РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2011г. до 30.05.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 109/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.В.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 16.03.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***8 и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.20** г. в гр. Несебър, на ул. „х.к.” № ** /пред пощата на града/ в посока к.к. „Слънчев бряг” управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Рено 19” с ДК № ******, без съответното свидетелство за управление /като неправоспособен/ в едногодишният срок от наложеното му по административен ред наказание за същото деяние с НП № 1982/11.05.2009 г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в сила на 13.01.20** г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

И.В.Т.
Мотиви от 28.03.2011г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е по реда на чл.370 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт от 28.01.2011г. на Районна прокуратура – гр.Несебър против подсъдимия И.В.Т. с ЕГН ********** ЗА ТОВА, ЧЕ
На 16.09.20** г. в гр. Несебър, на ул. „х.к.” № **, пред пощата на града, в посока к.к.„Слънчев бряг”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Рено 19” с ДК № ******, без съответното свидетелство за управление /като неправоспособен/ в едногодишният срок от наложеното му по административен ред наказание за същото деяние с НП № 1982/11.05.2009г. на Началника на РУП- Несебър, влязло в сила на 13.01.20**г. – престъпление по чл.343в, ал.2 вр. чл.ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Т.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.58а, ал.1 от НК във връзка с чл.372, ал.4, във връзка с чл.373, ал.2 от НПК, чрез налагане на наказание „лишаване от свобода” към предвидения от закона среден размер, а именно – една година лишване от свобода, което да бъде изтърпяно ефективно.
Подсъдимият Трендфилов, в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. Моли съдът да му наложи минимално предвиденото в закона наказание.
Защитникът на подсъдимия пледира за налагане на наказание – лишаване от свобода за срок от три месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият И.В.Т. е със средно образование. Разведен е. Осъждан е. Безработен. Не притежава свидетелство за управление на МПС.
На 16.09.20**г. в 23.20 часа, подс.И.В.Т. *** със собственият си лек автомобил „Рено 19” с ДК№ ******. В близост до сградата на пощата в града по пътя в посока к.к.„Слънчев бряг” Т. бил спрян за проверка от екип на КАТ при РУП – Несебър, при която било установено, че подсъдимият не притежава свидетелство за управление на МПС и управлява лично автомобила си, въпреки изричната законова забрана за това.
Видно от приложена по делото на л.18 справка от сектор „КАТ” при ОД на МВР-Ямбол относно правоспособност за управление на МПС на подс.Т., същият е неправоспособен водач на МПС поради изтеклия срок на валидност на издаденото му СУМПС.
Видно от НП №1982/2009 от 11.05.2009г., на Началника на РУП-Несебър, връчено на подс.И.В.Т. на 06.01.20**г., последният е бил санкциониран по административен ред за това, че е управлявал МПС без да е правоспособен водач. Наред с това, от данните по делото се установява, че на 27.04.20**г., Районен съд – гр.Несебър е одобрил споразумение по НОХД № 122/20**г. по описа на съда, влязло в сила на същата дата, с което И.В.Т. е бил осъден на пробация за управление на МПС без нужната правоспособност, но извършено в едногодишен срок от санкционирането му за същото деяние по административен ред. Извършеното от подс.Т. престъпление е извършено в едногодишен срок, както от влизане в сила на наложеното му наказание по административен ред за същото деяние, така и от влизане в сила на одобреното от съда споразумение.
Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-2139/20**г. по описа на РУП – гр.Несебър, приети като доказателства по делото, както и от самопризнанията на подсъдимия Т., дадени в хода на досъдебното и на съдебното производство.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът счита, че извършеното от подсъдимия Т. деяние, съставлява престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При отмерване размера на предвидената в текста на чл.343в, ал.2 от НК санкция за подсъдимия Т., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното престъпно деяние с оглед предвиденото от законодателя наказание – лишаване от свобода до две години. Наред с това, съдът взе предвид и степента на обществена опасност на личността на дееца – от една страна направените самопризнания и изразеното съжаление за стореното, а от друга страна, съдът взе предвид обремененото съдебно минало на подс.Т., както и наложените му наказания за административни нарушения по ЗДвП, половината от които за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, които очевидно не са довели до поправяне и превъзпитаване на подсъдимия, както и от възпирането му от извършване на други престъпления и нарушения.
Предвид гореизложеното и като съобрази императивната разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, съгласно която при постановяване на осъдителна присъда, съдът определя наказанието при условията на чл.58а от НК, настоящият съдебен състав наложи на подсъдимия Т. наказание – „лишаване от свобода” за срок от шест месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в Затвор.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното от Т. престъпление като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК.
МОТИВИРАН от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
2 НОХД No 152/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР З.С.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 01.04.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №152/2011 г. по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Н***, адв.Д*** П***- защитник на подсъдимия С. и подсъдимия З.С. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА З.С.С. – роден на *** ***, живущ ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.11.2010 год. около 22.20 часа в к.к. „***”, общ.Н*** по главен път *** в близост до разклона на с.Г*** в посока с.Г***, общ.Н*** управлява МПС – л.а. марка„***”, модел „***т” с ДК*** без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №4401/2009 год. на Началника на 04 РУП ***, влязло в сила на 17.01.2010 год., поради което и на чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 152/2011г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо З.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Б***.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

З.С.С.
 
3 НАХД No 799/2010, II състав Административни дела В.ЕООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
Т.В.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 10.03.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № № 97/23.08.2010г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.12, т.6, вр.чл.99 и на осн.чл.91, вр.чл.95 от Наредба № 6 на Общински съвет-Несебър на „Ве Де –Хн” ЕООД, саделище и адрес на управление с.Баня, общ.Несебър, ул.******** чрез управителя Х.Г.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв., като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
4 НОХД No 267/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 04.04.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 267/2011г. по описа на РС- гр.Н***, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП- гр.Н***, обвиняемия Х.К. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:
Обвиняемият Х.К. – роден *** ***, Р*** Т***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, турско гражданство, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2011 година, около 23.10 часа в град Н***, на главната алея на к.к. ***, до хотел “***”, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***” с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.49 (едно цяло четиридесет и девет на хиляда), установено по надлежния ред с техническо средство алкотест “Дрегер 7410+”, с фабр.№ 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия К. наказание за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Х.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Х.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 28.02.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 267/2011г. по описа на РС-Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Х.К. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Х.К. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Х.К.
 
5 НОХД No 268/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.Г.Я. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 04.04.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 268/2011 година по описа на РС- гр.Н*** споразумение, а именно: Камен Господинов- прокурор в Районна прокуратура- гр.Н***, адв.Д.П. *** и Й.Г.Я. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Й.Г.Я.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.03.2011 г., около 06,10 часа, в град Н***, КК ***, по главната алея, в близост до бистро „***”, управлявал лек автомобил марка *** с рег.№ А ***, собственост на *** от село К***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,62 /едно цяло и шестдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343Б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Й.Г.Я. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимият Я. е било отнето по административен ред, считано от 19.03.2011 г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Я. да заплати направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 35 /тридесет и пет/ лева в полза на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 268/2011г. по описа на РС- гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Я. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Й.Г.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Й.Г.Я.
 
