РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2013г. до 31.10.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 920/2012, VI състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.7.2013г.
на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 186/23.07.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) е наложено на Т.Н.Т. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 200 лева, за нарушение по чл. 24, ал.2, т.7 от ЗЧОД, за това, че на 07.02.2012 г. в с. Равда, като управител на “В.-Н.” ЕООД, не е предоставил за съхранение в охранявания обект ПБ “Пловдив”- с. Равда правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договор за охрана.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 1.10.2013г.
2 АНД No 602/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Д.У. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 10.9.2013г.
ПРИЗНАВА Т.Д.У., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2013 г. около 02.50 часа, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Н., на алеята зад хотел „Галерия”, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество, а именно: коноп със съдържане на основното вещество- тетрахидроканабинол 3.30% с нетно тегло 1.072 грама, на стойност 6.43 лева и коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 1.50 % с тегло 0.616 гр. на стойност 3.70 лева, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.6, вр. ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез поставяне на препис от решението на таблото за обяви в ГПАЕ „Гео Милев”- гр.Бургас за срок от един месец.  ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК Т.Д.У. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 82.57 лева (осемдесет и два лева и петдесет и седем ст.), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- плик с празни опаковки от наркотичното вещество, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото решение.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Т.Д.У.
Мотиви от 26.9.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
3 ЧНД No 864/2013, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 1.10.2013г.
Прочетох протоколът и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са вярно записани.
В законна сила от 1.10.2013г.
4 НОХД No 865/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 1.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 865/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.М.М. със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което обвиняемият Х.М.М.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, в курортен комплекс „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас, общ. Несебър, управлявал моторно превозно средство без съответното свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 3892/2012 год. на Началника на РУП – Несебър, влязло в законна сила на 28.12.2012 год., както следва:  - На 30.05.2013 година, около 01.30 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на главна алея, кръстовище до хотел “Карлово” управлявал л.а. “Фиат Маренго” с рег. № .....  - На 31.05.2013 година, около 22.30 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на алеята срещу хотел “Лилия” управлявал лек автомобил “Фиат Маренго” с рег. № .....  - На 04.06.2013 година, около 01.20 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, до хотел “Корона” в посока хотел “Поморие” управлявал лек автомобил “Фиат Маренго” с рег. № .....  - На 07.06.2013 година, около 03.00 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на алеята до хотел “Регина” управлявал лек автомобил “Фиат Маренго” с рег. № .....  - На 10.06.2013 година, около 04.15 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, пред хотел “Пасифик” управлявал лек автомобил “Фиат Маренго” с рег. № .....  - На 19.06.2013 година, около 02.10 ч. в гр. Свети Влас, в близост до х-л “Луксор” управлявал лек автомобил “Фиат Маренго” с рег. № .....  - на 07.07.2013 година, около 03.30 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, пред хотел “Славянски” управлявал лек автомобил “Дачия Логан” с рег. № ......  - На 13.07.2013 година, около 03.35 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, в близост до хотел “Иберо стар” управлявал лек автомобил “Дачия Логан” с рег. № ......  - На 27.08.2013 година, около 00.10 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на алеята до СПТУ по туризъм “Иван Вазов” управлявал лек автомобил “Дачия Логан” с рег. № ....., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1, във вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от три години с периодичност три пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години ;  - Безвъзмезден труд в полза на обществото по 300 (триста) часа годишно за срок от две календарни години.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 865/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Х.М.М.
В законна сила от 1.10.2013г.
5 НОХД No 398/2012, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 16.9.2013г.
ПРИЗНАВА Д.К.Н., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, готвач, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2011г. в гр.Обзор от частен дом, находящ се на ул.”И.” № 1 противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел – преносим компютър „Асос”, модел „К 52 JK – SX001D” на стойност 650.00 /шестстотин и петдесет/ лева и чанта за лаптоп на стойност 25.50 /двадесет и пет лева и петдесет стотинки/, или всички вещи на обща стойност 675.50 /шестстотин седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ собственост на М. ***, като обсебването представлява опасен рецидив, поради което и на основание чл. 206, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”Б”, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  На основание чл.206, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7, вр. чл.49, ал.2 от НК ЛИШАВА Д.К.Н. със снета по делото самоличност от право да упражнява професията „готвач” за срок от ПЕТ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.К.Н., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 104.00 /сто и четири / лева, представляваща направени по делото разноски.   ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Д.К.Н.
Мотиви от 17.9.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
6 АНД No 507/2013, VI състав По ЗД по пътищата В.Ц.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 16.9.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление № 1018/16.05.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.183, ал.5, т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на В.Ц.Б. с ЕГН **********, с адрес: гр. Г.О., ул. “Я.Б.” № .., административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 6, т.1, предл.2 от ЗДвП, за това, че на 18.04.2013 г. около 20.30 часа в гр. Обзор, ул. “Славянска”, като водач на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ......, е преминал по кръстовище със светофарна уредба при червен сигнал на същата.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
В законна сила от 2.10.2013г.
7 АНД No 529/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.М.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.9.2013г.
ПРИЗНАВА П.М.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен неосъждан, със средно образование, студент, портиер в хотел в гр.Свети Влас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2013г. около 00.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Колизеум”, в нарушение на чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ е държал високорисково наркотично вещество- коноп, съдържащо се в 2 броя полиетиленови плика, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 9.50 % и общо нетно тегло 0.747 грама на стойност 4.48 лева, определени според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС/29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 ( хиляда) лева.  ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства- опаковки, (два броя прозрачни полиетиленови пликчета), находящи се на стр.22 по делото, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото решение като вещи без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК П.М.К., с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 52.67 лева (петдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
П.М.К.
Мотиви от 17.9.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
8 АНД No 639/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.9.2013г.
 ПРИЗНАВА Г.С.Т.- роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, за периода 19.07.2012г. до 01.08.2012г., от плажа в близост до бар „Марлин” - гр.Обзор, общ.Несебър, намерил чужда движима вещ – мобилен апарат „Айфон”, модел „S” на стойност 703,12 лева, ведно с бял калъф на стойност 17 лева, всички вещи на обща стойност 720,12 лв. (седемстотин и двадесет лева и дванадесет стотинки), собственост на И.К.С. от гр.Шумен и в продължение на повече от седем дни не съобщил за това на собственика или на властта - престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 100 (СТО) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от Г.С.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 25 (двадесет и пет) лева, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- Несебър- от уведомяването им.  
Г.С.Т.
Мотиви от 13.9.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
9 АНД No 647/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Х.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.9.2013г.
ПРИЗНАВА С.Х.К.- роден на *** година в гр.Варна, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че 16.07.2013г., около 03.00 часа, в гр.Обзор, на площад „Автогара”, без надлежно разрешение, съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от ЗКНВП, държал в раница високорискови наркотични вещества, а именно: коноп със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.90% и тегло 0.382 грама на стойност 2.29 лева (два лева и двадесет и девет стотинки), както и коноп със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.50% и тегло 3.232 грама на стойност 19.39 лева (деветнадесет лева и тридесет и девет стотинки), на обща стойност 21.68 лева (двадесет и един лева и шестдесет и осем стотинки), определена съгласно приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г., като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: останалата част от наркотичните вещества, находящи се на съхранение в ЦМУ-София, както и техните опаковки, като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от С.Х. Керемедчииев с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 82,57 лв. (осемдесет и два лева и петдесет и седем стотинки), представляващи направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- гр.Несебър – от уведомяването им.  
С.Х.К.
Мотиви от 13.9.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
10 Гражданско дело No 227/2013, IV състав Вещни искове Г.Х.К.,
Г.Г.К.
А.Д.Д.,
Г.В.Д.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 26.9.2013г.
ДАВА ХОД на делото.  Адв.ИЛИЕВ: Постигнали сме спогодба в смисъл, че моите доверители са съгласни и желаят да им бъде възложен дял втори от вариант втори от заключението на вещото лице, докато ответниците са изразили желание да им бъде възложен дял първи от вариант втори от заключението на вещото лице. В този смисъл ви моля да утвърдите постигнатата спогодба.  Адв.ДАМЯНОВА: От името на доверителите ми, сме съгласни да се спогодим с разпределение ползването по дяловете така, както са посочени във вариант втори от заключението на вещото лице, а именно в дял на ищците посоченото в оранжев цвят, а в дял на ответниците посоченото в жълт цвят, като посоченото в зелен цвят остава за общо ползване.     С П О Г О Д И Л И СЕ:    ЗА ИЩЦИТЕ:…………….. ЗА ОТВЕТНИЦИТЕ:…………   /Адв.Илиев/ /Адв.Дамянова/      Съдът намира, че така сключената между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена. С оглед горното и на основание чл.234 от ГПК   ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в посочения по- горе смисъл.  ОБЯВЯВА скицата на вариант ВТОРИ към заключението на вещото лице З.А., за неразделна част от спогодбата.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 227/2013г. по описа на Районен съд- гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес, пред Окръжен съд- Бургас.  
