РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2016г. до 28.2.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 29/2016, IV състав Развод по взаимно съгласие Д.И.Д.,
П.З.Д.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 105 от 19.10.2013 г. на Община Несебър граждански брак между на Д.И.Д., ЕГН **********,***, и П.З.Д., ЕГН **********,***, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1. Страните не притежават недвижимо имущество, придобито в режим на съпружеска имуществена общност. 2. Семейното жилище, съставляващо ап.5, находящ се на ет.3 в жилищна сграда на ул. „Любен Каравелов”, № 5, гр. Несебър, е изключителна собственост на съпругата П.З. и ще се ползва занапред от нея. 3. Страните са уредили извънсъдебно отношенията си с движимото имущество, придобито по време на брака, находящо се в дома на съпругата в гр. Несебър. В дял на съпруга Д.И.Д. се поставя и той става изключителен собственик на лек автомобил /записан в регистрационния талон като товарен автомобил/, марка Опел Зафира, ДК № А 3497 ММ, двигател № YD20DTH17D27054, рама № W0L0TGF752H038410, светло сив металик. 4. Страните заявяват, че нямат влогове в левове и валута в режим на СИО, нямат претенции един към друг за такива влогове, както и не си дължат суми нза уравнение. 5. След прекратяването на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име- З.. ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 16 лв. /шестнадесет лева/, представляваща държавна такса. ОСЪЖДА П.З.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 15 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.2.2016г.
2 ЧНД No 1765/2015, III състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.Е.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 21.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 1765/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Жалбата, подадена от М.Е.К. с ЕГН ...........против ЗППАМ № 70085/08.05.2013г. на Желю Танев Танев на длъжност Началник сектор ПП към ОДМВР-Бургас, ведно с молбата от 04.12.2015г. и приложенията да се изпратят на административно наказващия орган за администриране. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му, пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 1.2.2016г.
3 АНД No 684/2015, IV състав Административни дела СИТИ БИЛД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.10.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024559/04.06.2015 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „С.Б.” ЕООД, ЕИК 102929894, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Х.Т.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.2.2016
Наказателно дело № 2406/2015
В законна сила от 2.2.2016г.
4 АНД No 898/2015, I състав По ЗД по пътищата Р.Ц.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.10.2015г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №15-0304-001083/03.06.2015 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, от ЗДвП е наложено на Р.Ц.Ж. ЕГН:********** е административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 /единадесет/ месеца, на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП, за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 600/шестстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като потвърждава Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 2.2.2016
Наказателно дело № 2386/2015
В законна сила от 2.2.2016г.
5 НЧХД No 1496/2015, VI състав НЧХД В.П.Д. К.Г.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 15.1.2016г.
П Р И С Ъ Д А № 1 15.01.2016 година град Несебър В ИМЕТО НА НАРОДА НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, на петнадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕРИ СЪБЕВ Секретар: Стоянка Боева Прокурор: Като разгледа Наказателно частен характер дело № 1496 по описа за 2015 година П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият К.Г.Н. – роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес ***, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН-**********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015г. около 13.40 часа, в гр. Поморие, в жилищен блок на ул.”Морска” нанесъл на В.П.Д. три изключително силни удара с шамари – първият в ляво в лицето, с дясната си ръка, от който главата и се ударила в стената, вторият в дясната лицева част с лявата длан, от който главата и се блъснала в стената, и третият с шамар в ляво в лицето, от които Д. изпаднала в краткотрайна загуба на съзнание, получила контузни рани с оттоци от дясно и ляво в тилно-теменната област, с разкъсно-контузна рана с кръвозагуба, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 130, ал.1 от НК ОТХВЪРЛЯ предявения от В.П.Д. срещу К.Г.Н., граждански иск с правно основание чл.45 ЗЗД, за сумата от 5000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, от престъплението по чл.130, ал.1 от НК, изразяващи се в изживени болки и страдания и унижение. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Бургас в 15-дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.Г.Н.
Мотиви от 22.1.2016г.
В законна сила от 2.2.2016г.
6 АНД No 1734/2015, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ХРИСИ М 75 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.1.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 613/14.10.2014г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас. С наказателното постановление на „Х.М.-75“ЕООД, ЕИК:******,с адрес на управление: гр.Бургас, к/с „С.“, бл.34, вх.2, ет.2 е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.46 ал.1 от Закона за счетоводството /Зсчет./ за нарушение по чл.4 ал.3 от ЗСчет. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 2.2.2016г.
7 ЧНД No 1852/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Е.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 15.1.2016г.
НАЛАГА на осъдения И.Е.С., роден на ***г***, общ. Несебър, обл. Бургаска, ул. ”Стара планина” № 16, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, по споразуменията, одобрени с определения, постановени по НОХД № 1803/2015г. по описа на Районен съд гр. Несебър и по НОХД № 1832/2015г. по описа на Районен съд гр. Несебър. На основание чл. 60, ал. 1 вр. чл. 61, т. 2 ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 3 от НПК към наложеното най-тежко наказание „Лишаване от свобода” и наказание ГЛОБА в размер на 500 лв. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното общо наказание времето, през което И.С. е изтърпявал наказание „Лишаване от свобода”, наложено му по НОХД №1803/2015г. по описа на РС-Несебър, считано от 07.12.2015г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за привеждане в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК на наказанието по НОХД№191/2014г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане в сила на определението препис от него да се изпрати на Бюро „Съдимост” към Районен съд гр. Несебър. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ обяви определението си в присъствието на страните по делото в 16.20 часа, като бяха разяснени редът и срокът за неговото обжалване.
И.Е.С.
В законна сила от 2.2.2016г.
8 НОХД No 122/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 122/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитрина Црънкова - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия К.С.Д. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което: ПРИЗНАВА К.С.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неосъждан, студент в ********************”, неженен, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2016г. около 02:50 часа, в к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на главната алея до спирка “Палма” с посока на движение от гр. Свети Влас към гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег.№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,58 /едно цяло петдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер 7410+” с фабр. № ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343г от НК на обвиняемия К.С.Д. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” /по смисъла на чл.49 от НК/ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което същият е бил лишен от това му право по административен ред, а именно от 22.01.2016г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 122/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.С.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
К.С.Д.
В законна сила от 2.2.2016г.
9 Гражданско дело No 1037/2015, I състав Развод и недейств. на брака В.П.Д. М.Й.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 3.2.2016г.
Страните В.П.Д. с ЕГН ********** и М.Й.Д. с ЕГН ********** се съгласяват бракът им, сключен на 15.05.1993г., за което е представено удостоверение, издадено, въз основа на акт за сключен граждански брак № 45 от 15.05.2013г. от община Несебър да се прекрати по взаимно съгласие, като приема, че вината за разтрогването на брака, е на жената. От брака молителите нямат не навършили пълнолетие деца. След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг. Ползването на семейното жилище, лична собственост на молителката Д., ще се ползва от нея. След прекратяване на брака, молителката Д. ще възстанови предбрачното си фамилно име Гочева. Разноските направени в хода на производството оставят за страните така, както са направени. Държавната такса да се разпредели по равно. С П О Р А З У М Е Л И С Е: ИЩЕЦ:.................... ОТВЕТНИК:............... /В.Д./ /М.Д./ СЪДЪТ, след като установи, че споразумението в този му вид не противоречи на закона и добрите нрави, намира, че същото следва да бъде одобрено, поради което Р Е Ш И: № 67 ОДОБРЯВА споразумение по реда на чл.51 от СК на основание чл.234 от ГПК, по силата на което страните В.П.Д. с ЕГН ********** и М.Й.Д. с ЕГН ********** се съгласяват бракът им, сключен на 15.05.1993г., за което е представено удостоверение, издадено, въз основа на акт за сключен граждански брак № 45 от 15.05.2013г. от община Несебър да се прекрати по взаимно съгласие, като приема, че вината за разтрогването на брака, е на жената. От брака молителите нямат не навършили пълнолетие деца. След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг. Ползването на семейното жилище, лична собственост на молителката Д., ще се ползва от нея. След прекратяване на брака, молителката Д. ще възстанови предбрачното си фамилно име Гочева. Разноските направени в хода на производството оставят за страните така, както са направени. Държавната такса да се разпредели по равно. ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 лева, 25 лева от които са внесени предварително от ищцата. ОСЪЖДА ответникът М.Й.Д. с ЕГН ********** да заплати разликата в размер на 15 лева по сметка на Районен съд- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Отдел „ГРАО” гр.Бургас и на Община Несебър.
В законна сила от 3.2.2016г.
10 АНД No 951/2015, II състав Административни дела КИС 2003 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 027069/06.11.2012г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „К.2.” ООД, ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.С. за административно нарушение на осн.чл.127, ал.2 и на осн.чл.222 от Закона за защита на потребителя/ЗЗП/ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв. и за административно нарушение на чл.47, ал.1, т.2 от Закона за туризма/ЗТ/ и на осн.чл.86 от ЗТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.2.2016
Наказателно дело № 2465/2015
В законна сила от 4.2.2016г.
11 АНД No 1715/2015, IV състав По ЗД по пътищата З.С.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.1.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4107/11/25.08.2011г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушения по чл.6, т.1, предложение второ, и чл. 100, ал.1, т.1, двата от Закона за движение по пътищата, на основание чл.183, ал.4, т.3, предложение първо, и чл.183, ал.1, т.1, предложение първо, на същия закон, на З.С.З., ЕГН **********,***, пл. „Х.Д.”, № 6, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и 10 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2016г.
12 АНД No 1716/2015, IV състав По ЗД по пътищата З.С.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.1.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4699/11/21.09.2011г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушения по чл.100, ал.1, т.1 и чл. 137е, двата от Закона за движение по пътищата, на основание чл.183, ал.1, т.1, предложение първо, и чл.183, ал.4, т.7, предложение второ, на същия закон, на З.С.З., ЕГН **********,***, пл. „Хаджи Димитър”, № 6, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 10 лв. и 50 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила от 4.2.2016г.
