Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 883/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФОН ДКУППЗ ЗОРА ПАЛМА ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.4.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че съществуване на вземане в полза на Сдружение „Дружество за колективно управление в частна полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители - П.” с Булстат-*******, седалище и адрес на управление ***, представляван от изп.директор С.Щ.., съдебен адрес:*** против „Д.“ ЕООД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление:*** представлявано от Д. Д./преди„З.П.“ ЕООД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление *** 5240, к.к.Слънчев бряг-запад, административен център Сапфир, ет.3, представлявано от управителя Д. Д./ за сумата от 2595,66лв., представляваща незаплатено възнаграждение за използването на лицензирани звукозаписи от репертоара на „П.“ в стопанисваните от „З.П.“ ЕООД обекти, дължимо по Договор за публичното изпълнение на звукозаписи и музикални видеозаписи № 10030/2012г. от 25.06.2012г., изменен с Анекс № 1/29.10.2012г., ведно със законната лихва върху главницата начиная от датата на подаване на заявлението в съда – 13.06.2016г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 840,29лв., представляващи лихва за забава за периода от 01.04.2013г. до 06.06.2016г., и разноски по заповедното производство от 303,96лв., за което е издадена Заповед № 327/14.06.2016г. за изпълнение по чл.410 ГПК постановена по ч.гр.д. № 530/2016г. по описа на РС-Несебър. ОСЪЖДА „Д.“ ЕООД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление:*** представлявано от Д. Д. да заплати на Сдружение „Дружество за колективно управление в частна полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители - П.” с Булстат-*******, седалище и адрес на управление ***, представляван от изп.директор С.Щ.., съдебен адрес:*** съдебни разноски в исковото производство в общ размер от 785,12лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила на 1.6.2017г.
2 АНД No 2086/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление Б-55-115 / 30.09.2016г. на инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.6.2017
Наказателно дело № 907/2017
В законна сила на 1.6.2017г.
3 АНД No 2335/2016, II състав Общини В.С.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 181/23.08.2016г. на Кмета на О.Н. с което на В.С.К. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.12, ал.1, т.2 и т.4 и на осн.чл.12, ал.2, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв.. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 1.6.2017
Наказателно дело № 921/2017
В законна сила на 1.6.2017г.
4 АНД No 2557/2016, II състав КАТ Л.К.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001996/03.08.2016г. на Началника на РПУ-Несебър, в частта с която на Л.К.Х. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.123, ал.1, т.2, б.“а“ от ЗДвП и на осн.чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001996/03.08.2016г. на Началника на РПУ-Несебър в останалата му част с която на Л.К.Х. с ЕГН-********** *** нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.179, ал.2 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.6.2017
Наказателно дело № 834/2017
В законна сила на 1.6.2017г.
5 АНД No 31/2017, V състав КАТ С.Я.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003399 от 21.12.2015г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Я.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, тел: 0885/033021, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.3, т.7 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 1.6.2017г.
6 АНД No 262/2017, VI състав ИААА СКАПТОПАРА 5 ООД ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 29.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДАИ-0000009 от 23.01.2017г., издадено от главен директор ГД „АИ” гр. София, с което на „С.5” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 102, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, за извършено нарушение на чл. 22, ал. 1, изр. 1, предл. 2 от ЗАвП, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 1.6.2017г.
7 АНД No 365/2017, VI състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.5.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2689 от 15.09.2016г., издадено от началник РУ Несебър, с което на С.В.Б., ЕГН **********, в качеството му на управител на „Д.К.” ООД, на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 4000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 1.6.2017г.
8 АНД No 371/2017, V състав КАТ Г.Й.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2390 от 29.07.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на Г.Й.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.48, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, на същия са наложени административни наказания – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за административно нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.в, предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 1.6.2017г.
9 АНД No 455/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ж.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.5.2017г.
ПРИЗНАВА М.Ж.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, с постоянен адрес:***, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2017 година, около 13.45 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, по ул. „Байкал“, в посока от гр. Свети Влас към гр.Несебър, управлявал МПС- л.а. „Нисан“, модел „Микра“ с рег. № ***** след употреба на наркотични вещества ТНС „тетрахидроканабинол“, установено по надлежния ред с техническо средство «Drug Check 3000» с фабр. № ARJJ-0113- престъпление по чл. 343б, ал. 3, вр. от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия М.Ж.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 14.04.2017 г. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно:тестова касета от техническо средство „Drug Check 3000“, с фабричен № ARJJ- 0113, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия М.Ж.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 15.89 лева (петнадесет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.Ж.М.
Мотиви от 16.5.2017г.
В законна сила на 1.6.2017г.
10 ЧНД No 456/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Н.Г.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 17.5.2017г.
на основание чл. 306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.Г.В., с ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр. Бургас за групиране на наказанията на основание чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛНА. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
В законна сила на 1.6.2017г.
11 АНД No 2042/2016, II състав Комисия по хазарта ЕС ВИ ЕС АД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 8/10.10.2016г. на Председателя на Д.к.п.х. /ДКХ/, с което на „Е.В.Е.“ АД с ЕИК - ........, със седалище и адрес на управление ***, р-н М., булЦ.Ш., 7-ми км., корпус 2, представлявано от изпълнителния директор „Победа“ АД, седалище и адрес на управление *** с ЕИК-........, представляващ С.С.Ч., за нарушение на чл.45, ал.2, т.4 от Закона за хазарта/ЗХ/ и на осн.чл.110, ал.1 от ЗХ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000лв.. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2017
Наказателно дело № 773/2017
В законна сила на 2.6.2017г.
12 АНД No 2530/2016, I състав КАТ Т.Г.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРДЖАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0304-002081от 19.08.2015г. на ВНД НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОДМВР БУРГАС , РУ НЕСЕБЪР упълномощен със Заповед № 304з-277/13.08.2015г. съгл. МЗ№81213-748/24.06.2015г., с което на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП е наложено на Т.Г.Т. ЕГН: **********,*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 800/осемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП ; Глоба” в размер на 10 /десет/ лева на осн.чл.183 ал.1 т.1, предл.1 и 2 от ЗДвП за нарушение по чл.100 ал.1, т.1 от ЗДвП и Глоба” в размер на 10 /десет/ лева на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.трето от ЗДвП за нарушение по чл.100 ал.1, т.2 от ЗДвП; Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2017
Наказателно дело № 963/2017
В законна сила на 2.6.2017г.
13 АНД No 421/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Е.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.5.2017г.
ПРИЗНАВА Р.Е.П., родена на *** г. в гр.П., българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование, крупие в казино „Димант“ к.к. „Слънчев бряг“, с постоянен и настоящ адрес:*** ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че на 05.08.2013 г., около 23.53 ч., в с.Р., общ. Н., на ул. „Н." срещу дом №. **, при управление на л.а. „Опел Астра“ рег.№ **** в посока гр. Н., нарушила правилата за движение: чл.25, ал. 1 от ЗДвП- „Водач на пътно преводно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение), в частност, за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизат по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрий него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение чл.38, ал.2 от ЗДвП -„При завиване в обратна посока водачът пропуска насрещно движещите се пътни превозни средства", допуснала пътнотранспортно произшествие с насрещно движещия се мотопед и е допуснала пътно транспортно произшествие с движещия се посока от с.Р. за гр.Н. мотопед, марка „Ямаха“, модел „Аерокс“ с рег.№ **** М, управляван от И.А.Б. и по непредпазливост причинила средна телесна повреда на повече от едно лице: На Водача на мотопеда- И.А.Б. с ЕГН ********** от с.Р., средна телесна повреда, изразяваща се в разкъсно-контузна рана по горната повърхност на лявото стъпало с тъканен дефект и увреждане екстензорните сухожилия на 2, 3, 4 и 5 пръсти, довело до трайно затруднение в движението на левия крак за срок от 1-1.5 месеца при обичаен ход на оздравителния процес и на возещият се зад него пътник на мотопеда- К.Е.К. с ЕГН: ********** от гр.София, изразяваща се в открито счупване на ляв голям пищял, довело до трайно затруднение в движението на левия крак за срок от 5-6 месеца при обичаен ход на оздравителния процес- престъпление по чл.343, ал. 1, вр. ал.3, предл.3, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. със субс.състави на чл.25, ал.1, и чл.38, ал.2 от ЗДвП от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т. 7 НК Р.Е.П. от право да управлява МПС за срок от 8 (осем) месеца. ПОСТАНОВЯВА веществени доказателства по делото, представляващи хартиен плик с етикет за веществени доказателства, съдържащ частици боя от предна дясна броня на л.а. „Опел Астра” с рег. № ......, след влизане на решението в сила да бъде унищожена. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемата Р.Е.П. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 559.12 лева /петстотин петдесет и девет лева и дванадесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Р.Е.П.