В законна сила от 3.10.2013г.
11 ЧНД No 793/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК И.Н.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.9.2013г.
чл.24, ал.1, т.6 от НПК, съгласно която, когато спрямо същото лице за същото престъпление има образувано наказателно производство, второ такова не може да се образува, а ако то е било вече образувано, следва да бъде прекратено.   Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 793/2013г. по описа на РС-гр.Неебър.  Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаването му на молителя пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 3.10.2013г.
12 НОХД No 872/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 3.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 872/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. *** и М.И.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА, М.И.К. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2013 година, около 22.50 часа, в гр.Несебър, на бул.”Несебър”, пред хотел „Регата Палас”, в посока хотел „Нобел” – хотел „Кубан”, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Фолксваген Кади”, с ДК № ***, собственост на „П.Л. БГ” ЕООД – клон Варна, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.25 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с №0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимият М.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 /шестнадесет/ месеца.   ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимият К. е било отнето по административен ред, считано от 25.09.2013 год.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 872/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:      След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият М.И.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по БП № 14-2592/2013година по описа на РУП- Несебър спрямо М.И.К. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
М.И.К.
В законна сила от 3.10.2013г.
13 ЧНД No 873/2013, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Н.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 3.10.2013г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Е.Н.К. в качеството й на обвиняем по БП № 14- 2587/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат А.Ж. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2013г.
14 НОХД No 874/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Н.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 3.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 874/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. ***- служебен защитник на подсъдимата Е.К. и подсъдимата Е.Н.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА Е.Н.К. – родeна на ***год. в гр.Варна, ЕГН **********,***, българка, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, без образование – втори клас, безработна за ВИНОВНА в това, че при условията на продължавано престъпление извършила следното:   На 25.09.2013г., около 11.00ч. в к.к.”Сл.бряг” в автобус, движещ се в  направление курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър от спирка х-л „Континентал" до спирка х-л „Регата", чрез използване на специален начин - особена ловкост, отнела чужди движими вещи: дамско портмоне на стойност 3,50лв., две таблетки лекарство „Имодиум" на стойност 1,64лв., сумите от 57,30лв. и 52.00евро, представляваща сумата от 101,40лв. /според фиксирания курс на БНБ за 25.09.13г./, или всичко на обща стойност 163,84лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/ от владението на К.М.М. от Белгия, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да го присвои;  - И за това, че на същата дата и място, чрез използване на специален начин - особена ловкост, отнела чужди движими вещи: дамско портмоне на стойност 5,50лв., 8бр.таблетки Стозирон" на стойност 8,72лв., сумата от 55,30лв. и 74.00евро, представляваща сумата от 144,30лв. /според фиксирания курс на БНБ за 25.09.13г/, или всички вещи на обща стойност 213,82 лв. /двеста и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ от владението на М.Й.С. от Белгия, без нейно съгласие и с  намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 377,66 лв. /триста седемдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/ и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени, поради което и на основание чл.197, т.3 и 2, вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.З, във вр.чл.194, ал.З, вр.чл.26, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата К. наказание от пет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Е.Н.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 85.00 /осемдесет и пет/ лева.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 874/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата Е.Н.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Н.К. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Е.Н.К.
В законна сила от 3.10.2013г.
15 НОХД No 877/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ш.Г.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 877/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ш.Г.А. със защитник адв.Д.Т. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ш.Г.А.– роден на *** год. в гр.П., с постоянен адрес-***, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно специално образование, месторабота- „П.Л.” ООД- гр.П., ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2013, около 23.40 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, зад дискотека „Мания”, управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ ..... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.31 /две цяло тридесет и един/ промила установено по надлежния ред със съдебно- медицинска експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2 т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.  - Безвъзмезеден труд в полза на обществото общо в размер на 300 (триста) часа годишно за срок от две календарни години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Ш.Г.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 30 (тридесет) месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство на подсъдимия Ш.Г.А. е било отнето по административен ред, считано от 01.09.2013 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ш.Г.А. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем ст.), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 877/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Ш.Г.А.
В законна сила от 4.10.2013г.
16 НОХД No 878/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.А.Е. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 878/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.А.Е. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Е.А.Е.– роден на ***год. в гр.Харманли, с постоянен адрес-***, с настоящ адрес-***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2013 год., около 01.30 часа в гр.Обзор, общ.Несебър, на Главен път І-9 в близост до Автогарата, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мицубиши”, с ДК № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.59 на хиляда /две цяло петдесет и девет стотни на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7510+”, с фабр.№ 0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   СЪДЪТ НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание по чл.343г от НК, тъй като Е.А.Е. е неправоспособен  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 878/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Е.А.Е.
В законна сила от 4.10.2013г.
17 НОХД No 879/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.10.2013г.
ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 879/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.Г.И. със защитник адв.Драгомир Димитров от АК-гр.Ямбол споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Н.Г.И. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, строител, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2013 год., около 21:50 часа, в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, на Главната алея, до бензиностанция „Петрол” в посока гр.Несебър, управлявал лек автомобил марка „Нисан Съни” с ДК № ..... с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.91 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест „Дрегер „7410+”, с фабр.№0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Н.Г.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Н.Г.И. е било отнето по административен ред, считано от 27.09.2013 год.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 879/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Н.Г.И.
В законна сила от 4.10.2013г.
18 НОХД No 345/2013, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Л.Д. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 19.9.2013г.
ПРИЗНАВА В.Л.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, реабилитиран, безработен, с ЕГН ***********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2012 г. в гр. Несебър, противозаконно е присвоил чужди движими вещи на обща стойност 258.00 лева, които владеел, а именно: електрическа дрелка, неустановена марка, тъмносиня на цвят, на стойност 28.00 лева и ключ за спално помещение на стойност 3.00 лева, собственост на Ц.Е.С. с ЕГН **********, както и електрическа дрелка, неустановена марка, на стойност 47.00 лева и винтоверт, ведно с два броя батерии и зарядно устройство за същия, на стойност 128.00 лева, собственост на М.Н.С., с ЕГН **********, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 206, ал.5, вр. ал.1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.  ОСЪЖДА В.Л.Д. с ЕГН *********** да заплати на Ц.Е.С. с ЕГН ********** сумата от 31.00 (тридесет и един) лева, представляваща имуществени вреди от престъплението.  ОСЪЖДА В.Л.Д. с ЕГН *********** да заплати на М.Н.С. с ЕГН ********** сумата от 227.00 (двеста двадесет и седем) лева, представляваща имуществени вреди от престъплението.  ОСЪЖДА В.Л.Д. с ЕГН *********** да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 100.00 (сто) лева, представляваща държавна такса за разглеждане на гражданските искове.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Л.Д. с ЕГН *********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 25.00 (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.    
В.Л.Д.
Мотиви от 26.9.2013г.
В законна сила от 7.10.2013г.
19 ЧНД No 880/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.П.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 7.10.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на Х.П.И. с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-1479/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.П. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.10.2013г.
20 НОХД No 881/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.П.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 7.10.2013г.
 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 881/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия Х.П.И. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА Х.П.И. – роден на *** *** , с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2013 год., около 16.10 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, в близост до бензиностанция „Лукойл”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ ....., без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 3875/ 19.09.2012 год. на Началника на РУП Несебър, влязло в законна сила на 26.11.2012 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящия адрес ***, за срок от 20 (двадесет) месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 20 /двадесет / месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за срок от 2 (две) поредни календарни години.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 881/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Х.П.И.
В законна сила от 7.10.2013г.
21 АНД No 183/2012, I състав По ЗД по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1457/17.05.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър в частта в която на И.Г.В. , ЕГН **********,*** на основание чл. 182, ал.2, т.3 предл.първо от ЗДвП на основание Наредба № І – 1959 на МВР са му отнети 3 контролни точки .  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 8.10.2013г.
