Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 690/2016, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Д.М.,
Ю.А.Ю.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.9.2016г.
ДОПУСКА промяна на собственото име на Н.Ю.Ю. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, в Акта за раждане № 0029/18.02.2009г. на град П.о.П. ***, като от „Н.”, същото бъде променено на „А.”. Препис от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при О.П. за отразяване в акта за раждане и личния регистрационен картон на молителя допуснатата промяна. Препис от решението след влизането му в законна сила да се изпрати до Бюро „Съдимост” при Несебърски районен съд и до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” на областно равнище, за отразяване на допуснатата промяна. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 3.10.2016г.
2 АНД No 1941/2015, III състав КАТ К.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-000816 от 30.04.2015г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на К.Г.К. с ЕГН **********,*** м-с В.б.*, вход *, етаж *, ап.**, на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1 500 лева, за извършено административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.10.2016г.
3 АНД No 418/2016, IV състав Комисия за защита на потребителите О И О ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29427 от 05.02.2016 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.132, ал.1 от Закона за туризма, на основание чл.214 от същия закон, на „О и О” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 3.10.2016г.
4 АНД No 419/2016, V състав Комисия за защита на потребителите О И О ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.5.2016г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29428 от 05.02.2016г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.208 от Закона за туризма /ЗТ/, на „О и О” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, хотел „Д.Б.”, представлявано от управителя А.М.Р., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Калина Тодорова от АК-Бургас/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.114, т.2 от ЗТ. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 3.10.2016г.
5 НОХД No 1189/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.А.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 3.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД №1189 /2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър, адв.Петър Атанасов– защитник на подсъдимия споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимия Ж.А.Х., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работи като озеленител в „К.“ ЕООД- курортен комплекс “Слънчев бряг“, ЕГН **********, в това, че на 28.04.2016г., около 23.10 часа в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър до супермаркет „Младост“ в посока х-л „Бумеранг“ управлява МПС - л.а. „Опел Астра” с рег. № А .... КХ с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,34 на хиляда, установено по надлежния ред чрез химическа експертиза № 338/03.05.2016г. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Ж.А.Х. кумулативно предвиденото по- леко наказание „Глоба”. На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Ж.А.Х. „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Ж.А.Х. е било отнето по административен ред, считано от 28.04.2016г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Ж.А.Х. (със снета самоличност) да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 42,16 лв. (четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1189/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране.
Ж.А.Х.
В законна сила от 3.10.2016г.
6 АНД No 1280/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.9.2016г.
ПРИЗНАВА Г.И.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016г., около 03.50 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ.Несебър, на главната алея срещу бензиностанция „Петрол“, в посока от гр.Несебър към гр.Свети Влас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ А .... КХ, собственост на М.К.Б. от гр.Поморие, след употреба на наркотични вещества, а именно „Канабис“ и „Кокаин“, установено по надлежния ред- с техническо средство „Drager Drug Test 5000“ с идентификационен номер ARHJ- 0005, СЪГЛАСНО Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1200 лв. (ХИЛЯДА И ДВЕСТА) лева, платими в полза на Държавата. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343, ал.1 от НК на обвиняемия Г.И. Джинков наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което обвиняемият Г.И.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 09.08.2016г. ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство по делото- един брой наркотест касета за техническо средство „Drager Drug Test 5000“ с фабричен номер ARHJ- 0005, което да бъде унищожено след влизане в сила на решението. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.И.Д.
Мотиви от 28.9.2016г.
В законна сила от 3.10.2016г.
7 АНД No 1281/2016, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.9.2016г.
ПРИЗНАВА А.С.С., роден на ***г., в гр.Варна, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, студент, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2016г., около 21.50 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на главната алея срещу игрална зала „........... в посока гр.Свети Влас, управлявал МПС – лек автомобил „Шкода .... с рег. № ********, след употреба на наркотични вещества, а именно „Канабис” (ТНС 5), установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARHJ-0005 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК А.С.С. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което А.С.С. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 07.08.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство по делото - 1 брой наркотест касета за техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARHJ-0005, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.С.С.
Мотиви от 20.9.2016г.
МОТИВИ по Решение № 294 от 16.09.2016г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по АНД № 1281 по описа за 2016г. на съда Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по повод постъпилото в съда Постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 16.08.2016г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия А.С.С. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ На 07.08.2016г., около 21.50 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на главната алея срещу игрална зала „........... в посока гр.Свети Влас, управлявал МПС – лек автомобил „Шкода .... с рег. № ********, след употреба на наркотични вещества, а именно - „Канабис” (ТНС 5), установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARHJ-0005 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. В съдебно заседание, обвиняемият С. се явява лично и с упълномощен от него защитник. Признава вината си и изразява критичност относно извършеното от него деяние. Защитникът на обвиняемият пледира за налагане на кумулативно предвидените от НК наказания в предвидения от закона минимум. В последната си дума, обв.С. също моли съда да му наложи минимално предвидените в закона наказания. Не представят доказателства. За Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание представител не се явява. Не сочат нови доказателства. След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното: На 07.08.2016г., полицейските служители - командировани в РУ на МВР - Несебър, а именно - свидетелите ...................... и ......................, двамата на длъжност „младши автоконтрольор", изпълнявали служебните си задължения по дежурство на територията на к.к. „Слънчев бряг" за времето от 19.30 часа до 07.30часа на 08.08.2016г. Около 21.50 часа на 07.08.2016г., посочените служители били на установъчен пункт, находящ се в к.к. „Слънчев бряг", на главната алея, срещу игрална зала „........... където спрели със стоп палка за проверка лек автомобил марка „Шкода", модел "Фабия" с per. № ********. След като поискали документите на водача и установили самоличността му - А.С.С., ЕГН: **********,***, те поканили водача С. да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества с техническо средство Дрегер Друг тест 5000, с фабричен номер: ARHJ - 0005, проба № 20. Апаратът дал положителна проба за употреба на канабис (ТНС 5). На водачът бил съставен АУАН № 624853/07.08.2016г. /л.13 по БП/. Същият бил поканен да даде кръв за изследване, като му бил връчен за целта талон за медицинско изследване, но същият отказал да даде кръв за анализ. Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по бързо производство № 304-ЗМ-1727/2016г. по описа на РУ-гр.Несебър, приети като доказателства по делото. При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното на 07.08.2016г. от обвиняемия С. деяние осъществява признаците на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, към датата на инкриминираното деяние, обвиняемият С. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвиждат наказания - лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Отчитайки гореизложеното, съдът намери, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия .... от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”. При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия С., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината – „пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст, признанието на вината му и проявената критичност към стореното. При тези данни, съдът счете, че на обвиняемия С. следва да се наложи наказание – “глоба” в размер на 1000 /хиляда / лева в полза на Държавата. На основание чл.78а, ал.4 във връзка с чл.343г във връзка с чл.343б, ал.3 във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспадна времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.08.2016г. Съдът счете, че така определените наказания по вид и размер се явяват адекватни на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчни по размер да съдействат в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК. Накрая съдът се произнесе по въпроса за вещественото доказателство по делото – 1 бр. тестова касета „Дрегер Дръг”, което отне в полза на Държавата и постанови да бъде унищожено след влизане на решението в сила. Мотивиран от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението си. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила от 3.10.2016г.
8 АНД No 1283/2016, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Г.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.9.2016г.
ПРИЗНАВА П.Г.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2016г., около 04.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на главната алея срещу хотел „Есперанто”, в посока от гр.Несебър към гр.Свети Влас, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества, а именно „Канабис” и „Метамфетамин”, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000” с идентификационен № ARHJ-0005 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК П.Г.Г. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което П.Г.Г. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 08.08.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство по делото - 1 брой тестова касета „Дрегер”, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П.Г.Г.
Мотиви от 20.9.2016г.
МОТИВИ по Решение № 296 от 16.09.2016г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по АНД № 1283 по описа за 2016г. на съда Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по повод постъпилото в съда Постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 19.08.2016г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия П.Г.Г. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ На 08.08.2016г., около 04.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, на главната алея срещу хотел „Есперанто”, в посока от гр.Несебър към гр.Свети Влас, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества, а именно „Канабис” и „Метамфетамин”, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000” с идентификационен № ARHJ-0005 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. В съдебно заседание, обвиняемият Г. се явява лично и призвана вината си. Моли съда да му наложи минимално предвиденото от закона наказание. Не сочи нови доказателства. За Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание представител не се явява. Не представят нови доказателства. След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното: На 07.08.2016г., полицейските служители - командировани в РУ на МВР - Несебър, а именно - свидетелите Костадин Стойчев Костадинов и Мирослав Пламенов Неделчев, били назначени като АП - КАТ към РУ на МВР – Несебър, за времето от 19.30 часа до 07.30часа на 08.08.2016г. Около 04.00 часа, на 08.08.2016г., в района на хотел „Есперанто", посочените служители спрели за проверка лек автомобил марка "Опел" модел „Астра" с рег.№ ******, който се движел на главната алея срещу х-л "Есперанто", в посока от гр.Несебър към гр.Свети Влас. След като установили самоличността на водача - П.Г.Г. с ЕГН **********,***, същият бил тестван за употреба на наркотично и упойващо вещество с техническо средство Drager Drug Test 5000, с фабричен номер: ARHJ - 0005, проба № 21. Уредът отчел положителна проба за употреба на "Канабис" (ТНС 5) и Метамфетамин (МЕТ). На водача бил съставен АУАН № 624854/08.08.2016г. за управление на МПС след употреба на наркотични вещества /л.10 по БП/. Поканен бил да даде кръв за изследване, като му за целта бил връчен талон за медицинско изследване, но след освидетелстването му от лекар във ФСМП - гр.Несебър, Г. отказ да даде кръв за анализ. Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по бързо производство № 304-ЗМ-1731/2016г. по описа на РУ-гр.Несебър, приети като доказателства по делото. При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното на 08.08.2016г. от обвиняемия Г. деяние осъществява признаците на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, към датата на инкриминираното деяние, обвиняемият Г. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвиждат наказания - лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Отчитайки гореизложеното, съдът намери, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия Г. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”. При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия Г., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината – „пряк умисъл”. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст и признанието на вината му. Наред с това, съдът взе предвид приложената по досъдебното производство справка за наложени на обв.Г. наказания по ЗДвП с влезли в сила наказателни постановления. При тези данни, съдът счете, че на обвиняемия Г. следва да се наложи наказание – “глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева в полза на Държавата. На основание чл.78а, ал.4 във връзка с чл.343г във връзка с чл.343б, ал.3 във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспадна времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.08.2016г. Съдът счете, че така определените наказания по вид и размер се явяват адекватни на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчни по размер да съдействат в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК. Накрая съдът се произнесе по въпроса за вещественото доказателство по делото – 1 бр. тестова касета „Дрегер Дръг”, което отне в полза на Държавата и постанови да бъде унищожено след влизане на решението в сила. Мотивиран от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението си. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила от 3.10.2016г.
