РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.11.2010г. до 30.11.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 569/2009, VIII състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК К-Ю К ЕТ М.К.Г.М. ЕТ Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Разпореждане от 14.08.2009г., в законна сила от 01.11.2010г.
 
2 Гражданско дело No 808/2010, I състав Други дела Р.Д.Р. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 13.10.2010г., в законна сила от 01.11.2010г.
Връща ИМ на осн.чл.129, ал.3 ГПК. Прекратява.
 
3 НОХД No 471/2010, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Ж.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 14.10.2010г., в законна сила от 01.11.2010г.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ж.И. ЕГН ********** ***, жив. село Кошарица, обл. Бургаска, общ. Несебър, *************, за ВИНОВЕН в това, че за времето от месец декември 2008 г. до месец декември 2009 г. след като бил осъден да изплаща издръжка на свой низходящ - децата К.А.И. ЕГН ********** и И.А. И. ЕГН **********, чрез майка им С.И. ***, с месечна издръжка в размер на 80 лева за детето Иван и 120 лева за детето К. съгласно Решение № 131 от 08.06.2007 год. по гр.д. №425/2007 г. на Районен съд - Несебър, не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски - 13 месечни вноски в общ размер на 2600 лева /две хиляди и шестстотин лева/, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ДВАДЕСЕТ ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ж.И. ЕГН ********** ***, жив. село Кошарица, обл. Бургаска, общ. Несебър, ул. „Стара планина" № 7, за НЕВИНОВЕН в това, че след като бил осъден да изплаща издръжка на свой низходящ - децата К.А.И. ЕГН ********** и И. А. И. ЕГН **********, чрез майка им С.И. ***, с месечна издръжка в размер на 80 лева за детето И. и 120 лева за детето К. съгласно Решение № 131 от 08.06.2007 год. по гр.д. №425/2007 г. на Районен съд - Несебър, не изпълнил задължението си в размер на 200 лева за месец ноември 2008 г., като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в тази част.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за РП – Несебър и подсъдимия А.Ж.И. ***.

А.Ж.И.
Мотиви от 29.10.2010г.
МОТИВИ от 29.10.2010 г. по НОХД №471/2010 г. по описа на РС – Несебър.
Съдeбното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър от 06.07.2010 г. против подсъдимия А.Ж.И. ***, ЗА ТОВА, ЧЕ
За времето от м. ноември 2008 г. до м. декември 2009 г. след като бил осъден да издържа свой низходящ, а именно - дъщеря си К.А.И. с ЕГН ********** и сина си И.А. И. с ЕГН **********, чрез майка им С.И.К. с ЕГН, с месечната издръжка в размер 120 /сто и двадесет/ лева за детето К. и 80 лева за детето И., не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 14 месечни вноски с общ размер съгласно Решение №131 от 08.06.2007 г. по гр.д. №425/2007 г. по описа на РС – Несебър от 2800 /две хиляди и осемстотин/ лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа обвинението и излага аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите относно правната квалификация на същото.
Подсъдимият И. сочи, че през инкриминирания период не е бил на постоянна работа и поради това е бил в невъзможност да плаща издръжката, но когато е имал, винаги е изпращал пари на децата. Твърди, че в хода на съдебното производство отново е бил съкратен от строителната фирма, в която бил започнал работа, поради което не му било разрешено да изтегли потребителски кредит, с който да погаси остатъка от дължимата сума за издръжка на децата.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
Подсъдимият И. е разведен, безработен, в хода на съдебното производство сочи, че през инкриминирания период не е бил на постоянна работа и поради това е бил в невъзможност да плаща издръжката, но когато е имал, винаги е изпращал пари на децата.
С решение № 289/10.01.2003 г. по гр.дело № 177/2002 г. на РС – Несебър, влязло в сила на 12.02.2003 г., съдът е прекратил брака между подс. И. и свид. С.К. по взаимно съгласие, като е утвърдил постигнатото споразумение подсъдимият да заплаща обща месечна издръжка на децата си чрез тяхната майка в размер на 100 лева. С решение № 131/08.06.2007 г. по гр. дело № 425/2007 г. на РС - Несебър, съдът е изменил размера на дължимата от подс. И. месечна издръжка за децата му, като я увеличил и е осъдил подс. И. да заплаща чрез майката С.К. на детето К. месечна издръжка в размер на 120 лева и на детето Иван месечна издръжка в размер на 80 лева, считано от 06.02.2007 г. до настъпване на законови причини за нейното изменяване или прекратяване.
Поради неизпълнението от страна на подсъдимия Х. за заплащане на присъдената на детето му издръжка, неговата бивша съпруга – свид. С.К. е депозирала тъжба до Районна прокуратура – гр. Несебър, въз основа на която е било образувано настоящото наказателно производство.
В показанията, дадени в съдебно заседание от 14.10.2010 г., свид. С.К. заявява, че бившият й съпруг дължи издръжка за двете им общи деца в общ размер на 2800 лева за периода от м. ноември 2008 г. до м. декември 2009 г. включително, която представлява 14 месечни вноски, всяка вноска в размер на 200 лева. Сочи също, че междувременно в хода на съдебното производство същият е заплатил сумата от 200 лева.
В показанията си пред разследващия орган, прочетени от съда по реда на чл.281, ал.5 във вр. чл.281, ал.1, т.5 от НПК непълнолетната свид. К.И. сочи, че не е виждала баща й да дава парични суми за издръжката на майка й. Заявява, че през 2008 г. баща й е давал по 20 лева, макар да не си спомня точно през кои месеци е станало това, а през 2010 г., откакто учи в гр. Котел, е започнал да й изпраща по 50 лева месечно.
ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че в периода от м. декември 2008 г. до м. декември 2009 г. включително, с действията си подсъдимият И. е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на чл.183, ал.1 от НК, като престъплението е извършено умишлено, при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Същият след като бил осъден да издържа свой низходящ, а именно - дъщеря си К.А.И. с ЕГН ********** и сина си И. А. И. с ЕГН **********, чрез майка им С.И.К. с ЕГН, с месечната издръжка в размер 120 /сто и двадесет/ лева за детето К. и 80 лева за детето Иван, не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 13 месечни вноски с общ размер съгласно Решение №131 от 08.06.2007 г. по гр.д. №425/2007 г. по описа на РС – Несебър от 2600 лева. С оглед показанията на свид. С.К. която ясно заяви пред съда, че подсъдимият И. й е изплатил 200 лева от дължимата за горепосочения период издръжка за децата им. С излащането на сумата от 200 лева, същият е покрил задължението си за най - стария месец от инкриминирания период, а именно: м. ноември 2009 г., поради което съдът счете, че са налице основания да оправдае подсъдимия за тази част от обвинението.
Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от показанията на свид. К., както и събраните по делото писмени доказателства. Обстоятелството, че през инкриминирания период подсъдимият не е бил на постоянна работа по никакъв начин не го освобождава от задължението му да заплаща издръжка на двете си деца. Законодателят е определил това задължение, като безусловно, а не според възможностите на длъжника. Приложените разписки от 01.02.2008 г., 30.03.2007 г., 25.10.2007 г., 27.08.2007 г., 26.11.2007 г. касаят изпълнение на задължението за издръжка за минал период, поради което се явяват неотносими към инкриминирания период, обхващащ времето от м. ноември 2008 г. до м. декември 2009 г.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При отмерване размера на предвидената в текста на чл.183, ал.1 от НК санкция за подсъдимия, съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание “пробация”, както и разновидността на формата на вината – “пряк умисъл”. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца. От направената справка относно съдебното му минало се установява, че деецът не е осъждан за престъпление от общ характер. С оглед на това, съдът счита, че наказателната отговорност на подсъдимия И. следва да се реализира при балансиращи отговорността обстоятелства, като му се наложи наказание при условията на чл. 54 от НК – “пробация”, при определяне на следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за период от шест месеца при периодичност два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за период от шест месеца; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто и двадесет часа за период от една година.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в чл. 36 от НК.
МОТИВИРАН от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
4 НОХД No 777/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.Й.Й. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 01.11.2010г., в законна сила от 01.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №777/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева– Районен прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.Й.Й. със защитник адв.А. Ж. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Й.Й.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2010г., около 02,30 часа, в к.к. Слънчев бряг в близост до хотел “Калина Гардън”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Ланчия Тема” с ДК № *******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние с влязло в законна сила на 07.11.2009 година наказателно постановление №164 от 17.07.2009 година на ОД- МВР Бургас, поради което и на основание чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1, и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност ТРИ ПЪТИ седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЧАСА за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №777/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.

Х.Й.Й.
 
5 НОХД No 873/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.И.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 01.11.2010г., в законна сила от 01.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 873/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия П.И.Д. и неговия защитник адв. Д.П., съгласно което: П.И.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** В. – юг, х-л „Б.”, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, управител на фирма, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.10.2010г. около 23.30 часа в гр. Несебър, по ул. „И.В.” до № 11, е управлявал моторно превозно средство- л.а. „ М.” с рег. № А .... ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,48 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание по чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК , го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал. 3 т.1, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца;
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. с чл.343 б ал. 1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ месеца.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 873/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия П.И.Д. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.И.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

П.И.Д.
 
6 ЧГД No 91/2009, VI състав Заявления по чл.417 от ГПК Р.Л. Б.ООД К. И. ООД Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 24.02.2009г., в законна сила от 02.11.2010г.
 
7 НОХД No 173/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.С.Х. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 15.10.2010г., в законна сила от 02.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.С.Х. – роден на ***г***, понастоящем в Затвора в гр. Бургас, от гр.************12, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 01.10.2007г. около 23.00 часа в КК „С.Б.”, община Несебър, от с***** на хотел „Азуро”, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот (чрез взломяване на входната врата на хотелската стая) е отнел чужди движими вещи: 2 броя куфари, черни на цвят, на стойност 60 лева, 1 брой тест за кръвна захар на стойност 15 лева, 500 броя цигари „Ню лайн ментол” на стойност 60.00 лева, 2 броя МП3 плеъра „Айтоп” на стойност 300 лева, 1 брой сгъваем чадър на стойност 7.00 лева, 2 броя дамски костюма на стойност 50.00 лева, 1 брой голяма плажна кърпа на стойност 10.00 лева, 2 броя мъжки бански костюма на стойност 12 лева, 1 брой малка туристическа ютия на стойност 10.00 лева, 1 брой дамско и мъжко бельо на стойност 8.00 лева, 2 броя батерии на стойност 2.00 лева, 3 броя фланелки на стойност 24.00 лева, 1 брой дънки на стойност 25.00 лева, 1 брой дамска рокля на стойност 20.00 лева, 1 брой дамски панталон на стойност 30.00 лева, 2 броя часовници за стена на стойност 80.00 лева, 1 чифт мъжки обувки на стойност 25.00 лева, 2 броя зарядни за мобилен телефон на стойност 8.00 лева, таблетки за диабетици на стойност 15.70 лева, 2 броя дамски парфюма „Живанши” на стойност 60.00 лева, 1 брой дигитален фотоапарат марка „Фуджи” на стойност 90.00 лева, 1 брой мемори карта на стойност 28.00 лева, 1 брой дамска чанта на стойност 25.00 лева, 1 брой златна брошка 14 каратова на стойност 80.00 лева, 1 брой кожен колан на стойност 7.00 лева, всички вещи на стойност 1037.70 (хиляда тридесет и седем лева и седемдесет стотинки) лева от владението и без съгласието на С. Г., гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена при условията на повторност и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.60, ал.1, вр. с чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 302.76 (триста и два лева и седемдесет и шест стотинки) лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за РП – Несебър, адв. Паскалев и подсъдимия Х.С.Х. ***.


