РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2014г. до 31.8.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1107/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ЕАД Л.И.О. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.5.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Л.И.О. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.М.Д. ***/, че съществува вземането на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Ани Василева Ангелова – Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков – Прокурист, със съдебен адрес:*** на „Райфайзен /Бълтария/” ЕАД /чрез адв.Х.Т. ***/, по Заповед № 701 от 16.08.2013г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 762/2013г. по описа на РС-гр.Несебър, включващо сумата от 7394,44 лева – изискуема главница, сумата от 2998,23 лева – просрочена редовна лихва, начислена за периода от 05.11.2010г. до 02.06.2013г. вкл., сумата от 991,74 лева – просрочена наказателна лихва, начислена за периода от 05.12.2010г. до 13.08.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от 7394,44 лева, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 15.08.2013г. до окончателното изплащане на задължението. ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в частта му, относно претенцията, за сумата в размер на 227,68 лева /двеста двадесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща направени по делото разноски по частно гражданско дело № 762/2013г. по описа на Районен съд - гр.Несебър. ОСЪЖДА Л.И.О. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.М.Д. ***/ да заплати на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Ани Василева Ангелова – Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков – Прокурист, със съдебен адрес:*** на „Райфайзен /Бълтария/” ЕАД /чрез адв.Х.Т. ***/, сумата общо в размер на 427,69 лева /четиристоти двадесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 1.8.2014г.
2 ЧГД No 374/2014, IV състав Други ЧГД БАНКА ДСК ЕАД А.М.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.7.2014г.
С оглед горното, О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 374/14г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес за молителя, и считано от уведомяването за А.М..
В законна сила от 1.8.2014г.
3 Гражданско дело No 457/2014, IV състав Чл.19 ЗГР А.Х.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.7.2014г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на А.Х.В., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес ***, съответно от В. на К.. След влизане в сила препис от решението да се изпрати до служба „ГРАО” към Община Несебър за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние, до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Областна управа- Бургас, както и до „Бюро съдимост” при РС- Несебър. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 1.8.2014г.
4 НОХД No 358/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 18.7.2014г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 358/2014 г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ОС Бургас, който за РП Несебър тече, считано от днес, а за подсъдимия, считано от уведомяването му.
В законна сила от 1.8.2014г.
5 АНД No 322/2014, III състав По ЗД по пътищата С.К.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000551 от 09.05.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на С.К.В. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.178, ал.1, т.2, предл.2-ро от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 2 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.8.2014г.
6 Гражданско дело No 505/2014, V състав Развод по взаимно съгласие И.Р.С.,
Н.А.С.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 70 от 17.07.1993г. на Община Несебър граждански брак между И.Р.С. с ЕГН ********** и Н.А.С. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което, страните заявяват, че: 1.Семейното жилище, с административен адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”*****, се предоставя за ползване на съпругата Н.А. Д.. 2.По време на брака си съпрузите не са придобили недвижимо имущество. 3.Движимите вещи, които са придобили по време на брака, са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер. 4.По време на брака си нямат открити фирми и дялове в търговски дружества. 5.Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки. 6.След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг. 7.След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – Д.. 8.Разноските по делото се поделят по равно между страните. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.8.2014г.
7 НОХД No 304/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Х.О. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 28.7.2014г.
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение от 27.06.2014г. в частта относно основанието, на което на осъдения О.Х.О. му е определено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 месеца по следния начин: „Подсъдимият О.Х.О. - ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, турчин, български гражданин, с начално образование, безработен, разведен, понастоящем пребиваващ в Затвора - Бургас, където изтърпява наказание лишаване от свобода, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.11.2013 година около 08.00 ч., в к.к. Слънчев бряг”, община Несебър, по третокласен път 9061 в близост до хотел „Сезони”, в посока кръстовище с. Тънково, община Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “БМВ 318”, с ДК № ***, собственост на С.Д. Т. от гр. Бургас, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние - с НП №3772/27.08.2012 година на Началника на РУ „Полиция“ - Несебър, влязло в законна сила на 25.01.2013 година, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 54, ал. 1 и 2 НК, му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца;” ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от днес пред Окръжен съд-Бургас.
О.Х.О.
В законна сила от 5.8.2014г.
8 АНД No 248/2014, III състав По ЗГ и ЗЛОД Ж.Т.К. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1006 от 31.03.2014г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Бургас, В ЧАСТТА, в която е постановено отнемане в полза на държавата вещите, послужили за извършване на нарушението: 1 бр. лек автомобил марка „Пежо”, с рег.№ А 9786 КР и 1 бр. туристическо ремарке с рег.№ ....като сумите от продажбата им да се превеждат в приход на Регионална дирекция по горите – Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.8.2014г.
9 НОХД No 375/2014, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.В. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 21.7.2014г.
ПРИЗНАВА М.А.В. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** С.”, бл.**, вх.*, ет.*, ап. **, с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2014г., около 06.30 часа, в Курортен комплекс Слънчев бряг, общ.Несебър, зад базар „Палма”, в близост до пекарна „Вкусно”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 75, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно - коноп с нетно тегло 0.683 /нула цяло, шестстотин осемдесет и три/ грама, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 6.00 /шест цяло и нула, нула/ теглови процента, на стойност 4,10 лева /четири лева и десет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, веществените доказателства по делото – 1 бр. кибритена кутийка с надпис Зебра, която да бъде унищожена след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.А.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 45,38 лева /четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
М.А.В.
Мотиви от 5.8.2014г.
В законна сила от 6.8.2014г.
10 ЧГД No 618/2014, I състав Други ЧГД И.Л.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.8.2014г.
РАЗРЕШАВА на Н.И.К., ЕГН **********, и Л.Д.Д., ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на И.Л.Д., ЕГН **********,***, да изтеглят /респрективно да извършат банков паричен превод/ на сумата в размер на 29500 евро /двадесет и девет хиляди и петстотин/ евро от банковата сметка на И.Л.Д., ЕГН **********, а именно: BG86PIRB71724604876963, която сума да се използва за закупуване на жилище – апартамент на площ от 46,49 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 51500.503.219.9.6.с адм.адрес: гр.Несебър, кв.”Черно море” на който собственик да стане малолетната И.Л.Д., ЕГН **********. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.8.2014г.
11 НОХД No 540/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 7.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 540/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият С.Г.С., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, управител на „*****” ЕООД, ЕГН **********, телефон за връзка: ***** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2014 г., около 01.45 часа, в с. Равда, на ул********” община Несебър, област Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А8”, с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.70 /едно цяло и седемдесет стотни/ на хиляда, установено по надлежен ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен № 0106, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК обвиняемия С.Г.С. от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, считано от момента на извършване на деянието, а именно: 27.07.2014 г. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 540/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия С.Г.С. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
С.Г.С.
В законна сила от 7.8.2014г.
12 АНД No 376/2014, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.7.2014г.
ПРИЗНАВА Г.М.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан-реабилитиран, неженен, висше образование, сервитьор в ресторант „Малина” в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2014г., около 03.30 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, област Бургас, до общежитие „Парк” и „Пожарна служба”/Регионална служба портивопожарна безопасност и защита на населението/, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: амфетамин и кофеин с нетно тегло 0.393 грама, със съдържание на основно вещество амфетамин - 4.00 теглови процента, на стойност 11.79 лв./единадесет лева и седемдесет и девет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 от 29.01.1998 г. на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/. ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл. 354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, както следва: останалата неизразходена част от наркотичните вещества намиращи се на съхранение в ЦМУ, отдел „МРР – НОП” – гр. София, както и един брой плик с празни опаковки, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.М.Т. с посочена по горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 45.38 лв./четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- Несебър - от получаване на съобщението за това.