Мотиви от 30.5.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
14 АНД No 459/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.А.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.5.2017г.
ПРИЗНАВА Ж.А.Г., родена на ***г. в гр.Ямбол, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 18.04.2017г., около 22.20 часа, в гр. Свети Влас, в близост до магазин „Меркурий“, управлявала моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес А 160“ с рег.№ ****, след употреба на наркотични вещества- амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с еднократен полеви тест „Drager DrugCheck 3000" с идентификационен № ARJJ-0113- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т. 7 НК Ж.А.Г. от право да управлява МПС за срок от 5 (пет) месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което Ж.А.Г. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 18.04.2017 г. ПОСТАНОВЯВА веществени доказателства по делото, представляващи полеви тест „Drager DrugCheck 3000" с идентификационен № ARJJ-0113, след влизане на решението в сила да бъде унищожена. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ж.А.Г.
Мотиви от 30.5.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
15 ЧНД No 587/2017, V състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 2.6.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
16 Гражданско дело No 687/2016, VI състав Искове по ЗУЕС Е.В.П.,
Е.А.П.
ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БЛОК С В КК"ОБЗОР БИЙЧ РЕЗОРТ"-ГР. ОБЗОР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.1.2017г.
ОТМЕНЯ по иск с правно основание чл. 40, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, предявен от Е.В.П., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., притежаваща паспорт тип ******, издаден на 22.11.2013г. от ФМС 78034, Руска Федерация, валиден до 22.11.2023г., и Е.А.П., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., притежаващ паспорт тип *** ******, издаден на 04.02.2015г. от ФМС 78034, Руска Федерация, валиден до 04.02.2025г., решенията от 06.06.2016г. на Общо събрание на Етажната собственост на блок „С” в КК „О.Б.Р.” гр. О., обективирани в т. 2 и т. 6 от Дневния ред на общото събрание, приети с Протокол за проведено общо събрание от 06.06.2016г., с които е одобрен отчетът за разходите на етажната собственост за 2015г. и дружеството „О. Б.Р.В.” ЕООД е избрано да осъществява поддръжка на комплекса. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, предявен от Е.В.П., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., притежаваща паспорт тип ******, издаден на 22.11.2013г. от ФМС 78034, Руска Федерация, валиден до 22.11.2023г., и Е.А.П., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., притежаващ паспорт тип *** ******, издаден на 04.02.2015г. от ФМС 78034, Руска Федерация, валиден до 04.02.2025г., за отмЯ.а на ОСТАНАЛИТЕ решения от 06.06.2016г. на Общо събрание на Етажната собственост на блок „С” в КК „О.Б.Р.” гр. О., обективирани в т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Дневния ред на общото събрание, приети с Протокол за проведено общо събрание от 06.06.2016г., като ОСТАВЯ В СИЛА на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост посочените решения. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците от Етажната собственост на блок „С” в КК „О.Б.Р.” гр. О., представлявани от председателя на управителния съвет Ф.Л., да заплатят на Е.А.П., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., притежаващ паспорт тип *** ******, издаден на 04.02.2015г. от ФМС 78034, Руска Федерация, валиден до 04.02.2025г., сумата 26,66 лева, представляваща направени по делото разноски за заплатена държавна такса, съразмерно с уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците от Етажната собственост на блок „С” в КК „О.Б.Р.” гр. О., представлявани от председателя на управителния съвет Ф.Л., да заплатят на Е.В.П., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., притежаваща паспорт тип ******, издаден на 22.11.2013г. от ФМС 78034, Руска Федерация, валиден до 22.11.2023г., сумата 400 лева, представляваща направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от иска. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2017
Гражданско дело № 663/2017
В законна сила на 5.6.2017г.
17 АНД No 2389/2016, III състав ДИТ СЪРБОВИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001357 / 12.09.2016г. на Директора на Д. „И.п.т. ***, със седалище ***, оправомощен със Заповед № З-1086/28.09.2015г. на Изпълнителния директор на „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, на „С.” ООД”, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.Л.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за извършено нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2017
Наказателно дело № 1112/2017
В законна сила на 5.6.2017г.
18 АНД No 255/2017, III състав КАТ Д.Н.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001344 от 22.06.2016г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на Д.Н.В. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП административни наказания – Глоба от 700 лв. (хиляда лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 7 (седем) месеца) на 6 (шест) месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001344 от 22.06.2016г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в останалата му част, с която на Д.Н.В. с ЕГН **********,***, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева за нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, и на основание чл.185 от ЗДвП ме у наложено административно наказание „Глоба” в размер на 20 лева за нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.6.2017г.
19 АНД No 278/2017, V състав РДГ Е.Х.П. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1264 от 30.01.2017г. на Директора на Регуонална дирекция по горите /РДГ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.84, ал.2 и чл.94, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, на Е.Х.П. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Р.Д. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева и лишаване от право на ловуване за срок от три години, за административно нарушение по чл.84, ал.2, предл.1 и 3 във връзка с чл.84, ал.1, предл.1 във връзка с чл.65, т.9 и чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД, и на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД са отнети в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението - уред за нощно виждане Dedal с № 106188. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 5.6.2017г.
20 ЧНД No 333/2017, I състав Производство по чл. 243 НПК Р.Д.Р.,
Р.В.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
П.Ф. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ Постановление за прекратяване на наказателното производство от 20.02.2017г постановено по ДП 304 ЗМ-1201/15г на РУ Несебър, вх. № 1934/2015г на РП Несебър ВРЪЩА материалите по ДП 304 ЗМ-1201/15г на РУ Несебър, вх. № 1934/2015г на РП Несебър за извършване на обективно, всестранно и пълно разследване. Препис от Постановлението да се изпрати на: обвиняемия П.Ф., чрез защитника му адв.Т.Т.-БАК - Р.Р., адрес: *** - Р.А., адрес: *** Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок пред Окръжен съд Бургас

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 5.6.2017
Наказателно дело № 535/2017
В законна сила на 5.6.2017г.
21 НОХД No 372/2017, VI състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.И.,
И.С.Т.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 29.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 372/2017г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура гр. Несебър за отстраняване на посочените съществени нарушения на процесуалните правила. Препис от разпореждането да се връчи на Районна прокуратура Несебър, на пострадалия Г.Г., на поверениците му адв. Б. и адв. Чоков, на пострадалия К.И., на обвиняемия Г.М.И., на защитниците му – адв. К. и адв. Г., на обвиняемия И.С.Т. и на защитника му – адв. А.. Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд гр. Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.6.2017
Наказателно дело № 606/2017
В законна сила на 5.6.2017г.
22 АНД No 1991/2016, V състав НАП ИНФО ПОЙНТ БГ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2090-А от 17.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2, изр.последно във връзка с чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „И.П. БГ” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.41, ал.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС на същия е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – информационен център, находящ се в КК Слънчев бряг, пред хотел „Г.”, за срок от петнадесет календарни дни, и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2017
Наказателно дело № 500/2017
В законна сила на 6.6.2017г.
23 АНД No 2238/2016, I състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.3.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № Б-66 –128/03.10.2016г.на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2017
Наказателно дело № 1045/2017
В законна сила на 6.6.2017г.
24 АНД No 246/2017, IV състав Комисия за защита на потребителите НЕПТУН 1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0029613 от 25.08.2016г. на Директора на КЗП- РД-гр.Бургас, с което на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите, на „Н.1” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.А.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева, за административно нарушение по чл.127, ал.2 от същия закон. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 6.6.2017г.
25 АНД No 376/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Й.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 19.5.2017г.