Х.С.Х.
Мотиви от 27.10.2010г.
МОТИВИ от 27.10.2010 г. към Присъда от 15.10.2010 г. по НОХД № 173/2009 г. по описа на Районен съд – Несебър.
Производството по настоящото дело е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против Х.С.Х., ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, понастоящем в затвора в гр. Бургас,работи арматурист в частна фирма , ЕГН **********, за това, че на 01.10.2007 г., около 23.00 часа в к.к."С.Б.", общ.Несебър, от стая №212 на хотел „Азуро, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /чрез взломяване на входната врата на хотелската стая/ е отнел чужди движими вещи: 2 броя куфари, черни на цвят на стойност 60 лв., 1 брой тест за кръвна захар на стойност 15 лв., 500 броя цигари „Ню лайн ментол" на стойност 60 лв., 2 броя МПЗ плеъра „Айтоп" на стойност 300 лв., 1 брой сгъваем чадър на стойност 7 лв., 2 броя дамски костюма на стойност 50 лв., 1 брой голяма плажна кърпа на стойност 10 лв., 2 броя мъжки баански костюма на стойност 12 лв., 1 брой малка туристическа ютия на стойност 10 лв., 1брой дамско и мъжко бельо на стойност 8 лв., 2 броя батерии на стойност 2 лв., 3 броя фланелки на стойност 24 лв., 1 брой дънки на стойност 25 лв., 1 брой дамска рокля на стойност 20 лв., 1 брой дамски панталон на стойност 30 лв., 2 броя часовници за стена на стойност 80 лв., 1 чифт мъжки обувки на стойност 25 лв., 2 броя зарядни за мобилен телефон на стойност 8 лв., таблетки за диабетици на стойност 15.70 лв., 2 броя дамски парфюма „Живанши" на стойност 60 лв., 1 брой дигитален фотоапарат марка „Фуджи" на стойност 90 лв., 1 брой мемори карта на стойност 28 лв., 1 брой дамска чанта на стойност 25 лв., 1 брой златна брошка 14 каратова на стойност 80 лв., 1 брой кожен колан на стойност 7 лв., общо на стойност 1037.70 лв. от владението и без съгласието на Стивън Голдсмит, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена при условията на повторност и представлява немаловажен случай -престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 7, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 28, ал. 1 от НК.
Производството по делото се движи по реда на чл. 370 и следв. от НПК
В съдебно заседание районният прокурор поддържа повдигнатото обвинение спрямо подсъдимия.
Защитникът на подсъдимия не оспорва фактическите и правни констатации на представителя на обвинението, като пледира за приложението на разпоредбата на чл. 55 от НК.
Подсъдимият се признава за виновен и прави пълни и искрени самопризнания по фактическата обстановка относно извършеното деяние.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНА СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
Свидетелят С.Гсъс съпругата си - британски граждани пристигнали на почивка в Р България и се настанили в хотел „Азуро" в к.к. „С.Б.” в стая 212, находяща се на втория етаж.
На 30.09.2007 г. същите излезли, като затворили входната врата и вратата на балкона. Около полунощ се върнали в стаята си и установили пред вратата едно малко катинарче от един от куфарите им. Веднага уведомили администраторката на хотела, която подала сигнал в полицията.
Пострадалият британски гражданин установил липсата на 2 броя куфари с намиращите се в тях вещи: 1 брой тест за кръвна захар, 500 броя цигари „Ню лайн ментол", 2 броя МПЗ плеъра „Айтоп", 1 брой сгъваем чадър, 2 броя дамски костюма, 1 брой голяма плажна кърпа, 2 броя мъжки бански костюма, 1 брой малка туристическа ютия, 1 брой дамско и мъжко бельо, 2 броя батерии, 3 броя фланелки, 1 брой дънки, 1 брой дамска рокля, 1 брой дамски панталон, 2 броя часовници за стена, 1 чифт мъжки обувки, 2 броя зарядни за мобилен телефон, таблетки за диабетици, 2 броя дамски парфюма „Живанши", 1 брой дигитален фотоапарат марка „Фуджи", 1 брой мемори карта, 1 брой дамска чанта, 1 брой златна брошка 14 каратова, 1 брой кожен колан.
На другия ден - 01.10.2007 г. в хода на разследването на друго досъдебно производство е извършено претърсване и изземване на адрес ***, стая №5 в гр.Несебър в присъствието на свидетелката Н.С.К.и са намерени вещите, собственост на Стивън Голдсмит, подробно описани в протокола за претърсване и изземване от 02.10.2007 г. одобрен от съдия от PC - Несебър.
Свидетелката Н.С.К.в показанията си пред съдия твърди, че въпросните вещи били занесени рано сутринта на 01.10.2007 г. от съквартиранта й подсъдмия Х.С.Х., който казал, че ги бил взел от стая, на която разбил вратата в хотел „Азуро" в к.к. „Сл.бряг". Освен това обвиняемият й бил казал, че бил заедно с един шофьор на такси от гр. Несебър с прякор „Черепа". Същия е установен като Д.В.П.и разпитан в качеството на свидетел. Твърди, че подсъдмият Х. му предложил МПЗ плеър за продаване и срещу сумата от 20 лв. го бил купил в началото на месец октомври. Същия с протокол за доброволно предаване е предаден на разследващия орган.
В обясненията си по време на разпита на досъдебното производство, които поддържа в съдебно заседание, подсъдимият прави пълни самопризнания и съжалява за извършеното. Твърди, че седмица преди кражбата се преместил да живее при свидетелката Краиванова. Същата била наркозависима и го помолила да намери от някъде пари за дозата й. Подсъдмият Х. се качил на втория етаж на хотел „Азуро" и почукал на една от вратите. След като никой не отговорил отвътре, с рамо разбил вратата, взел двата куфара, като сложил в единия и фотоапарат марка „Фуджи", който бил продал на момче от гр. София с име В.. С двата куфара преминал през рецепцията на хотела и се обадил на свидетелят П., който с таксито си го откарал в гр.Несебър.
По голяма част от вещите на стойност от 312, 70 лв., предмет на престъплението, с разписка са върнати на собственика им.
От заключението на назначената по делото съдебно - оценъчна експертиза е видно, че стойността на вещите, предмет на престъпление, по делото е на стойност 1037, 70 лв. /хиляда тридесет и седем лева и седемдесет стотинки/, както следва: 2 броя куфари, черни на цвят на стойност 60 лв., 1 брой тест за кръвна захар на стойност 15 лв., 500 броя цигари „Ню лайн ментол" на стойност 60 лв., 2 броя МПЗ плеъра „Айтоп" на стойност 300 лв., 1 брой сгъваем чадър на стойност 7 лв., 2 броя дамски костюма на стойност 50 лв., 1 брой голяма плажна кърпа на стойност 10 лв., 2 броя мъжки бански костюма на стойност 12 лв., 1 брой малка туристическа ютия на стойност 10 лв., 1 брой дамско и мъжко бельо на стойност 8 лв., 2 броя батерии на стойност 2 лв., 3 броя фланелки на стойност 24 лв., 1 брой дънки на стойност 25 лв., 1 брой дамска рокля на стойност 20 лв., 1 брой дамски панталон на стойност 30 лв., 2 броя часовници за стена на стойност 80 лв., 1 чифт мъжки обувки на стойност 25 лв., 2 броя зарядни за мобилен телефон на стойност 8 лв., таблетки за диабетици на стойност 15.70 лв., 2 броя дамски парфюма „Живанши" на стойност 60 лв., 1 брой дигитален фотоапарат марка „Фуджи" на стойност 90 лв., 1 брой мемори карта на стойност 28 лв., 1 брой дамска чанта на стойност 25 лв., 1 брой златна брошка 14 каратова на стойност 80 лв., 1 брой кожен колан на стойност 7 лв.
Гореизложената фактическа обстановка се подкрепя изцяло от самопризнанието на подсъдимия, свидетелските показанията, заключенията от съдебно – оценителната експертиза, както и от останалите писмени доказателства, приложени по делото.
ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави извода, че деянието, извършено от подсъдимия е съставомерно по престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК. И
 
8 НОХД No 442/2009, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Е.М.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.10.2010г., в законна сила от 02.11.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № .../...г. по описа на РС Несебър по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 НК ние за определяне на общо наказание по всички наложени такива на осъденото лице Е.М.Д. с ЕГН ********** с влезли в сила присъди.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред ОС - Бургас.

 
9 Гражданско дело No 883/2009, V състав Вещни искове М.В.З.,
Д.Г.И.,
В.Г.И.,
К.Г.К.
Щ.Т.В.,
Ж.Н.Н.,
Ц.П.Н.,
ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
М.Т.В.,
Р.Т.В.
Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.07.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 886/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, образувано по иска на М. Василева З. с ЕГН **********, Д.Г.И. с ЕГН **********, В.Г.И. с ЕГН **********,*** и К.Г.К. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр.София 1000, ***************** /чрез адв.А.П.-САК/ против Т.М.В. с ЕГН ********** – починал, заместен от процесуалните му правоприемници - Щ.Т.В. с ЕГН **********, М.Т.В. с ЕГН ********** и Р.Т.В. с ЕГН **********,***, Ж.Н.Н. с ЕГН ********** и Ц.П.Н. с ЕГН **********,***, за приемане на установено по отношение на ищците, че ответниците не са собственици на следния недвижим имот: НЕЗАСТРОЕНО МЯСТО, представляващо урегулиран парцел ХVІ-591 в кв.52 по плана на м.”Инцараки” /”Юрта”/ край с.Св.Влас, обл.Бургас, урегулирано от 405 кв.м., при граници: парцел ХV-590, парцел ХVІІ-592, парцел ХІІІ-578 и улица, описано в констативен нотариален акт за собственост № 68, том VІІ, дело № 1647 от 28.06.1995г. по описа на РС-гр.Несебър, на основание чл.97, ал.1 от ГПК /отм./.
ОСЪЖДА М. Василева З. с ЕГН **********, Д.Г.И. с ЕГН **********, В.Г.И. с ЕГН **********,*** и К.Г.К. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр.София 1000, ******************да заплатят на Ж.Н.Н. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляващи заплатено възнаграждение за адвокат.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
10 НАХД No 508/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.М.Е. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 28.09.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р. Мехмет Е., роден на *** г. в РТурция, с постоянен адрес:***, к.к. „Слънчев Бряг”, общежитие **************** турчин, български гражданин, ЕГН **********, неженен, неосъждан към момента на деянието, ученик, за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2010 г. около 23.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея между бар “Парти хюте” и дискотека “Лазур”, по хулигански подбуди е причинил на германския гражданин Фабиян Малек лека телесна повреда, изразяваща се в разкъсно-контузна рана на долна устна, довела до временно разстройство на здравето, неопасно за живота- престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 (хиляда) лева.
ОСЪЖДА обвиняемия Р.М.Е. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.Р.М.Е.
Мотиви от 28.09.2010г.
 
