Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 196/2018, V състав БАБХ БОРА 54 ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ 131 от 20.11.2017г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, на „Б.5.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, УПИ І-7006, кв.20, представлявано от управителя К.Т.Т., със съдебен адрес:***, офис 4 /чрез адв.К.А. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.12 от ЗХ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 1.11.2018г.
2 АНД No 74/2018, III състав КАТ И.К.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-004005 от 15.11.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на И.К.А. с ЕГН **********,***: 1) за нарушение по чл.98, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лева на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП, и 2) за нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 280 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл. 2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2018г.
3 АНД No 186/2018, II състав ДИТ НИПИ-09 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0001538/26.01.2018г. на Директора на Д.И.п.т. ***, с което на „Н.“ ЕООД, ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Петранка Д.Д., съдебен адрес:***, офис № 1А за нарушение на чл.275, ал.1 от КТ, вр.чл.165а, т.2, вр.чл.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.413, ал.2 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2018г.
4 АНД No 301/2018, VI състав ДИТ СЕЛЕКТ МЮЗИК МЕДИЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0001534 от 26.01.2018г., издадено от директора на д. „И.п.т.”***, с което на „С.М.М.” ООД (към настоящия момент ЕООД), ЕИК 131312860, със седалище и адрес на управление в гр. Банкя, ж. к. кв. „Вердикал”, ул. „Райко Даскалов”, Стопански двор, склад, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда, за извършено нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 7 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 2.11.2018г.
5 НОХД No 1300/2018, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.И.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 17.10.2018г.
- на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, т.1 и 2 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяването два пъти седмично за срок от шест месеца. - Задължителни периодични срещи с пробационни служител за срок от шест месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимият Б.И.И. със снета по- горе самоличност, кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА. ОТНЕМА на основание чл. 172б, ал.3 от НК, иззетите като веществени доказателства, стоки в полза на Държавата, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Б.И.И. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата от 529.59 лева (петстотин двадесет и девет лева и петдесет и девет стотинки), представляващи направени в досъдебното производство разноски.
Б.И.И.
- на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, т.1 и 2 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяването два пъти седмично за срок от шест месеца. - Задължителни периодични срещи с пробационни служител за срок от шест месеца.
Мотиви от 25.10.2018г.
В законна сила на 2.11.2018г.
6 НОХД No 1958/2018, I състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Д.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 5.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1958/2018г. по описа на РС –Несебър, а именно Стела Мешова прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Д.К. със защитник адв.В. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Д.Д.К. - роден на ***г. във Донкастър, Англия, английски гражданин с паспорт № 526698343, издаден на 17.04.2015г., със средно образование, неженен, работещ като супервайзер във ВиК, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2018г., около 00:35 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в комплекс „Виктория Палас“ до външен бар на басейна чрез удари с юмрук на дясна ръка в лявата половина на лицето, в областта на окото и веждата, по хулигански подбуди, причинил на Цветан Десиславов Попов, ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕДЕМ месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. Подсъдимият Д.Д.К. - роден на ***г. във Донкастър, Англия, английски гражданин с паспорт № 526698343, издаден на 17.04.2015г., със средно образование, неженен, работещ като супервайзер във ВиК, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2018г., около 00:40 часа, до рецепцията на комплекс „Виктория Палас“ в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, чрез удар по лявата странична повърхност на главата, зад ушната мида, довел до оток зад същата и чрез изритване с крак в десния глезен, довел до оток на глезена, по хулигански подбуди, причинил на Красимир Йорданов Иванов, ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕДЕМ месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. Подсъдимият Д.Д.К. - роден на ***г. във Донкастър, Англия, английски гражданин с паспорт № 526698343, издаден на 17.04.2015г., със средно образование, неженен, работещ като супервайзер във ВиК, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.1018г., около 00:45 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в комплекс „Виктория Палас“, в коридор на 5-и етаж, по хулигански подбуди, чрез захапване със зъби на втори пръст на дясна длан, довело до разкъсни рани и чрез нанясяне на удари и ритници в областта на главата и тялото, довели до отоци, кръвонасядания и охлузвания по главата и тялото и разкъсна рана на главата, причинил на Кенеди Ръсел Ръдърфорд /Kennedi Russell Rutherford/, роден на ***г. във Великобритания, лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и 129/, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЕДИНАДЕСЕТ месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Д.Д.К. едно общо наказание, в размер на най-тежкото от наказанията за горепосочените три престъпления, а именно - лишаване от свобода за срок от ЕДИНАДЕСЕТ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЕДИНАДЕСЕТ месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Д.К. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 1127.56 лв. /хиляда сто двадесет и седем лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство: компакт дискове /л.38, л.43 от ДП/ да останат по делото до изтичане на срока му за съхранение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1958/2018 г. по описа на РС – Несебър, поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.Д.К. мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ определя възнаграждение в размер на 30 лева за преводача за извършения превод в съдебно заседание, което да се изплати от бюджетна сметка на съда. ПРОКУРОРЪТ: По сметка на РП Несебър да бъде присъдена и сумата от 21.00 лева, които сме направили днес, във връзка с извършен преводач в сградата на РП Несебър на подсъдимия параметрите на споразумението, обсъждането му и пътни разходи на преводача от Бургас. С оглед направените разходи в днешното съдебно заседание съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСЪЖДА Д.Д.К. със снета по делото самоличност да заплати сумата от 30.00 лева по сметка на РС Несебър за извършен превод в съдебно заседание . ОСЪЖДА Д. джеймсКнот със снета по делото самоличност да заплати сумата от 21,00 лева по сметка на РП Несебър за извършен превод. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Декларирам, че съм запознат със съдържанието на споразумението и протокола, и заявявам, че не желая да ми бъде издаден писмен превод на споразумението на разбираем за мен език. ДЕКЛАРАТОР: / Д.Д.К. / Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15,00 ч. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д.Д.К.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Д.Д.К. едно общо наказание, в размер на най-тежкото от наказанията за горепосочените три престъпления, а именно - лишаване от свобода за срок от ЕДИНАДЕСЕТ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЕДИНАДЕСЕТ месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 5.11.2018г.
7 НОХД No 726/2018, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.К.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 26.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №726/2018г. по описа на Районен съд Несебър. ВРЪЩА делото на прокурора съобразно допуснатите нарушения описани по-горе.
В законна сила на 6.11.2018г.
8 АНД No 754/2018, IV състав НАП ВИКТОРИЯ СТТ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 728/05.02.2018 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр. чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „В.С.” ЕООД, ЕИК *****със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Станислав Тодоров, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 6.11.2018г.
9 АНД No 963/2018, VI състав ДИТ МЕДИМАКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.10.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0001857 от 12.07.2018г., издадено от директора на д. „И.п.т.”***, с което на „М.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 7.11.2018г.
10 НОХД No 1885/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Ц.Ц. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 7.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1885/2018г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: РП-гр.Несебър и адв.Петър Атанасов от АК-гр. Бургас - упълномощен защитник на подсъдимия С.Ц.Ц., съгласно което: ПРИЗНАВА С.Ц.Ц. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, управител на „Съни глас 2000“ ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че: На 21.10.2018г. около 23:10 часа, в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на пътен участък срещу хотел „Северина“, в посока на движение от главен път Варна – Бургас към главна алея на к.к.Слънчев бряг, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил, марка ”Пежо Партнер”, с рег. № А 1501 КХ, след употреба на високорискови наркотични вещества, а именно – амфетамин (АМР) и метамфетамин (МЕТ), установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство – «Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия С.Ц.Ц. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия С.Ц.Ц. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият С.Ц.Ц. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 21.10.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложената към досъдебното производство един брой тестова касета “Drager Drug Test 5000 STK 6“, с фабр. № ARLJ-0204, референтен № 8319495, тест № 418, да бъде УНИЩОЖЕНА след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1885/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С.Ц.Ц. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Ц.Ц. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
С.Ц.Ц.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание - три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия С.Ц.Ц. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия С.Ц.Ц. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
В законна сила на 7.11.2018г.