13 НОХД No 106/2016, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 4.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 106/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. И. – защитник на подсъдимия, и подсъдимия В.В.Д. споразумение, съгласно което ПОДСЪДИМИЯТ В.В.Д. - роден на *** ***, ром, български гражданин, неженен, с начално образование, осъждан, безработен, понастоящем живущ ***, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2015 г., около 23:15 часа, в с. Оризаре, общ. Несебър, ул. „Първи май", в близост до кметството, в посока гр. Бургас- с. Гюльовца, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Форд", модел „Куриер", с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно - 2,39 /две цяло и тридесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест Дрегер 7510, фабричен № АRDN0065, след като е осъден с влязла в сила присъда за извършено деяние по чл. 3436, ал. 1 от НК - одобрено Споразумение № 41/28.07.2005г., по НОХД № 59/2005г. на Районен съд -Поморие, влязло в законна сила от 28.07.2005г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 2 вр. ал. 1 НК вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ТРИ ГОДИНИ; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА ГОДИШНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на В.В.Д. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 13 (тринадесет) месеца. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на В.В.Д. кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 2 НК наказание глоба. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 106/2016г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
В.В.Д.
В законна сила от 4.2.2016г.
14 Гражданско дело No 748/2015, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ТЕРРА КРЕДИТ ООД И.А.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 26.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.299, ал.2 от ГПК производството по гр.д. № 748/2015г. по описа на РС-Несебър поради недопустимост. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 5.2.2016г.
15 АНД No 812/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.И.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2015г.
ПРИЗНАВА Н.И.Н., родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неосъждана, средно образование, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това че на 04.08.2015 год., около 22.10 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до общежитие „Парк и заведение за хранене „Огромо Бургер”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държала високорискови наркотични вещества: -Обект №1/1-коноп с нетно тегло 2.286 гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 1.60% на стойност 13.72лв.; -Обект №1/2 коноп с нетно тегло 2.539 гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 3.40% на стойност 15.23лв.; -Обект №1/3 коноп с нетно тегло 1.215 гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 1.60% на стойност 7.29лв., всички наркотични вещества на обща стойност 36.24лв. /тридесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/, съгласно приложение №2 към член Единствен на постановление №23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т. 1 от НК, вр. с чл.30, чл.73 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр Списък І – растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина, съгласно приложение №1 от НРКРВН, и я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т. 1 от НК, вр. с чл.30, чл.73 от ЗКНВП. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление гр.София, което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Н.И.Н.
Мотиви от 3.11.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Решение от 5.2.2016
Наказателно дело № 1320/2015

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Разпореждане от 20.11.2015
Наказателно дело № 1168/2015
В законна сила от 5.2.2016г.
16 ЧНД No 1798/2015, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 20.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, на осъдения Х.М.М.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, общ работник на частно, ЕГН *********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените му, както следва: Първа група- по НОХД № 872/2012г. по опис на РС- Несебър, НОХД № 2449/2013г. по описа на РС Бургас, НОХД 441/2015г. по описа на РС- Несебър, НОХД№664/2015г. по описа на РС-Несебър, общото наказание, което следва да е наложено е в размер на най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, чието изпълнение се отлага за изпитателен срок от три години на основание чл. 66 от НК предвид обстоятелството, че деянията са били осъществени без да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Втората група- по НОХД 865/2013г. по описа на РС Несебър и по НОХД №30/2013г. по описа на РС- Поморие, в размер на най- тежкото от тях, а именно „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години на основание чл.42а, ал.2 ,т.2 от НК; безвъзмезден труд полза на обществото от 300 часа годишно за срок от две календарни години на основание чл. 42а, ал2, т.6 от НК. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал2 от НК от така определеното общо наказание по втората група осъждания, изтърпяната част от наказанията попадащи в съвкупността а именно наказание „ПРОБАЦИЯ” наложено с определение №179/02.12.2013г., по ЧНД№443/2013г. на РС-Поморие, с което му е наложено общо наказание измежду наказанията по НОХД№2449/2013г. на РС-Бургас, НОХД№865/2013г. на РС-Несебър и НОХД№30/2013г. на РС-Поморие, за срок от три години, с начало 23.10.2013г. Трета група- по НОХД 676/2014г. по описа на РС Несебър, НОХД 291/2014г. по описа на РС- Поморие и НОХД 842/2014г. по описа на РС- гр.Поморие в размер на най- тежкото от тях, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК; безвъзмезден труд полза на обществото от 320 часа годишно за срок от три поредни календарни години на основание чл. 42а, ал.2, т.6 от НК. Четвърта група – по НОХД№1256/2015г. по описа на РС-Несебър и по НОХД№1739/2014г. по описа на РС-Несебър, в размер на най-тежкото от тях а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от три години с периодичност три пъти седмично, на осн чл.42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 часа годишно, за срок от три поредни календарни години. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Х.М.М.
В законна сила от 5.2.2016г.
17 АНД No 1452/2015, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СЪН КИС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.12.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 36439/11.03.2015г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „С.К.” ЕООД, ЕИК-*********, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Г. за административно нарушение на.чл.116, ал.1 от ЗТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000лв. и за административно нарушение на чл.116, ал.2 от Закона за туризма/ЗТ/ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.2.2016г.
18 НОХД No 1931/2015, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Щ.К.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1931/2015г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.В.В. *** - упълномощена за защитник на подсъдимия Щ.К.С., съгласно което: ПРИЗНАВА Щ.К.С. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2015 год., около 00,10 ч. в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър. в района на хотел „Кристал", без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл. 16. чл.30 и чл. 73 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и следващите от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал в себе си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т. 1. вр. ал.2, вр. с Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - КОНОП (канабис, марихуана) с общо нетно тегло 35,320 грама (тридесет и пет грама триста и двадесет милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 3,20 % ( три цяло и двадесет ), възлизащо на обща стойност - 211,92 лева ( двеста и единадесет лева и деветдесет и две стотинки), съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., поради което и на основание по чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, пр.1-во, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подс.С. наказание – шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подс.С. кумулативно предвиденото от закона наказание – глоба, наред с наказанието лишаване от свобода. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: останалата част от наркотичните вещества, намиращи се на съхранение в ЦМУ-гр.София и опаковките от наркотичните вещества, които да се УНИЩОЖАТ след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С., с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-Несебър сумата общо в размер на 124,17 лева /сто двадесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Щ.К.С.
В законна сила от 8.2.2016г.
19 АНД No 62/2016, III състав Административни дела ВИЗАЖ-Б.Ж. ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 21.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 62/2016г. по описа на Несебърския районен съд. ВРЪЩА жалбата на „Визаж – Б.Ж.” ЕООД, ЕИК ......със седалище и адрес на управление:***, партер, представлявано от управителя Б.Д.Ж., против Наказателно постановление № 02025224/09.10.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, поради подаването й след изтичането на седемдневния срок за обжалване. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му, пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 8.2.2016г.
20 АНД No 1788/2015, VI състав Административни дела РИТА -64 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.1.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02025242 от 31.08.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „Р.64” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 9.2.2016г.
21 АНД No 1862/2015, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.П.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.1.2016г.
ПРИЗНАВА Л.П.Г.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, к.к.Слънчев бряг, общежитие Строител № 1, ап.223, вх.А, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2015г., около 23.30 часа, в гр.Несебър, обл.Бургаска, до почивна станция на МВР, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Рено”, модел „Клио” с ДК № ....., без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 14- 0304-000449/24.04.2014г. на Началника на ОДМВР, РУ- Несебър, влязло в сила на 28.10.2014г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1500 (ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН) ЛЕВА в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП- Несебър, а за обвиняемия Г. – от получаване на съобщаването за това.
Л.П.Г.
Мотиви от 20.1.2016г.
В законна сила от 9.2.2016г.
22 НОХД No 154/2016, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 154/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър и адв.К.В. *** – упълнамощен за защитник на подсъдимия И.Н.И. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Н.И. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, основно образование, ученик в 12 клас в Частно средно общообразователно училище „Нов век” - с.Кирилово, общ.Стара Загора, не женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2015г., около 19:10 часа, в к.к. "Слънчев бряг", кв. Камелия, в района на к-с „Меркурий 2”, на партерен етаж, в ръчен багаж, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. 73 ал. 1 от ЗКНВП, ДЪРЖАЛ високо рисково наркотично вещество - по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 , вр. Приложение № 1 от наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични – коноп 4,022 грама установен с физикохимическа експертиза №590/31.08.2015 год. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, както следва: обект №1 - коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,00 % с нетно тегло 0,631 гр. на стойност 3,79 лева/три лева и седемдесет и девет стотинки/, обект №2 - коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,00 % с нетно тегло 0,430 гр. на стойност 2,58 лева /два лева и петдесет и осем стотинки/, обект № 3 - коноп, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,70 % с нетно тегло 2,961 гр. на стойност 17,76 лева /седемнадесет лева и седемдесет и шест стотинки/, или всичко общо на стойност 24,13 лева (двадесет и четири лева и тринадесет стотинки), определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС/29-01-98 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл.второ, т. 1 предл.първо, вр. чл.63 ал.1, т.3, вр.чл.55 ал.1,т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА на осн.чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: останалото количество наркотично вещество, намиращо се на съхранение в ЦМУ – гр.София и 1 бр. плик, съдържащ опаковки от наркотичните вещества, които да се УНИЩОЖАТ след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-Несебър, сумата в размер на 273,93 лева (двеста седемдесет и три лева и деветдесет и три стотинки), представляващи направени по делото разноски.
И.Н.И.
В законна сила от 9.2.2016г.
23 Гражданско дело No 613/2015, II състав Облигационни искове ТОПМЕС ЕООД Ю.В.Л. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Т.“ ЕООД с ************, седалище и адрес на управление гр.Сливен, адрес за кореспонденция с.Равда, ул.Лазур № 14, ап.11, представлявано от Л.И.С. против Ю.В.Л., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г. в Москва, адрес за кореспонденция гр.Несебър, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ № 57, офис № , обективно съединени претенции по чл.79, ал.1, вр.чл.86, ал.1, вр.чл.92 от ЗЗД, ответника да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 338евро, представляваща незаплатена такса за поддръжка за апартамент № 26 за периода от 01.05.2015г. до 30.04.2016г., която е следвало да бъде заплатена в срок до 30.04.2015г.; сумата от 235евро, представляваща незаплатена такса за поддръжка за апартамент № 27 за периода от 01.05.2015г. до 30.04.2016г., която е следвало да бъде заплатена в срок до 30.04.2015г., ведно със законните лихви върху главниците; сумата от 1719евро – неустойка по чл.2, ал.3 от договора за поддръжка, представляваща тройния размер на неплатените такси общо за двата апартамента за периода от 01.05.2015г. до 30.04.2016г., представляващи незаплатени суми по договор, сключен между страните на 23.07.2013г. за поддръжка на жилищната сграда, в която се намират апартаменти № 26 и 27, собственост на ответника. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Бургас в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.2.2016г.
