РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 756/2012, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 1.9.2012г., в законна сила от 1.9.2012г.
2 ЧНД No 757/2012, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 1.9.2012г., в законна сила от 1.9.2012г.
3 НАХД No 335/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.8.2012г., в законна сила от 3.9.2012г.
ПРИЗНАВА М.П.Д. ****ен, ****ен адрес ***, ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че : на 05.02.2012г. около 10.20ч. на път BGS 2124, в посока от с.Горица към с.Гильовца, общ.Несебър, управлявал МПС – л.а. „Форд Фиеста” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2517/2011г. от 01.04.2011г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас , влязло в сила на 19.07.2011 г. – Престъпление по чл.343в ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.  ОСЪЖДА М.П.Д. с горната самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Несебър направените по делото разноски в размер на 12.00 лв. /дванадесет/ лева за възнаграждение на свидетел – пътни разноски .  Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.  РАЙОНЕН СЪДИЯ :        След произнасяне на Решението, съдът се занима и с определената на М.П.Д., ЕГН : **********, мярка за неотклонение.  Мярка за неотклонение „Подписка е взета на обвиняемия с Постановление по чл.219 от НПК от 27.03.2012г. Постановлението му е предявено на същата дата  Предвид характера на Решението с което е освободен от наказателна отговорност, мярката за неотклонение следва да бъде отменена.  Поради което и на осн.чл.309 ал.2 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И    ОТМЕНЯ Мярката за неотклонение „Подписка” взета на М.П.Д., ЕГН : **********с Постановление по чл.219 от НПК на 27.03.2012г.  Определението , относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.      РАЙОНЕН СЪДИЯ :    
М.П.Д.
Мотиви от 6.8.2012г.
Производството по делото Производство по чл.378 от НПК е инициирано с постановление на Районна прокуратура – Несебър, издадено по ДП №119 –/2012 год. по описа на РУП – Несебър, Пр.вх. №2944/2012 год. по описа на РП – Несебър, срещу М.П.Д. ****ен, ****ен адрес ***, ЕГН : ********** за това, че : на 05.02.2012г. около 10.20ч. на път BGS 2124, в посока от с.Горица към с.Гильовца, общ.Несебър, управлявал МПС – л.а. „Форд Фиеста” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2517/2011г. от 01.04.2011г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас , влязло в сила на 19.07.2011 г. – Престъпление по чл.343в ал.2 от НК.  За това деяние е предвидено наказание "лишаване от свобода" до две години, извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер и не освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.  В съдебно заседание, районна прокуратура Несебър,редовно уведомени не изпращат представител, обвиняемия редовно призован не се явява.  Съдът като взе предвид представените по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  М.П.Д. притежавал свидетелство за управление на МПС. Поради нарушения на ЗДВП му били отнети всички контролни точки съгласно чл. 157 ал.4 от ЗДВП изгубил придобитата му правоспособност, въпреки това обвиняемият продължил да управлява МПС.  На 05.02.2012г. полицаите при РУП Несебър Г., Д. и Г., около 10.20 ч. на път BGS 2124, в посока от с.Горица към с.Гильовца, общ.Несебър , спрели за проверка водача на л.а. „Форд Фиеста” с рег.№ ****. Автомобила бил управляван от обвиняемия. При извършената проверка, поискали свидетелство за управление на МПС, но такова не им било представено. Извършили справка чрез служител на ОДЧ при РУП Несебър, при която било установено, че Д. е неправоспособен водач. За констатираното нарушение съставили АУАН.   Към материалите по делото е НП №2517/2011г. от 01.04.2011г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас по чл.177 ал.1 т.2 пр.второ от ЗДвП на Началника сектор „ПП” ОДМВР Бургас, съставено против Д. . Същото е връчено по реда на чл.58 ал.1 от ЗАНН на 12.07.2011г. срещу подпис на нарушителя. Не било обжалвано и влязло в сила на 19.07.2011г . Въз основа на това НП, РП Несебър е приела че М.П.Д. е наказан по адм. ред за управление на МПС без свидетелство за правоуправление.   Изложената фактическа обстановка, която не се оспорва от обвиняемия, се установява по несъмнен и категоричен начин от показанията на разпитаните в хода на съдебното производство Г. и Г.,, АУАН № 289/05.02.2012г НП №2517/2011г. от 01.04.2011г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас, справка за нарушител от региона, справка за съдимост и другите материали от досъдебното производство, приобщени към делото.   След преценка на доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът счита, че обв. М.П.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343в ал.2 от НК тъй като на на 05.02.2012г. около 10.20ч. на път BGS 2124, в посока от с.Горица към с.Гильовца, общ.Несебър, управлявал МПС – л.а. „Форд Фиеста” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2517/2011г. от 01.04.2011г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас , влязло в сила на 19.07.2011 г.   За съставомерността на деянието по чл.343в ал.2 от НК е необходимо кумулативното наличие на следните обективни признаци от състава на престъпление: Деецът да е бил санкциониран с влязло в сила наказателно постановление за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, т.е. по реда на чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП, като съответно е това свидетелство, което е издадено за категорията на управляваното МПС и преди изтичане на една година от датата на влизане в сила на постановлението, с което деецът е бил санкциониран за цитираното по-горе нарушение на ЗДвП, да е управлявал отново МПС, за което не му е издадено съответно свидетелство за управление. В конкретния случай, съдът намира за безспорно установено, че с влязло на 19.07.2011г. НП №2517/01.04.2011 г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас, обв. Д. е бил наказан по административен ред за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за правоуправление, като на 05.02.2012г., в едногодишния срок от санкционирането му, отново е извършил същото нарушение, а именно управлявал е лек автомобил без да притежава съответно свидетелство.Същият е знаел за задължението си да не управлява МПС, след като не притежава съответно свидетелство за управление на МПС, но въпреки това, не се е съобразил с разпоредбите на закона, като е управлявал отново и то в едногодишния срок от наказването му по административен ред, поради което е налице умисъл в действията му.   При индивидуализацията на наказанието, съдът отчита като смекчаващи отговорността обстоятелства направеното от обвиняемия самопризнание , специфичната необходимост да предприеме това пътуване с оглед настъпилата смърт на дядо му, сравнително младата му възраст, а отегчаващи –многобройните нарушения по ЗДвП .   Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.78а от НК и обвиняемия Д. следва да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административното наказание глоба.  Видно е от справката за съдимост, че същият е неосъждан, не е освобождаван по реда на чл.78а от НК . За деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност се предвижда наказание лишаване от свобода до две години и от същото няма причинени имуществени вреди. Всичко това дава на съда основание да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание „глоба”.   Съдът, съобразявайки посочените по-горе обуславящи отговорността обстоятелства, както и имущественото състояние на обвиняемия, определя наказанието при превес на смекчаващите вината обстоятелства, към минималния законоустановен размер .    Предвид гореизложеното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, съдът  Р Е Ш И :   ПРИЗНАВА М.П.Д. ****ен, ****ен адрес ***, ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че : на 05.02.2012г. около 10.20ч. на път BGS 2124, в посока от с.Горица към с.Гильовца, общ.Несебър, управлявал МПС – л.а. „Форд Фиеста” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2517/2011г. от 01.04.2011г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас , влязло в сила на 19.07.2011 г. – Престъпление по чл.343в ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.  ОСЪЖДА М.П.Д. с горната самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Несебър направените по делото разноски в размер на 12.00 лв. /дванадесет/ лева за възнаграждение на свидетел – пътни разноски .  Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.  РАЙОНЕН СЪДИЯ :  След произнасяне на Решението, съдът се занима и с определенат
4 НАХД No 368/2012, VI състав Административни дела В.Д.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 10.8.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 657/13.12.2011 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 2, ал.6, вр. чл. 61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър е наложено на В.Д.Б. с ЕГН **.1166499, с адрес:***, административно наказание “глоба” в размер на 150 лева, за нарушение по чл. 2, ал.2 от същата наредба, за това, че на 01.10.2011 г. около 02.30 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, хотел “Роял Дриймс”, е извършвала дейност от битов характер, предизвикваща шум в жилищна сграда след 23.00 часа, като по този начин нарушила спокойствието и почивката на гражданите.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
5 ЧНД No 759/2012, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК С.П.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.9.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
Производството е по реда на чл.244, ал.5 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпилата жалба от С.П.М., ЕГН **********, против Постановление от 21.08.2012 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за спиране /неправилно посочено като прекратяване/ на наказателното производство по ДП № 14- 1165/2012 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър поради неустановяване на извършителя. Твърди се, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, поради което се моли за неговата отмяна.  Съдът, като взе предвид доводите в жалбата, приложения по делото доказателствен материал и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  Посоченото по- горе досъдебно производство е започнало по повод подаден сигнал от жалбоподателката за кражба на мобилен телефон марка „Айфон 4”. На 23.07.2012 г. същата е била разпитана като е дала подробни показания. Предвид на това, че не е бил установен извършителя на деянието, досъдебното производство било спряно. Недоволна е останала жалбоподателката, сезирайки съда.  Настоящата инстанция намира жалбата за неоснователна, а постановлението на РП- Несебър за правилно и законосъобразно. На първо място следва да се подчертае, че досъдебното производство е спряно, а не прекратено, както е посочила М.. Това означава, че действията по установяването на извършителя на се преустановени. Видно от материалите по производството разследващия полицай е направил необходимото като е изпратил писма до мобилните оператори. Предвид на това и с оглед възможността за изтичане на сроковете по разследването, правилно досъдебното производство е било спряно. Както бе отбелязано по- горе в момента, в който се получат данни, уличаващи определено лице в извършване на деянието, производството ще бъде възобновено и ще се предприемат необходимите действия по привличането на лицето и приключване на производството. Именно в тази връзка е нормата на чл.245 от НПК, в която е визирано, че при спиране на досъдебното производство поради неразкриване на извършителя, прокурорът изпраща делото на съответните органи на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност" или на Агенция "Митници" за продължаване на издирването. Тези органи съобщават на прокурора за резултатите от издирването и му предоставят събраните материали. Ал.2 на същия член предвижда прокурорът да възобнови спряното наказателно производство след като отпадне основанието за спиране или е възникнала необходимост от допълнителни действия по разследването.  Мотивиран от горното и на основание чл.244, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 21.08.2012 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 14- 1165/2012 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано срещу неизвестен извършител.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
6 ЧНД No 763/2012, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.9.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Живко Енев Христов в качеството му на обвиняем по ДП № 14- 1942/2012 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат А.Ж. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
7 НОХД No 765/2012, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Е.Х. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.9.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Ж.Е.Х. със снета по делото самоличност и неговия защитник адвокат А.Ж. ***, споразумение по НОХД № 765/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Ж.Е.Х.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***.”Ген Заимов”, № 2, българин, български гражданин, осъждан, женен, животновъдство, средно образование, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2012 г., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държи високорисково наркотично вещества производно на амфетамина- метаамфетамин, със съдържание на основното вещество- 19 %, с тегло 0.268 гр., на стойност 6.70 лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК, го ОСЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61 от ЗИНЗС, първоначален „строг” режим на изтърпяване на наложеното наказание в Затвор.  НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.  ОТНЕМА, на основание 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата неизразходваната част от наркотичното вещество 0, 238 грама, което се намира на съхранение в РУП Несебър, което след влизане в сила на определението да бъде унищожено.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Ж.Е.Х., ЕГН:**********, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 45.38 /четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/ лева, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 765/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че не са отпаднали основанията за отмяна на същата  О П Р Е Д Е Л И:  ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Ж.Е.Х. с ЕГН:********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Ж.Е.Х.