Г.М.Т.
Мотиви от 31.7.2014г.
В законна сила от 11.8.2014г.
13 АНД No 382/2014, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Т.Р. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.7.2014г.
ПРИЗНАВА М.Т.Р., роден на *** г. в гр. Търговище, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, управител на плажа в гр. Обзор пред хотел „Парайзо бийч”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2014г., около 14.55 часа, в гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, по ул.”Славянска”, в близост до кръстовището с ул. „Струма”, в посока на движение гр. Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ситроен”, модел „Берлинго”, с ДК№ А9584 КК, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред, с Наказателно постановление № 520/19.03.2013 г., влязло в законна сила на 21.10.2013г., за същото деяние – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал. 1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 600 лева /шестстотин лева/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- Несебър - от получаване на съобщението за това.
М.Т.Р.
Мотиви от 31.7.2014г.
В законна сила от 11.8.2014г.
14 НОХД No 551/2014, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ц.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 11.8.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 551/2014г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Д.Н. и подсъдимия Д.Ц.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което: Д.Ц.Н., роден на *** г. в гр.М., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безрабтен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2014 година около 02.30 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в близост до супермаркет „Перла”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества: - бяла на цвят полиетиленова опаковка с неправилна форма, запечатана чрез стопяване, съдържаща коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 4.80%, /четири цяло и осем десети процента/, с нето тегло 0.354 грама на стойност 2.12 лв., /два лева и дванадесет стотинки/, - сгъната полиетиленова торбичка, черна на цвят, съдържаща коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 6.80%, /шест цяло и осем десети процента/, с нето тегло 0.230 грама, /нула цяло двеста и тридесет хилядни/ на стойност 1.38 лв., /един лев и тридесет и осем стотинки/, - сгъната в неправилна форма тъмна на цвят хартия, съдържаща кофеин и амфетамин, със съдържание на основното вещество 21.70%, /двадесет и едно цяло и седем десети процента/, с нето тегло 0.513 грама, /нула цяло петстотин и тринадесет хилядни/ грама на стойност 15.39 лв., /петнадесет лева и тридесет и девет стотинки/, всички наркотични вещества на обща стойност 18.89 лв., /осемнадесет лева и осемдесет и девет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член Единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. 1, т. 1 от НК, кумулативно предвиденото в по-леко наказание „Глоба” от 2 000 до 10 000 лева. ОТНЕМА на основание в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно сгъната полиетиленова торбичка, черна на цвят и сгъната в неправилна форма тъмна на цвят хартия и полиетиленово пликче с неправилна форма, както и неизразходваното в хода на извършената експертиза количество наркотично вещество, което се намира на съхранение в ЦМУ, отдел „МРР-НОП”, които следва влизане на споразумението в сила, следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д.Ц.Н. да заплати в полза на Държавата сумата в размер 116.00 (сто и шестнадесет) лева представляващи направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 551/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Ц.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Д.Ц.Н.
В законна сила от 11.8.2014г.
15 ЧНД No 560/2014, III състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 12.8.2014г.
Уважавана основание чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, във връзка с чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по БП № 14-1409/2014г. по описа на РУП-Несебър Х.Д.М. с ЕГН **********, адвокат Д.Г.П. ***. Определението е окончателно.
В законна сила от 12.8.2014г.
16 НОХД No 561/2014, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 12.8.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 561/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Х.Д.М. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв. Д.П. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Д.М.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2014 г., около 15.30 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, пред хотел „Кокиче”, в раница, която носел на гърба си, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества- коноп, установени с Физикохимична експертиза №326/07.08.2014 год. на БНТЛ ОДМВР- Бургас, а именно коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидрокана-бинол 1.95 %, с нетно тегло 39.500 гр., на стойност 237.00 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, на Х.Д.М. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ОТНЕМА, на основание основание чл. 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата неизразходваната част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които се е намирало наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Х.Д.М. да заплати в полза на Държавата сумата от 45.38 (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки) лева, представляващи направени разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 561/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата, ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Д.М. мярка за неотклонение “Подписка”. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Х.Д.М.
В законна сила от 12.8.2014г.
17 Гражданско дело No 137/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЛЕВЕНТА-92 ЕООД БИЛД-ЕК-СОЛАР ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.С.И. ЕГН******* едноличен собственик на "Л." ЕООД със седалище и адрес на управление:*** чрез пълномощник адв.М.М.- БАК с адрес за призоваване: гр. Бургас - пл."....иск срещу „Б.Е.С." ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***.бряг-запад, многофункционална сграда "Бисер", среден вход, ателие № 3, представлявано от управителя: И.К.Д. за заплащане на сумата от 5 207,57 лв./пет хиляди двеста и седем цяло и петдесет и седем стотни/лв. представляваща главница от 5 000 лв./пет хиляди/ лв. ЧАСТИЧНО от сума в размер на 18 084,00 лв. със ДДС, както и мораторна лихва от 207,57 лв. /двеста и седем пяло и петдесет и седем стотинки / лв. считано от дата 04.09.2013 г. до датата на завеждане на исковата молба в съда, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на дължимата сума, като неоснователен поради погасяване на задължението по давност. Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 13.8.2014г.
18 НОХД No 557/2014, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.А. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. КАЦАРОВА
Споразумение от 13.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 557/2014г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. П.П. ***, защитник на подсъдимата С.А. и подсъдимата С.М.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимата С.М.А., родена на *** ***, к-с. „********, българка, български гражданин, неосъждана, неомъжена, с начално образование, безработна, ЕГН:********** за ВИНОВНА в това, че на 02.08.2012 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в търговски обект пред хотел „*****", без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл. 22, ал.1 от Закона за марките и географските означения/ притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма /, използвала в търговската си дейност марките "Джи Стар" и „ПОЛО", обект на защита по поставени на стоки за продажба както следва: 1. Тениски марка «Джи Стар» - 95 броя с единична цена, като неоригинали 40,00 лв. /79,00лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Джи Стар"; 2. Тениска с яка марка „ПОЛО"- 99 броя с единична цена, като неоригинали 40,00 лв. /108,00 лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „ПОЛО"; 3. Ризи марка «ПОЛО»- 25 броя с единична цена, като неоригинали 55,00 лв. /235,00 лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка „ПОЛО"; 4. Блузи с дълъг ръкав марка «ПОЛО» - 9 броя с единична цена, като неоригинали 60,00 лв. /145,00лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка «ПОЛО»; 5. Жилетки марка «ПОЛО»- 15 броя с единична цена, като неоригинали 75,00 лв. /663,00 лв. като оригинали/, означени със знак, сходен на регистрираната марка «ПОЛО» - идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки, като общата стойност на вещите като неоригинали е 10 800.00 (десет хиляди и осемстотин) лева и 35 772.00 (тридесет и пет хиляди, седемстотин седемдесет и два) лева като оригинали, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на подсъдимата и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 100 лева. ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3 от НК в полза на държавата вещите, които са служили за извършване на престъплението, а именно: Тениски марка „Джи Стар” - 95 броя, Тениска с яка марка „ПОЛО” - 99 броя, Ризи марка „ПОЛО”- 25 броя, Блузи с дълъг ръкав марка „ПОЛО” - 9 броя, Жилетки марка „ПОЛО”- 15 броя, които след влизане в сила на настоящото определение следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата С.М.А. да заплати в полза на държавата сумата в размер 215 (двеста и петнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 557/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата С.М.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.М.А. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.М.А.
В законна сила от 13.8.2014г.