6 Гражданско дело No 886/2010, I състав Облигационни искове К.Х. К. И.ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 05.04.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на К.Х., гражданка на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подадена чрез процесуалния им представител със съдебен адрес: *** /адв.Т.К./ против ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Е.Г.К. с ЕГН **********, с който се иска да се осъди ответното дружество да заплати на ищцата сумата от 6 447, 09 /шест хиляди четиристотин четиридисет и седем евро и девет евроцента/, представляваща “гарантиран годишен доход” от отдаване под наем на апартамент № 102 в комплекс “Панорама Бей 2” в гр. Св. Влас, съгласно чл.7.3 от сключения между тях предварителен договор от 02.11.2006 г.
ОСЪЖДА К.Х., гражданка на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подадена чрез процесуалния им представител със съдебен адрес: *** /адв.Т.К./ да заплати на ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Е.Г.К. с ЕГН **********, сумата от 330 лева разноски, направени в хода на съдебното производство.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
7 Гражданско дело No 907/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.Ф.,
Б.Ф.Х.
Л. Т. ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 23.03.2011г., в законна сила от 05.04.2011г.
Определение № 239/23.03.2011г.- ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по гр.д.№907/2010 г по описа на НРС.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните, че е същото постановено.

 
8 Гражданско дело No 138/2011, VI състав Други дела А.Г.А. Х.Т.Т.,
И.И.Т.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 14.03.2011г., в законна сила от 05.04.2011г.
Определение 190/14.03.2011г.- Връща исковата молба. Прекратява.
 
9 Гражданско дело No 1123/1997, IV състав Други дела Е.С.К. Л.С.Т.,
И.С.Б.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 28.03.2011г., в законна сила от 06.04.2011г.
Определение № 253/28.03.2011г. - ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 123/1997 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищцата.

 
10 Гражданско дело No 938/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Б. ЕАД Е.А.Х. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.03.2011г., в законна сила от 06.04.2011г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 177 09.03.2011
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 938/2010 г. по описа на РС- Несебър.

 
11 НОХД No 1009/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Г.А.,
С.Я.Ш.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 21.03.2011г., в законна сила от 06.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Я.Ш., роден на ***г***, постоянен адрес:***, настоящ адрес *** ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, дървосекач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 19.00 часа на 15.05.2009г. до 06.30 часа на 16.05.2009г., в гр.Несебър, от паркиран пред жилищна сграда в кв.”Черно море”, лек автомобил марка „Опел Вектра”, с ДК№ *****, след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетния Н.Г.А., в качеството му на съизвършител, отнел чужди движими вещи: 1бр. преден панел на СД плеър марка „Пайнер” на стойност 96 (деветдесет и шест) лева; 2бр. тонколони марка „Кенууд” - 100 ватови с цена от 59 (петдесет и девет) лева едната, на обща стойност 118 (сто и осемнадесет) лева; 1бр. куфар с инструменти на стойност 28 (двадесет и осем) лева и един чифт маратонки марка „Атлетик” на стойност 20 (двадесет) лева, общо вещи на обща стойност 262 (двеста шестдесет и два) лева от владението на С.В.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Г.А., роден на ***г***, настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, дървосекач, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 19.00 часа на 15.05.2009г. до 06.30 часа на 16.05.2009г., в гр.Несебър, от паркиран пред жилищна сграда в кв.”Черно море”, лек автомобил марка „Опел Вектра”, с ДК№ ******, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор и в съучастие със С.Я.Ш., в качеството му на съизвършител, отнел чужди движими вещи: 1бр. преден панел на СД плеър марка „Пайнер” на стойност 96 (деветдесет и шест) лева; 2бр. тонколони марка „Кенууд” - 100 ватови с цена от 59 (петдесет и девет) лева едната, на обща стойност 118 (сто и осемнадесет) лева; 1бр. куфар с инструменти на стойност 28 (двадесет и осем) лева и един чифт маратонки марка „Атлетик” на стойност 20 (двадесет) лева, общо вещи на обща стойност 262 (двеста шестдесет и два) лева от владението на С.В.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, във вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
-Включване в курсове за професионална квалификация за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите С.Я.Ш. и Н.Г.А. с посочени по-горе самоличност да заплатят по равно в полза на Държавата сумата общо в размер на 67,50 лева (шестдесет и седем лева и петдесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


Н.Г.А.
С.Я.Ш.
Мотиви от 28.03.2011г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър от 03.12.2010г. против С.Я.Ш. с ЕГН **********, ЗА ТОВА, ЧЕ
За времето от 19.00 часа на 15.05.2009г. до 06.30 часа на 16.05.2009г., в гр.Несебър, от паркиран пред жилищна сграда в кв.”Черно море”, лек автомобил марка „Опел Вектра”, с ДК№ ****, след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетния Н.Г.А., в качеството му на съизвършител, отнел чужди движими вещи: 1бр. преден панел на СД плеър марка „Пайнер” на стойност 96 (деветдесет и шест) лева; 2бр. тонколони марка „Кенууд” - 100 ватови с цена от 59 (петдесет и девет) лева едната, на обща стойност 118 (сто и осемнадесет) лева; 1бр. куфар с инструменти на стойност 28 (двадесет и осем) лева и един чифт маратонки марка „Атлетик” на стойност 20 (двадесет) лева, общо вещи на обща стойност 262 (двеста шестдесет и два) лева от владението на С.В.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК;
и против Н.Г.А. с ЕГН **********, ЗА ТОВА, ЧЕ
За времето от 19.00 часа на 15.05.2009г. до 06.30 часа на 16.05.2009г., в гр.Несебър, от паркиран пред жилищна сграда в кв.”Черно море”, лек автомобил марка „Опел Вектра”, с ДК№******, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор и в съучастие със С.Я.Ш., в качеството му на съизвършител, отнел чужди движими вещи: 1бр. преден панел на СД плеър марка „Пайнер” на стойност 96 (деветдесет и шест) лева; 2бр. тонколони марка „Кенууд” - 100 ватови с цена от 59 (петдесет и девет) лева едната, на обща стойност 118 (сто и осемнадесет) лева; 1бр. куфар с инструменти на стойност 28 (двадесет и осем) лева и един чифт маратонки марка „Атлетик” на стойност 20 (двадесет) лева, общо вещи на обща стойност 262 (двеста шестдесет и два) лева от владението на С.В.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК;
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимите Ш. и А.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимите и доказващи, както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимите при условията на чл.55, ал.1, т.1 във връзка с чл.372, ал.4, във връзка с чл.373, ал.2 от НПК, чрез налагане на следните наказания: на подс.Ш. – шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено за изпитателен срок от три години, а на подс.А. – пробация, със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца; 2.Задължителни периодични срещи с пробацинен служител за срок от осем месеца и 3.Включване в курсове за професионална квалификация за срок от осем месеца.
Подсъдимите Ш. и А. в производство по чл.370 и сл. от НПК, признават изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразяват съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство.
Защитникът на подсъдимите също пледира за налагане на наказания на неговите подзащитни при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, като моли предложените от представителя на обвинението наказания да бъдат намалени до предвидения от закона минимум.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият С.Я.Ш. е без образование. Не е женен. Осъждан е. Работи, като дървосекач.
Подсъдимият Н.Г.А. е с начално образование. Не е женен. Осъждан е. Работи, като дървосекач.
На 15.05.2009г., около 19.00 часа, свид.С.И. паркирал автомобила си на около 5-6метра от прозореца на стаята пред жилището си в ж.к.”Черно море” в гр.Несебър. Автомобилът бил марка „Опел Вектра”, с ДК№*****, червен на цвят, собственост на майка му – С. С. Х.. След като паркирал автомобила, той заключил вратите и се прибрал. На 16.05.2009г., около 18.30 часа, свид.И. излязъл навън, за да си вземе маратонките, които предната вечер оставил пред входа на стаята си, но не ги открил. Първоначално си помислил, че някое куче може да ги е завлякло и тръгнал да обикаля района, за да ги потърси. Минавайки покрай автомобила си, той забелязал, че вратите му са отключени, но са в затворено положение. Предната лява врата била леко притворена. Свид.И. я отворил и влязъл в автомобила, за да види какво липсва от него. От автомобила бил противозаконно отнел лицевият панел за СД плеъра марка „Пайнер”, а самият СД плеър си бил на мястото, без да е разбит, а металните му части били изкривени. В показанията си свид.И. е посочил, че някой се е опитвал да го свали, но не е успял. След това свид.И. отишъл да провери багажника на колата и установил, че и той е отключен. Когато го отворил той установил, че отвътре липсва куфар с инструменти. Веднага след това свид.И. се обадил в полицията и на място пристигнала дежурната ОСГ. Извършен бил оглед на местопроизшествието и на л.а., в хода на който били намерени, фиксирани и иззети годни дактилоскопни следи, под №1, 2 и 3 от рамката на предната лява врата на автомобила от външна страна и под № 4 от пластмасовата част – корпуса на метална решетка от тонколона. Липсващите тонколони била марка „Кенууд” от по 100 вата всяка. Куфарът с инструменти били комплект, като в него имало отверки, гаечни ключове, шестограми, лули и др. Вечерта, когато била извършена кражбата, свид.И. спял в стаята си, но тъй като автомобилът нямал аларма, той не чул кога е бил отворен и са отнети противозаконно процесните вещи. Маратонките марка „Атлетик” били отнети от мястото, където ги оставил пред входа на стаята. Всички вещи свид.И. ***, като е посочил в показанията си и цените за които са били закупени. Видно от заключението на вещото лице по изготвената СИЕ, общата им стойност към датата на инкриминираното деяние възлиза на сумата от 262 /двеста шестдесет и два/ лева.
В хода на досъдебното производство е назначена и изготвена дактилоскопна експертиза. В заключението си по същата – Протокол № 71/28.12.2009год., вещото лице е посочило, че дактилоскопната следа намерена на 16.05.2009год. в гр.Несебър, ж.к.”Черно море” в л.а с ДК№ *******под № 1 върху предна лява врата – рамката отвън, е оставена от ляв показалец на лицето Н.Г.А. с ЕГН ********** ***. От допълнително проведените ОИМ е бил установен и другият извършител на деянието, а именно лицето С.Я.Ш., ЕГН ********** *** бани.
В показанията си свид.Г.И. е заявил, че придобил л.а.марка „Форд Фиеста”, в който са били монтирани процесните тонколони марка „Кенууд”, противозаконно отнети от лекия автомобил на пострадалия свид.С.И. от две непознати за него лица, на около 30 год. Два или три дни по – късно той отново заменил автомобила за кон с каруца с друг свой познат на име Шериф от с.Вресово. За последният той разбрал, че също се е разпоредил с автомобила. По този начин противозаконно отнетите от Ш. и А. процесни вещи не са били върнати до приклю
 