8 НОХД No 766/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Р.А.,
С.Р.А.,
Я.Р.А.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 4.9.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Я.Р.А. със снета по делото самоличност и неговия защитник адвокат А.Ж. ***, споразумение по НОХД № 766/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Я.Р.А.- *** *** *** област Варна, ул ***енен, ***, с ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че от 18.00 часа на 30.12.2010 год. до 01.00 на 31.12.2010 год., в местността „Иракли”, общ.Несебър, след предварителен сговор и съучастие с лицата Р.Р.А., С. И.Я. и С.Р.А., като съизвършител, чрез използване на МПС л.а. „Опел”, модел „Вектра” с ДК№ ***, собственост на Р.И.З., и техническо средство- лопата и ножовка, отнел чужди движими вещи: 130 метра меден проводник, тип МККБ4х4х1,2 кв.мм. на стойност 4485.00 лв. /четири хиляди четиристотин осемдесет и пет лева/, от владението и без съгласието на собственика БТК АД- Бургас, представлявано от Р. И. Д. от гр.П., с намерение противозаконно да го присвои като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, чл.55, ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА Я.Р.А., с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър сумата в размер на 9,40 лв. /девет лева и четиридесет стотинки/, представляващи 1/4 от направени по делото разноски.  ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, подсъдимият С.Р.А. със снета по делото самоличност и неговия защитник адвокат А.Ж. ***, споразумение по НОХД № 766/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА С.Р.А.- *** *** ***, ***:***, ***енен, ***, с ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че от 18.00 часа на 30.12.2010 год. до 01.00 на 31.12.2010 год., в местността „Иракли”, общ.Несебър, след предварителен сговор и съучастие с лицата Р.Р.А., С. И.Я. и Я.Р.А., като съизвършител, чрез използване на МПС л.а. „Опел”, модел „Вектра” с ДК№ ***, собственост на Р.И.З., и техническо средство- лопата и ножовка, отнел чужди движими вещи: 130 метра меден проводник, тип МККБ4х4х1,2 кв.мм. на стойност 4485.00 лв. /четири хиляди четиристотин осемдесет и пет лева/, от владението и без съгласието на собственика БТК АД- Бургас, представлявано от Р. И. Д. от гр.П., с намерение противозаконно да го присвои като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, чл.55, ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА С.Р.А., с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър, сумата в размер на 9,40 лв. / девет лева и четиридесет стотинки/, представляващи 1/4 от направени по делото разноски.  ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Р.Р.А. със снета по делото самоличност и неговия защитник адвокат А.Ж. ***, споразумение по НОХД № 766/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА Р.Р.А.- *** *** ***, с ***:***, ***енен, осъждан, неработи, с ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че от 18.00 часа на 30.12.2010 год. до 01.00 на 31.12.2010 год., в местността „Иракли”, общ.Несебър, след предварителен сговор и съучастие с лицата С.Р.А., С. И.Я. и Я.Р.А., като съизвършител, чрез използване на МПС л.а. „Опел”, модел „Вектра” с ДК№ ***, собственост на Р.И.З., и техническо средство- лопата и ножовка, отнел чужди движими вещи: 130 метра меден проводник, тип МККБ4х4х1,2 кв.мм. на стойност 4485.00 лв. /четири хиляди четиристотин осемдесет и пет лева/, от владението и без съгласието на собственика БТК АД- Бургас, представлявано от Р. И. Д. от гр.П., с намерение противозаконно да го присвои като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, чл.55, ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА Р.Р.А., с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата в размер на 9,40 лв. / девет лева и четиридесет стотинки/, представляващи 1/4 от направени по делото разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 766/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимите мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Я.Р.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Р.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Р.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Р.Р.А.
С.Р.А.
Я.Р.А.
9 Гражданско дело No 478/2011, V състав Делби Б.С.Б. С.П.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.7.2012г., в законна сила от 5.9.2012г.
РАЗПРЕДЕЛЯ допуснатите до делба недвижими имоти, както следва:  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Б.С.Б. с ЕГН **********, с адрес: КК ***, общ.***, обл.***, общеж.”***”, ап.17Б, със съдебен адрес: гр.***, ул.”И. Вазов” № 23, ет.1 /чрез адв.Даниела Коларова от АК-гр.***/ следният недвижим имот, представляващ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор ***.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.***, общ.***, обл.***, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на името: гр.***, КК ***-запад, общеж.”***”, бл.1, ет.1, АПАРТАМЕНТ № 17В, на площ от 43 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***.1.10; под обекта – няма; над обекта: ***.1.14. Пазарната оценка на имота възлиза на 22 384 лева /двадесет и две хиляди триста осемдесет и четири лева/.  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.П.Ч. с ЕГН **********,***, следният недвижим имот, представляващ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.***, общ.***, обл.***, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на името: гр.***, КК ***-запад, общеж.”***”, бл.1, ет.2, АПАРТАМЕНТ № 27А, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор *** с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, на площ от 63,99 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***.1.27; ***.1.14; под обекта: ***.1.10; над обекта: ***.1.31 и ***.1.41. Пазарната оценка на имота възлиза на 33 311 лева /тридесет и три хиляди триста и единадесет лева/.  ОСЪЖДА С.П.Ч. с ЕГН **********,*** да заплати на Б.С.Б. с ЕГН **********, с адрес: КК ***, общ.***, обл.***, общеж.”***”, ап.17Б, със съдебен адрес: гр.***, ул.”И. Вазов” № 23, ет.1 /чрез адв.Даниела Коларова от АК-гр.***/, сумата в размер на 5463,50 лева /пет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки/ за уравнение на дяловете.  ОСЪЖДА Б.С.Б. с ЕГН **********, с адрес: КК ***, общ.***, обл.***, общеж.”***”, ап.17Б, със съдебен адрес: гр.***, ул.”И. Вазов” № 23, ет.1 /чрез адв.Даниела Коларова от АК-гр.***/ да заплати на С.П.Ч. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 120,12 лева /сто и двадесет лева и дванадесет стотинки/, представляващи заплатени от ответницата Ч. разходи за вода за периода октомври 2008г. – август 2011г. вкл. за ползвания от ищеца Б. апартамент № 17В.  ОСЪЖДА Б.С.Б. с ЕГН **********, с адрес: КК ***, общ.***, обл.***, общеж.”***”, ап.17Б, със съдебен адрес: гр.***, ул.”И. Вазов” № 23, ет.1 /чрез адв.Даниела Коларова от АК-гр.***/ да заплати по сметка на Районен съд – гр.*** сумата в размер на 895,36 лева /осемстотин деветдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща дължима по делото държавна такса, съобразно поставения му в дял имот.  ОСЪЖДА С.П.Ч. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд – гр.*** сумата общо в размер на 1382,44 лева /хиляда триста осемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща дължима по делото държавна такса съобразно поставения й в дял имот и за претенцията й по сметки.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.***.  
10 Гражданско дело No 216/2012, I състав Други дела ЗД БУЛ ИНС АД ГР.СОФИЯ Я.Л.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.8.2012г., в законна сила от 5.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска на ЗД „БУЛ ИНС” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Лавеле” №19, представлявано от С.П в качеството на изпълнителен директор, чрез пълномощника адв. М.Г. против Я.Л.П., с ЕГН ********** за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 10 070, 39 /десет хиляди и седемдесет лева и тридесет и девет стотинки/ лева, представляваща ? /една втора/ от заплатеното от ищцовото дружество застрахователно обезщетение на застрахованото по застраховка „Автокаско“ МПС „Шевролет ССР“ с рег. №**** по застрахователна полица №0821133801798413 ведно със законната лихва от датата на исковата молба до окончателното изплащане, както и иска за заплащане на съдебните разноски по делото, включително заплатеното адвокатско възнаграждение  Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.    
