РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2013г. до 31.8.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 305/2013, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) П. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.6.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27120/06.08.2012 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Б., Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.47, ал.1, т.1 от Закона за туризма, на основание чл.87, ал.2 от същия закон, на „П. 2005” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. Б., ж.к. „В.”, бл..., вх.В, ет.3, представлявано от С.И.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..    
В законна сила от 1.8.2013г.
2 ЧНД No 372/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК А.А.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.6.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.А.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, начално образование, женен, осъждан, ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД 53/1995г. и НОХД 13/1995г. – и двете по описа на РС- Несебър в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание от три години лишаване от свобода като изцяло изтърпяно.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.А.М. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД 87/2005г., НОХД 4/2004г. – и двете по описа на РС- Несебър, и НОХД 33/2005г. по описа на Военен съд- Сливен в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание от една година и шест месеца Лишаване от свобода като изцяло изтърпяно.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.А.М. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД 755/2012г. и НОХД 268/2012г. – и двете по описа на РС- Несебър в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим.   ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по осъжданията в тази група.   ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание от седем месеца лишаване от свобода и наложената ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева по НОХД 268/2012г. по описа на РС- Несебър.   ПОСТАНОВЯВА наказанието от една година и шест месеца Лишаване от свобода по НОХД 204/2000г. по описа на РС Несебър да се изтърпи отделно при първоначален СТРОГ режим.   ПРИСПАДА като изцяло изтърпяно наказанието от една година и шест месеца Лишаване от свобода по НОХД 204/2000 г. по описа на РС- Несебър.  ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД 626/2010 г. със споразумение № 537/14.09.2010г., влязло в сила на 14.09.2010г. за деяние, извършено на 19.06.2010г. по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 55, ал.2, б."б" от НК на осъденото лице му е наложено наказание «Пробация» със следните пробационни мерки: «Задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 15/петнадесет/месеца с периодичност два пъти седмично; «Задължителни периодични срещи с пробационен служител« за срок от 15 /петнадесет/месеца и «Безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 150/сто и петдесет/часа за една календарна година да се изтърпи отделно.  ПРИСПАДА като изцяло изтърпяно наказанието «Пробация» със следните пробационни мерки: «Задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 15/петнадесет/месеца с периодичност два пъти седмично; «Задължителни периодични срещи с пробационен служител« за срок от 15 /петнадесет/месеца и «Безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 150/сто и петдесет/часа за една календарна година. по НОХД № 626/2010 г. По описа на РС Несебър.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 2.8.2013г.
3 НАХД No 453/2013, II състав Административни дела Е.Р.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 4.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 453/13г. по описа на РС- гр.Несебър, поради просрочие на жалбата.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 2.8.2013г.
4 НОХД No 504/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.А.С. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 17.7.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.С.- роден на ***г. в гр.Балчик, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, осъждан, понастоящем в Затвора гр.Варна, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 24.12.2006г. до 02.01.2007г. при условията на продължавано престъпление и повторност, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупени предни стъкла на магазини и разбита входна врата за складово помещение отнел чужди движими вещи както следва:  - На 24.12.2006г. от магазин за алкохол и пакетирани изделия, находящ се в КК”Слънчев бряг”, общ. Н. КПП”Странджа” - 3 бр. уиски «Джони Уокър» по 1л. на обща стойност 98.55 лв.; 1бр. уиски «Джони Уокър» 0,7л. на стойност 23.94 лв.; 3 бр. уиски «Джони Уокър» по 0.5л. на обща стойност 54.00 лв.; 1бр. уиски «Джи Би» 1л. на стойност 32.98 лв.; 3 бр. уиски «Джи Би» по 0.7л. на обща стойност 71.85 лв.; 2 бр. уиски «Джи Би» по 0,5 л. на обща стойност 36.00 лв.; 4 бр. уиски «Феймъс Граус» по 1 л. на обща стойност 127.04 лв.; 2 бр. уиски «Феймъс Граус» по 0,7 л, на обща стойност 48.30 лв.; 2бр. уиски „Феймъс Граус” по 0,5л. на обща стойност 33,64лв.; 4бр. уиски „Джим Бийм” по 1л. на обща стойност 131.00, 3бр. уиски „Джим Бийм” по 0,7л. на обща стойност 71,28 лв.; 2бр. уиски «Джим Бийм» по 0.5л. на обща стойност 35.56 лв.; 2бр.уиски «Джийм Бийм» по 0.350л. на обща стойност стойност 33.30лв.; 3 бр. уиски «Тюламордю» по 1л. на обща стойност 100.02 лв,; 3 бр. уиски «Тюламордю» по 0.7л. на обща стойност 74.07 лв.; 4бр. уиски «Джак Даниелс» по 1л. на обща стойност 168.00 лв.; 3 бр. уиски «Джак Даниелс» по 0.7л. на обща стойност 96.00лв.; 1 бр. уиски «Джак Даниелс» 0,5 л.на стойност 24.00лв.;3бр.уиски «Грантс» по 1л. на стойност 89.88лв.; 3 бр. уиски «Грантс» по 0.7л. на стойност 68.70лв.; 3 бр.уиски «Грантс» по 0.5л. на стойност 49.08 лв.; 3бр. уиски „Балантайнс” по 1л. на обща стойност 90,51 лв.; 3бр. уиски «Балантайнс» по 0.7л. на стойност 68.58 лв.; 2бр. уиски Балантайнс” по 0,5л. на обща стойност 31,66 лв.; 3бр. уиски «Паспорт» по 1л. на обща стойност 77.97лв.; 4бр. уиски «Паспорт» по 0.7л. на обща стойност 79.72лв.; 3 бр. уиски «Тийчърс» по 1л. на обща стойност 77.49 лв.; 1бр. уиски «Тийчърс» 0.7л. на стойност 19.88лв.; 2 бр. уиски «Тйчърс» по 0.5л. на обща стойност 30.00лв.; 4 бр. уиски «Джеймисън» по 1 л. на обща стойност 132.72 лв.; 2бр. уиски «Джеймисън» по 0.7л. на стойност 50.56лв.; 3бр. коняк «Метакса 5 звезди» по 0.7л. на обща стойност 52.80 лв.; 2 бр. водка «Абсолют мандарина» по 1 л. на обща стойност 52,48лв.; 2 бр. водка «Абсолют цитрон» по 1л. на обща стойност 52.48лв.; 3бр. водка «Абсолют касис» по 1л. на стойност 78.72лв.; 3 бр. водка «Абсолют касис» по 0.5л. на обща стойност 42.63лв.; 2бр. водка „Абсолют – син” по 1л. на обща стойност 46,80лв.; 1бр. водка «Абсолют син» 0.7л. на стойност 17.62лв.; 2 бр. водка «Финландия» по 0.7л. на обща стойност 35.20лв., 3 бр. водка «Смирноф червен» по 1л. на обща стойност 68.79лв., всичко на обща стойност 2 571.70 лева от владението на Х.Г.Я. *** без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои;  - На 29.12.2006г. от почивна станция на МС в КК”Слънчев бряг”, общ. Н. - 4бр. велосипеди марка „Ултра, модел „Гепард” с единична цена 40,36 лева на обща стойност 161.44 лева и 1бр. велосипед марка „Спринт”, модел „Лейд” на стойност 104.04 лева, всичко на обща стойност 265.48 лева от владението на Е.Х.К. *** без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои;   - На 30.12.2006г. от магазин за алкохол и пакетирани изделия, няходящ се в КК”Слънчев бряг”, общ. Н. КПП”Странджа - 2бр. уиски „Джони Уокър" по 0.7л. на обща стойност 42.00 лв.; 1бр. уиски „Тюламордю" 1л. на стойност 33.30лв.; 1бр. уиски „Тюламордю" 0.7л. на стойност 24.99лв.; 3бр. уиски „Джак Даниелс" по 0.7л. на обща стойност 96.00лв.; 2бр. уиски „Джак Даниелс" по 0.5л. на обща стойност 48.00лв. и 1бр. уиски"Паспорт" 1л. на стойност 25.99лв., всичко на обща стойност 270.28 лева от владението на Х.Г.Я. *** без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои;  - На 01.01.2007г. от магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Н., ул. „М.” № 39 - 3 бр.уиски "Джони Уокър" по 1л.на обща стойност 87.00лв.; 2бр. уиски „Джони Уокър" по 0.7л. на обща стойност 48.00лв.; 3 бр. уиски „Джони Уокър", черен етикет на обща стойност 96.00лв.; 2бр.уиски „Джи Би" 1л. на обща стойност 66.00лв.; 2бр. уиски „Джи Би" по 0.7л. на обща стойност 48.00лв.; 1 бр. уиски „Феймос Граус" 1л. на стойност 32.00лв.; 3бр. уиски „Джийм Бийм" по 1л. на обща стойност 96.00лв.; 5бр. уиски „Джийм Бийм" по 0.7л. на обща стойност 140.00лв., 3бр. уиски „Джийм Бийм" по 0.5л. на обща стойност 66.00лв.; 1бр. уиски "Тюламордю" 1л. на стойност 33.00лв.; 2бр. уиски „Тюламордю" по 0.7л. на обща стойност 50.00лв.; 2бр.уиски „Джак Даниелс" по 1л. на обща стойност 84лв.;, 2бр. уиски „Джак Даниелс" по 0.7л. на обща стойност 64.00лв.; 1бр. уиски „Грантс" 1л. на стойност 30.00лв., 3бр. уиски „Грантс" по 0.7л. на стойност 69.00лв.; 1 бр. уиски „Балантайнс" 1л. на стойност 29.00лв.; 3бр. уиски "Балантайнс" по 0.7л. на стойност 72.00лв.; 2бр. уиски „Балантайнс" 12 годишно на обща стойност 82.00лв.; 1 бр. уиски „Паспорт" 1л. на стойност 26.00лв.; 1 бр. уиски „Паспорт" 0.7л. на стойност 20.00лв.; 3бр. уиски „Тийчърс" по 1 л. на обща стойност 78.00лв.; 2бр. уиски „Тийчърс" по 0.7л. на стойност 40.00лв.; 1бр. уиски „Джеймисън" 4.5л. на стойност 108.00лв.; 2бр. уиски „Джеймисън" по 0.7л. на обща стойност 54.00лв.; 2бр. водка „Абсолют" по 1л. на обща стойност 50.00лв.; 1бр. водка „Абсолют мандарина" на стойност 25.00лв., 1бр. водка „Абсолют касис" на стойност 20.00 лв.; 1бр. водка „Абсолют цитрон" 25.00 лв.; 2бр. водка „Абсолют син" на обща стойност 50.00лв.; 2бр. ликьор „Бейлис" по 1л. на обща стойност 58.00лв.; 2бр. ликьор „Бейлис" по 0.7л. на обща стойност 52.00лв.; 2 бр. ликьор „Бейлис" по 0.5л. на обща стойност 40 лв.; 1бр. уиски „Кардю" 0.7л, на стойност 36.00лв.; 2бр. уиски „Дъмпал" по 0.7л. на обща стойност 82лв.; 1бр. ликьор „Шериданс" на стойност 21.50лв.; 5 бр. водка „Финландия" по 1л. на обща стойност 105 лв.; 5 бр, водка „Финландия" по 0.7л. на обща стойност 88.00лв.; 5 бр. водка „Финландия" 0.5л. на обща стойност 60.00лв.; 1 бр. ликьор „Уайлд Африка" 0.7л. на стойност 16.60лв.; 1бр. ликьор „Тия Мария" 0.7л. на стойност 17.30лв.; 1 бр. „Камлари" 0.7л. на стойност 15.85лв.; 1бр. „Бакарди" червено, 1л. на стойност 25.60лв.; 1бр. „Бакарди" бяло, 1л., на стойност 25.60лв., 1бр. „Бакарди лимон" 1л. на стойност 25.60лв.; 1бр. „Хавана клуб", бял, 0.7л. на стойност 17.40лв.; 1 бр. „Хавана клуб" черен, 0.7л. на стойност 17,40лв.; 2бр.мартини „Бианко" на обща стойност 32.00лв.; 2 бр. мартини „Россо" на обща стойност 32.00 лв.; 1бр. мартини „Драй" на стойност 16.00лв.; 2бр. узо „Плумари" по 0.7л. на обща стойност 33.00лв.; 1бр. узо „Плумари" 1л. на стойност 21.00лв.; 1 бр. узо „Тсантали" 1л. на стойност 19.00лв.; 2бр. узо „Тсантали" по 0.7л. на обща стойност 29.00лв.; 5бр. водка „Собиески" по 0.7л. на обща стойност 65.00лв.; 1 картон цигари „Марлборо - червено на стойност 34.00лв.; 2 картона цигари „Виктори" на обща стойност 52.00 лв.; 1 картон цигари „Ротманс" на стойност 34.00лв., 1 картон цигари „Лъки Страйк" на стойност 32.00лв. и сумата от 90.00 лева, всичко на обща стойност 2 880.85 лева от владението на Е.Г.Д. *** без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои;  - На 02.01.2007г. от магазин за алкохол находящ се в КК”Слънчев бряг”, общ. Н., зад х-л „Странджа” - 1бр. уиски „Джак Даниелс" 1л. на стойност 42.00лв.; 1б
С.А.С.