11 Гражданско дело No 115/2016, VI състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.Й.Д. В.П.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 8.11.2018г.
ВПИСВА в съдебния протокол сключената между страните спогодба в следния смисъл: СЪДЕЛИТЕЛЯТ М.Й.Д., ЕГН ********** ***, се съгласява в негов дял да бъдат ПОСТАВЕНИ следните имоти: самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор № ***********.5.5 в гр. ********, ул. „Цар Симеон” № 51, находящ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот идентификатор № ***********, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - № ***********.5.1 и № ***********.5.6, под обекта – няма и над обекта - № ***********.5.7, с проектна площ от 15 кв. м., представляващ магазин 2А по приетата по делото съдебно-техническа експертиза, с пазарна стойност от 31 051 лв.; самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор № ***********.5.7 в гр. ********, ул. „**************, находящ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор № ***********, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - № ***********.5.3 и с № ***********.5.8, под обекта – № ***********.5.5 и над обекта – няма, с проектна площ от 17,50 кв. м., представляващ офис 2А по приетата по делото съдебно-техническа експертиза, с пазарна стойност от 26 927 лв. СЪДЕЛИТЕЛКАТА В.П. Г., ЕГН ********** ***, се съгласява в неин дял да бъдат ПОСТАВЕНИ следните имоти: самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор № ***********.5.6 в гр. ********, ул. „Цар Симеон” № 51, находящ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот идентификатор № ***********, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - № ***********.5.5, под обекта – няма и над обекта - № ***********.5.8, с проектна площ от 15 кв. м., представляващ магазин 2Б по приетата по делото съдебно-техническа експертиза, с пазарна стойност от 31 051 лв.; самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор № ***********.5.8 в гр. ********, ул. „**************, находящ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор № ***********, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - № ***********.5.7, под обекта – № ***********.5.6 и над обекта – няма, с проектна площ от 17,50 кв. м., представляващ офис 2Б по приетата по делото съдебно-техническа експертиза, с пазарна стойност от 26 473 лв. В.П. Г.: М.Й.Д.: РАЙОНЕН СЪДИЯ: Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала. С нея е уговорен допустим способ за ликвидиране на съсобствеността, поради което следва да бъде одобрена. Страните следва да бъдат осъдени да заплатят и държавни такси върху стойността на дяловете им в размер на 2 %. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба по гр.д. № 115/2016г. по описа на Районен съд Несебър в посочения по-горе смисъл. ОСЪЖДА М.Й.Д., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 1159,56 лева, представляваща държавна такса върху неговия дял за извършената съдебна делба. ОСЪЖДА В.П. Г., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Несебър сумата от 1150,48 лева, представляваща държавна такса върху нейния дял за извършената съдебна делба. СЪДЪТ, с оглед одобряването на спогодба между страните намира, че производството по делото следва да бъде прекратено. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 115/2016г. по описа на Районен съд Несебър. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
В законна сила на 8.11.2018г.
12 АНД No 121/2018, V състав ДИТ ПРЕСТИЖ ХОТЕЛС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-003893 от 27.10.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.София, с което за административно нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, на основание чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ на „П.Х.“ ЕООД с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Я. Янчов Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.
В законна сила на 8.11.2018г.
13 АНД No 134/2018, I състав ДИТ З.П. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-000849, издадено на 12.09.2016г. от инж. Любомир Димитров Владимиров, на длъжност Директор на ДИТ-СО, със седалище *** към ГД „ИТ“, с което за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на ЕТ "З.П.", ЕИК ....... със седалище и адрес на управление ***,представлявано от З.К.П. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 8.11.2018г.
14 АНД No 992/2018, I състав КАТ М.В.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.10.2018г.
ПОТВЪРДЖАВА наказателно постановление №18-0304-001559/02.07.2018 г. на издадено от НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР БУРГАС, РУ - НЕСЕБЪР., с което е наложено на М.В.Р., ЕГН: ********** административно наказание: „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.638 ал.3 от КЗ. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 8.11.2018г.
15 НОХД No 1491/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Р.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 8.11.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1491/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър, адв.П.- защитник на подсъдимия, и подсъдимия К.Р.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия К.Р.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, помощник-готвач в „Джи Ес Шанс“ ООД, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2018г. около 13.30ч. в гр.Обзор, обл.Бургас, по ул. „Славянска”, на около 100м. от бензиностанция „Лукойл", с посока на движение към гр. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген", модел „Голф", с рег.№ А 2540 МА, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол (ТНС 5) и амфетамин (AMP), установено по надлежният ред, чрез измерване с техническо средство - «Drage Drug Test 5000", с фабричен № ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 година за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС, поради което и на основание чл. 343б, ал.3 от НК вр с чл.55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 250 лв. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на К.Р.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 7 (седен) месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по админстративен ред от възможността да упражнява това право, считано от 11.04.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. Определението не подлежи на обжалване и протест. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимия К.Р.К. мярка за неотклонение „Подписка“. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. СЪДЪТ с оглед съдимостта на подсъдимия констатира, че са налице предпоставките за провеждане на производство по реда на чл. 306, ал. 1 НПК вр. чл. 383 НПК, във връзка с което следва да бъдат изслушани становищата на прокурора, защитника и подсъдимия. Така мотивиран и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, вр.чл. 25, ал. 1 и ал. 3, вр. чл. 23 НК съдът, ОПРЕДЕЛИ: НАЛАГА на подсъдимия К.Р.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, помощник-готвач в „Джи Ес Шанс“ ООД, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА по присъдите по НОХД №619/2018г. по описа на Районен съд Несебър и НОХД № 1491/2018г. по описа на Районен съд Несебър и ГЛОБА в размер на 1000 лв. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 от НК наложеното на К.Р.К. наказание по НОХД № 1491/2018г. по описа на Районен съд Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 7 (седен) месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по админстративен ред от възможността да упражнява това право, считано от 11.04.2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане в сила на определението преписи от него да се изпратят на НРП и на Бюро „Съдимост” към Бургас.
К.Р.К.
на основание чл. 343б, ал.3 от НК вр с чл.55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 250 лв. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на К.Р.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 7 (седен) месеца.
В законна сила на 8.11.2018г.
16 АНД No 1687/2018, I състав МОСВ С.Я.К. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БДЧР - ВАРНА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1687/18г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на настоящото определение, материалите по него да се приложат към НАХД №1564/2018г. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила на 8.11.2018г.
17 НОХД No 1968/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.Н.Р. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.11.2018г.
поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание 5 /пет/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Б.Н.Р. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Б.Н.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Б.Н.Р. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 03.11.2018г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1968 по описа за 2018г. на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Б.Н.Р. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.Н.Р. ЕГН: ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Б.Н.Р.
поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание 5 /пет/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Б.Н.Р. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Б.Н.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА.
В законна сила на 8.11.2018г.
18 Гражданско дело No 274/2018, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.В.Б. Т.П.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.6.2018г.
Така мотивиран, съдът Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявения от К.В.Б., ЕГН **********,***, срещу Т.П.Г., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 42, ал. 1 ЗЗД, за присъждане на сумата от 1855 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди – заплатени такси и разноски по изпълнително дело № 1068/2015г. на ЧСИ Таня Маджарова, претърпени от действията на ответника като представител без да има представителна власт, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК К.В.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Т.П.Г., ЕГН **********,***, сумата от 300 лв., представляваща направените в настоящото производство разноски – платено възнаграждение за един адвокат. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 9.11.2018г.
