РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 648/2016, VI състав КАТ И.Р.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.8.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-000326 от 06.03.2015г., издадено от началник РУП към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на И.Р.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 1.9.2016г.
2 НОХД No 1350/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Б.Ч. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 1.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1350/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ВРЪЩА досъдебното производство на РП-Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№1350/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила от 1.9.2016г.
3 Гражданско дело No 356/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Ж.З.У.,
С.И.У.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 6.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 356 по описа на Несебърския районен съд за 2016г. поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА молбата на П.Ж.У. с ЕГН ********** и С.И.У. с ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 2.9.2016г.
4 Гражданско дело No 319/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РОПОТАМО-ШАНС ООД ГЛИОН ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска по чл.422, вр.чл.415 ГПК на .........................., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ................., да бъде прието за установено по отношение „Г.” ЕООД, ..........., със седалище и адрес на управление:***, к.к.Слънчев бряг, хотел „Фиеста М”, улица ........., представлявано от управителя ................., че дължи на ищеца сумата от 769,80лева, представляваща стойността на консумираната от ответника ел.енергия за периода от 01.09.2011г. до 01.10.2011г. и промишлена вода за периода от 01.09.2011г. до 01.10.2011г. за обект хотел „Фиеста Бийч М“, находящ се в КК“Слънчев бряг“, заплатена от ищеца, за която сума е издадена фактура № 350/26.10.2011г., ведно със сумата от 330,08лв., представляваща законната лихва върху главницата начиная от 26.10.2011г. до 06.01.2016г.-датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК пред съда, ведно със законната лихва начиная от 07.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението, ведно с разноските по заповедното производство, за което е издадена Заповед № 7/12.01.2016г. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 15/2016г. по описа на РС-Несебър, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.3 от ГПК .........................., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ................., да заплати на „Г.” ЕООД, ..........., със седалище и адрес на управление:***, к.к.Слънчев бряг, хотел „Фиеста М”, улица ........., представлявано от управителя ................., сторените съдебни разноски в исковото производство в размер на 320лв./триста и двадесет/ лева. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.9.2016г.
5 АНД No 778/2016, VI състав ИААА М.Г.Й. АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.8.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000139 от 18.03.2016г., издадено от началник ОО „АА” гр. Бургас, с което на М.Г.Й., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 178а, ал. 7, т. 3, предл. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 44, ал. 1, т. 1, предл. 1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, е наложено наказание „глоба” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 7.9.2016г.
6 НОХД No 855/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ч.Д.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 7.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 855/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв. С.М. - защитник на подсъдимия и подсъдимия Ч.Д.Д., съгласно което: ПРИЗНАВА Ч.Д.Д. – роден на ***г. в гр. Сливен, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, понастоящем изтърпяващ наказание в Затвора гр. Бургас, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, разведен, безработен, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2015г., около 03:50 часа в к.к. „Сл.бряг“, общ. Несебър, обл. Бургаска до бензиностанция „Петрол“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № ......, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му с НП № ........./28.04.2014г. на Началника на Сектор ПП Бургас при ОД на МВР Бургас, влязло в законна сила на 18.11.2014г./ поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. вр. с чл. 54, ал.1 вр. чл.2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „строг” режим за изтърпяване на наказанието, в „Затвор”. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 855/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Ч.Д.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.56 часа
Ч.Д.Д.
В законна сила от 7.9.2016г.
7 АНД No 1104/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Р.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.8.2016г.
ПРИЗНАВА И.Р.Р. родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с полувисше образование, танцьорка в балет „Бедрум Премиум Лейдис”, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 27.07.2016г., около 00:10 часа, в КК „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея срещу хотел „Какао”, с посока на движение към дискотека „Какао”, управлява МПС – лек автомобил „Ситроен СЗ", с per. № ****, след употреба на наркотични вещества - канабис 5 (ТСН 5), установено по надлежния ред с техническо средство „Drager DrugTest 5000”, с фабричен номер ARHJ-0059, поради което и на основание чл. 78А, ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Р.Р.
Мотиви от 19.8.2016г.
В законна сила от 7.9.2016г.
8 НОХД No 1455/2016, III състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Я. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1455/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.Н.Я., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2013 г., около 16.00 часа на път свързващ с.Кошарица и с.Плазовец /на 2 км. в посока към с.Плазовец/, общ.Несебър, обл.Бургас, управлявайки МПС марка «УАЗ» с рег.№ ********, собственост на П.Ж.П. от с.Кошарица /нарушавайки правилата за движение по пътищата, визирани в чл.20, ал.2 от ЗДвП: «Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват със състоянието … на превозното средство. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта, или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението» и в чл.10, ал.1, т.2, б.»А, Б и Г « пр.1 от ППЗДвП: Моторно превозно средство е технически неизправно, ако има някои от следните повреди или неизправности -Т.2 по хидравличната спирачна уредба; Б. А. свободния ход на педала е различен от предписаните нормативни стойности; Б.Б нивото на спирачната течност в резервоара е под нормата; Б.Г пр.1 има неизправност по главния спирачен цилиндър; избрал несъобразена скоросот на движение 72.5км/ч и при възникнала опасност за движението не успял да намали скоростта или да спре, поради неизправност на спирачната уредба, допуснал ПТП, при което по непредпазливост нанесъл телесни повреди на повече от едно лице: 1. средна телесна повреда на Д.Д.Е.К., роден на *** г. в Германия, изразяваща се в счупване на бедрена кост, квалифициращо се като трайно затруднение движението на ляв крак за срок от 7- 8 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес и разкъсване на уретера, квалифицирано,като разстройство на здравето временно опасно за живота; 2. средна телесна повреда на А.М. роден на *** г. в Германия, изразяваща се в луксация на лява кокса /тазобедрена става/, като е причинено трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 9-12 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес; 3. Средни телесни повреди на А.М., родена на *** год. в Германия изразяващи се както следва -3.1 Многофрагментно счупване главата на лява рамена кост, квалифициращо се като трайно затруднение движението на лява ръка за срок от около 3-4 месеца при обичаен ход на оздравителния процес. 3.2 Счупване на дясна глезенна става със счупване на фибуларния малеол и луксация на скочната става, квалифициращо се като трайно затруднение движението на десния крак за срок от 4-6 месеца при обичаен ход на оздравителния процес. 3.3 Компресионна фрактура на 2 лумбален прешлен, квалифициращо се като трайно затруднение движението на снагата за срок от около 12 месеца при обичаен ход на оздравителния процес. 3.4 Фрактура на шипоивидния израстък на лумбален прешлен 5-7 и 3 лумбален прешлен, квалифициращи се като трайно затруднение движението на снагата за срок от около 3-6 месеца при обичаен ход на оздравителния процес. 3.5 Фрактура на страничен израстък на лумбален прешлен 3-5 в ляво квалифициращо се като трайно затруднение движението на снагата за срок от около 3-6 месец,а при обичаен ход на оздравителния процес. 3.6 Фрактура на ребра 6-8 и 12 в ляво, квалифициращо се като трайно затруднение движението на снагата за срок от около 2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, и тежка телесна повреда на А.М., родена на *** г. в Германия, изразяваща се в разкъсване на черния дроб, квалифициращо се като постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието представлява особенно тежък случай, поради което и на основание чл.343, ал.3, пр.4, вр. б.»А», пр.1 , 2 и 3, вр. с ал.1, б. «Б», пр. 1 и 2, вр. с чл.342, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал. 2 от ЗДвП и чл.10, ал.1 т.2, б».А, Б и Г», пр.1 от ППЗДвП, вр. с чл.54 , ал.2 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ години. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 5 /пет/ години. При съставяне на АУАН свидетелството за правоуправление на МПС не е отнемано. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343, ал.3,предл.четвърто, вр. б.»А»,предл.първо и второ, вр. ал.1, б.»Б», пр.2, вр. чл.343, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Н.Я. да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас в размер на 371.77 лева (триста седемдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки). След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1455/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.Н.Я. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
И.Н.Я.
В законна сила от 7.9.2016г.
9 АНД No 454/2016, I състав РДГ Х.Х.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.8.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1369/18.03.2016г. на Директор на Р.Д.п.г. ***, с което за нарушение на чл. 213, ал.1, т.4 от Закона за горите, на Х.Х.Х., ЕГН:********** *** е наложено административно наказание Глоба в размер на 500 лева на осн.чл.270 от ЗГ., и в полза на държавата на основание чл. 273, ал.1 от Закона за горите са били отнети 97 кг. гъби манатарки - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за извършване на нарушението, а именно: моторно превозно средство - лек автомобил "БМВ 320", цвят: черен металик, с рег.№ СН 9790 АК, 1 брой ключ. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 9.9.2016г.
10 НОХД No 1394/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1394/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Панталеева – прокурор в РП- гр.Несебър, адв. К.Г. от АК- гр.Враца, упълномощен за защитник на подсъдимия Б. и подсъдимият М.Г.Б., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.Г.Б., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, касиер на южен плаж- Несебър, с постоянен и настоящ адрес:***11, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2016г., в гр.Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества – коноп с нетно тегло 27.012 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1.60%, на стойност 164,01 лева, и смес от кофеин и амфетамин с нетно тегло 0.775 грама, със съдържание на амфетамин 9,10%, на стойност 23,25 лева – всички наркотични вещества на обща стойност 187,26 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11/единадесет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3, вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК на подсъдимия М.Г.Б. кумулативно предвиденото по–леко наказание “Глоба” от две хиляди до десет хиляди лева. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. “б”, вр. чл.354а, ал.6, вр.ал.3 от НК в полза на Държавата приложените по делото веществени доказателства-високорискови наркотични вещества – коноп с нетно тегло 27.012 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 1.60%, на стойност 164,01 лева, и смес от кофеин и амфетамин с нетно тегло 0.775 грама, със съдържание на амфетамин 9,10% на стойност 23,25 лева, като същите следва да се унищожат по законоустановения ред, след влизане на определението в сила.. ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото - опаковки от наркотични вещества, които след влизане в сила на определението да се унищожени като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Г.Б. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 102.65 лева /сто и два лева и шестдесет и пет стотинки/. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1394/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Г.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
М.Г.Б.
В законна сила от 12.9.2016г.
11 Гражданско дело No 1068/2015, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВИМПЕЛ-ХРИСТОВ И СИЕ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ В СГРАДА-С.РАВДА,УЛ. РИБАРСКА 16 Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.8.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ всички решения на Общо събрание на собствениците на етажната собственост на собственици на имоти в сграда с идентификатор ............. по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Равда, находяща се на ул. ........ № 16 комплекс ...........“, бл.1, представлявана от управителя .................. взети на 28.10.2015г. обективирани в протокол на Общото събрание на етажната собственост, проведено на 28.10.2015 г. в 11.00 часа. ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на собственици на имоти в сграда с идентификатор ............. по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Равда, находяща се на ул. ........ № 16 комплекс ...........“, бл.1 представлявана от управителя .................. да заплати на .................. ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.С.Х. сумата от 880 лева /осемстотин и осемдесет лева / съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 13.9.2016г.
12 НОХД No 1575/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.З.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 13.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1575/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.З.П. със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което подсъдимият В.З.П., роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, студент в гр.Кьолн, Германия, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.09.2016 г., около 12:40 часа в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл.Бургас, на главната алея до медицински център «Съни мед» с посока на движение гр.Свети Влас-гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „ Пежо 206» с peг. № A .... КМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,24 /едно цяло и двадесет и четири промила/ на хиляда, установено по надлежния ред – с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта с № 929/07.09.2016г. на БНТЛ при ОД, на МВР-гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия В.З.П. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ЛИШАВА, на основание чл.343г., вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия В.З.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия В.З.П. е било отнето по административен ред, считано от 02.09.2016 год. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.З.П. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 35.78 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1575/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В.З.П.
В законна сила от 13.9.2016г.
13 НОХД No 1566/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1566/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.С.И. със защитник адв.Я.Д. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият Г. С.И. - роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като помощник в Аква –парк „Екшън“ – к.к.“Слънчев бряг“ (до 30.09.2016г.), неженен, неосъждан, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2016 год., около 22.00ч. в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, обл.Бургас, в двора на ПГТ „.....», без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал в себе си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение №1, а именно - КОНОП с общо нетно тегло 7,833 грама (седем грама и осемстотин тридесет и три милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 1,95 % (едно цяло деветдесет и пет), възлизащо на обща стойност - 47.00лева (четиридесет и седем) лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., поради което и на основание чл.354а, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал. 2, вр. чл.39, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства- наркотично вещество „коноп“ с тегло 7,833 грама /7,533гр./ след деструктивен химически анализ по време на СХЕ №370/16.06.2016г., изпратени на съхранение в ЦМУ- гр.София, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на настоящото определение. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”а„ от НК, в полза на Държавата веществените доказателства- един брой плик с опаковки, в които се е съдържало наркотичното вещество, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.С.И. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 50.88 лв. (петдесет лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1566/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г.С.И. мярка за неотклонение и с оглед изхода по делото ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Г.С.И.
В законна сила от 14.9.2016г.
14 Гражданско дело No 417/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД АРМЕЕЦ АД ГР.СОФИЯ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.8.2016г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявените от ......................... със седалище и адрес на управление ***, представлявано съвместно от Иво Г.-прокурист и ...........-изп.директор, чрез процесуалния представител адв.Д. С.-САК против О.Н. *** искове, да се приеме за установено, че ответника дължи сумата от 894,40/осемстотин деветдесет и четири лева и четиридесет ст./ лева главница /представляваща изплатеното от ЗАД „Армеец" застрахователно обезщетение /, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на заявлението за заповед за изпълнение до окончателното й изплащане, и направените от ищеца съдебно-деловодни разноски, включително и адвокатски хонорар, както и разноските по заповедното производство по ч. гр. дело № 1105 по описа на РС Несебър за 2015г. като неоснователен. ОСЪЖДА ......................... със седалище и адрес на управление ***, представлявано съвместно от Иво Г.-прокурист и ...........-изп.директор, чрез процесуалния представител адв.Д. С.в-САК ДА ЗАПЛАТИ НА О.Н. *** сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева-съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 15.9.2016г.
15 АНД No 759/2016, I състав Общини Г.Д.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.8.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 13/03.05.2016г., издадено от В.Б.Б., вр.и.д. кмет на О.Н. с което на основание чл.2, ал.8, във връзка с чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет - гр. Несебър, на Г.Д.М. с ЕГН **********,***, О.Н. е наложено административно наказание- Глоба в размер на 100 /сто/ лева, за нарушение по чл.2, ал.6 от Наредба № 1 на Общински съвет - гр. Несебър и с което е отнет в полза на Държавата:червен сгъваем нож, три броя остриета, 2бр.отварачки и 1 бр.тирбушон. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 15.9.2016г.
16 Гражданско дело No 62/2016, V състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Г.И.К. В.Н.З. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.8.2016г.
ОСЪЖДА В.Н.З. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Г.И.К. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Г.К. ***/, сумата в размер на 4125,78 лева с ДДС /четири хиляди сто двадесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки с ДДС /, представляваща обезщетение за причинени на ищеца К. имуществени вреди върху недвижимия му имот – Апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.503.377.1.16, с административен адрес: гр.Несебър, ж.к.......... етаж 1, ап.16, изразяващи се в отделянето и отнемането на собствеността му от ответницата З. върху трайно прикрепени към имота вещи и тези от функционалното му обзавеждане, през периода от 12.12.2013г. до 06.10.2014г., ведно с лихвата за забава върху претендираната главница в размер на законната лихва, считано от датата на непозволеното увреждане – 06.10.2014г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА В.Н.З. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Г.И.К. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Г.К. ***/, сумата общо в размер на 634,36 лева /шестстотин тридесет и четири лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща заплатени от ищеца К. разноски, съразмерно с уважената част от иска. ОСЪЖДА Г.И.К. с ЕГН **********,*** /чрез адв.Г.К. ***/ да заплати на В.Н.З. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата общо в размер на 357,55 лева /триста петдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/, представляващи заплатени от ответницата З. разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 16.9.2016г.
17 НОХД No 1613/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Б.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 16.9.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1613/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Б.М. със защитник- адв.В.П. *** споразумение, съгласно което: М.Б.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, висше образование, неженен, управител на фирма „..........“ – Търговище, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2016г., около 18:40 часа, на кръстовище с кръгово движение в близост до магазин „Ваня“, в посока от главен път I-9 към гр. Несебър, управлявал МПС – лек автомобил, марка „Опел“, модел „Корса“ с рег. № ..... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 2.21 /две цяло двадесет и един/ промила алкохол, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест дрегер 7410+“ с фабричен № ARYF 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия М. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия М.Б.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК вр. чл.381, ал.4 НПК вр. чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева на подсъдимия. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия М. е било отнето по административен ред, считано от 07.09.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1613/2016 г. по описа на РС – Несебър, поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Б.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,00ч.
М.Б.М.
В законна сила от 16.9.2016г.
18 АНД No 832/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.9.2016г.
ПРИЗНАВА А.К.Х.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2016г., около 00.40 часа, в гр.Несебър, на ул. „Хан Крум”, в близост до хотел „Парадайс”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес Е290Д” с рег. № ****, след употреба на наркотични вещества- канабис, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drygtest 5000” с идентификационен № ARHJ0059, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 (хиляда) лева, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия А.К.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което обвиняемия А.К.Х. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 05.07.2016 г. Вещественото доказателство по делото, съставляващо използвания тест „Drager Drygtest 5000” да се унищожи след влизане в сила на рещението. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.К.Х.
Мотиви от 17.9.2016г.
В законна сила от 17.9.2016г.
19 НОХД No 1640/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.М.Ю. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1640/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Радост Бошнакова- прокурор в Р.п.г. и адв.Г.К. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Р.М.Ю. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Р.М.Ю.- роден на *** година в Република Ирак, с постоянен и настоящ адрес:***, ж.к ”**********************, български гражданин, със средно образование, сервитьор в ресторант „**********************, женен, осъждан, ЕГН **********, GSM: ********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2016г., в 01:31 часа, в гр.Св.Влас, общ.Несебър, ул.”********”, до магазин- железария „*****”, с посока на движение гр.Св.Влас – к.к.”Слънчев бряг”, управлявал МПС- лек автомобил марка „Фолксваген Голф”, с рег. *********, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,39 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 958/12.09.2016г. по описа на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, след като е осъден за същото деяние по ал. 1, с влязла в сила присъда по НОХД № 393/2015г. по описа на Районен съд -Поморие, влязла в законна сила на 25.11.2015г., поради което и на основание чл.343Б, ал. 2, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца, при първоначален „СТРОГ“ режим в Затвор, и „ГЛОБА” в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, платима в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.2, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, подсъдимият Р.М.Ю. от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и два месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство е било отнето по административен ред, считано от 12.09.2016 година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Р.М.Ю. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 35.78 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки). ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1640/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът констатира, че престъплението, предмет на одобреното споразумение е извършено в изпитателния срок на осъждането по НОХД № 393/2015 г. по описа на РС- Поморие, поради което и на основание чл. 68, ал.1 от НК, наложеното по сочената присъда наказание „Лишаване от свобода” в размер на 3 месеца следва да бъде приведено в изпълнение и изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнението наложеното на подсъдимия наказание по НОХД № 393/2015 г. по описа на РС- Поморие, „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред БОС в 7- дневен срок считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Р.М.Ю. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата по БП № З04- ЗМ-2375/2016 година по описа на РУ- гр.Несебър спрямо Р.М.Ю. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Р.М.Ю.
В законна сила от 17.9.2016г.
20 Гражданско дело No 511/2016, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.А.А.,
В.Е.В.
Е.В.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.6.2016г.
Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В.А.А., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, постоянно пребиваваща на територията на Република България, с ЕГН **********, лично и в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете В.Е.В. с ЕГН **********, като ОТХВЪРЛЯ направеното с молбата искане за издаване заповед за защита, с която се иска ответника Е.В.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, да бъде задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу В.А.А. и детето В.Е.В. с ЕГН **********, да бъде определено временното местоживеене на детето В.Е.В. при неговата майка, и да му бъде забранено да доближава В.А.А. и детето В.Е.В. на разстояние не по-малко от 100 метра за срок от осемнадесет месеца, като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. ....................... МОТИВИ...............
В законна сила от 18.9.2016г.
21 АНД No 15/2016, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР НЮМЕД ООД РБ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-058 от 09.12.2015г., издадено от Председателя на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, с което на „Н.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, офис 12, на основание 289, ал. 1 вр. чл. 291 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за извършено нарушение на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 15 000 лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 19.9.2016г.
22 АНД No 457/2016, IV състав КАТ Р.Х.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.6.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Н.ският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000188/18.02.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Н., в частта, с която за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Р.Х.Т., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 700 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.9.2016г.
23 НОХД No 1655/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.Т.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 19.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1655/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Й.Т.И. - роден на ***г. в гр.София, българин, български гражданин, неженен, осъждан, работи без трудов договор, със средно образование, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2016г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел „Свежест“, без надлежно разрешително без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества – кокаин с нетно тегло 0,845 грама, със съдържание на основното вещество 30,70%, на стойност 76,05 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. с чл. 54, вр. чл.47 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6, вр. ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, в полза на държавата приобщените като веществени доказателства по делото наркотични вещества - кокаин с нетно тегло 0,845 грама, със съдържание на основното вещество 30,70%, както и опаковки на наркотични вещества, които следва да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила, като такива без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия И., със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР-Бургас, сумата от 47,08 лв. (четиридесет и седем лева и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1655/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Й.Т.И. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа. РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
Й.Т.И.
В законна сила от 19.9.2016г.
24 НОХД No 911/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.Ж. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 20.9.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 911/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Христина Апостолова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.К.К.- упълномощен за защитник на подсъдимия Ж. и подсъдимият Д.В.Ж., съгласно което: Д.В.Ж., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2016г., около 03.00 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, в района на кръговото кръстовище за кв.“Черно море“ в посока Главен път I-9 до сервиз „Венци“, управлявал моторно превозно средство –лек автомобил марка „БМВ“ модел „320 Д“ с рег № ********, след употреба на наркотични вещества-метамфетамин,амфетамин и канабис, установено по надлежен ред с техническо средство „Dreger Drug test 5000“, с фабричен № ARHJ-0059, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.53, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на Д.В.Ж. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 911/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ж. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.В.Ж. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Д.В.Ж.
В законна сила от 20.9.2016г.
25 Гражданско дело No 805/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ М.Н.В.,
М.Н.В.,
Б.С.И.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.9.2016г.
НАСТАНЯВА М.Н.В., родена на ***г., с ЕГН **********, с родители: майка – ............... с ЕГН ********** и баща – ............... с ЕГН ********** – починали на 19.04.2010г., в семейството на сестра й – М.Н.В. с ЕГН ********** и съжителстващия с нея Б.С.И. с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:***, до навършване на 18-годишна възраст, или до навършване на 20-годишна възраст, ако учи. Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 26.9.2016г.
26 НОХД No 550/2016, I състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 8.9.2016г.
ПРИЗНАВА А.С.П.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2013г. в гр. Несебър е намерил чужда движима вещ – мобилен телефон „Самсунг S5610-23М” с ИМЕЙ 353630056312744 на стойност 153.80 лева, собственост на Д.Д.С. *** и в продължение на една седмица не е съобщил за него на собственика, или на властта, поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 300 лева /триста/ лева. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК, в полза на Държавата веществените доказателства- два броя СИМ карти, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане в сила на присъдата. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А.С.П. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 40.00лв. (четиридесет) лева, както и сумата в размер на 32.00лв. /тридесет и два лева/ по сметка на РС- Несебър, представляващи разноски по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
А.С.П.
Мотиви от 13.9.2016г.
В законна сила от 26.9.2016г.
27 АНД No 834/2016, I състав НАП М.-М.Г. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.8.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №1328/05.07.2016г. на Заместник директора н.Т.н.Н.Б. с което на М.Л.Г. с ЕГН:**********, в качеството и на ЕТ „М. - М.Г.", със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК - ****, е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.2, изр.последно, вр.чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от НАРЕДБА Н-18/13.12.2006 на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 26.9.2016г.
28 АНД No 878/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.9.2016г.
ПРИЗНАВА Н.П.Г.- роден на ***г. в гр.Силистра, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работи като шофьор в ЕТ „Б.П.“ гр.Варна, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.01.2016г., около 16.00 часа, в гр.Обзор на ул.“И.“ в близост до дом № 1, при управление на товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“ с рег.№ В .... ВС, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.40, ал.2 от ЗДвП- /2/ „по време на движението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности“, и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на пешеходеца И.П. Я. с ЕГН *********** ***, настъпила в резултат на притискане между задните леви гуми на товарния автомобил и левия му крак, изразяваща се в счупване на главичката на левия малък пищял, което се квалифицира като трайно затруднение движението на долния ляв крайник за срок от около 1,5- 2,00 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес”- престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с чл.40, ал.2 от ЗДвП, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1600 (хиляда и шестстотин) лева в полза на Държавата, като го ОПРАВДАВА по обвинението по чл.343 ал.1, б.”б”, вр. с чл.342, ал.1, от НК, във вр. с чл.40, ал.1 от ЗДвП. НЕ НАЛАГА на основание чл.78а, ал.4 от НК на обвиняемия Н.П.Г. кумулативно предвиденото наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” по чл.343г, вр. чл.343 ал.1, б.”б”, вр. с чл.342, ал.1, от НК. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.П.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 363.44 лв. /триста шестдесет и три лева и четиридесет и четири стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.П.Г.
Мотиви от 16.9.2016г.
В законна сила от 26.9.2016г.
29 АНД No 978/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.9.2016г.
ПРИЗНАВА Х.М.Х.- роден на ***г***, турчин, български гражданин, несемеен, неосъждан, със средно образование, работи като управител на „Б 2012“ ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2015год., като управител на „Б 212“ ЕООД, без надлежно разрешение, наел ненавършилия осемнадесетгодишна възраст ........., ЕГН **********, на работа като сервитьор в стопанисван от него обект бистро „Пелето“, находящо се в курортен комплекс .....“, общ.Несебър, к-с „Съни Дей 2“, поради което и на основание чл.192а, ал.1 от НК, във вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.М.Х.
Мотиви от 20.9.2016г.
МОТИВИ по решение № 291 от 09.09.2016г. на Районен съд- гр.Несебър, постановено по АНД № 978 по описа за 2016г. на съда Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по повод постъпилото в съда Постановление на Р.п.г. от 28.07.2016 г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Х.М.Х., ЕГН **********, за това, че на 30.06.2015 г., като управител на ........., без надлежно разрешение, наел ненавършилия 18- годишна възраст ........., ЕГН **********, на работа като сервитьор, в стопанисвания от него обект- бистро ... находящо се в КК .....”, комплекс „......... престъпление по чл. 192а, ал.1 от НК. В съдебно заседание, обвиняемият се явява лично. Дава обяснения в смисъл, че ......... бил негов племенник, който му бил на гости в заведението. Обвиняемият го помолил да занесе на две минерални води на масата и за това му бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Моли да му бъде наложено минимално наказание. За Р.п.г. редовно уведомени, представител не се явява. Не сочат нови доказателства. След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното: През лятото на 2015 г. бистро ... находящо се в КК .....”, комплекс ..... се стопанисвало от ........., чийто управител е подсъдимия. На 30.06.2015 г. св. .....- .....- главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, извършвала сезонни проверки на територията на КК .....”. Същият ден дежурен инспектор й се обадил за постъпил сигнал в дирекцията от работници в бистро ... които заявили, че били изгонени от работа и им било отказано заплащането на трудовото им възнаграждение. Заедно със свидетелите ..... и ....., около 13,30 ч., отишли в заведението и седнали на една маса като клиенти с цел да наблюдават каква е организацията на работа. Младо момче им предложило меню и те си поръчали минерална вода. Същото лице обслужвало и други клиенти на заведението като в присъствие на свидетелите приело заплащането на сметката от съседна маса и върнало ресто. След около 20-30 минути свидетелите попитали момчето кой е управителя на заведението и то посочило обвиняемият. Свидетелите се легитимирали и заявили на управителя Х., че ще извършат проверка за спазване на трудовото законодателство. Изискали фискален бон за установяване на дружеството, което стопанисва обекта, като на всички работници в заведението предоставили да попълнят саморъчно индивидуална справка по чл.402, ал.1 от КТ, която всеки попълнил в присъствието на Х.. Такава била попълнена и от лицето, обслужило проверяващите, а именно ........., в която последния е посочил, че няма трудов договор, работи като сервитьор в заведението с визирано работно време. Първоначално обвиняемият заявил, че ..... му бил син, но след като свидетелите му заявили, че това не се установява по имената на момчето, Х. заявил, че момчето помагало в заведението от същия ден като сервитьор. Изложеното се подкрепя от материалите по ДП № 304 ЗМ-2149/2016 г. по описа на РУП- гр.Несебър, приети като доказателства по делото, и в частност от протоколите за разпит на св. .....- ....., ....., ....., справка по чл.402, ал.2 от КТ, попълнена от .......... Показанията на св. ..... и ..... съдът не кредитира, тъй като същите не кореспондират с останалия доказателствен материал. При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното на 30.06.2015г. от обвиняемия деяние осъществява признаците на престъплението по чл.192а, ал.1 от НК, като деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че дружеството, чието управител е подсъдимият, е стопанисвало процесното заведение през лятото на 2015 г., като към 30.06.2015 г. св. ..... е бил приет да работи и същия е полагал труд, като „сервитьор” без да е навършил 18- годишна възраст и без надлежно разрешение от Инспекцията по труда, каквото се изисква с оглед възрастта на ...... Това се установява и от приложеното към делото решение по АНД № 22/2016 г., по което РС- Несебър е приел, че следва да бъде потвърдено наказателното постановление, издадено против ........., представлявано от Х.М.Х., за нарушение по чл. 62, ал.1 от КТ. Съдът е приел за безспорно установено, че по време на проверката от ДИТ- Бургас на 30.06.2015 г. в бистро ... ......... е полагал труд без да има сключен писмен трудов договор. Решението е влязло в сила като дружеството не го е обжалвало пред касационната инстанция. Всичко това дава основание на настоящата инстанция да счете, че обвиняемия е извършил деянието, за което му е било повдигнато обвинение. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, към датата на инкриминираното деяние, Х. не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление, към момента на извършването му, се предвижда наказание лишаване от свобода до шест месеца и глоба от 1000 лв. до 3000 лв. Отчитайки гореизложеното, съдът намери, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”. При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на Х., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината- „пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца- възрастта му, липсата на доказателства за наличието на други противоправни прояви. При тези данни, съдът счита, че наказателната отговорност на обвиняемият следва да се реализира при превес на смекчаващите вината му обстоятелства, като му се наложи наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК. Мотивиран от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението си. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила от 26.9.2016г.
30 АНД No 1002/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Т.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.9.2016г.
ПРИЗНАВА Н.Т.Н.- роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, основно образование, работи като машинен оператор в завод за глави на двигатели „К.“ ЕООД- гр.Русе, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2016г., около 22.00 часа, в гр.Несебър, кв.“Пясъците“, пред бензиностанция „Дамянов“, с посока на движение от Главен път I-9 към курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „БМВ“ с рег.№ Р .... РН, след употреба на наркотични вещества- амфетамин /АМР/, установено по надлежния ред с техническо средство Dreger Drug Test 5000, с фабричен номер ARHJ- 0059, поради което и на основание чл.343б, ал.3, във вр. с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева, платими в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.Т.Н.
