РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.07.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 278/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.З.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 01.07.2010г., в законна сила от 01.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 278/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.З.Г. със защитник адв.В. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което И.З.Г., роден ***г***, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, земеделски производител се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 00.00 часа до 01.00 часа на 29.10.2009год. от паркинг „Яхтено пристанище” гр.Несебър, чрез използване на техническо средство – метален лост тип кози крак е отнел чужди движими вещи – два броя охранителни камери, съответно марка „DSP”, модел „VC-819” и марка „DSP” модел „VC-8175” всяка на стойност по 210 /двеста и десет/ лева на обща стойност 420 /четиристотин и двадесет/ лева от владението на Ф.Г.Ч. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три / години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.З.Г. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

И.З.Г.
 
2 НОХД No 454/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.К.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 01.07.2010г., в законна сила от 01.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 454/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.Е.Ж. ***, защитник на подсъдимия Д.К.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.К.М. - роден на *** ***.Загора, живущ ***, по лична карта: гр.Ст.Загора, ул.*******, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен-студент, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2010 год. около 05.45 часа в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, по главната алея в близост до РУМВР Несебър управлява моторно превозно средство – л.а. “ БМВ” с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.85 промила, установено по надлежния с протокол от химическа експертиза №477/08.06.2010 год., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. Чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия М. от право да управлява моторно-превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 05.06.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.К.М. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 454/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.К.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.К.М.
 
3 ЧНД No 456/2010, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 01.07.2010г., в законна сила от 01.07.2010г.
РАЗПИТЪТ Е ПРОВЕДЕН.
 
4 НОХД No 772/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Е.Н.Х. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 16.02.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Н.Х., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 01.30 часа до 06.30 часа на 21.08.2009 год. в гр.Свети Влас, община Несебър, магазин за хранителни стоки, находящ се на ул.*******, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (скъсване на противокомарна мрежа на прозорец), е отнел чужди движими вещи на обща стойност 440,70 лева (четиристотин и четиридесет лева и седемдесет стотинки), а именно: сумата от 60.00 лева, цигари "Васрой" сив- 5 кутии по 3.00 лева, цигари "Васрой" син- 7 кутии по 3.00 лева, цигари "Васрой" червен 7 кутии по 3.00 лева, цигари "Мурати слимс" сиво- 5 кутии по 3.60 лева, цигари "Мурати Слимс" синьо- 7 кутии х 3.60 лева, цигари "Карелия Слимс" синя- 10 кутии х 3.50 лева, цигари "Карелия Слимс" шарена- 12 кутии х 3.50 лева, цигари "Карелия Слимс" синя- 10 кутии х 3,50 лева, цигари "Карелия Слимс" зелена- 5 кутии х 3,50 лева, цигари "Карелия Слимс" бяла- 10 кутии х 3,50 лева, цигари "Виктори" бяло- 7 кутии х 3,00 лева, цигари "Виктори" синьо- 10 кутии х 3,00 лева, ваучери на "Глобул"- 5 броя х 5,00 лева, ваучери на "Глобул"- 2 броя х 10,00 лева, ваучери на "МТел"- 6 броя х 5,00 лева, ваучер на "МТел"- 1 брой х 10,00 лева и ваучер на "МТел"- 1 брой х 15,00 лева, от владението на ЕТ *********"***, представляван от управителя Х.С.Д., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 301, ал.1, т.6 от НПК първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.Н.Х. да заплати по сметка на Държавата сумата от 35.00 (тридесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
ОСЪЖДА подсъдимия Е.Н.Х. с ЕГН ********** да заплати на Х.С.Д. с ЕГН **********,***, сумата от 440.70 лева (четиристотин и четиридесет лева и седемдесет ст.), представляваща имуществени вреди от престъплението, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в останалата част до претендирания размер от 500 (петстотин) лева.
ОСЪЖДА подсъдимия Е.Н.Х. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща държавна такса за разглеждане на гражданския иск.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - гр.Бургас в 15-дневен срок от днес.


Е.Н.Х.
Мотиви от 27.04.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 772/2009 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу Е.Н.Х., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със начално образование, безработен, за това, че:
За времето от 01.30 часа до 06.30 часа на 21.08.2009 год. в гр.Свети Влас, община Несебър, магазин за хранителни стоки, находящ се на ул.********, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (скъсване на противокомарна мрежа на прозорец), е отнел чужди движими вещи на обща стойност 440,70 лева (четиристотин и четиридесет лева и седемдесет стотинки), а именно: сумата от 60.00 лева, цигари "Васрой" сив- 5 кутии по 3.00 лева, цигари "Васрой" син- 7 кутии по 3.00 лева, цигари "Васрой" червен 7 кутии по 3.00 лева, цигари "Мурати слимс" сиво- 5 кутии по 3.60 лева, цигари "Мурати Слимс" синьо- 7 кутии х 3.60 лева, цигари "Карелия Слимс" синя- 10 кутии х 3.50 лева, цигари "Карелия Слимс" шарена- 12 кутии х 3.50 лева, цигари "Карелия Слимс" синя- 10 кутии х 3,50 лева, цигари "Карелия Слимс" зелена- 5 кутии х 3,50 лева, цигари "Карелия Слимс" бяла- 10 кутии х 3,50 лева, цигари "Виктори" бяло- 7 кутии х 3,00 лева, цигари "Виктори" синьо- 10 кутии х 3,00 лева, ваучери на "Глобул"- 5 броя х 5,00 лева, ваучери на "Глобул"- 2 броя х 10,00 лева, ваучери на "МТел"- 6 броя х 5,00 лева, ваучер на "МТел"- 1 брой х 10,00 лева и ваучер на "МТел"- 1 брой х 15,00 лева, от владението на ЕТ "*******"***, представляван от управителя Х.С.Д., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и представлява немаловажен случай- престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и т.7 вр. с чл. 194 ал.1 вр. с чл. 28 от НК.
По искане на подсъдимия, производството протече по реда на чл.370 и сл. от НПК. Същия призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заяви, че не желае да се събират доказателства за тези факти, поради което, на основание чл.372, ал.4 от НПК, съдът обяви, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обвинителния акт.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така, както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага наказанието на подсъдимия да бъде определено при условията на чл.55 от НК, като на същия се наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване, в Затвор.
Защитникът на подсъдимия Е.Н.Х. пледира за определяне при условията на чл.55 от НК на наказание в размер на 6 месеца "лишаване от свобода".
С протоколно определение от 16.02.2010 г. пострадалият Х.С.Д. е конституиран в качеството на граждански ищец. Приет е за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск от същия за сумата от 500 лева, представляваща имуществени вреди от престъплението.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:

През лятото на 2009 г. свид. С.К. работела като продавач-консултант в магазин за хранителни стоки в гр. Свети Влас, община Несебър, находящ се на в двора на дома й на ул. "******№ 11, собственост на ЕТ"С.."***. На 20.08.2009г. около 23.00 часа същата затворила магазина и заключила входната врата, като оставила малко прозорче на лицевата страна на магазина, на което имало поставена противокомарна мрежа.
На 21.08.2009год. около 06.30 ч. при отваряне на търговския обект собственикът Х.Д. установил, че стелажите с бисквити са паднали на земята, от касата разхвърлени кочани с фактури и документи. Събудил съпругата и дъщеря си- свидетелката Кацарова, и ги уведомил за случилото се. Тримата заедно констатирали, че противокомарната мрежа е скъсана, а прозорецът е широко отворен, за което сигнализирали органите на полицията. Бил извършен оглед на местопроизшествието, при който, от рамката на прозореца, през който е проникнато в помещението, били иззети годни за изследване дактилоскопни следи. След извършена проверка на наличните в магазина вещи свид. Кацарова установила, че липсват следните вещи на обща стойност 440.70 лева, а именно: сумата от 60.00 лева, цигари "Васрой" сив- 5 кутии по 3.00 лева, цигари "Васрой" син- 7 кутии по 3.00 лева, цигари "Васрой" червен 7 кутии по 3.00 лева, цигари "Мурати слимс" сиво- 5 кутии по 3.60 лева, цигари "Мурати Слимс" синьо- 7 кутии х 3.60 лева, цигари "Карелия Слимс" синя- 10 кутии х 3.50 лева, цигари "Карелия Слимс" шарена- 12 кутии х 3.50 лева, цигари "Карелия Слимс" синя- 10 кутии х 3,50 лева, цигари "Карелия Слимс" зелена- 5 кутии х 3,50 лева, цигари "Карелия Слимс" бяла- 10 кутии х 3,50 лева, цигари "Виктори" бяло- 7 кутии х 3,00 лева, цигари "Виктори" синьо- 10 кутии х 3,00 лева, ваучери на "Глобул"- 5 броя х 5,00 лева, ваучери на "Глобул"- 2 броя х 10,00 лева, ваучери на "МТел"- 6 броя х 5,00 лева, ваучер на "МТел"- 1 брой х 10,00 лева и ваучер на "МТел"- 1 брой х 15,00 лева.
Авторството на деянието е установено с дактилоскопна експертиза, според заключението на която, иззетата при огледа следа е оставена от ляв безименен пръст на Е.Н.Х..
Стойността на отнетите вещи е установена посредством оценъчна експертиза. Видно от заключението на същата, общата стойност на същите (заедно с отнетата сума от 60 лева) възлиза на 440.70 лева.
Горната фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, които съдът приобщи към делото, чрез прочитането им по реда на чл. 283 от НПК, както и от направените от подсъдимите самопризнания.
При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
От обективна страна, с деянието си подсъдимият е осъществил състава на престъплението по чл.195, ал.1, т. 3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.28 НК, като за времето от 01.30 часа до 06.30 часа на 21.08.2009г. в гр. Свети Влас, общ.Несебър, в магазин за хранителни стоки, находящ се на ул." Хан Крум" № 11, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (скъсване на противокомарна мрежа на прозорец), е отнел чужди движими вещи на обща стойност 440.70 лева от владението на Х.С.Д. в качеството му на ЕТ "С.."***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Престъплението е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен.
Налице са квалифициращите обстоятелства по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 от НК, тъй като кражбата е извършена чрез скъсване на противокомарна мрежа на прозорец, чиято основна функция е изключване достъпа на външни лица до помещението и предпазване на същото от посегателства. Деянието е извършено при условията на повторност- след като подсъдимият е бил осъждан повече от два пъти на "лишаване от свобода" за престъпления от общ характер, като поне за едно от тях наказанието не е отлагано на основание чл.66, ал.1 от НК.
От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия. Същият е съзнавал, че прониква в чужд обект и отнема описаните вещи, без съгласието на техния собственик, съзнавал е общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване, воден от желанието си за лично облагодетелстване по престъпен начин.
Инди
 
5 ЧНД No 308/2010, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 16.06.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И.Н.Д. с ЕГН ********** наказания по НОХД 94/2009г. и НОХД № 326/2009г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание наложеното на Д. наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” по НОХД № 150/2008г. на РС-Поморие.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 558/2009г., НОХД № 116/2010г. и НОХД № 30/2010г., всички по описа на РС-Несебър, а именно – ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ТРИ ПЪТИ седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; Ограничения в свободното придвижване за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, включващи: забрана за напускане на населеното място по настоящ адрес за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или на прокурора; забрана за напускане на жилището, което обитава за времето от 20.00 часа до 07.00 часа на другия ден; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА в рамките на ДВЕ ПОРЕДНИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ПРОБАЦИЯ, за периода от 16.04.2010г. до привеждане в изпълнение на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

И.Н.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И.Н.Д. с ЕГН ********** наказания по НОХД 94/2009г. и НОХД № 326/2009г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание наложеното на Д. наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” по НОХД № 150/2008г. на РС-Поморие.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 558/2009г., НОХД № 116/2010г. и НОХД № 30/2010г., всички по описа на РС-Несебър, а именно – ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ТРИ ПЪТИ седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; Ограничения в свободното придвижване за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, включващи: забрана за напускане на населеното място по настоящ адрес за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или на прокурора; забрана за напускане на жилището, което обитава за времето от 20.00 часа до 07.00 часа на другия ден; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА в рамките на ДВЕ ПОРЕДНИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ПРОБАЦИЯ, за периода от 16.04.2010г. до привеждане в изпълнение на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
6 НОХД No 459/2010, V състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.Г.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 02.07.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 459/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С.З. *** – защитник на подсъдимия Т. и подсъдимия Т.Г.Т., съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.Г.Т. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, осъждан, отговорник – продавач – консултант – «С.Ф.» ООД – гр.Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 06.07.06год. до 26.07.06год. в гр.Несебър с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 1 600лв. възбудил и поддържал заблуждение у свид.А. А., С. Б. Т., С. П. П.и Л. Л. П., като представяйки се за служител на фондация «С. А.» - гр.Пловдив, занимаваща се с благотворителна дейност заявил, че фондацията ще организира Международен детски празник на територията на «Аквапарк» - гр.Несебър при провеждането на който ще получат безплатна реклама и с това причинил имотна вреда в размер на 200лв. на свид.Александър А. от гр.Несебър, в качеството му на управител на ЕТ «А. А.» - гр.Пловдив, имотна вреда в размер на 400лв., на свид.С. Б.Т.от гр.Несебър в качеството й на управител на ЕТ «И.– 22 – С.Т.» - гр.Бургас, имотна вреда в размер на 500лв. на свид.С. П. П. от гр.Несебър, в качеството й на управител на «Б.П. К.» ЕООД – гр.Бургас, или общо имотна вреда в размер на 1 600 /хиляда и шестотин/ лева, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.4, във вр.с чл.209, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от 12 месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 459/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Т.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Г.Т. мярка за неотклонение „Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

По направеното искане от представителя на РП- Несебър за насрочване производство по чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр чл.23, ал.1 от НК, съдът като взе предвид, че настоящото производство се движи по реда на чл.381 и следващите и същото не допуска произнасяне на съда по чл.25 от НК

О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ без разглеждане искането на представителя на РП- гр.Несебър.

УКАЗВА на представителя на РП- гр.Несебър да подаде мотивирано искане в съда за извършване на кумулацията.
Определението е окончателно.


Т.Г.Т.
 
7 ЧНД No 306/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.И.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 22.06.2010г., в законна сила от 05.07.2010г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение от 14.04.2010г. на РС-Несебър, постановено по НОХД № 172/2010г. по описа на съда, като определя периодичност при изпълнение на пробационната мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес”, а именно – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
Решението подлежи на обжлване и протестиране в седмодневе срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
8 ЧНД No 463/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 05.07.2010г., в законна сила от 05.07.2010г.
Разпитът проведен.
 