11 ЧНД No 841/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК   Р.М.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 21.10.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.дело № 841/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.


 
12 Гражданско дело No 545/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС К. Ф. ЕООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 07.10.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК ............., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ..........., сграда „М.”, представлявано от Г. Й. Т. с адрес: гр. .............срещу „К. Ф.” ЕООД, ЕИК..... седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, общежитие „.............. представлявано от Г.Д. П., възлизащо на сумата от 6507,68 лв. /шест хиляди петстотин и седем лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 21.01.2008 г. до 21.12.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.02.2010 г. до окончателното й изплащане, за което е издадена Заповед № 93 от 09.02.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д.№ 118/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ОСЪЖДА „К. Ф.” ЕООД, ЕИК ..........., седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, общежитие „............., представлявано от Г. Д. П., да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК.............., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. ”Победа”, ул. ”............., сграда „Метални панели и конструкции”, сумата от 335 лв. /триста тридесет и пет лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

 
13 Гражданско дело No 1090/2010, I състав Развод по взаимно съгласие С.Ю.С.,
Д.Н.С.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният между С.Ю.С. с ЕГН **********,***, и Д.Н.С. с ЕГН **********,***, за който е съставен акт за сключен граждански брак № *********** на Община – Ямбол, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Ю.С. с ЕГН **********, и Д.Н.С. с ЕГН **********, СПОРАЗУМЕНИЕ, по силата на което;
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо тяхното непълнолетно дете С.Д. С., с ЕГН **********, на майката С.Ю.С., с ЕГН **********, а на бащата – Д.Н.С., с ЕГН **********, създава режим на лични отношения, както следва - на същият се предоставя режим на лични отношения със детето си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в съботния ден до 18.00 часа в неделния и един месец от годината, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
ОСЪЖДА Д.Н.С., с ЕГН **********, да заплаща месечна издръжка в размер на 60 /шестдесет/ лева на своето непълнолетно дете С.Д. С., с ЕГН **********, чрез неговата майка С.Ю.С., с ЕГН **********, считано от датата на подаване на молбата – 28.09.2010 г., до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.
Имуществените отношения след прекратяване на брака са уредени от СТРАНИТЕ по делото са уредени, както следва: същите нямат придобити недвижими имоти и ограничени вещни права по време на брака си; движимите вещи, придобити по време на брака, са поделени между тях, поради което нямат спорове и претенции, включително за уравняване на дяловете, като всеки си ги е получил; страните са във фактическа раздяла от седем години и нямат семейно жилище.
ИЗДРЪЖКА след развода бившите съпрузи не си дължат.
След прекратяването на брака молителката С.Ю.С., с ЕГН **********, си възвръща и носи своето предбрачно фамилно име - С..
ОСЪЖДА Д.Н.С., с ЕГН **********, да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 43, 20 лева, и допълнителна държавна такса за бракоразводния процес в размер на 5 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
14 НАХД No 816/2009, V състав По Закона за митниците Д.М.Д. М.БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 27.04.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 58 от 28.09.2009г. на Началника на Митница - гр.Бургас, в частта му, с което на основание чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на Д.М.Д. с ЕГН **********,*** Поляна, ПК ............, общ.Стамболово, обл.Хасково, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1377,20 лева /хиляда триста седемдесет и седем лева и двадесет стотинки/.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част, с което на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките-предмет на нарушението.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
15 ЧНД No 885/2010, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Б.О.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
16 ЧНД No 886/2010, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Д.Т.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
17 ЧНД No 887/2010, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР М.Г.Е. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
18 ЧНД No 888/2010, V състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР О.Р.Ш. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Протокол от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
19 Гражданско дело No 391/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД МАЛИБУ ООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 08.10.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
СЪДЪТ, с оглед направения отказ от исковете на основание чл.233 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №391/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр.Бургас в едноседмичен срок, който за ищеца тече от днес, а за ответника от уведомяването.

 
20 НОХД No 837/2010, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Н.Д.,
С.К.Б.,
К.А.С.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 21.10.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.58, ал.2 от ЗИНЗС осъденото лице И.Н.Д. да изтърпи наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, наложено с определението от 19.10.2010г. по НОХД № 837/2010г. в ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС осъденото лице К.С. да изтърпи наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца в ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС осъденото лице С.Б. да изтърпи наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца В ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП.
Определението може да се обжалва и протестира пред ОС- Бургас в 15- дневен срок от днес.
ИЗМЕНЯ на основание чл.344 от НПК определението от 19.10.2010 г. по НОХД № 837/10г., в частта относно мярката за неотклонение на осъдения И.Н.Д., както следва: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо същия мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

И.Н.Д.
С.К.Б.
К.А.С.
Мотиви от 21.10.2010г.
 
21 НОХД No 906/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.М.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 08.11.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №906/2010г. по описа на РС- гр.Несебър между Камен Господинов– прокурор в РП- Несебър, подсъдимият К.М.Т. със снета по делото самоличност и неговия защитник адв.Ж., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.М.Т.– роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес: КК „Слънчев бряг******************** българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2010 година, около 01.25 часа, в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в близост до супермаркет “Перла”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Форд Фиеста” с *************, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0.99 /нула цяло и деветдесет и девет на хиляда/, установено по надлежния ред, чрез техническо средство алкотест “Дрегер 7410+” №0106, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.343 б ал.1 от НК /споразумение от 18.10.2007 година по н.о.х.д. №249/2007 година по описа на РС- Несебър/, поради което и на основание чл.343б ал.2 вр. с ал1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 /петнадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 петнадесет/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ календарна година.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, К.М.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ЗАЧИТА, на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на К.М.Т. е било отнето по административен ред, считано от 19.06.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №906/2010г. по описа на РС- Несебър.

К.М.Т.
 
22 Гражданско дело No 1126/2010, II състав Развод по взаимно съгласие Г.М.Т.,
С.А.Т.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 09.11.2010г., в законна сила от 09.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 1/10.05.1992г. на Община Поморие граждански брак между Г.М.Т. с ЕГН – ********** *** и С.А.Т. с ЕГН – ********** ***, по взаимно съгласие на страните .
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което:
1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение родените от брака деца Махмедали С.А. с ЕГН – ********** и А. С.А. с ЕГН – ********** се предоставят на майката Г.М.Т., като децата ще живеят при майка си в с.Рупча, общ.Руен, обл.Бургас.
2. РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ – бащата С.А.Т. има право на лични контакти с децата, както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца – в неделя от 10,00ч. до 18,00ч. вечерта; един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, както и през пролетната ваканция на децата и рождените им дни, като предварително уточни с майката и децата удобен за тях час за вземането и връщането им. Страните се споразумяват бащата да има право на лични контакти с децата за Коледните и Новогодишните празници, като за една календарна година коледните празници децата ще празнуват с майката, а съответно новогодишните ще празнуват с бащата.
3. ИЗДРЪЖКА - Страните се споразумяват бащата С.А.Т. да заплаща месечна издръжка за детето М. С.А., род. на ***г., чрез неговата майка и законен представител в размер на 80лв./осемдесет/лева, начиная от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законни основания за нейното изменяване или прекратяване; За детето А. С.А., родена на ***г. бащата ще заплаща месечна издръжка, чрез неговата майка и законен представител в размер на 80лв./осемдесет/лева, начиная от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законни основания за нейното изменяване или прекратяване.
4. ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – Страните се споразумяват семейното жилище, находящо се в с.Бата, общ.Поморие,****************, собственост на съпруга да се предостави за ползване на С.А.Т., като съпругата заявява, че няма претенции относно ползването на същото.
5. Страните заявяват, че през време на брака не са придобили движими вещи, недвижими имоти, банкови сметки, влогове и банкови кредити.
6. Страните се споразумяват, че не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.
7. След прекратяване на брака съпругата възстановява предбрачното си фамилно име – СЮЛЕЙМАН.
ОПРЕДЕЛЯ окончателна д.т. по делото 40/четиридесет/ лева, 25лв. от които заплатени от Г.Т. завеждане на исковата молба.
ОСЪЖДА С.А.Т. с ЕГН – ********** *** да заплати по с/ка на РС-Несебър държавни такси в размер на общо 245,40лв./двеста четиридесет и пет лева и четиридесет/лева, представляващи сбор от както следва – 15лв. държавна такса доплащане за образуване на делото и сума в размер на 230,40лв., представляваща дължима д.т. върху присъдената издръжка.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
23 НАХД No 495/2010, VI състав Административни дела А.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС,
Н.К.Ч.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 28.09.2010г., в законна сила от 09.11.2010г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000595/25.06.2010 г. на директора на РД “Автомобилна администрация”- гр. Бургас, с което на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено на А.В.С. ***, ЕГН **********, административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 24, ал.1 от Закона за автомобилните превози, за това, че на 10.06.2010 г. около 08.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг” до хотел “Поморие” е извършвал таксиметрова дейност с лек таксиметров автомобил марка “Сеат Алхамбра” с рег. № ***************, собственост на водача, със седем места, включително мястото на водача, като е изменил конструкцията на автомобила с монтирането на две допълнителни седалки.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
24 НАХД No 707/2010, VI състав По ЗД по пътищата Г.Т.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 15.10.2010г., в законна сила от 09.11.2010г.
По делото е постъпила молба от жалбоподателя Г.Т.Г., с която същият заявява, че оттегля депозираната жалба и желае да се прекрати производството по делото. Заявява също, че е заплатил изцяло наложената глоба. С така постъпилата молба съдът се десезира, поради което образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

О П Р Е Д ЕЛ И:

ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 707/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.


