РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.02.2011г. до 28.02.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 875/2010, V състав Облигационни искове K.Б. АД В ЕТ **** Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСЪЖДА ЕТ „В – В.В.”, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър 8230, о**** представлявано от В.Р.В. с ЕГН ********** да заплати на „К.Б.” АД /правоприемник на „А.” АД след промяна на фирмата на дружеството/ с ЕИК 831607255, със седалище и адрес на управление: гр.софия,***** представлявано и управлявано от Т. Ш.и Д. П. Т., със съдебен адрес: гр.София 1111, ******/чрез адв.К.Г./, сумата в размер на 2000 /две хиляди/ лева, представляваща частично предявена неустойка от пълния размер на същата от 20000 лева, дължима за неизпълнение на задължения по договор важни клиенти № 19 от 31.01.2008г. за покупко-продажба на стоки, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба – 01.07.2010г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ „В – В.В.”, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър 8230, общ.С******, представлявано от В.Р.В. с ЕГН ********** да заплати на „К.Б.” АД /правоприемник на „А.” АД след промяна на фирмата на дружеството/ с ЕИК ***** със седалище и адрес на управление: гр.софия, ул.”Постоянство” № 67А, представлявано и управлявано от Т. Ш. и Д. П. Т. със съдебен адрес: гр.София 1111, ********чрез адв.К.Г./, сумата в размер на 80 лева /осемдесет/ лева, представляваща заплатена по делото държавна такса.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
2 НАХД No 679/2010, I състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
Б.М.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление №146/09.08.2010 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба №1 на Общинския съвет – гр. Несебър на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет – гр. Несебър.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
3 НОХД No 1026/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Д.Г. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1026/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия Д.Г. и неговия защитник адв.Атанасова, съгласно което:
Подсъдимият Д.Д.Г., роден на *** ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан, живущ ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2010 г. около 22.00 ч. в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, хотел ****, при условията на повторност е отнел чужди движими вещи на обща стойност 4 762.55 лева (четири хиляди седемстотин шестдесет и два лева и петдесет и пет ст.), а именно: черна текстилна паласка на стойност 10.00 лв., DVD – диск 3 бр. х 2.00 лв. на стойност 6.00 лв., CD – R – диск 3 бр. х 1.00 лв. на стойност 3.00 лв., запалка 13 бр. х 1.00 лв. на стойност 13.00 лв., химикал 4 бр. х 2.00 лв. на стойност 8.00 лв., черен маркер на стойност 3.00 лв., шплент 2 бр. х 0.50 лв. на стойност 1.00 лв., болт с гайка 8 см на стойност 1.00 лв., ключодържател пластмасов на стойност 1.00 лв., секретен ключ на стойност 1.00 лв., ароматизатор на стойност 5.00 лв., пътна карта на Югославия на стойност 5.00 лв., черно калъфче за документи на стойност 1.00 лв., черен кожен портфейл на стойност 10.00 лв., дамска халка от жълто злато с гравюра от външна страна 1.37 гр. 14 карата на стойност 65.00 лв., чифт дамски обици от жълто злато с формата на сърце с бели камъни 3.57 гр. 14 карата на стойност 178.00 лв., дамски пръстен от жълто злато с бели камъни 3.07 гр. 14 карата на стойност 155.00 лв., гривна за крак от жълто злато- 2.33 гр. 14 карата, представляваща синджир с висулка под формата на сърце, на стойност 115.00 лв. и сумата от 15 008.00 сръбски динара, с левова равностойност на 279.15 лв. и 1 990.00 евро, с левова равностойност 3 900.40 лв. от владението на З.В. от Р.Сърбия, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал.1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален «строг» режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Д.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 99.20 (деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.
ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Д.Д.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.


Д.Д.Г.
 
4 Гражданско дело No 1053/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К. П.ЕООД С. Х.ООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 30.12.2010г., в законна сила от 02.02.2011г.
Определение 1230/30.12.2010г. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1053 по описа за 2010г. на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Пловдив.

 
5 Гражданско дело No 1294/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И. АД З. Г.П.П. ООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 07.01.2011г., в законна сила от 02.02.2011г.
Определение № 8/07.01.2011 г. Предвид гореизложеното и на осн. чл.233 от ГПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1294/2010г. по описа на НРС.

 
6 Гражданско дело No 3/2011, IV състав Развод по взаимно съгласие М.Г.С.,
П.Р.С.
  Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 21.01.2011г., в законна сила от 02.02.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 3/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
7 НАХД No 613/2010, I състав Административни дела Б.Д.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС,
К.Д.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 11.01.2011г., в законна сила от 02.02.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000677/13.07.2010 год., издадено от Началник на областен отдел “КД - ДАИ” гр. Бургас, с което на Б.Д.Н., ЕГН **********,***, за нарушениe на чл.15, параграф 7, б. „б” от Регламент 3281/85, вр. чл. 78, ал. 1, т. 2 от Закона за автомобилните превози e наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 лева на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, като незаконосъобразно.
Решението може да се обжалва от страните пред Административен съд – Бургас в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 
8 НАХД No 793/2010, IV състав Административни дела Б.А.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС,
Т.П.П.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 02.02.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000866/15.09.2010 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.40, т.8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на Министерството на транспорта и съобщенията, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на Б.А.Б., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
9 Гражданско дело No 1040/2010, V състав Вещни искове К.П.Т. Н.И.Я. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 02.09.2010г., в законна сила от 03.02.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1040 по описа за 2010г. на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-гр.Бургас.

 
10 НАХД No 883/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
П.И.Е.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201180/12.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е.” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
11 НАХД No 897/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
В.А.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201134/12.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е.” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
12 НАХД No 901/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
А.З.Д.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201226/12.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е.” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
13 НАХД No 925/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201077/12.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е.1” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
14 НАХД No 931/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201080/12.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е.” ООД- гр. П., представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
15 НАХД No 948/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201257/04.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е-1” ООД- гр. П., представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
16 НАХД No 950/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 12.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201259/20.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Б., с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е-1” ООД- гр. П., представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5 000 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..

 
17 НАХД No 953/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201254/20.10.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е.” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
18 НАХД No 1000/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
В.А.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201140/04.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Б., с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е-1” ООД- гр. П., представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..

 
19 НАХД No 1001/2010, IV състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
В.А.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0201139/04.11.2010 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на „Е.” ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размер на същото от 5 000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
20 НОХД No 118/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Г.С. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 03.02.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 118/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Н.С. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.Г. К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Г.С., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, студент в УНСС, търговски сътрудник в „Й.-Б.”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.07.2010г. около 14.20ч. в гр.Несебър на разклона за р-т „Таляна” в посока ПС на „МВР”, управлявал МПС л.а. марка „Пежо 206”, с ДК №......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно – 1.20 на хиляда, установено по надлежният ред с Протокол за химическа експертиза №ОХ 10 – 181/10.12.10год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за извършено деяние по чл.343б, ал.1 НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 9 (девет) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 (девет) месеца.
- включване в програми за обществено въздействие за срок от 6 (шест) месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Н.Г.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9/девет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 10.07.2011год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Н.Г.С. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 30 /тридесет /лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 118/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Г.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Н.Г.С.
 
21 Гражданско дело No 1375/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.П.Р.,
Х.А.П.
Д. ООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 25.01.2011г., в законна сила от 04.02.2011г.
Определение № 68/25.01.2011г. - Прекратява производството по гр.д. № 1375/2010г. по описа на Районен съд - гр. Несебър. Изпраща по подсъдност на Окръжен съд - гр. Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба прид Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от съобщението.
 
22 НОХД No 667/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Н.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 19.01.2011г., в законна сила от 04.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.Д. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2009 г. около 19.00 ч. в к.к. „С.Б.” с цел да набави за себе си имотна облага придобил чужда движима вещ - мобилен телефон марка „Нокиа”, черен на цвят, с оранжев кант между цифрите, неустановен модел, на стойност 105 /сто и пет/ лева, собственост на Д.С.К. ***, за която знаел, че е придобит от лицето Н. *** чрез престъпление кражба по чл.195, ал.2, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.215, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „четири месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.