Мотиви от 29.7.2013г.
В законна сила от 2.8.2013г.
5 НОХД No 655/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 2.8.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 655/2013г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Д.А.А. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Д.А.А.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, месторабота фирма „Парти клуб”- работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2013 год., около 05.50 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея, в близост до хотел „Парк Хотел Континентал”, управлявал моторно превозно средство- л.а. „Р.”, модел „**” с регистрационен № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.55 /едно цяло петдесет и пет/ промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три месеца/.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК Д.А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Д.А.А. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 30.07.2013 г.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 655/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Д.А.А.
В законна сила от 2.8.2013г.
6 Гражданско дело No 250/2013, V състав Издръжка Р.А.Х. А.Х.Х. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.6.2013г.
ОСЪЖДА А.Х.Х. с ЕГН **********,*** да заплаща на Р.А.Х. с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 11.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата до настъпването на причини за нейното изменяване или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер до претендирания такъв от 200 /двеста/ лева, като неоснователен.  ОСЪЖДА А.Х.Х. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса върху присъдената на ищцата Х. издръжка в размер на 216 лева /двеста и шестнадесет лева/, както и сумата в размер на 112,50 лева /сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски за особен представител, съразмерно на уважената част от иска.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 3.8.2013г.
7 НАХД No 327/2013, IV състав По ЗД по пътищата Н.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.6.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3600/29.08.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на Н.И.А., ЕГН **********,***, са наложени административна наказания „Глоба” в размер на 500 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
В законна сила от 3.8.2013г.
8 ЧНД No 659/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 5.8.2013г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-206/2013г. по описа на РУП – Несебър, А.А.Г. ***, адв.С.М. от БАК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 5.8.2013г.
9 НОХД No 660/2013, IV състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Г. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 5.8.2013г.
   О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 660/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.С.М. *** и А.А.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА А.А.Г., роден на *** год., в гр.Поморие, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2013 год., около 22.00 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, в близост до бензиностанция „Лукойл”, при извършване на полицейска проверка, съзнателно се ползвал от преправен официален документ свидетелство за управление на МПС с №**** /издаден от МВР- Пловдив на лицето Н.К.Д. с ЕГН ********** от гр.Стамболийски/, и неистински официален документ- контролен талон №***, на който е придаден вид, че е издаден за А.А.Г. с ЕГН **********, като за самото съставяне не може да му се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл.54 ал.1от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание от 10 месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”А” от НК, в полза на Държавата свидетелство за правоуправление на МПС № **** и контролен талон № ***, които следва да бъдат изпратени на сектор „ПП” към ОД на МВР- Пловдив за унищожаване.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.А.Г. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 217.17 лева /двеста и седемнадесет лева и седемнадесет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 660/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият А.А.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ, взетата по ДП № 14-206/2013 год. по описа на РУП- Несебър спрямо А.А.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  
А.А.Г.
В законна сила от 5.8.2013г.
10 Гражданско дело No 527/2013, I състав Искове по КТ М.С.Д. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.7.2013г.
ВРЪЩА исковата молба подадена от М.С.Д., ЕГН: ********** с адрес:***, против „Медицински център- д- р Димитър Пеев” , КК „Слънчев бряг” – собственост на Община Несебър  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 527/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищцата пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 6.8.2013г.
11 НОХД No 666/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.Т. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 7.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 666/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Красимира Жекова – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия К.Т.Т., съгласно което:   ПРИЗНАВА К.Т.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, обл.Бургас, ул.”Софийска” № 2, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан- реабилитиран, заварчик към фирма”К.” ООД- гр.Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2013г., около 02:45ч. в общ.Несебър, на главен път 1-9, на около 186 км. в посока гр.Варна, управлявал лек автомобил „Рено 19” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно- 2.94 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА».   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на подсъдимия К.Т. наказание от 3 месеца «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.Т.Т. от право да управлява МПС за срок от 16 /ШЕСТНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият К.Т.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 04.05.2013 год.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 666/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо К.Т.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Т.Т. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
К.Т.Т.
В законна сила от 7.8.2013г.
12 НОХД No 367/2013, IV състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 23.7.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.К.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 02.00 часа до 08.20 маса, на 09.03.2012г., в гр.Долни Чифлик, ул.Детелина пред дом № 55, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди 100” с ДК № ......- черен на цвят, рама № ****...... на стойност 3248 лева – собственост на Т.В.Х. ***, от владението на Н.И.А. ***, без негово съгласие и с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство – на автомобил са причинени щети в размер на 2274 лв. /две хиляди двеста седемдесет и четири/ лева чрез допускане на самостоятелно ПТП на главен път I-9, на 190 км., посока гр.Варна- гр.Бургас, като Д.ието е извършено в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта 1,17 на хиляда, поради което и на основание чл.346 ал.2, т.1, предл.първо, т.2, предл.първо, във вр. с ал.1, във вр. счл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1 б.”А” от НК, в полза на Държавата иззетите като веществени доказателства един брой празна ПВЦ бутилка от 1,5л. от бира "Загорка”; един брой празна метална кутия от бира "BECKS PERPENSE"; един брой стъклена бутилка 0,2 л. с надпис "Vodka Flirt", пълна 1/3 с прозрачна течност; един брой кутия с парфюм "Пако Рабан Милион", 100мл, които след влизане в сила на присъдата, следва да бъдат унищожени.  ВРЪЩА, на Н.И.А. с ЕГН **********, иззетия като веществено доказателство лек автомобил„Ауди 100” с ДК № ......- черен на цвят, рама № ****......, както и един брой метална халка с два броя автомобилни ключа на нея с надпис "AUDI".   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Д.В.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 265 лв. (двеста шестдесет и пет) лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.    
Д.В.К.
Мотиви от 8.8.2013г.
Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура- гр.Несебър от 26.04.2013 г. против Д.В.К., ЕГН **********, за това, че за времето от 02.00 часа до 08.20 маса, на 09.03.2012 г., в гр.Долни Чифлик, ул. „Детелина” пред дом № 55, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди 100”, ДК№ ****- черен на цвят, рама № ****......, на стойност 3248 лева- собственост на Т.В.Х. ***, от владението на Н.И.А. ***, без негово съгласие и с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство- на автомобила са причинени щети в размер на 2274 лв. /две хиляди двеста седемдесет и четири/ лева, чрез допускане на самостоятелно ПТП, на главен път I-9, на 190 км., посока гр.Варна- гр.Бургас, като Д.ието е извършено в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта 1,17 на хиляда, поради което и на основание чл.346 ал.2, т.1, предл.първо, и т.2, предл.първо, във вр. с ал.1, от НК.  Представителят на Районна прокуратура- гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното Д.ие от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.54 от НК, чрез налагане на наказание „Лишаване от свобода” за срок от две години и шест месеца, което да бъде изтърпяно ефективно.  Подсъдимият не се явява в съдебно заседание. Защитникът му пледира за налагане на „Лишаване от свобода” за срок от една година, което следва да бъде изтърпяно.  След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:  На 08.03.12 год. вечерта подсъдимият бил в дома на св.А. ***, с който живеели в една махала. К. употребил голямо количество алкохол. Всички от компанията си тръгнали и той останал последен. На 09.03.2012 г., около 03.00 ч., когато си тръгвал подсъдимият видял пред дома на свидетеля спрян л.а. марка „Ауди 100”, с ДК№ ....... Колата била отключена. Той влязъл в нея и видял, че ключът за запалването се намира в ключалката на таблото. Запалил автомобила и потеглил без да обмисля действията си, под влияние на употребеното голямо количество алкохол, и без да попита А. дали може да вземе автомобила му. След като потеглил К. тръгнал в неизвестна за него посока, без да знае къде иска да отиде.  Същата сутрин, на 09.03.12 год., около 08.00 ч., свидетелите М.С. и И.С., както и лицата Б.Е. и А.П.- техни приятели, с лек автомобил марка «Фолксваген Пасат», тръгнали от гр.Ахелой за гр.Варна. В автомобила пътували четиримата. Свидетелите С. пътували на задната седалка на автомобила, св. Е. управлявал същия, а св. П. бил на седалката отпред до него. Около 09.00 часа на 09.03.2012 год. лицата пътували по главен път І-9. В близост до р-т «Ловно ханче», след като подминали един завой, видели как от насрещен ляв завой се задава лек автомобил марка «Ауди», тъмен на цвят. В автомобила имало само едно лице- подсъдимия, като колата се движела бързо и идвала от гр.Варна в посока за гр.Бургас. Излизайки от левия завой, автомобилът поднесъл, тъй като пътя бил влажен и хлъзгав. Предницата на автомобилът поднесла в посока осовата линия и тяхното платно за движение. Водачът се опитал да изправи колата, при което автомобила се завъртял и се блъснал в пръстта зад канавката, вдясно на неговата лента за движение. След удара в ската колата се завъртяла два пъти и се обърнала в обратна посока, с предницата си в посока гр.Варна, спряло до ръба на канавката, на самия банкет на пътя. При спирането водачът загасил автомобила и слязъл в канавката. Когато видели какво се случило свидетелите С. и техните спътници спрели и отишли до лекия автомобил за да разберат какво е състоянието на водача. Последният бил слязъл в канавката на пътя, която се падала до шофьорската врата и залитал. Малко след това му потекло и кръв по лицето. Б. го прихванал и го издърпал от канавката да се изправи. Водачът на лекия автомобил «Ауди» според С. бил младо момче, със слабо телосложение, къса коса и казало пред тях, че се казва Д.. Лицето видимо залитало и много силно лъхало на алкохол. Попитали го дали е пил и той им отговорил «много». След това го попитали дали колата е негова, а той им отговорил, че я е откраднал от негов приятел и пътува от гр.Долни Чифлик. Впоследствие свидетелите се обадили на тел.112 и изчакали на място пристигането на Бърза помощ и полиция. При пристигане на АП- КАТ са заварили л.а.марка "Ауди 100", с ДК№ ....... Установило се, че автомобила е собственост на Т.В.Х. *** и е с водач Д. В.К.,***. Последният, движейки се с несъобразена скорост, при условията на мъгла и мокра пътна настилка, извършил маневра ляв завой, загубил управлението над автомобила и допускал самостоятелно ПТП, блъскайки се в скат вдясно от пътното платно. Пред свидетелите С., П. и Е. полицейските служители попитали водача дали е пил и за собствеността на колата. В отговор на тези въпроси К. им отговорил, че е откраднал л.а., не притежава СУМПС, никога не е имал, не е представил и лична карта, а освен това е заявил, че е употребил голямо количество алкохол. К. бил отведен в МБАЛ- Бургас, където му била взета кръв за анализ. По делото е извършена химическа експертиза на взетата кръвна проба като съгласно заключението се е доказало наличието на остатъчен етилов алкохол в количество 1,17 на хиляда.  От извършената справка се устоновило, че автомобила е собственост на св. Т.Х.. При разпита си свид.И.И.Х., съпруга на Х., е представила СРМПС, част I-ва за л.а., и копия от други документи /договор за покупко – продажба, удостоверение за застрахователна стойност и удостоверение за граждански брак/. Св. Х. е потвърдил, че е закупил процесния л.а. по време на брака си със свид.Х., впоследствие го заменил за друг марка „Тойота”, модел „Селика”, с лице на име Д. от с.Старо Оряхово. Впоследствие свид.Х. разбрали, че М. е предоставил автомобила им на друго лице, което от своя страна го е продала на Н.А.. Последният закупил л.а. в началото на 2012 год. от лице на име С. от с.Старо Оряхово за сумата от 1 500 лв. Автомобила не бил нотариално прехвърлен, тъй като се водел по документи на св. Х.. Свидетелят А. категорично отрича да е давал съгласието си К. да вземе и да управлява собствения му л.а.  При извършения оглед на местопроизшествие като веществени доказателства били иззети автомобилът, 1бр.празна ПВЦ бутилка от 1,5литра от бира „Загорка", халка с 2бр.автоключа, 1бр.правна метална кутия от бира „Бекс периенс”, 1бр.стъклена бутилка от 0,2л. с надпис „водка флирт" с прозрачна течност в нея, кутия с парфюм „Пако Рабан милион 100мл.". Иззети са били и дактилоскопни следи, въз основа на които е била назначена дактилоскопна експертиза. В заключението си по същата вещото лице е посочило, че следата, намерена върху стъклото на предната дясна врата от външната страна на л.а.марка „Ауди 100”, с ДК№ ...... под №2, е оставена от ллевия палец на подсъдимия.  От извръшената авто- техническа оценъчна експертиза се установява, че стойността на лекия автомобил възлиза на сумата от 3 248 лв. /три хиляди двеста четиридесет и осем лева/. Стойността на причинените имуществени щети на а
В законна сила от 8.8.2013г.