 
25 Гражданско дело No 1564/2006, VI състав Делби Л.Д.Я.,
Д.В.Я.,
Н.Г.Я.,
Д.Г.К.,
Л.Л.Я.,
М.Х.Ш.,
Ф.Г.Ш.,
К.Г.Ш.
В.Д.Т.,
В.Д.Г.,
Б.Д.М.,
Р.К.Я.,
Л.К.Х.,
В.А.Я.,
Х.А.Я.,
М.Г.Л.,
Т.Г.Д.,
Д.Г.К.,
Н.М.Н.,
П.М.А.,
Д.Г.К.,
С.П.В.,
П.С.В.,
Р.С.В.,
Й.Л.А.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 04.08.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ПОСТАНОВЯВА изнасяне на ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Несебър: 1) Имот с идентификационен № 51500.12.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ трайни насаждения в местността “Бостанлъка” с площ от 3.303 дка, осма категория, имот № 012002 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: поземлен имот № 012003 трайни насаждения на наследници на Кузо Ап. Г., кадастрален № 000155 полски път на Община Несебър, поземлен имот № 0120001 трайни насаждения на Щ. М. Б., поземлен имот № 012005 пасище мера на К.Г.К., поземлен имот № 012013 трайни насаждения на Миртиядис Хасапидис, с действителна пазарна цена 64 607 (шестдесет и четири хиляди шестстотин и седем) лева; 2) Имот с идентификационен № 51500.52.18 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ нива в местността “Инджекьойско блато” с площ от 14.880 дка, пета категория, имот № 052018 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: поземлен имот № 052019 нива наследници на Б. Тальоков, поземлен имот № 052017 нива на Катерина Г.К. и др., поземлен имот № 052016 нива на М. В. В., кадастрален № 000051- ведомствен път на Община Несебър, кадастрален № 000052- полски път на Община Несебър, с действителна пазарна цена 349 263 (триста четиридесет и девет хиляди двеста шестдесет и три) лева; 3) Имот с идентификационен № 51500.82.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ лозе в местността “Кокалу” с площ от 1.299 дка, четвърта категория, съставляващо имот № 082007 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: поземлен имот № 082029 лозе наследници на А. Я. В. поземлен имот № 082030 лозе на наследници на К.Д. В., поземлен имот № 082031 пасище мера на Р. А. Г., поземлен имот № 082008 лозе наследници на К. Ф. К., кадастрален № 000146- полски път на Община Несебър, поземлен имот № 082006 лозе наследници на М. Д. К.в с действителна пазарна цена 50 817 (петдесет хиляди осемстотин и седемнадесет лева), като получените от продажбата суми бъдат разпределени между съделителите: Л.Д.Я. с ЕГН ********** ***, Д.В.Я. с ЕГН ********** ***, Н.Г.Я. с ЕГН ********** ***, Д.Г.К., с ЕГН ********** ***, Л.Л.Я. с ЕГН ********** ***, М.Х.Ш. с ЕГН **********, Ф.Г.Ш. с ЕГН ********** и К.Г.Ш. с ЕГН **********,***, В.Д. ***, В.Д.Г. с ЕГН ********** ***, Б.Д.М. с ЕГН ********** ***, Р.К.Я. с ЕГН ********** ***, С.П.В. с ЕГН ********** ***, П.С.В. с ЕГН ********** *** и Р.С.В. с ЕГН ********** ***, Л.К.Х. с ЕГН ********** ***, Й.Л.А. с ЕГН ********** със законен представител нейната майка Р.Д. ***, В.А.Я. с ЕГН ********** ***, Х.А.Я. с ЕГН ********** ***, М.Г.Л. с ЕГН ********** ***, Т.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Д.Г.К. с ЕГН ********** ***, Н.М.Н. с ЕГН ********** *** и П.М.А. с ЕГН ********** *** и съдебен адрес гр.Несебър*************, съобразно квотите им в съсобствеността, а именно: за Л.Д.Я., Л.К.Х., П.М.А. и Н.М.Н.- по 1/14 за всеки от тях, за М.Х.Ш., Ф.Г.Ш. и К.Г.Ш.- общо 1/14, за Р.К.Я., Л.Л.Я., Й.Л.А. със законен представител нейната майка Р.Д.Н., Х.А.Я., В.А.Я., М.Г.Л., Д.Г.К. и Т.Г.Д. - по 1/21 за всеки, С.П.В., П.С.В. и Р.С.В.- общо 1/21, за Н.Г.Я., Д.В.Я., В.Д.Т., В.Д.Г., Б.Д.М. и Д.Г.К. по 1/28 за всеки.
ОСЪЖДА Л.Д.Я. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 1327.68 лева (хиляда триста двадесет и седем лева и шестдесет и осем ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Л.К.Х. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 1327.68 лева (хиляда триста двадесет и седем лева и шестдесет и осем ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА П.М.А. с ЕГН ********** *** и съдебен адрес гр.Несебър, ул. “И. Вазов” № 8, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 1327.68 лева (хиляда триста двадесет и седем лева и шестдесет и осем ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Н.М.Н. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 1327.68 лева (хиляда триста двадесет и седем лева и шестдесет и осем ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА М.Х.Ш. с ЕГН **********, Ф.Г.Ш. с ЕГН ********** и К.Г.Ш. с ЕГН **********, да заплатят по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 1327.68 лева (хиляда триста двадесет и седем лева и шестдесет и осем ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Р.К.Я. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 885.12 лева (осемстотин осемдесет и пет лева и дванадесет ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Л.Л.Я. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 885.12 лева (осемстотин осемдесет и пет лева и дванадесет ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Й.Л.А. с ЕГН ********** със законен представител нейната майка Р.Д.Н., да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 885.12 лева (осемстотин осемдесет и пет лева и дванадесет ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА В.А.Я. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 885.12 лева (осемстотин осемдесет и пет лева и дванадесет ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА Х.А.Я. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 885.12 лева (осемстотин осемдесет и пет лева и дванадесет ст.), представляваща държавна такса.
ОСЪЖДА М.Г.Л. с ЕГН ********** ***, да запл
 
26 Гражданско дело No 1037/2010, V състав Облигационни искове А.Г.А. Х.Т.Т.,
М.Г.Б.
Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 1037/2010 г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му. 
27 ЧГД No 1199/2010, II състав Други ЧГД М.К.Х. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 10.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.

 
28 ЧНД No 771/2010, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ТЕТЕВЕН Г.В.Р. Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 21.10.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
на основание чл.42, ал.2 вр. чл.39, ал.1 от НПК, Несебърският районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по ЧНД № 771 по описа за 2010г. на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Девня.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
29 Гражданско дело No 947/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС А.Д.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Д.Д. с ЕГН **********,***, таван, че съществува вземането на “************, рег. по ф.д. №************, със седалище и адрес на управление гр. ************ 3, представлявано от изпълнителния директор Г. Й. Т., по Заповед № ************г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 448/2010 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 372.75 лева (триста седемдесет и два лева и седемдесет и пет ст.), представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 21.10.2008 г. до 19.03.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 19.04.2010 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата част до претендирания размер от 422.75 лева.
ОСЪЖДА А.Д.Д. с ЕГН **********,***, таван, да заплати на “************, рег. по ф.д. №************, със седалище и адрес на управление гр. ************ 3, представлявано от изпълнителния директор Г. Й. Т., сумата от 110.22 лева (сто и десет лева и двадесет и две ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
30 Гражданско дело No 1140/2010, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Т.А.Т. В.И.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
СЪДЪТ, след като изслуша страните и като счете, че така постигнатата между тях спогодба не противоречи на закона и морала

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в горния смисъл.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1140/2010 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 
31 НАХД No 630/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Я.Р.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
ПРИЗНАВА Я.Р.К., род. на ***г***, с ЕГН **********, българин български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, шофьор на автобус при „А.Т.” ЕООД-гр.Х., с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН за това, че на 16.09.2009г., около 15.40 часа, в гр.Н. - стария град, на „О.”, при управление на МПС – автобус „М. 0-303” с рег. № ............, собственост на ЕООД „*******”-гр.К., нарушил правилата за движение визирани в чл.20, ал.2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.”, и чл.116 от ЗДвП: „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците…», и по непредпазливост причинил на пешеходеца У.Б., германски гражданин, род. на ***г***-Германия, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясната подбедрица в средната трета довеждащо до трайно затруднение движението на десния крак за срок около 7-8 месеца при упражняване на физически труд, и около 5-6 месеца при нефизически труд - престъпление по по чл.343, ал.1, б. „б”, вр. чл.342, ал.1, вр. чл.129, ал.2 от НК, вр. чл.20, ал.2 и чл.116 от ЗДвП, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 600.00 (шестстотин) лева.
ЛИШАВА Я.Р.К., род. на ***г***, с ЕГН **********, българин български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, шофьор на автобус при „А.Т.” ЕООД-гр.Х., с постоянен и настоящ адрес:*** на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК от право да управлява МПС за срок от два месеца.
ОСЪЖДА Я.Р.К., род. на ***г***, с ЕГН **********, българин български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, шофьор на автобус при „А.Т.” ЕООД-гр.Х., с постоянен и настоящ адрес:*** на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати по сметка на РС-Н. направените в наказателното производство съдебни разноски в размер на 315.00 /триста и петнадесет/лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Б.кия окръжен съд.


Я.Р.К.
Мотиви от 18.10.2010г.
 
32 ЧНД No 912/2010, VI състав Връщане на веществено доказателство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР,
Й.Н.Я.
  Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.

 
33 НОХД No 921/2010, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.П.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 11.11.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 921/2010 г. по описа на РС– гр.Несебър между Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият И.Г. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.П.П. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.П.Г.- роден на ***г***, живущ ***, понастоящем живущ ***, българин, български гражданин, не женен, неосъждан, безработен с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2010 г. в град Несебър, до хотел «С.Н.Р.», без надлежно разрешение държал високорискови наркотични вещества, а именно: 7/седем/ броя самозалепващи се найлонови пликчета съдържащи суха тревна маса- коноп /марихуана/ с нетно телло 6,837 грама съдържащи активен наркотичнодействащ компонент– тетрахидроканабинол 4,50 %; суха тревна маса –коноп /марихуана/ сбита на топчета с нетно тегло 1,841 гр. съдържаща активен наркотичнодействащ компонент– тетрахидроканабинол 4,50 %; самозалепващо се полиетиленово пликче с размери 5/6 см., съдържащо суха тлевна маса- коноп /марихуана/ с нетно тегло 1,304 гр., съдържаща активен наркотичнодействащ компонент– тетрахидроканабинол 3,20 %; един брой самозалепващо се полиетиленово пликче съдържащо суха трувна маса– коноп /марихуана/ с нетно тегло 0,979 гр., съдържаща активен наркотичнодействащ компонент– тетрахидроканабинол 4,70 % И в гр. А., ул. «К.» № 12А ет.3– таван- един хартиен брой плик със суха зелена тревна маса– коноп /марихуана/ с нетно тегло 18,451 гр., съдържаща активен наркотичнодействащ компонент– тетрахидроканабинол 4,40 %, или общо държал високорисково наркотично вещество– суха тревна маса коноп /марихуана/ 29,412 грама на обща стойност 176,47 лева /сто седемдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки/, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, пр.2, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1от НК, го ОСЪЖДА на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3 от НК, на подсъдимия кумулативно предвиденото в нормата по чл 354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК наказание «ГЛОБА».
ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, представляващи 27,912 гр. коноп /тетрахидроканабинол/, както и подробно описани веществени доказателства в справка по ДП съставляваща лист 56 от същото, които след влизане в сила на определението да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.Г. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 100.40 /сто лева и четиридесет стотинки/лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 921/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.П.Г. мярка за неотклонение “Гаранция” в размер на 200 лв.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

И.П.Г.
 
34 ЧНД No 934/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.


