РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 653/2009, II състав Административни дела Ж.Б.С. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР,
Д.Б.М.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 30.06.2010г., в законна сила от 03.08.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление 59/03.09.2009г. на Директора на ДЛС-Несебър, с което на Ж.Б.С. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗЛОД и на осн.чл.83Б, вр.чл.96, ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв./хиляда/лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
2 Гражданско дело No 386/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.б. АД Ю.2003 ООД Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.07.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
Прекратява на осн. чл.118, ал.2 ГПК . Изпраща по подсъдност на РС - Пловдив
 
3 НОХД No 3190/2008, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.В.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 19.07.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
ПРИЗНАВА Х.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.09.2007г., около 05.00ч., в гр.Несебър, компютърен клуб „Старнет”, по хулигански подбуди е причинил средна телесна повреда на М.Ц.С. ***, изразяваща се в счупване на долната челюст вдясно, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.129, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Х.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати на М.Ц.С. ***, ЕГН **********, сумата от 3500 (три хилядии и петстотин) лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Ц.С. против Х.В.М. граждански иск в останалата част до претендирания размер от 10 000 лева.
ОСЪЖДА Х.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати на М.Ц.С. ***, ЕГН **********, сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по делото.
ОСЪЖДА Х.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 106.00 (сто и шест) лева, представляваща разноски по делото.
ОСЪЖДА Х.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 140.00 (сто и четиридесет) лева, представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок от днес.


Х.В.М.
Мотиви от 11.08.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 190/2008 г. по описа на Районен съд- Несебър
Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу: Х.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за това, че на 02.09.2007г., около 05.00ч., в гр.Несебър, компютърен клуб „Старнет”, по хулигански подбуди е причинил средна телесна повреда на М.Ц.С. ***, изразяваща се в счупване на долната челюст вдясно, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни- престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.129, ал.1 от НК.
С протоколно определение от 04.11.2008 г. пострадалият М.С. е конституиран в качеството на частен обвинител и граждански ищец, като е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес предявеният от същия граждански иск против подсъдимия за сумата от 10000 лева, представляваща обезщетение за причинените с престъплението неимуществени вреди.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода”, чието изпълнение да се отложи на основание чл. 66 от НК.
Повереникът на частния обвинител излага становище, че обвинението е доказано по безспорен и категоричен начин. Моли да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” около средния размер, предвиден в закона, чието изпълнение да се отложи на основание чл.66 от НК. Претендира разноски.
Защитникът на подсъдимия Х.М. пледира за постановяване на оправдателна присъда, като счита, че обвинението не е доказано. Алтернативно моли съда, в случай че приеме подсъдимия за виновен, да наложи наказание в минималния размер, чието изпълнение да отложи на основание чл.66 от НК, а относно гражданския иск- да определи размера на същия по справедливост, като счита, че претендираното обезщетение е прекомерно завишено.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
През лятото на 2007 г. свидетелят М.С. *** работел в курортен комплекс „С.б. ”. На 01/02.09.2007 г. същият, след празненство със свои колеги по случай приключването на летния сезон, посетил компютърен клуб „Старнет” в гр. Несебър. Докато ползвал един от компютрите, в клуба влезли няколко момчета на възраст около 19-20 години, между които подсъдимият М.. Същите били много шумни, поради което свидетелят увеличил звука на слушалките си, за да не ги чува. В тази обстановка, без какъвто и да било повод, подсъдимият нанесъл удар на стоящия с гръб към него свид. С. с юмрук в долната челюст. От удара последният паднал на земята, а подсъдимият продължил да го удря. Впоследствие в побоя се включили и останалите членове от компанията на подсъдимия, които нанесли удари по тялото на свидетеля, след което напуснали клуба. Вследствие на нанесения побой свид. С. получил кръвонасядания по лицето и счупване на долната челюст вдясно, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за несъмнено установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Според показанията на свид. С., при възникналия инцидент друго лице не му е нанасяло удари в областта на долната челюст. Съдът няма основание да не кредитира тези показания, тъй като същите са последователни и безпротиворечиви, и съответстват на останалите доказателства по делото- показанията на свидетелката Вълчанова и заключението на съдебномедицинската експертиза.
Съдът счита, че от доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие, може да се направи категоричен извод, относно авторството на извършеното деяние. Налице е хармонично единство между всички гласни доказателства, от които може да се направи единственият възможен извод, че извършител на деянието е подсъдимият М..
Видът и характерът на уврежданията са установени посредством съдебно-медицинска експертиза, според заключението на която, вследствие на нанесения удар свид. С. е получил кръвонасядания по лицето и счупване на долната челюст вдясно, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни. Причинените увреждания, видно от същото заключение, отговарят да са причинени по време, както се съобщава, от действието на твърди тъпи предмети, каквито са юмруците и ритниците на човек.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
С деянието си подсъдимият Х.М. е осъществил обективните и субективните елементи от състава на престъплението по чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.129, ал.1 от НК.
От обективна страна, същият е причинил на свид. М.С. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст вдясно, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни. Причинената средна телесна повреда е пряка и непосредствена последица от нанесения от подсъдимия удар с юмрук. Съдът приема, че деянието е извършено по хулигански подбуди, предвид липсата на личен мотив, както и предвид извършеното грубо нарушение на обществения ред и демонстриране на незачитане на приетите норми на поведение, чрез посегателството върху пострадалия С..
От субективна страна, деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия М.. Същият е съзнавал общественоопасния му характер и е предвиждал общественоопасните му последици, като е искал настъпването на тези последици.
Индивидуализирайки наказанието на подсъдимия, съдът отчете, като смекчаващо отговорността обстоятелство, младата му възраст. Като отегчаващо отговорността обстоятелство съдът взе предвид предходното му осъждане за престъпление против личността, обосноваващо извод за завишена обществена опасност на същия. Съобразявайки тези обстоятелства, съдът наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” за срок от две години. Съдът счете, че така определеното наказание съответства на обществената опасност на деянието и дееца, и чрез него ще се постигнат посочените в закона цели.
Съдът отложи изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, предвид наличието на предпоставките на чл.66 от НК, а именно: определеното наказание на подсъдимия е лишаване от свобода за по-малък срок от три години, същият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК и за поправяне на подсъдимия не е наложително ефективното изтърпяване на наказанието. С оглед тежестта на извършеното престъпление и личността на дееца, съдът определи по-продължителен изпитателен срок- в размер на 4 години.
Относно гражданския иск.
С извършеното противоправно деяние подсъдимият е причинил на свид. С. увреждания на здравето, съпътствани с болки и страдания, които следва да се определят като неимуществени вреди по смисъла на чл. 51, ал. 1 от ЗЗД. От събраните по делото доказателства се установява авторството и противоправността на деянието, както и вината на подсъдимия, поради което следва да се приеме, че са налице елементите от фактическия състав на чл. 45 от ЗЗД. Съгласно разпоредбата на чл.52 от ЗЗД, размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Изискването за справедливо обезщетяване на вредите е свързано с преценка конкретните обстоятелства- характера и степента на уврежданията, наличието на трайни последици от същ
 
4 НОХД No 92/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Х.Х. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 19.07.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Х.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2008г. около 08.20 часа в курортен комплекс „С.б. ”, по главната алея, в близост до хотел „Есперанто”, е управлявал моторно превозно средство- автобус марка „Мерцедес 207Д” с ДК № ******, без съответното свидетелство за управление за категорията на управляваното превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 48/31.01.2008г., поради което и на основание чл.343в, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок от днес

Х.Х.Х.
Мотиви от 02.08.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 92/2009 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу Х.Х. ***, за престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 15.11.2008 г. около 08.20 часа в курортен комплекс „С.б. ”, по главната алея, в близост до хотел „Есперанто”, е управлявал моторно превозно средство- автобус марка „Мерцедес 207Д” с ДК№*******, без съответното свидетелство за управление за категорията на управляваното средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 48/31.01.2008 г.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” в минималния предвиден от закона размер, чието изпълнение да се отложи по реда на чл.66 от НК.
Производството се проведе в отсъствието на подсъдимия. Упълномощеният от него защитник моли съда да наложи наказание в размер на 3 месеца лишаване от свобода, което да отложи по реда на чл.66 от НК за срок от 3 години.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
Подсъдимият Х.Х.Х. е роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, шофьор.
На 15.11.2008 г. около 08.20 часа, до хотел „Есперанто” в к.к. „С.б. ”, свидетелите Ж. и Д.,*** спрели за проверка автобус “Мерцедес” с рег. № ****** управляван от подс. Х.Х.. При извършената проверка последният не представил свидетелство за управление за категорията на управляваното средство- категория „Д”, поради което му бил съставен акт за установяване на административно нарушение. При последваща справка, с оглед издаване на наказателно постановление, било установено, че срещу подсъдимия е издадено НП № 48/31.01.2008 г., влязло в сила на 26.02.2008 г., с което му е наложено наказание по чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените по делото писмени доказателства- АУАН, НП № 48/31.01.2008 г. и справка от ОДП- Бургас, прочетени в хода на съдебното следствие по реда на чл.283 от НПК, както и от показанията на свидетелите Ж. и Д..
При така описаната фактическа обстановка съдът приема, че подсъдимият Х.Х.Х. с деянието си е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. От обективна страна, същият е управлявал на 15.11.2008 г. около 08.20 часа в курортен комплекс „С.б. ”, по главната алея, в близост до хотел „Есперанто”, автобус марка „Мерцедес 207Д” с ДК№******, без съответното свидетелство за управление за категорията на управляваното средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние.
От субективна страна, деянието е извършено умишлено, при форма на вината пряк умисъл- подсъдимият съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.
Съдът счита, че не са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност на подсъдимия и налагане на административно наказание, тъй като същият вече е освобождаван от наказателна отговорност с решение на РС- Несебър, постановено по НАХД № 196 от 2007 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 28.01.2008 г.
При определяне на наказанието, съдът отчете като смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства чистото съдебно минало на същия и относително ниската степен на обществена опасност на деянието. Преценявайки изложените обстоятелства, съдът определи наказанието при превес на смекчаващите обстоятелства, като наложи на подсъдимия „лишаване от свобода” за срок от три месеца. Съдът отложи изпълнението на така определеното наказание, предвид наличието на предпоставките на чл.66 от НК, а именно: определеното наказание на подсъдимя е лишаване от свобода за по-малък срок от три години, същият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и за постигане целите на наказанието и за поправяне на подсъдимия не е наложително ефективното изтърпяване на наказанието.Така определеното наказание се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното престъпление, както и на степента на обществена опасност на подсъдимия и е достатъчно за постигане целите на наказанието, залегнали в чл.36 от НК.
По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
5 НОХД No 341/2009, VI състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Д.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 19.07.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Д.К., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.01.2009 г. в курортен комплекс „С.б. ”, общ. Несебър, кв.*********, е причинил на П.Д.Т. *** средна телесна повреда, изразяваща се избиване на втори ляв резец, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни, поради което и на основание чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Д.К. да заплати по сметка на Държавата сумата от 70.00 (седемдесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок от днес.


