РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2014г. до 31.3.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 834/2013, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) РАЯ ЕМИ ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.12.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 92/08.08.2013 г. на кмета на община Несебър, с което на основание чл. 125, във връзка с чл. 129 от Наредба № 6 на Общински съвет- Несебър е наложено на „Р.Е.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. „И.” № **, вх.*, ет.*, ап.**, представлявано от управителя С.А.К., административно наказание “глоба” в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 13, ал.1, т.3 от същата наредба, за това, че на 08.07.2013 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг” са констатирани изхвърлени отпадъци- опаковки, кашони, найлонови торбички, изнесени от супермаркет „Палма”, на неразрешени за целта места- на тротоара срещу заведение „Go-Go girls”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 2.1.2014г.
2 АНД No 867/2013, IV състав По ЗД по пътищата К.М.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.11.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1982/12/19.06.2012 г. на Началника на непосочена структура, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.183, ал.1, т.1, предложение първо от ЗДвП, на К.М.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 2.1.2014г.
3 АНД No 869/2013, IV състав По ЗД по пътищата Й.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.12.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3170/27.07.2012 г. на Началника на непосочена структура, с което за нарушение на чл.100, ал.2, предложение първо и чл.100, ал.1, т.1, двата от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на Й.Р.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.1.2014г.
4 АНД No 919/2013, VI състав Административни дела ЗОНАТА 2002 ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 9.12.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024229/12.08.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “З.2.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. С., С. област, ул. „Х.К.” № 1А, с ЕИК ........., представлявано от управителя В.Н.М., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 05.06.2013 г. в 14.00 часа в качеството на работодател е допуснал до работа в обект- павилион „П.”, находящ се в курортен комплекс “С.Б.”, общ. Несебър, срещу хотел „Ф.Б.”, лицето М.В.П. с ЕГН **********, на длъжност “Продавач-консултант”, преди да й предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 3 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 2.1.2014г.
5 НЧХД No 951/2013, I състав НЧХД В.С.В.,
С.В.С.
В.Л.Г.,
Г.Л.Г.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.12.2013г.
на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 4, т. 3, предл.първо от НПК  О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 951/2013 г. по описа на РС Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ОС Бургас.  
В законна сила от 2.1.2014г.
6 АНД No 967/2013, VI състав По ЗД по пътищата Г.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.12.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1980/01.07.2013 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Г.К.К. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 900 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, за това, че на 26.06.2013 г. около 02.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до паркинга на РУП- Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ......., с концентрация на алкохол в кръвта си 0.94 на хиляда, установено с техническо средство Дрегер 7410 № 0325, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 900 лева на 500 (петстотин) лева и размера на наложеното наказание “лишаване от право да управлява МПС” от 9 месеца на 7 месеца.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 2.1.2014г.
7 Гражданско дело No 922/2013, IV състав Чл.19 ЗГР А.З.О. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА РУЕН,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.12.2013г.
ДОПУСКА промяна на личното име на А.З.О., ЕГН **********, съответно от А. на Д..  След влизане в сила препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние към Община Несебър и Община Руен за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние, както и до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Областна управа- Бургас.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 3.1.2014г.
8 НОХД No 781/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.К.Ц. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 18.12.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.Ц.- роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, строител на частна пР.тика, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че на 21.07.2005г., около 11.00 часа, в с.Р., общ.Н. – ученически лагер „К.”, втори корпус- „Р.”, стая № ..., чрез използване на техническо средство – подбран или подправен ключ, отнел чужди движими вещи, а именно: мобилен телефон марка „Нокиа”, модел „3200” на стойност 123,60лв. (сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки); мобилен телефон марка „Нокиа”, модел „6310” на стойност 87,50лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки), един брой зарядно устройство на телефон „Нокиа” на стойност 6,00лв. (шест) лева; два брой „Прима” карти на „МТЕЛ” на обща стойност20лв. (двадесет) лева, или всичко вещи на обща стойност 237,10лв. (двеста тридесет и седем лева и десет стотинки) от владението на Е.Ф.Ю. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като го ОПР.ВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.второ, във вр. счл.194, ал.1 от НК.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
Й.К.Ц.
Мотиви от 30.12.2013г.
В законна сила от 3.1.2014г.
9 АНД No 1075/2012, IV състав Административни дела ЕН ЕЛ ПАРТНЪРС ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.5.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1787/27.12.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.3 и чл.7 от „Наредба № Н-18”, на „Е.Е.П.” ООД, ЕИК ........., представлявано от Л.С.- К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 3.1.2014г.
10 АНД No 37/2013, VI състав Административни дела КО МОРЕНИЯ ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.6.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-2305686/07.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “К.М.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “М.” № .., ет.2, ЕИК ........., представлявано от управителя К.И.И., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение по чл. 152 от КТ, за това, че в качеството на работодател не е осигурил непрекъсната междудневна почивка от 12 часа на лицето А.Н.К. на длъжност „Сервитьор” в ресторант “С.Д.К.”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, като лицето е полагало труд на 10.07.2012 г. до 24 часа и на 11.07.2012 г. от 07.30 часа, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание от 2 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 3.1.2014г.
11 АНД No 141/2013, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) РУСКОВИ 2006 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25582 от 25.10.2012г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.86 от Закона за туризма /ЗТ-отм./, на „Р.2.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.П., ул.”П.В.” № 32, представлявано от управителя В.К.Р., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ /отм./.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 3.1.2014г.
12 НОХД No 264/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 18.12.2013г.