22 АНД No 1065/2012, II състав Административни дела ПИРИНТУРИСТ 2002 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.2.2013г.
НП-потвърдено  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03.1-99/27.08.2012г. на Директора на РЗИ-Бургас, с което на „П.2.” ЕООД ***, чрез управителя И.Н.Е. за административно нарушение на чл.36, ал.1 от Закона за здравето/ЗЗ/ и н осн.чл.211, ал.3, вр.чл.231, ал.1 от ЗЗ на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в ..-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.10.2013г.
23 АНД No 89/2013, II състав Административни дела К.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.3.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 416/16.10.2012г. на Кмета на община Несебър, с което на К.Т.П. с ЕГН **********, с адрес:*** за нарушение на с което за нарушение на чл.53, ал.1 от Наредба № 1 на ОС-Несебър и на основание чл.53, ал.3, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър, на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50лв./петдесет/лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 8.10.2013г.
24 АНД No 789/2013, V състав По ЗД по пътищата А.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.9.2013г.
чл.84 от ЗАНН, съгласно която, за едно и също нарушение, ако има образувано административно-наказателно производство, второ такова не може да се образува, а ако то е било вече образувано, следва да бъде прекратено.   Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 789 по описа за 2013г. на Районен съд-гр.Несебър, материалите по което да се приложат по НАХД № 587/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 8.10.2013г.
25 АНД No 266/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.М.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 20.5.2013г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.М.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, женен, неосъждан към момента на деянието, без образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2012 г. около 17.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, на кръстовище „Емона”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолсваген Голф” с рег. № А **** ВМ, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за това деяние с НП № 427/12 от 18.04.2012 г. на Началника на РУП- Поморие, влязло в сила на 10.09.2012 г.- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “глоба” в размер на хиляда лева.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Р.М.А.
Мотиви от 17.6.2013г.
В законна сила от 9.10.2013г.
26 АНД No 486/2013, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Р.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.7.2013г.
ПРИЗНАВА А.Р.А.- роден на *** ***, с постоянен адрес-***,българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ЕГН - ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2013 г., около 09.50 часа в с.Равда, общ.Несебър, до хотел „Бенито” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено 19” с рег. № ....... без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 596/2010 г. от 05.08.2010 г., влязло в сила от 12.05.2012 г. – престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП- Несебър от съобщаването му.  
А.Р.А.
Мотиви от 25.7.2013г.
В законна сила от 9.10.2013г.
27 НОХД No 760/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 9.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 760/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП- гр.Несебър, адв.С.К. ***- защитник на подсъдимия С.И. и подсъдимият С.С.И., със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** , българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2013г. в 23,45ч., в КК „Слънчев бряг", общ. Несебър, в района на базар „Палма”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП, държал високорисково наркотично вещество- коноп с тегло 0,740гр., със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80% и коноп н нетно тегло 0,315гр., със съдържание на тетрахидроканабинол 4,10% - общо тегло 1,055гр. на стойност 6,33 лева, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354 а ал.5, във вр. с 3, т.1, във вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.   ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, приложени по ДП; и 0,440гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80% в ЦМУ, отдел „МРР-НОП”.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.А от НК в полза на Държавата веществените доказателства- бял хартиен плик с празни опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия С.С.И. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 82.12 лева /осемдесет и два лева и дванадесет стотинки.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 760/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    
С.С.И.
В законна сила от 9.10.2013г.
28 НОХД No 107/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Х.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.10.2013г.
чл.414 от НПК. Ето защо, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ДОПУСКА тълкуване на определение № 14 от 31.01.2011г по НОХД № 107/2011г. на РС- Несебър досежно пробационната мярка на обвиняемия, като същата следва да се чете „Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 (триста и двадесет) часа общо за срок от 3 (три) календарни години или по 106.6 часа годишно за всяка една от трите поредни календарни години.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
А.Х.Х.
В законна сила от 10.10.2013г.
29 АНД No 749/2012, V състав По ЗД по пътищата Б.Х.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3677 от 22.08.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.пето от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Б.Х.Й. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.София, бул.”***” № 43 /чрез адв.Б.Х. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение на чл.25, ал.2, предл.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  НП-потвърдено
В законна сила от 10.10.2013г.
30 АНД No 865/2012, VI състав По ЗД по пътищата И.И.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 13.12.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4349/14.09.2011 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено на И.И.В. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 50 лева, за нарушение по чл. 137А, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП, и на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП е наложено на жалбоподателя административно наказание “глоба” в размер на 10 лева, за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за това, че на 31.08.2011 г. около 15.35 ч. на в гр. Несебър, като водач на товарен автомобил с рег. № ......., “не е използвал обезопасителен колан на МПС от категории М1, М2, М3 и N1, N2 и N3, когато е в движение и не носи контролен талон към свидетелство за управление на МПС от съответната категория”.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 10.10.2013г.
31 АНД No 1086/2012, I състав Административни дела ДЕЛТА 2001 ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.2.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203051/20.08.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.4.. ал.3 от КТ, на „Д.2.”ЕООД ЕИК : ........., със седалище и адрес на управление : гр.С., район С., ул.”Б.Х.” № .. представлявано от управителя О.М.С. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 11.10.2013г.
32 АНД No 3/2013, II състав Административни дела ОБЗОР МЕНИДЖМЪНТ АД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.3.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203294 от 19.11.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /Обн. ДВ, бр.124 от 23.12.1997г./, на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на „О.М.” АД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С., р-н В., бул.”К.В.” № 157-159, ет.1 офис 1, представлявано от изпълнителния директор А.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 11.10.2013г.
33 ЧНД No 213/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.9.2013г.
 ДОПУСКА тълкуване на определение № 103/02.04.2013г. по ЧНД № 213/2013г. по описа на РС- Несебър в частта, в която е определено общо наказание на основание чл.25 ал.1, вр. счл.23 ал.1 от НК по отношение осъдения И.А.М. по НОХД № 118/2012г. и НОХД № 188/2013г., и двете по описа на РС- Несебър, като вместо общо наказание по НОХД 118/2012г., ДА СЕ ЧЕТЕ общо наказание между наложите наказания с влязли в сила присъди по НОХД № 1118/2012г. и по НОХД № 188/2012г., и двете по описа на РС- Несебър, а именно ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което следва да изтърпи при първоначален „Строг” режим, в Затвор.  ДОПУСКА тълкуване на определение № 103/02.04.2013г. по ЧНД № 213/2013г. по описа на РС- Несебър в частта, в която е определено да бъде приспаднато на основание чл.59 ал.1 от НК времето, през което М. е бил задържан за седемдесет и два часа, считано от 17.10.2011г. до 20.10.2011г. по НОХД № 1118/2012г. по описа на РС- Несебър, като вместо „17.10.2011г. до 20.10.2011г.”, ДА СЕ ЧЕТЕ от 17.10.2012г. до 20.10.2012г.  Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.    
И.А.М.
В законна сила от 11.10.2013г.
34 АНД No 555/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.9.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:  ПРИЗНАВА Д.П.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2013 г., в КК „Слънчев бряг”, общ. Несебър, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 310 от ЗКНВП- коноп с нетно тегло 4,450 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 6,80 %, на стойност 26,70 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 700 /седемстотин/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- 3,950 гр., представляващо неизразходената част от наркотичното вещество и 1 брой полиетиленов плик, в който се е съдържало веществото, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.П.К. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 41,80 лв. /четиридесет и един лев и осемдесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
Д.П.К.
Мотиви от 19.9.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
35 АНД No 607/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Н.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.9.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:  ПРИЗНАВА Н.Н.К., роден на *** г. в гр. Поморие, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2013 г., около 01,30 ч., в гр. Несебър, нова част, на пешеходния път, в портфейла си, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 310 от ЗКНВП- коноп с нетно тегло 0,748 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 8,40 %, на стойност 4,49 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 300 /триста/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- 2 броя полиетиленови пликчета с размери 5/6 см., самозалепващи се, в които се е съдържало веществото, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Н.Н.К. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 40,30 лв. /четиридесет лева и тридесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
Н.Н.К.
Мотиви от 19.9.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
36 ЧНД No 619/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Ш.Р. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.9.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на О.Ш.Р. с ЕГН ********** , по НОХД № 324/2013г. по описа на РС- Несебър, по НОХД № 847/2012г. по описа на РС- Несебър, НОХД № 61/2011г. и НОХД № 473/2011г., и двете по описа на РС- Поморие в размер на най-тежкото измежду тях, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.  