М.Д.К.
Мотиви от 11.08.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 341/2009 г. по описа на Районен съд- Несебър
Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу: М.Д.К., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за това, че на 03.01.2009 г. в курортен комплекс „С.б. ”, общ. Несебър, кв.******** е причинил на П.Д.Т. *** средна телесна повреда, изразяваща се избиване на втори ляв резец, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни- престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода”, чието изпълнение да се отложи на основание чл. 66 от НК.
Защитникът на подсъдимия М.К. счита, че с деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 129, ал.1 от НК. Моли съда да наложи на същия наказание в минималния размер, чието изпълнение да отложи на основание чл.66 от НК.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
На 01.01.2009 г. свид. Р.Д., заедно с подсъдимия К.- неин приятел, пристигнала в курортен комплекс „С.б. ” и отседнала в жилището на своята майка- свид. П.Т.. На 03.01.2009 г. при тях дошла и последната, придружавана от свид. Р.Ц.. При пристигането им двамата били посрещнати на входната врата от подсъдимия К., от което свид. Т. останала недоволна, тъй като не одобрявала връзката на дъщеря си с него. По време на престоя им в апартамента, четиримата играли карти, консумирали алкохол, като подсъдимият се отнасял подигравателно с останалите. Около 20.00 часа той си тръгнал, а свидетелите легнали да спят. Около половин час по-късно К. се върнал при тях и поискал да разговаря със свид. Д., която излязла пред входната врата, предупреждавайки го да си тръгне, за да не възникват конфликти. Обиден от това предупреждение, К. повишил тон, което предизвикало намесата на свид. Т., намираща се в стаята, която му казала да си тръгва и отправила към него обидни думи. Това провокирало подсъдимия да влезе в стаята и нанесе на същата удар с юмрук по лицето, в резултат на което й бил избит втори ляв резец.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за несъмнено установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства, както и от заключението на съдебномедицинската експертиза. Съдът счете, че от доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие, може да се направи категоричен извод, относно авторството на извършеното деяние. Налице е хармонично единство между всички гласни доказателства, от които може да се направи единственият възможен извод, че извършител на деянието е подсъдимият К..
Видът и характерът на уврежданията са установени посредством съдебно-медицинска експертиза, според заключението на която, вследствие на нанесения удар свид. Т. е получила отоци, кръвонасядания и разкъсна раничка по лицето и горната устна. Освен това, установени са луксация на двата горни предни зъба, луксация на ляв долен преден зъб и избиване на втори ляв резец, които се квалифицират като трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни. Причинените увреждания, видно от същото заключение, отговарят да са причинени по време, както се съобщава, от действието на твърди тъпи предмети, каквито са юмруците на човек.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
С деянието си подсъдимият М.К. е осъществил обективните и субективните елементи от състава на престъплението по чл. 129, ал. 1 от НК.
От обективна страна, същият е причинил на свид. П.Т. средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на втори ляв резец, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни. Причинената средна телесна повреда е пряка и непосредствена последица от нанесения от подсъдимия удар с юмрук.
От субективна страна, деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия К.. Същият е съзнавал общественоопасния му характер и е предвиждал общественоопасните му последици, като е искал настъпването на тези последици.
Индивидуализирайки наказанието на подсъдимия, съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото му съдебно минало, младата възраст, както и обстоятелството, че упражненото насилие е било предизвикано от пострадалата с обидни думи, насочени срещу него. Съобразявайки тези обстоятелства и предвид липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства, съдът определи наказанието при превес на смекчаващите такива, като наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца. Съдът счете, че така определеното наказание съответства на обществената опасност на деянието и дееца, и чрез него ще се постигнат посочените в закона цели.
Съдът отложи изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, предвид наличието на предпоставките на чл.66 от НК, а именно: определеното наказание на подсъдимия е лишаване от свобода за по-малък срок от три години, същият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК и за поправяне на подсъдимия не е наложително ефективното изтърпяване на наказанието.
На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият бе осъден да заплати разноските по делото в размер на 70 лева.
Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.

 
6 НОХД No 25/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Д.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 19.07.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г.Д.П. с ЕГН ********** по НОХД 347/2009г. на РС-Несебър, НОХД № 4400/2009г. на РС-Бургас, НОХД № 168/2010г. на РС-Бургас и НОХД № 25/2010г. на РС-Несебър, а именно – ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, времето от 25.05.2010г. до влизане на настоящото определение в сила, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
ПРИСПАДА на основание чл. 22 от НК от така определено общо наказание изтърпяната част до момента, считано от 25.05.2010г. до влизане на определението в сила.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на П. по НОХД № 192/2008г. на РС-Несебър наказание – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, постановено по НОХД № 192/2008г. на РС-Несебър, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, изтърпяно изцяло от осъдения.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Определението бе обявено на страните в 15.10 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.
След влизане в сила на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Началника на Затвора – гр.Бургас за сведение и изпълнение.

Г.Д.П.
Мотиви от 19.07.2010г.
 
7 ЧНД No 301/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.А.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 27.07.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 301/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски градски съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

 
8 НОХД No 3233/2008, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.П.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 20.07.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, охранител, ЕГН **********, за НЕВИНЕН в това, че на 25.08.2008 г., около 01.00 часа в к.к. „С.б. ”, пред хотел „Кубан”, е отнел чужди движими вещи- сумата 20 (двадесет) лева от владението на В.Б.Б. *** с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила- блъскал и дърпал пострадалия, и заплашване- държал в ръката си нож, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.198, ал.1 от НК.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

С.П.К.
Мотиви от 11.08.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 233/2008 г. по описа на Районен съд- Несебър
В РС- Несебър е внесен обвинителен акт срещу С.П.К., роден на *** ***, с адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, охранител, ЕГН **********, за престъпление по чл.198, ал.1 от НК, за това, че на 25.08.2008 г. около 01.00 часа в к.к. “С.б. ” пред хотел „Кубан”, е отнел чужди движими вещи- сумата от 20 лева от владението на В.Б.Б. *** с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила- блъскал и дърпал пострадалия и заплашване- държал е в ръката си нож.
Производството е водено в отсъствието на подсъдимия на основание чл. 269, ал.3, т.2 от НПК.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано, с оглед събраните събраните писмени и гласни доказателства по делото.
Защитникът на подсъдимия пледира за постановяване на оправдателна присъда, като счита, че обвинението не е доказано. Алтернативно моли съда, в случай че намери подсъдимия за виновен, да определи наказанието при условията на чл. 55 от НК.
В обвинителния акт е изложена следната фактическа обстановка:
На 25.08.2008 г. около 01.00 часа свидетелите В.Б. и И.Ц. се разхождали по главната алея в курортен комплекс „С.б. ”, в близост до хотел „Кубан”. Неочаквано зад свид. Б. застанал непознат младеж, който му казал „Я ела тука, ти ли ще продаваш наркотици?”, след което го хванал за тениската и го дърпал до съседна уличка. Там той извадил нож и опирайки го в корема на Б., му казал „Ти знаеш ли, че ще те заколя, как така ще продаваш наркотици”, като попитал къде са наркотиците. По същото време свид. Ц. останал на главната алея. В продължилия разговор непознатият казал на свид. Б. да се обади на приятеля си, за да донесе марихуаната, като преди това го попитал дали има пари в себе си. Свидетелят отговорил, че има 20 лева в себе си, а непознатият му казал да ги даде, след което взел парите, дадени му от свидетеля. След това двамата седнали на пейка срещу хотел „Кубан”, за да чакат други хора. Минута по-късно покрай тях преминал полицейски служител в униформа- свид. В.П., на когото Б. разказал какво се е случило и посочил нападателя. Двамата били откарани от свид. П. в полицейското управление, като по пътя нападателят върнал взетите по-рано 20 лева на свид. Б., поставяйки ги в ръката му. В управлението била установена самоличността на нападателя- С.П.К..
Изложените от прокурора факти се установяват в хода на съдебното следствие само частично. От събраните гласни доказателства (показания на свидетелите Б., П. и Ц., като показанията на последния са приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.281, ал.5, вр. ал.1, т.5 от НПК) се установява единствено, че подсъдимият се е намирал на посочените в обвинителния акт дата и място, както и че е заплашил пострадалия. Грабежът обаче е съставно престъпление, което включва в себе си два функционално свързани акта- принуда и кражба. В случая не се установява наличието на втория елемент от състава на това престъпление. По делото няма еднозначни и безспорни доказателства относно предмета на престъплението. Показанията на пострадалия Б., които всъщност са единственото доказателство, относимо към твърдяното противозаконно отнемане, са непоследователни и вътрешно противоречиви както досежно размера на инкриминираната сума, така и относно начина на отнемането й. Същият първоначално е твърдял, че е предоставил на подсъдимия сумата от 20 лева, което е възприето и от прокурора в обвинителния акт, а впоследствие- че последният му е отнел 10 лева, като е бръкнал в джоба му, а впоследствие върнал на отнетата сума на пострадалия, малко след отнемането й. Тези противоречия поставят под съмнение достоверността на изложеното от свидетеля и го правят ненадлежен свидетел, чиито показания не могат да бъдат приети безрезервно. В тази връзка следва да се съобразят и данните, изнесени от свид. П., че пострадалият действително е продавал наркотици, което от своя страна подкрепя защитната теза на подсъдимия, поддържана в хода на досъдебното производство. С оглед на това, анализирайки показанията на свид. Б., съдът счете, че те следва да бъдат кредитирани единствено относно времето и мястото на инцидента, както и на присъстващите лица, но не и по отношение на отнемането от подсъдимия на посочената сума. При липсата на други доказателства за противозаконно отнемане, съдът прие, че това твърдение е останало недоказано в проведеното наказателно производство.
Като елемент от състава на грабежа принудата трябва да е противозаконна и във всички случаи да е насочена към постигането на точно определен резултат- противозаконното отнемане на чужда движима вещ. В конкретния случай данните по делото сочат, че принудата е упражнена с друга цел- да мотивира пострадалия да не продава наркотици и да предаде намиращите се у него такива. С оглед на това, дори да се приеме, че в случая е осъществен състав на престъпление, съдът счита, че то не е такова по чл. 198, ал.1 от НК, каквото е повдигнатото обвинение.
За да се постанови осъдителна присъда, е необходимо обвинението да бъде доказано по безспорен и несъмнен начин. В конкретния случай, липсват безспорни доказателства, обосноваващи обвинението, повдигнато с обвинителния акт, а наличието и на най-малко съмнение, е основание за неговото отхвърляне. По тези съображения съдът призна подсъдимия К. за невиновен и на основание чл. 304 от НПК го оправда по повдигнатото му обвинение.
Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.