 
35 НОХД No 3007/2006, V състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.И.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 27.10.2010г., в законна сила от 12.11.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г.И.Г. с ЕГН ********** по НОХД № 161/2005г. и НОХД № 7/2006г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – „пробация”, със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа за срок от една година.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание „ пробация”, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Определението бе обявено на страните в 09.50 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.
След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на РП Несебър, за сведение и изпълнение.

Г.И.Г.
Мотиви от 27.10.2010г.
 
36 НОХД No 490/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Ш. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 12.11.2010г., в законна сила от 12.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 490/2010 г. по описа на РС-гр.......р споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.......р, адв.А.Ж. – надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия А.Ш. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.Ш. – роден на *** *** – Австрия, с постоянен адрес:***, австриец, австрийски гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен- инвалид, паспорт № ......, издаден на ......, валиден до ......., неправоспособен водач на МПС за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2010 година около 00,10 часа в с......, община ......ру по ул. “......” до ресторант “...... в посока центъра на с.Равка към град ......р, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “...... собственост на ......от гр......., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,61 на хиляда, /едно цяло и шестдесет и едно на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Ш. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата общо в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебно производство.
Съдът, предвид одобряване на споразумението на основание чл.24, ал.3 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 490/2010г. по описа на РС-гр.......р.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ш. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Ш. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение в съдебната зала.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, като взе предвид, че са налице основанията за това, с оглед изхода по делото
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.09.2010г., с което подсъдимият Ш. е обявен за общодържавно издирване и с което на основание чл.68, ал.1 от НПК на подсъдимия Ш. е наложена забрана за напускане пределите на Р България.
УКАЗВА да се уведоми незабавно след съдебното заседание Началника на РУП- гр.......р за изпълнение определението на съда, съответно за снемане на подсъдимия от общодържавно издирване.
УКАЗВА да се уведоми незабавно след съдебното заседание Директора на ОД на МВР Бургас за отменената от съда забрана на подс.Ш. за напускане пределите на Р България.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А.Ш.
 
37 НАХД No 608/2010, I състав По ЗД по пътищата Н.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 28.10.2010г., в законна сила от 12.11.2010г.
СЪДЪТ констатира, че е изпратен изискания служебно съобразно данните по призовката смъртен акт №1073 от 13.09.2010 г., от който се установява, че жалбоподателят Н.И.И. с ЕГН ********** *** е починал на 12.09.2010 г. Налице са предпоставките за прекратяване на административнонаказателното производство, тъй като съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1, б.„а” от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява, когато нарушителят е починал. Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА административнонаказателно производство по АХ дело № 608 по описа за 2010 година на Районен съд – Несебър.
Определението може да се обжалва пред Административен съд – Бургас в 7 – дневен срок, считано от съобщението.

 
38 ЧНД No 936/2010, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 12.11.2010г., в законна сила от 12.11.2010г.
 
39 ЧНД No 937/2010, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 12.11.2010г., в законна сила от 12.11.2010г.
Разпитът проведен
 
40 Гражданско дело No 948/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС С.М.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ответника С.М.А. с ЕГН – ********** ***, че съществува вземането на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД- Бургас, рег. по ф.д. *****г. на Окръжен съд- Бургас, със седалище и адрес на управление гр. *****№ 3, представляван от *****по Заповед № 235/18.03.2010г., постановена по ч.гр.д. № *****. по описа на НРС в размер на 565,34лв./петстотин шестдесет и пет лева и тридесет и четири стотинки/лева, представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 20.11.2008г. до 19.01.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението – 15.03.2010г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА С.М.А. с ЕГН – ********** *** да заплати на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД- Бургас, рег. по ф.д. *****г. на Окръжен съд- Бургас, със седалище и адрес на управление гр. *****№ 3, представляван от *****сумата от 125лв./сто двадесет и пет/лева, представляващи разноски по настоящето дело.
РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.
УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – С.М.А. с ЕГН – **********, че може да поиска от ОС-Бургас неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.
ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 300/10г. по описа на РС-Несебър, като ВРЪЩА същото в гражданско деловодство.
Заверен препис от настоящото решение да се приложи по ч.гр.д. № 300/10г. на НРС. 
41 НОХД No 938/2010, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.Д.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 938/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Б.Д.П. и назначения защитник адв. С.М. ***, съгласно което: Б.Д.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***»*****, ром, български гражданин, без образование, неженен, реабилитиран, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2010 г. около 00.20 ч. в курортен комплекс «Слънчев бряг», общ.Несебър, на моста в близост до станцията на Министерския съвет, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 201.60 лева (двеста и един лева и шестдесет стотинки), както следва: дамска чанта, текстилна на стойност 7.50 лв., мобилен телефон марка „Ел Джи Шайн”, ведно със симкарта на „Глобул” на стойност 80.00 лв., мобилен телефон марка „Самсунг SGH - E 420”, ведно със Сим карта на „МТел” и зарядно устройство на стойност 36.00 лв., мобилен телефон марка „Сименс SL 75” на стойност 52.00 лв., парфюм марка „Кокок” на стойност 5.00 лв., секретен ключ с ключодържател на стойност 10.00 лв., портмоне от изкуствена кожа на стойност 5.00 лв., коланче от изкуствена кожа на стойност 6.00 лв. и носни кърпи марка „Ловли” на стойност 0.10 лв., от владението на ***** от гр. *****, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил затова сила- издърпал чантата с намиращите се в нея вещи от ръцете на Ганевска, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7 (седем) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Б.Д.П. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 58.00 (петдесет и осем) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 938/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Б.Д.П. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Б.Д.П. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Б.Д.П.
 
42 ЧНД No 939/2010, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
 
43 НОХД No 940/2010, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.В.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 940/2010 г. по описа на РС-гр.****** споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-гр.****** и адв.С.М. ***, служебен защитник на подсъдимия С.В.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.В.М. - род. на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, готвач, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2010год., в к.к. „******” в апартамент №******» без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества: амфетамин – сол, съдържащ се в 1бр.хартиено пликче от целофан със съдържание на основното вещество 1,50% и тегло 0,723гр. на стойност 21,69лв.
- коноп /канабис/, съдържащ се в 1бр.лист карирана хартия със съдържание на основното вещество - тетрахидроканабинол 1,60% и тегло 0,962гр. На стойност 5,77лв.,
- хашиш, съдържащ се в 1бр. Полиетиленов плик със съдържание на тетрахидроканабинол 2,00% и тегло 0,705гр. на стойност 6,34лв.,
- коноп /канабис/, съдържащ се в ? саморъчно направена цигара със съдържание на основното вещество - тетрахидроканабинол 1,60% и тегло 0,061гр.
- амфетамин – сол, съдържащо се в цветен лист хартия със съдържание на основното вещество 1,50% и тегло 19,225гр. на стойност 576,75лв., общо нетно тегло на бялото, прахообразно вещество – 19,948гр., общо нетно тегло на растителната маса – 1,023гр., всичко на обща стойност 610,92лв. определена според приложение №2, към член единствен, на Постановление №23 на МС от 29.01.1998год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.В.М. наказание: «Лишаване от свобода» за срок от 9/девет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на подс.М. наказание «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3/три/ години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по – леко предвиденото кумулативно наказание «Глоба» по чл.354, ал.3, т.1 от НК.
ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6, вр. с чл.чл.53, ал.2, б.»а» от НК в полза на Държавата – веществените доказателства по настоящото наказателно производство – 6 бр.найлонови пликове и празна кутия от цигари марка «Кент», както и следните високорискови наркотични вещества: амфетамин – сол, съдържащ се в 1бр.хартиено пликче от целофан със съдържание на основното вещество 1,50% и тегло 0,723гр. на стойност 21,69лв.; коноп /канабис/, съдържащ се в 1бр.лист карирана хартия със съдържание на основното вещество - тетрахидроканабинол 1,60% и тегло 0,962гр. на стойност 5,77лв., хашиш, съдържащ се в 1бр. полиетиленов плик със съдържание на тетрахидроканабинол 2,00% и тегло 0,705гр. на стойност 6,34лв., коноп /канабис/, съдържащ се в ? саморъчно направена цигара със съдържание на основното вещество - тетрахидроканабинол 1,60% и тегло 0,061гр., амфетамин – сол, съдържащо се в цветен лист хартия със съдържание на основното вещество 1,50% и тегло 19,225гр. на стойност 576,75лв., общо нетно тегло на бялото, прахообразно вещество – 19,948гр., общо нетно тегло на растителната маса – 1,023гр., всичко на обща стойност 610,92лв. в количеството, останало след извършването на експертиза № 116 от 22.06.2010г., която да следва да се счита неразделна част от настоящото определение в частта, досежно изразходваното количество при изготвянето на експертизата, които след одобрение на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият С.В.М. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 102,60 /сто и два лева и шестдесет стотинки/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 940/2010г. по описа на РС-гр.******.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Неразделна част от настоящото определение съставлява приемно предавателен протокол № 373 от 14.07.2010г., с който наркотичните вещества са изпратени на съхранение на Георги Василев ст.технически сътрудник в МТСО, ДНСП- МВР, сектор Наркотици, както и ексдпертиза № 116/22.06.2010г. изготвена от в.л. Анастас Миховски към БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас в частта, с която са записани общите теглови проценти, представени на вещото лице за изследване и изразходваното количество от отделните обекти, представени за изследване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.В.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд-Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.В.М.
 
44 Гражданско дело No 972/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Л.Л.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 27.10.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК производството по гр.дело 972/2010г. по описа на РС- гр. Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването на страните, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

 
45 ЧГД No 1056/2010, V състав Процедура по регламент 1393/2007   А. ООД Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 16.11.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1115/16.11.2010Г. Предвид изпълнението на съдебната поръчка, съдът счита, че са налице основания за прекратяване на производството по делото, поради изчерпване на предмета му, поради което
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1056/2010г. по описа на Районен съд-гр.Н...
Определението е окончателно.

 
46 ЧНД No 942/2010, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР   Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 16.11.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.

 
47 Гражданско дело No 883/2010, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие А.Й.К. Н.П.К.,
К.Н.К.
Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 31.08.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 883/2010г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ОСЪЖДА А.Й.К. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес: КК Слънчев бряг, в.с.”*********да заплати по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща държавна такса за разглеждане на молбата.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
След влизане на определението в сила, заверен препис от същото да се изпрати на РУ на МВР по местоживеене на ответника за сведение.

 
48 НАХД No 532/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.И.В. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.10.2010 г. по НАХД № 532/2010 г., с което е приключено съдебното следствие.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 532/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър.

 
49 НОХД No 803/2010, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.Б.В. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
Съдът, като взе предвид постъпилото препис-извлечение от акт за смърт на подсъдимия Т.Б.В., намира, че са налице предпоставките на чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК за прекратяване на производството по делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 803/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър, водено срещу Т.Б.В. *** с ЕГН **********, поради настъпила смърт на подсъдимия.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
50 НОХД No 808/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Х.Т.Н. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 808/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП- гр.Несебър, адв. от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимия подсъдимият Х.Т.Н., съгласно което Х.Т.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2010 год. около 03.20 часа в к.к. „Слънчев бряг” общ. Несебър, на главната алея в близост до спирка „Арда” е управлявал лек автомобил марка „Форд Мондео” с рег. №************ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.71 на хиляда (едно цяло и седемдесет и едно на хиляда), установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 899/ 01.09.2010 год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, при периодичност ДВА ПЪТИ седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЧАСА за ЕДНА календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото за управлява моторно превозно средство, считано от 01.09.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.Т.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.