О.Ш.Р.
В законна сила от 11.10.2013г.
37 ЧНД No 620/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.9.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на М.Г.П. с ЕГН ********** по НОХД № 61/2011г. на РС- Поморие, по НОХД № 3570/2011 г. на РС- Варна и по НОХД № 324/2013г. на РС- Несебър най-тежкото от тях, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „Строг” режим, в Затвор.   На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното наказание.  На основание чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 2345/2009г. по описа на РС- Варна, а иемнно ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, при първоначален „Строг” режим, в Затвор.  На основание чл. 25 ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното наказание.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.  
М.Г.П.
В законна сила от 11.10.2013г.
38 ЧНД No 621/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.9.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на Д.Т.Г. с ЕГН ********** по НОХД № 2345/2009г. по описа на РС- Варна, НОХД № 1875/2011г. по описа на Районен съд- Варна, НОХД № 3570/2011г. по описа на РС- Варна, по НОХД № 6833/2011г. по описа на РС- Варна и по НОХД № 324/2013г. по описа на РС- Несебър, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, при първоначален „СТРОГ” режим, в Затвор.  На основание чл.24, ал.1 от НК УВЕЛИЧАВА определеното общо наказание с ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  Така определеното наказание ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” да се изтърпи при първоначален „Строг” режим, в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК определеното общо наказание, като изтърпяно изцяло.  ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” по НОХД №2345/2009г. по описа на РС- Варна, при първоначален „Строг” режим, в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК изпълнението на наказанието шест месеца лишаване от свобода, наложено по НОХД № 2345/2009г. по описа на РС- Варна, като изтърпяно изцяло.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.    
Д.Т.Г.
В законна сила от 11.10.2013г.
39 АНД No 631/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.А.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.9.2013г.
ПРИЗНАВА Л.А.С.- роден на ***г***, постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2013г., около 16.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в района на базар „Палма”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешение на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорисково наркотично вещество- коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 2.351 грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 6.80 % на обща стойност 14.10 лева, определена, съгласно Предложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на Министерски съвет на Република България, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, приложени към кориците по делото, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Л.А.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 43.01лв. (четиридесет и три лева и една ст.), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Б. в 15-дневен срок, считано от днес.    
Л.А.С.
Мотиви от 27.9.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
40 АНД No 685/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Е.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.9.2013г.
ПРИЗНАВА И.Е.С.- роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2013г., около 11.00 часа, в с.Равда, общ.Несебър, на ул.”Македония”, в близост до магазин „Тема”, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил „Форд Транзит” с рег.№ ......, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 4236/...11.2012г., влязло в законна сила на 04.02.2013г. – престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 лв. (ДВЕ ХИЛЯДИ) ЛЕВА в полза на Държавата.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.  
И.Е.С.
Мотиви от 27.9.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
41 АНД No 686/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.9.2013г.
ПРИЗНАВА Х.Д.Д.- роден на ***г***, с постоянен адрес-***4, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2013г., около 03.20 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред хотел „Бохеми”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешение на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества- анфетамин със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 9.70 %, с нетно тегло 0.641 грама, на стойност 19.23 лева и коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 6.90 %, с нетно тегло 0.272 грама, на стойност 1.63 лева, всички наркотични вещества на обща стойност 20.86 лева, определена съгласно Предложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на Министерски съвет на Република България, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв.(ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, приложени към кориците по делото, които да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.      ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.Д.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 73.83 лв. (седемдесет и три лева и осемдесет и три стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Б. в 15-дневен срок, считано от днес.    
Х.Д.Д.
Мотиви от 27.9.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
42 АНД No 720/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.В.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.9.2013г.
ПРИЗНАВА А.В.П.- роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2013г., около 22.10 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, зад дискотека „Гранд”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешение на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества- амфетамин и кофеин с нетно тегло 0.365 грама, със съдържание на основното вещество амфетамин 28 %, на стойност 10.95 лева и коноп с нетно тегло 0.400 грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 4.60 % на стойност 2.40 лева, всичко на обща стойност 13.35 лева, определена, съгласно Предложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на Министерски съвет на Република България, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, приложени към кориците по делото, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК предмета на престъплението- амфетамин и кофеин с нетно тегло 0.365 грама, със съдържание на основното вещество амфетамин 28 % и коноп с нетно тегло 0.400 грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 4.60 %, изпратени с писмо рег.№ 24016/30.07.2013г. на ЦМУ, отдел МРР- НОП- София, като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.В.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 87.30 лв. (осемдесет и седем лева и тридесет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.    
А.В.П.
Мотиви от 27.9.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
43 АНД No 735/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.9.2013г.
ПРИЗНАВА Н.Г.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик в 12-ти „ж” клас в ГЕ „Г.С.Р.”- гр.б., ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, на 10.08.2013 г. около 23.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до хотел „Лион”, в лек автомобил марка „Опел Корса” с рег.№ ......, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – един брой саморъчно свита цигара с конусовидна форма, съдържаща суха зелена и кафява растителна маса, която се определя като коноп смесен с тютюн, с нетно тегло 0.974 гр.,/нула цяло деветстотин седемдесет и четири хилядни грама/ , със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.75%, /две цяло и седемдесет и пет стотни процента/ на стойност 5.84 лв., (пет лева и осемдесет и четири стотинки), съгласно приложение №2 към член Единствен на Постановление №23 от 29.01.1998 година на Министерски съвет, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1, във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.6 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез залепване на уведомление на таблото за обяви в Гимназия за изучаване на романски езици „Г.С.Р.”- гр.б. за срок от една седмица.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства по делото, а именно: опаковки, приложени към кориците по делото, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.Г.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 39.69 лв. (тридесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.б. в 15-дневен срок, считано от днес.    
Н.Г.К.
Мотиви от 27.9.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
44 АНД No 21/2013, VI състав Административни дела ИТИЯ-94-ИВАН ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.3.2013г.
 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0203097/21.11.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на ЕТ “И.И.” с ЕИК ......., със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. “Тунджа” № 6, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), за това, че на 28.06.2012 г. в качеството на работодател е допуснал до работа в обект- количка за царевица срещу хотел “Гранд” в курортен комплекс “Слънчев бряг”, лицето Т.а Р.Т.с ЕГН...... на длъжност “Продавач”, без сключен трудов договор в писмена форма, подписан от двете страни.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 14.10.2013г.
45 АНД No 71/2013, I състав Административни дела ПРИ Х. ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-2703160/30.10.2012 г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София с което за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на П.Х.”ЕООД ЕИК : ....., със седалище и адрес на управление : гр....., представлявано от управителя В.А.Х. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
В законна сила от 14.10.2013г.
46 АНД No 601/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.Ц. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 12.9.2013г.
ПРИЗНАВА М.С.Ц., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, студент, крупие на жива игра, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 29.05.2013 г. около 16.50 часа в РУП- Несебър, без надлежно разрешително, е държала високорискови наркотични вещества, а именно: амфетамин с нето тегло 0.350 грама, със съдържание на основното вещество 0.64 %, на стойност 10.50 лева (десет лева и петдесет стотинки), като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “глоба” в размер на 400 (четиристотин) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК М.С.Ц. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 38.82 лева (тридесет и осем лева и осемдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- плик с празни опаковки от наркотичното вещество, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото решение.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
М.С.Ц.
Мотиви от 26.9.2013г.
В законна сила от 14.10.2013г.
47 АНД No 741/2012, V състав Административни дела Г.С.Г. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000747 от 13.08.20..г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на Г.С.Г. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Н., ул.”И.В.” № .. /чрез адв.Д.К. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за административно нарушение по чл.40, ал.1, т.5 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. на МТ, и на основание чл.93в, ал..., предл.1 от ЗАП на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за административно нарушение по чл.15, §2, изр.последно от Регламент 3821/85 във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАП.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.    
В законна сила от 15.10.2013г.
48 АНД No 1062/2012, IV състав Административни дела В. Т.ЕАД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203282/25.10.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „В.Т.” ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. П., бул. „Ц.Б.***О.”, представлявано от К.Г.Р., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 15.10.2013г.
49 ЧНД No 898/2013, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 15.10.2013г.
В законна сила от 15.10.2013г.
