РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2014г. до 30.4.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 901/2009, V състав Други дела М.И.Г. Г.П.О.,
П.Н.О.,
Л.П.Ш.,
Щ.Г.Ц.,
В.Г.О.,
Д.Х.Ч.,
С.Х.А.,
Л.Х.Р.,
Д.Т.Д.,
Д.Т.А.,
Х.Т.Д.,
Р.П.М.,
Н.П.Ч.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.И.Г. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител Я.П.В., ЕГН **********, двете с адрес:***, иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, за приемане за установено по отношение на Г.П.О. с ЕГН **********, П.Н.О. с ЕГН **********, Л.П.Ш. с ЕГН **********, Щ.Г.Ц. с ЕГН **********, В.Г.О. с ЕГН **********, всички с адрес: гр.Несебър, ул.„Отец Паисий” №*а, че същите не са собственици на **90/*** кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** с площ от *** кв.м., с трайно предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване - пасище, представляващ бивш имот № ***, съставляващ пасище, мера с площ от *** кв.м., ІІІ категория, местност „Ч.”, по плана за земеразделяне на землището на гр. Несебър, при граници: имот № ***-пасище, мера на наследниците на И.Д. Ч., имот № ***-полски път, защриховани на скицата към заключението на вещото лице В.Г. с червено.  ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.И.Г. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител Я.П.В., ЕГН **********, двете с адрес:***, иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, за приемане за установено по отношение на Д.Х.Ч. с ЕГН **********,***, С.Х.А. с ЕГН **********, с адрес: гр.Стара Загора, ул.„Августа Траяна” № 32, Л.Х.Р. с ЕГН **********,***, Д.Т.Д. с ЕГН **********, Д.Т.А. с ЕГН **********, Х.Т.Д. с ЕГН **********, тримата с адрес: гр.Несебър, ул.„Николай Лъсков” № 6, Р.П.М. с ЕГН ********** и Н.П.Ч. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр.Несебър, ул.„........., че същите не са собственици на 2015/*** кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** с площ от *** кв.м., с трайно предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване - пасище, представляващ бивш имот № ***, съставляващ пасище, мера с площ от *** кв.м., ІІІ категория, местност „Л./”, по плана за земеразделяне на землището на гр. Несебър, при граници: имот № ***-пасище, мера на наследниците на Г. Т.З., от две страни имот № ***-полски път, имот № 0***-пасище, мера на наследниците на П.И.К., защриховани на скицата към заключението на вещото лице В.Г. със синьо.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:      
В законна сила от 1.4.2014г.
2 Гражданско дело No 642/2012, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци О.ЕООД,
В.В.Г.
С.В.Б.,
А.С.Б.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от В.В.Г., роден на *** г., гражданин на Русия, против С.В.Б., роден на *** г., и А.С.Б., родена на *** г., двамата руски граждани, живущи в ***, иск за осъждане на ответниците да му заплатят солидарно сумата от 3000 лв. /три хиляди лева/, представляващи нанесени му неимуществени вреди вследствие изгаряне на лек автомобил марка „Мерцедес бенц” с рег. № ***, собственост на „О.” ЕООД, изразяващи се в неудобството от липсата на личен транспорт за придвижване, провал на почивката на ищеца и на неговото семейство, изгубено време по институции за установяване причината за пожара, обидното поведение и закани на ответника.  ОТХВЪРЛЯ предявеният от „О.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Равда, комплекс „Ключ към морето”, ул. „....., представлявано от В.В.Г., против С.В.Б., роден на *** г., и А.С.Б., родена на *** г., двамата руски граждани, живущи в ***, иск за осъждане на ответниците да заплатят на дружеството солидарно сумата от 15 450 лв. /петнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/, представляващи нанесени имуществени вреди вследствие изгаряне на лек автомобил марка „Мерцедес бенц” с рег. № ***, изразяващи се в стойността на автомобила, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 22.07.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА В.В.Г., роден на *** г., гражданин на Русия, и „О.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Равда, комплекс „Ключ към морето”, ул. „Лагуна”, № 7, представлявано от В.В.Г., да заплатят по равно на С.В.Б., роден на *** г., руски граждани, живущ ***, сумата от 2480 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски.  ОСЪЖДА В.В.Г., роден на *** г., гражданин на Русия, и „О.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Равда, комплекс „Ключ към морето”, ул. „Лагуна”, № 7, представлявано от В.В.Г., да заплатят по равно на А.С.Б., родена на *** г., руски граждани, живуща ***, сумата от 2730 лв. /две хиляди седемстотин и тридесет лева/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски.  ОСЪЖДА В.В.Г., роден на *** г., гражданин на Русия, и „О.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Равда, комплекс „Ключ към морето”, ул. „Лагуна”, № 7, представлявано от В.В.Г., да заплатят по равно на сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ....... сумата от 1000 лв. /хиляда лева/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски.  Решението е постановено при участието на сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ....... и *** ЕООД, ЕИК .........., със седалище и адрес на управление ***, в качеството им на трети лица- помагачи.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 1.4.2014г.
3 Гражданско дело No 135/2014, VI състав Искове по КТ И.Н.А. СТОЯН ЛИПЧЕВ МАРКОВ ЕТ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 4.3.2014г.
ОСЪЖДА ЕТ „С.Л.М. с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на И.Н.А. ***, с ЕГН **********, сумата от 365.93 лева (триста шестдесет и пет лева и деветдесет и три ст.), представляваща трудово възнаграждение за м.август 2013 г., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендирания размер от 430.00 лева.  ОТХВЪЪРЛЯ иска на И.Н.А. ***, с ЕГН **********, против ЕТ „С.Л.М. с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, за заплащане на сумата от 2 059.02 лева (две хиляди и петдесет и девет лева и две ст.), представляваща възнаграждение за положен през периода 11.06.2013 г. – 31.08.2013 г. извънреден труд в бистро „Съни холидейс”, находящо се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър.  ОСЪЖДА И.Н.А. ***, с ЕГН **********, да заплати на „С.Л.М. с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 204.72 лева (двеста и четири лева и седемдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.  
В законна сила от 1.4.2014г.
4 АНД No 887/2012, VI състав По ЗД по пътищата Н.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4954/24.10.2011 на началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.3, т.2, предл. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Н.Д.К. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл.100, ал.2, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 29.09.2011 г. около 12.30 часа на път клас 3 № 9061 до хотел “Сезони” в посока кръстовище с. Тънково е управлявал товарен автомобил с рег. № ****, без поставен валиден винетен стикер.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 1.4.2014г.
