РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2010г. до 31.03.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 452/2009, I състав Административни дела С. - Ж. Н. ЕТ РИОКОЗ БУРГАС,
Д.П.Н.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 22.12.2009г., в законна сила от 01.03.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-433/15.06.2009 г. на директора на РИОКОЗ- Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните (ЗХ) е наложено на ЕТ "С. Ж.Н." със седалище и адрес на управление: с. Гюльовца, общ. Несебър, ул. "**********, представляван от Ж.Г.Н., административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лева, за нарушение по чл.16а, ал.1 от ЗХ, вр. чл.58, т.2 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиената на храните, за това, че не упражнява контрол относно спазването на нормативните изисквания на всички етапи от съхранение и предлагане на храните в обект- кафене, находящо се в с. Гюльовца, общ. Несебър, ******************** с оглед създаването на условия за защита на храните от замърсяване, като допуска съхранението на храни в склада да е в непосредствена близост до лични вещи и почистващ инвентар- пакетирани захарни изделия и безалкохолни напитки до кофа за чистене и чувал с тоалетна хартия, опаковки кашкавал и колбаси до купи, панерчета, буркани и други вещи на плота.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
2 НАХД No 758/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Ж.П. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 09.01.2010г., в законна сила от 01.03.2010г.
ПРИЗНАВА И.Ж.П. *** к-с"*********, български гражданин ЕГН ********** , за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.09г. около 2.30ч., в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, срещу хотел "Хризантема ", управлявал МПС -лек автомобил "БМВ318" с ДК№ *********** в едногодишния срок от

3
наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление-наложено с НП №8428/29.05.09г. престъпление по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 2 000 /две хиляди/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

И.Ж.П.
Мотиви от 08.02.2010г.
 
3 НОХД No 128/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Й.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 01.03.2010г., в законна сила от 01.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 128/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият Л.С. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което:
Л.Й.С., роден на ***г***, с ЕГН **********, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, ученик, с постоянен адрес:***, настоящ адрес: Социално-педагогически интернат- гр.Стралджа, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2009г., в с.Гюльовца, общ.Несебър, ул. "Г.С.Раковски" № 10, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието си и можещ да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот- счупване на прозорец, е отнел чужда движима вещ- телевизор марка "Нео", модел "1400 SB", 14 инча, на стойност 90.00 лева, от владението на Д. Т. Л. с ЕГН **********, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.55, ал.1, т.2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 (шест) месеца, с периодичност два пъти седмично;
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 (шест) месеца;
- "Включване в програми за обществено въздействие" за срок от 6 (шест) месеца.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Л.Й.С. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 128/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно.


Л.Й.С.
 
4 НОХД No 130/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.М.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 01.03.2010г., в законна сила от 01.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 130/2010г. по
описа на РС - гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и
подсъдимият П.М.К. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което П.М.К., роден на
*** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно
специално образование, управител на "Н.с." ООД- гр.Бургас,
ул.**********, ЕГН:**********, настоящ адрес ***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.01.2010
год. около 23.40 часа в к.к. "Слънчев бряг", общ.Несебър, пред хотел "Централ",
управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Рено Еспейс"
с ДК№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно
1.90 промила, установено по надлежния ред протокол от химическа експертиза
№73/28.01.2010 год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55,
ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2 и 5, вр.с ал.3, т.1 и 2, вр.с
чл.42б, ал.1, вр. чл.43, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца с
периодичност два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/
месеца.
-Поправителен труд за срок от 7 /седем/ месеца с удръжка 15% от трудовото възнаграждение в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК П.М.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което П.М.К. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 20.01.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК П.М.К. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 /тридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски за съдебно-химическа експертиза.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 130/2010г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

П.М.К.
 
5 НАХД No 4292/2008, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Д.Я. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 02.03.2010г.
ПРИЗНАВА С.Д.Я. за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2008г. в гр.Св.Влас, общ.Несебър в качеството си на управител на ЕООД"********" гр.Ямбол, без надлежно разрешение от Дирекция Инспекция по труда" приел ненавършилата 18-годишна възраст В. К.К. с ЕГН - ********** на работа като сервитьор в стопанисваното от него бистро "Бисер", находящо се в гр.Св.Влас - престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 600 /шестстотин/ лева.
С.Д.Я.
Мотиви от 20.02.2009г.
 
6 НАХД No 217/2009, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 21.07.2009г., в законна сила от 02.03.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 6349/01.09.2008г. на директора на РД - Бургас на КЗП, с което на "С." ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, район "Възраждане", бул. *******************представлявано от управителя Б.Г.Б. е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.46а, т.2 от Закона за туризма.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
7 НАХД No 255/2009, II състав По ЗД по пътищата А.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 10.08.2009г., в законна сила от 02.03.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4144 от 18.09.2008г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, на А.К.К. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания - глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /месец/ месец.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.