12 ЧНД No 157/2011, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.Б. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 21.03.2011г., в законна сила от 06.04.2011г.

Мотиви от 21.03.2011г.
 
13 НАХД No 293/2010, I състав По ЗД по пътищата М.А.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.08.2010г., в законна сила от 07.04.2011г.
НП-отменено.ОТМЕНЯ Наказателно постановление №510/01.04.2010 г. на Началника на РПУ - Несебър, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата на М.А.Т., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл. 21, ал. 1 от същия закон и е лишен от правото да управлява МПС за срок от 2 месеца и на основание Наредба № І – 1959 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки.
Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр. Бургас в 14 – дневен срок, считано от съобщението му.

 
14 НОХД No 134/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Б.И.Г.,
С.И.Б.,
Й.И.Б.,
Г.П.В.,
П.Д.Ш.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 07.04.2011г., в законна сила от 07.04.2011г.
ДИСПОЗИТИВЪТ Е МНОГО ГОЛЯМ. ДА СЕ ГЛЕДА В СВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ 07.04.2011Г.
Б.И.Г.
С.И.Б.
Й.И.Б.
Г.П.В.
П.Д.Ш.
 
15 ЧНД No 181/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT,
DIESEL SPA
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 11.03.2011г., в законна сила от 07.04.2011г.
Уважава на осн.чл.243, ал.5, т.3 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Постановление от 16.12.2010г. на РП-Несебър за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 1399/2007г. по описа на РПУ-Несебър.
ВРЪЩА делото на РП-Несебър за изпълнение на дадените в мотивировъчната част на настоящото определение указания.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.


 
16 НОХД No 273/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.А.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.04.2011г., в законна сила от 07.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 273/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.А.И. със защитник адв.П.П. споразумение, съгласно което Х.А.И., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2011г., около 23.15 часа, в гр.Несебър, по ул."Струма", е управлявал МПС-лек автомобил „Опел Астра"с № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 0.52 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, с влязла в сила на 06.08.2008г. присъда по НОХД № 163/2008г. по описа на РС-гр.Несебър, поради което и на осснование чл.343б, ал.2, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева (СТО) ЛЕВА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Х.А.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 273/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Х.А.И.
 
17 Гражданско дело No 129/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЩИНА НЕСЕБЪР П. - М. Щ. ЕТ Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 24.03.2011г., в законна сила от 08.04.2011г.
Определение № 249/24.03.2011г. - ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 129 по описа за 2011 г. на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
18 НОХД No 728/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.И.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.04.2011г., в законна сила от 08.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 728/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия Д.И.Д. и неговия защитник адв. П., съгласно което:
Подсъдимият Д.И.Д., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2010 г., около 23.00 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, заведение „Мексо”, е отнел чужди движими вещи, а именно: сумата от 140 лева и един брой мобилен телефон „Нокиа 5130” на стойност 190 лева от владението на Ю.А.М. от Русия, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както и цифров фотоапарат марка „Олимпус” на стойност 137 лева и яке от изкуствена материя на стойност 32 лева от владението на Л.М. от Русия без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на вещите, предмет на престъплението, е 499 лева (четиристотин деветдесет и девет лева), поради което и на основание чл. 194, ал.1 от НК , вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.Д. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, преставляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 728/2010 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.И.Д. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд гр. Бургас в 7-дневен срок от днес.

Д.И.Д.
 
19 НОХД No 207/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.04.2011г., в законна сила от 08.04.2011г.
Подсъдимият П.И. ПЕНЕВ - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, общежитие „*******, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, месторабота „***” ЕООД – гр. Несебър, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2011 год. около 16.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” срещу хотел „Смолян” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.32 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Алкотест-Дрегер 7410+” № 0106, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и т. 5 вр. с ал.3 т.1 и т.2 вр. с ал.4 вр. с чл. 43 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца, при периодичност 2 (два) пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца,
- поправителен труд за срок от шест месеца, което да се изпълни по месторабота в ЕООД „Колю Фичето” гр. Несебър (бивше СМК- Несебър), чрез удръжки в размер на 10 % от месечното трудово възнаграждение на подсъдимия П.И. Пенев.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.И. Пенев от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което подсъдимият П.И. Пенев е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 23.01.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 207/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.И. Пенев мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд гр. Бургас в 7-дневен срок от днес.