ПРИЗНАВА В.Й.Н.- роден на ***г***, обл.Ямбол*****, българин, български гражданин, със средно-специеално образование, безработен, женен, реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.20..г., в курортен комплекс Слънчев бряг, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, противозаконно присвоил чужди движими вещи: 18 броя електрически триколки, които владеел, на обща стойност 11 325.48 лв., както следва: 6 броя електрически триколки, всяка на стойност 835.83 лв., собственост на „С.Т.“ ЕООД, 3 броя електрически триколки, всяка на стойност 800.00 лв., собственост на „Ф.“ ЕООД, 3 броя електрически триколки, всяка на стойност 283.50 лв., собственост на „Д.И.“ ЕООД, 3 броя електрически триколки, всяка на стойност 300.00 лв., собственост на „М.“ ЕООД и 3 броя електрически триколки, всяка на стойност 720.00 лв., собственост на ЕТ „М.М.Д.“, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд присвоеното имущество е върнато, поради което и на основание чл.78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.206, ал. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /Хиляда/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия В.Й.Н. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР – гр.Бургас сумата в размер на 38,64 лв. (тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В.Й.Н.
Мотиви от 25.5.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
26 НЧХД No 1477/2016, IV състав Клевета и квалифицирана клевета П.Х.Д. С.С.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.5.2017г.
на основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 1477/2016 г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване пред ОС Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.
В законна сила на 7.6.2017г.
27 АНД No 1554/2016, III състав НАП ЙОАНА 85 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1464/12.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Й.8.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Г.И.И., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Й.8.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Г.И.И., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.6.2017
Наказателно дело № 906/2017
В законна сила на 7.6.2017г.
28 АНД No 247/2017, II състав Комисия за защита на потребителите НЕПТУН 1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0029614/25.08.2016г. на Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към ГД“Контрол на пазара“ в КЗП, с което на „Н.1” ЕООД, ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С. А.А., чрез адв.И.И. ***, съдебен адрес *** за административно нарушение на.чл.116, ал.2 от ЗТ, вр.чл.213, ал.2 от ЗТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв., за административно нарушение на чл.114, т.4 от Закона за туризма/ЗТ/ и на осн.чл.209 от ЗТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв. и за нарушение на чл.115, т.1 ЗТ, вр.чл.210 от ЗТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2017г.
29 НОХД No 600/2017, VI състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №600/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител на РП-Несебър, адв.А.Ж. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия Г.С.А. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Г.С.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно – специално образование, работи като спасител в к.к. Слънчев бряг, неженен, неосъждан, ЕГН: **********,СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 24.06.2016год. в к.к.Слънчев бряг ,общ.Несебър ,обл.Бургас на плажната ивица срещу хотел „ Гларус“, държал в немаловажен случай - акцизни стоки без бандерол - 2 (два) стека цигари, марка «RONE« – червен, съдържащи по 10 (десет)броя кутии във всеки стек, като във всяка кутия има по 20 (двадесет) къса цигари, общо 20 (двадесет) броя кутии цигари или 400 (четиристотин) къса на стойност 150.00 (сто и петдесет) лева и обща стойност на акцизната ставка /по 4,33лв за 1бр.кутия/, възлизаща в размер на 86,60лв (осемдесет и шест лева и шестдесет ст.), когато такъв се изисква по: чл. 1, ал. 1, чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7, чл. 11, ал. 1, чл. 29, ал. 1 Закона за акцизите и данъчните складове, чл.71, ал.1,т.1 от Правилник за прилагане на ЗАДС и чл. 28, ал. 1, ал. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите, като на същата дата-24.06.2016г. държал в дом(квартира),находящ се в к.к Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас ,кв.“ ********“, приземен етаж в немаловажен случай - акцизни стоки без бандерол - 74 (седемдесет и четири) стека цигари, марка «RONE« – червен, съдържащи по 10 (десет)броя кутии във всеки стек, като във всяка кутия има по 20 (двадесет) къса цигари, общо 740 (седемстотин и четиридесет) броя кутии цигари или 14 800 (четиринадесет хиляди и осемстотин) къса на стойност 5 500.00 (пет хиляди и петстотин) лева и обща стойност на акцизната ставка /по 4,33лв за 1бр.кутия/, възлизаща в размер на 3 204.20лв (три хиляди двеста и четири лева и двадесет ст.), когато такъв се изисква по: чл. 1, ал. 1, чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7, чл. 11, ал. 1, чл. 29, ал. 1 Закона за акцизите и данъчните складове, чл.71, ал.1,т.1 от Правилник за прилагане на ЗАДС и чл. 28, ал. 1, ал. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 ,предл.ІІ-ро от НК , вр. чл. 1 ал.1, чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7, чл. 11, ал. 1, т. 1, чл.29,ал.1 от ЗАДС , вр.чл. 71 ,ал.1 от Правилника за прилагане на ЗАДС , вр. чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 от ЗТТИ във вр. с чл.55, ал.1, т.1, вр. чл.39, ал.1 НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 5 (ПЕТ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл. чл. 37,ал.1,т.7 и чл. 49,ал.1и 2 от НК на обвиняемия Г.С.А. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява търговска дейност по смисъла на чл.1, ал.1, т. 9 от Търговския закон – складови сделки, като физическо или юридическо лице, за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ОТНЕМА на основание чл.234,ал.3 и чл.53, ал.1, б.”б „ от НК акцизните стоки без бандерол, които са предмет на престъплението, както следва: 2 (два) стека цигари, марка «RONE« – червен, съдържащи по 10 (десет)броя кутии във всеки стек, като във всяка кутия има по 20 (двадесет) къса цигари , общо 20 (двадесет) броя кутии цигари или 400 (четиристотин) къса; 74 (седемдесет и четири) стека цигари, марка «RONE« – червен, съдържащи по 10 (десет)броя кутии във всеки стек, като във всяка кутия има по 20 (двадесет) къса цигари, общо 740 (седемстотин и четиридесет) броя кутии цигари или 14 800 (четиринадесет хиляди и осемстотин) къса, находящи се в РУ на МВР- Несебър, които следва да се унищожат. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Г. С.А. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата от 34.86 лв. (тридесет и четири лева осемдесет и шест стотинки), представляваща направените по досъдебното производство разноски за съдебно-химическа експертиза. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №600/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ след одобряване на постигнатото споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.С.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Г.С.А.
В законна сила на 7.6.2017г.
30 АНД No 177/2017, II състав ДИТ ВЕРСУС 28 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.5.2017г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-000576/17.08.2016г. на Директор на Д. „ И.п.т.”***, с което за нарушение на чл.63, ал.2, вр.чл.63, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ на „В.2.” ЕООД с ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Л.О.С., в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева, като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000576/17.08.2016г. на Директор на Д. „ И.п.т.”*** останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.6.2017г.
31 АНД No 357/2017, V състав Общини А.С.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 329 от 06.10.2016г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на А.С.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.В.К. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 8.6.2017г.
32 Гражданско дело No 478/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПОМОРИЕ   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.5.2017г.
ПРОДЪЛЖАВА СРОКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ на А.Д.П., ЕГН **********, в семейството на Б.Р.А., ЕГН **********, и Р.Е.А., ЕГН **********, двамата живущи в с. **************, до навършване на пълнолетие, а ако учи- до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст. Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Д. „С.п.”- ***. Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 9.6.2017г.
33 АНД No 2043/2016, I състав Комисия по хазарта ЕС ВИ ЕС АД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление Наказателно постановление № 9 от 10.10. 2016г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/, с което на основание чл.108 ал.1 от Закона за хазарта, във вр.с чл. 9 т.1, буква а) и б) от Общите задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино /ОЗИУПОХИИК/, Издадени от Държавната комисия по хазарта към Министерството на финансите /Обн. ДВ. бр.67 от 30.07. 2013г., отм. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г./ е наложено на „Е.В.Е.“ АД, ЕИК: ........, със седалище и адрес на управление:*** 7-ми км, корпус 2, представлявано от изпълнителния директор „П.“ АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК: ........, чрез С.С.Ч. административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 /три хиляди/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2017
Наказателно дело № 775/2017
В законна сила на 9.6.2017г.
34 АНД No 2166/2016, V състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-23-ДНСК-145 от 06.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия /ЗУЧК/, на Н.К.Д. с ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Несебър, с адрес: гр.Несебър, обл.Б., кв.”А.” № **, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2017
Наказателно дело № 835/2017
В законна сила на 9.6.2017г.
35 АНД No 2167/2016, II състав КАТ П.А.Ю. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.3.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002207/17.08.2016г. на Началника на РУ-Несебър, с което на П. Александров Ю. с ЕГН-********** *** на осн.чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 350лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и са отнетни 12к.т.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2017
Наказателно дело № 824/2017
В законна сила на 9.6.2017г.
