РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 190/2012, II състав Развод по взаимно съгласие П.С.М.,
Д.Г.М.
  Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 05.03.2012г., в законна сила от 02.04.2012г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 167 05.03.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 190/2012г. по описа на РС-Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Бургас.
Определението за прекратяване може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на молителя пред Окръжен съд – Бургас.

 
2 НАХД No 78/2011, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Е.М.Т. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 02.04.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22337/24.11.2010 г. на Комисията за защита на потребителите, с което са наложени на „Е.М.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “Т.” № *, представлявано от управителя Е.М.Т., административни наказания, както следва: на основание чл.77 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 55, ал.1 от ЗТ, за това, че на 24.06.2010 г. е извършвал туристическа дейност в категоризиран туристически обект- лоби бар „Т.М.”, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, хотел „Т.М.”, без да постави на видно място в обекта издадената категорийна символика- табела и Удостоверение № РКК-19-8391 от 17.06.2009 г.; и на основание чл. 86 от ЗТ е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 47, ал.2 от ЗТ, за това, че предлага за консумация чрез меню с надпи с “Lobby bar Tia Maria” топли напитки- 14 вида, безалкохолни напитки и фрешове- 13 вида, алкохолни напитки- 25 вида, вина- 4 вида, бира- 1 вид и кафе специалитети с алкохол- 7 вида, всички с обявени цени, но без обявени грамажи.
 
3 НОХД No 209/2012, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.Н.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 02.04.2012г., в законна сила от 02.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 209/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: С.С.- прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимия Й.Н.Б. и неговия защитник адвокат Дуков, съгласно което:
Подсъдимият Й.Н.Б.- роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес курортен комплекс "Слънчев бряг", община Несебър, жилищна сграда „Меркурий 3", вх.2, ет. 1, ап. №Р2, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2012г., около 11.20ч. в курортен комплекс "Слънчев бряг", община Несебър, в апартамент №Р2, находящ се в жилищна сграда „Меркурий 3", вх.2, ет.1, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва: амфетамин - сол с нетно тегло 0,005 грама, със съдържание на основното вещество 5%, на стойност 0,15 лева; амфетамин - сол с нетно тегло 0,265 грама, със съдържание на основното вещество 9%, на стойност 7,95 лева и хероин с нетно тегло 0,023 грама, със съдържание на основното вещество диацетилморфин 2,40 %, на стойност 3,68 лева - всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0,293 грама на обща стойност 11,78 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС, за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
ОТНЕМА на осн. чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК в полза на държавата, предмета на престъплението, а именно: 0,208 грама амфетамин, със съдържание на активно вещество 9%- на съхранение в РУП-Несебър, електронна везна- китайско производство, метална табакера, съдържаща три броя фолио.
ВРЪЩА веществените доказателства: карта с надпис на латиница „Dance club Mania Staff card”; пластика от сим-карта без такава с № 89359033200002149401, пластика от сим-карта „Би кънект” без сим-карта с № 89359051100213057375 и найлонче с изписан телефонен № 0896439372, на собственика им Й.Н.Б..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Й.Н.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 161,20 (сто шестдесет и един лева и двадесет стотинки), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 209/2012г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимият Й.Н.Б. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Й.Н.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.


Й.Н.Б.
 
4 ЧГД No 204/2012, VI състав Съдебни поръчки Д.Т. Д. З.АД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 03.04.2012г., в законна сила от 03.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 204/2012г. по описа на Районен съд- Несебър.

Протоколът се изготви в два екземпляра, единият от които за прилагане по гр.д. № 36983/2011г. по описа на Софийския районен съд.

 
5 НАХД No 1007/2011, I състав По ЗД по пътищата С.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 12.03.2012г., в законна сила от 03.04.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4834/11 от 27.09.2011 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на С.Г.Г., с ЕГН **********,***, за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.