 
9 ЧНД No 307/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.М.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 20.07.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 31/1999 г. по описа на Районен- Бургас и НОХД № 15/2008 г. по описа на Районен- Средец, а именно: ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца през периода 01.12.1998 г. – 06.01.2000 г. по НОХД № 31/1999 по описа на Районен съд- Бургас.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 2457/2006 г. по описа на Районен- Бургас и НОХД № 44/2008 г. по описа на Районен- Несебър, а именно: ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от една година лишаване от свобода с ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.47 от ЗИН първоначален “строг” режим за изтърпяване на така определеното наказание.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от една година през периода 15.09.2006 г. – 15.09.2007 г. по НОХД № 2457/2006 г. по описа на РС- Бургас.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 64/2008 г. и НОХД № 98/09 г. по описа на РС- Несебър, а именно: ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от една година лишаване от свобода с ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.47 от ЗИН първоначален “строг” режим за изтърпяване на така определеното наказание.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода НОХД № 64/2008 г. и НОХД № 98/09 г. по описа на РС- Несебър.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

Р.М.И.
Мотиви от 20.07.2010г.
Съдът счете делото за изяснено и се оттегли на тайно съвещание, като обяви на страните, че ще се произнесе в 13.45 ч.

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, обсъди събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира следното:
Предложението е с правно основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК.
С влязла в сила на 16.01.1999 г. присъда, постановена по НОХД № 168/1998 г. по описа на РС- Бургас, Р. Мариянов И. е осъден на две години лишаване от свобода за престъпление, извършено на 16.01.1998 г. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено на основание чл.66 от НК за срок от четири години.
С влязла в сила на 23.05.1999 г. присъда, постановена по НОХД № 31/1999 г. по описа на РС- Бургас, Р.И. е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 04 и 09 юли, и 18 август 1998 г. Така наложеното наказание е изтърпяно през периода 01.12.1998 г. – 06.01.2000 г., видно от приложената справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
С влязло в сила на 06.02.2001 г. определение по НОХД 353/2000 г. по описа на РС- Бургас, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на И. са наложени наказания, както следва: шест месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 11.03.2000 г. и шест месеца лишаване от свобода, за деяние, извършено на 25/26.03.2000 г., като е постановено отделното им изтърпяване. Така наложените наказания е изтърпени през периода 09.06.2000 г. – 15.05.2001 г. , видно от приложената справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
С влязла в сила на 17.03.2003 г. присъда, постановена по НОХД № 174/2002 г. по описа на ОС- Бургас, Р.И. е осъден на пет години лишаване от свобода за престъпление, извършено на 17.09.2001 г. Така наложеното наказание е изтърпяно през периода 10.10.2001 г. – 18.07.2006 г. , видно от приложената справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
С влязло в сила на 15.09.2006 г. определение по НОХД 2457/2006 г. по описа на РС- Бургас, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, на И. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година Така наложеното наказание е изтърпяно през периода 15.09.2006 г. – 15.09.2007 г., видно от приложената справка от Министерството на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
С влязла в сила на 17.04.2008 г. присъда, постановена по НОХД № 15/2008 г. по описа на РС- Средец, Р.И. е осъден на една година лишаване от свобода за престъпление, извършено на 24-27.06.1998 г. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено на основание чл.66 от НК за срок от три години.
С влязло в сила на 18.07.2008 г. определение по НОХД № 44/2008 г. по описа на ОС- Несебър, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, Р.И. е осъден на три месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 14.12.2007 г.
С влязла в сила на 10.03.2009 г. присъда, постановена по НОХД № 64/2008 г. по описа на РС- Несебър, Р.И. е осъден на три месеца лишаване от свобода за престъпление, извършено на 14.12.2007 г.
С влязла в сила на 22.10.2009 г. присъда, постановена по НОХД 98/09 г. по описа на РС- Несебър, Р.И. е осъден на една година лишаване от свобода за престъпление, извършено на 23.10.2008 г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 31/1999 г. по описа на Районен- Бургас и НОХД № 15/2008 г. по описа на Районен- Средец, в размер на най-тежкото от тях, а именно: една година и шест месеца лишаване от свобода, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. На основание чл.25, ал.2 от НК, от така определеното общо наказание следва да се приспадне изцяло наказанието лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, изтърпяно по НОХД № 31/1999 г. на РС- Бургас.
Налице са също основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените с присъдите по НОХД № 2457/2006 г. на РС- Бургас и НОХД № 44/2008 г. на РС- Несебър, а именно една година лишаване от свобода, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. С оглед многобройните осъждания на И., включително за престъпления, извършени при условията на опасен рецидив, разкриващи висока степен на обществена опасност на извършените деяния и на осъденото лице, съдът счита, че така определеното общо наказание не е достатъчно за постигане целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, поради което същото следва да бъде увеличено на основание чл. 24 от НК с три месеца.
Наказанието, наложено с присъдата по НОХД 98/09 г. по описа на РС- Несебър следва да се групира с това по НОХД № 64/2008 г. на същия съд, като се определи общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода. По изложените по-горе съображения (многобройни осъждания, включително за деяния, извършени при условията на опасен рецидив, сочещи на висока степен на обществена опасност на извършените деяния и на осъденото лице), съдът приема, че така определеното общо наказание се явява недостатъчно за постигане целите, посочени в чл.36 от НК, поради което следва да бъде увеличено на основание чл. 24 от НК с четири месеца. На основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание следва да се приспадне изтърпяното наказание по НОХД № 64/2008 г. и НОХД № 98/09 г. по описа на РС- Несебър.
Не са налице основания за групиране на наказанията, наложени с присъдите по НОХД № 353/2000 г. на РС- Бургас и по НОХД № 174/2002 г. на РС- Бургас с наказанията по другите присъди на осъденото лице, нито помежду им, поради което същите следва да се изтърпят поотделно. Видно от приложената по делото справка от Министерството на правосъдието, ГД “Изпълнение на наказанията”, наказанията, наложени с посочените присъди, са изтърпени изцяло.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 31/1999 г. по описа на Районен- Бургас и НОХД № 15/2008 г. по описа на Районен- Средец, а именно: ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца през периода 01.12.1998 г. – 06.01.2000 г. по НОХД № 31/1999 по описа на Районен съд- Бургас.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения Р.М.И., роден на *** ***, с адрес:***, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 2457/2006 г. по описа на Районен- Бургас и НОХД № 44/2008 г. по описа на Районен- Несебър, а именно: ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание от една година лишаване от свобода с ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.47 от ЗИН първоначален “строг” режим за изтърпяване на така определеното наказание.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от една година през периода 15.09.2006 г. – 15.09.2007 г. по НОХД № 2457/2006 г. по описа на РС- Бургас.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, в
 
10 НОХД No 407/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.В.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 20.07.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство за определяне на общо наказание по всички влезли в сила присъди спрямо осъденото лице Г.В.Р..
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС-Девня.
УКАЗВА да се изпрати на РС-Девня заверен препис от протоколно определение по НОХД № 407/2010 г. от 18.06.2010 г. и препис от постъпилите по делото справки от ГД „ИН”, РП-Пловдив, ОС „ИН” сектор „Пробация” - Пловдив, както и постъпилите по делото справка за съдимост, ведно с приложените към нея бюлетини за съдимост на осъденото лице.
Определението подлежи на обжалване и протестиране 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

 
11 НОХД No 573/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Н.Ф. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 573/010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия В.Ф. и неговия защитник адв.Р.И., съгласно което:
В.Н.Ф. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2010 год. около 13.30 часа в гр.Несебър на южния плаж противозаконно е отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно: мъжки чехли на стойност 30 (тридесет) лева, мобилен телефон марка „Нокия”, модел 2690 на стойност 128 (сто двадесет и осем) лева, един брой слънчеви очила марка „Гучи” на стойност 160 (сто и шестдесет) лева и сумата от 22 (двадесет и два) лева, собственост на Александър Владиславович Назимов, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, и дамска чанта марка „Луи Витон” на стойност 451 (четиристотин петдесет и един) лева, слънчеви очила марка „Луи Витон” на стойност 420 (четиристотин и двадесет) лева, мобилен телефон марка „Айпфон” на стойност 450 (четиристотин и петдесет) лева, Айпод марка „Епъл” на стойност 234 (двеста тридесет и четири) лева, и сумата от 12 (дванадесет) лева, собственост на Анна Владимировна Шелепова, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 1909 (хиляда деветстотин и девет) лева, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК обвиняемия В.Н.Ф. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.

В.Н.Ф.
 
