РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 569/2009, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР-Н. Д. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РИ-БУРГАС,
К.М.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 08.12.2009г., в законна сила от 01.04.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 34 от 17.08.2009г. на Директора на РИОСВ - гр.Бургас, с което на основание чл.104а, ал.1 от Закона за управление на отпадъци /ЗУО/, на Н. К. Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание - глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административни нарушения по чл.16, ал.1 и ал.3, т.4 и чл.18, ал.2 от ЗУО.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
2 НОХД No 30/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 17.03.2010г., в законна сила от 01.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Н.Д., роден на ***г***, обл.Сливен, *****, настоящ адрес: *********, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 24.07.2009г. до 25.07.2009г. в гр.Несебър /Софийски лагер/, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи, както следва: от бунгало 36-2 - 1бр. мобилен телефон марка "Нокиа", модел "1208" на стойност 23 /двадесет и три/ лева от владението и без съгласието на И.П.П. ***, 1бр. снимка на стойност 0,50 лева /петдесет стотинки/ и сумата от 70 /седемдесет/ лева от владението и без съгласието на Д.Т.М. ***; от бунгало 36-3 - 1бр. горница на анцуг, черна на цвят със златни кантове, с емблема на марката "Адидас" на стойност 55 лева /петдесет и пет/ лева и сумата от 25 /двадесет и пет/ лева от владението и без съгласието на Р.Д.К. *** - всички вещи на обща стойност 173,50 лева /сто седемдесет и три лева и петдесет стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2, 3 и 6 от НК следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ месеца с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ месеца.
3.Ограничения в свободното предвижване за срок от 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ месеца, включващи следните забрани за:
-Напускане на населеното място по настоящ адрес на подсъдимия Д. за повече от 24 /ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ часа без разрешение на пробационния служител или прокурора.
-Напускане на жилището, което обитава подсъдимия Д. за времето от 21.00 часа до 07.00 часа на другия ден.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА в рамките на две поредни календарни години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

И.Н.Д.
Мотиви от 06.04.2010г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура - гр.Несебър от 13.01.2010г. против подсъдимия И.Н.Д. ***, с ЕГН ********** ЗА ТОВА, ЧЕ
В периода от 24.07.2009г. до 25.07.2009г. в гр.Несебър /Софийски лагер/, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи, както следва: от бунгало 36-2 - 1бр. мобилен телефон марка "Нокиа", модел "1208" на стойност 23 /двадесет и три/ лева от владението и без съгласието на И.П.П. ***, 1бр. снимка на стойност 0,50 лева /петдесет стотинки/ и сумата от 70 /седемдесет/ лева от владението и без съгласието на Д.Т.М. ***; от бунгало 36-3 - 1бр. горница на анцуг, черна на цвят със златни кантове, с емблема на марката "Адидас" на стойност 55 лева /петдесет и пет/ лева и сумата от 25 /двадесет и пет/ лева от владението и без съгласието на Р.Д.К. *** - всички вещи на обща стойност 173,50 лева /сто седемдесет и три лева и петдесет стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен - престъпление по чл. 194 ал.1, вр. с чл.63 ал.1 т.3 вр. чл.26, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура - гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Д.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи, както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."б" във връзка с чл.373, ал.2 от НПК, чрез налагане на наказание - "пробация", със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 месеца с периодичност три пъти седмично; 2.Задължителна периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 месеца и 3.Ограничения в свободното придвижване, включващи забрана за напускане на населеното място по настоящ адрес на подсъдимия Д. за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или прокурора и забрана за напускане на жилището, което обитава подс.Д. за времето от 21.00 часа до 07.00 часа на другия ден.
Подсъдимият Д., в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. В последната си дума моли съдът да му наложи по-леко наказание, като обещава повече на не краде.
Защитникът на подс.Д. също пледира за налагане на наказание "пробация" за извършеното от неговия подзащитен, като моли съдът да намали срока на предложените от представителя на обвинението пробационни мерки в размер на 12 месеца. По отношение на мярката - "ограничения в свободното придвижване", моли съдът да замени същата с "безвъзмезден труд в полза на обществото", като относно размера и срока на същата предоставя на съда.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият И.Н.Д. е без образование. Не е женен. Осъждан е. Безработен е.
На 18.07.2009г., свид.Р.К. *** и се настанил в бунгало на "Софийския лагер" със своите приятели М.н, Х. и П.. Около 23.00 часа на 24.07.2009г. излезли от бунгалото и отишли в съседно такова, при приятели. Връщайки се около 01.30 часа на 25.07.2009 год. изпушили по цигара и си легнали. На свид.К. му направило впечатление, че куфара му е изваден от гардероба. Около 04.00 часа младежи от съдено бунгало се прибрали и установили, че им е извършена кражба на вещи. Тогава свид.К. проверил в куфара си и установил, че му липсват пари - сумата от 25лв. и горница на анцуг от марката "Адидас".
В съседно бунгало се бил настанил свид.Д.М., който констатирал на 25.07.2009г., около 03.00 часа, че леглото под прозореца било разхвърлено и установил липсата на сумата от 70лв. и снимката на майка му.От същото бунгало липсвал и мобилен телефон на свид.И.П., марка "Нокия".
На 24.07.2009г., около 22.00 часа, свид.К.К. отишъл с подс.И.Д. да си купят цигари от магазин в гр.Несебър. Минавайки покрай бунгалата на "Софийския лагер", подсъдимият видял, че едно от бунгалата свети и прозореца е отворен, и влязъл вътре. Излизайки показал на приятеля си свид.Каменов една тениска и 20лв. В този момент от съседно бунгало започнало да се чува звънене на телефон и след като никой не вдигал, подс.Д. преместил един пън, стъпил на него и бутнал прозорчето, откъдето влязъл и след като излязъл показал на свид.Каменов мобилен телефон. От там двамата се разделили.
В хода на досъдебното производство са били назначени дактилоскопни експертизи, заключенията по които доказват авторството на извършеното престъпно деяние в лицето на подсъдимия Д. /л.32-34 вкл. и л.36-38 вкл. по ДП/. Обвинението се подкрепя и от изготвения протоколи за оглед на местопроизшествие и разпитите на свидетелите.
Видно от заключението по изготвената в хода на досъдебното производство съдебно-икономическа експертиза /л.41 по ДП/ и разпитите на пострадалите, нанесените им щети, вследствие деятелността на подсъдимия, възлизат общо в размер на 173,50 /сто седемдесет и три лева и петдесет стотинки/ - невъзстановени в пълен размер.
В обяснения си пред разследващия орган, както и пред съда, подсъдимият Д. признава вината си и изразява съжаление за стореното.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира за безспорно доказано, че на инкриминираната дата - 24.07.2009г., като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, подс.Д. е осъществил фактическия състав на престъплението по чл.194, ал.1 от НК. Деянието е извършено умишлено, при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, от събраните и приети по делото писмени доказателства, както и от самопризнанията на подсъдимия, дадени в хода на досъдебното и съдебното производство.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При отмерване размера на предвидената в чл.194, ал.1 от НК санкция за подсъдимия Д., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание - лишаване от свобода до осем години и разновидността на формата на вината - "пряк умисъл". Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца - младата му възраст, направените от него самопризнания, както и проявеното критично отношение относно извършеното от него престъпление. От друга страна, съдът взе предвид и предишните осъждания на подс.Д.. Същият е извършил престъпното деяние, като непълнолетен, предвид на което наказанието му следва да се определи след замяна на същото по реда на чл.63, ал.1, т.3 от НК.
Като взе предвид гореизложеното и като съобрази императивната разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, съгласно която при постановяване на осъдителна присъда, съдът определя наказанието при условията на чл.55 от НК, настоящият съдебен състав наложи на подсъдимия Д. наказание "пробация", със следните пробационни мерки:
 
3 НОХД No 203/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Ц.Ш. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 01.04.2010г., в законна сила от 01.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №203/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият К.Ш. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.Ц.Ш. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2010 година около 22.40 ч. в гр.Несебър, на ул."Д.Занешев" пред дом №17, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "Фолксваген Голф"с ДК № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно с 1.72 на хиляда /едно цяло седемдесет и две на хиляда/, установено по надлежния ред, /с протокол за химическа експертиза №96 от 11.02.2010 год. на СХЛ към БНТЛ при ОД на МВР Бургас/, след като е осъден с влязла в сила присъда по чл.343 б ал.1 от НК /споразумение №326 от 22.06.2007г. на РС Несебър, поради което и на основание чл. 343 б ал.2 вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4, вр. с чл.42б от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /три/ години, при периодичност 3 /три/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за 2 /две/ календарни години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия К.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24 /двадесет и четири / месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият К.Ц.Ш. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 203/2010г. по описа на РС - Несебър.

