РПУ- Несебър, приети като доказателства по делото, от показанията на свид.Чернев, акт за установяване на административно нарушение № 341780/27.08.2010 г.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът счита, че извършеното от К. деяние, съставлява престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На посочената дата- 26.08.2010 г., подсъдимият е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 3,05 промила, установено по надлежния ред. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне размера на предвидената в текста на чл.343б, ал.1 от НК санкция за подсъдимия К., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното престъпно деяние с оглед предвиденото от законодателя наказание- лишаване от свобода до една година. Наред с това, съдът взе предвид и степента на обществена опасност на личността на дееца- чисто му съдебно минало, изразеното от същия съжаление за стореното. От друга страна, съдът взе предвид количеството алкохол, отчетено в кръвта на водача- 3,05 промила, както и справката за наложени на подсъдимия административни наказания по ЗДвП с влезли в сила наказателни постановления,
Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав наложи на подсъдимия К. наказание- „Лишаване от свобода” в размер на 6 месеца, като на основание чл.58а от НК наказанието се редуцира с 1/3 и на К. бе наложена санкция в размер на 4 месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното окончателно наказание бе отложено за срок от 3 години. Предвид обстоятелството, че подсъдимият е правоспособен водач на МПС съдът му наложи наказание по чл.343г във връзка с чл.343б, ал.1 във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, като зачете времето, през което на подсъдимия му е било отнето свидетелството за управление считано от 27.08.2010 г.
Накрая съдът се занима с направените по делото съдебно- деловодни разноски, които постави в тежест на подсъдимия.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното от К. престъпление като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК.
МОТИВИРАН от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
33 НОХД No 3157/2008, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Н.Ф. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 157/2008 г. по описа на РС-гр.Н***р споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-гр.Н***р, адв.***– служебен защитник на подсъдимия Ф. и подсъдимият В.Н.Ф. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА В.Н.Ф., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2008г. около 14.00 часа в КК”***”, общ. Н***р на плажна ивица в района на дискотека „***” отнел чужди движими вещи – чантата от плат „Бент Шърман” на стойност 18 лева, бяла хавлия с надпис „Дримвил” на стойност 12 лева, плажно масло „Нивея”на стойност 8 лева, плажно масло „Солтан” на стойност 6 лева, парфюм неизвестна марка на стойност 5 лева, кутия цигари „Бенсън енд Хеджис” на стойност 3,20 лева от владението и без съгласието на Ф. Д*** У. от Великобритания и мобилен телефон „Сони Ериксон К850i” на стойност 390 лева от владението без съгласието на Т.К.М. от Великобритания с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е в размер на 442,20 лева /четиристотин четиридесет и два лева и двадесет стотинки/, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “лишаване от свобода” за срок от шест месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от три години..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Н.Ф. със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски общо в размер на 1437.08 лева /хиляда четиристотин тридесет и седем лева и осем стотинки/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 157/2008г. по описа на РС-гр.Н***р.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ф. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Н.Ф. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.***

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


В.Н.Ф.
 
34 НАХД No 711/2010, VI състав По ЗД по пътищата А.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.11.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
Адв.П.: Моля да не се дава ход на делото. Срокът на наказанието изтича и е безпредметно да се разглежда делото. Жалбоподателят си изтърпя наказанието. Заявявам, че оттеглям депозираната жалба и моля да се прекрати наказателното производство.
СЪДЪТ, с оглед заявеното от адв. П. оттегляне на жалбата, счита, че са налице основания за прекратяване на производството по делото. С оттеглянето на жалбата съдът се десезира от заявения спор, поради което образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено. Независимо от това, съдът счита, че следва да бъдат възложени на основание чл.189, ал.3 от НПК в тежест на жалбоподателя направените по делото разноски в размер на 10 лева- заплатени пътни разноски на свидетеля М.. С оглед на това, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 711/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
Определението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
ОСЪЖДА А.Ф. ***, ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото.


 
35 НОХД No 908/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Б.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 908/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия С.П. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което:
Подсъдимият С.Б.П. се признава за виновен в това, че на 07.08.2010г., около 07.50 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на кръстовище „Свежест”, е управлявал МПС - л.а. „Форд Мондео” с рег. № ..., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,98 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № ОХ 10-145/21.09.10г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8/осем/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия С.Б.П. от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК, се времето, през което подсъдимият С.Б.П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 07.08.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 908/2010г. по описа на РС - Несебър.

С.Б.П.
 
36 ЧНД No 945/2010, IV състав Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Л.Г.,
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ЕООД - ГР. ПЛОВДИВ
Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 23.11.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД№ 945/2010 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 3- дневен срок от уведомяването на РП- Несебър и Л.Г.Г., последния на адрес ***.

 
37 НОХД No 1040/2010, II състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.И.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1040/2010г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Г.И.В. със защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което: Г.И.В., родена на ***г*** с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, без образование, безработна, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 23.09.2010г., около 02.00 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, в......находящ се на четвърти етаж на вила „Итта”, причинила на ДЖОН ЕДУАРД ЛОЙД от Великобритания средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезна рана на шията в дясно по страничната й повърхност с проникване в трахеята, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свдобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПОСТАНОВЯВА веществени доказателства по делото, както следва: 1бр. пластмасова дамска диадема, находяща се на л. 9 от ДП; 1бр. черно кожено яке; 1бр. дамска чанта; 1бр. дънков панталон; 1бр. колан бял и розов на цвят с бяла тока и бели камъни; 1бр. дамска черна фланелка; 1бр. къси бели чорапи; 1бр. дамско бельо-„прашка” и чифт дамски кецове от плат, черни на цвят с лилави връзки, с бял кант да бъдат върнати на подсъдимата Г.И.В..
ПОСТАНОВЯВА веществени доказателства по делото, както следва: 1бр. метално острие от нож с дължина 15см, 1бр. пластмасова дръжка от нож и 1бр. нож с черна дръжка да бъдат върнати на пострадалия Джон Едуард Лойд.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Г.И.В. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 436,80 (четиристотин тридесет и шест лева и осемдесет стотинки), представляващи направени в досъдебното производство разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1040/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Г.И.В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.И.В. мярка за неотклонение “ГАРАНЦИЯ” в размер на ОСЕМСТОТИН ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С оглед изхода по делото и на основание чл.68 ал.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложена с постановление от 24.09.2010г. на РП-Несебър мярка „Забрана за напускане пределите на Република България” спрямо подсъдимата Г.И.В. с ЕГН **********.
Определението поделжи на обжалване или протестиране в седмодневен срок пред Окръженсъд – грБургас,считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът на осн.чл.382, ал.10 от НПК УКАЗВА да се съобщи на пострадалия Д.Е.Л.от Великобритания за определението по чл.382, ал.7 от НПК с указания, че може да предяви граждански иск пред гражданския съд за претърпените неимуществени вреди от престъплението, както и че е постановено връщане на пострадалия на описаните по-горе веществени доказателства.

Г.И.В.
 