19 НОХД No 565/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.П.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 13.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 565/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.М.Ч. *** и подсъдимият К.П.А., съгласно което: ПРИЗНАВА К.П.А. – роден на ***год. в гр.София, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, сервитьор, ЕГН **********, *******, за ВИНОВЕН в това, че 06.06.2014год. около 04.10ч. в к.к.”Слънчев бряг”, общ. Несебър, по главната алея, в близост до хотел „*****", управлявал МПС - лек автомобил марка „Ауди А4" с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1,43 (едно цяло четиридесет и три) на хиляда - установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №372/06.06.2014год. на БНТЛ – при ОД МВР - Бургас, след като е бил осъден с влязла в сила присъда –по НОХД №7/05год. по описа на Районен съд – Никопол, влязла в законна сила на 16.03.2005 год.. за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1 от НК на подсъдимия К.А. наказание „Глоба” в размер на 100лв. /сто/ в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.А. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия К.П.А. е било отнето по административен ред, считано от 16.06.2014год. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.П.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 49,20 лева /четиридесет и девет лева и двадесет стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 565/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо К.П.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.П.А. мярка за неотклонение “Подписка” . ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.П.А.
В законна сила от 13.8.2014г.
20 НОХД No 566/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 566/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – Районен прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия С.М.М., съгласно което: ПРИЗНАВА С.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, художник на свободна практика, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2014 година около 10.00 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на главна алея до кръстовище „*****”, в посока гр.Св.Влас управлявал лек автомобил марка „Рено Меган” с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно - 2,62 на хиляда /две цяло шестдесет и две стотни на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия М. наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия С.М.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 02.08.2014 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.М.М. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 40,29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 566/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо С.М.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.М.М. мярка за неотклонение “Подписка” . ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.М.М.
В законна сила от 13.8.2014г.
21 ЧНД No 373/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.7.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.С.К. с ЕГН ********** по НОХД № 87/2003г. и НОХД № 85/2003г., двете на РС-Поморие, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 993/2012г. на РС-Несебър и НОХД № 4764/2012г. на РС-Бургас, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 470/2013г. на РС-Айтос и НОХД № 368/2013г. на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от така определеното общо наказание – две години лишаване от свобода, времето, през което К. е търпял наложеното му наказание по НОХД № 368/2013г. на РС-Несебър, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ, считано от 30.06.2014г. до влизане на определението в сила. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.С.К.
В законна сила от 14.8.2014г.
22 НОХД No 405/2014, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.И.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 3.7.2014г.
на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд РАЗПОРЕДИ: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 405/2014 г. по описа на РС- Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения. Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.
В законна сила от 14.8.2014г.
23 ЧНД No 472/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.И.Ю. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.8.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношения осъдения Н.И.Ю. с ЕГН - **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, представляващо най-тежкото от така наложените с влезли в законна сила присъди както следва – по НОХД № 4765/2012г. и НОХД № 561/2013г. двете по описа на РС - Бургас. ПРИВЕЖДА на осн.чл.68, ал.1, вр.чл.25, ал.4 от НК в изпълнение така определеното общо наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”. ПОСТАНОВЯВА на осн.чл. 60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС определеното общо наказание от осем месеца „Лишаване от свобода” да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.2 от НК така определеното общо най-тежко наказание от осем месеца „Лишаване от свобода” като изцяло изтърпяно за времето от 29.08.2013г. до 02.04.2014г. в Затвора-Бургас. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношения осъдения Н.И.Ю. с ЕГН - **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на ДВЕ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, представляващо най-тежкото от така наложените с влезли в законна сила присъди както следва – по НОХД № 3891/2013г. на РС-Бургас, НОХД № 1776/2014г. на РС-Бургас и НОХД № 378/14г. по описа на РС- Несебър. ПОСТАНОВЯВА на осн.чл. 60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС определеното общо наказание от две години „Лишаване от свобода” да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на осн.чл.25, ал.2 от НК така определеното общо най-тежко наказание от две години „Лишаване от свобода” изтърпяната част, считано от 03.04.2014г. в Затвора-Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от обявяването му пред Окръжен съд – Бургас. ПРЕПИС от определението да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър за сведение и изпълнение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 14.20 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
Н.И.Ю.
В законна сила от 14.8.2014г.
24 НОХД No 568/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Т.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 14.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 568/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият С.Т.А. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, ******* се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2014 г., около 16.30 ч., в КК”Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, на крайбрежната алея пред хотел „Чайка” управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Хонда”, модел „50” с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта 1.02 /едно цяло и нула две/ на хиляда, установено по надлежен ред съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, с техническо средство – „Дрегер – Алкотест” 7410+, с № 0106, след като е осъден за извършено от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, с Протоколно Споразумение от 30.08.2012 г., постановено по НОХД №3157/2012 г., по описа на РС Бургас, влязло в законна сила на 30.08.2012 г., поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, и 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1 на обвиняемия С.Т.А. наказание „ГЛОБА” в размер на 200 /двеста/ лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия С.Т.А. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 10 /десет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия С.Т.А. е било отнето по административен ред, считано от 08.06.2014год. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 568/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия С.Т.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
С.Т.А.
В законна сила от 14.8.2014г.
25 НОХД No 571/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Л. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. КАЦАРОВА
Споразумение от 14.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 571/2014г. между Калина Георгиева- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, служебен защитник на подсъдимия Л. и подсъдимият С.Л. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА С.Л., /*******/, роден на *** г. в Салфорд, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, с постоянен адрес: гр. *******” № 40, п.к.*****, временно живущ ***, британец, британски гражданин, неженен, неосъждан, с полувисше образование, доставчик на промишлена газ за болници за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2014 година на главен път ІІІ-9061 около 08.00 ч., на около 1 км. преди разклона за с.Тънково - к.к.Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд Транзит”, с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.31 /две цяло тридесет и една стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 674 от 11.08.2014 г. за химическа експертиза, съгласно Наредба №30/27.06.201 година на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на здравеопазването за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наложеното наказание на подсъдимия Л. за срок от 3 /три/ години: ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. с чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.Л. от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на подсъдимия е било отнето, по административен ред, считано от 09.08.2014 година. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия С.Л. да заплати в полза на държавата сумата в размер 70.29 лева, представляващи направени по делото разноски на досъдебното и съдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 571/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С.Л. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Л. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът връчва на осъдения препис – извлечение от определението, с което е одобрено споразумението на английски език. ПОДСЪДИМИЯТ: Не желая да ми се връчи препис на английски език от определението, с което е одобрено споразумението. ДЕКЛАРАТОР: /С.Л./
С.Л.
В законна сила от 14.8.2014г.
26 ЧНД No 398/2014, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.7.2014г.
О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.4, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И.Н.Д., ЕГН **********, наказания НОХД 94/2009 г., НОХД № 326/2009 г., НОХД № 558/2009 г. и НОХД № 217/2010 г., всички по описа на РС- Несебър, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание наложеното на Д. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 150/2008г. на РС- Поморие. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 30/2010 г., НОХД № 116/2010 г. и НОХД № 469/2010 г., всички по описа на РС- Несебър, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ТРИ ПЪТИ седмично; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Ограничения в свободното придвижване за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, включващи: забрана за напускане на населеното място по настоящ адрес за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или на прокурора; забрана за напускане на жилището, което обитава за времето от 21.00 часа до 07.00 часа на другия ден; 4.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА ГОДИШНО в рамките на ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Д. наказания НОХД № 837/2010 г., НОХД № 996/2010 г. и НОХД № 418/2013 г., всички по описа на РС- Несебър, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.4, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на И.Н.Д., ЕГН **********, наказания по НОХД № 78/2014 г. по описа на РС- Поморие и НОХД № 381/2014 г. по описа на РС- Несебър, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА УВЕЛИЧАВА, на основание чл.24 от НК, определеното ОБЩО най- тежко наказание две години лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което Д. следва да изтърпи общо ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание от три години времето, през което осъдения е търпял наказание „Лишаване от свобода” по НОХД № 78/2014 г. на РС- Поморие. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Определението бе обявено на страните в 11.25 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.