 
8 НАХД No 272/2009, VI състав Административни дела И. И. АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Е.Ф.Ю.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 22.12.2009г., в законна сила от 02.03.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 107/26.05.2008 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 91, във връзка с чл. 95 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Несебър, е наложено на "И.и." АД, рег. по ф.д. № 343/99 г. на Окръжен съд- Перник, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. *******, ЕИК *******, представлявано от изпълнителния директор Ю.Ц.С., административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лева, за нарушение по чл.18, т.4 от същата наредба, за депониране на строителни материали (дъски, палети, греди) пред склад за строителни материали, собственост на фирма "********" АД, намиращ се в курортен комплекс "Слънчев бряг"- запад, в близост до "Е."- Слънчев бряг.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
9 НАХД No 665/2009, I състав По ЗД по пътищата Х.Л.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 27.10.2009г., в законна сила от 04.03.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4306/04.08.09г.. на Началника на РУ на
МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.99
ал.1 т.1 предл.1 от ЗДв.П. на основание чл.180 ал.1 т.1 предл.9 от ЗДвП, на Х.Л.
К. ЕГН ********** *** 118 е наложено
административно наказание - глоба в размер на 100.00 лева, както и да съгласно Наредба I-1959 на МВР се отнемат на водача 9 контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от
съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас

 
10 НАХД No 789/2009, V състав По ЗГ и ЗЛОД П.А.С. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР,
Г.Д.Д.
Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 12.02.2010г., в законна сила от 04.03.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 789/2009г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Поморие.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
11 НАХД No 858/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.Т.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.02.2010г., в законна сила от 04.03.2010г.
ПРИЗНАВА за виновен Т.Т.Т., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН **********, В ТОВА, ЧЕ на 03.08.2009г., около 17.20 часа в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел "Странджа", управлявал моторно превозно средство - мотоциклет "Хонда Форсайт" с ДК№ *******, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние - престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "глоба" в размер на 700 /седмстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Т.Т.Т.
Мотиви от 05.02.2010г.
 
12 НОХД No 137/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.А.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 04.03.2010г., в законна сила от 04.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 137/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Камен Господинов - прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Г.А.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.А.К. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, с двойно гражданство - българо-канадско, женен, неосъждан, със средно образование, студент, управител на ЕТ "А." - гр.Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2010 год. около 20.04 часа в град Несебър, ул. "Е." до дом № ***, управлявал моторно превозно средство - собствения си лек автомобил марка "Хонда Акорд", с регистрационен номер*******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,33 на хиляда /едно цяло и тридесет и три на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност - два пъти седмично, за срок от 6 /шест/ месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Г.А.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимият К. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 07.02.2010г.


Г.А.К.
 
13 НАХД No 895/2009, II състав По ЗД по пътищата М.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.02.2010г., в законна сила от 05.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 895/2009г., досежно обжалваното наказателно постановление № 2040 от 13.05.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на М.Г.Д. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, пред.1 от ЗДвП.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5142 от 04.09.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Г.Д. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същите, както следва: наложената глоба - на 350 /триста и петдесет/ лева и лишаването от право да управлява МПС - на 6 /шест/ месеца.
ОСЪЖДА М.Г.Д. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
14 НОХД No 140/2010, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ф.Г.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 05.03.2010г., в законна сила от 05.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 140/2010 година по описа на РС-гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.Д.Б. ***, назначен за защитник на подсъдимия Ф.Р. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Ф.Г.Р. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.11.2009 год., в к.к."Слънчев бряг" без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп, съдържащо се в следните обекти: №1 - найлоново пликче с размери 8/12см. със съдържание на тетрахидроканабинол 4,80% и тегло 15,386гр., обект № 2 - найлоново пликче с размери 6/7см. със съдържание на тетрахидроканабинол 5,30% и тегло 0,257гр., общо 15,643гр. на стойност 93,89лв., определена според приложение № 2, към член единствен, на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998год., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6/ шест/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното наказание шест месеца "лишаване от свобода" за изпитателен срок от 4 /четири/ години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание "глоба", предвидено в чл.354, ал.3, т.1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства, предмет на делото: 1 брой найлонов плик с размери 8/12 см, съдържащ - коноп /канабис/ - 14,886 гр., намиращ се на съхранение в РУ на МВР - Несебър и найлонов плик с размери 6/7 см, като ПОСТАНОВЯВА след влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, същите да бъдат унищожени.
ВРЪЩА на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК веществените доказателства - 1 брой мобилен телефон марка "Самсунг" с ИМЕЙ № *******, ведно със сим карта на Вивател с №***** и 1 брой платнено калъфче с етикет "GENUINE" на собственика им - подсъдимия Ф.Р..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ф.Г.Р. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 54 /петдесет и четири/ лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 140/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Ф.Г.Р.
 