ПРИЗНАВА Р.С.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, бългаски гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, понастоящем в Затвора- София, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив:  - На 24.07.2012г., за времето от 19.00 часа до 22.00 часа от стая 5110, в хотел „Парадйс Бийч”, в гр.С.в., общ.Несебър, чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел чужди движими вещи, а именно: дамски ръчен часовник, марка „Swatch” на стойност 84,30 лева /осемдесет и четири лева и тридесет стотинки/ от владението на Й.Х. от Румъния, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  - На 24.07.2012г. за времето от 21.00 часа до 23.00 часа от апартамент №418 в гр.С.в., „Форд Нокс”, комплекс „Гранд Резорт Империал”, сграда Д-1, ет.0, отнел чужди движими вещи, както следва: розова кутийка за бижута на стойност 5,00 лева, синя кутийка за бижута на стойност 5,00 лева, сребърен пръстен с инскрустирани цветни камъни с тегло 4,53 грама с проба 925 на стойност 35.00 лева, ръчен дамски часовник марка „Дона Карън” на стойност 93,50 лева, чифт обици от жълт метал с форма на гущерчета с тегло 1,50 грама на стойност 10.00 лева, чифт обици от бяло злато с инкрустирани цветни камъни- цирконий с тегло 2,74 грама, изработени от 14 каратово злато с проба 585 на стойност 380,00 лева, златен синджир с усукана плетка тип „ламбада" с тегло 2,30 грама от 14 каратово бяло злато с проба 585 на стойност 161.00 лева, златна висулка с овална форма и светло син камък- аквамарин с тегло 1,30 грама, изработена от 14 каратово злато, проба 585 на стойност 190.00 лева, висулка от бяло злато с триъгълна форма с камък от планински кристал на стойност 126,00 лева или всички вещи на обща стойност 1005.50 лева /хиляда и пет лева и петдесет стотинки/ от владението на О.А.Г. от Русия, без нейно съгласието и преносим компютър, марка «Леново» на стойност 1085.00 лева, зарядно устройство- адаптор, марка «Леново» на стойност 50.00 лева, калъф за таблет на стойност 83,60 лева, таблет марка «Самсунг Галакси таб-2» на стойност 1348,00 лева и сумата от 1300 евро, равняващи се на 2 542.58 лева или всички вещи на обща стойност 5109.18 лева /пет хиляди сто и девет лева и осемнадесет стотинки/ от владението на Т.С.В. от Русия, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  н  - За времето от 20:00 часа до 23:30 часа на 25.07.2012 г. от апартамент №6, в сграда 7 в комплекс Камбани в гр.С.в., чрез използване на техническо средство- отверка, отнел чужди движими вещи, както следва: Айпад „Apple” на стойност 782.00 лева, преносим компютър- лаптоп марка „HP” на стойност 585.00 лева, ІPOD марка „Apple”, модел „Touch” на стойност 150.00 лева, мобилен телефон марка „Самсунг”, неустановен модел, на стойност 100.00 лева, зарядно черно устройство за мобилен телефон марка „Самсунг” на стойност 10.00 лева, мобилен телефон марка „Самсунг” модел Е 1210 М на стойност 30.00 лева, метален сейф на стойност 96,50 лева, слушалки черно-сиви на цвят, на стойност 274,50 лева, безжична мишка за компютър на стойност 78,00 лева, ръкавици за каране на колело на стойност 10.00 лева, сребърно синджирче с плоска плетка на стойност 259.00 лева, мъжки ръчен часовник марка „Секондер” на стойност 244.00 лева, златен мъжки пръстен от жълто 9-каратово злато с малък черен камък отгоре, на стойност 132.00 лева, връзки за Айпад на стойност 20.00 лева, връзки за лаптоп на стойност 20.00 лева, зарядно устройство за Айпад „Apple” и зарядно устройство за лаптоп марка „HP” на обща стойност 25.00 лева, дамски портфейл от естествена кожа на стойност 70,44 лева, чанта за лаптоп на стойност 35,67 лева, кожен калъф за Айпад на стойност 38,00 лева, дамски парфюм „Сеншуъс” на стойност 5.00 лева, цифров фотоапарат марка „Самсунг” на стойност 81,50 лева, 1бр. секретен ключ на стойност 9,50 лева, 1 бр. секретен ключ на стойност 10.00 лева, зарядно устройство за мобилен телефон марка „Black Berry”- Блекбери на стойност 10.00 лева и сумата от 89.00 щатски долара, равняващи се на 143.46 лева, сумата от 2000 паунда, равняващи се на 4 994,46 лева и сумата от 450.00 лева, или всички вещи на общата стойност 8664.03 лева /осем хиляди шестотин шестдесет и четири лева и три стотинки/ от владението на Д.А.С. и Г. Д.С., и двамата от Великобритания, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички вещи е в размер на 14 778.71 лева /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и седемдесет и една стотинки/, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „б", във вр, с чл. 26, ал.1 вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИЗНАВА Р.С.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, бългаски гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, понастоящем в Затвора- София, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2012г. в гр.С.в., общ. Несебър, пред Величко Киров Ч. - полицейски служител в РУП - гр. Несебър, съзнателно се ползвал от преправен официален документ- български документ за самоличност- лична карта, издадена от МВР- София на В.П.Н., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, във вр. чл. 308, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал.1 от НК НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Р.С.К., ЕГН **********, а именно - ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.С.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 944,86 лева /деветстотин четиридесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Р.С.К.
Мотиви от 2.1.2014г.
В законна сила от 3.1.2014г.
13 АНД No 302/2013, II състав Административни дела ВАЛДАНО-ЙОРДАНКА РИЗОВА ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.5.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-2703203/30.10.20..г. на Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София, с което на ЕТ„В.Р.” с ЕИК - ........., седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.”З.”, бл..., ет.5, ап.14, съдебен адрес гр.Б., ул.”Т.А.” № .., ет.3, офис .., представлявано от собственика Й. Н. Р. за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.1.2014г.
14 АНД No 373/2013, IV състав По ЗД по пътищата А.Т.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.6.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 580/22.03.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.2 от същия закон, на А.Т. Т., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.1.2014г.
15 АНД No 385/2013, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Д.С.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.6.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 025043/22.06.2012г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на Д.С.А. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.83, предложение 2-ро от ЗТ/отм./ и на осн.чл.87, ал.2 от ЗТ/отм./ е наложено наказание глоба в размер на 1000лв..  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.    
В законна сила от 3.1.2014г.
16 АНД No 535/2013, I състав По ЗД по пътищата Р.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1126/14.05.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Р.И.Т., ЕГН: **********,с адрес:*** административно наказание: „глоба” в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.183 ал.5. т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.6 т.1 предложение второ от ЗДвП    Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 3.1.2014г.
17 АНД No 866/2013, IV състав По ЗД по пътищата К.М.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.11.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3848/12/31.08.2012 г. на Началника на непосочена структура, с което за нарушения на чл.140, ал.1, предложение първо, и чл.100, ал.1, т.1, двете от Закона за движение по пътищата, на основание чл.175, ал.1, т.1, предложение първо, и чл.183, ал.1, т.1, предложение първо от ЗДвП, на К.М.В., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, и 10 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.1.2014г.