13 НАХД No 528/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.М.Н. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.7.2013г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Н.М.Н.- родена на *** ***, българка, български гражданин, със средно образование, неосъждана, неомъжена, месторабота Казино „Голд”- крупие, ЕГН **********, постоянен адрес:***, ЗА ВИНОВНА в това, че на 19.06.2013 г. около 03.40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до общежитие „Кристал”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП държи високорискови наркотични вещества, амфетамин със съдържане на основното вещество 4.00%, с нетно тегло 0.792 грама на стойност 23.76/двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/ лева съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай.- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.  ОТНЕМА веществените доказателства, изпратени на ЦМУ Отдел МРР- НОП гр.София, които след влизане на решението в сила следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемата Н.М.Н. да заплати в полза на Държавата по сметка на РС Несебър направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 44.17 /четиридесет и четири лева, седемнадесет стотинки/лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
Н.М.Н.
Мотиви от 26.7.2013г.
В законна сила от 8.8.2013г.
14 НОХД No 674/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Р.З. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.8.2013г.
ПРИЗНАВА Б.Р.З., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2013г., около 00.30ч., в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, до хотел „***", без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държи високо рисково наркотично вещество- амфетамин, установено с физикохимична експертиза № 286 от 01.08.2013г., съдържащо се в топче от вестник, със процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент - 12,80 % и общо нетно тегло 1,023 грама, на стойност 30,69 лв. /тридесет лева и шестдесет и девет стотинки /, определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС /29-01 -98г, за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на подсъдимия Б.З. наказание от 4 месеца «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Б.Р.З. кумулативно предвиденото в чл.354а, ал.3, т.1 от НК по-лекото наказание «глоба».   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението - останалата част от наркотичните вещества, находящи се на съхранение в ЦМУ-София, както и приложените по ДП опаковки от наркотични вещества, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Р.З. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 44.17 лева /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 674/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Б.Р.З. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.Р.З. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Б.Р.З.
В законна сила от 8.8.2013г.
15 НОХД No 681/2013, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.В.,
Г.Б.Г.,
В.Л.В.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 681/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: Г. Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Б.П. ***- защитник на подсъдимите В.Л.В., Г. Б.Г. и В.В.В., със снети по делото самоличности, съгласно които:  ПРИЗНАВА В.Л.В.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2013 г., около 02:00 ч., в КК "Слънчев бряг", на плажната ивица в близост до заведение „***", в съучастие като съизвършител с В.В.В. и Г.Б.Г.- помагач, отнел чужди движими вещи: сумата от 21лв. и мобилен телефон „Айфон 4S" със СИМ карта на стойност 727,65лв., или общо вещи и пари на стойност 748,65лв., от владението на Л.М.Й. от Дания, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като е използвана сила- задържали лицето неподвижно, като В.В. го хванал с ръце през врата, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ” Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от 6 месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ПРИЗНАВА В.Л.В.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2013 г., около 02:00ч., в КК" Слънчев бряг", на плажната ивица, пред заведение „***", без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП, държи високо рисково наркотично вещество- 0,327 гр. канабис със съдържание на тетрахидроканабинол- 14.15 % на стойност 1,96 лв. /съгласно постановление № 23на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества/, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5 вр. ал.3, т.1, вр. с чл.54, ал.1, от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 300 /триста/ лева.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимият В.Л.В. едно общо наказание в размер на най- тежкото измежду наложените, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание за срок от 3 /три/ години.  ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание изцяло наказанието „Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият В.Л.В. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 160,30 лева /сто и шестдесет лева и тридесет стотинки/.  ПРИЗНАВА Г.Б.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2013 г., около 02:00ч., в КК "Слънчев бряг", на плажната ивица в близост до заведение „***", в съучастие като помагач с В.Л.В. - извършител и В.В.В. - извършител, умишлено улеснил извършването на деянието като участвал в общото решение и присъствал в непосредствена близост при извършването на деянието, опипал пострадалия по дънките, с които бил облечен, отнел чужди движими вещи- сумата от 21лв. и мобилен телефон „Айфон 4S" със СИМ карта на стойност 727,65лв., или общо вещи и пари на стойност 748,65 лв., от владението на Л.М.Й. от Дания, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като е използвана сила- задържали лицето неподвижно, като го хванали с ръце през врата му, поради което и на основание чл. 198, ал.1 ал.1 , вр. чл.20, ал.4, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ” Лишаване от свобода” за срок от 8 /осем/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимият Г.Б.Г. наказание от 8 месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.Б.Г. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 45 лева /четиридесет и пет лева/.  ПРИЗНАВА В.В.В., роден на *** год. в гр.Ст.Загора, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2013 г., около 02:00ч., в КК "Слънчев бряг", на плажната ивица, в близост до заведение „***", в съучастие като съизвършител с В.Л.В. и Г.Б.Г.- помагач, отнел чужди движими вещи- сумата от 21лв. и мобилен телефон „Айфон 4S" със СИМ карта на стойност 727,65лв., или общо вещи и пари на стойност 748,65лв., от владението на Л.М.Й. от Дания, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като е използвана сила- задържали лицето неподвижно, като го хванали с ръце през врата, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на В.В. наказание от 11 месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият В.В.В. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 45 лева /четиридесет и пет лева/.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- неизразходваната част от веществата- обект № 1, обект № 2 и обект № 3 на експертизата, ведно с опаковките на същите, които следва да бъдат унищожени.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 681/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетите спрямо подсъдимите В.Л.В., Г.Б.Г. и В.В.В. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетите по БП № 14-1606/2013 год. по описа на РУП- Несебър спрямо В.Л.В., Г.Б.Г. и В.В.В. мерки за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
В.В.В.
Г.Б.Г.
В.Л.В.
В законна сила от 8.8.2013г.
16 НОХД No 684/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ж.Г. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 9.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 684/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. ***- защитник на подсъдимия И.Г. и подсъдимият И.Ж.Г., съгласно което:   ПРИЗНАВА И.Ж.Г. – роден на *** г. в гр.М.Т., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2013 година, около 01.15 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, до супермаркет „Младост” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Фолксваген Голф”, с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.02 на хиляда,/две цяло и две стотни на хиляда/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №683 от 05.08.2013 година, поради което и на основание чл. 343 б ал.1 вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия И.Г. наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.Ж.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Г. е било отнето по административен ред, считано от 04.08.2013 год.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Ж.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 34.35 лева /тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 684/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Ж.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Ж.Г. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
И.Ж.Г.
В законна сила от 9.8.2013г.
17 НАХД No 291/2013, VI състав Административни дела С. Г. ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.7.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17/21.02.2013 г. на кмета на Община Н., с което на основание чл. 91 от Наредба № 6 на Общински съвет- Н. е наложено на “С.Г.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. „О.П.” № ..А, ет.2, ЕИК ........., представлявано от С.К.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 61, т.5 от същата наредба, за това, че на 02.01.2013 г. около 09.30 часа в гр. Н., в местността “К.”, в близост до бензиностанция “Петрол” и кв. “Ч.М.”, в ПИ с идент. № .........., собственост на “С.Г.” ЕООД, е констатирано отсичане на дървесна и храстова растителност без писмено разрешение на кмета на общината.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 12.8.2013г.
18 НАХД No 567/2013, VI състав По ЗД по пътищата И.Р.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 23.7.2013г.
на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Р.Д. с ЕГН ********** против наказателно постановление № 669/28.03.2013 г. на началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ.  ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 567/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 12.8.2013г.
19 НОХД No 690/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.И.И. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 12.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 690/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Красимира Жекова- прокурор в РП- Несебър, обвиняемата Й.И.И. и нейния защитник- адв.Ч., съгласно което:  Обвиняемата Й.И.И. с ЕГН: **********, родена на ***г***, с постоянен с адрес:***, ром, български гражданин, омъжена, неосъждана, безработна, с начално образование, се признава за ВИНОВНА в това, че на 09.08.2013 г., около 03.30 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ.Несебър, зад временни постройки, находящи се на 30 метра източно от хотел „Глобус”, е отнела чужди движими вещи на обща стойност 684.25 лева (шестстотин осемдесет и четири лева и двадесет и пет ст.), а именно: мобилен телефон „Айфон 48” със СИМ карта на стойност 667.25 лева и предпазен калъф на стойност 17.00 лева, от владението на Ф.Л.Ф. от Норвегия, норвежки гражданин, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата Й.И.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 141.86 лева (сто четиридесет и един лева и осемдесет и шест ст.), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 690/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
Й.И.И.
В законна сила от 12.8.2013г.
20 ЧНД No 691/2013, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 12.8.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на А.П.А. в качеството му на обвиняем по БП № 14-1628/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат С.М. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.8.2013г.
21 НОХД No 692/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 12.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 692/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и адв.С.М. ***, защитник на подсъдимия А.П.А. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА А.П.А.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2013 год., около 06.00 часа в гр.Несебър, общ.Несебър на регулирано кръстовище със сфетофарна уредба до магазин „Жанет” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Мерцедес 190Е”, с регистрационен № ......, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.70 /едно цяло и седемдесет/ промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2 и 6, вр.с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  -Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца, с периодичност на явяването ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца.   -Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (СТО) часа за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.     ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.П.А. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 34.35 лв. (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки), представляваща направените по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 692/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
А.П.А.