С.Н.Д.
Мотиви от 04.02.2011г.
МОТИВИ към присъда от 19.01.2011 г. по НОХД № 667/2010 г. по описа на Районен съд Несебър

Срещу подсъдимия С.Н.Д. е повдигнато обвинение за това, че на 07.08.2009 г. около 18.30 часа от стая №С 514 на хотел „Чайка” в к.к. С.Б. в съучастие с Н.М.П. в качеството съизвършител отнел чужди движими вещи – мобилен телефон „Нокиа 8800”, карбон, сив на цвят, с плъзгащ панел, на стойност 1 352.00 лева, мобилен телефон „Нокиа”, неустановен модел, черен на цвят, на стойност 61.00 лева, мобилен телефон „Нокиа”, неустановен модел, черен на цвят, с оранжев кант между цифрите, на стойност 105.00 лева и 1 брой мъжки ръчен часовник марка „Аудемар Пиге”, модел „Роял оок Офшор” с №3155 и № 29145, автоматичен, с черна силиконова каишка, с корпус и закопчалка от 18 каратово злато, проба 750 и черен карбонов ринг около цифарблата на стойност от 21074.47 лева, всичко вещи на обща стойност от 22 592.47 лева от владението на Д.С.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпният състав на чл.195, ал.2, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК.
В хода на съдебното следствие представителят на РП Несебър изменя обвинението на осн. чл.287, ал.1, предл. първо от НПК – поради съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението, прието от съда с протоколно определение, като същото следва да се счита предявено на подсъдимия за това, че на 07.08.2009 г. около 19.00 часа в к.к. С.Б. с цел да набави за себе си имотна облага придобил чужда движима вещ - мобилен телефон „Нокиа”, неустановен модел, черен на цвят, с оранжев кант между цифрите, на стойност 105.00 лева, собственост на Д.С.К., за която знаел, че е придобита от лицето Н.М.П. чрез престъпление кражба по чл.195, ал.2 вр. чл.194, ал.1 от НК – престъпление по чл.215, ал.1 от НК. Счита, че в хода на съдебното следствие са се разкрили обстоятелства, които съществено изменят обстоятелствената част на обвинението и сочат, че подсъдимият е осъществил по – леко наказуемия престъпен състав на вещното укривателство. В съдебните прения счита фактическата обстановка по измененото обвинение за безспорно доказана и моли на подсъдимия да бъде наложено наказание от три до шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено на осн. чл.66, ал.1 от НК.
Подсъдимият оспорва описаната в обвинителния акт фактическа обстановка, като твърди, че по делото липсват каквито и да било доказателства, установяващи същият да е съизвършител в осъществената кражба. По измененото обвинение се признава за виновен, дава обяснения, като в съдебните прения моли да му бъде наложено по – леко наказание.
Съдът, след като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на подсъдимия и показанията на свидетелите, дадени в хода на съдебното следствие, приетите експертизи и приложеният по делото писмен доказателствен материал, намира за установено следното:
На 07.08.2009 г. подсъдимият Д. и лицето Н.М.П., заедно с техен приятел, тръгнали за Варна, за да си потърсят наркотици. Пътували с лек автомобил „Фиат Брава”, собственост на техен познат от кв. „Меден рудник”, гр. Бургас. Купили наркотици и през късния следобед на връщане от гр. Варна спрели в к.к. „С.Б.”. Разхождайки се, минали покрай хотел „Чайка”, чийто ресторант бил препълнен с клиенти. По предложение на свид. П. влезли в хотела през ресторанта и се качили нагоре по етажите на хотела. Подсъдимият и П. спрели на една външна тераса на същия етаж, на който се намирала стаята на пострадалия свид. К.. Докато стояли на терасата, П. видял, че обитателите на една от стаите си почиват на терасата към нея. Това били пострадалият свид. К. и свид. Железова, които по същото време пиели кафе на терасата. П. преброил коя по ред е стаята и така установил коя е тя и как да стигне до нея откъм коридора. П. се отправил към въпросната стая сам.
През това време подсъдимият Д. останал на мястото си, без да знае какви действия е предприел П..
Докато П. извършвал кражба от хотелската стая, обитавана от К. и Железова, подсъдимият продължил да стои на терасата от където имал видимост към пространството пред хотела. След около пет минути подсъдимият Д. видял П. пред хотела. П. го повикал, махвайки му с ръка. Когато Д. слязъл при него, П. му показал взетите от стаята три мобилни телефона и часовник.
В този момент именно подсъдимият разбрал, че П. е извършил кражба от някоя от хотелските стаи и че предмет на тази кражба са описаните в обвинителния акт вещи.
Към настоящият момент спрямо П. вече е проведено наказателно производство по НОХД №396/2010 година по описа на РС - Несебър, което е приключило с осъдителна присъда за престъпление по чл.195, ал.2 вр. с чл.194, ал.1 от НК.
Двамата изчакали известно време приятеля си извън хотела и тъй като той не се появил, решили да се прибират в Бургас. П. подарил единия телефон на подсъдимия Д., а именно мобилен телефон „Нокиа”, който бил черен на цвят, с оранжев кант между цифрите, оценен от вещото лице Я. на стойност от 105.00 лева. Д. приел телефона, съзнавайки, че е придобит от П. чрез извършената кражба в хотела. С останалите вещи П. се разпоредил без участието на Д., като заложил часовника в заложната къща на свид. Д., а единият от телефоните продал на свид. Х..
Няколко дена след това П., подсъдимият Д. и приятелката му се разхождали в к.к. С.Б.. Минавайки покрай хотела били разпознати от охранителите, които предприели действия по задържането им. Въпреки твърденията на подсъдимия Д., че в хода на тези действия телефонът, предмет на престъплението, бил взет от охранителите, вещта не е била възстановена на собственика К..
Горните обстоятелства се установяват от обясненията на подсъдимия и от показанията на всички разпитани по делото свидетели. Съдът кредитира обясненията на подсъдимия в тяхната цялост, тъй като по делото липсват каквито и да било доказателства, които да ги опровергаят. Напротив, всички събрани по делото писмени и гласни данни ги потвърждават. На първо място, това са показанията на свид. П., които съдът също подложи на изключително внимателна преценка с оглед обстоятелството, че той и подсъдимият са добри приятели и че по отношение на него вече има влязла в сила присъда по първоначално повдигнатото обвинение. Но както вече се каза, показанията на свид. П. и обясненията на подсъдимия се допълват помежду и се потвърждават от останалите данни по делото. Потвърждаващи установената фактическа обстановка, макар косвено, са показанията на свид. К. и Железова, които подробно описват изчезването на вещите, докато двамата разговаряли на терасата на хотелската стая. И К. и Железова заявяват, че са видели на видеозаписа от охранителната камера само един извършител. Това е от съществено значение за достоверността на показанията на свид. П. и дадените от подсъдимия Д. обяснения, че последният не е участвал в отнемането на вещите. В същата насока са данните по заключението на в.л. Т..
От показанията на свид. Д. и Х. се установява, че единствено П. е участвал в сделките, сключени с тях по повод часовника и единият от телефоните, останали у П.. Това потвърждава данните по показанията на свид. П. и обясненията на подсъдимия, че последният има отношение с разпореждането само на една от крадените вещи, за която му е повдигнато измененото обвинение по чл.215, ал.1 от НК.
Посочените доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност, установяват по един безспорен начин факти относно времето, начина на извършване на престъплени
 
23 Гражданско дело No 482/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци З. АД С.АД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 07.02.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че „*****” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, Курортна поликлиника, представлявано от П.Б.И. дължи на ЗК „****” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: ****** № 41, представлявано от Изпълнителния директор ******, тел.:******, сумата в размер на 4475,29 лева /четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и двадесет и девет стотинки/, представляваща неплатените лизингови вноски за месеците юни 2009г. - ноември 2009г. включително, по договор за лизинг- финансов лизинг № 02514 от 02.06.2008г. с предмет *****, рама № ********, двигател № *******, сключен между „*******” ЕООД и „С.” АД, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба – 26.04.2010г. до окончателното й изплащане, за което е издадена Заповед № 74 от 02.02.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 73/2010г. по описа на РС- Несебър.
ОСЪЖДА „*****” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, Курортна поликлиника, представлявано от П.Б.И. да заплати на ЗК „****” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: ****** № 41, представлявано от Изпълнителния директор ******, тел.:02/80 55 356, факс: 02/95 22 481, сумата общо в размер на 548 лева /петстотин четиридесет и осем лева/, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
24 ЧГД No 1368/2010, VI състав Процедура по регламент 1393/2007   А. ООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 07.02.2011г., в законна сила от 07.02.2011г.
Определение № 98/07.02.2011г.- Несебърският райнен съд на 07.02.2011г. с оглед изчерпване предмера на делото ОПРЕДЕЛИ: Прекратява производството по ЧГД 1368/2010г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението е окончателно!
 
