РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2013г. до 30.11.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 37/2013, I състав Облигационни искове ЗАД АРМЕЕЦ АД ГР.СОФИЯ ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.5.2013г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА Н., с адрес: гр.Н., обл.Бургас, ул.”Е.” № 10 да заплати на ЗАД “А.”-АД София, ЕИК :А., със седалище и адрес на управление: София, ул.”Ст.К.” №2 представлявано от изпълнителния директор Р.Р. Г. в, сумата в размер на 1909.78/хиляда деветстотин и девет лева и седемдесет и осем стотинки/лева, представляваща изплатено застрахователно обезщетение за ремонтни работи, вследствие нанесени от претърпяно на 31.08.2008 г.. ПТП материални щети по лек автомобил марка „АУДИ R8” с ДК № ***, собственост на А.Н.К., както и сумата в размер на 574.96/петстотин седемдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва за периода от 29.04.2009 г. до подаването на исковата молба ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска–22.03.2012г., до окончателното изплащане на вземането.   ОХВЪРЛЯ иска в останалата му част за сумата от 20/двадесет/ лева – ликвидационни разходи по щета №10008030123218, като неоснователен и недоказан.  ОТХВЪРЛЯ иска за сумата над 574.96 /петстотин седемдесет и четири лихва и деветдесет и шест стотинки/ лева до претендирания размер 598.12/петстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки/ лева. представляваща мораторна лихва за периода от 29.04.2009 г. до подаването на исковата молба.  ОСЪЖДА ОБЩИНА Н., с адрес: гр.Н., обл.Бургас, ул.”Е.” № 10 да заплати на ЗАД “А.”-АД София, ЕИК: А., със седалище и адрес на управление: София, ул.”Ст.К.” №2 представлявано от изпълнителния директор Р.Р. Г. сумата общо в размер на 642.06 лева /шестстотин четиридесет и два лева и шест стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.      
В законна сила от 1.11.2013г.
2 Гражданско дело No 674/2013, I състав Облигационни искове Т.Н.Р. ОРБИТА-КОМЕРС ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.9.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание на чл.19, ал.3 от ЗЗД предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 18.11.2012г.с който О.” ООД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление с.Равда, общ.Несебър, ул.”Русалка” № 2, представлявано от управителя В.А.Ш., в качеството на продавач се е задължило да прехвърли на ищцата Т.Н.Р., гражданин на Руска Федерация,съдебен адрес : гр.Бургас, ул.”Патриарх Евтимий” №50, ет.1, десен - адвокатско дружество „Радулов, Петров, Димитров и Козаров” в качеството и на купувач, правото на собственост върху недвижим имот, представляващ Апартамент №21 с идентификатор -****, съгласно КККР,одобрен със Заповед КД-14-02-160/31.01.2012г. на Началника на СГКК Бургас с адрес на имота: с.Равда,п.к.8221, ет.2/втори/, ап.21 /двадесет и първи/, находящ се в сграда №1 /едно/ - „Хотел с бира-скара, кафе и магазин-А.”,която дружеството е изградило, съгласно Разрешение за строеж №50/19.10.2011г. на Община Несебър, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ****, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой на нивата на обектите-едно, с площ 64.83 кв.м. /шестдесет и четири цяло и осемдесет и три стотни кв.м./ и прилежащи 11.84 кв.м./единадесет цяло и осемдесет и четири стотни кв.м./ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, със самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ****.1.16; ****.1.21; под обекта-самостоятелен обект с  идентификатор ****.1.6 и ****.1.5; над обекта-самостоятелен обект с идентификатор ****.1.22 срещу сумата от 57 503 евро / петдесет и седем хиляди петстотин и три евро/. , ПРИ УСЛОВИЕ, че О.” ООД с ЕИК-***, в двуседмичен срок от влизане в сила на решението представи пред съда удостоверение за тежести върху имота, описан по-горе, както и ПРИ УСЛОВИЕ, че ищцата Т.Н.Р., гражданин на Руска Федерация,съдебен адрес : гр.Бургас, ул.”Патриарх Евтимий” №50, ет.1, десен - адвокатско дружество „Радулов, Петров, Димитров и Козаров”, ЗАПЛАТИ на О.” ООД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление с.Равда, общ.Несебър, ул.”Русалка” № 2, представлявано от управителя В.А.Ш. сумата от 17 303 /седемнадесет хиляди триста и три/ евро, представляваща незаплатен остатък от продажната цена на недвижимия имот, описан по-горе - обект на предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 18.11.2012г. на осн.чл.362 ал.1 от ГПК, по арг.на чл. 200 ал.1 от ЗЗД във вр. с чл. 79 ал.1 от ЗЗД, в двуседмичен срок от влизане на решението в сила.  Данъчната оценка на имота е 12 384.10 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал.1 от ДОПК от 14.02.2013 год.     ОСЪЖДА Т.Н.Р., гражданин на Руска Федерация,съдебен адрес : гр.Бургас, ул.”Патриарх Евтимий” №50, ет.1, десен - адвокатско дружество „Радулов, Петров, Димитров и Козаров” ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на НРС сумата от 755.43 лв. /седемстотин петдесет и пет лева и четиридесет и три ст./, представляваща такса за прехвърлянето на недвижимия имот, описан по-горе, по чл.8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и чл.96 от ЗННД, на осн. чл. 364 ал.1 ГПК.  На осн.чл.364 ал.1 от ГПК РАЗПОРЕЖДА да се впише възбрана върху имота, до изплащането на тези разноски.     ОСЪЖДА О.” ООД с ЕИК-***, седалище и адрес на управление с.Равда, общ.Несебър, ул.”Русалка” № 2, представлявано от управителя В.А.Ш. ДА ЗАПЛАТИ НА Т.Н.Р., гражданин на Руска Федерация,съдебен адрес : гр.Бургас, ул.”Патриарх Евтимий” №50, ет.1, десен - адвокатско дружество „Радулов, Петров, Димитров и Козаров”, сумата от 1323.85 /хиляда триста двадесет и три лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, представляваща сторени съдебно деловодни разноски по делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.    Решението подлежи на вписване в шестмесечен срок от влизането му в сила, на основание чл.115 от ЗС, като указва на ищеца, че след изтичането на срока вписването на исковата молба губи действието си.    Препис от влязлото в сила решение страните могат да получат след представяне на доказателства за изпълнение на задълженията си и заплащането на дължимата нотариална такса и за заплатен в данъчната служба местен данък по чл.44, ал.1 от ЗМДТ, както и след представяне на удостоверение, че продавачът няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, на основание чл.264 от ДОПК, както и актуално удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, необходимо за удостоверяване на липсата на непогасени данъчни задължения за имота.     Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчване на съобщението за обявяването му на страните, ведно с препис от съдебния акт.      
В законна сила от 1.11.2013г.
3 АНД No 565/2013, I състав По ЗД по пътищата П.Т.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.10.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд      Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1335/16.05.2013 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на П.Т.П., ЕГН **********,*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 900 /деветстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца , на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП ; глоба в размер на 10 /десет/ лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 10 месеца на 6 /шест/ месеца, считано от отнемане на свидетелството. НАМАЛЯВА наложеното наказание „Глоба” в размер на 900 /деветстотин/ лева на 500 /петстотин/ лева .    ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 4.11.2013г.
4 АНД No 711/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2013г.
ПРИЗНАВА К.К.И. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2013г., около 03.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, кв.”Камелия”, на паркинг пред хотел „Голдън Дрийм”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества - амфетамин със съдържание 28,20 % и нетно тегло 0.410 на стойност 12,30 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г., като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 500 (ПЕТСТОТИН) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, а именно: празни опаковки, както и останалата част от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ- гр.София, като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от К.К.И. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 45.38 лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и неговия защитник, а за РП- Несебър от получаване на съобщението.    
К.К.И.
Мотиви от 18.10.2013г.
В законна сила от 4.11.2013г.
5 АНД No 717/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.В.З. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2013г.
ПРИЗНАВА Т.В.З.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2013г., около 05.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред магазин „Фаворит”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество, производно на амфетамина - 3,4 метилендиоксиметамфетамин, със съдържание на основното вещество 82 % и нетно тегло 0.311 грама, на стойност 7,78 лева, определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г., като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК веществените доказателства по делото, а именно: празни опаковки, както и останалата част от наркотични вещества, предадени на съхранение в ЦМУ- гр.София като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от Т.В.З. посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 45.38 лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и неговия защитник, а за РП- Несебър от получаване на съобщаването.  
Т.В.З.
Мотиви от 18.10.2013г.
В законна сила от 4.11.2013г.
6 АНД No 741/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2013г.
ПРИЗНАВА А.К.К.- родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 03.05.2013г., около 02.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея в близост до хотел „Форум”, в посока гр.Свети Влас, управлявала моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес” с рег. № ......, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването й по административен ред за същото деяние с НП № .../29.09.20..г., влязло в сила на 22.10.20..г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемата и нейния защитник, а за РП- Несебър от получаване на съобщаването.  
А.К.К.
Мотиви от 18.10.2013г.
В законна сила от 4.11.2013г.
7 Гражданско дело No 503/2012, VI състав Облигационни искове М.Б.Т. Й.А.И.,
Л.И.Л.,
С.И.Л.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.3.2013г.
Р Е Ш И:    ОТХВЪРЛЯ иска на М.Б.Т. с ЕГН **********,***, против Л.И.Л. ***, с ЕГН **********, за заплащане на сумата от 2 561.83 лева (две хиляди петстотин шестдесет и един лева и осемдесет и три ст.), представляваща припадащата се на квотата му от собствеността част от направени разноски за необходим и неотложен ремонт на жилищна сграда, построена в УПИ VІ-135 в кв.10 по плана на с. Кошарица, изразяващ се в ремонтиране и укрепване на подпорна стена към главното шосе, укрепване основите на къщата и изграждане на дренаж, и изграждане на предна ограда, врата и стълбище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска- 11.06.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОТХВЪРЛЯ иска на М.Б.Т. с ЕГН **********,***, против С.И.Л. ***, с ЕГН **********, за заплащане на сумата от 2 561.83 лева (две хиляди петстотин шестдесет и един лева и осемдесет и три ст.), представляваща припадащата се на квотата му от собствеността част от направени разноски за необходим и неотложен ремонт на жилищна сграда, построена в УПИ VІ-135 в кв.10 по плана на с. Кошарица, изразяващ се в ремонтиране и укрепване на подпорна стена към главното шосе, укрепване основите на къщата и изграждане на дренаж, и изграждане на предна ограда, врата и стълбище, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска- 11.06.2012 г. до окончателното й изплащане.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 5.11.2013г.