18 ЧНД No 947/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.12.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на С.С.Н. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените му по НОХД № 33/2008г. по описа на РС- Омуртаг и по НОХД № 275/2013г. по описа на РС- Несебър в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, при първоначален „СТРОГ” режим, в Затвор.  ПРИСПАДА така определеното общо наказание като изтърпяно изцяло.  ОПРЕДЕЛЯ наказанието по НОХД № 128/2011г. по описа на РС- Омуртаг, а именно ЧЕТИРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „СТРОГ” режим, в Затвор да се търпи ОТДЕЛНО.  На основание чл.59 от НК ПРИСПАДА времето пред което осъденият е бил задържан .  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.    
С.С.Н.
В законна сила от 3.1.2014г.
19 АНД No 990/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.И.Л. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 17.12.2013г.
ПРИЗНАВА А.И.Л., роден на *** г. в гр. т., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2013 г. около 11.50 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър до „Аквапарк”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ ****, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление № 2653/31.10.2011г. на ОД на МВР- в., влязло в сила на 06.05.2013 г.- престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15- дневен срок от днес.  
А.И.Л.
Мотиви от 17.1.2014г.
В законна сила от 3.1.2014г.
20 Гражданско дело No 767/2013, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Ж.М.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.12.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземането в полза на „В.и к.” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. ”Победа”, ул. ”Ген. Владимир Вазов”, № 3, сграда „Метални панели и конструкции”, представлявано от Г.Й.Т. с адрес: гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник” бл. 407, вх. Г, ет.8, срещу Ж.М.П., ЕГН **********,***- десен, дължимо по Заповед № 562 от 08.07.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена в полза на ищцовото дружество срещу ответника по ч.гр.д.№ 586/2013 г. по описа на РС- Несебър, в размер на 604,15 лв. /шестстотин и четири лева и петнадесет стотинки/, представляваща част от стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 19.05.2011 г. до 27.05.2013 г. с отчетен период по фактури от 23.03.2011 г. до 10.05.2013 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.07.2013 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА Ж.М.П., ЕГН **********,***- десен, да заплати на „В.и к.” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. ”Победа”, ул. ”Ген. Владимир Вазов”, № 3, сграда „Метални панели и конструкции”, сумата от 125 лв. /сто двадесет и пет лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство.  Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.  
В законна сила от 6.1.2014г.
21 АНД No 1069/2012, VI състав Административни дела С.О.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 26.3.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-0001001/02.11.2012 г. на началника на Областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложено на С.О.Г. с ЕГН **********,***, административно наказание глоба в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 89, т.9 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, за това, че на 18.10.2012 г. около 13.00 часа в гр. Несебър, като водач на ППС- товарен автомобил марка “МАН” с рег. № ...... с прикачено ремарке с рег. № ......., извършващ обществен превоз на товари- захарни изделия (товарителница № 005096/18.10.2012 г. и пътен лист № 077797- заверен), не е представил на контролните органи карта за квалификация, при придобита категория “С+Е” на 11.01.2012 г. (първоначална).  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 7.1.2014г.
22 ЧНД No 962/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Л.О.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 20.12.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Л.О.М., ЕГН **********, по НОХД № 2990/2012 г. по описа на РС- Русе и НОХД № 56/2013 г. по описа на РС- Несебър, НОХД № 30336/2012 г. на РС Монтана, НОХД № 349/2013 г. на РС Разлог и НОХД № 784/2013 г. по описа на РС Несебър, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание времето, през което М. е търпял наказанието по осъжданията в групата.  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнение наказанието по НОХД № 995/2010 г. по описа на РС- Бургас в размер на ТРИ МЕСЕЦА И ЕДИНАДЕСЕТ ДНИ „Лишаване от свобода”, които следва да бъдат изтърпени при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание времето, през което М. е търпял наказанието по НОХД № 995/2010 г. по описа на РС- Русе.  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнение наказанието по НОХД № 2702/2011 г. по описа на РС- Русе в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, които следва да бъдат изтърпени при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание времето, през което М. е търпял наказанието по НОХД № 2702/2011 г. по описа на РС- Русе.    Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас за присъстващите лица, а за осъдения- от уведомяването му.  
Л.О.М.
В законна сила от 7.1.2014г.
23 ЧНД No 1028/2013, IV състав Други дела В.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.12.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 05.08.2013 г., с което РП- Несебър е постановила забрана на обвиняемия по ДП № 14-1535/2013 г. по описа на РУП- Несебър да напуска пределите на Република България.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от уведомяването на страните пред ОС- Бургас.  
В законна сила от 8.1.2014г.
24 ЧНД No 9/2014, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК UNIKA ASIGURARI S.A. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.1.2014г.
На основание чл.244, ал.5 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОТМЕНЯ Постановление за спиране на наказателното производство от 11.11.2013 г. по ДП №14-1903/2009 г. по описа на РУП – Несебър, пр. пр. №2503/2009 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване .    
В законна сила от 8.1.2014г.
25 ЧНД No 1051/2013, I състав Други дела И.С.Т. ОД НА МВР БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.1.2014г.
Оставя без уважениеПОТВЪРЖДАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2013г. на разследващия полицай Мартин Баев, с което спрямо И.С.Т., ЕГН: ********** е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 300 /триста/ лв. по досъдебно производство №334/2013г. по описа на ОДМВР Бургас, пр.вх.№899/2013г. по описа на РП Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  Да се уведомят обвиняемия, защитника му и РП Несебър.  Досъдебното производство да се върне на РП Несебър за продължаване на действията по разследването.
В законна сила от 9.1.2014г.
26 ЧНД No 1052/2013, VI състав Други дела И.С.Т. ОД НА МВР БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.1.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2013г. на разследващия полицай М.Б., с което спрямо И.С.Т., е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 100 /сто/ лв. по досъдебно производство №323/2013г. по описа на ОДМВР Бургас, пр.вх.№979/2013г. по описа на РП Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
В законна сила от 9.1.2014г.
27 Гражданско дело No 1080/2013, V състав Искове по КТ М.С.Д. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.12.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1045/17.12.2013Г. ВРЪЩА исковата молба на М.С.Д. с ЕГН **********,*** против М.ц. „Д.Д.П.” с ЕИК 102619080, със седалище в КК „Слънчев бряг”.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1080/2013г. по описа на РС- Несебър.  
В законна сила от 10.1.2014г.