П.И.П.
 
20 НОХД No 211/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Р.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.04.2011г., в законна сила от 08.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 211/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия И.Р.Д. и неговия защитник адв. М., съгласно което:
Подсъдимият И.Р.Д., роден на *** ***, живущ ***, ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН:**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето 17.30 часа на 23.06.2010 г., в курортен комплекс „Сл.бряг”, общ.Несебър, *******, при условията на опасен рецидив, е отнел чужда движима вещ- мобилен телефон марка „Самсунг” J700I на стойност 122.00 (сто двадесет и два лева) от владението на К.Х. от Великобритания, без нейното съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което чл.196, ал.1, т.1,вр. с чл. 194, ал..1, вр. с чл.29, ал.1, б.”б”, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет) месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в затвор.
ОСЪЖДА подсъдимия И.Р.Д. с посочена самоличност да зплати по сметка на Държавата сумата от 122 (сто двадесет и два) лева, преставляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 211/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 ал.1 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия И.Р.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд гр. Бургас в 7-дневен срок от днес.

И.Р.Д.
 
21 НОХД No 277/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.В.Х. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 08.04.2011г., в законна сила от 08.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 277/2011 година по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н*** и адв.А.Ж. ***, защитник на подсъдимия С.В.Х. със снета по делото самоличност, съгласно което:
С.В.Х. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, разведен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.03.2011 година в град Н***, по ул.”***” в близост до банка “ДСК”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, модел “***” с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.41 / едно цяло четиридесет и едно на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест “Дрегер 7410+”, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ОПРЕДЕЛЯ наказание “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и т. 6, вр. с ал.3, т.1 и т.3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,
- безвъзмезден труд полза на обществото в размер на 100 часа, които да бъдат ***жени в рамките на една календарна година
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.Х. да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Х. е било отнето по административен ред, считано от 27.03.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 277/2011г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.В.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.В.Х.
 
22 НОХД No 279/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Х.Я.,
Й.Н.Я.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.04.2011г., в законна сила от 08.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 279/2011г. по описа на РС- гр. Н****, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Н****, обвиняемия Й.Н.Я. и неговия защитник адвокат С.К. ***, съгласно което:
Обвиняемият Й.Н.Я. ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан към момента на деянието, със средно образование, безработен се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление
- на 29.09.2010 г., около 13.30 часа в с. П****, община Н****, в съучастие с Н.Х.Я. с ЕГН **********, като извършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот- взломяване катинара на метален вратник и чрез използване на МПС - л.а. „****" с рег. № **** отнел чужди движими вещи- печка за твърдо гориво тип „пернишка" на стойност 60 лв. /шестдесет лева/ и метален казан на стойност 40лв. /четиридесет лева/, от владението на **** от гр. Б****, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- на 29.09.2010 г. около 14.00 ч. в с. П****, общ. Н**** в съучастие с Н.Х.Я. с ЕГН **********, като извършител, чрез използване на МПС- л. а. „****" с рег. № ****, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 390 /триста и деветдесет/ лева, а именно: 7 броя метални строителни платна на стойност 105 лв./ сто пет лева/, 6 бр. щамповани железа на стойност 180 /сто и осемдесет/ лева, 7 бр. метални профили на стойност 105 / сто и пет/ лева, от владението на **** от гр. П****, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят;
- на 29.09.2010 г. около 15.00 ч. в с. П****, общ. Н**** в съучастие с Н.Х.Я. с ЕГН **********, като извършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот- взломяване на 2 бр. катинари на стопански постройки, е направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 123 /сто двадесет и три/ лева, а именно: мотика на стойност 12 /дванадесет/ лева, брадва на стойност 14 /четиринадесет/ лева, метален лост на стойност 22 /двадесет и два/ лева, свредел за пробиване на дупки на стойност 23 /двадесет и три/ лева, тесла на стойност 4 /четири/ лева, 3 бр. метални куки на стойност 24 /двадесет и четири/ лева, нивел на стойност 2 /два/ лева, 2 бр. чукове на стойност 18 /осемнадесет/ лева, 4 бр. Метални пили на стойност 4 /четири/ лева, от владението на МАРКО ЛЮБЧЕВ МАРКОВ от гр. П****, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл.20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „лишаване от свобода” за срок от шест месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА на основание чл. 53 ал. 1 б. „а" от НК в полза на Държавата вещта, послужила за извършване на престъплението - л. а. „****" с рег. № ****, собственост на Й.Н.Я., съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 16.06.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.Н.Я. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 38.60 (тридесет и шест лева и шестдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 279/2011г. по описа на РС- гр. Н****, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Н****, обвиняемият Н.Х.Я. и с адвокат С.К. ***, съгласно което:
Обвиняемият Н.Х.Я.- ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан /реабилитиран/, със средно образование, логистик в „Селекта Ра" гр. Б****, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление
- на 29.09.2010 г., около 13.30 часа в с. П****, община Н****, в съучастие с Й.Н.Я. с ЕГН ***********, като извършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот- взломяване катинара на метален вратник и чрез използване на МПС - л.а. „****" с рег. № ****, е отнел чужди движими вещи, а именно: печка за твърдо гориво тип „пернишка" на стойност 60 лв. /шестдесет лева/ и метален казан на стойност 40 лв./четиридесет лева/, от владението на **** от гр. Б****, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- на 29.09.2010 г. около 14.00 ч. в с. П****, общ. Н**** в съучастие с Й.Н.Я. с ЕГН ***********, като извършител, чрез използване на МПС - л. а. „****" с рег. № ****, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 390 /триста и деветдесет/ лева, а именно: 7 броя метални строителни платна на стойност 105 лв., 6 бр. щамповани железа на стойност 180 лева, 7 бр. метални профили на стойност 105 лева, от владението на **** от гр. П****, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- на 29.09.2010 г. около 15.00 ч. в с. П****, общ. Н**** в съучастие с Й.Н.Я. с ЕГН ***********, като извършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - взломяване на 2 бр. катинари на стопански постройки, е направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 123 /сто двадесет и три/ лева, а именно: мотика на стойност 12 /дванадесет/ лева, брадва на стойност 14 /четиринадесет/ лева, метален лост на стойност 22 /двадесет и два/ лева, свредел за пробиване на дупки на стойност 23 /двадесет и три/ лева, тесла на стойност 4 /четири/ лева, 3 бр. метални куки на стойност 24 /двадесет и четири/ лева, нивел на стойност 2 /два/ лева, 2 бр. чукове на стойност 18 /осемнадесет/ лева, 4 бр. Метални пили на стойност 4 /четири/ лева, на обща стойност, от владението на МАРКО ЛЮБЧЕВ МАРКОВ от гр. П****, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл.20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „лишаване от свобода” за срок от шест месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Х.Я. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 38.60 (тридесет и осем лева и шестдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 279/2011г. по описа на РС- Н****.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо обвиняемите Й.Я. и Н.Я. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Й.Н.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Н.Х.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Б**** в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Н.Х.Я.
Й.Н.Я.
 