8 Гражданско дело No 844/2013, VI състав Развод по взаимно съгласие Т.И.Д.,
Д.Д.Д.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 5.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 21.12.2008 г. в гр. Несебър, с акт № 0148/21.12.2008 г., граждански брак между Т.И.Д. с ЕГН ********** и Д.Д.Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Свети Влас, общ. Несебър, ул. „****” № 1, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между Т.И.Д. с ЕГН ********** и Д.Д.Д. с ЕГН **********, относно последиците от развода, съгласно което:  Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг, след прекратяване на брака между тях.  След прекратяване на брака съпругата Д.Д.Д. ще запази фамилното име Д..  В дял на Т.И.Д. с ЕГН ********** се поставя и той става изключителен собственик на: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка “РЕНО”, модел „КАНГО” с ДК № ****, рама ****, двигател ****.  Страните заявяват, че по време на брака не са придобили недвижими имоти и други движими вещи.   ОСЪЖДА Т.И.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметката на РС- Несебър сумата от 35.00 (тридесет и пет) лева, представляваща държавна такса.  Решението е окончателно.  Препис от решението да се изпрати на РД “ГРАО”- Бургас и Община Несебър.    
В законна сила от 5.11.2013г.
9 НЧХД No 517/2013, IV състав НЧХД Ф.А.Т. М.Х.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 13.9.2013г.
ПРИЗНАВА М.Х.И.- роден на ***г. в гр.Айтос, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, продавач- консултант, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 07.02.2013г., около 15.00 часа в магазин, находящ се в гр.О., ул. „***” № .. нанесъл удари с ритници, юмруци и виброшлайф, модел ЕЛК 503 по ръцете, тялото, краката и главата, с което причинил на Ф.А.Т. временно разстройство на здравето, неопасно за живота, изразяващо се в разкъсна контузна рана на главата, травматични отоци и кръвонасядане по гръдния кош и лявото бедро, ожулване на лявата подбедреница, с което е причинил на последния лека телесна повреда, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА за извършване на престъпление по чл.130, ал.1 от НК.  ОТХВЪРЛЯ предявеният от Ф.А.Т. против М.Х.И. граждански иск за сумата от 1000 /хилява/ лева, представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 07.02.2013г. до окончателното й заплащане.   ПРИСЪДАТА може да се обжалва в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
М.Х.И.
Мотиви от 1.10.2013г.
В законна сила от 5.11.2013г.
10 ЧНД No 955/2013, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
ФУЕГО ГРУП ЕООД
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.11.2013г.
Оставя без уважение на основание чл.244, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 14.10.2013 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 14-75/2013 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано срещу неизвестен извършител.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 5.11.2013г.
11 Гражданско дело No 699/2013, VI състав Други дела МАРАК ДЕВЕЛОПМЪНТС БГ ЕООД П.А.Щ. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.11.2013г.
 ОСЪЖДА П.А.Щ., гражданин на Руската Федерация, роден на *** г. в Ленинград, с адрес: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. “П.” № 179, многофункционална сграда “Марак 1”, ет.5, ап.502, да заплати на Етажната собственост на сграда “Марак 1”, находяща се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. “П.” № 179, с идент. № ****, представлявана от управителя “М.д.БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “****” № 61-63, офис 1, ЕИК ****, сумата от 718.69 лева (седемстотин и осемнадесет лева и шестдесет и девет ст.), представляваща такса за управление и поддържане общите части на многофункционална сграда “Марак 1”, находяща се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. “П.” № 179, за периода 01.03.2011 г. – 29.02.2012 г.; сумата от 150.91 лева (сто и петдесет лева и деветдесет и една ст.), представляваща лихва за забава върху главницата от 718.69 лева, за периода 08.07.2011 г. – 22.07.2013 г.; сумата от 580.06 лева (петстотин и осемдесет лева и шест ст.), представляваща такса за управление и поддържане общите части на многофункционална сграда “Марак 1” за периода 01.03.2012 г. – 28.02.2013 г.; сумата от 72.89 лева (седемдесет и два лева и осемдесет и девет ст.), представляваща лихва за забава върху главницата от 580.06 лева, за периода 01.05.2012 г. – 22.07.2013 г., ведно със законната лихва върху сумите от 718.69 лева и 580.06 лева, считано от 23.07.2013 г. до окончателното им изплащане.  ОСЪЖДА П.А.Щ., гражданин на Руската Федерация, роден на *** г. в Ленинград, с адрес: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. “П.” № 179, многофункционална сграда “Марак 1”, ет.5, ап.502, да заплати на Етажната собственост на сграда “Марак 1”, находяща се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. “П.” № 179, с идент. № ****, представлявана от управителя “М.д.БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “****” № 61-63, офис 1, ЕИК ****, сумата от 681.50 лева (шестстотин осемдесет и един лева и петдесет ст.), представляваща разноски по делото.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 6.11.2013г.
12 Гражданско дело No 975/2013, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие С.А.Г. И.Д.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 30.10.2013г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 975/2013г. по описа на РС- Несебър на осн.чл.232 от ГПК.  ОСЪЖДА С.А.Г., ЕГН: ********** *** да заплати на Държавата, по сметка на РС Несебър , държавна такса в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.  Да се уведоми служебно РУП Несебър след стабилизиране на настоящето определение за обстоятелството, че делото е приключило със споразумение между страните и оттегляне молбата от молителката Г.  Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от днес, за всяка от страните.  
В законна сила от 6.11.2013г.
13 Гражданско дело No 112/2013, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК КОНТРАКТ ЛИЗИНГ ЕООД УНИТУРС АД Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на “К.Л.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Г.Б.” № 6, ет.3, представлявано от Е.Д.А., за установяване по отношение на “У.” АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, апарт хотел “Х.”, представлявано от Г.С.С., че съществува вземането на “К.л.” ЕООД по заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 1214/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър, за сумата от 1 285.29 лева, представляваща неустойка по чл. 46, т.3, вр. чл. 44 от договор № 345/29.05.2006 г. за покупко-продажба на лек автомобил “Мерцедес S 500”, дължима за периода 15.03.2011 г. – 19.04.2012 г.; сумата от 1 620 лева, представляваща обезщетение по чл. 48 от договора, включващо разноските, направени от ищеца по придобиване владението върху автомобила след развалянето на договора; сумата от 426.20 лева, представляваща заплатен от ищеца данък за описания автомобил за 2008 г.; сумата от 533.61 лева, представляваща заплатен от ищеца данък за автомобила за 2009 г.; сумата от 533.61 лева, представляваща заплатен от ищеца данък за автомобила за 2010 г.; сумата от 533.61 лева, представляваща заплатен от ищеца данък за автомобила за 2011 г.; сумата от 177.87 лева, представляваща заплатен от ищеца данък за автомобила за първите четири месеца на 2012 г.; сумата от 2 883.32 лева, представляваща заплатена от ищеца застрахователна премия по имуществена застраховка “Автокаско”, за периода 29.05.2009 г. – 28.05.2010 г.; сумата от 272.50 лева, представляваща заплатена от ищеца застрахователна премия по имуществена застраховка “Гражданска отговорност”, за периода 29.05.2009 г. – 28.05.2010 г.; ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 14.12.2012 г. до окончателното им изплащане.  ПРЕКРАТЯВА производството по иска на “К.л.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Г.Б.” № 6, ет.3, представлявано от Е.Д.А., за установяване по отношение на “У.” АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, апарт хотел “Х.”, представлявано от Г.С.С., че съществува вземането на “К.л.” ЕООД по заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 1214/2012 г. по описа на Районен съд- Несебър, за сумата от сумата от 665.32 лева, представляваща разноски в заповедното производство.   Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас двуседмичен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 7.11.2013г.
14 ЧГД No 778/2012, IV състав Съдебни поръчки ГРАДСКИ СЪД-ГР. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.И.С., родена на *** г. в гр. Москва, гражданка на Руската Федерация, с адрес гр. Москва, ул. „. апартамент 279, за обезпечение на висящ иск по гр.д. № 2-11155/2012 г. по описа на Градски съд- гр. Железнодорожний, москавска област, Руска Федерация, предявен против Ша.А.р В., роден на *** г. в гр. Уляновск, живущ в гр. Ж.й, ул. „П. чрез налагане на обезпечителна мярка „Забрана за извършване на всякакви действия, свързани с отчуждаване на недвижим имоти, съставляващ апартамент № 80, сграда 1, находящ се в КК „Слънчев бряг- запад”, съставляващ поземлен имот 51500.507.635.1.80”.  Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на молителката.    
В законна сила от 8.11.2013г.
15 Гражданско дело No 804/2013, V състав Чл.19 ЗГР С.С.Е. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2013г.
ДОПУСКА промяна на собственото име на малолетния В.Й.Н., с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Бургас, РБългария, с настоящ адрес: РКипър, обл.Па. ****, ул.”****” № 7, със съдебен адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”****” № 29А, офис № 7 /чрез адв.С.Ч. ***/, от В.Й.Н. на М. Й.Н..  Препис от влязлото в сила решение да се изпрати на служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Община Бургас и Община Несебър за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.11.2013г.
16 АНД No 653/2012, V състав Административни дела Ж.Д.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202992 от 26.06.2012г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от Кодекса на труда /КТ/, на Ж.Д.Ж. с ЕГН **********, с адрес:***, район „Младост”, ул.”Р.Д.” № .., в качеството му на длъжностно лице в „ГБС-ВАРНА” АД с ЕИК ........., е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение на чл.3 вр. чл.12 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ бр.102 от 2009г./, вр. чл.16, т.1, б. „Е” от Наредба № 2 от 22.03.2004г. /обн., ДВ бр.37 от 2004г./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 8.11.2013г.
17 АНД No 964/2012, IV състав По ЗД по пътищата Е.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4145/05.10.2012 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което, за нарушения на чл.174, ал.3, предложение първо от ЗДвП, на Е.С.С., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца.  ОСЪЖДА Е.С.С., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 12 лв. /дванадесет лева/, представляващи разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.11.2013г.
18 АНД No 1070/2012, IV състав По ЗД по пътищата А.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3101/14.08.2012 г. на Началника на непосочена структура, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо, чл.150, чл.100, ал.1, т.1, предложение първо, и чл.100, ал.1, т.2, всички от ЗДвП, на основание чл.174, ал.2 и чл.183, ал.1, т.1, предложение трето от същия закон, на А.И.Б., ЕГН **********, живущ ***, са наложени административни наказания глоба в размер на 1500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, глоба в размер на 10 лв.   Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 8.11.2013г.
19 АНД No 1073/2012, I състав Административни дела АМЕЛИ-АТАНАС ЯРЪМОВ ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2208/27.12.2011г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас. С което на ЕТ „ АМЕЛИ – А.Я.” ,ЕИК : 102111445 със седалище и адрес на управление гр.гр.Несебър, ул.”Дюни” №7 представлявано от А.Н.Я. е наложена имуществена санкция 500 лв., на основание чл.185, ал.1 ЗДДС и чл.186 ал.1 от ЗДДС , затова, че при извършена проверка на 14.12.2011г. в магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Несебър, ул.”Дюни” №17, експлоатиран от жалбоподателя при извършена контролна покупка на един бр.вестник „Уикенд” на стойност 1 лев, платен в брой, не бил издаден фискален касов бон от ЕКАФП .  Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 8.11.2013г.
20 АНД No 1103/2012, II състав Административни дела ДЕТЕЛИНА -ДРИТА ЕООД МТИТС , ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.5.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0001155/14.11.2012г. на Началник ДАИ-П., с което на „Д.Д.” ЕООД Булстат:........., адрес на управление гр.П., ул.”В.” № 14, представлявана от управителя И.С.Ш., чрез адв.Д.Богданова, съдебен адрес гр.С., ул.”П.” № .. за нарушение на чл.10, пар.2 от Регламент 561/06 на ЕО, вр. с чл.78, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАП/ и на осн.чл.104, ал.1, т.1 от ЗАП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв./хиляда/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.11.2013г.