28 Гражданско дело No 768/2013, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СТОРК КМС ЕООД МЕЙФЕАР ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 768/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 13.1.2014г.
29 АНД No 870/2013, IV състав По ЗД по пътищата Й.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.11.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2257/13/18.07.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо, и чл.100, ал.1, т.1, предложение второ, двата от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо, и чл. 183, ал.1, т.1, предложение второ, от същия закон, на Й.Р.К., ЕГН **********,***, са наложени наказания глоба в размер на 700 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, и глоба в размер на 10 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 13.1.2014г.
30 АНД No 989/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.12.2013г.
ПРИЗНАВА А.П.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, шофьор, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2013г., около 20.20 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, по главната алея, в близост до дискотека „Гранд”, управлявал МПС мотоциклет „Сузуки”, модел „750” с ДК № ****, без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 1571/2012 г. на Началника на РУП Поморие, влязло в сила на 18.09.2012г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/ в полза на Държавата.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и неговият защитник, а за РП-Несебър - считано от получаване на съобщението за това пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
А.П.П.
Мотиви от 21.12.2013г.
В законна сила от 13.1.2014г.
31 НОХД No 1031/2013, V състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1031/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно К. Г. – прокурор в РП-Несебър и адв.С.М. ***, назначена за защитник на подсъдимата Д.Г.Н. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимата Д.Г.Н.- родена на ***г***, с постоянен адрес-***, настоящ адрес-***, българка, българска гражданка, разведена, осъждана, със средно образование, продавач- консултант, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че след като е била осъдена с Решение № 67 от 07.06.2011. по гр.дело №349/2011г. по описа на Районен съд- Несебър да издържа свой низходящ- малолетното си дете Г.М.М. с ЕГН **********, като заплаща чрез нейния настойник М.Г.М. месечна издръжка в размер на 80 (осемдесет) лева, съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно осем месечни вноски за периода от месец февруари 2013г. до месец септември 2013 г. включително, възлизащи на сумата общо в размер на 640 (шестотин и четиридесет) лева, поради което и на основание чл.183, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от десет месеца, с периодичност ДВА ПЪТИ седмично;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1031/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Д.Г.Н.
В законна сила от 13.1.2014г.
32 Гражданско дело No 581/2013, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 12.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 581/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  ОСЪЖДА „К.и.” ООД с ЕИК....със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул.... представлявано от Д.И. Р.а заплати на “В.и к.” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. “....... представлявано от изпълнителния директор Г.Й. Т., сумата от 892.76 (осемстотин деветдесет и два лева и седемдесет и шест ст.), представляваща разноски по делото.  Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 14.1.2014г.
33 НОХД No 1032/2013, IV състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Н.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.12.2013г.
РС- Несебър е сезиран за втори път с обвинителен акт против Е.Н.Г., ЕГН **********, за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. При първоначалното внасяне на обвинението в съда производството по образуваното НОХД № 952/2012 г. е било прекратено поради констатирани съществени процесуални нарушения. Установено е било, че по досъдебното производство са били извършени редица процесуални действия, включително и привличане на подсъдимата в качеството й на обвиняем, след изтичане на сроковете за разследване. В този смисъл делото е било върнато на РП- Несебър за отстраняване на допуснатото процесуално нарушение. При настоящото сезиране на съда се констатира, че последното продължаване на срока за извършване на разследването е било до 23.09.2013 г. Видно обаче от ДП постановлението за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение, разпита на обвиняемата, предявяване на разследването по обвиняемата и на пострадалия са извършени през месец октомври 2013 г., т.е. отново след изтичане на крайната дата на разрешеното продължаване срока на разследването.  Съгласно чл.234, ал.7 от НПК действията по разследването, извършени след сроковете по ал.1- 3, не пораждат правни последици, а събраните доказателства не могат да се ползват пред съда при постановяване на присъдата. В случая, както бе отбелязано по- горе, постановлението за привличане на обвиняем е предявено на Г. на 15.10.2013 г. С това действие органите на разследването са очертали рамките на конкретното обвинение вече срещу конкретно лице, като с разпита му продължават да се събират доказателства в подкрепа или против обвинението. Повдигането и предявяването на обвинението, и извършването непосредствено след това на разпит на обвиняемия, са едни от основните действия, касаещи правата на обвиняемия, поради което същите следва да бъдат извършени в сроковете за разследване. Това се отнася и до предявяване материалите по разследването, предвид на това, че по време на същото е възможно да бъдат направени доказателствени искания от страна на обвиняемия и неговия защитник и в този смисъл разследващия орган няма да има времева възможност да ги извърши в случай, че ги уважи.  Изложеното по- горе налага извода за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на РП- Несебър за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения.  Мотивиран от горното и на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд  РАЗПОРЕДИ:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 1032/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения.  Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.  
В законна сила от 14.1.2014г.
34 НОХД No 1039/2013, IV състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 21.12.2013г.
на основание чл. 249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Несебърският районен съд  РАЗПОРЕДИ:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 1039/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на посочените в мотивната част нарушения.  Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок от връчването му.  
В законна сила от 14.1.2014г.
35 Гражданско дело No 1168/2013, V състав Вещни искове Т.О.К. А.Н.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 27.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1168 по описа за 2013г. на Районен съд-гр.Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-гр.Бургас.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.  
В законна сила от 15.1.2014г.
36 ЧГД No 1174/2013, V състав Други ЧГД М.И.Д.,
Р.И.Д.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.1.2014г.
РАЗРЕШАВА на М.П.Т. с ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законен представител на М.И.Д. с ЕГН ********** и Р.И.Д. с ЕГН **********, да изтегли сумата в размер на 672,44 лева /шестстотин седемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/ от банковата сметка, открита на името на сина й Р.И.Д. с IBAN: *** „Алианц Банк България” АД, ФЦ Несебър и сумата в размер на 672,45 лева /шестстотин седемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/ от банковата сметка, открита на името на дъщеря й М.И.Д. с IBAN: *** „Алианц Банк България” АД, ФЦ Несебър.
В законна сила от 15.1.2014г.
37 АНД No 906/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.А.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.10.2013г.
