РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 589/2009, I състав Административни дела С. ЕООД РИОКОЗ БУРГАС,
Ц.Х.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 09.11.2009г., в законна сила от 03.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03.49423 от 15.06.09г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.16а ал.2 от ЗХ, вр.чл.73 ал.2 т.10 от Наредба №5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните, на основание чл.48 ал.2, вр.чл.49 ал.2 от ЗХ, вр.чл.53 от ЗАНН, на "С."ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Несебър бл."******, представлявано от управителя си С.Д.Р. е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1200.00 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
2 НАХД No 804/2009, I състав По ЗД по пътищата В.М.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 03.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5412 от 03.11.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на В.М.Н. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
3 НАХД No 72/2010, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.К.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 26.03.2010г., в законна сила от 03.05.2010г.
ПРИЗНАВА Д.К.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно-специално образование, управител по строителния процес в "Б." ЕООД - гр.Несебър, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2009г., около 12.00 часа, на кръговото кръстовище, в посока в гр.Несебър - стара част, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "ВАЗ 21214" с ДК№ *********, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "глоба" в размер на 700 /седемстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Д.К.К.
Мотиви от 26.03.2010г.
 
4 ЧНД No 271/2010, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 03.05.2010г., в законна сила от 03.05.2010г.


 
5 НОХД No 815/2009, VI състав Гл.V. Застрахователна измама - чл.213 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.К.Т.,
А.Ж.Г.
Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 815/2009 г. по описа на НРС.
ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.
Разпореждането е окончателно.

 
6 ЧНД No 219/2010, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Й.В.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 20.04.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.

 
7 ЧНД No 254/2010, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.Й.С.   Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.

 
8 НОХД No 274/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.С.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 274/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Н.К. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.Д.П. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.С.К.- роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, безработен с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 01.02.2010г. чрез използване на техническо средство- отверка и натиск на балконска врата /за заден двор/ от алуминиева дограма, проникнал в стая под №107 - лява , находяща се в КК"Слънчев бряг-запад", кв.********** и отнел чужда движима вещ- 1 брой цветен телевизор марка "Нео" модел "ТV-14-26ТХ" с дистанционно управление за същия, на стойност 91/деветдесет и един/ лева, и в стая под №107- дясна, находяща се в КК"Слънчев бряг-запад", кв. "Чайка" № 53 блок "Грамада-2", вх.2, ет.1 и отнел чужда движима вещ-1 брой цветен телевизор марка "Нео" модел "ТV 1442S" с дистанционно управление за същия, на стойност 87/осемдесет и седем/лева, като общата стойност на двата отнети телевизора е 178/сто седемдесет и осем/ лева, двата собственост на Н. Х.М. от гр.Казанлък, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Н.К. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 36.60 /тридесет и шест лева, шестдесет стотинки/лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 274/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.С.К. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Н.С.К.
 
9 НОХД No 275/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.М.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
Съдът, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и отговаря на изискванията, постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК намира, че същото следва да бъде одобрено във вида, в който е представен от страните.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 275/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.Ч. *** - защитник на подсъдимия С. и подсъдимия Р.М.С., съгласно което:
ПРИЗНАВА Р.М.С. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2010г. около 23.35 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър до казино "Голд" управлявал МПС - л.а. "Рено Еспейс" с рег № ********* с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно 1,75 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на чл.343б ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от три месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Р.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 24.04.2010г.
Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 275/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Р.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.М.С. мярка за неотклонение "Подписка".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Р.М.С.
 
10 НОХД No 873/2009, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.А.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 16.03.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
ПРИЗНАВА П.А.М. - роден на ***г*** Пазар, с постоянен и настоящ адрес:*** 87, туркиня, български гаржданин, неомъжена, неосъждан, без образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 06.07.2006г. около 1.00ч. в к.к. "Сл. бряг" на алеята до х-л Байкал отнела чужда движима вещ - девет каратова златна гривна, 10,8 /десет цяло и осем/грама на стойност 194,40 лв. /сто деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ от владението на Д.Р. Уийтърли от Великобритания, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е била върната, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА "Лишаване от свобода", като на основание чл 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за извършено престъпление по чл 194, ал. 1 от НК.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК П.М.А. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сумата общо в размер на 46.00 /четиридесет и шест/лв., представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър и защитника на подсъдимата - адв. М.Ч. ***, а за подсъдимата - считано от получаване на съобщението за това.


П.А.М.
Мотиви от 31.03.2010г.
 
11 НОХД No 264/2010, IV състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Т.Х. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 05.05.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №264/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, поддържано от Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Д.Х. със снета по делото самоличност, и с неговия защитник адв.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Т.Х.- роден на *** *** с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, висше образование, работи в ЕТ "В."- работник, в момента живее в гр.Поморие, *********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 29.06.2007 год., в качеството си на председател на ЗКПУ "Прогрес"- с.Гюльовца, общ.Несебър, съзнателно потвърдил неистина в писмена декларация по чл.246, ал.1 от ДОПК, пред нотариус С.А. с район на действие общ.Несебър, а именно, че ЗКПУ "Прогрес" няма не погасени не подлежащи на принудително изпълнение задължения.
И на 27.11.2007 год. в качеството си на председател на ЗКПУ "Прогрес" - с.Гюльовца, общ.Несебър съзнателно е потвърдил неистина в писмена декларация по чл.246, ал.1 от ДОПК, пред нотариус М.Б. с район на действие общ.Несебър, че ЗКПУ "Прогрес" няма не погасени неподлежащи на принудително изпълнение задължения, след като същата е имала такива, както следва :
- Наложен запор с Постановление №9409/2006/000010 от 02.10.2007 год. на АДВ Бургас, върху всички видове банкови сметки, депозити както и вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касети и суми предоставени за доверително управление от длъжника
-Наложен запор н постановление №9409/2006/000012 от 02.10.2007 год. та АДВ Бургас, върху колесен трактор рег. № ********, трактор ТК 80, рама ******, двигател ***, тракторно ремарке, рег. №***** ремарке РСД 4, рама 2998
-Възбрана наложена с Постановление №9409/2006/000097 от 16.05.2008 год. на АДВ Бургас, върху селскостопанска сграда №18469.501.452.1 със застроена площ 248.00 кв.м., на един етаж идентична с краварник №45, глави телеразвъдно №15, от стопанския двор на с.Гюльовца,
-Възбрана наложена с Постановление №9409/2006/000046 от 21.01.2008 год. на АДВ Бургас, върху сграда мостов кантар с прилежаща земя на площ от 980 кв.м. в стопански двор на с.Гюльовца, кв./, масив 40, парцел 455 по ЗРП, одобрен от 1984 год., сграда кухня майка с прилежащо дворно място в стопанския двор на с.Гюльовца, кв./, масив 40, парцел 453 по ЗРП одобрен от 1984 год., сграда фуражна кухня №1, с прилежащо дворно място в стопанския двор на с Гюльовца, кв./, масив40, парцел 450 по ЗРП одобрен 1984 год., сграда бригаден стан за 25 машини 04, с прилежащо дворно място в стопанския двор на с.Гюльовца, кв./, масив40, парцел 454 по ЗРП одобрен 1984 год..
-Не внесени задължения по ЗДДС за периода 2004 - 2005 год., констатирани с Ревизионен акт № 0200-К-655 от 25.05.2006 год. на стойност 29 593.09лв. /двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и три лева и девет стотинки/ и лихви за просрочия към тях в размер на 7204.35лв. /седем хиляди двеста и четири лева и тридесет и пет стотинки/, поради което и на основание чл.313, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б"Б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2 и 5, вр.с ал.3 т.1, вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1, вр. с чл.43 от НК, следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.
-Поправителен труд с удръжки върху възнаграждението на осъдения в размер на 15 /петнадесет/ процента в полза на държавата за срок от 5/пет/ месеца.
И за ВИНОВЕН в това, че като законен представител и председател на ЗКПУ "П."- с.Гюльовца, общ.Несебър, съзнателно е положил подписа си върху неистински документ- Протокол №148 от 17.06.2006 год. от Общо събрание на ЗКПУ "Прогрес"- с.Гюльовца, като е използвал документа при продажба на недвижим имот №18469.501.453, ведно със сграда №18469.501.453.1 по кадастралната карта на с.Гюльовца, собственост на кооперация "Прогрес", като сделката е изповядана пред нотариус М. Б. с район на действие общ.Несебър, поради което и на основание чл.310, ал.1, вр. с чл.309, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1 вр.с ал.2 т.1, 2 и 5, вр.с ал.3 т.1, вр. с ал.4, вр. чл.42б, ал.1, вр. с чл.43 от НК, следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
- Поправителен труд с удръжки върху възнаграждението на осъдения в размер на 15 /петнадесет/ процента в полза на държавата за срок от 12/дванадесет/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23 от НК, най-тежкото измежду наложените на подсъдимия наказания, а именно "ПРОБАЦИЯ" със следните мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
- Поправителен труд с удръжки върху възнаграждението на осъдения в размер на 15 /петнадесет/ процента в полза на държавата за срок от 12/дванадесет/ месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.Т.Х. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 54 /петдесет и четири/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №264/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия Х. и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.Т.Х. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.


Д.Т.Х.
 
12 Гражданско дело No 432/2010, IV състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
НАСТАНЯВА М. Ж. О. ЕГН **********, в семейството на роднини- Ф. И. Б., ЕГН **********, и Н. С. Б., ЕГН **********,***, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция "Социално подпомагане"- гр.Поморие.
Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.