25 НАХД No 499/2010, I състав По ЗД по пътищата К.Д.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 07.02.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1824/10 от 09.06.2010 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.Д.Ж. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
26 НАХД No 879/2010, VI състав Административни дела И.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС,
И.К.И.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 13.01.2011г., в законна сила от 07.02.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000617/06.07.2010 г. на началника на областен отдел „КД- ДАИ”- Бургас, с което са наложени на И. ***, ЕГН **********, административни наказания, както следва: на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП)- наказание “глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 68, т.1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, на основание чл. 94, ал.1 от ЗАП- наказание “глоба” в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 68, т.2 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАП- наказание “глоба” в размер на 1000 лева за нарушение по чл.15, §7, б. “а” от Регламент 3821/85 г. във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАП, за това, че на 14.06.2010 г. около 19.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг” до хотел Посейдон, е управлявал с поставена табела с надпис “случаен превоз” в долен десен ъгъл на предно обзорно стъкло, автобус марка “Сетра” с рег. № ******, собственост на фирмата превозвач, извършващ обществен случаен превоз на 20 пътника от с. Кранево за курортен комплекс “Слънчев бряг”- чуждестранни туристи, без да попълни с данни пътен лист № 3 от пътна книжка с № 011584 (заверена), без предварително издадена фактура за превоза и не представя тахографските листи за 28 дни назад или документ, че не е управлявал.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
27 НОХД No 1002/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Я.Й.Л.,
М.Ф.А.,
Й.А.Г.,
М.Х.М.,
А.Й.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 07.02.2011г., в законна сила от 07.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1002/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимите Я.Л., М.М., А.С. и М.А. и адв.Я.Н. *** – назначен за защитник на подсъдимия Й. Г. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия Я.Й.Л., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2010 г., около 00.00 часа от пет междустълбия на уличното осветление на ул.”Първи май” №**** до № 15 и на ул.***** в с.Гильовца, общ.Несебър, като съизвършител, в съучастие с Й.А.Г., М.Х.М. и А.Й.С. *** и непълнолетния М.Ф.А. ***, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи, както следва: едножилен меден проводник с диаметър 35мм. и обща дължина 29.5м. на стойност 20.94лв. (двадесет лева и деветдесет и четири стотинки); едножилен меден проводник с диаметър 3.5м. с обща дължина 24.80м. на стойност 17.61лв. (седемнадесет лева и шестдесет и една стотинки); седемжилен меден проводник с диаметър на всяко жило 2.5 мм. с обща дължина 89л.м. на стойност 330.19лв. (триста и тридесет лева и деветнадесет стотинки); седемжилен меден проводник с диаметър на всяко жило 1.5мм. с обща дължина 212.9м. на стойност 670.64лв. шестотин и седемдесет лева и шестдесет и четири стотинки), собственост на Община Несебър, представлявана от Кмета Н.К.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 1039.38лв. (хиляда и тридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 5, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, във вр. счл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на Я.Й.Л. наказание за срок от 3 /три/ години.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Ф.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2010г., около 00.00 часа, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, от пет междустълбия на уличното осветление на ул.***** и на ул.”*****до № 19 в с.Гильовца, общ.Несебър, като съизвършител, в съучастие с Й.А.Г., М.Х.М., А.Й.С. и Я.Й. ***, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи, както следва: едножилен меден проводник с диаметър 35мм. и обща дължина 29.5м. на стойност 20.94лв. (двадесет лева и деветдесет и четири стотинки); едножилен меден проводник с диаметър 3.5м. с обща дължина 24.80м. на стойност 17.61лв. (седемнадесет лева и шестдесет и една стотинки); седемжилен меден проводник с диаметър на всяко жило 2.5 мм. с обща дължина 89л.м. на стойност 330.19лв. (триста и тридесет лева и деветнадесет стотинки); седемжилен меден проводник с диаметър на всяко жило 1.5мм. с обща дължина 212.9м. на стойност 670.64лв. (шестотин и седемдесет лева и шестдесет и четири стотинки), собственост на Община Несебър, представлявана от Кмета Н.К.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 1039.38лв. (хиляда и тридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 5, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на М.Ф.А. наказание за срок от 2 /две/ години.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.А. ГЬОДЖЕНОВ, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, бълг.гражданин, неженен, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2010г., около 00.00 часа, от пет междустълбия на уличното осветление на ул.”Първи май” № 11 до № 15 и на ул.”Н. ***, като съизвършител, в съучастие с Я.Й.Л., М.Х.М. и А.Й.С. *** и непълнолетния М.Ф.А. ***, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи, както следва: едножилен меден проводник с диаметър 35мм. и обща дължина 29.5м. на стойност 20.94лв. (двадесет лева и деветдесет и четири стотинки); едножилен меден проводник с диаметър 3.5м. с обща дължина 24.80м. на стойност 17.61лв. (седемнадесет лева и шестдесет и една стотинки); седемжилен меден проводник с диаметър на всяко жило 2.5 мм. с обща дължина 89л.м. на стойност 330.19лв. (триста и тридесет лева и деветнадесет стотинки); седемжилен меден проводник с диаметър на всяко жило 1.5мм. с обща дължина 212.9м. на стойност 670.64лв. (шестотин и седемдесет лева и шестдесет и четири стотинки), собственост на Община Несебър, представлявана от Кмета Н.К.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 1039.38лв. (хиляда и тридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 5, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на Й.А. ГЬОДЖЕНОВ наказание за срок от 3 /три/ години.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Х.М., роден на ***г*** Чифлик, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2010г., около 00.00 часа, от пет междустълбия на уличното осветление на ул.***** до № *******в с.Гильовца, общ.Несебър, като съизвършител, в съучастие с Я.Й.Л., Й.А.Г. и А.Й.С. *** и непълнолетния М.Ф.А. ***, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи, както следва: едножилен меден проводник с диаметър 35мм. и обща дължина 29.5м. на стойност 20.94лв. (двадесет лева и деветдесет и четири стотинки); едножилен меден проводник с диаметър 3.5м. с обща дължина 24.80м. на стойност 17.61лв. (седемнадесет лева и шестдесет и една стотинки); седемжилен меден проводник с диаметър на всяко жило 2.5 мм. с обща дължина 89л.м. на стойност 330.19лв. (триста и тридесет лева и деветнадесет стотинки); седемжилен меден проводник с диаметър на всяко жило 1.5мм. с обща дължина 212.9м. на стойност 670.64лв. (шестотин и седемдесет лева и шестдесет и четири стотинки), собственост на Община Несебър, представлявана от Кмета Н.К.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 1039.38лв. (хиляда и тридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4
Я.Й.Л.
М.Ф.А.
Й.А.Г.
М.Х.М.
А.Й.С.
 
28 Гражданско дело No 1398/2004, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Е.И.В. С.Г.Ч.,
Й.Л.Ч.
Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОБЕЗСИЛВА влязлото в сила решение № 355/18.02.2005 г. по гр.д. № 398/2004 г. по описа на Районен съд- Несебър, с което е обявен за окончателен склюения между Е.И. Вълчев от една страна и от друга страна С.Г.Ч. и Й.Л.Ч. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот- 1/2 ид.ч.-западна, от парцел VІІ-265 в кв.3 по плана на с. Равда, целият урегулиран от 610 кв.м., ведно с построената в парцела сграда в груб строеж с изградени два етажа, при граници на парцела: изток- парцел VІІІ-268 и парцел ІХ-265, запад- парцел VІ-264, север- улица и юг- парцел Х-269, за сумата от 45 950 лв., ПРИ УСЛОВИЕ, че Е.И.В. заплати в полза на С.Г.Ч. и Й.Л.Ч. сумата от 24 950 лв., представляваща остатъка от уговорените по предварителния договор 45 950 лв.
 
29 Гражданско дело No 546/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К. Л.-У. Х. ГМБХ МД Т. ЕООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОСЪЖДА „МД Т.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургас, ж.к.”******, представлявано от Данаил И.И. да заплати на „К. Л. – У. Х.” Г. рег. в търговския регистър на Районен съд Щайнфурт с № ****, със седалище и адрес на управление: А.р, подадена чрез процесуалния им представител – адв.Ю.Л.,***, сумата в размер на 14073,30 евро /четиринадесет хиляди и седемдесет и три евро и тридесет евроцента/, представляваща сбор от седем неизплатени лизингови вноски фактура № 860604 от 03.12.2008г. за триосно полуремарке Schimtz-Cargobull тип SKI 24 SL06-9.6 с рама № 00000001248690, ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото – 08.03.2010г. до окончателното изплащане на главницата.
ОСЪЖДА „МД Т.” ЕООД, ЕИК*****, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургас, *******, представлявано от Д. И.И. да заплати на „К. Л. – У. Х.” Г., рег. в търговския регистър на Районен съд Щайнфурт с № ******, със седалище и адрес на управление: Алтенберге, ******** Хорстмар, подадена чрез процесуалния им представител – адв.Ю.Л.,***, сумата в размер на 542,08 евро /петстотин четиридесет и две евро и осем евроцента/, представляваща лихва за забава върху просрочените вноски за периода от 10.07.2009г. – 04.03.2010г.
ОСЪЖДА „МД Т.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургас, ******, представлявано от Д.И.И. да заплати на „К. Л. – У.Х.” Г. рег. в търговския регистър на Районен съд Щ. с № ****, със седалище и адрес на управление: Алтенберге, Б., подадена чрез процесуалния им представител – адв.Ю.Л.,***, сумата общо в размер на 1551 лева /хиляда петстотин петдесет и един лева/, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
30 Гражданско дело No 1043/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП П. П.Ф. ЕАД С.А.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.А.А., с ЕГН **********,*** дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК 130697606, със седалище и адрес – г******адв.Г.Д.К. ***-партер, тел.: 02/441 69 85 /адв.Г.Д.К./, сумата в размер на 2468, 88 лева /две хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки/, представляваща неизплатено задължение по договор за потребителски паричен кредит с № PLUS - 01222228 от 2008 г., сумата от 340, 15 лева /триста и четиридесет лева и петнадесет стотинки/ - лихва за забава върху главницата по т.9а от договора за периода от 30.06.2009 г. до 08.03.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 31.03.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „Б.П.П.Ф.” ЕАД с * Пишу, адв.Г.Д.К. ***-партер, тел.: 02/441 69 85 /адв.Г.Д.К./, срещу С.А.А., с ЕГН **********,***, за приемане на установено по отношение на ответника, че в полза на ищеца съществува вземане за главница по договор за потребителски кредит № PLUS - 01222228 от 2008 г. над уважения размер от 2468, 88 лева /две хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки/ до претендирания размер от 4268, 88 лева /четири хиляди двеста шестедест и осем лева и осемдесет и осем стотинки/.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, в частта, досежно претендираната от „Б.П.П.Ф.” ЕАД ***, договорна лихва в размер на 2113,80 лева /две хиляди сто и тринадесет лева и осемдесет стотинки/, представляваща печалба на дружеството по договора за кредит за периода от 29.05.2009 г. до 30.08.2011 г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСЪЖДА С.А.А., с ЕГН **********,*** да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК 130697606, със седалище и адрес – гр.София 1****** със законен представител Л. Л. П., адв.Г.Д.К. ***-партер, тел.: 02/441 69 85 /адв.Г.Д.К./, сумата общо в размер на 98, 10 лева /деветдесет и осем лева и десет стотинки/, представляваща направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните, а в прекратителната му част – в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
31 Гражданско дело No 1159/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.Е.Ч. А.К.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 14.01.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 1159/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.