11 НОХД No 744/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.9.2012г., в законна сила от 5.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и адвокат П.П. от АК-гр.Бургас, назначен за защитник на подсъдимия А., споразумение по НОХД № 744/2012г. по описа на РС – гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА В.В.А. – роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан-реабилитиран, с основно образование, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2012 год., около 00.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър на плажната ивица пред дискотека „Лазур”, отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: мобилен телефон LG – Р500” на стойност 289.00лв., черен на цвят в едно с 1бр. микро SD карта с памет 2GB на стойност 10.00лв., всичко на обща стойност 299.00лв.. /двеста деветдесет и девет лева /, от владението на А.В.А.-К., родена на ***г, в П., гр.В., без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.4, вр. с ал.1, т.2 , вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.В.А., с посочена по- горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 55 лева /петдесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.     2.    Предвид одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 744/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.     2.    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.В.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
В.В.А.
12 ЧНД No 769/2012, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.9.2012г., в законна сила от 5.9.2012г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Калоян Петров Чернев в качеството му на обвиняем по БП № 14- 2062/2012 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат Д.Б. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
13 НОХД No 770/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.П.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.9.2012г., в законна сила от 5.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 770/2012г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М.Ч. – прокурор в РП-Несебър и адв.Д.Б. ***, назначен за защитник на подсъдимия К.П.Ч. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА К.П.Ч. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ******* ********, ******** *********,, *******, **********, ********* ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че  На 02.09.2012г., около 04.25часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, по ул.”Славянска”, в близост до хотелски комплекс „Галерия”, управлявал МПС – л.а.марка „****”, модел „****”, с ДК№ Н **** АР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 5,38 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К.П.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият К.П.Ч. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 02.09.2012 г.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 770/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.П.Ч. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
К.П.Ч.
14 НОХД No 772/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Щ. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 5.9.2012г., в законна сила от 5.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Г.Р. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Т.Щ. и неговият защитник адвокат В.Ц., споразумение по НОХД № 772/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  Т.Щ. - роден на *** год. в гр.Т., Е., живущ ***, *, **, *, *, със * образование ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2012 год. около 05.00 часа в к.к. „Сл.брят”, общ.Несебър, на алеята пред х-л „Карлово” управлява моторно превозно средство – л.а. “ Рия ри 50 КТ 12 с ДК№ А **** М, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.34 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с № 0106– престъпление по чл.343б, ал.1 от НК .  НАЛАГА на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.54 ал.1 от НК на обвиняемия Т.Щ. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Т.Щ. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Т.Щ. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 04.09.2012 г.    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 772/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Т.Щ.
15 Гражданско дело No 582/2011, II състав Други дела Р.Ф.,
Б.Н.,
Й.С.,
И.Х.
СИСАЙД ПРОПЪРТИС ООД Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 15.8.2012г., в законна сила от 6.9.2012г.
том 2, стр. 61, № 127 - ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 582/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.  ОСЪЖДА Р.Ф., род.на ***г., Б.Н., род. на ***г., Й. Н. С., род. на ***г. и И.Х., род. на ***г., всички ****, с пълномощник адв.М.И. *** да заплати на „С.П.” ООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Р., ул.”Б.Л.” № 55, вх.В, ап.50, представлявано от управителя М.Й.Х., сумата от 150лв./сто и петдесет лева/, представляващи направени по делото разноски.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- Бургас.  
16 Гражданско дело No 597/2012, I състав Облигационни искове ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР" А.Н.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 30.8.2012г., в законна сила от 10.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 597/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
17 Гражданско дело No 598/2012, I състав Облигационни искове ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР" И.К.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 30.8.2012г., в законна сила от 10.9.2012г.
ОТМЕНЯ Определение от 10.08.2012г. РС Несебър по гр.д.№ 598/2012г. с което е прекратено производството на осн.чл.118 ал.2 от ГПК и е разпоредено изпращането му в РС Враца по компетентност.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 598/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
18 ЧГД No 696/2012, IV състав Други ЧГД ПИЛКО ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 1.8.2012г., в законна сила от 10.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от „Пилко” ЕООД, представлявано от Л.Б.Л., със седалище и адрес на управление гр. Разград, индустриална зона, за назначаване на особен представител на ипотекарния длъжник по изп.д. № 20128000400036/2012 г. при частен съдебен изпълнител Ивелина Божилова, рег. № 800 на КЧСИ с район на действие- Окръжен съд- Бургас, Деймиън Джозеф Мърфи.   ОСЪЖДА „Пилко” ЕООД, ЕИК 121571779, представлявано от Л.Б.Л., със седалище и адрес на управление гр. Разград, индустриална зона, гара Разград- птицекланица, да заплати по сметка на РС- Несебър държавна такса в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/.   Определението може да бъде обжалвано от молителя с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд – Бургас.  
19 Гражданско дело No 381/2012, VI състав Искове по КТ Н.Т.Я. ДЕЧИ-СА АД Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 14.8.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
ОСЪЖДА “Дечи СА” АД със седалище и адрес на управление: гр. С., раойон “Средец”, ул. “Гурко” № 66, представлявано от А.Г.А., да заплати на Н.Т.Я. с ЕГН **********, с адрес:***, сумата от 655.00 (шестстотин петдесет и пет) лева, представляваща неплатено трудово възнаграждение за периода 28.07.2011 г. - 30.09.2011 г., ведно с лихви за забава.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
20 НАХД No 271/2012, I състав По ЗД по пътищата Т.Е.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 31.7.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
 ОТМЕНЯ определението от 09.07.2012г. г., с което е приключено съдебното следствие, събирането на доказателствата и е даден ход на съдебни прения .  ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на от Т.Е.Д. с ЕГН **********,*** , против Наказателно постановление № 2546/2011 г. на РУП Несебър, като УКАЗВА на жалбоподателя в едноседмичен срок от съобщението да представи в РС Несебър подписана жалба.  УКАЗВА на жалбоподателя Т.Е.Д., че при неизпълнение в указания срок, производството ще бъде прекратено  
21 НАХД No 445/2012, VI състав Административни дела М.Б.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 7.8.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 31/04.06.2012 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 2, ал.6, вр. чл. 61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър е наложено на М.Б.П. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 150 лева, за нарушение по чл. 2, ал.3 от същата наредба, за това, че на 05.04.2012 г. около 18.00 часа в гр. Обзор, на ул. “Христо Ботев” е извършвала действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение на обществено място, участвайки в скандал, прераснал в бой.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
22 НАХД No 477/2012, II състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Г.Б.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 27.6.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
На осн.чл.6, ал.2 от УБДХ, съдът    Р А З П О Р Е Д И:     ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 477/12г. по описа на РС-Несебър.   ИЗПРАЩА материалите по преписка с вх.№ 5389/27.06.2012г. по описа на РУП-Несебър на РП-Несебър.   Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.  
23 ЧНД No 779/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.9.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
Уважава
24 НОХД No 780/2012, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Г.Р. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.9.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 780/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.С.М., назначена за защитник на подсъдимия Е.Г.Р., съгласно което :   ПРИЗНАВА Е.Г.Р. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***.”Л.Каравелов”, № 15, вх.„А”, ет.2, ап.3, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, барман в р-т „Малибу”, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2012г., около 05.10 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в района на х-л «Уест», в преден десен джоб на панталоните си без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество в полиетиленово пликче, съдържащо бучка бяло прахообразно вещество с нетно тегло 0.622 грама, в което се доказва наличие на амфетамин и кофеин, със съдържание на амфетамин 1 % на стойност 18.66 лева /осемнадесет лева и шестдесет и шест стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради и което на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Е.Г.Р. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.  ОТНЕМА в полза на държавата, на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, а именно - останалото количество от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ-София, както и клипс-плик с празни опаковки, като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила.  ОСЪЖДА подсъдимият Е.Г.Р. да заплати по сметка на Районен съд Несебър, сумата в размер на 37,83 лева /тридесет и седем лева и осемдесет и три стотинки/, представляваща направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 780/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Г.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Е.Г.Р.
25 НОХД No 782/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.В.П. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 12.9.2012г., в законна сила от 12.9.2012г.
ПРИЗНАВА Ц.В.П. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, неженен, управител на „ЦЛР ТУР” ООД, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2012г., около 10.50 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на алеята пред хотел „Фламинго”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка “БМВ”, модел „525” с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,65 /едно цяло шестдесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия Ц.В.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият П. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 29.08.2012г.  ОСЪЖДА подсъдимият Ц.В.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд Несебър, сумата в размер на 35,89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение, на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 782/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Ц.В.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Ц.В.П.
26 ЧГД No 772/2012, V състав Други ЧГД В.Б.Т. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ПОМОРИЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.9.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.