9 АНД No 1288/2016, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.П.Л. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.9.2016г.
ПРИЗНАВА С.П.Л., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, нежене, студент в НСА „Васил Левски”, фитнес инструктор и треньор във фитнес зала „Пулс”- гр.Свети Влас, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016г., около 22.50 часа, в гр.Несебър, обл.Бургас, ж.к.„..........”, до дом № 65, в посока към КПП „.......... управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с рег. № *******, след употреба на наркотични вещества, а именно „Канабис-5”, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARHJ-0059 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК С.П.Л. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 /месеца/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което С.П.Л. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 28.07.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета „Дрегер”, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.П.Л.
Мотиви от 20.9.2016г.
МОТИВИ по решение № 297 от 16.09.2016г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по АНД № 1288 по описа за 2016г. на съда Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по повод постъпилото в съда Постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 18.08.2016г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия С.П.Л. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ На 28.07.2016г., около 22.50 часа, в гр.Несебър, обл.Бургас, ж.к.„..........”, до дом № 65, в посока към КПП „.......... управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с рег. № *******, след употреба на наркотични вещества, а именно „Канабис-5”, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARHJ-0059 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК В съдебно заседание, обвиняемият Л. не се явява. Явява се упълномощения от него защитник, който не оспорва фактическите обстоятелства, описани в Постановлението на РП-Несебър, както и посочената съставомерност на деянието. Пледира за налагане на кумулативно предвидените от НК наказания в предвидения от закона минимум. Не представя доказателства. За Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание представител не се явява. Не сочат нови доказателства. След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното: На 28.07.2016г. полицейските служители от РУ на МВР - Несебър - свид........................ и колегата му .......... били на работа като АП по КАТ, за времето от 19.30 часа до 07.30часа на 29.07.2016г. Около 22.50ч. на 28.07.2016г., полицейските служители спрели за проверка лек автомобил марка „Опел", модел „ Астра", с per. № ..... След като установили самоличността на водача - С.П.Л., ЕГН **********, адрес: ***, поради неадекватното поведение на водача, същият бил тестван за употреба на алкохол с техническо средство - „Алкотест дрегер 7410+" с №0106, който отчел 0.00 промила алкохол в дъха на водача. Същевременно ....... и .... извикали колегите си - свидетелите .................... и .... Г. ...., които пристигнали с техническо средство Drager Drug Test 5000 с фабричен номер: ARHJ - 0059, с което тествали Л. за употреба на наркотици. Тестът за наркотици отчел положителна проба за употреба на канабис-5 /разпечатка от проба № 47 - лист 17 от БП/. Видно от писмо изх.№19/10.03.2016г. на „Дрегер Сейфти България" ЕООД, изписваните символи в разпечатката на пробата ,,??Y?NOa 5 (ТНС 5) е софтуерна неточност, която следва да се чете "Канабис 5 (ТНС 5), като съкращението ТНС 5 означава „Тетрахидроканабинол", което е представителното вещество за наличието на Канабис в пробата /л.21 от БП/. На водача на МПС бил съставен АУАН № 550195/29.07.2016г. за управление на МПС след употреба на наркотици /л.14 по БП/. На Л. било предложено да даде кръв за изследване, като за целта му бил връчен талон за медицинско изследване, но същият отказал да даде кръв за анализ. При разпита му пред разследващите органи обвиняемият Л. се признава за виновен и дава обяснения по случая. Изразява съжаление за стореното. Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по бързо производство № 304-ЗМ-1519/2016г. по описа на РУ-гр.Несебър, приети като доказателства по делото. При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното на 28.07.2016г. от обвиняемия Л. деяние осъществява признаците на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, към датата на инкриминираното деяние, обвиняемият Л. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление, към момента на извършването му, се предвиждат наказания - лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Отчитайки гореизложеното, съдът намери, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия Л. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”. При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия Л., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината – „пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст, признанието на вината му и изразеното съжаление за стореното. При тези данни, съдът счете, че на обвиняемия Л. следва да се наложи наказание – “глоба” в размер на 1000 /хиляда / лева в полза на Държавата. На основание чл.78а, ал.4 във връзка с чл.343г във връзка с чл.343б, ал.3 във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспадна времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 28.07.2016г. Съдът счете, че така определените наказания по вид и размер се явяват адекватни на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчни по размер да съдействат в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК. Накрая съдът се произнесе по въпроса за вещественото доказателство по делото – 1 бр. тестова касета „Дрегер Дръг”, която отне в полза на Държавата и постанови да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Мотивиран от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението си. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила от 3.10.2016г.
10 Гражданско дело No 450/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС ИНФИНИТИ 3 ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „В.и к.” ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *** **************, представлявано от изпълнителния директор инж. Г.Й.Т., иск за признаване за установено, че „*********” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – запад, Административен център **************, представлявано от Ю.И.Х., му дължи сумата в размер на 4 020,37 лева (четири хиляди и двадесет лева и 37 ст.), представляваща незаплатена стойност на ползвани ВиК услуги – доставена, отведена и пречистена вода за обект с аб. № ***** по издадени фактури за периода от 18.12.2014г. до 29.12.2015г. с отчетен период по фактури от 21.11.2014г. до 17.12.2015г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.02.2016г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата в размер на 451,41 лева (четиристотин петдесет и един лева и 41 ст.), представляваща направени по делото разноски, от които 371 лева юристконсултско възнаграждение, и 80,41 лева за платена държавна такса, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 141 от 23.02.2016г. в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 194/2016г. по описа на Несебърския районен съд, поради погасяване изцяло на задълженията в резултат на извършено плащане след предявяване на иска. ОСЪЖДА „*********” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – запад, Административен център **************, представлявано от Ю.И.Х., ДА ЗАПЛАТИ на „В.и к.” ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *** **************, представлявано от изпълнителния директор инж. Г.Й.Т., сумата в размер на 371 лв. (триста седемдесет и един лева), представляваща юристконсултско възнаграждение по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 4.10.2016г.
11 АНД No 394/2016, I състав КАТ Д.А.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.5.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №16-0304-000299/09.03.2016 г. на Началник сектор при ОДМВР Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, от ЗДвП е наложено на Д.А.Д., ЕГН:********** *** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 900 /деветстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 /единадесет/ месеца, на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП, за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 700/седемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца, като потвърждава Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 4.10.2016г.
12 Гражданско дело No 372/2015, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА М.Х.С. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА "А", ЧАСТ ОТ К/С"ВЕГА ВИЛИДЖ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 15.12.2015г.
ОТМЕНЯ всички на Решения на Общото събрание на Етажната собственост на сграда „А", представляваща част от комплекс „**********", находяща се на ул. „***" № 25, гр. Свети Влас, представлявана от управителя *********** и „********* ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление *** (комплекс **********), взети на проведено ОС на 16.03.2015г. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда „А", представляваща част от комплекс „**********", находяща се на ул. „***" № 25, гр. Свети Влас, представлявана от управителя *********** и „********* ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление *** (комплекс **********), да заплати на М.Х.С., ЕГН **********, притежаващ лича карта № *********, издадена на 11.10.2011 г. от МВР - Стара Загора, валидна до 11.10.2021 г., със съдебен адрес:***, пл. „Славейков" № 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19 сумата от 80 лева /осемдесет/, съдебно-деловодни разноски – платена държавна такса, като отхвърля искането в размер на 2000 евро за адвокатски хонорар и 27.23 лева-пощенски и куриерски разходи. като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 5.10.2016г.
13 Гражданско дело No 732/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.С.Г. СТАРТ ИНВЕСТ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.9.2016г.
Р Е Ш И : ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 08.06.2011г. между „................., със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг, Слънчев бряг ...а, партер, офис ........, представлявано от управителя Юлия Петрова Бонева, от една страна в качеството му на продавач, и Е.С.Г., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, .................... ап.60, от друга страна като купувач, предварителен договор за покупко-продажба на следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 78А, със застроена площ от 30.94 кв.м., разположен на 5-ти етаж, заедно с 4.91 кв.м. идеални части от общите части на сградата в Почивен комплекс „........” в УПИ І-29, кв.7801, по действащия ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, община Несебър, който имот според действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, последно изменение със Заповед КД-14-02-371/07.03.2012г. на Началника на СГКК – Бургас, се индивидуализира като: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с .....................1.99 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка шестдесет и девет точка едно точка деветдесет и девет, адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, етаж 5, ап.78, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с ...................., предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ 30.94 кв.м. (тридесет цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра); прилежащи части: 4.91 кв.м. (четири цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра) общи части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обекти с кадастрален .....................1.98, 51500.506.69.1.100, под обекта – обект с кадастрален .....................1.78, над обекта – обект с кадастрален .....................1.116, за СУМАТА в размер на 16 492 евро (шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и две евро), която сума към е окончателно изплатена на 23.06.2011г. от купувача Е.С.Г. на продавача „........” ЕООД. ОСЪЖДА Е.С.Г., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, .................... ап.60, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 338,54 лв. (триста тридесет и осем лева и 54 ст.), представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА Е.С.Г., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, .................... ап.60, ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата в размер на 967,67 лв. (деветстотин шестдесет и седем лева и 67 ст.), представляваща дължим местен данък. НАРЕЖДА да се впише възбрана върху САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с .....................1.99 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка шестдесет и девет точка едно точка деветдесет и девет, адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, етаж 5, ап.78, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с ...................., предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ 30.94 кв.м. (тридесет цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра); прилежащи части: 4.91 кв.м. (четири цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра) общи части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обекти с кадастрален .....................1.98, 51500.506.69.1.100, под обекта – обект с кадастрален .....................1.78, над обекта – обект с кадастрален .....................1.116, за сумата от 1 306,21 лв. (хиляда триста и шест лева и 21 ст.), представляваща разноски за нотариална такса и местен данък по прехвърлянето на имота. ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от решението докато ищецът Е.С.Г., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, .................... ап.60, не представи по делото доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето, дължими към държавата и Община Несебър. ПРЕДОСТАВЯ шестмесечен срок на Е.С.Г., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, .................... ап.60, да извърши отбелязване на решението, считано от влизането му в сила, като след изтичането на този срок, вписването на исковата молба губи действието си. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 5.10.2016г.
14 Гражданско дело No 489/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение О.Й.Г.,
Л.З.Г.
МАРИС 77 ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.10.2016г.