 
32 НАХД No 486/2010, II състав По ЗД по пътищата Й.М.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 30.12.2010г., в законна сила от 08.02.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 997/09.04.2010г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на Й.М.И. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева и един месец лишаване от право да управлява МПС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
33 НАХД No 591/2010, V състав По ЗД по пътищата С.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 08.02.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5204 от 07.09.2009г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.П.В. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
34 НОХД No 959/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Л.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 21.01.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Л.А. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2010г., около 00.50 часа в с.Р***, общ.Н***, на ул. „***”, в близост до бар „***” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” с рег. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.31 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест дрегер 74 + с фабричен № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия М.А. от право да управлява моторно- превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ЗАЧИТА на основание чл.59 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява моторно- превозно средство, считано от 21.07.2010г.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.

М.Л.А.
Мотиви от 04.02.2011г.
МОТИВИ по НОХД № 959/2010 г. по описа на РС- Н***

Съдебното производство е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт от 19.11.2010 г. на Районна прокуратура- гр.Н*** против подсъдимият М.Л. ***, ЕГН **********, с обвинение за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 21.07.2010 г., около 00,50 часа, в с.Р***, по ул. „***”, в близост до бар „***”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „***” с ДК№ ВТ 5391 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,31 на хиляда, установено по надлежния ред.
Представителят на Районна прокуратура- гр.Н*** в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Предлага на подсъдимият да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода”, чието изпълнение на да бъде отложено по реда на чл.66 от НК, както и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.
Подсъдимият, не се явява, редовно уведомен. Защитникът му излага доводи за смекчаващи вината на А. обстоятелства. В тази връзка моли за налагане наказание в размер на 3 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение да бъде отложено за срок от 3 години. По отношение на наказанието по чл.343г вр.. чл.37, т.7 от НК се пледира за санкция в размер на 3 месеца.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
На 21.07.2010 г., около 00,50 часа, в с.Р***, по ул. „Македонска”, в близост до бар „***”, свидетелят З.Д. спрял за проверка лек автомобил „***” с ДК№ ВТ 5391 ВВ, управляван от подсъдимия А.. Водачът бил поканен до служебния автомобил, където бил тестван с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабр. № 0106. Апаратът отчел 1,31 промила съдържание на алкохол в кръвта на същия. Резултатът от теста бил показан на водача. Подсъдимият бил откаран в Здравната служба в гр.Н***, където същият започнал да буйства и да се държи арогантно спрямо персонала и органите на реда. Отказал да съдейства за вземане на кръв, поради което на същия не е била извършена такава манипулация. Съставен му бил акт за установеното нарушение.
Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-1096/2010 г. по описа на РПУ- Н***, приети като доказателства по делото, от показанията на свид.Д., акт за установяване на административно нарушение № 831578/21.07.2010 г.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът счита, че извършеното от Коев деяние, съставлява престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. На посочената дата- 21.07.2010 г., подсъдимият е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,31 промила, установено по надлежния ред. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне размера на предвидената в текста на чл.343б, ал.1 от НК санкция за подсъдимия А., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното престъпно деяние с оглед предвиденото от законодателя наказание- лишаване от свобода до една година. Наред с това, съдът взе предвид и степента на обществена опасност на личността на дееца като отчете чистото му съдебно минало. От друга страна обаче се взе предвид и липсата на съдействие от страна на подсъдимия, поведението му спрямо органите на реда, както и справката за наложени на подсъдимия административни наказания по ЗДвП с влезли в сила наказателни постановления,
Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав наложи на подсъдимия А. наказание- „Лишаване от свобода” в размер на 3 месеца. Настоящата инстанция намира, че за постигане целите на наказанието не е необходимо същото да се изтърпява ефективно, поради което на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното наказание бе отложено за срок от 3 години. Предвид обстоятелството, че подсъдимият е правоспособен водач на МПС съдът му наложи наказание по чл.343г във връзка с чл.343б, ал.1 във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца, като зачете времето, през което на подсъдимия му е било отнето свидетелството за управление считано от 21.07.2010 г.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното от А. престъпление като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК.
МОТИВИРАН от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


 
35 ЧНД No 1025/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 11.01.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на П.И.Д., ЕГН **********, по НОХД 10488/2008г. на ОС-Плевен и НОХД № 782/2010г. по описа на РС-гр.Плевен, а именно – ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър и защитника на осъденото лице, а за осъденото лице – считано от получаване на съобщението за това.

П.И.Д.
Мотиви от 11.01.2011г.
 
36 НОХД No 1049/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Д.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 1049/2010г. по описа на РС-Н***, а именно подсъдимият А.Д.Д., със защитник адв.А.Ж. и прокурор Георги Русев, както следва:
Подсъдимият А.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, /реабилитиран/, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2010 година около 13.50 часа в град Н***, до магазин “Зорница”, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***” с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.45 (едно цяло и четиридесет и пет на хиляда), установено по надлежния ред- с протокол от химическа експертиза №1061 от 19.10.2010 година, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1 от НК подсъдимия А.Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 (десет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият А.Д.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 18.10.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.Д. да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 1049/2010г. по описа на РС-Н***.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимата и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Б*** в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А.Д.Д.
 
37 НОХД No 129/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.В.Г.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 129/2011 г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – Адм. ръководител – Районен прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Г.В.Г. - Г. със защитник адв. П.Ч. *** споразумение, съгласно което Г.В.Г./Г./ – родена на ***г***, с постоянен адрес:***, ромка, български гражданин, разведена, неосъждана/реабилитирана/, без образование, безработна, ЕГН-**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 24.08.2006г. около 22.30 часа, в гр. Несебър в автобус на спирка Стария град е отнела чужди движими вещи – дамски кожен портфейл на стойност 7,80 лева със сумата от 86.70 лева, 105.20 евро/205.75 лева по фиксинга на БНБ – 1.95583 лева за 1 евро/ или вещи обща стойност 300. 25 лева от владението на собственика РЕНАТА ЗЬОДЕР от Германия без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като е използвала при отнемането специален начин – използвана ловкост при измъкването на портфейла от чантата на потърпевшата, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.В.Г. - Г. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 25 (двадесет и пет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 129/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.В.Г. - Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С оглед одобреното споразумение и поради отпадане на основанията по чл. 68, ал. 1 от НПК съдът намира, че наложената в досъдебното произвоство мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Р България” следва да бъде отменена.
Мотивиран от горното и на основание чл. 68, ал. 6 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.В.Г. - Г. мярка за процесуална принуда “Забрана за напускане пределите на Р България”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

Г.В.Г.Г.
 
38 НОХД No 6/2011, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.И.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 24.01.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 6/2011 г. по описа на НРС.
ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.

 
39 НОХД No 132/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Д.В. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 132/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. Х.В. ***, надлежно преупълномощен за защитник на подсъдимия И.Д.В. от адв.С.Ч. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.Д.В. - роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, управител на ЕООД, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2010г., около 02:00 часа в гр. Несебър, пред офис на фирма “Хит”, управлявал МПС лек автомобил Форд “Фокус” с рег. № РВ .... ВА, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.47 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.Б, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.Д.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият И.Д.В. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 12.07.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 132/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Д.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

И.Д.В.
 
40 Гражданско дело No 1063/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А. ЕООД А. ЕООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 10.02.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „***, ЕООД, ЕИК/Код по Булстат – ***, със седалище и адрес на управление – гр. Н***р, общ. Н***р, ул. ***№*** представлявано от управителя М*** И*** С., че съществува вземането на “***” ЕООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ – ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, ж.к. „***, представлявано от М*** К*** Д***, ЕГН **********, с пълномощник мл. адв. Г.С.Н.,*** по Заповед № 629/18.06.2010г. по ч.гр.д. № 799/2010г. по описа на РС-Н***р за следните суми: следните суми: 950,45лв., дължима по фактура № 0000000260/02.09.2009г., мораторна лихва в размер на 78,16 лева за периода от 03.09.2009г. до 09.06.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението - 16.06.2010г. до окончателното изплащане на вземането, и сумата от 1 896,30лева, дължима по фактура № 4000000300/15.10.2009г., мораторна лихва в размер на 129,87лева за периода от 16.10.2009г. до 09.06.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението - 16.06.2010г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА на „***, ЕООД, ЕИК/Код по Булстат – ***, със седалище и адрес на управление – гр. Н***р, общ. Н***р, ул. ***№*** представлявано от управителя М*** И*** С., да заплати на “***” ЕООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ – ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, район ***, ж.к. „***, представлявано от М*** К*** Д***, ЕГН **********, с пълномощник мл. адв. Г.С.Н.,*** сумата от 62лв./шестдесет и два/лева съдебно деловодни разноски по настоящото гражданско дело.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.