50 Гражданско дело No 831/2013, IV състав Искове по КТ М.С.Д. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 2.10.2013г.
ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищцата М.С.Д., ЕГН **********, живуща ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 831/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищцата за изготвянето му.
В законна сила от 16.10.2013г.
51 АНД No 757/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Й.Р. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 26.9.2013г.
ПРИЗНАВА А.Й.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2013г. около 03.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до хотел „Голдън Дрийм”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества- коноп с нетно тегло 0.208 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.60 % на стойност 1.25 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК А.Й.Р. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 43.88 лева (четиридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- запечатан плик, съдържащ празни опаковки, който да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
А.Й.Р.
Мотиви от 24.10.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
52 АНД No 839/2013, VI състав По ЗД по пътищата О.Т.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 24.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 839/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 16.10.2013г.
53 НОХД No 901/2013, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 16.10.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 901/2013г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно С. С. – прокурор в РП-Несебър и адв.П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия Д.Г.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.Г.К., роден на ***г. в гр. Л., с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, зад супермаркет „З.”, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, дървар, ЕГН: **********, тел. 0899415671 /на бащата на подсъдимия/ за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2013г. около **.15ч. в местност „Акротирия", общ. Несебър в близост до асфалтов път свързващ гр.Несебър и с.Равда, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи, както следва: плетена дамска чанта, марка „Проджек” на стойност 13.70 лв.; мобилен телефон „Нокия 6310" на стойност 48,00 лв.: кутия цигари „Виктори – скай”, съдържаща 16 цигари на обща стойност 03,68 лв; портфейл от естествена кожа на стойност 07.50 лв., сумата от 308,78 лв, /левова равностойност на 157,88 евро по курса на БНБ за 31.05.2013г./, всички вещи на обща стойност 381,66 лв. /триста осемдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/, от владението на М. К., родена на *** г. в гр.А., Г.; живуща в Г., гр.Х., ул. „К. В.” №** без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл.63, ал.1 т.3 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, зад супермаркет „З.” за срок от 1 /една/ година, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година.   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа в рамките на една календарна година.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.Г.К. с посочена по-горе самоличност да заплати чрез баща си Г. Д. К. с ЕГН ********** по сметка на Държавата, направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на **5.00 лева /сто и петнадесет лева/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 901/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Г.К. мярка за неотклонение “Под надзор на родителя”.  
Д.Г.К.
В законна сила от 16.10.2013г.
54 ЧНД No 903/2013, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 17.10.2013г.
Проведен разпит.
В законна сила от 17.10.2013г.
55 ЧНД No 904/2013, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 17.10.2013г.
Проведен разпит.
В законна сила от 17.10.2013г.
56 ЧНД No 905/2013, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 17.10.2013г.
Проведен разпит.
В законна сила от 17.10.2013г.
57 АНД No 763/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2013г.
ПРИЗНАВА А.Д.Х., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2013 г., около 04.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” общ. Несебър, в лек автомобил „Опел Астра” с рег. № А **** ВВ, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП / и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда на разрешаване дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вешество, а именно коноп с нетно тегло 2.076 грама, със съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол 3.70 %, на стойност 12.46 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне на цените на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вьв вр. е ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК А.Д.Х. да заплати в полза на Държавата по сметка на РС Несебър направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 45.38 лева (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки).  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата предметът на престъплението, а именно неизразходваната част от растителна маса,изпратена на Агенция митници, която да се унищожи след влизане на решението в сила.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства опаковки, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени следва да бъдат унищожени като вещи без стойност.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
А.Д.Х.
Мотиви от 11.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
58 НОХД No 910/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.Б. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 910/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Н. ***, упълномощена за защитник на подсъдимия С.Й.Б. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА С. Й. Б. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2013г., около 13.20 часа на Главен път І-9, в посока гр.Варна – гр.Бургас, управлявал МПС – лек автомобил марка „***„ с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №3738/12.12.2012 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД МВР – Бургас, влязло в сила на 18.04.2013 год., поради което и на основание чл.343в, ал.2 във вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Й.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
С.Й.Б.
В законна сила от 18.10.2013г.
59 АНД No 27/2013, IV състав Административни дела ТРОЙ ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0203452/28.11.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „Трой” ООД, ЕИК 126094417, представлявано от Е.С. Аттила, , е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 21.10.2013г.
60 АНД No 170/2013, V състав Административни дела ДЖИ ЕС КЛИМА ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №25-2502124 от 07.12.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Д.ЕС К.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: с.Р. общ.Несебър, обл.Б., ул.”М.” № .., представлявано от управителя Г. С.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Б..    
В законна сила от 22.10.2013г.
61 НОХД No 558/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.П.Ц. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 12.7.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.П.Ц., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, промоутър в клуб „Мания” в к.к. „Слънчев бряг”, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2013г., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на алеята до базар „Палма", без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал,1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. с приложение №1 от ЗКНВП, а именно: коноп с общо нетно тегло 0.685 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7.40% теглови процента на стойност 4.11лв., коноп с общо нетно тегло 0.895 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7,00% теглови процента на стойност 5.37лв., коноп с общо нетно тегло 0.560 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7.80% теглови процента на стойност 3.36 лева и коноп с общо нетно тегло 0.481 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 6.90% теглови процента на стойност 2,88лв. или всичко на обща стойност 15.72 лева (петнадесет лева и седемдесет и две стотинки) определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 год. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, които следва да бъдат изтърпяни при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  НЕ ПРИВЕЖДА на основание чл. 69, ал. 2, вр. ал. 1 от НК наказанието по НОХДело № 1027/2011 г. по описа на РС Русе.   ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно останалото неизразходено количество от наркотичната маса, както и четири броя опаковки, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Л.П.Ц. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 80.20 лева (осемдесет лева и двадесет стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство, съобразно осъдителната част.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Л.П.Ц.
Мотиви от 29.7.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
62 НОХД No 784/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.О.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.10.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 784/2013 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Л.О.М. със защитник адв.П.П. споразумение, съгласно което: Л.О.М.- роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, понастоящем в Затвора Белене, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и повторност, като случаят е немаловажен, на 24.08.2012г., за времето от 18.00 ч. до 21.00 ч. в гр.Обзор, общ. Несебър, на ул. „И. Райков” № 6, от стая № 1, находяща се на втори етаж на къща, чрез използване на техническо средство- ключ за стая № 2, отнел чужди движими вещи, както следва: несесер на стойност 1 лев, ведно със съдържащите се в него 2 броя червила, всяко на стойност по 1 лев, парфюм на стойност 5 лева, острилка на стойност 2 лева, огледалце на стойност 1 лева, 1 брой батерия „Тошиба” на стойност 0.40 лева, 1 брой батерия „Мега” на стойност 1 лев, ножичка на стойност 1,20 лева, пинцета на стойност 0.50 лева, пиличка на стойност 2 лева, нокторезачка на стойност 0.50 лева, 4 броя моливи за очи на стойност 1,10 лева всеки, комплект сребърни обици на стойност 12 лева, всички вещи на обща стойност 33.00 (тридесет и три) лева, от владението на Т.Х.Д.,***, и без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  - На 24.08.2012 г. за времето от 18.00 ч. до 21.00 ч. в гр.Обзор, общ.Несебър на ул. „И. Райков” № 6, от стая № 2, находяща се на втори етаж на къща, направил опит да отнеме чужда движима вещ, а именно лаптоп „HP Probook”, ведно със зарядно устройство на обща стойност 561.08 лева от владението на К.М.Т., ЕГН ********** *** и без негово съгласието, като опитът е останал недовършен, поради независещ от дееца причини, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т. 1, от НК, вр. чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА при „строг” режим в Затвор или затворническо общежитие от затворен тип.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Л.О.М. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 85.00 (осемдесет и пет лева) лева, представляващи направените в хода на досъдебното производство и 75 (седемдесет и пет) лева, направени в хода на съдебното производство съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 784/2013г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Производството продължава по реда на чл. 306, ал. 1 т. 3 от НПК.  СЪДЪТ като съобрази актуална справка за съдимост рег. № 606/21.10.2013 г.  О П Р Е Д Е Л И:    ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието в размер на 3 /три/ месеца и 11 /единадесет/ дни „Лишаване от свобода”, което е наложено на подсъдимия като заменено наказание „Пробация” по НОХД № 995/2010 г. на РС Бургас с определение № 611/2010 г. по описа на ОС Русе.  ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 2702/2011 г. по описа на РС Русе в размер на 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода, като същите следва да се търпят отделно при първоначален „строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.   ПРИСПАДА на основание чл. 59 от НК времето през което осъденият е бил задържан и е търпял наказание „Лишаване от свобода” по някое от делата.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Л.О.М. мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.О.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Л.О.М.