Х.Т.Н.
 
51 НОХД No 944/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Г.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 944/2010г. по описа на РС- гр.****, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.****, обвиняемия И.Г.С. и с защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което: И.Г.С. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, пенсионер, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.10. 2010 година, около 18.05 часа, в близост до офис на “****” в град ****община ****, по ул. “****” е управлявал моторно превозно средство: мотопед “****, без рег. номер, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 2.34 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1013 от 06.10.2010 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Г.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30.00 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 944/2010г. по описа на РС-****.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия И.Г.С. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Г.С. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.


И.Г.С.
 
52 НОХД No 678/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.В.Б. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 06.07.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
С оглед направеното оттегляне на РП- гр.Несебър на предложението по чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът е десезиран, поради което са налице основанията за прекратяване на настоящото производство.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по чл.306 ал.1, т.1 от НПК спрямо осъдения А.В.Б..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за РП-гр.Несебър и адв.М., и за осъдения Б. от датата на съобщението пред Окръжен съд – гр.Бургас.


 
53 НОХД No 494/2010, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.И.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 494/2010г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Д. със защитник адв.М. споразумение, съгласно което П.И.Д. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, висше образование, разведен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2009г. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър в к-с „Джой”, офис 13 противозаконно е присвоил чужди движими вещи – л.а. марка „Фолксваген Полбо” с ДК№ ********** на стойност 19791лв. и л.а. марка „Фолксваген Полбо” с ДК№ **********на стойност 19791лв., всичко на обща стойност 39582лв. /тридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и два лева/, която владеел от „Б. С.” ЕООД –гр.Бургас с управител С. Г. К. –лизингополучател на автомобилите собственост на „П.л.БГ” ЕООД ***, представлявано от Л.В.Б., като обсебването е в големи размери, поради което и на основание чл.206, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието в Затвор.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия П.И.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 60.00 /шестдесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД

П.И.Д.
 
54 НОХД No 658/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.С.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 658/2010 г. по описа на РС-гр.**** споразумение, а именно: Г. ***, адв.П.П. ***, назначен за служебен защитник на подсъдимия И. и подсъдимият Г.С.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.С.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, на 11.07.2010 год. около 00.45 часа по пътя гр.****-с.****а в близост до ресторант „Рио” управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка “ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.52 промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №4650/14.07.2010 год., поради което и на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.55 ал.І,т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1 и 2, вр.с ал.3, т.1, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
• задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца, с периодичност два пъти седмично
• задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия Г.С.И. с посочена по делото самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от осем месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимия И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.07.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.И. със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 30 лева в полза на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 658/2010г. по описа на РС-гр.****.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.С.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г.С.И.
 
55 НАХД No 253/2010, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Е. К. ЕООД ТД НАП БУРГАС,
Й.Т.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 06.10.2010г., в законна сила от 19.11.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2142/13.08.2008 г. на заместник териториален директора на ТД на НАП – гр. Бургас, с което на E. К. ЕООД, Булстат – **************, със седалище и адрес на управление: гр. София, ****************** В, представлявано от Д.С.Й.,***, *****************1, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева, за нарушение по Наредба Н – 18 чл. 33, ал. 2 от Наредба Н – 8 от 13.12.2006 г. на МФ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
56 НОХД No 955/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.М.Л. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 19.11.2010г., в законна сила от 19.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 955/2010 година по описа на РС-гр.Н****** споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура - гр.Н****** и адв.П.П. ***, защитник на подсъдимия Й.М.Л. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Й.М.Л. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, по професия рибар, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2010год. около 21.00ч. в град Н****** - стара част срещу заведение ”******” в посока КПП ”******” управлявал МПС - л.а.”******в срока на изтърпяване на наказанието Лишаване от право да управлява МПС, след като е наказан за същото деяние по административен ред с НП №******., влязло в сила на 20.01.2010год. с което е лишен от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца, поради което и на основание чл.343в, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, във вр.с ал.ІІІ т.1 и 3 във вр.с ал.ІV, чл.42б ал.І от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца, с периодичност два пъти седмично,
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343в, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Й.Л. от право да управлява МПС за срок от пет месеца.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 955/2010г. по описа на РС-гр.Н******.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Л. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Й.М.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Й.М.Л.
 
57 НАХД No 759/2010, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.В.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 03.11.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ПРИЗНАВА В.В.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: к.к.Слънчев бряг, **********, стая № 109, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работник на частно, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2010г., около 23.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на алеята пред хотел „Сън Драймс”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Екскорт” с рег.№**********, в срока на изтърпяване на наказанието „лишаване от право да управлява МПС”, след като е наказан за същото деяние по административен ред с влязло в сила на 12.01.2010г. наказателно постановление № 6371/26.11.2009г. на РУП-гр.Несебър - престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл.78а, ал.4 вр. чл.343г вр. чл.343в, ал.1 от НК обвиняемия В.В.К. с посочена по-горе самоличност, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на решението в сила.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия К.,*** – от получаване на съобщението за това.
.

В.В.К.
Мотиви от 10.11.2010г.
МОТИВИ по Решение № 791 от 03.11.2010г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по НАХД № 759 по описа за 2010г. на съда

Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК.
Образувано е по повод постъпило в съда постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър от 28.09.2010г., с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия В.В.К. с ЕГН **********, с налагане на административно наказание ЗА ТОВА, ЧЕ
На 19.07.2010г., около 23.00 часа, в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, на алеята пред хотел „Сън Драймс”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Екскорт” с рег.№*******, в срока на изтърпяване на наказанието „лишаване от право да управлява МПС”, след като е наказан за същото деяние по административен ред с влязло в сила на 12.01.2010г. наказателно постановление № 6371/26.11.2009г. на РУП-гр.Несебър - престъпление по чл.343в, ал.1 от НК.
За Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени, представител не се явява, за да изрази становище по повдигнатото спрямо обвиняемия К. обвинение.
В съдебно заседание обвиняемият К. се явява лично. Признава вината си и изразява съжаление за стореното. Моли съдът да му наложи минимално наказание.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:
Вечерта на 19 срещу 20.07.2010г., свидетелите С. Д..С. и Д. К. Д. двамата младши автоконтрольори при РУП-Несебър, били на работа като автопатрул по КАТ – нощна смяна, считано от 19.30ч. на 19.07.2010г. до 07.30ч. на 20.07.2010г., и осъществявали контрол по спазване на ЗдвП и ППЗДвП на територията на к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър. Около 23.00ч. на 19.07.2010г., в к.к.Слънчев бряг, на алеята пред хотел „Сън драймс”, свид.С. спрял за проверка по ЗДвП, л.а. „Форд Ескорт” с рег. № *******, управляван от обв.К.. При извършената му проверка, водачът К. не представил на свид.С. свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него. При направена справка чрез ОДЧ при РУП-Несебър, свид.С. установил, че водачът К. управлява МПС, въпреки че е лишен от това право до 2012г. За констатираното при проверката нарушение по ЗДвП, свид.С. съставил на обв.К., АУАН № 3092-831686/19.07.2010г., който последния подписал в графа „нарушител”, без възражения.
Видно от приложена по делото справка от сектор ПП към ОДМВР-Сливен, обв.К. се води на отчет като водач на МПС при ПП-КАТ- Сливен, и има издадено свидетелство за управление на МПС № 251377303/18.07.2007г., за категории „В” и „М”., но същият е бил лишен от право да управлява МПС с НП № 2266/21.04.2008г. на РПУ-Сливен, НП № 6105/28.10.2009г. на РПУ-Несебър и НП № 6371/26.11.2009г. на РПУ-Несебър, считано от 25.11.2009г. до 25.02.2012г.
Видно от приложения по делото заверен препис на НП № 6371/26.11.2009г. на РПУ-Несебър, връчено по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН на 04.01.2010г. и влязло в сила на 12.01.2010г., след като с АУАН № 6371/13.11.2009г. на РПУ-Несебър е установено, че на 13.11.2009г., обв.К. е управлявал МПС в к.к.Слънчев бряг, след като е лишен от това право по административен ред до 25.02.2011г. с наказателни поставновления № 2266/21.04.2008г. на РПУ-Сливен, и № 6105/28.10.2009г. на РПУ-Несебър, същият е бил санкциониран по административен ред за нарушение по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП.
Изложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-1180/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър, приети като доказателства по делото.
При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното от обвиняемия К. деяние, осъществява признаците на престъплението по чл.343в, ал.1 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.
Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият К. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – лишаване от свобода до две години.
Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия К. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.
При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия К., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст, чистото му съдебно минало, признанието на вината и изразеното от него съжаление за стореното.
При тези данни, съдът счита, че наказателната отговорност на обвиняемия К. следва да се реализира при превес на смекчаващите вината й обстоятелства, като й се наложи наказание в предвидения от закона минимум, а именно – “глоба” в размер на 1000 /петстотин/ лева в полза на Държавата. Наред с това, на основание чл.343г във връзка с чл.343в, ал.1 във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши обви.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от десет месеца, считано от влизане на решението в сила.
Съдът счете, че така определените наказания по вид и размер се явяват адекватни на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия, като личност и напълно достатъчни по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.
МОТИВИРАН от гореизложените съображения, настоящият съдебен състав постанови решението си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
58 НОХД No 863/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Р.Г.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 22.11.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 863/2010г. по описа на РС-******, а именно подсъдимата Р.Г.Т., със защитник адв.******и прокурор Мариян Чернаев, както следва:
Подсъдимата Р.Г.Т., род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с висше образование, управител на „******” ЕООД, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 03.07.10 г. около 05.40ч. в курортен комплекс ”******” по главната алея срещу х-л „******” в посока гр.******, общ.******, е управлявала моторно превозно средство марка „******22 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,60 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 611/07.07.10год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата Р.Г.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата Р.Г.Т. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 03.07.10 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Р.Г.Т. да заплати по сметка на Държавата сумата от 60 (шестдесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 863/2010г. по описа на РС-******.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимата и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Р.Г.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Р.Г.Т.
 
59 НОХД No 965/2010, IV състав ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.К.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 22.11.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 965/2010 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, А.К.К. със снета по делото самоличност и адв. П.Х. ***, защитник на последния, съгласно което ПРИЗНАВА А.К.К.- ЕГН **********,*** Загора, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че в периода от м.май 2007 г. до м.май 2008 г., при условията на продължавано престъпление, от гр.Стара Загора до к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, транспортирал както следва: през м.май 2007г.- с лек автомобил марка „Лада”, с неустановен регистрационен номер, и през м.май 2008г.- с пътнически автобус, В.С.С. с ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия- проституция, на територията на к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.1, предл. второ, вр. чл.26, вр. чл.55, ал.1, т.1, и ал.3 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 /три/ години.
НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, предвиденото в чл.159а, ал.1 от НК по- леко наказание „Глоба”.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 965/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

А.К.К.
 