 
41 Гражданско дело No 1190/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци П.К.К.,
С.Щ.К.
Б. ООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 27.01.2011г., в законна сила от 10.02.2011г.
Определение № 70/27.01.2011г.- Прекратява поради отказ от иск.
 
42 ЧГД No 591/2009, V състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК Т. ЕАД СОФИЯ В.Ц.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Разпореждане от 31.08.2009г., в законна сила от 11.02.2011г.
В.Ц.И., ЕГН ********** *** да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, Код по БУЛСТАТ: ******, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" № 52-54, тел: 02/8163783, факс: 02/8163780, представлявано от В. А. Г. - Изпълнителен директор, пълномощник - Д. С. Р. - юрисконсулт, тел: ............... сумата от 3021,26 лева /три хиляди двадесет и един лева и двадесет и шест стотинки/, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението - 31.08.2009г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 160,43 лева /сто шестдесет лева и четиридесет и три стотинки/, представляващи разноски по делото, от които 60,43 лева - заплатена държавна такса и 100 лева - възнаграждение за юрисконсулт.
 
43 Гражданско дело No 982/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.ЕАД СОФИЯ М.А.У. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника М.А.У. с ЕГН – ********** ***, п.к.8249, че съществува вземането на „****” ЕАД, Код по БУЛСТАТ: ***, адрес: ***, тел: .........0, представлявано от В.А.Г.-Изпълнителен директор, пълномощник Д. М. Г. с ЕГН – ********** по Заповед № 271/15.03.2010г., постановена по ч.гр.д. № 251/2010г. по описа на НРС в размер на 778.36 лева /седемстотин седемдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/лева, представляваща задължение по договор за целево финансиране № 4126320041/25.07.2008г., сумата от 11.58 лева /единадесет лева и петдесет и осем стотинки/лева, представляваща мораторна лихва за периода 15.02.2009г. – 11.03.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 11.03.2010г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА М.А.У. с ЕГН – ********** ***, п.к.8249 да заплати на “„****” ЕАД, Код по БУЛСТАТ: ***, адрес: ***, тел: 0*****, представлявано от В.А.Г.-Изпълнителен директор, пълномощник Д. М. Г.с ЕГН – ********** сумата от 125лв./сто двадесет и пет/лева, представляващи разноски по настоящето дело.
Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Препис от неприсъственото решение да се връчи на страните.
УКАЗВА на страната, срещу която решението е постановено - М.А.У. с ЕГН – ********** ***, п.к.8249 че може да поиска от ОС неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.
ОСВОБОЖДАВА ч.гр.д.№251/2010г. на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в деловодство „Граждански дела” на Районен съд-Несебър.
УКАЗВА заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д.№ 251/2010г. на РС-Несебър.

 
44 НАХД No 443/2010, I състав Административни дела Б. ООД П. В. НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 18.01.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 70 от 06.04.2010 г. на Директора на „Правно осигуряване и спорове” на Патентното ведомство – М. Д. Ц., упълномощена със Заповед №308 от 25.05.2006 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на „Б.” ООД ***, представлявано от С.С.У., на основание чл.81, ал.1 от ЗМГО е наложено административно наказание – имуществена санкця в размер на 2000 /две хиляди/ лева за това, че на 17.08.2007 г. използва в търговската дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО, като предлага за продажба и съхранява стоки /дънкови панталони/, означени със знаци, сходни на марки „Dolce&Gabbana”, притежание на Gado S.a.r.l.: с рег. №30541, „Dolce&Gabbana” – словна, с рег. №688886, „D&G/Dolce&Gabbana” – комбинирана и с рег. №454066, „Dolce&Gabbana” – словна; марки „Diesel”, притежание на Diesel S.p.A.: с рег. №608499, „Diesel” – словна, с рег. №679973, „D” - комбинирана и с рег. № 583708, „D” – комбинирана; марки „Armani”, притежание на Ga Modefine S.A.: с рег. №695685, „GA” – комбинирана, с рег. №504258, „GIORGIO ARMANI” – словна и с рег. №536698, „EMPORIO ARMANI” – комбинирана, както и на основание чл.81, ал.5 от ЗМГО са отнети в полза на държавата и се предават за унищожаване 49 броя дънкови панталони със знаци, сходни на регистраните марки „Dolce&Gabbana”, притежание на Gado S.a.r.l., 36 броя дънкови панталони със знаци, сходни на регистрираните марки „Diesel”, притежание на Diesel S.p.A. и 47 броя дънкови панталони със знаци „EMPORIO ARMANI” и 12 броя дънкови панталони със знаци „GIORGIO ARMANI”, сходни на регистрираните марки, притежание на Ga Modefine S.A.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
45 НОХД No 996/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Н.Д.,
С.К.Б.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 27.01.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, не учи, не работи, не женен, осъждан, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, бунгалата на С.Л., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2010 г. в к.к. „С.Б.", общ. Н., от временни постройки, намиращи се в градинките зад стадиона на комплекса, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител със С.К.Б., отнел от владението на Т.И.М. чужди движими вещи, а именно 50 метра телена оградна мрежа на стойност 155 лв. и 1 бр. немски транзистор, марка „Елта" на стойност 18.00 лв., както и от владението на Н.К.Х. чужди движими вещи, а именно: 30 метра телена оградна мрежа на стойност 93.00 лв. и метален варел с вместимост 200 литра на стойност 25.00 лв., или общо вещи на стойност 291 /двеста деветдесет и един лева/ лв. без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. З, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал.1, т.4 и 5, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца, което да бъде изтърпяно в поправителен дом при първоначален СТРОГ режим.
ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал. 1 от НК в изпълнение присъдата по НОХД № 94/2009г. по описа на РС- Н. в размер на 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.К.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, с постоянен адрес ***, понастоящем в Следствения арест в гр. Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2010 г. в к.к. „С.Б.", общ. Н., от временни постройки, намиращи се в градинките зад стадиона на комплекса, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с И.Н.Д., отнел от владението на Т.И.М. чужди движими вещи, а именно: 50 метра телена оградна мрежа на стойност 155 лв. и 1 бр. немски транзистор, марка „Елта" на стойност 18.00 лв., както и от владението на Н.К.Х. чужди движими вещи, а именно: 30 метра телена оградна мрежа на стойност 93.00 и метален варел с вместимост 200 литра на стойност 25.00 лв., или общо вещи на стойност 291 лв. /двеста деветдесет и един лева/, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. З, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 и 5, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.
ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал. 1 от НК, в изпълнение присъдата по НОХД № 326/2009г. по описа на РС- Н. в размер на 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОСЪЖДА, на основание чл. 45 от ЗЗД, И.Н.Д. И С.К.Б. да заплатят по равно на Т.И.М. сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляващи стойността на отнетата телена оградна мрежа 50 метра.
ОСЪЖДА, на основание чл. 45 от ЗЗД, И.Н.Д. И С.К.Б. да заплатят по равно на Н.К.Х. сумата от 93 /деветдесет и три/ лв., представляващи стойността на отнетата телена оградна мрежа 30 метра, като ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск в останалата му част до претендираната 200 лв.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите И.Н.Д. и С.К.Б. със снета по-горе самоличност да заплатят по равно в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 35.40 /тридесет и пет лева и четиридесет стотинки/ лева, както и сумата от 25 /двадесет и пет/ лв., представляваща държавна такса върху уважените части на гражданските искове.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.


И.Н.Д.
С.К.Б.
Мотиви от 14.02.2011г.
 
46 НОХД No 128/2011, V състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.И.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 128/2011 г. по описа на РС – гр.Н*** споразумение, а именно Севдалина Станева – Административен ръководител - прокурор в РП-Н*** и адв. В.В. ***, упълномощена за защитник на подсъдимия Т.И.С., съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.И.С. - роден на ***г***, с пос***ен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на ***. в гр. Н***, в кантората на нотариус С*** А*** съзнателно се ползвал от преправен документ за самоличност - лична карта, издадена на В*** Е*** Д*** с ЕГН **********, върху която е залепено прозрачно фолио с имената Д*** С*** Н*** с ЕГН **********, с цел имотна облага от продажбата на недвижим имот, находящ се в КК”***”, общ. Н***, УПИ ***, кв. *** по плана на КК”***”, собственост на Д*** Н*** С***, поради което и на основание чл.316, във вр. с чл. 308, ал. 3, във вр. с ал. 1 и 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т.2, б. „б” във вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за една календарна година.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство по делото, а именно – 1 брой лична карта на името на Д*** С*** Н***, находяща се на л.26 - гръб по ДП като ПОСТАНОВЯВА след влизане в сила на определението същата да бъде изпратена на ОД на МВР – Бургас, отдел „БДС” за унищожаване.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.И.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 100 /сто/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 128/2011 г. по описа на РС – гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.И.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Т.И.С.
 