21 АНД No 94/2013, IV състав Административни дела КОРАЛ-ГЕОРГИ КОЛАРОВ ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.4.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 25-2502125/07.12.2012 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за административно нарушение на чл.143, ал.2 вр. ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5 от КТ, на ЕТ „к.- Г.К.”, ЕИК 102173906, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „ЛК.”, № 4, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера от 2000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 8.11.2013г.
22 АНД No 315/2013, V състав По ЗД по пътищата Г.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1942 от 11.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2 във връзка с ал.1, т.5, предл.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.И.Т. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП на същия са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца за административно нарушение по чл.123, ал.1, т.2, б.”б” от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 8.11.2013г.
23 ЧНД No 970/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Р.С. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 8.11.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник на В.Р.С. с ЕГН **********, ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-1709/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 8.11.2013г.
24 НОХД No 971/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Р.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 971/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимия В.Р.С. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА В.Р.С.- роден на *** *** , с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан- реабилитиран, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2013г., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, кв.”Чайка”, на паркинга срещу хотел „Централ", без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества- коноп с нетно тегло 0.506 грама /петстотин и шест/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол – 4.40 /четири цяло и четирдесет/ теглови процента, на стойност 3.04лв.; коноп с нетно тегло 0.274 /нула цяло двеста седемдесет и четири грама/ със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол – 4.50 /четири цяло и петдесет/ теглови процента, на стойност 1.64 лв.; амфетамин със съдържание 13.30 теглови процента с тегло 0.577 грама на стойност 17.31 /седемнадесет лева и тридесет и една стотинки/ и амфетамин със съдържание 13.80 теглови процента с тегло 0.4.. грама на стойност 12.54 /дванадесет лева и петдесет и четири стотинки/, като общата стойност наркотичните вещества е 34.53 лв. /тридесет и четири лева и петдесет и три стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г., поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия В.Р.С. кумулативно предвиденото наказание наказание „глоба”.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НПК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - опаковки от наркотичните вещества, както и неизразходената част от същите, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението.   ОСЪЖДА на основание чл...9, ал.3 от НПК подсъдимия В.Р.С. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 143.30 лв. (сто четиридесет и три лева и тридесет стотинки), представляваща направените по делото разноски.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 971/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В.Р.С.
В законна сила от 8.11.2013г.
25 НОХД No 972/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.М.К. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 8.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 972/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия К.М.К. и неговия защитник адв.С.К., съгласно което:  Обвиняемият К.М.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление е държал без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКВНП, високо рискови наркотични вещества, както следва:  - на 20.06.2013 г. в 01.45 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” общ.Несебър, на алеята пред хотел „Атол” е държал високорисково наркотично вещество- амфетамин с нетно тегло 14,366 грама, със съдържание на основното вещество 13.00%, на стойност 430.98 лева;  - на 20.06.2013г. около 02.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общежитие „Грамада”, ет.1, стая „Е” е държал високорисково наркотично вещество- амфетамин с нетно тегло 178.070 грама, със съдържание на основното вещество 13.00%, на стойност 5342.10 лева, съгласно постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г.,  поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.26, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия К.М.К. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- неизразходената при изследването част от наркотичните вещества, предадена на ЦМУ за съхранение, както и опаковки от наркотичните вещества, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия К.М.К. с ЕГН ********** да заплати по сметката на Държавата сумата от 74.61 лева (седемдесет и четири лева и шестдесет и една ст.), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 972/2013г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
К.М.К.
В законна сила от 8.11.2013г.
26 Гражданско дело No 1235/2001, IV състав Делби К.П.А. Т.П.Г.,
С.П.З.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.12.2011г.
т.2, стр.179, № 188. ДОПУСКА извършването на съдебна делба между К.П.А., ЕГН **********,***, Т.П.Г., живуща ***, и С.П.З., живуща ***, върху следните недвижими имоти:  1. ? ид.ч. от дворно място, цялото на площ от 318 кв.м., образуващо УПИ ***, кв.9 по плана на гр. ***, при граници: от две страни- улици, УПИ ***, понастоящем съставляващо поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. ***, с административен адрес гр. ***, ул. „***”, № 10, с площ 323 кв.м., трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: ******, при квоти по 1/3 ид.ч. за всяка от страните;  2. Североизточен близнак от изградената в дворното място двуетажна жилищна сграда, който близнак е с обща застроена площ от 100 кв.м., понастоящем представляващ част от сграда с идентификатор ***.1, с административен адрес гр. ***, ул. „***”, № 10, построена в поземлен имот ***, със застроена площ на цялата сграда 111 кв.м., брой етажи- 2, предназначение- жилищна сграда., при квоти по 1/3 ид.ч. за всяка от страните;  3. ? ид.ч. от УПИ *** на площ от 575 кв.м., кв.***, по плана на КК „***- запад”, съставляващ част от нива с пл.№ 176, с площ от 4100 кв.м., м. „***”, находяща се в строителните граници на КК „***” по плана от 1931 г., при квоти по 1/3 ид.ч. за всяка от страните.  4. ? ид.ч. от нива на площ от 2400 кв.м, м. „***”, представляваща имот пл.№ 33 от кадастралния план от 1931 г., от която нива са обособени два имота- УПИ *** на площ от 981 кв.м. и УПИ *** на площ от 981 кв.м., двата в кв.1902 по плана на КК „***- запад” от 1996 г., при квоти по 1/3 ид.ч. за всяка от страните.   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 235/2001 г. по описа на РС- *** досежно иска за допускане на делба върху ? ид.ч. от УПИ ХІІ- 232 с площ от 883 кв.м., кв.***, по плана на КК „***- запад”, съставляващ част от нива с пл.№ 176, с площ от 4100 кв.м., м. „***”, находяща се в строителните граници на КК „***” по плана от 1931 г.   ОСЪЖДА Т.П.Г., живуща ***, и С.П.З., живуща ***, да заплатят по равно сумата от 50 лв. /петдесет лева/, представляваща държавна такса върху прекратената част от производството.   Решението в частта, с която се прекратява производството, подлежи на обжалване в едноседмичен срок, а в останалата му част- в двуседмичен срок, от уведомяването на страните за изготвянето му пред Окръжен съд- Бургас.    
В законна сила от 11.11.2013г.
27 Гражданско дело No 452/2013, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС ДА ТУРС ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.9.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Да Турс” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Равда, ул. „***”, № 3, представлявано от Й.Г.Г., че съществува вземането на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Победа”, ул. “Генерал Владимир Вазов”, № 3, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., по Заповед № 203/04.04.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 210/2013 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 10 395,51 лева /десет хиляди триста деветдесет и пет лева и петдесет и една стотинки/, представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 29.06.2012г. до 21.02.2013г, с отчетен период по фактури от 28.09.2011г. до 28.01.2013г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението- 03.04.2013г. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА „Да Турс” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Равда, ул. „***”, № 3, представлявано от Й.Г.Г., да заплати на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Победа”, ул. “Генерал Владимир Вазов”, № 3, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., сумата от 125 лв. /сто двадесет и пет лева/, представляваща разноски по делото.  Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните.  Заверен препис от решението да се приложи по ч.гр.д. № 210/2013 г. по описа на РС- Несебър.    
В законна сила от 11.11.2013г.
28 Гражданско дело No 949/2013, I състав Искове по КТ М.С.Д. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 28.10.2013г.
ВРЪЩА исковата молба подадена от М.С.Д., ЕГН: ********** с адрес:***, против „Медицински център- д- р Димитър Пеев” ЕООД , КК „Слънчев бряг” , ЕИК:102619080.  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 949/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищцата пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 11.11.2013г.
29 НОХД No 974/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.11.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 974/2013г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно Г. Р. – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия Д.М.Д., съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.М.Д., роден на *** г. в гр. Стара Загора, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, не учи, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2013г., за времето от 01:30 часа до 04:00 часа, от апартамент № 3, в комплекс „Сан Сити 1”, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи, както следва: преносим компютър марка „SONY” модел „VAYO” и зарядно устройство за преносим компютър на стойност 346,33 лева /триста четиридесет и шест лева и тридесет и три стотинки/, мобилен телефон марка „Нокия 100” на стойност 40,94 лева /четиридесет лева и деветдесет и четири стотинки/ и сумата от 15,00 лева, всички вещи на обща стойност 402.27 лева /четиристотин и два лева и двадесет и седем стотинки./ от владението на А.К.Г. /ANNA KATARZYNA GRZYB/, родена на ***г. в гр.К., П., живуща ***, паспорт № ED 6159725 издаден на 10.11.2011г., валиден до 10.11.2021 г., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите, предмет на престъплението са възстановени до приключване на съденото следствие пред първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез залепване на влязлото в сила определение за одобряване на споразумението на таблото за обяви и съобщения в Община Несебър за срок от 20 /двадесет/ дни.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.М.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати чрез баща си Ц.В.Ч. с ЕГН ********** по сметка на Държавата, направените по делото разноски в размер на 125.22 лева /сто и двадесет и пет лева и двадесет и две стотинки/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 974/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.М.Д. мярка за неотклонение “Под надзор на родителя”.  
Д.М.Д.
В законна сила от 11.11.2013г.
30 Гражданско дело No 884/2013, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Д-Я "СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ"-ПОМОРИЕ С.В.М.,
М.Д.М.,
Г.А.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.10.2013г.
НАСТАНЯВА А.Г.И., ЕГН: ********** в приемното семейство на С.В.М., ЕГН: ********** и М.Д.М., ЕГН: ********** и двама с адрес *** със срок до настъпване на предвидените в закона основания за изменение или прекратяване на настаняването.  На основание чл.28, ал.3 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.  На основание чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето решението подлежи на обжалване пред БОС в седемдневен срок от обявяването му на страните.  Препис от решението, след влизането му в сила да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане”, гр.Поморие за сведение и изпълнение.  
В законна сила от 12.11.2013г.
31 АНД No 85/2013, IV състав Административни дела ЕВРИТА ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.3.2013г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 27-2703168/30.10.2012 г. на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „Е.” ЕООД /неправилно посочено като „Е.”, ЕИК ........1, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, представлявано от К.Д.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лева., като НАМАЛЯВА същото от 2000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 12.11.2013г.
32 АНД No 99/2013, I състав Административни дела ФЕНО ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 27-2703158/30.10.2012 г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София с което за нарушение на чл.140 ал.4 т.1 от КТ , на основание чл.416, ал.2 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на жалбоподателя „Ф.” ЕООД ЕИК : 102970752, със седалище и адрес на управление :гр.Обзор, ул.”Странджа” №8 , представлявано от управителя А.Т.Т. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева, като преквалифицира нарушението по чл.415в ал.1 от НК и на това основание налага на жалбоподателя наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 /триста/ лева.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 12.11.2013г.
33 Гражданско дело No 681/2012, I състав Други дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕСЕБЪР,
С.И.Т.,
Й.С.А.,
Е.С.Б.,
Е.Д.И.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2013г.