ОСЪЖДА „М.7.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК *****, представлявано от Управителя М.Д.Й., ЕГН ********** да ПРЕДАДЕ на О.Й.Г., ЕГН: ********** и Л.З.Г., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес: ***, обект, отдаден под наем с Договор за наем от 15.12.2015г., а именно: дворно място и стая, хале с обща площ около 400 кв.м., с югоизточно изложение, представляващо УПИ с идентификатор - кв.**, парцел **, склад № ** находящ се в строителните граници на гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг“ ОСЪЖДА „М.7.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК *****, представлявано от Управителя М.Д.Й., ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на О.Й.Г., ЕГН: ********** и Л.З.Г., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес: ***, сумата от 4 250 /четири хиляди двеста и петдесет/ лева, представляваща общ сбор от неплатени наемни вноски за: м.Януари 2016г. - сума, в размер на 850 лв.; за м.Февруари 2016г. - сума, в размер на 850 лв.; за м.Март 2016г. - сума в размер на 850 лв., за м.Април 2016г. - сума в размер на 850 лв. и за м.Май 2016г. - сума в размер на 850 лв., ведно със законната лихва върху сумата от 4 250 лв. от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението по отношение отдадения под наем недвижим имот с Договор от 15.12.2015г., а именно: дворно място и стая, хале с обща площ около 400 кв.м., с югоизточно изложение, представляващо УПИ с идентификатор - кв.**, парцел **, склад № ** находящ се в строителните граници на гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг“ ОСЪЖДА „М.7.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК *****, представлявано от Управителя М.Д.Й., ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на О.Й.Г., ЕГН: ********** и Л.З.Г., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер общо на 1050 /хиляда и петдесет лева/ лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.10.2016г.
15 АНД No 1483/2016, IV състав НАП ТРИГОН 007 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 8.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1483/2016 г. по описа на РС- Несебър. ИЗПРАЩА делото на РС- Бургас по подсъдност. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 5.10.2016г.
16 АНД No 121/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СБР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД МЗ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27-231/16.12.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“/ИАМО/-София/ИАЛ/, с което на ”С.С.и ф.“ ЕООД с ЕИК-........., представлявана от управителя И.С., седалище и адрес на управление ***, съдебен адрес: КК“Слънчев бряг“, сградата на х-л“С.“, „С.С.и ф.“ за нарушение на т.2.1.1.1, раздел VII от Наредба № 30/19.07.2004г. за утвърждаване на медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина“ на МЗ, вр.чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ и на осн.чл.116а от ЗЛЗ, вр.чл.3, ал.2 от ЗАНН е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.10.2016г.
17 АНД No 387/2016, IV състав ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС ДАМТН,ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-027/15.03.2016 г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор- Югоизточна България” на Главна дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което за нарушение по чл. 44, т.4 вр. чл.43, ал.1 от Закона за измерванията /ЗИ/, на основание чл.85, ал.2 от същия закон, на „В.и К.” ЕАД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Т., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 6.10.2016г.
18 АНД No 484/2016, II състав РДГ Д.Д.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.6.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1423/05.04.2016г. на Директор на Р.Д.п.г. ***, в частта с която на Д.Д.Д. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.84 ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.84 ал.1, вр.чл.65, т.10 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ е наложено административно наказание глоба в размер на 800лв., и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на осн.чл.94, ал.1 от ЗЛОД. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1423/05.04.2016г. на Директор на Р.Д.п.г. ***, в частта с която на осн.чл.95, ал.2 ЗЛОД е отнето в полза на държавата МПС Сузуки Самурай с рег.№ ****. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.10.2016г.
19 АНД No 612/2016, I състав КАТ В.Д.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.8.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-0304002782/07.10.2015 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на В.Д.Д. ,ЕГН:********** ,с адрес: ***ративно наказание: „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ отм. за нарушение по чл.249 ал.1 от КЗ отм. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 6.10.2016г.
20 АНД No 1282/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 20.9.2016г.
ПРИЗНАВА Б.П.Х., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 19.07.2015г., около 20.00 часа, в гр. Свети Влас, община Несебър, обл.Бургас в посока на движение к.к. „Слънчев бряг”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф 5” с рег. № *******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 14-1116-000186/07.03.2014г. на Началник група към ОД на МВР- Благоевград, сектор „Пътна полиция”, влязло в законна сила на 28.05.2015г., поради което и на основание чл. 378, ал.4, т.2, вр. чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Б.П.Х.
Мотиви от 21.9.2016г.
МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 301 от 20.09.2016г. по АНД № 1282/2016г. по описа на НРС, VI състав, Валери Събев. Съдебното производство по делото е образувано по повод внесено в съда от Районна прокуратура – Несебър постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на обвиняемия Б.П.Х., за това, че на 19.07.2015г., около 20.00 часа, в гр. Свети Влас, в посока на движение к. к. „Слънчев бряг”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф 5”, с рег. № *******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 14-1116-000186/07.03.2014г., влязло в законна сила на 28.05.2015г. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. В съдебно заседание представител на Районна прокуратура – Несебър не се явява. Обвиняемият Б.П.Х. не се явява и не заема становище по направеното предложение. Защитникът на обвиняемия моли за налагане на наказание „глоба” в минимален размер. Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства във връзка с доводите и възраженията на страните, намери за установено следното: По делото се установява следната фактическа обстановка: Обвиняемият Б.П.Х. е роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********. Със ЗППАМ № 1083/2012г. от 30.05.2012г., издадена от началник сектор ПП към ОД на МВР гр. Благоевград, на Х. била наложена мярка по чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС. С НП № 14-1116-000186/07.03.2014г., издадено от началник група към ОД на МВР гр. Благоевград, сектор „ПП”, влязло в законна сила на 28.05.2015г., на обвиняемия било наложено наказание за това, че управлявал МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред. Санкцията на Х. била наложена по чл. 177, ал. 1, т. 1 ЗДвП. Видно от писмо от ТД на НАП гр. София, офис Благоевград (на л. 42 от ДП) на 22.07.2015г. обвиняемият заплатил наложените му с посоченото НП глоби. На 19.07.2015г., около 20:00 часа, в град Свети Влас, до хотел ..... в посока от гр. Свети Влас към к. к. „Слънчев бряг”, обвиняемият управлявал МПС - лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф 5”, с рег. № *******. По същото време свидетелите ......... и ......... изпълнявали служебните си задължения като полицейски служители към РУ - Несебър. Двамата спрели автомобила за проверка, като установили Х. като водач, който при поискване на документи не представил СУМПС. Свидетелят ..... извършил справка в ОДЧ, от която се установило, че обвиняемият е лишен от правоуправление през 2012г. и има връчено наказателно постановление за управление на МПС без правоспособност - НП № 14-1116-000186/07.03.2014г., издадено от началник група към ОД на МВР гр. Благоевград, сектор „ПП”. Св. ..... съставил АУАН на водача за управление на МПС без съответно свидетелство и управление на автомобила при използване на мобилен телефон без устройство „свободни ръце”. Въз основа на този АУАН било издадено НП, с което на Х. било наложено наказание единствено за извършено нарушение на чл. 104А ЗДвП. Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани в хода на досъдебното производство доказателства. Показанията на свидетелите са последователни, непротиворечиви и си кореспондират помежду си. Фактическата обстановка се допълва и от събраните писмени доказателства, вкл. ЗППАМ № 1083/2012г. от 30.05.2012г. и НП № 14-1116-000186/07.03.2014г. Налага се краен извод, че събраните писмени доказателства, в съвкупност с гласните такива, допринасят за категорично установяване на гореописаната фактическа обстановка. По делото не се събраха доказателства, които да поставят под съмнение така установените факти. При така установената фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият не е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 НК. В практиката си върховната инстанция многократно е имала повод да се произнесе в смисъл, че управление на моторно превозно средство от лице, което не притежава съответно свидетелство за управление (или свидетелството му е отнето по чл. 171, т. т. 1 и 4 от ЗДвП), се санкционира от нормата на чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, чието текстово съдържание легитимира еднаква тежест на посочените административни нарушения, като последвалите в едногодишен срок от наказването с влязло в сила постановление подобни прояви следва да се подведат под състава на чл. 343в, ал. 2 от НК. В такъв смисъл са например Решение № 70 от 7.04.2016 г. на ВКС по н. д. № 204/2016 г., III н. о., НК, Решение № 44 от 19.02.2013 г. на ВКС по н. д. № 2161/2012 г., I н. о., НК и др. От изложеното може да се направи извод, че разпоредбата на чл. 343в, ал. 2 НК изисква от обективна страна деецът да е управлявал МПС (без надлежно свидетелство за управление) в едногодишен срок от наложеното административно наказание за това нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 2 ЗДвП - управление на МПС без съответно свидетелство за управление (в същия смисъл напр. Решение № 201 от 5.05.2010 г. на ВКС по н. д. № 191/2010 г., III н. о., НК). В случая обвиняемият е подведен под наказателна отговорност за това, че управлявал МПС без съответно свидетелство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – с НП № 14-1116-000186/07.03.2014г., издадено от началник група към ОД на МВР гр. Благоевград, сектор „ПП”, влязло в законна сила на 28.05.2015г. Както се посочи, за да е съставомерно деянието му по смисъла на чл. 343, ал. 2 НК е необходимо с цитираното наказателно постановление деецът да е бил наказан по чл. 177, ал. 1, т. 2 ЗДвП. Цитираното наказателно постановление обаче (което е залегнало в рамките на повдигнатото обвинение) е издадено на Х. за това, че управлявал МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред, а с него му е наложена санкция по реда на чл. 177, ал. 1, т. 1 ЗДвП. НП е влязло в сила в този си вид. Следователно не е осъществен първият елемент от обективната страна на деянието, за което на обвиняемия е повдигнато обвинение. На практика същият изобщо не е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство по реда на чл. 177, ал. 1, т. 2 ЗДвП. Наложено му е наказание за съвсем друго административно нарушение – управление на МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред. Налагането на административно наказание е абсолютна предпоставка за ангажиране на отговорност по чл. 343, ал. 2 НК и след като на обвиняемия не е наложено такова по чл. 177, ал. 1, т. 2 ЗДвП, то и извършеното от него деяние е несъставомерно. След като деянието не е осъществено от обективна страна, то няма как да бъде извършено и от субективна. С оглед изложеното съдът достигна до краен извод, че обвиняемият не е извършил престъплението по чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 НК. Поради тази причина с решението Х. беше оправдан по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Така мотивиран, съдът постанови решението си. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 6.10.2016г.
21 НОХД No 1759/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.А.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 6.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1759/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова - прокурор в РП- Несебър, обвиняемият Е.А.М. и неговият защитник адв. А.Ж., съгласно което: ПРИЗНАВА Е.А.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, реабилитиран, средно образование, неженен, контрольор качество в „******“ АД, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.09.2016г., около 02:09 часа в к.к Слънчев бряг, общ. Несебър, на главна алея срещу бензиностанция „Петрол“, посока на движение от к.к. Слънчев бряг към гр. Свети Влас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено“, модел „Лагуна“ с рег. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.69 /едно цяло шестдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест Дрегер 7510 с фабричен № ARDN 0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, и „ГЛОБА” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3/три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Е.А.М. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Е.А.М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 28.09.2016г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1759/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Е.А.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Е.А.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Е.А.М.
В законна сила от 6.10.2016г.