23 НОХД No 280/2011, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.С.Р. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 11.04.2011г., в законна сила от 11.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 280/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – районен прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия М. С. Р. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М. С.В Р. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***27, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.02.2011 г. в град Несебър, в интернет-клуб ”Старнет”, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, а именно:
- Обект № 1-суха зелена растителна маса-коноп с нетно тегло 0.212 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент-тетрахидроканабинол-3.30% на стойност 1.27 лева,
- Обект 2/1-суха зелена растителна маса с нетно тегло 0.722 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент-тетрахидроканабинол-5.70% на стойност 4.33 лева,
- Обект 2/2-суха зелена растителна маса с нетно тегло 0.686 грама,със съдържание на активен наркотично действащ компонент-тетрахидроканабинол-6.30% на стойност 4.12 лева и
- Обект 3-бяло прахообразно кристално вещество-метамфетамин с нетно тегло 0.184 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент 29% на стойност 4.60 лева, или държал общо наркотични вещества 1.62 грама коноп /канабис,марихуана/ и 0.184 грама метамфетамин, установено по надлежния ред с физикохимическа експертиза № 20/21.02.2011 г. на БНТЛ при ОД МВР град Бургас, на обща стойност 14.32 лева /четиринадесет лева и тридесет и две стотинки/, установено по надлежния ред съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г., като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 500 лева /петстотин лева/.
ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6, вр. с чл.53, ал.2, б.»а» от НК в полза на Държавата веществените доказателства по настоящото наказателно производство, както следва: полиетиленов плик, съдържащ хартиено пакетче, черно на цвят с надпис «ОСВ Slim premium», съдържащо хартиени листчета за навиване на цигари, 5 броя празни полиетиленови пликове от обекти 1, 2, 3, както и хартиен плик съдържащ, както следва: 1. обект №1 – суха зелена растителна маса /коноп/ с нетно тегло 0.212 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент „тетрахидроканабинол” 3,30% /теглови процента/, което е изцяло изразходено при извършването на физикохимичната експертиза № 20/21.02.2011 г. на БНТЛ при ОД МВР град Бургас по ДП №14-107 от 2011 г. по описа на РУП - Несебър; 2. обект № 2/1 суха зелена растителна маса 0,722 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 5,70% /теглови процента/, от което в хода на експертизата са изразходени 0,300 грама; 3. обект № 2/2 суха зелена растителна маса 0,686 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” – 6,30% /теглови процента/, от което в хода на експертизата са изразходени 0,300 грама; 4. обект №3 бяло кристално прахообразно вещество „метамфетамин” с нетно тегло 0,184 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент 29% /теглови процента/, от което в хода на експертизата са изразходени 0,030 грама, като от общото нетно тегло на обектите от 1,804 грама са изразходени общо 0,842 грама, като реално е останало количество от 0,962 грама, предадено за съхранение в Централно митническо управление с предавателно-приемателен протокол №448 от 17.03.2011 г., ведно с писмо ЦМУ рег. №8394/17.03.2011 г. и копие от заключението по физикохимичната експертиза № 20/21.02.2011 г. на БНТЛ при ОД МВР град Бургас по ДП №14-107 от 2011 г. по описа на РУП - Несебър, което количество следва да бъде унищожено след влизане на споразумението в сила.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М. Стилянов Р. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 74.40 лева /седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 280/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо М. С. Р. мярка за неотклонение “Подписка”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕПИС от протокола, ведно с приложени към него заключение от физикохимичната експертиза № 20/21.02.2011 г. на БНТЛ при ОД МВР град Бургас по ДП №14-107 от 2011 г. по описа на РУП – Несебър, предавателно-приемателен протокол №448 от 17.03.2011 г. и писмо до ЦМУ рег. №8394/17.03.2011 г. да се връчат на ЦМУ, отдел МРР – НОП гр. София и ГД „КП” гр. София, за сведение и изпълнение.

М.С.Р.
 
24 Гражданско дело No 1117/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС В.М.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.М.К. с ЕГН **********, с адрес: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, комплекс “Кристал І”, ет.1, ап.16 и 17, че съществува вземането на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД- Бургас, рег. по ф.д. №7184/1991 г. на Окръжен съд- Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Победа”, ул.******* № 3, представлявано от изпълнителния директор Г. Й.Т., по Заповед № 159/23.02.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 167/2010 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 1646.34 лева (хиляда шестстотин четиридесет и шест лева и тридесет и четири ст.), представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 19.06.2009 г. до 19.01.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.02.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА В.М.К. с ЕГН **********, с адрес: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, комплекс ****** да заплати на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД- Бургас, рег. по ф.д. №7184/1991 г. на Окръжен съд- Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Победа”, ул.*****, представлявано от изпълнителния директор Г. Й. , сумата от 125 (сто двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
25 Гражданско дело No 105/2011, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.В.Р. Ф. Д. ООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 28.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
Определение № 254/28.03.2011г. - ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 105/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
26 Гражданско дело No 107/2011, V състав Облигационни искове С.Г.Г. Е.А.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 30.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 107/2011г. по описа на РС-Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.

 
27 НАХД No 1093/2010, I състав По ЗД по пътищата Н.Г.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5157/10 от 30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на Н.Г.Т., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 /триста/ лева на 100 /сто/ лева.
ОСЪЖДА Н.Г.Т. *** да заплати по сметка на РС – Несебър сумата от 16 лева разноски по делото.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
28 НАХД No 8/2011, IV състав По ЗД по пътищата М.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5173/10/30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на М.Д. К., живуща ***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 лв. на 100 лв. /сто лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
29 НАХД No 11/2011, I състав По ЗД по пътищата И.Д.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5152/10 от 30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на И.Д.Л., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 /триста/ лева на 100 /сто/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
30 НАХД No 15/2011, I състав По ЗД по пътищата Г.А.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5182/10 от 30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на Г.А.В., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 /триста/ лева на 100 /сто/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
31 НАХД No 16/2011, VI състав По ЗД по пътищата Р.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 5172/30.11.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Р.С.К. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за това, че на 14.11.2010 г. около 20.30 часа в гр. Несебър, на Провлака, е паркирала лек автомобил с рег. № ******, като е преградила пътя, с цел възпрепятстване на нормалното движение, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 300 лева на 100 (сто) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
32 НАХД No 17/2011, IV състав По ЗД по пътищата А.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5184/10/30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на А.П.А., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 лв. на 100 лв. /сто лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
33 НАХД No 19/2011, IV състав По ЗД по пътищата Г.Д.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5153/10/30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на Г.Д.Ц., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 лв. на 100 лв. /сто лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
34 НАХД No 21/2011, I състав По ЗД по пътищата З.Й.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5157/10 от 30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на З.Й.Й., с ЕГН**********,***, е наложено административно наказание „глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 /триста/ лева на 100 /сто/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
35 НАХД No 23/2011, I състав По ЗД по пътищата С.В.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5161/10 от 30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на С.В.Ц., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 /триста/ лева на 100 /сто/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
36 НОХД No 148/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.Б.,
Г.И.К.,
Х.Н.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 25.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ПРИЗНАВА С.К.Б. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, понастоящем в Затвора - гр. Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че от 00.00 часа до 09.00 часа на 08.06.2010 г., от фургон находящ се в двора на бившия Агро-Химически център в землището на гр.Несебър, при условията на повторност, след предварителен сговор, в съучастие с Х.Н.К. с ЕГН ********** и Г.И.К. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез взломяване на катинар, проникнал и противозаконно отнел чужди движими вещи, както следва: 149 кг. отпадъчна мед - общо във вид на жица, 2бр. бакъри - медни с бронзови дръжки малки и 2бр. бакъри медни с бронзови дръжки големи, всичко на стойност 1015 /хиляда и петнадесет/ лева и 44 /четиридесет и четири/ кг. отпадъчен бронз във вид на батерии на стойност 300 /триста/ лева, всичко на обща стойност 1314.20 лева /хиляда триста и четиринадесет лева и двадесет стотинки/ собственост на „С. *** от владението на управителя С.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 5 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. чл.58а, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на С.К.Б. с посочена по-горе самоличност наказание по НОХД № 326/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИЗНАВА Г.И.К. – роден на *** ***, постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, дървосекач, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че от 00.00 часа до 09.00 часа на 08.06.2010 г., от фургон находящ се в двора на бившия Агро-Химически център в землището на гр.Несебър, при условията на повторност, след предварителен сговор, в съучастие с Х.Н.К. с ЕГН ********** и С.К.Б. ЕГН **********, като съизвършител, чрез взломяване на катинар, проникнал и противозаконно отнел чужди движими вещи, както следва: 149 кг. отпадъчна мед - общо във вид на жица, 2бр. бакъри - медни с бронзови дръжки малки и 2бр. бакъри медни с бронзови дръжки големи, всичко на стойност 1015 /хиляда и петнадесет/ лева и 44 /четиридесет и четири/ кг. отпадъчен бронз във вид на батерии на стойност 300 /триста/ лева, всичко на обща стойност 1314.20 лева /хиляда триста и четиринадесет лева и двадесет стотинки/ собственост на „С. *** от владението на управителя С.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 5 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 вр. чл.58а, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИЗНАВА Х.Н.К. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, ром български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, дървосекач, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че от 00.00 часа до 09.00 часа на 08.06.2010 г., от фургон находящ се в двора на бившия Агро-Химически център в землището на гр.Несебър, след предварителен сговор, в съучастие с Г.И.К. с ЕГН********** и С.К.Б. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез взломяване на катинар, проникнал и противозаконно отнел чужди движими вещи, както следва: 149 кг. отпадъчна мед - общо във вид на жица, 2бр. бакъри - медни с бронзови дръжки малки и 2бр. бакъри медни с бронзови дръжки големи, всичко на стойност 1015 /хиляда и петнадесет/ лева и 44 /четиридесет и четири/ кг. отпадъчен бронз във вид на батерии на стойност 300 /триста/ лева, всичко на обща стойност 1314.20 лева /хиляда триста и четиринадесет лева и двадесет стотинки/ собственост на „С. *** от владението на управителя С.И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 5, вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр. чл.55, ал.1, т.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на Х.Н.К. наказание – пет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК С.К.Б., Г.И.К. и Х.Н.К. с посочена по-горе самоличност да заплатят по равно по сметка на Районен съд - Несебър сумата в размер на 30 лева /тридесет/, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