 
6 НАХД No 1008/2011, V състав По ЗД по пътищата С.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.03.2012г., в законна сила от 03.04.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4829 от 27.09.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Г.Г. с ЕГН **********,***, оп.26, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.140, ал.1, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.2 от ЗДвП, на същия е наложено наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.137е от ЗДвП.
ОСЪЖДА С.Г.Г. с ЕГН **********,***, оп.26 да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 16 /шестнадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
7 НАХД No 197/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Н.Ч. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 21.03.2012г., в законна сила от 04.04.2012г.
делото да се върне на прокурора, съобразно разпоредбата на чл.377 от НПК.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 197/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
8 НОХД No 1067/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.В.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 20.03.2012г., в законна сила от 05.04.2012г.
ПРИЗНАВА В.В.М., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2011г., около 13.30 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея, управлявал МПС – мотопед „Соник” с ДК № А **** М, без да притежава съответно свидетелство за управление (като неправоспособен), в едногодишен срок от наложеното му по административен ред наказание за такова деяние с наказателно постановление № 4789/15.10.2010г. на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.11.2010г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода” спрямо В.М. за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

В.В.М.
Мотиви от 06.04.2012г.
 
9 НАХД No 17/2012, I състав Административни дела З.З. З. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 12.03.2012г., в законна сила от 05.04.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1194 от 14.10.2011 г. на Директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което на ЕТ „З.З.“, с ЕИК*****, представляван от З.Г.З., със седалище и адрес на управление – гр.София, кв. „Владая”, ******за нарушение по чл.26, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ и на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
10 НАХД No 87/2012, II състав По ЗД по пътищата З.Х.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 29.02.2012г., в законна сила от 05.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4793/27.09.2011г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на З.Х.Д. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. и на осн.чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 50лв...
ОСЪЖДА на осн чл.189, ал.3 от НПК З.Х.Д. с ЕГН – ********** *** да заплати по с/ка на Държавата сумата от 10лв./десет/лева, представляващи направените по делото съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
11 НАХД No 198/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.С.Й. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 21.03.2012г., в законна сила от 05.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 198/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
12 НАХД No 125/2011, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Т.-Е. Г.ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 06.04.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16207 от 02.12.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 77, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.216 от същия закон, на ЕТ „Т.”- гр. Свищов, представлява от Е.. Е. Г., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на по 1000 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.


 
13 НАХД No 259/2011, V състав Административни дела Й.Г.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.05.2011г., в законна сила от 06.04.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ІІ-1 от 10.02.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.193, ал.1 от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, на Й.Г.Й. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
14 НАХД No 283/2011, I състав Административни дела Е.1 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 06.04.2012г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №02-0201274 от 28.02.2011 г., издадено от Директора на Дирекция ИТ - Бургас, с което на „Е.“ ООД, гр. Пловдив, ЕИК ***** за административно нарушение по чл.128, ал.2 от КТ на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от КТ е определена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, като я НАМАЛЯВА на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението може да бъде обжалвано пред БАС в 14-дневен срок от съобщението.