РАЗРЕШАВА на В.Б.Т. с ЕГН **********, .еоргиев, роден на ***г., с ЕГН **********, двамата с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, .... да продаде наследената от непълнолетния й син 1/6 /една шеста/ ид.ч. от мотоциклет „Ямаха 500” с ДК№ ....... с рама № 2YLO22828, цвят – тъмно син металик.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
27 НАХД No 344/2011, VI състав Административни дела ГОЛДЕН БЪГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.8.2011г., в законна сила от 13.9.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201161/02.03.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “Г.б.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. В. Т., бул. “Б.” № *, ЕИК *********, представлявано от С.М.А., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 62, ал.1 от КТ, за това, че на 25.11.2010 г. в 14.00 часа е допуснал до работа в халето с машина за пресоване на отпадъци на сметището,ь находящо се в землището на с. Равда, общ. Несебър, С.К.П. с ЕГН **********, като “общ работник”, без сключен трудов договор в писмена форма.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
28 НОХД No 517/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.Т. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 13.9.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 517/2012 г. по описа на РС–Несебър, а именно с.с. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.К.Т. със защитник адв.Антон Ж. споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.К.Т., роден на ***г. в гр.Хасково, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2012г., около 15.15 часа, на третокласен път 9061, в близост до кръстовището за с.Тънково, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Деу Матиз” с рег.№ ......., с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,59 промила, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 258/02.05.2012г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, с влязла в законна сила на 15.01.2009г. присъда по НОХД № 24/2009г., по описа на РС-Кърджали, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, във вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 /ДВЕСТА/ часа, годишно, за две поредни календарни години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 2, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия И.К.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 24.04.2012г.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.К.Т. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 49.80 лв. (четиридесет и девет лева и осемдесет стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №517/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  
И.К.Т.
29 НАХД No 503/2012, VI състав По ЗД по пътищата ИВ ТРАНС ООД РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 9.8.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0237699 на ОДМВР- Бургас, с който на основание чл. 189, ал.4, вр. чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено на “Ив т.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. ....... представлявано от управителя С.М.С., ЕИК ****, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство № 0542.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
30 НОХД No 626/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Й.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 626/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно С.С. – прокурор в РП-Несебър и адв.П. *** - упълномощен защитник на подсъдимия А.Й.Н. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА А.Й.Н., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, мениджър по продажби в Агенция за недвижими имоти, с постоянен адрес:***, к.к.Слънчев бряг, ........................ настоящ адрес:***, к.к.Слънчев бряг, к............... за ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2012г., около 04.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея в близост до хотел „Вела”, управлявал МПС - лек автомобил „Фолксваген Кади” с рег. № ......., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК А.Й.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание.чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият А.Й.Н. е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 20.06.2012г.    
А.Й.Н.
31 НОХД No 785/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между С.С. – районен прокурор в РП- Несебър, обвиняемата К.И. и нейния защитник адвокат Д.А. , споразумение по НОХД № 785/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  К.К.И. - родена на ***г***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН **********.  ЗА ВИНОВНА в това, че на 03.08.2012г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на алея пред дискотека "Гранд", чрез използване на специален начин - ловкост отнела чужда движими вещи - 14 каратов златен синджир с тегло 17.18 грама на стойност 1200 /хиляда и двеста/ лева, от владението на И. Т.С, роден на ***г. в Латвия, без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е върната - престъпление по чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1 от НК.  НАЛАГА на основание чл.197, т.3, във вр.с чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемата К.К.И. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата К.К.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 785/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.К.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
К.К.И.
32 НОХД No 791/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.О.А. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.9.2012г., в законна сила от 17.9.2012г.
ПРИЗНАВА И.О.А. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2012година около 18.00 ч. на път ІІІ-906, на 43 км. посока гр.Варна – гр.Бургас, в близост до язовир “Порой” управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка “БМВ 318”, с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,90 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест “Дрегер 7410+”, фабр.№0106, поради и което на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 ал.1, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 /четири/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание четири месеца „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 791/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.О.А. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
И.О.А.
33 ЧНД No 792/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.9.2012г., в законна сила от 17.9.2012г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на В. С. В. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-2164/2012г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.Д.П. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране  
34 НОХД No 793/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.С.В. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.9.2012г., в законна сила от 17.9.2012г.
ПРИЗНАВА В.С.В. - роден на *** год. в гр.Добрич, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, строител в гр.Обзор ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2012 год. около 22.35 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по второстепенен път на разклона на главен път І-9, в близост до почивни бази „Елит” и „Чавдар”, управлява моторно превозно средство – л.а. “ Сааб 9000” с ДК№ **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.43 /едно цяло четиридесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест 7410+ с №0082, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 30.12.2009 год. по НОХД № 1054/09г. по описа на СРС, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради и което на основание чл.343б ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1, 2 и т.6,вр.с ал.3 т.1 и 3,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 24/двадесет и четири/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24/двадесет и четири/ месеца,  -безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 100 часа годишно за срок от две поредни календарни години.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия В.С.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 22 /двадесет и два/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия В. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 08.09.2012 год..  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 793/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо В.С.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    
В.С.В.
35 НОХД No 796/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.В.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.9.2012г., в законна сила от 17.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев –прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър, подсъдимия Е.В.К. /със снета по делото самоличност/ и адв. П.А. ***, упълномощен защитник на подсъдимия, съгласно което: Е.В.К. – род.на ***год. гр.Никопол, Украйна, с адрес на постоянно пребиваване: България, гр.Д., бул.”25 – ти септември”, №39, ет.11, ап.102, украинец, украински гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент, ЛНЧ №1001953445, № на разрешение за пребиваване №700768374 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2012година около 00.00 ч. в гр.Несебър, община Несебър в близост до Здравната къща, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “БМВ 320 Д”, с рег. №****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно - 1.29 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест “Дрегер 7410+”, №0106, поради и което на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪДЖА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца,  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 14.09.2012 год.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 796/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че е отпаднало основанието за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.В.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    
Е.В.К.
36 ЧНД No 801/2012, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
ПРОВЕДЕН РАЗПИТ
37 ЧНД No 802/2012, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
ПРОВЕДЕН РАЗПИТ
38 НАХД No 321/2012, VI състав Административни дела В.Б.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.7.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 11010167/06.03.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл. 65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) е наложено на В.Б.Б. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 300 лева, за нарушение по чл.8, ал. 2, вр. ал.1, т.6 от НВМОП, за това, че на 02.04.2009 г. в гр. Несебър, в качеството на упълномощено длъжностно лице е нарушил НВМОП, като при наличие на нормативно задължение за това, в утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертата при критерий икономически най-изгодната оферта, не се съдържат точни указания за определяне на оценката по два от показателите: качество на предлаганите от кандидата стоки и срок на доставка.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
39 НАХД No 329/2012, VI състав Административни дела А.К.Ш. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.7.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11010049/06.03.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл. 65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) е наложено на А.К.Ш. с ЕГН **********,***, административно наказание „глоба” в размер на 300 лева, за нарушение по чл. 21, ал.1, т.3, вр. чл. 201 ал.1 от НВМОП, за това, че на 25.03.2009 г. в гр. Н., в качеството на член на комисия, назначена със заповед № 136/25.03.2009 г. на заместник-кмета на Община Н. за провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет “Изграждане на паркинги на територията на гр. Н.” по пет обособени позиции, заедно с останалите четирима членове на комисията- В.Р., М.В., К.В. и Д.С., е нарушила НВМОП, като при наличие на нормативно задължение за това, не е предложила за отстраняване от участие в процедурата участника “С.” ЕООД- гр. Н., чиято оферта е непълна и не отговаря на предварително обявените условия на възложителя- не са представени доказателствата за техническите възможности и квалификация на подизпълнителя ЕТ “Н. Д.Димитров”- гр. Н., а именно: референции за добро изпълнение, копие от застраховка “Професионална отговорност”, копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
40 НЧХД No 606/2012, IV състав НЧХД В.Г.А.,
К.П.К.
Г.В.З. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 3.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
Производството е образувано по повод подадената тъжба от В.Г.А., ЕГН **********,***, и К.П.К., ЕГН **********,***, против Г.В.З., ЕГН **********,***, посочен като подсъдим и граждански ответник, и З.к. „Л.И.” АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх”, № 51. Предвид на това, че тъжбата не отговаря на изискванията на чл.81, ал.1 от НПК, на А. е било указано да конкретизира същата като отправи конкретно обвинение от всеки един от тъжителите против подсъдимия, а именно липсва диспозитив за всеки един с конкретното описание на обвинение като дата, час, място на извършване на деянието и подробно описание на същото. В дадения срок е депозирана тъжба /допълнение/, с която не са били изпълнени изискванията на закона. Нито в тъжбата, нито в направеното уточнение, е посочено по какъв начин са причинени посочените телесни повреди- липсва описание на действията на подсъдимия. Посочването единствено на „предизвиква ПТП” е абсолютно недостатъчно. Необходимо е да се визират конкретни действия като се посочи какъв автомобил е управлявал подсъдимия- марка, модел и регистрационен номер, какви действия е предприел, по какъв начин е предизвикал произшествие с мотоциклета на тъжителите, какви нарушения на правилата за движение е допуснал, вследствие на които са били нанесени телесните повреди. Горното се налага с оглед преценката за наличието или липсата на виновно поведение от страна на подсъдимия и съответно дали неговите действия са в пряка причинна връзка с нанесените увреждания както на мотоциклета, така и на управляващия и пътника му. Всичко това следва да бъде изложено както в обстоятелствената част на тъжбата, така и в заключителната такава, където като диспозитив следва да се посочи конкретното обвинение, в което се опишат действията, с които подсъдимия е извършил деянието, квалифицирано като престъпление, да се посочи правната квалификация на същото. В случая повдигнатото обвинение в първоначалната и в последващата тъжба е посочено само, че Г.З. предизвикал ПТП /как?/, с което причинил посочени телесни повреди, което е недостатъчно. Липсата на конкретно обвинение винаги нарушава правото на защита на подсъдимия до степен да не знае срещу какви факти да се защитава. Тъжбата следва да отговаря на изискванията на обвинителен акт като в нея се посочат релевантните за деянието факти и обстоятелства, както и конкретни действия на подсъдимия. Именно последните ще бъдат предмет на преценка от съда при постановяване на крайния си акт. В тази връзка са били дадени указания на тъжителите, които не са били изпълнени. Същите са били уведомени, че при неизпълнение производството ще бъде прекратено.  С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че тъжбата не отговаря на изискванията на чл. 81 от НПК, поради което и на основание чл. 24, ал.4, т.2 от НПК  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 606/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на тъжителите.  