22 НОХД No 1767/2016, VI състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ц.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 6.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1767/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. В.П. ***- упълномощен защитник на обвиняемия Д.Ц.Г., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.Ц.Г., роден на ***г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, работи като автомонтьор в сервиз „Слънчев бряг“ – „********“ ЕООД, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2016 г., около 01:30 часа в гр. Несебър, обл.Бургас на кръгово кръстовище /КПП «Колелото»/, до автосервиз «Ситроен» управлява моторно превозно средство - мотопед марка «Малагути 50» рег.№ ******, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с Наказателно постановление № 16-0304-002137 от 17.08.2016г. по описа на РУ-Несебър, на Началник сектор към ОД-МВР-Бургас, РУ-Несебър, влязло в законна сила на 16.09.2016г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 месеца. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание, което да се изтърпи в затвор. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343в, ал. 2 от НК наказание „глоба”. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1767/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Г. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата на досъдебно производство спрямо Д.Ц.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Д.Ц.Г.
В законна сила от 6.10.2016г.
23 АНД No 411/2016, IV състав РДГ С.С.Т. ДИРЕКТОР РДГ БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1342/25.03.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.83Н от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ вр. чл.55, ал.8 от ППЗЛОД, на основание чл.96, ал.1 от ЗЛОД и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на С.С.Т., ЕГН **********, съдебен адрес *** С.К.М.”, № .., офис 1, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 500 лв. на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 7.10.2016г.
24 АНД No 475/2016, III състав КАТ С.К.Ю. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-003437 / 02.02.2015г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на С.К.Ю. с ЕГН **********,***, на основание чл.315, ал.2, предл.1, във връзка с чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), й е наложена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл.315, ал.1 от Кодекса за застраховането, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.10.2016г.
25 НОХД No 733/2015, VI състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 4.11.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, неосъждан, управител на фирма, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 09.07.2014г. в гр. Несебър, в търговски обект- магазин за промишлени стоки – облекла, находящ се в к. к. „Слънчев бряг”, община Несебър, базар „К.“, в качеството си на управител на „Ю.И.” ООД, без съгласието на притежателя на изключителното право, по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ във вр. с чл.13, ал.1 от ЗМГО, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл. 22, ал.1 от ЗМГО /притежателят на право върху марките може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвал в търговската си дейност, като излагал за продажба и съхранявал с тази цел стоки, носещи инициали на марки „Холистър”, както следва: - 40 броя тениски марка „Холистър”, носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Холистър“, притежание на дружество „Abercrombie &Fitch Europe SA” и идентични на стоките, за които регистрираната марка е получила закрила, всяка бройка на стойност 18.90 лв. като идентични на обща стойност 756.00 лв. и всяка бройка на стойност 5 лв. като сходни на обща стойност 200 лв., всички носещи графично и словно изображение на гореописаната търговска марка и - 10 броя суичери марка „Холистър”, носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Холистър“, притежание на дружество „Abercrombie &Fitch Europe SA” и идентични на стоките, за които регистрираната марка е получила закрила, всяка бройка на стойност 33.00 лв. като идентични на обща стойност 330.00 лв. и всяка бройка на стойност 12 лв. като сходни на обща стойност 120 лв., всички носещи графично и словно изображение на гореописаната търговска марка, като общата стойност на всички вещи е както следва: за идентични 1086 (хиляда и осемдесет и шест лева), за сходни 320 (триста и двадесет) лева, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. с чл.13, ал.1 и чл.22, ал.1 от ЗМГО. След влизане в сила на присъдата, на основание чл.81 от ЗМГО, делото да се изпрати на Председателя на Патентното ведомство на Република България за образуване на административно- наказателна преписка. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
М.С.К.
Мотиви от 10.11.2015г.
В законна сила от 10.10.2016г.
26 АНД No 953/2015, III състав КАТ И.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000851 / 06.06.2014г., издадено от Началника на РУП към ОДМВР, РУ Несебър, с което на И.М.М. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1-во и 2-ро от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лв. (десет лева) за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.10.2016г.
27 НОХД No 1453/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 10.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1453/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Стела Мешова- прокурор в РП- Несебър и адв.Ж. в качеството му на защитник на подсъдимия И.П.И. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият И.П.И.- роден на ***г. в гр. Перник, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, средно специално образование, женен, работи като строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2015г., около 12:55ч., в центъра на с. Тънково, общ. Несебър, обл. Бургас, управлявал МПС - лек автомобил, марка "Фолксваген Пасат", с рег. № А .... MP, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,77 /едно цяло и седемдесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 1022/19.10.2015г. на БНТЛ-ОД-МВР-Бургас/, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, както и наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 /ДВЕСТА/ лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият И.П.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия И.П.И. е било отнето по административен ред, считано от 18.10.2015 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия И.П.И. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 35.89 лв. /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1453/2016г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
И.П.И.
В законна сила от 10.10.2016г.
28 Гражданско дело No 655/2016, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Д.С. Й.К.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.7.2016г.
на основание чл. 15, ал.1 от ЗЗДН, Районен съд-Несебър Р Е Ш И: НАЛАГА мярка за защита на А.Д.С. с ЕГН-********** *** срещу домашно насилие, осъществено на на 27.06.2016г., 01.07.2016г. и на 03.07.2016г. от Й.К.К. с ЕГН-********** ***, като за срок от осемнадесет месеца: ЗАДЪЛЖАВА Й.К.К. с ЕГН-********** да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу А.Д.С. с ЕГН-**********. ЗАБРАНЯВА на Й.К.К. с ЕГН-********** да приближава на по-малко от 100 метра А.Д.С. с ЕГН-**********, както и жилището, находящо се в гр.Обзор, ул.Кокиче № 6, общ.Несебър обитавано от А.Д.С., както и местоработата й в офис на Теленор в МОЛ-Варна, гр.Варна. НАЛАГА на осн.чл.5, ал.4 от ЗЗДН на Й.К.К. с ЕГН-**********, ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита по ЗЗДН. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на осн.чл.21, ал.1 от ЗЗДН на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА Й.К.К. с ЕГН-**********, че на основание чл.21, ал.3 от ЗЗДН, при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. ОСЪЖДА Й.К.К. с ЕГН-********** *** да заплати по с/ка на РС-Несебър сума в размер на 80/осемдесет/лева, представляваща дължимата по делото държавна такса. ЗАПОВЕДТА и препис от настоящото Решение да се връчат на страните и да се изпратят служебно на РПУ по местоживеене на извършителя К. ***/, на ОД на МВР-Варна поради наличие на данни че понастоящем живее под наем на адрес гр.Варна, на ул.“Х.К.“ № */ и на пострадалото лице. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 11.10.2016г.
29 АНД No 478/2016, IV състав РИОСВ БУЛДЕНИ ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15/15.03.2016г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.125 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на О.Н. издадена от Общински съвет- гр.Несебър /Наредбата/, за административно нарушение по чл.13, ал.1, т.3 от Наредбата, на „Б.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***3, представлявано от И.Н., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 1500 лева на 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 11.10.2016г.
30 Гражданско дело No 723/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВК КОМЕРСИАЛ ЕВРОПРОДУКТ ООД ЗОРА ПАЛМА ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.129, ал.3 ГПК производството по гр.д. № 723/2016г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 12.10.2016г.
31 АНД No 1086/2016, IV състав КАТ В.Р.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.9.2016г.
НП-потвърдено РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0304-002118/22.08. 2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от същия закон, на В.Р.Р., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 12.10.2016г.
32 НОХД No 1803/2016, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.С.Ч. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 12.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1803/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Районен прокурор в РП-Несебър и адв.А. *** - упълномощен защитник на подсъдимия Е.С.Ч. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Е.С.Ч., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2016 год., около 03.00ч. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, до хотел „Кокиче“, без надлежно разрешително, държал в себе си високорискови наркотични вещества, а именно -КОНОП с общо нетно тегло 0,235 грама (нула цяло двеста тридесет и пет грама), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 8,05 % ( осем цяло и нула пет процента), възлизащо на обща стойност 1,40лв.(един лев и четиридесет стотинки ) и АМФЕТАМИН с общо нетно тегло 1,531 грама (един грам петстотин тридесет и един милиграма), възлизащо на обща стойност 45,93лева (четиридесет и пет лева и деветдесет и три стотинки), с различно съдържание на активния наркотично действащ компонент, както следва: АМФЕТАМИН със съдържание на основно вещество амфетамин 7,00 % (седем цяло) процента, с нето тегло 0,945гр. (нула цяло деветстотин четиридесет и пет) грама, на стойност 28,35лв. (двадесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) и АМФЕТАМИН със съдържание на основно вещество амфетамин 6,40 % (шест цяло и четиридесет) процента, с нетно тегло 0,586гр. (нула цяло петстотин осемдесет и шест) грама, на стойност 17,58лв. (седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.2, т.1, предл.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Е.С.Ч. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ОТНЕМА на основание чл.354А,ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: остатъкът от наркотичните вещества, изпратени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР- НОП“- София, както и 1 бр. плик с празни опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.С.Ч. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 65.76лв. (шестдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1803/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Е.С.Ч.
В законна сила от 12.10.2016г.
33 Гражданско дело No 807/2015, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Л.И.К. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ К-С БРАДЪРС БИЙЧ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.10.2016г.
ОТМЕНЯ решенията на общото събрание на Етажната собственост на сграда с идентификатор *************, находяща се в поземлен имот с идентификатор ***********, с административен адрес в с. Равда, ул. „***********************”, представлявана от Т.Ф., обективирани в протокол от 12.08.2015г. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с идентификатор *************, находяща се в поземлен имот с идентификатор ***********, с административен адрес в с. Равда, ул. „***********************”, представлявана от Т.Ф., да заплати на Л.И.К., гражданка на Руска Федерация, родена на *** г. в Украйна, живуща ***, сумата от 80 лв. /осемдесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 13.10.2016г.