15 НАХД No 819/2009, VIII състав По ЗД по пътищата М.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.02.2010г., в законна сила от 08.03.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5457 от 24.09.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Н.П. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
16 НАХД No 277/2009, VI състав Административни дела И. И.АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Е.Ф.Ю.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 25.10.2009г., в законна сила от 09.03.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 116/25.06.2009г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.13 ал.1 т.3 от Наредба №6 на Общ.С-Несебър, на основание чл.91, вр.чл.95 от Наредба №6 на Общ.С-Несебър, на "И.И."АД ***, със седалище и адрес на управление гр.Перник ул******представлявано от управителя си Ю. Ц.С. е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
17 НАХД No 853/2009, V състав Административни дела С.Ч.Н. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Л.Г.Я.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.02.2010г., в законна сила от 09.03.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 66 от 28.07.2009г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет - гр.Несебър /Наредба № 1/, на С.Ч.Н. ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.53, ал.1 от Наредбата.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
18 НОХД No 144/2010, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.С.Т. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 09.03.2010г., в законна сила от 09.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 144/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.М. - защитник на обвиняемия и обвиняемият И.Т., съгласно което И.С.Т. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, работи като мобилен охранител към СОТ ****, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2008год. в к.к."Слънчев бряг" на Главната алея в посока гр.Свети влас на разклона за х-л "Нобел" при управление на МПС - мотоциклет марка "Априля", с ДК№******* нарушил правилата за движение по пътищата - чл.5, ал.2, т.1 от ЗДП: - "Водачът на ППС е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците".
Чл.20, ал.1 и 2 от ЗДП: - "Водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, които управляват".
Ал.2 "Водачите на ППС са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението".
Чл.116, предл.последно от ЗДвП: - "Водачът на ППС е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците….." и по непредпазливост причинил тежка телесна повреда на лицето Марийка Колева Петкова от гр.Ахелой, общ.Поморие, изразяваща се в черепно мозъчна травма, довела до епидурален кръвоизлив потискащ ниско лежащите структури на мозъка, водещо до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, поради което и на основание чл.343, ал.1, б."б", предл.първо, вр. с чл.342, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, вр. със субст. състави на чл.5, ал.2, т.1, чл.20, ал.1 и 2 и чл.116, предл.последно от ЗДвП, го осъжда на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "пет месеца лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343, ал.1, б."б", предл.първо, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият И.Т. от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК И.С.Т. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 196 /сто деветдесет и шест/ лева, представляващи направени по делото съдебни разноски.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 144/2010г. по описа на РС - гр.Несебър.
Определението е окончателно.

И.С.Т.
 
19 НОХД No 74/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.М.Н. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 74/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и адв.А. Ж. от АК-гр.Бургас - назначен за защитник на подсъдимия И.М.Н. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което И.М.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, хотел "****", ром, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, поддръжка в хотел "Белавист" - гр.Свети Влас, ЕГН **********, телефон: *********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.01.2010г. около 21.30 часа на главен път І-9, на 2075км., общ.Несебър, на кръстовището с кръгово движение управлявал МПС - л.а. "Опел Кадет" с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,73 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност - два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА година
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият И.М.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд - гр.Несебър сумата в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 74/2010г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


И.М.Н.
 
20 НОХД No 150/2010, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР З.К.Т. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 150/2010 г. между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия З.К.Т. със снета по делото самоличност и адв. Я.Н. *** защитник на подсъдимия Т., съгласно което:
ПРИЗНАВА З.К.Т. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, водач на селско стопанска машина, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.10г. около 22.45ч. в гр.Несебър, на КПП "*****" управлявал МПС - лек автомобил марка "Рено 19", с ДК № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2% на хиляда, а именно 1,41% на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр.№0106 поради което и на основание основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б". от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8месеца, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8месеца.
- поправителен труд с 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 6месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Т. от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК се времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Божков е било отнето по административен ред, считано от 24.02.2010 год.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 150/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

З.К.Т.
 
21 НОХД No 153/2010, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.И.Д. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 11.03.2010г., в законна сила от 11.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 153/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Х.И. Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.Д. - роден на *** *** Слатина, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2010 година около 23.00 часа в град Несебър, пред ПС "Марица Изток", в посока град Несебър управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка "Фиат Мареа"с ДК № ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда, установено по надлежния ред, с химическа експертиза №130/19.02.2010 годишна, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от 6 / шест / месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Х.И.Д. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 16.02.2010 год.
ОСЪЖДА подсъдимия Х.И.Д. със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 30 лева /тридесет лева/ по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 153/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.И.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.И.Д. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Х.И.Д.
 