К.Ц.Ш.
 
4 НОХД No 900/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.К.Б. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 06.04.2010г., в законна сила от 06.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №900/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.Б. със снета по делото самоличност със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.К.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, бунгала на лагер "София", ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.11.2009г., около 00.45 часа, в гр.Несебър, по ул."Дюни", до дом № 6, е управлявал МПС - л.а. "Опел Вектра" с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,04 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2, и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за ЕДНА календарна година.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 900/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


В.К.Б.
 
5 НОХД No 732/2009, V състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Й.Г.Е. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 23.03.2010г., в законна сила от 07.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Г.Е., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 01.07.2005г. до 04.03.2006г. вкл., след като е бил осъден да издържа свой низходящ - Г.Й.Е. с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 8 /осем/ месеца и 3 /три/ дни на обща стойност 364,50лв. /триста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/, като деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл.183, ал.4, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."в" от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева в полза на Държавата.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК наказанието "Обществено порицание", предвидено в чл.183, ал.4 от НК наред с наказанието "Лишаване от свобода" или "Пробация".
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Г.Е., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 05.03.2006г. до 24.05.2007г. вкл., след като е бил осъден да издържа свой низходящ - Г.Й.Е. с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 14 /четиринадесет/ месеца и 21 /двадесет и един/ дни на обща стойност 660,34лв. /шестотин и шестдесет лева и тридесет и четири стотинки/, като деянието е извършено повторно - престъпление по чл.183, ал.4, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Й.Г.Е. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС - гр.Несебър сумата в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.

Й.Г.Е.
Мотиви от 07.04.2010г.
МОТИВИ:

Съдeбното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура - гр.Несебър от 23.10.2009г. против подсъдимия Й.Г.Е. *** с ЕГН **********, ЗА ТОВА, ЧЕ
За периода от 01.07.2005г. до 24.05.2007г., в гр.Несебър, след като бил осъден да издържа свой низходящ - Г.Й.Е. с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно - 22 месеца и 24 дни, на обща стойност 1024,84 лева, като деянието е извършено повторно - престъпление по чл.183, ал.4 вр. ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура - гр.Несебър в съдебно заседание поддържа обвинението против подсъдимия изцяло, така както е въведено с обвинителния акт. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите относно правната квалификация на същото.
Подсъдимият Е. не признава вината си. В обясненията си пред разследващия орган същият сочи, че не знаел къде да праща парите, тъй като бившата му съпруга си сменяла непрекъснато адреса и телефона. Твърди, че когато синът му е идвал на гости при него му е давал пари на ръка, както и неговите родители също са му давали пари, но няма документ за това. Заявява, че ще се постарае да открие адрес на бившата си съпруга, за да и изпрати дължимите по обвинението пари. Пред съда, подс.Е. отново не признава вината си, като заявява, че е платил парите за издръжката на сина си още в хода на досъдебното производство, дори със 100 лева в повече. В подкрепа на твърденията си, представя писмени доказателства - копия на разписки за телеграфен запис и декларация от Г.Е. /л.14 по делото/.
В хода на съдебното производство по делото постъпи молба от свид.Стоянова /понастоящем Н./ и сина й Г.Е., с която същите уведомяват съда, че подс.Е. им е изплатил дължимата по делото издръжка, поради което нямат повече претенции към него и молят делото срещу него да се прекрати. Съдът, като взе предвид постъпилата по делото молба и след като изслуша становището на представителя на обвинението, намери че не са налице основанията на чл.183, ал.3 от НК, тъй като деянието за което е повдигнато обвинение на подс.Е. е извършено повторно. С оглед на това, с протоколно определение от 19.01.2010г., съдът остави без уважение молбата за прекратяване на настоящото наказателно производство.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият Й.Г.Е. е със средно образование. Разведен е. Осъждан е. Безработен е.
С влязло в сила Решение № 227 от 22.10.2001г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по гр.д. № 79/2001г. по описа на съда, подсъдимият Е. е бил осъден да заплаща на сина си Г., чрез неговата майка и законен представител - свид.Д.П. Стоянова, месечна издръжка в размер на 45 лева, начиная от 14.03.2001г. до настъпване на обстоятелства за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска /л.18-19 вкл. по ДП/.
Поради неизпълнението от страна на подсъдимия Е. за заплащане на присъдената на детето му издръжка, неговата бивша съпруга - свид.Стоянова е депозирала жалба до Районна прокуратура - гр.Несебър, въз основа на която е било образувано настоящото наказателно производство /л.11 по ДП/.
Поради неплащане издръжката на сина си за периода от месец септември 2003г. до месец юни 2005г., подс.Е. бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 134/2005г. по описа на РС-гр.Несебър за престъпление по чл.183, ал.1 от НК. В жалбата си до РП-гр.Несебър, както и в показанията си пред разследващият орган, свид.Стоянова твърди, че след осъждането му, Е. платил две месечни вноски за месец септември-октомври 2003г. и от месец ноември 2003г. до месец май 2007г. отново преустановил плащанията, т.е. дължал общо 43 месечни вноски. Наред с това сочи, че официално бившият й съпруг е безработен, но пътувал до Австрия и Германия и се занимавал с внос на автомобили. През месец май 2007г. сина им - Г.Е. бил абитуриент и завършил средното си образование в СОУ "Любен Каравелов" - гр.Несебър.
Свид.Г.Е., син на подсъдимия, е навършил пълнолетие на 04.03.2006г. В показанията си пред разследващият орган, същият сочи, че е завършил средното си образование на 24.05.2007г. В подкрепа на това е представил копие от диплома № 1056-10/25.06.2007г. /л.54 по ДП/. След завършване на средното си образование, същият не продължил обучението си, а започнал работа. Заявява, че никога не е получавал издръжка от баща си.
В хода на досъдебното производство е била назначена съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която е определило общия размер на дължимата от подсъдимия издръжка за инкриминирания период /л.38 по ДП/.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че в посочения в диспозитива на обвинителния акт период - 01.07.2005г. до 04.03.2006г. включително, с действията си подсъдимият Й.Г.Е. е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на чл.183, ал.4 вр. ал.1 от НК, тъй като след като е бил осъден с влязло в сила решение да издържа свой низходящ - Г.Й.Е. с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, като деянието е извършено повторно.
Престъплението е извършено умишлено, при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от показанията на свидетелите, съдебно-икономическата експертиза и събраните писмени доказателства.
Що се отнася до периода от 05.03.2006г. до 24.05.2007г., също предмет на повдигнатото на подс.Е. обвинение за извършено престъпление по чл.183, ал.4 вр. ал.1 от НК, съдът като взе предвид, че по делото не бяха представени доказателства за наличието на влязло в сила решение по чл.82, ал.2 от СК /отм./, намери обвинението за недоказано в тази му част, поради което и на основание чл.304 от НПК оправда подсъдимия по така повдигнатото му обвинение. Съдът намира за нужно да отбележи, че иска по чл.82, ал.2 от СК /отм./ е различен от иска по ал.1 на същата разпоредба. Легитимиран да предяви иска по чл.82, ал.2 от СК е навършилия пълнолетие, за когото са налице предпоставките на визираната разпоредба да получава издръжка от своите родители. Нещо повече, докато дължимата по чл.82, ал.1 от СК /отм./ издръжка се дължи от родителите на техните ненавършили пълнолетие деца безусловно, то издръжката по чл.82, ал.2 от СК /отм./ се дължи при условие, че навършилите пълнолетие не могат да се издържат от доходите си или от използването на имуществото си.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При отмерване размера на предвидената в текста на чл.183, ал.4 от НК санкция за подсъдимия, съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание - "лишаване от свобода" или "пробация", както и "обществено порицание", както и разновидността на формата на вината - "пряк умисъл". От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца - заплатената от него издръжка, включая и за периода след навършване на пълнолетие на сина му Г. до завършване на средното му образование.
Предвид всички тези данни, съдът счете, че наказателната отговорност на подсъдимия Е. следва да се реализира при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."в" от НК, като бъде заменено предвидено
 
6 НЧХД No 876/2009, II състав НЧХД А.И.М. Р.И. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 31.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.