12 НАХД No 884/2009, V състав Административни дела Д.Т.Ж. РИОКОЗ БУРГАС,
Р.Г.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.02.2010г., в законна сила от 06.08.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03-1174 от 05.10.2009г. на Директора на Районна инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.45 от Закона за храните /ЗХ/, на Д.Т.Ж. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.23, ал.1 от ЗХ във връзка с чл.54, ал.1 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните /ДВ, бр.55/2006г./.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
13 НАХД No 905/2009, VIII състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕМ ПИ ДИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 15.02.2010г., в законна сила от 06.08.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18929 от 28.09.2009г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.72 ЗТ за нарушение на чл. 46а,т.2 ЗТ на "ЕМ ПИ ДИ"ООД, гр.Несебър, ул."Еделвайс"8, представляван от З.И.Б. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
14 НАХД No 908/2009, VIII състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 19.02.2010г., в законна сила от 06.08.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18925 от 19.10.2009г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.72 ЗТ за нарушение на чл. 46а,т.2 ЗТ на "Сънинвест" ООД, ЕИК ******* със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.***** е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
15 ЧНД No 166/2010, VI състав Други дела   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР,
К.А.П.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 13.07.2010г., в законна сила от 06.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 166/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7- дневен срок от днес.

 
16 НОХД No 580/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ф.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 06.08.2010г., в законна сила от 06.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 580/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж.- защитник на обвиняемия Ф.М., съгласно което Ф.М., роден на ***г***, Италия, с постоянен адрес:***, италианец, италиански гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2010 г. около 06.40 часа, в к.к. С.б. , община Несебър, хотел “Регата” е отнел от рецепцията чужди движими вещи, а именно: сумата от 585 (петстотин осемдесет и пет) евро с левова равностойност 1144.16 лева (хиляда сто четиридесет и четири лева и шестнадесет стотинки) от владението на И. М.А Д. от град Бургас, ЕГН **********, собственост на “П-Инвест” ЕООД гр.Бургас, представлявано от Я.П.П., без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Ф.М. с посочена самоличност да заплати по сметката на Държавата сумата от 90 (деветдесет) лева, представляваща разноски по делото.
ВРЪЩА веществените доказателства – сумата от 585 евро на собственика „П-И.т” ЕООД – гр.Бургас, представляван от Я. П.П..
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 580/2010г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


Ф.М.
 
17 НОХД No 14/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Д.П.,
Н.М.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 30.07.2010г., в законна сила от 09.08.2010г.
ИЗМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимия Г.Д.П. мярка за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека такава, а именно „ПОДПИСКА”.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес.

Г.Д.П.
Н.М.П.
 
18 ЧНД No 524/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Д.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.07.2010г., в законна сила от 09.08.2010г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на мотивите към присъда № 168 от 17.03.2010г., постановена по НОХД № 25/2010г. на РС-Несебър, като на стр.4 от същите /л.36-гръб по описа на делото/, на редове осми и девети от горе на долу, вместо „единадесет месеца лишаване от свобода” да се чете „ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Уважава
 
19 НОХД No 583/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 09.08.2010г., в законна сила от 09.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия А.С.Г. със снета по делото самоличност и адв. Д.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия К.в, съгласно което: А.С.Г. - роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2010г., около 17.50 часа, в к.к.С.б. , общ. Несебър, на алеята пред хотел „Искър”, е управлявал МПС с електрически двигател, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,26 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 583/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.С.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

А.С.Г.
 
20 НАХД No 547/2010, VI състав По ЗД по пътищата П.К.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 27.07.2010г., в законна сила от 10.08.2010г.
на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.И. ***, против наказателно постановление № 1630/26.05.2010 г. на началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на П.К.И. административно наказание “глоба” в размер на 50.00 лева, за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 547/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.


 
21 НОХД No 587/2010, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Д.Д.,
А.Н.Р.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 10.08.2010г., в законна сила от 10.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 587/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- районен прокурор на РП- Несебър, обвиняемите Г.Д.Д. и А.Н.Р. и техния защитник адв. К.К. ***, съгласно което:
Обвиняемият Г.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2007г. в КК ”С.б. ”, общ. Несебър на плажа пред бар „Червена роза”, в съучастие с А.Н.Р., като извършител е отнел чужди движими вещи на обща стойност 96.05 лева, както следва: мобилен телефон „Сони Ериксон Т 630” на стойност 55.00 лева, сим-карта на стойност 6.00 лева, черен кожен портфейл на стойност 4.00 лева и сумата от 31.05 лева, от владението на О. П. К., роден на ***г. от Швеция без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198 ал.1, вр. с чл.20 ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 (една) година.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 ЗИНЗС, във вр. с чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” , в Затвор.

Обвиняемият А.Н.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2007г., в КК”С.б. ”, общ. Несебър на плажа пред бар „Червена роза” в съучастие с Г.Д.Д., като извършител е отнел чужди движими вещи на обща стойност 96.05 лева, както следва: мобилен телефон „Сони Ериксон Т 630” на стойност 55.00 лева, сим-карта на стойност 6.00 лева, черен кожен портфейл на стойност 4.00 лева и сумата от 31.05 лева, всичко от владението на О. П. К., роден на *** г. от Швеция без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, като при извършване на деянието е бил непълнолетен, но е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.198 ал.1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. с чл.20 ал.2, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност – три пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една календарна година;
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемите Г.Д.Д. и А.Н.Р., с посочени по-горе самоличности солидарно да заплатят в полза на държавата сумата от 42.00 (четиридесет и два) лв., представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 587/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Съдът, като взе предвид, че деянието, предмет на настоящото производство, е извършено от обвиняемия Г.Д.Д. в изпитателния срок, определен по НОХД № 1392/2006г. по описа на РС Бургас, намира че са налице основанията на чл. 68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на отложеното наказание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, наложено на обвиняемия Г.Д.Д. по НОХД № 1392/2006г. по описа на РС Бургас.
Определението може да се обжалва и протестира пред ОС Бургас в 15-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо обвиняемите в хода на досъдебното производство мерки за неотклонение. По отношение на обвиняемия Г.Д.Д. съдът счете, че не са налице основания за изменяване или отменяване на взетата мярка, а относно обвиняемия А.Н.Р., съдът намира, че същата следва да се отмени на основание чл. 309, ал.2 от НПК, тъй като са отпаднали основанията за постановяването й. С оглед на това, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия Г.Д.Д. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.Н.Р. мярка за неотклонение “Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Г.Д.Д.
А.Н.Р.
 
22 НОХД No 589/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.В.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 11.08.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия С.В.В.. със снета по делото самоличност и адв. С.К. *** защитник на подсъдимия В., съгласно което: С.В.В. - роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, барман при „М.” ЕООД с Управител Ж. П.Ж., със седалище и адрес ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ********, ап.8, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2010г., около 04.44 часа, в к.к.С.б. , общ. Несебър, в близост до хотел „Пеликан”, в посока базар „Палма”, е управлявал МПС - л.а. „БМВ 320 И” с рег.№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,68 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза№ 570/29.06.2010г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6/шест/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца;
- „Поправителен труд” по месторабота на обвиняемия в „М.” ЕООД с управител Ж. П.Ж., със седалище и адрес ***, за срок от 6/шест/ месеца, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на държавата.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.
ПРИСПАДА на чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 27.06.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 32/тридесет и два/лв., представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 589/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.В.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.В.В.
 
23 НОХД No 590/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Д.Р. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 11.08.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 590/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Черанев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Н.Д.Р. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което: Н.Д.Р., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с месторабота “Р.”***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2010 година около 04:10 часа в курортен комплекс „С.б. ”, община Несебър, пред резиденция “Какао” в посока гр. Несебър – гр. Свети Влас е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Рено Еспейс”, с ДК № *******с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,59 (едно цяло петдесет и девет на хиляда), установено по надлежния ред с Протокол № 476/08.06.2010год. за химическа експертиза, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото си да управлява моторно превозно средство, считано от 06.06.2010год.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Д.Р. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 590/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Н.Д.Р. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за постановяването й, на основание чл. 309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.Д.Р. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Н.Д.Р.
 