19 АНД No 18/2018, IV състав ДИТ Н.-А.А. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-001156/06.10.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.415в, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.403а, ал.1 от Кодекса на труда, на ЕТ „Наргис- А.А.”, ЕИК........, със седалище и адрес на управление ***, представляван от А.О.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 9.11.2018г.
20 АНД No 302/2018, IV състав ДИТ СЕЛЕКТ МЮЗИК МЕДИЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0001536/26.01.2018г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на „С.М.М.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *** ливади, представлявано от Георги Енчев, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, за административно нарушение на чл.281, ал.1 от КТ във връзка с чл.13, ал.1 и чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, вр. чл.2, ал.1 и чл.3 от същата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 9.11.2018г.
21 НОХД No 1056/2018, V състав Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Ф. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.11.2018г.
поради което и на основание чл.216, ал.1, предл. второ вр. с чл.26, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б“, вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 вр. ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, с явяване и подписване на подсъдимия Ф. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
П.Ф.
поради което и на основание чл.216, ал.1, предл. второ вр. с чл.26, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б“, вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 вр. ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, с явяване и подписване на подсъдимия Ф. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
В законна сила на 9.11.2018г.
22 АНД No 313/2018, III състав КАТ С.П.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 30.10.2018г.
ДОПУСКА тълкуване на диспозитива на Решение № 259 от 09.08.2018г., постановено по АНД № 313/2018г. по описа на Несебърския районен съд, който следва да се чете по следния начин: „ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002694 от 03.08.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на С.П.Д. с ЕГН **********,*** и в к.к. Слънчев бряг, квартал К., блок С., ап....: 1) за нарушение по чл.40, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 20 лева на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП, и 2) за нарушение по чл.123, ал.1, т.2, б.”а” от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 180 лева на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, и административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за 5 месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 10.11.2018г.
23 АНД No 931/2018, II състав НАП ВА СИ НИ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.10.2018г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1702/01.08.2017г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „В.С.Н.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Г.Д. на основание чл.182, ал.2 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно, вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000лв. на 500лв./петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1702/01.08.2017г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2018г.
24 НОХД No 1528/2018, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.К.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.11.2018г.
поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр. второ, т.1, пр. първо от НК вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 7 СЕДЕМ/ месеца ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, НК изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три / години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание глоба. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 354а, ал.6 от НК, предмета на престъплението – остатъка от високо рисковото наркотично вещество, както и опаковките в които е държано, запечатани в плик – ВД да се отнемат в полза на Държавата, като след, които след влизане в сила на настоящото споразумение да бъдат унищожени ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК А.К.Г., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Бургас, направените разноски в досъдебното производство в размер на 216.57лв. /двеста и шестнадесет лева и петдесет и седем стотинки/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1528/2018г. по описа на РС-гр.Несебър, поради изчерпване предмета на делото. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения А.К.Г. с ЕГН **********.
А.К.Г.
на основание чл.354а, ал.3, пр. второ, т.1, пр. първо от НК вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 7 СЕДЕМ/ месеца ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, НК изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три / години.
В законна сила на 12.11.2018г.
25 Гражданско дело No 220/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БРИЯ КОНСУЛТ ЕООД КРИСТАЛ ЛАЙН ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.11.2018г.
Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.238, ал.1 и чл.239 от ГПК, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „К.Л.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – запад, комплекс „А.”, блок А, партер, ап.4, представлявано от управителя И.П., че дължи на „Б.К.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.С.К., сумата в размер на 3 600 лв. (три хиляди и шестстотин лева), представляваща дължимо възнаграждение за счетоводно обслужване по фактура № 0000000833 от 19.03.2016г. на стойност 200 лева, фактура № 0000000876 от 21.04.2016г. на стойност 200 лева, фактура № 0000000886 от 26.05.2016г. на стойност 200 лева, фактура № 0000000921 от 31.07.2016г. на стойност 400 лева, фактура № 0000000937 от 26.08.2016г. на стойност 200 лева, фактура № 0000000991 от 23.12.2016г. на стойност 800 лева, фактура № 0000001079 от 27.04.2017г. на стойност 800 лева, фактура № 0000001097 от 15.06.2017г. на стойност 200 лева, фактура № 0000001145 от 31.08.2017г. на стойност 400 лева и фактура № 0000001175 от 25.10.2017г. на стойност 200 лева, ведно със законната лихва, считано от 13.11.2017г. до изплащане на вземането, за която сума е издадена Заповед № 554 от 14.11.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 1090/2017г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА „К.Л.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – запад, комплекс „А.”, блок А, партер, ап.4, представлявано от управителя И.П., ДА ЗАПЛАТИ на „Б.К.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.С.К., сумата в размер на 372 лв. (триста седемдесет и два лева), представляваща направени разноски в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 1090/2017г. по описа на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА „К.Л.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – запад, комплекс „А.”, блок А, партер, ап.4, представлявано от управителя И.П., ДА ЗАПЛАТИ на „Б.К.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.С.К., сумата в размер на 612 лв. (шестстотин и дванадесет лева), представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението не подлежи на обжалване. На страните да се връчат преписи от решението.
В законна сила на 13.11.2018г.
26 Гражданско дело No 923/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.К.Т.,
Г.М.Т.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 12 от 10.03.2004г. в град Самоков граждански брак между Е.К.Т. с ЕГН ********** и Г.М.Т. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете ЗОРНИЦА ЕВГЕНИЕВА Т. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Г.М.Т. с ЕГН **********. Режимът на лични отношения на бащата Е.К.Т. с ЕГН ********** с детето ЗОРНИЦА ЕВГЕНИЕВА Т. с ЕГН **********, се определя както следва: - всяка първа и трета седмица от месеца от 09:00 часа на съботния ден до 18:00 часа на неделния ден с преспиване, както и един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката; - редуване на коледните и новогодишните празници като през четната календарна година детето ще бъде при бащата през коледните празници и при майката през новогодишните празници, а през нечетната календарна година детето ще бъде при майката през коледните празници и при бащата през новогодишните празници; - редуване на зимната и пролетната ваканции като през четната календарна година детето ще бъде при бащата по време на зимната ваканция и при майката по време на пролетната ваканция, а през нечетната календарна година детето ще бъде при майката по време на зимната ваканция и при бащата по време на пролетната ваканция; - редуване на всички други официални празници – Великден, Деня на освобождението на България от турско робство – трети март, Гергьовден – шести май, Деня на българската просвета и култура и славянската писменост 24-и май, Деня на съединението на България – шести септември и Деня на независимостта на България – 22-и септември. Бащата Е.К.Т. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на ЗОРНИЦА ЕВГЕНИЕВА Т. с ЕГН **********, със съгласието на майка й Г.М.Т. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), платима до 5-о число на месеца, за който се дължи, считано от 13.09.2018г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други законоустановени причини, водещи до изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. Семейното жилище, представляващо апартамент на трети етаж в къща, находяща се в град Свети Влас, улица Гоце Делчев № 18, община Несебър, собственост на Е.К.Т., се предоставя за безвъзмездно ползване на съпругата Г.М.Т. с ЕГН **********, до навършване пълнолетие на детето Зорница Евгениева Т. с ЕГН **********. Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност недвижимо имущество и моторни превозни средства, нямат банкови и спестовни влогове. Страните заявяват, че придобитите от тях по време на брака им движими вещи са поделени доброволно между тях и нямат претенции един към друг във връзка със собствеността или ползването им. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака съпругата Г.М.Т. с ЕГН ********** възстановява предбрачното си фамилно име МИХОВА. ОСЪЖДА Е.К.Т. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева), както и държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 108 лв. (сто и осем лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Г.М.Т. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева) по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.11.2018г.