38 НОХД No 1041/2010, VI състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.В.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД №1041/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно РП-гр.Несебър, обвиняемия Т.В.М. и неговия защитник адв.М.Ч., съгласно което:
Обвиняемият Т.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 14.08.2010г., около 19.30 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общежитие „Парк”, в коридора между стая 458 и стая 460, е причинил лека телесна повреда на П.И.П. ***, изразяваща се в порезно-прободни рани с нож в областта на лявото ухо, лявото рамо, по гърба в ляво и на лява мишница, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, във вр.с ал.3, т.1 и 3 във вр.с ал.1, чл.42б ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност ДВА ПЪТИ седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа в рамките на една календарна година.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. ”а” от НК в полза на Държавата вещите, послужили за извършване на престъплението, а именно: 1 бр.брадва с метално острие и дървена дръжка с размери 32/10см. и 1бр. сгъваем нож.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК обвиняемия Т.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 185.20 лева (сто осемдесет и пет лева и двадесет стотинки), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД №1041/2010г. по описа на РС- Несебър.

Т.В.М.
 
39 НОХД No 1045/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.И.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1045/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Камен Господинов- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият със снета по делото самоличност със защитник адв. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.И.А.- родена на *** ***, българка, българска гражданка, с висше образование, разведена, неосъждана, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 20.07.2010 г. , около 23.25 часа, в гр.Несебър, в близост до почивна станция на МВР, управлявала МПС- л.а. „Фиат Пунто” с ДК № ...., собственост на А. Б. К.от гр.София, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.99 на хиляда, установено по надлежен ред– изпробвана с техническо средство алкотест „Дрегер 7410” с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК А.И.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ЗАЧИТА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимата А.И.А. е било отнето по административен ред, считано от 20.07.2010 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.2 от НПК, подсъдимата А.И.А. да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 лв. /тридесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №1045/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.

А.И.А.
 
40 НАХД No 971/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Х.Х. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 25.11.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.3 НПК,
Р А З П О Р Е Ж Д А М

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 971/2010 г. по описа на НРС.
ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на допуснатото нарушение, съобразно горните указания.

 
41 НОХД No 1037/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.И.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1037/2010г. по описа на РС- гр.Несебър между Анна Пантелеева– прокурор в РП- Несебър, подсъдимата Г.И.К. със снета по делото самоличност и нейния защитник адв.Р., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.И.К.- родена на ***г*** Загора, ЕГН **********, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна, с постоянен адрес:***, за ВИНОВНА в това, че на 24.10.2010г., около 02.20 часа, в гр.Несебър, на „Провлака”, е управлявала МПС- л.а. „Рено Меган” с рег. № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,37 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1088/26.10.10г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимата Г.И.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимата е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 24.10.2010 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата със снета самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 35 лева (тридесет и пет) лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1037/2010г. по описа на РС- Несебър.

Г.И.К.
 
42 Гражданско дело No 881/2009, VIII състав Вещни искове М.В.З.,
Д.Г.И.,
В.Г.И.,
К.Г.К.
Л.Ф.В.,
П.Х.В.,
ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
Н.Л.П.,
Л.Л.В.
Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 16.04.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
Прекратява производството по делото на осн. чл.100, ал.2 ГПК /отм./. Връща исковата молба.
 
43 Гражданско дело No 913/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Р.С.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.С.С. с ЕГН **********,***, че съществува вземането на “Б.П.П.Ф.” ЕАД със седалище и адрес на управление **************р.14, представлявано от **********, ЕИК ********, със съдебен адрес: ********, адв. Г.Д.К., по Заповед № 459/14.04.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 381/2010 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 944.61 лева, представляваща задължение по договор за кредит за покупка на стоки или услуги с № ********от 25.05.2008 г., сумата от 443.41 лева, представляваща договорна лихва, сумата от 170.67 лева, представляваща лихва за забава върху непогасената главница за периода 02.10.2008 г. – 30.03.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на депозиране на заявлението до окончателното й изплащане, както и сумата от 125 лева, представляваща разноски по делото.
ОСЪЖДА Р.С.С. с ЕГН **********,***, да заплати на “Б.П.П.Ф.” ЕАД със седалище и адрес на управление **************р.14, представлявано от **********, ЕИК ********, със съдебен адрес: ********, адв. Г.Д.К., сумата от 131.17 лева (сто тридесет и един лева и седемнадесет ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
44 ЧНД No 876/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 30.11.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения М.А.Д. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- гр.***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените с присъдите по НОХД № 22/2007 г. по описа на ОС- *** и НОХД № 48/2007 г. на РС- ***, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в затвор.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.24, ал.2 от НК към така определеното общо наказание наложеното по НОХД № 48/2007 г. на РС- *** наказание “обществено порицание”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения М.А.Д. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- гр.***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените с присъдите по НОХД № 188/2009 г., НОХД № 3548/2009 г., НОХД № 13738/2009 г., НОХД № 4237/2009г. - всички по описа на Районен съд- ***и НОХД № 549/2009 г. по описа на РС- гр. ***, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното след 02.02.2010 г. от М.А.Д. наказание “Лишаване от свобода”.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- *** в 15-дневен срок от днес.


М.А.Д.
Мотиви от 30.11.2010г.
СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, обсъди събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира следното:
Предложението е с правно основание чл. 25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК.