 
7 ЧНД No 33/2010, VIII състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Т. Е. Т. ООД   Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 19.01.2010г., в законна сила от 09.04.2010г.
 
8 ЧНД No 59/2010, VIII състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Т. Е. Т. -ООД ГР. СОФИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 01.02.2010г., в законна сила от 09.04.2010г.
.

 
9 НОХД No 216/2010, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.К.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 09.04.2010г., в законна сила от 09.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №216/2010г. по описа на РС-Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Л.К. със защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което Л.К.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, осъждан, безработен, живущ *** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.2008г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, хотел "Роял сън", повредил противозаконно чужди движими вещи - ключалка, патрон и нагревател на кафеавтомат марка "Рея Сегома", собственост на "Бип Вендинг Сървиз" ООД, представлявано от управителя И. Й. С. с ЕГН **********, като стойността на причинената щета възлиза общо на 160 (сто и шестдесет) лева и случаят е маловажен, поради което и на основание чл.216, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Л.К.К. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 319.50 /триста и деветнадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №216 /2010г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Л.К.К.
 
10 НАХД No 724/2009, VI състав Административни дела С.Г.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
С.П.П.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.02.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 181/01.09.2009 г. на кмета на община Несебър, с което за нарушение по 61, т.10 от Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър, издадена от Общински съвет- Несебър, на основание чл. 91, във връзка с чл. 95 от същата наредба, е наложено на С.Г.И. с ЕГН **********,***, административно наказание "глоба" в размер на 500 лева, за това, че на 12.08.2009 г. около 10.00 ч. в курортен комплекс "Слънчев бряг" е поставял рекламни материали (плакати) за концерт на В. М. на неразрешени за целта места- автобусни спирки в к.к. "Слънчев бряг (срещу хотел "Арда", пред хотел "Свежест", хотел Континентал" пред "Луна парк" и др.).
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
11 НАХД No 4306/2008, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Я.А.,
Д.М.М.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 18.06.2009г., в законна сила от 13.04.2010г.
ПРИЗНАВА за виновен Н.Я.А. с ЕГН ********** ***, в това, че на 08.10.2007г. в с.Гюльовца, общ.Несебър, предложили сумата от 20 /двадесет/ лева на Г. Д. А. от с.Гюльовца, с цел да го склони да упражни избирателното си право на местните избори /2007/г. в полза на партия "Дела" - престъпление по чл.167, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "Глоба" в размер на 1000лв.4
/хиляда/ лева в полза на Държавата.
ПРИЗНАВА за невиновен Н.Я.А., в това, че на същата дата и място е действал в съучастие с Д.М. *** при извършване на престъплението по чл.167, ал.2, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.378, ал.4, т.2 от НПК го ОПРАВДАВА за така повдигнатото му обвинение, в частта му по чл.20, ал.2 от НК.
ПРИЗНАВА за невиновен Д.М.М. с ЕГН ********** ***, в това, че на 08.10.2007г. в с.Гюльовца, общ.Несебър, в съучастие с Н.Я.А. ***, като съизвършители, предложили сумата от 20 /двадесет/ лева на Георги Димов Адамов от с.Гюльовца, с цел да го склонят да упражни избирателното си право на местните избори /2007/г. в полза на партия "Дела" - престъпление по чл.167, ал.2 във връзка с чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.378, ал.4, т.2 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.


Д.М.М.
Мотиви от 19.06.2009г.
 
12 НОХД No 117/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.П.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 29.03.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.П.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, к.к. "Слънчев бряг", общежитие **********, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.01.2009г. около 02.15 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, пред ресторант "Джани", посока хотел "Кокиче", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Форд Орион" с рег.№****** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,46 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, при първоначален "ОБЩ" режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип и ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева в полза на Държавата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.П.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

Г.П.К.
Мотиви от 19.04.2010г.
 
13 НОХД No 222/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Г.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 13.04.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 222/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и адв.Р.И. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия И.Д. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Г.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2009г. в гр.Несебър, от частен дом на *****е отнел сумата от 1000 /хиляда/ долара, равняващи се на 1374.54 /хиляда триста седемдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки/ от владението на НИКОЛАЙ ПЕТРОВ Д. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие на първоинстанционния съд откраднатата сума е върната, поради което и на основание чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4, чл. 42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №222/2010г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


И.Г.Д.
 
14 НОХД No 223/2010, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Л.Х.,
П.Р.Д.,
Г.Д.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 14.04.2010г., в законна сила от 14.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 223/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г.Р. - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.Т.Д. ***, защитник на подсъдимия Г.Д.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.Д.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, студент, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.10.2009 год., около 15.00 часа в к.к."Сл.бряг", в района на хотел "Пасифик 3", в съучастие с лицата П.Р.Д.-извършител и К.Л.Х.-подбудител, действайки в качеството на извършител отнел чужди движими вещи: сумата от 1100 евро, равняващи се на 2151 /две хиляди сто и петдесет и един/лв. и 32 лв., общо в размер на 2183 /две хиляди сто осемдесет и три/лв. от владението на В. Т. Б.- род. На *** ***- Русия, жив. В гр.Москва, като употребил за това сила - нанесъл на пострадалия удари с юмрук по главата и тялото, поради което и на основание чл. 198 ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Г.Г. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00лв.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 223/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г.Р. - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.И.С. ***, защитник на подсъдимия П.Р.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА П.Р.Д. - роден на *** ***, живущ ***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, средно образование, барман, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.10.2009 год., около 15.00 часа в к.к."Сл.бряг", в района на хотел "Пасифик 3", в съучастие с лицата Г.Д.Г.-извършител и К.Л.Х.-подбудител, действайки в качеството на извършител отнел чужди движими вещи: сумата от 1100 евро, равняващи се на 2151 /две хиляди сто и петдесет и един/лв. и 32 лв., общо в размер на 2183 /две хиляди сто осемдесет и три/лв. от владението на В. Т. Б. - род. На *** ***- Русия, живущ ***, като употребил за това сила - нанесъл на пострадалия удари с юмрук по главата и тялото, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Р.Д. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00лв.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 223/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г.Р. - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.С.К. ***, защитник на подсъдимия К.Л.Х. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.Л.Х. - роден на *** ***, живущ ***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че 31.10.2009 год., около 15.00 часа в к.к."Сл.бряг", в района на хотел "Пасифик 3", в съучастие с лицата Г.Д.Г.-извършител и П.Р.Д.- извършител, действайки в качеството на подбудителумишлено ги склонил да отнемат чужди движими вещи: сумата от 1100 евро, равняващи се на 2151 /две хиляди сто и петдесет и един/лв. и 32 лв., общо в размер на 2183 /две хиляди сто осемдесет и три/лв. от владението на В.Т. Б. - род. На *** ***- Русия, жив. В гр.Москва, като употребил за това сила - нанесъл на пострадалия удари с юмрук по главата и тялото, поради което и на основание - престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 10 /десет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Л.Х. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00лв.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 223/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

К.Л.Х.
П.Р.Д.
Г.Д.Г.
 