И.Н.Д.
В законна сила от 15.8.2014г.
27 ЧНД No 399/2014, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 30.7.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на К.Г.К., ЕГН **********, по НОХД № 94/2009г., НОХД № 326/2009г., НОХД № 362/2009г. и НОХД № 217/2010г., всички по описа на Районен съд-гр.Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на К. по НОХД № 395/2009 г. на РС- Айтос, НОХД № 505/2009 г. и НОХД № 558/2009 г., последните две по описа на РС- Несебър, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание три месеца лишаване от свобода, наложеното на К. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 395/2009г. на РС-Айтос. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на К. по НОХД № 318/2011 г. и НОХД № 958/2011 г., двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. УВЕЛИЧАВА, на основание чл.24 от НК, определеното ОБЩО най- тежко наказание една година лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което К. следва да изтърпи общо ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание една година и шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на К. по НОХД № 469/2010 г. и НОХД № 418/2013 г., двете по описа на РС- Несебър, а именно ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ ЧАСА ГОДИШНО за ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание, изтърпяната част по НОХД № 469/2010г. на РС- Несебър и по ЧНД № 643/2013 г. по описа на РС- Несебър, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на К. по НОХД № 157/2014 г. на РС- Несебър, НОХД № 78/2014 г. на РС- Поморие, НОХД № 216/2013 г. на РС- Котел, НОХД № 381/2014 г. на РС- Несебър и НОХД № 260/2014 г. на РС- Несебър, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. УВЕЛИЧАВА, на основание чл.24 от НК, определеното ОБЩО най- тежко наказание една година лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което К. следва да изтърпи общо ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание изтърпяната част по ЧНД № 173/2014 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Определението бе обявено в 11.50 часа в присъствието на представителя на РП-гр.Несебър, адв.М. и осъденото лице. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото. Съдът констатира, че след образуване на настоящото дело в РС- Несебър е постъпило второ предложение за определяне на общо наказание на К., по което е образувано ЧНД № 430/2014 г. Предвид на това препис от настоящото определение да се докладва на докладчика по ЧНД № 430/2014 г. за преценка относно допустимостта на производството.
К.Г.К.
В законна сила от 15.8.2014г.
28 АНД No 337/2014, II състав По ЗД по пътищата Л.Й.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.7.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000290/25.03.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Л.Й.Й. с ЕГН-********** *** с което за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба от 100лв./сто/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.8.2014г.
29 ЧНД No 449/2014, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 449/2014 г. по описа на РС- Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС- Поморие. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от уведомяването на осъденото лице пред ОС- Бургас.
В законна сила от 18.8.2014г.
30 АНД No 512/2014, IV състав Административни дела ПЛАНЕТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД РАЙОННА СЛУЖБА"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.8.2014г.
Производството е образувано по повод жалбата на „П.И.Г.” АД, ЕИК 201551371, представлявано от В.П.Д., против Наказателно постановление № 1/09.07.2014 г. на Началника на РСПБЗН- Несебър. Съдът намира настоящото производство за недопустимо, поради което следва да бъде прекратено. Това е така тъй като видно от акта за установяване на административно нарушение, същият е съставен против В.Д., в качеството й на изпълнителен директор на посоченото по- горе дружество. С наказателното постановление също е санкционирано лицето Д. отново в това й качество. Наложената санкция е глоба. Съдът намира, че административно- наказателното производство е образувано и по него е санкционирано физическото лице В.Д., а не дружеството, което същата представлява. Съгласно чл.24, ал.2 от ЗАНН административно наказателна- отговорност могат да носят и ръководителите на съответните дружества, предприятия, учреждения и организации. Тяхната отговорност е персонална и същата не ангажира отговорността на дружеството, поради което на ръководителите се налага наказание като на физическо лице, а именно глоба, какъвто е настоящия казус, а не имуществена санкция. В случая е наложено наказание глоба, като е посочено, че се санкционира В.Д.. Изписването, че същата се наказва в качеството й на изпълнителен директор на дружеството, съдът намира, че е направено единствено с оглед посочването в какво качество е санкционирано лицето. Предвид изложеното подадената жалба от дружеството се явява недопустима. Последното не е участник в образуваното административно- наказателно производство, против същото не е съставен акт за установяване на административно нарушение, и то не е санкционирано, поради което и няма право на жалба. Мотивиран от горното, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 512/2014 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 18.8.2014г.
31 Гражданско дело No 389/2014, V състав Облигационни искове ДЪРЖАВАТА Ч/З МРРБ СИРОКО ЕООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 389/2014г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 19.8.2014г.
32 ЧНД No 581/2014, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 20.8.2014г.
РАЗПИПЪТ ПРОВЕДЕН
В законна сила от 20.8.2014г.
33 ЧНД No 421/2014, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Х.О. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 5.8.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на О.Х.О. с ЕГН ********** по НОХД № 1057/2013г., НОХД № 1011/2013 г. и НОХД № 304/2014г., и трите по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ИЗТЪРПЯНОТО до момента наказание „Пробация” по НОХД № 1057/2013 г. по описа на РС-Несебър, считано от 14.01.2014 г. до 18.03.2014 г., а именно ДВА МЕСЕЦА И ЧЕТИРИ ДНИ, както и изтърпяната част от наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 1011/2013г. на РС-Несебър за периода от 19.03.2014 г. до 18.07.2014 г. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
О.Х.О.
В законна сила от 21.8.2014г.
34 НОХД No 456/2014, II състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ Х.И.С.,
А.Н.К.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 21.8.2014г.
на основание чл.44, ал.1 НПК, съдът Р А З П О Р Е Д И: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХДело № 456/2014г. по описа на РС-Несебър. ПОВДИГА препирня за подсъдност между РС-Несебър и РС-София пред Върховен Касационен Съд. ИЗПРАЩА делото на Върховния касационен съд на Република България за произнасяне по подсъдността по реда на чл.44, ал.1 от НПК. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 21.8.2014г.
35 НОХД No 584/2014, V състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 21.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 584/2014г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, защитник на подсъдимия Х.И.И., съгласно което: ПРИЗНАВА Х.И.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно-специално образование, управител на хотел „Прохлада” в гр.Обзор, ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2011г., между 04.00 часа и 05.00 часа, пред дискотека „Иглу” в гр.Обзор, общ.Несебър, по хулигански подбуди, причинил средна телесна повреда чрез нанасяне на удар с юмрук в лицето на Р.Б.К. с ЕГН ********** от гр.София, изразяваща се в трайно затруднение на носно дишане, довела до постоянно общо разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание седем месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.И.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 280 лева (двеста и осемдесет лева), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 584/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.И.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Х.И.И.
В законна сила от 21.8.2014г.
36 ЧНД No 586/2014, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 21.8.2014г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
В законна сила от 21.8.2014г.