34 Гражданско дело No 706/2016, II състав Искове за развод и недействителност на брака П.З.Д.С. Й.И.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0175/16.10.2008г. на Общ.Бургас граждански БРАК между П.З.Д. – С. с ЕГН-**********, постоянен адрес ***, ****************, ул.********, настоящ адрес *** и Й.И.С. с ЕГН-********** ***, ****************, ул.********, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните . УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: 1.УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца – М.Й. С. с ЕГН-********** и Е.Й. С. с ЕГН-********** се предоставят за упражняване на МАЙКАТА. 2. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕЦАТА М.Й. С. с ЕГН-********** и Е.Й. С. с ЕГН-********** е при МАЙКАТА на адрес: ***. 3. РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ на БАЩАТА с децата: - всяка седмица в четвъртък от 17,00ч. с преспиване до 17,00ч. в неделя; - един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; - на четни години първата половина от междусрочните ваканции децата ще бъдат с бащата, а през останалата половина с майката, а на нечетни години-обратно; - считано от годината на прекратяване на брака на четни години децата ще бъдат с бащата на Коледа, а на Нова Година с майката, а на нечетните години-обратно. Същото важи и за официални празници, при които се почива един или повече дни, в това число и за Великден. Майката дава съгласие, бащата да може да контактува с децата и по друго време, извън уговорения режим на лични контакти, което следва да става в предварително договорено време помежду им. 4. ИЗДРЪЖКА – Бащата дължи месечна издръжка за всяко едно от децата М.Й. С. с ЕГН-********** и Е.Й. С. с ЕГН-********** в размер на по 200лв./двеста/лева, платими до 15-то число на месеца, за който се дължат, по банков път, по банкова сметка ***, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, до настъпване на законни основания за изменяване или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. 5. СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ – Семейното жилище, представляващо еднофамилна жилищна сграда, находяща се в с.Кошарица, общ.Несебър **********************, ул.******** се предоставя и ще се ползва от Й.И.С. с ЕГН-********** безвъзмездно. 6. Молителите не си дължат издръжка един на друг. 7. След прекратяване на брака молителката ще възстанови предбрачното си фамилно име Д., като отпадне брачната добавка С., като същата ще се именува П.З.Д.. 8. Страните са постигнали съгласие придобитото от тях по време на брака недвижимо имущество да не е предмет на настоящото споразумение, като по отношение движимите вещи са постигнали извънсъдебно споразумение. 9. В ДЯЛ на Й.И.С. с ЕГН-********** се поставя и същият става изключителен собственик на МПС, т.а. „Шкода Октавия“ с ДК № *******, рама № ***************, двигател № ****** със застрахователна стойност 2000лв., съгласно Удостоверение № 201119/04.10.2016г. на ЗД Евроинс АД. 10. Страните заявяват, че по време на брака П.З.Д.-С. с ЕГН-********** е сключила договор за жилищен кредит № 034-1096797/26.10.2015г. с „Прокредит Банк/Балгария“ ЕАС, който кредит след прекратяването на брака ще бъде изплащан единствено и само от нея. ОПРЕДЕЛЯ окончателна д.т. по делото 40/четиридесет/ лева, двадесет и пет, от които платени от П.З.С. при завеждане на делото. ОСЪЖДА Й.И.С. с ЕГН-********** *** държавни такси в размер на общо 631лв./шестстотин тридесет и един/лева, представляващи както следва - остатъка от окончателната държавна такса в размер на 15лв., държавна такса относно издръжките на децата в общ размер на 576лв., и 40лв.-държавна такса върху поставеното в негов дул имещуство. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.10.2016г.
35 АНД No 178/2016, IV състав КАТ Г.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.5.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001846/31.07.2015 г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР- Бургас, РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.174, ал.3, предложение първо, от ЗДвП, на Г.С.Г., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на общо 2000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.10.2016г.
36 АНД No 264/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СБР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.4.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02/НП 822/28.12.2015 г. на Зам.- директора на РЗОК- Бургас, с което за седем нарушения на чл.55 ал.2 т.2, т.3 от ЗЗО, вр.чл.183, вр.чл.189 т.6а от НРД за медицинските дейности 2015г. са наложени НА „С.б.р.с.ф." ЕООД с ЕИК *****, седалище и адрес на управление:***, п.код *** ул. Р. - в.з. „Ч. ч." **, адрес за кореспонденция: "С.С.и ф.", к.к. Сл. бряг, сградата на хотел „С.", общ. Несебър, представявано от д-р Й.И.С. общо 7 /седем/ наказания: „Имуществена санкция“ всяка в размер на по 200 /двеста/ лева , както и за нарушение на чл.55 ал.2 т.2, т.3 от ЗЗО, чл.191т.5 от Наредбата за медицинските дейност 2015г.-наказание „Имуществена санкция“ в размер на 200 лева, всички на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.10.2016г.
37 АНД No 327/2016, II състав РДГ А.А.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1255/29.02.2016г. на Директор на Р.Д.п.г. ***, с което на А.А.М., ЕГН: ********** ***, чрез адв.М.Г. ***, съдебен адрес ***-1 за нарушение на чл.213, ал.1, т.4 от Закона за горите и на осн.чл.275, ал.1, т.2, вр.чл.266, ал.1 , вр.чл.273, ал.1 от ЗГ и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на жалбоподателя е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000лева, отнети са на осн.чл.273, ал.1 от ЗГ в полза на Държавата вещите предмет на нарушението – 75кг. гъба манатарка, и на осн.чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети вещите послужили за извършване на нарушението – моторно превозно средство Форд Фиеста с рег № ....... Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 13.10.2016г.
38 АНД No 441/2016, II състав Комисия за защита на потребителите О И О ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29520/15.12.2015г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „О и О” ЕООД, ЕИК-........, седалище и адрес на управление *** и съдебен адрес КК“Слънчев бряг“, хотел „Д.Б.“, представлявано от управителя А.М.Р. за административно нарушение на чл.132, ал.1 и на осн.чл.214 от Закона за туризма /ЗТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1000лв. като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.10.2016г.
39 АНД No 443/2016, I състав РДГ Е.Т.Т. ДИРЕКТОР РДГ БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1347/25.03.2016г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на с което за нарушение на чл. 83Н от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ вр. чл. 55, ал.8 от ППЗЛОД, на основание чл. 96, ал.1 от ЗЛОД и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на Е.Т.Т., ЕГН:********** е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500/петстотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 500 лв. на 100 лв. /сто лева/. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 13.10.2016г.
40 АНД No 724/2016, I състав КАТ Я.С.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.8.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001241/17.06.2016 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ- Несебър, с което е наложено на от Я.С.С., ЕГН:********** ***ивно наказание: „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец на основание чл.183 ал.6, вр.ал.5 т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 13.10.2016г.
41 Гражданско дело No 727/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.А.Р.,
Е.Б.Р.,
П.Р.
СТАРТ ИНВЕСТ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.9.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 23.07.2013г. между „С.И.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг, Слънчев бряг ***********, офис С.И., представлявано от управителя Ю.П.Б., от една страна в качеството му на продавач, и Д.А.Р., родена на ***г., Е.Б.Р., родена на ***г., и П.Р., родена на ***г., всички граждани на Руската Федерация, а третият ищец поданик и на Кралство Норвегия, и всички с адрес: Руската Федерация, град С.П., улица ***************, от друга страна като купувачи, предварителен договор за покупко-продажба, изменен и допълнен с допълнителни съглашения от 18.09.2013г. и 19.05.2014г., на следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 20Б, със застроена площ от 28.20 кв.м., разположен на 5-ти етаж, заедно с 5.89 кв.м. идеални части от общите части на сградата в Почивен комплекс „***********” в УПИ ************, по действащия ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, община Несебър, който имот според действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, последно изменение със Заповед КД-14-02-371/07.03.2012г. на Началника на СГКК – Бургас, се индивидуализира като: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор **************** (*****************************************, адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ***********, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор ***********, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ 28.20 кв.м. (двадесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра); прилежащи части: 5.89 кв.м. (пет цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра) общи части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с кадастрален идентификатор ***********.****, под обекта – обект с кадастрален идентификатор ***********.**** над обекта – обект с кадастрален идентификатор ***********.****, за СУМАТА в размер на 20 419 евро (двадесет хиляди четиристотин и деветнадесет евро), която сума към е окончателно изплатена на 20.07.2012г. от единия от купувачите Д.А.Р. на продавача „С.И.” ЕООД. ОСЪЖДА Д.А.Р., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 133,33 лв. (сто тридесет и три лева и 33 ст.), представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА Е.Б.Р., родена на ***г., адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 133,33 лв. (сто тридесет и три лева и 33 ст.), представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА П.Р., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация и поданик на Кралство Норвегия, адрес: град С.П., улица ***************, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 133,33 лв. (сто тридесет и три лева и 33 ст.), представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА Д.А.Р., гражданин на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата в размер на 399,36 лв. (триста деветдесет и девет лева и 36 ст.), представляваща дължим местен данък. ОСЪЖДА Е.Б.Р., родена на ***г., адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата в размер на 399,36 лв. (триста деветдесет и девет лева и 36 ст.), представляваща дължим местен данък. ОСЪЖДА П.Р., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация и поданик на Кралство Норвегия, адрес: град С.П., улица ***************, ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата в размер на 399,36 лв. (триста деветдесет и девет лева и 36 ст.), представляваща дължим местен данък. НАРЕЖДА да се впише възбрана върху САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор **************** (*****************************************, адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ***********, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор ***********, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ 28.20 кв.м. (двадесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра); прилежащи части: 5.89 кв.м. (пет цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра) общи части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обекти с кадастрален идентификатор ***********.****, под обекта – обект с кадастрален идентификатор ***********.**** над обекта – обект с кадастрален идентификатор ***********.****, за сумата от 1 598,07 лв. (хиляда петстотин деветдесет и осем лева и 07 ст.), представляваща разноски за нотариална такса и местен данък по прехвърлянето на имота. ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от решението докато ищците Д.А.Р., родена на ***г., Е.Б.Р., родена на ***г., и П.Р., родена на ***г., всички граждани на Руската Федерация, а третият ищец поданик и на Кралство Норвегия, и всички с адрес: Руската Федерация, град С.П., улица ***************, не представят по делото доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето, дължими към държавата и Община Несебър. ПРЕДОСТАВЯ шестмесечен срок на Д.А.Р., родена на ***г., Е.Б.Р., родена на ***г., и П.Р., родена на ***г., всички граждани на Руската Федерация, а третият ищец поданик и на Кралство Норвегия, и всички с адрес: Руската Федерация, град С.П., улица ***************, да извършат отбелязване на решението, считано от влизането му в сила, като след изтичането на този срок, вписването на исковата молба губи действието си. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 14.10.2016г.
42 Гражданско дело No 1102/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Г.Н.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.5.2016г.
................................иска, в частта графа „подпис на получател”, оригинала на стр.44 по делото НЕ Е ДОКАЗАНО. ОТХВЪРЛЯ предявения от ......................., представлявано от .......................... изпълнителен директор, Седалище и адрес на управление:***,чрез Юрисконсулт ......................, тел. 0885 92 26 01, Съдебен адрес:*** СРЕЩУ Г.Н.Г., ЕГН **********,***,с проц.представител адв.К.Т.-БАК да се приеме за установено, че ответника дължи сумата в размер на 729,44 лв., от които: 422,73 лв. - главница, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявление до окончателно изплащане на вземането; 47,27 лв. - договорна лихва за периода от 15.12.2010г. до 15.02.2011г.; 259,44 лв. - договорно обезщетение за забава за периода от 16.12.2010г. до 30.07.2015г, както и съдебните разходи по заповедното производство ч.гр.д. №760/2015 год. по описа на РС Несебър. ОСЪЖДА ......................., представлявано от .......................... изпълнителен директор, Седалище и адрес на управление:***,чрез Юрисконсулт ......................, тел. 0885 92 26 01, Съдебен адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ НА Г.Н.Г., ЕГН **********,***,с проц.представител адв.К.Т.-БАК сумата в размер на 300 /триста/, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Варненски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 14.10.2016г.