41 НОХД No 804/2012, V състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.А.Щ. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 20.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 804/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.С.Д., упълномощен защитник на подсъдимия Л.А.Щ., съгласно което:   ПРИЗНАВА Л.А.Щ. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, основно образование, женен, неосъждан, управител "Прима Пласт" ЕООД, Булстат 147130603, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2009год. в гр.Несебър, обл. Бургас, в търговски обект в курортен комплекс Слънчев бряг, до хотел «Нептун», стопанисван от ЕТ "Лъки -Л.Щ." - Л.А.Щ., ЕИК *****, без съгласието на притежателите на изключителните права: NIKE INTERNATIONAL LIMITED /Найк Интернешънъл Лимитед ООД/, със седалище и адрес на управление САЩ, щата Орегон, 97005-6453, Бийвъртън, ул."Бауърмен Драйв" №1, притежател на изключителното право на собственост върху всички регистрирани марки на "Nike", регистрирани за стоки от клас 25 - облекло, представлявано в РБългария от ""Арсис Консултинг" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***** и   - ADIDAS AG /Адидас АГ/ със седалище и адрес на управление: Германия, Херцогенаурах , ул."...............притежател на изключителното право на собственост върху следните марки: словна марка "ADIDAS", регистрирана с per.№ 005271580 с дата на регистрация 28.07.2006г. със срок за закрила до 28.07.2016г., регистрирана за стоки от клас 25-облекло, представлявано за РБългария от "Арсис консултинг" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК *****,   използвал в търговската си дейност изброените по - горе марки, обект на тези изключителни права, без правно основание, а именно:   - предлагал за продажба и съхранявал с тази цел - 480 /четиристотин и осемдесет/ броя спортни обувки - маратонки, с изобразени знаци, които фигурират върху: език, стелка, пета, странично на спортната обувка, форт - надпис Nike и/или геометрична фигура, наподобяваща стик за голф или хокей; само словен или само образен елемент, без съгласието на притежателя на изключителното право върху търговската марка - NIKE INTERNATIONAL LIMITED /Найк Интернешъкъл Лимитед ООД/, а така също предлагал за продажба и съхранявал с тази цел 60 /шестдесет/ броя спортни обувки - маратонки, с изобразени знаци, които фигурират върху език, стелка, пета, странично на спортната обувка "ADIDAS", и/или геометрична фигура, представляваща три плътни успоредни ленти, нарастващи от ляво надясно, без съгласието на притежателя на изключителното право върху търговската марка - ADIDAS AG /Адидас АГ/, поради и което на основание чл.172б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т. 2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ГЛОБА” в размер на 1500 / ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН / ЛЕВА.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2 , т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА, като се явява и подписва пред пробационния служител или определено за това лице, ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА.  ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл.172б, ал.6 от НК веществените доказателства, както следва: 480 /четиристотин и осемдесет/ броя спортни обувки - маратонки, с изобразени знаци, които фигурират върху: език, стелка, пета, странично на спортната обувка, форт - надпис Nike и/или геометрична фигура, наподобяваща стик за голф или хокей; само словен или само образен елемент и 60 /шестдесет/ броя спортни обувки - маратонки, с изобразени знаци, които фигурират върху език, стелка, пета, странично на спортната обувка "ADIDAS" и или геометрична фигура, представляваща три плътни успоредни ленти, нарастващи от ляво надясно, находящи се на съхранение в ОД на МВР Бургас, като ПОСТАНОВЯВА същите да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане на споразумението в сила.  ОСЪЖДА подсъдимият Л.А.Щ. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд Несебър, сумата в размер на 165,00 лева /сто шестдесет и пет лева /, представляваща направени по делото разноски.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение, на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 804/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.А.Щ. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.    
Л.А.Щ.
42 НОХД No 805/2012, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.З.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 20.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 805/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж., упълномощен защитник на подсъдимия Х.З.И., съгласно което:  ПРИЗНАВА Х.З.И. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българи, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан – реабилитиран, работи като стругар и ВиК инсталации на частно, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2012г., около 23.00 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, на плажната ивица пред заведение „Гуаба", находящо се пред хотел „Виктория”, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества: 1/един/ брой полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 17,636 грама /седемнадесет цяло шестотин тридесет и шест грама/, със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол – 0,20 /нула цяло и двадесет/ теглови процента, на стойност 105,82 лева /сто и пет лева и осемдесет и две стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, наложеното на И. наказание седем месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.   ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл.354а, ал.6 от НК веществени доказателства по делото, както следва: остатъка от наркотичното вещество, предадено за съхранение на ЦМУ, отдел „МРР-НОП” – гр.София и два броя прозрачни полиетиленови плика – малък и голям, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на настоящото споразумение.  ОСЪЖДА подсъдимият Х.З.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд Несебър общо сумата в размер на 44,68 лева /четиридесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение, на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 805/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.З.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Х.З.И.
43 Гражданско дело No 707/2012, II състав Други дела РУСМЕДИЯКОМ ООД ПРОПЕРТИС - СДС ООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 31.8.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 707/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
44 ЧНД No 472/2012, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 3.8.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на В.К.С. с ЕГН ********** по НОХД № 1344/2010г., НОХД № 1278/2010г., НОХД № 29/2011г. и НОХД № 402/2011г., всички по описа на РС-Благоевград и НОХД № 218/2012г. по описа на РС-Несебър, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание – осем месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложеното на С. по НОХД № 1344/2010г. на РС-Благоевград наказание – ГЛОБА в размер на 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.  НАЛАГА на основание чл.67, ал.3 от НК на С., по време на изпитателния срок пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител по график, определен от служителя.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-гр.Несебър, а за осъденото лице, считано от получаване на съобщението за това.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Определението бе обявено в 16.00 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.  След влизане в сила на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на РП-Несебър и бюро „Съдимост” при РС-Благоевград.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.05 часа с прочитане определението на съда.  
В.К.С.
45 ЧНД No 479/2012, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.9.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на А.Д.Ч. с ЕГН ********** по НОХД № 168/2005г. и НОХД № 870/2009г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Ч. по НОХД № 226/2012г. и НОХД № 288/2012г., двете на РС-гр.Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното на Ч. общо най-тежко наказание по НОХД № 226/2012г. и НОХД № 288/2012г., двете на РС-гр.Несебър – две години лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание – две години и шест месеца лишаване от свобода времето, през което осъденият Ч. е търпял наказание лишаване от свобода по НОХД № 288/2012г. на РС-Несебър, считано от 21.06.2012г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 14.45 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Несебър, на бюро „Съдимост” при РС-Поморие и на Затвора-гр.Бургас за сведение и изпълнение.   Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.50 часа с прочитане определението на съда.  
А.Д.Ч.
определено общо наказание
46 НОХД No 812/2012, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Л.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 21.9.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между МАРИЯН ЧЕРНАЕВ – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия И.Л.П. /със снета по делото самоличност/ и адв. Д.Б. ***- сл.защитник на подсъдимия, съгласно което:  И.Л.П. - роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2012год. около 02.10 часа в к.к."Слънчев бряг", на алеята до х-л "Феникс" в раницата си, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - един брой найлонов плик, съдържащ суха зелена растителна маса, определяща се като - коноп с нето тегло 6,640гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,50% на стойност 39,84лв. /тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/, съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради и което на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 5/пет/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание пет месеца „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  НАЛАГА на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК на подсъдимия И.Л.П. наказание «Глоба» в размер на 1000 / хиляда/ лева.  ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, както следва: самозалепващ плик, съдържащ найлонов плик с размери 19/15см, съдържащ суха, зелена тревна маса – коноп с нетно тегло 6,140 грама със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 1,50%, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на настоящото споразумение.  ОСЪЖДА подсъдимият И.Л.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд Несебър общо сумата в размер на 59,72 лева /петдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/, представляваща направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 812/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:       След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Л.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    
И.Л.П.
47 НОХД No 341/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.Х.,
К.К.П.,
В.А.Р.,
Х.К.Б.,
Д.И.Т.