27 НОХД No 460/2017, VI състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Л.Ж.Д.,
Я.Г.М.,
Д.С.Б.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 18.4.2018г.
ПРИЗНАВА Л.Ж.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, средно специално образование, живее на семейни начала, неосъждан, монтажник в завод, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в съучастие с лицата Д.С.Б. и Я.Г.М., като съизвършители, на 07.08.2008г., около 05.00 часа в гр.Свети Влас, в централната част, в близост до дискотека „Бразилия”, чрез нанасяне на юмручни удари и удари с крака в областта на главата на И.А.А. *** му причинили тежка телесна повреда, изразяваща се в слепота с лявото око, поради което и на основание чл.128, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинението по чл.131, ал. 1, т. 12 от НК за това, тежката телесна повреда да е причинена по хулигански причини. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК отлага ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИЗНАВА Я.Г.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, средно специално образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в съучастие с лицата Д.С.Б. и Л.Ж.Д., като съизвършители, на 07.08.2008г., около 05.00 часа в гр.Свети Влас, в централната част, в близост до дискотека „Бразилия”, чрез нанасяне на юмручни удари и удари с крака в областта на главата на И.А.А. *** му причинили тежка телесна повреда, изразяваща се в слепота с лявото око, поради което и на основание чл.128, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК за това, тежката телесна повреда да е причинена по хулигански причини. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК отлага ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИЗНАВА Д.С.Б., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, средно специално образование, женен, неосъждан, крупие, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в съучастие с лицата Я.Г.М. и Л.Ж.Д., като съизвършители, на 07.08.2008г., около 05.00 часа в гр.Свети Влас, в централната част, в близост до дискотека „Бразилия”, чрез нанасяне на юмручни удари и удари с крака в областта на главата на И.А.А. *** му причинили тежка телесна повреда, изразяваща се в слепота с лявото око, поради което и на основание чл.128, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК за това, тежката телесна повреда да е причинена по хулигански причини. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК отлага ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, Д.С.Б., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, средно специално образование, женен, неосъждан, крупие, ЕГН **********, Я.Г.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, средно специално образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** и Л.Ж.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, средно специално образование, живее на семейни начала, неосъждан, монтажник в завод, ЕГН **********, да заплатят солидарно на И.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди от настъпилата слепота с лявото око, вследствие от деянието по чл.128, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.08.2008г., като ОТХВЪРЛЯ гражданския иск за сумата от 8000 лв., представляваща претърпени от деянието имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК Д.С.Б. да заплати на И.А.А., сумата от 16,66 лева, представляващи дължимата от Б. част от осъществените по делото разноски - платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Я.Г.М. да заплати на И.А.А., сумата от 16,66 лева, представляващи дължимата от М. част от осъществените по делото разноски - платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Л.Ж.Д. да заплати на И.А.А., сумата от 16,66 лева, представляващи дължимата от Д. част от осъществените по делото разноски - платено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.С.Б., да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 333,33 лв., представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск, както и сумата от 198,81 лв., представляваща направени в хода на съдебното производство разноски, а по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 13,87 лв., представляваща направени на досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Я.Г.М., да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 333,33 лв., представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск, както и сумата от 198,81 лв., представляваща направени в хода на съдебното производство разноски, а по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 13,87 лв., представляваща направени на досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Л.Ж.Д., да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 333,33 лв., представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск, както и сумата от 198,81 лв., представляваща направени в хода на съдебното производство разноски, а по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 13,87 лв., представляваща направени на досъдебното производство разноски. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Л.Ж.Д.
на основание чл.128, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинението по чл.131, ал. 1, т. 12 от НК за това, тежката телесна повреда да е причинена по хулигански причини. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК отлага ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Я.Г.М.
на основание чл.128, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК за това, тежката телесна повреда да е причинена по хулигански причини. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК отлага ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Д.С.Б.
на основание чл.128, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК за това, тежката телесна повреда да е причинена по хулигански причини. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК отлага ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Мотиви от 17.5.2018г.
В законна сила на 13.11.2018г.
28 Гражданско дело No 121/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Т.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.7.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, че Н.Т.К., ЕГН **********, с адрес ***, НЕ ДЪЛЖИ на „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 1511,61 лв. по фактура № 1183097690 от 12.12.2017г. за отчетен период 07.07.2015г. – 02.02.2016г., представляваща допълнително начислена електрическа енергия, за обект в с. Равда, ул. „........ с ИТН 2714709, клиентски номер: 1.....ОСЪЖДА „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Т.К., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 461 лв., представляваща направените по делото разноски, от които 400 лв. – платено възнаграждение за един адвокат и 61 лв. – платена държавна такса Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 14.11.2018г.
29 АНД No 185/2018, V състав ДИТ НИПИ-09 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0001537 от 26.01.2018г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на „НИПИ – 09” с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.Д.Д., със съдебен адрес:***, офис № 1А /чрез адв.С.А. от АК-Пловдив/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.275, ал.1 от КТ във връзка с чл.165а, т.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за зравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване във връзка с чл.2 от същата наредба. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 14.11.2018г.
30 АНД No 1123/2018, II състав МВР Х.Й.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 832/10.07.2018г. на Началника на РУ МВР-Несебър, с което Х.Й.К. с ЕГН-********** *** за нарушение на осн.чл.7, ал.1 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ и на осн.чл.81,ал.2, т.2 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба от 30лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 14.11.2018г.
31 Гражданско дело No 888/2017, III състав Искове по ЗУЕС Б.Г.,
А.Г.
ЕС СОЛО- 2 Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.8.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни всички решения, взети на Общото събрание на Етажната собственост на сграда с идентификатор № 51500.32.3.1, с адрес град Несебър, местност „Юрта-Балкана”, комплекс „СОЛО-2”, представлявана от Председателя на УС на ЕС А.М.М., проведено на 30.08.2017г. от 11:00 часа, обективирани в Протокол от общото събрание на собствениците и на техните представители – жилищна сграда Соло-2, кадастрален номер 51500.32.3.1, адрес: град Несебър, местност Юрта Балкана, Соло-2, от 30.08.2018г. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с идентификатор № 51500.32.3.1, с адрес град Несебър, местност „Юрта-Балкана”, комплекс „СОЛО-2”, представлявана от Председателя на УС на ЕС А.М.М., ДА ЗАПЛАТИ на Б.Г., роден на ***г., поданик на Обединеното Кралство, сумата в размер на 530 лв. (петстотин и тридесет лева), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с идентификатор № 51500.32.3.1, с адрес град Несебър, местност „Юрта-Балкана”, комплекс „СОЛО-2”, представлявана от Председателя на УС на ЕС А.М.М., ДА ЗАПЛАТИ на Айлин Г., родена на ***г., поданик на Обединеното Кралство, сумата в размер на 530 лв. (петстотин и тридесет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
32 АНД No 2656/2017, II състав КАТ И.Г.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003540/18.09.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на И.Г.Т. с ЕГН-********** ***, р-н С., ул....-та № 2, вх.Б, ап...за нарушение на чл.157, ал.6 от ЗДвП и на осн.чл.185 от ЗДвП е наложена глоба от 20лв., за нарушение на чл.140а, ал.3 и на осн.чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв.; на осн.чл.137а, ал.1, вр.чл. 183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 50лв. и на осн.чл.190, ал.3, вр.чл.185 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 20лв... Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
33 АНД No 1000/2018, V състав НАП КУЦОТО КУЧЕ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 291564-F318839 от 09.10.2017г. на Началник Сектор „Оперативни дейности”- Бургас в Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.К.” ЕООД с ЕИК ******със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.Н.Г., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 15.11.2018г.