5 АНД No 55/2014, I състав По ЗГ и ЗЛОД Г.И.К. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.3.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 615/08.01.2014 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.84 ал.2 и чл.65 т.10 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.96 ал.1 от ЗЛОД, чл.84 ал.2, чл.94, ал.1, чл.95 ал.1 и ал.2 от същия закон и на осн.чл.53 ал.1 ти ал.2 от ЗАНН, на Г.И.К., ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 200 /двеста/ лева и „Лишаване от право на ловуване” за срок от 3 /три/ години. Със същото наказателно постановление са отнети в полза на държавата вещите „предмет” на нарушението – 1 бр.ловен боен фар и ловна карабина с №НО76901, калибър 308, марка „Савидж” и вещи послужили за извършване на нарушението: 1 бр.лек автомобил „М.Ш.” с рег. № ......   Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.      
В законна сила от 1.4.2014г.
6 ЧНД No 205/2014, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 2.4.2014г.
Уважава чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на П. А. К. с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-2339/2011г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.П. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.4.2014г.
7 НОХД No 206/2014, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 2.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 206/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, адв. П.П. в качеството му на служебен защитник на подсъдимия П.А.К. със снето по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА П.А.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, на 24.08.2013 г. в търговски обект в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алеята пред х-л „Олимп”, без съгласието на притежателя на изключителното право, използва в търговската си дейност, като предлага за продажба стоки с наименование на марките „Найк” и „Адидас”, без правно основание, както следва: 26 бр. горници, черни на цвят означени със знак сходен на регистрираната марка «Адидас» с единична стойност 10.00 лв. общо на стойност 220.00 лв.; 22 бр. горници, бели на цвят означени със знак сходен на регистрираната марка «Адидас», с единична стойност 10.00 лв., общо на стойност 260.00 лв.; 1 бр. тениска, зелена на цвят, означена със знак сходен на регистрираната марка «Адидас», с единична стойност 5.00 лв.; 1 бр. тениска, зелена на цвят, означена със знак сходен на регистрираната марка «Адидас», с единична стойност 5.00 лв.; 3 бр. тениски, сини на цвят, означена със знак сходен на регистрираната марка «Найк», с единична стойност 5.00 лв., на обща стойност 15.00 лв., всички вещи на обща стойност 505.00 лева /петстотин и пет лева/, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.4, вр. чл.55, ал.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр.с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.1, т.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” на подсъдимия.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1 от НК, в полза на Държавата вещите, които са служили за извършване на престъплението, а именно: 26 бр. горници, черни на цвят означени със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; 22 бр. горници, бели на цвят означени със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; 1 бр. тениска, зелена на цвят, означена със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; 1 бр. тениска, зелена на цвят, означена със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; 3 бр. тениски, сини на цвят, означена със знак, сходен на регистрираната марка «Найк»,.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, П.А.К. да заплати в полза на Държавата сумата от 160.00 лв. (сто и шестдесет лева), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 206/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  ОТМЕНЯ взетата спрямо П.А.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
П.А.К.
В законна сила от 2.4.2014г.
8 АНД No 665/2013, I състав Административни дела Е.П.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.11.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №268/09.07.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Е.П.Е., ЕГН:********** *** административно наказание: „глоба” в размер на 3000 /три хиляди лева/ и отнемане на Разрешение сер.Р, №0210553 за срок от 1 /една/ година на основание чл.184, ал.1 от ЗОБВВПИ – Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 4.4.2014г.
9 АНД No 818/2013, V състав Административни дела АПОЛОН-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.11.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-2502352 от 07.12.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което за административно нарушение на чл.261 от Кодекса на труда /КТ/ във връзка с чл.8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, на основание чл.415в, ал.1 от КТ, на ЕТ „А.Н.” с ЕИК.........., със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”Отец Паисий” № 25, ет.3, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”........ /чрез адв.В.В. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 4.4.2014г.
10 АНД No 18/2014, III състав Административни дела В.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 17.3.2014г.
О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ НП № 229/30.08.2013 г., издадено от упълномощено лице от Кмета на Община Несебър, с което на В.Г.П. за нарушение на чл. 2, ал 3 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Несебър и на основание чл. 2, ал. 8, вр. чл. 61, ал. 5 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено наказание глоба в размер на 200 лева.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по АНД № 18/2014 г. по описа на РС Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АС- гр.Бургас в 7-дневен срок, който за жалбоподателката тече от днес, а за административнонаказващия орган- Кмета на общ.Несебър и за РП Несебър, от уведомяването им.  Препис от определението да се изпрати на Кмета на Община Несебър.  
В законна сила от 4.4.2014г.
11 АНД No 97/2014, IV състав По ЗД по пътищата Д.О.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.3.2014г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 63/16.01.2014 г. на Началник сектор ОП при РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на Д.О.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.4.2014г.
12 ЧГД No 312/2014, I състав Други ЧГД С.А.Р. В.М.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.4.2014г.
РАЗРЕШАВА на лице С.А.Р., ЕГН: **********, с с постоянен адрес:*** , действаща със знанието и съгласието на единствения си родител-майка: А. Русенова А. да сключи граждански брак с пълнолетното лице В.М.М., ЕГН: ********** ***    На основание чл.537, ал.1 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.4.2014г.
13 НОХД No 751/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 21.1.2014г.
ПРИЗНАВА М.П.Г., родена на ***г***, с постоянен адрес:***8, българка, българска гражданка, неомъжена, осъждана, със средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 13.09.2011 г., около 01,30 часа, пред хотел „Централ” в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, отнела чужди движими вещи – сумата от 72,00 /седемдесет и два/ лева от владението на Д. С. Г., роден на ***г. в Русия, руски гражданин, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, б.”б” от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:  „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ДВЕ години с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК;  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДВЕ години, на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК;  „Безвъзмезден труд в полза на обществото” 300/триста/ часа годишно за ДВЕ поредни години, на основание чл.42а, ал.2, т.6 от НК, като я ОПРАВДАВА по първоначалното обвинение по чл.195, ал.1, т.4, предл. трето от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК.      ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата М.П.Г. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 774.54 лева (седемстотин седемдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки ), представляваща разноски по делото.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
М.П.Г.
Мотиви от 11.2.2014г.
В законна сила от 8.4.2014г.
14 АНД No 276/2013, VI състав Административни дела КОСТОВ Г 2 ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 8.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14/21.02.2013 г. на кмета на община Несебър, с което за нарушение по чл.18, т.2 от Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър, на основание чл. 91, във връзка с чл. 95 от същата наредба, е наложено на “К.- Г2” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. “И.В.” № *, представлявано от управителя Г.И.К., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за замърсяване на уличното платно със земна маса (кал) от действащ строителен обект- жилищна сграда “А.- Несебър”, намираща се в района на комплекс “А.”, ул. “К.”, в дясно от пътя Несебър - Равда.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 8.4.2014г.