15 НОХД No 133/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.К.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 31.03.2010г., в законна сила от 15.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.К.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: к.к.Слънчев бряг, хотел "Тарсис" /срещу мебелен магазин "Верона", главен път гр.Бургас-гр.Варна/, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, неправоспособен водач на МПС, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление, на 16.11.2009г. около 02.20 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея до бензиностанция "Петрол" управлявал лек автомобил "Ситроен Джъмпър" с рег.№ ******, и на 01.01.2010г. около 15.00 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на пешеходната алея до ресторант "Кариби", управлявал АТВ "Кавазаки KFX 700", без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наложеното му наказание за същото деяние по административен ред - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 800 /ОСЕМСТОТИН/ ЛЕВА в полза на Държавата.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

Д.К.П.
Мотиви от 19.04.2010г.
МОТИВИ
по Присъда № 202 от 31.03.2010г. на Районен съд-гр.Несебър, постановена по НОХД № 133 по описа за 2010г. на съда

Производството по делото е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура - гр.Несебър против подсъдимия Д.К.П. с ЕГН ********** ЗА ТОВА, ЧЕ
В условията на продължавано престъпление, на 16.11.2009г., около 02.20 часа в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея до бензиностанция "Петрол", управлявал лек автомобил "Ситроен Джъмпър" с рег.№ ****** и на 01.01.2010г., около 15.00 часа в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, на пешеходната алея до ресторант "Кариби", управлявал АТВ "Кавазаки KFX 700", без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наложеното му наказание за същото деяние по административен ред - престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.
В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура-гр.Несебър поддържа изцяло обвинението против подсъдимия П. за извършеното от него престъпление. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.78а от НК, а именно - за освобождаване на П. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание в размер, определен от съда.
Защитникът на подсъдимия също пледира за освобождаване на П. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание в размер, близък до предвидения от закона минимум, предвид обстоятелството, че същият е безработен.
Подсъдимият П., в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. Моли да му бъде наложено наказание в предвидения от закона мининум.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕ ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
Подсъдимият Д.К.П. е със средно образование. Не е женен. Не е осъждан. Безработен е.
На 16.11.2009г., свид.Г. Х. - мл.автоконтрольор при РУ на МВР - гр.Несебър бил автопатрул по КАТ съвместно с колегата му П.Д. на главната алея, в близост до бензиностанция "Петрол" в посока гр.Несебър. Около 02.20 часа, свид.Хънков подал сигнал със стоп-палка образец С8 на движещиясе товарен автомобил "Ситроен Джъмпър" с ДК№******, но водачът не спрял и продължил към гр.Несебър. Преминавайки покрай него, свид.Х. забелязал, че отстрани на автомобила има рекламен надпис на х-л "Тарсис-Сл.бряг". Полицейските служители последвали автомобила, който навлязъл в западната част на КК Слънчев бряг и спрял пред хотел "Тарсис". Контролните органи били на 100 метра след колата и докато спрат, видели водачът да бяга вляво от хотела в гориста местност. Входът на хотела бил заключен и водачът не се появил, поради което съставили АУАН срещу неизвестен извършител по чл.103 от ЗДвП, след което продължили да изпълняват службните си задължения. Два дни по-късно, свид.Х. провел разговор с управителката на х-л "Тарсис", от която научил, че въпросният автомобил се управлява от две лица. Двамата водачи на товарния автомобил били извикани в полицията, единият от който бил подс.Д.П., който си признал, че е управлявал автомобила на процесната дата. При поискване на свидетелството за управление на МПС, П. отговорил, че го е забравил и негов приятел ще го донесе до два дни в полицията.Подсъдимият бил поканен да се яви със свидетелство за управление на МПС на 23.11.2009г. На посочената дата, същият се явил, но без документ, даващ му право да управлява МПС. След направени справки било установено, че П. е неправоспособен и няма издадено свидетелство за управление на МПС.
На 01.01.2010г., свид.К. Д.в - мл.автоконтрольор при РУ на МВР-гр.Несебър бил на работа, като автопатрул по КАТ съвместно с колегата си Милен Кавръков. Около 15.00 часа, получили сигнал от ОДЧ за допуснато ПТП в КК Слънчев бряг, на крайбрежната алея до ресторант "Кариби" до хотел "Гларус". При пристигане на место, контролните органи установили, че при управление на нерегистрирано МПС - АТВ "Кавазаки KFX 700" с несъобразена скорост, водачът - подс.Д.П., се удря в подпорна греда на тераса на заведение. В резултат на ПТП, П. е получил разкъсване на тестисите, поради което е бил откаран с линейка на бърза помощ на ФСМП - гр.Несебър. След направена справка било установено, че подс.П. е неправоспособен водач на МПС. За извършеното нарушение, на П. бил съставен АУАН.
От приложената към материалите по досъдебното производство справка от сектор КАТ при ОДП - гр.Бургас се установява, че подсъдимият П. няма издадено свидетелство за управление на МПС /л.24 по ДП/. Видно от същата, подс.П. е бил наказван по административен ред за нарушение по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП с НП № 1504 от 28.03.2008г. и НП № 1510 от 28.03.2008г., влезли в сила на 20.01.2009г.
Гореизложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-2370/2009г. по описа на РУ на МВР - гр.Несебър, приети като доказателства по делото, както и от самопризнанията на подс.П..

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че на инкриминираните дати - 16.11.2009г. и на 01.01.2010г., в условията на продължавано престъпление, с действията си подс.П. е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на престъплението по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК вр.чл.26, ал.1 от НК. На посочените дати, същият е управлявал моторни превозни средства - товарен автомобил "Ситроен Джъмпър" с ДК№******, съответно АТВ "Кавазаки KFX 700" /нерегистрирано/, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без да притежава съответното свидетелство за управление. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
Видно от приложената по делото справка за съдимост /л.17 по ДП/, подс.П. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание - лишаване от свобода до две години.
Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на подс.П. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание "глоба".

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на подс.П., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца - младата му възраст и чистото съдебно минало. Наред с това съдът взе предвид и приложената по делото справка от отдел КАТ - гр.Бургас за наложени на подъдимия наказани по ЗДвП с влезли в сила НП, както и поведението на същия при извършване на проверките на инкриминираните дати.
При тези данни, съдът счита, че на подс.П. следва да се наложи наказание "глоба" в размер на 800 /осемстотин/ лева в полза на Държавата.
Предвид обстоятелството, че подсъдимият не е правоспособен водач на МПС, съдът не лиши същият от права по чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК.
Съдът намира, че така
 
16 НАХД No 630/2009, II състав По ЗД по пътищата А.Ж.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 04.11.2009г., в законна сила от 16.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 630/2009г. по описа на РС-Несебър, в частта, с която на А.Ж.Д. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 10 /десет/ лева за нарушението по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП.
ОТМЕНЯ наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на А.Ж.Д. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, за адмнистративно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
17 НАХД No 89/2010, VIII състав По ЗД по пътищата А.Б.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 11.03.2010г., в законна сила от 16.04.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18/18.01.20Юг. на Началника на РУМВР-Несебър, с което на А.Б.Р. с ЕГН ********** ***19 на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.174 ал.З предл.1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12месеца.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
18 НОХД No 141/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Ж.Ж. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.04.2010г., в законна сила от 16.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 141/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Камен Господинов прокурор на Районна прокуратура град Несебър и адв. И. от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия М.Ж. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Ж.Ж. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със основно образование, безработен, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че 11.01.2010г., около 04.20 часа в пътната отсечка между село Оризаре и село Гюльовца е управлявал в посока село Оризаре моторно превозно средство лек автомобил марка "Фолксваген Голф" с регистрационен номер ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 /едно цяло и две десети/ на хиляда, а именно 2.02 /две цяло и две стотни/ на хиляда, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК, го ОСЪЖДА на ."ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и т. 3, вр. ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа, който да бъде положен в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 37, т. 7 от НК подсъдимият от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимият Ж. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 11.01.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 141/2010г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимият Ж. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Ж.Ж. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М.Ж.Ж.
 