9 ЧНД No 473/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.07.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
10 ЧНД No 474/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.07.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
11 Гражданско дело No 100/2010, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие Н.М.Х. В.К.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.03.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОТКАЗВА да издаде заповед за защита на детето В. В. С. с ЕГН **********,*** срещу домашно насилие, осъществено от баща му В.К.С. с ЕГН **********,***, на неустановена дата и станало известно на майката на детето Н.М.Х. с ЕГН **********,***, на 16.01.2010г.
ОСЪЖДА Н.М.Х. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС-гр.Несебър сумата в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща държавна такса за разглеждане на молбата.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Препис от решението да се връчи на страните по делото, а след влизането му в сила и на Началника на РУ на МВР по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото лице за сведение.

 
12 НАХД No 438/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.А. Председател и докладчик: ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ  Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 07.07.2010г.
ПРИЗНАВА А.А. с ЛНЧ **********, руски гражданин, със статут на временно прибиваващ в Р. България чужденец, жив. гр Несебър ул. **********, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 19.07.07 г. около 15.00 ч. в гр. Несебър, пред заведение "Сибел" на входа на Южния плаж, по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на Н. Г. Б. от гр. Несебър - престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 2000.00 /две хиляди/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

А.А.
Мотиви от 23.02.2010г.
 
13 НОХД No 809/2009, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР З.Т.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 24.02.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на З.Т.С. с ЕГН ********** по НОХД 22/2003г., НОХД № 74/2003г. и НОХД № 12/2003г., всички по описа на РС-гр.Брезник, а именно - ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание - девет месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание - девет месеца лишаване от свобода, наложеното на С. наказание по НОХД № 22/2003г. на РС-гр.Брезник - ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 203/2003г., НОХД № 242/2003г., НОХД № 247/2003г., НОХД № 75/2004г., НОХД № 100/2004г. и НОХД № 73/2004г., всички по описа на РС-гр.Брезник, а именно - ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание - една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ОСВОБОЖДАВА ИЗЦЯЛО на основание чл.69, ал.2 от НК осъденият С. от изтърпяване на наложеното му наказание по НОХД № 189/2003г. на РС-гр.Брезник - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение е било отложено.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 148/2006г. и НОХД № 139/2006г., двете по описа на РС-гр.Брезник, а именно - ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание - шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 26/2007г. и НОХД № 100/2007г., двете по описа на РС-гр.Брезник, а именно - ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание - една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С. по НОХД № 6307/2009г. на РС-гр.София и НОХД № 809/2009г. на РС-гр.Несебър, а именно - ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното ОБЩО най-тежко наказание - една година и шест месеца лишаване от свобода с ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което С. следва да изтърпи общо - ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание - две години и три месеца лишаване от свобода, наказанието по НОХД № 6307/2009г. на РС-гр.София - ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО, както и времето от 07.08.2009г. до 24.02.2010г. от наложеното на С. наказание по НОХД № 809/2009г. на РС-гр.Несебър, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
След обявяване на определението си на страните по делото, настоящият съдебен състав констатира, че е допуснал грешка при определяне размера на увеличеното наказание по последната група на основание чл.24 от НК. Съгласно визираната разпоредба, съдът може да увеличи определеното общо най-тежко наказание най-много с една втора, но така увеличеното наказание не може да надминава сбора от отделните наказания. В настоящият случай, сбора на отделните наказания по НОХД № 6307/2009г. на РС-гр.София и НОХД № 809/2009г. на РС-гр.Несебър е ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Определеното от съда общо най-тежко наказание по последната група е в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което след направеното от съда увеличение с една втора от същото, а именно - ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, възлиза общо в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, поради което същото се явява незаконосъобразно досежно горницата от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Мотивиран от горното, съдът постанови определението си.

З.Т.С.
След обявяване на определението си на страните по делото, настоящият съдебен състав констатира, че е допуснал грешка при определяне размера на увеличеното наказание по последната група на основание чл.24 от НК. Съгласно визираната разпоредба, съдът може да увеличи определеното общо най-тежко наказание най-много с една втора, но така увеличеното наказание не може да надминава сбора от отделните наказания. В настоящият случай, сбора на отделните наказания по НОХД № 6307/2009г. на РС-гр.София и НОХД № 809/2009г. на РС-гр.Несебър е ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Определеното от съда общо най-тежко наказание по последната група е в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което след направеното от съда увеличение с една втора от същото, а именно - ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, възлиза общо в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, поради което същото се явява незаконосъобразно досежно горницата от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Мотивиран от горното, съдът постанови определението си.

 
14 НОХД No 470/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.К.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 470/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.П.Ч. ***, защитник на подсъдимата Х.К.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.К.Г. - с ЕГН **********, род. на *** ***, настоящ адрес ***, българка, български гражданин, омъжена, със средно образование, неосъждана, работи като информатор – към Автогара, в к.к «Слънчев бряг», за ВИНОВНА в това, че на 16.05.10 год., около 04.35 часа в К.К.»Слънчев бряг» на Главната алея до х-л «Хризантема» е управлявала МПС - л.а. марка „Пежо 106», с ДК№*****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,50% на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №392/21.05.10год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 3 месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимата Х.Г. от право да управлява моторно-превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата Г. е била лишена от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 21.05.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Х.К.Г. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 32 /тридесет и два/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 470/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.К.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Х.К.Г.
 
15 НОХД No 475/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.П.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 475/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.Г.К. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Д.П.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.П.К. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, средно специално образование, управител на „Д.” ЕООД гр.Свети Влас, ЕГН **********, неправоспособен водач на МПС за ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2010 год. около 22.20 часа в град Свети Влас, общ. Несебър, по улица „Св.Св.Кирил и Методий”, до р-т „Кита” управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег. № *****с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,21 на хиляда /едно цяло и двадесет и едно на хиляда/ установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1, поради което и на чл.343 Б ал.2 вр. с ал. 1, вр. с чл.55, ал.1 т.2, б.Б, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на «Пробация».
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т. 6 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години, при периодичност два пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа, който да бъде положен в рамките на една календарна година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 475/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.П.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

Д.П.К.
 
16 НОХД No 476/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Р.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 476/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия Х. Р.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.Р.И. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, циганин, български гражданин, неграмотен, женен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 12.04.2010 год. до 15.04.2010 год. в с. Кошарица, община Несебър, ул.******** е осъществил неправомерно присъединяване към електро - преносната мрежа, като прикачил кабелен проводник към двете жици на стълб за улично осветление, собственост на община Несебър, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234В, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл. 42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ календарна година.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. с ал.І, т.2, б.Б от НК на обвиняемия С.Р.И. по–лекото наказание, което закона предвижда, наред с наказанието “Лишаване от свобода”, а именно глоба до 10 000 лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 476/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Р.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.Р.И.
 