36 АНД No 2360/2016, IV състав КАТ ОМНИКАР РЕНТ ООД ОД МВР ПП КАТ БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1248197, издаден от ОДМВР- Бургас, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.4 от същия закон, на „О.Р.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от З.А.А., е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2017
Наказателно дело № 597/2017
В законна сила на 9.6.2017г.
37 АНД No 833/2016, III състав Министерство на културата П.И.М. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.1.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № НП-9 / 27.06.2016г., издадено от Бони Райкова Петрунова – заместник министър на културата, с което: за нарушение по чл.83, ал.5 от Закона за културното наследство (ЗКН) на П.И.М. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 000 лева на основание чл.200, ал.1 от ЗКН, и 2), и на основание чл.200а от ЗКН му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 6 000 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 12.6.2017
Наказателно дело № 761/2017
В законна сила на 12.6.2017г.
38 АНД No 2536/2016, II състав Общини Ц.И.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.3.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 73/17.11.2016г. на Кмета на Община-Несебър, с което на Ц.И.Д. с ЕГН-********** *** за административно нарушение на чл.13, т.10 от Наредба № 6 на Общински съвет-гр.Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Окръжен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2017
Наказателно дело № 924/2017
В законна сила на 12.6.2017г.
39 АНД No 2071/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-36-ДНСК-140/05.10.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2017
Наказателно дело № 407/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
40 АНД No 2098/2016, I състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.2.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-70 –101/27.09.2016г.на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2017
Наказателно дело № 698/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
41 АНД No 2382/2016, II състав НАП АКВАТРАНС 2004 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2649/11.10.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „А.2.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление *** и посочен в жалбата съдебен адрес ***, представлявано от Д.С. за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС, на основание чл.185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2017
Наказателно дело № 888/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
42 АНД No 115/2017, IV състав КАТ Ц.М.Ц. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001350/23.06.2015 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2, от същия закон, на Ц.М.Ц., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 300 лв. на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 13.6.2017г.
43 АНД No 239/2017, I състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.3.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 212/07.09.2016 г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на Д.Р.Р., ЕГН **********, чрез адв.К. Т. - БАК и адрес за връчване на съобщения: гр.Б., ул.”О.”№* административно наказание „глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2017
Наказателно дело № 964/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
44 АНД No 37/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.2.2017г.
ПРИЗНАВА Д.И.И., роден на *** г. в гр.Т., живущ ***, българин, български гражданин, неженен, работи като агент в *************, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.12.2016г., около 23.30 часа в гр.Свети Влас, общ.Несебър, до комплекс „*****”, по ул. „*********”, с посока на движение към к.к. „Слънчев бряг”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Форд”, модел „Фокус”, с рег. № *******, собственост на „******* ЕООД- гр.Свети Влас, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол /ТНС/, представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. приложение № 1 – Списък І „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство Drager Drug Check 3000, тестова касета Drager Drug Check 3000, с фабричен № ARJL-0133, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 от НК Д.И.И. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което Д.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 29.12.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой бял хартиен плик с тестова касета Дрегер „Drug Check 3000” с фабричен № ARJL-0133 от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.И.И.
Мотиви от 10.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 14.6.2017
Наказателно дело № 267/2017
В законна сила на 14.6.2017г.
45 АНД No 277/2017, IV състав РДГ С.Н.Д. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1263/30.01.2017 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.84, ал.2, предложение първо и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ във връзка с чл.84, ал.1, предложение първо, връзка с чл.65, т.9, и чл.43, ал.3, от същия закон, на основание чл.96, ал.1 от ЗЛОД, чл.84, ал.2, чл.94, ал.1, чл.95, ал.1 и ал.2 от ЗЛОД, и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на С.Н.Д., ЕГН **********,***, чрез адв. Р.Д. ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 800 лева и „Лишаване от право да ловува” за срок от 3 години, както и са отнети в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението, а именно: ловно оръжие- карабина, оптика, както и лек автомобил „Мерцедес”, модел Пух, с рег.№ ....., като вещ, послужила за извършване на нарушението. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 14.6.2017г.
46 АНД No 343/2017, IV състав НАП ДИ ПОНТЕ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3214/12.12.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „Д.П.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.И.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 14.6.2017г.
47 АНД No 1154/2016, II състав КАТ И.Т.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 24.10.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001234/17.06.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на И.Т.С. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. и по чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена глоба от 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.6.2017г.
48 АНД No 2221/2016, V състав КАТ К.Н.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002783 от 05.10.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР – Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл.179, ал.2 вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.Н.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.В.К. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.41, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.6.2017
Наказателно дело № 1194/2017
В законна сила на 15.6.2017г.
49 АНД No 352/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Я.Ж. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2017г.
ПРИЗНАВА К.Я.Ж., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като шофьор, неосъждан, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2016г. около 23.30ч. в к.к Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, срещу бензиностанция „Петрол“, преди кръгова връзка в посока на движение централна градска част на гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел Тигра“ с рег. № ****, собственост на В.В.Ж., ЕГН:**********, след употреба на наркотични вещества-кокаин (СОС) и канабис (ТНС 5), представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение Ml- Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство «Drager Drug Test 5000" тестова касета "Drager Drug Test 5000 Test -Kit c фабричен № ARHJ-0005, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.2 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемият К.Я.Ж. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемият К.Я.Ж. е било отнето по административен ред, считано от 14.08.2016г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство тестова касета "Drager Drug Test 5000 Test -Kit c фабричен № ARHJ-0005, от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
К.Я.Ж.
Мотиви от 13.6.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
50 АНД No 411/2017, V състав КАТ И.Б.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002402 от 27.08.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Илиян Б.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 15.6.2017г.
51 АНД No 2212/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-48-ДНСК-136 / 04.10.2016г. на инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2017
Наказателно дело № 1263/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
52 АНД No 2214/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление Б-46-ДНСК-134 / 04.10.2016г. на инж. Л.Т. Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2017
Наказателно дело № 1265/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
53 АНД No 2235/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление Б-63-ДНСК-126 / 03.10.2016г. на инж. Л .Т.Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2017
Наказателно дело № 1264/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
54 Гражданско дело No 813/2016, V състав Делба Г.К.П. К.Д.Б.,
Я.И.Б.,
К.И.Б.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която: І. ПОСТАВЯ В ДЯЛ и изключителна собственост на Г.К.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, следните имоти: - НИВА в местността „Д.Т.“, представляваща поземлен имот с идентификатор № ******, четвърта категория, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Обзор, на площ от 20,667 декара и - Друга селскостопанска територия в местността „С.С.“, на площ от 0.758 дка, трета категория, имот № *** по картата на землището на гр. Обзор, а по скица от СГКК – Бургас представляваща поземлен имот с идентификатор ****** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Обзор, на площ от 724 кв.м; ІІ. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и изключителна собственост на К.Д.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, Я.И.Б. - ЕГН **********,*** и К.И.Б. - ЕГН *********,***, следните имоти: - НИВА в местността „Д.”, на площ от 14,030 дка, съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на гр.Обзор, а по скица от СГКК - гр. Бургас представляваща поземлен имот с идентификатор 53045.105.8 по КККР на гр. Обзор, на площ от 14 030 кв.м. и - Изоставени трайни насаждения в местността „С.С.”, на площ от 1.591 дка, седма категория, имот № *** по картата на землището на гр.Обзор, а по скица от СГКК - Бургас представляващ поземлен имот с идентификатор 53045.530.58 по КККР на гр.Обзор, на площ от 1591 кв.м. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.6.2017г.
55 АНД No 2211/2016, I състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-49-ДНСК-137/04.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2017
Наказателно дело № 1044/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
56 АНД No 2262/2016, IV състав НАП ДРЯНОВО ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.2.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1755/02.08.2016 г. на зам. директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.39, ал.1 от „Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4 от ЗДДС, на „Д.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.Б.Й., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 20.6.2017
Наказателно дело № 711/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
57 АНД No 2390/2016, III състав ДИТ СЪРБОВИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001040 / 12.09.2016г. на Директора на Д. „И.п.т. ***, със седалище ***, оправомощен със Заповед № З-1086/28.09.2015г. на Изпълнителния директор на „Главна инспекция по труда”, с което за нарушение по чл.415, ал.1 от КТ, във връзка с чл.127, ал.1, т.3 от КТ, във връзка с чл.28, ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр.88/1999г.), на „С.” ООД”, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.Л.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 20.6.2017
Наказателно дело № 1125/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
58 АНД No 2466/2016, III състав НАП Н.А.Я. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2155/29.08.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на Н.А.Я. с ЕГН ********** ***, на основание чл.80Б, ал.1 от ЗДДФЛ му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл.9, ал.2 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.6.2017г.