24 ЧНД No 229/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 25.1.2016г.
От служебно изискания бюлетин за съдимост на осъденото лице се установява, че съгласно писмо изх. № 309/12.08.2015г. на РС гр. Бургас номерът и датата на постановяване на присъдата, както и изписването на наказателното дело (които преди корекцията са били отразени като Присъда № 244 от 06.11.2014г. по НОХД № 4039/2014г. по описа на РС гр. Бургас) следва да се четат като Присъда № 25/19.02.2015г., постановена по НОХД № 4751/2014г. по описа на РС гр. Бургас, влязла в сила на 07.03.2015г. Налага се извод, че при произнасяне на определението от 03.06.2015г. в бюлетина за съдимост е фигурирала грешна информация относно номер на дело и на присъда. Грешният номер на делото по описа на БРС е намерил отражение и в диспозитива на постановения акт по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК. Ето защо са налице съмнения, свързани с тълкуването на този акт, и същите следва да се коригират по реда на чл. 414, ал. 1, т. 1 НПК чрез посочване на правилния номер на делото, присъдата по което е влязла в образуваната група, от която е определено най-тежкото общо наказание на осъденото лице. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : №57 ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на определението, постановено по ЧНД № 229/2015г. по описа на НРС в открито съдебно заседание на 03.06.2015г., като посоченото в определението НОХД № 4039/2014г. по описа на РС гр. Бургас следва да се чете като НОХД № 4751/2014г. по описа на РС гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Г.К.Б.
В законна сила от 10.2.2016г.
25 АНД No 1824/2015, V състав По ЗД по пътищата М.М.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.1.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001965 от 14.08.2015г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.М.Т. с ЕГН **********, подадена чрез пълнмощника му – адв.З.Д. ***, със съдебен адрес:***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП, на Т. е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас. НП-потвърдено
В законна сила от 10.2.2016г.
26 НОХД No 1953/2015, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.Н.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 2.2.2016г.
СЪДЪТ намира, че по настоящото дело не следва да предприема никакви процесуални действия, а следва да върне делото на прокурора за продължаване на процесуално- следствени действия в хода на досъдебното производство, респективно за действия на прокурора, които следва да се извършат след приключване на разследването. С определението на Бургаския апелативен съд, същият е обсъдил сключеното между страните споразумение, чието одобряване впоследствие е било повод за възобновяване на производството, тъй като споразумението не отговаря на изискванията на закона. Това означава, че настоящият съдебен състав не следва да се произнася повторно по внесеното споразумение в този му вид, а липсата на изготвен към настоящия момент обвинителен акт означава, че настоящото производство няма предмет и не дължи произнасяне нито с определение за одобряване на споразумение, тъй като ново такова отговарящо на изискванията на процесуалния закон не е представено от страните, нито може да предприеме действия по провеждане на съдебно следствие. Единствената възможност е делото да бъде върнато на РП- Несебър, където да се извършат действия от наблюдаващия прокурор съобразно правомощията му по реда на Глава 18 от НПК. Предвид гореизложеното, съдът ОПРЕДЕЛИ: №69 ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1953/2015г. по описа на Несебърски районен съд. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за продължаване на процесуалните действия по ДП № 14- 622/25.06.2014г. по описа на РУП- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 10.2.2016г.
27 Гражданско дело No 989/2014, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК Т.Е.Д.ЕООД И.К.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.8.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземане на „Т.Е.Д” ЕООД, ЕИК *******, представлявано от Т.Е., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 46, против И.К.К., ЕГН **********,***, за сумата от 2656,86 лв. /две хиляди шестстотин петдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща задлъжение по закупени и доставени напитки до търговски обект- магазин „******”, съгласно данъчна фактура № 0000024211/30.09.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението- 25.09.2014 г., до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски в размер на 440,74 лв. /четиристотин и четиридесет лева и седемдесет и четири стотинки/, за което била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 779/29.09.2014 г. по ч.гр.д. № 827/2014 г. по описа на РС- Несебър, по която е разпоредено И.К. да заплати сумата като солидарен длъжник наред с „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление в гр. Свети Влас, представлявано от А.Р. К.. ОСЪЖДА И.К.К., ЕГН **********,***, да заплати на „Т.Е.Д” ЕООД, ЕИК *******, представлявано от Т.Е., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 46, сумата от 883,14 лв. /осемстотин осемдесет и три лева и четиринадесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски за настоящото производство. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, пред Окръжен съд- Бургас от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2016
Гражданско дело № 1969/2015
В законна сила от 11.2.2016г.
28 АНД No 255/2015, IV състав По Закона за авторското право МУСОНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.8.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 4614/20.03.2015г., издадено от Зам. министъра на Културата, с което, за нарушение на чл.97, ал.1, т.5, пр.2 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, на „М.Б.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.В.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 3500 лева на 2000 лв. /две хиляди лева/. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2016
Наказателно дело № 2046/2015
В законна сила от 11.2.2016г.
29 НОХД No 153/2016, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Н.Й. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 11.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №153/2016г. по описа на Районен съд- Несебър, а именно: Обвиняемият В.Н.Й., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, женен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.01.2016 год., около 00.40 часа в с.Гюльовца на ул.”Янко Андонов” пред дом №11, община Несебър, посока с.Оризаре – с.Козичино, управлявал моторно превозно средство – микробус марка „Форд”, модел „Транзит” с регистрационен №А 9139 МС, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №15-0237-000720/25.11.2015год. на ВНД Началник РУ- Айтос, влязло в законна сила на 06.01.2016 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.41, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НАЛАГА, на основание чл.55 ал.3 от НК, на обвиняемия В.Н.Й. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 500 (петстотин) лева. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №153/2016 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЪТ, след като взе предвид, че деянието, което е предмет на настоящото споразумение, е извършено в изпитателния срок определен с влязло в сила определение по НОХД № 281/2012г. по описа на Районен съд- Поморие, който изпитателен срок от четири години, не е изтекъл към датата на извършване на настоящото деяние, което представлява умишлено престъпление, а именно – 31.01.2016г., поради което на основание императивната разпоредба на чл.68, ал.1 от НК, следва да приведе в изпълнение и наказанието, наложено по НОХД № 281/2012г. по описа на РС- Поморие, а именно две години лишаване от свобода, което при одобрение на споразумение № 68 от 27.07.2012г. е било отложено за изпитателен срок от четири години. Предвид гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наложеното на обвиняемия Венцислав Н.Й. наказание „Лишаване от свобода” за срок от две години с влязло в сила определение от 27.07.2012г., постановено по НОХД № 281/2012г. по описа на Районен съд- Поморие, което да изтърпи отделно при първоначален „Строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Бургаски окръжен съд. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия В.Н.Й. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
В.Н.Й.
В законна сила от 11.2.2016г.
30 Гражданско дело No 226/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Х.М.А. ГМ-СТРОЙ 1 ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.1.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 05.05.2010г. между „Г.1” ЕООД, ***********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.М.Б., от една страна като продавач, и Х.М.А., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в Азербейджан, адрес: Русия, 141151, Московска област, Щелковский район, Лосино-Петровское п/о д. Осеево, улица Централна, дом 26, от друга страна като купувач, предварителен договор за покупко-продажба на следния недвижим имот: СТУДИО № 1 (едно) едностайно НА ТЕРАСОВИДЕН ЕТАЖ, СГРАДА 1, със застроена площ на обекта 21,69 кв.м., състоящ се от стая, кухненски бокс, санитарен възел, с граници: на изток – коридор, на запад – външен зид, на север – студио № 2, на юг – стълбищна клетка, плюс 2,97 кв.м. тераса, както и принадлежащите към този обект 0,915% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3,81 кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и 0,915% идеални части от правото на строеж върху поземления имот, който имот според действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се индивидуализира като: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.506.41.4.46 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка четиридесет и едно точка четири точка четиридесет и шест), адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, блок 1, етаж 5, обект т.1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.41, предназначение на самостоятелния обект: За склад; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 21.69 кв.м. (двадесет и едно цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра); прилежащи части: 0.915% ид.ч. (нула цяло деветстотин и петнадесет хилядни процента идеални части), равняващи се на 3.81 кв.м. ид.ч. (три цяло и осемдесет и една стотни квадратни метри в идеални части) от общите части, подобрения – 2.97 кв.м. (две цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метри); съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с кадастрален идентификатор 51500.506.41.4.47, под обекта – обект с кадастрален идентификатор 51500.506.41.4.37, над обекта – няма, за СУМАТА в размер на 13 068 лв. (тринадесет хиляди и шестдесет и осем евро), която към момента на подписване на предварителния договор е заплатена изцяло от купувача Х.М.А. на продавача „Г.1” ЕООД. ОСЪЖДА Х.М.А., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в Азербейджан, адрес: Русия, 141151, Московска област, Щелковский район, Лосино-Петровское п/о д. Осеево, улица Централна, дом 26, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 284,97 лв. (двеста осемдесет и четири лева и 97 ст.), представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА Х.М.А., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в Азербейджан, адрес: Русия, 141151, Московска област, Щелковский район, Лосино-Петровское п/о д. Осеево, улица Централна, дом 26, ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата в размер на 766,76 лв. (седемстотин седемдесет и шест лева и 76 ст.), представляваща дължим местен данък. НАРЕЖДА да се впише възбрана върху САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.506.41.4.46 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка четиридесет и едно точка четири точка четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, блок 1, етаж 5, обект т.1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.41, предназначение на самостоятелния обект: За склад; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 21.69 кв.м. (двадесет и едно цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра); прилежащи части: 0.915% ид.ч. (нула цяло деветстотин и петнадесет хилядни процента идеални части), равняващи се на 3.81 кв.м. ид.ч. (три цяло и осемдесет и една стотни квадратни метри в идеални части) от общите части, подобрения – 2.97 кв.м. (две цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метри); съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с кадастрален идентификатор 51500.506.41.4.47, под обекта – обект с кадастрален идентификатор 51500.506.41.4.37, над обекта – няма, за сумата от 1 051,73 лв. (хиляда и петдесет и един лева и 73 ст.), представляваща разноски за нотариална такса и местен данък по прехвърлянето на имота. ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от решението докато ищецът Х.М.А., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в Азербейджан, адрес: Русия, 141151, Московска област, Щелковский район, Лосино-Петровское п/о д. Осеево, улица Централна, дом 26, не представи по делото доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето, дължими към държавата и към Община Несебър. ПРЕДОСТАВЯ шестмесечен срок на Х.М.А., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в Азербейджан, адрес: Русия, 141151, Московска област, Щелковский район, Лосино-Петровское п/о д. Осеево, улица Централна, дом 26, да извърши отбелязване на решението, считано от влизането му в сила, като след изтичането на този срок, вписването на исковата молба губи действието си. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 12.2.2016г.