С.К.Б.
Г.И.К.
Х.Н.К.
Мотиви от 27.03.2011г.
 
37 НОХД No 278/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.Г.Р.,
Л.С.Т.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 12.04.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 278/2011 година по описа на РС- гр.*** между Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.***, подсъдимите К.Г.Р. и Л.С.Т. със снети по делото самоличности и техния защитник адв.Д.П. *** споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.Г.Р.- ЕГН **********,***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като охранител към “***”- гр.***, за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2011 г. в село ***, община ***, след предварителен сговор с Л.С.Т., чрез използване на МПС– л.а. „***”, ДК № ***, собственост на К.Г.Р., отнел чужди движими вещи– 16 броя оградни клетки от тръбни алуминиеви елементи с алуминиева мрежа за пълнеж с размери 3/1,8 м. на обща стойност 578,40 лева от владението на ‘***’’ЕООД, представлявано от *** от гр.С***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3, вр.чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.55, ал.1,т.2, буква “б” от НК го ОСЪЖДА на “Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и т.2 от НК, следните пробационни мерки:
- ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7 /седем/ месеца с периодичност два пъти седмично
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7 /седем/ месеца.
- “поправителен труд” за срок от 6 месеца по месторабота- “***”ЕООД клон Б*** при 15 % удръжки върху възнаграждението му в полза на Държавата, като времето, през което се изтърпява наказанието не се зачита за трудов стаж.
ПРИЗНАВА Л.С.Т.- ЕГН **********,***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2011 г. в село ***, община ***, след предварителен сговор с К.Г.Р., чрез използване на МПС– л.а. „***”, с ДК № ***, собственост на К.Г.Р., отнел чужди движими вещи– 16 броя оградни клетки от тръбни алуминиеви елементи с алуминиева мрежа за пълнеж с размери 3/1,8 м. на обща стойност 578,40 лева от владението на ‘***’’ЕООД, представлявано от *** от гр.С***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, ал.1,т.3, вр.чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК го ОСЪЖДА на “Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:
- ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7 /седем/ месеца , с периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7 /седем/ месеца;.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 часа за една година.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите К.Г.Р. и Л.С.Т. да заплатят по равно направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 35 /тридесет и пет/ лева в полза на Държавата.
ВРЪЩА на пострадалото дружество ‘***’’ ЕООД, представлявано от *** от гр.С***, иззетите с протокол за оглед на местопроизшествие 5 броя алуминиеви табели с размери 10/20 см., приобщени като веществени доказателства.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 278/2011г. по описа на РС- гр.***.
Пострадалото дружество да се уведоми за сключеното споразумение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетите спрямо подсъдимите Р. и Т. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Г.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.С.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Б***, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

К.Г.Р.
Л.С.Т.
 
38 ЧГД No 321/2011, IV състав Приемане по наследство А.Й.С.,
Г.Д.С.,
Й.Д.С.
  Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 13.04.2011г., в законна сила от 13.04.2011г. 
39 НОХД No 1005/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Т.И. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 28.03.2011г., в законна сила от 13.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Т.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, охранител, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2010 г., около 01.10 часа, в гр. Несебър, в близост до почивна станция на „НСА" управлявал МПС- л.а. „Ф.Е." с per. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК /споразумение от 08.04.2009г. по НОХД № 1089/2009 г. по описа на РС- Бургас/, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, които да бъдат изтърпени при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК, И.Т.И. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал. 1 от НК, в изпълнение наказанието по НОХД № 1089/2009 г. по описа на РС- Бургас, а именно ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.2 от НПК, подсъдимият И.Т.И. със снета по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

И.Т.И.
Мотиви от 13.04.2011г.
 
40 НАХД No 1095/2010, VI състав По ЗД по пътищата С.С.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 13.04.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 5170/30.11.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на С.С.Я. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за това, че на 14.11.2010 г. около 20.30 часа в гр. Несебър, на Провлака, е паркирал лек автомобил с рег. № А 03 30 АР, като е преградил пътя, с цел възпрепятстване на нормалното движение, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 300 лева на 100 (сто) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
41 НАХД No 18/2011, VI състав По ЗД по пътищата Д.Д.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 13.04.2011г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 5162/30.11.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Д.Д.Л. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за това, че на 14.11.2010 г. около 20.30 часа в гр. Несебър, на Провлака, е паркирал лек автомобил с рег. № ******, като е преградил пътя, с цел възпрепятстване на нормалното движение, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 300 лева на 100 (сто) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
42 ЧНД No 200/2011, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Г.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 05.04.2011г., в законна сила от 13.04.2011г.
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 200/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в седмодневен срок, считано от днес.