ПРИЗНАВА Ж.А.Т.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан- реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:   -На 08.02.2013 г., около 15.15 часа, на главен път І-9 на 205.2 километър, в посока гр.Варна- гр.Бургас, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес 220 С” с рег.№ ......, без съответното свидетелство за правоуправление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 3365/26.09.2011г., влязло в законна сила на 24.04.2012 г.   -На 15.02.2013г., около 07.50 часа, по път ІІІ- 9061, в близост до Автоцентър „Содсан”, в посока главен път Е- 87, клас І-9, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес 220 С” с рег.№ ......, без съответното свидетелство за правоуправление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 3365/26.09.2011г., влязло в законна сила на 24.04.2012 г. - престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 (ДВЕ ХИЛЯДИ) лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и неговия защитник, а за РП- Несебър от уведомяването им.   .  
Ж.А.Т.
Мотиви от 31.10.2013г.
В законна сила от 15.1.2014г.
38 НОХД No 977/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 15.1.2014г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 977/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумения, а именно: М.Ч.– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.П. ***- защитник на подсъдимия Д. и подсъдимия И.П.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.Д.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2013 г., около 04.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на алея зад дискотека „Мания", без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно коноп с общо нетно тегло 3.769 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 6.40% теглови процента на обща стойност 22.61 (двадесет и два лева и шестдесет и една стотинки) лева, определена, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 год. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.  НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.  ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, а именно- коноп с тегло 3,269 гр. със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол - 6,40 %, находящо се в ЦМУ, отдел «МРР – НОП», и 1 бр. плик, запечатан с мокър печат на ОД МВР - Бургас, съдържащ опаковки от изследваните наркотични вещества, които след влизане в сила на определението следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, И.П.Д. да заплати в полза на Държавата сумата от 45.38 лева (четиридесет и пет лева, тридесет и осем стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 977/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата спрямо И.П.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
И.П.Д.
В законна сила от 15.1.2014г.
39 ЧГД No 1108/2013, IV състав Други ЧГД С.В.Ц.,
Д.В.Ц.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С.В.Ц., ЕГН **********, и Д.В.Ц., ЕГН **********, действащи лично и със съгласието на своята майка и законна представителка З.К.Ц., ЕГН **********, всички живущи в гр. Несебър, ул. ......, за даване на разрешение за извършване на замяна на наследените от В.П. Ц., починал на 25.11.2005 г., идеални части от отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда върху ? ид.ч. от УПИ ХІ, кв.26, по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, срещу 1/18 ид.ч. общо за двамата молители от недвижим имот № 066025, находящ се в м. Инджикьойско блато”, землището на гр. Несебър, целия на площ от 3700 кв.м., както и искането за назначаване на адв. Лиляна Катрафилова за особен представител при сключване на сделката.  Определението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на молителите.
В законна сила от 16.1.2014г.
40 АНД No 443/2013, I състав По ЗД по пътищата Н.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №918/25.04.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Н.И.М., ЕГН:**********,***, административно наказание: „глоба” в размер на 100 /сто/ лева на основание чл.183 ал.5. т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.6 т.1 предложение второ от ЗДвП    Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 16.1.2014г.
41 ЧНД No 28/2014, I състав Връщане на веществено доказателство С.Ж.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.1.2014г.
На осн.чл.111 от НПК съдът :    ОПРЕДЕЛИ :     ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 28/2013г.по описа на РС Несебър.  Изпраща молбата на С.Ж.Т. с ЕГН-********** с адрес:***, комплекс ...... искане да му бъде върнат лек автомобил „Дайхатсу”, модел „Шарад” с ДК№............ веществено доказателство по ДП 14-135/2013г. по описа на РУП Несебър на Районна прокуратура Несебър по компетентност .    Препис да се изпрати на С.Ж.Т. ***, комплекс „Стария възел” №1, ап.1  Определението е окончателно.  
В законна сила от 16.1.2014г.
42 АНД No 791/2013, IV състав По ЗД по пътищата Г.А.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.12.2013г.
НП-измененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2442/21.08.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, в частта, с която за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, от същия закон, на Г.А.З., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 600 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 17.1.2014г.
43 АНД No 918/2013, VI състав Административни дела ЗОНАТА 2002 ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 9.12.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024230/12.08.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “З.2.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. С., Софийска област, ул. „Х.к.” № **, с ЕИК *****, представлявано от управителя В.Н.М., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 05.06.2013 г. в качеството на работодател е допуснал до работа в обект- павилион „Преса”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, срещу хотел „Фиеста бийч”, лицето Ж.Б.Б. с ЕГН **********, на длъжност “Продавач-консултант”, преди да й предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 3 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 17.1.2014г.
44 НОХД No 30/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.А.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 17.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:  Обвиняемият Г.А.Г. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, с основно образование, не работи, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на че на 07.01.2014г. около 01,45 часа в гр. Несебър на кръгово движение управлявал МПС – л.а. „Фолксваген Туран” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,76 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест – Дрегер 7410+” с № 0106 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  Престъплението е извършено при форма на вината “пряк умисъл”.   1. За извършеното престъпление на осн. чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1, от НК на обвиняемия Г.А.Г. се определя наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца.   2. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на определеното по т. 1 наказание се отлага за срок от 3 /три/ години.  3. На основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК на обвиняемия Г.А.Г. се определя наказание «Лишаване от право да управлява моторно превозно средство» за срок от 6 месеца.   4. На осн.чл.59, ал.4 от НК от определеното по т. 3 наказание се приспада времето, през което обвиняемият Г.А.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 07.01.2014г.   5. От престъплението не са причинени имуществени вреди.  6. Разноски по делото не са направени.    Съдът, на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подпис по така постигнатото споразумение.    С П О Р А З У М Е Л И С Е :    ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:   / С.Станева/ /адв.П.П./    ОБВИНЯЕМ:   /Г.Г./      След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 30/2014г. по описа на Несебърския районен съд по отношение на обвиняемия Г.А.Г. поради постигане на споразумението.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:     СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:    На основание чл.309, ал.2 от НПК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП спрямо обвиняемия Г.А.Г. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.30 часа.  
Г.А.Г.
В законна сила от 17.1.2014г.
45 Гражданско дело No 1448/2007, IV състав Вещни искове В.Т.Г.,
Ф.В.Г.,
С.Д.Г.