37 НОХД No 890/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 22.8.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 890/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.П.П. ***, в качеството му на назначен защитник на подсъдимия Х., съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.Х., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с основно образование, работи като декоратор, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2012 г., около 01.25 часа в гр.Несебър, на ул. „И.В.”, до кафе „Булевард”, при управление на МПС- л.а. марка „ Смарт МЦ-01” с ДК № РВ 1100 РК, нарушил правилата за движение по пътищата, както следва: Чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП: - „Водачът на ППС е длъжен: да не управлява пътното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда или под въздействието на упойващо вещество”. Чл.20, ал.1 от ЗДвП: - „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, които управляват”. Чл. 20, ал. 2 от ЗДвП- „Водачите на ППС са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението”. Чл.119, ал. 1 от ЗДвП - „При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващи по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.” Чл. 123 от ЗДвП- „Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен: 1.Без да създава опасност за движението по пътя да спре, за да установи какви са последиците от произшествието; 2. Когато при произшествието са пострадали хора: а/ да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи; б/ да остане на място на произшествието и да изчака пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието; в/до пристигането на представителя по б.”б”, съобразно необходимостта да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него; г/ да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на представителя на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е необходимо да се превози до лечебното заведение пострадалите , след което е длъжен веднага да се върне на място на произшествието; д/ да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби; е/ да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи и чл. 150 от ЗДв.П „ Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване трябва да се управлява от правоспособен водач”, вследствие на което, причинил по непредпазливост тежка телесна повреда на лицето Д. Ленард Ф. Р. от Швеция, изразяваща се в черепно мозъчна травма, довела до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота и счупване на лява раменна кост, довела до трайно затруднение движението на лявата ръка за срок от около 5-6 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, като деянието е извършено в пияно състояние и деецът е избягал от местопроизшествието, поради което и на основание чл.343, ал.3 , б. „а”, вр. с чл. 342, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, при първоначален „ОБЩ” режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от открит тип. ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно- 1 брой обеца от сив метал, която да се унищожи след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.С.Х. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 1047,80 лева /хиляда четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 890/2013г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИН ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.С.Х. мярка за неотклонение “ГАРАНЦИЯ” в размер на 600 /шестстотин лева/.
Р.С.Х.
В законна сила от 22.8.2014г.
38 АНД No 404/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.В.Р.,
К.Б.С.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.8.2014г.
ПРИЗНАВА Б.В.Р., ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, частен ученик, работи като охранител в СОТ “SPS” – гр. София за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2014г., около 18.30 часа в близост до Автогарата в к.к. Слънчев бряг, общ. Н., без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества: метамфетамин с нетно тегло 0.120 / нула цяло, сто и двадесет/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин – 25.20/ двадесет и пет цяло и двадесет/ теглови процента, на стойност 3.00 / три лева и нула стотинки/ лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случая е маловажен - Престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, във вр. с чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ПРИЗНАВА К.Б.С., ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2014г., около 18.30 часа в близост до Автогарата в к.к. Слънчев бряг, общ. Н., като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества: метамфетамин с нетно тегло 0.136 / нула цяло, сто тридесет и шест/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин – 21.30/ двадесет и едно цяло и тридесет/ теглови процента, на стойност 3.40 / три лева и четиридесет стотинки/ лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случая е маловажен - Престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, във вр. с чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” което да бъде изпълнено чрез публикуване на съобщение на Интернет страницата на община П. за срок от две седмици. ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК предмета на престъплението- метамфетамин с нетно тегло 0.120 / нула цяло, сто и двадесет/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин – 25.20/ двадесет и пет цяло и двадесет/ теглови процента и метамфетамин с нетно тегло 0.136 / нула цяло, сто тридесет и шест/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин – 21.30/ двадесет и едно цяло и тридесет/ теглови процента 4.60 %, изпратени с писмо рег.№ 19647/25.06.2014г. на ЦМУ, отдел МРР- НОП- София, като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, приложени към кориците по делото, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемите Б.В.Р., ЕГН **********и К.Б.С., ЕГН ********** и двамата с посочена самоличност да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата от 71.12 (седемдесет и един лева и дванадесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок, считано от днес .
Б.В.Р.
К.Б.С.
Мотиви от 11.8.2014г.
В законна сила от 22.8.2014г.
39 ЧНД No 425/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.8.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на В.К.Б., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД №33/2014г. по описа на РС Несебър и НОХД №260/2014г. по описа на РС Несебър а именно „Лишаване от свобода” за срок от осем месеца, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.3 от НК от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанието „ПРОБАЦИЯ” по НОХД №33/2014г. по описа на РС Несебър, като два дни пробация се зачитат за един ден „Лишаване от свобода” . ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанието „Лишаване от свобода” по НОХД № 260/2014г. по описа на РС Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 10.20 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
В.К.Б.
В законна сила от 22.8.2014г.
40 ЧНД No 459/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.8.2014г.
НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице И.Н.Г., с ЕГН ********** роден на ***г***, понастоящем в Затвора- Варна, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъдите по НОХД № 146/2011 г. и НОХД № 375/2011 г., двете по описа на Районен съд- Несебър, и НОХД № 6684/2011 г. по описа на Районен съд- Варна, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 и чл.59, ал.1 от НК от така наложеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по присъдите от съвкупността, както и времето на предварителното задържане по посочените производства. НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице И.Н.Г., с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 1165/2013 г. на РС- Варна, НОХД № 473/2013 г., НОХД № 472/2013 г., НОХД № 1008/2013г., и НОХД 308/2014г.- всички по описа на РС- Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ. УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание с лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така наложеното общо наказание времето, през което осъденият И.Н.Г., с ЕГН ********** е бил задържан по посочените производства. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 10.55 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
И.Н.Г.
В законна сила от 22.8.2014г.
41 АНД No 462/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Т.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.8.2014г.
ПРИЗНАВА П.Т.Г., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 08.07.2014г., около 04.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред хотел „Кристал”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.2 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества: коноп с нетно тегло 0.271 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол – 4.70 теглови процента, на стойност 1.63 лева и коноп с нетно тегло 0.324 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол – 4.50 теглови процента, на стойност 1.94 лева, като всичко е на обща стойност 3.57 лева / три лева и петдесет и седем стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случая е маловажен - Престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, като на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемата, а за РП- гр.Несебър от датата на съобщаването.
П.Т.Г.
Мотиви от 11.8.2014г.
В законна сила от 22.8.2014г.
42 ЧНД No 473/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.8.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на С.М.С., с ЕГН ********** наказанията по НОХД № 2328/2006г., по описа на РС- Бургас НОХД № 1759/2007г., по описа на РС- Бургас и НОХД № 2546/2009г. по описа на РС- гр.Бургас, в размер на най-тежкото от тях, а именно: „Пробация” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца и „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа за една календарна година. Към така определеното общо наказание, на осн. 23 ал.2 от НК, следва да се присъедини наказанието „Обществено порицание” ПРИСПАДА на осн.чл.25 ал.2 от НК наказанието изцяло, поради изтърпяването му в периода 14.05.2008г.-14.11.2008г. видно от справка от ГД”ИН” София. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на С.М.С., с ЕГН ********** наказанията по НОХД № 2439/2008г. по описа на РС- Бургас НОХД № 3503/2008г. по описа на РС- гр.Бургас НОХД № 3645/2008г. по описа на РС- гр.Бургас НОХД № 98/2009г. по описа на РС- гр.Бургас НОХД № 1126/2009г. по описа на РС- гр.Бургас НОХД № 2546/2009г. по описа на РС- гр.Бургас НОХД № 3067/2009г. по описа на РС- гр.Бургас НОХД № 4405/2009г. по описа на РС- гр.Бургас НОХД № 2688/2010г. по описа на РС- гр.Бургас и НОХД №179/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: 10 /десет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. УВЕЛИЧАВА На осн.чл.24 от НК, така определеното общо наказание с 2 /два/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.25 ал.2 от НК така определеното общо наказание 12 /дванадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като изтърпяно изцяло на осн.чл.25 ал.2 от НК. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на С.М.С., с ЕГН ********** наказанията по: НОХД № 4459/2009г. по описа на РС- Бургас НОХД № 4238/2010г. по описа на РС- Бургас НОХД № 4738/2010г. по описа на РС- Бургас и НОХД № 3694/2010г. по описа на РС- Бургас в размер на най-тежкото от тях, а именно: 6 /шест/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на осн.чл.25 ал.2 от НК така определеното общо наказание 6 /шест/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като изтърпяно изцяло на осн.чл.25 ал.2 от НК. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на С.М.С., с ЕГН ********** наказанията по: НОХД № 755/2011г. по описа на РС- Бургас, НОХД № 1342/2011г. по описа на РС- Бургас и НОХД № 352/2012г. по описа на РС- Айтос в размер на най-тежкото от тях, а именно: 1 /една/ година ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА така определеното общо наказание 1 /една/ година ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като изтърпяно изцяло на осн.чл.25 ал.2 от НК. ОПРЕДЕЛЯ Наказанието по НОХД № 988/2013г. по описа на РС Бургас - «Лишаване от свобода» за срок от една година и два месеца С. да търпи отделно при СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК, наказанието по НОХД №988/2013г. по описа на РС Бургас като изтърпяно изцяло. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 14.50 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
С.М.С.