34 НОХД No 725/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Й. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 16.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 725/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър, адв. П. – защитник на подсъдимия, и подсъдимият А.Й. споразумение, съгласно което подсъдимият А.Й., роден на ***г. в Република Сърбия, сърбин, сръбски гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, управител на ресторант „Амфора“- гр.Несебър, ул. Крайбрежна № 11, паспорт №011745906, издаден на 22 юли 2014г., валиден до 22 юли 2024г., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2018г., около 23:40ч., в к.к. Слънчев бряг, пред дискотека „Вижън“, с посока на движение от гр. Несебър към гр. Свети Влас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Шкода“ с рег. № СВ **** МА, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.72 /едно цяло седемдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Алкотест 7410+ с № ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказанието „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия А.Й. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият А.Й. е лишен от право да управлява МПС по административен ред. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 725/2018г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
А.Й.
на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказанието „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия А.Й. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият А.Й. е лишен от право да управлява МПС по административен ред.
В законна сила на 16.11.2018г.
35 АНД No 1122/2018, V състав КАТ И.Я.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-001229 от 13.06.2018г. на Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.183, ал.5, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Я.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева, за административно нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 16.11.2018г.
36 АНД No 1001/2018, V състав НАП КУЦОТО КУЧЕ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 284026-F318844 от 18.08.2017г. на Началник на сектор „Оперативни дейности”-Бургас в ЦУ на НАП, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.К.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:*** представлявано от управителя П.Н.Г., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 1000 /хиляда/ лева на основание чл.185, ал.2 изр.последно, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 17.11.2018г.
37 АНД No 1311/2018, IV състав ДИТ НЕПТУН-Г ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001971/14.08.2018 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „Н.” ЕООД, ЕИК *****със седалище и адрес на управление ***, представлявано от П.Х., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 4000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 17.11.2018г.
38 АНД No 1483/2018, VI състав КАТ Т.В.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0304-002873 от 05.09.2018г., издадено от началник сектор към ОДМВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Т.В.П., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 17.11.2018г.
39 НОХД No 1515/2018, V състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.А.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 1.11.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.А.М., родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, с основно образование, разведена, неосъждана, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че На 02.10.2017 г., в търговски обект-магазин, находящ се в к.к. „Слънчев бряг", общ. Несебър, област Бургас, използвала в търговската си дейност, регистрирани търговски марки без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях, като предлагала за продажба стоки, означени с наименованието на марките: „Найк" /NIKE/, „Адидас" /ADIDAS/, Томи Хилфигър /TOMMY HILFIGER/ , „Хюго Бос" / HUGO BOSS/, без правно основание, както следва: - 16 /шестнадесет/ броя суичери, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка NIKE на стойност 192 /сто деветдесет и два/ лева като реплика и на стойност 1032 /хиляда тридесет и два/ лева като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „NIKE"; - 28 /двадесет и осем/ броя анцузи, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка ADIDAS, на стойност 728 /седемстотин двадесет и осем/ лева като реплика и на стойност 2855.72 лв. /две хиляди осемстотин петдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/ като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „ADIDAS"; - 19 /деветнадесет/ броя дамски горници, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка ADIDAS, на стойност 256/двеста петдесет и шест/ лева като реплика и на стойност 1179.90 лв. /хиляда сто седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „ADIDAS"; - 5 /пет/ броя тениски, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка ADIDAS на стойност .. /тридесет/ лева като реплика и на стойност 146 /сто четиридесет и шест/ лева като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „ADIDAS"; - 11 /единадесет/ броя дамски долници, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка ADIDAS на стойност 121 /сто двадесет и един/ лева като реплика и на стойност 632.50 лв. /шестстотин тридесет и два лева и петдесет стотинки/ като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „ADIDAS"; - 14 /четиринадесет/ броя суичери, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка TOMMY HILFIGER на стойност 168/сто шестдесет и осем/ лева като реплика и на стойност 994 /деветстотин деветдесет и четири/ лева като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „TOMMY HILFIGER"; -7 /седемнадесет/ броя тениски, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка TOMMY HILFIGER на стойност 102/сто и два/ лева като реплика и на стойност 527 /петстотин двадесет и седем/ лева като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „TOMMY HILFIGER"; - 2 /два/ броя ризи, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка TOMMY HILFIGER на стойност 22 /двадесет и два/ лева като реплика и на стойност 98 /деветдесет и осем/ лева като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „TOMMY HILFIGER"; - 5 /пет/ броя тениски, носещи знаци сходни на регистрираната търговска марка „НUGO BOSS“ на стойност .. /тридесет/ лева като реплика и на стойност 141 /сто четиридесет и един/ лева като оригинал, означени със знак сходен с регистрираната марка „НUGO BOSS", всички вещи на обща стойност 1649.50 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/ като реплика и на стойност 7606.72 лв. /седем хиляди шестстотин и шест лева и седемдесет и две стотинки/ като оригинал, поради което и на основание чл.172б, ал.1, във вр. с чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата А.А.М. кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“. ОТНЕМА на основание чл.172б, ал.3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, находящи се на съхранение в РУ на МВР- Несебър, като постановява същите да се унищожат след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимата А.А.М. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 350.94 лв./триста и петдесет лева и деветдесет и четири стотинки/, представляващи направени разноски в хода на досъдебното производство. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
А.А.М.
на основание чл.172б, ал.1, във вр. с чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата А.А.М. кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“.
Мотиви от 8.11.2018г.
В законна сила на 17.11.2018г.
40 Гражданско дело No 473/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД А.А.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.11.2018г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника А.А.А. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на „В.П.” ЕООД, ЕИК- 204414196, адрес: ***, представлявано от И..... чрез пълномощник адв.В.Г.,*** по Заповед за изпълнение на парично задължение № 83/28.02.2018г., постановена по ч.гр.д. № 176/2018г. по описа на РС-Несебър за сумата от 423,86лв., представляваща общ размер на незаплатени главници, като отделни периодични плащания, дължими за периода от 24.01.2015г. до 23.02.2015г. по договор за далекосъобщителна услуга от 21.03.2014г. сключен между ответника и БТК ЕАД, за която сума е издадена фактура № 1178004433/24.02.2015г. с краен срок на плащане 14.03.2015г., сума в размер на 122,59лв., представляваща общ размер на мораторните лихви върху отделните главници, начислени общо за периода от 15.03.2015г. до 18.01.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 26.01.2018г. до окончателното изплащане на сумите, което вземане е прехвърлено от БТК ЕАД по силата на договор за цесия от 29.05.2015г. на „С.Г.Груп“ООД, който пък с последващ договор за цесия от 20.02.2017г. е прехвърлил вземането на ищеца „В.П.“ ЕООД. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК А.А.А. с ЕГН-********** ***, да заплати на „В.П.” ЕООД, ЕИК- 204414196, адрес: ***, представлявано от Илия Иванов Геров чрез пълномощник адв.В.Г.,*** сторените разноски в заповедното производство, както следва: 25 лева за заплатена държавна такса и 180 лева за адв.възнаграждение. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 ГПК А.А.А. с ЕГН-********** ***, да заплати на „В.П.” ЕООД, ЕИК- 204414196, адрес: ***, представлявано от И...... чрез пълномощник адв.В.Г.,*** сторените разноски в исковото производство, както следва: 25 лева за заплатена държавна такса и 300 лева за адв.възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните. УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – А.А.А. с ЕГН-********** ***, че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК. ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 176/2018г. по описа на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в гражданско деловодство. УКАЗВА Заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д. № 176/2018г. на НРС.