С присъда по НОХД № 22/2007 г. по описа на Окръжен съд- ***, влязла в сила на 12.04.2007г., М.А.Д. е осъден на три години лишаване от свобода за деяние, извършено на 20.12.2006 г. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от три години.
С присъда по НОХД № 48/2007 г. по описа на РС- ***, влязла в сила на 18.05.2007 г., Д. е осъден на „обществено порицание” за деяние, извършено на 15.06.2006 г.
С влязло в сила на 22.01.2009 г. определение по НОХД № 188/2009 г. по описа на РС- ***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на Д. е наложено наказание “пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година”, „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година” и „безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от една година”, за деяние, извършено на 20.10.2007г.
С протоколно определение от 17.05.2010г. по ЧНД № 3474/2009 г. по описа на ПОС е заменено изцяло наложеното на Д. с протоколно определение от 22.01.2009г. по НОХД № 188/2009г. на СРС наказание „Пробация” с пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” два пъти седмично за срок от една година, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година и „Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 200 часа за срок от една година”, с „лишаване от свобода” за срок от пет месеца. На основание чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС е определен първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така замененото по реда на чл. 43а от НК на осъдения Д. наказание лишаване от свобода за срок от 5 месеца, което да изтърпи в Затвор, или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип. Определението влязло в сила на 26.05.2010г.
С влязло в сила определение от 20.10.2009г. по НОХД № 3548/2009г. по описа на РС- ***, на Д. е наложено наказание „пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца”, при периодичност три пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца” и „безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно в рамките на една година”, за деяние, извършено през периода 02.10.2007г. - 06.10.2007г. На основание чл.59, ал.1 от НК от наложеното му наказание „пробация” е приспаднато времето, през което Д. е бил задържан, като задържането се приспада от наказанието и се зачита за 3 дни „пробация”.
С влязло в сила на 29.12.2009 г. определение по НОХД № 4593/2009 г. по описа на РС- ***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на Д. е наложено наказание “пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” с продължителност една година, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност една година, „безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно в продължение на една година”, за деяние, извършено на 25.12.2009г.
С присъда по НОХД № 13738/09г. на РС- ***, влязла в сила на 05.06.2010г., Д. е осъден на „лишаване от свобода” за 10 месеца, като е определен първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип, за деяние, извършено на 03.01.2008г. На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК е приспаднато времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 3548/2009г., както и дните, през които е бил задържан по НОХД № 188/2009г., НОХД № 3548/2009г. и НОХД № 13738/2009г. На основание чл.68, ал.1 от НК е приведено в изпълнение наказанието, наложено по НОХД № 22/2007г. на РС- *** в размер на три години „лишаване от свобода”. На основание чл.59, ал.1, вр. чл.61, т.3 от ЗИНЗС е определен първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание от три години „лишаване от свобода” в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.
С присъда по НОХД № 4237/09г., на РС- ***, влязла в сила на 08.06.2010г., Д. е осъден на „пробация” със следните пробационни мерки: „ задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години” два пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години”, „безвъзмезден труд в полза на обществото по 240 часа годишно, в рамките на две календарни години”, за деяние, извършено на 24.01.2008г.
С присъда по НОХД № 549/09г. на РС- ***, влязла в сила на 10.09.2010г., Д. е осъден на „лишаване от свобода” за срок от шест месеца, за деяние, извършено от 23.00 часа на 03.02.2008г. до 06.00 часа на 04.02.2008г. На основание чл.59, ал.1 от НК е приспаднато времето, през което същият е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 02.02.2010г. С решение № 154/10.09.2010 г. ***кият окръжен съд е изменил присъдата по НОХД № 549/09г. на РС- ***, като е увеличил размера на наказанието от 6 месеца на 10 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 22/2007 г. по описа на ОС- *** и НОХД № 48/2007 г. на РС- *** в размер на три години лишаване от свобода, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Наказанието следва да се изтърпи от осъденото лице при първоначален строг режим в затвор. Към така определеното общо наказание следва да се присъедини на основание чл. 24, ал.2 от НК наказанието “обществено порицание”, наложено по НОХД № 48/07 г.
Налице са също основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 188/2009г., НОХД № 3548/09г., НОХД № 13738/09г., НОХД № 4237/09г.- всички по описа на РС- гр. ***и НОХД № 549/09г. по описа на РС- гр. ***, в размер на най-тежкото от тях, а именно: десет месеца лишаване от свобода. Видно от приложената справка от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието, Д. понастоящем се намира в затвора- гр. *** за изтърпяване на така наложените му наказания, като е постъпил на 02.02.2010 г. На основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното до момента наказание следва да се приспадне от определеното общо наказание.
Не са налице основания за групиране на наказанието, наложено с присъдата по НОХД № 4593/2009 г. по описа на СРС с някое от останалите наказания, наложени на лицето, поради което същото следва да се изтърпи отделно.

 
45 НОХД No 947/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Д.А.,
И.Д.Н.,
З.А.И.
Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Разпореждане от 06.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд
РАЗПОРЕДИ:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 947/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.

 
46 ЧНД No 1053/2010, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. П.Ч. от АК- Бургас за защитник на Д.Б.С. ***, с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14-2129/2010 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
47 НОХД No 1054/2010, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГР.НЕСЕБЪР Д.Б.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № ***г. по описа на РС- гр.Н***, а именно: Анна П***- прокурор в РП-гр.Н***, обвиняемия Д.Б.С. и неговия защитник адв.П. Ч***, съгласно което:
Обвиняемият Д.Б.С. се признава за виновен в това, че на 19.09.2010г., в гр.Н***, ресторант „***”, в качеството си на длъжностно лице - сервитьор при „*** ЕООД- гр.Н***, присвоил чужди пари - сумата от 804.00лв. (осемстотин и четири лева), собственост на „*** ЕООД- гр.Н***, представлявано от управителя ***с ЕГН **********, връчени в това му качество да ги пази, като присвоените пари са внесени до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание чл.205, ал.1, т.1, вр. чл.201, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за 1 (една) година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД №1054/2010г. по описа на РС - Н***.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Д.Б.С. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.Б.С. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Б*** в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Д.Б.С.
 
48 НОХД No 1056/2010, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.Х.Ю. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1056/2010 г. по описа на РС-гр.Н***р, а именно: Камен Г***в – прокурор в РП-гр.Н***р, адв.Д*** Е*** от АК-гр.Ст.З*** – защитник на подсъдимия Ю. и подсъдимия Ю.Х.Ю., съгласно което:
ПРИЗНАВА Ю.Х.Ю. - ЕГН **********,***, живущ ***, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2010 година около 19.00 часа в к.к. „***” в близост до къща за гости „***” отнел чужди движими вещи: един брой несесер с цип марка „Голиа” на стойност 5 лева и 50 стотинки; един брой мобилен телефон марка „Алкател” на стойност 6 лева и 25 стотинки; един брой малък несесер с цип на стойност 5 лева и 00 стотинки; два броя ключове на стойност общо 5 лева и 00 стотинки; опаковка с три хапчета за гърло на стойност 0 лева и 69 стотинки; един брой кутийка бонбони „Тик так” отворена на стойност 0 лева и 45 стотинки и парична сума от 30 лева и 00 стотинки, или движими вещи на обща стойност 52 лева и 91 стотинки от владението на ***от град ***с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 13 /тринадесет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ю.Х.Ю. да заплати направените по делото разноски в размер на 55.00 /петдесет и пет/ лева в полза на Държавата.


Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1056/2010г. по описа на РС-гр.Н***р.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ю. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Ю.Х.Ю. мярка за неотклонение „Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.***

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Ю.Х.Ю.
 
49 ЧНД No 1065/2010, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
Уважава На основание чл. 381, ал. 1 от НПК и чл. 25, ал.1 вр. чл. 21, т. 3 от Закона за правната помощ ОПРЕДЕЛИ: назначава за служебен защитник на К.А.Р. в качествотой на обвиняем по ДП № 14-430/2010г. по описа на РУП - Несебър, адвокат П.Ч. ***. Определението е окончателно и не подлжи на обжалване.
 