17 НОХД No 477/2010, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Е.Н.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 477/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.Ж.И. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия Е.Н.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Е.Н.А. – роден на *** ***.Загора, с постоянен адрес:*** Загора и с настоящ адрес:***, к-с «Възела», българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, мобилен телефон: 0884275282; 0897741623 и 0878682666 за ВИНОВЕН в това, че за времето от 16.00ч. на 21.04.2010год. до 10.00ч. на 22.04.2010год. в гр.Несебър, от влекач марка »Скания 124», с ДК № *******, паркиран на алеята до бензиностанция «Петрол» в гр.Несебър, противозаконно присвоил чужди движими вещи, както следва: монтиран на скоростната кутия – ретардер - допълнителна спирачна система на стойност 1950.00/ хиляда деветстотин и петдесет/ лева и 50 / петдесет/ литра дизелово гориво на стойност 109.00 /сто и девет/ лева, или общо вещи на стойност 2059.00 /две хиляди петдесет и девет/ лева, собственост на Х.И.С. ***, които е владеел и пазил, като до приключване на съдебното следствие присвоеното имущество е внесено и съответно заместено, поради което и на основание чл. 206, ал.6, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и т.6 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.Н.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 477/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Н.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

УКАЗВА на основание чл.382, ал.10 от НПК да се изпрати съобщение на пострадалия за одобреното споразумение.


Е.Н.А.
 
18 НОХД No 478/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Я.С.В.Л. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 478/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Я.С. В. Д. Л. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Я.С. В. Д.Л. - роден на *** ***, Холандия, живущ ***, холандец, холандски гражданин, женен, неосъждан, висше образование, уеб сайт дизайнер за ВИНОВЕН в това, че 06.07.2010 год. около 05.00 часа в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, по главната алея в близост до хотел „Блак Сиа” управлява моторно превозно средство – л.а. “ БМВ 320” с ДК№****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.93 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, фабр.№0106, поради което и на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.54 ал.І от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Я.С. В. Д. Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ЗАЧИТА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което същият е бил лишен по административен ред да управлява МПС, а именно от 06.07.2010 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 478/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Я.С. Ван Дер Л. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Я.С. В. Д. Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- гр.Бургас, считано от днес.

Я.С.В.Л.
 
19 ЧНД No 483/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.Разпитът започна в 16.10 часа.
На зададените въпроси свидетелят отговори както следва:
СВИДЕТЕЛЯТ: Пристигнах в РБългария на 21.06.2010г. чрез туристическа агенция „Тема” ЕООД през летище Бургас като ръководител на ученическа група. Ще отпътувам на 12.07.2010г. през летище Бургас. Отседнал съм в гр.Свети Влас, В******. В стаята съм сам. Сутринта, на 01.07.2010г. станах да закуся към 9.00 часа. След закуска отидох и се потопих в морето. Върнах се в стаята си и отключих вратата. Между 9.30 часа и 10.00 часа се върнах в стаята. Стаята ми е на първия етаж, няма тераса, има само прозорец. Отворих вратата и видях, че прозореца е отворен и на леглото имаше оставени мръсни следи от стъпки. Леглото се намира под прозореца. Всички вещи ми бяха преобърнати. Малката ми черна кожена чанта беше отворена и хвърлена на пода. На отсрещната стена в дясно стояха двата ми телефона, като от тях само единият се зареждаше и видях, че и двата ми телефона ги няма, заедно със зарядните за тях. Когато излязох от стаята, прозореца го оставих леко открехнат, но когато се върнах видях, че прозореца е изцяло отворен. Искам да уточня, че прозореца се отваря и затваря чрез плъзгане. От джоба на дънките ми липсваха 30 лева – едно цяло 20 лева и една банкнота от 10 лв. От черната ми чантичка бяха взети 3000 руски рубли – 3 банкноти по 1000 рубли, равняващи се на около 100 долара. Единият телефон, който се зареждаше е „Самсунг Вито”, черен на цвят, със сиво зарядно устройство. Същият е закупен през м.септември миналата година от Москва за 500 евро. Другият телефон е „Сони Ериксон 610”, сив на цвят, с черно зарядно устройство. Купил съм го преди месец за 200 евро от Москва. Дънките ми бяха в спортен сак, както и малката черна чанта. В дясната страна от вратата има плот, на който стоеше спортния сак. Когато се върнах в стаята дънките бяха върху сака.
Не желая да ми бъдат предявявани материалите по делото след приключване на разследването.
Горното продиктувах лично, беше ми прочетено, преведено от български на руски език, правилно е записано и за верността му се подписвам.
Разпитът приключи в 16.25 часа.


СВИДЕТЕЛ: ПРЕВОДАЧ: РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ:


СЕКРЕТАР: РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
20 НОХД No 489/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Й.Н.Я. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 09.07.2010г., в законна сила от 09.07.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 489/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.С.К. ***, защитник на подсъдимия Й. Николааев Я. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Й.Н.Я. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2010 год. около 04.25 часа в к.к. „Слънчев бряг” общ. Несебър, по главната алея, в близост до хотел „Арда” управлявал л.а. „Фолксфаген Голф” с рег №******с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /1,41 на хиляда/ установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.Б, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т. 5, вр. с ал.1, вр. с ал.3, т.1 и т. 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност два пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа, който да бъде положен в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на осн.чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Й.Н.Я. от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Я. е било отнето по административен ред, считано от 11.06.2010 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 489/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Я. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Й.Н.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Й.Н.Я.
 
21 НАХД No 899/2009, VIII състав Административни дела С.А.Б. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
К.П.Г.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 09.02.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0200757/04.11.2009 г. на директор на дирекция "Инспекция по труда" - Бургас, с което на С.А.Б., ЕГН - **********,***, е наложена "глоба" в размер на 3000 лева за нарушение на чл.13 от Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана ( обн. ДВ, бл.44/1996 г. ).
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
22 НАХД No 393/2010, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Ц.Л. Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.06.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 393 по описа за 2010г. на Районен съд-гр.Несебър.
Да се върне незабавно приложената по делото преписка № 3294/2009г. по описа на РП-Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


Х.Ц.Л.
 