59 АНД No 148/2017, III състав НАП МАРИО ФАРМА ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2544/21.10.2016г. на Кирил Петров Пологов – зам. директор на ТД на НАП Бургас, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „М.Ф.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Я.С.А., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 20.6.2017г.
60 АНД No 504/2017, V състав НАП СТАКОЗ 2009 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.5.2017г.
и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2216 от 29.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Б., с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „С.2.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.Й.И., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС, на съшия е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – Бързо хранене, находящ се в гр.Н., обл.Б., ул.”К.” № * за срок от петнадесет календарни дни и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..
В законна сила на 20.6.2017г.
61 АНД No 2159/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-31-ДНСК-152 / 06.10.2016г. на инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2017
Наказателно дело № 1030/2017
В законна сила на 21.6.2017г.
62 АНД No 2165/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление Б-24-ДНСК-146 / 06.10.2016г. на инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2017
Наказателно дело № 1029/2017
В законна сила на 21.6.2017г.
63 АНД No 361/2017, V състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2684 от 15.09.2016г. на Началника на РУ на МВР – гр.Несебър, с което на основание чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето /ЗЗакрД/, на С.В.Б. с ЕГН **********, в качеството му на управител на „Д.Ж.” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Д.Р. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лева за административно нарушение на чл.45, ал.2 от ЗЗакрД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 21.6.2017г.
64 АНД No 362/2017, II състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.5.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2685/15.09.2016г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на С.В.Б., в качеството му на управител на „Д.К.” ООД, срещу наказателно постановление № 2685 от 15.09.2016г., на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 4000 лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.6.2017г.
65 АНД No 363/2017, V състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2686 от 15.09.2016г. на Началника на РУ на МВР – гр.Несебър, с което на основание чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето /ЗЗакрД/, на С.В.Б. с ЕГН **********, в качеството му на управител на „Д.К.” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Димитрина Ройдева от АК-Бургас/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лева за административно нарушение на чл.45, ал.2 от ЗЗакрД. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 21.6.2017г.
66 АНД No 364/2017, VI състав МВР С.В.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.5.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2687 от 15.09.2016г., издадено от началник РУ Несебър, с което на С.В.Б., ЕГН **********, в качеството му на управител на „Д.К.” ООД, на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 4000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 21.6.2017г.
67 НОХД No 662/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.И.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 21.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 662/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият А.И.Н., роден на ***г. в гр. Шумен, постоянен и настоящ адрес:***, пребиваващ на адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че на 22.07.2016г., около 23.30ч. в гр.Несебър, обл. Бургас , КПП 3 „Черно море“, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал в себе си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, КОНОП (канабис, марихуана) с общо нетно тегло 50,087 грама (петдесет грама осемдесет и седем милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол, възлизащо на обща стойност 300,52 лева (триста лева петдесет и две стотинки), съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., с различно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол, както следва: КОНОП с тегло 49,860 грама (четиридесет и девет грама осемстотин и шестдесет милиграма), със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,35 % ,на стойност 299,16 лева (двеста деветдесет и девет лева и шестнадесет стотинки); КОНОП с тегло 0,227 грама (двеста двадесет и седем милиграма), със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,20 % , на стойност 1,36 лева (един лев тридесет и шест стотинки),съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. и сребриста на цвят електронна везна с размери 1,8/6/11,5см. с капак имитиращ дисплей на смартфон, с метално блюдо с размери 5/6,7см. с три бутона, поради което и на основание чл.354а, ал.3, алтернатива II -ра, т.1, предл. първо, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.3 , ал.1, т.1, вр. с ал.2, вр. Приложение №1 от ЗКНВП, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите (НУРРД) по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия А.И.Н. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 108,74 лв. /сто и осем лева и седемдесет и четири стотинки/, представляващи направени разноски. ОТНЕМА, на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, във вр. чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.2, б.”а„ от НК, в полза на Държавата веществените доказателства- наркотичните вещества, които са предмет на престъплението, както следва: КОНОП с тегло 49,860 грама (четиридесет и девет грама осемстотин и шестдесет милиграма), със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,35 %; КОНОП с тегло 0,227 грама (двеста двадесет и седем милиграма), със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,20 % и 1бр. сребриста на цвят електронна везна с размери 1,8/6/11,5см. с капак имитиращ дисплей на смартфон, с метално блюдо с размери 5/6,7см. с три бутона, които да бъдат унищожени. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №662/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.И.Н.
В законна сила на 21.6.2017г.
68 НОХД No 673/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 673/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.В.А. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия П.А.А., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият П.А.А.- роден на *** год. в гр.Бургас, с адрес: ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2017 г., около 15.40 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, до аквапарк «Екшън», управлявал л.а. „Мерцедес”, модел «С500» с контролен № ....., след употреба на наркотични вещества- метамфетамин, амфетамин и канабис, установено по надлежния ред с техническо средство «Дрегер DRUG TEST 500” с фабричен номер ARJJ 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, и «ГЛОБА» в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за срок от 3 /три/ години. ПРИЗНАВА подсъдимият П.А.А.- роден на *** год. в гр.Бургас, с адрес: ***«М.Т.Т.», № .., българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че по същото време и място управлявал л.а. „Мерцедес”, модел «С500» с № ..... без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 16-0335-000393 от 10.09.2016 год. на Началника на РУ на МВР- Руен, влязло в законна сила на 26.10.2016 год., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, и „ГЛОБА“ в размер на 300 /ТРИСТА/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за срок от 3 /три/ години. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, общо наказание в размер на най- тежкото измежду наложените наказания на подсъдимия П.А.А. «Лишаване от свобода», а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА, чието изпълнение ОТЛАГА за срок от три години. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, общо наказание в размер на най- тежкото измежду наложените наказания на подсъдимия П.А.А. «Глоба», а именно «Глоба» в размер на 500 лв. /ПЕТСТОТИН/ лева, платима в полза на Държавата, което присъединява изцяло, към определеното общо наказание „Лишаване от свобода”. УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 673/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
П.А.А.
В законна сила на 21.6.2017г.
69 Гражданско дело No 452/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Я.П.,
К.А.П.
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 22.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения в гр. Несебър граждански брак между С.Я.П., ЕГН **********, с адрес ***, и К.А.П., ЕГН **********, с адрес ***, за което е съставен акт за граждански брак № 20/12.04.2003г. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Я.П., ЕГН **********, с адрес ***, и К.А.П., ЕГН **********, с адрес ***, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: 1/ Бракът да бъде прекратен на основание чл. 50 СК поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите без да се издирват мотивите за това. 2/ Местоживеенето на малолетните деца В.К.П., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Бургас и Я.К.П., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Поморие ще бъде при майката С.Я.П.. 3/ Упражняването на родителските права върху родените от брака деца В.К.П. и Я.К.П., малолетни, се предоставя на майката С.Я.П.. 4/ Личните отношения на децата с бащата К.А.П. се уреждат по следния начин: бащата има право на лични контакти с двете деца два пъти в месеца, всяка първа и трета събота от 10:00 часа с преспиване до 15:00 часа на неделния ден, като вземането и връщането да се извършва от и в дома където живеят децата за негова сметка, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск. Бащата има право на лични контакти по пет дни през зимната и пролетната ваканция на децата в удобно за тях време, а за официалните празници – Коледа, Великден, както и лични такива и по друго време, ще се извършва съгласувано с майката. 5/ Бащата се задължава да заплаща месечна издръжка на малолетния В.К.П. в размер на 120 лв. и на малолетния Я.К.П. – 120 лв., чрез тяхната майка и законна представителка С.Я.П., считано от датата на завеждане на делото до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до окончателното изплащане. 6/ Страните заявяват, че са постигнали съгласие относно движимите вещи, придобити по време на брака и представляващи СИО в следния смисъл: С.Я.П. получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил марка „Сеат Алхамбра” ДК ***********, № на рама – ***************, № на двигател – *********. К.А.П. получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил „Киа Карнивал” ДК № *******, № на рама – **************, № на двигател – без номер и Лек автомобил марка „Ауди 80”, ДК № *******, № на рама – ***************, № на двигател *******, като страните заявяват, че нямат други претенции един към друг по сметки и за уравняване на дяловете. Всички движими вещи са поделени и страните заявяват, че нямат спорове и претенции за тях, включително за уравняване на дяловете и всеки си ги е получил. 7/ Страните нямат придобити по време на брака недвижими имоти. 8/ Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. С.В., ул. „*********, представляващо сутерен и първи жилищен етаж на площ от 87 кв. м. от двуетажна жилищна сграда и южен гараж на площ от 20 кв. м., изградени върху собствено дворно място, парцел **********по плана на гр. С.В., което е лична собственост на съпруга, придобита преди брака, се предоставя на К.А.П.. 9/ След прекратяване на брака съпрузите не си дължат взаимно издръжка. 10/ След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Д.а, а не П.. 11/ Разноски по делото се поемат от двамата съпрузи. ОСЪЖДА К.А.П., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд - Несебър държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 15 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, К.А.П., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 172,80 лв., представляваща задължение за дължима държавна такса върху постигнатото по делото споразумение относно издръжката. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, К.А.П., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 10 лв., представляваща държавна такса върху стойността на неговия дял съобразно постигнатото по делото споразумение относно имуществените отношения. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, С.Я. Д.а, ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 6 лв., представляваща държавна такса върху стойността на нейния дял съобразно постигнатото по делото споразумение относно имуществените отношения. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
70 АНД No 678/2017, VI състав НАП БИОАКВАФУД-НЕСЕБЪР ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 22.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 678/2017г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Бургас. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
71 НОХД No 689/2017, III състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.6.2017г.