 
13 Гражданско дело No 433/2010, IV състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
НАСТАНЯВА О. Ж. О., ЕГН **********, в семейството на роднини- Ф. И. Б. ЕГН **********, и Н. С. Б., ЕГН **********,***, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция "Социално подпомагане"- гр.Поморие.
Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.

 
14 НАХД No 151/2009, VIII състав Административни дела С. АБ ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Е.Ф.Ю.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 30.06.2009г., в законна сила от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17/06.02.2009г. на кмета на Община Несебър, с което на Стройинвест АБ" със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.********, представлявано от П.Г.Б., ЕГН ********** за нарушение на чл.13, ал.1, т.1 от Наредба № 6 на Общински съвет - Несебър е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
15 НЧХД No 220/2009, II състав НЧХД Д.М.Х. Г.Т.Т.,
М.Н.Т.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 28.10.2009г., в законна сила от 10.05.2010г.
ПРИЗНАВА Г.Т.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 26.07.2007г., около 21.00 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, на ул. "Иван Вазов", в съучастие като съизвършител с М.Н.Т. е причинил на Д. *** Влас лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания и охлузвания по тялото, довели до временно разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.130, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.
ПРИЗНАВА М.Н.Т., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана,с основно образование, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 26.07.2007г., около 21.00 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, на ул. "Иван Вазов", в съучастие с Г.Т.Т., като съизвършител, е причинила на Д. *** Влас лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания и охлузвания по тялото, довела до временно разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение по чл.130, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д. ***, ЕГН ********** против Г.Т.Т. ***, ЕГН ********** граждански иск в размер на 3000 лева, представляващи обезщетение за неимуществените вреди вследствие на причинената лека телесна повреда, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането- 26.07.2007 г. до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д. ***, ЕГН ********** против М.Н.Т. ***, ЕГН ********** граждански иск в размер на 3000 лева, представляващи обезщетение за неимуществените вреди вследствие на причинената лека телесна повреда, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането- 26.07.2007 г. до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА на основание чл.190, ал.1 от НПК Д. *** Влас с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на М.Н.Т. и Г.Т.Т. направените от тях разноски в размер на 300 /триста/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл.190, ал.1 от НПК Д. *** Влас с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ по сметка на РС- гр.Несебър направените по делото разноски за експертизи в размер на 255 /двеста петдесет и пет/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл.190, ал.1 от НПК Д. *** Влас с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ по сметка на РС- гр.Несебър сумата от 240лв./двеста и четидесет/лева, предсавляващи дължимата д.т. върху предявените граждански искове.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.Г.Т.Т.
М.Н.Т.
Мотиви от 14.01.2010г.
 
16 НАХД No 61/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.С.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
ПРИЗНАВА Д.С.И. с ЕГН **********,***, за ВИНОВНА в това, че в периода 10.07.2009 г. - 10.09.2009 г. в к.к. "Слънчев бряг" Община Несебър системно е използвала за вършене на просия лице, намиращо се под нейните грижи- малолетното си дете В. Д. с ЕГН **********- престъпление по чл. 189, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 500.00 (петстотин) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Д.С.И.
Мотиви от 19.04.2010г.
 
17 НОХД No 237/2010, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.И.Д. Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
на основание чл. 288, т. 1 НПК, чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, Несебърският районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХДело №237/2010 г. по описа на РС - Несебър.
ВРЪЩА делото на РП - Несебър за отстраняване на констатираните нарушения.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
18 НАХД No 770/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Я.Н.Ж. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ПРИЗНАВА Я.Н.Ж. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление: на 11.07.2009 г. около 05.00 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър- западна част, до бензиностанция "Дамянов" е управлявал моторно превозно средство- л.а. "Мазда 626" с ДК №******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 99/28.03.2008 г. на началника на група в сектор ПП- КАТ при ОД на МВР- Бургас; на 17.07.2009 г. около 05.00 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, на пътна отсечка до хотел "Кристал" е управлявал моторно превозно средство- л.а. "Опел Кадет" с ДК № ********, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 99/28.03.2008 г. на началника на група в сектор ПП- КАТ при ОД на МВР- Бургас; на 12.08.2009 г. около 04.20 часа в с. Равда, общ. Несебър, по улица "Несебър" в близост до хотел "Делфин", е управлявал моторно превозно средство- л.а. "Опел Кадет" с ДК № ******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 99/28.03.2008 г. на началника на група в сектор ПП- КАТ при ОД на МВР- Бургас- престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 1000.00 (хиляда) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Я.Н.Ж.
Мотиви от 19.04.2010г.
 
19 НАХД No 812/2009, VI състав Административни дела С.Р.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" РД,
И.К.И.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-0000554/07.10.200 г. на директора на РД "Автомобилна администрация"- гр. Бургас, с което на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено на С.Р.А.-*** А, ЕГН **********, административно наказание "глоба" в размер на 500 лева, за нарушение по чл.40 т.8 от Наредба №2 на МТ, за това, че на 14.09.2009 г. около 11.30 часа на автогарата в гр. Обзор е извършвал обществен превоз на 14 пътника по редовна автобусна линия от гр. Варна за гр. Несебър с пътен лист № 2381/14.09.09 г. (заверен), с автобус марка "Мерцедес" с ДК № ******** като не е представил маршрутно разписание, валидно за часа на превоза- потеглил от автогара Варна в 10.30 часа, установено от тахографския лист за деня.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
20 ЧГД No 636/2010, IV състав Други ЧГД Е.П.Б.,
П.Д.Б.
  Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 12.05.2010г., в законна сила от 12.05.2010г.

 
21 ЧГД No 637/2010, IV състав Други ЧГД З.К.Н.   Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 12.05.2010г., в законна сила от 12.05.2010г.

 
22 НАХД No 904/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Л.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 12.05.2010г.
ПРИЗНАВА М.Л.К. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2009 г. около 01.40 часа на кръстовището пред хотел "Корона" в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества- амфетамин сол с нетно тегло 0.383 грама със съдържание на основно вещество 3.00 тегловни процента и допълнително добавен кофеин на стойност 11.49 лева, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 500.00 (петстотин) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

М.Л.К.
Мотиви от 19.04.2010г.
 
23 НОХД No 22/2010, V състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Х.Х. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 26.04.2010г., в законна сила от 12.05.2010г.
ПРИЗНАВА А.Х.Х. - роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гаржданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с решение №210 от 14.07.2004г. по гр.д. №376/2004г. по описа на РС Несебър да издържа свой низходящ, а именно - дъщеря си Р.А.Х. с ЕГН **********,***, с месечната издръжка в размер 70 /седемдесет/ лева, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски за месеците юли 2008г. и ноември 2008г. и за периода от месец януари до месец май 2009г., като общата сума на дължимата издръжка е в размер на 490 /четиристоти и деветдесет/ лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК.
НЕ НАКАЗВА на основание чл.183, ал.3 от НК А.Х.Х. с посочена по-горе самоличност за така извършеното от него престъпление, поради това че до постановяване на присъдата от първата инстанция същият е изпълнил задължението си за заплащане на издръжка на дъщеря си Р.А.Х. и от деянието не са настъпили други вредни последици за пострадалата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.Х.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


А.Х.Х.
Мотиви от 27.04.2010г.
МОТИВИ:

Съдeбното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура - гр.Несебър от 07.01.2010г. против подсъдимия А.Х. ***, ЗА ТОВА, ЧЕ
След като е бил осъден с Решение № 210 от 14.07.2004г. по гр.д. №376/2004г. по описа на РС-гр.Несебър да издържа свой низходящ, а именно - дъщеря си Р.А.Х. с ЕГН **********,***, с месечната издръжка в размер 70 /седемдесет/ лева, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски за месеците юли 2008г. и ноември 2008г. и за периода от месец януари до месец май 2009г., като общата сума на дължимата издръжка е в размер на 490 /четиристоти и деветдесет/ лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура - гр.Несебър в съдебно заседание поддържа обвинението против подсъдимия изцяло, така както е въведено с обвинителния акт. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите относно правната квалификация на същото.
Подсъдимият Х. признава вината си по така повдигнатото му обвинение. Твърди, че от една година не е работил и е бил на издръжка на родителите си. Заявява, че му предстои да започне работа и че ще заплати остатъка от дължимата издръжка на дъщеря си.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият А.Х.Х. е с основно образование. Разведен е. Осъждан е. Не работи.
С решение № 13/29.01.1997г. по бр.дело № 273/1995г. на РС-Несебър, влязло в сила на 15.07.1997г., съдът е прекратил брака между подс.Х. и свид.С.Я., като е осъдил подсъдимия да заплаща месечна издръжка на дъщеря си - свид.Р.Х.. С решение № 210/14.07.2004г. по гр. дело № 376/2004г. на РС-Несебър, съдът е изменил размера на дължимата от подс.Х. месечна издръжка за детето му, като я увеличил от 26 000 /неденоминирани/ лева на 70 /седемдесет/ лева, считано от 10.05.2004г. до настъпване на законови причини за нейното изменяване или прекратяване.
Поради неизпълнението от страна на подсъдимия Х. за заплащане на присъдената на детето му издръжка, неговата бивша съпруга - свид.С.Я. е депозирала тъжба до Районна прокуратура - гр.Несебър, въз основа на която е било образувано настоящото наказателно производство. В тъжбата си свид.Я. сочи, че бившия й съпруг не й е плащал издръжка за месец юли 2008г., месец ноември 2008г. и за месеците януари до април 2009г. включително. В тази връзка същата в показанията си пред разследващия орган сочи, че подс.Х. работи в строителна фирма в гр.Пловдив без надлежен договор. В допълнителни показания,свид.Я. заявява, че след образуване на досъдебното производство срещу бившия й съпруг, с пощенски запис от 15.05.2009г. същият й изпратил три месечни издръжки - за месеците юли и ноември 2008г. и за месец януари 2009г., както и половината от дължимата сума за месец февруари 2009г. Останалата сума, включително и за месец май 2009г. не й била платена.
В показанията си непълнолетната свид.Х. сочи, че не е получавала от баща си парични суми за издръжката си. Пред съда, същата заявява, че веднъж е получавала 30 лева на ръка от баща си.
По делото е изготвена съдебно-икономическа експертиза, като вещото лице е определило стойността на дължимата сума за периода на 2009г., съгласно допълнителните показания на свид.Я.. Горното обстоятелство е наложило назначаване на допълнителна експертиза, която да вземе предвид целия период, включително и този, касаещ месеците на 2008г. и месец януари и февруари 2009г. Видно от изготвеното допълнително заключение на съдебно-икономическата експертиза, общо дължимата сума за издръжка за посочения от свид.Я. период е в размер на 490 лева, касаеща общо седем месеца, като за три месеца и половина, сумата в размер на 250 лева, е изплатена на 15.05.2009г.
Пред разследващия орган, подс.Х. заявява, че е заплатил издръжката за дъщеря си за месеците юли и ноември 2008г., както и за месеците януари и половината от месец февруари 2009г. За останалите месеци до месец май 2009г., сочи, че не е плащал, тъй като нямал никакви пари и не работел. Наред с това твърди, че си е намерил работа и е готов да изплати и останалата неизплатена част от дължимата издръжка за дъщеря му.
В съдебно заседание, свид.Я. заявява, че е получила изцяло дължимата от подс.Х. издръжка за инкриминирания период.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че в посочения по-горе период - юли 2008г. и ноември 2008г. и за периода от месец януари до месец май 2009г. включително, с действията си подсъдимият А.Х.Х. е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на чл.183, ал.1 от НК, като престъплението е извършено умишлено, при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от показанията на разпитаните по делото свидетелки С.Я. и Р.Х..
С оглед обаче показанията на свид.С.Я., която ясно заяви пред съда, че подсъдимият Х. й е изплатил изцяло дължимата за горепосочения период издръжка за дъщеря им, съдът счете, че са налице основания за приложението на привилегирования състав на разпоредбата на чл.183, ал.3 от НК.
Предвид гореизложеното, съдът призна подсъдимият Х. за виновен по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК. На основание чл.183, ал.3 от НК обаче, съдът не наказа подсъдимият Х. за така извършеното от него престъпление, поради това, че преди постановяване на присъдата от първата инстанция, по делото бе установено по безспорен начин, че същият е изпълнил задължението си за заплащане издръжката на дъщеря си - Р.А.Х. и от деянието не са настъпили други вредни последици за пострадалата.
Накрая съдът се произнесе по въпроса за направените по делото разноски, които с оглед изхода по делото, възложи в тежест на подсъдимия.
МОТИВИРАН от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.

 
24 НАХД No 750/2009, I състав Административни дела З. - А. С.ЕТ РИОКОЗ БУРГАС,
З.Т.Н.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 13.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03-1005 от 24.09.2009г. на Директора на Районна инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, на ЕТ "З... С.", Бурстат *******, със седалище и адрес на управление - гр.Обзор, ул*********, представляван от А.Д.С. с ЕГН **********, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение на чл.15, ал.1 от ЗХ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
25 ЧНД No 283/2010, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 13.05.2010г., в законна сила от 13.05.2010г.

 
26 ЧНД No 284/2010, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 13.05.2010г., в законна сила от 13.05.2010г.


 
27 ЧГД No 661/2010, IV състав Други ЧГД В.Г.М.   Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 14.05.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.


 
28 НАХД No 762/2009, I състав По ЗД по пътищата В.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 14.05.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5095 от 06.10.2009г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, на В.И.К. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
29 НАХД No 125/2010, V състав По ЗД по пътищата П.В.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 86 от 22.01.2010г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на П.В.Т. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
30 НАХД No 147/2010, V състав По ЗД по пътищата Д.Х.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5117 от 24.09.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.Х.Т. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 300 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.
ОСЪЖДА Д.Х.Т. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 20 /двадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
31 НАХД No 151/2010, V състав По ЗД по пътищата С.Т.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 179 от 02.08.2010г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Т.А. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.
ОСЪЖДА С.Т.А. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 20 /двадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
32 НОХД No 286/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.М.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 14.05.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 286/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв.Т.И. ***, упълномощен защитник на подсъдимия А.М.А. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.М.А. - роден на ***г***, постоянен адрес ***, и настоящ адрес:***, българин, с двойно гражданство- турско и българско, женен, с висше образование, неосъждан, брокер "Уест сервиз" - гр.Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 06.04.2010год. около 23.40часа на Главната алея в к.к."Слънчев бряг" срещу х-л "Авеню" в посока гр.Несебър управлявал МПС - л.а.марка "Опел Зафира", с ДК№  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,31 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК А.М.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 /пет/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което А.М.А. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 06.04.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 286/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.М.А. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А.М.А.
 
33 НОХД No 344/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Н.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 29.04.2010г., в законна сила от 15.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.Д., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 13.06.2008г. до 19.08.2008г., в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1988.00 (хиляда деветстотин осемдесет и осем) лева, както следва:
- На 17.05.2008г., в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, хотел "Меридиан", стая № 605, е отнел движими вещи, а именно: сумата от 200 лева и мобилен телефон "Сони Ериксон W 810i" на стойност 220,00 /двеста и двадесет/ лева, от владението на Т.Д.В. от Великобритания без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- На 22.05.2008г., около 14,30 часа в к.к.Слънчев бряг, хотел "Авор палас", стая № 350, е отнел чужди движими вещи, а именно: дамски колан на стойност 12.00 /дванадесет/ лева, мобилен телефон "LG Шайн" на стойност 314.00 /триста и четиринадесет/ лева, 21 броя метални гривни на обща стойност 42.00 /четиридесет и два/ лева, несесер на стойност 6.00 /шест/ лева; 3 чифта обеци тип "халки" от бял метал на обща стойност 24.00 /двадесет и четири/ лева, 3 броя гердани от бял и жълт метал на обща стойност 75.00 /седемдесет и пет/ лева; 1 брой комплект от пръстен и гривна на стойност 7.00 /седем/ лева и 1 брой синджир от бял метал с украшение във формата на цветче на стойност 22.00 /двадесет и два/ лева от владението на М.Д. М. от Англия, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- На 24.05.2008г. около 15.00 часа в к.к.Слънчев бряг, хотел "Централ", стая № 311, е отнел мобилен телефон "Скайп 3G" на стойност 102.00 /сто и два/ лева от владението на А.М.О. от Швеция без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- на 21.06.2008г. около 10.30 часа в к.к.Слънчев бряг, хотел "Арда", стая № 706, е отнел мобилен телефон "Нокия 6500" на стойност 368.00 /триста шестдесет и осем/ лева и цифров фотоапарат "Канон" на стойност 596.00 /петстотин деветдесет и шест/ лева от владението на К.Й. от Дания, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,
поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б. "б", във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.301, ал.1, т.6 от НПК първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият М.Н.Д. е бил задържан по реда на ЗМВР и с мярка за неотклонение "задържане под стража", считано от 21.06.2008 г.
ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство телефон "Скайп 3G" да се върне на собственика А.М.О. от Швеция.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Н.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 582.48 лева (петстотин осемдесет и два лева и четиридесет и осем ст.), представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.М.Н.Д.
Мотиви от 04.05.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 344/2009 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу:
М.Н.Д., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, с адрес:***, за престъпление по чл. чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б. "б", във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за това, че през периода от 13.06.2008г. до 19.08.2008г., в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1988.00 (хиляда деветстотин осемдесет и осем) лева, както следва:
- На 17.05.2008г., в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, хотел "Меридиан", стая № 605, е отнел движими вещи, а именно: сумата от 200 лева и мобилен телефон "Сони Ериксон W 810i" на стойност 220,00 /двеста и двадесет/ лева, от владението на Т.Д.В. от Великобритания без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- На 22.05.2008г., около 14,30 часа в к.к.Слънчев бряг, хотел "Авор палас", стая № 350, е отнел чужди движими вещи, а именно: дамски колан на стойност 12.00 /дванадесет/ лева, мобилен телефон "LG Шайн" на стойност 314.00 /триста и четиринадесет/ лева, 21 броя метални гривни на обща стойност 42.00 /четиридесет и два/ лева, несесер на стойност 6.00 /шест/ лева; 3 чифта обеци тип "халки" от бял метал на обща стойност 24.00 /двадесет и четири/ лева, 3 броя гердани от бял и жълт метал на обща стойност 75.00 /седемдесет и пет/ лева; 1 брой комплект от пръстен и гривна на стойност 7.00 /седем/ лева и 1 брой синджир от бял метал с украшение във формата на цветче на стойност 22.00 /двадесет и два/ лева от владението на М.Д. М. от Англия, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- На 24.05.2008г. около 15.00 часа в к.к.Слънчев бряг, хотел "Централ", стая № 311, е отнел мобилен телефон "Скайп 3G" на стойност 102.00 /сто и два/ лева от владението на А.М.О. от Швеция без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- На 21.06.2008г. около 10.30 часа в к.к.Слънчев бряг, хотел "Арда", стая № 706, е отнел мобилен телефон "Нокия 6500" на стойност 368.00 /триста шестдесет и осем/ лева и цифров фотоапарат "Канон" на стойност 596.00 /петстотин деветдесет и шест/ лева от владението на К.Й. от Дания, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,
Производството протече по реда на чл.370 и сл. от НПК, като подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заяви, че не желае да се събират доказателства за тези факти. На основание чл.372, ал.4 от НПК, като взе предвид, че направените от подсъдимия самопризнания се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, обяви, че при постановяване на присъдата ще ползва същите, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага наказанието на подсъдимия да бъдат определено при условията на чл.55 от НК, като на същия се наложи наказание "лишаване от свобода", в размер, определен при баланс на смекчаващите и отегчаващите обстоятелства. Счита, че като смекчаващи отговорността обстоятелства следва да се отчетат направеното самопризнание и разкаянието на подсъдимия, както и младата му възраст, а като отегчаващо обстоятелство- обремененото му съдебно минало.
Защитникът на подсъдимите пледира за определяне при условията на чл.55 от НК на наказание "лишаване от свобода" за срок от шест месеца.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
През м.май 2008 г. свид. Т.В. и Рейчъл Рийм от Англия пристигнали в Република България на почивка, като отседнали в хотел "Меридиан" на курортен комплекс "Слънчев бряг", стая № 605. На 17.05.2008 г. около 08.00 часа, същите излезли от хотелската стая и посетили бар, находящ се в близост до хотела, където изпили значително количество алкохол. В заведението двете се скарали, поради което около 11.00 часа свид. В. се прибрала сама в хотела и след проведен телефонен разговор, легнала да спи. Около 15.00 часа в хотелската стая се прибрала и свид. Рийн, придружавана от свид. Петков. На входната врата на стаята последните срещнали излизащия от нея подс. Д., като свид. Рийн го попитала какво прави вътре, а подсъдимият отговорил "чао" и се качил в асансьора, заедно със свид. Петков.
От разговорите пред входната врата свид. В. се събудила и установила, че липсва мобилният й телефон "Сони Ериксон", както и сумата от 200 лева, поради което сигнализирала РУ на МВР- Несебър.
Извършено било на 14.06.2008 г. разпознаване на лица, при което свид. Петков посочил подс. Д. като лицето, което е видял пред стаята на свид. В. и Рийн.
Стойността на отнетия телефон "Сони Ериксон"- 220 лева е установена посредством съдебно-икономическа експертиза.