 
15 НАХД No 301/2011, I състав Административни дела Н.С.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 06.04.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № ІІ-2 от 10.02.2011 г. на Началника на РУП – гр.Несебър, с което на Н.С.З., ЕГН **********,***, е наложено административни наказание – на основание чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за това, че на 15.01.2011 год. около 06.30 часа в град Обзор при полицейска проверка се установило, че съхранява боеприпаси извън определените за целта места
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
16 НАХД No 347/2011, IV състав По ЗД по пътищата Б.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 06.04.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3426/25.08.2006 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Б.А.К., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 200 лв., „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 4 месеца.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
17 НОХД No 875/2011, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 22.03.2012г., в законна сила от 09.04.2012г.
ПРИЗНАВА А.А.Г.- роден на ***г***, живущ ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, ученик, ЕГН **********, в момента в ПД «Бойчиновци» за ВИНОВЕН в това, че за периода от 05.08.2011г. до 23.08.2011г., при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си:
- На 05.08.2011г., около 22.30 часа в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, в близост до хотел «Арда», отнел чужда движима вещ – златна верижка от 18 каратово жълто злато с тегло около 50 грама на стойност 2870.00 лева от владението и без съгласието на Фенихя В.П. от Холандия, с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила /издърпал верижката от врата на пострадалата/;
- На 20.08.2011г., около 16.00 часа, в к.к. «Слънчев бряг», общ.Несебър, в близост до «Какао бийч» отнел чужда движима вещ – синджир от жълто злато 14 карата плоска плетка на стойност 586.80 лева от владението и без съгласието на П.Б. от Ирландия, с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила /скъсал синджира от врата на пострадалия/;
- На 23.08.2011г., около 15.00 часа, в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, в близост до хотел «Зефир» отнел чужда движима вещ – златна верижка от жълто злато 24 карата с дължина около 60-70 см. На стойност 1302.70 лева от владението и без съгласието на К.Й.М. от Дания, с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила /издърпал верижката от врата на пострадалия/, като предмета на престъплението е на обща стойност 4 759.50 лева / четири хиляди седемстотин петдесет и девет лева и петдесет стотинки/, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ «Лишаване от свобода», които следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Поправителен дом.
ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.1 от НК времето през което Г. е бил с мярка за неотклонение «Задържане под стража» по настоящото наказателно производство, считано от 04.10.2011г.
ПРИВЕЖДА на осн.чл.68, ал.1 от НК в изпълнение, отложеното по реда на чл.69 НК наказание от ПЕТ МЕСЕЦА «Лишаване от свобода», наложено по НОХД № 1004/2010г. по описа на РС-Несебър, което също следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Поправителен дом.
ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК А.А.Г. с ЕГН **********, да заплати по с/ка на Държавата направените по делото разноски в размер на 413.52лв./читиристотин и тринадасет лева и петдесет и две стотинки/.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.

А.А.Г.
Мотиви от 06.04.2012г.
 
18 НОХД No 127/2012, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Н.Х. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.04.2012г., в законна сила от 09.04.2012г.
на основание чл.288 от НПК, Несебърският районен съд,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 127/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър и ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на нарушенията, съобразно горните указания.


 
19 НАХД No 16/2012, IV състав Административни дела И.Г.И. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 16.03.2012г., в законна сила от 10.04.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд
РЕШИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Д 457/19.12.2011 г. на Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните- гр. Бургас /ОБДХ/, с което за нарушение по чл. 17, ал.1 от Закона за храните, на основание чл. 43, ал.1 от същия закон, на И.Г.И., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
20 НАХД No 912/2011, I състав Административни дела М. ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 09.03.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №Б-23-РДНСК-13/13.07.2011 г. на Заместник – Началника на Дирекция за национален и строителен контрол, с което на „М.“ ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление – гр. Б., ул. А. К. №*, на основание чл.237, ал.1, т.4 от Закона за устройство на територията е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, като я НАМАЛЯВА до размер на 1 000 /хиляди/ лева
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
21 НОХД No 47/2012, IV състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Й.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 26.03.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Й.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН **********, понастоящем в Централен затвор-гр. София, за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2008 г. в гр.Несебър противозаконно присвоил чужда движима вещ – електроинструмент марка «Бош», модел «GSH 11 Е”, с фабричен № 0611316708 на стойност 275.00 лв. (двеста седемдесет и пет) лева, която владеел съгласно сключен договор за наем, собственост на ЕТ „В.-А.М.”, представлявано от А.И.М. ***, поради което и на основание чл. 206, ал.1, вр. чл.54 вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, подсъдимия В.Й.Г. със снета по-горе самоличност да заплати на ЕТ „В.-А.М.”, представлявано от А.И.М. *** сумата от 275 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща стойността на отнетата вещ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия В.Й.Г. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 85 (осемдесет и пет) лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

В.Й.Г.
Мотиви от 24.04.2012г.
 