24 НОХД No 644/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.О.Т.,
Х.К.Х.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 27.07.2010г., в законна сила от 12.08.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.К.Х., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.12.2008г. в гр.Несебър, ж.к.„Черно море”, квартал 17, УПИ-III, в сутерена на новострояща се сграда, в съучастие с П.О.Т. ***, като извършител, чрез използване на моторно превозно средство- л.а. марка „ВАЗ 2101", с peг. № ****** с ремарке с peг. №****** собственост на Х.К.Х., е направил опит да отнеме чужди движими вещи- 6 (шест) броя рула битумна хидроизолация, всяко от които с дължина 10 метра, ширина 1 метър и дебелина 2мм на стойност 240 (двеста и четиридесет) лева; 1 бр. битумна хидроизолация с размери: 1.20 м. дължина, 1 м. ширина, 2мм дебелина, на стойност 4.80 лева (четири лева и осемдесет стотинки); 1 бр. руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1,20 м., ширина 1 м., дебелина 2мм. на стойност 4.80 лева (четири лева и осемдесет стотинки); 1 бр. руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1,20 м., ширина 1 м., дебелина 2мм. на стойност 4.80 лева (четири лева и осемдесет стотинки); 1 бр. руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1.80 м., ширина 1 м. и дебелина 2мм. на стойност 7.20лв. (седем лева и двадесет стотинки); 1 бр. руло битумна хидроизолация с размери: 2.90 м. дължина, 1 м. широчина и дебелина 2мм. на стойност 11.60 лева (единадесет лева и шестдесет стотинки) и 44 броя линейни фиксатори на стойност 24.20 лева (двадесет и четири лева и двадесет стотинки), от владението на К.А.К. *** без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 18, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.1, б. „а” от НК вещите, послужили за извършване на престъплението, а именно: л.а. марка „ВАЗ 2101” с рег. № ******, рама ****** и ремарке с рег. № С*******, рама 2718 собственост на подсъдимия Х.К.Х..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.К.К. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 58.92 лева (петдесет и осем лева и деветдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.П.О.Т.
Х.К.Х.
Мотиви от 23.08.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 644/2009 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу:
П.О.Т. за престъпление по чл. 195, ал.1 т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и
Х.К.Х. за престъпление по чл. 195, ал.1 т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК.
С протоколно определение от 27.01.2010 г. е одобрено споразумение за решаване на делото, сключено между РП- Несебър, подсъдимия П.Т. и неговия защитник, поради което производството по отношение на този подсъдим е прекратено.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение против подс. Х.Х.. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага наказанието на подсъдимия да бъде определено при превес на смекчаващите обстоятелства, в минималния, предвиден от закона размер, чието изпълнение да се отложи на основание чл. 66 от НК за три години. Счита, че следва да се отнеме на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК лекият автомобил, ведно с ремаркето, послужили за извършване на умишленото престъпление.
Защитникът на подсъдимия пледира за оправдателна присъда. Счита, че от доказателствата по делото не може да се направи еднозначен, обоснован и категоричен извод, че подсъдимият Х. е съучастник в извършване на престъплението, в което е обвинен.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
Подсъдимият Х.Х. е роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, български гражданин е, женен, неосъждан, със средно образование, безработен.
Свидетелят К.К. извършвал строителство на жилищна сграда в гр. Несебър, ж.к. „Черно море”. На 17.12.2008г. около 16.35 часа същият видял паркиран до обекта лек автомобил „ВАЗ”, зелен на цвят с ремарке. До автомобила видял трима мъже, единият от които се намирал на партерния етаж в сградата и подавал руло битумна хидроизолация на втория, който стоял до ремаркето. Третият мъж бил на разстояние от останалите и не участвал в тази дейност. Когато се приближил към тях, свид. К. ги попитал кои са и какво правят, и тъй като не получил разумен отговор, преместил автомобила си пред техния, препречвайки пътя им, и сигнализирал полицията. На подадения сигнал се отзовали свидетелите С. и Л.-***, които установили самоличността на лицата в л.а. „ВАЗ”, а именно: П.О.Т., Х.К.Х.- водач на автомобила и С.П.Б.. Полицейските служители констатирали, че в ремаркето са натоварени рула битумна хидроизолация и линейни фиксатори, и запазили местопроизшествието до пристигането на дежурната група.
При извършения оглед било констатирано, че л.а. „ВАЗ” се намира на отстояние около един метър от сградата, от западната й страна. В прикаченото към него ремарке били намерени дървени греди, а под тях подредени шест броя рула битумна хидроизолация, всяко от които с дължина десет метра, ширина един метър и дебелина 2мм, един брой битумна хидроизолация с размери: 1.20 м. дължина, 1 м. ширина и 2мм дебелина, един брой руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1,20 м., ширина 1 м. и дебелина 2мм, един брой руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1,20 м., ширина 1 м. и дебелина 2 мм, един брой руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1.80 м., ширина 1 м. и дебелина 2мм, един брой руло битумна хидроизолация с размери: 2.90 м. дължина, 1 м. широчина и дебелина 2мм и 44 броя линейни фиксатори.
Стойността на отнетите вещи е установена посредством съдебно-икономическа експертиза, според заключението на която, същата възлиза общо на 297.40 лева.
Горната фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, които съдът приобщи към делото, чрез прочитането им по реда на чл. 283 от НПК, както и от направените от подсъдимия самопризнания.
Подсъдимият Х. отрича да е участвал при отнемането на описаните вещи. Твърди, че е спрял до сградата на свид. К., за да потърси тоалетна и не се е намирал там по време на извършването на кражбата. Представя епикриза, от която се установява, че е опериран от херния на 02.06.2005 г.
Обясненията на подсъдимия, освен източник на доказателства, са и средство за защита, и с оглед на това, съдът ги подложи на детайлен анализ относно съответствието им с другите доказателства по делото. Съдът констатира, че същите не кореспондират с показанията на свид. К., който с категоричност заявява, че в момента, когато е възприел подс. Х., последният се е намирал в непосредствена близост до ремаркето, прикачено към автомобила. Съдът няма основание да не кредитира показанията на този свидетел, тъй като същите са последователни и непротиворечиви, и съответстват на останалия събран по делото доказателствен материал. Съдът не даде вяра на показанията на другия извършител- подс. П.О., спрямо когото производството е приключило с влязла в сила присъда. Показанията на същия не кореспондират нито с изложеното от пострадалия свид. К., нито с обясненията на подс. Х., а и са вътрешно противоречиви. Съдът счита, че с оглед установеното по делото местоположение на автомобила и разстоянието на същия от сградата, обективно не е било възможно същият да натовари и подреди отнетите рула битумна хидроизолация без чужда помощ. Поради това и като взе предвид близките отношения на същия с подсъдимия, съдът не даде вяра на показанията му.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
От обективна страна с деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. чл.18, ал.1 от НК, като на 17.12.2008г. в гр.Несебър, ж.к.„Черно море”, квартал 17, УПИ-III, в сутерена на новострояща се сграда, в съучастие с П.О.Т. ***, като извършител, чрез използване на собственото си моторно превозно средство- л.а. марка „ВАЗ 2101", с peг. № ******с ремарке с peг. №*******, е направил опит да отнеме чужди движими вещи- шест броя рула битумна хидроизолация, всяко от които с дължина десет метра, ширина един метър и дебелина 2мм, един брой битумна хидроизолация с размери: 1.20 м. дължина, 1 м. ширина и 2мм дебелина, един брой руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1,20 м., ширина 1 м. и дебелина 2мм, един брой руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1,20 м., ширина 1 м. и дебелина 2 мм, един брой руло битумна хидроизолация с размери: дължина 1.80 м., ширина 1 м. и дебелина 2мм, един брой руло битумна хидроизолация с размери: 2.90 м. дължина, 1 м. широчина и дебелина 2мм и 44 броя линейни фиксатори, на обща стойност 297.40 лева, от владението на К.А.К. *** без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини.
Налице е квалифициращото обстоятелство по чл. 195, ал.1, т.4 от НК, тъй като при извършването на деянието е използвано моторно превозно средство.
От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия. Същият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е целял тяхното настъпване, воден от желанието си за лично облагодетелстване по престъпен начин.
Индивидуализирайки наказанието на подсъдимия Х., съдът взе предвид като смекчаващо отговорността
 
25 НАХД No 279/2010, I състав Административни дела С.-В. П. ЕТ РИОКОЗ БУРГАС,
Р.Г.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 12.08.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03 – 102 от 02.08.2010 година на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ гр. Бургас, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 26191/01.02.2010г., на Едноличен търговец с фирма "Сузи – В.П.", представлявана и управлявана от В.И.П., за нарушение по чл. 15, ал.1 и ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, на основание чл. 48, ал.2 във вр. с чл. 49, ал.2 от ЗХ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
26 ЧНД No 434/2010, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Д.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 21.07.2010г., в законна сила от 12.08.2010г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка, допусната в протокол от съдебно заседание от 14.06.2010г. по НОХД 386/2010г. по описа на РС-Несебър, в който имената на обвиняемия следва навсякъде да се четат И.Д.Д..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър, а за осъденото лице от датата на съобщението пред Окръжен съд-Бургас.
След влизане в сила на определението препис от същото да бъде изпратено за сведение и изпълнение на РП-Несебър.
Уважава
 
27 ЧНД No 598/2010, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 13.08.2010г., в законна сила от 13.08.2010г.

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-416/2010г. по описа на РУП – Несебър Н. К. Н.с ЕГН – ********** *** адв.Д. П. от БАК.
Определението е окончателно.


 
28 НОХД No 601/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.К.Н. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 13.08.2010г., в законна сила от 13.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 601/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- районен прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Н.К.Н. и неговия защитник адв. Д.П., съгласно което: Н.К.Н., роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, строител, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2010 год. около 13.55 часа по Главен път Е -87 клас І № 9, на около 198-ия км., посока гр. Бургас е управлявал моторно превозно средство- л.а. “ Фолксваген Голф” с ДК№*******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.02 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол от химическа експертиза № 404/25.05.2010год., след като е осъден с влязла сила присъда за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК по НОХД № 4100/16.08.2006г. на РС- Варна, поради което и на основание чл.343б ал.2, вр. с ал. 1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” срок от 3 (три) години.
НАЛАГА на основание чл.343б ал.2,вр. с ал. 1 от НК на обвиняемия глоба в размер на 200 (двеста) лева.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б ал.2,вр. с ал. 1 вр.с чл.37 т.7 от НК обвиняемия Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и четири месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото си да управлява моторно превозно средство, считано от 22.05.2010год.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.К.Н. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 32 (тридесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 601/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Н.К.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за постановяването й, на основание чл. 309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.К.Н. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Н.К.Н.
 
29 НАХД No 794/2009, II състав По ЗД по пътищата А.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 16.08.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3826/16.07.2009 г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, в частта му с която на А.Н.М. *** с ЕГН - ********** за нарушение на чл.150, ал.1 от ЗДП и на основание чл.177, ал.1 т.2 от ЗДП е наложена глоба от 300лв./триста/лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 794/09г. по описа на РС-Несебър в частта досежно жалба на А.Н.М. *** с ЕГН - ********** против Наказателно постановление № 3826/16.07.2009 г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, в частта му с която на жалбоподателя за нарушение по чл.157, ал.6 от ЗДП и на осн.чл.181, т.3 от ЗДП е наложено административно наказание глоба от 20лв..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр. Бургас
 
30 НОХД No 617/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 17.08.2010г., в законна сила от 17.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 617/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно А. Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв.а.М. - Е. ***, защитник на подсъдимия И.Н.П. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.Н.П., роден на *** ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, работник по поддръжка на басейни, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2010г., около 03.10 часа, в к.к.С.б. , общ.Несебър, в близост до бензиностанция „Петрол”, е управлявал МПС - л.а. „Форд Ескорт” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия И.Н.П. от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.Н.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 32 (тридесет и два) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски в хода на досъдебното производство.


И.Н.П.
 
31 НОХД No 618/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Д.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 17.08.2010г., в законна сила от 17.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия Л.Д.М. и Л.Д.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.Д.М. - роден на ***год. в С.М. К. В., Италия, живущ ***, италианец, италиански гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, държавен служител, паспорт №****, изд. на 28.10.2004год. за ВИНОВЕН в това, че на на 12.08.2010год. около 01.25ч. в к.к.”С.б. ” на Главната алея в близост до бензиностанция „Петрол” управлявал л.а.м. «Опел Корса», с ДК№ **.***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,34 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Л.Д.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което Л.Д.М. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 12.08.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият М. да заплати по сметка на РС Несебър направените по делото разноски за преводач в размер на 30 /тридесет/ лева.
Предвид горе изложено и на осн. чл. 24, ал. 3 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 618/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.Д.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- гр.Бургас, считано от днес.