Р Е Ш И :    ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 577-Н/25.02.2009г., постановено от Общинска служба по земеделие гр.Н. по заявление вх.№ Ж646/18.11.1996г.,с което ОСЗ–Н. е възстановено правото на собственост на наследниците на Е. А.ова В. в съществуващи/възстановими/ стари реални граници на имот–лозе с площ 2.7 дка, находящо се в строителните граници на гр.Н., в местността „А.”,имот №51500.510.142 от кадастралния план, изработен през 2009г въз основа на протест от Окръжна прокуратура- Бургас.  ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие-гр.Н. за произнасяне по заявлението с вх. № Ж646/18.11.1996 г.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните,че е изготвено и обявено, ведно с препис от съдебния акт.  
В законна сила от 13.11.2013г.
34 ЧНД No 648/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Н.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 27.8.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Е. НИКОЛОВ Х. с ЕГН ********** наказания по НОХД № 886/2006г. на РС-Хасково, НОХД № 956/2006г. по описа на РС-Хасково, НОХД № 1179/2006г. на РС-Хасково и НОХД № 535/2006г. на РС-Девня, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Поправителен дом – гр.Бойчиновци.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, наложеното на Х. по НОХД № 886/2006г. на РС-Хасково, НОХД № 956/2006г. по описа на РС-Хасково и НОХД № 535/2006г. на РС-Девня, наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х. наказания по НОХД № 176/2008г. на РС-Пловдив, НОХД № 368/2008г. на РС-Пловдив, НОХД № 1067/2007г. на РС-Хасково, НОХД № 968/2008г. на РС-Пловдив, НОХД № 924/2008г. по описа на РС-Хасково, НОХД № 5278/2009г. по описа на РС-гр.Пловдив, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х. наказания по НОХД № 6/2010г. на РС-Кърджали и НОХД № 52/2010г. на РС-Хасково, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – осем месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х. наказания по НОХД № 290/2010г. на РС-Хасково, НОХД № 3043/2010г. на РС-Варна, НОХД № 772/2009г. на РС-Несебър и НОХД № 423/2013г. на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание – една година лишаване от свобода с ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което Х. следва да изтърпи общо – ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание – една година и четири месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х. наказания по НОХД № 1592/2011г. на РС-Хасково, НОХД № 698/2011г. на РС-Димитровград и НОХД № 643/2012г. на РС-Хасково, а именно – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание – три години лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което Х. следва да изтърпи общо – ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание – четири години лишаване от свобода, времето, през което осъденият Х. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, както и един ден задължане по ЗМВР, а именно – на 03.10.2011г. по НОХД № 1592/2011г. на РС-Хасково, както и времето, през което осъденият е изтърпявал наказание лишаване от свобода по присъдите, включени в съвкупността, считано от 03.10.2011г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 14.25 часа в присъствието на осъденото лице, неговият защитник и представителят на РП-гр.Несебър.  След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  Съдът УКАЗВА след влизане в сила на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Несебър и на Бюро „Съдимост” при РС-Хасково.  
Е.Н.Х.
В законна сила от 13.11.2013г.
35 АНД No 765/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
 ПРИЗНАВА Т.С.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, продавач в магазин за агропрепарати- гр.Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2013г., около 01.55 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на КПП Кошарица, в собствения си лек автомобил марка „БМВ” с ДК № ****, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорисково наркотично вещество- коноп с нетно тегло 1.544 грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 8.00 % на стойност 09.264 лева и коноп с нетно тегло 2.768 грама, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 7.00 % на стойност 16.608 лева, или общо нето тегло 4.312 грама, всичко на обща стойност 25.872 лева /двадесет и пет лева и осем седем две стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НПК в полза на Държавата останалата част от наркотичните вещества, предадени на съхранение в ЦМУ, отдел „МРР-НОП”- гр.София, както и опаковките от наркотичните вещества, които да бъдат унищожени, след влизане на решението в сила.    ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Т.С.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 75.98 лева (седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес за обвиняемия, а за РП- Несебър - от датата на съобщаването.    
Т.С.Д.
Мотиви от 31.10.2013г.
В законна сила от 13.11.2013г.
36 ЧНД No 975/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.М.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.11.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на Л.М.К. с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-2441/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.С.М. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 13.11.2013г.
37 НОХД No 976/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.М.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 976/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев– прокурор в РП-Несебър и адв.С.М. ***, назначена за защитник на подсъдимия Л.М.К. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА Л.М.К.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, телефон- 0885/ ...... за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2013г., около 19.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до автомивка „ Луксор”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф””, рег. № ...... с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно – 0.71 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 731/12.08.2013г., след като е осъден с влязла в сила присъда за същото деяние, поради което и на основание чл.343б, ал. 2, вр. ал. 1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес-***2 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет / месеца;   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия Л.М.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Л.М.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 09.08.2013г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.М.К. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 44,36 лева (четиридесет и четири лева и тридесет и шест стотинки), представляващи направени по делото разноски.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 976/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Л.М.К.
В законна сила от 13.11.2013г.
38 АНД No 632/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.9.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:   ПРИЗНАВА В.К.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2013 г., около 23,45 ч., на главен път І-9, посока Бургас- Варна, на КПП- разклон за с. Кошарица, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 310 от ЗКНВП- коноп с нетно тегло 0,371 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5,60 %, на стойност 2,22 лв., и коноп д нетно тегло 0,707 грама, със съдържание на активното вещество тетрахидроканабинол 8,90 % на стойност 4,24 лв., всичко на обща стойност 6,46 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 700 /седемстотин/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- останалата неизразходвана част от обект № 1 в размер на 0,071 гр. и от обект № 2- 0,407 гр., както и опаковките, в които се е съдържало веществото, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.К.С. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 82,12 лв. /осемдесет и два лева и дванадесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
В.К.С.
Мотиви от 26.9.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
39 АНД No 731/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.Й. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 25.10.2013г.
ПРИЗНАВА С.Й.Й., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2013г. около 22.15 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до хотел „****”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества- коноп с нетно тегло 0.300 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.25 % на стойност 1.80 лева и метаамфетамин с нетно тегло 0.064 грама, със съдържание на активното вещество 39.90 % на стойност 1.60 лева, всичко на обща стойност 3.40 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.Й.Й. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 79.83 лева (седемдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- 1 брой бял хартиен плик с мастилен печат на сектор БНТЛ, ОД на МВР- Бургас, съдържащ полиетиленов плик с опаковки от наркотичните вещества, който да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
С.Й.Й.
Мотиви от 6.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
40 АНД No 734/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.П. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 25.10.2013г.
ПРИЗНАВА С.М.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2013г. около 00.45 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до сградата на РС „ПБЗН”, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества- амфетамин с нето тегло 0.168 грама, със съдържание на основното вещество 2.30 %, на стойност 5.04 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.М.П. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 45.38 лева (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- запечатан плик, съдържащ хартиен свитък, който да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
С.М.П.
Мотиви от 6.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
41 АНД No 762/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.10.2013г.
ПРИЗНАВА Г.К.Г.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013г., около 00.20 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алея до Автогарата, в десен джоб на панталон, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество- коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 4,20 % и нетно тегло 3.721 на стойност 22.33 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г., като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорности НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА ) ЛЕВА в полза на Държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: останалата част от наркотичните вещества, намиращи се на съхранение в ЦМУ- гр.София, както и опаковките от същите, които да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК Г.К.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 55.32лв. (петдесет и пет лева и тридесет и две стотинки), представляващи направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и неговия защитник, а за РП- Несебър от уведомяването им.  
Г.К.Г.
Мотиви от 31.10.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
42 НЧХД No 800/2013, VI състав НЧХД С.В.С. М.К.М. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 25.10.2013г.
чл.289, ал.1, във вр. с чл.24, ал.4, т.4 от НПК. Ето защо, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 800/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 14.11.2013г.
43 Гражданско дело No 1140/2012, IV състав Други дела И.И.В. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.5.2013г.
ОСЪЖДА Пр. на РБ, със седалище гр. София, бул. „***, на основание чл. 4 във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3, ЗОДОВ, да заплати на И.И.В., ЕГН **********,***, сума в размер от 3000 (три хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди, последица от незаконосъобразното действие на Пр. на РБ по повдигане и поддържане на незаконно обвинение през периода 27.06.2006 г.- 13.07.2012 год., по които е било образувано НОХД № 515/2011 год. на РС- Несебър, приключило с постановяване на влязла в законна сила оправдателна присъда, ведно с обезщетение за забава върху главницата от 3000 лева, начиная от 13.07.2012 год. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 20 000 лв., ведно със законната лихва върху тази горница.  ОСЪЖДА Пр. на РБ, със седалище гр. София, бул. „***, на основание чл. 4 във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3, ЗОДОВ, да заплати на И.И.В., ЕГН **********,***, сума в размер от 1000 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за претърпените от ищеца имуществени вреди, съставляващи заплатено адвокатско възнаграждение по НОХД № 515/2011 год. на РС- Несебър, приключило с постановяване на влязла в законна сила оправдателна присъда, ведно с обезщетение за забава върху главницата от 1000 лева, начиная от 13.07.2012 год. до окончателното изплащане на вземането.  ОСЪЖДА Пр. на РБ, със седалище гр. София, бул. „***, на основание чл. 4 във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3, ЗОДОВ, да заплати на И.И.В., ЕГН **********,***, сумата от 201 лв. /двеста и един лев/, представляващи направени съдебно- деловодни разноски съобразни уважената част на исковете.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
В законна сила от 15.11.2013г.
44 НОХД No 985/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 15.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 985/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Калоянов от АК- гр.Сливен- защитник на подсъдимия Д.П.В. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.П.В.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2013 г., около 21.50 часа, в курортен комплекс „Сл.бряг”, общ. Несебър, обл. Бургаска, в Складовата база до склад „Стас и Нели”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес” с ДК№ ......, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 1869/05.12.2012 год. на Началника на ПП КАТ- гр.Сливен, влязло в сила на 18.02.2013 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 4, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 15 /петнадесет/ месеца, с периодичност на явяване два пъти седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /петнадесет/ месеца.  - Включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №985/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.    
Д.П.В.
В законна сила от 15.11.2013г.
45 Гражданско дело No 753/2012, V състав Искове по КТ ДЕЛТА ГРУП 2006 ООД М.С.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.4.2013г.
Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ДЕЛТА ГРУП – 2006” ООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.Н., ул.”Е.” № *, вх.*, ет.*, ап.*, представлявано от управителя А.М.Р., със съдебен адрес: гр.Б., ул.”А.В.” № **, вх.*, ет.* /чрез адв.К.Т. ***/ против М.С.Д. с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.207, ал.1, т.2 от КТ, за осъждане на ответницата Д. да заплати на ищцовото дружество сумата в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, представляваща част от общо претендираната сума в размер на 15 889,85 лева /петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки/, както и сумата от 250 лева /двеста и петдесет лева/, представляваща частична претенция за лихви, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба – 29.08.2012г. до окончателното изплащане на вземането, като неоснователен.  ОСЪЖДА „ДЕЛТА ГРУП – 2006” ООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.Н., ул.”Е.” № *, вх.*, ет.*, ап.*, представлявано от управителя А.М.Р., със съдебен адрес: гр.Б., ул.”А.В.” № **, вх.*, ет.* /чрез адв.К.Т. ***/ да заплати М.С.Д. с ЕГН **********,***, сумата общо в размер на 870 лева /осемстотин и осемдесет лева/, представляващи заплатени по делото разноски за експертиза и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – гр.Б..  