В законна сила от 22.8.2014г.
43 ЧНД No 483/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.М.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.8.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ на Й.М.Г., с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 3773/2010г., НОХД № 196/2010г., НОХД № 1306/2011г., НОХД № 792/2011г., НОХД № 4168/2011г., всички по описа на РС- Бургас и НОХД № 179/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПОСТАНОВЯВА, на осн. чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 ЗИНЗС, така наложеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно от осъдения Г. в затвор при определен първоначален СТРОГ режим. ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК така определеното общо наказание, като изтърпяно изцяло. ОПРЕДЕЛЯ Наложеното наказание по НОХД №1675/2014г. по описа на РС Бургас да се търпи отделно от Г. в затвор при определен първоначален СТРОГ режим. ПРИСПАДА при изпълнение на това наказание, времето през което Г. е търпял наказание по настоящото дело, считано от 11.02.2014г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Й.М.Г.
В законна сила от 22.8.2014г.
44 ЧНД No 508/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ К.Г.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 31.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 508/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 22.8.2014г.
45 АНД No 234/2014, III състав По ЗД по пътищата М.М.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-БУРГАС
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.6.2014г.
и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба Серия К № 0726327, издаден от ОД на МВР – Бургас, с който на М.М.Б. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.189, ал.4, във връзка с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.8.2014г.
46 АНД No 262/2014, III състав Административни дела Т.К.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.8.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Д 343 от 29.08.2011г., издадено от Директора на Областна дирекция „Безопасност на храните” гр.Бургас, с което на Т.К.Ц. с ЕГН **********,***, на основание чл.43, ал.1 от Закона за храните му е наложена глоба в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл.18, ал.1 от Закона за храните, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.8.2014г.
47 АНД No 293/2014, I състав Административни дела ДИМИТРОВ 07 ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.7.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024328/29.01.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „Д.0.” ЕООД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.А.Д., чрез проц.представител адв.Д.П.,*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв.като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024328/29.01.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.8.2014г.
48 АНД No 339/2014, III състав По ЗД по пътищата Д.И.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.8.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000347 от 08.04.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Д.И.Х. с ЕГН **********, с адрес: ***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 1 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания – Глоба от 1 000 лв. (хиляда лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 10 (десет) месеца) на 6 (шест) месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.8.2014г.
49 ЧНД No 509/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК А.З.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 31.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 509/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. УКАЗВА копие от молбата на осъдения Г. и от служебно изисканите от съда справки да се приложи по ЧНД № 466/2014г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 25.8.2014г.
50 НОХД No 594/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.И.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.8.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 594/2014г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. М.Ч. ***, защитник на подсъдимия Б.П. и подсъдимия Б.И.П. със снета по делото самоличност, съгласно което: Б.И.П., роден на *** г. в гр.С., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2014 г. около 00.20 часа, на алея зад дискотека „Мания" в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, а именно: - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0.738 /нула цяло, седемстотин тридесет и осем/ грама със съдържание на основно вещество 3,4-метилендиоксиметамфетамин- 46.30 /четиридесет и шест цяло и тридесет/ теглови процента, на стойност 29.52 /двадесет и девет лева и петдесет и две стотинки/ лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно: неизразходваната част от високорисково наркотично вещество -3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ с нетно тегло 0.738/нула цяло, седемстотин тридесет и осем/ грама, подробно описани в приемо-предавателен протокол № 1184/11.06.2014 г. и писмо до ЦМУ № 17894/11.06.2014 г., както и опаковките, в които наркотичното вещество е държано, които следва влизане на споразумението в сила, следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Б.И.П. да заплати в полза на Държавата сумата в размер 73,83 лева (седемдесет и три лева и осемдесет и три стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 594/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.И.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Б.И.П.
В законна сила от 25.8.2014г.
51 НОХД No 595/2014, I състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.К.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.8.2014г.
и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Т.К.И. и неговият защитник адв.Б.Б. споразумение по НОХД № 595/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА Т.К.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, живее на семейни начала, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2012 г., около 05.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър в игрална зала за организиране на хазартни игри с игрални автомати „Гладиатор”, находяща се в хотел „Апартмант Централ”, партерен етаж, противозаконно повредил чужда движима вещ, а именно: 1 брой игрален автомат „Vega Vision Multi -8”, тип EGT-VS 3, с фабричен номер 81280 и S/N1587, като посредством нанасяне удар с юмрук счупил неговия екран „тъчскрийн” на стойност 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, собственост на ЕТ „К.А.Н.– КАН”, с управител К.А.Н. от гр. С.З., поради което и на основание чл. 216, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 4 ,вр.с ал.3 т.1,вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца; - включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Т.К.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 80.00 (осемдесет) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 595/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК. О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Т.К.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Т.К.И.
В законна сила от 25.8.2014г.
52 Гражданско дело No 1168/2013, V състав Вещни искове Т.О.К. А.Н.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1168/2013г. по описа на РС-Несебър. ОСЪЖДА Т.О.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.М.И. ***/ да заплати на А.Н.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Р.С. ***/, сумата в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от уведомяването на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 26.8.2014г.
53 Гражданско дело No 484/2014, III състав Издръжка М.А.Х. И.Н.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 18.8.2014г.
НЕ ДАВА ход на делото. ДОПУСКА оттегляне на иска, предявен от М.А. Ю. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А. И. С. с ЕГН ********** и двамата от гр. Несебър, ул. „Д.” № **, против И.Н.С. с ЕГН **********,***, с който се претендира ответникът да бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното дете А. И. С. в размер на 200 (двеста) лева, считано от 03.06.2014 г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на други обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла издръжка, до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 1600 (хиляда и шестстотин) лева за минало време, а именно за периода 03.10.2013 г. до 02.06.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 484/2014 г. по описа на РС Несебър, поради оттегляне на исковете. Определението подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок, считано от днес с частна жалба пред ОС Бургас.
В законна сила от 26.8.2014г.
54 АНД No 213/2014, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК РИВАЙВЪЛ-ЕЛ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.6.2014г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1005/15.11.2012г. на Териториален директор на ТД на НАП- Бургас, с което на „Р.” ООД с ЕИК-**********, седалище и адрес на управление ***, чрез управителя Т.К.П. за нарушение на чл. 186, ал.1, т.1, б.”а” ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1 Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 26.8.2014г.
55 НОХД No 599/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.Е. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 26.8.2014г.