47 НАХД No 419/2010, V състав По ЗД по пътищата Г.К.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 14.02.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 501 от 16.03.2010г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.К.Т. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
48 НАХД No 769/2010, I състав По ЗД по пътищата Ч.Д.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3797/10 от 20.08.2010 г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което на Ч.Д.Р. с ЕГН **********,***, офис 9-А, основание чл.174, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ОСЪЖДА Ч.Д.Р. с ЕГН ********* *** сумата общо в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
49 НОХД No 982/2010, VI състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.И.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 28.01.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в сила Решение (спогодба) от 02.06.2009 г. по гр.д. № 1041/2009 г. по описа на РС- Перник да издържа свой низходящ- малолетното си дете Д.В.В.с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно тринадесет месечни вноски за периода от 02.06.2009 г. до 02.07.2010 г., в общ размер на 1040 (хиляда и четиридесет) лева, поради което и на основание чл.183, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от Т.А.Т. с ЕГН **********,***, против подсъдимия В.И.В. с посочена самоличност, граждански иск за сумата от 1520 (хиляда и петстотин) лева, представляваща неплатена издръжка за периода м.юни 2009 г. – месец януари 2011 г. включително, ведно със законната лихва върху всяка неплатена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното й изплащане.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Т.А.Т. с ЕГН **********,***, за присъждане на разноски по делото в размер на 300 (триста) лева- заплатено възнаграждение за повереник в съдебното производство.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

В.И.В.
Мотиви от 18.02.2011г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 982/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър
Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу: В.И.В. ***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за престъпление по чл.183, ал. 1 от НК, за това, че след като е бил осъден с влязло в сила Решение (спогодба) от 02.06.2009 г. по гр.д. № 1041/2009 г. по описа на РС- Перник да издържа свой низходящ- малолетното си дете Д.В.В.с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно тринадесет месечни вноски за периода от 02.06.2009 г. до 02.07.2010 г., в общ размер на 1040 лева.
С протоколно определение от 28.01.2011 г. е конституирана свид. Т.А.Т. в качеството на граждански ищец, като е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес предявеният от същата граждански иск против подсъдимия за сумата от 1520 лева, представляваща неплатена издръжка за периода 02.06.2009 г. – месец януари 2011 г., ведно със законната лихва върху всяка неплатена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното й изплащане.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Намира същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Счита, че при определяне на наказанието трябва да се вземе предвид необремененото съдебно минало на подсъдимия, както и направеното от него самопризнание, с което реално е съдействал за разкриване на обективната истина. Поради това и предвид липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства, предлага да бъде наложено на същия наказание „пробация”, включваща задължителните пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” и „периодични срещи с пробационен служител”, и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 ч. годишно за срок от 1 година. Излага становище за основателност на гражданския иск до размера, за който е повдигнато обвинение.
В с.з. подсъдимият заявява, че не оспорва фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Дава обяснения по повдигнатото му обвинение. Твърди, че е продължително време е безработен и поради това е не разполага с финансова възможност да заплати дължимата сума. Моли да му бъде наложено наказание “лишаване от свобода”, тъй като предложеното от прокурора наказание „пробация” би ограничило значително възможностите му да започне работа.
Повереникът на гражданския ищец моли да бъде уважен изцяло предявения граждански иск. Претендира разноски.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
С влязло в сила на 02.06.2009 г. протоколно определение по гр.д. № 1041/2009 г. по описа на РС- Перник е одобрена спогодба, с която подс. В.В. се е задължил да заплаща на детето си Д.В.В.чрез неговата майка и законен представител Т.А.Т., ежемесечна издръжка в размер на 80 лева. От кореспондиращите помежду си показания на свид. Т. и обяснения на подсъдимия се установява, че нито една от дължимите месечни вноски за периода от датата на влизане в сила на посоченото определение до м. юли 2009 г. включително, общо в размер на 1040 лева, не е заплатена от последния.
Изложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от показанията на свид. Т. и обясненията на подсъдимия, както и от събраните в хода на досъдебното производство писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК.
При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
Съдът счита, че са налице обективните и субективните елементи от състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК.
От обективна страна, подсъдимият В. е бил осъден с влязъл в сила съдебен акт да издържа свой низходящ- детето Дарияна и не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно: 13 вноски. С бездействието си по отношение на вмененото му задължение, същият е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл. 183, ал. 1 от НК. Обстоятелството, че подсъдимият е бил безработен през инкриминирания период, в случая е ирелевантно- съобразно разпоредбата на чл.143, ал.2 от СК, той дължи издръжка за детето си, независимо дали тя съставлява особено затруднение за него и не може да бъде освободен от задължението да я заплаща, въпреки липсата на доходи.
От субективна страна, деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия В., който е съзнавал, че като не изпълнява своето задължение за заплащане на издръжка, нарушава влязлото в сила съдебно решение, но се е отнесъл безотговорно към задължението си да издържа детето си, за чиито потребности от храна, облекло, отопление и др. се е грижела майката Т.Т., въпреки скромните си възможности.
Индивидуализирайки наказанието на подсъдимия, съдът отчете, като смекчаващо отговорността обстоятелството, че същият е безработен и не разполага с финансови средства, което обективно е затруднило възможностите му своевременно да заплаща дължимите издръжки, както и чистото му съдебно минало. Съобразявайки тези обстоятелства и при липсата на отегчаващи такива, съдът наложи на подсъдимия минималния размер на предвиденото от закона наказание „лишаване от свобода”- за срок от три месеца. Съдът счете, че така определеното наказание съответства на обществената опасност на деянието и дееца, и чрез него ще се постигнат посочените в закона цели.
Съдът отложи изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, предвид наличието на предпоставките на чл.66 от НК, а именно: определеното наказание на подсъдимия е лишаване от свобода за по-малък срок от три години, същият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК и за поправяне на подсъдимия не е наложително ефективното изтърпяване на наказанието.
Относно гражданския иск.
С извършеното противоправно деяние подсъдимият е причинил на свид. Т. имуществени вреди в размер на 1040 лева. Последната своевременно е предявила в настоящото производство претенциите си за посочената сума и с оглед на това е конституирана като граждански ищец. Така предявеният граждански иск обаче, според настоящия състав на съда, е недопустим. Подсъдимият вече е осъден да заплаща издръжка за детето Дарияна с влязъл в сила съдебен акт, по силата на който свид. Т. би могла да се снабди с изпълнителен лист и да пристъпи към принудително събиране на вземането, включително на претендираната от нея в настоящото производство сума. При евентуално уважаване на предявения от нея граждански иск против подсъдимия, би се стигнало до повторно осъдително решение между същите страни, със същия предмет, което е недопустимо, съгласно разпоредбите на ГПК. Поради това, производството по приетия граждански иск подлежи на прекратяване.
С оглед формирания извод за недопустимост на гражданския иск, неоснователно се явява направеното от повереника на гражданския ищец искане за присъждане на разноските по делото, които са в размер на 300 лева- заплатено адвокатско възнаграждение.
Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
50 НАХД No 99/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Щ.Д.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Разпореждане от 31.01.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
на основание чл.249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 99/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ВРЪЩАМ делото в Районна прокуратура – гр.Несебър за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
51 ЧНД No 112/2011, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Д.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 04.02.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
Оставя без уважениеОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв. С.К. *** в качеството му на защитник на В.Д.В., роден на *** ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- Бургас, обвиняем по ДП № 441/2010 г. по описа на ОД на МВР- Бургас, за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение “Задържане под стража” в по-лека такава.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 3-дневен срок от днес.
Насрочва делото в случай на жалба или протест за 11.02.2010г. от 14.00 часа, за които дата и час страните са уведомени.

В.Д.В.
Мотиви от 04.02.2011г.
 
52 ЧНД No 127/2011, II състав НЧХ от досъдебното производство Ж.Д.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 14.02.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
Oтменя на основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ постановление от Постановление от на Районна прокуратура-Несебър за спиране на досъдебно производство № 14-8/2009г. по описа на РУ на МВР-Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Несебър с оглед необходимостта от извършване на допълнителни действия по разследване.
Препис от определението да се връчи на РП-Несебър и на жалбоподателя.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
53 ЧНД No 37/2011, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.К.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 28.01.2011г., в законна сила от 15.02.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.К.К. с ЕГН ********** по НОХД № 1733/2009г., НОХД № 2000/2009г., НОХД № 466/2010г. и НОХД № 488/2010г., всички по описа на РС-гр.*** и НОХД № 134/2010г. по описа на РС-гр.Н***, а именно – ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – девет месеца лишаване от свобода, времето, през което осъденият К. е изтърпявал наказание лишаване от свобода, пробация или е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по която и да е от включените в съвкупността присъди, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на К. наказание ТРИ МЕСЕЦА И ТРИ ДНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО от осъдения.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.***.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Определението бе обявено на страните в 10.40 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.
След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Н***, на Бюро „Съдимост” при РС-гр.*** и на Началника на Затвора-гр.*** за сведение и изпълнение.