22 НАХД No 53/2012, IV състав По ЗД по пътищата С.С.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 15.03.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5100/08/25.11.2008 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушения на чл.21, ал.2 и чл.100, ал.1, т.4 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.3, предложение първо и чл.181, т.3 от същия закон, на С.С.Я., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и „Глоба” в размер на 20 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
23 НОХД No 59/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.П.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 11.04.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.
ПРИЗНАВА К.П.П. – роден на ***г***, постоянен адрес:*** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, осъждан, управител на търговско дружество, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2011г., около 12.50 часа в гр.Несебър, в близост до почивна станция „Булгартабак” управлявал моторно- превозно средство – лек автомобил „Ауди А8” с рег. № ******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление № 7407/15.02.2011г. на Началника на ОПП при СДВР, влязло в законна сила на 17.03.2011г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т.2 б.Б вр. чл. 42А ал. 1 от НК от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 4, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:
- „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 10/десет/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10/десет/ месеца;
- „Включване в програми за обществено въздействие” за срок от 10/десет/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.П.П. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 12,00 / дванадесет/ лева.
ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 59/2012 г. по описа на РАЙОНЕН СЪД – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо К.П.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.


К.П.П.
 
24 НОХД No 1055/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Ж.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 27.03.2012г., в законна сила от 12.04.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:

НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице С.Ж.Б., роден на *** ***, постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора София, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, общо наказание измежду наказанията, определени по НОХД № 3697/2011 г. по описа на Софийски градски съд, НОХД № 19286/2011 г. на Софийски районен съд и НОХД № 1055/2011 г. на Районен съд- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по НОХД № 19286/2011 г. на Софийски районен съд.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

С.Ж.Б.
Мотиви от 27.03.2012г.
 
25 НАХД No 78/2012, I състав Административни дела Л. ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 21.03.2012г., в законна сила от 12.04.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА №23-2303313/26.09.2011 г. на Р. М.М.на длъжност изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение на чл.152 от КТ и на осн. чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ на ЛИБРА - 10” ООД, с ЕИК ......... седалище и адрес на управление гр. Бургас, *****, представлявано от управителя Е.Т., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лева, като НАМАЛЯВА същата в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 НОХД No 86/2012, VI състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Н.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.03.2012г., в законна сила от 12.04.2012г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,

Р А З П О Р Е Ж Д А М

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 86/2012 г. по описа на НРС.
ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.

 
27 НОХД No 454/2011, IV състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.В.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 28.02.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Р.В.Н. по НОХД № 1511/2008 г. на ПРС, НОХД № 532/2008 г. на АсРС, НОХД № 414/2009 г. и НОХД № 1891/2008 г., последните две на ПРС, а именно „Пробация” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година с периодичност два пъти седмично, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание, времето, през което Н. е търпял наказание по присъдите, попадащи в групата.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Р.В.Н. по НОХД № 6387/2009 г., НОХД № 6684/2009 г., двете на ПРС, НОХД № 102/2010 г. на АсРС, НОХД № 3230/2010 г. и НОХД № 7797/2010 г., последните две на ПРС, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, които следва да бъдат изтърпени при първоначален строг режим в Затвор.
ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание 6 месеца „Лишаване от свобода”, времето, през което Н. е търпял наказание по присъдите, попадащи в групата, както и задържанията на осъдения, както следва: 24 ч. по НОХД № 6684/2009 г. на ПРС и 24 ч. по НОХД № 102/2010 г. на АсРС.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Р.В.Н. по НОХД № 6999/2010 г., НОХД № 3567/2011 г., двете на ПРС и НОХД № 454/2011 г. на НРС, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, които следва да бъдат изтърпени при първоначален строг режим в Затвор.
УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, с ДВА МЕСЕЦА, или Н. следва да изтърпи общо наказание- ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, които следва да бъдат изтърпени при първоначален строг режим в Затвор.
ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, времето, през което Н. е търпял наказание по присъдите, попадащи в групата, както и задържанията на осъдения, както следва: за периода от 26.10.2010 г. до 29.10.2010 г. по НОХД № 6999/2010 г. на ПРС; за периода от 29.03.2011 г. до 11.07.2011 г. по НОХД № 3567/2011 г. на ПРС.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


Р.В.Н.
Мотиви от 28.02.2012г.
 