19 НОХД No 228/2010, IV състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.В.И. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 16.04.2010г., в законна сила от 16.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 228/2010 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.В.В. ***, защитник на подсъдимия К.В.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.В.И.- роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, средно образование, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че за времето около 17.10 часа на 01.09.2006 год. в к.к. "Сл.бряг", пред орган на полицията съзнателно се ползвал от преправен официален документ - представя лична карта с №1********** със своя снимка , няа името на А. Н. П. с ЕГН:********** ***, като направеното съдържание е върху основата на лична карта №******на името на Д. А. С. с ЕГН:********** ***, поради което и на основание чл. 316, вр. с чл.308, ал.2 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б"Б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1, вр. ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, с периодичност на явяване три пъти седмично;
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа за две календарни години.
ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б."А" от НК, в полза на Държавата веществените доказателства, представляващи пластмасова карта, представляваща основа за лична карта, 2 броя прозрачни фолиа с данните от л.к. № 188568722/27.08.2004 г. на името на А.Н. П..
След влизане в сила на определението веществените доказателства следва да бъдат унищожени.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 228/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

К.В.И.
 
20 НОХД No 844/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.П.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 03.02.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ПРИЗНАВА П.П.Т. - роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, авиомеханик във фирма "Луфтханза"- гр.София, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2009г., около 22.45 часа, на пътна отсечка с.Равда - гр.Несебър, в близост до бар "Планета", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ланча Делта" с ДК №******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. чл.55, ал.1 т.2, б."б" вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
НАЛАГА на основание чл.42а, ал.1, т.1 и т.2 от НК следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК П.П.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което П.П.Т. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 08.08.2009г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.П.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство, общо в размер на 80 /осемдесет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.
П.П.Т.
Мотиви от 08.02.2010г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт от 03.12.2009г. на Районна прокуратура - гр.Несебър против подсъдимия П.П.Т. *** с ЕГН **********, за това, че
На 08.08.2009г., около 22.45 часа, на пътна отсечка с.Равда - гр.Несебър, в близост до бар "Планета", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ланча Делта" с ДК№ ******* с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно - 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура - гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Т.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, чрез налагане на наказание - пробация, при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа в рамките на една календарна година. Наред с това, на основание чл.343г във връзка с чл.343б, ал.1 във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК, представителят на обвинението пледира за лишаване на Т. от право да управлява МПС за срок от 15 /дванадесет/ месеца.
В съдебно заседание подсъдимият Т. не признава вината си. Както в досъдебното, така и в съдебното производство дава подробни обяснения по случая. В дадената му последна дума, моли да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.
Защитникът на подсъдимия Т. моли съдът да признае подзащитния му за невиновен и да го оправдае, като излага подробни аргументи в тази насока. Представя подробни писмени бележки.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
Подсъдимият П.П.Т. е със средно образование. Не е женен. Неосъждан. Работи, като авиомеханик в "Луфтханза" - гр.София. Правоспособен водач е на МПС.
Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
На 08.08.2009г., свид.С.С. и свид.Д.Д. - младши автоконтрольори при РУ на МВР-гр.Несебър били на работа, като автопатрул по КАТ за времето от 19.30 часа на 08.08.2009г. до 07.30 часа на 09.08.2009г. Около 22.45 часа работили на пътя между с.Равда и гр.Несебър, в близост до бар "Планета", когато по пътното платно към тях са задал лек автомобил марка "Ланча Делта" с ДК№***** Свид.С.С. подал ясен сигнал със стоп-палка по образец и спрял лекия автомобил за проверка. При извършената проверка на документите било установено, че водачът е подсъдимият П.П.Т. ***. В автомобила, освен водачът, имало и едно момиче, което седяло на предната седалка, вдясно от шофьорското място. След установяване самоличността на водача, същият бил изпробван за употреба на алкохол с техническо средство "Алкотест Дрегер 7410+" с фабр. № 0106, като апаратът отчел 1,84 промила алкохол в кръвта му. Проверкта за алкохол била извършена от свид.Ж.Ж. - полицай ООР при РУ на МВР с права да извършва и проверки по КАТ, който показал на водача и на свид.С. отчетения резултат от теста. Незабавно след това, водачът бил отведен със служебния автомобил до Здравната къща в гр.Несебър, където същият отказал да даде кръв за химически анализ /вж.Протокол за медицинско изследване - л.27 от ДП/. Предвид високата стойност на отчетеното количество алкохол и агресивното държане на Т. в Здравната къща, същият бил задържан в РУ на МВР-гр.Бургас, където му бил съставен акт за установяване на административно нарушение /л.7 по ДП/. При съставяне на акта, контролните органи отнели от водача свидетелството му за управление на МПС и акт № 848691 от 03.02.2009г.
Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-1453/2009г. по описа на РУ на МВР-гр.Несебър, приети като доказателства по делото, както и от събраните в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателства.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита, че извършеното от подсъдимия Т. деяние, съставлява престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На инкриминираната дата - 08.08.2009г., подсъдимият е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,84 промила, установено по надлежния ред. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
Свидетелите С., Д. и Ж. посочиха категорично подс.Т., като извършител на деянието, за което му е повдигнато обвинение. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите С. и Желев - присъствали при извършване на проверката за алкохол на подсъдимия. Същите описват безпротиворечиво, последователно и подробно фактическата обстановка при установяване на извършеното от подс.Т. престъпление. От показанията на свид.Ж. се установява, че в Здравната къща е разговарял с момичето, което е пътувало в автомобила с подсъдимия, преди да бъдат спрени за проверка и същата му казала, че били почерпени.
Видно от постъпилата и приета, като доказателство по делото разпечатка на паметта на техническото средство, с което бил тестван подсъдимия на 08.08.2009г., се установява, че отчетеното количество алкохол в кръвта му е било - 1,84 промила. От приложената в хода на досъдебното производство справка за проверка на анализатори на алкохол се установява, че към датата на инкриминираното деяние - 08.08.2009г., техническото средство"Алкотест Дрегер 7410+" с фабр.№ 0106, с което е бил тестван подс.Т., е преминало успешно последваща проверка, която е била със срок на валидност до 19.09.2009г.
От заключението на проведената в хода на досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза № 548/2009г. се установява, че приемането на две таблетки /няма значение колко/ от лекарството Деанксит, /времето на приема няма значение/ не може да промени показанията на техническото средство "Алкотест Дрегер", тъй като в него не се съдържа алкохол. Според вещото лице изготвило експертизата. Приема на лекарството с алкохол усилва действието на алкохола, но не променя неговата концентрация. В заключение се сочи, че концентрацията на алкохол от 1,84 промила отговаря на прием на около 270 мл 40 градусов алкохол. При употребата на 100 мл джин, който е 40 градуса и собствено тегло 70 кг, концентрацията на алкохол в кръвта, според вещото лице, би била 0,67 промила /вж.СМЕ-л.23-24 вкл. по ДП/. В хода на съдебното следствие, вещото лице поддържа изцяло изготвеното от него заключение по СМЕ, прието, като доказателство по делото.
При постановяване на присъдата, съдът не кредитира показанията на свид.А., предвид отношенията й с подсъдимия /същата е негова годеница/, което обстоятелство дава основание на съда да приеме, че е заинтересована от изхода на делото.
Съдът намира за неоснователни изложените от защитата на подсъдимия възражения относно допуснати нарушения на процедурата по съставяне на акта за административно нарушение на подсъдимия Т.. Съставянето на акта 20 минути след установяване на нарушението /в случая престъплението/ не е нарушение на административно-производствените правила, още по-малко е основание за извършване на повторна проверка за алкохол. ЗАНН предвижда тримесечен преклузивен срок
 
21 НОХД No 187/2010, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Д.Б. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 19.04.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Севдалина Станева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Петя Чернаева от АК-гр.Бургас, назначена за служебен защитник на подсъдимия Б. и подсъдимия Д.Д.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Д.Д.Б. - роден на ***г***, с адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, охрана, с ЕГН **********,СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 19.08.2008г. за времето от 04.00ч. до 05.00ч. в с.Кошарица, общ.Несебър съответно на ул."9-ти Септември" 11 унищожил противозаконно чужди движими вещи - предни лява и дясна губи марка "Ханкок", задни лява и дясна гуми марка "Барум" на микробус "Форд Транзит" с рег. №*********, собственост на П.Г.К. *** на обща стойност 460лв. И на********** унищожил противозаконно чужди движими вещи - четири броя губи марка "Дайтан" на л.а. "Фиат Типо" с рег. № ******* собственост на К.Н.Г. *** на обща стойност 120лв., като общата стойност на унищожените вещи е в размер на 580/петстотин и осемдесет/лв., поради което и на основание чл. чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".
ОТЛАГА на основание на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното по т. 1 наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. "а" от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно един брой дървена дръжка дълга 9см и острие, дълго 8 см.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Б. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 72 /седемдесет и два/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 187/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.Б. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.Д.Б.
 