15 АНД No 814/2013, VI състав Административни дела А.-Д. Н. ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.11.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 25-2502303/07.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 415в, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на ЕТ „А-Д.Н.” с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. „Отец Паисий” № 25, ет.3, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, за това, че на 12.08.2012 г., в качеството на работодател не е изпълнил задължението си да държи на разположение на контролните органи в обект- баничарница „В.”, находяща се в гр. Н., ул. „Х.К.” № **, екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и график за редуване на смените и почивните дни на работниците, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 300 лева на 100 (сто) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 8.4.2014г.
16 АНД No 8/2014, III състав По ЗД по пътищата Х.Н.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2743 от 23.08.2013г. на Началника на РУП – Несебър, В ЧАСТТА, с която на Х.Н.А. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. (петдесет лева) и на основание чл.6, т.9 от Наредба Із – 2539 от 17.12.2012г. за отнети 6 (шест) контролни точки.   ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2743 от 23.08.2013г. на Началника на РУП – Несебър, В ЧАСТТА, с която на Х.Н.А. с ЕГН **********,***, за нарушение на 157, ал.6 от ЗДвП, на основание чл.181, т.3 от ЗдВП, е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. (двадесет лева).     Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 9.4.2014г.
17 НОХД No 218/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.И.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 9.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между стрА.те споразумение по НОХД № 218/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно:  Обвиняемият Й.И.И.- роден на *** ***, с постоянен адрес-***, българин, български граждА.н, неосъждан, женен, със средно образовА.е, безработен, ЕГН:********** се признава за виновен в това, че на 04.07.2013г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в търговски обект, находящ се пред хотел „Р.", като ЕТ „А.-Й.И.", без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13,ал.1 от Закона за марките и графските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрА. на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на арката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно член 22,ал.1 от Закона за марките и географските означения /притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия /на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвал в търговската си дейност, следните марки , обект на защита по ЗМГО, поставени на стоки за продажба, както следва:  - Двадесет и шест чифта кецове „CONVERSE", с единична цена като неоригинали- 21,50лв. (82,44лв. като оригинали), носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „CONVERSE" /Конверс/, притежА.е на Converse Inc.,US А и идентични на стоките, за които регистрирА.те марки са получили закР.,  - Четиридесет и един чифта гуменки „CONVERSE", c единична цена като неоригинали 17,50лв. (71,72лв. като оригинали), носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „CONVERSE" /Конверс/, притежА.е на Converse Inc.,USA и идентични на стоките, за които регистрирА.те марки са получили закР., всички носещи графично и словно изображение на гореописА.те търговски марки, като общата стойност на вещите като неоригинали е 1276,50 лв. (хиляда двеста седемдесет и шест лева и петдесет стотинки) и 5084,74лв. (пет хиляди осемдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки) като оригинали, поради което и на основА.е чл.172б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» и «ГЛОБА» в размер на 300 лв./триста лева/.  ОПРЕДЕЛЯ, на основА.е чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр.с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   -Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяването ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОТНЕМА, на основА.е чл.53, ал.1 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства- двадесет и шест чифта кецове „CONVERSE", носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „CONVERSE" /Конверс/, притежА.е на Converse Inc.,US А и четиридесет и един чифта гуменки „CONVERSE", носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „CONVERSE" /Конверс/, притежА.е на Converse Inc.,USA.  ОСЪЖДА, на основА.е чл.189, ал.3 от НПК, Й.И.И. да заплати в полза на Държавата сумата от 145,00 лв. (сто четиридесет и пет) лева, представляващи направени разноски.    След подписване на споразумението от стрА.те и на основА.е чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 218/2014г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.    
Й.И.И.
В законна сила от 9.4.2014г.
18 ЧГД No 345/2014, V състав Други ЧГД В.С.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.4.2014г.
РАЗРЕШАВА на М.И.Т. с ЕГН ********** и С.И.С. с ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на малолетната им дъщеря В.С.С., родена на ***г., с ЕГН **********, всички с настоящ адрес: гр.Несебър, ж.к.”Черно море-2”, кв.16, № 71, да изтеглят сумата в размер на 3411,48 щатски долари /три хиляди четиристотин и единадесет щатски долара и четиридесет и осем цента/, ведно с дължимата лихва от банкова сметка ***: ***, открита на името на детето В.С.С. с ЕГН ********** в Банка ДСК - клон Несебър, както и да закрият сметката по влога.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.4.2014г.
19 ЧНД No 106/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.3.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д.Г.К. с ЕГН ********** по НОХД № .../2013г. и НОХД № ../2014г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, бунгало зад супермаркет „З.”, за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание времето, през което осъденият е търпял наказание пробация по присъдите, включени в съвкупността, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
Д.Г.К.
В законна сила от 10.4.2014г.
20 НОХД No 219/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.С.Й. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 10.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Калина Георгиева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия З.С.Й., със снета по делото самоличност, и адв. П.П. *** защитник на подсъдимия Й., съгласно което:   ПРИЗНАВА З.С.Й., роден на *** ***, област Пазарджик, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работещ като дърводелец към фирма „Възраждане 2000”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2014 г., около 00.40 часа, в к.к. "Слънчев Бряг", община Несебър, област Бургас, в близост до „Голдън Форт”, в посока гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Опел”, модел „Кадет” с рег. № ВР 8346 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно – с 1,57 промила алкохол, установено по надлежния ред с Протокол № 195/04.04.2014 г., от изготвена по делото химическа експертиза, издадена от специализирана химическа лаборатория към БНТЛ – ОДМВР Бургас, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ТРИ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК така определеното наказание „лишаване от свобода” срок от ТРИ години.  Не налага наказанието по чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК поради неправоспособност на водача.   ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия Здравков С.Й. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 219/2014г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо З.С.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
З.С.Й.
В законна сила от 10.4.2014г.
21 Гражданско дело No 229/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СД ХЕЛИОС ПЛОВДИВ-ВАСИЛЕВ И С-ИЕ ПЕРЧЕМЛИЕВ ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на СД „Х.” ЕООД, БУЛСТАТ ...., със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „..... представлявано от Е. Емилова Василева, против „П.” ЕООД, ЕИК 102100477, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, Промишлена зона, представлявано от Т. Вълчев Перчемлиев, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 1670,22 лв., представляваща незаплатен остатък по фактура № 0000175816/10.04.2006 г. на стойност 10 021,32 лв., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на завеждане на иска- 29.12.2010 г. до окончателното заплащане, както и сумата от 100 лв., представляваща лихва за забавено плащане за периода от 10.04.2006 г. до 29.12.2010 г.  ОСЪЖДА СД „Хелиос- Пловдив- Василев и Сие” ЕООД, БУЛСТАТ 020837553, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски”, № 9а, представлявано от Емилия Емилова Василева, да заплати на „П.” ЕООД, ЕИК 102100477, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, Промишлена зона, представлявано от Т. Вълчев Перчемлиев, сумата от 300 лв. /триста лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 11.4.2014г.