Обвиняемият Т.Г. / ******/, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН и на основание чл. 325, ал.2, предл.І-во, вр. ал.1, вр.чл.54, ал.1 и чл. 39, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 689/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Т.Г. / ****** мярка за неотклонение „Гаранция” в размер на 3000 лева. ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Т.Г. / ****** процесуална принуда Забрана за напускане пределите на Република България.
Т.Г.
В законна сила на 22.6.2017г.
72 АНД No 1848/2016, III състав НАП ВЕЛИКО МИХОВ 74 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1786/02.08.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „В.М.7.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от В.С.М., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание Глоба в размер на 3 000 лв. (четири хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 23.6.2017г.
73 АНД No 2474/2016, IV състав НАП К.-С.- С.Д. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2372/20.09.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на ЕТ „К.- С.- С. Д.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.6.2017
Наказателно дело № 1113/2017
В законна сила на 23.6.2017г.
74 АНД No 166/2017, II състав КАТ П.И.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-003376/21.12.2016г. на Началника на РПУ-Несебър , с което на П.И.С. с ЕГН-********** ***, чрез адв.Д.П. ***, съдебен адрес ***, партер за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ и на осн.чл.638, ал.1,т.1, вр.чл.461, т.1 е наложено административно наказание ”глоба” в размер на 250 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 23.6.2017
Наказателно дело № 944/2017
В законна сила на 23.6.2017г.
75 АНД No 510/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Н.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2017г.
ПРИЗНАВА Б.Н.К., роден на ***г. в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***3, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2016г., около 01.20 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, алея І, пред хотел „*******” в посока централна част на гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „БМВ 320 Д”, с рег. № *******, след употреба на наркотични вещества, а именно – тетрахидроканабинол (ТНС), представляващи високорискови наркотични вещества, установено по надлежния ред, с протокол за съдебно-химическа токсикохимическа експертиза № 16/БТМ – 393 от 29.11.2016г. на НИКК- МВР- гр.София – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Б.Н.К. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Б.Н.К. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 02.08.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой плик с тестова касета „Drager Drug Test 5000”, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Б.Н.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата в размер на 338.50 лева (триста тридесет и осем лева и петдесет стотинки), представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Б.Н.К.
Мотиви от 9.6.2017г.
В законна сила на 23.6.2017г.
76 НОХД No 556/2016, II състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Т.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 8.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.И., роден на *** ***, обл.С., ул.Х.Д. №.., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН за това, че на 18.06.2015 г., около 10.00 часа в района на „Стария възел“ срещу „Аквапарк“ в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, е отнел чужда движима вещ – златен синджир 14 карата, 16 грама, на стойност 621 лв. /шестстотин двадесет и един/ лева от владението на собственика Д.И.С. от гр.Харманли с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила – с ръка издърпал златния синджир от врата му, поради което и на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл.198, ал.1 от НК. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.Т.И.
Мотиви от 3.7.2017г.
В законна сила на 25.6.2017г.
77 Гражданско дело No 485/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.В.Б.,
А.К.Б.
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 179 от 20.10.2001г. на Община Монтана граждански брак между Р.В.Б. с ЕГН ********** и А.К.Б. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което, страните заявяват, че: 1.УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху детето К.А.Б., роден на ***г. с ЕГН **********, се предоставят на МАЙКАТА Р.В.Б., при която ще живее детето. 2.БАЩАТА А.К.Б. има право на лични контакти с детето, като го взема със себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск. 3.БАЩАТА А.К.Б. се задължава да ЗАПЛАЩА на сина си К.А.Б. чрез неговата майка и законен представител Р.В.Б. МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 200 /двеста/ лева, считано от датата на влизане в сила на съдебното решението за прекратяване на брака до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката ще се заплаща до десето число на всеки месец, за който се дължи. 4.СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Несебър, обл.Бургас, ж.к*******************, ползвано по силата на договор за наем, се предоставя за ползване на МАЙКАТА Р.В.Б. и детето К.А.Б.. 5.Съпрузите декларират, че по време на брака си не са придобили недвижими имоти, представляващи тяхна СИО. 6.Съпрузите декларират, че нямат спестовни влогове на името на някой от тях. 7.Съпрузите декларират, че нямат каквито и да било претенции към дяловите участия на някой от тях в търговски дружества. 8.Съпрузите декларират, че имуществените отношения, свързани с придобитото от тях движимо имущество, са уредени извънсъдебно и те нямат претенции един към друг по този въпрос. 9.Съпрузите заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг след прекратяване на брака. 10.След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – М.. 11.Разноските по делото се поделят по равно между страните. ОСЪЖДА А.К.Б. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 144 лева /сто четиридесет и четири лева/ за присъдената на детето издръжка, както и допълнителна държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/ за разглеждане на молбата. ОСЪЖДА Р.В.Б. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър допълнителна държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/ за разглеждане на молбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.6.2017г.
78 АНД No 2168/2016, III състав КАТ К.Ч.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 8.3.2017г.
на основание чл.63, ал1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002220 от 25.08.2015г. на П.И.К. на длъжност ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на К.Ч.А. с ЕГН **********, адрес ***, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. 1 и 2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, както и са му отнети общо 6 контролни точки на основание Наредба № Із – 2539, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 26.6.2017
Наказателно дело № 976/2017
В законна сила на 26.6.2017г.
79 АНД No 2293/2016, V състав ДИТ НЮ ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-001307 от 10.09.2016г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ Софийска област, с което на основание чл.414, ал.1 от КТ, на „Н.В.Б.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище адрес на управление:***, представлявано от управителя З.К.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за административно нарушение на чл.143, ал.2 и чл.136, ал.1 във връзка с ал.4 от Кодекса на труда /КТ/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Наказателно дело № 1013/2017
В законна сила на 26.6.2017г.
80 АНД No 373/2017, V състав Агенция "Митници" Д.Х.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 845 от 11.07.2016г. на Началника на Митница - гр.Бургас, с което на основание чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на Д.Х.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Е.С. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хилядя/ лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките - предмет на нарушението – нарязан тютюн за пушене – 0,600 кг, ръчно свити цигари марка „Картел” – 73 къса, общо с размер на дължимия акциз 106,71 /сто и шест лева и седемдесет и една стотинки/. ОСЪЖДА Д.Х.А. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 93,49 лева /деветдесет и три лева и четиридесет и девет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 26.6.2017г.