В.Л.П.,
А.М.А.,
М.Ц.Р.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.М.А. за отвод на настоящия съдебен състав.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Л.П., ЕГН **********,***, и М.Ц.Р., ЕГН **********,***, че В.Т.Г., ЕГН **********,***, Ф.В.Г., ЕГН **********, живуща на същия адрес, починала в хода на съдебното производство, и С.Д.Г., ЕГН **********,***, са собственици на дворно място, представляващо УПИ ХІ- 109, кв.20 по плана на с. Равда на площ от 594 кв.м., съставляващо понастоящем поземлен имот с идентификатор 61056.502.372, на площ от 672 кв.м., трайно предназначение- урбанизирана територия, начин на трайно ползване- ниско застрояване до 10 метра, съседи: 61056.502.371, 61056.502.370, 61056.502.360, 61056.502.548, 61056.502.373/, ведно с построената в дворното място двуетажна жилищна сграда, пристройка и надстройка на съществуващата жилищна сграда, последната съставляваща трети и мансарден етаж, сградите съставляващи понастоящем еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 61056.502.372.1, със застроена площ на сградата 153 кв.м. и разгъната застроена площ от 642,55 кв.м., триетажна с мансарден етаж.  ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН ***********,***, да предаде на В.Т.Г., ЕГН **********,***, Ф.В.Г., ЕГН **********, живуща на същия адрес, починала в хода на съдебното производство, и С.Д.Г., ЕГН **********,***, владението върху дворно място, представляващо УПИ ХІ- 109, кв.20, по плана на с. Равда на площ от 594 кв.м., съставляващо понастоящем поземлен имот с идентификатор 61056.502.372, на площ от 672 кв.м., трайно предназначение- урбанизирана територия, начин на трайно ползване- ниско застрояване до 10 метра, съседи: 61056.502.371, 61056.502.370, 61056.502.360, 61056.502.548, 61056.502.373/, ведно с построената в дворното място двуетажна жилищна сграда, пристройка и надстройка на съществуващата жилищна сграда, последната съставляваща трети и мансарден етаж, сградите съставляващи понастоящем еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 61056.502.372.1, със застроена площ на сградата 153 кв.м. и разгъната застроена площ от 642,55 кв.м., триетажна с мансарден етаж.  ОСЪЖДА В.Л.П., ЕГН **********,***, М.Ц.Р., ЕГН **********,***, и А.М.А., ЕГН **********,***, да заплатят поравно на В.Т.Г., ЕГН **********,***, и С.Д.Г., ЕГН **********,***, сумата от 2165 лв. /две хиляди сто шестдесет и пет лева/, представляващи съдебно деловодни разноски.  ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 1320 лв. /хиляда триста и двадесет лева/, представляващи държавна такса по разгледаното възражение за направени подобрения в размер на 33 000 лв.  Решението е постановено при участието на ***, ЕГН **********, и ***, ЕГН **********, двамата живущи в гр. Бургас, ул. „***”, в качеството им на трети лица- помагачи на страна на ищците.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му. В частта относно произнасянето по искането за отвод на настоящия съдебен състав, имащо характер на определение, решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.1.2014г.
46 Гражданско дело No 688/2012, IV състав Други дела ЮГ КАПИТАЛ ЕООД ПАЙОНИР ДЕВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.11.2013г.
ОТМЕНЯ решения на общото събрание на етажната собственост на сграда В, вх. Мадрас, в Курортно- апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА”, находящ се в с. Равда, ул. „****”, № 1, обективирани в протокол от 20.06.2012 г.  ОСЪЖДА етажната собственост на сграда В, вх. Мадрас, в Курортно- апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА”, находящ се в с. Равда, ул. „****”, № 1, представлявана от „П.Д.” ЕООД, ЕИК ****, да заплати на „Ю.К.” ЕООД, ЕИК ****, представлявано от О.А.А., със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „****”, № 10а, сумата от 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.      
В законна сила от 20.1.2014г.
47 Гражданско дело No 151/2013, VI състав Облигационни искове ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА Ж.К-С "АКРОТИРИЯ АПАРТМЕНТС" К.С.Д.,
ЕВРО ПРОПЪРТИС ООД
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 20.1.2014г.
 ОСЪЖДА „Е.п.” ООД със седалище и адрес на управление: с. *****, общ. Б......... вписано в ТР на Окръжен съд- Добрич по ф.д. № 168/2004 г., Булстат *****, да заплати на Етажна собственост на жилищен комплекс “***** апартментс”, находящ се в гр. Несебър, м. “*****”, ПИ с идент. № 51500.510.118.1, представлявана от управителя А.П.М., сумата от 1890.28 лева (хиляда осемстотин и деветдесет лева и двадесет и осем ст.), представляваща такса за обслужване общите части на етажната собственост за 2011 г. и 2012 г., и сумата от 283.04 лева (двеста осемдесет и три лева и четири ст.), представляваща лихва за забава, от които 190.51 лева за периода 01.04.2011 г. – 14.03.2013 г. и 92.53 лева за периода 01.04.2012 г. – 14.03.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.03.2013 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА „Е.п.” ООД със седалище и адрес на управление: с. *****, общ. Балчик, ул. „Шипка” № 3, вписано в ТР на Окръжен съд- Добрич по ф.д. № 168/2004 г., Булстат *****, да заплати на Етажна собственост на жилищен комплекс “***** апартментс”, находящ се в гр. Несебър, м. “*****”, ПИ с идент. № 51500.510.118.1, представлявана от управителя А.П.М., сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски по делото.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 20.1.2014г.
48 Гражданско дело No 152/2013, I състав Облигационни искове ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА Ж.К-С "АКРОТИРИЯ АПАРТМЕНТС" А.Л.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 152 /2013. по описа на РС-Несебър.  След влизане на настоящото определение в сила да се уведоми Министерство на правосъдието с оглед отпаднала необходимост от извършване на МСП /техен № 99-Н-С-150/2013г. /   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 20.1.2014г.
49 АНД No 889/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.11.2013г.
ПРИЗНАВА Я.Й.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2013г., около 21.40 часа в гр.Н., на КПП „ХИТ- 90” управлявал моторно-превозно средство – лек автомобил „Мерцедес” с рег. № ****, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 797/2011г. на Началника на РУП- гр.Н., влязло в сила на 07.06.2012г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок от уведомяването на страните пред Окръжен съд- Бургас.  
Я.Й.А.
Мотиви от 2.12.2013г.
В законна сила от 20.1.2014г.