В законна сила от 17.11.2013г.
46 Гражданско дело No 896/2013, VI състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Е.Д.Е. АФРОДИТА БИЙЧ С ЕООД Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.11.2013г.
ОСЪЖДА „А.б.С” ЕООД с ЕИК ****, с адрес на управление: гр. Несебър, кв. „Пясъците” ****, представлявано от управителя С.И.М., да заплати на Е.Д.Е. с ЕГН **********,***, сумата от 486.76 лева (четиристотин осемдесет и шест лева и седемдесет и шест ст.), представляваща брутното трудово възнаграждение за м.юли 2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.09.2012 г. до окончателното й изплащане; сумата от 486.76 лева(четиристотин осемдесет и шест лева и седемдесет и шест ст.), представляваща брутното трудово възнаграждение за м.август 2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.10.2012 г. до окончателното й изплащане; сумата от 307.43 лева (триста и седем лева и четиридесет и три ст.), представляваща брутното трудово възнаграждение за м.септември 2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.11.2012 г. до окончателното й изплащане; сумата от 156.26 лева (сто петдесет и шест лева и двадесет и шест ст.), представляваща обезщетение по чл. 224, ал.1 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.09.2012 г. до окончателното й изплащане; сумата от 486.76 лева (четиристотин осемдесет и шест лева и седемдесет и шест ст.), представляваща обезщетението по чл. 222, ал.1 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.09.2013 г. до окончателното й изплащане.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 18.11.2013г.
47 НОХД No 845/2012, VI състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.С.,
Д.С.С.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 16.7.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, земеделски производител, за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.05.2011 г. около 06.30 часа, в местността „Юрта” в землището на с. Емона, общ. Несебър, в съучастие с Д.С.С. с ЕГН **********, като извършител, е причинил на Т.Г.К. с ЕГН ********** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на малеола на левия малък пищял и дисторзио- разтягане ставната капсула на глезена, довела до трайно затруднение движението на левия крак за срок от около два-три месеца, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.  ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, таксиметров шофьор, за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2011г. около 06.30 часа, в местността „Юрта” в землището на с.Емона, общ.Несебър, е причинил на Т.Г.К. с ЕГН ********** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на малеола на левия малък пищял и дисторзио- разтягане ставната капсула на глезена, довела до трайно затруднение движението на левия крак за срок от около два-три месеца, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като го признава за невинен по обвинението да е извършил деянието в съучастие като съизвършител с подсъдимия А.С.С.- чл. 20, ал.2 от НК и го оправдава по обвинението в тази му част.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Д.С.С. наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.С. с ЕГН ********** да заплати на Т.Г.К. с ЕГН ********** сумата от 3000 (три хиляди) лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на причинените му средни телесни повреди.  ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Г.К. с ЕГН ********** против Д.С.С. с ЕГН ********** граждански иск за обезщетение за неимуществени вреди от причинените средни телесни повреди в останалата му част до претендирания размер от общо 14 000 лева, както и предявения иск за солидарно осъждане на подсъдимия А.С.С. с ЕГН ********** за същата сума, и ПРЕКРАТЯВА производството по гражданския иск на Т.Г.К. против подсъдимите А.С.С. и Д.С.С. в частта му относно претендираното обезщетение в размер на 3 000 лева за неимуществени вреди от причинени леки телесни повреди.  ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.С. с ЕГН ********** да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 120 (сто и двадесет) лева, представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск.  ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Д.С.С. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 486.04 лева (четиристотин осемдесет и шест лева и четири ст.), представляващи разноски по делото.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
А.С.С.
Д.С.С.
Мотиви от 23.8.2013г.
В законна сила от 18.11.2013г.
48 АНД No 130/2013, I състав Административни дела В.К.Д. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.3.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-3-ЮИР-4/2013 от 21.01.2013 год. на Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район , с което на В.К.Д., ЕГН : ********** *** в качеството му на Главен архитект на Община Н. е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева на основание 232 ал.1 т.2 от ЗУТ , за нарушения по чл.145 ал.1 и ал.3; чл.144 ал.1 т.3 и чл.148 ал.4 от ЗУТ.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 18.11.2013г.
49 ЧНД No 614/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Р.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 22.8.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице Ж.Р.А., роден на *** ***, ЕГН *********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, понастоящем в Затвора Бургас общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 939/2012г., НОХД № 354/2012г. и НОХД № 285/2013 г., трите по описа на Районен съд- Несебър, и НОХД № 490/2013 г. на Окръжен съд- Бургас, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание с лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1, вр. чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 и чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание времето, през което осъденият Ж.Р.А. е бил задържан и е изтърпявал наказание лишаване от свобода за деянията по горепосочените присъди, считано от 12.12.2012 г.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Ж.Р.А.
В законна сила от 18.11.2013г.
50 Гражданско дело No 337/2010, IV състав Вещни искове И.К.К. А.Б.А.,
П.В.Д.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.5.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Б.А., ЕГН **********,***, и П.В.Д., ЕГН **********,***, че И.К.К., ЕГН **********,***, е собственик на 600/874 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор ***.502.284, с административен адрес с. Кошарица, община Несебър, м. „Чолакова чешма”, целия на площ от 874 кв.м., трайно предназначение не територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за вилна сграда, съседи: ***.15.88, ***.15.6, ***.502.285, ***.502.282, ***.502.283, ведно с построената в него сграда с идентификатор ***.502.284.1 със застроена площ от 175 кв.м., брой етажи: 3, предназначение- вилна сграда- еднофамилна.  ОСЪЖДА А.Б.А., ЕГН **********,***, и П.В.Д., ЕГН **********,***, да предадат на И.К.К., ЕГН **********,***, владението върху 600/874 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор ***.502.284, с административен адрес с. Кошарица, община Несебър, м. „Чолакова чешма”, целия на площ от 874 кв.м., трайно предназначение не територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за вилна сграда, съседи: ***.15.88, ***.15.6, ***.502.285, ***.502.282, ***.502.283, ведно с построената в него сграда с идентификатор ***.502.284.1 със застроена площ от 175 кв.м., брой етажи: 3, предназначение- вилна сграда- еднофамилна.  ОСЪЖДА А.Б.А., ЕГН **********,***, и П.В.Д., ЕГН **********,***, да заплатят на И.К.К., ЕГН **********,***, сумата от 1893,10 лв. /хиляда осемстотин деветдесет и три лева и десет стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 19.11.2013г.
51 АНД No 251/2013, IV състав Административни дела А.Г.П. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,ДНСК Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.5.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-9-ЮИР-10/13.02.2013 г. на Началник на РДНСК, Югоизточен район, с което за нарушение по чл. 143, ал.1, т.4, чл.142, ал.5, т.7 и т.8 и чл.144, ал.1, всички от ЗУТ, на основание чл.232, ал.1, т.2 от същия закон, на А.Г.П., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 5 000 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 19.11.2013г.
52 АНД No 268/2013, II състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.5.2013г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 478/22.10.2012г. на Кмета на Община Несебър, с което на Д.Р.Р. с ЕГН – **********, съдебен адрес *** чрез адв.К.Т. е наложено наказание глоба в размер на 800лв. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 19.11.2013г.
53 АНД No 566/2013, IV състав По ЗД по пътищата Н.О.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.10.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1493/28.05.2013 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на Н. О.Ш., ЕГН **********, живущ ***, са му наложени наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 месеца.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 19.11.2013г.
54 АНД No 764/2013, I състав Административни дела ВАЛЕНТИН 29 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.10.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд  РЕШИ:      ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № БХ 168/21.08.2013г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните- Бургас към БАБХ и МЗХ, с което за нарушение на чл.12 ал.1 от Закона за храните, на основание чл.42 ал.2 от ЗХ, на „В. **”ЕООД, ЕИК:******, със седалище и адрес на управление: гр.Н., „С.в.” №2, ап.12, представлявано от М.К.Ч., ЕГН: **********-управител и едноличен собственик на капитала е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 2000 /две хиляди/ лева.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 19.11.2013г.
55 ЧНД No 954/2013, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК И.З.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 5.11.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 04.10.2013 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър в частта, с която е прекратено наказателното производство по ДП № 14-1151/2013 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър по отношение на деянието по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК, като ОТМЕНЯ постановлението в частта досежно прекратяване на наказателното производство за деянието по чл.131, ал.1, т.4 вр. чл.130, ал.1 от НК.  ВРЪЩА делото на РП- Несебър със задължителни указания относно прилагането на закона.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.  
В законна сила от 19.11.2013г.
56 НОХД No 992/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Л.К.,
К.И.С.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 19.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 992/2013г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.М.Д. ***, назначен за защитник на подсъдимия В.Л.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА В.Л.К.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, строителен работник в „****” ООД- гр.Русе, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2013година за времето между 15.30ч. до 17.00ч. в к.к.”Слънчев бряг”, от градинка, находяща се в к-с „Стария възел”, зад блок 3/три/ в съучастие с К.И.С., като съизвършител отнел чужди движими вещи: брезентова чанта на стойност 8,/осем/ лева, мобилен телефон марка „Ериксон” на стойност 50 /петдесет/лева, мобилен телефон марка „Нокиа”, модел 100, на стойност 38 /тридесет и осем/лева, мобилен телефон марка „Алкател”, на стойност 24 /двадесет и четири/ лева, секретен ключ за жилище на стойност 3 /три/ лева, секретен ключ за гараж на стойност 3 /три/ лева, ключ за аларма за лек автомобил марка „Опел Зафира”, на стойност 50 /петдесет/ лева и сумата от 30 /тридесет/лева, всички вещи на обща стойност 206 лв. /двеста и шест/лева, от владението на Д. В. И. от гр.Несебър, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд част от откраднатите вещи са върнати, а останалите заместени с тяхната равностойност, поради което и на основание чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вp.с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от 9 /девет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 / сто и петдесет/ часа за срок от 1 година.  ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 992/2013г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия К.И.С., съгласно което:   ПРИЗНАВА К.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- гр.Белене, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че 02.05.2013година за времето между 15.30ч. до 17.00ч. в к.к.”Слънчев бряг”, от градинка, находяща се в к-с „Стария възел”, зад блок 3/три/ в съучастие с В.Л.К., като съизвършител отнел чужди движими вещи: брезентова чанта на стойност 8,/осем/ лева, мобилен телефон марка „Ериксон” на стойност 50 /петдесет/лева, мобилен телефон марка „Нокиа”, модел 100, на стойност 38 /тридесет и осем/лева, мобилен телефон марка „Алкател”, на стойност 24 /двадесет и четири/ лева, секретен ключ за жилище на стойност 3 /три/ лева, секретен ключ за гараж на стойност 3 /три/ лева, ключ за аларма за лек автомобил марка „Опел Зафира”, на стойност 50 /петдесет/ лева и сумата от 30 /тридесет/лева, всички вещи на обща стойност 206 лв. /двеста и шест/лева, от владението на Д. В.И. от гр.Несебър, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд част от откраднатите вещи са върнати, а останалите заместени с тяхната равностойност, поради което и на основание чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вp.с чл.20, ал.2, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от 9 /девет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 / сто и петдесет/ часа за срок от 1 година.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Л.К. и К.И.С. с посочени по-горе самоличности да заплатят по равно в полза на Държавата, направените по делото разноски общо в размер на 70.00 лева /седемдесет лева/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 992/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатите споразумения, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетите спрямо К. и С. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Л.К. мярка за неотклонение “Подписка”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо К.И.С. мярка за неотклонение “Подписка”.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
В.Л.К.