Л.Д.М.
 
32 НОХД No 3049/2008, VI състав Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Й.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 02.08.2010г., в законна сила от 18.08.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Й.А., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2007г., около 20.00ч. в курортен комплекс ”С.б. ”, общ.Несебър, на плажната ивица в района на хотел „Гларус”, е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвъкупление по отношение на навършилата 14-годишна възраст Н.К. от Германия, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.150, пр.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия А.Й.А. ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на Държавата сумата от 233.68 лева (двеста тридесет и три лева и шестдесет и осем ст.), представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.Й.А.
Мотиви от 12.08.2010г.
Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу А.Й.А. ***, за престъпление по чл.150, ал.1 от НК, за това, че на 24.08.2007 г. около 20.00 часа в курортен комплекс “С.б. ”, общ. Несебър, на плажната ивица в района на хотел „Гларус” извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на навършилата 14-годишна възраст Н.К. от Германия, като употребил за това сила.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така, както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото, като излага подробни съображения в тази връзка. Предлага да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” за срок от една година, изпълнението на което да се отложи за срок от три години.
Защитникът на подсъдимия пледира за оправдателна присъда. Счита, че изложените в обвинителния акт обстоятелства не се установяват от доказателствата по делото, като излага подробни съображения в този смисъл.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
Подсъдимият А.Й.А. е роден на *** ***, живущ ***, български гражданин е, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********.
На 23.08.2007 г. свид. Н.К.- гражданка на Германия пристигнала в Република България през летище Бургас, заедно с майка си- свид. Пеги К. и няколко приятели на последната. Настанили се в хотел “Гларус” в курортен комплекс “С.б. ”. В непосредствена близост до хотела работел подсъдимият А., който предлагал разходка с коне по плажа. На 24.08.2007 г. около 20.00 – 20.30 часа свид. К. пожелала да язди и след като заплатила цената от 20 лева, се качила на предложения й кон. Едновременно с нея на друг кон се качило малко момиче. Заедно тръгнали по плажната ивица, като конете били водени от подсъдимия. След кратка разходка, последният се върнал към изходния пункт, за да върне малкото момиче, като казал на свид. К. да го почака. Малко по-късно се върнал при нея и двамата продължили разходката, като той вървял пеша, а свидетелката била на коня. Когато се отдалечили от изхода, подсъдимият попитал същата дали желае да язди в галоп и след положителен отговор, се качил на коня зад нея. Движели се по плажната ивица, непосредствено до водата, когато конят се изправил на задните си крака и двамата паднали във водата. Подсъдимият помогнал на свидетелката да се качи се обратно на коня, след което зад нея се качил и той. Когато продължили разходката, подсъдимият започнал да отмества косата й и да я целува по врата. Свид. К. се противопоставила на тези действия, като обяснила, че има приятел. Започнало да се смрачава. Стигнали до шезлонги на плажа, където подсъдимият слязъл от коня и помогнал на свидетелката да слезе, след което я хванал за китката на лявата ръка и я приближил към себе си. Застанал зад нея и й казал да се наведе напред. Тя се съпротивлявала, но не успяла да се освободи от него, тъй като стискал здраво ръката й. Натискайки я по врата, успял да я наведе, свалил панталона й, а след това и своя панталон, и се опитал да проникне в ануса й. През цялото време я държал здраво през кръста. Свид. К. изпитвала силна болка и му повтаряла, че не желае да прави това, като го молела да спре, но безуспешно. Подсъдимият преустановил действията си едва когато видял да се задават други хора, като двамата се качили на коня и тръгнали в посока изходния пункт. По пътя срещнали колегата на подсъдимия, който ги търсел. Впоследствие свид. К. узнала, че майката й е помолила колегата на подсъдимия да ги потърси.
В хотела свид. К. разказала на майка си какво се е случило и последната подала сигнал в РПУ- Несебър. Заедно със служители на РПУ посетили мястото, където бил нает конят и пострадалата посочила като извършител на престъплението подсъдимия А..
Видно от заключението на съдебномедицинската експертиза, пострадалата Н.К. е получила рагада (пукнатина, цепнатина, малко линейно болезнено нарушение) в областта на 6 часа по часовниковата стрелка на аналния пръстен. Вещото лице е посочило, че рагада на аналния пръстен обикновено се получава при опит или извършване на анален полов контакт, при обстипация или при опит за вкарване на предмет в аналния отвор. В с.з. вещото лице пояснява, че в случая вероятно се касае за опит за извършване на анален контакт, тъй като при осъществен такъв нараняванията са по-дълбоки и кървят. Съдът възприема заключението на съдебномедицинската експертиза, като обосновано, обективно и изготвено от лице, което има необходимите специални знания.
По делото е приложено удостоверение от 03.07.2008 г. от Института за поведенческа терапия Бранденбург, в което е посочено, че пострадалата Н.К. е на амбулаторна психотерапия от м.януари 2008 г. Посочено е, че терапията е била започната въз основа на травматични симптоми (оплаквания от последици след изнасилване в България през лятото на 2007 г.), като е налице масивно влошаване на психопатологичното състояние на пациентката.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за несъмнено установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Съдът счете, че от доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие, може да се направи категоричен извод, относно авторството на извършеното деяние. В тази връзка съдът напълно кредитира показанията на свид. Н.К., дадени в хода на досъдебното производство, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл. 281 от НПК, като намира същите за логични, последователни и безпротиворечиви, съответстващи напълно на останалите доказателства по делото- показания на свидетелите П.К., И. Т. и П. Д., и заключение на съдебномедицинската експертиза. Налице е хармонично единство между събраните доказателства, от които може да се направи единственият възможен извод, че извършител на деянието е подсъдимият А..
Съдът не кредитира обясненията на подсъдимия А., в които същият напълно отрича извършването на инкриминираното деяние. Обясненията на подсъдимия са едновременно доказателство и средство за защита, и тъй като в случая същите не кореспондират с останалите доказателства по делото, не могат да бъдат съобразени от съда при формиране на крайния извод.
При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
С деянието си подсъдимият А. е осъществил състава на престъплението по чл. 150, ал.1 от НК, тъй като на 24.08.2007 г. около 20.00 часа в курортен комплекс “С.б. ”, общ. Несебър, на плажната ивица в района на хотел „Гларус” е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на навършилата 14-годишна възраст Н.К. от Германия, като е употребил за това сила.
Осъществени са обективните признаци от състава на посоченото престъпление, тъй като извършените от страна подсъдимия действия с оглед осъществяване на анален полов контакт, безспорно са действия за възбуждане и удовлетворяване на полово желание без съвкупление. Блудството е формално престъпление и за неговото осъществяване е без значение дали целта за полово удовлетворяване е постигната, поради което следва да се приеме, че деянието е довършено с извършването на посочените действия по полово удовлетворяване. Употребата на сила се установява по безспорен начин от показанията на свид. Н.К., които съдът кредитира напълно, по съображения, изложени по-горе.
От субективна страна, деянието е извършено умишлено, с пряк у
 
33 ЧНД No 540/2010, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Г.Ц. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 10.08.2010г., в законна сила от 18.08.2010г.
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение от 29.06.2010г. по ЧНД № 132/2010г по описа на РС Несебър, с което е определено общо наказание по влезли в сила присъди на осъденото лице Х.Г.Ц. в размер на най-тежкото измежду наложените му наказания с присъди по НОХД № 83/2008г. и НОХД № 302/2009г. на РС Несебър, а именно 8 месеца „Лишаване от свобода”, в частта му относно режима и затворническото заведение, в което следва да бъде изтърпяно така определеното общо наказание, което да се счита в следния смисъл: „при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.

 
34 НОХД No 622/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.И.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 18.08.2010г., в законна сила от 18.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 622/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия П.И.С. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА П.И.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2010 г. в гр.Несебър, на кръговото кръстовище, управлявал МПС – лек автомобил марка “Опел Кадет” с ДК №****** без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 9295 от 29.09.2008 година, влязло в сила на 24.02.2010 година, поради което и на основание чл. 343в, ал.2 вр. ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за 1 /една/ година.

П.И.С.
 
35 НАХД No 270/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.В.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 19.08.2010г.
ПРИЗНАВА Н.В.А. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, ученик предпоследна година в професионален техникум „Пеньо Пенев”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 05.12.2009 г. в гр. „Св. Влас”, общ. Несебър, управлявал МПС – л.а. марка „Опел Зафира” с ДК№ ******* без свидетелство за управление на МПС /като неправоспособен/ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление №9227/25.05.2009 г. на Началник група в сектор ПП на ОДМВР Пловдив - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Н.В.А.
Мотиви от 27.05.2010г.
Р Е Ш Е Н И Е