43 Гражданско дело No 416/2016, V състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ И.С.С.,
Н.С.С.,
В.А.К.,
К.А.К.
В.И.И.,
И.В.И.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.9.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.И.И. с ЕГН ********** и И.В.И. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, че И.С.С. с ЕГН **********, Н.С.С. с ЕГН **********, В.А.К. с ЕГН ********** и К.А.К. с ЕГН **********, всички със съдебен адрес: *** /чрез адв.К.М.М.-С./ са собственици на недвижим имот, представляващ: ......... кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор ......... по кадастралната карта на гр.Несебър, с адрес на имота: гр.Несебър, ж.к.”.... целият на площ от 855 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с номер по предходен план 702, ...., парцел Х /десети/, при съседи: ................... ОТХВЪРЛЯ иска на И.С.С. с ЕГН **********, Н.С.С. с ЕГН **********, В.А.К. с ЕГН ********** и К.А.К. с ЕГН **********, всички със съдебен адрес: *** /чрез адв.К.М.М.-С./, с правно основание чл.108 от ЗС, за осъждане на В.И.И. с ЕГН ********** и И.В.И. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, да предадат владението върху процесния недвижим имот, представляващ: ......... кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор ......... по кадастралната карта на гр.Несебър, с адрес на имота: гр.Несебър, ж.к.”.... целият на площ от 855 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с номер по предходен план 702, ...., парцел Х /десети/, при съседи: ................... ОТХВЪРЛЯ иска на И.С.С. с ЕГН **********, Н.С.С. с ЕГН **********, В.А.К. с ЕГН ********** и К.А.К. с ЕГН **********, всички със съдебен адрес: *** /чрез адв.К.М.М.-С./, с правно основание чл.109 от ЗС, за осъждане на В.И.И. с ЕГН ********** и И.В.И. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, да премахнат вещите си и МПС от процесния недвижим имот, представляващ: ......... кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор ......... по кадастралната карта на гр.Несебър, с адрес на имота: гр.Несебър, ж.к.”.... целият на площ от 855 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с номер по предходен план 702, ...., парцел Х /десети/, при съседи: ................... ОСЪЖДА В.И.И. с ЕГН ********** и И.В.И. с ЕГН **********, двамата с адрес: *** да заплатят на И.С.С. с ЕГН **********, Н.С.С. с ЕГН **********, В.А.К. с ЕГН ********** и К.А.К. с ЕГН **********, всички със съдебен адрес: *** /чрез адв.К.М.М.-С./, сумата общо в размер на 1214,08 лева /хиляда двеста и четиринадесет лева и осем стотинки/, представляваща заплатени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 14.10.2016г.
44 АНД No 364/2016, III състав Комисия за защита на потребителите СНАД-55 ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29590 от 28.12.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на „С.” ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.А.Д., на основание чл.213, във връзка с чл.116, ал.2 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 14.10.2016г.
45 НЧХД No 480/2016, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) П.С.П. Д.П.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.4 т.21 вр.чл.81 от НК и чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК НЧХД № 480/2016 г. по описа на РС Несебър. ОСЪЖДА П.С.П., ЕГН ********** да заплати на Д.П.Д., ЕГН ********** съдебно-производствени разноски в размер на 800 (осемстотин) лева за платен адвокатски хонорар. Определението подлежи на обжалване в 7-дневния срок от днес.
В законна сила от 14.10.2016г.
46 АНД No 683/2016, IV състав КАТ К.М.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 26.7.2016г.
СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че жалбата е подадена от адв.А. и е подписана от същия. Видно от представеното в днешното съдебно заседание пълномощно, адвокат А. е упълномощен към дата 20.07.2016г., а жалбата е подадена на 21.06.2016г., тоест един месец преди упълномощаването на адв.А.. Към жалбата няма приложено пълномощно, поради което следва да се счете, че адв. А. е редовно упълномощен считано от 20.07.2016 г. Адв.А.: Наистина аз съм подписал жалбата, но тогава жалбоподателят нямаше възможност да ме упълномощи, тъй като трябваше да спазим седемдневния срок за подаването на жалбата. СЪДЪТ, с оглед изложеното по- горе и като взе предвид изявлението на адв.А., намира че жалбата е подадена от лице, което не е разполагало с представителна власт и в тази връзка същата се счита за недопустима. Предвид на това, производството следва да бъде прекратено. С оглед горното ОПРЕДЕЛИ: № 233 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 683/2016г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес за явилите се страни пред Административен съд- Бургас, а за неявилите се страни, считано от уведомяването.
В законна сила от 14.10.2016г.
47 АНД No 1192/2016, V състав КАТ Б.К.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.9.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001652 от 11.07.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Б.К.Н. с ЕГН **********, с адрес: КК С.б., к-с „С.в.”, бл.*, ап.**, са наложени административни наказания – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието – лишаване от право да управлява МПС – на 8 /осем/ месеца. ОТМЕНЯ наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.183, ал.3, т.5, пр.1 от ЗДвП, на Б.К.Н. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за административно нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП, на Н. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 17.10.2016г.
48 Гражданско дело No 976/2014, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ЯНКОВ-79 ЕООД СТИВИ-53 ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 8.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ж.П.П., против „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.И.С., иск за делба на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор ****** (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и седем точка четиридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед КД-14-02-937 / 11.07.2008г. на Началник на СГКК – Бургас, адрес на поземления имот град Несебър, к.к.Слънчев бряг – запад, площ 1 050 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 м. до 15 м.), при граници: ПИ №№ ******, която да се извърши при следните квоти от правото на собственост между съделителите: 714 / 1050 идеални части за „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ж.П.П., и 336 / 1050 идеални части за „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.И.С., поради недопустимост на делбата поради естеството на правото и по разпореждане на закона. ОСЪЖДА „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ж.П.П., ДА ЗАПЛАТИ на „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.И.С., сумата в размер на 2 020 лв. (две хиляди и двадесет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването
В законна сила от 18.10.2016г.
49 НОХД No 1528/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1528/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Стела Мешова- прокурор в РП- Несебър и адв. Донка Русинова в качеството й на защитник на подсъдимия Т.С.И. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Т.С.И.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ж.к.З.Р., № .., вх.Б, ет.1, ап..., българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, работи като строителен работник в „С.“ 60- гр.Я., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2016г., около 17:53 часа, в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, в близост до хотел „Заря“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ровър 400“, рег. № У .... AH, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,51 /едно цяло петдесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 129/2016г. на БНТЛ при ОД на МВР- гр. Бургас и протокол № ОХ 16-50/2016г. на БНТЛ при ОД на МВР- гр. Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и наказание „ГЛОБА“ в размер на 100 /сто/ лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Т.С.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Т.С.И. е било отнето по административен ред, считано от 16.02.2016 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1528/2016г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Т.С.И.
В законна сила от 18.10.2016г.
50 ЧГД No 801/2016, III състав Назначаване особен представител Д.И.Н.,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Д.Ф.Х.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 19.10.2016г.
Назначава за особен представител на Д. Фредерик Х.П., поданик на Кралство Испания, роден на ***г. – длъжник по изп.дело № 20158040400607 по описа на ЧСИ Д.Н. *** действие Бургаския окръжен съд, определения от Адвокатския съвет при Адвокатска колегия гр.Бургас адвокат Даниела Николова Коларова – АК-Бургас. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на съдебния изпълнител.
В законна сила от 19.10.2016г.
51 АНД No 528/2016, II състав ДАМТН ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ДАМТН,ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.7.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-32/27.11.2015г. на Началника на РО „ИДТН Южна България”, с което на „Ф.Х.“ АД с ЕИК - ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор И.Г., чрез юк.К. против Наказателно постановление № 15-32/27.11.2015г. на за три административни нарушения на чл.46, ал.1, т.6 от Закона за техническите изисквания към продуктите/ЗТИП/, по отношение на три пътнически асансьора, както следва: асансьор пътнически електрически рег. № БсАС 3773 и зав. № EXBG 53202; за асансьор пътнически електрически с рег. № БсАС 3775 и зав. № EXBG 53204; за асансьор пътнически електрически рег. № БсАС 3776 и зав. № EXBG 53205, за които ползвателя е допуснал да се експлоатират, при наличие на принудителна административна мярка /ПАМ/ – спиране от експлоатация, поради неизправност в ограничителя на скоростта, и на осн.чл.55, ал.1 от ЗТИП са наложени три административни наказания имуществена санкция в размер на по 1000лв., за всяко едно от трите нарушения. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 19.10.2016г.
52 АНД No 974/2016, IV състав КАТ Я.И.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.9.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001176/08.06.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП, и за нарушение по чл.70, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, и на основание чл.185 от ЗДвП от същия закон, на Я.И.С., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и 20 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 19.10.2016г.
53 Гражданско дело No 537/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИП ТРЕЙД ООД ДЕВА ИНВЕСТ ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.10.2016г.
ОСЪЖДА „****” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т.Б., да заплати на „Д.Т.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Петра Трандева Христова, сумата от 7951,72 лв. /седем хиляди деветстотин петдесет и един лев и седемдесет и две стотинки/, представляващи част от неизплатени суми по извършени продажби на хранителни стоки, за които са съставени фактури с номера ***/31.08.2015 г., ***/15.09.2015 г., ***/ 22.09.2015 г.; сумата от 622,56 лв. /шестстотин двадесет и два лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от деня, следващ датата на издаване на всяка една от фактурите, до 14.06.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 1308,93 лв. /хиляда триста и осем лева и деветдесет и три стотинки/, представляваща разноски. Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 20.10.2016г.
54 АНД No 580/2016, II състав КАТ Н.Х.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000301/09.03.2016г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на Н.Х.М. с ЕГН-********* ***, чрез адв.П.Р., съдебен адрес:*** за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 20.10.2016г.
55 НОХД No 1054/2016, II състав Престъпление против авторските права РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.У. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 4.10.2016г.
ПРИЗНАВА А.Д.У. – роден на *** година в с.Давидково, живущ ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, със средно образование, управител на фирма, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в *************поради което и на осн.чл. 1726, ал.1 от НК, вр. с чл.13, ал.1 и ал.2, вр. чл.22, ал. 1 от ЗМГО, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.Б от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42, ал.2, т.1 и 2 вр.ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично. - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на А.Д.У. с ЕГН: ********** по-лекото предвидено наказание в чл.172б, ал.1 от НК – ГЛОБА. ОТНЕМА на основание чл.172б, ал.3 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно: **************** Несебър, които ПОСТАНОВЯВА да бъдат унищожени след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.У. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 237 лв.(Двеста тридесет и седем лева), от които 185 (сто осемдесет и пет) лева по сметка на ОД на МВР и 52 (петдесет и два) лева по сметка на Районен съд Несебър. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
А.Д.У.
Мотиви от 12.10.2016г.
В законна сила от 20.10.2016г.
56 НОХД No 1450/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Р.В. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 4.10.2016г.