К.И.С.
В законна сила от 19.11.2013г.
57 Гражданско дело No 816/2013, VI състав Други дела СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА "СТЕЛА" Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 28.10.2013г.
ВРЪЩА исковата молба с вх. № 6843/04.09.2013 г., подадена от „С. ЕООД с ЕИК 1...., с адрес: гр. Стара Загора, ул. „К....., партер, представлявано от управителя С. Д.Б. Д.а, против Етажната собственост на сграда с административен адрес: гр. Несебър, ул. „От...вх. „Славянски дом”.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 816/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 20.11.2013г.
58 Гражданско дело No 822/2013, V състав Други дела П.А.С.,
В.А.А.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.10.2013г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № Ж894 от 28.07.2006г. на ОСЗГ – гр.Несебър, постановено по преписка с вх.№ с вх.№ Ж894 от 12.07.2006г.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 20.11.2013г.
59 Гражданско дело No 1008/2013, IV състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.11.2013г.
НАСТАНЯВА А.Т.М., ЕГН **********, в семейството на своята баба Т.Х.М., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Х.К.”, № 4а и настоящ адрес с. Тънково, ул. „К.”, № 1, за срок от три години.  Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане”- гр.Поморие.  Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
В законна сила от 20.11.2013г.
60 АНД No 736/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.10.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:   ПРИЗНАВА С.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2013 г., около 22,10 ч., в КК „Слънчев бряг”, в близост до дискотека „Мания”, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 310 от ЗКНВП- коноп с нетно тегло 0,509 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5,50 %, на стойност 3,05 лв., и коноп с нетно тегло 0,828 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 6,10 %, на стойност 4,97 лв., всичко с общо тегло 1,337 гр. на обща стойност 8,02 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лв.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, а именно от обект № 1- 0,209 гр., от обект № 2- 0,528 гр., както и опаковките в които се е съдържало веществото, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.И.И. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 73,38 лв. /седемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
С.И.И.
Мотиви от 31.10.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.
61 АНД No 808/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.10.2013г.
ПРИЗНАВА А.П.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2013 г., около 22,30 ч., в с.Оризаре, по ул. „****”, в близост до дом № 44, управлявал МПС- лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ****, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 5652/10.12.2012 г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР- Бургас, влязло в сила на 18.01.2013 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
А.П.М.
Мотиви от 31.10.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.
62 АНД No 851/2013, IV състав По ЗД по пътищата З.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2013г.
НП-отменено на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1099/14.05.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на З.И.Г., ЕГН **********,***, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.11.2013г.
63 АНД No 902/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.Р. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.11.2013г.
ПРИЗНАВА Д.Д.Р.- роден на ***г***, ЕГН **********, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, пенсионер по болест, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2010 г., в град Н., пред нотариус Л.Ч. с район на действие Районен съд Н., вписана под № 600 в Нотариалната камара на РБ., при изповядване на нотариален акт № 89 за покупко-продажба на недвижим имот- поземлен имот с идентификатор 61056.501.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Р., общ.Н., съпружеска имуществена общност с Р.В.Ч. от гр.Д., съзнателно се ползвал от нестински частни документи- Пълномощно с упълномощен Д.Д.Р. и упълномощител Р.В.Ч., с нотариална заверка на подписа рег. № 2104/06.04.2010 г., Декларация по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с нотариална заверка на подписа, рег. № 2106/06.04.2010 г., Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с нотариална заверка на подписа, рег. № 2107/06.04.2010 г., като за самото съставяне на неистинските частни документи от него не може да се търси наказателна отговорност- престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Б..  
Д.Д.Р.
Мотиви от 7.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.
64 Гражданско дело No 373/2013, IV състав Други дела Ф.Р.И.,
Х.И.И.
ОБЩИНА БУРГАС,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.8.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Бургас, че И.Х. И., ЕГН **********, родена на *** г. в 02,45 ч., е починала на 23.01.2009 г. в 23,00 ч. в „Многопрофилна болница за активно лечение” АД- гр. Бургас.  След влизане в сила на решението да се изпрати препис на Община Бургас и Община Несебър за отбелязване в регистрите на населението.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 21.11.2013г.
65 НОХД No 201/2013, IV състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 5.11.2013г.
ПРИЗНАВА С.К.М., роден на *** *** Търново, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че за периода от началото на м.септември 2008 година до 17.09.2008 година, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 2 726.23лв. /две хиляди семедстотин двадесет и шест лева и двадесет и три стотинки/ използвал неосведомеността на свидетелите А.Я.Д., С.Д.Д., М.Д.М., А.Х., И.Й.И., Д.Д.Д., Р.Г. Р. - К., Б.Д.Г., М.К.Н. и в качеството му на „шофьор на лек автомобил” към „Ж. *** получил от тях във връзка с установената практиката между представляваните от тях търговци и „Ж. *** отчетени парични суми от продажбата на вестници и списания, собственост на „Ж. *** от търговски обекти на територията на общ.Несебър, както следва:   - В началото на м.септември 2008 год., на неустановена дата от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в с.Р., в хранителен магазин „Елвира” - сумата от 190.00 лева от С.Д. *** в качеството му на представител на ЕТ „ К. - С.Д.„***;   - На 06.09.2008 год. от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в с.Р., в хранителен магазин „Д.” - сумата от 751.97 лева от Б.Д.Г. в качеството и на представител на ЕТ ”Д. – Г.С.”, гр.А., общ.Поморие;   - На 07.09.2008 год. от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в с.Р., в хотел „М.”, ул.”Н.”, №1 - сумата от 308.38 лева от М.Д. *** в качеството и на представител на «М.» – ООД – с. Р., общ.Несебър;   - На 07.09.2008 год. от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в с.Р., в хранителен магазин „Л.» - сумата от 506.52 лева от Р.Г. ***, в качеството и на представител на ЕТ „С. - Р. К.”;   - На 10.09.2008 год от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в с.Р., ул."К.", №.. в хранителен магазин "Маями", стопанисван от фирма ЕТ "Ипселон - 2004 А.Д." - сумата от 82.76 лева от А.Я.Д. *** в качеството му на представител на ЕТ » Ипселон – 2004 А.Д.»;   - На 13.09.2008 год. от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в курортен комплекс ”Сл.бряг”, хотел "Б.Д.С.", магазин "Д." - сумата от 233.95 лева от Д.Д.Д. *** в качеството му на представител на ”Д. ***;   - На 14.09.2008 год. от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в с.Р., в хранителен магазин "О." - сумата от 62.31 лева от И.Й. ***, в качеството му на представител на ЕТ „Авто О. - И.”***;   - На 14.09.2008 год. от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в гр.С.В., в хранителен магазин в комплекс "Къщите" - сумата от 350 лева от М.К.Н. *** в качеството и на представител на ЕТ „М. – М.К.”;   - На 17.09.2008 год. от обект за продажба на вестници и списания, находящ се в курортен комплекс ”Слънчев бряг” в хранителен магазин "Ф." - сумата от 240,34 лева от Й.А.Х. от гр.Несебър в качеството му на представител на «И. - 8284» ООД – гр.А. и с това причинил имотна вреда в размер на 2 726,23 (две хиляди седемстотин двадесет и шест лева и двадесет и три стотинки) на „Ж. ***, представлявано от Ж.Д. ***, поради което и на основание чл. 304 от НПК, го ОПР.ВА по повдигнатото му обвинение по чл.209, ал.2, предл.трето, вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 НК.   ОТХВЪРЛЯ, на основание чл.45 от ЗЗД, предявеният от «Ж. *** против С.К.М. граждански иск за сумата от 2726,23 лева, представляващи нанесени на дуржеството имуществени вреди.   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.    
С.К.М.
Мотиви от 30.12.2013г.
В законна сила от 21.11.2013г.
66 НОХД No 1003/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.11.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът      ОПРЕДЕЛИ:      ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1003/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия В.В.Д. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв. Б. Божинов споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.В.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, месторабота „Сат Комерс” ООД- гр.Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2013 г., около 04.20 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея, в близост до хотел „Авеню”, управлява МПС- л.а. „Опел”, модел „Вектра” с ДК № А **** КТ, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 5943/03.01.2013 г. на Началник група „ПП” към ОДМВР- Бургас, влязло в законна сила на 28.03.2013 г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал.3, т.1 и т.2, вр. ал. 4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 (седем) месеца с периодичност два пъти седмично.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.   - поправителен труд, който да се изпълнява по местоработата за срок от 4 (четири) месеца с удръжки върху трудовото възнаграждение в размер на 15% (петнадесет процента), платими в полза на Държавата.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1003/2013 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:      След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо В.В.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.  
В.В.Д.
В законна сила от 21.11.2013г.
67 ЧГД No 1070/2013, IV състав Съдебни поръчки СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.11.2013г.
С оглед изпълнение на съдебната поръчка, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 1070/2013г. по описа на Районен съд- Несебър.   ЗАВЕРЕН препис от протокола да се изпрати на Софийски районен съд за прилагане по гр.дело №17369/2013г., второ гражданско отделение, 69-ти състав.  
В законна сила от 22.11.2013г.
68 АНД No 1092/2012, IV състав Административни дела ПОЛИС ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № БХ 566/27.11.2012 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/- гр.Бургас, с което за нарушения на чл.12, ал.1 и чл.18, ал.1, двете от Закона за храните /ЗХ/, на „П.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: с.Д., общ.П., ул.”В.Л.”, № .., представлявано от управителя О.К.Ф., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на общо 5000 лв. /2000 лв. за първото нарушение и 3000 лв. за второто/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 22.11.2013г.
69 АНД No 74/2013, I състав Административни дела ПРИ ХЪШОВЕТЕ ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-2703163/30.10.2012 г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София с което за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на П.Х.”ЕООД ЕИК : 2......... със седалище и адрес на управление : гр.Плевен, ул.”Браила” № 17, ап.2, представлявано от управителя В.А.Х. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 22.11.2013г.
70 АНД No 127/2013, V състав По ЗД по пътищата А.И.У. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4430 от 27.12.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2, предл.първо от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.И.У. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение на чл.20, ал.2, предл.първо от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 22.11.2013г.