31 АНД No 1261/2015, IV състав По ЗД по пътищата П.М.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001789/23.07.2015 г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.25, ал.1 и чл.5, ал.3, т.1, двата от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5 и чл.174, ал.1 от същия закон, на П.М.Д., ЕГН **********,***, са наложени наказания глоба в размер на 200 лв., респективно глоба в размер на 800 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от десет месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.2.2016
Наказателно дело № 2575/2015
В законна сила от 12.2.2016г.
32 АНД No 1264/2015, II състав По ЗД по пътищата Г.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.11.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002468/09.09.2015 г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ на МВР Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено на Г.А.Г., ЕГН:**********, съдебен адрес: ***, чрез адв.В.Василева-БАК административно наказание на осн.чл.181, т.3, предл.първо от ЗДвП „глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева за това, че на 15.08.2015г. около 00.50 часа,в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, ул.“Без име“ главна алея, пред хотел „Свежест“, посока хотел „Кубан“ управлявал личния си лек автомобил „Дачия Логан“ с рег.№ ......, като не представил необходимите документи от МТ за извършване на таксиметрова дейност на територията на Община Несебър /без разрешително/. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.2.2016
Наказателно дело № 2504/2015
В законна сила от 12.2.2016г.
33 НОХД No 1776/2015, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.Д.Д.,
И.Д.Й.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 12.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1776/2015г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Мария Маркова- прокурор в РП-Несебър и адв.П.Д. ***, в качеството му на защитник на подсъдимият З.Д.Д. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА З.Д.Д. - роден на ***г. в гр. Поморие, с адрес ***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2015г., около 04:40 часа, пред магазин „Младост”, в к.к „Слънчев бряг”, общ.Несебър, с цел да набави за себе си и за другиго- И.Д.Й., ЕГН **********, имотна облага, придобил от последния чужди движими вещи- сумата от 1140 / хиляда сто и четиридесет/ лева, собственост на Е.М.С., ЕГН **********, и на същата дата, в дома си в гр.Несебър, ж.к.”Младост”, № 33, укрил същата сума, за която знаел, че е придобита от другиго- И.Д.Й., ЕГН **********, чрез престъпление „Грабеж”, поради което и на основание чл.215, ал. 1, вр.чл. 55, ал.1, т.1 НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание. чл.41, ал.6 от НК, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС, следва да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” в Затвор. ПРИСПАДА, на осн.чл.59, ал.1, т.1 от НК, времето, през което подсъдимият е бил задържан със заповед по ЗМВР, постановление на НРП и мярка за неотклонение „Задържане под стража”, взета в хода на ДП. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 25,00 /двадесет и пет/ лева, представляваща направени разноски по делото. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Предвид на това, че деянието, предмет на настоящото производство, е извършено в изпитателния срок на наказанието по НОХД № 2681/2012 г. по описа на РС- Стара Загора, на основание чл. 68, ал.1 от НК, следва да бъде приведено в изпълнение наказанието по соченото дело в размер на 2 години „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. Мотивиран от горното и на основание чл.68, ал.1 от НК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 2681/2012 г. по описа на РС- Стара Загора в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в Затвор, като в случай на задържане на лицето по присъдата, времето през което лицето е било задържано да бъде приспаднато на основание чл.59 ал.1 от НК. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас считано от днес.
З.Д.Д.
И.Д.Й.
В законна сила от 12.2.2016г.
34 НОХД No 119/2016, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 12.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 119/2016 г. по описа на РС–Несебър, а именно Димитрина Црънкова– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.К.К. с назначения на ДП защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което: Подсъдимият М.К.К.- роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:***5, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 00:30 часа на 26.06.2015г. до 23:00 часа 27.06.2015г. в условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 2388,44лв. /две хиляди триста осемдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/, от владението на различни лица, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1. За времето от 00:30 до 01:30 часа на 26.06.2015г. в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, обл. Бургас, общежитие «***», в стая, обитавана от М.А.С. отнел чужди движими вещи – 1 /един/ брой преносим компютър марка «Леново» /Lenovo/, модел “G500”, сериен № *************, окомплектован с батерия, зарядно устройство за него и черна на цвят платнена чанта с надпис “ТЕСНNIКА» на обща стойност 271,33 лв. /двеста седемдесет и един лева и тридесет и три стотинки/, 1 /един/ брой оптична мишка за компютър марка «OMEGA” на стойност 8,50 лв. /осем лева и петдесет стотинки/, 1 /един/ брой флашка за мобилен интернет “Max Telecom” със сериен № ******** и MAC № ***********, на стойност 19,90 лв. /деветнадесет лева и деветдесет стотинки/, един чифт сребърни обеци във формата на сърце с общо тегло 1,22 грама на стойност 3,00 лв. /три лева/, 1 /един/ брой висулка от сив метал във формата на ключе с тегло 1,92 грама на стойност 3,00 лв. /три лева/, 1 /един/ брой сребърна висулка във формата на сърце с тегло 2,16 грама на стойност 5,00 лева /пет лева/, 1 /един/ брой сребърна висулка с жълт на цвят камък “Сваровски” с тегло 1,67 грама, на стойност 4,50 лв. /четири лева и петдесет стотинки/, 1 /един/ брой сребърна верижка, тънка плетка с тегло 2,05 грама, на стойност 6,50 лв. /шест лева и петдесет стотинки/, 1 /един/ брой чифт обеци от сив метал във формата на знак безкрай с общо тегло 0,95 грама, на стойност 3,00 / три лева/, 1 /един/ брой чифт обеци от сив метал във формата на цвете с общо тегло 2,47 грама, на обща стойност 6,50 лв. /шест лева и петдесет стотинки/, 1 /един/ брой сребърна верижка, тънка плетка в кръг, скъсана в единия край с тегло 2,37 грама, на стойност 6,00 лв. /шест лева/, всички вещи на обща стойност 337, 23 лв. /триста тридесет и седем лева и двадесет и три стотинки/ от владението на М.А.С. от гр. Лом, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; 2. За времето от 00:30 до 01:30 часа на 26.06.2015г. в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, обл. Бургас, общежитие «***», в стая обитавана от Н.П.Д., отнел чужди движими вещи – 1бр. /един брой/ преносим компютър марка «Асус» /ASUS/, модел “*********, модел № ”ATHEROS/AR5B125”, окомплектован с батерия, оптична мишка, зарядно устройство и черна на цвят чанта марка “Фуджицу” /FUJITSU/, на обща стойност 342,67 лв. /триста четиридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/, 1 /един/ брой мишка за компютър марка “Фуджицу” /FUJITSU/ на стойност 8,50 лв. /осем лева и петдесет стотинки/, 1 /един/ брой мултицет, китайско производство на стойност 4,80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/, 1 /един/ брой харддиск с капацитет 500 GB /гигабайта/, на стойност 108 лв. /сто и осем лева/ и 1 /един/ брой поялник на стойност 12,00 лв. /дванадесет лева/, всички вещи на обща стойност 475,97 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки/, от владението на Н.П.Д. от гр. Елена, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; 3. За времето от 17:00 до 22:20 часа на 27.06.2015г. в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс “****”, от апартамент на приземния етаж, отнел чужди движими вещи – 1 /един/ брой преносим компютър марка “ДЕЛ” /DELL/, модел “INSPIRON N5010, окомплектован с батерия и зарядно устройство на стойност 358,90 лв. /триста петдесет и осем лева и деветдесет стотинки/, 1 /един/ брой нож, с надпис на острието “BUCК”, поставен в черен на цвят платнен калъф, на стойност 32,00 лв. /тридесет и два лева/, 1 /един/ брой пластмасова, черна на цвят кутия за очила с надпис “OXYDO” на стойност 02,00лв./два лева/, ведно с 8 /осем/ броя монети от по 2 /две/ стотинки, 8 /осем/ брой монети по 1 /една/ стотинка и 1 /един/ брой монета от един евроцент, 1 /един/ брой машинка за подстригване марка “Ремингтън” /REMINGTON/ на стойност 48,00 лв. /четиридесет и осем лева/, сумата от 50 /петдесет/ лева, 1 /един/ бр. ръчен мъжки часовник “Феручи” /FERUCCI/, на стойност 78,00 лв. /седемдесет и осем лева/, всички вещи на обща стойност 569,14 лв. /петстотин шестдесет и девет лева и четиринадесет стотинки/ от владението на Димитър Красимиров Гайдаров от гр. Сливен, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; 4. За времето от 17:00 до 22:20 часа на 27.06.2015г. в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс “****”, от апартамент на приземния етаж е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 150 /сто и петдесет лева/ лева, лична карта на името на А.В.Ц. ЕГН:********** с № ********, издадена на 06.03.2008г. от МВР – Велико Търново, 1 /един/ брой машинка за подстригване марка “Браун” /BRAUN/ на стойност 48,00 лв. /четиридесет и осем лева/, 1 /един/ брой комплект долнище и горнище на анцуг марка “Адидас” /Adidas/, размер М, на стойност 35,00 лв. /тридесет и пет лева/, всичко на обща стойност 233,00лв. /двеста тридесет и три лева/ от владението на А.В.Ц. от гр. Велико Търново, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; 5. За времето от 17:00 до 22:20 часа на 27.06.2015г. в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс “****”, от апартамент на приземния етаж е отнел чужда движима вещ – 1 /един/ брой преносим компютър марка “Тошиба” /TOSHIBA/, модел /SATELLITE L50-B-1VV/ сериен № ********, партиден № ********”, на стойност 791,10 лв. /седемстотин деветдесет и един лев и десет стотинки/ от владението на Диана Георгиева Джоганска от гр. София, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1, вр. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. “а” и б. “б”, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим, в затвор, или затворническо общежитие от закрит тип. Причинените от деянието имуществени вреди в размер на 2388.44 лева /две хиляди триста осемдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ са възстановени. Относно веществените доказателства – няма иззети и приложени веществени доказателства по делото. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият М.К.К. с посочена самоличност да заплати по сметка на Несебърския районен съд направените по делото разноски за извършени експертизи в размер на 306.10 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 119/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.К.К.