60 НОХД No 966/2010, IV състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Т.Д.Х. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 22.11.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 966/2010 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, Т.Д.Х. със снета по делото самоличност и адв. Р.К. ***, защитник на последния, съгласно което ПРИЗНАВА Т.Д.Х.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, управител на фирма, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.01.2010 г., без съответно разрешение, прибрал намерени в местността „Стролата”, землище на с.Тънково, общ.Несебър /при изкопни дейности/, както следва: взривове- 5бр. електродетонатори ЕДМАП-25, 2бр. електродетонатори ЕДМАН-25, 1бр. пиротехническа цапалка ЗАГ-30; огнестрелно оръжие: 1бр. автомат „Калашников” АКС47, кал.7.62х39, ведно с 2бр. пълнители за него; боеприпаси: 40 бр. патрони кал.7.62х54R и 700 бр. патрона кал.7.62х39 с различни години на производство, поради което и на основание чл.339, ал.5, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.І, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично,
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 /сто и петдесет/ часа в рамките на една календарна година.
ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства 1бр. автомат „Калашников” АКС47, кал.7.62х39, ведно с 2бр. пълнители за него, описани в протокол за приамена на ВВООБ, находящ се на л. 49 от ДП, които след влизане в сила на определението да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Т.Д.Х. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 321.91 (триста двадесет и един лев и деветдесет и една стотинки) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 966/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Д.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Т.Д.Х.
 
61 НОХД No 469/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Г.К.,
В.К.Б.,
С.К.Б.,
И.Н.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 05.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ПРИЗНАВА К.Г.К., роден на ***г***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление и повторност, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното, и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, С.К.Б., с ЕГН ********** и В.К.Б., с ЕГН **********, като съизвършител чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********и товарен автомобил **********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност в размер на 424.80 лева (четиристотин двадесет и четири лева и осемдесет ст.), а именно: желязо 1000 (хиляда) кг.- като скрап по 0,30 лв. за килограм, на обща стойност 300.00 (триста) лв., и чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********- Самосвал с **********направил опит да отнеме чужди движими вещи- метални ферми от бунгала, като скрап - 416 кг. по 0.30 лв. за килограм, на обща стойност 124.80 лева (сто двадесет и четири лева и осемдесет ст.), от владението на Д.И.Д., с ЕГН ********** ***- служител на **********, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа в рамките на една календарна година.

ПРИЗНАВА К.Г.К., роден на ***г***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното, и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, С.К.Б., с ЕГН ********** и В.К.Б., с ЕГН **********, като съизвършител, противозаконно е унищожил чужди движими вещи- 3бр. дървени бунгала със средна пазарна цена на всяко от тях 55.00 лева, на обща стойност 165.00 (сто шестдесет и пет) лева, собственост на **********, представлявано от Д.И.Д., с ЕГН **********, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. с чл.63, ал.1 т.3, във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа в рамките на една календарна година.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду така наложените на подсъдимия К.Г.К. наказания в размер на най-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа в рамките на една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Г.К. да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 47.50 лева (четиридесет и седем лева и петдесет ст.), представляваща разноски по делото.

ПРИЗНАВА В.К.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, дървар, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че ВИНОВЕН в това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление и повторност, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, С.К.Б., с ЕГН ********** и К.Г.К., с ЕГН **********, като съизвършител чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********и товарен автомобил **********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност в размер на 424.80 лева (четиристотин двадесет и четири лева и осемдесет ст.), а именно: желязо 1000 (хиляда) кг.- като скрап по 0,30 лв. за килограм, на обща стойност 300.00 (триста) лв., и чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********- Самосвал с **********направил опит да отнеме чужди движими вещи- метални ферми от бунгала, като скрап - 416 кг. по 0.30 лв. за килограм, на обща стойност 124.80 лева (сто двадесет и четири лева и осемдесет ст.), от владението на Д.И.Д., с ЕГН ********** ***- служител на **********, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИЗНАВА В.К.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, дървар, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, С.К.Б., с ЕГН ********** и К.Г.К., с ЕГН **********, като съизвършител, противозаконно е унищожил чужди движими вещи- 3бр. дървени бунгала със средна пазарна цена на всяко от тях 55.00 лева, на обща стойност 165.00 (сто шестдесет и пет) лева, собственост на **********, представлявано от Д.И.Д., с ЕГН **********, поради което и на основание чл.216, ал.1, в вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа в рамките на една календарна година
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду така наложените на подсъдимия В.К.Б. наказания в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца, наложено по НОХД № 53/2007 г. по описа на Районен съд- Несебър.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.301, ал.1, т.6 от НПК, във връзка
К.Г.К.
В.К.Б.
С.К.Б.
И.Н.Д.
Мотиви от 23.11.2010г.
МОТИВИ по н.о.х.д. № 469/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу:
1) К.Г.К., роден на ***г***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, с ЕГН **********, за:
- престъпление по чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление и повторност, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното, и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, С.К.Б., с ЕГН ********** и В.К.Б., с ЕГН **********, като съизвършител чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********и товарен автомобил **********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност в размер на 424.80 лева (четиристотин двадесет и четири лева и осемдесет ст.), а именно: желязо 1000 (хиляда) кг.- като скрап по 0,30 лв. за килограм, на обща стойност 300.00 (триста) лв., и чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********- Самосвал с **********направил опит да отнеме чужди движими вещи- метални ферми от бунгала, като скрап - 416 кг. по 0.30 лв. за килограм, на обща стойност 124.80 лева (сто двадесет и четири лева и осемдесет ст.), от владението на Д.И.Д., с ЕГН ********** ***- служител на **********, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- престъпление по чл.216, ал.1, вр. с чл.63, ал.1 т.3, във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за това, че през периода от 04.01.2010 г. до 06.01.2010 г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното, и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, С.К.Б., с ЕГН ********** и В.К.Б., с ЕГН **********, като съизвършител, противозаконно е унищожил чужди движими вещи- 3бр. дървени бунгала със средна пазарна цена на всяко от тях 55.00 лева, на обща стойност 165.00 (сто шестдесет и пет) лева, собственост на **********, представлявано от Д.И.Д., с ЕГН **********.
*) В.К.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, дървар, с ЕГН **********, за:
- престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК за това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление и повторност, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, С.К.Б., с ЕГН ********** и К.Г.К., с ЕГН **********, като съизвършител чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********и товарен автомобил **********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност в размер на 424.80 лева (четиристотин двадесет и четири лева и осемдесет ст.), а именно: желязо 1000 (хиляда) кг.- като скрап по 0,30 лв. за килограм, на обща стойност 300.00 (триста) лв., и чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********- Самосвал с **********направил опит да отнеме чужди движими вещи- метални ферми от бунгала, като скрап - 416 кг. по 0.30 лв. за килограм, на обща стойност 124.80 лева (сто двадесет и четири лева и осемдесет ст.), от владението на Д.И.Д., с ЕГН ********** ***- служител на **********, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- престъпление по чл. чл.216, ал.1, в вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, С.К.Б., с ЕГН ********** и К.Г.К., с ЕГН **********, като съизвършител, противозаконно е унищожил чужди движими вещи- 3бр. дървени бунгала със средна пазарна цена на всяко от тях 55.00 лева, на обща стойност 165.00 (сто шестдесет и пет) лева, собственост на **********, представлявано от Д.И.Д., с ЕГН **********;
*) С.К.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, с ЕГН **********, за:
- престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че през периода от 04.01.2010 г. до 06.01.2010 г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление и повторност, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното, и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, К.Г.К., с ЕГН ********** и В.К.Б., с ЕГН **********, като съизвършител чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********и товарен автомобил **********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност в размер на 424.80 лева (четиристотин двадесет и четири лева и осемдесет ст.), а именно: желязо 1000 (хиляда) кг.- като скрап по 0,30 лв. за килограм, на обща стойност 300.00 (триста) лв., и чрез използване на МПС- товарен автомобил марка **********- Самосвал с **********направил опит да отнеме чужди движими вещи- метални ферми от бунгала, като скрап - 416 кг. по 0.30 лв. за килограм, на обща стойност 124.80 лева (сто двадесет и четири лева и осемдесет ст.), от владението на Д.И.Д., с ЕГН ********** ***- служител на **********, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- престъпление по чл. 216, ал.1, вр. с чл.63, ал.1 т.3, във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, за това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното, и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие и след предварителен сговор с И.Н.Д. с ЕГН **********, К.Г.К., с ЕГН ********** и В.К.Б., с ЕГН **********, като съизвършител, противозаконно е унищожил чужди движими вещи- 3бр. дървени бунгала със средна пазарна цена на всяко от тях 55.00 лева, на обща стойност 165.00 (сто шестдесет и пет) лева, собственост на **********, представлявано от Д.И.Д., с ЕГН **********;
*) И.Н.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, с ЕГН **********, за:
- престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че през периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г. в гр.Несебър, Софийски лагер, при условията на продължавано престъпление и повторност, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното, и можещ да ръководи постъпките си, в с
 
62 НОХД No 634/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.Р.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 23.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 634/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия С.Р.А. споразумение, съгласно което
ПРИЗНАВА С.Р.А., роден на ***г***, с ЕГН **********, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, строителен работнис, живущ ***, за ВИНОВЕН в това, че 11.05.2010год., около 01.05 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел „А.”, е управлявал МПС - л.а. „Л.Т.” с рег.№ В .... КТ, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с влязло в законна сила на ...02.2010г. НП № 5805/09.10.2009г. на Началника на РУП-Несебър, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, 4 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12/дванадесет/ месеца, с периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12/дванадесет/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно, за една година;
- Включване в програми за обществено въздействие за срок от 12/дванадесет/ месеца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 634/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Р.А. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.
Определението подлежи на незабавно изпълнение.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд-гр. Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С оглед изхода по делото съдът счита, че са налице основания за отмяна на протоколно определение от 26.10.2010г. с което е постановено щателно издирване на подсъдимия А. на територията на Република България, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 26.10.2010г., с което е постановено щателно издирване на подсъдимия А. на територията на Република България.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

УКАЗВА да се уведоми незабавно директора на ОД на МВР гр. Бургас за отмяната на взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение „Задържане под стража” и за отмяната на опеделението, с което е постановено щателно издирване на същия на територията на Репубика България, както и за снемане на същия от издирване от масивите на МВР.
Съдът кат овзе предвид че производството е приключило с влязло в сила споразумение
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 22.11.2010г., с което ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП - гр. Несебър да представи в срок до следващо съдебно заседание заверен препис на цялата преписка по издаденото наказателно постановление № 5805/09.10.2009 г., ведно с приложения на всички съобщения, които са били изпращани до С.А. за издаденото наказателно постановление и с което ЗАДЪЛЖАВА кметовете на гр. Каблешково и с. Ръжица да отговорят в срок до следващо съдебно заседание дали в представляваните от тях населени места има улица с наименование „Ч.М.”/М.Д./, както и дали на тази улица има регистриран № .. и ако да, да посочат лицата, които са адресно регистрирани на този адрес и които понастоящем живеят на същия.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.15 ч.