ПРИЗНАВА В.Р.В., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, касиер, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2016г., около 02.20 часа, в гр.Несебър, к/с „Стария възел”, в близост до „Аквапарк”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „****”, с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено по надлежния ред – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание – ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК В.Р.В. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което В.Р.В. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 21.07.2016г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство по делото - 1 брой тестова касета, която да бъде унищожена след влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В.Р.В.
Мотиви от 11.10.2016г.
В законна сила от 20.10.2016г.
57 Гражданско дело No 802/2015, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Т.В.З. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА К-С "САУТ БЕЙ АПАРТМЪНТС" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ всички решения на общо събрание на етажната собственост на комплекс „***************”, находящ се в гр. Свети Влас, м. „***********”, ул. „******”, № 7, представлявана от И.В.С., взети според представения протокол на 14.08.2015 г. ОСЪЖДА етажната собственост на комплекс „***************”, находящ се в гр. Свети Влас, м. „***********”, ул. „******”, № 7, представлявана от И.В.С., да заплати на Т.В.З., гражданка на Руска Федерация, родена на *** г. в гр. ******, с постоянен адрес *** , сумата от 315,91 лв. /триста и петнадесет лева и деветдесет и една стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 21.10.2016г.
58 Гражданско дело No 749/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.М.ТРЕЙД ЕООД ДИМАНО ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 7.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 749/2016 г. на Районен съд- гр.Несебър. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на страните.
В законна сила от 21.10.2016г.
59 АНД No 1932/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.С.П. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-005339 от 02.10.2015г., издадено от Изпълнителния директор на И.а. „Г.и.п.т. ***, с което на ЕТ „С. – С.П.” ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от едноличния търговец С.М.П. с ЕГН **********, в качеството му на работодател по смисъла на § 1, т.1 от ДР на Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, му е наложена Имуществена санкция в размер на 1 500 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.10.2016г.
60 АНД No 319/2016, III състав Комисия за защита на потребителите В.-В..П. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 29594 от 10.12.2015г. на Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. в частта, в която на ЕТ „Веси – В. П.”, ЕИК 1****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от В.Д.П. с ЕГН **********, за нарушение на чл.9, ал.2, във връзка с чл.9, ал.1 от Закона за защита на потребителите, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – Имуществена санкция от 500 лв. (петстотин лева) на 300 лв. (триста лева). ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29594 от 10.12.2015г. на Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. в частта, в която на ЕТ „Веси – В. П.”, ЕИК 1****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от В.Д.П. с ЕГН **********, за нарушение на чл.77, ал.3, т.2 от Закона за защита на потребителите, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.10.2016г.
61 Гражданско дело No 565/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. КОМПЛЕКС РИЧ 1, БЛ. 1 В.М.П.,
В.В.П.,
О.В.П.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 13.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.232 от ГПК производството по гр.дело № 565/2016г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 24.10.2016г.
62 АНД No 120/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Б-ФАРМА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.4.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-И-071/29.12.2015г. На Изпълнителния директор на И.а.п.л. с което на ”Б.” ЕООД с ЕИК-****,, със седалище и адрес на управление ***-60, представлявано от управителя Б.К.В. на осн.чл.223, ал.2, вр.чл.294, чл.291, ал.1 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.10.2016г.
63 НОХД No 1866/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 24.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1866/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият В. Б. /VOLODYMYR BOICHUK/, роден на ***г. в гр.Одеса, Украйна, с паспорт № ......, издаден на 12.01.2015г., валиден до 12.01.2025г., живущ ***, украинец, украинско гражданство, женен, неосъждан, висше образование, работи като водолаз в Украйна, се признава за виновен в това, че на 07.10.2016г., около 22.22 часа в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, до хотел „Северина“, в посока на движение главен път I-9, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мазда 3“ , с рег.№ А .... МХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.98 /едно цяло деветдесет и осем / на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест дрегер 7410+ с фабричен № ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА, на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемия В. Б. /VOLODYMYR BOICHUK/ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 12/дванадесет/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.3 от НК, на обвиняемия В. Б. /VOLODYMYR BOICHUK/ кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия В. Б. /VOLODYMYR BOICHUK/ е било отнето по административен ред, считано от 07.10.2016 год. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1866/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Б.
В законна сила от 24.10.2016г.
64 Гражданско дело No 728/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Е.К. СТАРТ ИНВЕСТ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.9.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 30.07.2012г. между „С.И.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг, С.б.П., партер, офис С.И., представлявано от управителя Юлия Петрова Бонева, от една страна в качеството му на продавач, и А.Е.К., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., адрес: *** Г., дом ** ап.**, от друга страна като купувач, предварителен договор за покупко-продажба, изменен и допълнен с Анекс от 31.07.2013г. и със споразумение от 18.07.2014г., на следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № **, със застроена площ от 22.80 кв.м., разположен на 1-ви етаж, заедно с 4.76 кв.м. идеални части от общите части на сградата в П.к.А.” в УПИ **, кв.****, по действащия ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, община Несебър, който имот според действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, последно изменение със Заповед КД-14-02-371/07.03.2012г. на Началника на СГКК – Бургас, се индивидуализира като: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ********* хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка шестдесет и девет точка едно точка двадесет и две), адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, е*, ** който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор *******, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ 22.80 кв.м. (двадесет и две цяло и осемдесет стотни квадратни метра); прилежащи части: 4.76 кв.м. (четири цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра) общи части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с кадастрален идентификатор *******.*** под обекта – няма, над обекта – обект с кадастрален идентификатор *******.***, за СУМАТА в размер на 17 **4 евро (седемнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет евро), ПРИ УСЛОВИЕ, че купувачът А.Е.К. заплати на продавача „С.И.” ЕООД остатъка от продажната цена в размер на ** евро (четири хиляди двеста и седемдесет евро) в двуседмичен срок от влизане в законна сила на решението. ОСЪЖДА А.Е.К., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., адрес: *** Г., дом ** ап.**, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на ** лв. (триста и шестдесет лева и 79 ст.), представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА А.Е.К., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., адрес: *** Г., дом ** ап.**, ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата в размер на 1 051,10 лв. (хиляда и петдесет и един лева и 10 ст.), представляваща дължим местен данък. НАРЕЖДА да се впише възбрана върху САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ********* хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка шестдесет и девет точка едно точка двадесет и две), адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, е*, ** който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор *******, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ 22.80 кв.м. (двадесет и две цяло и осемдесет стотни квадратни метра); прилежащи части: 4.76 кв.м. (четири цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра) общи части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с кадастрален идентификатор *******.*** под обекта – няма, над обекта – обект с кадастрален идентификатор *******.***, за сумата от 1 411,89 лв. (хиляда четиристотин и единадесет лева и 89 ст.), представляваща разноски за нотариална такса и местен данък по прехвърлянето на имота. ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от решението докато ищецът А.Е.К., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., адрес: *** Г., дом ** ап.**, не представи по делото доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето, дължими към държавата и Община Несебър. ПРЕДОСТАВЯ шестмесечен срок на А.Е.К., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., адрес: *** Г., дом ** ап.**, да извърши отбелязване на решението, считано от влизането му в сила, като след изтичането на този срок, вписването на исковата молба губи действието си. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 25.10.2016г.
65 Гражданско дело No 779/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.И.Г.,
П.Т.Г.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 87 от 23.10.2004г. в град Несебър граждански брак между Х.И.Г. с ЕГН ********** и П.Т.Г. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете А.Х. Г. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката П.Т.Г. с ЕГН **********. Режимът на лични отношения на бащата Х.И.Г. с ЕГН **********, с детето А.Х. Г. с ЕГН **********, се определя както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца, за времето от 18:00 часа на петъчния ден до 18:00 часа на неделния ден, както и 20 (двадесет) дни през летния сезон, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката. Бащата Х.И.Г. с ЕГН **********, се задължава да заплаща на П.Т.Г. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.Х. Г. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 200 лв. (двеста лева), считано от 21.10.2016г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. Поставя в дял на Х.И.Г. с ЕГН ********** и той става едноличен собственик на : Лек автомобил марка „БМВ”, модел „330 ХД”, с ДК № *******, рама № **************, двигател № *********, дата на първата регистрация 05.12.2001г. Поставя в дял на П.Т.Г. с ЕГН ********** и тя става собственост на : Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат ГЛ”, с ДК № ********, рама № **************, двигател № РВ173131, дата на първата регистрация 23.05.1993г. Останалите движими вещи, придобити по време на брака, страните заявяват, че са поделили извънсъдебно и че нямат претенции един спрямо друг. За уравнение на дяловете страните са уредили извънсъдебно взаимоотношенията си и нямат претенции за в бъдеще. Построената в груб строеж по време на брака – ЖИЛИЩНА СГРАДА № 2Б, ситуирана в югоизточната част на урегулирания поземлен имот, с разгъната застроена площ от 386,25 кв.м. и застроена площ от 84 кв.м., върху 1/4 (една четвърт) идеална част от УПИ ******., целият с площ от 737 кв.м. в кв. 31 по плана на ж.к. Черно море – Несебър, при граници на УПИ ******.: север – улица, изток – УПИ ************************., и при граници на сградата: север – жилищна сграда № ** изток – външен зид, юг – външен зид, запад – външен зид и жилищна сграда № **, остава в съсобственост по 1/2 (една втора) идеална част за всеки от двамата съсобственици. Семейното жилище, находящо се на адрес: град Несебър, улица **************, представляващ апартамент, и собственост на родителите на съпруга, се ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Х.И.Г. с ЕГН **********. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака съпругата П.Т.Г. с ЕГН ********** запазва придобитото със сключването на брака фамилно име Г.. ОСЪЖДА Х.И.Г. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева), държавна такса върху придобития от него дял в размер на 10 лв. (десет лева), както и държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 144 лв. (сто четиридесет и четири лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА П.Т.Г. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева), както и държавна такса върху придобития от нея дял в размер на 4 лв. (четири лева), по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.10.2016г.
66 ЧГД No 924/2016, II състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. В.А.Ч.,
З.Ж.М.
  Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.10.2016г.
Р Е Ш И: РАЗРЕШАВА непълнолетния В.А.Ч., с ЕГН *********, действащ със съгласието на своята майка А.А.Ч., с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес: *** и непълнолетната З.Ж.М. с ЕГН **********, действаща със съгласието на своята майка Ж.Ж.М., с ЕГН **********, и двете с постоянен адрес: ***, на осн.чл.6, ал.2 от СК да сключат на граждански брак. На основание чл.537, ал.1 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.10.2016г.
67 АНД No 442/2016, II състав Комисия за защита на потребителите О И О ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.6.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29521/15.12.2015г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „О и О” ЕООД, ЕИК-****, седалище и адрес на управление *** и съдебен адрес КК“с.Б.“, хотел „д.Б.“, представлявано от управителя А.М.Р. за административно нарушение на чл.114,т.2 и на осн.чл.208 от Закона за туризма /ЗТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1000лв. като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.10.2016г.