28 НАХД No 476/2011, I състав Административни дела В. ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 28.02.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление №106 от 14.03.2011 г. на Директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което на „В-В“ ЕООД, представлявано от В.Е.Д., със седалище и адрес на управление – гр.С., кв. „Л.”, бул. Д.Б. №**-***, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по 25, ал.1 от Наредба № Н-18 /13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.186, ал.1, т.1, б. „а” от ЗДДС.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
29 НОХД No 82/2012, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.К.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 28.03.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.И. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2009г. в с.Равда, общ.Несебър, противозаконно присвоил чужди движими вещи – 50 кв.м. гранитогрес на стойност 1050лв. (хиляда и петдесет) лева, собственост на Д.Т.С., които владеел, поради което и на основание чл.206, ал.1, във вр. с чл.58а, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, като на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК определя следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност ДВА ПЪТИ седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА; безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА годишно за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА подсъдимия В.К.И. да заплати на Д.Т.С. на основание чл.45 от ЗЗД сумата от 1050 (хиляда и петдесет) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди вследствие деятелността на подсъдимия.
ОСЪЖДА подсъдимия В.К.И. на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати по сметка на Държавата сумата от 80 лева, представляващи направени по делото разноски и държавна такса по уважения граждански иск.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


В.К.И.
Мотиви от 05.04.2012г.
 
30 НОХД No 129/2012, V състав Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.И.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 18.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 129/2012г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М.Ч. – прокурор в РП-Несебър и адвокат В.В. ***, служебен защитник на подсъдимия и подсъдимия Т.И.Т., споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.И.Т. – роден на ***г*** Загора, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, понастоящем в затвора гр. Стара Загора, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2009г. около 14.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”,община Несебър, в офис на фирма „А.-Н А.” ЕООД с ЕИК 200246979, чрез използването на неистински или преправени документи – лична карта с №*** и с дата на издаване 20.02.2007г. от МВР-София на името на Е.М.Д. с ЕГН ********** и свидетелство за управление на МПС с № 232514289 и с № **********, получил без правно основание чуждо движимо имущество – лек автомобил „Рено клио” с ДК №****с първа регистрация на 19.03.1999г., с рама №VF1CBOTOF19820765, собственост на „Адика-Н А.” ЕООД с управител Н.И.А. на стойност 4650 лева /четири хиляди шестстотин и петдесет лева/ с намерение да го присвои, поради което и на основание чл. 212, ал. 1 от НК вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на „лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ при първоначален „строг„ режим на изтърпяване в затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, Т.И.Т., с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 234,00 /двеста тридесет и четири/ лева, по сметка на Районен съд –Несебър.
ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 129/2012 г. по описа на РАЙОНЕН СЪД – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Т.И.Т.
 
31 ЧНД No 252/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 18.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
УважаваНа осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-68/2012г. по описа на РУП - Несебър, Атанас Славов Чернев от с.Кошарица, общ.Несебър с ЕГН-**********, адв.Димитъ П. от БАК.
Определението е окончателно.
 
32 ЧНД No 253/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 18.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП №
14-197/2012г. по описа на РУП - Несебър, Божидар Петров Тодоров
от гр.Ямбол с ЕГН-**********, адв.Димитъ П. от БАК.
Определението е окончателно

 
33 НОХД No 255/2012, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.С.Ч. Председател и докладчик: ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ  Споразумение от 18.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 255/2012 г. по описа на РС – гр.Не*** споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Не*** и адв. Д.П. ***, служебен защитник на подсъдимия А.С.Ч., съгласно което:
ПРИЗНАВА А.С.Ч.- роден на *** ***, общ.Не***, обл.Бургаска, ул.”***” № 7, българин, българско гражданство, основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2012 год. в с.К***, общ.Не*** на ул.”***” №7 осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, стопанисвана от „***” ЕАД гр.Бургас, като възстановил водоподаването, монтирайки на мястото на водомера мека връзка – гумен маркуч с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. чл.55, ал.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- «задължителна регистрация по настоящия адрес» за срок от 10/десет/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- «задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 10/десет/ месеца;
- «безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 200 часа за срок от една календарна година.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по- лекото наказание «глоба», което закона предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода” .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 255/2012 г. по описа на РС – гр.Не***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия А.С.Ч. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.С.Ч. мярка за неотклонение “Подписка” .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А.С.Ч.
 