22 НОХД No 178/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.С.Х. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №178/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Севдалина Станева-прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.С.Х. със защитник адв.Д. П. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което
И.С.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2009г. около 21.00 часа в с. Оризаре, общ. Несебър управлявал МПС - л.а. "Ланча Тема" с рег. № ***********с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца, с периодичност - два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100/сто/ часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. с чл.343 б ал. 1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на подсъдимия И.С.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Х. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 11.10.2009г. до влизане в сила на настоящето споразумение.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.С.Х. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30лв./тридесет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №178/2010г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И.С.Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.С.Х. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

И.С.Х.
 
23 НОХД No 235/2010, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.И.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия П.И.П. със снета по делото самоличност и адв. Т.И. *** защитник на подсъдимия П., съгласно което:
П.И.П. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, неосъждан, готвач, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, на 31.08.2009год. в гр.Несебър, в апартамент находящ се на ет.13 в х-л "Хавай" без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - зелена, суха разстителна маса - "коноп" /канабис, марихуана/, с нетно тегло 80,965гр. и със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,65% на стойност 485,79лв. и прахообразно вещество - "амфетамин" с нетно тегло 8,944гр. на стойност 268,32лв., всичко на обща стойност 754,11лв. определена според приложение №2, към член единствен, на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998год., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. с ал.1, чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на осн. чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6, вр. с чл.чл.53, ал.2, б."а" от НК в полза на Държавата веществените доказателства по настоящото наказателно производство, както следва: под №1- 1бр.найлонов плик с размери 42/20см., с надпис "МИО", под №2- 1бр., пластмасова чаша, ведно със 7бр.найлонови пликчета 6/5см., под №3- 12бр. правоъгълни пакетчета, от цветна гланцирана хартия с размери 4/2см., "канабис" - 80,956гр. и "амфетамин" - 8,944гр. - последните две ВД - предадени в ЦМУ, след одобрение на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.И.П. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 54./петдесет и четири/ лева, представляваща разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 325/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо П.И.П. мярка за неотклонение "ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ" размер на 300/триста/лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

П.И.П.
 
24 ЧНД No 55/2010, VIII състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 25.01.2010г., в законна сила от 21.04.2010г. 
25 ЧНД No 215/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.И.Х. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 13.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
 
26 ЧНД No 240/2010, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 21.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
.
 
27 НОХД No 241/2010, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.А.Л. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 21.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 241/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв.Ж.И. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.Л. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.А.Л. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2009год. в к.к. "Слънчев бряг", общ.Несебър без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп /канабис/, съдържащо се в найлоново пакетче с общо нетно тегло 0.415 /нула цяло четиристотин и петнадесет/ грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 2,30 /две цяло и тридесет/ тегловни процента на стойност 2.49 лв. /два лева и четиридесет и девет стотинки/, определена според приложение №2, към член единствен, на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998год., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА в полза на Държавата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.А.Л. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-гр.Несебър сумата общо в размер на 31,50 /тридесет и един лева и петдесет стотинки/, представляващи направените в хода на досъдебното производство разноски.

С.А.Л.
 
28 ЧНД No 243/2010, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.М. Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
 
29 НАХД No 560/2009, II състав По ЗД по пътищата Д.Ф.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 04.11.2009г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4717 от 17.08.2009г. на началника на РПУ - Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на Д.Ф. Кидд, роден на ***г., държава Нова Зеландия, живущ ***, със съдебен адрес - гр.Сливен, ******** са наложени административни наказания - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, и на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, на същия са отнети общо 10 /десет/ контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
30 НАХД No 650/2009, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Н. И. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 08.11.2009г., в законна сила от 23.04.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12360/09.02.09г. на директора на КЗП- РД- Бургас, С което е наложено на Н.И." ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Несебър ****************, вписано в търг.регистър при Агенция по вписванията е ЕИК 121061726, представлявано от управителя си А.Н.А. ЕГН ********** административно наказание, "имуществена санкция" в размер на 1000 лева за нарушение по чл.87 от Закона за туризма (ЗТ), за това, че на 02.09.09г. при извършена проверка е установено, че е извършвал туристическа дейност- ресторантьорство и не представил удостоверение за утвърдена категория, нито временно такова за обект ресторант "В." в к-с"Сл.бряг.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
31 НАХД No 699/2009, VIII състав По ЗД по пътищата Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 23.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 699/2009г. по описа на РС-Несебър, в частта, с която за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП, на Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 10 /десет/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с която за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, на Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 НОХД No 245/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Ю.Р. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №245/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева - прокурор в РП- Несебър, подсъдимият С.Р. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Ю.Р.- роден на ***г*** с постоянен адрес *** турчин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, работи вътрешен дизайн- декоратор към "Фюжън Арт" ООД - гр. Асеновград с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.03.2010г., около 23.18 часа, в гр.Свети Влас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", близост до дом № 26, управлявал МПС - л.а. "Пежо 206" с рег. № А***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание 343б ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият С.Ю.Р. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 245/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Ю.Р. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

С.Ю.Р.
 
33 НАХД No 851/2009, VIII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.В.Х. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 05.02.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ПРИЗНАВА Г.В.Х., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, не осъждан, средно образование, пенсионер, живущ ***, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 19.09.2009 год. в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър управлявал л.а. марка "Фиат", модел "Фиорино", бял на цвят с ДК№ ******, с рама № ****************, като си служи с контролин знаци /регистрационни номера/ издадени за друго МПС, а именно за л.а. л.а. марка "Фиат", модел "Фиорино", бял на цвят , с рама № ****************- престъпление по чл.345 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Г.В.Х.
Мотиви от 05.02.2010г.
 
34 НАХД No 37/2010, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.П.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ПРИЗНАВА за виновен А.П.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, В ТОВА, ЧЕ на 17.10.2009г., около 17.20 часа, в с.Кошарица, общ.Несебър, по ул."23-ти септември", в близост до дом № 76, в посока центъра, управлявал МПС - л.а. марка "Опел Калибра 2000", с ДК№************, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за за същото деяние - престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

А.П.И.
Мотиви от 15.03.2010г.
 
35 Гражданско дело No 758/2009, VIII състав Облигационни искове И.К.С. С. П. ЕООД Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 26.02.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради отказ на иск - на осн. чл.233 ГПК
 
36 ЧГД No 475/2010, IV състав Други ЧГД Д.М.Х. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 27.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.

 
37 НОХД No 77/2010, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Г.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 27.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 77/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. ***, подсъдимият Г.Г.П. и неговия защитник адв.Антон Желев, съгласно което подсъдимият Г.Г.П., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН:**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 08.08.2009 год., около 02.00 часа в к.к. "Сл.бряг", в района на дискотека "Лазур", без надлежно разрешително е държал рискови наркотични вещества- 4 бр. таблетки лекарствено средство, бензодиазепиново производно клоназепам, което подлежи на контрол съгласно ЗКНВП, Приложение №3 към чл.3, ал.2 "Рискови вещества", с общо нетно тегло на таблетките 0.668 грама, на стойност 1 лев, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.2, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 900 (деветстотин) лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Г.П. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 66.00лв. (шестдесет и шест) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 77/2010г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

Г.Г.П.
 
38 НОХД No 122/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.В.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 27.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД №122/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов - прокурор в РП-Несебър, подсъдимият И.В.Т. и неговия защитник адв.Д.П., съгласно което И.В.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2009г. около 02.30 часа в гр.Несебър, по пътя свързващ новия със стария град /провлака/ в посока "Стария град" управлявал л.а."Рено 19" с рег. №********, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 5203 от 05.12.2008 год. на ПП КАТ при РУ на МВР-гр.Несебър при ОД на МВР-гр.Бургас, влязло в сила на 17.07.2009 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го осъжда на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност ДВА ПЪТИ седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 /сто/ часа в рамките на една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 122/2010г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.И.В.Т.
 