В законна сила от 12.8.2013г.
22 Гражданско дело No 395/2013, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД М.Д.Х. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 30.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 395/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 13.8.2013г.
23 НАХД No 412/2013, VI състав Административни дела А.В.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 594/05.11.2012 г. на Община Несебър, с което на основание чл. 16, ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет- Несебър, е наложено на А.В.С. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за нарушение по чл. 4, ал.1, т.7 от същата наредба, за това, че на 30.07.2012 г. около 23.40 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг” на крайбрежната алея пред бар “Тропикана” е извършвал търговия на открито, като е поставил съоръжение тип “Боксова круша” без необходимото разрешително.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 13.8.2013г.
24 НОХД No 695/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Я.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.8.2013г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 695/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия К.Я.М. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА К.Я.М.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, управител в хотел „Х.”, курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2013г., около 03.25часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, кв.”Чайка”, в близост до хотел „Заря", в посока бистро „Балона", управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген - голф 3" с ДКН ....... , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.27% /едно цяло и двадесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.Я.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият К.Я.М. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 19.06.2013 год.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Я.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 35.89 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 695/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
К.Я.М.
В законна сила от 13.8.2013г.
25 НОХД No 696/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.М.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 13.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД №696/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Красимира Жекова- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият Й.М.С. и неговия защитник- адв.Ч., съгласно което:  Обвиняемият Й.М.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, с месторабота „В.К. 2004” ЕООД, мияч с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 02.08.2013 г. около 02.00 часа, на паркинг до северната стена на сградата на БТК в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в лек автомобил “Опел Корса” с рег.№ ......., без надлежно разрешително, съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества, а именно: метамфетамин- 1.246 грама със съдържание на основно вещество 47.20 % на стойност 31.15 лева и метамфетамин- 0.088 грама със съдържание на основно вещество 54.40 % на стойност 2.20 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС/29.01.98 г., поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Й.М.С. по-лекото наказание “глоба” предвидено в чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.   ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- метамфетамин- 1.246 грама със съдържание на основно вещество 47.20 % на стойност 31.15 лева и метамфетамин 0.088 грама със съдржание на основно вещество 54.40 % на стойност 2.20 лева, предадени на ЦМУ за съхранение, както и 2 броя целофанови опаковки и найлоново пликче, приложени по делото, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Й.М.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 107.38 лева (сто и седем лева и тридесет и осем ст.), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 696/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ВРЪЩА делото на РП- Несебър за продължаване на разследването, по отношение на иззетото наркотично вещество- метаамфетамин 0.009 грама със съдържание на основно вещество 46.30%.  Определението е окончателно.    
Й.М.С.
В законна сила от 13.8.2013г.
26 НАХД No 374/2013, VI състав Административни дела Д.М.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 627/06.11.2012 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър е наложено на Д.М.Г. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 600 лева, за нарушение по чл. 3, ал.1 от същата наредба, за това, че на 03.08.2012 г. около 23.45 часа в гр. Обзор, ул. “Места”, в заведение в детски лагер “Плевен”, е използвала озвучителна техника след 23.00 часа, като същото е от открит тип, без необходимата шумоизолация и е разположено в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 14.8.2013г.
27 НАХД No 454/2013, VI състав По ЗД по пътищата С.К.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 135/08.05.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.80, т.5 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД) е наложено на С.К.В. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 50 лева за нарушение по чл. 6 от ЗБЛД, за това, че на 18.04.2013 г. около 00.10 часа в гр. Обзор, общ. Несебър, при полицейска проверка не е представил документ за самоличност (лична карта).  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 14.8.2013г.
28 НОХД No 472/2013, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.А.,
И.Н.Г.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 29.7.2013г.
ПРИЗНАВА А.С.А., роден на ***г. в гр. Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гаржданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2012г., около 21.30 часа в с. Оризаре, общ. Несебър, на ул. „Я.С.” № **, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с И.Н.Г. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел чужди движими вещи, а именно: мъжки златен пръстен на стойност 350.00 лева и мъжки ръчен часовник на стойност 68.45 лева или всички вещи на обща стойност 418.45 лева /четиристотин и осемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/, от владението на германския гражданин Р.О. Х., като употребил сила за това, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл. 63, ал 1, т. 3, във вр. с чл.20, ал.2 вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.  ПРИЗНАВА И.Н.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български и руски гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, понастоящем в Затвора Бургас, за ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2012 г., около 21.30 часа в с. Оризаре, общ. Несебър, на ул. „Я.С.” № **, в съучастие с А.С.А. с ЕГН ********** като съизвършител отнел чужди движими вещи, а именно мъжки златен пръстен на стойност 350.00 лева и мъжки ръчен часовник на стойност 68.45 лева или всички вещи на обща стойност 418.45 лева /четиристотин и осемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/, от владението на германския гражданин Р.О. Х., като употребил сила за това, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.198, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 вр. чл.58а, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.  ВРЪЩА на подсъдимия А.С.А. веществените доказателства по делото – чифт маратонки марка „Фантини”, долнище на анцунг марка „Дезидел” и тениска марка „Тайгър”, негова собственост.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК веществените докщазателства по делото – два чифта ръкавици, които да се унищожат след влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.С.А. и И.Н.Г. със снета по делото самоличност да заплатят по равно в полза на Държавата сумата в размер на 109.40 лева /сто и девет лева и четиридесет стотинки/, представляващи направени съдебно-деловодни разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
А.С.А.
И.Н.Г.
Мотиви от 14.8.2013г.
В законна сила от 14.8.2013г.
29 НАХД No 499/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.7.2013г.
ПРИЗНАВА С.К.П., роден на ***г. в гр.Силистра, с постоянен адрес:***3 и настоящ адрес: к.к. „Слънчев бряг”,......... българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, шофьор на джип „сафари”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2013г., около 22.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, до хотел „****”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 30 чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП, държал високо рисково наркотично вещество, а именно - коноп с нетно тегло 0.359 грама, със съдържане на активния компонент 7.85% на стойност 2,15 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 от 29.01.1989 г. на Министерски съвет на Република България за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото – опаковки на наркотични вещества, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК С.К.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 42,67 лева /четиридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/, представляващи направени по делото разноски.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП- Несебър от датата на получаване на съобщението.  
С.К.П.
Мотиви от 6.8.2013г.
Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.  Образувано е по повод постъпило в съда постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 18.06.2013г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия С.К.П. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ  На 10.06.2013г., около 22.30часа, в к.к.„Слънчев бряг”, общ.Несебър, до хотел „****”, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нетно тегло 0,359 грама, със съдържание на активния компонент третрахидроканабинол 7.85% на стойност 2,15 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС на Република България за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предлож. второ, т.1 от НК.  За Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени, представител не се явява, за да изрази становище по повдигнатото спрямо П. обвинение.  В съдебно заседание обвиняемият С.П. се явява лично и признава вината си. Не сочи доказателства.  След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:  На 10.06.2013г. обвиняемият П. бил спрян за проверка от автопатрул-2 на РУП Несебър. Предвид на това, че лицето носело раница на гърба си конвоиращите го полицаи решили да му извършат лична проверка. При извършване на проверката установили, че в тефтерчето от което обвиняемият извадил личната си карта се намира полиетиленово пликче. На въпроса какво се съдържа в пликчето, П. признал пред проверяващите го полицаи за наличие на растителна маса, която при полевия тест реагирала на канабис.  При разпита си обвиняемият П. признава извършено, като разказва, че закупил канабиса от случаен минувач същият ден, който го спрял за цигара в района на х-л „Континентал” в к.к.„Сл.бряг”, общ.Несебър.  Посочените веществени доказателства са били обект на физико-химична експертиза, като обект № 1 – сухата, зелена, растителна маса, находяща се в прозрачно полиетиленово пликче, е установена с нетно тегло 0,359 грама и е определена като коноп със съдържание на тертрахидроканабинол – 7.85%. Конопът/канабис/ и активния му компонент „тетрахидроканабинол” нямат легално производство и употреба и подлежи на контрол /забрана/ съгласно ЗКНВП – Приложение 1, към чл.3, ал.2 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забрана приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.  Стойността на намерените в обв.П. наркотични вещества възлиза общо на сумата от 2,15 лева, съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС, за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството.  Деянието по отношение на обвиняемия е квалифицирано като маловажен случай предвид малкото количество наркотично вещество, както и характеристичните данни на обвиняеми – същия е неосъждан.  В обясненията си, както пред разследващите органи, така и пред съда, обв.П. се признава за виновен. Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-468/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър, приети като доказателства по делото.  При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът намира за безспорно установено, че извършеното от обвиняемия П. деяние, осъществява състава на престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.  Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият П. е неосъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – глоба до хиляда лева.  Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия П. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.  При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия П., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – сравнително младата му възраст, чистото му съдебно минало, признанието на вината и изразеното съжаление за стореното.  При тези данни, съдът счита, че наказателната отговорност на обвиняемия П. следва да се реализира при превес на смекчаващите вината обстоятелства, като му се наложи наказание в предвидения от закона минимум, а именно – “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.  Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчни по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.  На основание чл.354а, ал.6 от НК, съдът отне в полза на Държавата веществените доказателства по делото – опаковки от наркотични вещества, като постанови същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.  Накрая съдът се произнесе по въпроса за направените разноски в хода на досъдебното производството, които с оглед резултата по делото възложи в тежест на обв.П..  МОТИВИРАН от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението.  
В законна сила от 14.8.2013г.
30 НАХД No 532/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.Б. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.7.2013г.
ПРИЗНАВА Т.С.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2013г. около 00.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Б.”, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества- коноп с нетно тегло 1.554 грама, със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 4.20 % на стойност 09.32 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 400 (четиристотин) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Т.С.Б. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 44.17 лева (четиридесет и четири лева и седемнадесет ст.), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства- бял хартиен плик с мастилен печат на сектор БНТЛ, ОДМВР- Бургас, съдържащ полиетиленов плик с опаковки от наркотичните вещества, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото решение.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Т.С.Б.
Мотиви от 19.8.2013г.
В законна сила от 14.8.2013г.
31 ЧНД No 699/2013, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.С.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.8.2013г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1600/2013г. по описа на РУП – П.С.Г., ЕГН:********** адв. П.Ч. от БАК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 14.8.2013г.
32 НОХД No 700/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.С.Г. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 700/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.П.Ч. ***, защитник на подсъдимия П.С.Г. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА П.С.Г.- роден на *** г. в гр.София, с постоянен адрес:***64, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, каменоделец към ЕТ”<=”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2013 г., в 07.29 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, до Банка „Булбанк”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Рено Еспейс”, с рег. № ......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.53 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+”, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимият П.С.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия П.С.Г. е било отнето по административен ред, считано от 06.08.2013 год.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 700/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
П.С.Г.
В законна сила от 14.8.2013г.
33 ЧНД No 702/2013, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 14.8.2013г.
Протоколът ми беше преведен от български на немски език и заявявам, всичко в него е записано правилно.
В законна сила от 14.8.2013г.
34 НАХД No 275/2013, IV състав По ЗД по пътищата П.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.6.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 253/13/15.02.2013 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.2, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на П.Д.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.8.2013г.
35 НОХД No 703/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.И.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 15.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 703/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Красимира Жекова – командирован прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.И.П. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което обвиняемият Р.И.П.- роден на ***г. в гр.Несебър, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, със средно образование, семеен, неосъждан, готвач, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2013г., около 05:50 часа, на главна алея до х-л "Континентал" в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Сузуки Суифт" с рег.№ ...... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.41 %о /едно цяло и четиридесет и един промила/ на хиляда, установено по надлежния ред - изпробван с техническо средство "Алкотест-Дрегер с фабричен № 0325, поради което и на основание чл. 3436, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Р.И.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемият е било отнето по административен ред, считано от 28.06.2013 год.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 703/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Р.И.П.