Мотиви от 20.9.2016г.
МОТИВИ по решение № 292 от 09.09.2016г. на Районен съд- гр.Несебър, постановено по АНД № 1002 по описа за 2016г. на съда Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по повод постъпилото в съда Постановление на Р.п.г. от 29.07.2016 г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Н.Т.Н., ЕГН **********, за това, че на 15.07.2016 г., около 22,00 часа, в гр. Несебър, кв......., пред бензиностанция ....... посока на движение от главен път І-9 към ....... управлявал МПС- л.а. „БМВ”, с регистрационен № Р .... РН, след употреба на наркотични вещества- амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drygtest 5000” с идентификационен номер .......- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. В съдебно заседание, обвиняемият се явява лично и признава вината си. Изразява съжаление за стореното и моли за налагане на минимално наказание. Защитникът на обвиняемият пледира за реализация на наказанието с приложение на чл.78а от НК, като моли на Н. да бъде наложено минимално наказание. За Р.п.г. редовно уведомени, представител не се явява. Не сочат нови доказателства. След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното: Свидетелите ..... и ..........- полицаи към Дирекция „Жандармерия” при ЗЖУ- Пловдив, били командировани в РУ- Несебър, където били назначени на КПП-2 в гр. Несебър, кв. ....... Същите били на работа за времето от 19,00 ч. на 14.07.2016 г. до 07.00 ч. на 15.07.2016 г. Около 22,00 ч., пред бензиностанция ....... спрели за проверка движещия се в посока от главен път Бургас- Варна към вътрешността на ....... лек автомобил „БМВ”, с рег.№ Р .... РН, в който имало две момчета. Установили самоличността на водача посредством лична карта, а именно Н.Т.Н.. Същият не представил свидетелство за управление на МПС, поради което проверяващите поискали съдействие за изпращане на място на екип на КАТ за вземане на отношение. На место пристигнали свидетелите ..... и ....., работещи по това време като автопатрул по КАТ към РУ- Несебър. Извършена била проверка на водача с техническо средство „Дрегер 7410+” за употреба на алкохол, което отчело нулев резултат. Тъй като Н. се държал неадекватно, поискали съдействие и от св. ..... и ......., които разполагали с техническо средство за проверка употребата на наркотични вещества. Същите пристигнали на място и извършили проверка на Н. с техническо средство „Drager Drygtest 5000” с идентификационен номер ......., което отчело положителна проба за употреба на амфетамин, за което бил съставен протокол за извършена проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества. Резултатът бил показан на водача. На обвиняемият бил издаден и връчен талон за медицинско изследване, като същият заявил, че не желае да даде кръв за анализ. Бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 668361/15.07.2016 г. От съставения протокол от проведения тест с техническото средство „Drager Drygtest 5000” с идентификацоинен номер ......., се установява, че пробата за амфетамин в кръвта на обвиняемия е положителна. Видно от протокол 201640097-50000 от 10.02.2016г., техническото средство „Drager Drygtest 5000”, с номер ......., преминало проверка, която завършила със заключение „годен”, със срок на валидност 12 месеца. Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по БП № 304 ЗМ-1177/2016 г. по описа на РУП- гр.Несебър, приети като доказателства по делото. При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното на 15.07.2016г. от обвиняемия деяние осъществява признаците на престъплението по чл.343в, ал.3 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК, тъй като Н. е съзнавал, че управлява МПС след употреба на наркотични вещества. Амфетаминът е поставен под контрол в Списък І- Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.3, ал.2 от ЗКНВП, и съставлява наркотично вещество. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, към датата на инкриминираното деяние, Н. не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление, към момента на извършването му, се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500 лв. до 1500 лв. Отчитайки гореизложеното, съдът намери, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”. При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на Н., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината- „пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца- младата му възраст, признанието на вината му и изразеното съжаление за стореното. При тези данни, съдът счита, че наказателната отговорност на обвиняемият следва да се реализира при превес на смекчаващите вината му обстоятелства, като му се наложи наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Видно от приложената справка, обвиняемият не притежава свидетелство за управление на МПС, поради което на същия не се наложи наказание по чл.343г от НК. Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК. Мотивиран от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението си. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила от 26.9.2016г.
31 АНД No 1101/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Г.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.9.2016г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА В.Г.Д. роден на ***г. в гр.Добрич, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, управител на „........“ гр.Добрич, с постоянен адрес ***, с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че в периода 15.07.2015г. до 04.09.2015г. в КК „Слънчев бряг“, община Несебър, като управител на фирма „........“ООД и „.......“ ООД, без надлежно разрешение от Инспекцията по труда, съгласно чл.303, ал.3 от КТ, е приел не навършилия 18 годишна възраст ................ с ЕГН-********** от гр.Добрич, на работа като продавач на сладолед от машина - престъпление поп чл.192а, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.Г.Д.
Мотиви от 17.9.2016г.
В законна сила от 26.9.2016г.
32 АНД No 1131/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.9.2016г.
ПРИЗНАВА Д.Г.С.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, фотограф на Паракрафт в к.к.Слънчев бряг, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2016г., около 04.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, при дискотека „Ориндж“ с посока на движение към казино „Платинум“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“ с рег.№ Х ==== ВТ след употреба на наркотични вещества- метамфетамин /МЕТ/, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер друг тест 5000“ /Dreger Drug Test 5000/ с фабричен номер ARHJ- 0059- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 от НК обвиняемия Д.Г.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- един брой тестова касета, което да бъде унищожено след влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Г.С.
Мотиви от 13.9.2016г.
В законна сила от 26.9.2016г.
33 НОХД No 1395/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.В.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 26.9.2016г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1395/2016г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Росен Русев от АК-гр. Варна- упълномощен за защитник на подсъдимия О.В.И., съгласно което: ПРИЗНАВА О.В.И., роден на *** г. в гр.Перник, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***0, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, на 16.06.2016г., около 00.25 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, на ул. „Славянска”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес Вито” с рег. № СА 5933 КХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,09 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание по чл. 343б, ал. 1, вр., вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подс.И. наказание- пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подс.И. кумулативно предвиденото от закона наказание глоба. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия О.В.И. от право да управлява МПС за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 16.06.2016г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И., с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас, сумата в размер на 35.78 лева /тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки/, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1395/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо О.В.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
О.В.И.
В законна сила от 26.9.2016г.
34 ЧГД No 549/2016, III състав Приемане и отказ от наследство БАНКА ДСК ЕАД Ж.С.Л.,
И.С.Г.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 30.9.2016г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство при Несебърския районен съд, че съгласно чл.51, ал.2, във връзка с ал.1 от ЗН, И.С. Л. с ЕГН **********, е загубила правото да приеме наследството, останало след смъртта на наследодателя й К.А.Л. с ЕГН **********, починала на 22.11.2015г. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство при Несебърския районен съд, че съгласно чл.49, ал.2, изр.1-во от ЗН, Ж.С.Л. с ЕГН **********, е приел наследството, останало след смъртта на наследодателя му К.А.Л. с ЕГН **********, починала на 22.11.2015г., считано от откриването му, като приемането е станало с действие, извършено на 17.02.2016г., което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.9.2016г.
35 АНД No 705/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Й.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.9.2016г.
ПРИЗНАВА Р.Й.Р., родена на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, с основно образование, ученичка, неомъжена, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 17.06.2016 година, около 00.35 часа в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до магазин „Ваня” е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди А3” с рег. № *******, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването й по административен ред за такова деяние с НП № 15-0304-002352 от 28.08.2015г. на Началник сектор към ОД на МВР- Бургас, РУ- Несебър, влязло в законна сила на 05.03.2016г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл. 78а, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Р.Й.Р.
Мотиви от 26.9.2016г.
В законна сила от 30.9.2016г.
36 НОХД No 1715/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.П.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.9.2016г.
поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1715/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият В.П.К., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, управител на хотел „М.”- к.к. „С.б.”, ЕГН: **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2016 г. около 01.00ч. в к.к-с „С.б.”, общ. Несебър, обл. Бургас, срещу хотел „Карлово”, в посока на движение към главната алея, управлявал МПС- лек автомобил, марка „Опел”, модел „Вектра”, с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 1,53 /едно цяло и петдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 896/29.08.2016г. по описа на БНТЛ- ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия В.П.К. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА” в размера на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия В.П.К. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.П.К. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 29.08.2016 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.П.К. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 42.16 лева (четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки), представляващи направените в хода на досъдебното производство разноски за съдебно-химическа експертиза. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1715/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия В.П.К. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
В.П.К.
В законна сила от 30.9.2016г.
37 НОХД No 1722/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 30.9.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 1722/2016г. между Севдалина Станева- прокурор в Р.п.г. адв. С.К. ***, защитник на обвиняемият Д. и обвиняемия Х.М.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Х.М.Д.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2016 г. около 00.30 ч. в гр. Несебър, кв. „Черно море 3“, в близост до бл. № 98, в посока гр. Несебър- с. Равда, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Хюндай Санта Фе“, с рег. № ****, след употреба на наркотични вещества- „амфетамин“, „метамфетамин“ и „канабис“, установено по надлежния ред с техническо средство Drager DrugTest 5000 с фабричен номер ARHJ-0059, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Х.М.Д. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 9 (девет) месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия Х.М.Д. е било отнето по административен ред, считано от 25.07.2016 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета - дрегер от извършена проба, да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. СЪДЪТ ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1722/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Х.М.Д.
В законна сила от 30.9.2016г.
38 НОХД No 1723/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 30.9.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 1723/2016г. между Христина Апостолова- прокурор в Р.п.г. ***, защитник на обвиняемият Д. и обвиняемия С.М.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия С.М.Д.- роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***«Девети май» №2А, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, животновъд, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2016 г. около 16.15 ч. в гр. Несебър, кв. „Пясъците”, до магазин „Ваня”, с посока на движение от кръстовището за с. Тънково по главен път Бургас- Варна, в посока кръстовището до магазин „Ваня”, управлявал товарен автомобил „Рено Експрес“, с рег. № А1672ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,69 /едно цяло и шестдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство Дрегер, модел 7510, с фабричен № ARDN 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК С.М.Д. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия С.М.Д. е било отнето по административен ред, считано от 21.09.2016 година. СЪДЪТ ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1723/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.М.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
С.М.Д.
В законна сила от 30.9.2016г.