22 Гражданско дело No 221/2014, IV състав Искове по КТ О.Р.О. ДЕЧИ-СА АД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.3.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 310/25.03.2014 Г. ВРЪЩА исковата молба на О.Р.О., ЕГН: ********** с адрес за призоваване : Бургас, ул.”Ген.Гурко” №9, ет.5, чрез адв. Ж.Й. против „Дечи СА” ЕАД гр.София.   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 221/2014г. по описа на РС-Несебър.  
В законна сила от 11.4.2014г.
23 АНД No 331/2013, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) МОНАРХ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.5.2013г.
   на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №25674/05.12.2012 г. на директора на Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.за з.на п. с което на “М.” ООД, ЕИК 123070763, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Света Троица” №196,ет.3, представлявано от управителя А.Х.М. , на основание чл.86 от ЗТ му е наложена „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.47, ал.1,т.1 от ЗТ за това, че дружеството-жалбоподател, осъществява туристическа дейност-хотелиерство, без да е поставил ценоразпис за нощувките и допълнителните услуги във всяка стая.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №25674/05.12.2012 г. на директора на Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.за з.на п. с което на “М.” ООД, ЕИК 123070763, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Света Троица” №196,ет.3, представлявано от управителя А.Х.М. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл.46, т. 1 от ЗТ, на осн.чл.73 от ЗТ /отм/ , както и с което му е наложено адм.наказание на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.127 ал.2 от ЗЗП.  Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 11.4.2014г.
24 АНД No 382/2013, I състав Административни дела БЕДРОК 75 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:      ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0203685 от 15.02.2013г. на Директора на Д”Инспекция по труда” Бургас, с което на основание чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „Б.7.” ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул.”М.” № **, представлявано от управителя И.В.И.,*** /чрез адв.Г.С. ***/, е наложено административно наказание: „имуществена санкция” в размер на 3000 /три хиляди/ лева.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 11.4.2014г.
25 АНД No 482/2013, IV състав Административни дела МИШЕЛ 56 ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.8.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203424/18.04.2013 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.128, т.1 и т.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5 от КТ, на „М.5.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „Д.”, № **, представлявано от М.П.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 11.4.2014г.
26 АНД No 542/2013, IV състав По ЗД по пътищата Т.Д.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.8.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1198/14.05.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на Т.Д.Ш., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.4.2014г.
27 АНД No 786/2013, IV състав По ЗД по пътищата О.Т.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.11.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1858/12/25.06.2013 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.139, ал.5, от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.2, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на О.Т.А., ЕГН **********,***, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1500 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.4.2014г.
28 ЧНД No 224/2014, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 11.4.2014г.
На основание чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, във връзка с чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по БП № 14-175/2014г. по описа на РУП-Несебър ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТЕВ с ЕГН **********, адвокат П.В.П. ***.    Определението е окончателно.  
В законна сила от 11.4.2014г.
29 НОХД No 225/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 11.4.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Г.Д.М. и неговия защитник адв. П.П. споразумение по НОХД № 225/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Д.М.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, охранител, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2014г., около 18,30 часа на главен път І-9, посока гр.Варна- гр.Бургас, срещу Аквапарк курортен комплекс „Слънчев бряг”, управлявал МПС- л.а. „Фолксваген Пасат” с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,38 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.  НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемия Г.Д.М. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Г.Д.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Г.Д.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 06.04.2014 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.Д.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 (тридесет и девет лева и осем стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 225/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Д.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Г.Д.М.
В законна сила от 11.4.2014г.
30 НОХД No 226/2014, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Л.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 11.4.2014г.
и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът          О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н. с подсъдимия М.Л.А., със снета по делото самоличност, и адв. С.М. *** защитник на подсъдимия А., съгласно което:   ПРИЗНАВА М.Л.А. роден на *** г. в гр.Сливен, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно-специално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2014 г. около 22.45 часа в автобус марка „Мерцедес” с ДК № ***** на „Автротранспорт 2000” АД- Слънчев Бряг, по маршрут с.Р.- гр.Н., е направил опит да отнеме сумата от 299.00 лева /двеста деветдесет и девет лева/ в банкноти от владението на Й.Ж. Димитрова от с.Горица /на длъжност кондуктор/, с намерение противозаконно да ги присвои, като я заплашил с газ-сигнален пистолет, марка „IWC”, модел 59, калибър 9мм Р.А., като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини /заловен и задържан от шофьора на автобуса И.Д. до идването на полиция/, поради което и на основание чл.198, ал.1,вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ТРИ месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС „строг” режим на изтърпяване на наложеното наказание в Затвор или затворническо общежитие от затворен тип.  ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1 б. А от НК в полза на Държавата средството на престъплението, представляващо газ-сигнален пистолет, марка „IWC” Мод.59, кал.9ммР.А., което понастоящем се намира в служба „КОС” при РУП Н..  ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия М.Л.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 88.95 лева (осемдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 226/2014г. по описа на РС-Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Задържане под стража за срок от 72 часа” и с оглед наложеното наказание по споразумението намери, че са налице основания за вземане на мярка за неотклонение „Домашен арест” до привеждане в изпълнение на наказанието по споразумението.  Мотивиран от горното, съдът        О П Р Е Д Е Л И :    ВЗЕМА спрямо М.Л.А. мярка за неотклонение “ДОМАШЕН АРЕСТ”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Б..    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  След като одобри споразумението и като съобрази, че деянието по настоящото дело е извършено в изпитателния срок на присъдата по НОХД № 152/2012 г. по описа на РС Генерал Тошево, с която за престъпление, извършено на 12/13.08.2010 г. по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 т. 1 е наложено наказание от три месеца „Лишаване от свобода” изпълнението на което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години, присъдата е влязла в сила на 02.08.2012 г., а деянието по настоящото дело е извършено на 08.04.2014 г., следователно в изпитателния срок на условната присъда, намери, че са налице предпоставките на чл. 68, ал. 1 от НК.  Мотивиран от горното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на М.Л.А. по НОХД № 152/2012 г. по описа на РС Генерал Тошево наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ месеца.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Б..  
М.Л.А.
В законна сила от 11.4.2014г.
31 Гражданско дело No 1050/2013, V състав Вещни искове М.Щ.Д. С.И.В.,
В.И.В.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 14.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1050/2013г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 12.4.2014г.
32 Гражданско дело No 735/2012, V състав Други дела СИБО БИЛДИНГ ЕООД ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЕТ. СОБСТВЕНОСТ НА БЛОК"В" В К.-ЖИЛ. СГРАДА КК"ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ" ГР. ОБЗОР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.4.2013г.