81 НОХД No 549/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 26.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 549/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Е.С. ***, в качеството му на служебен защитник на подсъдимия И.М.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият И.М.А. - роден на *** год. в гр.Бургас, живущ ***9, българин, български гражданин, осъждан, неженен, основно образование, безработен, с ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление: - На 05.04.2016год., около 16.23 часа в общ.Несебър, на Главен път І-9, около 167км, пред бензиностанция „Лукойл”, с посока на движение гр.Бургас - гр.Варна, управлявал МПС л.а. „Хюндай купе” с ДК№ *******в срока на изтърпяване на наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” по присъда №37/02.07.2013 год., по НОХД № 440/2013 год. на РС Несебър, влязла в законна сила на 18.07.2013год., след като е наказан за същото деяние по административен ред с НП № 15-0442-000915 от 03.12.2015 год., издадено от ВНД Началник на РУ към ОДМВР Варна, 04-то РУ- Варна, влязло в законна сила на 17.12.2015 год.; - И на 11.05.2016 год., около 22.20 часа в с.Г., общ.Несебър по ул.»*******», пред ******, посока с.Оризаре- гр.Варна е управлявал МПС л.а. „Хюндай купе” с ДК№ *******в срока на изтърпяване на наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” по присъда № 37/02.07.2013 год., по НОХД № 440/2013 год. на РС Несебър, влязла в законна сила на 18.07.2013год., след като е наказан за същото деяние по административен ред с НП №15-0442-000915 от 03.12.2015 год., издадено от ВНД Началник на РУ към ОДМВР Варна, 04-то РУ- Варна, влязло в законна сила на 17.12.2015 година, поради което и на основание чл.343в, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 5 /пет/ месеца, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на основание чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС, както и «ГЛОБА» в размер на 700 /седемстотин/ лева/. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия И.М.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24 / двадесет и четири/ месеца. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 549/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо И.М.А. мярка за неотклонение “Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
И.М.А.
В законна сила на 26.6.2017г.
82 НОХД No 552/2017, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 26.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 552/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Христина Апостолова- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Д.К. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Х.М.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият Х.М.М., ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан, в момента изтърпява наказание „Лишаване от свобода“ в ОЗ-гр.Бургас, с постоянен адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на За това, че на 26.07.2015г. около 02.00часа,в к.к. „Слънчев бряг“общ.Несебър, обл.Бургас,на алеята срещу автомивка „Л.“,в посока на движение к-с“Стария възел“,управлявал моторно превозно средство –лек автомобил ”Опел“ модел „Мерива“ с рег. № ********,собственост на С.К.от гр.Несебър,без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство,в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП№ 14-0320-000293/14.07.2014г,издадено от Началника на РУ на МВР-Поморие към ОД,МВР-Бургас на осн. чл.177,ал.1,т.2,пр.1 от ЗДвП , връчено на М. лично на 29.03.2015г, влязло в сила на 06.04.2015г за същото деяние/управление на моторно превозно средство, като неправоспособен водач, без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343В, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.2, ал.1, вр.чл.2, ал.2 от НК, вр.с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален «Общ» режим. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 552/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Х.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Х.М.М.
В законна сила на 26.6.2017г.
83 НОХД No 663/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 26.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 663/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.В.П. в качеството му на защитник на подсъдимия В.К.С. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.К.С.- роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2017г., около 23.50 часа, на плажа пред бар „Мексо“, к.к.Слънчев бряг, община Несебър, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.30, вр. с чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: обект №1- растителна маса с нетно тегло 0,129 гр., което се определя като коноп, със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 4,90%, на стойност 0,77лв.; обект №2- растителна маса с нетно тегло 0.087 гр., със съдържание на основния наркотично действащ компонент- тетрахидроканабинол- 8,70%, на стойност 0,52 лв., всичко на обща стойност 1,29 лв. /един лев и двадесет и девет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева, платима в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи опаковките, в които са се намирали наркотичните вещества, които следва да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият В.К.С. с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 91.70 лв. (деветдесет и един лева и седемдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 663/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.К.С.
В законна сила на 26.6.2017г.
84 ЧНД No 702/2017, III състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Протокол от 26.6.2017г.
Протоколът ми беше преведен от български на английски и лично удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани правилно.
В законна сила на 26.6.2017г.
85 ЧНД No 703/2017, III състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Протокол от 26.6.2017г.
Протоколът ми беше преведен от български на английски и лично удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани правилно.
В законна сила на 26.6.2017г.
86 АНД No 1952/2016, III състав НАП ДИМИТРОВ-02 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12025/15.08.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Д. - 02” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, офис 3, представлявано от управителя Е.А.Д., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
87 АНД No 483/2017, VI състав КАТ Й.В.Й. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.6.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-000494 от 23.03.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Й.В.Й., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 2, пр. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Препис от решението да се връчи на жалбоподателя, чрез процесуалния му представител, на посочения от него съдебен адрес ***. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 27.6.2017г.
88 АНД No 544/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.6.2017г.
ПРИЗНАВА М.А.В.- роден на *** *** с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, пицар в ресторант „Инканто" в МОЛ ГАЛЕРИЯ -Бургас, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2016г. около 00.10 ч. в гр. Несебър, обл.Бургас, преди кръговото кръстовище срещу бензиностанция „Петрол", в посока на движение централната част на гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди", модел „А 4”, с рег. № ****/негова собственост/, след употреба на наркотични вещества, а именно метамфетамин (MET) - представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични/ установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство - „Drager Drug Test 5000" тестова касета "Drager Drug Test 5000 Test - Kit", c фабричен №ARHJ 0005, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.2 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемият М.А.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемият М.А.В. е било отнето по административен ред, считано от 14.08.2016г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство тестова касета "Drager Drug Test 5000 Test -Kit c фабричен № ARHJ-0005, от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.А.В.
Мотиви от 14.6.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
89 ЧНД No 708/2017, III състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Протокол от 27.6.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
90 ЧНД No 709/2017, III състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Протокол от 27.6.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
91 ЧГД No 589/2017, V състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по ч.г.д. № 589/2017 г. по описана РС Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ: УКАЗВА заверен препис от протокола да се изпрати на РС Ямбол за послужване по гр.д № 1445/2017 г. по описа на РС Ямбол.
В законна сила на 28.6.2017г.
92 АНД No 2468/2016, III състав НАП АДИКА-НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2419/28.09.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „А. – Н.А.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н.И.А., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание Глоба в размер на 3 000 лв. (четири хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2017
Наказателно дело № 909/2017
В законна сила на 28.6.2017г.
93 АНД No 530/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.6.2017г.
ПРИЗНАВА С.С.М. - роден на ***г***, обл.Ш., ул.”***********, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2016 год., около 21:50 часа, в град Обзор, на ул.“С.“, в близост до автогарата, в посока на движение от ул.“В.Левски“ към бензиностанция „Лукойл“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 3“ с рег.№ *****/собственост на С.С.С./, след употреба на наркотични вещества, а именно: канабис 5 /ТНС 5/ и амфетамин /АМР/, установено по надлежен ред – с техническо средство „Drager drug Test 5000“, с идентификационен номер ARHJ-0005, поради което и на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.3 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (Хиляда) лева. НАЛАГА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл. 78 А, ал. 4 от НК на С.С.М. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от наказанието „Лишаване от права” времето през което С.С.М. е бил лишен от възможността да упражнява правото си да управлява МПС, чрез изземването на свидетелството му за управление на МПС по административен ред, считано от 14.08.2016г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
С.С.М.
Мотиви от 14.6.2017г.
В законна сила на 28.6.2017г.
94 ЧНД No 710/2017, III състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 28.6.2017г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2445/2014г. по описа на РУ на МВР-Несебър ДЕМИР РУМЕНОВ АСЕНОВ с ЕГН ...........адвокат В.П. ***. Определението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2017г.