В законна сила от 22.10.2013г.
63 НОХД No 920/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.С. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 22.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 920/2013 г. по описа на РС- Н., а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Н., обвиняемия Д.В.С. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият Д.В.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, общ работник във „Водолей 13” ЕООД, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2013 г. около 23.00 часа в с. О., общ. Н., на изхода за гр. ***, е управлявал лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.23 (две цяло и двадесет и три) на хиляда, установена по надлежния ред- с Алкотсет Дрегер 7410+ с № 03251, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от 3 (три) години.  ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Д.В.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 14 (четиринадесет) месеца   ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето, през което обвиняемият Д.В.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 14.10.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 920/2013 г. по описа на РС - Н..  Определението е окончателно.  
Д.В.С.
В законна сила от 22.10.2013г.
64 НОХД No 921/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.Ч. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 921/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия И.Д.Ч. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. Т... Ч. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Д.Ч. за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2013 г., около 17,40 ч., на главен път I- 9, посока гр.Варна- гр.Бургас, управлявал лек автомобил марка „Ауди А6” с рег.№А 6507 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.67 /едно цяло и шестдесет и седем/ на хиляда, установено по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 973/16.10.2013 г, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6, вр.с ал.3 т.1 и 3 ,вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия И.Д.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца, като ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето, през което същият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 14.10.2013 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, И.Д.Ч. да заплати в полза на Държавата сумата от 40.29 лв. (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 921/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
И.Д.Ч.
В законна сила от 22.10.2013г.
65 АНД No 706/2013, VI състав Административни дела М.М.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.9.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № КБ-239/29.07.2013 г. на кмета на община Несебър, с което на основание чл.51, ал.4 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър, е наложено на М.М.К. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.51, ал.1 от същата наредба, за това, че на 22.07.2013 г. около 11.05 часа в гр. Несебър, на бул. „Несебър”, до хотел „Далия”, като водач на лек автомобил марка „Мерцедес” с ДК № ****, неправилно е паркирал превозното средство върху тротоара, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание от 200 лева на 100 (сто) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 23.10.2013г.
66 НОХД No 792/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 792/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Д.А.И. със защитник адв.К.Я. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.А.И., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2013г. в землището на с. О., общ. Несебър, в местността „Г.“ /бивш затвор с тухларна фабрика/, от два броя железобетонни стълба от мрежа за ниско напрежение тип УЦ/590/9.5м. /усилен центрофугиран стълб/, собственост на ЕВН – България – Електроразпределение“ АД, КЕЦ- Поморие, представлявано от пълномощника П.Н. ***, чрез използване на технически средства – колесен трактор – автобагер марка „ЮМЗ“, модел „6Л“ с рег. № ....., управляван от С.И. Ж., и чук, и чрез използване на моторно превозно средство – микробус „Фолксваген Транспортер“ с рег. № ....., управляван от С.Д.П., отнел чужди движими вещи – арматурно желязо от двата броя железобетонни стълба, всеки от които е съдържал арматурна стомана N12D III/диаметър 12мм., с общо тегло на стоманата в един стълб 140кг., като арматурното желязо от един железобетонен стълб е 116.57 лева или общо стойността на отнетото арматурно желязо от двата стълба е на стойност 233.14 лева, от владението на Я.П.К. – ел. монтьор към КЕЦ –Поморие без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд щетите от престъплението са възстановени в пълен размер, поради което и на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т. 4, пр. първо и второ, във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   -Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.   -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.   -Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от една година.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.А.И. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30,00 лв. /тридесет/ лева, представляваща направени разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД №792/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Д.А.И.
В законна сила от 23.10.2013г.
67 НОХД No 926/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.Д.,
К.Г.М.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.10.2013г.
ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 926/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: Г. Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. А.Ж. *** и подсъдимите К.Г.Д. и К.Г.М. със снети по делото самоличности, съгласно което:   ПРИЗНАВА К.Г.Д.- роден на *** г. в гр. Поморие, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2010 година, около 23.00 ч., като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в к.к. Слънчев бряг, от покрив на заведение „Джим Бийм”, в съучастие с лицата К.Г.М. и И. Г. Б., като съизвършител, и чрез използване на техническо средство- ножица, отнел чужди движими вещи: 5 /пет/ броя камери за видео наблюдение с цена за един брой 124.03 лв. /сто двадесет и четири лева и три стотинки/, на обща стойност 620.15 лв. /шестстотин и двадесет лева и петнадесет стотинки/, от владението на Ж.П.Ж. от гр.Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2, вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.  ПРИЗНАВА К.Г.М.- роден на *** г. в гр. Поморие, ЕГН **********, с настоящ адрес:***, с постоянен адрес:***, телефон 0885812315, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 15.11.2010 година до 03.12.2010 година, на територията на к.к. Слънчев бряг, община Несебър, при условията на продължавано престъпление, извършил както следва:  - на 15.11.2010 година, около 23.00 ч., в к.к. Слънчев бряг, от покрив на заведение „Джим Бийм”, в съучастие с лицата К.Г.Д. и И. Г. Б., като съизвършител и чрез използване на техническо средство – ножица, отнел чужди движими вещи: 5 /пет/ броя камери за видео наблюдение с цена за един брой 124.03 лв. /сто двадесет и четири лева и три стотинки/, на обща стойност 620.15 лв. /шестстотин и двадесет лева и петнадесет стотинки/, от владението на Ж.П.Ж. от гр.Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени – престъпление по чл.197 ал.1, т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.4 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК,  - за това, че на 22.11.2010 година, около 01.20 ч., от охранителна кабина на паркинг „Арда”, к.к. Слънчев бряг”, в съучастие с лицето И. Г. Б., като съизвършител, и чрез използване на техническо средство – ножица, отнел чужди движими вещи: 2 /два/ броя камери за видео наблюдение с цена за един брой 434.92 лв. /четиристотин тридесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/, на обща стойност 869.84 лв. /осемстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/, собственост на „Слънчев бряг” АД, от владението на Любомир Г. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени – престъпление по чл.197 ал.1, т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.4 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК.  - на 03.12.2010 година, от покрив на бистро „Малина” в к.к. Слънчев бряг, в съучастие с лицето И. Г. Б., като съизвършител, отнел чужди движими вещи: 2 /два/ броя камери за видео наблюдение с цена за един брой 128.52 лв. /сто двадесет и осем лева и петдесет и две стотинки/, на обща стойност 257.04 лв. /двеста петдесет и седем лева и четири стотинки/, от владението на Г. И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи възлиза на 1747.03 лв./хиляда седемстотин четиридесет и седем лева и три стотинки/, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл.197 ал.1, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност на явяването два пъти седмично  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия К.Г.М. да заплати в полза на Държавата, направените по делото разноски в размер на 4.00 лв. /четири/ лева.  ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-2384/2010г. по описа на РУП- Несебър спрямо К.Г.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-2384/2010г. по описа на РУП- Несебър спрямо К.Г.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  
К.Г.Д.
К.Г.М.
В законна сила от 23.10.2013г.
68 АНД No 562/2012, I състав По ЗД по пътищата С.А.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.11.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление №1716/2012г. от 05.06.2012 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на С.А.Ц. , ЕГН **********,***, на основание основание чл. 177 ал.1 т.1 и на осн.чл.179 ал.2 от ЗДвП , е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 /двеста / лева за нарушение на чл.150 от ЗДвП и е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП .    Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 24.10.2013г.
69 АНД No 25/2013, V състав Административни дела Г.С.М. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.3.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-17-21 от 19.12.2012г. на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, с което за административно нарушение на чл.7, ал.2 вр. ал.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/, на основание чл.45, ал.11 от ЗЗД, на Г.С.М. с ЕГН **********,***, в качеството си на Директор на Дом за деца с умствена изостаналост „Св.С.П.” в с.К., общ.Несебър, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.    
В законна сила от 24.10.2013г.