39 НАХД No 138/2010, V състав По ЗД по пътищата Д.Н.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
Жалбоподателят Д.Н.Г., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.
За РУ на МВР-гр.Несебър, редовно уведомени, представител не се явява.
Явяват се актосъставителят М.В.М. и свидетелят Г.Г.Х., редовно уведомени.
С разпореждане от 08.03.2010г. съдът внесе делото за разглеждане в съдебно заседание, като наред с това указа да се уведоми жалбоподателят да представи в срок до днешно съдебно заседание доказателства, че наказателното постановление е обжалвано в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН. Жалбоподателят е бил уведомен на посочения от него съдебен адрес за разпореждането на съда със съобщение получено на 12.03.2010г. от адв.Телбизова, която е поела задължение да му предаде съобщението. В срока до днешно съдебно заседание жалбоподателят не е представил изисканите от съда доказателства, относно обжалването на издаденото му наказателно постановление в законоустановения срок.
Предвид гореизложеното съдът намира, че са налице основания за прекратяване производството по делото, поради липса на доказателства за подаване на обжалваното наказателно постановление в законоустановения срок.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.2, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №138/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
40 ЧНД No 247/2010, V състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК   В.Г.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.

 
41 НАХД No 251/2009, VIII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.С.И. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 28.04.2010г.
ПРИЗНАВА Т.С.И. - роден на ***г***, българин, български гражданин, живущ ***, основно образование, с месторабота бензиностанция "Влас Ойл", ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец декември 2008г. в помещение ползвано за склад на бензиностанция "Влас ойл", находяща се в гр. Свети Влас, ул. "Цар Симеон" си е служил с контролно регистрационна табела № ********, издадена за мотопед, марка "Ямаха Аксис 50", с рама №*******-поставил регистрационната табела на друго МПС- мотоциклет марка "Хонда", собственост на Антон С. ***- престъпление по чл.345НК.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 78а, ал. 1 от НК Т.С.И. със снета по делото самоличност, от наказателна отговорност, като му налага административно наказание - глоба, в размер на 500(петстотин) лева.
Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

Т.С.И.
Мотиви от 10.07.2009г.
 
42 НОХД No 259/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 28.04.2010г., в законна сила от 28.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 259/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия В.Н.Д. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА В.Н.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 20.03.2010год. около 22.05ч. в гр.Несебър, на кръстовището между ул."Иван Вазов" и ул."Отец Паисий", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Алфа Ромео", с ДК № ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.44 на хиляда /едно цяло четиридесет и четири на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр.с чл.37, ал. 1, т.7 от НК подсъдимия Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал. 4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимия Д. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 20.03.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 32.00/тридесет и два/лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 259/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Н.Д. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд-гр. Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


В.Н.Д.
 
43 НОХД No 260/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 28.04.2010г., в законна сила от 28.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 260/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия А.С.Д. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.С.Д. - роден на *** ***, живущ ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, не женен, не осъждан, средно специално образование, шофьор във фирма "Жени Комерс" гр.Несебър, ЕГН:************, за ВИНОВЕН за това, че на 21.03.2010 год. около 02.55 часа в гр.Несебър, общ.Несебър до кръстовище на улица "Отец Паисий" и "Любен Каравелов", управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Опел Корса" с ДК№******* с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.69 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК А.С.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което А.С.Д. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 21.03.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 32.00/тридесет и два/лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 260/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.С.Д. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А.С.Д.
 
44 НОХД No 261/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.С.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 28.04.2010г., в законна сила от 28.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 261/2010г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият К.С.К. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.С.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, техническа поддръжка, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2008 г. в гр.Свети Влас, общ.Несебър, от х-л "Синева парк", от стая на партерен етаж отнел чужди движими вещи- лаптоп "Хюлиет пакард", ведно с чанта "Голла" на стойност 1233.00 /хиляда двеста тридесет и три/ лева; цифров фотоапарат "Сони" на стойност 230.00 /двеста и тридесет/ лева; сребърен ланец на стойност 55.00 /петдесет и пет/ лева; дамски слънчеви очила на стойност 10.00 /десет/ лева; чанта с документи на стойност 60.00 /шестдесет/ лева; сумата от 160.00 /сто и шестдесет/ лева, и 30 /тридесет/ евро, равняващи се на стойност 58.67 /петдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки/, и монети на стойност около 20.00 /двадесет/ лева, като общата стойност възлиза на 1826.67 /хиляда осемстотин двадесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ от владението на В. К.Ч. от гр.Смолян без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия К.С.К. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №261/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно.

К.С.К.
 
45 НАХД No 745/2009, V състав Административни дела НАВИ -Л ЕООД РИОКОЗ БУРГАС,
Р.Г.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 29.04.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03.4-935 от 11.09.2009г. на Директора на РИОКОЗ-гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, на "Н.-Л" ЕООД, Булстат *****, със седалище и адрес на управление - гр.Обзор, ул.******, представлявано от К.И.Б. с ЕГН **********, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.16а, ал.1 от ЗХ във връзка с чл.39, т.2 и чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
46 НОХД No 165/2010, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.З.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 14.04.2010г., в законна сила от 29.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.З.Р., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление извършил следното:
-За времето от 05.10.2009год. до 17.40 часа на 08.10.2009год. от едноетажна къща в с.Оризаре, общ.Несебър, ул."Преображенска" №16, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот, а именно - чрез повреждане на прозорец, отнел чужди движими вещи: 1бр. велосипед, син на цвят, марка "Калин - Праг" на стойност 180 /сто и осемдесет/ лева; 1бр.телевизор марка "Сони", 21 инча на стойност 105 /сто и пет/ лева, общо вещи на стойност 285 /двеста осемдесет и пет/ лева от владението на В.И. П. от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;
-За времето от 10.10.2009год. до 19.00 часа на 13.10.2009год. от едноетажна къща в с.Оризаре, общ.Несебър, ул.********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, а именно - чрез повреждане на прозорец, отнел чужди движими вещи: 20м. удължител за захранване на ел.мотор, черен на цвят, гумиран на стойност 30 /тридесет/ лева; 30м.кабел двужичен, 2.5 квадрата, бял на цвят на стойност 30 /тридесет/ лева; 1бр. клещи на стойност 2 /два/ лева; 1бр. кабел за котлон на стойност 2 /два/ лева; 2бр. кабели от хладилници "МРАЗ" на стойност 6 /шест/ лева; 1бр.фазомер на стойност 1 /един/ лев; 3бр. кабели на разклонители на стойност 6 /шест/ лева - общо вещи на стойност 77 /седемдесет и седем/ лева от владението на Велико Иванов Пирев от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;
-За това, че за времето от 12.00 часа на 24.10.2009год. до 10.00 часа на 26.10.2009год. от двор на дом №22 в с.Оризаре, общ.Несебър,******отнел чужди движими вещи: трифазен кабел, четирижилен, черен на цвят, с дължина 20м. на стойност 60 /шестдесет/ лева; трифазен кабел, четирижилен, черен на цвят, с дължина 15м. на стойност 45 /четиридесет и пет/ лева; 1бр. радиокасетофон марка "Елта" на стойност 25 /двадесет и пет/ лева; 1бр.четвъртит чук, тежащ 3кг. на стойност 10 /десет/ лева; 1бр.чук, тежащ 6кг. на стойност 18 /осемнадесет/ лева - общо вещи на стойност 158 /сто петдесет и осем/ лева от владението на Митко Маринов Маринов от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 520 /петстотин и двадесет/ лева, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл.второ, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НПК следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца с периодичност ТРИ ПЪТИ седмично.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /ДВЕСТА/ часа за срок от ЕДНА календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.З.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 70 /седемдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