50 НОХД No 1066/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.А.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 1066/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – Адм. Ръководител – Районен прокурор и адв. П.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимата К.А.Р., споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.А.Р. – родена на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с начално образование до 3-ти клас, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че за периода 22.05.2010г. – 25.05.2010г. в КК”Слънчев бряг - запад”, общ. Несебър, от новостроящ се апартаментен комплекс, находящ се в УПИ VI - 523, кв.1901 по плана на КК”Слънчев бряг”, отнела чужди движими вещи – 27 бр. метални стойки /триноги/ на стойност 393,66 лв., 21 бр. кофражни вилици на стойност 125,37 лв., 428 бр. шпани /фиксиращи планки/ на стойност 963 лв., 29 бр. планки /нови фланци 100 см х 8 см/ на стойност 160,66 лв., 74 бр. стяги /перчати гайки Ф 10-110/ на стойност 315,40 лв., 19 бр. шпилки Ф 10 - 0.6 м. на стойност 45,22 лв., 6 бр. планки за кофраж /ново скачване 10 см х 50 см/ на стойност 171,06 лв., 66 кг. болтове и гайки /нови скоростни болтове L47 и гайки М18/ на стойност 49,50 лв. и 27 кг. арматурно желязо Ф8 на стойност 37,80 лв. или всичко вещи на обща стойност 2261,67 лв. /две хиляди двеста шестдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/ от владението на Д.А.П. в качеството му на управител на „******" ООД-гр.Б, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от три години.
ВРЪЩА на Д.А.П. в качеството му на управител на „******" ООД-гр.Б веществените доказателства по делото, представляващи: 27бр. метални стойки /триноги/, 21 бр. кофражни вилици, 428бр. шпани /фиксиращи планки/, 29бр. планки, 74бр. стяги /перчати гайки Ф 10-110/ , 19бр. шпилки Ф 10 - 0.6 м., 6бр. планки за кофраж /ново скачване 10 см х 50 см/, 66 кг. болтове и гайки /нови скоростни болтове L47 и гайки М18/ и 27 кг. арматурно желязо Ф8, поверени с протокол от 27.05.2010г. за отговорно пазене на същия.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК К.А.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 50 лева /петдесет лева/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 1066/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата спрямо К.А.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

К.А.Р.
 
51 НАХД No 738/2010, VI състав По ЗД по пътищата И.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 21.12.2010г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2264/28.06.2010г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, в частта, с която е наложено на И.Г.Н. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.177 ал.1, т.2 предл.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), за това, че на 18.06.2010г. около 04.00 часа в гр. Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. №*****, след като свидетелството му за управление на МПС е отнето със ЗППАМ по чл. 177, т.1, б. “б” от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 200 лева на 100 (сто) лева.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2264/28.06.2010г. на Началника на РУ на МВР- Несебър в останалата му част, досежно наложеното на И.Г.Н. с ЕГН **********,***, наказание ”глоба” в размер на 20 лева за нарушение по чл. 185 предл.1 от ЗДвП, за това, че се движи с технически неизправно ППС.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
52 НОХД No 14/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.Д.П.,
Н.М.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 06.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ПРИЗНАВА Г.Д.П., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, към настоящия момент в Затвора в гр. Бургас, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че при условията на продължавано престъпление и повторност на 04.06.2009г. за времето от 13.45ч. до 18.00ч. в к.к „Слънчев бряг” в съучастие с лицето Н.М.П. в качеството на съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.марка „Фиат Браво”, с ДК№***** и техническо средство – ключ от стая №С51 на х-л „Байкал” отнел чужди движими вещи: цифров фотоапарат марка „Канон”, модел „***************" на стойност 171 лева и мобилен телефон марка „Ел Джи” на стойност 680 лева, вещи на обща стойност 851 лева от владението на Х.Ч. от Г. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои И на 12.06.2009 г. за времето от 09.30 ч. до 11.00 ч. в к.к „Слънчев бряг” в съучастие с лицето Н.М.П. в качеството на съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.марка „Фиат Браво”, с ДК№ А 48 46 КА и техническо средство – ключ от стая №212 на х-л „Тиара Бийч” отнел чужди движими вещи: цифров фотоапарат марка „Кодак”, модел „Изи Шеар” на стойност 280 лева и видеокамера марка „Билд Вадо” на стойност 150 лева, вещи на обща стойност 430 лева от владението на Й.Р.Ц. от Г. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 1 281 лева и деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и второ и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1 във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца, което на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „строг” режим в затвор.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното по НОХД №192/2008 г. по описа на РС – Несебър наказание четири месеца „лишаване от свобода” при първоначален „строг” режим в затвор.
ПРИЗНАВА Н.М.П., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че при условията на продължавано престъпление, на 04.06.2009г. за времето от 13.45ч. до 18.00ч. в к.к „Слънчев бряг” в съучастие с лицето Г.Д.П. в качеството на съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.марка „Фиат Браво”, с ДК№******** и техническо средство – ключ от стая №С51 на х-л „Байкал” отнел чужди движими вещи: цифров фотоапарат марка „Канон”, модел „***************" на стойност 171 лева и мобилен телефон марка „Ел Джи” на стойност 680 лева, вещи на обща стойност 851 лева от владението на Х.Ч. от Г. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои И на 12.06.2009 г. за времето от 09.30 ч. до 11.00 ч. в к.к „Слънчев бряг” в съучастие с лицето Г.Д.П. в качеството на съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.марка „Фиат Браво”, с ДК№ *******и техническо средство – ключ от стая №212 на х-л „Тиара Бийч” отнел чужди движими вещи: цифров фотоапарат марка „Кодак”, модел „Изи Шеар” на стойност 280 лева и видеокамера марка „Билд Вадо” на стойност 150 лева, вещи на обща стойност 430 лева от владението на Й.Р.Ц. от Г. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 1 281 лева, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и второ, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 9 /девет/ месеца, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от три години и на основание чл.67, ал.3 от НК по време на изпитателния срок налага на подсъдимия Н.М.П. пробационна мярка "Включване в курсове за професионална квалификация" за срок от 1 /една/ година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Г.Д.П. и Н.М.П. със снети самоличност да заплатят по равно в полза на Държавата сумата в размер на 555,76 /петстотин петдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляващи направените по делото разноски
Веществените доказателства: видео камера марка „Билд Вадо” да се върне на собственика Й.Р.Ц. от Г. и цифров фотоапарат марка „Канон”, модел „***************" и мобилен телефон марка „Ел Джи” да се върнат на собственика Х.Ч. от Г. след влизане на присъдата в сила.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