34 НОХД No 256/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.П.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 18.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 256/2012 г. по описа на РС – гр.**** споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-**** и адв. Д.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия Б.П.Т., съгласно което:
ПРИЗНАВА Б.П.Т.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: **** „****” ет.1- жилищен, ****, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, разведен, ел.техник, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2012 год., около 17.00 часа, на главен път І-9, около 202,5 км, пред к-с „****” в к.к. „****”, общ.****, управлявал моторно превозно средство – мотопед “ ****” без регистрационен номер, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.69 /едно цяло шестдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- „задължителна регистрация по настоящ адрес: **** „****” ет.1- жилищен, ****, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност два пъти седмично;
- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7 /седем/ месеца;
- „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа за срок от една година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК Б.П.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 03.04.2012 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Б.П.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 40,29 лв. /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 256/2012 г. по описа на РС – гр.****.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Б.П.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.П.Т. мярка за неотклонение “Подписка” .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Б.П.Т.
 
35 ЧНД No 257/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 18.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
На осн, чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-73/2012г. по описа на РУП - Несебър, Златка Стефанова Димитрова от с.Тънково, общ.Несебър с ЕГН-**********, адв.Д.П. от БАК.
Определението е окончателно

 
36 НОХД No 258/2012, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР З.С.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 18.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 258/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.П. ***, служебен защитник на подсъдимата З.С.Д., съгласно което:
ПРИЗНАВА З.С.Д.- родена на *** ***, обл.Бургаска, ул.”О***” № 5, туркиня, българско гражданство, основно образование, разведена, неосъждана, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че за периода 10.08.2011 год. до 13.01.2012 год. в с.Тънково, общ.Несебър на ул.”О***” № 5 осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, стопанисвана от „***” ЕАД гр.Бургас, представлявано от *** в качеството му на пълномощник на законния представител ***, като възстановила водоподаването, монтирайки на мястото на водомера тръбичка с диаметър ? цола, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. чл.55 ал.2, б.”Б” от НК, я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- «задължителна регистрация по настоящия адрес» за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;
- «задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 10 /десет/ месеца;
- «безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 200 часа за срок от една календарна година.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по- лекото наказание «глоба», което закона предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 258/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


З.С.Д.
 
37 НАХД No 1042/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Н.Ю. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 27.03.2012г., в законна сила от 20.04.2012г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд
РЕШИ:

ПРИЗНАВА Р.Н.Ю., роден на *** ***, турчин, български гражданин, неженен, реабилитиран, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2011 г., около 18,00 ч., в обменно бюро, стопанисвано от „К. С. Д.” ЕООД, находящо се в гр. Несебър, стара част, ул. „Ч.”, № *, по хулигански подбуди, причинил лека телесна повреда на Е.В.Ф. от Русия, изразяваща се в разкъсно контузна рана на горна устна, счупване на втори горен зъб, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, предложение първо вр. чл.130, ал.1 от НК вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/.
ОСЪЖДА Р.Н.Ю., живущ ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на Държавата сумата от 91,20 лв. /деветдесет и един лев и двадесет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Р.Н.Ю.
Мотиви от 27.03.2012г.
 