22 НОХД No 802/2009, I състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.А.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 24.02.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.И. - роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2009г. след 16.00 часа в гр.Несебър, на външен бар на хотел "Х." по хулигански подбуди нанесъл два удара с юмрук в областта на долна челюст на Т.С.Т. с ЕГН ********** ***, като му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясна долна челюст в областта на 5-ти зъб, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, предл.второ, вр. чл.129, ал.2, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия И. наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.И. с посочена по-горе самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2009г. около 16.00 часа в гр.Несебър, хотел *********, без надлежно разрешително държал високо рискови наркотични вещества - 0.169 гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 1.00 т % на стойност 1.01 / един лева и една стотинка/ лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на Държавата.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание, в размер на най-тежкото от така наложените на подсъдимия И. наказания, а именно - ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия Б.А.И. с посочена по-горе самоличност да заплати на Т.С.Т., с ЕГН **********,*** УПИ-7, *********, чрез неговия баща и законен представител С.С. Т., с ЕГН **********,***, КК "Слънчев бряг", област Бургас, общ. "****** , сумата общо в размер на 4292.80 /четири хиляди, двеста деветдесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева, представляващи обезщетение за претърпените от пострадалия Т.Т. вреди, вследствие деятелността на подсъдимия И., от които 292.80 /двеста деветдесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева - имуществени вреди и 4000 лв. /четири хиляди/ лева неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата от 4292.80 лева начиная от датата на деликта - 21.08.2009г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска досежно претенцията за имуществени вреди над уважения размер от 292.80 лева до претендирания такъв от 392.80 лева като недоказан.
ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - прозрачен найлонов плик и хартиена опаковка с надпис ОСВ съдържаща прозрачни хартийки, като ПОСТАНОВЯВА същите да бъдат унищожени, след влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.А.И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата суматата общо в размер на 425.71 лева / четиристотин двадесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/, включващи държавната такса върху уважената част на предявения иск по чл.45 от ЗЗД, както и направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:Б.А.И.
Мотиви от 24.02.2010г.
 
23 НОХД No 159/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Я.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 159/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия И.Я.И. и неговия защитник адв. Ж.И., съгласно което: И.Я.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2009г. около 23.30 часа в гр. Несебър пред почивна станция на МВР е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "БМВ" с рег. № ******, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с влязло в сила 05.09.2008 г. Наказателно постановление № 3137/12.08.2008г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 (три) години.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Я.И. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.


И.Я.И.
 