В законна сила от 15.8.2013г.
36 ЧНД No 704/2013, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 15.8.2013г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1625/2013г. по описа на РУП – Н.П.М., ЕГН:********** адв. П.Ч. от БАК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 15.8.2013г.
37 НОХД No 705/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 15.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 705/2013г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***- назначена за защитник на подсъдимия Н.П.М. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Н.П.М.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2013г., в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър в района на кръстовището до бистро "Джани", без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество - коноп с нетно тегло 0.216 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 4,30 % на стойност 1,30 лева / един лев и тридесет стотинки/, амфетамин с нетно тегло 0,081 грама и съдържание 7,20 % на стойност 2,43 лева/два лева и четиридесет и три стотинки/ и амфетамин с нетно тегло 0,862 грама и съдържание на 6.20% на стойност 25,86 лева /двадесет и пет лева и осемдесет и шест/, всички вещества на обща стойност 29,59 лева /двадесет и девет лева и петдесет и девет стотинки/, определени според приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС/29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Н.П.М. кумулативно предвиденото в чл.354а, ал.3, т.1 от НК по-леко наказание „Глоба”.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: остатъка от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ-София, както и опаковките от наркотичните вещества, които след влизане в сила на настоящото споразумение, да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.П.М. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 115,30 лева (сто и петнадесет лева и тридесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 705/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Н.П.М.
В законна сила от 15.8.2013г.
38 Гражданско дело No 915/2012, V състав Облигационни искове С.И.С. Д.А.М.,
А.Д.М.,
М.Д.Л.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.И.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”И.В.” № 4 /чрез адв.Ж.И. ***/ против Д.А.М. с ЕГН **********, А.Д.М. с ЕГН ********** и М.Д.Л. с ЕГН **********, тримата с адрес: КК Слънчев бряг, бл.”С.” № 1, ап.42, иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД във връзса с чл.229, ал.2 от ЗЗД, за прогласяване нищожността на сключения на 15.11.2010г. договор за наем за срока над трите години, а именно – за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2015г., като неоснователен.  ОСЪЖДА Д.А.М. с ЕГН **********, А.Д.М. с ЕГН ********** и М.Д.Л. с ЕГН **********, тримата с адрес: КК Слънчев бряг, бл.”С.” № 1, ап.42 да заплатят по равно на С.И.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”И.В.” № 4 /чрез адв.Ж.И. ***/, сумата в размер на 9672,13 лева /девет хиляди шестстотин седемдесет и два лева и тринадесет стотинки/, представляваща заплатена от ищцата С. наемна цена по договора за наем от 15.11.2010г. за периода от датата на предявяване на исковата молба – 11.10.2012г. до 31.12.2015г., като получена на отпаднало основание, ведно със законната лихва върху главницата от 9672,13 лева, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер до претендирания такъв от 9680,33 лева, като недоказан.  ОСЪЖДА Д.А.М. с ЕГН **********, А.Д.М. с ЕГН ********** и М.Д.Л. с ЕГН **********, тримата с адрес: КК Слънчев бряг, бл.”С.” № 1, ап.42 да заплатят на С.И.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”И.В.” № 4 /чрез адв.Ж.И. ***/, сумата в размер на 352,22 лева /триста петдесет и два лева и двадесет и две стотинки/, представляваща заплатени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска.  ОСЪЖДА С.И.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”И.В.” № 4 /чрез адв.Ж.И. ***/ да заплати на Д.А.М. с ЕГН **********, А.Д.М. с ЕГН ********** и М.Д.Л. с ЕГН **********, тримата с адрес: КК Слънчев бряг, бл.”С.” № 1, ап.42, сумата в размер на 350 лева /триста и петдесет лева/, представляваща заплатени по делото разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 16.8.2013г.
39 ЧНД No 707/2013, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Р.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.8.2013г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1364/2013г. по описа на РУП – В.Р.М., ЕГН:********** адв. С.М. от БАК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 16.8.2013г.
40 НОХД No 708/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Р.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 16.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 708/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият В.Р.М. и неговия защитник- адв.М., съгласно което:  Обвиняемият В.Р.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***9, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, автомонтьор, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 27.07.2013 год., около 22:15 часа, на алеята пред бистро ”Джани” в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, е държал високорисково наркотично вещество, а именно: амфетамин с тегло 4.814 грама, със съдържание на основното вещество 2.50%, на стойност 144.42 лева (сто четиридесет и четири лева и четиридесет и две ст.), определена съгласно приложение номер 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС/29.01.1998 г., поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия В.Р.М. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в чл.354а, ал. 3, т. 1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- амфетамин с нетно тегло 4.784 грама със съдържание на активното вещество 2.50 %, на съхранение в ЦМУ, както и опаковки, приложени по делото, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В.Р.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 73.83 лева (седемдесет и три лева и осемдесет и три ст.), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 708/2013 г. по описа на РС- Несебър.    
В.Р.М.
В законна сила от 16.8.2013г.
41 НОХД No 709/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 16.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 709/20.. г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.А. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което обвиняемият Д.А. / CEM AYDIN/- роден на ***г. в гр.И., Т., адрес-***, турчин, с турско и френско гражданство, със средно образование, неженен, управител на фирма за внос и износ на авточасти, неосъждан се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.20..г., около 03.40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея срещу хотел „Авеню”, посока гр. Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 /едно цяло и петдесет /на хиляда, установено по надлежния ред/, изпробван с техническо средство Алкотест „Дрегер” 7410+, с №0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Д.А. е било отнето по административен ред, считано от 28.07.20.. год.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 709/20.. г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Д.А.
В законна сила от 16.8.2013г.
42 Гражданско дело No 1171/2012, IV състав Вещни искове В.М.Д. МАКОР 2008 ООД Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.Д., ЕГН **********, живущ ***, пл. „Б.Г.”, № 4, против „Макор 2008” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул. „***”, № 10, представлявано от И.С., за осъждане на дружеството да предаде на ищеца владението върху следните движими вещи: котлон четворка, фурна, хладилник с фризер, олекотена завивка, възглавници, халати за баня, спални комплекти, камъшен сет за тераса, включващ двойка диван, 2 броя фотьойли, маса със стъклен плот, всички на обща стойност 2750 лв.  ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.Д., ЕГН **********, живущ ***, пл. „Б.Г.”, № 4, за осъждане на „Макор 2008” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул. „***”, № 10, представлявано от И.С., да заплати на ищеца увеличената стойност на апартамент № 14, бл.Б, със застроена площ от 86,16 кв.м., находящ се на пети жилищен етаж в жилищна сграда „Миллениум” в поземлен имот с идентификатор ***, вследствие направените от ищеца подобрения в него, както следва: измазване на стените и таваните на стойност 5000 лв., направа на подово отопление в банята- 570 лв., закупуване и монтиране на душ кабина- 1100 лв., поставяне на ламинат в спалнята- 400 лв.  ОТХВЪРЛЯ предявените от „Макор 2008” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул. „***”, № 10, представлявано от И.С., против В.М.Д., ЕГН **********, живущ ***, пл. „Б.Г.”, № 4, за осъждане на последния да заплати сумата от общо 5430 лв., както следва: сумата от 1290 евро, представляваща обезщетение за забавено плащане в размер на 0,1% за един месец; сумата от 1700 лева, представляваща стойността на консумирана от Д. вода и ел. енергия за периода от 01.05.2011 г. до 01.05.2012 г. /по 135 лв. месечно за ел. енергия и по 6,67 лв. месечно за вода/; сумата от 617,12 евро, представляваща годишна такса за поддръжка съгласно чл.2, ал.2 от предварителния договор, ведно със законната лихва върху сумите, начиная от датата на предявяване на иска до окончателното им изплащане.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 19.8.2013г.
43 НОХД No 630/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 1.8.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.С.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с месторабота „****” в к.к. „Слънчев бряг”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2013г., около 18.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред хотел „К.”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешение на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: кокаин, с основно съдържание на активното вещество 25 % , с нетно тегло 1.007 грама на стойност 90.63 лева; производно на амфетамин-метамфетамин със съдържание на основно вещество 8 % , с нетно тегло 0.138 грама, на стойност 3.45 лева и производно на амфетамин- 3.4- металендиоксиметамфетамин /MDMA/, с общо нетно тегло 2.541, със съдържание на основно вещество 34 % , на обща стойност 101.64 лева, всико на обща стойност 195.72 лева /сто деветдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/, определени според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимият по повдигнатото му обвинение, досежно държането на кофеин.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК, веществените доказателства по делото, а именно неизразходената част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които след влизане в сила на присъдата следва да бъде унищожено.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.С.К. със снета по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 177.57 (сто седемдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки) лева.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес за РП-Несебър и защитника на подсъдимия, а за подсъдимия от датата на получаване на съобщението.      
Г.С.К.
Мотиви от 16.8.2013г.
В законна сила от 19.8.2013г.
44 НОХД No 710/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Р.Г. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.8.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 710/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Д.Р.Г. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. К.Й. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Р.Г.- роден на *** *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 08.08.2013 г., около 05.30 часа, в гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на бул.„Несебър”, срещу бензиностанция „Петрол”, управлявал моторно превозно средство- л.а. „Фолксваген”, модел „Голф”, с регистрационен № В 57 96 НС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.45 /едно цяло четиридесет и пет/ промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и т.3, вр. ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца, като ЗАЧИТА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 08.08.2013 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Д.Р.Г. да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 710/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Р.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Д.Р.Г.
В законна сила от 19.8.2013г.
45 ЧГД No 728/2013, IV състав Други ЧГД Е.Б.Т. С.Д.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 31.7.2013г.
ОТМЕНЯ допуснатото с определение от 23.08.2005 г., постановено по ч.гр.д. № 222/2005 г. г., обезпечение на бъдещия иск на Е.Б.Т., ЕГН **********,***, срещу С.Д.И., ЕГН **********,***, за осъждане на последната да заплати сумата от 146 820 евро, представляваща договорна неустойка, чрез налагане на обезпечителна мярка „ВЪЗБРАНА” върху следните недвижим имоти: 1. имот № 204143 с площ от 2,320 дка, находящ се в м. „Кокалу”, землището на гр. Несебър, при граници на имота: имот № 204013- залесена територия на МЗГ и имот № 000229- др. селищна територия на гр. Несебър; 2. имот № 023017 с площ от 2,100 дка, находящ се в м. „Юрта/ Балкана”, по плана за земеразделяне на землището на гр. Несебър, при граници: имот № 023018- Стела Радева и др., имот № 023012- Стефан Киряков Трифонов, имот № 023027- пасище, мера на Община Несебър и имот № 023007- Кузман Атанасов Кузманов и др.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
В законна сила от 20.8.2013г.
46 НАХД No 859/2012, IV състав Административни дела Б.А.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
РУП НЕСЕБЪР
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.4.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 678/05.09.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение по чл.60, ал.1, т.3, б.В, от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства /ЗОБВВПИ/, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.185, ал.1 от същия закон, на Б.А.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 1000 лв. на 500 лв. /петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 20.8.2013г.
47 НАХД No 926/2012, VI състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.7.2013г.
на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 193/23.07.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) е наложено на Т.Н.Т. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 200 лева, за нарушение по чл. 24, ал.2, т.7 от ЗЧОД, за това, че към 16.00 часа на 07.02.2012 г. в с. Равда, като управител на “В.-Н.” ЕООД, не е предоставил за съхранение в охранявания обект ПБ “Сливен” към “УОС” ЕАД списък и график за работа на охранителите.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 20.8.2013г.