В законна сила на 19.11.2018г.
41 НОХД No 360/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ц.Н.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 3.7.2018г.
на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 (СТО) лв. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Ц.Н.Х. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 8 (осем) месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Ц.Н.Х. е било отнето по административен ред, считано от 07.03.2018г.
Ц.Н.Х.
поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 (СТО) лв. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Ц.Н.Х. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 8 (осем) месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 НК от така наложеното наказание „Лишаване от право” времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Ц.Н.Х. е било отнето по административен ред, считано от 07.03.2018г.
Мотиви от 6.7.2018г.
В законна сила на 19.11.2018г.
42 НОХД No 1098/2018, I състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.П.П.,
К.П.М.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НОХД №1098/2018г. по описа на Районен съд Несебър. ВРЪЩА делото на прокурора с указания за допуснати нарушения описани в обстоятелствената част на настоящото определение.
В законна сила на 19.11.2018г.
43 АНД No 251/2018, I състав НАП П.-П.М. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.4.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1600 от 20.07.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „П.- П.М.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 20.11.2018г.
44 НОХД No 1870/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Н.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 21.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД №1870/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – мл.прокурор в РП-Несебър, адв. И.Г. ***- защитник на подсъдимия В.Н.К. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА В.Н.К.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***№64,българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2018 около 06.30 ч. в гр.Несебър, ж.к. Чайка, по улица „Първа“, с посока на движение към ул. „Хан Кубрат“, управлявал моторно превознс средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛК 230-Компресор“, с рег. № У 8554 АТ, след употреба на наркотични вещества канабис – 25, амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Test 5000 STK 6“, фабричен номер ARJJ-0041, каталожен № REF8319495 и номер на касета ARLH-094, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване на употреба на алкохол и /или наркотични вещества или техни аналози от водачи на МПС, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на В.Н.К., наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на В.Н.К., е било отнето по административен ред, считано от 10.09.2018 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1870/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.Н.К. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
В.Н.К.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК кумулативно предвиденото наказание „глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК на В.Н.К., наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
В законна сила на 21.11.2018г.
45 АНД No 775/2018, III състав КАТ Л.П.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.10.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0304-001670 от 11.07.2018г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Л.П.М. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за 24 месеца, както и на основание Наредба № Із – 2539 на МВР са му отнети обко 12 контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.11.2018г.
46 АНД No 1388/2018, IV състав КАТ М.Н.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-002678/30.08.2018г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на М.Н.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 250 лева. ОСЪЖДА М.Н.С., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 12,22 лв. /дванадесет лева и двадесет и две стотинки/, представляващи заплатени пътни разноски за явяване на свидетел. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 22.11.2018г.
47 АНД No 1454/2018, IV състав ДИТ МЕДИМАКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0002027/10.09.2018 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „М.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Й., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 5000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 22.11.2018г.
48 НОХД No 2044/2018, I състав Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Д.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №2044/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият С.Д.С., роден на ***г. в Руска Федерация, българин, български гражданин, осъждан, неженен, живее на съпружески начала, с постоянен и настоящ адрес:*** С.С.К.М.№ 11, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2016 г., за времето от 03.00 ч. до 05.00 ч., в гр. Несебър, област Бургас, на ул. „Хан Крум“, между №11 и №16 (срещу офис на банка ДСК), чрез разклащане с ръце, унищожил противозаконно чужда движима вещ - 5 броя съоръжения от системи за улично и парково осветление /осветителни тела/, включващи 5 броя основи за паркови кълба Ф40х30 лв/бр., 5 броя паркови кълба Ф40х20 лв./бр., 5 броя лампи 70 W х 10 лв./бр, публична собственост на Община Несебър, като причинената щета възлиза на обща стойност 300 лв. (триста), поради, което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца с периодичност 2 /два/ пъти седмично. -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 300/триста/ лева са възстановени на Община Несебър. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия С.Д.С. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата от 139.23 лева /сто тридесет и девет лева и двадесет и три стотинки/, представляваща направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2044/2018г. по описа на Районен съд град Несебър.
С.Д.С.
на основание чл.216, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца с периодичност 2 /два/ пъти седмично. -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
В законна сила на 22.11.2018г.
49 НОХД No 2046/2018, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.П.Ж. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 22.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2046/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова– прокурор в РП-Несебър, адв.А.П. от АК- гр.Стара Загора –защитник на обвиняемия, и обвиняемия Д.П.Ж., споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ Д.П.Ж., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, българин, разведен, неосъждан, със средно специално образование, работи като каменар, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2018г., около 19:00 часа в гр.Обзор, на ул. „Тракия“, в близост до кръстовището с ул. „Белослав Манолов“, с посока на движение към ул. „Искър“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ситроен”, модел „Ксантия”, с регистрационен номер ТХ .... ХТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 3.04 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARDN 0065, съгласно Наредба №1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок СЕДЕМ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия Д.П.Ж. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343г, във вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.П.Ж. с ЕГН ********** наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на Д.П.Ж. с ЕГН **********, е било отнето по административен ред, считано от 24.07.2018г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.П.Ж. с ЕГН **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2046/2018 по описа на РС – Несебър.
Д.П.Ж.
на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок СЕДЕМ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия Д.П.Ж. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343г, във вр. чл. 343б, ал. 3 вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.П.Ж. с ЕГН ********** наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на Д.П.Ж. с ЕГН **********, е било отнето по административен ред, считано от 24.07.2018г.
В законна сила на 22.11.2018г.
50 АНД No 73/2018, III състав КАТ Е.Г.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-004210 от 13.12.2017г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Ефтим Г.С. с ЕГН **********,***,: 1) на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2 000 лева и „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, и на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. са отнети 12 (дванадесет) контролни точки, 2) за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, и 3) за нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП. ОСЪЖДА Ефтим Г.С. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 9,54 лв. (девет лева и 54 ст.), представляваща направени по делото пътни разноски на свидетел. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.11.2018г.
51 АНД No 714/2018, VI състав КАТ Т.Ш. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 6.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0304-001166/13.06.2018г. на началник сектор към ОДМВР Б., РУ Несебър, с което на Т.Ш., родена на ***г., ЛНЧ **********, с гражданство на Украйна, продължително пребиваваща в Република България, с адрес в Република България в гр. Б., ул. „О.” № .., ет. 2, на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 500 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА Татяна Ш., родена на ***г., ЛНЧ **********, с гражданство на Украйна, продължително пребиваваща в Република България, с адрес в Република България в гр. Б., ул. „О.” № .., ет. 2, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 7,50 лева, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Б. в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 23.11.2018г.
52 НОХД No 2059/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ш.С.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.11.2018г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №2059/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Ш.С.В., роден на ***г. в гр.София, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, охранител в звено за самоохрана при Община Несебър, неосъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, Вилна зона «Зора», *********, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.11.2018г., около 13.45 часа, в КК“Слънчев бряг“, общ.Несебър, по главна алея, до кръстовището за почивната база на Министерски съвет, в посока от КК“Слънчев бряг“ към гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ланчия“, модел „Ипсилон“, с рег № А ***ММ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,28 /две цяло и двадесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред /взета кръв за анализ и изготвена химическа експертиза- Протокол №586 от 16.11.2018г. на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас/, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Ш.С.В. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 НК по-леко наказание Глоба. НАЛАГА, на основание чл.343г., във вр.чл.343б, ал.1, с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия Ш.С.В., ЕГН: **********, наказание „ЛИШАВАНЕ от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство № ТЕ 5091000С, издадено в Италия на Ш.С.В., ЕГН: ********** му е било отнето по административен ред, считано от 14.11.2018 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Ш.С.В., ЕГН: **********, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 50.26 лв. /петдесет лева и двадесет и шест стотинки/, представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2059/2018 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Ш.С.В., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Ш.С.В.