23 НОХД No 493/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.З.К.,
О.Ш.Р.,
П.А.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 12.07.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 493/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Д.З.К. и неговия защитник адв. А.К. ***, съгласно което:
Обвиняемият Д.З.К. *** българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН:**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.11.2006 г. около 21:00 ч., в к.к. “Слънчев бряг”, новостроящ се обект “М.”, в склад за водопроводни части, при условията на повторност, в съучастие и след предварителен сговор с П.А.Д. и О.Ш.Р., като извършител, чрез използване на техническо средство- ключ и МПС- л.а. “Опел Кадет” с рег.№****** е отнел чужди движими вещи на обща стойност 710.56 лв. (седемстотин и десет лева и петдесет и шест стотинки), а именно: 72 бр. подови сифона, рогови Ф50 на стойност 276.48 лв., 49 бр. модула за баня ППР на стойност 303.80 лв., 5 бр. спирателни крана ППР, сферични Ф20 на стойност 122.00 лв. и 4 бр. колена ППР с резба Ф20 към 1/2 на стойност 8.28 лв., собственост на “М.” ООД, от владението на Керанка Миткова Полизонова, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и 2, т. 5 и т. 7, вр. 194 ал.1 вр. с чл. 55 ал.1 т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.З.К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 29.50 (двадесет и девет лева и петдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 493/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия О.Ш.Р. и неговия защитник адв. А.К. ***, съгласно което:
Обвиняемият О.Ш.Р. ***, български гражданин, женен, основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН: **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.11.2006 г. около 21:00 ч., в к.к. “Слънчев бряг”, новостроящ се обект “М. 3”, в склад за водопроводни части, при условията на повторност, в съучастие и след предварителен сговор с Д.З.К. и П.А.Д., като извършител, чрез използване на техническо средство- ключ и МПС- л.а. “Опел Кадет” с рег.№А4887ВР е отнел чужди движими вещи на обща стойност 710.56 лв. (седемстотин и десет лева и петдесет и шест стотинки), а именно: 72 бр. подови сифона, рогови Ф50 на стойност 276.48 лв., 49 бр. модула за баня ППР на стойност 303.80 лв., 5 бр. спирателни крана ППР, сферични Ф20 на стойност 122.00 лв. и 4 бр. колена ППР с резба Ф20 към 1/2 на стойност 8.28 лв., собственост на “М. 99” ООД, от владението на Керанка Миткова Полизонова, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. 1 и пр. 2 и т. 5 вр. 194 ал.1 вр. с чл. 55 ал.1 т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемият О.Ш.Р. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 29.50 (двадесет и девет лева и петдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 493/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия П.А.Д. и неговия защитник адв. А.К. ***, съгласно което:
Обвиняемият П.А.Д. *** българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН:**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.11.2006 г. около 21:00 ч., в к.к. “Слънчев бряг”, новостроящ се обект “М. 3”, в склад за водопроводни части, при условията на повторност, в съучастие и след предварителен сговор с Д.З.К. и О.Ш.Р., като извършител, чрез използване на техническо средство- ключ и МПС- л.а. “Опел Кадет” с рег.№А4887ВР е отнел чужди движими вещи на обща стойност 710.56 лв. (седемстотин и десет лева и петдесет и шест стотинки), а именно: 72 бр. подови сифона, рогови Ф50 на стойност 276.48 лв., 49 бр. модула за баня ППР на стойност 303.80 лв., 5 бр. спирателни крана ППР, сферични Ф20 на стойност 122.00 лв. и 4 бр. колена ППР с резба Ф20 към 1/2 на стойност 8.28 лв., собственост на “М. 99” ООД, от владението на Керанка Миткова Полизонова, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. 1 и пр. 2 и т. 5 вр. 194 ал.1 вр. с чл. 55 ал.1 т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемият П.А.Д. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 29.50 (двадесет и девет лева и петдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 493/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо обвиняемите К., Р. и Д. в хода на досъдебното производство мерки за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същите,

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.З.К. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия О.Ш.Р. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.А.Д. мярка за неотклонение “Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.


Д.З.К.
О.Ш.Р.
П.А.Д.
 
24 НАХД No 598/2009, V състав По ЗД по пътищата Х.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 14.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3094 от 29.06.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Х.Г.В. с ЕГН ********** ***, със съделен адрес: гр.Пловдив, бул.*****, партер /чред адв.И. Д./, са наложени административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
25 НАХД No 608/2009, VIII състав По ЗД по пътищата Г.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 11.03.2010г., в законна сила от 14.07.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4261/04.08.2009г. на Началника на РУМВР-Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл. 21,ал.2 от ЗДвП на осн. чл.182,ал.2,т.5 от ЗДвП на Г.И.М.,ЕГН ********** ***, обж.*****е наложено административно наказание - глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2месеца.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 НАХД No 658/2009, VI състав Административни дела И.П.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
И.П.В.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.02.2010г., в законна сила от 14.07.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ІІ-125/24.07.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл.275 от ЗМВР е наложено на И.П.И. с ЕГН **********,***, административно наказание "глоба" в размер на 1000 лева, за нарушение по чл.55, ал.1, т.4 от ЗМВР, за това, че на 19.07.2009 г. около 04.00 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", автомивка "Луксис" не е изпълнил полицейско разпореждане и противозаконно е пречил на орган на МВР да изпълнява функциите си, като е отказал да спре музиката, с която нарушава нощната тишина, отказвал да даде документи, отправял заплахи.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
27 НАХД No 828/2009, V състав По ЗД по пътищата А.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 14.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4303 от 27.08.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя А.С.Т. с ЕГН ********** *** и съдебен адрес: гр.Бургас, ул.****** /адвокатска кантора/, са наложени административни наказания - глоба в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 3 /три/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
28 НАХД No 67/2010, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВИКИ-90-ЗЛАТКО ЗЕЛЕНИКОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 14.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19029 от 19.11.2009г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма /ЗТ/, на ЕТ "В.З.", със седалище и адрес на управление: с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас,******** представлявано от З.И.З. с ЕГН **********, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.46а, т.2 от ЗТ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
29 НАХД No 415/2009, I състав По ЗД по пътищата А.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 15.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2498 от 27.05.09г. на Началника на РУМВР-Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, на А.С.Г. ***, с адрес за призоваване гр.София *******са наложени административни наказания - глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. Наред с това, на основание чл.4, ал.1, т.12

от Наредба № 1з-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № 1з-1959/, на Г. са отнети 7 контролни точки.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
30 НОХД No 475/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Б.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 29.06.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
НАЛАГА, на осн. чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК, на осъдения Р.Б.А. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД № 2476/2005 г. на РС - Бургас, по НОХД № 2792/2009 г. на РС - Бургас, по НОХД № 3897/2009 г. на РС - Бургас и по НОХД №475/2009 г. на РС - Несебър, а именно - общо наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: 1. "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично; 2. "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 200 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИСПАДА, на осн. чл. 25, ал. 2 НК, от така определеното общо наказание ПРОБАЦИЯ изтърпяната към настоящия момент от А. част от наказанието ПРОБАЦИЯ, считано от 18.02.2010 г., наложено му по НОХД № 2792/2009 г. на РС - Бургас.
ПРИСПАДА, на осн. чл. 59, ал. 1 НК, от така определеното общо наказание ПРОБАЦИЯ времето, считано от 21.10.2009 г. до 24.11.2009 г., през което А. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 3897/2009 г. на РС - Бургас.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Бургаския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 10.50 часа като бе разяснен реда и срока на неговото обжалване.


Р.Б.А.
НАЛАГА, на осн. чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК, на осъдения Р.Б.А. с ЕГН ********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД № 2476/2005 г. на РС - Бургас, по НОХД № 2792/2009 г. на РС - Бургас, по НОХД № 3897/2009 г. на РС - Бургас и по НОХД №475/2009 г. на РС - Несебър, а именно - общо наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: 1. "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично; 2. "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 200 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИСПАДА, на осн. чл. 25, ал. 2 НК, от така определеното общо наказание ПРОБАЦИЯ изтърпяната към настоящия момент от А. част от наказанието ПРОБАЦИЯ, считано от 18.02.2010 г., наложено му по НОХД № 2792/2009 г. на РС - Бургас.
ПРИСПАДА, на осн. чл. 59, ал. 1 НК, от така определеното общо наказание ПРОБАЦИЯ времето, считано от 21.10.2009 г. до 24.11.2009 г., през което А. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 3897/2009 г. на РС - Бургас.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Бургаския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 10.50 часа като бе разяснен реда и срока на неговото обжалване.


Мотиви от 29.06.2010г.
 