В законна сила от 12.2.2016г.
35 АНД No 174/2016, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕМОНА 2000 ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БУ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 12.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 174/2016г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ИЗПРАЩА делото на основание чл. 44, ал. 1 НПК на Върховния касационен съд. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
36 НОХД No 175/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.И.Ф. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 175/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.И.Ф. със защитник адв.Д. *** споразумение, съгласно което А.И.Ф.- роден на ***г***, турчин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2015 год., в гр.Несебър общ.Несебър, обл.Бургас, на главен път І-9, около 183 км. управлявал моторно превозно средство –лек автомобил марка „Мерцедес Е 200” с рег.№ ..... без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние с влязло в сила наказателно постановление № 15-0769-000207/28.04.2014 г. издадено от Началник група на сектор „ПП” при ОД МВР гр.Бургас по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, влязло в законна сила на 01.07.2015 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.2, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; - Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 175/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.И.Ф.
В законна сила от 12.2.2016г.
37 Гражданско дело No 762/2015, IV състав Искове по СК Х.Х.Х. Н.И.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 25.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на Х.Х.Х., ЕГН **********,***, против Н.И.П., ЕГН **********,***, за изменение на сключената между страните спогодба по гр.д. № 208/2013 г. по описа на РС- Добрич, като бъдат предоставени родителските права върху детето Р.Х.Х., ЕГН **********, на бащата; да се определи режим на лични контакти на детето с майката Н.И.П. всяка събота и неделя от месеца с преспиване, един месец през лятото, при условие, че не съвпада с отпуската на бащата, както и през Коледни или Новогодишни празници, както и през училищните ваканции; да бъде осъдена ответницата да заплаща на детето, чрез баща му, месечна издръжка в размер на 80 /осемдесет/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на законни основания за изменяването или прекратяването й; да бъде определено местоживеенето на детето на адреса на бащата. ОСЪЖДА Х.Х.Х., ЕГН **********,***, да заплати на Н.И.П., ЕГН **********,***, сумата от 550 лв. /петстотин и петдесет лева/, представляваща съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 15.2.2016г.
38 Гражданско дело No 1101/2015, IV състав Дела от административен характер П.Г.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1101/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.2.2016
Гражданско дело № 304/2016
В законна сила от 15.2.2016г.
39 НОХД No 253/2015, III състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.С.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 28.1.2016г.
ПРИЗНАВА Н.С.В., роден на ***г. в гр.Поморие, българин, български гражданин, средно специално образование, разведен, безработен, осъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е осъден със съдебно решение № ХІІ-1903/31.01.2011г., постановено по гр.д. № 5862/2010г. по описа на РС- гр.Бургас и влязло в законна сила на 25.03.2011г. да издържа свой низходящ – малолетния си син Г.Н. В., роден на ***г***, като му изплаща месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнил това свое задължение, в размер на две и повече месечни вноски, а именно в размер на 29 (двадесет и девет) вноски, дължими за периода от месец ноември 2012г. до месец март 2015г. включително, възлизащи на сумата от 2320.00 лв. (две хиляди триста и двадесет) лева, поради което и на основание чл.183, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.183, ал.4, вр. с ал.1 от НК. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Н.С.В.
Мотиви от 8.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
40 АНД No 682/2015, VI състав Административни дела СИТИ БИЛД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024500 от 04.06.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „С.Б.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 КТ за извършено нарушение по чл. 62, ал. 1, вр. чл. 1, ал. 2 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.2.2016
Наказателно дело № 2265/2015
В законна сила от 15.2.2016г.
41 АНД No 1493/2015, IV състав Административни дела Т.В.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.11.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000132 от 08.09.2015 г. на Началник отдел АНД в ГД „Автомобилна администрация”- гр. София, с което на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на Т.В.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за административно нарушение по чл.21, ал.1, т.7 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 15.2.2016г.
42 АНД No 1829/2015, V състав По ЗД по пътищата И.Й.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.1.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002198 от 20.08.2015г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Й.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас. НП-потвърдено
В законна сила от 15.2.2016г.
43 АНД No 1885/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.С.З. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.1.2016г.
ПРИЗНАВА П.С.З.- родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 13.08.2015г., около 23.00 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, кв.”С.В.”, бл.2, вх.”В”, стая № 2 на приземния етаж, в близост до хотел „Централ”, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите поп чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества, установени с протокол от физикохимическа експертиза № 519/2015г., а именно: 3,4 метилендиоксиметаамфетамин /МДМА/ със съдържание на МДМА 25.80 %, с нетно тегло 0.820 грама на стойност 24.60 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член Единствен на Постановление № 23 от 29.01.1998г. на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание „ГЛОБА” в размер на 800 (осемстотин) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходената част от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЦМУ- София с писмо рег.№ 251000-19353 от 17.08.2015г., които да бъдат унищожени след влизане на решението в законна сила. ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане на решението в законна сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.С.З. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 45.38 лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
П.С.З.
Мотиви от 2.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
44 Гражданско дело No 511/2014, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК В.Т.Ц. ВИНО ДЕН МАКС ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.Т.Ц., ЕГН **********,***, за приемане за установено съществуването на вземане против „ВИНОДЕНМАКС” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.В.Л., за сумата от 5000 лева, представляващи част от сумата от 15 000 лева, съставляващи неизплатени наемни вноски за периода от 20.03.2013 г. до 20.03.2014 г., по сключен между страните договор за наем на самостоятелен обект с идентификатор *******, находящ се в гр. Несебър, представляващ магазин № 4 с РЗП 25,41 кв.м., изграден в сграда с идентификатор *******”, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 16.04.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 391/17.04.2014 г. по ч.гр.д. № 391/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 391/17.04.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 391/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОСЪЖДА В.Т.Ц., ЕГН **********,***, да заплати на „ВИНОДЕНМАКС” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.В.Л., сумата от 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението и неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.2.2016
Гражданско дело № 1902/2015
В законна сила от 16.2.2016г.
45 АНД No 1945/2015, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ДИТЕМ 7 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.1.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1749/13.11.2015г. Директор на ТД на НАП - Бургас, с което на „Д.7” ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, КК“Слънчев бряг“ 8240, зона З., представлявано от управителя Д.Д.Д., на основание чл.46, ал.1 Закона за счетоводството/ЗСч/ за нарушение на чл.4, ал.3 от ЗСч е наложена имуществена санкция в размер на 500лв./петстотин/лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 16.2.2016г.
46 ЧНД No 138/2016, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Д.Е.К.,
И.Е.К.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ Постановление от 30.11.2015г. на Районна прокуратура-Несебър за спиране на досъдебно производство № 304 ЗМ 1368/2015г. по описа на РУ на МВР-Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Несебър с оглед необходимостта от извършване на допълнителни действия по разследване. Препис от определението да се връчи на РП-Несебър и на жалбоподателя. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.2.2016г.
47 НОХД No 177/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 16.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 177/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитър Илиев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.С.Р. със защитник адв.Паскалев от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което С.С.Р.- роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2016 г., около 16.30 часа. в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на пътна отсечка между главен път I -9 и с. Кошарица, срещу хотел “Рай”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка “Опел“, модел “Корса”, с рег. № ....., без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние с влязло в сила Наказателно постановление № 15-0304-003327/09.12.2015г., издадено от Началник Сектор при РУ - Несебър, влязло в законна сила на 17.12.2015 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „Глоба” в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, в Затвор или в Затворническо общежитие от закрит тип. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №177/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия С.С.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
С.С.Р.
В законна сила от 16.2.2016г.
48 ЧНД No 185/2016, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 16.2.2016г.
Прочетох лично протокола и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани вярно.
В законна сила от 16.2.2016г.
49 Гражданско дело No 21/2016, V състав Чл.19 ЗГР Ж.С.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ДОПУСКА промяна на собственото име на Ж.С.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, от „Ж.” на „Ж.”. Препис от влязлото в сила решение да се изпрати на Община Сунгурларе и Община Несебър за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние. Решението окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.2.2016г.
50 АНД No 565/2015, I състав Административни дела ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.10.2015г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024477/27.02.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на„П.М.Б.” ООД с ЕИК - ........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Т.Д. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024477/27.02.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 17.2.2016
Наказателно дело № 2188/2015
В законна сила от 17.2.2016г.
51 АНД No 655/2015, IV състав По ЗД по пътищата И.Б.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.10.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-000775 от 30.04.2015 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушения на чл.139, ал.5 и чл.157, ал. 8, двата от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4 и чл.185 от същия закон, на И.Б.Б., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 300 лв. и 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2016
Наказателно дело № 2268/2015
В законна сила от 17.2.2016г.
52 АНД No 1471/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.П.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.2.2016г.
ПРИЗНАВА Л.П.Г.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, общежитие С. № 1, ап...., настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2015г., около 14.30 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на главната алея, в близост до бистро „Кондор”, в посока кръстовище „Свежест”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено” модел „Клио” с рег.№ ....., без съответно свидетелство за управление, установено с акт за установено административно нарушение № 119728/01.09.2015г., в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 14- 0304- 000449/24.04.2014г., издадено от Началника на РУ Полиция- Несебър към ОД на МВР- Бургас, влязло в законна сила на 28.10.2014г. за същото деяние (управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач, без съответно свидетелство за управление)- престъпление по чл.342в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 2500 (Две хиляди и петстотин) лева в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК, Л.П.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 201.58 лв. /двеста и един лева, петдесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Л.П.Г.
Мотиви от 26.2.2016г.
В законна сила от 17.2.2016г.
53 АНД No 26/2016, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК КОНДОР ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.2.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 26/16г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.
В законна сила от 17.2.2016г.
54 НОХД No 132/2016, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 8.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 132/2016 г. по описа на РС- Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения. Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.
В законна сила от 17.2.2016г.