С.З.Р.
Мотиви от 19.04.2010г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура - гр.Несебър от 11.03.2010г. против подсъдимия С.З.Р. ***, с ЕГН ********** ЗА ТОВА, ЧЕ
-За времето от 05.10.2009год. до 17.40 часа на 08.10.2009год. от едноетажна къща в с.Оризаре, общ.Несебър, ул.************ чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот, а именно - чрез повреждане на прозорец, отнел чужди движими вещи: 1бр. велосипед, син на цвят, марка "Калин - Праг" на стойност 180 /сто и осемдесет/ лева; 1бр.телевизор марка "Сони", 21 инча на стойност 105 /сто и пет/ лева, общо вещи на стойност 285 /двеста осемдесет и пет/ лева от владението на В. И. П. от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;
-За времето от 10.10.2009год. до 19.00 часа на 13.10.2009год. от едноетажна къща в с.Оризаре, общ.Несебър, ул."Преображенска" №16, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, а именно - чрез повреждане на прозорец, отнел чужди движими вещи: 20м. удължител за захранване на ел.мотор, черен на цвят, гумиран на стойност 30 /тридесет/ лева; 30м.кабел двужичен, 2.5 квадрата, бял на цвят на стойност 30 /тридесет/ лева; 1бр. клещи на стойност 2 /два/ лева; 1бр. кабел за котлон на стойност 2 /два/ лева; 2бр. кабели от хладилници "МРАЗ" на стойност 6 /шест/ лева; 1бр.фазомер на стойност 1 /един/ лев; 3бр. кабели на разклонители на стойност 6 /шест/ лева - общо вещи на стойност 77 /седемдесет и седем/ лева от владението на В.И.П.от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;
-За това, че за времето от 12.00 часа на 24.10.2009год. до 10.00 часа на 26.10.2009год. от двор на дом №*******, отнел чужди движими вещи: трифазен кабел, четирижилен, черен на цвят, с дължина 20м. на стойност 60 /шестдесет/ лева; трифазен кабел, четирижилен, черен на цвят, с дължина 15м. на стойност 45 /четиридесет и пет/ лева; 1бр. радиокасетофон марка "Елта" на стойност 25 /двадесет и пет/ лева; 1бр.четвъртит чук, тежащ 3кг. на стойност 10 /десет/ лева; 1бр.чук, тежащ 6кг. на стойност 18 /осемнадесет/ лева - общо вещи на стойност 158 /сто петдесет и осем/ лева от владението на М. М. М. от гр.Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 520 /петстотин и двадесет/ лева - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.второ вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 вр. с чл.26, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура - гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Р.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи, както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."б" във връзка с чл.373, ал.2 от НПК, чрез налагане на наказание - "ПРОБАЦИЯ", със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност три пъти седмично; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една календарна година.
Подсъдимият Р., в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. В последната си дума моли съдът да му наложи наказание "пробация", като обещава повече да не краде.
Защитникът на подс.Р. също пледира за налагане на наказание "пробация" за извършеното от неговия подзащитен, като моли съдът да намали срока на предложените от представителя на обвинението пробационни мерки в размер на осем месеца. По отношение размера на мярката "безвъзмезден труд в полза на обществото" предоставя на съда.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият С.З.Р. е с начално образование. Не е женен. Не е осъждан. Безработен е.
На 05.10.09год. свид.В.П. от гр.Несебър посетил къщата си, находяща се в с.Оризаре, общ.Несебър, ул*********. През седмицата в къщата не живеел никой и при посещението си той не установил никакви липси. Свидетелят ежедневно минавал по улицата, на която била къщата, но не влизал вътре. До 08.10.09год. П. не забелязал нищо променено или странно. Същия ден около 17.30ч. по телефона му се обадил синът му Г. П. и му казал да се обади в полицията, тъй като в къщата някой е влизал, като преди това е имало разбиване. В полицията се обадил Г.П. и когато свид.В.П. отишъл в в с.Оризаре, полицейските служители били на място и извършвали оглед на къщата. Когато пристигнал В.Пирев установил, че прозорчето отдясно на входната врата е извадено, а в къщата навсякъде е разхвърляно. Липсвал телевизор марка "Сони" 21 инча, черен на цвят, който бил поставен на масата в спалнята и велосипед марка "Крос", син на цвят. При огледа на местопроизшествието били намерена, фиксирана и иззета дактилоскопна следа №1, оставена върху ел.табло. Показанията на свид.В.Пирев са били потвърдени и от синът му свид.Г.П., който е установил проникването с взлом в къщата и липсата на вещите и е сигнализирал органите на полицията.
На 13.10.09год., около 19.00ч. свид.В. П.от гр.Несебър посетил отново къщата си в с.Оризаре, ул.****** заедно със сина си Г. П.. Когато отишли, те забелязали, че вратата на къщата е отворена, а прозорчето отдясно на вратата, което се падало 3-то отдолу липсва и е подпряно отвън на къщата. Свид.В.П. установил, че кабела на котлона с дължина 1,50м. липсва от антрето. Липсвали също така кабелите на 3бр. разклонители, единия с дължина 15м., а другите два от по 1,5м., кабелите на два хладилника "Мраз" с дължина 1,5м., 1бр.отвертка-фазомер, жълта на цвят - нова, 1бр.ел.клещи с червени дръжки - нови, двужичен кабел 2,5квадрата, бял на цвят около 20м., 1бр. кабел от кафе машина - 1м. За последно свид.В.П. видял, че кабелите са си на мястото на 10.10.2009год., а когато установил липсите отново сигнализирал полицията. На място полицейските служители извършили оглед на къщата. При огледа на местопроизшествието били намерени, фиксирани и иззети дактилоскопни следи №1, 2, 3 и 4, оставени върху контакти със срязани кабели.
Видно от приложената по делото експертна справка № 226 от 02.11.2009год. /л.31 по ДП/, дактилоскопната следа иззета от местопроизшествието на 13.10.2009год. под №1 е оставена от лицето С.З.Р., ЕГН **********.
По делото е назначена и изготвена дактилоскопна експертиза, заключението по която доказва по безспорен начин авторството на извършеното престъпно деяние в лицето на подсъдимия Р.. В заключението си по същата вещото лице е посочило, че дактилоскопната следа под №1, намерена на 13.10.2009год. в с.Оризаре, ул.************** върху контакт със срязан кабел е оставена от десен показалец на лицето С.З.Р. ***, ЕГН **********.
Родителите на свид.М. М. притежавали къща в с.Оризаре, общ.Несебър, ул."*******, която той посещавал често и се грижел за тях. В двора на къщата си свид.М. имал оранжерия. На 26.10.2009год., около 10.00ч. той отишъл до дома на родителите си, като на място установил, че кабелите на разклонит
 
47 НОХД No 263/2010, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Р.Б. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 29.04.2010г., в законна сила от 29.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 263/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Д.Р.Б. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.Р.Б. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 31.05.2008 година в гр.Несебър, индустриалната зона на варов възел, находящ се в бившият двор на "АПК" град Несебър, по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на И. Г. Х. от град Несебър, изразяваща се в рана на главата, охлузване по тила и кръвонасядане на брадата, в следствие на удар с юмрук в областта на лицето на пострадалия, довели до временно разстройства на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131 ал.1, т.12 вр. с чл.130 ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за 1 /една/ календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Балкансски с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 60.00 /шестдесет/лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 263/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Да се съобщи на основание чл.382, ал. 10 от НПК на пострадалия И. Г. Х. от гр. Несебър, за определението с което е одобрено постигнатото споразумението, с указания че може да предяви граждански иск, за неимуществени вреди пред Гражданския съд.
След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Р.Б. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Д.Р.Б.
 
48 Гражданско дело No 704/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Б. АД Ж.Н.К.,
М.В.Р.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 15.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
Страните не се явяват, редовно уведомени, и не се представляват.
СЪДЪТ докладва постъпила молба от ищцовото дружество за отказ от предявения иск поради уреждане на отношенията между страните. Моли се в тази връзка да бъде прекратено делото.
С оглед горното и на основание чл. 233 от ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 704/2009 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на страните.

 
49 НАХД No 727/2009, VIII състав По ЗД по пътищата Д.Г.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 30.04.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4679/09 от 25.08.2009г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на Д.Г.И.-М. с ЕГН ********** *** за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 /сто / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.