Р Е Ш И:    ОТХВЪРЛЯ исковата молба на „С.Б.” ЕООД с ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр.В., ул.”А.К.” №*, представлявано от управителя н.п.н., подадена чрез процесуалният му представител – адв.М.Д. *** със съдебен адрес: гр.В., ул.”А.К.” №* против Етажните собственици на етажната собственост на блок „В” в курортно-жилищна сграда в КК „о.б.р.” – гр.о., общ.н., представлявани от Управителния съвет: п.е.й., с адрес: ап.***, х.а., с адрес: ап.013 и с.с.м., с адрес: ап.015, всички находящи се в блок „В”, КК „о.б.р.”-гр.о., за отмяна на всички решения, взети на проведеното на 11.07.2011г. Общо събрание на Етажните собственици на етажната собственост на блок „В” в курортно-жилищна сграда в КК „о.б.р.” – гр.о., общ.н., като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 14.4.2014г.
33 Гражданско дело No 737/2012, II състав Други дела С.Т.Т.,
Т.Т.Т.
ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЕТ. СОБСТВЕНОСТ НА БЛОК "G " В К.-ЖИЛ. СГРАДА КК"ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ" ГР. ОБЗОР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.4.2013г.
Р Е Ш И:    ОТХВЪРЛЯ исковата молба на С.Т.Т. с ЕГН – ********** и Т.Т.Т. с ЕГН – **********,***, ап.60, представлявани от адв.М.Д.Д., съдебен адрес-*** за отмяна поради незаконосъобразност на взетите общо десет решения на Общото събрание, проведено на 10.07.2012г., на ЕС на сграда – блок *, находяща се в КК”О. б. р.”, гр.О., построен в имот с идентификатор 53045.213.560 по кадастралната карта на гр.О., община Несебър, представлявани от управителя К.Х.Л. с адрес -ап.***, блок *, КК”О. б. р.”, гр.О., като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 14.4.2014г.
34 АНД No 915/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.2.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:   ПРИЗНАВА Г.С.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2013 г., около 23,10 ч., в КК „Слънчев бряг”, в района на хотел „Заря”, вървейки посока базар „Палма”, без надлежно разрешително, държал високо рисково наркотично вещество, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 310 от ЗКНВП- кристално вещество със съдържание на метамфетамин 25,10 % и нетно тегло 0,356 грама на стойност 8,90 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лв.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковката, в която се е съдържало веществото, таблетката „Пирамем”, както останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, а именно 0,316 грама, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.С.К. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 71,76 лв. /седемдесет и един лев и седемдесет и шест стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
Г.С.К.
Мотиви от 27.2.2014г.
В законна сила от 14.4.2014г.
35 АНД No 89/2014, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК КИТ-2004 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.3.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1057/09.09.2011г. Директор на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18/06г. на МФ на „К.”ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.Н., ул.”Х.К.” № 1, ет.3, представлявано от управителя А.И.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500лв./петстотин/лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 14.4.2014г.
36 НОХД No 230/2014, V състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 14.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 230/2014 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Севдалина Станева– прокурор в РП-Н. и адв.П.А. ***- упълномощен защитник на подсъдимия Н.П.Г. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА Н.П.Г. – роден на *** ***, с постоянен адрес-*** и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, управител на „Н.М...” ООД, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2013 год. в търговски обект 7.3, находящ се в базар „П." в гр.Н., стара част, без съгласието на притежателя на изключителното право, използва в търговската си дейност марките „Адидас" , "Найк", „Пума" и "Конверс" като предлага за продажба стоки, без правно основание, както следва: тенис фланелки „Адидас" - 34 бр. х 20,00 лв. за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; спортни шорти „Адидас" - 19 бр. х 18,00 лв. за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; спортни горнища „Адидас" - 20 бр. х 45,00 лв. за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; спортни комплекти „Адидас" - 2 бр. х 64,00 лв. за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; анорак „Адидас" - 1 бр. х 58,00 лв. за брой, означен със знак, сходен на регистрираната марка «Адидас»; анораци „Конверс" - 3 бр. х 52,00 лв. за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Конверс»; тенис фланелка „Конверс" - 1 бр. х 20,00 лв. за брой, означена със знак, сходен на регистрираната марка «Конверс»; шорти /спортни, къси/ „Найк" - 3 бр. х 18,00 лв. за брой, означени със знак сходен на регистрираната марка «Найк»; тенис фланелки „Найк" - 3 бр. х 20,00 лв. за брой, означени със знак сходен на регистрираната марка «Найк»; тенис фланелки „Пума" - 15 бр. х 21,00 лв. за брой, означени със знак сходен на регистрираната марка «Пума»; потници „Пума" - 5бр. х 16.00 лв. за брой,означени със знак сходен на регистрираната марка „Пума”; спортни комплекти „Пума" - 9 бр. х 58,00 лв. за брой, означени със знак сходен на регистрираната марка „Пума”, всички вещи на обща стойност 3315,00 лева (три хиляди триста и петнадесет) лева, поради което и на основание чл.172б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, на подсъдимия Н.П.Г. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба”.  ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, находящи се на съхранение в РУП- Н., а именно: тенис фланелки „Адидас" - 34 бр. спортни шорти „Адидас" - 19 бр.; спортни горнища „Адидас" - 20 бр.; спортни комплекти „Адидас" - 2 бр.; анорак „Адидас" - 1 бр.; анораци „Конверс" - 3 бр.; тенис фланелка „Конверс" - 1 бр.; шорти /спортни, къси/ „Найк" - 3 бр.; тенис фланелки „Найк" - 3 бр.; тенис фланелки „Пума" - 15 бр.; потници „Пума" - 5бр.; спортни комплекти „Пума" - 9 бр., като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила, за изпълнението на което да се уведоми Началника на РУП- Н..   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.П.Г. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 228 лева (двеста двадесет и осем) лева, представляващи направени по делото разноски.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 230/2014г. по описа на РС – гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Н.П.Г.
В законна сила от 14.4.2014г.
37 АНД No 87/2014, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.В.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.3.2014г.
ПРИЗНАВА Р.В.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник, ЕГН **********, за това че на 14.08.2013г., около 01.15 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, по главната алея, пред хотел „Опел”, посока гр. Св.Влас, управлявал МПС л.а. „Опел Тигра” с ДК№ ......, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние наложено с НП № 94/2010г. на Началника на РУП Бяла Слатина, влязло в сила на 28.03.2013г. – престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/ в полза на Държавата.   Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- Несебър - от получаване на съобщението за това.    
Р.В.И.
Мотиви от 28.3.2014г.
В законна сила от 15.4.2014г.
38 ЧНД No 231/2014, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Х.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.4.2014г.
Уважава на основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.З от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:  НАЗНАЧАВА за служебен защитник на М.Х.М. в качеството му на обвиняем по ДП № 14-2702/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат П.П. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.4.2014г.