На 22.08.2008 г. около 14.30 часа подс. Д. влязъл през централния вход на хотел Явор Палас", качил се на третия етаж и видял отворена входна врата на стая № 350, в която имало посетители- свид. М.М. от Великобритания и нейна приятелка, неустановена в хода на разследването, като едната от тях лежала на леглото в стаята, а другата била на терасата. Подсъдимият се промъкнал незабелязано в стаята и взел намиращата се върху нощното шкафче до вратата малка черна чантичка от плат, след което излязъл от стаята. В коридора проверил съдържанието на чантичката и констатирал, че в нея има мобилен телефон и бижута. Извадил и изхвърлил в коридора сим-картата на мобилния телефон, а останалите вещи задържал. На излизане от хотела бил спрян от служител на хотела, който, поради съмнителното поведение на подсъдимия, сигнализирал РУ на МВР- Несебър и го задържал пристигането на полицейските служители. Последните го отвели в полицейското управление, където, при извършен обиск, били намерени у него и иззети черен несесер от плат, дамски колан, мобилен телефон, 21 броя метални гривни, три чифта обеци тип "халки" от бял метал, три броя гердани от бял и жълт метал, комплект от пръстен и гривна с дрънкулки и синджирче от бял метал с украшение във формата на цветче. Описаните вещи били върнати на свид. М..
От заключението на назначената съдебно-икономическа експертиза се установява, че стойността на отнетите вещи възлиза на 502 лева.

Свид. Пер О. и А.О. от Швеция били настанени в хотел "Централ", стая № 311. На 24.05.2008 г. около 14.30 часа свид. А.О. излязла от хотелската стая, оставяйки входната врата отключена и слязла в градината на хотела, за да играе карти, като оставила свид. П. О. да спи. Около 17.00 часа последният се събудил и констатирал, че липсва портфейлът му, заедно с намиращите се в него лична карта и сумата от 100 лева. По същото време се върнала свид. А.О., която установила, че липсва мобилният й телефон "Скайп" и електронен речник.
При извършените оперативно издирвателни мероприятия бил установен извършителят на кражбата- подс. Д.. Същият занесъл отнетите вещи в дома на майка си- свид. З.Н. без да уточни какъв е произходът им. На 28.05.2008 г. тя предала вещите на водещия разследването.
Стойността на отнетите вещи е 102 лева, установена със съдебно-икономическа експертиза.

На 21.06.2008 г. подс. Дими
 
34 НАХД No 649/2009, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Н. И. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 08.11.2009г., в законна сила от 15.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12360/09.02.09г. на директора на КЗП- РД- Бургас, С което е наложено на Н.И." ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Несебър ************, вписано в търг.регистър при Агенция по вписванията е ЕИК *********, представлявано от управителя си А.Н.А. ЕГН ********** административно наказание, "имуществена санкция" в размер на 1000 лева за нарушение по чл.87 от Закона за туризма (ЗТ), за това, че на 02.09.09г. при извършена проверка е установено, че е извършвал туристическа дейност- ресторантьорство и не представил удостоверение за утвърдена категория, нито временно такова за обект ресторант "В." в к-с"Сл.бряг.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
35 НАХД No 766/2009, VIII състав Административни дела П.--П. Д. ЕТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
Ч.И.П.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 25.01.2010г., в законна сила от 15.05.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 958/05.03.2009г., издадено от Министъра на Културата, с което на ЕТ "П.Д.", БУЛСТАТ ******** със седалище и адрес гр.Несебър, ********представляван от П.Д.П. е наложена имуществена санкция в размер на 400 лева за нарушение на чл.97,ал.1,т.5,пр.1 от ЗАПСП.
Решението може да се обжалва пред Административен

 
36 НОХД No 291/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.К.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 15.05.2010г., в законна сила от 15.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 291/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър между Камен Господинов - прокурор в РП- Несебър, подсъдимия А.К.П. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.К.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, в близост до гробищният парк, тел. ********** ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2009 година, около 01.30 ч., в района на гр.Несебър, зад строителна база "ХИТ-А" от лек автомобил марка "Опел Вектра" с рег. № **********, отнел чужда движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 /един/ брой панел за CD МРЗ плеър марка "SONY DRIVE - S" "Сони Драйв Ес" на стойност 156 лв. /сто петдесет и шест лева/ от владението на Д. П. Д. от гр.Ахелой, община Поморие, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като откраднатата вещ е върната, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.2, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 11 /единадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11 /единадесет/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за 1 /една/ календарна година.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.К.П. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 291/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

А.К.П.
 
37 НОХД No 612/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.К.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 17.05.2010г., в законна сила от 17.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 612/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П. Ч. от АК-гр.Бургас, служебен защитник на подсъдимия К. и подсъдимият М.К.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият М.К.К. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:
На 09.08.2008г. на плажната алея в гр.Обзор, общ.Несебър отнел чужди движими вещи- мобилен телефон "Сони Ериксон К800И" на стойност 382.00 лева, мобилен телефон "Нокия 1208" на стойност 30 лв., цифров фотоапарат "Панасоник М6СА037222Р" ведно със зарядно устройство възлизащ на стойност от 238.00 лева, слънчеви очила марка "Полароид" на стойност 100 лева, дамско портмоне "Авон" на стойност 5.00лв, дамска плажна рокля на стойност 8,00 лв., раница на стойност 12.00лв. и сумата от 140.00 лева, всичко на обща стойност 1015.00 лева от владението на Г.Д.С. *** без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,
На 10.08.2008г. на плажната ивица в гр.Обзор, общ.Несебър отнел чужди движими вещи- мобилен телефон "Самсунг Д600" на стойност 146.00 лева , слънчеви очила "Рейбан" стойност 160 лева, дамско бельо на стойност 25.00 лева, всичко на обща стойност 331.00 лева от владението на С.Й.И. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,На 14.08.2008г. за времето от 11.00 часа до 11.30 часа на плажната ивица в гр.Обзор, общ.Несебър отнел чужди движими вещи- мобилен телефон "Самсунг Е530" на стойност 225.00 лева, мобилен телефон " Самсунг Е 730" на стойност 245.00 лева, цифрова видеокамера "JVC Еверио" на стойност от 760.00 лв., плажна чанта на стойност 5,00 лева, 2 бр. потници на стойност 10,00 лева, мъжки къси панталони на стойност 4,00 лева, дамски несесер на стойност 4,00 лева, лосион против изгаряне марка "Виши" на стойност 12,00 лева , 3 бр.гланц за устни на стойност 15,00 лева, дамска плажна рокля на стойност 8,00 лева и сумата от 79.00 лева, всичко на обща стойност 1361.00 лева от владението на Д.С.Й. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,
На 14.08.2008г. на плажна ивица в гр.Обзор, общ.Несебър отнел чужди движими вещи- цифров фотоапарат "Канон Дигитал" на стойност от 385.00 лв., мобилен телефон "Самсунг Е300" на стойност от 299.00 лева, слънчеви очила на стойност от 10.00 лв., плажна чанта на стойност 6,00 лева , мъжки къси панталони на стойност 12,00 лева, и сумата от 110.00 лева, всичко на обща стойност 822.00 лева от владението на Ю.К. ***, Украйна, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наложеното наказание от пет месеца "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.К.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 114.00 /сто и четиринадесет/ лева по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 612/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

М.К.К.
 