68 АНД No 459/2016, III състав КАТ А.В.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.9.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000538 от 24.03.2016г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на А.В.Т. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП му е наложена „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева) на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.10.2016г.
69 АНД No 682/2016, II състав КАТ Х.Н.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 21.9.2016г.
СЪДЪТ, след като установи, че по повод депозираната жалба против Наказателното постановление е изискал служебно от административно-наказващия орган административно наказателната преписка по обжалваното наказателно производство, видно от която АУАН и обжалваното наказателно производство по настоящото Наказателно постановление са връчени лично на нарушителя К., като Наказателното постановление е връчено на 12.01.2013г. Следователно, седмодневния срок за обжалване на НП е изтекъл много преди депозиране на настоящата жалба в съда, входирана на 24.06.2016г., поради което и поради просрочие на жалбата същата не подлежи на разглеждане, а производството съответно подлежи на прекратяване. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : № 262 ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 682/16г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 25.10.2016г.
70 Гражданско дело No 658/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Д.Д. Щ.Д.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения между Д.Д.Д., ЕГН **********,***, и Щ.Д.Д., ЕГН **********,***, на 10.10.1999г. в гр. Несебър граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 91/10.10.1999г. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Д.Д., ЕГН **********,***, и Щ.Д.Д., ЕГН **********,***, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК,
В законна сила от 26.10.2016г.
71 АНД No 1475/2016, V състав КАТ П.С.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.10.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5187 от 30.11.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на П.С.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, подадена чрез пълномощника му – адв.П.В. ***, със съдебен адрес:***, офис 1, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за извършено нарушение по чл.137А, ал.1, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 26.10.2016г.
72 АНД No 1188/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Б.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.8.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА И.Б.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, букмейкър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016г., около 16:20 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, пред хотел „Авеню”, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, т. 1, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно коноп (канабис, марихуана), с нето тегло 3,843 грама, със съдържание на активно действащо вещество „тетрахидроканабинол” - 9,20 %, на стойност 23,06 лева, съгласно Постановление № 23 от 29.01.1998 г. на Министерски съвет за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, предл. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства - коноп с нето тегло 3,843 грама, със съдържание на активно действащо вещество „тетрахидроканабинол” 9,20 %, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал. 2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – 1 брой плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия И.Б.Д. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР Бургас, сумата в размер на 44,55 лв. (четиридесет и четири лева и петдесет и пет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Б.Д.
Мотиви от 19.8.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.
73 НОХД No 1690/2016, VI състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Т.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 27.10.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1690/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Христина Апостолова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Станко Кралев- упълномощен за защитник на подсъдимия С. и подсъдимият Ж.Т.С., съгласно което: Ж.Т.С., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, пенсионер, живущ на адрес:***, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че 23.04.2016г., около 22.30 часа, в гр. Несебър, к-с „Стария възел" в лек автомобил, марка „Пежо", модел „307", ДК№ ***** -негова собственост, управляван от внука му Ж.А. С., ЕГН **********, държал боеприпаси - 50/петдесет/ броя патрони с жълта гилза, периферно възпламеняване и оловен куршум, 22LR-5,6MM, тип "флоберови", българско производство на МК „Ф. Енгелс” - гр. Казанлък в периода до 1986г., като патроните представляват боеприпаси за огнестрелно,нарезно,малокалибрено оръжие с периферно възпламеняване, годни да възпроизведат изстрел и представляват боеприпаси по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОБВВПИ и 40 /четиридесет/ броя патрони с жълта гилза, периферно възпламеняване и помеднен оловен куршум с кух връх- HP, калибър-22 LR -5,6мм, тип "флоберови", американско производство на „CCL -LIWISTON ID 83501", като патроните представляват боеприпаси за огнестрелно, нарезно, малокалибрено оръжие с периферно възпламеняване, годни да възпроизведат изстрел и представляват боеприпаси по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОБВВПИ, без да има за това издадено надлежно разрешение, изискващо се съгласно чл.50 от ЗОБВВПИ, поради което и на основание чл. 339, ал.1, предл.второ, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от 3/три/ години. ОСЪЖДА на основание чл.189,ал.3 от НПК подсъдимия Ж.Т.С. да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас в размер на 149,00 лева. След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1690/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.Т.С.,мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Ж.Т.С.
В законна сила от 27.10.2016г.
74 АНД No 360/2016, V състав НАП ИВЕНТИМ.БГ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.4.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1986 от 14.12.2015г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „И.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.Л.Е., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 28.10.2016г.
75 АНД No 1615/2016, V състав НАП ВАСТ-БГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 20.10.2016г.
СЪДЪТ, след като изслуша становищата на процесуалните представители на страните по хода на делото, намира същите за основателни. От данните по делото се установява, че установеното от контролните органи на НАП административно нарушение е в гр.Поморие, поради което и с оглед спазване на правилата за местната подсъдност наказателното постановление подлежи на обжалване пред РС- гр.Поморие. Предвид на това, съдът счита, че са налице основания за прекратяване на производството по настоящото дело, като същото следва да бъде изпратено по подсъдност на РС- гр.Поморие. Мотивиран от горното и на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, съдът О П Р Е Д Е Л И: № 281 ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №1615/2016г. по опис на Районен съд- гр.Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- гр.Поморие. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 28.10.2016г.
76 Гражданско дело No 448/2014, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ООД ДАТА ДОТ БАЛКАНИ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.9.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА спряното на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК с влязло в сила протоколно определение от 21.04.2016г., постановено по делото, производство по гр.д.№ 448/2014г. по описа на Несебърския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 448/2014г. по описа на Несебърския районен съд поради липса на предмет на делбеното производство, в резултат на извънсъдебно уреждане на отношенията във връзка с ликвидиране на съсобствеността върху делбения имот в хода на съдебното производство. ОСЪЖДА „Ф.К.К.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.Х.Д., ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 50 лв. (петдесет лева), представляваща държавна такса, дължима за прекратяване на делбеното производство. ОСЪЖДА „Д.Д.Б.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, адрес за кореспонденция: град Поморие, Бунар Хисар № 1, етаж 1, ап.1, представлявано от С.В.П., ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 50 лв. (петдесет лева), представляваща държавна такса, дължима за прекратяване на делбеното производство. На вещото лице Б.Д.Д. да се изплати определеното от съда и внесено от страните възнаграждение за извършената по делото допълнителна съдебно-техническа експертиза, постъпила на 12.04.2016г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.10.2016г.
77 Гражданско дело No 95/2016, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.Н.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
С.К.К.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.10.2016г.
ПРИЕМА за установено, че И.Н.Б.,ЕГН-**********,*** е починал на 07.06.1999г. в 12.45ч. гр.************************** в Медицински център към Калифорнийския университет, като за това не е бил издаден акт за смърт, на основание чл.54, ал.1 ЗГР и чл.546 ГПК. РАЗПОРЕЖДА да се издаде акт за смърт на И.Н.Б.,ЕГН-**********, роден на ***г. и починал на 07.06.1999г. в 12.45ч. с последен адрес в РБ гр.Свети Влас, общ.Несебър /по данни към 01.01.1980г./ на основание чл.546 ГПК и чл.38, ал.4 ЗГР и чл.56 ЗГР. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние от О.Н. за сведение и изпълнение на процедурата по чл.56 ЗГР. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 31.10.2016г.
78 Гражданско дело No 545/2016, I състав Искове за развод и недействителност на брака С.Я.О. А.И.О.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.10.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА,сключения на ***. в гр.Обзор с акт №8 от *** в гр.Обзор граждански брак между С.Я.О. с постоянен адрес:***, с л.к. №******. издадена от МВР Бургас с ЕГН ********** и А.И.О. ***,наст.адрес: с.Голямо градище, общ.Опака, обл.Търговище с л.к. № ****** г. издадена от МВР Бургас с ЕГН **********, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. ОБЯВЯВА, че вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака имат и двамата съпрузи. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.56, ал.1 от СК ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Обзор, ул."Д на ЖЕНАТА С.Я.О./с фамилно име след развода Г./ ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на жената– Г.. ПРЕДОСТАВЯ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака малолетно дете И.А.И.., роден на ***г. на майката С.Я.О. /с фамилно име след развода Г./. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето с бащата, като бащата А.И.О., има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца,с приспиване, както и един месец в годината, който да не съвпада с годишния отпуск на майката. ОСЪЖДА А.И.О. , да заплаща на сина си И.А.И.., роден на ***г., чрез майка и и законен представител С.Я.О. /с фамилно име след развода Г./., месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева месечно, начиная от влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака, до настъпване на промяна на обстоятелствата. ПОСТАВЯ в дял и изключителна собственост на С.Я.О. /с фамилно име след развода Г./, ЕГН ********** , придобитият по време на брака лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег.№***,номер на двигател:***,номер на рама:***, цвят:БОРДО МЕТАЛИК,съгласно свидетелство за регистрация №***.със застрахователна стойност 1000/хиляда/лева. ОСЪЖДА А.И.О. с ЕГН: ********** на основание чл.329, ал. 1,предл.първо от ГПК и във вр. с чл. 6,т.2, чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати допълнителна държавна такса от 50 /петдесет лева/ при решаване на делото за развода както и 216 лева /двеста и шестнадесет лева/ държавна такса по отношение на издръжката или общо сума в размер на 266 лева по сметка на Районен съд Несебър. ОСЪЖДА С.Я.О. /с фамилно име след развода Г./, ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд Несебър 40 лева /четиридесет лева/ държавна такса по отношение на имуществените отношения. Решението е обжалваемо в двуседмичен срок от връчването на страните пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила от 31.10.2016г.
79 АНД No 453/2016, II състав КАТ К.С.К. ОД НА МВР БУРГАС,
МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 24.6.2016г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба, серия К № 1160511 на ОДМВР Бургас, с който на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на К.С.К. с ЕГН-********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 150лв./сто и петдесет/ лева като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 31.10.2016г.
80 АНД No 476/2016, I състав КАТ С.Д.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 10.6.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №16-0304-000604/13.04.2016 г. на Началник сектор при ОДМВР Бургас, РУ - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, от ЗДвП е наложено на С.Д.К., ЕГН:********** *** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП, за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 700/седемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца, като потвърждава Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 31.10.2016г.
81 АНД No 624/2016, IV състав КАТ С.Д.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.9.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000970/27.05.2016 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Д.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 31.10.2016г.
82 АНД No 1487/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Р.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.10.2016г.
ПРИЗНАВА Д.Р.С.- роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2016г., около 02.20 часа, в к.к.Слънчев бряг, на главната алея при хотел „Опал“, посока на движение гр.Свети Влас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, с рег.№ ..... АС, след употреба на наркотични вещества, а именно амфетамин, установен с техническо средство Дрегер DRUG Test 5000 със сериен номер ARHJ 0059, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 (хиляда) лева, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Д.Р.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно един брой тестова касета, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Р.С.
Мотиви от 19.10.2016г.
В законна сила от 31.10.2016г.