СЪДЪТ, на основание чл.382, ал.5 от НПК предлага промени в споразумението, досежно третата мярка безвъзмезден труд в полза на обществото, тъй като в представения вид противоречи на закона. Съгласно чл.42а, ал.3, т. 3 от НК периодичността на тази мярка е с минимум 100 часа до 320 часа годишно, за не повече от три поредни години, а в предложения вариант на споразумението е предложен такава в размер на 80 часа на година. С оглед горното съдът предлага третата мярка да бъде – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа, за срок от две поредни календарни години, т.е. по 100 часа на година. ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с направеното предложение. Адв.Ч.: Съгласна съм с направеното предложение. Обв.Е.: Съгласен съм с направеното предложение. Съдът, като взе предвид, че страните са съгласни с направеното предолжение за изменение, намира, че така измененото споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание на чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Р.С.Е. и неговият защитник адв.П.Ч. споразумение по НОХД № 599/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА Р.С.Е., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, основно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2014 г. около 01.50часа в гр.Обзор, общ.Несебър, на площад «Белослав Манолов», до р-т «Ореха», управлявал МПС - лек автомобил с марка „Фолксваген голф», с ДК № ***, без съответното свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние, с влязло в сила на 13.12.2013 г. НП №1739/11.10.2013 г. на Началника на IV РУП –Варна, по чл.177, ал.1, т.2 от ЗдвПл, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, три пъти седмично за срок от 16 /шестнадесет/ месеца. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 16 /шестнадесет/ месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа /двеста часа/ за срок от две поредни календарни години, т.е. по 100 часа /сто часа/ на година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 599/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Р.С.Е. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Р.С.Е.
В законна сила от 26.8.2014г.
56 АНД No 414/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Н.Ц. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.8.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА С.Н.Ц., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можеш да ръководи постъпките си, на 21.06.2014 г., около 22,20 ч., в КК „Слънчев бряг”, зад х. „Диамант”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества, както следва: коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,10% с нетно тегло 2,654 гр. на стойност 15,90 лв.; метамфетамин с основно съдържание 28,20 % с общо нетно тегло 0,316 гр. на стойност 7,90 лв.; коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 6,20% с нетно тегло 0,476 гр. на стойност 2,85 лв., всички наркотични вещества на обща стойност 26,67 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “обществено порицание”, което следва да бъде изпълнено чрез поставяне на таблото на ПГАМ- с. Г. след започване на учебната година и същото престои там в продължение на един месец. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, както останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.Н.Ц. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 99,57 лв. /деветдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
С.Н.Ц.
Мотиви от 6.8.2014г.
В законна сила от 27.8.2014г.
57 НОХД No 602/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.А.Щ. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 27.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 602/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор при РП – Несебър и адв.С.Д. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Л. Андонво Щ. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Л.А.Щ. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, собственик на ЕООД, телефон за връзка: ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2014г. около 05:00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, в близост до х-л “Фаворит”, в посока гр.Несебър, управлявал лек автомобил марка ”БМВ“, модел „730” с ДК№ А9959МА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,64 на хиляда /едно цяло шестдесет и четири на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т. 1 и т.2 НК следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК подсъдимия Щ. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Щ. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 16.08.2014г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Л.А.Щ. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 40,29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/, представляваща направени по делото разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 602/2014г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.А.Щ. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Л.А.Щ.
В законна сила от 27.8.2014г.
58 АНД No 281/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.К.У.,
В.В.В.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.8.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 и т.2 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА Т.К.У., роден на *** ***, ЕГН **********,***.Загора, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, управител на „Т.” ООД, за НЕВИНОВЕН в това, че на 01.11.2012 год., около 15.30 ч., в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър, на строителен обект „Слънце и море 2”, в качеството му на управител на „Т.” ООД, с.М., обл.С.З., при условията на независимо съпричиняване с В.В.В.- технически ръководител към „Т.” ООД, по непредпазливост причинил две средни телесни повреди на лицето Д. И. ***, а именно счупване на десния ацетабулум, довело до трайно затруднение движението на десния крак за срок от около 12 месеца и счупване на дясна лъчева кост, довело до трайно затруднение движението на дясната ръка за срок от около 3-5 месеца, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност /извършване на строително монтажни работи - кофражни работи - стягане на шпилка на кофраж за колона за четвърти етаж на новостроящата се сграда/, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по престъпление по чл. чл.134, ал.1, т.2 от НК, вр. с чл.127, ал.1, т.3 от КТ, вр. чл.2, ал.1, чл.3, чл.10, ал.1 и 3, т.1-5, чл.11, ал.1 и 5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, вр. чл.16, ал.1, б."б" и „д” от Наредба № 2/22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, вр. чл.199, ал.1, чл.246, ал.1 и 2 от Наредба № 7/22.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. ПРИЗНАВА В.В.В., роден на *** ***, ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 01.11.2012 год., около 15.30 ч., в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър, на строителен обект „Слънце и море 2", в качеството му на технически ръководител към „Т." ООД, с.М., обл.С.З., по непредпазливост, причинил две средни телесни повреди на лицето Д. И. ***, а именно- счупване на десния ацетабулум, довело до трайно затруднение движението на десния крак за срок от около 12 месеца и счупване на дясна лъчева кост, довело до трайно затруднение движението на дясната ръка за срок от около 3-5 месеца, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност /извършване на строително монтажни работи- кофражни работи- стягане на шпилка на кофраж за колона за четвърти етаж на новостроящата се сграда/, поради което и на основание чл. по чл.134, ал.1, т.2 от НК, вр. със субсидиарните състави на чл.24, ал.1 и 2, чл.26, т.1, 5, 7 и 10, б."б", чл.60, ал.1 и 2, чл.61, Приложение № 2 към чл.2, ал.2 от Наредба № 2/22.03.2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и чл.71, т.4, чл.199, ал.1, чл.199б, чл.246, ал.1 и 2 от Наредба № 7/22.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лв., като го ОПРАВДАВА по обвинението, че деянието е извършено при условията на независимо съпричиняване с Т.К.У.- управител на „Т." ООД, ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.В.В. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
Т.К.У.
В.В.В.
Мотиви от 8.8.2014г.
В законна сила от 28.8.2014г.
59 ЧНД No 545/2014, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Д.П.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 28.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА ЧНДело № 545/2014г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА по подсъдност искане, наименовано Искова молба от л.св.Д.П.Н. с ЕГН-********** по реда на чл.65, ал.1 от НПК по ДП № 650/14г. по описа на 03 РУП-Варна на РС-Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 28.8.2014г.
60 НОХД No 604/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Д.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.8.2014г.
основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 604/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Калина Георгиева– прокурор в РП-Несебър и адв.В.В. ***, упълномощен защитник на подсъдимия К. ТV Д., съгласно което: ПРИЗНАВА К. ТV Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2014г., около 03.15 часа, в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, по ул. „Свети Власий”, пред медицински център, в посока в.с. „Елените” - к.к. „Слънчев Бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Пежо“, модел „207” с ДКН Х3286ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 /едно цяло и тридесет и осем / на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К. ТV Д. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 604/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо К. ТV Д. мярка за неотклонение “Подписка” .
К.Д.Д.
В законна сила от 28.8.2014г.
61 ЧНД No 605/2014, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.8.2014г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд О П Р Е Д Е Л И : НАЗНАЧАВА за защитник на Г.Н.И. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-1806/2014г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.Б.П. ***. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.8.2014г.
62 НОХД No 606/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 28.8.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Г.Н.И. и неговия защитник адв. Б.П. споразумение по НОХД № 606/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Н.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, ОТЗ в хотел „Рио Хелиос бей”- гр.Обзор, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2014, около 04.00 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул. „Кокиче” в близост до кръстовището с ул. „Първомайска”, управлявал МПС- л.а. „Форд”, модел „Амбиенте” с ДК № Н **** ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.46 /едно цяло четиридесет и шест/ промила установено по надлежния ред с техническо средство алкотест „Дрегер” - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. чл. 54 от НК на обвиняемия Г.Н.И. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Г.Н.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият Г.Н.И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 20.08.2014 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 606/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Н.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Г.Н.И.