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 341/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимите К.Х., К.П., В.Р., Д.Т. и Х.Б. със защитник адв.Желев от АК-гр.Бургас споразумения, съгласно които:  ПОДСЪДИМИЯТ К.К.Х., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, настоящо местопребиваване – Палатков лагер до Гробищния парк гр.Несебър се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода от средата на м.01.2012 год. до 02.02.2012 год., в гр.Несебър - северна промишлена зона, от складова база стопанисвана от „Кольо Фичето" ЕО0Д, находяща се до бетонов възел „ХИТ", при условията на продължавано престьпление, повторност и немаловажен случай, отнел от владението и без съгласието на „Кольо Фичето" ЕООД, представлявано от Управителя Георги Д. Пеев с ЕГН **********, движими вещи на обща стойност 974,94 лв./деветстотин седемдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:  - На неустановена дата в периода от средата на м.01.2012 год. до 01.02.2012год., след предварителен сговор и в съучастие с К.К.П. с ЕГН ********** и В. А. Р. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел 8 бр. метални триноги с единична цена 19,52 лв., на обща стойност 156,16 лв., 13 бр. долна част от телескопични подпори и 14 бр. горна част от телескопични подпори на обща стойност 233,14 лв.;  - На 02.02.2012 год., около 19.00 часа, след предварителен сговор и в съучастие с К.К.П. с ЕГН **********, В.А. РИБ0ВА с ЕГН **********, Д.И.Т. с ЕГН ********** и Х.К.Б. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел 7 бр. метални триноги с единична цена 19,52 лв., на обща стойност 136,64 лв., и 26 бр. телескопични подпори с единична цена 17,26 лв., на обща стойност 449,00 лв., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието, в „Затворническо общежитие от закрит тип”.  ПОДСЪДИМИЯТ К.К.П., роден на ***г. в гр.Сунгурларе, с ЕГН **********, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, настоящо местопребиваване – Бетонов възел „Хит А” ЕООД гр.Несебър се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода от средата на м.01.2012 год. до 02.02.2012 год., в гр.Несебър - северна промишлена зона, от складова база стопанисвана от „Кольо Фичето" ЕООД, находяща се до бетонов възел „ХИТ", при условията на продължавано престъпление, повторност и немаловажен случай, отнел от владението и без съгласието на „Кольо Фичето" ЕООД, представлявано от Управителя Георги Д. Пеев с ЕГН **********, движими вещи на обща стойност 974,94 лв./деветстотин седемдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:  - На неустановена дата в периода от средата на м.01.2012 год. до 01.02.2012год., след предварителен сговор и в съучастие с К.К.Х. с ЕГН ********** и В. А. Р. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел 8 бр. метални триноги с единична цена 19,52 лв., на обща стойност 156,16 лв., 13 бр. долна част от телескопични подпори и 14 бр. горна част от телескопични подпори на обща стойност 233,14 лв.;  - На 02.02.2012 год., около 19.00 часа, след предварителен сговор и в съучастие с К. К. Х. с ЕГН **********, В.А.Р. с ЕГН **********, Д. И. Т. с ЕГН ********** и Х.К.Б. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел 7 бр. метални триноги с единична цена 19,52 лв., на обща стойност 136,64 лв., и 26 бр. телескопични подпори с единична цена 17,26 лв., на обща стойност 449,00 лв., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието, в „Затворническо общежитие от закрит тип”.  ПОДСЪДИМАТА В.А.Р., родена на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, без образование, омъжена, осъждан - реабилитирана, безработна, с постоянен адрес:***, настоящо местопребиваване – Бетонов възел „Хит А” ЕООД гр.Несебър се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че в периода от средата на м.01.2012 год. до 02.02.2012 год., в гр.Несебър - северна промишлена зона, от складова база стопанисвана от „Кольо Фичето" ЕООД, находяща се до бетонов възел „ХИТ", при условията на продължавано престъпление и немаловажен случай, отнела от владението и без съгласието на „Кольо Фичето" ЕООД, представлявано от Управителя Георги Д. Пеев с ЕГН **********, движими вещи на обща стойност 974,94 лв./деветстотин седемдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:  - На неустановена дата в периода от средата на м.01.2012 год. до 01.02.2012 год., след предварителен сговор и в съучастие с К.К.Х. с ЕШ ********** и К.К.П. с ЕГН **********, като съизвършител, отнела 8 бр. метални триноги с единична цена 19,52 лв., на обща стойност 156,16 лв., 13 бр. долна част от телескопични подпори и 14 бр. горна част от телескопични подпори на обща стойност 233,14 лв.;  - На 02.02.2012 год., около 19.00 часа, след предварителен сговор и в съучастие с К.К.Х. с ЕГН **********, К.К.П. с ЕГН **********, Д.И.Т. с ЕГН ********** и Х.К.Б. с ЕГН **********, като съизвършител, отнела 7 бр. метални триноги с единична цена 19,52 лв., на обща стойност 136,64 лв., и 26 бр. телескопични подпори с единична цена 17,26 лв., на обща стойност 449,00 лв., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ПОДСЪДИМИЯТ Х.К.Б., роден на ***г. в гр.Обзор, с ЕГН **********, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това че: на 02.02.2012 год., около 19.00 часа, в гр.Несебър - северна промишлена зона, от складова база стопанисвана от „Кольо Фичето" ЕООД, находяща се до бетонов възел „ХИТ", при условията на немаловажен случай, след предварителен сговор и в съучастие с Д.И.Т. с ЕГН **********, В. ЮВА Р. с ЕГН **********, К.К.Х. с ЕГН ****** и К.К.П. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел от владението и без съгласието на „Кольо Фичето" ЕООД, представлявано от управителя Георги Д. Пеев с ЕГН **********, движими вещи на обща ност 585,64 лв./петстотин осемдесет и пет лева и шейсет и четири стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 7 бр. метални триноги с единична цена 19,52 лв., на обща стойност 136,64 лв., и 26 бр. метални подпори с единична цена 17,26 лв., на обща стойност 449,00 лв., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.5, в
К.К.Х.
К.К.П.
В.А.Р.
Х.К.Б.
Д.И.Т.
48 ЧНД No 821/2012, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:  НАЗНАЧАВА адв. С.В.М. *** за защитник на Нермин Енвер Кетен от гр. Велики Преслав, с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-2239/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
49 НОХД No 822/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 822/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М.Ч.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Д.В.М. и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно което:  Обвиняемият Д.В.М., роден на ***год. в гр.П., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2012 г. в 05.00 часа в курортен комплекс ”С.с.”, по главната алея в близост до хотел „С.”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Ф.г.*”, с ДК№ ******, собственост на „Т.р.и.” ЕООД, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.66 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, вр. чл. 37 т.7 от НК обвиняемия Д.В.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Д.В.М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 13.09.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.В.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 34.52 (тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 822/2012 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Д.В.М. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.    
Д.В.М.
50 НОХД No 823/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 823/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: А.П.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия А.А. Мартинов и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:  Обвиняемият А.А. МАРТИНОВ, роден на ***г. в гр.Москва, Руска Федерация, руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, шофьор, с постоянен и настоящ адрес: Руска Федерация, гр.Москва, ул..........................., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2012 г., около 03.30 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея в близост до хотел „Арда”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Митцубиши Паджеро” с рег. № ...........с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.91 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза № 851/19.09.2012г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия А.А. Мартинов наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия А.А. Мартинов от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият А.А. М.......е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 18.09.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия А.А. Мартинов с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 112.92 (сто и дванадесет лева и деветдесет и две стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 823/2012г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.А. М...... мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
А.А.М.
51 НОХД No 824/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Е.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
на основание чл.382, ал.6 от НПК   О П Р Е Д Е Л И:     ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато между Районна прокуратура- Н., защитника на обвиняемия - адв.С.М. и обвиняемият Н.Е.К., както следва:   Обвиняемият Н.Е.К. се признава за виновен в това, че на 14.09.2012 год. около 06.50ч. в гр. Н., кв. ”С.с.”, до ресторант „С.с.”, е управлявал МПС- лек автомобил марка „Ф.М.”, рег. №****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1.43 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза №838/14.09.2012год. на БНТЛ при ОД МВР Бургас – Престъпление по чл.343б, ал.1 НК.   Престъплението е извършено при форма на вината” пряк умисъл”.   За посоченото в т.1 на това споразумение престъпление по чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК на обвиняемия Н.Е.К. се определя наказание “ПРОБАЦИЯ”, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа за срок от 1 година.  На основание чл.343г, вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на обвиняемият се налага и наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца.  На основание чл.59, ал.4 от НК се зачита времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемият е било отнето по административен ред, считано от 14.09.2012 год.   От престъплението няма причинени имуществени вреди.   Разноски по делото в размер на 34.52 лв. се възлагат в тежест на обвиняемия.    ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК: ОБВИНЯЕМ:   /М.Ч./ /адв.С.М./ /Н.К./      СЪДЪТ, като взе предвид, че така постигнатото между страните споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити и не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 824/2012 г. по описа на РС- гр.Н., а именно: М.Ч.- прокурор в РП-гр.Н., обвиняемия Н.Е.К. и неговия защитник адв.С.М., съгласно което:  Обвиняемият Н.Е.К., роден на *** г. в гр.Ш., с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, продавач, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2012 г. около 06.50 ч. в гр. Н., кв. ”С.с.”, до ресторант „С.с.”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ф.”, модел “М.” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.43 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б. ”б”от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 (сто и двадесет) часа за една календарна година.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Н.Е.К. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Н.Е.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 14.09.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Е.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 34.52 (тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 824/2012 г. по описа на РС - Н..  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Н.Е.К. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.Е.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Н.Е.К.
52 ЧНД No 829/2012, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:  НАЗНАЧАВА адв. А.И.Ж. *** за защитник на С. Б. С. от гр. София, с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство ]Ч2 14-1122/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно  
53 НОХД No 830/2012, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Б.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 25.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 830/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия С.Б.С. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият С.Б.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2012 г. около 16.30 ч. в курортен комплекс ”Слънчев бряг” пред х-л ”Кубан” без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- коноп с нетно тегло 0.341 грама със съдържание на тетрохидроканабинол 8.10 % на стойност 2.046 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С.Б.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 54.12 (петдесет и четири лева и дванадесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХдело № 830/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
С.Б.С.