Г.Д.П.
Н.М.П.
Мотиви от 21.12.2010г.
МОТИВИ към Присъда от 06.12.2010 г. по НОХД № 14/2010 г. по описа на Районен съд – Несебър.
Производството по настоящото дело е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против Г.Д.П. – род. на *** ***, жив. в гр.Бургас, ********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление и повторност на 04.06.09 год. за времето от 13.45ч. до 18.00ч. в к.к „Слънчев бряг” в съучастие с лицето Н.М.П. в качеството на съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.марка „Фиат Браво”, с ДК№****** и техническо средство – ключ от стая №С51 на х-л „Байкал” отнел чужди движими вещи: цифров фотоапарат марка „Канон”, модел „***************" на стойност 171лв. и мобилен телефон марка „Ел Джи” на стойност 680лв., вещи на обща стойност 851лв. от владението на Х.Ч. от Г. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и на 12.06.09 год. за времето от 09.30ч. до 11.00ч. в к.к „Слънчев бряг” в съучастие с лицето Н.М.П. в качеството на съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.марка „Фиат Браво”, с ДК№ ******** и техническо средство – ключ от стая №212 на х-л „Тиара Бийч” отнел чужди движими вещи: цифров фотоапарат марка „Кодак”, модел „Изи Шеар” на стойност 280лв. и видеокамера марка „Билд Вадо” на стойност 150лв., вещи на обща стойност 430 лв. от владението на Й.Р.Ц. от Г. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 1 281 лв. и деянието не представлява маловажен случай – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и второ и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК и против Н.М.П. – род. на *** ***, жив. в гр.Бургас, ж.к.”Меден Рудник”, бл.421, вх.2, ет.4, ап.№28, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление на 04.06.09год. за времето от 13.45ч. до 18.00ч. в к.к „Слънчев бряг” в съучастие с лицето Г.Д.П. в качеството на съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.марка „Фиат Браво”, с ДК№ А 48 46 КА и техническо средство – ключ от стая №С51 на х-л „Байкал” отнел чужди движими вещи: цифров фотоапарат марка „Канон”, модел „***************" на стойност 171лв. и мобилен телефон марка „Ел Джи” на стойност 680лв., вещи на обща стойност 851лв. от владението на Х.Ч. от Г. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и на 12.06.09 год. за времето от 09.30ч. до 11.00ч. в к.к „Слънчев бряг” в съучастие с лицето Г.Д.П. в качеството на съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.марка „Фиат Браво”, с ДК№ *********и техническо средство – ключ от стая №212 на х-л „Тиара Бийч” отнел чужди движими вещи: цифров фотоапарат марка „Кодак”, модел „Изи Шеар” на стойност 280лв. и видеокамера марка „Билд Вадо” на стойност 150лв., вещи на обща стойност 430лв. от владението на Й.Р.Ц. от Г. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 1 281лв. – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и второ, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1 от НК.
Производството по делото се движи по реда на чл.370 и следв. от НПК. Искането е направено от подсъдимия и неговия защитник своевременно съгласно т.3 на ТР №1 от 06.04.2009 г. на ВКС по т.д. №1/2008 г., ОСНК, докладчик Цветанка Пашкунова. В т.3 от същото е разяснено, че инициативите за преминаване към съкратено съдебно следствие по чл.373, ал.2 вр. чл.372, ал.4 от НПК са закъснели, едва след започване на съдебното следствие по общите правила при първоначалното първоинстанционно производство. Разяснено е също, че първостепенният съд е длъжен да съобрази искане, направено преди да се даде ход на съдебното следствие с прочитането на обвинителния акт. В контекста на тези задължителни разяснения, в случая искането е направено своевременно - след проверка по редовността на призоваването, съответно даване на ход на делото, но преди съдът да пристъпи към даване ход на съдебното следствие по общите правила.
В съдебно заседание районният прокурор поддържа повдигнатото обвинение, като пледира за налагане на наказание „лишаване от свобода”, определено в еднакъв размер и за двамата подсъдими. По отношение на подсъдимия П. същото да бъде ефективно при първоначален строг режим на изтърпяване, а по отношение на подсъдимия П. – условно, като се наложи пробационна мярка по реда на чл.67, ал.3 от НК.
Защитниците на подсъдимите не оспорват фактическите и правни констатации на представителя на обвинението, като пледират за определяне наказанието при приложението на разпоредбата на чл.55 от НК.
Подсъдимите се признават за виновни и правят пълни и искрени самопризнания по фактическата обстановка относно извършеното деяние.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНА СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
Пострадалият свид. Х.Ч. от Г. пристигнал в Р.България с цел почивка. За времето на престоя си в страната свидетелят отседнал в к.к.”*********” и се настанил в хотел „Байкал”, стая №С51. На 04.06.2009 год. около 13.45ч. свид.Ч. излязъл от хотелската стая за обяд, като преди това затворил и заключил, както балконската, така и входната врата на стаята. Около 14.10ч. той се качил в стаята си, като заварил в нея камериерките, които я почиствали. Ч. взел слънчевите си очила и слязъл долу на басейна.
Междувременно същия ден с л.а. марка „*****” с рег.№ *****, собственост и управляван от св.П., обв.П. и П. *** в к.к.”*********”. Св.П. паркирал автомобила си в района на Автогарата в к.к.”*********”, находяща се срещу хотел „Свежест”, като останал в колата да чака двамата обвиняеми. Последните тръгнали в посока навътре към комплекса. Когато минали покрай хотел „Байкал” под предлог, че търсят тоалетна, обв.П. предложил на обв.П. да влязат в хотела. Двамата направили това през задния вход от към басейна на хотела. Качили се направо на етажа, на който се намирала стая № С 51. В коридора на етажа двамата обвиняеми се разминали с две от камериерките на хотела. Изчакали ги да се отдалечат, след което се насочили към стая № С 51. Обв.П. останал пред вратата на стаята, за да наблюдава някой да не мине, а обв.П. влязъл в стаята, където се бавил малко време. Когато излязъл държал в ръката си дигитален фотоапарат марка „Канон”, модел „***************", сив на цвят. Джобовете на панталоните на обв.П. били издути. В един от тях бил мобилен апарат марка „Ел Джи”. След това двамата обвиняеми напуснали хотела през басейна, отправяйки се в посока към Автогарата. Пристигайки там те видели, че св.П. го няма в колата. В същото това време полицаи при РУ МВР - Несебър се приближили към тях и ги задържали. Обвиняемите били отведени в РУ МВР-Несебър и на основание Заповеди с рег.№ 95/2009 г. и № 96/209 г. били задържани за срок от 24 ч.
Около 18.00ч. на горецитираната дата пострадалият свид.Х.Ч. се качил в стаята си. Намерил входната й врата заключена. След като влязъл вътре Ч. установил липсата на камерата и мобилния си телефон, за което сигнализирал администрацията на хотела и полицията.
По делото е назначена съдебно икономическа оценъчна експертиза за оценка на процесните вещи, като вид
 
53 НОХД No 673/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.З.О. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 06.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.З.О., роден на *** ***, с постоянен адрес:***«********и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2010 год. в град О. общ. Н., от л.а. „О.А." с ДК№ А .... АР, при условията на опасен рецидив, отнел чужда движима вещ - мобилен телефон „Нокия 2330" на стойност 109 /сто и девет/ лева, от владението на И.Х.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 194, ал. 1, от НК, вр. чл. 29, ал. 1, б. „Б”, вр. чл. 55 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „Лишаване от свобода” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от ГПК Х.З.О. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сумата в размер на 40 /четиридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Б..

Х.З.О.
Мотиви от 20.12.2010г.
 
54 ЧНД No 1067/2010, IV състав Връщане на веществено доказателство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
КЬОНИГ АУТО ЕООД
  Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 22.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
на основание чл.111, ал.3 от НПК, Несебърският районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Постановление от 29.11.2010 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър по ДП № 14-1494/2009 по описа на РУП- Несебър в частта, с която е отказано на „К.а.” ЕООД, в качеството му на пълномощник на „В. плюс” ООД- Полша, да върне лек автомобил марка „БВМ Х5” понастоящем с ДК№ ********, а към момента на отнемането му с ДК № ********номер на рама *********, приобщен към материалите по делото с постановление на РП- Несебър от 18.05.2010 г.
ВРЪЩА лек автомобил марка „БВМ Х5” понастоящем с ДК№ *******, а към момента на отнемането му с ДК № ******* номер на рама ************ приобщен към материалите по делото с постановление на РП- Несебър от 18.05.2010 г., на „В.” ООД- Полша.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.