М.К.К.
Мотиви от 28.01.2011г.
За да се произнесе, съдът съобрази следното:
Видно от приложената по делото справка за съдимост, ведно с приложените към същата бюлетини за съдимост на осъденото лице, М.К.К. е осъждан, както следва:
1.Със споразумение по НОХД № 1315/2007г. на РС-гр.*** за деяние извършено на 20.03.2007г., на К. е наложено наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, изпълнението на което е постановено да се изпълни чрез прочитане на споразумението в ПГТО „Добри Желязков” – гр.***.
Споразумението е влязло в сила на 01.10.2007г.
2.С присъда по НОХД № 865/2008г. по описа на РС-гр.*** за деяние извършено на 13.02.2008г., на К. е наложено наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и 3.БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 250 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Присъдата е влязла в сила на 29.07.2008г.
С определение по ЧНД № 132/2009г. на ОС-гр.*** съдът е ЗАМЕНИЛ наложеното на К. наказание по НОХД № 865/2008г. на РС-гр.*** – ПРОБАЦИЯ с наказание ТРИ МЕСЕЦА И ТРИ ДНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1 от НК е ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Определението е влязло в сила на 07.05.2009г.
3.С присъда по НОХД № 1733/2009г. на РС-гр.*** за деяние извършено в периода от 24.04.2009г. до 26.04.2009г., на К. е наложено наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност три пъти седмично; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ и 3.БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 250 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Присъдата е влязла в сила на 10.02.2010г.
4.Със споразумение по НОХД № 2000/2009г. на РС-гр.*** за деяние извършено на 19.03.2009г., на К. е наложено наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1 от НК е ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Споразумението е влязло в сила на 14.01.2010г.
5.С присъда по НОХД № 466/2010г. на РС-гр.*** за деяние извършено на 29.10.2009г., на К. е наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП. На основание чл.69, ал.2 вр. Ал.1 от НК, К. е ОСВОБОДЕН ИЗЦЯЛО от изтърпяване на замененото наказание по влязлата в сила присъда по НОХД № 865/2008г. по описа на РС-гр.*** - ТРИ МЕСЕЦА И ТРИ ДНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Присъдата е влязла в сила на 22.04.2010г.
6.С присъда по НОХД № 488/2010г. на РС-гр.*** за деяние извършено на 24.09.2009г., на К. е наложено наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност всекидневно; 2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ и 3.БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Присъдата е влязла в сила на 29.09.2010г.
7.Със споразумение по НОХД № 134/2010г. по описа на РС-гр.Н***, за деяние извършено на 28.07.2009г., на К. е наложено наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
Споразумението е влязло в сила на 24.11.2010г.
От служебно изисканата справка от Затвора-гр.*** с изх.№ 425 от 18.01.2011г., се установява, че К. е изтърпял наказанието ТРИ МЕСЕЦА И ТРИ ДНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по ЧНД № 132/2009г. по описа на ОС-гр.*** за времето от 21.06.2010г. до 24.09.2010г. От 24.09.2010г. търпи определеното му ОБЩО наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 1733/2009г., НОХД № 2000/2009г., НОХД № 466/2010г. и НОХД № 488/2010г., всички по описа на РС-гр.***. В момента К. ***, където търпи наложеното му наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 134/2010г. по описа на РС-гр.Н***.
Видно от изложеното състояние за съдимост, налице е усложнена форма на престъпна дейност на осъдения К., при която следва да се групират наложените наказания с влезлите в сила присъди в съчетание, най-благоприятно за осъденото лице. Съгласно посочения принцип, настоящият съдебен състав намира за установено следното:
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 1733/2009г., НОХД № 2000/2009г., НОХД № 466/2010г. и НОХД № 488/2010г., всички по описа на РС-гр.*** и НОХД № 134/2010г. по описа на РС-гр.Н***, а именно – ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване. Това е така, тъй като към датата на извършване на деянията по тези присъди, К. не е бил осъждан с влязла в сила присъда за което и да е от тях. На основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – девет месеца лишаване от свобода следва да бъде ПРИСПАДНАТО времето, през което осъденият е изтърпявал наказание лишаване от свобода, пробация или е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по която и да е от включените в съвкупността присъди, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
Съдът констатира, че преди извършването на деянията, предмет на горепосочените наказателни дела, К. е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 865/2008г. по описа на РС-гр.*** по което ме у било наложено наказание пробация. С протоколно определение от 24.04.2009г., ОС-гр.*** е заменил наказанието пробация с лишаване от свобода за срок от 3 месеца и 3 дни, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1 от НК е било отложено за изпитателен срок от 2 години. Доколкото в определението на ОС-гр.*** не е изрично посочено от кой момент започва да тече изпитателния срок и предвид обстоятелството, че се касае за заменяне на едно наказание с друго по влязла в сила присъда, съдът приема, че началото на изпитателния срок следва да се счита от датата на влизане в сила на присъдата. Това обстоятелство от своя страна води до извода, че замененото наказание по НОХД № 865/2008г. на РС-гр.*** следва да бъде приведено в изпълнение, доколкото в изпитателния срок са извършени престъпленията, по повод на които К. е бил осъден с влезли в сила присъди по НОХД № 2000/2009г., НОХД № 446/2010г., двете на РС-гр.*** и НОХД № 134/2010г. на РС-Н***, по които му е наложено наказание лишаване от свобода. С оглед съдебното минало на осъдения К. и факта, че освен горепосочените присъди, същият има е една присъда по НОХД № 1315/2007г., отново за извършено престъпление по чл.194 от НК, съдът счита, че замененото наказание - 3 месеца и 3 дни лишаване от свобода, не следва да бъде отлагано за изпитателен срок, а следва да се изтърпи отделно ефективно, за да се пресече възможността осъденият да затвърди престъпните си навици, каквато тенденция съществува към настоящия момент. Видно от постъпилата по делото справка от Затвора-гр.***, К. е изтърпял изцяло замененото наказание - 3 месеца и 3 дни лишаване от свобода, в периода от 21.06.2010г. до 24.09.2010г.

 
54 Гражданско дело No 980/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕЛ. ООД Е.И.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 16.02.2011г.
ОСЪЖДА Е.И.В. с ЕГН **********,***, да заплати на “Е.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. ****, ул. “****, ап.7, представлявано от управителя К.Х.К., сумата от 5 200 (пет хиляди и двеста) лева с включен ДДС, представляваща задължение по договор за изработка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма през 2008 г. в недвижим имот, находящ се в гр. ****, ул. “****а” № **, както и сумата от 261.98 лева (двеста шестдесет и един лева и деветдесет и осем ст.), представляваща лихва за забава за периода 07.02.2010 г. – 12.08.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.08.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Е.И.В. с ЕГН **********,***, за заплащане на “Е.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. ****, ул. “****, ап.7, представлявано от управителя К.Х.К., сумата от 678.50 лева (шестстотин седемдесет и осем лева и петдесет ст.), представляваща разноски по делото, като ОТХВЪРЛЯ искането за разноски в останалата част до претендирания размер от 838.50 лева.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас 14-дневен срок от съобщението.


 
55 Гражданско дело No 104/2011, VI състав Искове по КТ М.С.Д. М." ЕООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 08.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 104 08.02.2011 година, гр.Несебър
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 104/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
56 ЧГД No 134/2011, VI състав Отказ от наследство Т.В.Т.   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Районен съд- Несебър отказът на Т.В.Т. с ЕГН **********,***, от наследството на Д. В.Т.,***, с ЕГН **********, починал на 19.02.2009 г.
Да се издаде удостоверение за направения отказ от наследство.

 
57 ЧГД No 135/2011, VI състав Отказ от наследство Т.В.К.   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Районен съд- Несебър отказът на Т.В.К. с ЕГН **********,***, от наследството на Д.В.Т., бивш жител ***, с ЕГН **********, починал на 19.02.2009 г.
Да се издаде удостоверение за направения отказ от наследство.
Определението е окончателно. 
58 Гражданско дело No 1234/2010, IV състав Искове по КТ М.С.Д. М." ЕООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 09.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 105 09.02.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1234/2010 г. по описа на Районен съд- гр.Несебър.

 
59 ЧНД No 1059/2010, VI състав Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.П.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на РП- Несебър за настаняване на М.П.А., роден на ***г***, с постоянен адрес: гр. Обзор******* ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, за задължително лечение в специализирано лечебно заведение.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от днес.

 
60 ЧНД No 1072/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Ц.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 01.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.Ц.Т., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъдите по НОХД № 954/09 г. по описа на Районен- Враца и НОХД № 92/2008 г. по описа на Районен- Белоградчик, а именно: лишаване от свобода за срок от десет месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал.2 от НК наказанието обществено порицание, наложено с присъдата по НОХД № 92/2008 г. по описа на Районен съд- Белоградчик.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.Ц.Т. с посочена по-горе самоличност, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъдите по НОХД № 797/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър, НОХД № 830/2010 г. по описа на РС- Враца и НОХД № 721/2010 г. по описа на РС- Несебър, а именно: „пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от петнадесет месеца, с периодичност два пъти седмично”, „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от петнадесет месеца” и „ безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа, в рамките на една календарна година”.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното от Р.Ц.Т. наказание „пробация”.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

Р.Ц.Т.
Мотиви от 01.02.2011г.
 
61 НОХД No 153/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.М.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 153/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия В.М.Д. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което: В.М.Д.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ж.к „Възраждане” бл. 40, вх. 2, ап. 51, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, инвеститорски контрол към “МАКОР 2008” ООД гр.Несебър, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.12.2010 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, община Несебър в близост до хотел “Опал”, в посока гр.Свети Влас, община Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “Вито” с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.,2 на хиляда, а именно 1.25 на хиляда, установено по надлежния ред- чрез химическа експертиза № ОХ-11-18 от 25.01.2011 г. на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия В.М.Д. с посочена по-горе самоличност от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.М.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 12.12.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 153/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

В.М.Д.
 