39 НОХД No 232/2014, IV състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Х.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 15.4.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 232/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия М.Х.М. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв. П.П. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Х.М.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, пенсионер, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, в периода от 08.05.2012 г. до 19.09.2013 г., в с.Тънково, общ.Несебър, в частен дом на ул. „Преслав”, № 13, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД- гр.Бургас, представлявано от Стилиян Стоянов Гюров, в качеството му на пълномощник на законния представител Ганчо Йовчев Тенев, като възстановил водоподаването в имота, монтирайки на мястото на демонтирания водомер „твърда връзка”- парче тръба РР/полипропилен/, ф20мм, с диаметър на водопроводното отклонение 1/2 цола, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, М.Х.М. да заплати в полза на Държавата сумата от 94.00 (деветдесет и четири) лева, представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 232/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата,    ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Х.М. мярка за неотклонение “Подписка”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
М.Х.М.
В законна сила от 15.4.2014г.
40 ЧНД No 235/2014, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 15.4.2014г.
В законна сила от 15.4.2014г.
41 АНД No 477/2013, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) АРХУС ИНВЕСТМЪНТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.8.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25642 от 21.03.2013 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл.131, ал.1 от Закона за виното и спиртните напитки, на основание чл. 212 от същия закон, на „А.И.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Фердинандова”, № 43, ет.1, представлявано от Д.В.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лв..  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 16.4.2014г.
42 НОХД No 68/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.П.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 16.4.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 68/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.П.П. със защитник адв.Д.Б. споразумение, съгласно което:  Подсъдимият Е.П.П.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, работи като художник, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 11.08.2013, за времето от 05.00 часа до 06.00 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър от бар стол в бар „Мармалад”е отнел чужди движими вещи: Таблет марка „Самсунг Галакси”, сребрист на цвят в черен калъф на стойност 592лв., дамска кожена чанта синя на цвят на стойност 76лв., калъф за лична карта и свидетелство за правоуправление на МПС на стойност 1лв., и сумата от 20лв., всички вещи на обща стойност 689 /шестстотин осемдесет и девет/ лв. от владението на М.К.Х. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд левовата равностойност на откраднатите вещи е възстановена, поради което и на основание чл. 197, т.1 , вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА наа основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Е.П.П. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 82.00 (осемдесет и два) лева, включваща 25 лева за извършена експертиза и 57 лева възнаграждение за явяването на вещите лица.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 68/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.П.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Е.П.П.
В законна сила от 16.4.2014г.
43 АНД No 101/2014, I състав Административни дела ОРБИТА-КОМЕРС ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.3.2014г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 29-0000000379 от 12.04.2012 г.. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”,гр.София, с което за нарушение на чл. 62, ал. 1 във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда , на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда на „О.К." ООД, ЕИК: ......... и адрес по седалище и управление: с. Р., общ. Н., ул. „Р." № 2, представлявано от В.А.Ш. е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева.   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29-0000000379 от 12.04.2012 г.. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”,гр.София в останалата му част като правилно и законосъобразно.    ОСЪЖДА „О.К." ООД, ЕИК: ......... и адрес по седалище и управление: с. Р., общ. Н., ул. „Р." № 2, представлявано от В.А.Ш., да заплати по сметка на Районен съд- Н. сумата от 59.00 лв. /петдесет и девет лева/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 16.4.2014г.
44 ЧНД No 236/2014, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 16.4.2014г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Христо Димитров Христов, адвокат П.Ч. ***. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.4.2014г.
45 НОХД No 237/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 16.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 237/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно:   Обвиняемият Х.Д.Х., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, работи като охрана в х-л „Вела”, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.04.2014г., около 22,20 часа, в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър до бистро „Дани” управлявал МПС – л.а. „Фолксваген голф” № рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 2,49 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за същото деяние /споразумение № 195/10.10.2012г. по НОХД № 885/2012г. на РС-Несебър, влязло в сила на 10.10.2012г./, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2 във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца при първоначален СТРОГ режим в Затвор и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.   ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.2, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Х.Д.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 /три/ години.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Х.Д.Х. да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направени разноски.  След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 237/2014г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:    Предвид обстоятелството, че деянието, за което обвиняемият е привлечен в това му качество е извършено в условията на повторност, а именно в изпитателния срок, определен с влязъл в сила съдебен акт по НОХД № 315/2011г. по описа на Несебърския районен съд следва съдът да приведе в изпълнение и наложеното наказание по това дело, поради което и на основание чл.383, ал.2, вр. чл.306, ал.1, т.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на обвиняемия Х.Д.Х. със споразумение № 63 от 20.04.2011г. на Несебърския районен съд, в сила от 20.04.2011г., наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Бургаския окръжен съд.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:      СЪДЪТ следва да се занимае и с мярката за неотклонение, взета на обвиняемия при привличането му като такъв, а именно подписка, наложена с Постановление на разследващия орган от 10.04.2014г. Предвид обстоятелството, че обвиняемият с постигнатото споразумение е предвидено да изтърпява лишаване от свобода така взетата мярка не следва да се отменя, а същата следва да бъде потвърдена. Поради това на основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Х.Д.Х. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване, или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.  
Х.Д.Х.
В законна сила от 16.4.2014г.
46 ЧГД No 778/2012, IV състав Съдебни поръчки ГРАДСКИ СЪД-ГР. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Синицина Ирина Сергеевна, родена на *** г. в гр. Москва, гражданка на Руската Федерация, с адрес гр. Москва, ул. „Северная”, № 4, апартамент 279, за обезпечение на висящ иск по гр.д. № 2-11155/2012 г. по описа на Градски съд- гр. Железнодорожний, москавска област, Руска Федерация, предявен против Шаврин Александър Василиевич, роден на *** г. в гр. Уляновск, живущ в гр. Железнодорожний, ул. „Пиотерская”, № 27, чрез налагане на обезпечителна мярка „Забрана за извършване на всякакви действия, свързани с отчуждаване на недвижим имоти, съставляващ апартамент № 80, сграда 1, находящ се в КК „Слънчев бряг- запад”, съставляващ поземлен имот 51500.507.635.1.80”.  Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на молителката.    
В законна сила от 17.4.2014г.
47 НОХД No 241/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.В.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 241/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия А.В.М. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА А.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес: ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно-специално образование, общ работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 16.04.2014г., около 01.17 часа, в гр. Несебър, до входа на градския стадион, управлявал МПС – л.а. „Фолксваген Кади” № рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,84 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер”, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 54, ал. 1, от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА година.  ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което подсъдимият М. е бил лише от право да управлява МПС по административен ред, считано от 16.04.2014 г.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 39,08 лева /тридесет и девет лева и осем стотинки/, представляващи направени по делото разноски.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 241/2014г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ОТМЕНЯ взетата спрямо А.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.    