70 АНД No 98/2013, VI състав Административни дела ФЕНО ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 25.3.2013г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 27-2703159/30.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Ф.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Обзор, общ.Несебър, ул. “Странджа” №8, ЕИК 102970752, представлявано от А.Т.Т., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 152 от КТ, за това, че на 24.08.2012 г. в гр. Обзор, общ. Несебър, в качеството на работодател не е осигурил непрекъсната междудневна почивка на непълнолетното лице Петя Нинова Костова с ЕГН ********** на длъжност „Барман”, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание от 2 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 24.10.2013г.
71 НОХД No 636/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.У. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 24.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 636/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв. Антон Желев от АК- гр.Бургас, упълномощен защитник на подсъдимия У. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.У. - роден на *** год. в гр.Чирпан, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2013г., около 01.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, зад ресторант „***”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: коноп с общо нетно тегло 1.425 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 6.40% теглови процента на обща стойност 8.55лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 год. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1 , вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на 8 /осем/ месеца „Лишаване от свобода”, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Х.И.У. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественвите доказателства по делото – останалата част от наркотичното вещество, предадено на съхранение в ЦМУ-София и един брой запечатан плик, съдържащ един брой найлонова опаковка, в която се намирало наркотичното вещество, които след влизане на споразумението в сила да се унищожат.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.И.У. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 64,17 лева /шестдесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 636/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИН ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия У. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Х.И.У. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Съдът, на основание чл.59, ал.1 от НК    О П Р Е Д Е Л И :     ПРИСПАДА времето, през което осъденият У. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 08.10.2013г. до привеждане на споразумението в изпълнение.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.   Съдът на основание чл.68 ал.1 от НК    О П Р Е Д Е Л И :     ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на осъденото лице У. по НОХД № 55/2012г. на РС- Несебър наказание една година „Лишаване от свобода”, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.    Определението подлежи на обжалване и протестиране в едноседмичен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    С оглед изхода по делото, съдът счита, че са налице основания за отмяна на постановеното от съда протоколно определение от 18.09.2013г. за обявяване на подс.У. за местно, а при нужда и за общодържавно издирване, поради отпадане на необходимостта от това.  Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.09.2013г., в частта му, с която съдът е указал на Директора на ОД на МВР-Бургас да обяви подсъдимия Х.И.У. с ЕГН ********** за местно, а при нужда и за общодържавно издирване, поради отпадане на необходимостта от това.  УКАЗВА да се уведоми Директора на ОД на МВР-Бургас за снемане на подс.У. от масивите за издирване.  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    
Х.И.У.
В законна сила от 24.10.2013г.
72 АНД No 36/2013, IV състав По Закона за стандартизация МАРАК ДЕВЕЛОПМЪНТС БГ ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-1512/20.11.2012 г. на Главен директор на ГД „ИДТН”, с което за административно нарушение на чл.7а, т.3 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, на „М.Д. БГ” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр.Б., ул. „М.”, № ...., представлявано от Р. К. Е., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..  
В законна сила от 25.10.2013г.
73 АНД No 129/2013, IV състав Административни дела Н.К.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-1-ЮИР-2/21.01.2013 г. на Началник на РДНСК, Югоизточен район, с което за нарушение по чл. 232, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на Н.К.Д., ЕГН **********, живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 5 000 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 25.10.2013г.
74 АНД No 157/2013, VI състав Административни дела ДЕТЕЛИНА -ДРИТА ЕООД МТИТС , ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36-0001154/...11.2012 г. на началника на сектор „К.” в ОО “КД-ДАИ”- гр. П., с което на основание чл. 104, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложено на “Д.Т. ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “В.” № .., административно наказание- имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.10 § 2 от Регламент 561/2006 г., вр. чл. 78, ал.1, т.1 от ЗАП, за това, че: на 22.07.2012 г. около 22.45 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в качеството си на превозвач, извършващ обществен превоз на пътници в страната и чужбина и притежаващ Лиценз на Общността № 1169, не е организирал работата на водача В.Б.Ц. с ЕГН ********** по такъв начин, че той да е в състояние да спазва изискванията на Регламент 561/2006 на ЕО, глава втора, за период от 24 часа, започващ от 07.00 часа на 22.07.2012 г. и завършващ в 07.00 часа на 23.07.2012 г.- водачът не е ползвал задължителна дневна почивка от минимум девет последователни часа, а дневна почивка от осем часа и петнадесет минути.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в ..-дневен срок от съобщението.      
В законна сила от 25.10.2013г.
75 НОХД No 228/2013, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.Х.,
А.Р.И.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 9.10.2013г.
ПРИЗНАВА А.Р.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик в пети клас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2012год. около 22.20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на улицата в района на апарт-хотел „Самър Дриймс”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие със С.М.Х., в качеството на извършител, отнел чужди движими вещи, както следва: 1 брой светло кафява дамска чанта от изкуствена кожа, релефна, на стойност 12,00 лева, 2 броя платнени портмонета с метални закопчалки с единична стойност по 4,50 лева, на обща стойност 9,00 лева, 1 брой мобилен телефон марка „Самсунг", модел „СТ- С3530”, с черен панел с мемори карта 4 гигабайта и СИМ-карта на „Виваком” на стойност 161,20 лева, 1 брой СИМ-карта на руски оператор „Билайн” на стойност 8,00 лева, 1 брой дебитна карта, 1 брой дигитален фотоапарат марка „Канон” на стойност 362,00 лева, 1 брой слънцезащитен крем, фактор 40, флакон, употребяван, на стойност 6,00 лева, задграничен паспорт на Е.К. и сумата от 58.00 лева, всичко вещи на обща стойност 616,20 лева (шестстотин и шестнадесет лева и двадесет стотинки) от владението на Е.В.К. от гр.Великиновград, Руска Федерация, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- издърпал със сила дамската чанта с описаните вещи от раменете на пострадалата, при което дръжката се скъсала, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр.с чл.63, ал.1, т.3, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подсъдимия И. наказание – шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА С.М.Х., роден на ***г. в гр.Сливен, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, понастоящем в ареста– гр.Бургас, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2012 г. около 22.20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на улицата в района на апарт-хотел „Самър Дриймс”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с А.Р.И. в качеството на помагач /умишлено улеснил извършването на деянието/, отнел чужди движими вещи, както следва: 1 брой светло кафява дамска чанта от изкуствена кожа, релефна на стойност 12,00 лева, 2 броя платнени портмонета с метални закопчалки с единична стойност по 4,50 лева на обща стойност 9,00 лева, един брой мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „СТ- С3530”, с черен панел с мемори карта 4 гигабайта и СИМ-карта на „Виваком” на стойност 161,20 лева, 1 брой СИМ-карта на руски оператор „Билайн” на стойност 8,00 лева, 1 брой дебитна карта, 1 брой дигитален фотоапарат марка „Канон” на стойност 362,00 лева, 1 брой слънцезащитен крем фактор 40, флакон, употребяван на стойност 6,00 лева, задграничен паспорт на Е.К. и сумата от 58.00 лева, всички вещи на обща стойност 616,20 лева (шестстотин и шестнадесет лева и двадесет стотинки, от владението на Е.В.К. от гр.Великиновград, Руска Федерация, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила – И. издърпал със сила дамската чанта с описаните вещи от раменете на пострадалата, при което дръжката се скъсала, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.4, вр.с чл.63, ал.1, т.3, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Поправителен дом – Бойчиновци.  ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наложеното на подсъдимия Х. наказание по НОХД № 436/2012г. по описа на РС.Велико Търново – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Поправителен дом – Бойчиновци.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.Р.И. и С.М.Х. с посочена по-горе самоличност да заплатят по равно в полза на Държавата сумата в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
С.М.Х.
А.Р.И.
Мотиви от 18.10.2013г.
В законна сила от 25.10.2013г.
76 АНД No 671/2013, IV състав Административни дела Т.В.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.10.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2/24.06.2013 г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушения на чл.213, ал., т.1 и т.2 от Закона за горите, на Т.А.В., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на по 100 лв. и е определено да заплати обезщетение в размер на по 15 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 28.10.2013г.