48 НАХД No 438/2013, VI състав Административни дела Г. Б. ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 25.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 53/30.04.2013 г. на началника на отдел “Местни данъци и такси” при Община Несебър, с което на основание чл. 127, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е наложено на “Г.б.96” ООД с ЕИК *****, представлявано от управителя С.С.С., със съдебен адрес:***, адв. А.Т., административно наказание “глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 14 от ЗМДТ, за неподаване в законоустановения срок на декларация за придобиване на имот с вх. № 13393/26.04.2013 г., като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба от 500 лева на 100 (сто) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 20.8.2013г.
49 ЧНД No 624/2013, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК К.М.Н.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 2.8.2013г.
На осн.чл.243, ал.5, т.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 14.06.2013г. на НРП, с което е прекратено производството по ДП № 14.191/13г. по описа на РУП-Несебър поради липса на състав по чл.170, ал.2 от НК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 20.8.2013г.
50 НАХД No 527/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.В. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.7.2013г.
 ПРИЗНАВА Г.В.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, земеделски производител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2013г. около 00... часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „З.”, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества- коноп с нетно тегло 0.209 грама, със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 8.20 % на стойност 1.25 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Г.В.В. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 37.72 лева (тридесет и седем лева и седемдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства- опаковки от наркотични вещества, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото решение.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Г.В.В.
Мотиви от 16.8.2013г.
В законна сила от 21.8.2013г.
51 НАХД No 530/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Р.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.7.2013г.
ПРИЗНАВА Г.Р.Г.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: к.к. „Слънчев бряг”, складова база на „ММ Комерс”, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, продавач-консултант, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2013г. в курортен комплекс „слънчев бряг”, общ.Несебър, в района на хотел „***”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 30 чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП, държал високо рисково наркотично вещество, а именно - коноп с нетно тегло 0.405 грама, със съдържане на основното вещество 7% на стойност 2.49 лева, определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 от 29.01.1989 г. на Министерски съвет на Република България за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото – опаковките на наркотичните вещества, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.Р.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 41,19 лева /четиридесет и един лева и деветнадесет стотинки/, представляващи направени разноски в хода на досъдебното производство.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП- Несебър от датата на получаване на съобщението.  
Г.Р.Г.
Мотиви от 6.8.2013г.
Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.  Образувано е по повод постъпило в съда постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 27.06.2013г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Г.Р.Г. с ЕГН ********** с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ  На 18.06.2013г., в к.к.„Слънчев бряг”, общ.Несебър, в района на хотел „***”, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества, а именно: коноп с нетно тегло 0,405 грама със съдържание на активния компонент третрахидроканабинол 7%, на стойност 2,49 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС на Република България за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предлож. второ, т.1 от НК.  За Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени, представител не се явява, за да изрази становище по повдигнатото спрямо Г. обвинение.  В съдебно заседание обвиняемият Г.Г. се явява лично, признава вината си и дава обяснения по повдигнатото му обвинение. Не сочи доказателства.  След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:   На 17 срещу 18.06.2012г., свидетелят Ив.Т.– командир на отделение СПУ-Бургас и свидетелят Г.Т.- гл.полицай в СПУ – Бургас, били автопатрул в района на к.к.”Слънчев бряг”. Около 00.00 часа на 18.06.2013г. полицейските служители изпълнявали задача по охрана на обществения ред срещу х-л „***” в к.к.”Слънчев бряг”, когато забелязали паркиран лек автомобил „Фиат Пунто” с рег. № ***, в който на предните седалки стояли две лица. Полицейските служители спрели полицейският автомобил до тях и видели как водача на автомобила – обв.Г. изхвърля през сваления прозорец на автомобила на земята цигара и друг предмет, който бил по-голям. Свидетелите Т. и Т. слезли от служебния автомобил и видели, че на земята до вратата на водача има полиетиленово пликче с размер около 5/3см.,в което има суха тревна маса, а до него имало угарка от свита цигара. Лицата в автомобила установили по лични карти, като водача бил обв.Г.Р.Г. с ЕГН **********, а спътникът му – К.К.Ж. с ЕГН **********. Същите заявили, че са свили една цигара с марихуана, и са я пушили. Когато полицейските служители спрели до тях, те се уплашили и Г. изхвърлил пакетчето и угарката на земята. За случая бил уведомен ОДЧ на РУП -Несебър и двете лица били доведени, заедно с веществата в РУП- Несебър, където Г.Г. с протокол за доброволно предаване предал пликчето с тревна маса и угарката, и заявил, че са негови.  По делото е извършен оглед на веществени доказателства, който е установил, че предаденото пликче е с размери 5/3,5см., съдържащо суха тревна маса. При проведен нарко-полеви тест същата е реагирала на „канабис”. Веществото в угарката от цигара също при проведен на нарко- полеви тест е реагирала на „канабис”.  В хода на досъдебното производство е изготвена физико-химична експертиза, от заключението на която се установява, че растителна маса в пликчето е с нетно тегло 0,405 грама и е определена, като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 7%. По картонения филтър на угарката от цигара са открити следи от коноп. Конопът /канабис/ и активния му компонент „тетрахидроканабинол” подлежат на контрол /забрана/ съгласно Списък І към чл.3, ал.2 от ЗКВНП - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" и Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.  Стойността на намереното в Г. наркотично вещество възлиза на сумата от 2,49 лева, съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС, за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството.  Деянието по отношение на обвиняемия е квалифицирано, като маловажен случай предвид малкото количество наркотично вещество, както и характеристичните данни на обвиняеми – същия е неосъждан.  В обясненията си, както пред разследващите органи, така и пред съда, обв.Г. се признава за виновен. Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-552/2013г. по описа на РУП- гр.Несебър, приети като доказателства по делото.  При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът намира за безспорно установено, че извършеното от обвиняемия Г. деяние, осъществява състава на престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.  Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият Г. е неосъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – глоба до хиляда лева.  Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия Г. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.  При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия Г., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст, чистото му съдебно минало и признанието на вината.  При тези данни, съдът счита, че наказателната отговорност на обвиняемия Г. следва да се реализира при превес на смекчаващите вината обстоятелства, като му се наложи наказание в предвидения от закона минимум, а именно – “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.  Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчни по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.  На основание чл.354а, ал.6 от НК, съдът отне в полза на Държавата веществените доказателства по делото – опаковки от наркотични вещества, като постанови същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.  Накрая съдът се произнесе по въпроса за направените разноски в хода на досъдебното производството, които с оглед резултата по делото възложи в тежест на обв.Г..  МОТИВИРАН от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
В законна сила от 22.8.2013г.
52 ЧНД No 593/2013, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Х.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.8.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на О.Х.П., роден на ***г. в гр.Бургас, ЕГН **********, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, разведен в размер на най-тежкото от наложените по НОХД 52/2002г., и НОХД № 4/2013г. и двете по описа на РС- гр.Айтос, а именно : „Лишаване от свобода” за срок от една година и осем месеца,при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание като изтъпряно изцяло в периода 19.04.2002г. до 11.07.2003г.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на О.Х.П., роден на ***г. в гр.Бургас, ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 2715/2012г. по описа на РС- Бургас НОХД № 330/2013г. по описа на РС- Бургас и НОХД № 511/2013г., по описа на РС- Несебър а именно : «Лишаване от свобода» за срок от 10 месеца, при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК от така определеното общо наказание търпяната част от наказанието по НОХД №330/2013г. по описа на РС Бургас, изтърпяната част от наказанието „Пробация” по НОХД №2715/2012г. по описа на РС Бургас.  ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.1 от НК от така определеното общо наказание времето през което осъденият е бил задържан и по отношение на когото е била взета МНО”Задържане под стража” по НОХД №330/2013г. по описа на РС Бургас.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 10.50 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.    
О.Х.П.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на О.Х.П., роден на ***г. в гр.Бургас, ЕГН **********, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, разведен в размер на най-тежкото от наложените по НОХД 52/2002г., и НОХД № 4/2013г. и двете по описа на РС- гр.Айтос, а именно : „Лишаване от свобода” за срок от една година и осем месеца,при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание като изтъпряно изцяло в периода 19.04.2002г. до 11.07.2003г.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на О.Х.П., роден на ***г. в гр.Бургас, ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 2715/2012г. по описа на РС- Бургас НОХД № 330/2013г. по описа на РС- Бургас и НОХД № 511/2013г., по описа на РС- Несебър а именно : «Лишаване от свобода» за срок от 10 месеца, при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК от така определеното общо наказание търпяната част от наказанието по НОХД №330/2013г. по описа на РС Бургас, изтърпяната част от наказанието „Пробация” по НОХД №2715/2012г. по описа на РС Бургас.  ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.1 от НК от така определеното общо наказание времето през което осъденият е бил задържан и по отношение на когото е била взета МНО”Задържане под стража” по НОХД №330/2013г. по описа на РС Бургас.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.  
В законна сила от 22.8.2013г.
53 ЧГД No 1183/2012, IV състав Други ЧГД ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 11.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „О.Б.Б.” АД, ЕИК .......... със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „..... за назначаване на особен представител на длъжника Ричард Блейк по изп.д. № .........г. при частен съдебен изпълнител с рег. № 800 с район на действие- Окръжен съд- Бургас.   Определението може да бъде обжалвано от молителя с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд – Бургас.    
В законна сила от 23.8.2013г.
54 НАХД No 447/2013, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Р.-К. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 26.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд    Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 25717/19.02.2013 г. на Комисията за защита на потребителите- РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол, с което са наложени на „Р.2.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Н., ж.к. “Ч.” № **, ет.*, ап.*, ЕИК ******, представлявано от управителя В.Г.В., административни наказания, както следва: на основание чл.73 от Закона за туризма (ЗТ)- отм. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 000 лева, за нарушение по чл. 46, т.1 от ЗТ (отм); на основание чл. 47, ал.1, т.1 от ЗТ(отм) е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева; на основание чл. 86 от ЗТ (отм) е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 47, ал.1, т.3; на основание чл.- 75 от ЗТ (отм) е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 49, ал.2 от ЗТ (отм); на основание чл. 85 от ЗТ (отм) е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 56, ал.2 от ЗТ (отм), за това, че на 21.08.2012 г. в семеен хотел “П.Х.”, категоризиран от Община Н. с удостоверение № 3195/11.10.2007 г., с утвърдена категория две звезди за семеен хотел, “Р.К. ****” ЕООД: 1) предоставя туристически услуги, които не отговарят на изискванията за утвърдената категория- чл. 46, ал.1 от ЗТ във връзка с Наредбата за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения Приложение № 3, а именно: в стая № 202 няма телефон, кошче от негорим материал, в хотела няма пожароизвестителна, телефонна инсталация и алармена- тревога при пожар, в коридорите няма пожарогасители, план-схема на обекта, информационно табло за температурата на въздуха и водата; 2) в стая № 202 няма ценоразпис за туристическите услуги- основни и допълнителни, в нарушение изискванията на чл. 47, ал.1, т.1 от ЗТ (отм); 3) на видно място в хотела са поставени два отделни ценоразписа- на български език и на английски език, с обявени различни цени за чужденци и българи, в нарушение изискванията на чл. 47, ал.1, т.3 от ЗТ (отм); 4) води заверени два регистъра за настанените туристи за м.юни 2012 г., които не се заверяват ежемесечно от кмета на общината в нарушение на чл. 49, ал.2 от ЗТ (отм); 5) удостоверението за категоризация е издадено на ЕТ “В.-Г. В.”, а от 15.05.2012 г. обектът се стопанисва от “Р.К. ****” ЕООД.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 23.8.2013г.