на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца Лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Ш.С.В. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 НК по-леко наказание Глоба. НАЛАГА, на основание чл.343г., във вр.чл.343б, ал.1, с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия Ш.С.В., ЕГН: **********, наказание „ЛИШАВАНЕ от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
В законна сила на 23.11.2018г.
53 НОХД No 2060/2018, IV състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Е.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.11.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 2060/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.В.П. ***, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимият С.Е.Д. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Е.Д.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, продавач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2018г., около 15:20 часа, в гр. Несебър, ж.к. „Младост”, до бл.46, си служил с регистрационни табели с номер MI YU 506, издадени за лек автомобил марка „Фолксваген Пасат“ /немска регистрация/, като управлявал лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с номер на рамата ........с поставени на него посочените регистрационни табели, поради което и на основание чл.345, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. с чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, т.2 и т.6, вр. с ал.3, т.1 и т.3, вр. с ал.4 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“, със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ ЧАСА за ЕДНА календарна година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият С.Е.Д. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР- Бургас, сумата 18.65 лв. /осемнадесет лева и шестдесет и пет стотинки/, представляваща направените разноски в досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2060/2018г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия С.Е.Д. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304-ЗМ-165/2018г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия С.Е.Д. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
С.Е.Д.
на основание чл.345, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. с чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, т.2 и т.6, вр. с ал.3, т.1 и т.3, вр. с ал.4 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“, със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ ЧАСА за ЕДНА календарна година.
В законна сила на 23.11.2018г.
54 Гражданско дело No 350/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЛАГУНА-3 И.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 15.10.2018г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.233 от ГПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:№734 ДОПУСКА отказ на предявения от Етажна собственост на сграда с идентификатор 51500.507.200.1, находяща се в к.к.Слънчев бряг- запад, к-с „Л.3“, представлявано от управителя В.И.М., иск за признаване за установено по отношение на И.М.- гражданин на Германия, родена на ***г. с адрес в Република България, гр.Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг запад, блок Л.3, вх.А, ет.1, ап..., код по Булстат ......., че последната му дължи следните суми: сумата в размер на 101,67 лв., представляваща вноска за Фонд ремонт и обновяване на основание чл.50, ал.2, т.1 от ЗУЕС, ведно с мораторната лихва в размер на 3,74 лв., начислена за периода 02.09.2017г. до 11.01.2018г.; сумата в размер на 526,63 лв., представляваща други разходи, определени с решение на ОС на основание чл.50, ал.4, т.3 от ЗУЕС, ведно с мораторната лихва в размер на 19,35 лв., начислена за периода 02.09.2017г. до 11.01.2018г. и сумата в размер на 44,49 лв., представляваща разходи за управление и поддръжка по чл.51 от ЗУЕС, ведно с мораторната лихва в размер на 1,63 лв., начислена за периода 02.09.2017г. до 11.01.2018г., ведно със законните лихви върху отделните главници, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 49 от 06.02.2018г. в заповедно производство развило се по частно гражданско дело № 43/2018г. по описа на Несебърски районен съд, както и за осъждането на длъжника по заповедта за изпълнение да заплати разноски в заповедното производство в размер на 25 лева- заплатена държавна такса, както и разноските направени в настоящото производство. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 350/2018г. по описа на Несебърски районен съд, поради отказ от предявения от ищеца иск. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Етажна собственост на сграда с идентификатор 51500.507.200.1, находяща се в к.к.Слънчев бряг- запад, к-с „Л.3“, представлявано от управителя В.И.М., за възстановяване на платената държавна такса за образуване на настоящото дело. ОБЕЗСИЛВА изцяло Заповед № 49 от 06.02.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.дело № 43/2018г. на несебърския районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните, с частна жалба пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 24.11.2018г.
55 АНД No 1420/2018, II състав Общини И.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 17.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1420/2018г. по описа на НРС поради недопустимост. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от съобщаването му пред Административен съд-Бургас.
В законна сила на 26.11.2018г.
56 НОХД No 1760/2018, IV състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.Г.Ц. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 26.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1760/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и адв.Антон Желев- защитник на подсъдимия Д.Г.Ц. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Г.Ц.- роден на ***г. в гр.П., с постоянен адрес:*** С.№ .., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.01.2018г., около 05:00 часа, в гр. Несебър, в район, водещ към Стария град – Несебър, чрез изстрел с газ-сигнален револвер, марка „Екол Вайпър 2.5“, кал.9 мм. с № E2VP1550204, причинил на Б.И.Б.,*** средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на фибулата /малкия пищял/ на левия крак, довела до трайно затруднение движението на същия за срок от около 1.5-2 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.Г.Ц.
В законна сила на 26.11.2018г.
57 НОХД No 2070/2018, V състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС М.А.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 26.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2070/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно - Андрей Червеняков – прокурор в Окръжна прокуратура – гр.Бургас и адв.М.К. ***, упълномощена за защитник на подсъдимата М.А.Д. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА М.А.Д. – родена на ***г. в гр.Добрич, с постоянен адрес ***07, българка, българска гражданка, със средно образование, безработна, неосъждана, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че На 06.09.2014г., в обитаваната от нея стая № 22, в хотел "Заара", в к.к. Слънчев бряг, обл.Бургас, без надлежно разрешително, придобила по неустановен начин и държала в себе си и в обитаваната стая № 22 в хотел "Заара", високорискови наркотични вещества - коноп с нетно тегло 20,098 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 4,35% на стойност 120,59 лева /сто и двадесет лева и петдесет и девет стотинки/, поради което и на основание чл.354А, ал.3, т.1 от НК вр. чл.54 ал.1 от НК я ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: коноп с нетно тегло 20,098 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 4,35% на стойност 120,59 лева /сто и двадесет лева и петдесет и девет стотинки/, предаден за съхранение в ЦМУ София, както и тефтер с черни корици с надпис на тях „The Telenor Way”, „telenor group” и изписани c ръкописен текст страници, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане на споразумението в сила. ВРЪЩА на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК на подсъдимата М.А.Д. с ЕГН ********** - 1 брой мобилен телефон марка „Самсунг" с ИМЕЙ 355685059110386 с поставена в него СИМ карта на „Виваком" със сериен № 89359032200022589453. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата М.А.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 309 /триста и девет лева/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2070/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.
М.А.Д.
на основание чл.354А, ал.3, т.1 от НК вр. чл.54 ал.1 от НК я ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 26.11.2018г.
58 АНД No 771/2018, VI състав КАТ А.И.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.9.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0304-001293 от 13.06.2018г. на началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на А.И.К., ЕГН **********, с адрес в к. к. „Слънчев бряг – изток”, ж. к. „Джой” – срещу хотел „Свежест”, ап. 10, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв., на основание чл. 183, ал. 4, т. 6 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 104А от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50 лв., а на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила на 27.11.2018г.
59 АНД No 1201/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Е.Е. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.11.2018г.
на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Г.Е.Е.
на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Мотиви от 13.11.2018г.
В законна сила на 27.11.2018г.
60 Гражданско дело No 722/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.К.К. К.Н.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 31.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 722/2018 г. на Районен съд- гр.Несебър.
В законна сила на 28.11.2018г.
61 АНД No 2713/2017, III състав ДНСК ГОЛДЪН БЪГ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7/23.11.2017г., издадено от Директора на дирекция „Управление на морските плажове” в Министерството на туризма, с което за нарушение по чл.10, ал.6 от ЗУЧК, на „Г.Б.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.М.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл.23 от ЗУЧК. ОСЪЖДА „Г.Б.” ЕООД, ЕИК 102060805, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.М.А., ДА ЗАПЛАТИ в полза на съда по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 300 лв. (триста лева), представляваща направени по делото разноски за възнаграждение за вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 28.11.2018г.