 
55 Гражданско дело No 672/2010, I състав Облигационни искове Б.-Т. ЕООД ЕВ. ЕООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 23.12.2010г., в законна сила от 23.12.2010г.
РЕШИ:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на 9*****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, *9********, представлявано от В.В.Т., срещу „Е.” ЕООД, ЕИК ******* със седалище и адрес на управление гр. Несебър, *********, представлявано от И. Р. С., възлизащо на сумата от 20 163,65 лв. с ДДС /двадесет хиляди сто шестдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/, от които 12 307,56 лв.- по договор за поддръжка на зелени площи от 17.04.2006 г., 7 856,09 лв.- по договор за извършване на озеленяване от 28.03.2006 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение- 18.02.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА „Е.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.********, представлявано от И. Р. С., да заплати на 9*****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, **********, представлявано от В.В.Т., сумата от 611,75 лв. /шестстотин и единадесет лева и седемдесет и пет стотинки/, представляваща направени разноски по настоящото производство.
Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.
Заверен препис от решението да се приложи по ч.гр.д. № 158/2010 г. по описа на РС- Несебър.

 
56 Гражданско дело No 923/2010, I състав Искове по СК Я.А.Д. Д.Д.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 01.12.2010г., в законна сила от 23.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен между Я.А.Д., с ЕГН**********, и Д.Д.Д., с ЕГН**********, с развод поради дълбокото му и непоправимо разстройство.
ОБЯВЯВА за виновен за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство съпруга - Д.Д.Д..
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо жилищна сграда от 56 кв.м., находяща се в с. Гюльовца, построена в парцел V-248 в кв.32 по плана на с. Гюльовца, общ. Несебър, на съпругата - Я.А.Д., с ЕГН**********.
ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата - Я.А.Д., с ЕГН**********, да запази своето брачно фамилно име - Д..
ОСЪЖДА Д.Д.Д., с ЕГН********** да заплати на Я.А.Д., с ЕГН**********, сумата от 525 лв. /петстотин двадесет и пет лева/, представляваща сторени по делото разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
57 НАХД No 776/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) В.Т. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 23.12.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №******г. на Директора на Регионална дирекция за областите ******, Сливен и Ямбол, със седалище ******, към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.72 от Закона за туризма на „******, със седалище и адрес на управление - гр. ******, бул. „******, представлявано от А.С. ****** – Т., с ЕГН**********, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- ****** в 14-дневен срок от съобщението.

 
58 ЧНД No 909/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.А.Щ. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 07.12.2010г., в законна сила от 23.12.2010г.
НАЛАГА, на осн. чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК, на осъдения А.А.Щ. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД № 519/2001 г. на БРС, по НОХД № 17/2001 г. на НРС, по НОХД № 6/2001 г. на НРС, по НОХД № 545/2001 г. на БРС, по НОХД 519/2001 г. на БРС, по НОХД № 97/2001 г. на НРС и по НОХД № 19/2007 г. на БРС, по НОХД №206/2002 г. на БРС, по НОХД №1641/2007 г. на БРС а именно - общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на осн. чл. 69, ал. 1, вр. чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на така наложеното общо наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИВЕЖДА в изпълнение, на осн. чл. 69, ал. 1, вр. чл. 68, ал. 1 НК, така наложеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на това наказание.
ПРИСПАДА изцяло, на осн. чл. 25, ал. 2 НК, така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА - поради изтърпяването му от осъдения Щ..
ПРИСЪЕДИНЯВА, на осн. чл. 23, ал. 2 НК, към така наложеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, наложено на Щ. по НОХД № 19/2007 г. на БРС.
ПРИСПАДА изцяло, на осн. чл. 25, ал. 2 НК, така присъединеното наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ - поради изтърпяването му от осъдения Щ..
НАЛАГА, на осн. чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК, на осъдения А.А.Щ. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД № 12/2003 г. на PC - Чирпан, по НОХД № 11/2003 г. на PC - Чирпан, по НОХД № 12/2003 г. на НРС, по НОХД № 608/2002 г. на PC - Димитровград, по НОХД № 567/2003 г. на PC - Стара Загора, по НОХД № 206/2002 г. на БРС и по НОХД № 3541/2004 г. на БРС, а именно - общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на това наказание.
УВЕЛИЧАВА, на осн. чл. 24 НК, с ДЕВЕТ МЕСЕЦА така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на така определеното и увеличено общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА изцяло, на осн. чл. 25, ал. 2 НК, така определеното и увеличено общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА - поради изтърпяването му от осъдения Щ..
НАЛАГА на осн. чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК, на осъдения А.А.Щ. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД № 12/2003 г. на PC - Чирпан, по НОХД № 11/2003 г. на PC - Чирпан, по НОХД № 12/2003 г. на НРС, по НОХД № 608/2002 г. на PC - Димитровград, по НОХД № 567/2003 г. на PC - Стара Загора, и по НОХД № 3541/2004 г. на БРС, а именно - общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на това наказание.
УВЕЛИЧАВА, на осн. чл. 24 НК, с ДЕВЕТ МЕСЕЦА така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на така определеното и увеличено общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА изцяло, на осн. чл. 25, ал. 2 НК, така определеното и увеличено общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА - поради изтърпяването му от осъдения Щ..
НАЛАГА, на осн. чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК, на осъдения А.А.Щ. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД № 384/2006 г. на PC - Велико Търново, по НОХД № 326/2007 г. на БРС и по НОХД № 221/2010 г. на НРС, а именно - общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ДНИ, като определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на това наказание.
ПРИСПАДА изцяло, на осн. чл. 25, ал. 2 НК, така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ДНИ - поради изтърпяването му от осъдения Щ..
НАЛАГА, на осн. чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК, на осъдения А.А.Щ. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД 3275/2007 г. на НРС, по НОХД №2476/2009 г. на БРС, по НОХД №2792/2009 г. на БРС и по НОХД№2567/2008 г. на БРС, а именно общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА, като определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на това наказание - в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
УВЕЛИЧАВА, на осн. чл. 24 НК, с ДЕСЕТ МЕСЕЦА така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА,като определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното и увеличено общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА - в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИСПАДА, на осн. чл. 25, ал. 2 НК, от така определеното и увеличено общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което осъденият Щ. е търпял наказанието, считано от 02.10.2007 г., като изтърпяно отчасти.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Бургаския окръжен съд.