55 НОХД No 722/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.Н. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.8.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 722/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Д.Д.Н. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. А.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Д.Н., роден на 05.23.1992 г. в гр.Велико Търново, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2013г. около 23.10 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в района на хотел „Петер Хаус”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно: полиетиленово пликче с размери 5х4 см със светлокафяво кристално вещество, в което се доказа наличие на метаамфетамин, със съдържание на метаамфетамин 8.10% /осем цяло и десет процента/, с нетно тегло на кристалното вещество 0.177 гр /нула цяло, сто седемдесет и седем хилядни грама/ на стойност 4.43 лв. /четири лева, четиридесет и три стотинки/, полиетиленово пликче с размери 5х7 см със суха зелена растителна маса /връхчета/, която се определя като коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 8.00 %, /осем процента/, с нетно тегло на растителната маса 0.623 гр, /нула цяло, шестстотин двадесет и три хилядни грама/ на стойност 3.74 лв. /три лева, седемдесет и четири стотинки/ или всички наркотици на обща стойност 8.17лв. /осем лева и седемнадесет стотинки/, съгласно приложение № 2 към член Единствен на постановление №23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдъпроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Д.Д.Н. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” в размер от 2 000 лева до 10 000 лева.  ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата средствата за извършване на престъплението, представляващи два броя полиетиленови пликчета съответно с размери /5х4см/ и /5х7см/, които следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Д.Д.Н. да заплати в полза на Държавата сумата от 71.76 лева (седемдесет и един лев, седемдесет и шест стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 722/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата,  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.Н. мярка за неотклонение “Подписка”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Д.Д.Н.
В законна сила от 23.8.2013г.
56 НОХД No 723/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.К.Г. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.8.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Н., обвиняемия Т.К.Г. и неговият защитник адвокат А.Ж. споразумение по НОХД № 723/2013г. по описа на РС- гр.Н., съгласно което:  ПРИЗНАВА Т.К.Г., роден на *** ***, постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, спасител на „южен плаж”- с.Р., общ. Н., ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2013 година около 04.30 часа в гр.Н., община Н., кв.”Черно море” в близост до магазин „При Батко” е управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка “Ауди 80”, с ДК № СТ **** СС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.29 на хиляда, /едно цяло двадесет и девет стотни на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест „Дрегер 7410+” с №0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т. 2, б. „б” го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1,2 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  -задължителна регистрация по настоящия адрес *** за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Т.К.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Т.К.Г. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 14.08.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 723/2013 г. по описа на РС- Н..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК.    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Т.К.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Т.К.Г.
В законна сила от 23.8.2013г.
57 ЧГД No 739/2013, I състав Други ЧГД И.Д.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 26.8.2013г.
РАЗРЕШАВА на Д.И.И., ЕГН: **********, в качеството му на родител и законен представител на малолетния И.Д.И., ЕГН :********** да продаде притежаваното от сина му И.И. 1/5ид.ч. /една пета идеална част/ от право на строеж за изграждане на ЖИЛИЩНА СГРАДА върху общински имот в УПИ ХІХ, в кв.20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, одобрен със заповед №185/30.08.2001г. , урегулиран от 478 кв.м., при граници : изток-улица, запад УПИ ХХІІІ, север-улица, юг-УПИ ХХ срещу парична сума в размер на 4580 евро.    Определението е окончателно.
В законна сила от 26.8.2013г.
58 ЧГД No 743/2013, I състав Други ЧГД М.Д.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 26.8.2013г.
РАЗРЕШАВА на Д.И.И., ЕГН: **********, в качеството му на родител и законен представител на малолетната М.Д.И., ЕГН :********** да продаде собственото на дъщеря му М.И. право на строеж за изграждане на ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ 275 кв.м., върху Поземлен имот с идентификатор №51500.503.188 по плана на ж.к. „Черно море”, общ.Несебър, обл.Бургас, на площ от 494 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана и начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, при съседи:51500.503.183; 51500.503.187; 51500.503.337; 51500.503.189, който имот е със стар идентификатор УПИ ХІІІ, в кв.20 срещу парична сума в размер на 8250 евро  Определението е окончателно.  
В законна сила от 26.8.2013г.
59 НОХД No 732/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.К.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 26.8.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Л.К.К. и неговият защитник адвокат С.К. споразумение по НОХД № 732/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА Л.К.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2013година около 10.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, по алеята пред хотел „Олеандър”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Пежо”, с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.28 на хиляда, /две цяло, двадесет и осем стотни на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес-***2/дванадесет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично.   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12/дванадесет/ месеца.  - безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 200 /двеста/ часа за срок от 1 /една/ календарна година.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Л.К.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 732/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК.    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Л.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Л.К.К.
В законна сила от 26.8.2013г.
60 ЧНД No 733/2013, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Протокол от 26.8.2013г.
Проведен разпит.
В законна сила от 26.8.2013г.
61 НАХД No 1074/2012, II състав Административни дела А.ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 31.7.2013г.
Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2202/27.12.2011г. Директор на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 ЗДДС за нарушение на чл. 185, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.33, ал.2 от Наредба № Н-18/06г. на МФ на ЕТ„А.Я.” с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление гр.Н., ул.”Д.” № **, представлявано от управителя А. Н.Я. е наложена имуществена санкция в размер на 500лв./петстотин/лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 27.8.2013г.
62 НОХД No 738/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 28.8.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 738/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемата Р.С.Д. и нейния защитник адв. Г.И., съгласно което:  Обвиняемата Р.С.Д., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неженена, осъждана, без образование, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 17.06.13 г. около 22.30 ч., в магазин за дрехи, находящ се на крайбрежната алея в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, е отнела чужди движими вещи на обща стойност 22.38 лева (двадесет и два лева и тридесет и осем стотинки), а именно: портмоне, жълто-зелено на цвят, марка „Ейч ЕМ” на стойност 10.00 лева, метална фиба за коса със синьо на цвят цвете на стойност 2.00 лева и сумата от 10.38 лева, от владението на А.Р. от Р.Р. без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 200 (двеста) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата Р.С.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 50.00 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 738/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемата Д. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата Р.С.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Р.С.Д.
В законна сила от 28.8.2013г.
63 ЧНД No 739/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Е.У. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 28.8.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. С.В.М. *** за защитник на Н.Е.У. с ЕГН **********- обвиняем по бързо производство № 14-1936/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 28.8.2013г.
64 НОХД No 740/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.К.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.8.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 740/2013г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Красимира Жекова – прокурор в РП-Несебър и адв. П. ***, упълномощен защитник на подсъдимата Б.К.И. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Б.К.И., родена на *** г. в гр. С.З., с постоянен и настоящ адрес:***, ромка, български гражданин, с начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че при условията на продължавано престъпление  - На 07.08.2013г., около 02,00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на централната алея, в посока дискотека „Революшън”, отнела чужда движима вещ, както следва: 1 /един/ брой мобилен телефон марка „Айфон 5” на стойност 612,49 лева и кожен калъф за телефон на стойност 18,37 лева, собственост на Г.М.С. /G.M.S./, роден на *** г. в гр. Г., Ш., В., и  - На същата дата и час, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на централната алея, в посока дискотека „Революшън”, отнела чужда движима вещ, както следва: 1 /един/ брой мобилен телефон марка “Айфон” модел 4S на стойност 498,90 лева, собственост на Д. Ш. У. / D.S.W./, роден на *** г. в гр. Г., Ш., В., или всички вещи на обща стойност 1129,76 лева /хиляда сто двадесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, без тяхното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Б.К.И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 100 /сто/ лева, представляващи направени по делото разноски.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 740/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.К.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Б.К.И.
В законна сила от 28.8.2013г.
65 НОХД No 742/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Е.У. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 28.8.2013г.
и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 742/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Н.Е.У. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв. С.М. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Е.У.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***1, и настоящ адрес: КК „С.б.”, хотел ”К.”, стая № **, ет. *, вход първи от ляво, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, барман в хотел „Дунав” в КК „С.б.”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2013г., около 16.30 ч., в курортен комплекс „С.б.”, общ. Несебър, в близост до хотел „Тракия”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 ал.1 от ЗКВНП, държи високорискови наркотични вещества: коноп с нетно тегло 12.629 / дванадесет цяло, шестстотин двадесет и девет хилядни/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол – 5.30 /пет цяло и тридесет стотни/ тегловни процента на стойност 75.77 /седемдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки/ лв., и коноп с нетно тегло 0.897 грама /нула цяло осемстотин деветдесет и седем хилядни/ със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол – 5.90 /пет цяло и деветдесет стотни/ тегловни процента, на стойност 5.38 /пет лева и тридесет и осем стотинки/ лв., всичко на обща стойност 81.15 лева /осемдесет и един лв. и петнадесет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.  ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- останалата неизразходена част от наркотичните вещества- 12,329 грама коноп, съставляващ обект 1 от химическата експертиза, 0,597 грама коноп, съставляващ обект № 2 от химическата експретиза, 2 /два/ броя бели хартиени пликове, с размери 1/22см, бяла полиетиленова опаковка с неправилни размери 20/20 см, които след влизане в сила на определението следва да да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Н.Е.У. да заплати в полза на Държавата сумата от 76,98 лева (седемдесет и шест лева, деветдесет и осем стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 742/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата,  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Е.У. мярка за неотклонение “Подписка”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Н.Е.У.
В законна сила от 28.8.2013г.
66 НОХД No 744/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Р.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.8.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия П.Р.П. и неговият защитник адвокат А. Желева споразумение по НОХД № 744/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА П.Р.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик в ХІ клас на ПГТ «Г.Д.» гр.П., ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2012 г. около 04.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на плажа в близост до бар „Мексо”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи, както следва: дамска чанта на стойност 144.00 лева, дамско портмоне на стойност 18.00 лева, мобилен телефон марка „Нокия” на стойност 10.00 лева, мобилен телефон марка „Айфон 4S”, ведно с калъфче на стойност 1 425.00лв., слънчеви очила марка „Шанел” ведно с кутия на стойност 315.00 лева, дамски бели обувки на стойност 135.00 лева, дамски обувки марка „Риплей” на стойност 180.00 лева и сумата от 350.00 лева или всички вещи на обща стойност 2 792.17 лева (две хиляди седемстотин деветдесет и два лева, седемнадесет стотинки) от владението на Мария Димитрова Динкова от гр.София, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, вещите са върнати и заместени, поради което и на основание чл. 197, т. 1, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което бъде закрепено за срок от 15 /петнадесет/ дни на таблото за обяви и съобщения в ПГТ «Г.Д.» гр.П..  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия П.Р.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 744/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК.    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.Р.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
П.Р.П.
В законна сила от 29.8.2013г.
67 НОХД No 745/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 29.8.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 745/2013г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия А.Г.П. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА А.Г.П., роден на *** г. в К., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, осъждан, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2013год., около 00.15 часа в град Свети Влас, до комплекс ”Бадемите” в посока на ВС ”Елените”, управлявал мотоциклет ”Ямаха”, с ДК№ **** К, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,41 /едно цяло и четиридесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК А.Г.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което А.Г.П. е бил лишен по административен ред да управлява МПС, считано от 23.08.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Г.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 35,89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотиинки/, представляващи направени по делото разноски.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 745/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата      О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Г.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
А.Г.П.
В законна сила от 29.8.2013г.
68 НОХД No 747/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Е.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 29.8.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 747/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемата Н.Е.К. и нейния защитник адв. Г.М., съгласно което:  Обвиняемата Н.Е.К., родена на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, студент в Л.У.- гр. С., с ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 23.08.2013 г. около 03.20 часа в гр. Несебър, до хотел „Хелена бийч”, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ланчия” с регистрационен № **** КК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.57 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 789/26.08.2013 г. на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК, я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 1, вр. ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6, вр. ал. 3, т. 1 и т. 3, вр. ал. 4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 (шест) месеца, с периодичност два пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемата Н.Е.К. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата Н.Е.К. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 23.08.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата Н.Е.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 35.89 лева (тридесет и пет лева, осемдесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 747/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемата К. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата Н.Е.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.    