38 НОХД No 259/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Б.Б. Председател и докладчик: ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ  Споразумение от 20.04.2012г., в законна сила от 20.04.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Д.Б.Б.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес-***, хотел «Афродита» ет.3, ап.68българин, българско гражданство, със средно специално образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2012 година около 01.10 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, по главната алея в близост до х-л „Маринер” управлявал МПС – л.а. „Форд Ескорт” с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си на 0,5 промила на хиляда, а именно 2.60 промила на хиляда установено с протокол от химическа експретиза №207/11.04.2012 год., след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №15787/2011 год. на РС София за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК.
НАЛАГА на обвиняемия Д. Б. Б. с ЕГН **********, на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, наказание “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6 ,вр.с ал.3 т.1, 2 и 3 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес- настоящ адрес-***, хотел «Афродита» ет.3, ап.68, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от една календарна година.
НАЛАГА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемия Д.Б.Б. наказание «лишаване от право да управлява моторно превозно» средство за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
ЗАЧИТА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, а именно от 06.04.2012 година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Д.Б.Б. /със снета по делото самоличност/ да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата от 40,29 лв. /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 259/2012 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.Б.Б. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.

Д.Б.Б.
 
39 НОХД No 264/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.М.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 23.04.2012г., в законна сила от 23.04.2012г.
ПРИЗНАВА Е.М.С. – родeн на 2***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, понастоящем в гр.Несебър, х-л „Нанси”, стая №1, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2012година, около 00.19часа в к.к.”Слънчев бряг”, по Главната алея на автобусна спирка, в близост до Автогара „Слънчев бряг”, в посока гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка “Мерцедес Вито”, с ДК №****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,31 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” вр. чл.42а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес:***, понастоящем в гр.Несебър, х-л „Нанси”, стая №1 за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.
НАЛАГА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Е.М.С., наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Е.М.С. е било отнето по административен ред, считано от 14.04.2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 264/2012 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Е.М.С. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.


Е.М.С.
 
40 НОХД No 265/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.С.Т. Председател и докладчик: ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ  Споразумение от 23.04.2012г., в законна сила от 23.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 265/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв.Б. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Г.С. Т. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.С.Т. с ЕГН **********,*** Търново, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, станция на Здравеопазването, ап. 442, срещу х-л „Феста панорама”, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, работи като поддръжка на басейни, мобилен телефон: 0877387561 за ВИНОВЕН в това, че на 13.04.2012г. около 20. 55 часа в гр. Несебър по ул. „Несебър” в близост до офис на строителна фирма „ХИТ – А”, КК”Слънчев бряг” управлявал МПС – л.а. БМВ 318” с рег. №*****с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,68 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство алкотест „Дрегер” 7410+” с № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет / часа за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА .
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г.С.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 265/2012г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.Г.С.Т.
 
41 НОХД No 266/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Д.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 24.04.2012г., в законна сила от 24.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 266/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият П.Д.П. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА П.Д.П.- роден на *** ***, живущ ***, настоящ адрес ***, хотел ”Перота”, стая №109, българин, български гражданин, реабилитиран, средно специално образование, разведен, управител на „М.” ЕООД Варна , ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2012 год., около 08.25 час, в к.к. „Сл.бряг”, западна част, общ.Несебър, в близост до к-с „Шато Валон” управлява моторно превозно средство – л.а. “ Мерцедес”, модел „МБ 100Д” с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.30 /едно цяло и тридесет/ промила, установено по надлежния ред /изпробван с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, №0106/, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият П.Д.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият П.Д.П. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 16.04.2012 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 266/2012 г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

П.Д.П.
 
42 НОХД No 243/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.В.Б. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 27.04.2012г., в законна сила от 27.04.2012г.
ПРИЗНАВА А. В. Б.-родена на ***г*** Загора, българка, български гражданин, живуща:***, настоящ адрес –к.к.Слънчев бряг –Запад, к-с Марак 2, ап.№104, със средно образование, безработен, неомъжена, неосъждана с ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 06.04.2012год. около 04.20ч. в к.к. „Слънчев бряг”,общ.Несебър, на главната алея в близост до хотел „Хризантема”, управлявала МПС – л.а. марка „Мазда 323” с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.34 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 3 /три/месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание за изтърпяване за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК А. В. Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК, време през което подсъдимата А. В. Б. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.04.2012год.

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 243/2012 г. по описа на РАЙОНЕН СЪД – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо А. В. Б. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.


А.В.Б.