77 НОХД No 875/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 28.10.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът      О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 875/2013 г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия С.С.Н. със защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което: С.С.Н.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес ***, понастоящем в Затвора Плевен, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че В периода от края на месец юли 2007г. до 07.08.2007г. при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 509,70 лв. /петстотин и девет лева и 70 стотинки/, както следва:  От оградата на фитнес зала, находяща се в х-л „Романтика" в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър отнел велосипед марка „Крос", оранжев на цвят на стойност 81,00 лв. от владението и без съгласието на ПАВЛИН НЕНКОВ ПЕТРАКИЕВ от гр.Бургас с намерение противозаконно да го присвои;  От двора на хотел „Лазур - 3" в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър отнел велосипед марка „Карера", сребрист на цвят на стойност 375,50 лв. от владението и без съгласието на ГЕОРГИ ТОШКОВ ТОДОРОВ от гр.Свиленград и велосипед марка „Тренинг", черен на цвят на стойност 53,20 лв. от владението и без съгласието на АТАНАС СТОЙЧЕВ АТАНАСОВ от гр.Свиленград с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, , във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а”, във вр. с чл. 26 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА при първоначален строг режим в Затвор.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.С.Н. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 85.00 лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 875/2013 г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.       След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.С.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
С.С.Н.
В законна сила от 28.10.2013г.
78 ЧГД No 958/2013, V състав Други ЧГД М.Г.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.10.2013г.
РАЗРЕШАВА на М.Г.К. с ЕГН **********, действаща със съгласието на нейната майка и законен представител – А.М.А. с ЕГН **********, двете с адрес: ГР.Несебър, обл.Бургас, ул.”Славянска” № 15 и със съдебен адрес: гр.Несебър, ул.”Иван Вазов” № 14, ет.1, офис 2 /чрез адв.К.А. ***/, да изтеглят сумата общо в размер на 8933 евро /осем хиляди деветстотин тридесет и три евро/ от банкова сметка ***: *** - в евро, открита на името на М.Г.К. с ЕГН ********** в СИБАНК ЕАД, банков код (BIC) ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.10.2013г.
79 НОХД No 258/2011, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Р.К. Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Присъда от 25.4.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Р.К.- роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2009г., около 19.00 часа, в двора на жилищна сграда „П.Б.”, находяща се в к.к.Слънчев бряг- запад, причинил на Т.Т.Г. с ЕГН **********, тежка телесна повреда, изразяваща се в нараняване на лява очна ябълка и надвеждието с частично отлепване на ретината и изпадане на изкуствена леща в стъкловидното тяло, вследствие на което е настъпил инфаркт на зрителния нерв или непроходимост на централната ретинна артерия, довели до постоянна слепота на ляво око, поради което и на основание чл.128 ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Р.К.- роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2009г., около 19.00 часа, в двора на жилищна сграда „П.Б.”, находяща се в к.к.Слънчев бряг - запад, причинил на Р.Т.Г. с ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което на основание чл.130, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2 б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него лице за срок ДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.129, ал.1 от НК за средна телесна повреда, изразяваща се в трайно отслабване на зрението на дясно око.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 от НК едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подсъдимия Р.Р.К.-роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, в размер на по-тежкото от наложените, а именно: ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия Р.Р.К. ДА ЗАПЛАТИ на Р.Т.Г., с ЕГН **********, сумата от 1 500 (хиляда и петстотин) лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди от деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва, считано от датата на непозволеното увреждане – 26.06.2009 г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата част.  ОСЪЖДА основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Р.К. на от НПК ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Г. с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 100 (сто) лева  ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Р.Р.К. да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 1 550 (хиляда петстотин и петдесет) лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски и държавна такса съобразно уважената част от гражданския иск.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Р.Р.К.
Мотиви от 3.6.2013г.
В законна сила от 29.10.2013г.
80 АНД No 39/2013, IV състав Административни дела П. И П. ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2305982/07.12.2012 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „П.и П.” ООД, ЕИК 838102540, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „........ представлявано от П.Х.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 29.10.2013г.
81 НОХД No 945/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 945/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Р.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Е.П. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. Р.Р. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Е.П. – роден на *** г. в ***, с постоянен адрес:***, *** македонец, македонски гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, студент, ЛНЧ **********, телефон - *** за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2013 г., около 03.10 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургаска, на ул. ”Рибарска”, в близост до кръстовището с ул.”Трети март”, управлявал МПС - л.а. „Опел”, модел „Вектра” с ДК***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.43 /едно цяло четиридесет и три/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7510 с фабр.№ 0065, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД 4658/2012 год. на РС- Варна за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 15/петнадесет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15/петнадесет/ месеца;   -безвъзмезеден труд в полза на обществото общо в размер на 150 /сто и петдесет/ часа, за срок от една календарна година.  ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия Е.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца, като ЗАЧИТА, на основание осн.чл.59, ал.3 от НК, времето, през което същият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 16.08.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 945/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Е.П.
В законна сила от 29.10.2013г.
82 АНД No 1096/2012, VI състав Административни дела Д. -Д. ЕООД МТИТС , ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 5.3.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 36-0001151/...11.2012 г. на началника на сектор „КАНД” в ОО “КД-ДАИ”- гр. П., с което на основание чл. 104, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложено на “Д.Д.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “в.” № .., административно наказание- имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.10 § 2 от Регламент 561/2006 г., вр. чл. 78, ал.1, т.1 от ЗАП, за това, че: на 31.07.2012 г. около 16.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в качеството си на превозвач, извършващ обществен превоз на пътници в страната и чужбина и притежаващ Лиценз на Общността № 1169, не е организирал работата на водача А.А.П. с ЕГН ********** по такъв начин, че той да е в състояние да спазва изискванията на Регламент 561/2006 на ЕО, глава втора- на 31.07.2012 г. водачът П. е извършил обществен превоз на пътници от комплекс “Албена” до комплекс “Слънчев бряг” с автобус “Мерцедес” с рег. № ........, като, след период на управление от четири часа и половина, не е направил задължително прекъсване от минимум 45 минути- управлявал е седем часа и тридесет и четири минути от 07.00 часа до 16.00 часа с прекъсване от 20 минути- от 13.05 часа до 13.25 часа.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в ..-дневен срок от съобщението.      
В законна сила от 30.10.2013г.
83 АНД No 641/2013, V състав По ЗД по пътищата В.В.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.9.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба, серия К, № 0628374 на ОДМВР Бургас, с който на основание чл.182, ал.1, т.3 във връзка с чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя В.В.Т., в качеството му на управител на „Б.-90-Т.” ЕООД с ЕИК ........., е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 30.10.2013г.
84 НОХД No 932/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.Х. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 30.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 932/2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия М.Г.Х. и неговия защитник адв. Б.П., съгласно което:  Обвиняемият М. Г.Х., роден на *** г. в гр.П., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, реабилитиран, с основно образование, строителен работник, с ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2013 г. около 22.45 часа в с. Оризаре, общ. Несебър по ул. ”Първи май”, е управлявал лек автомобил марка „Москвич 412” с рег.№ *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.44 на хиляда, установено по надлежен ред с Алкотест Дрегер 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б. ”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6, вр.с ал.3 т.1 и 3 ,вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 932/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.  СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Х. за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М. Г.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.    
М.Г.Х.
В законна сила от 30.10.2013г.
85 АНД No 682/2013, I състав По ЗД по пътищата Д.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.8.2013г.
Производството по делото е образувано по жалба от Д.П.П.,***/25.06.2008г. на Началника на РУП Несебър.  След като съдията-докладчик по делото сложи същото за разглеждане, установи, че със същия предмет, между същите страни е образувано НАХД № 646/2013г. на 31.07.2013г. , по което съдията-докладчик е насрочил делото за производство за 18.09.2013г.  Тъй като към момента в съда има две висящи производства с едни и същи страни и еднакъв предмет и производството по НАХД № 646/13г. е образувано и насрочено преди да постъпи по подсъдност настоящото производство, то по-късно образуваното дело подлежи на прекратяване.  Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 682/13г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
В законна сила от 31.10.2013г.
86 НОХД No 950/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Д.Й. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 31.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 950/2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Х.Д.Й. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият Х.Д.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***.20, ром, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2013 г. около 22.10 часа в с. Оризаре, община Несебър, пред кметството, е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Опел Астра”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.65 на хиляда, установена по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №1001 от 24.10.2013 г., поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.55, ал.1 т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 (петнадесет) месеца, при периодичност 2 (два) пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 (петнадесет) месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа годишно за срок от една календарна година.  ЛИШАВА, на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Х.Д.Й. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 12 (дванадесет) месеца.  ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, обвиняемия Х.Д.Й. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 950/013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Й. за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Х.Д.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.    
Х.Д.Й.
В законна сила от 31.10.2013г.