Н.Е.К.
В законна сила от 29.8.2013г.
69 НОХД No 749/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 29.8.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 749/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Г.Р. – прокурор в РП-Несебър и адв.Д.П. ***, защитник на подсъдимия Д.А. Д.У., съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.А. Д.У. – роден на *** год. в гр.С.Н.- Б., с постоянен и настоящ адрес:***, белгиец, белгийски гражданин, разведен, неосъждан, средно образование, собственик на фирма за разнос наа плодове и зеленчуци, карта № *******+, за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2013, около 05.35 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, по главната алея до х-л „Диамант” в посока движение към гр.Св.Влас управлявал МПС- л.а. „Ауди А8”, с ДК№ **** собственост на „Р.” ЕООД П. с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.32 промила установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.І от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/години.   ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Д.А. Д.У. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Д.А. Д.У. е лишен от право да управялва МПС по административен ред, считано от 28.08.2013 година.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Д.А. Д.У. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 64.52 лева /шестдесет и четири лева и петдесет и две стотинки/, представляващи направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 749/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Д.А. Д.У. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.А. Д.У. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПОДСЪДИМИЯТ УАЙД: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем за мен език. Разбрах всичко.  
Д.А.Д.
В законна сила от 29.8.2013г.
70 НОХД No 546/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.П.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 14.8.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи на обща стойност 5006.10 лева (пет хиляди и шест лева и десет ст.), както следва:   - За времето от 16.30 часа на 02.09.20.. г. до 00.30 часа на 03.09.20.. г. в гр.С.В., ул. ”С.С.К.М.” № .., № *, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот- счупване механизма за затваряне на прозорец, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1356.80 лева (хиляда триста петдесет и шест лева и осемдесет ст.), а именно: преносим компютър марка „Асер”, модел 5220, ведно със зарядно устройство и батерия на стойност 804 лева; парфюм марка „Бляк едитион” на стойност 20 лева; четка за зъби марка „Астера” на стойност 0.80 лева; паста за зъби марка „Парадонтакс” на стойност 5 лева; самобръсначка марка „Жилет мак” на стойност 17 лева; пет броя ножчета за бръснене на стойност 15 лева; мобилен апарат марка „Нокия 7210”, ведно със сим карта и карта памет от 1 гигабайт на стойност 55 лева; мобилен апарат марка „Нокиа Призма 7986” на стойност 108 лева; видеокамера марка „JVC” на стойност 332 лева, от владението на И.К.А. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;   - На 02.10.20.. г. около 23.00 часа в гр.Н., ул. ”О.П.” № .., е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1756.60 лева (хиляда седемстотин петдесет и шест лева и шестдесет ст.), а именно: лаптоп „Хюлет Пакард”, модел „Павилион” на стойност 1356.50 лева; чифт златни обеци- халки от 5грама, 14 карата, на стойност 350 лева и сумата от 50 лева (петдесет) лева, от владението на П.Т.Т. *** без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;   - За времето от ...00 часа до 14.00 часа на 05.10.20.. г. в гр.Н., ул. ”В.” № 7, № *, е отнел чужди движими вещи- сумата от 430 лева (четиристотин и тридесет) лева от владението на Г.Л.П. *** без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;   - На 08....20.. г. за времето от 01.23 часа до 01.34 часа в гр. С.В., бистро „Теа”, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 631.30 лева (шестотин тридесет и един лева и тридесет ст.), а именно: сумата от 98 лева и мобилен апарат марка „Нокия СЗ-01” на стойност 533.30 лева от владението на С.С.Ч. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;   - На 09....20..г., за времето от 06.40 часа до 07.45 часа в гр.С.В., общ.Н., ул. ”К.М.” № .., № *, чрез използване на техническо средство- ключ за метална касетка, е отнел чужди движими вещи на обща стойност от 805.40 лева (осемстотин и пет лева и четиридесет ст.), а именно: 550 лева; 40 щатски долара с левова равностойност 60.40 лева и 100 евро с левова равностойност 195 лева, и от дамска кутия отнел сумата от 26 (двадесет и шест) лева, от владението на К. С.А. *** без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б. ”б”, вр. с чл.26, вр. чл. 58а, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1, вр. чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, в Затвор.   ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият Т.П.Д. е бил задържан по реда на ЗМВР и с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 13....20.. г.   ОСЪЖДА Т.П.Д. с ЕГН ********** да заплати на П.Т.Т. с ЕГН ********** сумата от 1756.60 лева (хиляда седемстотин петдесет и шест лева и шестдесет ст.), представляваща обезщетение за причинените с престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.10.20.. г. до окончателното й изплащане.   ОСЪЖДА Т.П.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметката на Районен съд- Н. сумата от 70.26 лева (седемдесет и шест лева и двадесет и шест ст.), представляваща държавна такса за производството по гражданския иск.   ОСЪЖДА Т.П.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас сумата от 529.00 (петстотин двадесет и девет) лева, представляваща разноски по делото.   ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.2, б. “б” в полза на Държавата веществените доказателства- два броя монети с номинал едно евро, два броя монети с номинал две евро и три броя пръстени от бял метал.   ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
Т.П.Д.
Мотиви от 30.8.2013г.
В законна сила от 30.8.2013г.
71 НОХД No 617/2013, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.С.Б. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 22.8.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 218б, ал. 1 от НК производството по НОХД № 617/2013 г. по описа на РС Несебър.  ИЗПРАЩА на основание чл. 424, ал. 5 от НК материалите по делото на РУП Несебър за реализиране на административнонаказателната отговорност по отношение на Н.С.Б..  Определението може да се обжалва и протестира пред ОС Бургас в 7-дневен срок от днес.  
В законна сила от 30.8.2013г.
72 ЧНД No 618/2013, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.О.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 14.8.2013г.
НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Б.О.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от определените с присъдите по НОХД № .../09 г. по описа на РС- Несебър и по НОХД № ..../2010 г. по описа на Районен- Варна, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца по НОХД № .../2009 г. на РС- Несебър.  НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Б.О.М. с ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от определените с присъдите по НОХД ..../2011 г. по описа на РС- Варна, НОХД ..../2011 г. на Районен- Варна, НОХД .../2012 г. по описа на РС- Несебър и НОХД № .../13 г. на РС- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така наложеното общо наказание с ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК и чл. 59, ал.1 от НК от така наложеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по НОХД ..../2011 г. на РС- Варна, НОХД ..../2011 г. на РС- Варна и НОХД № .../2012 г. на РС- Несебър, през периода 09.05.2012 г. – 09.07.2013 г., както и времето, през което Б.О.М. е бил задържан с мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 09.12.2011 г. до 09.01.2012 г.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.      
Б.О.М.
В законна сила от 30.8.2013г.
73 НОХД No 751/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 30.8.2013г.
на основание чл.382, ал.6 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:    ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато между Районна прокуратура- Несебър, защитника на обвиняемия - адв. П.П. и обвиняемият Д., както следва:  Обвиняемият И.Д.Д. се признава за виновен в това, че на 13.06.2013 г. около 03.25 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до хотел „Иберо Стар”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно- коноп, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 3.00 %, с нетно тегло 0.325 гр., на стойност 2.11 лева, определена, съгласно приложение №2 към член Единствен на постановление №23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдъпроизводството- престъпление по чл.354а ал.3, предл. второ, точка 1 от НК.   Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”.   За извършеното престъпление на И.Д.Д. на основание чл.354а ал.3, предл. Второ, точка 1 , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от 4 /четири/ месеца.  На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за изпитателен срок от 3 /три/ години.  На осн. чл.55, ал.3, вр. с ал.1 не налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба” на обвиняемия.  На основание чл. 354а, ал. 6 от НК се отнемат в полза на държавата веществените доказателства- бял хартиен плик с мастилен печат на сектор БНТЛ, ОДМВР- Бургас, съдържащ полиетиленов плик с опаковки от наркотичното вещество.   От престъплението не са причинени имуществени вреди.   Разноски по делото в размер на 37.72 лева се възлагат в тежест на обвиняемия     СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:    ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК: ОБВИНЯЕМ:   /Г.Русев/ /адв.П./ /И. Д. /        СЪДЪТ, като счете, че така постигнатото между страните споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити и не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 751/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия И.Д.Д. и неговия защитник адв. П.П., съгласно което:  Обвиняемият И.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, барман в ресторант „Ханска Шатра” в курортен комплекс “Слънчев бряг”, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2013 г. около 03.25 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до хотел „Иберо Стар”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, е държал високорисково наркотично вещество- коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 3.00 % с нетно тегло 0.325 грама, на стойност 2.11 лева, определена, съгласно приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 от 29.01.1998 г. на Министерски съвет за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл.2, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 (три) години.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. с ал. от НК на обвиняемия И.Д.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Д.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 37.72 лева (тридесет и седем лева, седемдесет и две стотинки), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК вещественото доказателство- бял хартиен плик с мастилен печат на сектор БНТЛ, ОДМВР- Бургас, съдържащ полиетиленов плик с опаковки от наркотичното вещество, което да бъде унищожено, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 751/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Д. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
И.Д.Д.
В законна сила от 30.8.2013г.
74 НОХД No 752/2013, V състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 30.8.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 752/2013г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Красимира Жекова– прокурор в РП-Несебър и адв. П.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия С.И.М. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА С.И.М., роден на *** г. в с. О., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, със средно образование, охранител в „БОДУ СОД”- гр.Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.04.2013 год. в дома си в с. Кошарица, общ.Несебър, ул.”Вихрен” №5, държал огнестрелни оръжия - един брой пневматична пушка В2-1 кал.5.5 мм № Z155284 и газов сигнален пистолет „ЕКОЛ", кал. 9 мм № ЕF8120298, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339 ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1от НК ГО ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четри/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, т. А от НК в полза на Държавата веществените доказателства- един брой пневматична пушка В2-1 кал.5.5 мм № Z155284 и газов сигнален пистолет „ЕКОЛ", кал.9 мм № ЕF8120298 и един брой разпръсквач, намиращи се на съхранение в служба КОС при РУП Несебър, които да се унищожат след влизане на споразумението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 81.40 лева (осемдесет и един лев и четиридесет стотинки), представляващи направени по делото разноски по делото.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 752/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.И.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
С.И.М.
В законна сила от 30.8.2013г.
75 ЧНД No 753/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.И. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 30.8.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. П.В.П. *** за защитник на С.С.И. с ЕГН ********** по досъдебно производство № 14-1987/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 30.8.2013г.
76 НОХД No 754/2013, VI състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.И. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 30.8.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 754/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемата С.С.И. и нейния защитник адв. П.П., съгласно което:  Обвиняемата С.С.И., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с наложено административно наказание по чл. 78а от НК- по НАХД № 266/2010 г. по описа на РС Несебър, без образование, безработна, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че през периода от месец юни 2012 г. до месец август 2012 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, като родител, системно е използвала непълнолетния А.С.И. с ЕГН **********, намиращ се под нейни грижи, за вършене на просия, поради което и на основание чл. 189, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. с чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено, чрез поставяне на присъдата на таблото за обяви в кметството на кв. “Горно езерово”, гр. Бургас за срок от 2 (две) седмици.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1, вр. ал.2 т.1, т. 2 и т.4, вр. ал.3 т.1, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7 (седем) месеца, с периодичност два пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.  - включване в курсове за професионална квалификация за срок от 6 (шест) месеца.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 754/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемата И. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата С.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
С.С.И.
В законна сила от 30.8.2013г.