54 НОХД No 831/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.Ж. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 25.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 831/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Х.Д.Ж. и неговия защитник- адв.Ж., съгласно което:   Обвиняемият Х.Д.Ж., роден на *** ***, с постоянен: гр.Б., община Б., област Б., ж.к. ”Б.М.” № .., вх.3, ет.1, ап.1, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, старши машинен оператор в „М.Ч.М.- Б.” ЕАД, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2012 г., около 00.40 ч. в гр. Свети Влас, по ул. ”Васил Левски”, в близост до № 5, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Мицубиши” с рег. № ........, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно: 0.88 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден за деяние по чл.343б ал.1 от НК с влязло в сила на 16.07.2010 г. определение по НОХД № ..../2010 г. по описа на РС- Б., поради което и на основание чл.343б, ал.2 вр. с ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца, при периодичност 2 (два) пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца.   - Поправителен труд за срок от 4 (четири) месеца, който да се изпълнява по месторабота в „М.Ч.М.- Б.” ЕАД, включващ удръжки от трудовото му възнаграждение в размер на 10% месечно.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Х.Д.Ж. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 12 (дванадесет) месеца.   ПРИСПАДА на основание чл... ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Х.Д.Ж. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 08.06.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 831/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
Х.Д.Ж.
55 НАХД No 417/2012, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.П.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.8.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
ПРИЗНАВА П.П.Д. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2012 г. около 21.00 часа в гр. Обзор, общ. Несебър, по ул. “Славянска” е управлявал лек автомобил “Мерцедес 6230” с рег. № **** без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред- с НП № 877/16.05.2011 г. на началника на ІV-то РУМВР към ОДМВР- Варна, влязло в сила на 02.07.2011 г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1 000.00 (хиляда) лева.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.       РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
П.П.Д.
Мотиви от 6.8.2012г.
Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпило постановление от 08.06.2012 г. на прокурор при Районна прокуратура- Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия П.П.Д. с ЕГН **********,***, за това, че на 23.02.2012 г. около 21.00 часа в гр. Обзор, общ. Несебър, по ул. “Славянска” е управлявал лек автомобил “Мерцедес 6230” с рег. № **** без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред- с НП № 877/16.05.2011 г. на началника на ІV-то РУМВР към ОДМВР- Варна, влязло в сила на 02.07.2011 г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК.  В съдебно заседание обвиняемият Д. се явява лично. Признава, че е извършил описаното в постановлението на прокурора деяние. Не сочи доказателства. Изразява съжаление за извършеното деяние. Моли да му бъде наложено наказание “глоба” в минималния размер, предвиден от закона.  За Районна прокуратура- Несебър не се явява представител в съдебното заседание, редовно уведомени.  Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  На 23.02.2012 г. около 21.00 часа в гр. Обзор, в близост до тото-пункта в началото на града, свид. М.Г. и Т.Б.- служители на МВР спрели за проверка л.а. “Мерцедес 6230” с рег. № ****, управляван от обвиняемия П.Д.. При извършената проверка последният не представил свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него, като заявил, че ги е забравил в дома си. За това нарушение му бил съставен АУАН № 496/23.02.2012 г. След извършена справка било установено, че обвиняемият е неправоспособен водач. Не било подновено издаденото му свидетелство за управление на МПС, чийто срок изтекъл на 26.02.2011 г. Наред с това, било установено, че същият вече е бил санкциониран за управление на МПС без нужната правоспособност.  Видно от приложеното по делото наказателно постановление № 877/16.05.2011 г. на началника на ІV-то РУМВР- Варна, влязло в сила на 02.07.2011 г., обвиняемият Д. е бил санкциониран за нарушение по чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.  Изложената фактическа обстановка се установява от приложените по ДП № 14-145/2012 г. по описа на РУП- Несебър писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК.  При така установената фактическа обстановка съдът приема, че с деянието си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. От обективна страна, същият е управлявал лекия автомобил без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред- с НП № 877/16.05.2011 г. на началника на ІV-то РУМВР към ОДМВР- Варна, влязло в сила на 02.07.2011 г. От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл от обвиняемия. Същият е съзнавал, че не притежава свидетелство за управление на МПС, както и че вече е наказван за такова деяние. Съзнавал е общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване.  Съдът намира, че са налице условията за освобождаване на обвиняемия Д. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание- същият е пълнолетен, от приложеното по досъдебното производство свидетелство за съдимост е видно, че към момента на деянието не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК, за извършеното престъпление законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до две години, от престъплението не са настъпили имуществени вреди.  При определяне наказанието на обвиняемия Д., съдът взе предвид относително ниската степен на обществена опасност на деянието, както и необремененото съдебно минало обвиняемия, направените от същия признания пред съда и разкаянието за извършеното деяние. Преценявайки изложените обстоятелства, съдът счете, че на обвиняемия следва да бъде наложено наказание „глоба” в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл.78а от НК, а именно 1000 лева. Така определеното наказание се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното престъпление, както и на степента на обществена опасност на обвиняемия и е достатъчно за постигане целите на наказанието, залегнали в чл.36 от НК.  Мотивиран от горното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПРИЗНАВА П.П.Д. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2012 г. около 21.00 часа в гр. Обзор, общ. Несебър, по ул. “Славянска” е управлявал лек автомобил “Мерцедес 6230” с рег. № **** без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред- с НП № 877/16.05.2011 г. на началника на ІV-то РУМВР към ОДМВР- Варна, влязло в сила на 02.07.2011 г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1 000.00 (хиляда) лева.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.       РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
56 НОХД No 458/2012, VI състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ж.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 26.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 458/2012 г. по описа на РС- гр.Н., а именно: А.П.- прокурор в РП- гр.Н., адв. П.Ч. ***- защитник на подсъдимия Д.Д. и подсъдимият Д.Ж.Д., съгласно което   Подсъдимият Д.Ж.Д., роден на ***г. в гр.П., с постоянен и настоящ адрес:*** ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, товаро-разтоварач в „Ж.” ООД с БУЛСТАТ ********* се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 08.08.2011г. до 02.12.2011г., в с.Оризаре, общ.Н., на ул.”И.” № *, е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК” ЕАД- Б., представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., чрез монтиране във водопроводната шахта на имота мека връзка на мястото на водомера, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в, ал.1, вр. с чл. 55 ал.2, б. „б”, вр. чл. 42а от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /шест/ месеца при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца;  - „Поправителен труд” по месторабота на обвиняемия в „Ж.” ООД с ЕИК *********, за срок от 3/три/ месеца, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на държавата.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3, вр. чл.234в, ал.1 от НК на подсъдимия Д.Ж.Д. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” до петнадесет хиляди лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Ж.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 12.00 (дванадесет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 458/2012г. по описа на РС- гр.Н..  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Ж.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Б. в 7-дневен срок от днес.  
Д.Ж.Д.
57 НОХД No 463/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.М.П.,
А.С.П.
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 26.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимите П.М.П. и А.С.П. /със снета по делото самоличност/ и адв. С.М. ***- сл.защитник на двамата подсъдими, съгласно което:  ПРИЗНАВА П.М.П. - роден на ***г. в гр.Пловдив, постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, пълнач на бензиностанция, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2011г., около 22.00 часа, в гр.Свети Влас, кв.Русалка № 1, от външен бар към ресторант „Чевермето”, в съучастие с А.С.П. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на спициален начин – ловкост, изразяваща се в покатерване и прескачане на ограда с височина около 1.90-2.00 метра, и чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел от владението и без съгласието на Г.М.Я. ***, един брой DVD-плеър „Елит” със сер.№ 0703011603210, със захранващ кабел, на стойност 32,27 лева, 1бр.DVD-плеър „LG” със сер.№ 410HZ03015, с един брой субуфер /тонколона/ и захранващ кабел, на стойност 222,62 лева – всички вещи на обща стойност 254,89 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били върнати - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и трето, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради и което на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и трето, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК вр. чл с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”, при следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца при периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца;   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно, за една година.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.М.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 25,46 лева (двадесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща 1/2 част от направени по делото разноски.  ПРИЗНАВА А.С.П. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2011г., около 22.00 часа, в гр.Свети Влас, кв.Русалка № 1, от външен бар към ресторант „Чевермето”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с П.М.П. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на спициален начин – ловкост, изразяваща се в покатерване и прескачане на ограда с височина около 1.90-2.00 метра, и чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел от владението и без съгласието на Г.М.Я. ***, един брой. DVD-плеър „Елит” със сер.№ 0703011603210, със захранващ кабел, на стойност 32,27 лева, 1бр.DVD-плеър „LG” със сер.№ 410HZ03015, с един брой субуфер /тонколона/ и захранващ кабел, на стойност 222,62 лева – всички вещи на обща стойност 254,89 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били върнати - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.второ и трето, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради и което на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл.второ и трето, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”, при следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца при периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно, за една година.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 25,46 лева (двадесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща 1/2 част от направени по делото разноски.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 463/2012г. по описа на РС-Несебър, поради изчерпване на предмета на делото.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимите, с оглед изхода на делото мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо П.М.П. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо А.С.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.     2.    С оглед изхода на делото и на основание чл. 59, ал. 1 от НК , съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРИСПАДА от наложеното наказание „Пробация” на осъдения П.М.П. с ЕГН **********, времето през което лицето е било с взета мярка за неотклонение„Задържане под стража”, за периода от 24.09.2012 г. до 26.09.2012г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
П.М.П.