А.А.Щ.
Мотиви от 07.12.2010г.
НРС като взе предвид събраните по делото доказателства и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:
А.А.Щ. с ЕГН ********** е осъждан както следва:
1. По НОХД № 11/2003г. по описа на РС-Чирпан с присъда, влязла в сила на 24.07.2003г. за деяние извършено на 07/08.05.2002г. по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 , във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от една година и осем месеца. На осн. чл. 69 от НК, му е приведено в изпълнение наказание „ЛОС" за срок от шест месеца, наложено му по НОХД № 17/2001г. по описа на НРС.
2. По НОХД № 12/2003г. по описа на РС-Чирпан с присъда, влязла в сила на 24.07.2003г. за деяние извършено на 14/15.05.2002г. Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от една година и девет месеца. На осн. чл. 69 от НК, му е приведено в изпълнение наказание „ЛОС" за срок от шест месеца, наложено му по НОХД № 17/2001г. по описа на НРС.
3. По НОХД № 12/2003г. по описа на РС-Несебър с присъда, влязла в сила на 11.03.2004г. за деяния извършени на 08.06.2002г. по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 , във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от една година.
4. По НОХД № 206/2002г. по описа на РС-Бургас с присъда, влязла в сила на 18.03.2004г. за деяние извършено в периода 20.04 - 02.05.2001г. по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, във вр. с чл. 194, ал. 1 , във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от осем месеца след постановено решение на БОС. Изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години.
5. По НОХД № 608/2002г. по описа на PC-Димитровград влязла в сила на 23.04.2004г. за деяние извършено в периода 26.04 - 07.05.2002г. по чл. 195, ал. 1, т. 3,4,5 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 , във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от една година и девет месеца.
6. По НОХД № 567/2003г. по описа на PC-Стара Загора с присъда, влязла в сила на 15.05.2004г. за деяние извършено на 20.01.2003г. по чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 , във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от една година.
7. По НОХД № 3541/2004г. по описа на РС-Бургас с присъда, влязла в
сила на 31.03.20045. за деяние извършено на 25.03.2002г. по чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 , и по чл. 339, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК
Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от една година и три месеца.
8. По НОХД № 384/2006г. по описа на PC- В. Търново с присъда, влязла в сила на 14.07.2006г. за деяние извършено на 28.09.2005г. по чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от единадесет месеца и 29 дни.
9. По НОХД № 3587/2006г. по описа на РС-Бургас с определение е одобрено споразумение в сила на 21.12.2006г. за деяние извършено на 20.10.2006г. по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от девет месеца при първоначален общ режим.
10. По НОХД № 326/2007г. по описа на РС-Бургас с присъда, влязла в
сила на09.03.2007г. за деяние извършено на 09.09.2005г. по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок
от десет месеца при първоначален общ режим.
11. По НОХД № 1641/2007г. по описа на РС-Бургас с определение е одобрено споразумение в сила на 08.06.2007г. за деяние извършено на 14.05.2000г. по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1 ,т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от четири месеца.
12. По НОХД № 19/2007г. по описа на РС-Бургас с присъда, влязла в сила на 10.11.2007г. за деяние извършено на 25.04.2001г. по чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1,т. 3 от НК Щ. е осъден на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ ".
13. По НОХД № 2567/2008г. по описа на РС-Бургас с определение е одобрено споразумение в сила на 04.11.2008г. за деяние извършено на 17.10.2006г. по чл. 198, ал. 1 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от една година и два месеца при първоначален общ режим.
14. По НОХД № 3275/2007г. по описа на РС-Несебър с присъда, влязла в сила на 22.10.2009г. за деяние извършено на 22.07.2007г., 17.08.2007г. и 27/28.08.2007г. по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от две години и четири месеца при първоначален строг режим.
15. По НОХД № 2476/2009г. по описа на РС-Бургас с присъда, влязла в сила на 08.11.2009г. за деяние извършено на 30.09.2007г. по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК Щ. е осъден на „ЛОС" за срок от една година и четири месеца при първоначален строг режим.
16. По НОХД № 2792/2009г. по описа на РС-Бургас с присъда, влязла в сила на 15.11.2009г. за деяние извършено на 25.09.2007г. по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от две години и осем месеца при първоначален строг режим.
17. По НОХД № 545/2001г. по описа на РС-Бургас с присъда, влязла в сила на 30.11.2001г. за деяние извършено на 08.05.2000г. по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от три месеца, изпълнението на което е отложено за срок от една година.
18. По НОХД № 97/2001г. по описа на РС-Несебър с присъда, влязла в сила на 21.11.2002г. за деяние извършено на 16.06.2001г. по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от осем месеца.
19. По НОХД № 519/2001г. по описа на РС-Бургас с присъда, влязла в сила на30.11.2001г. за деяние извършено на 01.08.1999г. по чл. 195, ал. 1, т. 3, 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от три месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години.
20. По НОХД № 17/2001г. по описа на РС-Несебър с присъда, влязла в сила на 04.11.2001г. за деяния извършени на 11.07.1999г. по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, чл. 206, ал. 1, чл. 194, ал. 1 и чл. 339, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено за срок от осемнадесет месеца.
21. По НОХД № 519/2001г. по описа на РС-Бургас с определение за одобряване на споразумение в сила на 31.10.2001 г. за деяние извършено на 02.8.1999г. по чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от три месеца, изпълнението на което е отложено за срок от две години.
22. По НОХД № 6/2001г. по описа на РС-Несебър с присъда, влязла в сила на 30.11.2001г. за деяния извършени на 27.05. 2000г. по чл. 195, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, чл. 188, ал. 1, чл. 149, ал. 1 и чл. 195, ал. 1, т. 5 , във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 и 4 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от пет месеца, изпълнението на което е отложено за срок от петнадесет месеца.
23. По НОХД № 221/2010 г. по описа на РС-Несебър с присъда, влязла в сила на 28.10.2010г. за деяние извършено на 17.07.2005г. по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК Щ. е осъден на „ЛОС " за срок от десет месеца при първоначален строг режим.
НРС намира, че понастоящем са налице условията за определяне на осьдения Щ. общи наказания по следните групи осъждания:
1. По осъжданията му по НОХД № 519/2001 г. на БРС, по НОХД №17/2001г. на НРС, по НОХД № 6/2001 г. на НPC, по НОХД № 545/2001 г. на БРС, по НОХД №519/2001 г. на БРС, по НОХД №97/2001 г. на НРС, по НОХД № 19/2007 г. на БРС, по НОХД №206/2002 г. на БРС, по НОХД №1641/2007 г. на БРС, тъй като престъпленията, за които са му наложени наказания по посочените осъждания също се намират помежду си при условията на реална съвкупност - извършени са от осъдения преди за което и да е от тях да е имало в
 
59 ЧНД No 1073/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Л.П.,
Г.Й.Г.
Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.12.2010г., в законна сила от 23.12.2010г.

ВРЪЩА внесените по сметка на РС-гр.Несебър парични гаранции по ДП № 844/2000г. по описа на РУП-гр.Несебър, вх.№ 1054/2000г. по описа на РП-Несебър на лицата Р.Л.П. с ЕГН ********** и Г.Й.Г. с ЕГН **********, след представяне на лични карти от лицата или изрични пълномощни от техни представители за това.
УКАЗВА на Р.Л.П. и Г.Й.Г. да представят вносните бележки за внесените гаранции - в оригинал, върху които да се извърши отбелязване за тяхното връщане по надлежния ред.
Определението е окончателно. 
60 НАХД No 472/2010, V състав Административни дела Б.А.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС,
К.Б.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 27.12.2010г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000534 от 10.06.2010г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на Б.А.Б. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.40, т.7 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили (Наредба № 2/2002г.) и на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.40, т.8 от Наредба № 2.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
61 ЧНД No 1079/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 27.12.2010г., в законна сила от 27.12.2010г.
на основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на С.К.С., с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 1299/2003 г. по описа на РУП - Несебър – адв. П. П. от АК-гр.Бургас.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.