В законна сила от 28.8.2014г.
63 АНД No 302/2014, I състав По ЗД по пътищата А.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.7.2014г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРДЖАВА наказателно постановление 2866/27.08.2013 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на А.Г.П., ЕГН **********, с адрес: *** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца; „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева на осн. чл.177,ал.1,т.2,предл.2 от ЗДвП; „Глоба” в размер на 10 /десет/ лева на осн.чл.183, ал.1, т.1,предл.трето от ЗДвП; „Глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева на осн.чл.181, т.1, предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила от 29.8.2014г.
64 АНД No 355/2014, II състав По ЗД по пътищата Н.П.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.7.2014г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4369/13.12.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Н.П.И. с ЕГН-********** ***, на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева и на същия са отнети 6 контролни точки, като незаконосъобразно и неправилно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.8.2014г.
65 АНД No 476/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.8.2014г.
ПРИЗНАВА Д.Н.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, барман в Созопол, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2014г. около 00.50 часа, в к.к. „Слънчев бряг“ – изток, общ. Несебър, на алея до заведение „Баунс“, без надлежно разрешително /съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества – 0.235 грама кофеин и амфетамин, със съдържание на основното вещество /амфетамин/ - 8.90%, на стойност от 7.05 лева, съгласно Постановление №23 на МС /29.01.1998г./ за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 800 /осемстотин/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Д.Н.Н. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата от 101.94 лева /сто и един лева и деветдесет и четири ст./, представляваща разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство – обект №1 – 0.235гр. кофеин и амфетамин, със съдържание на основно вещество /амфетамин/ 8.90%; обект №2 – 1.878 гр. кофеин и амфетамин, със съдържание на основно вещество 8.90% и 1.013гр. коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 5.80%, предадени на ЦМУ-София, които да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение. Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.Н.Н.
Мотиви от 19.8.2014г.
В законна сила от 29.8.2014г.
66 АНД No 482/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.8.2014г.
ПРИЗНАВА А.Д.Н., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, средно образование, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 09.07.2014 г., около 00.15ч., в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в двора на хотел „Глобус“, без надлежно разрешително /съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. От Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП/, държала високорискови наркотични вещества – коноп и метаамфетамин, установено с физикохимична експертиза № 232/2014 г. по описа на БНТЛ-Бургас, а именно: Коноп- със съдържание на активния наркотичен действащ компонент тетрахидроканабинол 5.00% и тегло 0.093 грама, на стойност 0.56 лева, определена според приложение № 2 към чл. единствен на Постановление №23 на МС /29.01.1998г./ за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; Метаамфетамин – със съдържание на вещество 23.00%, с тегло 0.213 грама, на стойност 5.33 лева, определена според приложение № 2 към чл. единствен на Постановление №23 на МС /29.01.1998г./ за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; Метаамфетамин – със съдържание на основно вещество 14.90%, с тегло 0.052 грама, на стойност 1.30 лева, определена според приложение № 2 към чл. единствен на Постановление №23 на МС /29.01.1998г./ за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; всички наркотичните вещества с общо нето тегло 0.358 грама на обща стойност 7.19 лева, определена според приложение № 2 към чл. единствен на Постановление №23 на МС /29.01.1998г./ за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, предл.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 800 /осемстотин/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК А.Д.Н. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата от 64.17лева /шестдесет и четири лева и седемнадесет ст./, представляваща разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство – полиетиленов плик с празни опаковки, както и остатък от описаните наркотични вещества след съдебно-химическата експертиза, подробно описани в Приемо-предавателен протокол № 1219/15.07.2014 г., с който веществата са предадени за съхранение на ЦМУ гр. л., който да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днел.
А.Д.Н.
Мотиви от 18.8.2014г.
В законна сила от 29.8.2014г.
67 НОХД No 609/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Б.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 29.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 609/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор при РП – Несебър и адв.П.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Д.Б.Х. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.Б.Х. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, спасител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2014г., около 22.55 часа, в к.к.„Сл.бряг”, общ.Несебър, бул.Несебър, в близост до хотел „Свежест”, управлявал МПС - л.а. „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 0.53 /нула цяло петдесет и три/ на холяда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден за същото деяние със споразумение по НОХД 386/2013г. на РС-Варна, влязло в сила на 25.01.2013г., поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1 вр.с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 150 ЛЕВА /СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието „три месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. ЧЛ.343б, ал.2 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д. Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подс.Х. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 09.06.2014г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 609/2014г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.Б.Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Б.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Д.Б.Х.
В законна сила от 29.8.2014г.
68 НОХД No 610/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Калина Георгиева - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Г.К.К. и неговия защитник адв. А.А. споразумение по НОХД № 610/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА Г.К.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, мениджър в хотел „Маджестик”, ЕГН: **********, телефон за връзка: ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2014 г., около 03.55 ч. в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, до хотел „Регата Палас”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ауди”, модел „А3” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си 2,23/ две цяло двадесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства - с химическа експертиза № 719/21.08.2014 г.,, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и т.2 от НК следните пробационни мерки: - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК обвиняемия К. от право да управлява мпс за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемия К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 21.08.2014г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.К.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.29 лева (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 610/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Г.К.К.
В законна сила от 29.8.2014г.
69 НОХД No 614/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Р.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Калина Георгиева - прокурор при Районна прокуратура – гр. Несебър, обвиняемата М.Р.М. и нейния защитник адв. А.Ж. споразумение по НОХД № 614/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА М.Р.М., родена на ***г***, с настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, осъждана, начално образование, дървосекач към Горско стопанство с. Зайчар, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 25.05.2014 г., около 18.00 ч. в община Несебър, област Бургас, по главен път Е 87, І – 9, на около 207.5 км., срещу магазин „Лидъл” в посока град Варна – град Бургас, управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, с ДК № У 23 81 АК, в едногодишния срок от наказването й по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление № 3097/17.09.2013 година по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП и с Наказателно постановление № 3477/27.11.2013 година по чл.1777, ал.1, т.2 от ЗДвП на Началника на РУП Несебър, влезли в законна сила на 07.02.2014 година, връчени лично на М. на 30.01.2014 година, поради което и на основание чл.343В, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл. 54 НК, я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 614/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата М.Р.М. за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
М.Р.М.
В законна сила от 29.8.2014г.
70 НОХД No 615/2014, V състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Л. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 29.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 615/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор при РП – Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен защитник на подсъдимия Л.А. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Л.А. /L.A./, роден на *** г. в Естония, естонски гражданин, персонален № ***, с паспорт № *** издаден на 10.06.2014г., валиден до 10.06.2019 г., с постоянен адрес:***, за ВИНОВЕН в това, на 26.08.2014г., около 03:00 часа, в к.к. “Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – крещял със силен глас и псувал на английски език с думите “Мадъ Факъ”около и пред хотел “Съни Дриймс”, крещял със силен глас вътре в хотел “Съни Дриймс”, счупил стъкла на прозорец на четвъртия етаж на същия хотел, както и стъклата на междинна врата от стълбището към четвъртия етаж на хотела, като деянието е било съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред – В.К.Ч. и Г.И.П. - полицейски служители в РУП – Несебър в група “Охрана на обществения ред”, като оказал съпротива при задържането му, не изпълнил разпорежданията им да спре да се съпротивлява и се опитал да избяга, поради което и на основание чл. 325, ал. 2, пр.1 вр. с ал.1, вр. чл.54 НК, го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието „четири месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А. да заплати по сметка на Районен съд Несебър направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 615/2014г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.Л.
В законна сила от 29.8.2014г.