71 АНД No 128/2013, VI състав Административни дела Ж.Й.Г. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 19.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-2-ЮИР-3/21.01.2013 на началника на РДНСК- Бургас, с което на основание чл. 232, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено на Ж.Й.Г. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 5 000 лева, за нарушение по чл. 221, ал.4, във вр. с чл. 221, ал.5 от ЗУТ, за това, че за времето от 02.01.2013 г. до 03.01.2013 г., в качеството си на началник на отдел “Устройство на територията” в Община Несебър несвоевременно е предоставила изисканата документация на работната група на РО НСК- Бургас, извършваща служебна проверка по реда на чл. 156 от ЗУТ на разрешение за строеж № 68/21.12.2012 г. за “Еднофамилни жилищни сгради и жилищна сграда за сезонно ползване с обекти за обществено обслужване”- етапно изграждане-първи етап-36 еднофамилни жилищни сгради тип “А1”, “А2”, “Г1” и “Г2”, втори етап- 32 еднофамилни жилищни сгради тип “А1”, “А2”, “Г1” и “Г2”, трети етап- 16 еднофамилни жилищни сгради тип “А1”, “А2”, “Б1”, “Б2”, “Г1” и “Г2”, четвърти етап- 38 еднофамилни жилищни сгради тип “А1”, “А2”, “В1” и “В2” в поземлен имот с идентификатор 51500.204.152 по кадастралната карта на гр. Несебър, местността “Кокала”, предвид кратките срокове за произнасяне по законосъобразността на издаденото разрешение за строеж, с което е възпрепятствала работата на компетентния орган при изпълнение за служебните задължения.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
В законна сила от 22.11.2013г.
72 АНД No 384/2013, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Д.С.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.6.2013г.
и на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 026940 от 22.06.2012г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма /ЗТ-отм./, на Д.С.А. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ/отм./; на основание чл.86 от ЗТ/отм./, на А. е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ/отм./ и на основание чл.86 от ЗТ/отм./, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.46, т.4 от ЗТ/отм./.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 22.11.2013г.
73 АНД No 552/2013, IV състав Административни дела В.Н.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.10.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 714/12.11.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.4, ал.1, т.7 от Наредба № 2 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на В.Н.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 400 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 22.11.2013г.
74 ЧНД No 1004/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.11.2013г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на М.М.Х. с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 14-2332/2012г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.М.Д. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.11.2013г.
75 НОХД No 1007/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.Д. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 22.11.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1007/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Калина Георгиева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия С.Й.Д. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което:  ОБВИНЯЕМИЯТ С.Й.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 14.00 ч. на 19.11.2013 година до 10.30 ч. на 20.11.2013 година, от помещение тип „мазе”, намиращо се в частен дом, находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. „Л.К.” № **, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- демонтиране на гумено уплътнение и ограничителни алуминиеви профили от входна врата на помещението и чрез използване на техническо средство- ножовка, за да осъществи описания демонтаж, при условията на опасен рецидив е отнел чужда движима вещ, а именно велосипед марка „SPECIALIZED HARDROC SPORT” „Спейшъл Айс”, на стойност 653.60 лева (шестстотин петдесет и три лева и шестдесет стотинки) от владението на Емил Трайков Атанасов от гр. Несебър, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а”, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 (десет) месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С.Й.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 111.12 лева (сто и единадесет лева и дванадесет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 1007/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Д. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия С.Й.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
С.Й.Д.
В законна сила от 22.11.2013г.
76 Гражданско дело No 439/2013, VI състав Облигационни искове МОДЕРН ПРОПЪРТИ ООД Е.Х. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 7.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 439/2013г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.  
В законна сила от 25.11.2013г.
77 АНД No 81/2013, I състав Административни дела И.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №02-295/30.10.2012 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол”, Югоизточна България , с което е наложено на И.И.Д., ЕГН:**********,*** административно наказание: „глоба” в размер на 800/осемстотин/лева на основание чл.чл.59 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за нарушение па чл.19,ал.3,т.3 от ЗРА.    Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 25.11.2013г.
78 АНД No 164/2013, II състав По ЗД по пътищата Г.Г.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.3.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 4445/02.01.2013г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Г.Г.Е. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.315, ал.1,т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв./четиристотин/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.11.2013г.
79 ЧНД No 891/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 7.11.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.Ц.Г. с ЕГН ********** по НОХД № 100/20..г. и НОХД № 378/20..г., двете на РС-Поморие, НОХД № 444/20..г., НОХД № 957/20..г., НОХД № 55/20..г., НОХД № 189/20..г. и НОХД № 348/20..г., всички по описа на РС-Н., а именно – ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – осемнадесет месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г. наказания по НОХД № 294/20..г. и НОХД № 373/20..г., двете по описа на РС-Н., а именно – ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание – десет месеца лишаване от свобода с ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което Г. следва да изтърпи общо – ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание – петнадесет месеца лишаване от свобода, времето, през което осъденият е изтърпявал наказание лишаване от свобода по присъдите, включени в съвкупността, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
М.Ц.Г.
В законна сила от 25.11.2013г.
80 ЧНД No 983/2013, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.К.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 25.11.2013г.
на основание чл.244, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 05.11.2013 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за спиране на наказателното производство по ДП № 14- 602/2013 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър, образувано срещу неизвестен извършител.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
81 НОХД No 1008/2013, VI състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Г. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 25.11.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1008/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия И.Н.Г. и неговия защитник адв. Н.Р., съгласно което:  ОБВИНЯЕМИЯТ И.Н.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, понастоящем в Затвора- Бургас, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.01.2013 г. около 02.00 часа в гр. Варна, на ул. „......................................... пред блок № 135, чрез разрушаване на преграда- счупване стъклото на задна лява врата на лек автомобил „L=***” с per. № СС 0740 СС и чрез използване на специален начин- стартиране на автомобилния двигател чрез свързване на електрически проводници, находящи се под волана, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство- лек автомобил „L=***” с per. № CC 0740 СС, от владението на Христо Илиев Вълчанов с ЕГН **********, без неговото съгласие, с намерение да го ползва, след което го изоставил без надзор в сухо речно корито на около 2 км западно от гр. Обзор, общ. Несебър, и е последвала повреда на превозното средство на стойност 67.00 лева, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 12 (дванадесет) месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в Затвор.  ОСЪЖДА И.Н.Г. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 231.44 лева (двеста тридесет и един лева и четиридесет и четири ст.), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 1008/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г. мярка за неотклонение и като счете, че не са налице основания за нейното изменяване или отменяване, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия И.Н.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
И.Н.Г.
В законна сила от 25.11.2013г.
82 Гражданско дело No 580/2013, I състав Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на ЗАД “ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ”-АД София, ЕИК :***, със седалище и адрес на управление : *** представлявано от Д.Н.М. и К.С.В.-членове на УС, чрез пълномощника ю.к.Екатерина Андонова Андонова, срещу ОБЩИНА НЕСЕБЪР, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, БУЛСТАТ ***, представлявана от Кмета Н.Димитров с който се иска да бъде осъдена ОБЩИНА НЕСЕБЪР да заплати на ищцовото дружество сумата от 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева,от които сума в размер на 710 лева представляваща изплатено застрахователно обезщетение, сумата от 15 лева – ликвидационни разходи по щета №116971/26.06.2008г. , ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, както и иска за заплащане на съдебните разноски по делото, включително юрисконсултско възнаграждение , като неоснователен и недоказан.  Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 26.11.2013г.
83 Гражданско дело No 885/2013, VI състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ С.В.М.,
М.Д.М.,
Г.А.И.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 4.11.2013г.
НАСТАНЯВА детето С.Г. И. с ЕГН **********, **.03.2003 г. в гр. Пловдив от майка Г.А.И. с ЕГН **********, в доброволно приемно семейство С.В.М. с ЕГН ********** и М.Д.М. с ЕГН **********, двамата с адрес:***, до навършване на пълнолетие от детето.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 26.11.2013г.
84 АНД No 42/2013, IV състав Административни дела ПЕТРОВ И ПЕТЕРС ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2305983/07.12.2012 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „П.и П.” ООД, ЕИК 838102540, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа”, № 82, представлявано от П.Х.П., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 26.11.2013г.
85 АНД No 181/2013, V състав По ЗД по пътищата Г.Г.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4444 от 02.01.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Г.Г.Е. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.20, ал.2, предл.първо от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.първо от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.    
В законна сила от 26.11.2013г.
86 АНД No 629/2013, IV състав По ЗД по пътищата Х.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 25.10.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1510/31.05.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.102, предложение първо от ЗДвП, на Х.С.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.11.2013г.
87 ЧНД No 664/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК С.А.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 13.9.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.А.С., ЕГН **********, по НОХД № 437/1999 г. на ОС- Русе и НОХД № 276/2001 г. на РС- Бяла, а именно „Глоба” в размер на 100 лв.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.А.С., ЕГН **********, наказания по НОХД № 814/06г. на РС- Пловдив, НОХД № 3273/06г. на РС- Бургас, НОХД № 957/06г. на РС- Сливен, НОХД № 656/07г. на РС- Пловдив, и НОХД № 5406/07г. на СРС, а именно 3 години „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор.  ОПРЕДЕЛЯ, основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.А.С., ЕГН **********, НОХД № 406/2008 г. на БРС и НОХД № 211/2007 г. на РС- Несебър, а именно- седем месеца „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в Затвор.  ОПРЕДЕЛЯ, на основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.А. С., ЕГН **********, наказания по НОХД № 4285/2010 г. на РС- Варна и НОХД № 504/2013 г. на РС- Несебър, а именно- 11 месеца „Лишаване от свобода”, което следва да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.  ПРИСПАДА, на основание чл. 25, ал.2 от НК, времето, през което С.А.С., ЕГН **********, е търпял наказание „Лишаване от свобода” и е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по цитираните по- горе присъди.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.      Определението бе обявено в присъствието на всички страни в 14.20 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 26.11.2013г.
88 АНД No 831/2013, I състав Административни дела РАЯ ЕМИ ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.11.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-2002992/28.08.2013г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”,гр.София, с което за нарушение на чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските , на осн.чл.399 и чл.416 ал.5 от КТ, вр.чл.415в, ал.1 от КТ на „.Е.”ЕООД, ЕИК:........., седалище и адрес на управление гр.К., ул.”И.” №.., вх.Д, ет.1, ап... ,представлявано от С.К.-управител е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 лв. /триста/ лева.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.11.2013г.
89 АНД No 833/2013, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОВЕРТУРС ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.11.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 101/2013 от 16.08.2013 год. на Кмета на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЕИК:......... с което на „О.” ЕООД, ЕИК: ........., със седалище и адрес на управление: гр.И., ул.”В.” №1, ет.1, представлявано от С.Г. – управител е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.125, във вр.с чл.129 от Наредба №6 на Общински съвет гр.Несебър , за нарушение по чл.13 ал.1, т.3 от Наредба №6 на Общински съвет Несебър.  ОТХВЪРЛЯ искането на О.” ЕООД, ЕИК: ........., със седалище и адрес на управление : гр.И., ул.”В.” №1, ет.1, представлявано от С.Г. – управител за присъждане на разноски в настоящото производство.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 26.11.2013г.
90 АНД No 895/2013, I състав По ЗД по пътищата А.В.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.11.2013г.
на осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът  ОП РЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №895/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд - Бургас.    
В законна сила от 26.11.2013г.