А.С.П.
58 НОХД No 484/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът    Р Е Ш И :    ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязло в сила протоколно определение № 107 от 02.07.2012г., постановено по НОХД № 484/2012г. по описа на РС-гр.Несебър, с което съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение, съгласно което на Г.И.М. с ЕГН ********** е наложена следната пробационна мярка - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 250 /двеста и петдесет/ часа за срок от 2 /две/ години, като същата да се счита в размер на общо 250 часа за срок от две години.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
Г.И.М.
Мотиви от 10.9.2012г.
59 НОХД No 837/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 26.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 837/2012 г. по описа на РС- гр.Н., а именно: А.П.- прокурор в РП-гр.Н., обвиняемата С.Г.М. и нейния защитник адв. Т.П.-Т., съгласно което:  Обвиняемата С.Г.М., родена на ***г. в М., с ЕГН **********, българка, български гражданин, с висше образование, неомъжена, неосъждана, брокер, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 17.09.2012 г., около 01.00 часа, в курортен комплекс “С.Б.”, общ. Н., в близост до „М.с.”, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил марка „П.***” с рег.№ В 0030 НА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.42 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”, от НК, я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при периодичност два пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия С.Г.М. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата С.Г.М. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 17.09.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата С.Г.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 34.52 (тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 837/2012 г. по описа на РС - Н..  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемата С.Г.М. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата С.Г.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
С.Г.М.
60 НАХД No 307/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.В. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.8.2012г., в законна сила от 28.9.2012г.
ПРИЗНАВА В.К.В. - роден на ***г. в гр.Стара Загора, бълг.гражданин,ромска етническа група, неженен, неосъждан,без образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес *** , ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че :  При условията на продължавано престъпление, в периода от 09.08.2011г. до 21.02.2012г. на територията на с. Гильовца и с.Тънково, общ.Несебър е извършил следното : на 09.08.2011г. около 21.20ч. в с.Гильовца, общ.Несебър, на ул.”Първи май”, в близост до №10, управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас  на 21.02.2012г. около 14.50ч. на третокласен път №9061, в близост до хотел „Сезони” в посока с.Тънково, общ.Несебър, управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас  на 21.02.2012г. около 16.30 ч. в с.Тънково, общ.Несебър, по ул.”В. Левски” управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас – Престъпление по чл.343в ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК , поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.  РАЙОНЕН СЪДИЯ :        След произнасяне на Решението, съдът се занима и с определената на В.К.В., ЕГН : ********** , мярка за неотклонение.  Мярка за неотклонение „Подписка е взета на обвиняемия с Постановление по чл.219 от НПК от 10.04.2012г. Постановлението му е предявено на същата дата  Предвид характера на Решението с което е освободен от наказателна отговорност, мярката за неотклонение следва да бъде отменена.  Поради което и на осн.чл.309 ал.2 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И    ОТМЕНЯ Мярката за неотклонение „Подписка” взета на В.К.В., ЕГН : ********** с Постановление по чл.219 от НПК на 10.04.2012г.  Определението , относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.      
В.К.В.
Мотиви от 6.8.2012г.
Производството по делото Производство по чл.378 от НПК е инициирано с постановление на Районна прокуратура – Несебър, издадено по ДП №14 – 2374/2012 год. по описа на РУП – Несебър, Пр.вх. №2873/2012 год. по описа на РП – Несебър, срещу В.К.В. , роден на ***г. в гр.Стара Загора, бълг.гражданин,ромска етническа група, неженен, неосъждан,без образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес *** , ЕГН : ********** за това, че : на 09.08.2011г. около 21.20ч. в с.Гильовца, общ.Несебър, на ул.”Първи май”, в близост до №10, управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас и, за това, че на 21.02.2012г. около 14.50ч. на третокласен път №9061, в близост до хотел „Сезони” в посока с.Тънково, общ.Несебър, управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас , както и на 21.02.2012г. около 16.30 ч. в с.Тънково, общ.Несебър, по ул.”В. Левски” управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас – Престъпление по чл.343в ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК.  За това деяние е предвидено наказание "лишаване от свобода" до две години, извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер и не освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.  В съдебно заседание, районна прокуратура Несебър,редовно уведомени не изпращат представител, обвиняемия редовно призован не се явява.  Съдът като взе предвид представените по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  В.К.В. не е притежавал свидетелство за управление на МПС.   Към материалите по делото е приложено НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на Началника сектор „ПП” ОДМВР Бургас, съставено против В. . Прието е , че връчването е извършено на 15.07.2011г. по реда на чл.58 ал.2 от ЗАНН и е написано, че същото е влязло в сила на 22.07.2011г. . Въз основа на това НП, РП Несебър е приела че В.К.В. бил наказан по адм. ред за управление на МПС без свидетелство за правоуправление. На 09.08.2011г. около 21.20ч. в с.Гильовца, общ.Несебър, на ул.”Първи май”, в близост до №10 бил спрян за проверка . При спирането му от служители на РУП Несебър била извършена проверка и било установено, че управлява без да има свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му по адм. ред за същото деяние.  На 21.02.2012г. около 14.50ч. на третокласен път №9061, в близост до хотел „Сезони” в посока с.Тънково, общ.Несебър, бил спрян за проверка .Полицейските служители, установили, че В. отново управлява същия автомобил без свидетелство за правоуправление на МПС.съставили му АУАН. По-късно същия ден, в Тънково, около 16.30 ч. , отново бил спрян за проверка и отново му бил съставен АУАН за това, че управлява МПС без свидетелство за управление.  Извода направен от НРП и съответно повдигнато обвинение е , че при условията на продължавано престъпление, на 09.08.2011г. около 21.20ч. в с.Гильовца, общ.Несебър, на ул.”Първи май”, в близост до №10, управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас  на 21.02.2012г. около 14.50ч. на третокласен път №9061, в близост до хотел „Сезони” в посока с.Тънково, общ.Несебър, управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас  на 21.02.2012г. около 16.30 ч. в с.Тънково, общ.Несебър, по ул.”В. Левски” управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2531/2011г. от 01.04.2011г. по чл.177 ал.1 т.2 пр.първо от ЗДвП на сектор „ПП” ОДМВР Бургас  – Престъпление по чл.343в ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК.  Съдът като съобрази всички приложени по делото доказателства споделя извода на НРП относно осъществяване от обвиняемото лице на състава на чл. 343 в ал.2 от НК  За да е налице престъпно деяние по чл. 343в ал.2 от НК е необходимо едно лице да управлява МПС без съответно свидетелство за управление на МПС и това управление на МПС да бъде извършено в едногодишен срок от наказването по административен ред за същото деяние . От материалите по делото/ от отразеното в НП № 2531/11 ,стр. 9 от материалите по ДП / се установява че на 08.03.11г на В. е съставен АУАН / неприложен към делото/ за нарушение на чл. 177 ал.1 т.2 предл.първо от ЗДвП . Въз основа на този АУАН е издадено и НП № 2531/11г на Началника на сектор „ПП” ОДМВР Бургас  Не се спори от страните по делото, че 09.08.2011г. до 21.02.2012г. на територията на с.Гильовца и с.Тънково, общ.Несебър ,обвиняемия управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление. В случая е прието от НРП , че това деяние е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС за същото деяние / НП № 2531/11г на Началника сектор „ПП” ОДМВР Бургас влязло в законна сила на 22.07.2011/.  За да се приеме, че едно лице е наказано по административен ред следва да е налице приключило административно наказателно производство с което на лицето да е наложено едно от административните наказания предвидени в чл. 13 от ЗАНН.  От субективна страна следва дееца да знае, че управлява МПС без свидетелство за управление въпреки, че вече е бил наказван по административен ред за такова деяние и то в едногодишния срок от наказването му по адм. ред .  В случая е важно да се прецени дали НП № 2531/11г на Началника сектор „ПП” ОДМВР Бургас влязло в законна сила на 22.07.2011е връчено по съответния законов ред и дали същото е влязло в законна сила и от там да се направи преценката дали в периода 09.08.2011г. до 21.02.2012г. на територията на с.Гильовца и с.Тънково, общ.Несебър ,обвиняемия управлявал МПС – л.а. „Опел Астра” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление и осъществил престъпния състав на чл. 343в ал.2 , вр.чл.26 ал.1 от НК от В.К.В. .  Процесното НП № 2531/11г е следвало да се връчи на нарушителя съобразно разпоредбата на чл. 58 ал.1 от ЗАНН.   Видно от приложеното по делото копие на НП № 12531/11г на същото е отразено, че е връчено по реда 58ал.2 от ЗАНН на 15.07.2011г. и, че е влязло в законна сила на 22.07.11г. Към наказателното постановление е приложена Докладна записка от 01.07.2011г.,по повод връчването на това наказателно постановление, от съдържанието на която се установява, че В. не е намерен на посоченият от него адрес ***.Не е установен нов , различен адрес на нарушителя. В докладната записка се съдържат данни, че лицето се намира на територията на с.Карагеоргиево, общ.Айтос /без да е установен адрес/, а видно от Докладна записка от РУП Айтос /стр.52 от делото/, същият не живее и никога не е живял
61 НОХД No 528/2012, VI състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Х.М. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Разпореждане от 16.8.2012г., в законна сила от 28.9.2012г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,     Р А З П О Р Е Ж Д А М    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 528/2012 г. по описа на НРС.  ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.  Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.