38 НАХД No 85/2010, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.В.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.04.2010г., в законна сила от 17.05.2010г.
ПРИЗНАВА Л.В.Т., роден на *** ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без образование, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че като пълнолетно, трудоспособно лице, продължително време не се занимава с обществено полезен труд, като в периода от 15.06.2008 г.- 15.07.2008 г. в КК "Слънчев бряг", получава нетрудови доходи по неморален начин- проституция, като, на основание чл.302 вр. чл.414г, ал.4, т.2 от НПК вр. чл.78а от НК, я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.329, ал.1 от НК.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Л.В.Т.
Мотиви от 08.04.2010г.
 
39 НАХД No 321/2009, II състав По ЗД по пътищата С.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 04.11.2009г., в законна сила от 18.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 321/2009г. по описа на РС-Несебър, в частта, с която на С.К.К. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 10 /десет/ лева за нарушението по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП и глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за нарушението по чл.137а, ал.1 от ЗДвП.
ОТМЕНЯ наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, на С.К.К. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
40 НАХД No 643/2009, I състав Административни дела З.Д.Ч. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Н.А.Ш.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 148/15.09.2009г. на Кмета на Община Несебър, с което на З.Д.Ч. с ЕГН - ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева на основание чл.2, ал.2 и на осн.чл.2, ал.6, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
41 НОХД No 297/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.С.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 18.05.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 297/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Камен Господинов - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.Б. *** - защитник на подсъдимия К. и подсъдимия Х.С.К., съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.С.К. - род. на *** *** Преслав, постоянен адрес:***, живущ ***, квартал 26, ет.1, ап.5, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.04.2010г. в района на пътна отсечка с.Равда - гр.Несебър, срещу входа на Н.С.А, е управлявал МПС - собственият си лек автомобил Опел Калибра, рег.№******, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4, чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, С ПЕРИОДИЧНОСТ - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Х.С.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 22.04.2010г
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.С.К. да заплати направените по делото разноски в размер на 32 /тридесет и два/ в полза на Държавата.
Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 297/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Х.С.К.
 
42 НОХД No 298/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.А.Х. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 18.05.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 298/2010 г. по описа на РС- Несебър, а именно Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Г.Х. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА, Г.А.Х. - роден на *** ***, Германия, с постоянен адрес:***, адрес в България к.к. "Слънчев бряг", хотел "Света Петка", ет. 2 ап. 16, германец, германски гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, журналист, за ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2010 година, около 23,18 часа, в град Несебър, к.к."Слънчев бряг", гл.алея в близост до хотел "Хризантема", управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "БМВ"с ДК №*******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,50 /едно цяло и петдесет на хиляда/, установено по надлежния ред чрез техническо средство алкотест "Дрегер 7410+" № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 298/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г.А.Х.
 
43 НАХД No 888/2009, VI състав Административни дела Р.Я.С. М.С.В.,
РИОКОЗ БУРГАС
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 20.05.2010г.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03.2-1416/29.10.2009г. на директора на РИОКОЗ- Бургас, с което на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) е наложено на Р.Я.С. с ЕГН **********,*** , административно наказание "глоба" в размер на 1000 лева, за нарушение по чл.11 т.2 от Наредба №29 на МЗ за условията и реда за организацията на работата в дрогерията, обн. ДВ. Бр.109/08г., за това, че за това, че на 25.09.2009г. в дрогерия, находяща се в курортен комплекс "Слънчев бряг", хотел "Зефир", в качеството си на ръководител на дрогерията не е съхранявала в обекта трудовия договор на работещото в дрогерията лице Добрина Ковизлиева, което е извършвало търговия с лекарствени продукти на граждани, като при проверката в обекта не са присъствали други фармацевти.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
44 НАХД No 902/2009, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) В. Т. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 20.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18912/20.08.2009 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.72 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на "В.т." АД със седалище и адрес на управление: Пловдив 4003,***********9, представляван от А.С.С. административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 (две хиляди) лева, за нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ, във връзка със Заповед №790/23.08.08г. на Председателя на КЗП, за това, че на 23.06.2009 г. "В.т." АД извършва туристическа дейност- ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект "З*******" , находящ се в кк "Слънчев бряг", срещу х-л "Чайка .
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
45 НОХД No 907/2009, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 20.05.2010г., в законна сила от 20.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 907/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимият И.Н.А., защитника адв.Женета Иванова и прокурор Мариян Чернаев, което е в следния смисъл:
Подсъдимият И.Н.А., род. на ***г***, жив. в гр.Обзор, общ.Несебър, ул.”Славянска”, №62, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, куриер – „ЕВС К.****” ЕООД – гр.Несебър, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.05.09год. около 21.10ч. на ул.”Места” в гр.Обзор, по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на Б.Н.Х. ***, изразяваща се в нанесена с дървена бухалка рана на главата, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК го ОСЪЖДА на ”ПРОБАЦИЯ».
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 (седем) месеца при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.
- поправителен труд с 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 5 ( пет) месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.А. да заплати по сметка на Държавата сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 907/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия А. и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Н.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.


И.Н.А.
 
46 НОХД No 304/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.З.З. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 20.05.2010г., в законна сила от 20.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №304/2010г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.З. със защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което В.З.З., роден на *** ***, с постоянен адрес:***.********* настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, средно специално образование, фризьор в студио „Ес” гр.Несебър, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2010 год. около 01.45 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, ул.”Л.Каправелов”, до хотел „Мариета Палас” посока ул.”Еделвайс”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “ Фиат Пунто” с ДК№ ********** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.52 промила, установено по надлежния ред протокол от химическа експретиза №184/09.03.2010 год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия В.З.З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимият В.З.З. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 07.03.2010 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.З.З. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 304/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

В.З.З.
 
47 Гражданско дело No 862/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д. Т. ООД А...Щ. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 23.03.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.
ОСЪЖДА ЕТ "А..-Г.Щ.", със седалище и адрес на управление гр.Свети Влас, ул*********, представляван от Г.И.Щ., ЕГН ********** да заплати на "Д.Т." ООД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. ********* представлявано от Д.В.Ч., ЕГН ********** ***56,ТЦ ******** чрез адв.П. от ПАК сума в размер на 7746.72лв. по фактура 19587/01.12.2008г, сума в размер на 1025лв., представляваща мораторната лихва върху главницата от 01.12.208г. до 14.12.2009г., ведно със законната лихва от датата на исковата молба-14.12.2009г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА ЕТ "А*****.",със седалище и адрес на управление гр.Свети Влас, у*************** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. "Васил Априлов"170, представлявано от Д.В.Ч.,ЕГН ********** ***56,ТЦ "Г******** чрез адв.П. от ПАК сумата от 1520лв съдено деловодни разноски.
Решението не подлежи обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.

 
48 НОХД No 88/2010, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.А.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 05.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.

ПРИЗНАВА подсъдимата А.А.Г. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, неосъждана, ученичка в 1******** гр.Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 17.07.2009г., около 05,30 часа в к.к."Слънчев бряг", в близост до дискотека "Мания", като непълнолетна, но разбираща свойството и значението на деянието и можеща да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително държала високо рискови наркотични вещества 0,375 грама коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 2,90% на стойност 2.25лв./два лева и двадесет и пет стотинки/, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества, като случая е маловажен-престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.6, вр.чл.2, ал.2 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата по локалната уредба на СОУ"Иван Вазов" гр.Бургас.
ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК А.А.Г. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 42,00лв./четиридесет и два/ лева, представляващи направените по делото съдебни разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

А.А.Г.
Мотиви от 04.06.2010г.
 
49 НОХД No 309/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Г.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 21.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 309/2010 г. по описа на РС– гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият В.Д. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.В.Ц. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.Г.Д.- роден на *** ***, българин, български гражданин,женен, реабилитиран, средно образование, управител на „В.” ООД гр.Бургас, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2010 год. около 21.25 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, ул.”Струма”, срещу блок №23, управлява моторно превозно средство- лек автомобил марка “ Волво ХС 90” с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.32 промила, установено по надлежния ред- протокол от химическа експретиза №206/18.03.2010 год, поради което и на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.55 ал.І,т.2 б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2, вр.с ал.3 т.1, вр. с чл.42б, ал.1 , от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК В.Г.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6/шест / месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият В.Г.Д. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 30 /тридесет /лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 309/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Г.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

В.Г.Д.
 
50 ЧНД No 310/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 21.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.

 
51 НОХД No 311/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.И.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 21.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 311/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М. Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. С.М. ***, упълномощен защитник на подсъдимия М.И.М. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.И.М. – роден на *** ***, постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 20.11.2009 г. около 14.20ч. в гр.Несебър пред Почивна станция на МВР управлявал МПС – л.а.марка “Опел Омега”, с ДК№ ******** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №67/04.02.09 г. по чл.177, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.1, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150ч. в рамките на 1 /една/ календарна година.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 311/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.И.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.50 часа.

М.И.М.
 
52 ЧНД No 312/2010, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 21.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.