55 АНД No 1434/2015, I състав Административни дела ВИК МАР-13 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ 062/17.08.2015 год. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните - Бургас, с което за нарушение на чл.12 ал.1 от Закона за храните, на основание чл.42 ал.2 от ЗХ, на В.М." ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Н.П. е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2016
Наказателно дело № 77/2016
В законна сила от 18.2.2016г.
56 Гражданско дело No 959/2015, I състав Искове по СК М.Ю.Д. Ю.К.Д.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.2.2016г.
ЗАМЕСТВА СЪГЛАСИЕТО на Ю.К.Д., ЕГН: ********** с адрес: ***, общежитие ********, за попълване и подаване на заявление за издаване и получаване на паспорт за пътуване в чужбина по реда на Закона за българските лични документи на детето му М.Ю.Д., ЕГН: **********.., роден на ***г***. ПОСТАНОВЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението на основание чл.127а, ал.4 от Семейния кодекс. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.2.2016г.
57 АНД No 386/2015, II състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 38-43/21.05.2015г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност", /ДАНС/ гр.София, с което на основание чл.23, ал.4, вр.ал.1 от ЗМИП , за нарушение по чл. 4, ал. 3 от ЗМИП, предл.второ от ЗМИП на „И.5.“ ООД, ЕИК: ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Й.Д.Й. е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева като намалява размера на санкцията от 5000 лева на 2000 /две хиляди/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №38-43/21.05.2015г. г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, /ДАНС/ гр.София, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2016
Наказателно дело № 2370/2015
В законна сила от 19.2.2016г.
58 АНД No 387/2015, II състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 38-44/21.05.2015г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност", /ДАНС/ гр.София, с което на основание чл.23, ал.4, вр.ал.1 от ЗМИП , за нарушение по чл. 4, ал. 3 от ЗМИП, предл.второ от ЗМИП на „И.5.“ ООД, ЕИК: ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Й.Д.Й. е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева като намалява размера на санкцията от 5000 лева на 2000 /две хиляди/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №38-44/21.05.2015г. г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, /ДАНС/ гр.София, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 19.2.2016
Наказателно дело № 2369/2015
В законна сила от 19.2.2016г.
59 АНД No 388/2015, I състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.10.2015г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 38-45/21.05.2015г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност", /ДАНС/ гр.София, с което на основание чл.23, ал.4, вр.ал.1 от ЗМИП , за нарушение по чл. 4, ал. 3 от ЗМИП, предл.второ от ЗМИП на И.5." ООД, ЕИК: 201911225, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Й.Д.Й. е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева като намалява размера на санкцията от 5000 лева на 2000 /две хиляди/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №38-45/21.05.2015г. г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, /ДАНС/ гр.София, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2016
Наказателно дело № 2387/2015
В законна сила от 19.2.2016г.
60 АНД No 581/2015, VI състав По ЗУТ В.Д.К. ДНСК-СЕКТОР БУРГАС-РДНСК Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № Б-5-РДНСК-2 от 09.06.2015г., издадено от началника на РО НСК – Бургас при РДНСК – Югоизточен район, с което на В.Д.К., ЕГН **********,***, на основание чл. 233 от ЗУТ за извършено нарушение на 178, ал. 1 от ЗУТ, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 300 лв. на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Наказателно дело № 32/2016
В законна сила от 19.2.2016г.
61 НОХД No 209/2016, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.А.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 209/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър и адв.С.И., в качеството му на защитник на подсъдимият В.А.И. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.А.И.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, к-с „Вл.Варненчик”, 402, вх.2, ет.4, ап.25, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2015 год., около 01.30 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, на ул.»Славянска», в близост до х-л «Амигос», без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал.1 вр. с чл.30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, ДЪРЖАЛ в портфейла си високо рисково наркотично вещество – кокаин, съдържащо се в найлоново пликче бяло прахообразно вещество с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент кокаин 60.30 % тегловни процента, с нетно тегло 0.158 гр., на стойност 25.28 лв. (двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки), определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 506/12.08.2015 год. по описа на БНТЛ-Бургас, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, вр.чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер 1000 /хиляда/ лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата, веществените доказателства по делото, съставляващи остатъка от наркотичното вещество и опаковките, в които същото се е съдържало, които следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият В.А.И., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата в размер на 44.17 лв. /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляващи направените по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 209/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия В.А.И. мярка за неотклонение като счете, че същата следва да бъде отменена. С оглед изложеното и на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304 ЗМ 1384/2015 г. по описа на РУП- Несебър спрямо подсъдимия В.А.И. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
В.А.И.
В законна сила от 19.2.2016г.
62 АНД No 389/2015, III състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.9.2015г.
НП-потвърдено на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 38-46, екз.1 от 21.05.2015г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” град София, с което на основание чл.23, ал.4, вр. ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), на „И.5.” ООД, ЕИК 201911225, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Й.Д.Й., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5 000 лева за извършено нарушение по 4, ал.3 от ЗМИП. Разпореждането подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2016
Наказателно дело № 2346/2015
В законна сила от 22.2.2016г.
63 АНД No 668/2015, VI състав По ЗД по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 16.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-002390 от 02.09.2014г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Г.С.С., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за 24 месеца, а на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2016
Наказателно дело № 2267/2015
В законна сила от 22.2.2016г.
64 НОХД No 754/2015, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.И.,
ТУРКУ, ТАДЖЕР И ТУРКУ ООД
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 8.10.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.С.И., родена на ***г***, с постоянен адрес:***4, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 24.06.2014г. в магазин, находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. Бургас, на ул. Рибарска, № 1, стопанисван от „М. 68”, ЕООД, с управител и собственик М.С.И. с ЕГН ********** ***, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл. 13, ал. 1 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателя и да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (притежателят на право върху марките може да разреши използването й за всички или аз част от стоките и услугите, за които е регистрирана и част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма), използвал в търговската си дейност, като излагал за продажба стоки, носещи инициали на марки, обект на това изключително право, без правно основание, а именно: 82 бр. блузи с надпис Пол Шарк по 42.00 лв. за брой като оригинали и по 23.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Пол Шарк /POUL & SHARK/, притежание на DAMA SPA, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 4 бр. ризи с надпис Пол Шарк по 60.00 лв. за брой като оригинали и по 25.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Пол Шарк /POUL & SHARK/, притежание на DAMA SPA, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 7 бр. пуловери с надпис Пол Шарк по 30.00 лв. за брой като оригинали и по 24.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Пол Шарк /POUL & SHARK/, притежание на DAMA SPA, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 4 бр. якета с надпис Пол Шарк по 73.00 лв. за брой като оригинали и по 30.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Пол Шарк /POUL & SHARK/, притежание на DAMA SPA, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 37 бр.блузи с надпис Хуго Бос по 43.00 лв. за брой като оригинални и по 23.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Хуго Бос /BOSS/, притежание на HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 27 бр. блузи с надпис Томи Хилфигер по 22.00 лв. за брой като оригинали и по 22.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Томи Хилфигер /Tommy Hilfiger Licensing LCC /, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 4 бр. пуловери с надпис Томи Хилфигер по 25.00 лв. за брой като оригинали и по 25.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Томи Хилфигер /Tommy Hilfiger Licensing LCC /, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 21 бр. блузи с надпис Поло Р.Л. по 32.00 лв. за брой като оригинали и по 22.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Поло Р.Л., притежание на The Polo Lauren Company L.P, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 2 бр. ризи с надпис Поло Р.Л. по 63.00 лв. за брой като оригинали и по 26.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Поло Р.Л., притежание на The Polo Lauren Company L.P, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 10 бр. пуловери с надпис Поло Р.Л. по 34.00 лв. за брой като оригинали и по 24.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Поло Р.Л., притежание на The Polo Lauren Company L.P, представлявано от Т.Т.и Т. ООД; 13 бр. якета с надпис Поло Р.Л. по 78.00 лв. за брой като оригинали и по 28.00 лв. за брой като реплика на оригиналната марка, означени със знак сходен на регистрираната марка Поло Р.Л., притежание на The Polo Lauren Company L.P, представлявано от Т.Т.и Т. ООД, идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки, като общата стойност на стоките е 8623,00 лв. (осем хиляди и шестстотин двадесет и три) лв. като оригинали и 4937.00 лв. (четири хиляди деветстотин и тридесет и седем)лв. като реплики на оригиналната марка, поради което на основание чл.304 от НПК, я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, вр с чл. 13, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 от ЗМГО. След влизане на присъдата в сила препис от обвинителния акт, препис от експертизите и препис от присъдата да се изпратят на Патентното ведомство на Република България за преценка за евентуално извършено административно нарушение по ЗМГО. На основание чл.111, ал.1 от НПК, вр. чл.172б, ал.3 от НК веществените доказателства по делото да се съхраняват и пазят в РУП – Н. до произнасяне от Патентното ведомство на Република България. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
М.С.И.
Мотиви от 23.10.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Определение от 3.11.2015
Наказателно дело № 1083/2015

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Присъда от 5.2.2016
Наказателно дело № 1259/2015
В законна сила от 22.2.2016г.
65 АНД No 1503/2015, VI състав По ЗД по пътищата Б.А.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.12.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА № 15-0304-001384 от 24.06.2015г., издадено от ВНД „началник сектор” към ОД на МВР Бургас, РУ гр. Несебър, с което на Б.А.М., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 22.2.2016г.
66 НОХД No 64/2016, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 27.1.2016г.
С оглед липсата на подсъдимия в залата, въпреки редовното му уведомяване, видно от отбелязването в списъка за призоваване, съдът намира, че ход на делото не може да бъде даден, като предвид характера на производството и задължителното лично участие на подсъдимия в него, следва да бъде прекратено производството и делото върнато на РП- Несебър. Предвид на това ОПРЕДЕЛИ:№67 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 64/2015 г. по описа на РС- Несебър. ВРЪЩА делото на РП- Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред БОС в 7- дневен срок, който за явилите се страни тече от днес, а за подсъдимия- от уведомяването му.
В законна сила от 22.2.2016г.
67 ЧНД No 156/2016, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК А.Т.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 12.2.2016г.
Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : № 81 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на А.Т.И., ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 304 ЗМ-622/2015 г. по описа на РУП – Несебър, за изменение на мярката му за неотклонение от “Задържане под стража” в по-лека такава. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 65, ал. 6 от НПК едномесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане от обвиняемия, или неговия защитник, на същото основание да бъде недопустимо. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест насрочва делото за 19.02.2016г. от 14:00 ч., за които дата и час страните са уведомени от днес.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.2.2016
Наказателно дело № 167/2016
В законна сила от 22.2.2016г.
68 НОХД No 214/2016, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 214 /2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият К.Г.Б., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ул. „Ц.С. І” №.., ет.2; българин, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 11.02.2016г., около 21,25ч. в гр. Равда, община Несебър, област Бургас, в близост до спортен комплекс „Равда”, с посока на движение от центъра на гр. Равда към магазин „Лидъл”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „307” с рег. № ..... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,61 (едно цяло и шестдесет и едно) на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №110/12.02.2016г. на БНТЛ – ОДМВР – Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия К. Гинев Б. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г от НК обвиняемия К.Г.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия К.Г.Б. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 42,16 лв. (четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки), представляващи направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №214/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.Г.Б.
В законна сила от 22.2.2016г.
69 Гражданско дело No 756/2015, III състав Установителни искове по чл.422 ГПК М.-Х.М. ЕТ Л.-Л.П. ЕТ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.1.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ „**********”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Л.Л.П. с ЕГН **********, ЧЕ ДЪЛЖИ на ЕТ „****** – Х.М.”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Х.Д.М. с ЕГН **********, сумата в размер на 5 319,75 лв. (пет хиляди триста и деветнадесет лева и 75 ст.), представляваща част от деветата погасителна вноска с падеж до 30.06.2010г. по силата на споразумение от 17.10.2009г. за заплащане стойността на извършени строително монтажни дейности, сумата в размер на 1 625,40 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева и 40 ст.), представляваща мораторна лихва за периода от 01.07.2012г. до 30.06.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.07.2015г. до окончателното й изплащане, за които суми е издадена заповед № 337 от 03.07.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 550/2015г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА ЕТ „**********”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Л.Л.П. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „****** – Х.М.”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Х.Д.М. с ЕГН **********, сумата в размер на 138,90 лв. (сто тридесет и осем лева и 90 ст.), представляваща разноски за платена държавна такса, и сумата в размер на 570 лв. (петстотин и седемдесет лева), представляваща разноски за платено адвокатско възнаграждение в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 550/2015г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА ЕТ „**********”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Л.Л.П. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „****** – Х.М.”, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Х.Д.М. с ЕГН **********, сумата в размер на 138,90 лв. (сто тридесет и осем лева и 90 ст.), представляваща направените по настоящото дело разноски за платена държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.2.2016г.
70 АНД No 1787/2015, VI състав По ЗД по пътищата К.Д.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.1.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-002761 от 06.10.2015г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на К.Д.Р., ЕГН **********,***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 150 лв., а на основание чл. 185 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 157, ал. 6 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 23.2.2016г.
71 АНД No 1866/2015, IV състав По ЗД по пътищата Г.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.2.2016г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002459/31.08.2015 г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, в частта, с която за нарушения на чл. 20, ал.2, и чл. 123, ал.1, т.3, всички от Закона за движение по пътищата, на основание чл.179, ал.2, и чл.175, ал.1, т.5, от същия закон, на Г.И.М., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 150 лв., „Глоба” в размер на 200 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 5 месеца. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002459/31.08.2015 г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, в частта, с която за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Г.И.М., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания, като НАМАЛЯВА същите както следва: „Глоба”- от 700 лв. на 500 лв., а „Лишаване от право да управлява МПС”- за срок от 8 месеца на 5 месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002459/31.08.2015 г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.2.2016г.
72 АНД No 1951/2015, II състав Административни дела Х.Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 3.2.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000571/30.11.2015г. на Началника на областен отдел „Автомобилна администрация”-Бургас, с което на Х.Н.Д. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.45, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ и на осн.чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.2.2016г.
73 НОХД No 215/2016, V състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Д.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 23.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 215/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитрина Црънкова – прокурор в РП-Несебър и адв.Д. *** - упълномощен защитник на подсъдимия М.Д.Г. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА М.Д.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2015г., около 14,00 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, общ. Несебър, кв. „К.“ № ... в магазин „в.м.“, нанесъл последователни удари с юмруци в лявата на част на главата на Д.В. ***, в резултат на което причинил на В. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дъгата на лявата зигоматична кост /ябълчната кост/, довела до трайно затруднение на дъвченето, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Д.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър, сумата в размер на 50 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 215/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.Д.Г.
В законна сила от 23.2.2016г.
74 НОХД No 216/2016, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 23.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №216/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитър Илиев – прокурор в РП-Несебър, адв.С.Д. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия С.В.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА обвиняемия С.В.К. за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2013г. около 16.00ч. в к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, на пътен участък в района на хотел “Грийн Хитинг”, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Лупо” с рег. № Р 3062 РН с посока на движение от главната алея на к.к. “Слънчев бряг” към кръстовище с главен път І-9 /Варна – Бургас/ е нарушил правилата за движение, визирани в следните разпоредби на Закона за движение по пътищата: Чл. 5. (1) Всеки участник в движението по пътищата: 1. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди; Чл. 21. (1) При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h:, за категория В – в населено място -50 км. в час, като управлявал с 83,18 км.в час; Чл. 23. (1) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко; Чл. 25. (1) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение. (2) При извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по нея. Когато такава маневра трябва едновременно да извършат две пътни превозни средства от две съседни пътни ленти, с предимство е водачът на пътното превозно средство, което се намира в дясната пътна лента; Чл. 47. Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство и Чл. 123. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен: Ал.2. когато при произшествието са пострадали хора: а) да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи; б)да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието; в)до пристигането на представителя по буква "б", съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него; И Е ДОПУСНАЛ пътно транспортно произшествие с лек автомобил “Фиат Браво” с рег.№ А 2628 КВ, като по непредпазливост причинил на З.П.Л. ЕГН: ********** - пътник в лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Лупо” с рег. № Р 3062 РН, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване с луксация на лява дланна става, което е причинено трайно затруднение на движението на лявата ръка за срок от около 2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, като е избягал от местопроизшествието, поради което и на основание чл.343, ал.3, предл. 6-то, б.”а”, предл. второ, вр. с ал.1, б.”б”, предл. второ, вр.чл.342, ал.1 от НК, във чл.5, ал.1, т.1, вр. чл.21, ал.1, чл.23, ал.1, чл.25, ал.1 и ал.2, вр. чл.47, и чл.123, ал.1, т.2, б.”а”, б.”б” и б.”в” от ЗДвП, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 вр. чл. 2, ал. 2 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното Наказание „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на обвиняемия К. кумулативно предвиденото в чл. 343г от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява моторно превозно средство. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия С.В.К. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Несебър сумата от 304.46 лева (триста и четири лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №216/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.В.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
С.В.К.
В законна сила от 23.2.2016г.
75 ЧНД No 220/2016, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 23.2.2016г.
НАЗНАЧАВА за защитник на ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МОЕВ с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 304 ЗМ – 129/2016г. по описа на РУ-гр.Несебър – адв.Е.С. ***. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.2.2016г.
76 НОХД No 221/2016, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 221/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Д.Г.М., роден на *** ***, С постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 15.02.2016 г., около 00.00 часа на бетонен път в с Равда, общ.Несебър, област Бургас пред к-с „****” в посока от магазин „****” към к-с „****”, управлявал моторно превозно средство – л.а. „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – с 2.00 /две цяло на хиляда/, установено по надлежния ред- протокол от химическа експертиза №120/2016 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Д.Г.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Д.Г.М. е било отнето по административен ред, считано от 15.02.2016 год. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Д.Г.М. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 36,66 лв. (тридесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки), представляващи направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 221/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Г.М.
В законна сила от 23.2.2016г.
77 ЧНД No 222/2016, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 23.2.2016г.
НАЗНАЧАВА за защитник на МЕТОДИ ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВ с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 304 ЗМ – 127/2016г. по описа на РУ-гр.Несебър – адв.С.М. ***. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.2.2016г.
78 НОХД No 223/2016, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 23.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 223/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.М. ***- назначена за защитник на подсъдимия М.Ц.Г. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА М.Ц.Г. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, общ работник в строителството, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2016 год., около 01.00 часа на ГП І-9, пътя Бургас- Варна в района на кръстовище «Жанет», общ.Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.З0 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високо рискови наркотични вещества– метаамфетамин с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент 7.80 % тегловни процента, с нетно тегло 0.203гр. на стойност 05.07 лв. (пет лева и седем стотинки), определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 086/15.02.2016 год. по описа на БНТЛ –Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева. ОТНЕМА на основане чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: 1бр.плик, съдържащ опаковките от наркотичните вещества, както и останалата част от наркотичните вещества, находящи се в ЦМУ-гр.София, които да се УНИЩОЖАТ след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Ц.Г. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър, сумата в размер на 47,08 лева (четиридесет и седем лева и осем стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 223/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.Ц.Г.
В законна сила от 23.2.2016г.
79 Гражданско дело No 489/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Е.Н.И. Ж.С.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 15.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА осн.чл.231, ал.1 от ГПК производството по гр.д.№ 489/2015г. по описа на НРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 24.2.2016г.
80 АНД No 234/2015, IV състав Административни дела ДИ ЕНДЖЪЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.12.2015г.
НП-потвърдено по труда”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „Д.Е.” ООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.К.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 24.2.2016г.
81 АНД No 1956/2015, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ПЛАКСИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.2.2016г.
Съдът като констатира, че обжалваното НП № 1234 от 16.09.2015г. е връчено на 15.12.2015г. на жалбоподателя, а жалбата против същото е депозирана в съда на 23.12.2015г., тоест след изтичане на седмодневния срок, който е изтекъл на 22.12.2015г.- работен ден, намира, че същата е недопустима като просрочена, поради което производството подлежи на прекратяване. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: №83 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като просрочена, жалбата от „П.” ООД с ЕИК ........ против НП № 1234/16.09.2015г., като обявява същото за влязло в сила. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1956/2015г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес за административно- наказващият орган, а за дружеството- жалбоподател от датата на уведомяването.
В законна сила от 24.2.2016г.
82 АНД No 1959/2015, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ПЛАКСИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.2.2016г.
