Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                            04.03.2013 година                             гр.Несебър

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Несебърският районен съд                                             наказателен състав

на единадесети февруари                       две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

     Председател: А. Атанасова

 

при секретаря А.Г.

като разгледа докладваното от съдията Атанасова

н.а.х. дело № 4 по описа за 2013 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по повод постъпила жалба от “О.м.” АД с ЕИК ………., със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. ……….., ет.1, офис 1, представлявано от изпълнителния директор А.В.П., против наказателно постановление № 02-0203295/19.11.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 11, ал.5, вр. ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., за това, че на 30.07.2012 г., в качеството на работодател, не е осигурил документиране в книга за инструктаж, съгласно изискванията на Приложение № 1 към Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., на проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на Ж. В. Ж. с ЕГН **********, работник в “С. 2005” ЕООД, работещ на територията на хотел “К.”, гр. Обзор, ул. “Двойница” № 7, на основание Договор № D-10-243/22.04.2010 г., сключен между “Обзор мениджмънт” ЕАД и “Стронгил 2005” ЕООД. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде отменено наказателното постановление.

Пълномощникът на дирекция “ОИТ”- Бургас излага становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде потвърдено наказателното постановление.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Несебърският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

На 31.07.2012 г. по повод настъпила трудова злополука, служители на ДИТ- Бургас извършили проверка в хотел „Казабланка”, находящ се в гр. Обзор, експлоатиран от жалбоподателя “Обзор мениджмънт” ЕАД. В хода на проверката било установено, че починалият работник Ж. В. Ж. е в трудовоправни отношения със “С. 2005” ЕООД и е бил повикан от управителя на хотела Щ. Ц. за отстраняване на авария, по силата на сключен между посоченото дружество и жалбоподателя договор за абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби. При проверка на представените от управителя документи, свид. В. констатирал, че не е документиран начален инструктаж на Желязков в обекта. За така констатираното нарушение бил съставен срещу жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля В., както и от приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК.

Според разпоредбата на чл.11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве на работещи от други предприятия, намиращи се на територията на предприятието. В конкретния случай от доказателствата по делото се установява по несъмнен начин, че пострадалият Жоро Желязков е бил ангажиран да отстрани авария в експлоатирания от жалбоподателя хотел, притежаващ белезите на “предприятие” по смисъла на § 1, т.2 от КТ, като обект, в който се полага наемен труд. Следователно, съобразно нормата на чл. 11, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., Желязков е следвало да бъде инструктиран на място, като работник, намиращ се в трудовоправни отношения с друг търговец, но осъществяващ дейност в рамките на предприятието. Без проведен инструктаж изобщо не е следвало същият да се допуска в обекта на жалбоподателя за извършване на възложените му дейности.

С оглед доводите в жалбата следва да се отбележи, че проведеният от “С.2005” ЕООД инструктаж, който касае единствено безопасното ползване на асансьорите, е различен по съдържание и обхват от инструктажа по безопасност и здраве на работещите в обекта, и не освобождава жалбоподателя от задължението да осигури провеждане на такъв. За работещите от други предприятия последният е длъжен да проведе инструктаж, според нормата на чл. 12, ал.1, вр. чл. 11, ал.1, т.3 от посочената наредба, който се определя като начален, независимо от датата на сключване на трудовия им договор. Доколкото в случая начален инструктаж не е бил документиран, а и не са ангажирани каквито и да било доказателства за провеждането му, в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., следва да се приеме, че е осъществен съставът на административното нарушение, за което жалбоподателят е санкциониран. В допълнение следва да се посочи, че причините за настъпване на трудовата злополука са ирелевантни, доколкото нарушението е формално и за неговата съставомерност не се изисква настъпване на конкретен резултат.

При извършената служебна проверка съдът не констатира наличие на съществени процесуални нарушения в производството, обуславящи отмяна на наказателното постановление. Актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно изискванията на закона. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства. Наказанието е определено в рамките, предвидени в нормата на чл. 413, ал.2 от КТ. Ето защо, съдът приема, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление № 02-0203295/19.11.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на “О.м.” АД с ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. …., представлявано от изпълнителния директор А.В.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 11, ал.5, вр. ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., за това, че на 30.07.2012 г., в качеството на работодател, не е осигурил документиране в книга за инструктаж, съгласно изискванията на Приложение № 1 към Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., на проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на Ж. В. Ж. с ЕГН **********, работник в “С.” ЕООД, работещ на територията на хотел “К.”, гр. Обзор, ул. “ на основание Договор № D-10-243/22.04.2010 г., сключен между “Обзор мениджмънт” ЕАД и “С. 2005” ЕООД.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: