РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.10.2010г. до 31.10.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 367/2009, VIII състав Облигационни искове Н.М.С. Я.Г.С.   Решение от 23.02.2010г., в законна сила от 01.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.М.С., ЕГН ********** *** против Я.Г.С., ЕГН ********** ***43 иск с правно основание чл. 240 ЗЗД да се осъди ответницата да заплати на ищеца сума в размер на 20 000лв., дадена по договор за заем.
ОСЪЖДА Н.М.С., ЕГН ********** *** да заплати на Я.Г.С., ЕГН ********** ***43 сумата от 3230лева съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд Бургас в двуседмичен срок от връчването му.

 
2 НОХД No 772/2010, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.В.Х.,
Е.К.И.
  Споразумение от 01.10.2010г., в законна сила от 01.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 772/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумения, а именно: Севдалина Станева – Районен прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимата Д.В.Х., със снета по делото самоличност и адв.Д.П. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимата Е.Х.И., със снета по делото самоличност, съгласно които:
ПРИЗНАВА Д.В.Х. – родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, с висше образование, омъжена, неосъждана, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че през летен сезон на 2006г. и 2007г. в КК ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, в качеството й на длъжностно лице – генерален мениджър на хотел „М.” в същия комплекс, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с Е.К.И., като извършител, присвоила чужди пари в големи размери – сумата от 105 712,30 евро /сто и пет хиляди седемстотин и дванадесет евро и тридесет евроцента/, с левова равностойност 206 755,30 лева /двеста и шест хиляди седемстотин петдесет и пет лева и тридесет стотинки/, собственост на „Б.К.2” ООД - гр.София, представлявано от М.Й. П., връчени й в това качество, като сумите са внесени в касата на хотела до приключване на съдебното следствие, както следва:
1.За летен сезон на 2006г. – сумата от 24 405 евро /двадесет и четири хиляди четиристотин и пет евро/, с левова равностойност 47 732,04 лева /четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и два лева и четири стотинки/, собственост на „Б. К.” ООД - гр.София, представлявано от М. Й.П..
2.За летен сезон на 2007г. – сумата от 81 307,30 евро /осемдесет и една хиляди триста и седем евро и тридесет евроцента/, с левова равностойност 159 023,26 лева /сто петдесет и девет хиляди двадесет и три лева и двадесет и шест стотинки/, собственост на „Б.К.” ООД - гр.София, представлявано от М.Й. П., поради което и на основание чл.205, ал.1, т. 3 вр. с чл.202, ал.2, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата Х. наказание – две години лишаване от свобода, за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.205, ал.2 вр. с ал.1, т. 3 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата Д.В.Х. от право да заема ръководна длъжност „мениджър в туризма” и да упражнява професията „икономист по туризма” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане на споразумението в сила.
ПРИЗНАВА Е.К.И. – родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, общежитие „*******, българка, български гражданин, с висше образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че през летен сезон на 2006г. и 2007г. в КК ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, в качеството й на длъжностно лице – управител на хотелска част в хотел „М.” в същия комплекс, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с Д.В.Х., като помагач, спомогнала да бъдат присвоени чужди пари в големи размери – сумата от 105 712,30 евро /сто и пет хиляди седемстотин и дванадесет евро и тридесет евроцента/, с левова равностойност 206 755,30 лева /двеста и шест хиляди седемстотин петдесет и пет лева и тридесет стотинки/, собственост на „Б.К.” ООД - гр.София, представлявано от М. Й.П., като сумите са внесени в касата на хотела до приключване на съдебното следствие, както следва:
1.За летен сезон на 2006г. – сумата от 24 405 евро /двадесет и четири хиляди четиристотин и пет евро/, с левова равностойност 47 732,04 лева /четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и два лева и четири стотинки/, собственост на „Бора Консулт 2002” ООД - гр.София, представлявано от Михаил Йорданов П..
2.За летен сезон на 2007г. – сумата от 81 307,30 евро /осемдесет и една хиляди триста и седем евро и тридесет евроцента/, с левова равностойност 159 023,26 лева /сто петдесет и девет хиляди двадесет и три лева и двадесет и шест стотинки/, собственост на „Б. К. 2002” ООД - гр.София, представлявано от М.Й. П., поради което и на основание чл.205, ал.1, т. 3 вр. с чл.202, ал.2, т.1 вр. чл.201 вр. чл.26, вр. чл.20, ал.4 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата Е.К.И. наказание – една година и шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.205, ал.2, вр. ал.1, т. 3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата Е.К.И. от право да заема ръководна длъжност „ръководител в хотелиерството” и да упражнява професията „туризъм, организация и управление на хотел” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.В.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 303 лева /триста и три лева/, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.


ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Е.К.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 303 лева /триста и три лева/, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.


Д.В.Х.
Е.К.И.
 
3 Гражданско дело No 1012/2010, V състав Развод по взаимно съгласие А.Д.Б.,
Ц.Й.Б.
    Решение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 360 от 07.08.1983г. на Община Габрово граждански брак между А.Д.Б. с ЕГН ********** и Ц.Й.Б. с ЕГН **********,***, КК Слънчев бряг,******* поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:
1.След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг.
2.След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – РУСЕВА.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
4 НАХД No 229/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Н.А.   Определение от 16.09.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
СЪДЪТ, с оглед изявлението на пострадалия и на основание чл. 343, ал. 2 от НК
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НАХД № 229/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението може да се обжалва и протестира пред ОС - Бургас в 15- дневен срок, считано от днес за подсъдимия А. и адв. К. и от съобщаването за РП - Несебър.

 
5 НОХД No 521/2010, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.К.К.   Споразумение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 521/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв. М. М.от АК-гр.Варна, защитник на подсъдимия К. и подсъдимият К.К.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият К.К.К. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан/ реабилитиран/, със средно образование, шофьор на линейка, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
- на 25.12.2009г. в землището на с. Плазовец, общ. Несебър предал огнестрелно оръжие – ловна карабина марка “VOERE” ФАБР. № MAG 57377, кал. 300/7,82мм на лицето ДОБРОМИР ПЕТРОВ ТОДОРОВ от с. Константиново, обл. Варна, който няма разрешение за придобиването им, поради което и на основание чл. 339, ал. 3, пр. 2-ро, във вр. с чл. 2, ал. 2, във вр. с чл. 54 ал. 1, от НК го ОСЪЖДНА на „Лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
- на същата дата и място предал на Д. П. Т.от с. Константиново, обл. Варна боеприпаси – 7бр. патрони кал. 300/7,82мм, без последния да има позволително за носене на оръжието, поради което и на основание чл. 339, ал. 4, във вр. с ал. 3, във вр. с чл. 2, ал. 2, във вр. с чл. 54 ал. 1, от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 от НК едно общо наказание измежду определените „Лишаване от свобода” за срок от четири месеца и „Лишаване от свобода” за срок от три месеца в размер на най-тежкото, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание - „Лишаване от свобода” за срок от срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществено доказателство по делото, а именно: ловна карабина марка “VOERE” ФАБР. № MAG 57377, кал. 300/7,82мм – на съхранение в РУП-Несебър, служба КОС.
ВРЪЩА на К.К.К. със снета по делото самоличност, веществено доказателство по делото – разрешение за носене на ловно оръжие серия АЛВ040431, изд. на 24.10.2000г. от РДВР-Варна.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 521/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

К.К.К.
 
6 НОХД No 781/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.А.П.   Споразумение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Б.А.П. със снета по делото самоличност и адв. Д.К. *** защитник на подсъдимия П., съгласно което:
ПРИЗНАВА Б.А.П. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, със средно-специално образование, неосъждан, месторабота “Благоевград БТ-АД”, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2010 г.около 18.30 часа в гр.Свети Влас, до хотел”Джулия” управлявал МПС - лек автомобил марка „Ауди А4» с ДК №*******Н с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.25 /едно цяло и двадесет и пет/ на 1000, установено по надлежния ред /взета кръв за анализ и извършена химическа експертиза –Протокол №766/03.08.2010 г./, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 и чл.55,ал.1,т.2, б.»б» от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42,а,ал.1,вр.с ал.2,т.1, 2 и 5 ,вр.с ал.3, т.1 и т.2, вр.с ал.4 ,чл.42б,ал.1, вр. с чл. 43 ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
- Поправителен труд за срок от 3/три/ месеца с удръжки от месечното възнаграждение – 10 %.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК Б.А.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което Б.А.П. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС считано от 28.07.2010год.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият П. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30/тридесет/лв., представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 781/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.А.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Б.А.П.
 
7 НОХД No 782/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.И.Н.   Споразумение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
СЪДЪТ, като взе предвид, че така постигнатото между страните споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити и не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 782/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Д.И.Н. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което: Д.И.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, с месторабота дискотека “Ден Гладе Викинг”, к.к. Слънчев бряг, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2010 година около 14,15 часа по главен път І - 9 на 205-ти км в посока град Варна управлявал моторно превозно средство: мотоциклет “Хонда” (без регистрационен номер), без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление №4973 от 27.08.2009 година на Началника на РУП Несебър по чл.177 ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, влязло в сила на 10.12.2009 година, поради което и на основание чл.343 в ал.2, вр. с ал.1 вр. с с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК , го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2 вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ месеца;
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 782/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Д.И.Н. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.И.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Д.И.Н.
 
8 НОХД No 784/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.К.   Споразумение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 784/2010 г. по описа на РС– гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Д.К. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.М.М., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.К. - роден на ***г***, Великобритания, живущ ***»*******, британец, британски гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, фитнес инструктор, паспорт №206829627, издаден на 15.06.2005год, за ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2010 год. около 01.40 часа в к.к.»Слънчев бряг» на главната алея в близост до х-л «Хризантема», управлявал МПС- л.а. марка „Форд Фиеста», с ДК№ СА 77 54 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,62 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №1001/01.10.10год. на БНТЛ при ОД МВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.К. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 50 лв. /петдесет лева/, представляващи направените по делото разноски.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест / месеца.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 784/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Д.К.
 
9 НОХД No 785/2010, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.П.Т.   Споразумение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Севдалина Станева – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Д.П.Т. със снета по делото самоличност и адв. М.М. *** защитник на подсъдимия Т., съгласно което: Д.П.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, шофьор, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.12.2009г. на територията на Община Несебър, в л.а. „Фиат” с рег. № ******** държи огнестрелно оръжие – ловна карабина марка “VOERE” ФАБР. № MAG 57377, кал. 300/7,82мм и боеприпаси – 7бр. патрони кал. 300/7,82мм без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл. 339, ал. 1, пр. 2-ро, във вр. с чл. 2, ал. 2, във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ месеца.
ОТЛАГА на осн. чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3/три / години.
Констатира, че ловна карабина марка “VOERE” ФАБР. № MAG 57377, кал. 300/7,82мм. е отнета на осн.чл.53, ал.1, б.а от НК по НОХД № 521/10г. по описа на НРС, а боеприпаси – 7бр. патрони кал. 300/7,82мм. са унищожени.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 785/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.П.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.П.Т.
 
10 НОХД No 790/2010, IV състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Ф.М.   Споразумение от 05.10.2010г., в законна сила от 05.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №790/2010г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев– прокурор в РП- Несебър, подсъдимият К.Ф.М. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв.Ч., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.Ф.М.-роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, работник на автомивка, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2009г., от автомивка „Алфа”, находяща се до млечен бар, срещу хотел „Кокиче” в к.к. „Сл.бряг”, противозаконно отнел моторно превозно средство– товарен автомобил „Рено Трафик” с ДК№********* собственост на „Яриса офис груп” ООД, от владението на А. Я. А. с ЕГН:********** ***.Загора, без неговото съгласие с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в липсваща предна броня на стойност 176.00 лв.; деформиран преден капак на стойност 112.00 лв.; деформиран преден десен калник на стойност 110.00 лв.; счупен преден десен мигач на стойност 17.00 лв. и счупен преден десен фар на стойност 72.00 лв., като общата стойност на щетите е 487 лв. (четиристотин осемдесет и седем лева), поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият К.Ф.М. да плати в полза на Държавата сумата в размер на 30 (тридесет) лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.

К.Ф.М.
 
11 НОХД No 791/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.В.Т.   Споразумение от 05.10.2010г., в законна сила от 05.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 791/2010 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, С.В.Т. със снета по делото самоличност и адв.Д.С. ***, защитник на последния, съгласно което: ПРИЗНАВА С.В.Т.- роден на *** ***, с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, женен, с висше образование, неосъждан, работи като управител в “ПЕРАЛНЯ НЕСЕБЪР” ООД, със седалище и адрес ***, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2010г., около 02.05 часа в гр.Несебър, ул. „Несебър”, до бензиностанция „Петрол”, управлявал МПС - лек автомобил марка „Форд Мондео» с рег. №******с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.52 /едно цяло и петдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство алкотест „Дрегер” 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 5, вр.с ал.3, т.1 и т.2, вр.с ал.4, чл.42б,ал.1, вр. с чл. 43 ал. 1 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност – два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;
- поправителен труд за срок от три месеца с 10 % удръжки от месечното възнаграждение, което съгласно Договор за възлагане на управление, приложен към преписката, се равнява на 2 /две/ минимални работни заплати за страната, или 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл. 343б ал.1 отНК, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК, С.В.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, време през което подсъдимият Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.09.2010 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 791/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

С.В.Т.
 
12 ЧНД No 732/2010, VI състав Други дела А.Ю.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГР.НЕСЕБЪР   Определение от 24.09.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо осъденото лице Алириза Ю.С. с ЕГН **********,*** мярка за процесуална принуда, наложена с ПАМ по ЗБДС/ЗБЛД № 91007589 от 04.01.1999г. на ДБДС-София, въз основа на дознание № 349/98г. и Заповед на ДНП № 40973/99г. по чл.7-б по ЗПП.
След влизане в сила на настоящото определение, да се уведоми Директора на ОД на МВР-гр.Бургас за снемане на Алириза Ю.С. от автоматизираната информационна система на МВР.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на осъденото лице и РП-гр.Несебър пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
13 ЧНД No 739/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.Г.   Определение от 28.09.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на присъда № 344 от 10.06.2010г., постановена по НОХД № 207/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, в частта й, относно наложената на А.А.Г. с ЕГН ********** пробационна мярка - ограничения в свободното придвижване за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изразяващи се в налагане на следните две забрани за: 1.напускане на СПИ „Христо Ботев” - с.Драгоданово, общ.Сливен, за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или прокурора и 2.напускане на жилището, което обитава от 21.00 часа вечерта до 07.00 часа на другия ден, като същите да се считат за забрана за: 1.напускане на населеното място - с.Драгоданово, общ.Сливен, където се намира СПИ „Христо Ботев”, за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или прокурора, съответстваща на забраната, визирана в т.2 на чл.42б, ал.3 от НК и 2.напускане на жилището, което обитава А.А.Г., намиращо се в СПИ „Христо Ботев”, за периода от 21.00 часа вечерта до 07.00 часа на другия ден, съответстваща на забраната визирана в т.3 на чл.42б, ал.3 от НК.
Решението подлежи на обжлване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
14 НОХД No 797/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Ц.Т.   Споразумение от 06.10.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 797/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Р.Ц.Т. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което: Р.Ц.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2010 г., около 03.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, до хотел “Арда” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Мерцедес” с ДК № СА 3337 РВ, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 2111/30.06.2009 г. на началника на РУП – Враца, влязло в сила на 06.04.2010 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 (петнадесет) месеца, при периодичност два пъти седмично;
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 (петнадесет) месеца;
-Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа в рамките на една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 797/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Р.Ц.Т. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Р.Ц.Т. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Р.Ц.Т.
 
15 Гражданско дело No 1016/2010, I състав Чл.19 ЗГР Н.Г.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГР.НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
ОБЩИНА-НЕСЕБЪР
  Решение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
Мотивиран от гореизложеното, Несебърски районен съд

РЕШИ:

ДОПУСКА на основание чл. 19 от ЗГР промяна на собственото име от “Н.” на “Н.” в акта за раждане на Н. /Н./ Г.С., ЕГН **********,*** 45, родена на *** ***, с документ за самоличност – лична карта №105953053, издадена на 01.10.2001 г. от МВР – Бургас с валидност - безсрочен.
Заверен препис от решението да се изпрати служебно на общинската администрация по постоянния адрес и месторождението на молителят за отбелязване в актовете за гражданско състояние.

 
16 НОХД No 800/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Н.К.   Споразумение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 800/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов - прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия В.Н.К. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което: В.Н.К. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2010 година около 04.50 часа на ул. ”Рибарска” в с. Равда е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Фолксваген Голф” с ДК №*******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.54 на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-медицинска експертиза № 463 от 2010 година, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.Н.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 27.07.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия В.Н.К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 62.00 лв. (шестдесет и два лева), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 800/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия В.Н. Кишишев и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия В.Н.К. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

В.Н.К.
 
17 Гражданско дело No 753/2010, V състав Искове по СК Г.А.А. М.И.Ш.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
  Определение от 30.09.2010г., в законна сила от 08.10.2010г.
Съдът като взе предвид, че постигнатата между страните по делото спогодба не противоречи на закона и морала на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в гореизложения смисъл.
Определението не подлежи на обжалване.
Съдът като взе предвид постигнатата между страните спогодба счита, че ответникът А. следва да заплати държавна такса върху определената месечна издръжка за детето, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА Г.А.А. ********** *** да заплати по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 108 /сто и осем/ лв., представляваща държавна такса върху присъдената на детето месечна издръжка.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Поради изчерпване предмета на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 753/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

 
18 ЧНД No 760/2010, IV състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Х.Е.   Определение от 01.10.2010г., в законна сила от 08.10.2010г.
Оставя без уважение.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.М.Ч. в качеството му на защитник на В.Х.Е., обвиняем по ДП 441/2010г. по описа на ОД на МВР-Бургас за изменение на взетата мярка за неотклонение „задържане под стража”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест в 3-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
В случай на обжалване или протестиране НАСРОЧВА делото пред Окръжен съд- Бургас за 08.10.2010г. от 14.00 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Определението бе обявено в 11.10 часа в присъствието на представител на РП-Несебър, обвиняемия и неговия защитник, като бе разяснен реда и срока за обжалване и протестиране на същото.

В.Х.Е.
Мотиви от 01.10.2010г.
Производството е по реда на чл.65 от НПК и е образувано по повод искането от адв.Ч. в качеството му на защитник на обвиняемия В.Х.Е. за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение задържане под стража. Съображенията на молителя са в смисъл, че е отпаднала необходимостта да се търпи взетата мярка, тъй като не са били налице достатъчно доказателства, обосноваващи предположение за извършителство на деянието, за което е повдигнато обвинение. Е. има постоянен адрес и нямало опасност същия да възпрепятства органите на разследването за разкриване на обективната истина. Представителят на РП-Несебър изрази становище за неоснователност на искането като заяви, че предстои приключване на разследването и прецизиране на обвинението.
Съдът намира молбата за неоснователна по следните съображения: Спрямо обвиняемия е повдигнато обвинение по чл.155, ал.5, т.2, 3 вр ал.3, вр. ал1, вр. чл.20, ал.2 от НК и по чл.159а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК за които се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години и в този смисъл престъпленията се явяват тежки по смисъла на закона. От събраните в ДП доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е автор на извършените деяния, особено относно деянието транспортиране. Това се потвърждава най-вече от разпита на свидетелите Зорница Жекова Колева и Живко Звезделинов Даскалов . Част от другите свидетели макар и да не споменават пряко имената, или прякора на обвиняемия, говорят за неговото участие в схемата, което косвено също допринася до извода за деятелност от страна на Е.. Към момента продължават да се извършват процесуално-следствени действия, като такива са извършени и след първоначално взетата мярка за неотклонение. От изявлението на представителя на РП става ясно, че предстои приключване на събиране на доказателствата, окончателно прецизиране на обвинението и предявяване на разследването, което говори за експедитивност и липсва на основания да се счита, че разследването се бави. На следващо място, видно от приложената по делото справка обвиняемият е многократно осъждан, включително и за тежки умишлени престъпления, което говори за висока степен на обществена опасност на дееца. Престъпленията, за които е обвинен също се характеризират с висока степен на обществена опасност. С оглед изложеното, настоящата инстанция намира, че не са налице основания за уважаване искането за изменение на мярката. Нито в самото искане, нито в съдебно заседание се изтъкнаха нови обстоятелства, налагащи промяна на мярката. Следва да се отбележи, че това производство изисква не категорични доказателства за вината, а такива даващи основания да се направи предположение за деятелността на лицето. С оглед характера и вида на обвинението и степента на обществена опасност на дееца съдът намира, че евентуално изменение на мярката може да осуети разкриването на обективната истина чрез евентуално въздействие върху свидетелите. Анонимността на част от тях презюмира, че същите се страхуват да разкрият самоличността си.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.М.Ч. в качеството му на защитник на В.Х.Е., обвиняем по ДП 441/2010г. по описа на ОД на МВР-Бургас за изменение на взетата мярка за неотклонение „задържане под стража”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест в 3-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
В случай на обжалване или протестиране НАСРОЧВА делото пред Окръжен съд- Бургас за 08.10.2010г. от 14.00 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Определението бе обявено в 11.10 часа в присъствието на представител на РП-Несебър, обвиняемия и неговия защитник, като бе разяснен реда и срока за обжалване и протестиране на същото.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.20 часа.

СЕКРЕТАР: РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
19 Гражданско дело No 734/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци РСР ЕООД М.-Д. ЦЕ. С. Б.Г ООД   Определение от 10.08.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
Искането за връщане на държавна такса е неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Чл.78, ал.9 от ГПК постановява, че при приключване на делото със спогодба половината от внесената държавна такса се връща на ищеца. В настоящият случай делото не приключва поради сключване на спогодба, а поради оттегляне на предявения иск.
Мотивиран от горното и на основание чл.232 от ГПК, Несебърският районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 734 по описа за 2010г. на Районен съд-гр.Несебър, поради оттегляне на предявения иск.
ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца за връщане на половината от внесената за образуване на делото държавна такса.

 
20 ЧГД No 1081/2010, II състав Други ЧГД П.Ф.К.,
В.Н.М.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ   Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
РАЗРЕШАВА на П.Ф.К. с ЕГН – ********** и В.Н.М. с ЕГН – **********,*** в качеството им на родители и законни представители на СВМ. с ЕГН – ********** да изтеглят сумата от 966,67евро/деветстотин шестдесет и шест евро и шестдесет и седем евро цента/ от сметка в евро № ******************, BIC: ***, на ЦКБ АД-клон Бургас открита на името на СВМ..
Определението не подлежи на обжалване.

 
21 НАХД No 202/2010, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.К.К.   Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ПРИЗНАВА Д.К.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно-специално образование, управител по строителния процес в „Б.” ЕООД – гр.Несебър, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 14.11.2009г., около 23.55 часа, в гр.Несебър-нова част, ж.к.”Черно море”, в близост до бензиностанция „Петрол”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Аскона” с ДК№ *****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Д.К.К.
Мотиви от 30.08.2010г.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:
На 14.11.2009г., свид.З. Д. – мл.автоконтрольор при РПУ-гр.Несебър, бил нощна смяна дежурен по КАТ съвместно с колегата си – полицай Б.С.. Около 23.00 часа, в гр.Несебър – нова част, в члизост до бензиностанция „Петрол”, спрял за проверка лек автомобил „Опел Аскона” с ДК№ ******, управляван от обвиняемия К.. При проверката водачът не представил свидетелство за управление на МПС. След направена проверка чрез ОДЧ при РУ на МВР-гр.Несебър било установено, че обвиняемият не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него МПС. За така констатираното нарушение, на К. бил съставен АУАН и същият бил освободен.
В хода на досъдебното производство е била изискана справка от сектор КАТ при ОДП-гр.Бургас, от която се установява, че свидетелството за управление на МПС на обв.К. е било отнето на 17.05.2009г. на основание чл.171, т.4 във връзка с чл.157, ал.4 от ЗДвП. Наред с това, от справката се установява, че с Наказателно постановление № 740 от 06.07.2009г., влязло в сила на 15.09.2009г., обвиняемият К. е бил наказан по административен ред за това, че е управлявал МПС – лек автомобил, след като свидетелството му за управление е отнето на основание чл.171, т.4 от ЗДвП.
Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-2332/2009г. по описа на РУП-гр.Несебър, приети като доказателства по делото.
При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното от обвиняемият К. на 14.11.2009г. деяние осъществява признаците на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. На посочената дата, същият е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Аскона” с ДК№ ******, без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.
Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият К. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – лишаване от свобода до две години.
Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия К. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.
При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия К., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст, чистото му съдебно минало, признанието на вината му и изразеното от него съжаление за стореното. Наред с това, съдът съобрази и приложената по досъдебното производство справка за наложени на обвиняемия К. административни наказания по ЗДвП с влезли в сила наказателни постановления.
Предвид гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемия К. следва да се наложи наказание “глоба” към предвидения от закона минимален размер, а именно - 800 /осемстотин/ лева в полза на Държавата.
Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

 
22 НОХД No 497/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.А.А.   Присъда от 24.09.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.00 ч. до 14.00 ч. на 21.04.2010 г., в гр. Несебър, от парцел, находящ се срещу складова база „Жанет”, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил „Ман” с рег. №*****, е отнел чужда движима вещ, оставена без постоянен надзор- изгорял лек автомобил марка „Хюндай” модел „Теракан” с рег. № *******, на стойност 630 (шестстотин и тридесет) лева от владението на З. А. Б. от гр. Свети Влас, собственост на „Уникредит лизинг България- клон Бургас” ЕАД, представлявано от П.М.М., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2 и 4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.А.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 31.00 (тридесет и един) лева, представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.


И.А.А.
Мотиви от 06.10.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 497/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу:
И.А.А. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.2 и т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НК, за това, че за времето от 12.00 ч. до 14.00 ч. на 21.04.2010 г., в гр. Несебър, от парцел, находящ се срещу складова база „Жанет”, чрез използване на моторно превозно средство- товарен автомобил „Ман” с рег. №***** е отнел чужда движима вещ, оставена без постоянен надзор- изгорял лек автомобил марка „Хюндай” модел „Теракан” с рег. №****** на стойност 630 (шестстотин и тридесет) лева от владението на З. А. Б. от гр. Свети Влас, собственост на „Уникредит лизинг България- клон Бургас” ЕАД, представлявано от П.М.М., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои.
Съдебното производство протече по реда на чл.370 и сл. от НПК, като в хода на същото подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заяви, че не желае да се събират доказателства за тези факти. Съдът счете, че направените от подсъдимия самопризнания се подкрепят изцяло от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, поради което, на основание чл.372, ал.4 от НПК, обяви, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл.195, ал.1 от НК, което след приложение на чл.58а от НК да бъде намалено с една трета, като така определеното наказание бъде отложено за срок от три години на основание чл.66 от НК.
Защитникът на подсъдимия пледира за определяне на наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като изтъква чистото му съдебно минало и направените признания, както и за приложение разпоредбата на чл.58а от НК.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
Подсъдимият И.А.А. е роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, български гражданин е, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.
На 17.05.2009г. лек автомобил марка „Хюндай Теракан” с рег. № А 3031 ВТ, закупен на лизинг от свидетеля Здравко Белев, се запалил и изгорял, поради което последният го преместил пред автомивка „Блясък”, находяща се срещу офиса на фирма „Жанет” в гр.Несебър, в имот, собственост на негов познат- А. А., с разрешението на последния. Мястото не било оградено от четирите страни, на входа имало бариера, която се вдигала свободно, нямало пазач. Двамата се уговорили автомобилът да бъде изнесен от мястото, заедно с други вещи оставени там, до края на месец април 2010 г. На 20.04.2010г. свид. Б. посетил имота на А. и проверил вещите, оставени в него. На 25.04.2010 г. наел с товарен автомобил и отново посетил мястото с намерение да изнесе вещите си, но констатирал, че автомобилът липсва. Допуснал, че автомобилът е откраднат, за да бъде предаден за старо желязо, поради което го потърсил в пунктовете за изкупуване на метали. Намерил автомобила нарязан в пункт в гр.Каблешково. За случилото се сигнализирал полицията.
Бил извършен оглед на местопроизшествието, както и оглед на веществено доказателство в пункта да изкупуване на метали в гр. Каблешково. При извършения оглед било установено, че автомобилът е нарязан, като върху гредата от дясна задна страна на шасито е установен номер *************** Същият съвпада с номера на рамата на автомобила, отразен в представеното копие от регистрационен талон.
В хода на разследването е установено, че автомобилът е собственост на „Уникредит лизинг”-Клон Бургас, представлявано от св. П.М.. Разпитан от водещия разследването дознател, последният посочил, че в началото на 2009 г. свид. Белев е преустановил плащането на дължимите към дружеството лизингови вноски. След палежа на автомобила, застрахователната компания отказала да заплати застраховка, тъй като по данни на разследването и експертизата се касаело за умишлен палеж. През месец май 2010 г. договорът със свид. Белев бил прекратен.
В показанията си свид. К.- собственик на пункта за изкупуване на метали е посочил, че на 21.04.2010 г. около 14.00 часа при него дошъл негов познат- свид. Ц. П., заедно с момче на около 25-30 г. Свид. П. управлявал товарен автомобил, на който бил натоварен изгорял лек автомобил. Свид. Киряков закупил изгорелия автомобил, за който заплатил на момчето сумата от 540 лева.
Разпитан в хода на досъдебното производство, свид. П. е посочил, че е управител на фирма, извършваща транспортни услуги с товарен автомобил “Ман” с рег. №******* с автокран. Работел всеки ден на пиацата в гр.Несебър, промишлена зона. На 21.04.2010г. към 13:30ч. при него дошло младо, на възраст около 22 години момче. Поискало да превози изгорял автомобил до пункт за изкупуване на желязо в гр. Каблешково. Отишли до светофарите на магазин „Жанет" в гр. Несебър. Св. П.попитал момчето дали автомобилът е негов и той отговорил положително, като уточнил, че мястото, от където го вземат, е негово и на семейството му. След като натоварили автомобила, потеглили към гр. Каблешково. В проведен по пътя разговор момчето споделило, че е от гр. Пловдив, но от две години живее в гр.Несебър. Споменал, че има склад зад „Топливо” в гр.Несебър.
В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят- И.А.А. ***. В обясненията си пред водещия разследването същият се признава за виновен. Заявява, че е извършил деянието, тъй като свид. Б. е дължал пари на баща му А. А..
По делото е изготвена съдебно-икономическа експертиза, от заключението на която се установява, че отнетата вещ- л.а. „Хюндай Теракан”, 1800 кг., оценена като старо желязо, е на стойност 630.00 лева.
Горната фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, които съдът приобщи към делото, чрез прочитането им по реда на чл. 283 от НПК, както и от направените от подсъдимия самопризнания.
При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
От обективна страна с деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.1, т.2 и т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НК, като на 21.04.2010 г., за времето от 12.00 ч. до 14.00 ч., в гр. Несебър, в имот, находящ се срещу складова база „Жанет”, чрез използване на моторно превозно средство- товарен автомобил „Ман” с рег. №*****, е отнел чужда движима вещ, оставена без постоянен надзор- изгорял лек автомобил марка „Хюндай” модел „Теракан” с рег. № **** на стойност 630 (шестстотин и тридесет) лева от владението на Здравко Атанасов Белев от гр. Свети Влас, собственост на „Уникредит лизинг България- клон Бургас” ЕАД, представлявано от П.М.М., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои. Налице са квалифициращите обстоятелства по чл. 195, ал.1, т.2 и т.4 от НК, тъй като отнетата вещ е била оставена без постоянен надзор (мястото, където е била оставена не е било оградено, нямало е и пазач) и при извършването на деянието е използвано моторно превозно средство- товарен автомобил “
 
23 НАХД No 507/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.Г.   Решение от 16.09.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ПРИЗНАВА А.А.Г. *** – род. на ***г***, постоянен адрес ***, ЕГН **********, турчин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, работник по чистота за ВИНОВЕН за това, че на 24.03.2010 год. около 22.00 ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, ул.”Първи май”, до дом №*****управлявал МПС – л.а.марка “Рено 19”, с ДК№ ****** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление №1659/11.12.2009 год. на Началника на РПУ-Поморие - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

А.А.Г.
Мотиви от 16.09.2010г.
Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
ДП е водено срещу А.А.Г. *** за това, че на 24.03.2010 год. около 22.00 ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, ул.”Първи май”, до дом №46 управлявал МПС – л.а.марка “Рено 19”, с ДК№ ******** без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
В хода на разследването на досъдебното производство са снети обяснения от обвиняемия, в качеството на свидетели по делото са разпитани актосъставителят Г. Х.. автоконтрольор при РУП – Несебър, и П. Д., полицай при РУП – Несебър, изискани са справка от ОДП на МВР Бургас, сектор ПП – КАТ, за наложени административни наказания, заверено копие от НП №1659/11.12.2009 г., свидетелство за съдимост, като от анализа на събрания доказателствен материал се е установило следното:
На 24.03.2010 год. около 20.00 ч. свид. Г. Х. – мл. автоконтрольор при РУП - Несебър бил на работа нощна смяна заедно с колегата си свид. П. Д.в. От 21.00 ч. до 23.00 ч. двата свидетели били по график в с. Оризаре и с. Гильовци. Около 22.00 ч. в с. Оризаре, общ.Несебър на Главната улица «Първи май» до дом №**** те спрели за проверка л.а.марка “Рено 19”, с ДК№ ******движещ се в посока гр. Каблешково с водач лицето А.А.Г. ***. В колата заедно с Г. пътували още 2 или 3 лица. При извършената проверка Г. не представил СУМПС. Първоначално той заявил, че брат му е загубил документите, но след извършена справка, чрез КАТ – Бургас се установило, че същият е лишен от право да управлява МПС, поради което му бил съставен АУАН №885/24.03.2010 год. за нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.
Видно от справката от ОДП на МВР Бургас, сектор ПП – КАТ, за наложени административни наказания на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП притежаваното от него СУМПС е отнето за срок от 12 месеца, считано от 22.10.2009 г. От приложеното по досъдебното производство НП №1659/11.12.2009 год. по чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е видно, че спрямо лицето е наложено административно наказание глоба в размер на 250 лв. за управляване на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, като постановлението му е връчено на 04.01.2010 год., не е обжалвано от Г. и е влязло в законна сила на 11.01.2010 год.
От така изяснената фактическа обстановка, въз основа на събрания по делото доказателствен материал в неговата цялост, се налага от правна страна несъмнен, категоричен и обоснован извод, че обвиняемият Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК - на 24.03.2010 год. около 22.00 ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, ул.”Първи май”, до дом №****управлявал МПС – л.а.марка “Рено 19”, с ДК№******* в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №1659/11.12.2009 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
Видно от изисканата справка за съдимост на обвиняемия, същият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, като за извършеното от него престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до три години. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Изложеното сочи, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, като за извършеното деяние следва да му бъде наложено административно наказание “глоба”, определена в границите, установени в закона в разпоредбата на чл. 78а от НК, в редакцията, действала към момента на извършване на деянието, в размер на 600 лева. Съдът съобрази конкретната степен на обществена опасност на извършеното, поведението на обвиняемия, ниската му лична степен на обществена опасност, семейното и социалното му положение и счете, че на същия следва да бъде наложена глоба към минималния размер. Г. е женен, макар с постоянна трудова заетост, като работник по чистотата в гр. Поморие, не разполага с високи доходи, с процесуалното си поведение съдейства за изясняване на обективната истина, изразява разкаяние за постъпката си, поради което санкция в такъв размер според настоящия състав съответства на характера и степента на обществена опасност на деянието и дееца и в максимална степен обезпечава целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл. 36 от НК.
Горният извод съдът обоснова, като съобрази, че размерът на глобата, определен в чл. 78а от НК в редакцията, действала към момента на извършване на деянието, е в граници от 500 до 2 000 хиляди лева, а в новата редакция, предвид изм. с ДВ, бр. 26 от 2010 г., от 1 000 до 5 000 лева. Приложима е старата редакция, действала към момента на извършване на деянието, като по – благоприятния за дееца материален закон по смисъла на чл. 2, ал. 2 от НК.
Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във връзка с чл. 78а от НК, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА А.А.Г. *** – род. на ***г***, постоянен адрес ***, ЕГН **********, турчин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, работник по чистота за ВИНОВЕН за това, че на 24.03.2010 год. около 22.00 ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, ул.”Първи май”, до дом №46 управлявал МПС – л.а.марка “Рено 19”, с ДК№ *********** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление №1659/11.12.2009 год. на Началника на РПУ-Поморие - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.


 
24 НОХД No 529/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.А.А.   Присъда от 24.09.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.А., роден на ***г*** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан (реабилитиран), със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2008г. в с.Равда, общ. Несебър, ул. ****** чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № *******, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 485,10 лв. (четиристотин осемдесет и пет лева и десет стотинки), както следва: перфоратор „Бош”, на стойност 243.00 лева, 10 броя бургии на стойност 7.00 лева, перфоратор „Спарки”, модел 3028 BUR с № 170034/31409 на стойност 159.60 лева, 2 броя маламашки на обща стойност 24.00 лева, 2 броя мистрии на обща стойност 10.00 лева, пердашка на стойност 3.00 лева, 2 броя „Шпаклори” на обща стойност 2.00 лева, 2 броя професионални ключове за фасадно скеле на обща стойност 30.00 лева, метална бъркалка за строителни разтвори на стойност 6.50 лева, от владението на Д.П.С. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ол.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.


ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.А.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 78.00 (седемдесет и осем) лева, представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.


М.А.А.
Мотиви от 06.10.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 529/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу:
М.А.А., роден на ***г*** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан (реабилитиран), със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, за това, че на 26.10.2008г. в с.Равда, общ. Несебър, ул. ************чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № Р 5111 РА, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 485,10 лв. (четиристотин осемдесет и пет лева и десет стотинки), както следва: перфоратор „Бош”, на стойност 243.00 лева, 10 броя бургии на стойност 7.00 лева, перфоратор „Спарки”, модел 3028 BUR с № 170034/31409 на стойност 159.60 лева, 2 броя маламашки на обща стойност 24.00 лева, 2 броя мистрии на обща стойност 10.00 лева, пердашка на стойност 3.00 лева, 2 броя „Шпаклори” на обща стойност 2.00 лева, 2 броя професионални ключове за фасадно скеле на обща стойност 30.00 лева, метална бъркалка за строителни разтвори на стойност 6.50 лева, от владението на Д.П.С. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.
Съдебното производство протече по реда на чл.370 и сл. от НПК, като в хода на същото подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заяви, че не желае да се събират доказателства за тези факти. Съдът счете, че направените от подсъдимия самопризнания се подкрепят изцяло от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, поради което, на основание чл.372, ал.4 от НПК, обяви, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
В съдебното заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Предлага да бъде наложено на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл.195, ал.1 от НК, което след приложение на чл.58а от НК да бъде намалено с една трета, като така определеното наказание бъде отложено за срок от три години на основание чл.66 от НК.
Защитникът на подсъдимия пледира за определяне на наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като изтъква чистото му съдебно минало и направените признания, както и за приложение разпоредбата на чл.58а от НК.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
През месец октомври 2008 г. свид. Д.С. *** работел на строителен обект, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, ул. ********************, като бригадир на строителна бригада, която поставяла външна изолация. На 27.10.2008 г.около 08.00 часа същият отишъл на обекта и влязъл в една от стаите, находяща се на първи етаж, в която се съхранявали инструментите и строителните материали. Констатирал, че от стаята липсват перфоратор „Бош”, закупен през месец август 2008 г. за сумата от 270 лева, ведно с куфари с 10 броя бургии, перфоратор „Спарки”, модел 3028 BUR с номер 170034/31409, закупен през 2007 г. за сумата от 209.09 лева, 2 броя маламашки, закупени през 2008 г. за сумата от 15.00 лева всяка, 2 броя мистрии, закупени през 2008 г. за сумата от 6 лева всяка, пердашка, закупена през 2008 г. за сумата от 4 лева, 2 броя шпаклории на стойност 2 лева всяка, закупени през 2008 г. 2 броя професионални ключове за фасадно скеле, закупени през 2007 г. на стойност 34 лева двата. На 25.10.2008 г. около 17.00 часа, при приключване на работа, описаните вещи били в наличност, оставени на пода в стаята до входната врата.
След като установил липсата на вещите свид. С. отишъл при собствениците на къщата и разговарял със свид. Ан. П.. От нея узнал, че на 26.10.2008г. един от работниците е дошъл и е взел инструменти, които натоварил в л.а. „Опел Кадет”, син на цвят с русенска регистрация. С него е имало и друго лице. След разговора със свид. П., свид. С. провел телефонен разговор със свид. О.Х.Д. ***, който притежавал л.а. „Опел Кадет”. Свид. Д. потвърдил, че е отишъл до обекта, заедно с подсъдимия, който е взел инструменти и ги натоварил в автомобила му, а след това потеглили за гр. Русе. С оглед получената информация, свид. С. опитал да се свърже с подс. А., но телефонът му бил изключен.
В показанията си пред водещия разследването свид. П. сочи, че на 27.10.2008 г., около 10.15 часа излязла от дома си за работа. По пътя влязла в магазин за хранителни стоки, находящ се в близост до дома й в с. Равда, ул********. На излизане забелязала, че пред външната гаражна врата на дома й има спрял лек автомобил - син на цвят с първа буква на регистрацията „Р". Непознато лице държало инструменти.
В показанията си свид. Д. е посочил, че познава подсъдимия. Заявил е, че е препоръчал същия на свид. С., за да го наеме на работа. Подсъдимият му се обадил по телефона и го помолил да отиде при него в курортен комплекс “Слънчев бряг”, за да му върне пари, които му дължи. Свид. Д. тръгнал с личния си автомобил. След като се срещнали, подсъдимият му казал, че има да взема багаж от строителен обект в с. Равда. След като пристигнали на посоченото от място, подсъдимият влязъл в къща и след малко се върнал, като носел със себе си два сака и две пластмасови кофи. Оставил вещите в багажника на автомобила и потеглили за гр. Русе. Няколко дни по-късно узнал от свид. С., че са откраднати инструменти.
В хода на разследването е установен извършителят на деянието- подсъдимият А., който с протокол за доброволно предаване от 25.02.2009 г. е предал част от отнетите вещи- перфоратор „Спарки”, перфоратор „Бош”, 2броя маламашки, мистрия, ключ за фасадно скеле, шпаклора и бъркалка за машина „миксер”, за които обяснил, че са собственост на свид. С. ***.
В допълнителен разпит на пострадалия и след предявяване на веществените доказателства по делото, същият е посочил, че всички вещи са негови, включително и бъркалката за машина „миксер", която пропуснал да заяви за открадната.
Стойността на отнетите вещи е установена посредством две съдебно-икономически експертизи за оценка, от които се установява, че общата стойност на вещите е 485.10 лева.
По делото е приложено писмо от ОД на МВР-Русе, сектор „ПП”, от което се установява, че л.а. „Опел Кадет" с рег. № *************А е регистриран като собственост на свид. О.Х.Д. ***.
Горната фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, които съдът приобщи към делото, чрез прочитането им по реда на чл. 283 от НПК, както и от направените от подсъдимия самопризнания.
При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
От обективна страна с деянието си подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1 от НК, като на 26.10.2008г. в с.Равда, общ. Несебър, ул. **************, чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Кадет” с рег. №**********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 485.10 лева, както следва: перфоратор „Бош”, на стойност 243.00 лева, 10 броя бургии на стойност 7.00 лева, перфоратор „Спарки”, модел 3028 BUR с № 170034/31409 на стойност
 
25 ЧНД No 804/2010, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР     Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
на основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Т. Г. В.в качеството му на обвиняем по бързо производство № 14- 2228/2010 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат П. Ч. от Адвокатска колегия- Бургас.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
26 НОХД No 805/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.Г.В.   Споразумение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 805/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Т.Г.В. със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което Т.Г.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, строителен работник, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2010г. около 22.50 часа, в гр.Свети Влас, пред х-л „Луксор” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Фиеста” с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,68 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал. 1, вр.с чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Т.Г.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което за същото деяние подсъдимия В. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 02.10.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.Г.В. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 (тридесет) лева, представляващи разноски по делото.

Т.Г.В.
 
27 Гражданско дело No 706/2009, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Б. АД Ж.Н.К.,
М.В.Р.
  Определение от 29.09.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 706/2009 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
28 ЧГД No 1158/2010, IV състав Съдебни поръчки   А. ООД   Определение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Определение 1028/12.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 1158/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- гр. Бургас.
Предвид характера на производството делото незабавно да се изпрати на ОС- Бургас.

 
29 НАХД No 777/2009, II състав Административни дела А.П.Ш. РИОКОЗ БУРГАС,
В.Б.П.
  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03-1061/24.09.2009г. на Директор на РИОКОЗ-Бургас, с което на А.П. Ш. с ЕГН - ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 500лв./петстотин/ лева на основание чл. 48, ал.1 от ЗХ за виновно нарушение на чл.21а, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗХ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
30 НАХД No 154/2010, VIII състав Административни дела Е. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
Л.Б.В.
  Решение от 27.04.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0200830/29.01.2010 г. на Директор на Дирекция "Инспекция по труда"- Бургас, с което на основание чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на "Е." ООД- гр. Пловдив, представлявано от П.А.С. в качеството му на управител, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 15 000 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
31 НОХД No 787/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.И.М.   Споразумение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между к. Г. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия И.И.М. със снета по делото самоличност и адв. Д. *** защитник на подсъдимия М., съгласно което: И.И.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, със висше образование, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2010г. около 17.30 часа в КК”С. б..”, на централната алея до х-л “К.”, е управлявал лек автомобил марка „БМВ 318”, с рег. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – “Алкотест Дрегер 7410+” с № 0325, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ месеца.
ОТЛАГА на осн. чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3/три / години.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимият М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият е било отнето по административен ред, считано от 20.09.2010 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.И.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.


И.И.М.
 
32 Гражданско дело No 973/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.А.С. Б.-Б.ООД   Определение от 20.08.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
Определение № 812/20.08.2010г. - Прекратява производството по гр.д. № 973/10г. по ориса на НРС. Изпраща делото по подсъдност на БОС.
 
33 НАХД No 621/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.И.И.   Решение от 16.09.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
ПРИЗНАВА А.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик, живущ ***, ЕГН:********** за ВИНОВЕН за това, че на 26.05.2010 год., около 00.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър на плажната ивица пред дискотека „Лазур”, без надлежно разрешително държи високо рискови наркотични вещества – амфетамин сол със съдържание на основното вещество 8.20% и допълнително добавен кофеин с общо нетно тегло 0.230 грама по 30.00лв., като всички наркотични вещества са на обща стойност 6.90 лева. /шест лева и деветдесет стотинки/ съгласно постановление №23 на МС на Р България от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества /, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предложение второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.
ОСЪЖДА А.И.И. да заплати в полза на Държавата сторени по делото разноски в размер на 33, 20 лева /тридесет и три лева и двадесет стотинки/.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК в полза на Държавата полиетиленово пликче с бяло прахообразно вещество - амфетамин сол със съдържание на основното вещество 8.20% и допълнително добавен кофеин с общо нетно тегло 0.230 грама на обща стойност 6.90 лв. /шест лева и деветдесет стотинки/.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

А.И.И.
Мотиви от 16.09.2010г.
Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
ДП е водено срещу А.И.И., за това, че на 26.05.2010 год., около 00.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър на плажната ивица пред дискотека „Лазур”, без надлежно разрешително държи високо рискови наркотични вещества – амфетамин сол със съдържание на основното вещество 8.20% и допълнително добавен кофеин с общо нетно тегло 0.230 грама по 30.00лв., като всички наркотични вещества са на обща стойност 6.90 лв. /шест лева и деветдесет стотинки/ съгласно постановление №23 на МС на Р България от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества/, като случая е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл. второ, т.1 от НК.
В хода на разследването на досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествието, снети са обяснения от обвиняемия, в качеството на свидетел по делото е разпитан Васил Сотиров, изготвена е физикохимична експертиза, свидетелство за съдимост, като от анализа на събрания доказателствен материал се е установило следното:
Подсъдимият И., заедно с двамата си приятели В. С. С.и А. С.Г. решили да празнуват абитурентските празнци в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, където отседнали за няколко дни.
На 26.05.2010 год. в полунощ подсъдмият и приятеля му В. С. С. били в дискотека „Лазур”, когато решили да излязат на въздух и да се поразходят. Отстрани дискотеката до дървената пътека, която водела към плажа, подсъдмият И. намерил пликче, в което имало амфетамин. Взел пакетчето и го прибрал в панталона си. Заедно с приятеля си седнали на шезлонг на пясъчната ивица, когата към тях се приближил полицай Васил Тодоров за извършване на рутинна проверка. Същият разпоредил на двамата младежи да извадят всичко което носят със себе си. Подсъдмият, след като извадил пакетчето с наркотитичните вещаства, бил задържан.
На вещественото доказателство е извършена физикохимична експертиза, със задачи да се определи нетното тегло, физикомичния състав, вида и процентното съдържание на наркотичния компонент, подлежи ли на контрол. От заключението е видно, че полиетиленовото пликче, открито у подсъдмия, съдържа бяло прахообразно вещество, което се определя като амфетамин сол със съдържание на основното вещество 8.20% и допълнително добавен кофеин с общо нетно тегло 0.230 грама, като същото подлежи на забрана по ЗКНВП – Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.
Стойността на наркотичното вещество възлиза в размер на 6, 90 лева, като стойността се определя като нетното тегло се умножи по цената на съответното наркотично вещество за един грам, определен съобразно процентното съдържание на основното вещество, съгласно ПМС №23 от 29.01.1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, Приложение №2. В конкретния случай предметът на престъплението - амфетамин сол със съдържание на основното вещество 8.20% и допълнително добавен кофеин с общо нетно тегло 0.230 грама по 30.00лв., като възлиза на обща стойност 6.90 лв. /шест лева и деветдесет стотинки/, което е под размерът му е под минималната работна заплата.
От така изяснената фактическа обстановка, въз основа на събрания по делото доказателствен материал в неговата цялост, се налага от правна страна несъмнен, категоричен и обоснован извод, че А.И.И., за това, че на 26.05.2010 год., около 00.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър на плажната ивица пред дискотека „Лазур”, без надлежно разрешително държи високо рискови наркотични вещества – амфетамин сол със съдържание на основното вещество 8.20% и допълнително добавен кофеин с общо нетно тегло 0.230 грама по 30.00лв., като всички наркотични вещества са на обща стойност 6.90 лв. /шест лева и деветдесет стотинки/ съгласно постановление №23 на МС на Р България от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества/, като случая е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предложение второ т.1 от НК.
Видно от изисканата справка за съдимост на обвиняемия, същият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, като за извършеното от него престъпление се предвижда наказание глоба до 1000 лева. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Изложеното сочи, че са налице предпоставките на чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност. За извършеното деяние на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. ал. 1 от НК следва да му бъде наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева. И. е в млада възраст на 20 години, все още ученик, макар и вече последна година в гр. Пловдив, няма постоянна трудова заетост, съответно постоянни трудови доходи, с процесуалното си поведение съдейства за изясняване на обективната истина, изразява разкаяние за извършеното от него деяние, поради което санкция в такъв размер според настоящия състав съответства на характера и степента на обществена опасност на деянието и дееца и в максимална степен би способствала за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл. 36 от НК.
По делото са направени разноски в размер общо на 33, 20 лева, които също следва да бъдат възложени на основание чл. 189, ал. 3 от НПК в тежест на подсъдимия - 30 лева възнаграждение за вещото лице по експертизата и 3, 20 лева за изготвяне на фотоалбум от посетеното местопроизшествие.
Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във връзка с чл. 78а, ал. 5 във вр. с ал. 1 от НК, Несебърският районен съд

Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА А.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик, живущ ***, ЕГН:********** за ВИНОВЕН за това, че на 26.05.2010 год., около 00.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър на плажната ивица пред дискотека „Лазур”, без надлежно разрешително държи високо рискови наркотични вещества – амфетамин сол със съдържание на основното вещество 8.20% и допълнително добавен кофеин с общо нетно тегло 0.230 грама по 30.00лв., като всички наркотични вещества са на обща стойност 6.90 лева. /шест лева и деветдесет стотинки/ съгласно постановление №23 на МС на Р България от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотични вещества /, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предложение второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.
ОСЪЖДА А.И.И. да заплати в полза на Държавата сторени по делото разноски в размер на 33, 20 лева /тридесет и три лева и двадесет стотинки/.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК в полза на Държавата полиетиленово пликче с бяло прахообразно вещество - амфетамин сол със съдържание на основното вещество 8.20% и допълнително добавен кофеин с общо нетно тегло 0.230 грама на обща стойност 6.90 лв. /шест лева и деветдесет стотинки/.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

 
34 Гражданско дело No 786/2009, V състав Делби К.Г.С. А.Е.Н.,
П.Е.Н.,
В.С.С.,
Г.Б.С.
  Определение от 01.06.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
Прекратява поради оттегляне на исковата молба от ищеца.
 
35 НОХД No 3116/2008, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.А.С.,
А.Д.А.С.,
М.Д.С.С.
  Присъда от 28.09.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, вила С., настоящ адрес:***0, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, с основно образование, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че през м.февруари 2002 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в агрегатно помещение на градския стадион в гр.Несебър, при условията на опасен рецидив, в съучастие с Д. А.С. и М.Д.С., като извършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (счупване катинара на входната врата и разрязване корпуса на агрегата) и използване на техническо средство- газов резач, е отнел чужда движима вещ: генератор за агрегат марка „Денис”, 60 киловатов, 380 волтов, 50 херца, 45 ватампера за промишлен ток, на стойност 8700 лева, от владението на Я.И.Т. ***, собственост на „А. ст. х.” ЕООД- гр.София, без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като отнетата вещ е в големи размери, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр. чл.29, ал.1, б.”а”, вр. чл.20, ал.2 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Д.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, вила “С.” № 1, настоящ адрес:***, български гражданин, неженен, осъждан, с месторабота “К.”- Пловдив, строител, със средно образование, ЕГН **********, за НЕВИНЕН в това, че при условията на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи на обща стойност 9082.00 (девет хиляди и осемдесет и два лева), както следва:
- през м. февруари 2002 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в агрегатно помещение на градския стадион в гр.Несебър, в съучастие с А.Д.А. и Д.А.С., като помагач, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (счупване катинара на входната врата и разрязване корпуса на агрегата) и използване на техническо средство- газов резач, е отнел чужда движима вещ: генератор за агрегат марка „Денис”, 60 киловатов, 380 волтов, 50 херца, 45 ватампера за промишлен ток, на стойност 8700 лева, от владението на Я.И.Т. ***, собственост на „Арт строй холидейз” ЕООД- гр.София, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата е в големи размери;
- на 15/16.03.2002г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на паркинг пред къмпинг „Емона”, след предварителен сговор и в съучастие с Д. А.С., като извършител, чрез използване на МПС- „ВАЗ 1500”, с ДК № *****, е отнел чужда движима вещ- л.а. марка „Москвич 2140”, с ДК №*****, двигател №*****, рама № **** на стойност 382 лева, от владението на П. С. *** Търново, без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, 4 и 5, вр. чл.20, ал.4 и ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, вила “С.”, с настоящ адрес:***, български гражданин, женен, осъждан, безработен, с основно образование, ЕГН **********, за НЕВИНЕН в това, че при условията на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи на обща стойност 9082.00 (девет хиляди и осемдесет и два лева), както следва:
- през м. февруари 2002 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в агрегатно помещение на градския стадион в гр.Несебър, в съучастие с А.Д.А. и М.Д.С. (С.), като помагач, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (счупване катинара на входната врата и разрязване корпуса на агрегата) и използване на техническо средство- газов резач, е отнел чужда движима вещ: генератор за агрегат марка „Денис”, 60 киловатов, 380 волтов, 50 херца, 45 ватампера за промишлен ток на стойност 8700 лева, от владението на Я.И.Т. ***, собственост на „А. ЕООД- гр.София, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата е в големи размери;
- на 15/16.03.2002г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на паркинг пред къмпинг „Емона”, след предварителен сговор и в съучастие с М.Д. (С.), като извършител, чрез използване на МПС- „ВАЗ 1500”, с ДК № *****, е отнел чужда движима вещ- л.а. марка „Москвич 2140”, с ДК №******* двигател № 848075, рама № 212278, на стойност 382 лева, от владението на П. С. *** Търново, без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, 4 и 5, вр. чл.20, ал.4 и ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок от днес.


Д.А.С.
А.Д.А.С.
М.Д.С.С.
Мотиви от 27.10.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 116/2008 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу:
1) А.Д.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, вила С., настоящ адрес:***0, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, с основно образование, ЕГН **********,*** 2002 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в агрегатно помещение на градския стадион в гр.Несебър, при условията на опасен рецидив, в съучастие с Д. А.С. и М.Д.С., като извършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (счупване катинара на входната врата и разрязване корпуса на агрегата) и използване на техническо средство- газов резач, е отнел чужда движима вещ: генератор за агрегат марка „Денис”, 60 киловатов, 380 волтов, 50 херца, 45 ватампера за промишлен ток, на стойност 8700 лева, от владението на Я.И.Т. ***, собственост на „Арт строй холидейз” ЕООД- гр.София, без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата е в големи размери- престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр. чл.29, ал.1, б.”а”, вр. чл.20, ал.2 от НК.
2) М.Д.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, вила “С.” № 1, настоящ адрес:***, български гражданин, неженен, осъждан, с месторабота “Крами”- Пловдив, строител, със средно образование, ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи на обща стойност 9082.00 (девет хиляди и осемдесет и два лева), както следва:
- през м. февруари 2002 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в агрегатно помещение на градския стадион в гр.Несебър, в съучастие с А.Д.А. и Д.А.С., като помагач, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (счупване катинара на входната врата и разрязване корпуса на агрегата) и използване на техническо средство- газов резач, е отнел чужда движима вещ: генератор за агрегат марка „Денис”, 60 киловатов, 380 волтов, 50 херца, 45 ватампера за промишлен ток, на стойност 8700 лева, от владението на Я.И.Т. ***, собственост на „А.” ЕООД- гр.София, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата е в големи размери;
- на 15/16.03.2002г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на паркинг пред къмпинг „Емона”, след предварителен сговор и в съучастие с Даниел А.С., като извършител, чрез използване на МПС- „ВАЗ 1500”, с ДК № ****, е отнел чужда движима вещ- л.а. марка „Москвич 2140”, с ДК № *****, двигател № 848075, рама № 212278 на стойност 382 лева, от владението на П. С. *** Търново, без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои,
престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, 4 и 5, вр. чл.20, ал.4 и ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.

3) Д.А.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, вила “С.”, с настоящ адрес:***, български гражданин, женен, осъждан, безработен, с основно образование, ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи на обща стойност 9082.00 (девет хиляди и осемдесет и два лева), както следва:
- през м. февруари 2002 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в агрегатно помещение на градския стадион в гр.Несебър, в съучастие с А.Д.А. и М.Д.С. (С.), като помагач, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (счупване катинара на входната врата и разрязване корпуса на агрегата) и използване на техническо средство- газов резач, е отнел чужда движима вещ: генератор за агрегат марка „Денис”, 60 киловатов, 380 волтов, 50 херца, 45 ватампера за промишлен ток на стойност 8700 лева, от владението на Я.И.Т. ***, собственост на „Арт строй холидейз” ЕООД- гр.София, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата е в големи размери;
- на 15/16.03.2002г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на паркинг пред къмпинг „Емона”, след предварителен сговор и в съучастие с М.Д. (С.), като извършител, чрез използване на МПС- „ВАЗ 1500”, с ДК №*****, е отнел чужда движима вещ- л.а. марка „Москвич 2140”, с ДК № ******, двигател №***** рама № *****, на стойност 382 лева, от владението на П. С. *** Търново, без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои,
- престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, 4 и 5, вр. чл.20, ал.4 и ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.
В съдебното заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, така както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Моли да бъдат признати подсъдимите за виновни по повдигнатите им обвинения, като предлага да бъде определено за подсъдимите Д.С. и М.С. наказание около минималния размер, предвиден от законодателя, изпълнението на което по отношение на подсъдимия М.С. да бъде отложено за срок от пет години. Относно подсъдимия Д.С. изтъква, че деянието е извършено в изпитателен срок и с оглед на това следва да се приложи чл.68 от НК, като се приведе в изпълнение отложеното наказание. Относно подсъдимия А.А. предлага да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години, което да бъде изтърпяно ефективно, тъй като деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Относно режима на изтърпяване на наказанията, счита, че по отношение на подсъдимите А. и Д.С. следва да бъде определен строг режим, като наказанието се изтърпи в Затвор.
Подсъдимите дават подробни обяснения, във връзка с повдигнатите им обвинения. Молят да бъде постановена присъда, с която да бъдат оправдани по повдигнатото им обвинение.
Защитниците на подсъдимите пледират за оправдателна присъда. Считат, че обвинението не е доказано по безспорен и несъмнен начин, като излагат подробни съображения за това.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
На 15.03.2002 г., около 7.00 часа свид. П. П. *** управлявал лек автомобил марка Москвич 2140 с ДК№*******, собственост на баща му- свид. С.. В района на хотел “Еврика” в курортен комплекс “Слънчев бряг” автомобилът се повредил и поради това свидетелят решил да го остави на място, за да го отремонтира по-късно. Свалил акумулатора и го взел със себе си, и заключил вратите. През следващия ден посетил мястото, където оставил автомобила и констатирал, че същият липсва, за което сезирал РПУ- Несебър. В жалбата посочил отличителните белези на автомобила- син на цвят, боядисани със светлоотразителна боя джанти.
В средата на месец март 2002 г. подс. М.С. и свид. А.М. посетили пункт за изкупуване на метали в с. Рудник, собственост на свид. П.Х.. Там те предали л.а. “Москвич” без регистрационни номера. Предварително свалили гумите му, като оставили за продажба една от тях (впоследствие предадена от свид. Х. на водещия разследването), а останалите свид. Митков взел със себе си. Било извършено разпознаване на оставената в пункта гума, за която свид. П. с категоричност заявил, че е от отнетия му л.а. “Москвич”
 
36 НАХД No 168/2010, V състав По ЗД по пътищата Б.З.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
  Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3058 от 15.06.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на Б.З.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул*************** /адвокатска кантора-адв.Р.Ц.-***/, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 /двеста/ лева и на основание чл.174, ал.2 от /ЗДвП/, на същия са наложени административни наказания - глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
37 НАХД No 169/2010, V състав По ЗД по пътищата Б.З.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
  Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3054 от 15.06.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Б.З.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр.Бургас, у************** /адвокатска кантора-адв.Р.Ц.-***/, са наложени административни наказания - глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
38 НОХД No 689/2010, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.В.В.   Споразумение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 689/2010г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.В.В. със защитник адв.Паскалев споразумение, съгласно което С.В.В. - ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***«************българин, български гражданин, неженен, неосъждан се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2010 год. около 15.20 часа в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър, зад хотел «Авеню», без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 4,476 /четири цяло четиристотин седемдесет и шест/ грама със съдържание на основно вещество /активния наркотично действащ компонент /тетрахидроканабинол – 1,90 теглови процента на стойност 28.85 лв. /двадесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, пр.2, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия С.В.В. да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 38 /тридесет и осем/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 689/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.В.В.
 
39 НОХД No 815/2010, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР З.В.М.   Споразумение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №815/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор при РП-Несебър, подсъдимият З.М. и неговия защитник адв.Ч. ***, споразумение, съгласно което:
З.В.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2010 година в село Кошарица, общ. Несебър, пред хотел Рай, не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие издадена по надлежния ред с решение № 82 от 04.12.2009 год., постановено по гр.д. № 211/2009г. по описа на Районен съд - Котел за следното: Да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М. Д. М., Да не приближава жилището й в град Котел, нейната месторабота и места за социални контакти и отдих, за срок от една година, поради което и на основание чл. 296, ал.1, вр. с чл.54, ал.1от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер от 1000/хиляда/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №815/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия З.В.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия З.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

З.В.М.
 
40 ЧНД No 699/2010, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Л.М.   Определение от 16.09.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 699/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
41 НОХД No 802/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.Н.И.,
М.К.В.
  Споразумение от 15.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 802/2010 г. по описа на РС– гр.Несебър между М.Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимите Б.Н.И. и М.К.В. със снети по делото самоличности, и техния защитник адв.Х.С., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Б.Н.И.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.10год. в с.Оризаре, общ.Несебър от дом, находящ се на ********, след предварителен сговор и в съучастие М.К.В., като съизвършител, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- прерязване на телена оградна мрежа, направил опит да отнеме чужди движими вещи: 50бр. метални пръчки арматура, на стойност 492,50 лв. от владението на З.Ч. И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ПРИЗНАВА М.К.В.- роден на ***г***, постоянен адрес,***»Г.К.», № 27, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.10 год. в с.Оризаре, общ.Несебър, от дом, находящ се на ул. ****** след предварителен сговор и в съучастие Б.Н.И., като съизвършител, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- прерязване на телена оградна мрежа, направил опит да отнеме чужди движими вещи: 50бр. метални пръчки арматура на стойност 492,50 лв. от владението на З.Ч. И. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, извършено е при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 5 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОПРЕДЕЛЯ, на осн.чл.61, ал.1, т.3, вр. с чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, така наложеното наказание да бъде изтърпяно при първоначален «ОБЩ» режим в Затворническо общежитие от открит тип.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите Б.Н.И. и М.К.В. със снета по-горе самоличност да заплатят по равно по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 30 лв. /тридесет лева/, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 802/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.Н.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо М.К.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,30 ч.

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Б.Н.И.
М.К.В.
 
42 НОХД No 818/2010, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.Д.Н.   Споразумение от 15.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 818/2010 г. по описа на РС– гр.Несебър между Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Т.Д.Н. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Р.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Т.Д.Н., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, готвач, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
- На 05.09.2010г., около 23.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел „Бумеранг”, в л.а.„Фолксваген Туран” с рег.№********, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,60 т.%, с нетно тегло 11,060 грама, и коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,30 т.%, с нетно тегло 8,933 грама - общо 19,933 грама коноп на общата стойност 119,96 лева определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС /29-01-98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1, от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.
И за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2010г., около 23.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел „Бумеранг”, управлявал МПС - л.а. „Фолксваген Туран” с рег.№ А 5888 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,75 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 /десет/ месеца;
- „Включване в програми за обществено въздействие” за срок от 10 /десет/ месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Т.Д.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимия Т.Д.Н., най– тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното ОБЩО наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ месеца, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.2 от НК, към така определеното ОБЩО наказание, наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6, вр. ал.3, т.1 от НК и чл.53, ал.1, б.”а” от НК, в полза на Държавата предмета на престъплението по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и веществените доказателства по делото: 19,933 грама коноп и четири броя найлонови опаковки.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Т.Д.Н. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 75,60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляващи направените по делото разноски
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 818/2010г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Т.Д.Н.
 
43 Гражданско дело No 975/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.П. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД   Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 16.10.2010г.
Определение № 1027/11.10.2010г. - Оставя Без уважение молбата за удължаване на срока за заплащане на държавната такса, депозирана от адв. И.К. от БАК, процесуален представетел на И.П. ***/10г. по описа на НРС. Връща исковата молба и Прикратява производството по гр.д. № 975/10г. по описа на НРС. Определението може да се обжалва с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от съобщаването му.
 
44 ЧГД No 1059/2010, I състав Други ЧГД Е.Н.И. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ДОЛЕН ЧИФЛИК
  Определение от 06.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 1059/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- гр. Варна.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му. 
45 НАХД No 177/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Н.П.   Решение от 28.09.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ПРИЗНАВА Г.Н.П. с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 17.10.2009 г. около 13.40 часа на главен път І-9, около 202-ри км в посока с. Тънково – курортен комплекс “Слънчев бряг”, е управлявал лек автомобил “Сеат Леон” с рег. № ******* в срока на изтърпяване на наказание “лишаване от право да управлява МПС”, след като е наказан за същото деяние по административен ред с влязло в сила на 07.09.2009 г. Наказателно постановление № 13356/30.07.2009 г. на началника на сектор ПП към ОДМВР- Пловдив - престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 700.00 (седемстотин) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Г.Н.П.
Мотиви от 28.09.2010г.
 
46 НОХД No 722/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.М.Н.   Споразумение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 722/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Н. със защитник адв.П. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което И.М.Н. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, живее на семейни начала, осъждан, работи като поддръжка в х-л ”Бела Виста” гр.Св.Влас, общ.Несебър, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2010 год., около 13.30 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър по ул.***** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “ Ситроен Х3” с ДК№*****, без да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство в едногодишен срок след като е наказан за същото деяние по административен ред /наложено му с НП №83/26.01.2010г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, влязло в сила на 11.03.2010 год./, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ години.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 722/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


И.М.Н.
 
47 НОХД No 822/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Ж.Ж.   Споразумение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 822/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Н.Ж.Ж. и неговия защитник адв. С.К. ***, съгласно което: Н.Ж.Ж.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, несъждан, средно специално образование, управител в к-с ”Е.” с.Равда, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2010 год. в 00.20 часа в с.Равда, общ.Несебър, по ул. ”Гоце Делчев”, е управлявал моторно превозно средство- л.а. “Шкода Фелиция” с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 1.80 промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 919/09.09.2010 год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал.3, т.1 и 2, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца;
- поправителен труд с удръжки в размер на 10% от трудовото възнаграждение на обвиняемия Н.Ж.Ж. за срок от 6 (шест) месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК обвиняемия Ж. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Ж. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 07.09.2010 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Ж.Ж. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 822/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Н.Ж.Ж. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.Ж.Ж. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Н.Ж.Ж.
 
48 НОХД No 824/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.М.К.   Споразумение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.


ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 824/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемата Д.М.К. и нейния защитник адв.К.К. ***, съгласно което: Д.М.К., родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, тел. ********, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, управител на „Виес консулдинг и трейдинг” ООД- Варна, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 04.07.2010 год., около 04.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до бензиностанция „Петрол”, е управлявала лек автомобил марка “БМВ”, модел 318, с рег. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,44 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест – Дрегер” 7410+ с фабр. № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1 т.2 б. „б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 (седем) месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца;
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК обвиняемата К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата К. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 04.07.2010 год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 824/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемата Д.М.К. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.М.К. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Д.М.К.
 
49 НОХД No 832/2010, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.И.К.   Споразумение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 832/2010 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: К. Г.– прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.К.Я. и адв.З.К.–***, и Г.И.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.И.К.- роден на *** ***, български гражданин, неженен, осъждан, образование първи клас – може да чете, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2010 година, около 00.00 часа, по отсечка след кръстовище в началото на град Несебър, в посока «Кръговото кръстовище», в съучастие като съизвършител с К.К. Х.– помагач, ********– извършител и непълнолетния С. К. Братанов- помагач, отнел чужди движими вещи- един брой дамска чанта на стойност 17 лева с един брой портфейл на стойност 29 лева, един брой мобилен телефон марка «Водафон» на стойност 9 лева, един брой мобилен телефон марка «Ериксон К500І» на стойност 70 лева, един брой сребърен пръстен на стойност 24 лева и сумата от седем лева, всичко на обща стойност 156 /сто петдесет и шест/ лева, от владението на ********от град ******** като употребил за това сила,
И в това, че на 25.07.2010 г., около 01.45 часа, в град Несебър, до Почивна станция «Б.- Б.», при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с К.К. Х.– помагач, ********– извършител и непълнолетния С. К. Б.- помагач, отнел чужди движими вещи- един брой дамска чанта на стойност 7.00 лева, един брой портмоне марка «Рокси» на стойност 7.00 лева, парична сума от 40 лева, 5 английски паунда на обща стойност 11,68 лв., едно евро на стойност 1,956 лв., мобилен телефон марка «Нокия 7373» на стойност 175 лева и един брой мобилен телефон марка «Нокия 5300» на стойност 248 лева, собственост на ********, един брой мобилен телефон марка «Нокия 1208» на стойност 39 лева, един брой портмоне на стойност 21 лева, един брой дамско огледалце на стойност 1.00 лева, и един брой балсам за устни на стойност 1 лв.- последните собственост на ********, всичко вещи на стойност 552.63 лева /петстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/ лева от владението на ********, или отнел вещи на обща стойност 708.63 лева /седемстотин и осем лева и шестдесет и три стотинки/ лева от владението на ********и ********, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 6 /шест/ месеца, при първоначален ОБЩ режим.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.1 от НК, времето през което обвиняемият е бил задържан, считано от 27.07.2010 г.- 17,00 ч.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.И.К. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 163.20 /сто шестдесет и три лева и двадесет стотинки/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 832/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и с оглед наказанието

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Г.И.К. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г.И.К.
 
50 Гражданско дело No 828/2010, V състав Искове по КТ М.С.Д. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД   Определение от 23.08.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
Видно от данните по делото, препис от разпореждането на съда е било връчено лично на ищцата Д. на 26.07.2010г., но в указания от съда срок не са били изправени констатираните от съда нередовности. Не е поискано и допълнително продължаване дадения от съда срок за изправяне нередовностите по подадената от ищцата Д. жалба /имаща характер на искова молба/, поради което на основание чл.129, ал.3 от ГПК същата подлежи на връщане. Следва да се отбележи, че съдът е осигурил и допълнително време с оглед евентуално забавяне на пощенските услуги, но и към настоящият момент указанията не са изпълнени.
Мотивиран от гореизложените съображения и на осн.чл.129, ал.3 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 828/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

 
51 Гражданско дело No 943/2010, I състав Искове по СК Е.А.Й. А.С.Й.   Определение от 04.10.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
Определение № 944ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 943/2010 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. 
52 НОХД No 837/2010, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Н.Д.,
С.К.Б.,
К.А.С.
  Споразумение от 19.10.2010г., в законна сила от 19.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 837/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: К.Г.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия И.Н.Д. и неговия защитник адв. К. ***, съгласно което:
Обвиняемият И.Н.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25 07. 2010 година около 00.00 часа в град Несебър в близост до кръговото кръстовище, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с К.К. Х., Г.И.К.и С.К.Б., чрез употреба на сила, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 156.00 (сто петдесет и шест) лева, както следва: дамска чанта на стойност 17 лева, портфейл на стойност 29 лева, мобилен телефон марка «Водафон» на стойност 9 лева, мобилен телефон марка «Ериксон К500І» на стойност 70 лева, сребърен пръстен на стойност 24 лева и сумата от седем лева, от владението на Я.Н.К. от гр. П., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл. 20 ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК вр. с чл. 63 ал.1 т.3 от НК, го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 6 (шест) месеца
ОПРЕДЕЛЯ на основание 301, ал.1, т.6 от НПК първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието «лишаване от свобода».
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 от НК времето, през което обвиняемият И.Н.Д. е бил задържан.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 837/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: К.Г.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия К.А.С. и неговия защитник адв. К. ***, съгласно което:
Обвиняемият К.А.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25 07. 2010 година около 00.00 часа в град Несебър в близост до кръговото кръстовище, в съучастие с И.Н.Д., Г.И.К.и С.К.Б., като помагач, чрез употреба на сила е отнел чужди движими вещи на обща стойност 156.00 (сто петдесет и шест) лева, както следва: дамска чанта на стойност 17 лева, портфейл на стойност 29 лева, мобилен телефон марка «Водафон» на стойност 9 лева, мобилен телефон марка «Ериксон К500І» на стойност 70 лева, сребърен пръстен на стойност 24 лева и сумата от седем лева, от владението на Я.Н.К. от гр. П., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл. 20 ал.4 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» в размер от 3 /три/ месеца
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.301, ал.1, т. 6 от НПК първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 от НК времето, през което обвиняемият К.А.С. е бил задържан.


ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 837/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: К.Г.- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия С.К.Б. и неговия защитник адв. К. ***, съгласно което:
Обвиняемият С.К.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25 07. 2010 година около 00.00 часа в град Несебър, в близост до кръговото кръстовище, в съучастие с И.Н.Д., Г.И.К.и К.К. Х., като помагач, чрез употреба на сила е отнел чужди движими вещи на обща стойност 156.00 (сто петдесет и шест) лева, както следва: един брой дамска чанта на стойност 17 лева с един брой портфейл на стойност 29 лева, един брой мобилен телефон марка «Водафон» на стойност 9 лева, един брой мобилен телефон марка «Ериксон К500І» на стойност 70 лева, един брой сребърен пръстен на стойност 24 лева и сумата от седем лева от владението на Я.Н.К. от гр. П., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл. 20 ал.4 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 3 (три) месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.301, ал.1, т. 6 от НПК първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 от НК времето, през което обвиняемият С.К.Б. е бил задържан.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемите И.Н.Д., К.А.С. и С.К.Б. с посочена по-горе самоличност да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата от 163.20 (сто шестдесет и три лева и двадесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 837/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Н.Д. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.А.С. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.К.Б. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

И.Н.Д.
С.К.Б.
К.А.С.
 
53 Гражданско дело No 1084/2010, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Е.С.Й.,
Х.А.Й.,
С.А.Й.,
А.Х.Й.
  Решение от 04.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето С.А.Й. с ЕГН ********** за отглеждане в семейство на роднини – Х.А.Й. и Е.С.Й. – баба и дядо на детето по майчина линия, двамата с адрес: с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургас, *******.
Решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – гр.Бургас.


 
54 НАХД No 467/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД П.П.С. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР,
С.Р.К.
  Определение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
на основание чл. 59, ал. 1 и чл. 84 от ЗАНН във вр. с чл. 32, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.10.2010 г., с което е даден ход на делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 467/2010г. по описа на РС-Несебър.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на РС-Поморие.
Определението не подлежи на обжалване.
Да се укаже на страните да не се явяват, тъй като делото е изпратено по подсъдност на РС – Поморие.

 
55 НАХД No 569/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.С.М.   Решение от 29.09.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ПРИЗНАВА Д.С.М. с ЕГН **********,***, вилна зона “******** за ВИНОВЕН в това, че на 27.01.2010 г. в гр. Несебър, до КПП “ХИТ-90” е управлявал лек автомобил “Рено Еспейс” с ДК ******** без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 1579/13.04.2009 г. на началника на РПУ- Несебър- престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 500.00 (петстотин) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Д.С.М.
Мотиви от 29.09.2010г.
 
56 ЧНД No 831/2010, II състав Други дела РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР     Разпореждане от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
На основание чл. 250в ЗЕС
РАЗПОРЕЖДАМ:
1. ОТКАЗВАМ да издам разрешение за предоставяне на достъп до данни по чл. 250а ал. 1 ЗЕС, по искане на Директора на ОД на МВР - Бургас, съгласувано с Началник РУ"Полиция"-Несебър с изх.рег. № 3264/08.06.20Юг. по описа на РУ на МВР-Несебър.

2. Настоящето разпореждане се издава в два еднообразни екземпляра, един от който се предава на заявителя.

Разпореждането е окончателно. 
57 ЧНД No 839/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Г.Т.   Определение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
Уважава Мотивиран от горното и на основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на Д.Г.Т., с ЕГН ********** ***, обвиняем по ДП № 1679/2007г. по описа на РУП – Несебър – адв. П.П. ***.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.

 
58 НОХД No 840/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Г.Т.   Споразумение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 840/2010г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно М. Ч. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Г.Т. със защитник адв.П. споразумение, съгласно което:
Д.Г.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора – гр.Стара Загора, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2007год. около 00.10ч. от офис, находящ се в ресторантската част на х-л „К****** в к.к.”Слънчев бряг” направил опит да отнеме чужди движими вещи – сумата от 98лв. от владението на Р. А. Р. от гр.Сливен без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини и представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Г.Т. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 2.50лв. /два лева и петдесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 840/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Г.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След одобряване на споразумението и като взе предвид представена поделотосправка за съдимост на осъдеия Д.Г.Т. със снета по делото самоличност, настоящата инстанция споделя становището на представителя на РП-Несебър, а именно, че са налице основания за групиране на наказанието ГЛОБА в размер на СТО ЛЕВА наложено по НОХД № 191/2008г. по описа на РС-гр.Бургас за деяние извършено на 07.02.2007г. квалифицирано по чл.194 ал.3, вр. с ал.1 от НК, по което съдебният акт е влязъл в законна сила на 20.02.2008г. с наказанието ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА определно по споразумението одобрено по-горе по настоящото дело. Деянията по двете дела са извършени преди да е имало влязла в законна сила присъда по което и да е от тях. Следователно налице са предпоставките на чл.25, ал.1, вр. с чл.23, ал.2 от НК.
Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.1 т.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 191/2008г. по описа на БРС и настоящото НОХД № 840/2010г. по описа на НРС, а именно ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
Определението поделжи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Д.Г.Т.
 
59 Гражданско дело No 760/2010, I състав Развод и недейств. на брака Д.Д.Л. Л.В.Л.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ПОМОРИЕ
  Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело 760/2010г. по описа на РС Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред ОС Бургас в едноседмичен срок, считано от съобщението на страните.

 
60 НОХД No 3007/2006, V състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.И.Г.   Присъда от 06.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ПРИЗНАВА Г.И.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, **********и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2005г. около 16.30ч. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас до обменно бюро, находящо се до входа на базар „Палма” срещу хотел „Атол”, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Ш.К.У. от Ейре, че е говорил с управителя на обменното бюро и ще развали направената от нея сделка за обмяна на валута и срещу дадената от нея левова равностойност на 350 (триста и петдесет) евро по курс 1,59 (един лев и петдесет и девет стотинки), а именно 556 (петстотин петдесет и шест лева), вместо 350 (триста и петдесет) евро й е дал навити на руло банкноти – една с номинал 5 (пет) лева и шест броя банкноти с различен номинал югославски динари, и с това й причинил имотна вреда в размер на 551 (петстотин петдесет и един) лева, поради което и на основание чл.209, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: 1 брой видеокасета, която след влизане в сила на присъдата да бъде унищожена и седем броя банкноти, от които един брой банкнота с номинал 5лв. и шест броя банкноти югославски динари с различен номинал, които след влизане в сила на присъдата да бъдат предадени в БНБ.
ОСЪЖДА Г.И.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 316 (триста и шестнадесет) лева, представляващи направените по делото разноски в хода на съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Г.И.Г.
Мотиви от 07.10.2010г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е по реда на чл.370 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър от 13.01.2006г. против подсъдимия Г.И.Г. с ЕГН ********** ЗА ТОВА, ЧЕ
На 21.07.2005г., около 16.30 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас до обменно бюро, находящо се до входа на базар „Палма” срещу хотел „Атол”, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Ш.К.У. от Ейре, че е говорил с управителя на обменното бюро и ще развали направената от нея сделка за обмяна на валута и срещу дадената от нея левова равностойност на 350 (триста и петдесет) евро по курс 1,59 (един лев и петдесет и девет стотинки), а именно 556 (петстотин петдесет и шест лева), вместо 350 (триста и петдесет) евро й е дал навити на руло банкноти – една с номинал 5 (пет) лева и шест броя банкноти с различен номинал югославски динари, и с това й причинил имотна вреда в размер на 551 (петстотин петдесет и един) лева – престъпление по чл.209, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия Г.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във връзка с чл.372, ал.4, във връзка с чл.373, ал.2 от НПК, чрез налагане на наказание „пробация”, при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година; 3 Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Подсъдимият Г., в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство. В последната си дума, моли съдът да му наложи наказание пробация.
Защитникът на подс.Г. също пледира за налагане на наказание на неговия подзащитен при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно – пробация, с определяне на горепосочените пробационни мерки.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият Г.И.Г. е със средно образование. Не е женен. Осъждан е. Безработен е.
От данните по делото се установява следната фактическа обстановка:
Свидетелката Ш.К.У. от Ейре пристигнала със семейството си в Република България на 09.07.2005г. на почивка чрез туристическа агенция ”Болкан Холидейс”. Установила се в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, в х-л “Карлово”, ап.№ 45 с престой до 23.07.2005г. На 21.07.2005г., около 16.30 часа отишла до чейндж бюро в базар “Палма”, КК”Слънчев бряг” срещу х-л “Атол”, за да обмени валута – 350 евро. При обмяната свид.Р.К., касиер и служител към фирма “Континентал” ЕООД й предоставила бордеро, което да подпише. Преди това й била предала сумата от 556 лева - равностойността на валутата по курс 1,59 за едно евро, с който работело обменното бюро. Свид.У. се усъмнила, тъй като до момента била обменяла много пъти валута и никога не била подписвала документи. Тогава се установила, че сумата в лева, която получила при обмяната на 350 евро не била тази, която очаквала, а по-малко, тъй като курса вместо 1,95 лева за едно евро бил 1,59 лева. Същият бил посочен на табела в самото обменно бюро, на която тя не била обърнала внимание. Тогава пострадалата поискала да развали сделката, но свид.К. й обяснила, че не може да й върне валутата, тъй като обмяната мече била обработена. Тогава свид.У.,***, за да обясни за случилото се, но там нямало преводач, поради което се върнала обратно в чейндж бюрото. Там, освен касиерката бил и свид.Ч.П. – охрана към фирма “Боду СОТ” - гр.Бургас, който не я допуснал да влезе. Свид.У. стояла пред бюрото разстроена. В този момент към нея се приближил непознат мъж и я попитал на добър английски език, какво се е случило. Тя му обяснила за проблема, след което той и поискал разписката, издадена от обменното бюро. Започнал да говори по мобилния си телефон, след което влязъл в обменното бюро. Забавил се вътре за малко, след което излязъл и пред свид.У. преброил сумата от 350 евро. Обяснил й, че разговарял с шефа на обменното бюро и се разбрали да й върнат валутата. Тогава свид.У. преброила пред него получената от нея сума при обмяната – 556 лева и му ги дала. Той й подал навити на руло пари, които тя прибрала в портмонето си и тръгнала към автобусната спирка. Там установила, че банкнотите, които й били дадени от непознатия мъж не били евро, а валута, която не познавала. Разбрала, че е измамена, поради което отишла отново в РПУ-Несебър да съобщи за случилото се. Там пред свид.Д.Ж. – служител в управлението, тя обяснила за измамата, като посочила и местонахождението на чейндж бюрото, пред което била срещнала непознатия мъж. В показанията си свид.У. е дала описание на лицето, а именно: 180 см висок, с чуплива коса, тъмна на цвят, на места посивяла, с тъмни очи, които били подпухнали, със средно телосложение и трапчинка на брадата.
Свид.Ж. и свид.У., заедно с преводач отишли до обменното бюро. Полицейският служител установил, че бюрото е снабдено с охранителна видеокамера. Той помолил да му бъде пуснат записа на камерата. На него ясно видял, че след влизане на свид.У. в бюрото, влиза лице, което разпознал като криминално проявения Г.Г. по прякор “Комбъла”. След това, съобщил на разследващия орган и били предприети действия по издирването му. Същият обаче на бил установен на инкриминираната дата.
В района на обменното бюро на същата дата около 19.30 часа било засечено друго криминално проявено лице – свид.Атанас Димитров Попов. Същият бил задържан и с протокол за личен обиск му били иззети банкноти различна валута и брой, подробно описани, мобилен телефон марка “Нокия 5140”, комплект банкноти прегънати на две и облепени с тиксо, лични документи и комплект ключове за МПС. Същият бил разпитан в качеството на свидетел с оглед установяване на евентуална съпричастност към инкриминираното деяние, като такава не била установена.
С оглед даденото подробно описание на непознатия мъж, свид.У. извършила разпознаване по снимки. Между представените шест броя снимки на лица, свидетелката категорично посочила това на снимка № 5, а именно – подс.Г.И.Г., като обяснила, че това е лицето, което й дало навитите на дуло банкноти. По повод извършеното процесуално следствено действие в показанията си свид.Н.С. – поемно лице, участвало при разпознаването, е обяснил механизма, по който е протекло същото. В тази връзка, същият заявил, че свид.У. категорично разпознала лицето на снимка № 5 измежду всички шест снимки, които й били представени.
В показанията си свид.К. и свид.П. са посочили, че след като на свид.У. било отказано развалянето на сделката по обмяната тя излязла от чейндж бюрото. Малко след това влязъл непознат мъж. Обърнал се към таблото с обявените обменни курсове и след това излязъл, без да разговаря с тях. Свидетелите не обърнали внимание на лицето, поради което са посочили, че не могат да го разпознаят. След известно време свид.У. се върнала отново в обменното бюро, придружавана от полицейски служител
 
61 ЧНД No 723/2010, V състав ЗБППМН МКБППМН-ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР
П.С.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ,
Д.К.Д.
  Решение от 06.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
НАЛАГА възпитателна мярка на П.С.К. с ЕГН **********,***, а именно – настаняване във възпитателно училище – интернат.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
62 НОХД No 842/2010, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.С.И.   Споразумение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 842/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, защитник на подсъдимия И.С.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.С.И. – роден на *** *** Загора, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, пазач на бунгалата в Пловдивски лагер- гр.Несебър, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2010 година около 22.00 часа в гр.Несебър, в ж.к.”Младост”, “Пловдивски лагер” извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като отправял псувни към старши полицаи **********************, посегнал да удари ст.полицай ТАШ*********** и го блъснал и чрез нанасяне на ритници деформирал задната дясна врата на полицейски автомобил “***********” с рег.№ *********** като горепосочените действия са били съпроводени със съпротива срещу органи на властта /служители на МВР/ - старши полицаи **********************, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред и по своето съдържание се отличават с изключителна дързост и цинизъм, поради което и на чл.325, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири / месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от четири месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.С.И. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30 лв. /тридесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 842/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд-Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


И.С.И.
 
63 ЧНД No 843/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР     Определение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
Уважава на основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за защитник на А.Р.К., с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14 - 981/2010 г. по описа на РУП – Несебър – адв. А.Ж. ***.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.


 
64 НОХД No 844/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Р.К.   Споразумение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 844/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП- гр.Несебър, подсъдимия А.Р.К. със снета по делото самоличност, и адв.А.Ж. ***, в качеството му на служебен защитник на, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.Р.К.– роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2010 год., около 20.40 часа, по главен път І-9, в района на „Осморката”, управлява моторно превозно средство- л.а. “ *********** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.18 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1 и 2, вр.ал.3, т.1 и 2, вр. ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца,
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият А.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият К. е бил лишен да управлява МПС по административен ред, а именно от 03.07.2010 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.Р.К. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30 лв. /тридесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 844/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият А.Р.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


А.Р.К.
 
65 Гражданско дело No 104/2010, VIII състав Други дела Е.П.Г.М. Р.В.П.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ
  Решение от 06.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
РЕШЕНИЕ

№ 207 06.10.2010 г. гр.Несебър

В ИМЕТО НА НАРОДА

Несебърски районен съд граждански състав
на четвърти октомври две хиляди и десета година
в публично заседание в състав:
Председател: Нина Моллова- Белчева
секретар К.Л.
като разгледа докладваното от съдия Моллова- Белчева
гражданско дело № 104 по описа за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по повод исковата молба на Е.П.Г.- М., ЕГН **********, действаща като законен представител на малолетната си дъщеря Ванеса Радославова П., ЕГН **********,***, против Р.В.П., ЕГН **********, с последен заявен постоянен и настоящ адрес гр. София, ***************** Твърди се, че от прекратения си вече брак страните имат родено едно дете- Ванеса, родителските права върху което са предоставени на майката, а на бащата е определен режим на лични контакти. От прекратяването на брака ответникът не проявявал желание и интерес да се вижда с дъщеря си и не търсел контакти с нея. По повод многократни покани от страна на бабата на детето /майката на ищцата/, която работела в Гърция, дъщеря й и внучката й да й отидат на гости, М. търсела П. за даване на нотариално заверено съгласие детето да напусне страната, но не го е откривала. Предвид на това се моли да бъде постановено решение, което да замести разрешението на бащата, детето да напуска пределите на страната многократно. Моли се да бъдат присъдени направените по делото съдебно- деловодни разноски. В съдебно заседание искането се поддържа, ангажират се доказателства.
Ответникът, въпреки положените усилия от страна на съда, не бе открит, поради което същия бе призован по реда на чл.47 от ГПК чрез залепване на уведомление на постоянния адрес на лицето. Назначеният му в тази връзка особен представител изразява становище за неоснователност и недоказаност на иска.
Дирекция „Социално подпомагане”- гр.Поморие представят доклад, с който изразяват мнение за основателност на искането.
Съдът, като взе предвид становищата на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Производството по делото е с правно основание чл.123, ал.2 от СК.
С влязло в сила решение е бил прекратен брака между Е.П.Г. и Р.В.П.. Родителските права на роденото от брака им дете В. Р.П. са били предоставени на майката като на бащата е определен режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 ч. в събота до 19.00 ч. в неделя, като контактите следва да се осъществяват на място, съгласувано с майката. Бащата имал право на контакти с детето и на 20 дни през лятото, когато майката не ползва редовен годишен отпуск. Ищцата твърди, че бащата не проявявал никакъв интерес към детето. В тази връзка св. Илиева заяви, че Р., от както са се разделили страните, не бил се обаждал на дъщеря си и не търсел никакви контакти с нея, въпреки че е идвал в гр. Обзор. Твърди се в исковата молба, че майката на ищцата работела в Гърция и многократно канела дъщеря си и внучка си на гости. Това обаче не можело да се осъществи тъй като Г. не можела да открие П. за да вземе от него нотариално заверено съгласие детето да напусне страната.
Съдът намира, че са налице всички основания да се приеме, че ответника действително е трудно откриваем, а дори и невъзможно. Това се потвърждава и от опитите на настоящата инстанция да му връчи съдебни книжа и призове същия за съдебното заседание. Липсата на възможност на майката да комуникира с бащата на детето с оглед разрешаване на въпроси относно общото им дете е в разрез с интересите на Ванеса. Установи се, че Р. напълно се е дезинтересирал от дъщеря си. От представеният по делото доклад на ДСП- Поморие е видно, че социалните работници са на мнение, че искането на ищцата следва да бъде уважено. След разговор с последната се установило, че от години страните не поддържали контакти по между си. Г. неколкократно се опитвала да осъществи връзка с бившия си съпруг и в малкото случай, когато успявала, той обещавал да даде съгласие, но впоследствие не изпълнявал думата си. Социалните работници са констатирали, че майката добре се грижи за детето, като му предоставя отлични условия, напълно подходящи за отглеждането му.
Предвид гореизложеното настоящата инстанция намира искането на Г. за основателно. Както бе отбелязано по- горе ответникът трайно се е дезинтересирал от детето си, поради което неговата липса на адекватно поведение в тази насока не следва да бъде в разрез с интересите на Ванеса. Не уважаването на искането, предмет на това производство, би означавало да се ограничи възможността на детето да пътува и да опознава други страни и култури. Ето защо настоящата инстанция намира, че са налице основания да се даде разрешение, с което да се замести съгласието на бащата за напускане пределите на страната. Следва да се отбележи, че съгласно свидетелските показания и социалният доклад към настоящият момент съдът няма основание да приеме, че от страна на майката би могло да се злоупотреби с настоящото решение, но въпреки това при плануването на задграничните пътувания последната следва да вземе предвид и изразено желание от страна на бащата, да осъществява правото си по брачното решение на лични контакти с детето.
На основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените по делото съдебно- деловодни разноски, които възлизат на общата сума от 305 лв. като съдът възприема представения списък в тази насока от страна на процесуалният представител на Г..
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА на детето В.Р.П., ЕГН **********,***, да пътува заедно с майка си Е.П.Г.- М., ЕГН **********, живуща на същия адрес, извън пределите на Република България до навършване на пълнолетие, като ЗАМЕСТВА изискуемото от закона нотариално заверено съгласие на бащата Р.В.П., ЕГН **********, с последен известен адрес ***, за напускане пределите на страната, респективно за издаване на задграничен паспорт на детето.
ОСЪЖДА Р.В.П., ЕГН **********, с последен известен адрес ***, да заплати на Е.П.Г.- М., ЕГН **********,***, сумата от 305 лв. /триста и пет лева/, представляващи направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
66 Гражданско дело No 1070/2010, II състав Облигационни искове М.М.Ф.,
М.Ф.,
Б.Ф.
К.С ООД,
М.А.М.
  Определение от 30.09.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1070/10г. по описа на РС-Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.

 
67 ЧНД No 663/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Е.Н.Х. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Определение от 15.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 663/2010г. по описа на РС Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС- Варна.
Определението може да се обжалва и протестира пред ОС- Бургас в 7-дневен сок от днес.

 
68 НОХД No 693/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Р.И.   Споразумение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 693/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-гр.Несебър, мл.адв.Я. К. от АК-гр.Сливен и подсъдимият Д.Р.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.Р.И. - роден на ***г***, живущ:***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан – реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2010год. около 03.45ч. в к.к. „Слънчев бряг – запад” до бистро „Рио”, е управлявал МПС – л.а. марка „*********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.31 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №569/29.06.2010год. на БНТЛ – при ОД МВР – Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Д.Р.И. наказание «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 6 месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120ч. в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия Д.Р.И. с посочена по делото самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 27.06.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Р.И. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 32 /тридесет и два/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 693/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Р.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Д.Р.И.
 
69 НОХД No 742/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Ж.Ж.   Споразумение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 742/2010 г. по описа на РС– гр.Н. между С.С.- прокурор в РП- Н., подсъдимият В.Ж. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.Е.Н. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.Ж.Ж.- роден на ***г***, с постоянен адрес ***. Загора и настоящ адрес ***, понастоящем в Следствения арест в гр. П., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, общ работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2008г., около 03.50 часа, в гр. Н., в близост до супермаркет „Жанет”, управлявал МПС– л.а. «Мерцедес 190Д» с рег. №*********без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №2025/25.06.2008 г. на Началника на РУП- Н. по чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДП, влязло в сила на 29.07.2008г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 8 (осем) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една календарна година
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 742/2010г. по описа на РС - Н..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Ж. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Ж.Ж. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.

В.Ж.Ж.
 
70 НОХД No 257/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.А.И.   Присъда от 08.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.И. - роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан - реабилитиран, безработен, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2007г., около 02.00 часа, в с.Равда, общ.Несебър, на ул.*************, при условията на повторност е отнел чужди движими вещи - 1брой мобилен телефон марка „Нокия 3310", на стойност 110.00 лева, от владението и без съгласието на собственика И.И.М. с ЕГН **********, и 1брой дигитална фотокамера марка „Фуджицу", на стойност 140.00 лева, от владението и без съгласите на собственика В.Б.Б. с ЕГН ********** - всичко вещи на обща стойност 250.00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 7 / седем/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66 НК така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър, защитника на подсъдимия – адв. М. от АК-Бургас и подсъдимия С.А.И..

С.А.И.
Мотиви от 18.10.2010г.
МОТИВИ към Присъда от 08.10.2010 г. по НОХД № 257/2010 г. по описа на Районен съд – Несебър.
Производството по настоящото дело е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против С.А.И., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан - реабилитиран, безработен, с адрес:***, за това, че на 31.07.2007г., около 02.00 часа, в с.Равда, общ.Несебър, на ул. ************ при условията на повторност е отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка „Нокия 3310”, на стойност 110.00 лева, от владението и без съгласието на собственика И.И.М. с ЕГН **********, и 1бр. дигитална фотокамера марка „Фуджицу”, на стойност 140.00 лева, от владението и без съгласите на собственика В.Б.Б. с ЕГН ********** - всичко вещи на обща стойност 250.00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен – престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК.
Производството по делото се движи по реда на чл. 370 и следв. от НПК
В съдебно заседание районният прокурор поддържа повдигнатото обвинение спрямо подсъдимия.
Защитникът на подсъдимия не оспорва фактическите и правни констатации на представителя на обвинението, като пледира за определяне наказанието по реда на чл.58а от НК т.е. за приложението на разпоредбата на чл. 55 от НК.
Подсъдимият се признава за виновен и прави пълни и искрени самопризнания по фактическата обстановка относно извършеното деяние.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНА СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
В края на м.юли 2007г., свидетелите В.Б., И.М., И.П., М.Т., П.Й. и В.Д.,***, за няколко дни. За времето на престоя си в с.Равда, отседнали в частна квартира, находяща се на ул. „Сирена” № 3, на първи етаж.
Вечерта на 30/31.07.2007 г., свидетелите Б., М., П., Т., Й. и Д. били заедно на заведение в с.Равда. Св.Д. се прибрал по-рано от останалите в квартирата на горепосочения адрес и заспал в стая № 1/5.
Около 02.00 часа на 31.07.2007 г. свидетелите Б., М., П., Т. и Й. тръгнали обратно към квартирата. Когато стигнали до квартирата, свидетелите Б., П., Т. и Й. седнали на пейка в двора, а св.М. влязъл в къщата, за да се преоблече и вземе връхни дрехи за приятелите си. Като стигнал до стая № 1/5, в която бил отседнал, установил, че входната врата на същата е заключена. Св.М. надникнал през оставения от св.Д. отворен прозорец, откъм външното стълбище на къщата, при което видял вътре в стаята непознат човек и го попитал какво прави там. Непознатият, без да му отговори, се покатерил по стената към отворения прозорец, като хванал св.М. за яката, за да се изтегли по-лесно през прозореца. Св.М. се изплашил и се отдръпнал, а непознатият излязъл през прозореца и побягнал през двора, навън. Св.М. също побягнал след него, като му викал „Стой!”. Свидетелите Б., П. и Т. също подгонили непознатия, и след кратко преследване успели да го настигнат и задържат, при което установили, че у същият се намира мобилният телефон на св.М. - „Нокия 3310”.
От шума се разбудили съседи, които наизлезли по терасите. Сред тах бил и св.А.Б.Т., който като видял, че едно момче лежи на земята сигнализирал в Полицията и Бърза помощ.
Междувременно св.Й. събудила св.Д. и му разказала, че докато той спял в стаята бил влязъл крадец, който приятелите им задържали навън.
Извършителя бил отведен в РУМВР-Несебър, където била установена самоличността му, а именно обв.С.А.И., и същият бил задържан със заповед по чл.63 от ЗМВР, за срок от 24 часа.
След задържането на извършителя, свидетелите Б. и П., проверили вещите си и установили, че освен мобилнилният телефон на св.М., който намерили у задържаното от тях лице, от стаята им липсвала и дигиталната фотокамера „Фуджицу” на св.Б.. Извършителя дава подробни обяснения, от които се установява, че първо взел камерата, а после телефона. След като взел камерата, я предал през прозореца на лицето, което било с него на местопрестъплението и пазело отвън пред прозореца на стаята, а взетият впоследствие телефон останал при него. Обясненията се потвърждават от разпита на свидетеля П., който също разказва, че е видял две момчета, но едното успяло да избяга, а другото, което заловили, се препънало и паднало на стълбите. Свидетелят не е могъл да идентифицира момчето, което е избягало. Видно от Протокол № 36/15.11.2007 г. за извършена дактилоскопна експертиза, намерената и иззета при извършване оглед на местопроизшествието дактилоскопна следа, фиксирана в огледния протокол под № 5 - вършу рамката на прозореца от външна страна, е оставена от десен среден пръст на обв.И.. Видно от заключението на извършената в хода на разследване съдебно-икономическа експертиза, стойността на вещите предмет на противозаконно отнемане възлиза общо на 250,00 лева.
В хода на разследване е установено посоченото от обв.И. лице като негов съучастник - св.Д. Л.Л., който заявява, че не познава обв.С.А.И. и се възползва от правото си по чл.121, ал.1 от НПК. В хода на разследването РП - Несебър е заключила, че не са събрани достатъчно доказателства, обосноваващи привличането на св.Драгомир Лефтеров Лефтеров като обвиняем по реда на чл.219 от НПК.
Гореизложената фактическа обстановка се подкрепя изцяло от самопризнанието на подсъдимия, свидетелските показанията, заключенията от съдебно - оценителната и техническата експертиза, както и от останалите писмени доказателства, приложени по делото.
ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави извода, че деянието, извършено от подсъдимия е съставомерно по престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК. Изпълнителното деяние е осъществено като на 31.07.2007 г., около 02.00 часа, в с.Равда, общ.Несебър, на у*************, при условията на повторност е отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка „Нокия 3310”, на стойност 110.00 лева, от владението и без съгласието на собственика И.И.М. с ЕГН **********, и 1бр. дигитална фотокамера марка „Фуджицу”, на стойност 140.00 лева, от владението и без съгласите на собственика В.Б.Б. с ЕГН ********** - всичко вещи на обща стойност 250.00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен. Нанесените от деянието имуществени вреди в размер на 250.00 лева са възстановени частично чрез връщане на телефона на стойност от 110 лева. Деянието е квалифицирано по т.7 на чл.195, ал.1 от НК съгласно разпоредбата на чл. 28, ал.2 от НК. Видно от справката за съдимост подсъдимият е осъждан за престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 вр. с чл.20, ал.2 от НК с присъда по нохд №807/2003 г., влязла в сила от 03.07.2003 г., с което му е наложено „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца за престъпление от общ характер, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години. Въпреки настъпилата реабилитация по право, не е изтекъл срока съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 и 2 от НК, поради което правната квалификация на деянието е при повторност и в немаловажни случаи съгласно чл.195, ал.1, т. 7 от НК. От субективна страна престъплението е осъществено при условията на пряк умисъл, тъй като подсъдимият съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е следващите го общественоопасни последици и е це
 