62 ЧНД No 154/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. Д.П. *** за защитник на Д. *** Загора, обвиняем по ДП № 14-18/2011 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
63 НОХД No 155/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.С.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 155/2011 година по описа на РС- гр.Н*** споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Н***, Д.С.Г. със снета по делото самоличност, и адв. Д.П. ***, служебно назначен за защитник на последния, съгласно което ПРИЗНАВА Д.С.Г.- роден на *** *** З***, обл.С***, ул. ”З***”, №***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2010 год., около 16.10 часа, в гр.Н***, общ.Н***, кв. ”***”, управлява МПС- л.а. „***” с ДК№ ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №1358/23.10.2009 год. на Началника на РУП- Е***, влязло в сила на 04.03.2010 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК, следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, с периодичност три пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа за една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 155/2011г. по описа на РС- гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.С.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-18/2011 г. по описа на РУП- Н*** спрямо Д.С.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.С.Г.
 
64 НАХД No 71/2011, II състав По ЗГ и ЗЛОД И.Л.С. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 21.01.2011г., в законна сила от 22.02.2011г.
на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 71/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Поморие.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
65 Гражданско дело No 1064/2010, VI състав Облигационни искове Г.И.Ж.,
В.Д.Ж.
Ж.Г.Г. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 28.01.2011г., в законна сила от 23.02.2011г.
Определение № 71/28.01.2011г.- Прекратява - оттегляне на иск
 
66 НОХД No 162/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.Ц.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 23.02.2011г., в законна сила от 23.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 162/2011г. по описа на РС- гр.Н***, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП- гр.Н***, обвиняемия Й.Ц.Т. и неговия защитник адв. Л.К. ***, съгласно което:
Обвиняемият Й.Ц.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** , се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.01.2011г., около 00.40 часа, в с.Р***, общ.Н***, по ул. „***”, е управлявал моторно превозно средство- л.а. „***9” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,63 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 53/19.01.11г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Б***, след като е осъден с влязла в сила на 14.05.1997г. присъда по НОХД №.382/1997г., по описа на РС-Р*** за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 2 (две) години, при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 (две) години;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа годишно за 2 (две) поредни години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Й.Т. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” от 100 до 300 лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Й.Ц.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 35.00 (тридесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 162/2011г. по описа на РС-Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Й.Ц.Т. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Й.Ц.Т. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Б*** в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Й.Ц.Т.
 
67 НОХД No 167/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Я.С.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 23.02.2011г., в законна сила от 23.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 167/2011 година по описа на РС- гр.Н*** споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в Районна прокуратура- гр.Н***, адв.Ж.Н. *** и Я.С.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Я.С.А.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ж.к „И***”, бл. 28, ет. 7, ап. 30 и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, шофьор към „***” ЕООД гр. Б***, за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011 г., около 20.30 часа, в с. Г***, общ. Н***, ул. „***”, управлявал МПС- л.а. „Н*** П***” с ДК№ *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.43 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
„Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца, с периодичност – два пъти седмично;
„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца
„Поправителен труд, включващ удръжки от месечно трудовото възнаграждение в размер на 25% месечно за срок от шест месеца в полза на Държавата.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Я.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 /пет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия А. е било отнето по административен ред, считано от 06.02.2011г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А. да заплати направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 35 /тридесет и пет/ лева в полза на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 167/2011г. по описа на РС- гр.***
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Я.С.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Б***, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Я.С.А.
 
68 НОХД No 171/2011, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Н.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 23.02.2011г., в законна сила от 23.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 171/2011 година по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н*** и адв.Д.П. ***, защитник на подсъдимия М.Н.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
М.Н.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
- На 24.10.2010г.в с.К***,общ. Н***, ул.***, №8 противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил “***”” с рег.№ ***, рама №***, цвят червен от владението на М*** Д*** С*** от град Н***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, като реалните материални щети, нанесени на автомобила възлизат на сумата от 1 004.40 /хиляда и четири лева и четиридесет ст./ лева, поради което и на основание чл.346, ал.2,т.1, предл.първо, вр.ал.1, във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия М.Н.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6 месеца;
- И в това, че 24.10.2010г. около 13.30 часа, на път BG91121 в посока главен път I-9 на около 2 км.от КПП «К***» ,управлявал лек автомобил “***”” с рег.№ ***, собственост на М*** Д*** С*** от град Н*** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с НП № 5115/27.11.2008г. издадено от Началника на РУП Н***,по чл.177,ал.1,т.2 предл.първо от ЗДвП, влязло в сила на 15.12.2009г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр.ал.1, във вр.чл.54 от НК на подсъдимия М.Н.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание «Лишаване от свобода» за срок от 4 месеца .
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 НК на подсъдимия М.Н.С. ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на по-тежкото от наложените му, а именно: «Лишаване от свобода» за срок от 6/шест/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното му общо наказание за изпитателен срок от 3/три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Н.С. да заплати направените по делото разноски в размер на 105лв. /сто и пет/ лева в полза на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 171/2011г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Н.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М.Н.С.
 
69 ЧНД No 105/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК А.С.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 31.01.2011г., в законна сила от 24.02.2011г.
Уважава на осн.чл.243, ал.5, т.3 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Постановление от 01.11.2010г. на РП-Несебър за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 14-2357/20102г. по описа на РПУ-Несебър.
ВРЪЩА делото на РП-Несебър за изпълнение на дадените в мотивировъчната част на настоящото определение указания.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас. 
70 НОХД No 163/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.С.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 24.02.2011г., в законна сила от 24.02.2011г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 163/2011 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.С.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия С.С.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.С.К. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2010 год. на разклона за село Горица, общ. Несебър, управлявал лек автомобил „Мерцедес -200” с ДК № ****** без съответно свидетелство за управление /като неправоспособен/ в едногодишен срок от наложено му по административен ред наказание за същото деяние с Наказателно постановление № 4684/ 21.08.2009 год.на Началника на РУП – Несебър, влязло в сила на 19.12.2009 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2 вр. ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»Б» вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т.6 от НК следните пробационни мерки:
- «задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност два пъти седмично.
- «Задължителни периодични срещи с пробационен служител« за срок от 8 /осем/ месеца.
- «Безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 150 часа, които да бъдат отработени в рамките на една календарна година.
ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.

С.С.К.
 
71 ЧГД No 157/2011, V състав Други ЧГД Л.С.Т.,
Н.К.Т.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
РАЗРЕШАВА да бъде изтеглена сумата общо в размер на 2758,62 лв. /две хиляди петстотин и осем лева и шестдесет и две ст./, ведно с натрупаните лихви от банковите сметки открити на името на децата им в „Първа инвестиционна банка” – гр. София, както следва: № ****** – на К. Т. с кл.№ ******– на С. Т. с кл. № *******
 
72 НОХД No 418/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ц.С.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 25.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 418/2010г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ц.С.П. със защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което Ц.С.П., роден на ***г***, български гражданин, българин, неженен, неосъждан, с основно образование, постоянен адрес:***, живущ ***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2006 година около 15.30 часа от магазин, находящ се в с.Кошарица, общ.Несебър, отнел чужди движими вещи - сумата от 300 лева (триста) лева от владението на Г.И.Я., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 418/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Ц.С.П.
 
73 ЧНД No 38/2011, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 09.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.К.С. с ЕГН ********** по НОХД № 39/1996г. и НОХД № 622/1996г., двете по описа на РС-гр.Ямбол, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание шест месеца лишаване от свобода, наложеното на осъдения С. по НОХД № 39/1996г. и НОХД № 622/1996г., двете по описа на РС-гр.Ямбол наказание по чл.37, ал.1, т.7 от НК – лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.К.С. с ЕГН ********** по НОХД № 3288/2005г. по описа на РС-гр.Варна и НОХД № 1080/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно - ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание по НОХД № 3288/2005г. по описа на РС-гр.Варна и НОХД № 1080/2010г. по описа на РС-гр.Несебър – шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание шест месеца лишаване от свобода, наложеното на осъдения С. по НОХД № 3288/2005г. по описа на РС-гр.Варна и НОХД № 1080/2010г. по описа на РС-гр.Несебър наказание по чл.37, ал.1, т.7 от НК – лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание шест месеца лишаване от свобода, наложеното на осъдения С. по НОХД № 1080/2010г. по описа на РС-гр.Несебър наказание ГЛОБА в размер на 700 /СЕДЕМСТОТИН/ ЛЕВА в полза на Държавата.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

С.К.С.
Мотиви от 09.02.2011г.
 
74 НОХД No 62/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Г.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 25.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 62/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП-гр.Несебър, адв. Д. Б.- служебно назначен за защитник на подсъдимия Т. и подсъдимия И.Г.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА И.Г.Т., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, сервитьор, разведен, жив. Пловдив, у*******, за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2010 г. в 01.00 часа в град Св. Влас, до хотел Синева, управлявал МПС марка „Опел Астра” с рег.№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,58 /едно цяло петдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Алкотест- Дрегер 7410+” № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца /шест/ месеца.
- задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, във връзка с чл.37, т.7 от НК от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като ЗАЧИТА времето, през което на същия е било отнето свидетелството за управление, считано от 27.08.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 62/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Г.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

И.Г.Т.
 
75 НАХД No 87/2011, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Д* ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 87 по описа за 2011г. на Районен съд-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаванео му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.