31 НАХД No 663/2009, I състав По ЗД по пътищата С.Я.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 15.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4288 от 10.08.09г. на
Началника на РПУ-Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено
нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, на
С.Я.К. ***, с адрес за
призоваване гр.София ул********** са наложени
административни наказания - глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месец. Наред с това, на основание чл.4, ал.1, т.12 от Наредба № 1з-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията

и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № 1з-1959/, на К. са отнети 10 контролни точки.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
32 НАХД No 3/2010, V състав По ЗД по пътищата Х.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3675 от 15.07.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Х.Д.Д. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 300 /триста/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 3 /три/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
33 ЧНД No 510/2010, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 15.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
Разпитът проведен.
 
34 Гражданско дело No 435/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. Р. ЕООД Г. И. ООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 08.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата между „С.Р.” ЕООД с ЕИК №****ъс седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул.******, представлявано от М.В.А. и „Г.И.” ООД с ЕИК ***** със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.***** представлявано от управителя В. Х. М. съдебна спогодба, съгласно която: Г.И.” ООД се задължават да заплатят на „С.Р.” ЕООД сумата от 6400 /шест хиляди и четиристотин/ лева, представляваща неизплатено възнаграждение по договор за доставка и монтаж на оборудване за Спа център и анекс от 15.12.2009г., от която 6170 /шест хиляди сто и седемдесет/ лева, съставляваща главница и 230 /двеста и тридесет/ лева, съставляваща договорена неустойка, която сума следва да бъде платена по банков път на две равни вноски с падежи, както следва: на 08.08.2010г. – сумата от 3200 /три хиляди и двеста/ лева и на 08.09.2010г. – сумата от 3200 /три хиляди и двеста/ лева.
Страните се споразумяха, че при неизпълнение на първото задължение за плащане в размер на 3200 /три хиляди и двеста/ лева с падеж 08.08.2010г., цялата сума в размер на 6400 /шест хиляди и четиристотин/ лева става предсрочно изискуема. Разноските по делото остават за страните така, както са направени. След окончателното изплащане на сумата от 6400 /шест хиляди и четиристотин/ лева, ищцовото дружество заявява, че няма да има повече претенции към ответното такова по отношение на процесния договор.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
35 НОХД No 509/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Й.Б. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 509/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. П.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Й.Б. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Й.Б. - роден на *** г. в Германия, с постоянен и настоящ адрес:***, германец, германски гражданин, женен, неосъждан, средно образование, пенсионер, постоянно пребиваващ в Р България., за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2010 г. около 22.50 часа в к.к.”Сл.бряг”, общ. Несебър, пред „С. М.” ООД управлява моторно превозно средство – л.а. “ Фолксваген Пасат” с ДК № 9*******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.20 промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №512/15.06.2010 г., поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимия Б. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.06.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НК подсъдимия със снета по горе самоличност да заплати разноски в размер на 30.00 /тридесет/ лева по сметка на Районен съд Несебър, представляващи направени в досъдебното производство разноски, както и сумата от 30.00 /тридесет/лева възнаграждение за назначения в съдебното производство преводач.
ПРЕКРАТЯВА производство по НОХД № 509/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Й.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Й.Б.
 
36 НАХД No 343/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Ф.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 24.06.2010г., в законна сила от 17.07.2010г.
ПРИЗНАВА Р.Ф.М. англичанин, британски гражданин, роден на *** год. в Бъркамхед - Великобритания, с паспорт № 800519219, изд. на 02.08.2007г., валиден до 02.08.2017г., неженен, с основно образование, безработен, с постоянен адрес: Великобритания, *********, за ВИНОВЕН за това, че в периода от 15.04.2010г. до 21.04.2010г., в с.Тънково, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, не изпълнил Заповед за незабавна защита от 06.04.20Юг. на РС-Несебър по гр.д.№ 357/2010, с която е задължен да се въздържа от домашно насилие срещу А.М. и му се забранява да приближава на по-малко от 100 метра жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на А. М. - престъпление по чл.296, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15 - дневен срок пред Бургаския окръжен съд, считано от днес за Р.Ф.М. и адв. С.А., а за РП – Несебър в същия срок, считано от съобщаването му.

Р.Ф.М.
Мотиви от 23.07.2010г.
МОТИВИ към Р ЕШЕНИЕ №388 от 25.06.2010г. по НАХДело № 343 по описа за 2010 год. на РС – Несебър.
Производството по делото е образувано по повод внесено в съда постановление на РП – Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по член 78 а от НК на РОБЪРТ Ф. М., роден на *** год. във Великобритания – град Бъркамхед, англичанин, британски гражданин, с основно образование, безработен, постоянен адрес Великобритания, 15 Килбърн авеню, Уиръл, Иснам CH628BQ, с обвинение по чл. 296 ал.1, вр. с чл. 26 ал.1 от НК.за това, че в периода от 15.04.2010 год. до 21.04.2010 год. в село Тънково общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление не изпълнил заповед за незабавна защита от 06.04.2010 год. на РС - Несебър, по гр. дело № 357/ 2010 год., с която е задължен да се въздържа от домашно насилие срещу А.М. и му се забранява да приближава на по-малко от 100 метра жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на А. М..
Обвиняемият М. се явява лично в съдебно заседание, моли да му бъде наложено минимално наказание. Не оспорва фактическите и правните изводи в постановлението и изразява съжаление за стореното.
Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:
Досъдебното производство е образувано на 20.04.2010 год. г. срещу лицето РОБЪРТ Ф. М., за това, че в периода от 15.04.2010 год. до 21.04.2010 год. в село Тънково общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление не изпълнил заповед за незабавна защита от 06.04.2010 год. на РС - Несебър, по гр. дело № 357/ 2010 год., с която е задължен да се въздържа от домашно насилие срещу А. М. и му се забранява да приближава на по-малко от 100 метра жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на А.М..
С определение от 06.04.2010 год. по гр. дело № 357/2010 год. по описа на НРС, в производство по реда на член 18 ал.1 от ЗЗДН, образувано по повод молба на св. А.М., род. на *** ***-Англия, с настоящ адрес-***–България, Районен съд – Несебър е наложил мярка за незабавна защита на св. М.и срещу домашно насилие, което било осъществено на 02.04.2010 год. от обв. Р.Ф. М..
По това производство е издадена заповед за незабавна защита от 06.04.2010 год. с която на обв. М. се забранява да приближава на по-малко от 100 метра жилището, местоработата и местата за социален отдих на А.М..
На 15.04.2010 год. при полицейска проверка е установено, че обв. М. не изпълнява наложената му заповед за незабавна защита. Същият е задържан от служителите на полицията, докато бил в дома на А.М..
На 21.04.2010 год. при сходни обстоятелства в домът на А.М. е извършена друга полицейска проверка, като там отново е установен и задържан обв. М., отново поради неизпълнение на заповедта за незабавна защита.
Полицейските служители са разпитани в качеството на свидетели и дават ясни и еднозначни показания от които по безспорен начин се установява гореописаната фактическа обстановка.
Т.к. са били налице основаниета по чл. 63 и следв. от НПК на обв. Р. Ф. М. е наложена мярка за неотклонение «Задържане под стража».
От така изяснената фактическа обстановка, въз основа на събрания по делото доказателствен материал в неговата цялост, се налага от правна страна несъмнен, категоричен и обоснован извод, че обвиняемият Р.Ф. М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 296 ал.1 от НК - в периода от 15.04.2010 год. до 21.04.2010 год. в село Тънково общ. Несебър, при условията на продължавано престъпление не изпълнил заповед за незабавна защита от 06.04.2010 год. на РС - Несебър, по гр. дело № 357/ 2010 год., с която е задължен да се въздържа от домашно насилие срещу А.М. и му се забранява да приближава на по-малко от 100 метра жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на А.М..
От свидетелството за съдимост е видно, че обвиняемият не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс, като за извършеното от него престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до три години. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Изложеното сочи, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, като за извършеното деяние следва да му бъде наложено административно наказание “глоба”. При баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, отчитайки като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало, младата възраст – 23 г. към момента на извършването на деянието, предвид вида на предвиденото в чл. 78а от НК наказание – „глоба”, съдът намира, че санкцията следва да бъде определена в границите, установени от закона в разпоредбата на чл. 78а от НК, в размер към минимума от 1000 лева.
Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във връзка с чл. 78а от НК, Несебърският районен съд постанови своя съдебен акт.