 
43 НАХД No 913/2010, IV състав По ЗД по пътищата К.К.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 03.02.2011г., в законна сила от 14.04.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3885/08/05.09.2088 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.1 от същия закон, на К.К.Г., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
44 НОХД No 1048/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Г.А.,
О.М.Р.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 29.03.2011г., в законна сила от 14.04.2011г.
ПРИЗНАВА Н.Г.А., роден на ***г***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 19.08.2009г. до 26.08.2009г. в местността „И.", общ.Н., при условията на продължавано престьпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи на обща стойност 2434.00 лева /две хиляди четиристотин тридесет и четири/, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
- на 19.08.2009г., от л.а. „Н****"" с per. № ****, отнел чанта на стойност 12.00 лева, ведно със съдържащите се в нея лична карта и свидетелство за управление на МПС, от владението и без съгласието на С.Д. Л**** c ЕГН ********** и сумата от 930 лева, лична карта, свидетелство за управление на МПС, служебна карта, 4 броя банкови кредитни карти, разрешително за носене на оръжие и 2 броя регистрационни талони за МПС, от владението и без съгласието на И.И.Я. с ЕГН **********, всички вещи на обща стойност 942.00 /деветстотин четиридесет и два/ лева;
- на 26.08.2009г., след предварителен сговор и в съучастие с О.М.Р. с ЕГН ********** като съизвършител, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита - счупване стъклото на задна дясна врата на л.а. „К." с per. № **** отнел пътен сак на стойност 10.00 лева, айпод на стойност 880.00 лева, ел.самобръсначка „Филипс" на стойност 270.00 лева, джинси марка „Вранглер" на стойност 18.00 лева, панталон марка „Мейсън" на стойност 12.00 лева, мъжка риза на стойност 32.00 лева, риза марка "Капаска" на стойност 28.00 лева, къси панталони на стойност 10.00 лева, пластмасов несесер на стойност 3.00 лева, парфюм „Пако Рабан" на стойност 10.00 лева, дезодорант „Рамис" на стойност 5.00 лева, чифт сребърни ръкавели на стойност 48.00 лева и гривна от сребро и кожа на стойност 76.00 лева, от владението и без съгласието на Д.А.М. с ЕГН ********** и пътен сак на стойност 12.00 лева, панталон марка ""Клуб Монако" на стойност 30.00 лева, 2 броя ризи на обща стойност 36.00 лева и ел.фенер „Петсън" на стойност 12.00 лева от владението и без съгласието на на П.Ю.П. с ЕГН **********, всички вещи на обща стойност 1492.00 /хиляда четиристотин деветдесет и два/ лева, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.З и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.
ОТЛАГА на осн.чл.69, ал.1, вр.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното спрямо Н.А. наказание от пет месеца лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА О.М.Р., роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2009г. в местността „И.", общ.Н., при условията на опасен рецидив, след предварителен сговор и в съучастие с Н.Г.А. с ЕГН ********** като съизвършител, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита - счупване стъклото на задна дясна врата на л.а. „К." с per. № ****, отнел пътен сак на стойност 10.00 лева, айпод на стойност 880.00 лева, ел.самобръсначка „Филипс" на стойност 270.00 лева, джинси марка „Вранглер" на стойност 18.00 лева, панталон марка ,,Мейсън" на стойност 12.00 лева, мъжка риза на стойност 32.00 лева, риза марка "Капаска" на стойност 28.00 лева, къси панталони на стойност 10.00 лева, пластмасов несесер на стойност 3.00 лева, парфюм „Пако Рабан" на стойност 10.00 лева, дезодорант „Рамис" на стойност 5.00 лева, чифт сребърни ръкавели на стойност 48.00 лева и гривна от сребро и кожа на стойност 76.00 лева от владението и без съгласието на Д.А.М. с ЕГН ********** и пътен сак на стойност 12.00 лева, панталон марка "Клуб Монако" на стойност 30.00 лева, 2 броя ризи на обща стойност 36,00 лева и ел.фенер „Летсън" на стойност 12.00 лева, от владението и без съгласието на П.Ю.П. с ЕГН **********, всички вещи на обща стойност 1492.00 /хиляда четиристотин деветдесет и два/ лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б”, вp. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1 ,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „Лишаване от свобода”, която да бъде изтърпяна при първоначален „Строг” режи в Затвор.
ПОСТАНОВЯВА на осн.чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществено доказателство, представляващо 1бр.купийка с надпис „IPod touch” да бъде върнато на собственика св.Д. А.М..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.Г.А. и О.М.Р. със снети по делото самоличности да заплатят солидарно по сметка на Държавата сумата в размер на 460,14лв./четиристотин и шестдесет лева и четиринадесет стотинки/лева, или по 230,07лв. за всеки един от подсъдимите, представляваща направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


Н.Г.А.
О.М.Р.
Мотиви от 11.04.2011г.
 
45 НАХД No 902/2010, VI състав Административни дела Е.ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
В.А.В.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201135/12.10.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Е.-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. П., район “С.”, ул. “Ц.Б.ІІІО.№**, представлявано от управителя П.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, за това, че на 09.06.2010 г. в 12.30 часа е допуснал до работа във ваканционно селище “Е.”, А.А.Х. с ЕГН **********, на длъжност “чистач”, без сключен договор в писмена форма, като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
46 НОХД No 920/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Р.Щ.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 30.03.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Щ.А., роден на *** ***, живущ ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2010 г. около 03.00 ч. в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Сони Ериксон”, неустановен модел с камера на стойност 95.00 лв., ключ за хотелска стая на стойност 3.00лв., портфейл бял на цвят от изкуствена кожа на стойност 27.00 лв. и сумата от 20.00 лв. или всички вещи на обща стойност 145.00/сто четиридесет и пет/ лв. от владението на Д.Б. от Германия без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 4 и 5 от НК, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а ал. 2 т. 1,2 и 6 от НК вр. а. 3 т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18/осемнадесет/ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18/осемнадесет/ месеца с периодичност 2 пъти седмично.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от по 150/сто и петдесет/ часа годишно за две поредни години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.2 от НПК подсъдимия Р.Щ.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 211.20/двеста и единадесет лева и двадесет стотинки/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

Р.Щ.А.
Мотиви от 19.04.2011г.
 
47 НАХД No 1018/2010, II състав Административни дела З.А.Б. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
С.П.П.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 39/02.06.2010г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.13, ал.1, т.1 и на осн.чл.91, вр.чл.95 от Наредба № 6 на Общински съвет-Несебър на З.А.Б. с ЕГН – ********** ***.св.К.иМ. № .. е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.

 
48 НАХД No 7/2011, VI състав По ЗД по пътищата В.Д.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 5163/30.11.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на В.Д.Х. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за това, че на 14.11.2010 г. около 20.30 часа в гр. Несебър, на Провлака, е паркирала лек автомобил с рег. № ******** като е преградила пътя, с цел възпрепятстване на нормалното движение, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 300 лева на 100 (сто) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
49 НОХД No 140/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Н.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 30.03.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.Г., роден на ***г***, с настоящ адрес-***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2010 г. в с. О., общ. Несебър, от свинарник отнел чужди движими вещи- двумесечно прасе, порода „Драгойка", на стойност 100,00 /сто/ лева, от владението на Д.А. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. ал. 1, вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност два пъти седмично
- Включване в курсове за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.2 от НПК, подсъдимият И.Н.Г. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

И.Н.Г.
Мотиви от 18.04.2011г.
 