А.В.М.
В законна сила от 17.4.2014г.
48 АНД No 935/2013, I състав По ЗД по пътищата В.К.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.2.2014г.
По изложените съображения, съдът  Р Е Ш И :   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2896/29.08.2013г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на В.К.В., ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП.  Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.4.2014г.
49 АНД No 979/2013, VI състав По ЗГ и ЗЛОД Н.К.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 25.3.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 152/28.06.2013 г. на директора на Регионална дирекция по горите- Бургас, с което на основание чл. 84, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) е наложено на Н.К.Т. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. П., ул. „К.Б. І” № ..., административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, на основание чл. 94, ал.1 от ЗЛОД същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и на основание чл. 95, ал.2 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата вещите, послужили за извършване на нарушението, а именно: автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф” с рег. № ....., боен фар и раница, за това, че на 22.01.2013 г. на територията на ПТ ДЛС Несебър, в землището на с. Б., местността „Л.”, отдел ... „Л”, е ловувал, като е преследвал дивеч, със забранени средства- преследвал дива свиня с автомобил и боен фар, без да е убил или уловил дивеч, без писмено разрешително за лов, в забранено за лов време.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 22.4.2014г.
50 АНД No 17/2014, III състав Административни дела Х.В.Ч. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд.    Р Е Ш И :     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 180 / 28.08.2013г., издадено от вр.и.д. кмет на Община Несебър, упълномощен съгласно Заповед № 129/22.02.2013г. на Кмета на Община Несебър, с което на Х.В.Ч. ***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, му е наложена административна санкция – глоба в размер на 600 лв. (шестстотин лева).     Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.      
В законна сила от 22.4.2014г.
51 АНД No 45/2014, I състав По ЗД по пътищата И.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.3.2014г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2274/24.07.2013г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на И.А.Г., ЕГН: ********** *** е наложена Глоба в размер на 100 /сто/ лв. и Лишаване от право да управление на МПС за срок от 3/три/ месеца, на основание чл.175 ал.1 т.4, от ЗДвП, за нарушение на чл.103 предл.първо от ЗДвП и Глоба в размер на 30 /тридесет/ лева на основание чл.183 ал.3, т.5, предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.6 т.1 предл.3 от ЗДвП.  ОСЪЖДА И.А.Г., ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 12.00 лв. /дванадесет лева/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото.     Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.4.2014г.
52 АНД No 117/2014, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЛЮЛИН 90Н-ИВАН НАНЕВ ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.3.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление №900/2010г. от 17.09.2010г. г. на Директора на ТД”НАП” Бургас, с което за извършено административно нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18 на МФ на осн. чл.185 ал.1 от ЗДДС на И.Й.Н. в качеството му на ЕТ”Л...-И.Н.”, ЕИК: ........., с адрес:*** е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 22.4.2014г.
53 НОХД No 227/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Н.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 227/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и защитникът адв.Антон Желев от АК- Бургас на подсъдимия Ж.Н.Г. споразумение, съгласно което:   Подсъдимият Ж.Н.Г. – роден на ***г***, обл.Бургаска, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2014 г., около 02.40 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, по главната алея на к.к. „Сл.бряг” в близост до х-л „Свежест” управлявал МПС – л.а. марка „Фиат”, модел „Брава” с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.46 (едно цяло и четиридесет и шест) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК подсъдимия Ж.Н.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца.   ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Г. е било отнето по административен ред, считано от 04.04.2014 год..   ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 227/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.Н.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Ж.Н.Г.
В законна сила от 22.4.2014г.
54 НОХД No 914/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Р.Ф. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 21.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Р.Ф.- роден на *** г. в гр.Бон, Германия, живущ ***, германец, германски гражданин, женен, осъждан, със средно образование, пенсионер, за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2012 г., около 15,45 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, от музей „Старинен Несебър”, находящ се на ул.”Месамбрия” № 2А, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /отлепване на двойнозалепваща лента на обозначителна пластмасова табела/, направил опит да отнеме чужди движими вещи- копие на мраморна глава на Бог Хермес от трети век преди Христа, на стойност 1000 лева и обозначителна пластмасова табела с размер 16/3 см. на стойност 4,50 лева, всички вещи на обща стойност 1004,50 лв. (хиляда и четири лева и петдесет стотинки), от владението на M= С. К.- директор управление на музей „Старинен Несебър”, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини /намесата на служители на музея/, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3, във вр. с чл.194 ал.1, във вр. с чл.18 ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия П.Р.Ф. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 246 лв. (двеста четиридесет и шест) лева.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия П.Р.Ф. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Висш съдебен съвет сумата в размер на 143,52 лв. (сто четиридесет и три лева и петдесет и две стотинки).   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес за РП- Несебър и адв.Миланова, а за подсъдимия считано от уведомяването му.    
П.Р.Ф.
Мотиви от 11.3.2014г.
В законна сила от 23.4.2014г.
55 НОХД No 114/2014, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Р.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 4.4.2014г.
ПРИЗНАВА А.Р.И., роден на *** ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, понастоящем в ПД-Бойчиновци, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2013г., около 01.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алеята между хотел „Тракия” и хотел „С.”, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи от владението на А.А.К. от гр.В., Русия, а именно: 1 брой дамска чанта на стойност 05.00 лева; 1 брой мобилен телефон „Нокия”, модел 700 на стойност 315.00 лева; сумата от 15.00 лева и 60.00 евро, равняващи се на 117.00 лева, всички вещи на обща стойност 452.00 лева (четиристотин петдесет и два), с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила /издърпал чантата от ръцете на пострадалата/, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Поправителен дом – гр.Бойчиновци.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимия И. е бил задържан по реда на МВР, а впоследствие спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 11.12.2013г. до влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.Р.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 25 (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
А.Р.И.
Мотиви от 8.4.2014г.
В законна сила от 23.4.2014г.
56 ЧНД No 116/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.Т.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.4.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :    1.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на З.Т.С. с ЕГН ********** по НОХД № 12/2003г., НОХД № 74/2003г. и НОХД № 189/2003г., всички по описа на РС-гр.Брезник, а именно – ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание – девет месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ.  2.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 203/2003г., НОХД № 242/2003г., НОХД № 247/2003г., НОХД № 73/2004г., НОХД № 75/2004г. и НОХД № 100/2004г., всички по описа на РС-Брезник, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОСВОБОЖДАВА ИЗЦЯЛО на основание чл.69, ал.2 от НК осъденият С. от изтърпяване на наложеното му наказание по НОХД № 74/2003г. на РС-гр.Брезник - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение е било отложено.  3.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 139/2006г. и НОХД № 148/2006г., двете по описа на РС-гр.Брезник, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  4.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 26/2007г. и НОХД № 100/2007г., двете по описа на РС-гр.Брезник, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  5.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 6307/2009г. на РС-гр.София и НОХД № 809/2009г. на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното ОБЩО най-тежко наказание - една година и шест месеца лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което С. следва да изтърпи общо – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – две години лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  6.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 3575/2012г. на РС-София, НОХД № 2988/2012г. на СГС и НОХД № 592/2013г. на РС-Несебър, а именно – ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – шест години лишаване от свобода, времето на предварително задържане, времето през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, както и времето, през което С. е търпял наказание лишаване от свобода по присъдите, включени в съвкупността, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 14.30 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на РП-Несебър, бюро „Съдимост” при РС-София и на Началника на Затвора-София за сведение и изпълнение.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.40 часа с прочитане определението на съда.    