 
53 ЧНД No 313/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.С.К. Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 21.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.
 
54 НАХД No 741/2009, VI състав По ЗД по пътищата В.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3918/2009 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП са наложени на В.В.Д. ***, ЕГН **********, административни наказания, както следва: "глоба" в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за това, че на 14.07.2009 г. около 15.38 часа на път 1 клас № 9 до база "Перота", е управлявал лек автомобил с рег. №******със скорост 72 км.ч. при ограничение от 40 км.ч.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
55 НАХД No 160/2010, II състав Административни дела Я. ЕООД ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Ж.С.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.04.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
Мотивиран от изложените съображения, Несебърският районен съд на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2156/03.12.2009 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на "Я****" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Несебър, ул.***********, представлявано от С.Я.Н., в качеството на управител на юридическото лице, на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложена на имуществена санкция в размер на 500 лв. за административно нарушение по чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н - 18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
56 НАХД No 200/2010, IV състав По ЗД по пътищата Т.Х.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд
РЕШИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 361/10/18.02.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушения на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.1, т.3 от същия закон, на Т.Х.Р., ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. Варна, ул. *************, е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 100 лв. като на основание Наредба № I-1959 на МВР са й отнети 3 контролни точки
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
57 ЧНД No 316/2010, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
.
 
58 НАХД No 2/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Л.И. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ПРИЗНАВА И.Л.И., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, осъждан - реабилитиран по право, с основно образование, Управител на ЕТ "Ники Стар"-гр.София, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, *******за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2009г., около 03.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, по главната алея в близост до бензиностанция "Петрол", в посока към центъра, е управлявал л.а. "Мерцедес" с рег. №********* без съответно свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с влязло в сила на 23.09.2008г. НП № 112878/31.08.2007г., на ОПП-СДП - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 700лв. /седемстотин/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.

И.Л.И.
Мотиви от 08.04.2010г.
 
59 НАХД No 68/2010, V състав По Закона за авторското право Л.-ХВ ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 194 от 14.12.2009г. на Директора на Дирекция "Правно осигуряване и спорове" в Патентно ведомство на РБ, с което на ЕТ "Л.", Булстат *********, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, *********** представляван от Х.Г.Х. с ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева и на основание чл.81, ал.5 от ЗМГО, са отнети в полза на Държавата стоките-предмет на нарушението.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
60 НАХД No 95/2010, VIII състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Е.-1 ЕООД ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Р.В.Д.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 28.04.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 613/23.02.2009 г. на Заместник териториален Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.42, ал.1, т.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на "Е.- 1" ЕООД- гр. Несебър, представлявано от М.С.С., е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 300 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
61 НАХД No 205/2010, VI състав По ЗД по пътищата Д.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 19.04.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
Съгласно чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата наказателани постановления, с които е наложена глоба до 50 лева включително не подлежат на обжалване. Ето защо настоящото производство се явява недопоустимо и като такова следва да бъде прекратено, тъй като атаквания акт не подлежи на съдебен контрол в тази му част. Мотивиран от горното Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 205/2010 г. по описа на РС - Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок от уведомяването на жалбоподателя за изготвянето му.
 
63 НОХД No 314/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.С.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 26.05.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 314/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Г.С.К. със снета по делото самоличност със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.С.К.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, пиколо в хотелски комплекс „Маджестик” в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, с временен адрес:***, хотел „Лариса”, ул. ********, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2010 год. около 04.50 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, по главната алея до хотел „Северина” управлява моторно превозно средство– лек автомобил марка “Фолксваген Пасат” с ДК№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.26 промила, установено по надлежния ред изпробван с техническо средство алкотест „Дрегер” 7410+, с фабр. №0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2, вр.с ал.3 т.1, вр. с чл.42б, ал.1 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/шест/ месеца с периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия Г.С.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което на подсъдимият Г.С.К. е било отнето свидетелството за управление, считано от 15.05.2010 г.

Г.С.К.
 
63 НОХД No 324/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.С.В.,
А.Д.С.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 26.05.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №324 /2010г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.С. със снета по делото самоличност със защитник адв.Л. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.Д.С., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с Н.С. Вълчев за времето около 23 :30ч. на 15.01.201 Ог. в КК"Сл.бряг", от ресторант „Млечен бар", чрез използване на МПС - л.а. „Опел Астра" с рег.№****** и увреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбита входна врата е отнел чужди движими вещи- 1 бр.моторна резачка „Хускварна 365,, на стойност 1008.00лв., 1 бр. моторна резачка „Хускварна 40" на стойност 320.00лв., електрически трион за рязане на ПДЧ на стойност 49.00лв., електрическо ренде „Райдер" на стойност 76.00лв., телоподаващо устройство за заваряване „ЦО" м.„Ейнхелл" на стойност 312.00лв, компресор за въздух м."Космос" на стойност 224.00лв., метална бутилка за въглероден двуокис на стойност 26.00лв. Дбр.ъглошлайф м„Елтос" на стойност 130.00лв., 2бр. акумулаторни „Монбат" на обща стойност 278.00лв. ,1 бр. акумулатор „Искра" на стойност 134.00лв.,1бр. дрелка м. Спарки" на стойност 112.00лв.,, ,1 бр. 50м. кабел удължител на стойност 42.00лв. , 1бр. дюнер машина на стойност 144,80лв. или всичко общо 2856,00лв. от владението на В.С. В. от с.Равда без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.З , т.4, предл.1 и т.5 във вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №324/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.В. със снета по делото самоличност със защитник адв.Л. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.С.В., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с А.Д.С. за времето около 23 :30ч. на 15.01.201 Ог. в КК"Сл.бряг", от ресторант „Млечен бар", чрез използване на МПС - л.а. „Опел Астра" с рег.№ ****и увреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбита входна врата е отнел чужди движими вещи- 1 бр.моторна резачка „Хускварна 365,, на стойност 1008.00лв., 1 бр. моторна резачка „Хускварна 40" на стойност 320.00лв.,., електрически трион за рязане на ПДЧ на стойност 49.00лв., електрическо ренде „Райдер" на стойност 76.00лв., телоподаващо устройство за заваряване „ЦО" м. „Ейнхелл" на стойност 312.00лв, компресор за въздух м."Космос" на стойност 224.00лв., метална бутилка за въглероден двуокис на стойност 26.00лв. Дбр.ъглошлайф м„Елтос" на стойност 130.00лв.,, 2бр. акумулаторни. „Монбат" на обща стойност 278.00лв. ,1 бр. акумулатор „Искра" на стойност 134.00лв. ,1бр. дрелка м. Спарки" на стойност 112.00лв.,, ,1 бр. 50м. кабел удължител на стойност 42.00лв. , 1бр. дюнер машина на стойност 144,80лв. или всичко общо 2856,00лв. от владението на Вълкан Станков Вълканов от с.Равда без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.З, т.4, предл.1 и т.5, във вр. чл. 194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.Д.С. и Н.С.В. със снети самоличност солидарно да заплатят по сметка на Държавата сумата от 51,40 /петдесет и един лева и четиридесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото.

Н.С.В.
А.Д.С.
 
64 НОХД No 325/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ц.С.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 26.05.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 325/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. П.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Ц.С.С. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Ц.С.С. - роден на *** г., българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, ръководител отдел към «П. К.» ЕООД, ЕГН **********,***, и настоящ адрес:***»Черно море», комплекс »******** ап.1, за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2010 г. около 13.30 часа в гр.Несебър, в близост до кръстовище на ул.»Хан Крум» и ул.»Отец Паисий», управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес ГЛ 420 ЦДИ» с ДК №*******с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.03 на хиляда, установено по надлежния ред /Протокол №175/08.03.10 год. За химическа експертиза/, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1 т.2 б.Б от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 «а», ал.2 , т.1, 2 и т.5 от НК, със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 8 месеца, при периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител « за срок от 8 месеца.
- Поправителен труд, с удръжки върху трудовото възнаграждение на обвиняемия в размер 15 на сто в полза на държавата, за срок от 8 месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343г, във вр. с чл.37,ал.1, т.7 от НК на обвиняемият Ц.С.С. наказание «Лишаване от право да управлява моторно превозно средство» за срок от 10 /десет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 07.03.10 год.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 обдивянемия със снета по горе самоличност да заплати разноски в размер на 30 /тридесет/ лв. по сметка на Районен съд Несебър.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Ц.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Ц.С.С.
 
665 НАХД No 740/2009, II състав По ЗД по пътищата П.З.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5564/25.09.2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на П.З.Ч. с ЕГН - ********** *** на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв./петстотин/лева и дванадесет месеца лишаване от право да управлява МПС.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 740/09г. по описа на РС-Несебър в частта досежно жалба на П.З.Ч. с ЕГН - ********** *** против Наказателно постановление № 5564/25.09.2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, в частта му с която на жалбоподателя за нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1-во от ЗДП и на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДП е наложено административно наказание глоба от 10лв..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр. Бургас 
66 НОХД No 98/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Р.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 11.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ПРИЗНАВА Г.Р.С. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, обв. Варна, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2008г. в с. Паницово, общ. Несебър, чрез използване на техническо средство – метални клещи е отнел чужди движими вещи – електрически медни проводници на стойност 471.00/четиристотин седемдесет и един лева/лв. от владението и без съгласието на собственика им „ЕВН България” – Електроразпределение АД с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1 от НК, във вр. чл. 58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК във вр. чл.373, ал.2, вр. чл.372, ал.4 НПК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание девет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД Г.Р.С. със снета по–горе самоличност да заплати на „ЕВН България” – Електроразпределение АД, ЕИК 115552190, сумата в размер на 471,00 /четиристотин седемдесет и един лева/ лева, представляващи причинени на ощетеното юридическо лице имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия ведно със законната лихва, начиная от извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.Р.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сумата общо в размер на 35.00 /тридесет и пет лева/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър, гражданския ищец „ЕВН България” – Електроразпределение АД, защитника на подсъдимия – адв. А.Ж. *** и подсъдимия Г.Р.С..