71 НОХД No 625/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Д.Ш.   Споразумение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 625/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев прокурор на Районна прокуратура град Несебър и Адв.М.от АК-гр.Бургас, назначен за защитник на подсъдимия И.Ш. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.Д.Ш. – род. *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, х-л „Росица”, българин, български гражданин, средно образование, неженен, не осъждан, работи като ел.техник, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2010 година, около 03.10 часа, в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, до бензиностанция „Петрол” в близост до х-л “Свежест”, управлявал моторно превозно средство - л.а. “Фиат Мареа” с ДК № *********** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,74 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12/дванадесет/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.Д.Ш. със посочена по горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 32 лева /тридесет и два лева/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Д.Ш. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


И.Д.Ш.
 
72 ЧНД No 820/2010, IV състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Г.И.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Определение от 18.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
СЪДЪТ след служебна справка установи, че действително в 15,40 ч. в РС- Несебър е входирано споразумение между страните. Предвид на това и с оглед обстоятелството, че докладчика, разглеждащ споразумението ще се произнесе и по мярката за неотклонение, намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено поради отпадане нуждата от произнасяне по искането за изменение на мярката за неотклонение. С оглед на горното

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №820/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.

 
73 НОХД No 850/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.А.С.   Споразумение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 850/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г.Р.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Г.А.С. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което: Г.А.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, женен, не осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2010 година около 01.30 часа в к.к.Слънчев бряг, до бензиностанция “Дамянов” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Ситроен” с ДК №******** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.42 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 874 от 26.08.2010 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия Г.А.С. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37 т.7 от НК обвиняемия Г.А.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Г.А.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 24.08.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.А.С. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 850/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г.А.С. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.А.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г.А.С.
 
74 НОХД No 851/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.В.Х.   Споразумение от 27.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №851/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М. Веселинов Х. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което:
М. ВЕСЕЛИНОВ Х. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***1, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2010год. около 20.30ч. в гр.Свети Влас, на ул.”Цар Симеон” №62 е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Опел Астра” с ДК №*********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.84 /едно цяло осемдесет и четири стотни на хиляда/, установено по надлежния ред - с химическа експертиза – протокол №1031/13.10.2010год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК М. Веселинов Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия М.Х. е било отнето по административен ред, считано от 10.10.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М. Веселинов Х. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 /тридесет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 851/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

М.В.Х.
 
75 НОХД No 857/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Е.П.   Споразумение от 27.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 857/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно РП-гр.Несебър, обвиняемия Н.Е.П. и неговия защитник адв.П., съгласно което:
Обвиняемият Н.Е.П. се признава за виновен в това, че на 29.07.2010г., около 04.50 часа, в КК Слънчев бряг, по главната алея, в близост до хотел ”Свежест”, е управлявал моторно превозно средство - л.а.”Сеат Толедо”с №********* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 1.26 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2, вр. с ал.1, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК обвиняемия Н.Е.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Н.Е.П. е бил лишен от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 29.07.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК обвиняемия Н.Е.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 857/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.

Н.Е.П.
 
76 НОХД No 221/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.Щ.   Присъда от 12.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Щ., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в З. – гр.Б., българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2005г. за времето от 19.00 часа до 24.00 часа, в к.к.С.Б., общ.Несебър, при условията на повторност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /срязване на противокомарна мрежа/, от стая № 135 на хотел „К. 3-4”, отнел чужди движими вещи – фотоапарат марка „Канон” на стойност 105 (сто и пет) лева; радио СД-плейър марка „Филипс” на стойност 115 (сто и петнадесет) лева; 20 (двадесет) аудиокомпактдискове на стойност 120 (сто и двадесет) лева; сребърна гривна на стойност 54 (петдесет и четири) лева; сребърна гривна на стойност 27 (двадесет и седем) лева; сребърна верижка на стойност 162 (сто шестдесет и два) лева и сребърна верижка на стойност 27 (двадесет и седем) лева, или всичко вещи на обща стойност 610 (шестотин и десет) лева от владението на Ю.М.Й. от Д. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 7, вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.60, ал.1, вр. с чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.Щ. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 607.96 (шестстотин и седем лева и деветдесет и шест стотинки) лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за РП – Несебър, адв. Чакъров и подсъдимия А.А.Щ. ***.


А.А.Щ.
Мотиви от 22.10.2010г.
 
77 НОХД No 721/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Ц.Т.   Споразумение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 721/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- защитник на подсъдимия Р.Т. и подсъдимият, съгласно което:
Подсъдимият Р.Ц.Т. се признава за виновен в това, че на 29.05.2010год., около 18.10 часа, на главен път Е-87, при 199км., в близост до комплекс „Съни Бийч Хил”, е управлявал МПС - л.а. „Ауди А4” с рег.№ *********, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с влязло в сила на 06.04.2010г. Наказателно постановление № 2111/30.06.09г. на началника на РУП- Враца, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, 4 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 (двеста и петдесет) часа годишно, за една календарна година;
- Включване в програми за обществено въздействие за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД №721/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно.


Р.Ц.Т.
 
78 НАХД No 823/2010, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.И.Н.   Разпореждане от 19.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд
РАЗПОРЕДИ:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 823/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването на преписа.


 
79 НОХД No 862/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.И.А.   Споразумение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 862/2010 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев– прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.П. *** и С.И.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.И.А.– родена на *** ***, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, хот***********българка, българска гражданка, средно образование, неомъжена, неосъждана, управител на ”Х.Т.” ЕООД- Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 29.09.2010 год., около 02.35ч., в к.к.”Слънчев бряг”, по алеята до хотел ”Амарис”, управлявала МПС -л.а.марка ”******************, собственост на ”******************” ЕООД – гр.Бургас, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.80 на хиляда установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното й наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем / месеца.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 29.09.2010год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 862/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.И.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.И.А.
 
80 НОХД No 865/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ж.Р.Х.,
Й.А.А.
  Споразумение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 865/2010г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Ж.Р.Х. и неговия защитник адвокат А.М. ***, съгласно което:
Обвиняемият Ж.Р.Х., род. на ***г***, с постоянен адрес:***»*********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан към датата на деянието, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за периода от 15.06.07 год. до 21.06.07 год. в гр.Несебър, в двора на «Хлебозавода», находящ се в промишлената зона на гр. Несебър, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с Й.А.А. ***, в качеството на съизвършител, чрез използване на МПС- товарен автомобил марка «********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 3 064,65 (три хиляди шестдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) лева, както следва: - «Т-образно», двойно профилирано желязо №12, с дължина 2,5м на стойност 25.00 лв.; «П-образен» профил №10, с дължина 2,5м на стойност 31,25 лв.; «Г-образен» винкел, с размери 40мм на 35мм в нарязано състояние на стойност 280.00 лв.; желязо за скрап – 70кг. По 0,42лв. на стойност 29,40 лв., панел за водна пара на пекарна пещ, желязна на стойност 180.00 лв.; вана за изцеждане на кашкавал с размери 2м на 1м на 0,15м с тегло 50кг. на стойност 750 лв.; стойки за транспортна лента 2бр. – 20кг. на стойност 150.00 лв.; 2,5 бр. изолационни панели с размери 2,50м. на 1,20м. на 0,005м., представляващи две ламарини по 0,05м. и изолация между тях 0,049м. на стойност 110.00лв.; 10м. улей за суроватка на стойност 120.00лв.; «П-образен» профил с размери 40см. на 30см. на 40см. и с дебелина на ламарината 1,5мм на стойност 24.00 лв.; 10бр. нарязани на половина колички за печене на хляб с размери 86см. на 70см. на 180см. с обща стойност 120.00лв. и 1брой подвижно стъпало с размери 1,20м. на 0,40м. на стойност 45.00лв., от владението на И. М.Я. от гр. Бургас, собственост на «Марси» ООД – гр.Бургас, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА «Лишаване от свобода» за срок от шест месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, вр. чл.23 от НК общо наказание на Ж.Р.Х. с посочена самоличност измежду наложените с присъдата по НОХД 256/2009г. по описа на РС-Поморие и наложеното в днешното съдебно заседание «Лишаване от свобода» по НОХД № 865/2010г. по описа на РС-Несебър в размер на най-тежкото от тях, а именно шест месеца «Лишаване от свобода».
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 865/2010г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Й.А.А. и неговия защитник адвокат Д.Т. ***, съгласно което:
Обвиняемият Й.А.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***»********, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че че за периода от 15.06.07 год. до 21.06.07 год. в гр.Несебър, в двора на «Хлебозавода», находящ се в промишлената зона на гр. Несебър, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с Ж.Р.Х. ***, в качеството на съизвършител, чрез използване на МПС- товарен автомобил марка «********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 3 064,65 (три хиляди шестдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) лева, както следва: - «Т-образно», двойно профилирано желязо №12, с дължина 2,5м на стойност 25.00 лв.; «П-образен» профил №10, с дължина 2,5м на стойност 31,25 лв.; «Г-образен» винкел, с размери 40мм на 35мм в нарязано състояние на стойност 280.00 лв.; желязо за скрап – 70кг. По 0,42лв. на стойност 29,40 лв., панел за водна пара на пекарна пещ, желязна на стойност 180.00 лв.; вана за изцеждане на кашкавал с размери 2м на 1м на 0,15м с тегло 50кг. на стойност 750 лв.; стойки за транспортна лента 2бр. – 20кг. на стойност 150.00 лв.; 2,5 бр. изолационни панели с размери 2,50м. на 1,20м. на 0,005м., представляващи две ламарини по 0,05м. и изолация между тях 0,049м. на стойност 110.00лв.; 10м. улей за суроватка на стойност 120.00лв.; «П-образен» профил с размери 40см. на 30см. на 40см. и с дебелина на ламарината 1,5мм на стойност 24.00 лв.; 10бр. нарязани на половина колички за печене на хляб с размери 86см. на 70см. на 180см. с обща стойност 120.00лв. и 1брой подвижно стъпало с размери 1,20м. на 0,40м. на стойност 45.00лв., от владението на И. М. Я.от гр. Бургас, собственост на «М.» ООД – гр.Бургас, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА «Лишаване от свобода» за срок от шест месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемите Ж.Р.Х. и Й.А.А. да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата от 42.50 (четиридесет и два лева и петдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 865/2010г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо обвиняемите Х. и А. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Ж.Р.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Й.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ж.Р.Х.
Й.А.А.
 
81 НОХД No 866/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.С.В.   Споразумение от 29.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 866/2010 г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Г.С.В. със защитник адв. А.Ж. от БАК споразумение, съгласно което Г.С.В. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, футболист във ОФК “Несебър” град Несебър, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2010 година около 02.10 часа в к.к.Слънчев бряг, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Рено Меган” с ДК № Р********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.43 / едно цяло и четиридесет и три на хиляда/, установено по надлежния ред, с химическа експертиза №975 от 23.09.2010 година, за определяне концентрация на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г.С.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест / месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Г.С.В. е било отнето по административен ред, считано от 23.09.2010 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.С.В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 (тридесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.С.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


Г.С.В.
 
82 НОХД No 867/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.И.В.   Споразумение от 29.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 867/2010 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, Б.И.В. със снета по делото самоличност и адв. З.М. ***, защитник на последния, съгласно което ПРИЗНАВА Б.И.В.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***7, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, шофьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2010 год., около 02.05 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, по главна алея в близост до х-л „Диамант”, в посока гр.Свети Влас”, управлявал микробус марка „Форд транзит”, с ДК№ *********с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.71 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца, при периодичност 2 (два) пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
- Поправителен труд за срок от 3 (три) месеца по месторабота на обвиняемия– в „Д. – Д.” ЕООД, гр.Пловдив,*************, и включва удръжки от трудовото му възнаграждение в размер на 15% в полза на Държавата
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Б.И.В. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 (осем) месеца.
ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 НК времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимия В. е било отнето по административен ред, считано от 09.10.2010год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК Б.И.В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 (тридесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 867/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.И.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Б.И.В.