24 НАХД No 763/2009, VI състав Административни дела В.П.П. РИОКОЗ БУРГАС,
В.Б.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.02.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-990 от 24.09.2009г. на Директора на Районна инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, на В.П.П. с ЕГН ********** ***, хотел "Х****", е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.21а, ал.1, т.1 от ЗХ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
25 НАХД No 891/2009, VIII състав Административни дела ЕТ "М. Д. - Д. ВЛАС" ГР.НЕСЕБЪР РИОКОЗ БУРГАС,
Д.П.Н.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 15.02.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление 03-1359/10.11.2009г. на директор на РИОКОЗ - Бургас, с което на ЕТ "М.Д.-Д. Влас", БУЛСТАТ --------, представлявано от М.И.Д. ЕГН - **********, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул. *****, със съдебен адрес гр.Бургас, ул."******, ет.2, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.31, ал.1, т.3 от Закон за храните.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
26 НАХД No 805/2009, I състав Административни дела Е.Н.Г. РИОКОЗ БУРГАС,
В.Б.П.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 18.02.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03-965/24.09.2009г. на директор на РИОКОЗ - Бургас, с което на Е.Н.Г., ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.31, ал.1, т.3 от Закон за храните.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
27 НОХД No 170/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Д.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 18.03.2010г., в законна сила от 18.03.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 170/2010г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.К. със защитник адв.И. *** споразумение,
съгласно което Г.Д.К., роден на ***г***, българин,
български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН-
********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
-За времето от 12.00ч. до 21.00ч. на 13.09.2009год., чрез използване на техническо средство ключ проникнал в апартамент****, находящ се в к-с *********** и отнел чужди движими вещи: 1бр. "Айпод", 32гигабайта на стойност 120лв. от владението на Е.К. Ю Ц. от Великобритания без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;
-За това, че за времето от 18.30ч. на 16.10.2009год. до 08.00ч. на 17.10.2009год., чрез използване на техническо средство ключ проникнал в апартамент №***, находящ се в к-с "**********и отнел чужди движими вещи: сумата от 200.00лв., 360англ.паунда, равняващи се на левовата равностойност на 769.76лв., фотоапарат марка "Пентакс", сив на цвят на стойност 166.00лв., 1бр.кожен, черен калъф за фотоапарат на стойност 11.00лв. и 1бр.комплект бели слушалки на стойност 4.00лв., всичко вещи на стойност 1150.76лв. от владението на Ш. А. У. от Великобритания, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и
-За това, че за времето от 18.30ч. на 16.10.2009год. до 08.00ч. на 17.10.2009год., чрез използване на техническо средство ключ проникнал в апартамент №8, находящ се в к-с "Месембрия Форд Бийч" - гр.Свети Влас, вх.В1, ет.3 и отнел чужди движими вещи: 1бр. "Айпод" 80гигабайта на стойност 208лв. от владението на Даян Уаилдшеар от Великобритания, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 1478.76лв., поради което и на основание чл.195, ал.1,т.4 и 9, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.142, ал.2, т.6, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание "шест месеца лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1бр."Айпод", черен на цвят, 32 гигабайта със сериен №9Е906050GW да бъде върнат на собственика му - свид. Е.К. Ю Ц. от Великобритания с адрес на територията на Р България - гр.Свети Влас, к-с Месамбрия Форт Бийч, бл*****, като свидетелят Ц. да се уведоми за получаването на вещественото доказателство чрез свидетеля П. Недлчева Ц. в качеството й на управител на к-с "Месамбрия Форд Бийч" - гр.Свети Влас, на адрес:*** 1 бр. текстилна връзка със секретни ключове с различни надписи по тях - 26 бр. и 1 бр. текстилна връзка със 7 секретни ключа с различни надписи по тях и 1 бр. касов ключ да бъдат върнати на управителката на к-с "Месембрия Форд Бийч" - гр.Свети влас - П.Н.Ц. ***.
ДА СЕ УВЕДОМЯТ свидетелите имащи качеството пострадал, че ако не потърсят веществените доказателства за период от една година, считано от датата на съобщаването, същите ще бъдат отнети в полза на Държавата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.Д.К. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 60 /шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 170 /2010г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Г.Д.К.
 
28 НОХД No 171/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Д.Ц. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 18.03.2010г., в законна сила от 18.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 171/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв.Д.А. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.Д.Ц., роден на ***г*** Загора, постоянен и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, техник на джи ес ем апарати, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:
-На 20.08.2009год. около 01.00ч. в гр.Несебър до бензиностанция "Петрол" управлявал МПС - л.а.марка "БМВ 725 ТДС", с ДК№******* в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №11497/14.11.2008год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП ;
-На 02.09.2009год. около 22.00ч. в к.к."Слънчев бряг", кръстовище "Камелия" управлявал МПС - л.а.марка "БМВ 725 ТДС", с ДК№******* в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №11497/14.11.2008год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. чл.42а от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност ТРИ ПЪТИ седмично за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на ДВЕ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ.


К.Д.Ц.
 
29 НАХД No 399/2009, VI състав По ЗД по пътищата Р.К.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.11.2009г., в законна сила от 19.03.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2279/09 от 18.05.2009 г. на
началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.179, ал.2,
предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Р.
К.М. ***, ЕГН
**********, административно наказание "глоба" в размер на 200 лева за
това, че при управление на МПС се движи с несъобразена скорост при
мокра настилка и губи управление над автомобила, като допуска ПТП с
материални щети- нарушение по чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в
14-дневен срок от съобщението.

 
30 НОХД No 172/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.И.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 19.03.2010г., в законна сила от 19.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 172/2010г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-Несебър и адв.З.К. ***, назначен за защитник на подсъдимия М.И.Т. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.И.Т. - роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, автомонтьор при "Т." ООД - гр.Бургас, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***. за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2009г., около 23.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел "Кокиче", управлявал МПС - л.а. "БМВ" с рег. № *** без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние, поради което и на основание чл.343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл.55 ал. 1, т. 2, б. "б" вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 4, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца;
- Включване в програми за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца.
ОТМЕНЯ взетата спрямо М.И.Т. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

М.И.Т.
 