 
37 Гражданско дело No 784/2009, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД СОФИЯ С.А.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
Р Е Ш И:
ПРИЕМА за установено, че С.А.С. с ЕГН – ********** *** дължи на „*****, Код по БУЛСТАТ: *****, адрес: гр.София,****** тел: 02/8163783, факс: ****, представлявано от В. А. Г.-Изпълнителен директор, пълномощник Д.М. Г.в с ЕГН – ********** сумата от 304,15лв./триста и четири лева и петнадесет стотинки/лева, представляваща дължимия остатък от предоставения потребителски кредит по договор № 4468010158/13.03.2008г., за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 556/09г. по описа на РС-Несебър.
ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН – ********** *** да заплати на “*****, Код по БУЛСТАТ:***** адрес: гр.София, ул.*******, тел:*****, представлявано от В.А. Г.-Изпълнителен директор, пълномощник Д. М. Г. с ЕГН – ********** сумата от 125лв./сто двадесет и пет/лева, представляващи разноски по настоящето дело.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
38 ЧГД No 924/2010, I състав Други ЧГД В.С.К.   Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
Разрешава теглене на детски влог
 
39 НОХД No 522/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.С.Х. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 522/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. Р.К. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Л.С.Х. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.С.Х. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, мениджър търговска политика във фирма „Браво Алианс" ООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2009 г. около 12.00 часа на главен път І-9 посока гр.Варна - гр.Бургас, на 179 км., на около 2 км. след с.Баня, управлявайки л.а. „Форд Фокус" с ДК№****, нарушил правилата за движение по пътищата визирани в чл.25, ал.1 и ал.2 от ЗДвП в резултат на което допуснал ПТП между управлявания от него автомобил и мотоциклет, марка „Хонда", модел „Варадеро" с ДК№ *****, в резулатат на което причинил по непредпазливост тежка телесна повреда на водача на мотоциклета И.М.П. с ЕГН:**********, изразяваща се в ампутация на ляв долен крайник над коляното /загуба на крайник/, поради което и на основание чл.343, ал.1, б."Б", предл.първо, вр. с чл.342, ал.1, вр. С чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на 10 /десет/ месеца"Лишаване от Свобода".
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното наказание 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Л.С.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6/шест/ месеца, считано от влизане на споразумението в сила.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Х. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 907.80 лева /деветстотин и седеем лева и осемдесет стотинки/, представляващи разноски направени в хода на досъдебното произвоство.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.С.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


УКАЗВА на основание чл 382 ал 10 от НПК да се изпрати съобщение на пострадалия за определението с което е одобрено споразумението по делото с указания че може да предяви гр. иск за неимуществени вреди пред Гражданския съд.

Л.С.Х.
 
40 ЧГД No 515/2009, VI състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК В.А.К. М.С.М.,
Е.Н.М.
Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 30.07.2009г., в законна сила от 20.07.2010г.
 
41 НАХД No 867/2009, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПАРАДАЙЗ БИЙЧ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19026/08.10.2009 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.87, ал.2 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на "П.б." ЕАД със седалище и адрес на управление: к.к. "Боровец", хотел "Рила", ЕИК *******, представляван от Н. Сандалска, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лева, за нарушение по чл.46, т.1 от ЗТ, във връзка с Раздел ІV-2, ІV.1.13 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, обн. ДВ бр.56/2002 г., за това, че на 03.09.2009 г. е предоставял туристически услуги в категоризиран туристически обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категория- извършва туристическа дейност- хотелиерство в категоризиран туристически обект 4 звезди- хотел "Парадайз бийч" в гр. Свети Влас, разполагащ с 249 стаи, в 200 от които липсва минибар.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
42 НАХД No 903/2009, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СИРОКО ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18995 от 14.09.2009г. на Директора на КЗП - РД - гр.Бургас, с което на основание чл.86 от Закона за туризма /ЗТ/, на "С." ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Възраждане", бул. ******, представлявано от управителя Н.К.Г., е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.47, ал.6 от ЗТ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
43 НОХД No 531/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.В.Ю. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 21.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 531/2010 г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.В.Ю. със защитник адв. А.Ж. от БАК споразумение, съгласно което А.В.Ю. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, област Бургас, ул.”*********, и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работи като пастир, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2010 година около 22.00 часа в с.Тънково, община Несебър чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на входна врата/ от напоителна помпена станция “Тънково-3”, направил опит да отнеме чужди движими вещи: - акумулатор марка “Динамик”, 12 волтов, 95 ампер часа на стойност 122.50 лева и ел.кабел 15 метра, със сечение 2,5 кв.см. на стойност 4.80 лева или всички вещи на обща стойност 127.30 лева /сто двадесет и седем лева и тридесет стотинки/ от владението на Е. Б. Б. в качеството му на представител на ”Напоителни системи” ЕАД клон град Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини, поради което и на основание чл.195 ал.1, т.3 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.18 ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл 60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС така наложеното наказание от пет месеца „Лишаване от свобода” да бъде изтърпяно при първоначален „строг режим” в затворническо общежитие от закрит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.В.Ю. да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 60,00/шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
Съдът след като взе предвид определението си по чл.381 по НПК по настоящото дело и приложена по делото справка за съдимост на лицето А.В.Ю., намери че са налице основания за приложението на чл.68, ал.1 от НК, тъй като деянието по настоящото производство е извършено в изпитателния срок на определеното общо наказание от три месеца „Лишаване от свобода”, изпълнението на което е отложено по реда на чл.25, ал.4, вр.чл.66, ал. 1 от НК за срок от три години по ЧНДело № 1695/2007г. по описа на РС-Бургас, което определение е влязло в законна сила на 18.07.2007г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 306, ал. 1, т.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение определеното общо наказание от три месеца „Лишаване от свобода”, изпълнението на което е отложено по реда на чл.25, ал.4, вр.чл.66, ал. 1 от НК за срок от три години по ЧНДело № 1695/2007г. по описа на РС-Бургас, което определение е влязло в законна сила на 18.07.2007г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл 60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието от три месеца Лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален „строг режим” в затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – Бургас.

А.В.Ю.
 
44 ЧНД No 533/2010, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 21.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
Разпитът проведен.
 