62 АНД No 1143/2018, V състав КАТ Д.Д.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001695 от 20.06.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.Д.Н. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, тел: 0877/950 453, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 28.11.2018г.
63 НОХД No 1489/2018, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Д.В.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 12.11.2018г.
поради което и на основание чл. 194, ал. 3 вр.ал. 1 вр.чл.58а, ал.1 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК Д.В.Х., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Бургас, направените разноски в досъдебното производство в размер на 19.32 /деветнадесет лева и тридесет и две стотинки/ лева. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.В.Х.
поради което и на основание чл. 194, ал. 3 вр.ал. 1 вр.чл.58а, ал.1 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.
Мотиви от 6.12.2018г.
В законна сила на 28.11.2018г.
64 АНД No 1390/2018, II състав КАТ Т.И.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ..-0304-001105/06.06.20..г. на Началник Сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Т.И.Т. с ЕГН-********** ***.Г.З.№ .., вх.А, ап...за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ и на осн.чл.638, ал.1, т.1, вр.чл.461, т.1 КЗ е наложено административно наказание ”имуществена санкция” в размер на 250 лева, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
65 Гражданско дело No 349/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА "ЛАГУНА-3" В.А.Ш.,
Н.А.Ш.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.11.2018г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответниците В.А.Ш., роден на ***г. в Руска Федерация, Булстат-176240305 и Н.А.Ш., родена на ***г. в Руска Федерация, Булстат- 176240287, двамата с постоянен адрес *** 8240, к.к.Слънчев бряг, к/с Лагура-3, бл.А, вх.А, ет.1, ап.А13 че съществува вземането на Етажна собственост в „Лагуна-3“, к.к.Слънчев бряг, с идентификатор № 51500.507.200.1. по КК и КР на гр.Несебър, вписана в рег. на Община Несебър под № Н5-ЕС-015/10.04.2017г. с административен адрес: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад“, к/с „Лагуна-3“, представлявана от управителя В.И.М., заявена чрез процесуалния представител адв.Н.Ч., съдебен адрес *** по Заповед № 621/28.12.2017г. за изпълнение на парично вземане по чл.410 ГПК, постановена по ч.гр.д. № 1142/2017г. по описа на РС-Несебър в общ размер на 947,93лв., представляваща дължими вноски от В.А.Ш. и Н.А.Ш., съобразно квотите им от по 1/2ид.ч. за всеки от етажните собственици на посочения самостоятелен обект с идентификатор № 51500.507.200.1.19 в етажната собственост – апартамент А13 за поддръжка и управление на общите части в ЕС, образувано както следва: сумата от 143,25лв.-представляваща вноска за фонд „Ремонт и обновяване“; сумата от 741,99лв.-представляваща разходи по чл.50 от ЗУЕС, сумата от 62,69лв.-представляваща разходи за управление и поддръжка, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на депозиране на заявлението в съда – 11.12.2017г. до окончателното изплащане на сумите, дължими за сезон 2017г.-2018г. с краен срок на плащане – 01.09.2017г. на основание решения, взети на проведено на 07.03.2017г. Общо събрание на етажните собственици на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост с идентификатор № 51500.507.200.1. по КК и КР на гр.Несебър; както и сумата от 25,86лв. представляваща обезщетение за забавено плащане върху главницата за периода от 02.09.2017г. до 08.12.2017г.. ОСЪЖДА В.А.Ш., роден на ***г. в Руска Федерация, Булстат-176240305 с постоянен адрес *** 8240, к.к.Слънчев бряг, к/с Лагура-3, бл.А, вх.А, ет.1, ап.А13 да заплати на Етажна собственост в „Лагуна-3“, к.к.Слънчев бряг, с идентификатор № 51500.507.200.1. по КК и КР на гр.Несебър, вписана в рег. на Община Несебър под № Н5-ЕС-015/10.04.2017г. с административен адрес: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад“, к/с „Лагуна-3“, представлявана от управителя В.И.М., заявена чрез процесуалния представител адв.Н.Ч., съдебен адрес *** сумата от 12,50лв./дванадесет лева и петдесет ст./ представляваща съразмерно дължими от квотата на Ш. разноски за държавна такса, от общо дължима държавна такса в размер на 25 лв. в заповедното производство по ч.гр.д. № 1142/2017г. по описа на РС-Несебър. ОСЪЖДА Н.А.Ш., родена на ***г. в Руска Федерация, Булстат- 176240287, с постоянен адрес *** 8240, к.к.Слънчев бряг, к/с Лагура-3, бл.А, вх.А, ет.1, ап.А13 да заплати на Етажна собственост в „Лагуна-3“, к.к.Слънчев бряг, с идентификатор № 51500.507.200.1. по КК и КР на гр.Несебър, вписана в рег. на Община Несебър под № Н5-ЕС-015/10.04.2017г. с административен адрес: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад“, к/с „Лагуна-3“, представлявана от управителя В.И.М., заявена чрез процесуалния представител адв.Н.Ч., съдебен адрес *** сумата от 12,50лв./дванадесет лева и петдесет ст./ представляваща съразмерно дължими от квотата на Ш. съдебни разноски за държавна такса, от общо дължима държавна такса в размер на 25 лв. в заповедното производство по ч.гр.д. № 1142/2017г. по описа на РС-Несебър. ОСЪЖДА В.А.Ш., роден на ***г. в Руска Федерация, Булстат-176240305 с постоянен адрес *** 8240, к.к.Слънчев бряг, к/с Лагура-3, бл.А, вх.А, ет.1, ап.А13 да заплати на Етажна собственост в „Лагуна-3“, к.к.Слънчев бряг, с идентификатор № 51500.507.200.1. по КК и КР на гр.Несебър, вписана в рег. на Община Несебър под № Н5-ЕС-015/10.04.2017г. с административен адрес: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад“, к/с „Лагуна-3“, представлявана от управителя В.И.М., заявена чрез процесуалния представител адв.Н.Ч., съдебен адрес *** сумата от 177,50лв./ сто седемдесет и седем лева и петдесет ст./ представляваща съразмерно дължими от квотата на Матвеев съдебни разноски в исковото производство. ОСЪЖДА Н.А.Ш., родена на ***г. в Руска Федерация, Булстат- 176240287, с постоянен адрес *** 8240, к.к.Слънчев бряг, к/с Лагура-3, бл.А, вх.А, ет.1, ап.А13 да заплати на Етажна собственост в „Лагуна-3“, к.к.Слънчев бряг, с идентификатор № 51500.507.200.1. по КК и КР на гр.Несебър, вписана в рег. на Община Несебър под № Н5-ЕС-015/10.04.2017г. с административен адрес: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад“, к/с „Лагуна-3“, представлявана от управителя В.И.М., заявена чрез процесуалния представител адв.Н.Ч., съдебен адрес *** сумата от177,50лв./ сто седемдесет и седем лева и петдесет ст./ представляваща съразмерно дължими от квотата на Матвеева съдебни разноски на ищеца в исковото производство. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 30.11.2018г.
66 АНД No 991/2018, III състав КАТ П.Л.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-001173 от 13.06.2018г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, В ЧАСТТА, в която на П.Л.Г. с ЕГН **********,*** на основание чл.177, ал.1,т.4, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. (двеста лева) за нарушение по чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0304-001173 от 13.06.2018г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, В ЧАСТТА, в която на П.Л.Г. с ЕГН **********,***: 1) на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП, и 2) на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.11.2018г.