31 НОХД No 183/2010, VIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.А.М. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 23.03.2010г., в законна сила от 23.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 183/2010 г. между Камен Господинов - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия И.А.М. със снета по делото самоличност и адв. А.Ж. *** назначен за защитник на подсъдимия М., съгласно което:
ПРИЗНАВА И.А.М. - роден *** ***, с постоянен адрес ***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, работи на частно в строителството, по настоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 18.01.2010 година около 14.00 часа от къща в с. Плазовец, община Несебър, при условията на "опасен рецидив", чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "ВАЗ 2101" с рег. №***** чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - изкъртване на метална халка на катинар на входната врата направил опит да отнеме чужди движими вещи: пружина за легло д размери 90х190 см. на стойност 10.00 лева, печка на твърдо гориво с размери 45х80х70 см. с чугунен плот на стойност 95.00 лева, печка на твърдо гориво с размери 35х65х45 см. с чугунен плот на стойност 71.00 лева, газова бутилка с обем 3 литра , с монтирана стъклена лампа на стойност 26.00 лева, картонена кутия от обувки и метална кутия от бебешка храна на стойност 0.20 лева, 14.5 кг. гвоздеи, нови с дължина 6, 8 и 10 см. на стойност 81.20 лева, дрелка "Елпром Ловеч - Б10П" на стойност 80.00 лева, стъклен буркан от кафе "Якобс" с кафе на дъното на стойност 0.50 лева, 2 бр.метални секачи - 30 см. и 1 бр. метален секач с дължина 23 см. на обща стойност 6.00 лева, полиетиленов чувал на стойност 0.30 лева, 20 кг. гвоздеи, нови с дължина 12 см. на стойност 112.00 лева - всички вещи на обща стойност 482.20 лева /четиристотин осемдесет и два лева и двадесет стотинки/ от владението на П.С. С., с ЕГН ********** *** без негова съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б."а", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 9/девет/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на чл.61 т.2 от ЗИНЗС, на подсъдимия М. първоначален "СТРОГ" режим, който на основание чл. 60 ал. 1 да бъде изтърпян в затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК се времето, през което през което обвиняемият е бил с взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 19.01.2010 година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият Колев със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30/тридесет/лв., представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 183/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

И.А.М.
 
32 НОХД No 184/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.А.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 23.03.2010г., в законна сила от 23.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Камен Господинов - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия И.А.К. със снета по делото самоличност и адв. А.Ж. *** защитник на подсъдимия К., съгласно което: И.А.К. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи в "Е.Ф." ЕООД гр.Русе като строителен работник, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2010 година около 22.45 часа в гр.Несебър, по ул."Струма", срещу бл.№37, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "Сеат Ибиза"с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2, а именно 1,58 / едно цяло петдесет и осем стотни на хиляда/, установено по надлежния ред, /взета кръв за анализ и извършена химическа експертиза - протокол №81 от 03.02.2010 година, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на осн. чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3/три / години.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимият К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 01.02.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30/тридесет/лв., представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 184/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

И.А.К.
 
33 НОХД No 28/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.И.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 24.03.2010г., в законна сила от 24.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №28/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият със защитник адв. от АК-гр. споразумение, съгласно което: И.И.Д., роден на ***г*** с настоящ адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2009г. около 16.00 часа на третокласен път ІІІ -906, в близост до р-т "Бяла река", находящ се в землището на с. Гюльовца, общ. Несебър управлявал МПС - л.а. "ВАЗ 21051" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,75 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК с влязла в сила присъда по НОХД № 340/2008г. по описа на РС-Айтос, споразумение, влязло в сила на 29.10.2008г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т., б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ и ГЛОБА в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност - три пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА .
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /ДВЕСТА/ часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343 б ал.2, във вр. с ал. 1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК И.И.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.И.Д. да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 28/2010г. по описа на РС - гр.Несебър.

И.И.Д.
 
34 НОХД No 62/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Т.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 24.03.2010г., в законна сила от 24.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 62/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.М. със защитник адв.Ж.И. ***, съгласно което: М.Т.М., роден на ***г***, жив. в гр.София, ж.к.********, настоящ адрес Център за временно настаняване на лица навършили 16 години - "Света София", кв."Захарна фабрика", *******, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
-На 07.08.09год. в гр.Обзор, общ.Несебър, от квартира находяща се на ул."****** отнел чужда движима вещ: мобилен телефон марка "Нокиа 6300" на стойност 249,00лв. от владението на К.К.Т. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои;
-На 08.08.09год. в гр.Обзор, общ.Несебър, чрез използване на техническо средство - ключ, проникнал в частен дом на ул.********и отнел чужди движими вещи: сумата от 200.00лв. от владението на А.И. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и
-На 09.08.09год. в гр.Обзор, общ.Несебър, ул.****** от стая на втория етаж отнел чужди движими вещи: сумата от 400.00лв. от владението на Д.И. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои или всичко вещи на обща стойност 849лв., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "четири месеца лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Т.М. да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело №62 /2010г. по описа на РС - гр.Несебър.