З.Т.С.
В законна сила от 23.4.2014г.
57 ЧНД No 246/2014, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
М.Г.Т.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 23.4.2014г.
На основание изложеното и чл.244, ал.5 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :     ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 04.04.2014г. на Районна прокуратура - Несебър, с което на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК е спряно наказателното производството по досъдебно производство ДП № 14-939/2013г. по описа на РУП-Несебър образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.   На основание чл.244, ал.5, предл.2 – ро от НПК определението не подлежи на обжалване и протест.   Препис от определението, ведно с ДПроизводство да се изпрати на Районна прокуратура - Несебър.   Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя М.Г.Т. с ЕГН-********** ***  
В законна сила от 23.4.2014г.
58 АНД No 937/2013, V състав По ЗД по пътищата Н.Й.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3571 от 16.08.2011г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.Й.Н. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /сто/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 24.4.2014г.
59 НОХД No 161/2014, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.С.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 8.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Я.С.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2013г., от гардероб, намиращ се в стая в сграда на „Конна база” находяща се в местността ***, отнел чужди движими вещи: парична сума в размер на 1070 (хиляда и седемдесет) лева от владението на М. М.П. *** и без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 във вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Я.С.П.
Мотиви от 28.4.2014г.
В законна сила от 24.4.2014г.
60 ЧНД No 250/2014, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 24.4.2014г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на НЕДЖАТ МЕХМЕДОВ КАРАТЕКОВ с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-188/2014г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.Д.П. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
61 НОХД No 251/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.М.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 24.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 251/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – Районен прокурор в РП-Несебър и адв.Д.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия Н.М.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА Н.М.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, х-л *****” ап.13, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, строителен работник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2014г. около 22,50 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до спирка „Палма”, управлявал МПС – л.а. „Шкода Фабия” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 1,01 на хиляда, установена по надлежния ред - с химическа експертиза, след като е бил осъден за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, с влязла в сила присъда по НОХД № 356/2008г. на РС-Севлиево - споразумение, влязло в сила на 29.09.2008г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” - курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, х-л *****” ап.13 за срок от осем месеца, с периодичност два пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа в рамките на една календарна година.   НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343 б, ал.2, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Н.М.К. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от една година.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.М.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 39,08 лева /тридесет и девет лева и нула осем стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 251/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо Н.М.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.М.К. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Н.М.К.
В законна сила от 24.4.2014г.
62 ЧНД No 252/2014, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 24.4.2014г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на Х.Ю. М. с ЕГН **********, обвиняем по незабавно производство № 14-208/2014г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.4.2014г.
63 НОХД No 253/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Ю.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 24.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 253/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.Ч. *** в качеството й на служебен защитник на Х.Ю.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА Х.Ю.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно-специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2014 г., около 00,50 часа, в гр. Несебър, пред входа на градски стадион, управлявал МПС – л.а. „Рено Клио” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,46 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер”, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1, от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Х.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.   ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Х.Ю.М. е било отнето по административен ред, считано от 23.04.2014 г.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 253/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Х.Ю.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ, взетата по НП № 14-208/2014 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Х.Ю.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Х.Ю.М.
В законна сила от 24.4.2014г.
64 АНД No 92/2014, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК МИСТИК 2003 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.4.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 860 от 20.09.2013г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „М.2.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Н., ж.к.”М.” бл..., ет.3, представлявано от управителя В.М.М. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ и на основание чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – „запечатване на обект” – ресторант, находящ се в КК Слънчев бряг, до хотел „Гларус” за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за същия срок.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 25.4.2014г.
65 ЧНД No 183/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.4.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.И.С. с ЕГН ********** по НОХД № 560/2010г. на РС-Карнобат и НОХД № 883/2013г. на РС-Несебър, а именно – СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – седем месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 16.25 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на РП-Несебър и бюро „Съдимост” при РС-Карнобат за сведение и изпълнение.  
С.И.С.
В законна сила от 28.4.2014г.
66 НОХД No 261/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Севдалина Станева - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия И.С.Г. и неговия защитник адв. М.Д. споразумение по НОХД № 261/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА И.С.Г., роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2014г. около 02:50 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър срещу х-л „Ирис” управлявал МПС – л.а. „Ауди 80” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,08 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност – два пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година.  ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година.  ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемият е било отнето, считано от 18.04.2014 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.С.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 261/2014 г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.С.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
И.С.Г.
В законна сила от 29.4.2014г.
67 Гражданско дело No 952/2013, V състав Облигационни искове УНИКРЕДИТ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД И.Ц.Н.,
К.Б.Н.,
Ц.И.Н.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.4.2014г.
на основание чл. 233 от ГПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 952/2013 г. по описа на РС- Несебър  Определението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в едноседмичен срок, считано от днес за ищцовото дружество, а за ответниците- от получаване на съобщението за това.  
В законна сила от 30.4.2014г.
68 НОХД No 265/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ч.Д.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.4.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 265/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно:  Обвиняемият Ч.Д.Д. – роден на *** ***, с настоящ адрес:***, к-с „Славейков”, бл.33, вх.1, ет.4, ап.11, и постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, основно образование, безработен, ЕГН:********** се признава за виновен в това, че на 19.04.2014, около 21.10 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър в близост до бистро „Троя”, управлявал МПС- л.а. „Рено”, модел „Лагуна” с ДК№ А 4125 МК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.83 /две цяло нула два/ промила установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №240/22.04.2014 год., след като е бил осъден за същото деяние с влязла в сила присъда по НОХД 4278/2010 год. на РС Бургас влязла в сила от 13.01.2011 г., поради което и на чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 33/тридесет и три/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 33/тридесет и три/ месеца;  -безвъзмезеден труд в полза на обществото общо в размер на 200часа за срок от две календарни години.  НАЛАГА наказание „ГЛОБА” в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.  НЕ НАЛАГА наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, поради неправоспособността на обвиняемия.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Ч.Д.Д. да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направени разноски.    След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 265/2014г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:    На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Ч.Д.Д. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.  
Ч.Д.Д.
В законна сила от 30.4.2014г.