Съдът като констатира, че обжалваното НП № 1237 от 16.09.2015г. е връчено на 15.12.2015г. на жалбоподателя, а жалбата против същото е депозирана в съда на 23.12.2015г., тоест след изтичане на седмодневния срок, който е изтекъл на 22.12.2015г.- работен ден, намира, че същата е недопустима като просрочена, поради което производството подлежи на прекратяване. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: № 83 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като просрочена, жалбата от „П.” ООД с ЕИК ......... против НП № 1237/16.09.2015г., като обявява същото за влязло в сила. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1959/2015г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес за административно- наказващият орган, а за дружеството- жалбоподател от датата на уведомяването.
В законна сила от 24.2.2016г.
83 АНД No 110/2016, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.А.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.2.2016г.
ПРИЗНАВА В.А.Н.- родена на ***г. в гр.Сливен, с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, разведена, със средно образование, неосъждана, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 18.01.2016г., около 22.20 часа на главен път І-9, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, до КПП „Кошарица” управлявала моторно превозно средство- товарен автомобил „Опел”, модел „Корса” с ДК № ....., без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването й по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 15- 0304- 003136/2015г. на Началник РУ- Несебър, влязло в сила на 28.11.2015г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.А.Н.
Мотиви от 11.2.2016г.
В законна сила от 24.2.2016г.
84 АНД No 1861/2015, VI състав По ЗД по пътищата М.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.2.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-002386 от 02.09.2015г., издадено от ВНД Началник сектор към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на М.М.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ (отм.) за извършено нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ (отм.) е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв., като НА ОСНОВАНИЕ чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 500 лв. на 250 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 25.2.2016г.
85 Гражданско дело No 425/2015, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.Я.Я.,
Д.Д.Г.,
В.Я.Т.,
Н.Г.Г.
УНИТУРС АД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Я.Я., ЕГН **********, с адрес ***, срещу „У.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, к. к. „Слънчев бряг”, апартхотел „Х.”, частичен иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 3 от ЗЗД, за присъждане на сумата от 1000 евро - част от цялата дължима сума в общ размер от 10 000 евро, представляваща получена от ответника престация на отпаднало основание - развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.04.2006г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д. Г., ЕГН **********, с адрес *** 14 А, срещу „У.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, к. к. „Слънчев бряг”, апартхотел „Х.”, частичен иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 3 от ЗЗД, за присъждане на сумата от 1000 евро - част от цялата дължима сума в общ размер от 10 000 евро, представляваща получена от ответника престация на отпаднало основание - развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.04.2006г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Я.Т., ЕГН **********, с адрес ***, срещу „У.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, к. к. „Слънчев бряг”, апартхотел „Х.”, частичен иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 3 от ЗЗД, за присъждане на сумата от 1000 евро - част от цялата дължима сума в общ размер от 10 000 евро, представляваща получена от ответника престация на отпаднало основание - развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.04.2006г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Г.Г., ЕГН **********, с адрес *** 14 А, срещу „У.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, к. к. „Слънчев бряг”, апартхотел „Х.”, частичен иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 3 от ЗЗД, за присъждане на сумата от 1000 евро - част от цялата дължима сума в общ размер от 15 000 евро, представляваща получена от ответника престация на отпаднало основание - развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 22.05.2006г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 26.2.2016г.
86 Гражданско дело No 1107/2015, II състав Облигационни искове Д.Т.Д. Л.В.Т.,
Н.А.Х.,
Г.Б.Т.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 5.2.2016г.
Мотивиран от гореизложените съображения и на осн.чл.129, ал.3 от ГПК О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1107/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 26.2.2016г.
87 АНД No 751/2015, I състав По ЗД по пътищата И.Ж.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2015г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-0304-001830/28.07.2015 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.150 от ЗДвП на И.Ж.Ж., ЕГН **********, с адрес *** е наложено наказание „глоба” в размер на 300 /триста/ лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №14-0304-001830/28.07.2015 г. на Началника на РУП – Несебър спрямо И.Ж.Ж., ЕГН **********, с адрес *** в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 26.2.2016
Наказателно дело № 2200/2015
В законна сила от 26.2.2016г.
88 ЧНД No 6/2016, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 10.2.2016г.
на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, вр. чл. 25, вр. чл. 23 НК Несебърския районен съд, О П Р Е Д Е Л И: НАЛАГА на осъдения И.М.А., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, безработен, средно образование, ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА по присъдите по НОХД № 7282/2009г. по описа на Районен съд гр. Варна, НОХД № 2375/2010г. по описа на Районен съд гр. Варна, НОХД № 2869/2010г. по описа на Районен съд гр. Варна, НОХД № 836/2010г. по описа на Районен съд гр. Ямбол, НОХД № 6545/2010г. по описа на Районен съд гр. Варна и НОХД № 440/2013г. по описа на Районен съд гр. Несебър. На основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 25, ал. 2 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание изтърпяното наказание, определено по ЧНД № 1189/2011г. по описа на Районен съд гр. Варна, като определеното общо наказание да се счита за изтърпяно изцяло на 07.07.2013г. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 от НК към определеното общо наказание наложеното на осъдения по НОХД № 440/2013г. по описа на Районен съд гр. Несебър наказание „Лишаване от право” да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл. 25, ал. 2 ПРИСПАДА от присъединеното наказание „Лишаване от право” времето, през което осъденият е бил лишен от право по НОХД № 440/2013г. по описа на Районен съд гр. Несебър, считано от 18.07.2013г. НАЛАГА на осъдения И.М.А. (със снета самоличност) едно общо най-тежко НАКАЗАНИЕ по присъдите по НОХД № 3241/2015г. по описа на районен съд гр. Варна, НОХД 1167/2015г. по описа на районен съд гр. Несебър и НОХД № 1817/2015г. по описа на Районен съд гр. Несебър, а именно: „Пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца, с периодичност за явяване и подписване два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от една година. На основание чл. 25, ал. 2 ПРИСПАДА от така наложеното наказание изтърпяното наказание „Пробация” по НОХД № 3241/2015г. по описа на районен съд гр. Варна. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 от НК към определеното общо наказание наложеното на осъдения по НОХД № 1817/2015г. по описа на Районен съд гр. Несебър наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл. 25, ал. 2 ПРИСПАДА от присъединеното наказание „Лишаване от право” времето, през което осъденият е бил лишен от право по НОХД № 3241/2015г. по описа на районен съд гр. Варна, считано от 24.09.2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.
И.М.А.
В законна сила от 26.2.2016г.
89 ЧНД No 47/2016, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.М.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.2.2016г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: №76 ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения О.М.Р., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** едно ОБЩО най-тежко наказание измежду наложените по НОХД № 3889/2014 г. по описа на РС- Бургас; по НОХД № 272/2014г. по описа на РС- Поморие; по НОХД № 751/2014 г. по описа на РС- Несебър и по НОХД № 1570/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” режим за изтърпяване на наказанието в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 и ал.3 НК определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от пет месеца като изтърпяно изцяло за периода от 22.10.2014г. до 21.03.2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
О.М.Р.
В законна сила от 26.2.2016г.
90 НОХД No 255/2016, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 26.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 255/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. Б.П. ***- упълномощен защитник на обвиняемия Р.С.Б., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Р.С.Б.- роден на *** ***, к/с ”*****************, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, работи в охранителна фирма, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2014 год., около 07.30 часа в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, в районна на клуб „******** нанесъл на К.А.К. няколко удара със сгъваема метална палка в областта на главата и тялото, с което му причинил разкъсно контузна рана в лява челна област, охлузване по главата, кръвонасядане с травматичен оток на клепачите на лявото око, рана по лигавицата на долна устна и кръвонасядане на ляв горен крайник, което е реализирало медико биологичния признак „временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди /без да е предизвикано от пострадалия, на обществено място, изразяващо явно неуважение към обществото и към неприкосновеността на личността и грубо нарушаващо обществения ред/, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ШЕСТ МЕСЕЦА; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА ГОДИШНО за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Р.Б. да заплати в полза на Държавата по сметката на РС - Несебър сумата в размер на 54.27 лв. /петдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки/ лева, представляваща направените по ДП разноски. Определението не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед направеното искане от защитника на обвиняемия, съдът намира, че са налице предпоставките за провеждане на производство по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК. ПРИСТЪПВА към изслушване на становищата на страните за приложението на чл.306 от НПК. ПРОКУРОРЪТ: Налице са условия за прилагане предпоставките на чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр чл.23 от НК за определяне на едно общо наказание на осъденото лице, а именно измежду наложеното в днешно съдебно заседание наказание и по НОХД № 2608/14г. на РС- Бургас, в сила от 12.11.2014г., като определи общо наказание, а именно най- тежкото измежду наложените по двете присъди, а именно по НОХД № 255/16г., като зачете на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното до момента, съгласно представената справка от защитника. Адв.П.: Присъединявам се към становището на прокурора. ОБВИНЯЕМИЯТ: Присъединявам се към казаното от прокурора. СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките на чл.306, ал.1, т.1 от НПК вр чл.23 ал.1 от НК. Извършени са две деяния в периода 23.08.2014г. и 26.08.2014г. като присъдата по първото от тях е влязла в сила на 12.11.2014г., тоест наказанията по двете присъди могат да бъдат групирани помежду си. Следва да се определи едно общо, най-тежко наказание, а именно наказанието наложено с одобреното споразумение по настоящото дело. Следва да се приспадне изтърпяното наказание по НОХД № 2608/2014г. по описа на РС- Бургас. Така мотивиран и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : НАЛАГА на осъдения Р.С.Б.- роден на *** ***, к/с ”*****************, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, работи в охранителна фирма, ЕГН:********** едно общо, най-тежко наказание измежду осъжданията му по НОХД № 2608/14г. на РС- Бургас и НОХД № 255/16г. по описа на РС- Несебър, а именно ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ШЕСТ МЕСЕЦА; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА ГОДИШНО за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното изцяло наказание „Пробация” по НОХД № 2608/2014г. по описа на РС- Бургас. Определението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 255/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: За одобряване на постигнатото между страните споразумение да се изпрати съобщение на пострадалия К.А.К. с адрес ***, на основание чл. 382, ал. 10 от НПК, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд. Пострадалият да бъде уведомен и на посочения от него телефон – на л. 89 от ДП.
Р.С.Б.
В законна сила от 26.2.2016г.