М.Т.М.
 
35 НОХД No 115/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.И.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 24.03.2010г., в законна сила от 24.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 115/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.И.М. със защитник адв.Чернаева споразумение, съгласно което С.И.М., роден на ***г*** с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2009г. в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър, на плажна ивица пред дискотека "Лазур" отнел чужди движими вещи - мобилен телефон "Алкател" на стойност 20 лева от владението на А.В.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б."б", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 115/2010г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.

С.И.М.
 
36 НОХД No 185/2010, VIII състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Е.В.Г. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 24.03.2010г., в законна сила от 24.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 185/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.И. - защитник на обвиняемия и обвиняемият Е.В.Г., съгласно което Е.В.Г. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, шофьор - ЕТ "Краси", ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
-За периода 05.08.2005г. до 25.09.2005г. в гр.Айтос, ул.******** укрил чужда движима вещ - велосипед марка "Крос" на стойност 72.00лв., за който е знаел или предполагал, че е придобит от лицето Н.А. Т. от гр.Айтос, чрез престъпление;
-За периода от време от 01.09.2005г. до 15.09.2005г. в гр.Несебър с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага е спомогнал да бъде отчуждена чужда движима вещ - продал на лицето Д. Х. С. от гр.Бургас, велосипед марка "Крос" на стойност 82.00лв., за която е знаел или предполагал, че е придобита от лицето Н. А. Т. от гр.Айтос, чрез престъпление ;
-На 15.09.2005г. в к.к."Сл.бряг", х-л "Империал" с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага е спомогнал да бъде отчуждена чужда движима вещ - продал на свид.А. Т. Т. от гр.Бургас, мобилен телефон марка "Сименс CF62" на стойност 160.00лв., за която е знаел или предполагал, че е придобита от лицето Н. А. Т.от гр.Айтос, чрез престъпление;
-На 19.09.2005г. в к.к."Сл.бряг", х-л "И." с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага е спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи - продал на лицето Й. Т. Т. от гр.Бургас - мобилен телефон марка "Нокия 8210" на стойност 280.00лв. и мобилен телефон марка "Самсунг Х450" на стойност 125.00лв. за които е знаел или предполагал, че са придобити от лицето Н.А. Т. от гр.Айтос, чрез престъпление, поради което и на основание чл.215, ал.1, вр. чл.26, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "шест месеца лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Е.В.Г. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 46,60лв. /четиридесет и шест лева и шестдесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски.

Е.В.Г.
 
37 НОХД No 189/2010, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Е.Я. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 24.03.2010г., в законна сила от 24.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 189/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.М. - служебно назначен защитник на обвиняемия, и обвиняемия Р.Е.Я., съгласно което
ПРИЗНАВА обвиняемият Р.Е.Я. - ЕГН **********,***, с адрес ***, българин, български гражданин, средно специално образование, неженен, осъждан, водопроводчик във ВИК - гр. Иваново, за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2009 г. около 22.00 часа в село Оризаре, общ. Несебър, ул. "Първи май" № 40, посока с. Гюльовица - КПП "Порой", управлявал МПС - лек автомобил "ДЕУ Нексия" с рег. № ********* - без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 05.05.2009 год. Наказателно постановление № 6142/ 21.07.2008 год. на Началник сектор ПП-КАТ- ОД МВР гр. Русе.,поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от една година.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Е.Я. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Р.Е.Я.
 
38 НОХД No 194/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.И.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 26.03.2010г., в законна сила от 26.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №194/2010г. по описа на РС-Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.К. със защитник адв.Д.П. споразумение, съгласно което И.И.К., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2010год. в гр.Несебър, ул."***** за времето от 16.00ч. до 17.30ч., чрез използване на техническо средство - канцеларска ножица прерязал противокомарната мрежа на един от прозорците и отнел чужди движими вещи: дигитален фотоапарат марка "Олимпус" на стойност 153.00лв.; телескопична въдица с макара марка "Мастер" на стойност 8,00лв.; слънчеви очила с калъф марка "Полароид" на стойност 27.00лв.; общо вещи на стойност 188.00 /сто осемдесет и осем/ лева от владението на Стефан Г. ***, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.второ, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б"от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /СТО И ДВАДЕСЕТ/ ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б."а" от НПК в полза на Държавата веществените доказателства - 1 /един/ брой канцеларска ножица с черен накрайник, послужила за извършване на престъплението от подсъдимия И.К..
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.И.К. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30.00 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 194/2010г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.

И.И.К.
 