91 Гражданско дело No 99/2013, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.В.Н. КМ-КОМЕРС-БГ ООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 31.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.В.Н. с ЕГН – ********** *** против „К.” ООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ж.к.**** – 86А, ет.4, ап.21, представлявано от К.П.П. претенции за незаплатена наемна цена за четири месеца считано от 01.10.2012г. до 01.02.2013г., по 834лв. месечно или общо 3336лв. за четиримесечния период, ведно с лихви за забавено плащане на наемната цена за същия период общо в размер на 2000лв.; неустойка в размер на 5000лв. за периода от 01.02.2013г.; заплащане на консумираната от наемателя за обекта и незаплатена ел.енергия за периода от 01.10.2012г. до 31.01.2012г. в размер на 1832лв..  Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщението пред Окръжен съд - Бургас.  
В законна сила от 27.11.2013г.
92 Гражданско дело No 155/2013, VI състав Облигационни искове Д.К.К.,
Х.К.А.,
С.Г.Я.,
В.М.П.,
Г.М.Я.,
Д.И.Я.,
Г.И.В.,
Н.И.Я.,
Г.Д.В.,
Н.Д.В.,
Н.Г.Х.,
В.Г.В.
Е.З.Б.,
С.Б.Б.,
И.Ф.М.,
М.Г.М.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 20.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 155/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 27.11.2013г.
93 АНД No 661/2013, I състав По ЗД по пътищата Т.Х.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.10.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1733/14.06.2013 г.. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на Т.Х.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване: ***сем.М. административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 /единадесет/ месеца , на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 11 месеца на 6 /шест/ месеца, считано от отнемане на свидетелството и размера на наложеното наказание „Глоба” от 1000 /хиляда/ лева на 500 /петстотин/ лева.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1733/14.06.2013 г.. на Началника на РУП – Несебър с което на основание чл.185, предл.първо от ЗДвП на Т.Х.Д., ЕГН ********** е наложено наказание „глоба” в размер на 20 /двадесет/ за нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП   ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част.   ОСЪЖДА Т.Х.Д., ЕГН **********, с адрес за призоваване: ***сем.М., да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 12.00 лв. /дванадесет лева/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 27.11.2013г.
94 АНД No 811/2013, V състав Административни дела Д.П.П. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОО "КД-ДАИ" БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.11.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000612 от 15.08.2013г. на Главен инспектор на ОО „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което на основание чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на Д.П.П. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.71, т.8 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 27.11.2013г.
95 АНД No 82/2013, IV състав Административни дела ТРОПИК-009-БОЖИДАР ЦВЕТКОВ ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.3.2013г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 25-2502072/07.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.408, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на ЕТ „Т.- 009- Б.Ц.”, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, представлявано от Б.Ц.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева, като на основание чл.415в от КТ, НАЛАГА на жалбоподателя административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 100 лв. /сто лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 28.11.2013г.
96 АНД No 90/2013, IV състав Административни дела В.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.3.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 417/16.10.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.53, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър, на В.Г.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  0Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 28.11.2013г.
97 НОХД No 560/2013, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Х.К. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 12.11.2013г.
ПРИЗНАВА Г.Х.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, управител на ЕТ „Г.- Г.К.”, за НЕВИНЕН в това, че на 20.07.2010 г. в гр. Н., в търговски обект- базар „Г.”, находящ се на ул. „Митрополитска”, е използвал в търговската си дейност като ЕТ „Г.-Г.К.”, като е предлагал за продажба, стоки, означени с регистрирани търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях, а именно: 174 броя тенис фланелки, 3 броя блузи с дълъг ръкав, 1.. броя потници и 4 броя спортни екипи- долнище и горнище, носещи знаци, сходни с регистрирани търговски марки „PUMA”, притежание на PUMA SE, DE, както и 58 броя тенис фланелки, 6 броя суитчъри, 35 броя дамски анораци и 63 броя мъжки анораци, носещи знаци, сходни с регистрирани търговски марки „G-Star”, притежание на Facton Ltd, NETHERLANDS, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК.  ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3 от НК предмета на престъпление, а именно: 232 броя тениски, три броя блузи с дълъг ръкав, 1.. броя потници, 4 броя спортни екипи от две части (долнище и горнище), 6 броя суитчъри и 98 броя анораци, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на присъдата.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Г.Х.К.
Мотиви от 12.12.2013г.
В законна сила от 28.11.2013г.
98 ЧНД No 964/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.О.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.11.2013г.
Производството по делото е образувано по предложение на РП Несебър за групиране на влезли в законна сила присъди по реда на чл.306, ал.1,т.1 от НПК, вр.чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК на осъдения Л.О.М., ЕГН: **********.  След като съдията-докладчик по делото сложи същото за разглеждане, установи, че междувременно спрямо лицето има и друго производство по същия ред, образувано по предложение на РП-Несебър – ЧНД № 962/13г. по описа на НРС, по което съдията-докладчик е насрочил делото за производство по чл.306, ал.1, т.1 о НПК .  Тъй като към момента в съда има две висящи производства с едни и същи страни и еднакъв предмет и производството по ЧНД № 962/13г. е образувано и насрочено преди да постъпи по подсъдност настоящото производство, то по-късно образуваното дело подлежи на прекратяване.  Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 964/13г. по описа на РС-Несебър.  След влизане в сила на Определението за прекратяване, материалите да се приложат по НЧД 962/2013г. по описа на НРС.  Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас.  
В законна сила от 28.11.2013г.
99 НОХД No 1016/2013, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Д.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 28.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1016/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимата К. и Е.Д.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА Е.Д.К. – родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, средно образование, разведена, неосъждана, собственик на ЕТ ”** – Е.К.”***, ЕГН **********, моб.телефон ****, за ВИНОВНА в това, че на 10.06.2013 година, в град Несебър, в търговски обект, находящ се на улица „**** ІІ”, №13, като ЕТ ”** – Е.К.”***, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, използвала в търговската си дейност, следните марки, обект на защита по ЗМГД, поставени /изложени/ за продажба, както следва: 152 броя /сто петдесет и два броя/ тенис – фланелки „PUMA”, 28 броя /двадесет и осем броя/ мъжки фланели „PUMA”, 41 броя /четиридесет и един броя/ мъжки потници „PUMA”, 11 броя /единадесет броя/ дамски сиутчъри „PUMA”, всички стоки носещи графично и словно изображение на знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знак марка „PUMA”,/ПУМА/, притежание на „PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT GERMANY” и идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, поради което и на основание по чл.172б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки:  - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7 /седем/ месеца с периодичност два пъти седмично;  - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца.  НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимата К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.   ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3, вр. с чл.53, ал.1, б.»а» от НК в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, представляващи 152 броя, /сто петдесет и два броя/ тенис – фланелки „PUMA”, 28 броя, /двадесет и осем броя/ мъжки фланели „PUMA”, 41 броя, /четиридесет и един броя/ мъжки потници „PUMA” и 11 броя, /единадесет броя/ дамски сиутчъри „PUMA”, които следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата Е.Д.К. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 180.00 /сто и осемдесет/ лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1016/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Е.Д.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-575/2010 година по описа на РУП- Несебър спрямо Е.Д.К. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  
Е.Д.К.
В законна сила от 28.11.2013г.
100 Гражданско дело No 1060/2013, V състав Развод по взаимно съгласие Г.Д.С.,
М.П.С.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 527 от 23.12.1984г. на Община Пловдив граждански брак между Г.Д.С. с ЕГН **********, с адрес: с.Капитан Андреево, общ.Пещера, обл.Пазарджик, ул.”*****” № 15 и М.П.С. с ЕГН **********,***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:  1.УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Д.Г. С., родена на ***г. с ЕГН **********, се предоставят на БАЩАТА Г.Д.С..  2.МАЙКАТА М.П.С. има право на лични контакти с детето Д., както следва:  - всяка първа и трета събота от 09.00 часа до 18.00 часа в неделя от месеца с преспиване;  - редуване на Коледните и Новогодишните празници между страните, като през четната календарна година детето бъде при майката през коледните празници, а през нечетната година детето бъде при майката през новогодишните празници;  - редуване на зимната ваканция и пролетната ваканция, като през четната година детето бъде при майката по време на зимната ваканция, а през нечетната година детето бъде при майката по време на пролетната ваканция;  - редуване на всички други официални празници – Великзен, Деня на освобождението на България от турско робство – 03 март, Гергьовден – 6 май, Деня на българската просвета и култура и славянска писменост – 24 май, Деня на съединението – 06 септември, Деня на независимостта на българия – 22 септември, като редуването започне от влизане в сила на решението за прекратяване на брака;  - един месец през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск.  3.МАЙКАТА М.П.С. се задължава да ЗАПЛАЩА на детето Д., действаща със съгласието на своя баща и законен представител МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лева /сто лева/, считано от датата на влизане в сила на решението за развод.  4.СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо жилищна сграда, находяща се в село Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик, ул.”*****” № 15, собственост на родителите на съпруга Г.Д.С., се предоставя за ползване на МЪЖА.  5.След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – К..  6.Съпрузите заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг след прекратяване на брака.  7.По време на брака съпрузите не са придобили недвижими имоти.  8.Всички движими вещи са поделени между съпрузите извънсъдебно и същите заявяват, че взаимни претенции за тях.  ОСЪЖДА М.П.С. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 72 лева /седемдесет и два лева/ за присъдената на детето Д. издръжка и допълнителна държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/ за разглеждане на молбата.  ОСЪЖДА Г.Д.С. с ЕГН **********, с адрес: с.Капитан Андреево, общ.Пещера, обл.Пазарджик, ул.”*****” № 15 да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър допълнителна държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/ за разглеждане на молбата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 29.11.2013г.
101 АНД No 835/2013, I състав Административни дела В.Я.П. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОО "КД-ДАИ" БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.11.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд      Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000574/08.08.2013 г. на Главен инспектор Й.Р...............в- Областен Отдел ”КД-ДАИ” гр.Бургас /определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което за нарушение на чл.18 т.5 от Наредба №34 от 06.12.1999г. на Министъра на транспорта на основание чл. чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено на В.Я.П., ЕГН:********** *** , съд.адрес: гр.Варна, ул.”А........... административно наказание „глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.   Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 29.11.2013г.
102 Гражданско дело No 1165/2012, II състав Други дела О.А.А. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КУРОРТНО-АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ЕМЕРАЛД РЕЗОРТ БИЙЧ И СПА",СГРАДА А Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.4.2013г.
на осн.чл.42, ал.2 от ЗУЕС, съдът    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията на проведеното на 01.12.2012г. Общото събрание на ЕС на сграда „А”-Е., находяща се в курортно-апартаментен комплекс „Е. Р. Б. и С.” с.Р., общ.Н. с административен адрес с.Р., ул.”М.” № **, община Н.  ОСЪЖДА Етажна собственост на на сграда „А”-Е., находяща се в курортно-апартаментен комплекс „Е. Р. Б. и С.” с.Р., общ.Н. с административен адрес с.Р., ул.”М.” № **, община Н. да заплати на О.А. А., гражданин на р.ф., род. на ***г. в Украйна, с адрес гр.М., р.ф., съдебен адрес за призоваване и уведомяване – гр.Б., ул.”С.” № **, чрез Руски информационен център в България ООД сумата от 150лв./сто и петдесет/ лева, представляваща заплатена държавна такса.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 30.11.2013г.