№297 27.05.2010 г. Град Несебър

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД наказателен състав
На двадесет и пети май през две хиляди и десета година
В публичното заседание в следния състав:
Председател: Таня Спасова
Секретар Д. Г.
Прокурор
като разгледа докладваното от съдия Спасова
НАХДело № 270 по описа за 2010 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по повод внесено в съда постановление на РП – Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Н.В.А. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, несемеен, ученик предпоследна година в професионален техникум „Пеньо Пенев”, ЕГН **********, с обвинение по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това, че на 05.12.2009 г. в гр. „Св. Влас”, общ. Несебър, управлявал МПС – л.а. марка „Опел Зафира” с ДК№.******** без свидетелство за управление на МПС /като неправоспособен/ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние.
Обвиняемият А. се явява лично в съдебно заседание, моли да му бъде наложено минимално наказание. Не оспорва фактически и правните изводи в постановлението и изразява искрено съжаление за стореното.
Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:
Досъдебното производство е образувано на 04.01.2010 г. срещу лицето Н.В.А. за това, че на 05.12.2009 г. в гр. „Св. Влас”, общ. Несебър, управлявал МПС – л.а. марка „Опел Зафира” с ДК№ *******без свидетелство за управление на МПС /като неправоспособен/ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние,.
В хода на разследването на досъдебното производство са снети обяснения от обвиняемия А., в качеството на свидетели по делото са разпитани актосъставителят З. О. Ч., мл. автоконтрольор при РУ МВР – Несебър, и М. К. М., полицай при РУ МВР – Несебър, изискана е справка за наложени административни наказания, заверено копие от НП №9227/25.05.2009 г., свидетелство за съдимост, като от анализа на събрания доказателствен материал се е установило следното:
На 05.12.2009 г. около 10.10 часа по път III – 906 обвиняемият А. управлявал МПС – т.а. марка „ГАЗ 53” с ДК№ ******* На бензиностанция „Влас Ойл” в лентата в посока к.к. „Елените” около 10.10 часа бил спрян за проверка от автопатрул на КАТ, обслужващ територията на община Несебър на инкриминираната дата, а именно: св. З. О. Ч., мл. автоконтрольор при РУ МВР – Несебър, и св. М. К. М., полицай при РУ МВР – Несебър. След поискване на документи за проверка същият не представил такива, а след справка било установено, че водачът е неправоспособен - не притежава СУМПС. За констатираното административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП от св. З. О. Ч. в присъствието на св. М. К. М.и бил съставен АУАН №6550/05.12.2009 г. Последният бил подписан от актосъставителя, свидетеля и нарушителя без възражения.
От справката за наложени административни наказания, и завереното копие от НП №9227/25.05.2009 г. се установило, че на обвиняемият с НП №9227/25.05.2009 г. е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 лева съгласно чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 150 от ЗДвП за това, че на 03.05.2009 г. около 22.45 часа в гр. Пловдив, бул Освобождение, управлявал МПС – л.а. с ДК№*******, без да притежава СУМПС, като неправоспособен водач. Цитираното НП било връчено срещу подпис на 22.07.2009 г. на член на семейството – Р.З. Ат., не било обжалвано и влязло в сила.
От така изяснената фактическа обстановка, въз основа на събрания по делото доказателствен материал в неговата цялост, се налага от правна страна несъмнен, категоричен и обоснован извод, че обвиняемият Н.В.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК - на 05.12.2007 г. около 10.10 часа в гр. Св. Влас управлявал МПС – л.а. марка „Опел Зафира” с ДК№ ******* в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №9227/25.05.2009 г. по чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, без свидетелство за управление, като деянието е извършено от обвиняемия с „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, като е съзнавал обществено опасния характер на деянието си.
От свидетелството за съдимост е видно, че обвиняемият не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс, като за извършеното от него престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до три години. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Изложеното сочи, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, като за извършеното деяние следва да му бъде наложено административно наказание “глоба”. При баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, отчитайки като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало, изключително младата възраст – 18 г. към момента на извършването на деянието, цялостното поведение на обвиняемия, с което е улеснил разследването и разкриването на обективната истина, поддържано както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното производство - самопризнанието, искреното съжаление за стореното и изразяването на критично отношение към извършеното, обстоятелството, че обвиняемият е ученик, което го поставя в обективна невъзможност да набавя самостоятелно постоянни трудови доходи, предвид вида на предвиденото в чл. 78а от НК наказание – „глоба”, съдът намира, че санкцията следва да бъде определена в границите, установени от закона в разпоредбата на чл. 78а от НК, в размер на минимума от 500 лева.
Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във връзка с чл. 78а от НК, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА Н.В.А. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, ученик предпоследна година в професионален техникум „Пеньо Пенев”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 05.12.2009 г. в гр. „Св. Влас”, общ. Несебър, управлявал МПС – л.а. марка „Опел Зафира” с ДК№ ******* без свидетелство за управление на МПС /като неправоспособен/ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление №9227/25.05.2009 г. на Началник група в сектор ПП на ОДМВР Пловдив - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
Районен съдия...............................................

/Т. Спасова/

 
36 ЧНД No 468/2010, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.Г.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.07.2010г., в законна сила от 19.08.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.Г.Т. с ЕГН ********** по НОХД 1366/2003г. и НОХД № 1833/2004г., двете по описа на РС-Пловдив, а именно – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.Г.Т. по НОХД № 155/2008г. на РС-гр.Царево и НОХД № 459/2010г. на РС-гр.Несебър, а именно - ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното ОБЩО наказание - дванадесет месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър, а за осъденото лице – считано от получаване на съобщението за това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Определението бе обявено в 10.30 часа в присъствието на представителя на РП- гр.Несебър.
След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.
СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Т.Г.Т.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.Г.Т. с ЕГН ********** по НОХД 1366/2003г. и НОХД № 1833/2004г., двете по описа на РС-Пловдив, а именно – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Т.Г.Т. по НОХД № 155/2008г. на РС-гр.Царево и НОХД № 459/2010г. на РС-гр.Несебър, а именно - ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното ОБЩО наказание - дванадесет месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър, а за осъденото лице – считано от получаване на съобщението за това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Определението бе обявено в 10.30 часа в присъствието на представителя на РП- гр.Несебър.
След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.


 
37 НОХД No 624/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.В.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 19.08.2010г., в законна сила от 19.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 624/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия А.В.М. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.В.М. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26/27.05.2010г. в гр. Несебър като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на странично стъкло на предна дясна врата на л.а. „Опел Тигра” с рег. № Х*******паркиран пред пицария „Булевард” отнел чужди движими вещи – компакт-дисково устройство „Панасоник”, модел CQ RDP 383 N на стойност 196.00 лева от владението на И.Б.Б. *** без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е била върната, поради което и на основание чл. 197, т.3, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност – два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;
- включване в корекционна програма за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.В.М. с посочена по-горе самоличност, чрез неговата майка – В. А. М.с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 34.40 (тридесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски в хода на досъдебното производство.

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

А.В.М.
 
38 НОХД No 629/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.И.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 20.08.2010г., в законна сила от 20.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 629/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. Х.В. ***, упълномощен за защитник на подсъдимата А.И.П., споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.И.П. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настощ адрес:*** , българка, българска гражданка,не омъжена, неосъждана, със средно специално образование, студент, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 09.08.2010 г. около 05.50 часа в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, по главната алея в близост до хотел „Калипсо” управлява моторно превозно средство – л.а. “Ситроен Ц4” с ДК№ *******, собствност на „Автомотор корпорация” АД, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.24 промила, установено по надлежния с техническо средство алкотест Дрегер 7401+ с № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с чл.42б, ал.1, от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимата П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата П. е била лишена по административен ред да управлява МПС, а именно от 09.08.2010 г.
.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 629/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.И.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


А.И.П.
 
39 НОХД No 631/2010, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Г.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 20.08.2010г., в законна сила от 20.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 631/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. А.К. ***, защитник на подсъдимия Л.Г.М. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.Г.М. – с постоянен адрес:***, код. 3814НН, холандец, холандски гражданин, неженен, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2010 г. около 03.30 часа в к.к. „С.б. ", общ. Несебър в близост до хотел „Авалон", причинил на П. Г. В. от с. Гильовица, общ. Несебър средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на левия малък пищял в областта на малеола, довело до трайно затруднение на движението на левия крак за срок от около 1,5-2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, поради което и на основание чл. 129, ал.2, вр. ал. 1, от ПК, вр. е чл.55, ал.1 т.1, от НК, вр. чл. 66 ал.1 от НК, се определя наказание, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Л.Г.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски в хода на досъдебното производство и 30/тридесет/ лева възнаграждение за преводач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 631/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.Г.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, както и „Забрана за напускане пределите на Р България”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Препис от протокола да се изпрати по факса и по пощата незабавно на ОД на МВР гр. Бургас за сведение и изпълнение за снемане на ограничението и за уведомяване ГКПП за снемане на мярката „Забрана за напускане пределите на Република България”.
ПРОКУРОРЪТ: Заявявам, че няма да протестирам отмяната на мерките за процесуална принуда.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.30 ч.

Л.Г.М.
 
40 ЧНД No 632/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 20.08.2010г., в законна сила от 20.08.2010г.
Разпитът проведен.
 
41 ЧНД No 633/2010, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР М.Д.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 20.08.2010г., в законна сила от 20.08.2010г.
Разпитът проведен.
 