95 НОХД No 711/2017, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Р.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 28.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 711/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър и адв.В.П., в качеството му на служебен защитник на подсъдимия Д.Р.А. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Р.А.- роден на *** г. в гр.Добрич, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, неграмотен, осъждан, неженен, понастоящем в затвора гр.Варна, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, за времето от 20.00 ч. на 08.10.2014 г. до 03.30 ч. на 09.10.2014 година, в с.Оризаре, община Несебър, ул.”**********, от частен дом, действайки като ИЗВЪРШИТЕЛ, в съучастие с лицата С.К.М.– помагач и Д.Д.А.– помагач, чрез използване на техническо средство- нож за рязане на противокомарна мрежа на прозорец и натиск с него на заключващото устройство на прозореца, и чрез използване на специален начин, изразяващ се в покатерване и прескачане през ограда с височина около 1.50 м. и покатерване през прозорец, противозаконно отнел чужди движими вещи, а именно- 1 бр. /един брой/ бензинов моторен трион марка „Хускварна 40”, оранжев на цвят, сериен № 7453989, на стойност 270 лв. /двеста и седемдесет лева/, 1 бр. /един брой/ кафе машина марка „Делонги”, модел EC190CD, сериен № 34911, за еспресо с цедка, на стойност 92 лв., /деветдесет и два лева/, 3 бр./три броя/ тенджери алпака – малка, средна и голяма, съответно на стойност 7 лв. /седем лева/, 8 лв. /осем лева и 9 лв. /девет лева/, всички общо на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/, 1 бр. /един брой ученическа раница на стойност 7 лв. /седем лева/, 1 бр. /един брой/ олекотена зимна завивка, неупотребявана, на стойност 34 лв. /тридесет и четири лева/, или всички вещи на обща стойност 427 лв., /четиристотин двадесет и седем лева/, от владението на СТОЯНКА ИВАНОВА ЛИБЧЕВА от град Несебър, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и предл. трето вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”А” и б.”Б” вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така наложеното наказание. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.Р.А., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР- Бургас, сумата в размер на 19.70лв. /деветнадесет лева и седемдесет стотинки/, представляващи направени разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 711/2017 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.Р.А. мярка за неотклонение като счете, че не са налице основания за отмяна на същата и на основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-2445/2014 г. по описа на РУП- Несебър спрямо подсъдимия Д.Р.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
Д.Р.А.
В законна сила на 28.6.2017г.
96 НОХД No 712/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 28.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №712/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител в РП-Несебър, адв.Н.И. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия С.Г.Т. споразумение, съгласно което: Обвиняемият С.Г.Т., роден на *** година в гр.Добрич, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно-специално образование, охранител в „ С.“ АД – София, неженен, неосъждан, ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 11.09.2016 год. около 02:00 часа в гр.Обзор,общ.Несебър, област Бургас, по ул. “Васил Левски“, в посока „Замъка“, управлявал моторно превозно средство – мотопед - категория L1e, марка „ Сузуки“, модел „АИ50”, с регистрационен номер ******/собственост на С.Г.Т. от с.Ново Оряхово/, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №957/12.09.2016г., изготвена от БНТЛ при ОД на МВР–Бургас, поради което и на основание чл.343Б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на С.Г.Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 10 (десет) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето, през което обвиняемия С.Г.Т. е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 11.09.2016година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 НК обвиняемия С.Г.Т. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 35,78лв. (тридесет и пет лева седемдесет и осем ст.) - за съдебно – химическа експертиза. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №712/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Г.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
С.Г.Т.
В законна сила на 28.6.2017г.
97 АНД No 2236/2016, III състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-65-ДНСК-127 / 03.10.2016г. на инж. Л.Т.Т. на длъжност заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол град София, с което на основание чл.24б, ал.2, във връзка с чл.24б, ал.1 от ЗУЧК, на Н.К.Д., в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК, във връзка с чл.57а от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2017
Наказателно дело № 1266/2017
В законна сила на 29.6.2017г.
98 АНД No 232/2017, V състав КАТ Н.Г.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003392 от 11.12.2015г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.Г.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Р.Д. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1,2 от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, на Д. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2017
Наказателно дело № 1126/2017
В законна сила на 29.6.2017г.
99 НЧХД No 1744/2015, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) О.Ю.Д. О.А.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 15.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата О.А.М.- родена на ***г. в У., украински гражданин, с адрес: Русия, гр.Н., К. край, ул. Е., дом Д1, кв..., настоящ адрес: Русия, К. край, гр.Н., ул.Т., д..., кв.9, за ВИНОВНА в това, че на 02.08.2014г., около ...00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Н.,” пред апартамент № .. в комплекс „В.П.”, е причинила на О.Ю.Д.- родена на ***г. в У., гражданин на Р.Ф., с разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България № ......., издадено на 04 март 2013г., с ЕГН **********, адрес на постоянно пребиваване в Република България: гр.Н., кв.К. №1.., ет.5, ап..., разведена, с висше образование, безработна, неосъждана, без родство с подсъдимата М., леки телесни повреди, посредством удар с крак в корема и с ръка дърпана за ръцете, изразяващи се в четири петнисти кръвонасядания по дясната мишница от по 4см. и едно с диаметър от 2см., драскотина в средната трета от предлакътница с дължина от 2см. и петнисто кръвонасядане в долната половина на корема с диаметър от 2 см., с което са причинени болки и страдания, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.130, ал.2, във вр. с чл.78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, платими в полза на Държавата. ОСЪЖДА О.А.М.- родена на ***г. в У., украински гражданин, с адрес: Русия, гр.Н., К. край, ул. Е., дом Д1, кв..., настоящ адрес: Русия, К. край, гр.Н., ул.Т., д..., кв.9, ДА ЗАПЛАТИ на О.Ю.Д.- родена на ***г. в У., гражданин на Р.Ф., с разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България № ......., издадено на 04 март 2013г., с ЕГН **********, адрес на постоянно пребиваване в Република България: гр.Н., кв.К. №1.., ет.5, ап..., разведена, с висше образование, безработна, неосъждана, без родство с подсъдимата М., сумата в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.08.2014г. до окончателното й изплащане, като гражданският иск над уважения до пълния претендиран размер от 3000 /три хиляди/ лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА О.А.М.- родена на ***г. в У., украински гражданин, с адрес: Русия, гр.Н., К. край, ул. Е., дом Д1, кв..., настоящ адрес: Русия, К. край, гр.Н., ул.Т., д..., кв.9, ДА ЗАПЛАТИ на О.Ю.Д.- родена на ***г. в У., гражданин на Р.Ф., с разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България № ......., издадено на 04 март 2013г., с ЕГН **********, адрес на постоянно пребиваване в Република България: гр.Н., кв.К. №1.., ет.5, ап..., разведена, с висше образование, безработна, неосъждана, без родство с подсъдимата М., сумата в размер на 1033(хиляда тридесет и три) лева, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА О.А.М.- родена на ***г. в У., украински гражданин, с адрес: Русия, гр.Н., К. край, ул. Е., дом Д1, кв..., настоящ адрес: Русия, К. край, гр.Н., ул.Т., д..., кв.9, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Съдебната власт, по сметка на Н.ски районен съд, сумата в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважената част на гражданският иск. ПРИСЪДАТА може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
О.А.М.
Мотиви от 9.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 30.6.2017
Наказателно дело № 213/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
100 АНД No 1817/2016, III състав КАТ С.В.Ч. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002440 / 01.09.2016г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането, на С. В. Ч. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2017
Наказателно дело № 1271/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
101 АНД No 1983/2016, II състав НАП ФЪН ЕНД ФУУД ИНВЕНТСЪРВИСИС ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1254/14.07.2016г. на зам.дирактор на ТД на НАП-Бургас, с което на на „Ф.Е.Ф.И.“ ЕООД с ЕИК-........, представляван от упроветиля П.А. В.Г., с посочен съдебен адрес *** М. № 10, чрез пълномощника С.Ч., на осн.чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр.чл.118, ал.4, т.1, вр.чл.185, ал.2 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 30.6.2017г.
102 АНД No 2550/2016, II състав НАП ГЕРАНА ФУУДС ООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2546/19.10.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Г.ф.“ ООД с ЕИК-*********, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т.А. на основание чл.185, ал.2, изр.последно вр.чл.185, ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.41, ал.2 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4, т.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 30.6.2017
Наказателно дело № 1150/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
103 АНД No 261/2017, VI състав Комисия за защита на потребителите ДИМИТРОВ-02 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0041809 от 05.10.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на „Д. - 02” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 209 от Закона за туризма, за извършено нарушение на чл. 114, т. 3 от ЗТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв., а на основание чл. 214 от ЗТ, за извършено нарушение на чл. 132, ал. 1 от ЗТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2017
Наказателно дело № 1192/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
104 ЧНД No 615/2017, II състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела РАЙОНЕН СЪД-ЧЕПЕЛАРЕ   Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 30.6.2017г.
Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 615/2017 г. по описа на Р С Несебър, поради изпълнение на съдебната поръчка по чл. 139, ал. 9 НПК. Определението е окончателно. Препис от съдебния протокол да се изпрати на РС Чепеларе за прилагане по АНД № 65/2017 г. по описа на РС Чепеларе.
В законна сила на 30.6.2017г.