 
62 НОХД No 1080/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 27.12.2010г., в законна сила от 27.12.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1080/2010 година по описа на РС-гр.Н**** споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Н**** и адв.П.П. ***, служебен защитник на подсъдимия С.К.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.К.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, работи в ДКЦ”Ел М.”, шофьор снабдител, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2003 год., около 02.30 часа в гр.Н****, общ.Н****, управлявал л.а „****” с ДК № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила, а именно 2.12 промила, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.2, б.”Б”, вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 700 /седемстотин/ лева в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК С.К.С. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1080/2010г. по описа на РС-гр.Н****.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.К.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.К.С.
 
63 Гражданско дело No 910/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Й.И.Г. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.И.Г. с ЕГН **********,*************,, че съществува вземането на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД- Бургас със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “*******, представлявано от изпълнителния директор Г. Й. Т. ЕИК*******по Заповед № 91/09.02.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 116/2010 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 862.36 лева (осемстотин шестдесет и два лева и тридесет и шест ст.), представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 22.05.2008 г. до 21.12.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.02.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Й.И.Г. с ЕГН **********,***, к-с “************, да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД- Бургас, рег. по ф.д. №7184/1991 г. на Окръжен съд- Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Победа”, ************, представлявано от изпълнителния директор Г. Й.Тенев, представлявано от изпълнителния директор Г.Й. Т., сумата от 377.00 (триста седемдесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.
Решението е окончателно.


 
64 Гражданско дело No 1175/2010, IV състав Развод по взаимно съгласие С.М.Н.,
Д.Д.Н.
  Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 41/27.05.1995 г. на Община Несебър граждански брак между С.М.Н., ЕГН **********, и Д.Д.Н., ЕГН **********,***, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:
1. Съпрузите не си дължат издръжка един на друг.
2. Съпрузите нямат семейно жилище.
3. След развода съпругата ще запази фамилно си име- Н..
4. Придобитото по време на брака имущество е поделено извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер. Личните вещи са еднолична собственост на всеки от съпрузите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
65 НЧХД No 849/2010, VI състав НЧХД В.К.Д. Н.П.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 17.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
СЪДЪТ, с оглед заявеното от тъжителката оттегляне на частната тъжба, намира, че са налице основанията на чл.24 ал.4 т.4 от НПК, поради което
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 849/2010г. по описа на Районен съд- гр.Несебър.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

 
66 НОХД No 995/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ю.А.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 28.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 995/2010 г. по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Анна П*** – прокурор в РП-гр.Н***, адв.А.Ж. ***, защитник на подсъдимия А. и подсъдимият Ю.А.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият Ю.А.А. – роден на *** ***, притежаващ лична карта № ***, издадена на ***год. от МВР- ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, строител, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2010 година около 01.45 часа по третокласен път 9061, в близост до кариера за инертни материали “***”, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***” с рег. № ***КР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.42 / едно цяло и четиридесет и две на хиляда/, установено по надлежния ред, с химическа експертиза № ***. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР- ***, поради което и на чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” му ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за 1 /една/ година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Ю.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем / месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия А. е било отнето по административен ред, считано от 23.08.2010 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ю.А.А. със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 995/2010г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Ю.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Ю.А.А.
 
67 НОХД No 1082/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Д.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 28.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1082/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.Д.Д. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което Н.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, неосъждан, строителен работник, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.11.2010 година около 09.45 часа на главен път ІІІ 906, преди разклона за с.Козичино, в посока към с.Паницово, общ. Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “ВАЗ” с ДК №******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.31 /едно цяло и тридесет и едно на хиляда/, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1119/11.11.2010г. на СХЛ към БНТЛ при ОД на МВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за 1 /една/ календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Н.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Н.Д. е било отнето по административен ред, считано от 07.11.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.Д.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 32,00 (тридесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №1082/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Н.Д.Д.
 
68 ЧГД No 169/2009, II състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК К.С.Х. Д.А.Б. Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Разпореждане от 20.05.2009г., в законна сила от 29.12.2010г.
Длъжникът Д.А.Б. с ЕГН - **********,***, да заплати/заплатят солидарно/разделно на кредитора: К.С.Х. с ЕГН - **********,***, сумата от 1000лв./хиляда/лева - частична претенция от цялостна такава в общ размер от 4250евро, представляващи договорна неустойка за периода от 28.01.2008г. до 30.03.2009г. по нот.акт № 147, том VІ, рег. № 3151, дело № 1110 от 28.03.2007г. по описа на нотариус Ст.А., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението-30.03.2009г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 20лв./двадесет/лева, представляващи разноски по делото.
 
69 НАХД No 712/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Л.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 03.12.2010г., в законна сила от 29.12.2010г.
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА Е.Л.М. род. на ***г***, поС.ен адрес,***, ЕГН **********, турчин, български и турски гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.09год. около 08.00ч. по Главната алея в к.к.”С.Б.” в близост до х-л „А.” в посока гр.С.В. управлявал МПС – л.а.марка “О.В.”, с ДК№ А .... ВР, собственост на Е.Н.К. от гр.Б. в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №4509/13.10.08год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Б..

Е.Л.М.
Мотиви от 11.12.2010г.
 
70 ЧНД No 976/2010, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК M.D РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГР.НЕСЕБЪР Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 06.12.2010г., в законна сила от 29.12.2010г.
На основание чл.243, ал.5, т.З от НПК, Несебърският районен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ Постановление от 15.10.2010 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за прекратяване на наказателното производство по ДП с неясен номер по описа на РУ „Полиция"- Несебър, образувано за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобща ането му пред Окръжен съд- Бургас.

 
71 Гражданско дело No 1071/2010, IV състав Облигационни искове Х.И.Х. С.И.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 30.12.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на Х.И.Х., живущ ***, срещу С.И.К., живущ ***, възлизащо на сумата от 8 000 лв. /осем хиляди лева/, представляваща уговорена договорна неустойка съгласно чл.4 от договор от 05.10.2005 г., сключен между страните за уреждане на отношенията им, свързани с изграждане на трафопост в УПИ ІІ 506134, кв.506 по ПУП на гр. Обзор.
ОСЪЖДА С.И.К., ЕГН **********,***, да заплати на Х.И.Х., ЕГН **********,***, сумата от 174 лв. /сто седемдесет и четири лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство.
Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.
Заверен препис от решението да се приложи по ч.гр.д. № 761/2009 г. по описа на РС- Несебър.

 
72 НОХД No 813/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.О. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 30.12.2010г., в законна сила от 30.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 813/2010г. по описа на РС-***, а именно прокурор Камен Господинов от РП- ***, подсъдимия М.А.О. и неговия защитник адв.А*** Ж*** от АК- Б***, както следва:
Подсъдимият М.А.О.- роден на *** ***, ЕГН **********,*** и с настоящ адрес:***, български гражданин, женен, неосъждан, начално образование, безработен, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2010 год. около 11.45 часа в село К***, общ. ***, е управлявал МПС – л.а. „***” с рег.№ ***без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 2027/13. 05. 2009 год. на началника на РУП – гр. ***, влязло в сила на 24.12.2009 год., поради което и на основание чл. 343в ал. 2, вр. с ал.1 от НК с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за 1 /една/ календарна година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 813/2010г. по описа на РС-***.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимата и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.А.О. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.


Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Б***в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М.А.О.