50 НОХД No 33/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 20.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:   1. Обвиняемият В.К.Б., ЕГН: **********, роден на ***г***, живущ в П.Л. – Г.П. гр. Н., телефон за връзка: ........, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен,, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.10.2013 г., около 09.40 часа, по ІІІ-класен път 9061, в близост до пясъчна кариера „Инджийско Блато”, община Н., област Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра” с рег.№ ......., в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление, с Наказателно Постановление №179/04.02.2013 г., влязло в законна сила на 16.04.2013 г., като по този начин извършил такова деяние /управление на моторно превозно средство, като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/ – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК.   Деянието е извършено с действие, при форма на вината – пряк умисъл, по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.  По въпроса за вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия:  2. На В.К.Б., ЕГН: **********,***, живущ в П.Л. – Г.П. гр. Н., телефон за връзка: ........, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, да бъде наложено следното наказание, считано от влизане на настоящото Споразумение в законна сила:  1. На основание чл.343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, се налага наказание ПРОБАЦИЯ, с налагане на следните пробационни мерки:   - На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС - П.Л. – Г.П. гр. Н., телефон за връзка: ........, за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящето споразумение в законна сила, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   - На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 НК – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящето споразумение в законна сила   - На основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 НК – БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО, в размер на ПО 200 ЧАСА ГОДИШНО, за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящето споразумение в законна сила.  
В.К.Б.
В законна сила от 20.1.2014г.
51 Гражданско дело No 792/2013, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Е.Н.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 792/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 21.1.2014г.
52 Гражданско дело No 1092/2013, IV състав Облигационни искове ТАЛИНН ИНВЕСТ ЕООД А.Ц.Ц. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.12.2013г.
НЕ ПРИЕМА изпратеното по подсъдност т.д. № 390/2013 г. по описа на ОС- Бургас и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1092/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ПОВДИГА спор за подсъдност между РС- Несебър и ОС- Бургас за разглеждането на исковата молба, подадена от „Т.И.” ЕООД, ЕИК 200088269, против А.Ц. Цевтков, с предмет прогласяване нищожността на договор, обективиран в н.а. № 21, т.ХVІ, рег. № 12613, н.д. № 2924/10.12.2008 г. на нотариус Мария Бакърджиева  ИЗПРАЩА делото на АС- Бургас за решаване на спора.  Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от уведомяването на страните.
В законна сила от 21.1.2014г.
53 АНД No 651/2013, V състав По ЗД по пътищата А.Л.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.10.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 933 от 15.05.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.Л.Б. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 500 /петстотин лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 3 /три/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 21.1.2014г.
54 АНД No 933/2013, V състав По ЗД по пътищата О.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.12.2013г.
Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1207 от 27.04.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на О.М.М. с ЕГН **********,*** и съдебен адрес: гр.Варна, ул.”Радецки” № 9, партер, офис 2, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месеца за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 21.1.2014г.
55 АНД No 948/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Р.Д. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.12.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:     ПРИЗНАВА М.Р.Д. с ЕГН **********,***, за виновна в това, че на 20.08.2009 г. в гр. Несебър, писмено е декларирала пред нотариус М.Б. неверни данни относно гражданското си състояние в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, дадена за удостоверяване истинността на това обстоятелство- декларирала, че не е омъжена, въпреки сключен на 02.12.2004 г. в община К.- Л. граждански брак с Н.Л.- престъпление по чл. 313, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 100 (сто) лева.  ОСЪЖДА М.Р.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметката на Държавата сумата от 43.15 лева (четиридесет и три лева и петнадесет ст.), представляваща разноски по делото.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.  
М.Р.Д.
Мотиви от 9.12.2013г.
В законна сила от 21.1.2014г.
56 Гражданско дело No 54/2013, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АСПЕКТ ЕООД СТРОЙНЕС КОМФОРТ ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСЪЖДА „С.К.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „***”, № 55, представлявано от Зд.Ат.Б., да заплати на „А.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „***”, № 108, представлявано от Б. К. Б., сумата от 9520,99 лв. /девет хиляди петстотин и двадесет лева и деветдесет и девет стотинки/, представляваща неизплатена част от сключен между страните договор за производство, доставка, монтаж и узаконяване на един брой пътнически асансьор за обект, находящ се в с. Равда, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на исковата молба- 03.10.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 13 354,40 лв., ведно със законната лихва върху разликата.  ОТХВЪРЛЯ иска на „А.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „***”, № 108, представлявано от Б. К. Б., за осъждане на „С.К.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „***”, № 55, представлявано от Зд.Ат.Б., да заплати на ищеца сумата от 395,66 лв., представляващи мораторна лихва върху сумата от 13 354,40 лв. за периода от 20.06.2012 г. до 02.10.2012 г.  ОСЪЖДА „С.К.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „***”, № 55, представлявано от Зд.Ат.Б., да заплати на „А.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „***”, № 108, представлявано от Б. К. Б., сумата от 542,70 лв. /петстотин четиридесет и два лева и седемдесет стотинки/, представляващи направени разноски съобразно уважената част.  ОСЪЖДА „А.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ветрен, ул. „***”, № 108, представлявано от Б. К. Б., да заплати на „С.К.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „***”, № 55, представлявано от Зд.Ат.Б., сумата от 31 лв. /тридесет и един лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски съобразно отхвърлената част.  Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 22.1.2014г.
57 Гражданско дело No 1030/2013, V състав Чл.19 ЗГР Р.А.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА ПОМОРИЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.12.2013г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на Р.А.В. с ЕГН **********,***, съответно от „В.” на „К.”.  Препис от влязлото в сила решение да се изпрати на Община Поморие и Община Несебър за отбелязване на промяната в регистрите по гражданското състояние.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.      
В законна сила от 22.1.2014г.
58 АНД No 269/2013, VI състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 12.6.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 541/25.10.2012 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- Несебър е наложено на Д.Р.Р. с ЕГН **********, чрез адв. К.Т. ***, със съдебен адрес: гр. Б., ул. “О.” № 5, административно наказание “глоба” в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 3, ал.1 от същата наредба, за това, че на 23.07.2012 г. около 03.00 часа в гр. Несебър, южен плаж, в увеселително заведение от открит тип и без необходимата шумоизолация- “К.Д.”, разположено в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси, като управител е разрешил и допуснал използването на озвучителна техника след 23.00 часа, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба от 1000 лева на 300 (триста) лева.  ОСЪЖДА Д.Р.Р. с ЕГН ********** да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 12.00 (дванадесет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 22.1.2014г.