50 ЧНД No 261/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Д.Ч. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 15.04.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
Уважава. ДОПУСКА на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК тълкуване на протоколното определение от 10.03.2011г. по НОХД № 111/2011г. по описа на РС- гр. Несебър, както следва: на стр. 5, ред първи от същото, след думите ”на основание” да се чете: “чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК”.
Определението е окончателно.

 
51 НАХД No 1050/2010, I състав По ЗД по пътищата Г.П.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 18.04.2011г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Наказателно постановление № 1000/10 от 09.04.2010 г. на Началник на РПУ-Несебър, в частта, в която на Г.П.Т., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. Варна, ул.******, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП за административно нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, както и на основание Наредба № Із – 1959/ 2007 год. на МВР са отнети 7 /седем/ контролни точки от общия размер на водача, като ОПРЕДЕЛЯ административно наказание, а именно ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
ОСЪЖДА Г.П.Т., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. Варна, ул.*******, да заплати в полза на Държавата 10 лева разноски по делото.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
52 НОХД No 304/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.М.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 19.04.2011г., в законна сила от 19.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 304/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно РП-гр.Несебър, обвиняемият Й.М.С. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което обвиняемият Й.М.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, началник на общинска служба “Земеделие” гр.Несебър, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 07.04.2011г., около 21.59 часа, в град Несебър, срещу станция на МВР “Лазур”, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “ВАЗ 21214”, с рег. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.42 (две цяло четиридесет и две на хиляда), установено по надлежния ред с техническо средство алкотест “Дрегер 7410+” с №0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. чл.343б ал.1, във вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Й.М.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият Й.М.С. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 07.04.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 304/2011г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.

Й.М.С.
 
53 НАХД No 9/2011, V състав По ЗД по пътищата Н.Д.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.03.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5158 от 30.11.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.Д.В. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
54 НАХД No 10/2011, VI състав По ЗД по пътищата Я.Г.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 5178/30.11.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Я.Г.А. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за това, че на 14.11.2010 г. около 20.30 часа в гр. Несебър, на Провлака, е паркирал лек автомобил с рег. № ******, като е преградил пътя, с цел възпрепятстване на нормалното движение, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 300 лева на 100 (сто) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
55 НАХД No 14/2011, V състав По ЗД по пътищата В.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.03.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5151 от 30.11.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Д.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
56 НАХД No 20/2011, V състав По ЗД по пътищата П.Г.П. М.К.Г.,
РУ НА ПОЛИЦИЯТА - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.03.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5156 от 30.11.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на П.Г.П. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
57 ЧНД No 309/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 20.04.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.

 
58 НОХД No 315/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Д.Х. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 20.04.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 315/2011 година по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н*** и адв.П.Ч. ***, защитник на подсъдимия Х.Д.Х. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Х.Д.Х. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданнин, неженен, неосъждан, със средно образование, охранител, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2011г., около 08.30 часа в КК”***”, общ. Н***, до бистро „***е” управлявал МПС – л.а.„***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1, 73 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Х.Д.Х. да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Х. е било отнето по административен ред, считано от 14.04.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 315/2011г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Д.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Х.Д.Х.
 
59 НАХД No 643/2010, V състав По ЗД по пътищата Д.Н.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 21.04.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2480 от 12.07.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.Н.А. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
60 НАХД No 1091/2010, VI състав По ЗД по пътищата В.Д.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 5176/30.11.2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на В.Д.Н. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за това, че на 14.11.2010 г. около 20.30 часа в гр. Несебър, Провлака, като водач на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ********, е паркирал автомобила, като е преградил пътя с цел възпрепятстване на нормалното движение, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 300 лева на 100 (сто) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
61 НАХД No 1097/2010, IV състав По ЗД по пътищата Г.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5165/10/30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на Г.А.И., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 лв. на 100 лв. /сто лева/.
ОСЪЖДА Г.А.И., живущ ***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 16 лв. /шестнадесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разонски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
62 НАХД No 1100/2010, I състав По ЗД по пътищата В.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.03.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5167/10 от 30.11.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.177, ал.1, т.8 от ЗДвП, на В.И.К., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 300 /триста/ лева на 100 /сто/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
63 ЧНД No 142/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.К.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 05.04.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
.
Мотиви от 05.04.2011г.


 
64 НАХД No 1094/2010, V състав По ЗД по пътищата В.Я.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.03.2011г., в законна сила от 26.04.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5171 от 30.11.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Я.Я. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
65 НАХД No 52/2011, I състав Административни дела П.Н.У. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
А.Д.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.04.2011г., в законна сила от 26.04.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №144 от 15.12.2010 година на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение по чл.61, т.2 и на основание чл.91 във вр. с чл.95 ал.1 от Наредба №6 на Общинския съвет – гр. Несебър на П.Н.У., с ЕГН **********,***, е наложена глоба от 50 лева и е постановено заплащане на обезщетение в размер на 960 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Бургаски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 
66 НЧХД No 56/2011, VI състав НЧХД Х.Г.Х. Д.К.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 28.04.2011г., в законна сила от 28.04.2011г.


ОБЕДИНЯВА НЧХД № 55/2011г. и НЧХД № 56/2011г., двете по описа на РС-гр.Несебър за съвместно разглеждане, като ПОСТАНОВЯВА производството по делото да продължи под № 55/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Да се уведомят страните и техните процесуални представители за определението на съда.
Определението не подлежи на обжалване.

 
67 ЧНД No 327/2011, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГР. БУРГАС   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Протокол от 28.04.2011г., в законна сила от 28.04.2011г.
С
 
68 НОХД No 946/2010, II състав Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Б.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 13.04.2011г., в законна сила от 29.04.2011г.

ПРИЗНАВА С.Б.К. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в ПД Бойчиновци, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2010г., около 18.00 часа в с.Р***, общ.Н***, на плаж „Аурелия” до кея, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, извършил действия, с цел да възбуди, или удовлетвори полово желание, без съвкупление по отношение на лице, навършило 14 – годишна възраст – непълнолетната М.Г.Г. ***, чрез употреба на сила – спънал я, бутнал я, за да падне на земята, след което й запушил устата, държал я и я опипвал по гърдите и половата област, опитвайки се да й свали гащите, поради което и на основание чл.150, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл. 58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които следва да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ в Поправителен дом.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Б.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 33.20 лева /тридесет и три лева и двадесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.


С.Б.К.
Мотиви от 28.04.2011г.
 
69 НОХД No 199/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.И.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 02.05.2011г., в законна сила от 02.05.2011г.
След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 199/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Д. Т.- защитник на подсъдимия П. и подсъдимия Г.И.П. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Г.И.П.- роден на *** ***, с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, управител на фирма, за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2010 г., около 09.00 часа, в гр. Несебър, общ. Несебър, ж.к.”Черно море”, от склада на „Т.” ООД- гр. Несебър, чрез използване на МПС- т.а. марка „МАН” с рег. № *******, собственост на Ж. Стойчев Д. ***, отнел чужди движими вещи- 832 бр. телескопични подпори /хюнебеци/ с дължина 2.70 метра на стойност по 15 лв. всяка или вещи на обща стойност 12 480 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/, от владението на Н.И.И.- пълномощник на „Т.й” ООД- гр. Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т.4 , вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, вр. с чл. 55 ал. 1 т 1 НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3/три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.И.П. да заплати по сметка на РС-Несебър сумата общо в размер на 34.80 /тридесет и четири лева и осемдесет ст./ лева, представляващи направените по делото съдебно- деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 199/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14- 2242/2010 г. по описа на РУП- Несебър спрямо Г.И.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Г.И.П.