39 НОХД No 195/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.А.А.,
И.С.А.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 26.03.2010г., в законна сила от 26.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №195/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.А. със защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което С.А.А., роден *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, турчин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, пазач, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през периода 03.02.2009г. до 25.05.2009г. при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - пазач и възползвайки се от служебното си положение в съучастие с И.С.А. като съизвършител и чрез използване на МПС - л.а. Форд Транзит" с рег. №******в гр.Свети Влас, общ.Несебър, от строителен обект, находящ се в местността "Юрта" отнел чужди движими вещи - 11бр. торби цимент "Девня" по 50кг. всяка на стойност по 11.40 лева, 5бр. чамови Т-образни греди с дължина 2.45м по 41.75 лева, 4бр. дървени плоскости с размери 2.40/0.40м. по 10.80 лева, 4бр. водоустойчив шперплат с размери 122/244/2см. по 53.28 лева и 10 бр. дървени жълти плоскости с размери 50/250/2см. по 4.50 лева или всичко на обща стойност 635.47 лева от владението и без съгласието на Стоян Ангелов Механджиев от гр.Пловдив, управител на "С*****" ООД; 49бр. торби по 25кг всяка лепило "Мастер Ангро" по 5.98 лева и 79бр. стиропорни плоскости за топлоизолация 50/100см. по 1.50 лева или всичко на обща стойност 411.52 лева от владението и без съгласието на ДИНКО МИТЕВ КОЛЕВ в качеството му на управител на "Дългас България" ЕООД-Търговище с намерение противозаконно да ги присвои, като предметите на престъплението възлизат на обща стойност 1046.99 лева, поради което и на основание чл.195 ал.1, т.4 и 6 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА НА ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "пет месеца лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.А.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 35,50 /тридесет и пет лева и петдесет стотинки/, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №195/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.А. със защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което И.С.А. , роден на *** ***, живущ ***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, земеделски производител, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2009 г. в съучастие със С.А.А. като съизвършител и чрез използване на МПС - л.а. "Форд Транзит" с рег. №******, в град Свети Влас, община Несебър, от строителен обект, находящ се в местността "Юрта" отнел чужди движими вещи: - 11 броя торби цимент "Девня" по 50 кг. всяка на стойност по 11.40 лв., 5 бр. Т-образни чамови греди с дължина 2,45 м. по 41.75 лева, 4 броя дървени плоскости с размери 2.40х0.40 метра по 10.80 лева, или всичко на обща стойност 377.35 лева от владението и без съгласието на СТОЯН АНГЕЛОВ МЕХАНДЖИЕВ от град Пловдив, управител на "С****" ООД, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1, т.4 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "четири месеца лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б. "а" от НК в полза на Държавата средството послужило за извършване на престъплението - л.а. "Форд Транзит" с рама № WF0FXXGBVFSD40418, с ДК№ рег. № А 48 04 ВВ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.С.А. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 35,50 /тридесет и пет лева и петдесет стотинки/, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №195/2010г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.

С.А.А.
И.С.А.
 
40 НОХД No 116/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 29.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 116/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева прокурор на Районна прокуратура град Несебър и адв. А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия И.Д. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.Н.Д. - роден на ***г***, с постоянен адрес *** с настоящ адрес *** ром, български гражданин, неженен , осъждан, без образование, безработен с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, на 17.09.2009г. около 22.00 часа гр. Несебър от л.а. "Лада" с рег. № *****, паркиран на ул. "Отец Паисий" до кафе "Дъблин" отнел чужди движими вещи - 20 литра бензин А95 на стойност 38.40 лева от владението на А.Г.Д. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 54 от НК го

ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ"
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 3 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, във вр. с чл. 42б, ал. 1, 2 и 3, т. 3 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност три пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една календарна година.
-Ограничаване в свободното придвижване, състоящо се в забрана за напускане на жилището, което обитава за времето от 20.00 часа до 07.00 часа, за срок от осем месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.Д. с посочена по-горе самоличност чрез майката Николинка С.П. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр.Несебър сумата в размер на 30/тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1

2.

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 116/2010г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1

2.

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Н.Д. мярка за неотклонение "НАДЗОР НА ИНСПЕКТОР ОТ ДПС".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

И.Н.Д.
 
41 НОХД No 199/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.А.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 31.03.2010г., в законна сила от 31.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 199/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева - прокурор в РП- Несебър, подсъдимият със снета по делото самоличност с неговия защитник адв. С.М. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.А. ИРИ, роден на ***г*** с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование,строителен работник, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2010г., около 01.30 часа, в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър, на главна алея в близост до х-л "Сапфир" управлявал МПС - л.а. "Фолксваген голф" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2,12 на хиляда установено по надлежния ред, поради което и на основание по чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК, следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност - два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА .
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /ДВЕСТА/ часа в рамките на една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 199/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


А.А.А.