45 НОХД No 536/2010, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Ф.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 22.07.2010г., в законна сила от 22.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Севдалина Станева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия Р. Ф. М. и Р.Ф. М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Р.Ф. М. - роден на *** ***, Великобритания, с постоянен адрес:***, англичанин, английски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, по професия – мебелист за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2010 година около 05.00 часа в с.Тънково, ул.******* се заканил на А. М. – род. на *** г. във Великобритания, живуща *** А с убийство и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание чл.144 ал.3, вр. с ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца.
И в това, че на 07.07.2010 година около 05.00 часа в с.Тънково, ул.******* не изпълнил заповед за защита от 21.04.2010 година на Районен съд град Несебър по гр.дело № 357/2010 година по описа на РС Несебър, с която е задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу А.М. и му е наложена забрана да приближава на по-малко от 100 метра жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на А. М. за период от 18 /осемнадесет/ месеца, поради което и на основание чл.296 ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК на обвиняемият едно общо наказание измежду наложените му по т. 2 и 3 от споразумението, а именно в размер на най-тежкото - ”ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание по т. 4 за срок от 3/три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият М. да заплати по сметка на РС Несебър направените по делото разноски в размер на 253.20 /двеста петдесет и три лева и двадесет стотинки/ лева и 30/тридесет/ лева възнагражение за преводач по настоящото производство.
Предвид горе изложено и на осн. чл. 24, ал. 3 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 536/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Ф. М. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- гр.Бургас, считано от днес.

Р.Ф.М.
 
46 НАХД No 852/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Т.П. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 05.02.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х.Т.П., роден на ***г***, с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 23.06.2008г. около 23.00 часа в с. Равда, общ. Несебър на ул. "******* пред павилион за закуски противозаконно повредил чужда движима вещ - стъклена врата на хладилна витрина марка "SLANCE BC 412" собственсто на***** - гр. Пловдив, представлявано от И. Н. В. от гр. Пловдив, като щетата е в размер на 84.00 лева и случая е маловажен- престъпление по чл. 216, ал. 4, във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.Т.П., с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата в размер 30 (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Х.Т.П.
Мотиви от 05.02.2010г.
 
47 НАХД No 80/2010, VIII състав По Закона за авторското право К. П. АД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
Й.З.А.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 29.03.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1318/11.01.201 Ог., издадено от Министъра на Културата, с което на "К. П." АД, ЕИК ******* със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул. ********* представлявано от Н.К.К. е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лева за нарушение на чл.97,ал.1,т.6,пр.З
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-
дневен срок от съобщението.

 
48 Гражданско дело No 252/2009, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци О. ЕООД А. М.ЕООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 19.01.2010г., в законна сила от 26.07.2010г.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "А.М." ЕООД със седалище и адрес на управление с. Монтана, ул. **********, представлявано от управителя Р.Д.П., че съществува вземането на "О." ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Обзор, ул. "Христо Ботев" № 15, ЕИК 147115373, представлявано от управителя Я.В.К., по Заповед № 74/13.02.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 78/2009 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 18598.47 лева (осемнадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и четиридесет и седем ст.), представляваща стойността на строителни материали, получени въз основа на договор за покупко-продажба, по данъчни фактури № 0000000443/04.07.2008 г. и № 0000000449/10.07.2008 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.02.2009 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1605.63 лева (хиляда шестстотин и пет лева и шестдесет и три ст.), представляваща лихва за забава за периода 11.07.2008 г. - 28.01.2009 г., като ОТХВЪРЛЯ иска за мораторни лихви в останалата част до претендирания размер от 1614.26 лева.
ОСЪЖДА "А.М." ЕООД със седалище и адрес на управление с. Монтана, ул. **********, представлявано от управителя Р.Д.П., да заплати на "О." ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Обзор, ул.******** представлявано от управителя Я.В.К., сумата от 404.25 лева (четиристотин и четири лева и двадесет и пет ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
49 Гражданско дело No 140/2010, VI състав Развод и недейств. на брака Д.Д.К. Т.Г.Т. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 29.06.2010г., в законна сила от 26.07.2010г.
Прекратява производството по делото на основание чл.232 от ГПК- оттегляне на иска от ищеца преди първото по делото заседание.
 
50 НОХД No 546/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Ф.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 26.07.2010г., в законна сила от 26.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 546/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Ф.Г. със защитник адв.М.Ч. *** споразумение, съгласно което М.Ф.Г. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***5, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2009г. около 18.00 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър чрез използване на техническо средство – ключ от ап. № 52А в х-л „Т. Б.” отнел чужди движими вещи – сумата от 7.00лв. /седем/ лева и 920.00 /деветстотин и двадесет/ евро, равняващи се на 1 803.20лв. /хиляда осемстотин и три лева и двадесет стотинки/ и мобилен телефон „Самсунг SGH 800” на стойност 469.00лв. /четиристотин шестдесет и девет/ лева, всичко на обща стойност 2 279.20 лв. /две хиляди двеста седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/ от владението на ИВОНЕ ЛЮЛСДОРФ от Германия, родена на ***г*** на Майн, живуща ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „пет месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства по ДП № 14-408/2009г. по описа на РУП-Несебър, а именно: 1 брой хавлиена кърпа - еднолицева с щампа на националния отбор на Англия, 1 бр. шорти сини на цвят с бели щамповани цветя отстрани, 1 бр. шушляков анурак без ръкави – син на цвят с качулка, марка „Адидас”, 1 чифт бели чехли от изкуствена кожа с надпис „Найк” да бъдат върнати на обвиняемия.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Ф.Г. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 158,50 /сто петдесет и осем лева и петдесет стотинки/, представляващи разноски по делото.

М.Ф.Г.
 
51 НОХД No 551/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 26.07.2010г., в законна сила от 26.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 551/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Б.С. със защитник адв.Б. *** споразумение, съгласно което Б.С. - роден на *** ***, Унгария, живущ ***, 9024, Унгария, ул.******, унгарец, унгарски гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, студент, стажант в унгарска фирма „Р. т.” се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2010 год. около 09.10 часа в гр.Свети Влас, общ.Несебър, на пътна отсечка посока ВС „Елените”, до к-с „Воденицата” управлява моторно превозно средство – л.а. “Фолксваген Пасат” с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.31 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №689/20.07.2010год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „ три месеца лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Б.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което за същото деяние подсъдимият Б.С. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 15.07.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.С. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 32,00 /тридесет и два/ лева, представляваща разноски по делото.

Б.С.
 
52 ЧГД No 556/2009, VI състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД СОФИЯ С.А.С. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 12.08.2009г., в законна сила от 27.07.2010г.
 
53 НАХД No 321/2010, I състав Административни дела Д.И.Б. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГД"ОХРАНА",
Ч.М.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 09.07.2010г., в законна сила от 28.07.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.И.Б. срещу НП № 5/27.04.2010г. на Министерство на правосъдието ГД „Охрана”.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 321/2010г. по описа на РС Несебър.
Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок пред АС Бургас считано от днес за жалбоподателя Д.И.Б. и в същия срок за АНО Министерство на правосъдието ГД „Охрана”, считано от датата на връчване на съобщението.

 
54 ЧНД No 552/2010, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 28.07.2010г., в законна сила от 28.07.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
55 ЧНД No 554/2010, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 28.07.2010г., в законна сила от 28.07.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.