42 ЧНД No 637/2010, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Д.Ф.Т.Л. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 21.08.2010г., в законна сила от 21.08.2010г.
Разпитът започна в 12.00 часа.
На зададените въпроси обвиняемият отговори както следва:
ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам обвинението което ми е повдигнато. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разяснено ми е правото да давам обяснение във всеки един момент. Желая да дам обяснение.
По произход съм испанец, постоянно пребиваващ чужденец в Р България. Причината да получа този статут е, че имам дъщеря която е родена в България и родителските права върху нея са предоставени на мен, тъй като съм разведен. В момента живея с моята приятелка, нейните двама сина и моята дъщеря в нейното жилище. Жилището се намира на адреса, който посочих като мой настоящ адрес.
С Младен сме бивши колеги. Чуваме се с него по телефона един два пъти месечно. Една седмица преди инцидента Младен ми се обади по телефона и ми обясни, че на неговата работа има един сейф за който той има ключ, от който сейф никой не се интересува и на профилактичната проверка която са направили на сейфовете, той е установил, че там има пари. Младен е управител на хотел в С.б. . Сейфът в който бяха парите се намира в хотел Глобус. Казаха ми че така се казва хотела, когато ме арестуваха. Преди това М.ми се обади по телефона и иска да се срещне с мен за да разговаряме на четири очи. Срещнахме се пред моя апартамент в неговата кола. В колата той ми обясни за сейфа с парите. Предложи ми ако аз се съглася да ми даде ключ от сейфа с парите, обясни ми къде има камери в хотела и каза че ще ми осигури транспорт да ме закара и върне и от мен се искаше само да взема парите. Той каза после парите ще ги разделим на половина. Тази уговорка я направихме преди това, не знаехме колко пари има в сейфа. Сделката беше, той да избере дата и час и да ми каже кога да отидем.
На 18.07.2010г. М. ми звънна по телефона около 19.30 часа, на номера който посочих по-горе, и ми каза, че след два часа ще е при мен за да ме вземе да ходим в Сл.бряг. До Сл. бряг отидохме със служебната кола на Младен, която е марка Хюндай, шофираше Младен. Каза ми си взема раница. Аз си взех раница. В нея сложих празна картонена кутия от стационарен телефон. Идеята беше да не ходя с празни ръце, т.е. да взема парите от сейфа и на тяхно място да оставя кутията. Тогава аз бях облечен с къси панталони-бежови и с тъмна риза. Спряхме колата по-далече от х.Глобус. Вървяхме по главната алея, посока плажа. Той ми каза да спрем да си купя шапка, за която той плати 5 лв. Шапката беше с козирка с надпис Найк. Тогава бях с диоптрични стъкла. По пътя Младен ми обяснява, къде е фоаето защото преди това не съм виждал хотела. Каза ми, че има две фоаето едното в дясно другото в ляво. Каза ми, че след като вляза в хотела трябва да завия наляво. Обясни ми, че там има врата за багаж и след нея е вратата за сейфовете. Той ми даде ключ, не съм сигурен какъв номер беше ключа. Показах ключа на момчето което е на рецепцията. Той взе моя ключ и още един ключ и с двата ключа отключи сейфа. М.ми беше обяснил къде се намира камерата която гледа към сейфовете. Момчето след като отключи си тръгна. След това аз взех метална синя кутия която беше вътре в сейфа. На нейно място сложих картонената кутия която носех. Заключих сейфа и излязох. Раницата беше черна на цвят. След като излязох от хотела тръгнах по крайбрежната алея в посока наляво- на север. Малко по-нататък имаше капанче на което продаваха пици и М. ме чакаше там. Уговорката беше да се чакаме някъде по алеята и ако не се намерим да се срещнем в колата, след което се качихме в колата и потеглихме към Бургас. Минахме по обиколния път край с.Тънково. Когато стигнахме до с.Тънково отворих желязната синя кутия с една отверка, която намерих в колата. В кутията имаше пачки с банкноти по 50, 20 и 10 лева, всичко беше в лева. Продължихме пътя си и отидохме в Бургас до Макдоналдс на кръговото кръстовище. Вече беше станало 12.00 часа. Не сме броили парите, а взехме по една пачка за него и една за мен. Като преброихме парите те излизаха по пачки, бяха 35000 лв. Като остана една пачка от по 10 лв. ги разделихме на половина. После М.н ме закара с колата до жилището ми. Там близо до него в един казан за смет хвърлих желязната кутия. После се прибрах в къщи, преоблякох се. Оставих парите върху гардероба за да не ги видят децата. След като се преоблякох взех дрехите с които бях облечен, раницата и чехлите и ги хвърлих след три преки улици в един казан.
Големият син на моята приятелка има операция на очите и се налага да бъде извършена втора такава. Първата операция на очите я платих аз с тези пари. Струваше 3500 лв. На въпроса на моята приятелка от къде имам тези пари и отговорих, че ми ги дава майка ми и че са били спестени през времето когато съм бил в Испания.
На следващия ден - 19.07.2010г. М. ми звънна по телефона и искаше пак да се видим. Пак се видяхме пред къщи в колата. Той ми каза, че е установена кражбата и ми каза, че когато са отворили сейфа той е бил там и е видял, че след картонената кутия която аз оставих, в дъното на сейфа е имало още една торба в която е имало 15000 лв. Не съм взел повече от 35000 лв. Взех ги при условия, че няма да нараня никой, няма да използвам оръжие и защото ми трябват. Аз работя като управител по поддръжка на сградите в гр.Бургас, във фирма „Техноконсулт”-гр. Бургас.
Когато се видяхме на 19.07.2010г. М. ми каза, че парите са на ченч бюро и че само липсва тази кутия. Тогава той не ми каза, че е заявена кражба за 50 000 лв..Тогава аз му казах, че аз не го познавам и „ти не ме познаваш”.
От парите които взех аз, общо в размер на 17 500 лв. съм дал 3 500 лв. за операцията на големия син на моята приятелка. След това направих основен ремонт на колата на стойност около 2500 – 2600 лв. Също така закупих материал за извършване на ремонт на жилището на приятелката ми. Имаха борчове за бала на сина, които аз платих и остатъка от около 5000 лв. я върнах на разследващия орган. Имам желание да възстановя останалата част от сумата.
Много съжалявам за всичко това което направих. Никога до сега не съм минавал чертата, и тогава го направих защото знаех, че няма да нараня никой и няма да пострада никой. М. ми каза, че от 1 година парите стоят там и никой не ги е търсил. Категоричен съм, че не съм пипал повече от 35 000 лв.
Това е всичко което мога да кажа.
Прочетох показанията. Правилно са записани и за верността им се подписвам.
Разпитът приключи в 12.40 часа.


 
43 ЧНД No 638/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.08.2010г., в законна сила от 23.08.2010г.
НАЗНАЧАВА за защитник на А. Б. от Германия, обвиняем по досъдебно производство № 14-1654/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.Антон Ж. от АК – гр.Бургас.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


 
44 НОХД No 639/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Х.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 23.08.2010г., в законна сила от 23.08.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 639/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Р.Х.К. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Р.Х.К. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като едноличен търговец, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2010год. около 00,35часа в с.Равда, ул.”Бриз” до ресторант “При Миро” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд”, с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 /едно цяло петдесет и четири на хиляда/ установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Р.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият К. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 24.06.2010 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 639/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Р.Х.К.
 
45 НОХД No 640/2010, V състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Б. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 23.08.2010г., в законна сила от 23.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 640/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия А.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА А.Б. - роден на *** ***, живущ ***, германец, германски гражданин, женен, неосъждан, средно специално образование, водач на електрокар, личен номер на чужденец *******, лична карта № *******, издадена на 14.07.2009г. и валидна до 13.07.2019г., за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2010 год. около 21.00 часа в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, във фоайето на хотел „Бургас” повредил противозаконно чужди движими вещи: 1брой монитор марка „НР 1502” на стойност 223.82лв., 1брой четящо устройство марка „Деско” /четец на паспортни данни/ на стойност 2 556.33лв. и 1брой входна врата от алуминий и стъкло на стойност 125 лв., всички вещи на обща стойност 2 905.15лв. /две хиляди деветстотин и пет лева и петнадесет стотинки/ лева, собственост на „Рюгер” ООД гр.Несебър, представлявано от С. Д. Б., поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. с чл.54, ал.І от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 640/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А.Б.
 
46 НАХД No 302/2010, II състав Административни дела Р.Д.М. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
С.П.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 29.07.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15 от 02.02.2010 г. на Кмета на Община Несебър, с което на Р.Д.М. с ЕГН ********** ***, на основание чл.91 във вр. с чл.95 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър за извършено нарушение на чл.13, ал.1, т.1 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
47 НОХД No 650/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.С.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 27.08.2010г., в законна сила от 27.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 650/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Н.С.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Н.С.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работи в строителството, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2010 година в 02,10 часа в к.к. С.б. , срещу хотел “Тракия” управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка “Рено Клио” с ДК № *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 /едно цяло петдесет и седем на хиляда/, установено по надлежния ред чрез химическа експертиза № 646 от 14.07.2010 год. за определяне концентрацията на алкохол, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, тъй като същият е неправоспособен водач и не притежава свидетелство за правоуправление на МПС.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.С. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 650/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.С.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Н.С.С.
 
48 НОХД No 651/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.В.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 27.08.2010г., в законна сила от 27.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 651/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.Ц.В. ***, защитник на подсъдимия Г.В.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.В.С. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.10год. около 04.00 часа в к.к.»С.б. » по Главната алея до х-л «Хризантема» в посока гр.Свети влас управлявал МПС - лек автомобил марка „Фиат Уно», с ДК № ******, собственост на В. Д. от гр.Бургас с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №544/22.06.10год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 12 месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една календарна година.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по – леко предвиденото наказание „Глоба” на подсъдимия С..
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С. от право да управлява МПС за срок от 18 месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 18.06.10год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.В.С. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 651/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Г.В.С.
 
49 ЧНД No 653/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.А.Я. Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 27.08.2010г., в законна сила от 27.08.2010г.
Уважава НАЗНАЧАВА за защитник на Д.А.Я. с ЕГН ********** ***, обвиняем по БП № 14-1290/2010 г. по описа на РУ на МВР - Несебр - адв. Б.П. ***. Определението е икончателно. Препис от определението да се изпрати на РП - Несебър и АК - Бургас за сведение.
 
50 НОХД No 654/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.А.Я. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 27.08.2010г., в законна сила от 27.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 654/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.Б.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия Д.А.Я. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.А.Я. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН *********, правоспособен водач на МПС за ВИНОВЕН в това, че 30.07.2010 год. около 12.00 часа в к.к.”Сл.бряг”, общ.Несебър, срещу хотел „Искър” управлява моторно превозно средство – л.а. “ Опел Вектра” с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.56 промила, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Д.А.Я. наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Я. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Я. е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 30.07.2010 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.А.Я. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 654/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Я. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.А.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.


Д.А.Я.
 
51 ЧНД No 545/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д. Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 11.08.2010г., в законна сила от 30.08.2010г.
На осн. чл.24, ал.1, т.6 от НПК, съгласно която, когато спрямо същото лице за същото престъпление има образувано наказателно производство, второ такова не може да се образува, а ако то е било вече образувано, следва да бъде прекратено.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 545/2010г. по описа на РС-гр.Неебър.
Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаването му на РП-Несебър пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
52 НОХД No 655/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Х.Е. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 30.08.2010г., в законна сила от 30.08.2010г.

Съдът, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и отговаря на изискванията, постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК, намира, че същото следва да бъде одобрено във вида, в който е представено от страните.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 655/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.П.П. ***, защитник на подсъдимия М.Х.Е. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Х.Е. – род. на ***г***, Полша, живущ ***, поляк, полски гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, частен предприемач, паспорт № ****** изд. на 28.12.09год. за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.10год. от офис на супермаркет «Зора», находящ се във в.з. «Зора», гр.Свети влас, общ.Несебър отнел чужди движими вещи – сумата от 1645,75лв., собственост на «Зора София» ООД от владението на А. К. Ф.без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 6месеца.
ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното му наказание „лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Х.Е. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 655/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Е. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Х.Е. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М.Х.Е.