Г.Р.С.
Мотиви от 26.05.2010г.

МОТИВИ към Присъда № 275/11.05.2010 г. по НОХД № 98/2010 г. по описа на Районен съд – Несебър.

Производството по настоящото дело е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против Г.Р.С. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, обв. Варна, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН ********** за това, че през месец февруари 2008г. В с. Паницово, общ. Несебър, чрез използване на техническо средство – метални клещи е отнел чужди движими вещи – електрически медни проводници на стойност 471.00 /четиристотин седемдесет и един лева/лв. от владението и без съгласието на собственика им „ЕВН България” – Електроразпределение АД с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1 от НК.
Производството по делото се движи по реда на чл. 370 и следв. от НПК
В съдебно заседание районният прокурор поддържа повдигнатото обвинение спрямо подсъдимия.
Защитникът на подсъдимия не оспорва фактическите и правни констатации на представителя на обвинението, като пледира за приложение института на условното осъждане.
Подсъдимият на ДП и в с.з. се признава за виновен и прави пълни и искрени самопризнания по фактическата обстановка относно извършеното деяние.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНА СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
Видно от представената справка за съдимост на обвиняемия:
- С влязла в сила присъда 25.11.1998 г. по нохд №643/1998 г. по описа на РС - Варна обвиняемият е осъден за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.2, т.5, вр. чл.26, ал.1, чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.54 от НК, за което му е наложено наказание ЛОС за срок от 5 месеца, изтърпяването на което е отложено по чл. 66 от НК за срок от една година, поради което съдът не следва да го взема предвид, поради настъпилата реабилитация по право, съобразно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК.
- Със споразумение, одобрено по нохд №2428/2006 г., одобрено на 25.05.2006 г., обвиняемият е осъден за деяние от 04/05.01.2006 г., съставляващо състава на престъплението по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. Б, вр. чл.42А, ал.2, вр. ал.1 от НК, за което му е наложено наказание „пробация”, изтърпяно, считано от 06.06.2006 г. до 06.04.2007 г. поради което и деянието, по което му е повдигнато настоящото обвинение, е квалифицирано като извършено при повторност, в немаловажни случаи – чл.28 и чл.30 от НК.
Видно от събраните по делото писмени и гласни доказателства в началото на месец февруари 2008 г. обвиняемият Г.Р.С. *** заминал за с. Паницово да търси работа. След като не намерил такава, разхождайки се в селото, стигнал до няколко необитаеми къщи в близост до пътя за с. Козница и решил да вземе външните ел. проводници от домовете. За целта ползвал обикновени метални клещи, с които първо отрязъл жиците от керамичните чашки, находящи се на външните стени на три от къщите, а след това отрязъл проводниците и от уличните стълбове. Навил кабела и го отнесъл със себе си в дома си в с. Дюлино, където се прибрал. На следващия ден обгорил външната обвивка на проводниците и дал медните жици на В. П., с която живеел на съпружески начала, за да ги предаде в пункта за цветни метали в гр. Обзор. От изисканата документация от свид. И.Л., закупчик при „Т.м. и.” ООД – гр. Сливен, от името на което стопанисва пункта за цветни метали в гр. Обзор, се установило, че от същата в инкриминирания период в пункта е предадена медна жица от около 20 кг.
По време на извършване на деянието от обвиняемия свид. Н. М. живуща в една от къщите в близост до черния път, водещ за с. Козница, видяла през прозореца, че в двора на съседната необитаема къща непознат за нея мъж върви с гръб към нейната къща и навива кабел. Помислила, че е служител на енергоснабдяване, поради което излязла на стълбите пред къщата. Той се обърнал и след като я видял се прехвърлил през оградата на улицата, където свид. Михалева го видяла да прерязва с нещо жиците, които висели от стълба на самата улица. Като свършил с това, тичешком се отправил към следващата необитаема къща и се прехвърлил в нейния двор. Свид. М. била сама вкъщи, поради което решила да звънне на кметския наместник в селото – свид. Петранка Кръстева, за да я уведоми за случващото се. Последната незабавно се отправила към инкриминираното място и извършила оглед на необитаемите къщи, при който установила липсата на ел. проводниците. След като се върнала в кметството, позвънила в РПУ – гр. Обзор и „Електроснабдяване” – гр. Поморие, за да съобщи за инцидента.
Конкретно количеството на липсващите медни проводници, е било установено от свид. Г. Г. – ел.монтьор в КЕЦ гр. Поморие, който след подадения от свид. М. сигнал бил изпратен да извърши проверка на място. Стойността им възлиза на 471.00 лева съгласно заключението на в.л. Х. Д. по допуснатата съдебно – икономическа експертиза.
Гореизложената фактическа обстановка се подкрепя изцяло от обясненията на подсъдимия, свидетелските показанията, заключението от извършената експертиза, както и от останалите писмени доказателства, приложени по делото.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави извода, че деянието, извършено от подсъдимия е съставомерно по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1 от НК. Изпълнителното деяние е осъществено като през месец февруари 2008 г.. Паницово, общ. Несебър, чрез използване на техническо средство – метални клещи е отнел чужди движими вещи – електрически медни проводници на стойност 471.00/четиристотин седемдесет и един лева/лв. от владението и без съгласието на собственика им „ЕВН България” – Електроразпределение АД Посегателството е извършено в посочения инкриминиран период чрез използване на техническо средство, а именно метални клещи – т. 4 и при повторност, в немаловажни случаи – т. 7. Престъплението е довършено. Нанесените от деянието имуществени вреди в размер на 471.00 лева не са възстановени. От субективна страна престъплението е осъществено при условията на пряк умисъл, тъй като подсъдимия съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е следващите го общественоопасни последици и е целял именно тяхното настъпване.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне на наказанието спрямо подсъдимият съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършените от него деяния, стойността на предмета на престъпното посегателство, подсъдимият прави пълни самопризания по фактическата обстановка относно извършеното деяние, с което спомага съда при установяване на обективната истина в образувания наказателнен процес. С оглед гореизложените съображения и като съобрази императивната разпоредба на чл.373, ал.2 вр. чл. 373, ал.4 от НПК, съдът определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК като намери за адекватно в конкретния случай наказание лишаване от свобода за девет месеца и като намери, че са налице основанията на чл.66 от НК, тъй като освен гореизложеното наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода е до три години и за поправянето на същия не е необходимо изтърпяването на наказанието да е ефективно. Отделно от това, като отчете настъпилата по право реабилитация по чл.86, ал.1, т.1 от НК за деянието, за което с влязла в сила присъда 25.11.1998 г. по нохд №643/1998 г. по описа на РС - Варна на подсъдимия е наложено ЛОС за срок от 5 месеца, изтърпяването на което е отложено по чл. 66 от НК за срок от една година, съдът счита, че е налице и другата кумулативно изискуема предпоставка за приложението на чл.66 от НК. По смисъла на чл.85, ал.1 от НК следва да се пр
 