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


С.Р.А.
 
63 НОХД No 860/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ю.И.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 23.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 860/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимият Ю.И.И. и неговия защитник адв.Ч., съгласно което:
Подсъдимият Ю.И.И., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:***, се признава за виновен в това, че на 12.06.2010 г., около 18.40 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, е управлявал МПС - л.а. „Ауди” с рег.№ *******, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с влязло в законна сила на 06.11.2009г. НП № 6885/02.10.09г. на ОД на МВР- гр.Стара Загора, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТСВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Ю.И.И.
 
64 НОХД No 973/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Д.Ж. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 23.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 973/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Г.Д.Ж. и неговия защитник адв. С.П., съгласно което: Г.Д.Ж., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2010г., около 15.25 часа, в к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на кръстовище „Камелия”, е управлявал моторно превозно средство- л.а. „Порше Карера” с рег.№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.86 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест “Дрегер 7410+” с фабр. № 0106, поради което и на основание по чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б” от НК , го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 4, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ месеца при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ месеца;
- Включване в програми за обществено въздействие за срок от ОСЕМ месеца.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т.7 от НК обвиняемия Г.Д.Ж. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ месеца.
ПРИСПАДА на чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият Г.Д.Ж. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 21.08.2010 год.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 973/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г.Д.Ж. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Д.Ж. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Г.Д.Ж.
 
65 НОХД No 134/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.К.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 24.11.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв. П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия М.К.К. и подсъдимият М.К.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
М.К.К. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ученик в 10 –то СУ „Й.Й.” – гр.Сливен, ЕГН ********** понастоящем в Затвора – Бургас, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си за времето от 04.30ч. до 05.00ч. на 28.07.09год. в гр.Обзор, общ.Несебър на ул.»И.В.», чрез използване на специален начин – особена ловкост и захващане по терасите – проникнал в стаи на третия етаж ***************и отнел чужди движими вещи: от стая №30 – фотоапарат марка «Канон Пауър» на стойност 325 /триста двадесет и пет/лв. и моб.телефон марка «Сони Ериксон К550И» на стойност 135 /сто тридесет и пет/лв., общо вещи на стойност 460лв. от владението на Т.Я. ***, П., а от стая №34 отнел чужди движими вещи – моб.телефон марка «Нокиа 6500» на стойност 412 /четиристотин и дванадесет/лв. и моб.телефон марка «Нокиа N73” на стойност 399 /триста деветдесет и девет/лв., общо вещи на стойност 811 /осемстотин и единадесет/лв. от владението на Н. Назиф Х. ***, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи е 1 271 /хиляда двеста седемдесет и един/лв., деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 9/девет/ месеца, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият да заплати по сметка на РС Несебър направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
Предвид гореизложеното и на осн. чл. 24, ал. 3 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 134/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М.К.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- гр.Бургас, считано от днес.


М.К.К.
 
66 ЧНД No 714/2010, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.И.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 08.11.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
 
67 НОХД No 859/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.К.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 24.11.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 859/2010 г. по описа на РС-гр.Н****** споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Н******, адв.А.Ж.- защитник на подсъдимия Т. и подсъдимия К.К.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА К.К.Т.– роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2006 год., около 01,30 часа, в град Н******, на КПП “ХИТ-А”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “******” с ДК № ******, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с НП № ******2005 год. на Началника на РУП- гр.Н****** в сила от 23.12.2005г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, и 6, вр. с ал.3 т.1, и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от 1 /една/ календарна година.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 859/2010г. по описа на РС-гр.******
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо К.К.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.


К.К.Т.
 
68 НОХД No 943/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Д.Т.,
Д.Ф.Л.Т.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 16.11.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
След като се запозна с представените споразумения и доказателствата по ДП № 14-1076/2010г. по описа на РУП-Несебър, съдът установи, че са допуснати съществени смислови противоречия диспозитивите на обвиненията на двамата обвиняеми, като не става ясно кой в какво качество участва в престъплението и неправилно е посочено тяхното качество в извършеното престъпление, като разследващият орган очевидно не прави разлика и при изписването на правната квалификация по чл.20 от НК досежно извършител и помагач. Горните грешки са допуснати в постановленията за привличане на обвиняемите и повдигане на обвиненията и пренесени в представените за одобрение споразумения. Допуснатите смислови грешки в обвиненията са объркващи до степен, че последните не могат да бъдат разбрани и представляват отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните правила на обвиняемите, а именно правото им да разберат в извършването на какво престъпление са обвинени.
Съдът, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение за решаване на делото противоречи на закона поради което не отговаря на изискванията, постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК намира, че същото не следва да бъде одобрено във вида, в който е представен от страните.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.8 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 943/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв. Д.П. ***, служебен защитник на подсъдимия М.Д.Т. и адв. К.К., защитник на подсъдимия Д.Ф.Л.Т. със снети по делото самоличности.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 943/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ВРЪЩА делото на РП-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия М.Д.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Д.Ф.Л.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 
69 Гражданско дело No 1113/2010, VI състав Облигационни искове З.С.Ш. А.И.Ш. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 12.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 1113/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
70 ЧГД No 1236/2010, V състав Други ЧГД К.Г.П. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.


 
71 ЧГД No 1246/2010, VI състав Съдебни поръчки   Ч.М.Ч.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 25.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
СЪДЪТ, с оглед изчерпване предмета на делото,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1246/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Протоколът се изготви в три екземпляра, два от които за изпращане на Министерството на правосъдието- гр. София.

 
72 ЧГД No 1276/2010, V състав Отказ от наследство В.Й.Г.   Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.


 
73 НАХД No 864/2010, IV състав По ЗГ и ЗЛОД М.О.Д. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 10.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 864/2010г. по описа на Районен съд- гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Поморие.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
74 НАХД No 971/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.Х.Х. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 25.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.3 НПК,
Р А З П О Р Е Ж Д А М

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 971/2010 г. по описа на НРС.
ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на допуснатото нарушение, съобразно горните указания.

 
75 НОХД No 698/2010, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Н.Д.Г. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 26.11.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 698/2010г. по описа на РС-Н****, а именно подсъдимата Н.Д.Г., със защитник адв.С**** М****** и прокурор Георги Русев, както следва:
Подсъдимата Н.Д.Г., родена на *** ***, жив. гр.****, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, средно образование, безработна, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 18.07.2005 год., около 10.30 часа в к.к. „****”, общ.Н****, блок ”****”, в съучастие като съизвършител с ****без надлежно разрешително е държала високорискови наркотични вещества на обща стойност 173.34 лева (сто седемдесет и три лева и тридесет и четири ст.), а именно: 4.900гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 1.10%, 0.271гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 1.30%, 0.212гр.коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 2.40% , 0.448гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 0.55% или общо нетно тегло на растителната маса 5.841гр. на стойност 35.04лв., 0.196гр. амфетамин сол със съдържание на основно вещество 15.00%, 0.130 гр. амфетамин сол със съдържание на основно вещество 8.00%, общо тегло на бялото прахообразно вещество 0.326гр. на стойност 9.78лв., 6бр. таблети с общо тегло 1.633гр. амфетамин сол със съдържание на основно вещество 6.50% на стойност 48.99лв., 10 и половина бр. таблети с общо тегло 2.970гр. МДМА метилендиоксиметамфетамин на стойност 74.25лв., 0.033гр. хероин със съдържание на диацетилморфин 24.00% тегловни на стойност 5.28лв., поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК я ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 10 (десет) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три / години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.354а, ал.3, т.1 от НК наказание „глоба” на подсъдимата Н.Д.Г..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Н.Д.Г. да заплати по сметка на Държавата сумата от 195.08 лева (сто деветдесет и пет лева и осем ст.), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 698/2010г. по описа на РС-Н****.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимата и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Н.Д.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Б**** в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


Н.Д.Г.
 
76 НОХД No 987/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Г.Д.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 26.11.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 987/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Г.Д.К. и с защитник адв. Д.И. ***, съгласно което: Г.Д.К., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан към момента на деянието, безработен, живущ *** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.08.2009г. до 19.10.2009г., в гр.Свети Влас, в к-с ”Месамбрия Форд Бийч”, находящ се между гр.Свети Влас и ВС*******”, от апартамент №25, в качеството си на служител в организация, извършваща охранителна дейност- охранител към фирма „Ф. Д. С. ”ООД- гр.София, охраняваща комплекса, чрез използване на техническо средство - оригинален ключ, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 749.30 лева (седемстотин четиридесет и девет лева и тридесет ст.), а именно: един брой рутер марка „Ейпъл” на стойност 60,00лв, един брой рутер марка „Линксис” на стойност 50,00лв, един брой зарядно устройство за телефон „Нокиа” на стойност 6,00лв, един брой зарядно за телефон марка „Сони Ериксон” на стойност 6,00лв, един брой адаптер за игра „Нинтендо” на стойност 18,00лв, 3бр.адаптери за контакти с единична стойност 2лв на стойност 6,00лв, един брой зарядно устройство за „Айфон” на стойност 12,00лв, един брой зарядно за лаптоп марка„Ейпъл” на стойност 22,00лв, един брой тостер марка „Дюлит” на стойност 20,00лв, един брой поставка за айпот марка „Ейпъл” на стойност 15,00лв,един брой поставка за айпод с надпис „Лоджик Трий” на стойност 15,00лв, един брой зарядно устройство за прахосмукачка на стойност 18,00лв, един брой бинокъл на стойност 35,00лв, един брой „уоки-токи” със зарядно устройство на стойност 25,00лв, един брой електрическа самобръсначка марка „Браун” на стойност 35,00лв, 1бр. консерва боб на стойност 2,00лв, един брой консерва риба тон на стойност 2,30 лева, кутия „Нескафе” 250гр. На стойност 8,00лв, 6бр. хавлиени кърпи с единична цена 3,00лв, на стойност 18,00лв, един брой слънчеви очила „Рейбан”на стойност 90,00лв, един брой спален комплект със завивка-на стойност 16,00лв, вилици,лъжици и ножове-на стойност 3,00лв, един брой плажна чанта на стойност 5,00лв, един брой чантичка с инструменти от плат-на стойност 10,00лв, бинтове, лепенки и лейкопласт на стойност 2,00лв, и сумата от 250,00 лева, от владението на британският гражданин П.Д.Д., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 и 9, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.
ВРЪЩА веществените доказателства: един брой рутер марка „Линксис”, ведно с адаптор, и един брой поставка за айпот марка „Ейпъл”, ведно с адаптор и устройство за дистанционно управление на собственика им П.Д.Д..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.Д.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 95.00 (деветдесет и пет лева) лева, представляваща разноски по делото.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Д.К. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

Г.Д.К.
 
77 ЧНД No 956/2010, V състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК И.Н.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.