67 НОХД No 326/2010, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.К.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
Съдът, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и отговаря на изискванията, постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК намира, че същото следва да бъде одобрено във вида, в който е представен от страните.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 326/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.Ч. *** – защитник на подсъдимия Т. и подсъдимия А.К.Т., съгласно което:
ПРИЗНАВА А.К.Т., род.***г***, ЕГН **********,***, л.к.№ 1******, изд.12.10.2006г. от ОД-МВР-Бургас, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, образование средно, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 28. 01. 2010г. в къща ,находяща се в с.Оризаре, общ.Несебър, ул"Васил Левски"№12, в спалня на първия етаж, находяща се вдясно от антрето след входа на къщата, без надлежно разрешение държал високорискови наркотични вещества, а именно - един брой стъклен буркан, съдържащ суха зелена тревна маса , която се определя като коноп, с нетно тегло 15,758грама ,със съдържание на тетрахидроканабинол 3,50т.% , един брой стъклен буркан, съдържащ суха зелена тревна маса, която се определя като коноп, с нетно тегло 52,680грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5,50т.%, един брой стъклен буркан, съдържащ суха зелена тревна маса, която се определя като коноп ,с нетно тегло 35,504грама , със съдържание на тетрахидроканабинол 5,50т.%, един брой стъклен буркан, съдържащ суха зелена тревна маса , с която се определя като коноп, с нетно тегло 30,345грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,50т.%, увита в хартия тип палос суха зелена тревна маса, която се определя като коноп ,с нетно тегло 5,122грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1,60т.%, , един брой стрък от суха зелена тревна маса, която се определя като коноп ,с нетно тегло 0,890грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 2,30т.%, един брой полиетиленов плик с надпис „170гр",съдържащ суха зелена тревна маса,която се определя като коноп с нетно тегло 154,020грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 2,30т.%,един брой полиетиленов плик с надпис" 160гр", съдържащ суха зелена тревна маса, която се определя като коноп ,с нетно тегло 141,054грама , със съдържание на тетрахидроканабинол 5,50т.%, един брой бял полиетиленов плик с надпис"!5Огр", съдържащ суха зелена тревна маса , която се определя като коноп ,с нетно тегло 116,004грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1,60т.%, и един брой бял полиетиленов плик, с надпис „РИО", съдържащ суха зелена тревна маса ,която се определя като коноп , с нетно тегла 90,018грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,50т.%- или общото нетно тегло на растителната маса, която се определя като коноп, е 641,395грама ,на стойност 3848,37лева, поради което и на основание чл. 354а, ал.3 предл.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода», за срок от 11/единадесет/ месеца.
ОТНЕМА на осн.чл.53 ал.2 т.»а» от НК в полза на държавата вещите, предмет на престъплението, а именно коноп с общо нетно на растителната маса от 641,395грама, на стойност 3848,37лева
НЕ НАЛАГА на осн.чл.55, ал.3 от НК по- лекото наказание «глоба» предвидено в чл.354а, ал.3 предл.1 от НК.
И за това, че на 28.01.2010г. в къща, находяща се в с.Оризаре ,общ.Несебър,ул"Васил Левски"№12, на първи етаж ,държи огнестрелно оръжие- гладкоцевна ловна пушка с две хоризонтално разположени цеви, калибър 12, марка „Туранлар", турско фабрично производство, с № „Z 540" ,с обща дължина 1114мм, с дължина на цевите 730мм, с дървен приклад тип полу пистолетен с черен задтилък с надпис „Туранлар" и „Произведено в Турция", технически изправна и годна за стрелба с ловни патрони кал. 12, боеприпаси- З броя патрони с цилиндрична венечна метална гилза с периферно възпламеняване и куршум с оловен връх кал.22 Магнум ,американско производство на фирма „Ремингтон", предназначени за стрелба с оръжия с периферно възпламеняване от същия калибър и подходящ патронник,годни да възпроизведат изстрел, и 19броя ловни патрони -18бр.12-ти калибър и 1бр.16-ти калибър- както следва- два броя ловни патрона кал. 12 с кафява полиетиленова шпула и не стреляй капсул,марка „ВиР", италианско производство, заводски снарядени със сачми №5/0, четири броя ловни патрона кал. 12 със зелена полиетиленова шпула и не стреляй капсул, марка „ТОРДО", италианско производство, заводски снарядени със сачми №5, два броя ловни патрона кал. 12 с бяла прозрачна полиетиленова шпула и не стреляй капсул, марка „КС 4", италианско производство, заводски снарядени със сачми №3/0, два броя ловни патрона кал. 12 с бяла прозрачна полиетиленова шпула и не стреляй капсул, марка „Нобел Спорт", италианско производство, заводски снарядени с куршум тип „Бренеке", един брой ловен патрон кал.12с бяла прозрачна полиетиленова шпула и не стреляй капсул марка „Балиста", италианско производство, заводски снаряден със сачми №5,един брой ловен патрон кал. 12 с бяла прозрачна полиетиленова шпула и не стреляй капсул, марка „К1О",българско производство, заводски снаряден със сачми №13/0, един брой ловен патрон кал. 12 с черна полиетиленова шпула и не стреляй капсул ,марка „Силиер и Белот", чехско производство, заводски снаряден със сачми №13/0, един брой ловен патрон кал. 12 с черна полиетилренова шпула и не стреляй капсул, марка „В и Р", италианско производство,заводски снаряден със сачми №7, два броя ловни патрона кал. 12 със синя полиетиленова щшпула и не стреляй капсул, марка „САГА", българско производство, заводски снарядени със сачми №0, един брой ловен патрон кал.12 със синя полиетиленова шпула и не стреляй капсул марка „Премиер", българско производство, заводски снаряден със сачми №6/0, един брой ловен патрон кал. 12 с червена хартиена шпула и не стреляй капсул , самоделно снаряден със сачми №10, един брой ловен патрон кал. 16 с хартиена шпула и не стреляй капсул, самоделно снаряден със сачми №13/0, годни да възпроизведат изстрел, и взривно вещество-оригинална полиетиленова опаковка-цилиндрична кутия от 100гр. Нитроцелулозен ловен барут марка „К2"-гръцко производство, годен за предназначението си, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339 ал.1 пр.2 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода», за срок от 8 /осем/ месеца.
ОТНЕМА на осн.чл.53 ал.2 т.»а» от НК в полза на държавата вещите, предмет на престъплението, а именно огнестрелно оръжие- гладкоцевна ловна пушка с две хоризонтално разположени цеви, калибър 12, марка „Туранлар", турско фабрично производство, с № „Z 540", З0 броя патрони с цилиндрична венечна метална гилза с периферно възпламеняване и куршум с оловен връх кал.22 и 18бр.12-ти калибър и 1бр.16-ти калибър и взривно вещество-оригинална полиетиленова опаковка-цилиндрична кутия от 100гр. Нитроцелулозен ловен барут марка „К2"-.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК общо наказание измежду наложените две наказания, а именно «Лишаване от свобода», за срок от 11/единадесет/ месеца.
На основание чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на определеното общо наказание «Лишаване от свобода» от 11/единадесет/ месеца се отлага за изпитателен срок от 3 /три / години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.К.Т. да заплати направените по делото разноски в размер на 166.20 /сто шестдесет и шест лева и двадесет стотинки/ в полза на Държавата.
А.К.Т.
 
68 ЧНД No 327/2010, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Д.Д. Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
Уважава НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-342/10 г. по описа на РУ на МВР - Несебър Д.Д.Д. с ЕГН ********** *** адв. Ц.Д.-И. от БАК. Определението е окончателно.
 
69 НОХД No 328/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Д.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 328/2010 г. по описа на РС- Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Д.Д. със защитник адв.Ц.Д.-И. ***, споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.Д.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, барман, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2010 г., около 06.50 часа, в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главна алея до РУ на МВР- Несебър, управлявал МПС- л.а. „Ауди” с рег. №********с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
• задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с периодичност – два пъти седмично
• задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца
• безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година
ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал. 1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Д.Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от десет месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 02. 05.2010 г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.Д.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 328/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.Д. мярка за неотклонение „Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.Д.Д.
 
70 ЧГД No 218/2009, VII състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Н.Н.Т. Докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Разпореждане от 08.04.2009г., в законна сила от 28.05.2010г.
 
71 НОХД No 854/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Б.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
Съдът, като счете, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и съдържа всички изискуеми от закона реквизити, на основание чл.382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 854/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно: Подсъдимият Д.Б.М., назначения служебен защитник адв.Д.П. и прокурора Анна Пантелеева, което е в следния смисъл:
Подсъдимият Д.Б.М. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода от 29.05.2009г. до 02.08.2009г., при условията на продължавано престъпление, в района на общ. Несебър, е управлявал МПС без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 20780/09.12.2008г., влязло в сила на 04.03.2009г. на ПП-„КАТ” ОД на МВР-Бургас, както следва:
На 29.05.2009г. на главен път І-9, на 205км. при кръстовището за гр. Несебър в посока гр. Бургас-гр. Варна управлявал МПС л.а. „Опел Вектра” с ДК№******* и
На 02.08.2009г. около 21.40 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, на алея до х-л „Лилия” управлявал л.а. „Опел Вектра” с ДК№ ****, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26,ал. 1, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 4, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:
- „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6/шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично,
- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца,
- „Включване в програми за обществено въздействие” за срок от 6/шест/ месеца.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 854/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.Б.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.


Д.Б.М.
 
72 НОХД No 333/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Р.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 333/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Н.Р.Н. със снета по делото самоличност със защитник адв.К. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Р.Н.– роден на ***г*** Загора, с постоянен адрес:***, настоящ, временен адрес: к.к.”Слънчев бряг”, х-л „Гренада”, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, сервитьор х-л „Гренада”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2010 год., около 03.00 ч., в к.к.”Слънчев бряг”, на главната алея в близост до х-л „Свежест”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Опел Астра”, с ДК № *********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 2.03 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство– Алкотест Дрегер 7410+, с №0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Н.Р.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 11.05.2010 год.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 333/2010г. по описа на РС– гр.Несебър.

Н.Р.Н.
 
73 НАХД No 255/2010, V състав По ЗД по пътищата И.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 29.04.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 255/2010г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
74 НОХД No 335/2010, V състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.И.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 31.05.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 335/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия К.И. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.И.И. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, строителен работник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2010год. около 21.00часа – 21.30часа в с. Равда, община Несебър, на ул.”Рибарска”, на тротоара пред дом №15, чрез нанасяне на удари с ръка и крак по лицето причинил средни телесни повреди на Н. М. М. от с.Равда, община Несебър, изразяващи се в счупване на горната челюст вляво, което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок от около 2 месеца и импресионно счупване на лявата зигоматична кост, пода на орбитата и максиларен синус, което като самостоятелно увреждане затруднява дъвченето и е довело до лицева асиметрия и обезобразяване на лицето, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.129, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.И.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 42 /четиридесет и два/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.


К.И.И.
 
75 НОХД No 336/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Г.Я. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 31.05.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 336/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия П.Я. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА П.Г.Я. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование строителен работник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2010г. около 08.20 часа на Главен път І-9, в близост до р-т „Весело село”, общ. Несебър управлявал МПС – мотопед „Ямаха Джог” с рег. № А 3274 М с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. счл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК П.Г.Я. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Г.Я. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.


П.Г.Я.