59 АНД No 960/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.12.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:   ПРИЗНАВА Д.П.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2013 г., около 02,00 ч., в КК „Слънчев бряг”, запад, на паркинга на ресторант „Каручката”, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество, съгласно чл. 73, ал.1 и чл. 310 от ЗКНВП- кокаин със съдържание на наркотичния активнодействащ компонент 29,00% и нетно тегло 0,264 гр. на стойност 23,76 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които се е съдържало веществото, както и кутията от пудра, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.П.М. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 58,40 лв. /петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
Д.П.М.
Мотиви от 27.12.2013г.
В законна сила от 22.1.2014г.
60 ЧНД No 34/2014, IV състав Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР А.Р.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 22.1.2014г.
Протоколът ми беше прочетен и заявявам, че всичко е записано правилно.
В законна сила от 22.1.2014г.
61 АНД No 973/2013, IV състав По ЗД по пътищата Т.Д.О. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3049/13/13.09.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4, предложение първо от Закона за движение по пътищата, на Т.Д.О., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.1.2014г.
62 НОХД No 766/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Х.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 24.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 766/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – Районен прокурор в РП-гр.Несебър, адв. Д.П. ***, служебен защитник на подсъдимия Х. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА В.Х.Т. –роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, ел.техник в „МК Найт Уайт” ООД- Варна, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2013г., около 23.50 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на кръстовището в гр.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно – метамфетамин и кофеин с общо нетно тегло 0.925 грама със съдържание на основното вещество метамфетамин 16.10% теглови процента на обща стойност 23.13лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 год. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три месеца.   ОТЛАГА на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от три години.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия В.Т.Х. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – опаковки, приложени по делото, както и неизразходваното в хода на извършената експертиза количество наркотично вещество на съхранение в ЦМУ-София, отдел „МРР-НОП”, които след влизане на споразумението в сила да се унищожат.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Т.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 44.21 лева /четиридесет и четири лева и двадесет и една стотинка/, представляваща направени по делото разноски.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 766/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИН ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Т.Х. мярка за неотклонение “Подписка”.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    
В.Х.Т.
В законна сила от 24.1.2014г.
63 НОХД No 963/2013, VI състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ А.Н.К.,
Х.И.С.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Разпореждане от 4.12.2013г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,     Р А З П О Р Е Ж Д А М    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 963/2013 г. по описа на НРС.  ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- София за изпълнение на горните указания.  Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.    
В законна сила от 24.1.2014г.
64 НОХД No 38/2014, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.К.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 24.1.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия П.К.К. и неговият защитник адвокат С.П. споразумение по НОХД № 38/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА П.К.К.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, к-с„З.”, бл. **, вх. *, ет. *, ап. *, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен- ученик, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2013год. в 12:15ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, пред магазин за детски играчки, намиращ се в сградата на хотелл „Съни дриймс”, направил опит да отнеме чужда движима вещ, а именно: 1 брой мъжки златен синджир с тегло 9.70 гр., изработен от 14-каратово злато, проба 585, на стойност 630.00 (шестотин и тридесет) лева от владението на Г.В.Г. от гр.П., c намерение противозаконно да го присвои, като е употребил за това сила, издърпване и скъсване на синджира от врата на пострадалия, като деянието е останало недовършено, поради независещи от деецът причини, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 250 /двеста и петдесет/ часа годишно за срок от 1 /една/ календарна година.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия П.К.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 440.00 (четиристотин и четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 38/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК.    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.К.К. мярка за неотклонение “Под надзор на инспектор ДПС”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
П.К.К.
В законна сила от 24.1.2014г.
65 АНД No 1047/2013, V състав По ЗД по пътищата З.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 14.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1047/2013г., по описа на Районен съд-гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 27.1.2014г.
66 АНД No 646/2013, V състав По ЗД по пътищата Д.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.10.2013г.
Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2071 от 25.06.2008г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на Д.П.П. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП на същата е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 28.1.2014г.
67 АНД No 1001/2013, V състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕМОНА СИИ ФАРМ ООД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БДЧР - ВАРНА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.1.2014г.
По направеното възражение от процесуалния представител на жалбоподателя за неподсъдност на делото пред РС- Несебър, съдът намира същото за основателно. От данните по делото се установява, че нарушението се изразява в неизготвяне и представяне на доклад за изпълнение на условията на издаденото на жалбоподателя разрешително за 2012г. пред Директора на БДЧР- Варна. Нарушението се изразява в бездействие и в случая местоизвършване на нарушението се явява Басейнова дирекция за Черноморски райони, която е със седалище гр.Варна.  Мотивиран от горното и на основание чл.59 ал.1 от ЗАНН, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 1001/2013г. по описа на Районен съд- Несебър.  ИЗПРАЩА делото за разглеждане по подсъдност на Районен съд- Варна.  Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес за жалбоподателя, а за наказващият орган, считано от получаване на съобщението за това пред Административен съд- гр.Бургас.  
В законна сила от 28.1.2014г.
68 АНД No 1014/2013, IV състав По ЗД по пътищата Д.Т.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3183/13/25.09.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предложение първо, от същия закон, на Д.Т.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лв., като ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 28.1.2014г.
69 НОХД No 42/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ж.Ж. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 28.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 42/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: К.Г.- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият М.Ж.Ж. и неговия защитник- адв.Ж., съгласно което:  Обвиняемият М.Ж.Ж.- роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, с месторабота „А. ООД, тракторист, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 20.01.2014 г., около 21.00 часа, в с. Гюльовца, община Несебър, област Бургас, по ул. „......, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно: 1.56 на хиляда, установена по надлежния ред с химическа експертиза, след като е осъден за такова деяние с влязла в сила присъда по НОХД № 141/2010 г. на РС- Несебър, в сила от 16.04.2010 г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150 (сто и петдесет) лева.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК обвиняемия М.Ж. Ж. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 16 (шестнадесет) месеца.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия М.Ж.Ж. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем ст.), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 42/2014 г. по описа на РС- Несебър.    
М.Ж.Ж.
В законна сила от 28.1.2014г.
70 НОХД No 43/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.П.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 28.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №43/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър между К.Г.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Х.П.И. със снета по делото самоличност, с неговия защитник адв.Ч. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.П.И.- роден на ***г*** Загора, с настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.01.2014 г., около 02.50 часа, в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, на ул. „....... в посока Стария Град, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Фиат”, модел „Палио”, с рег. № ......., собственост на П.о Т.от гр. Стара Загора, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,88 на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 43/22.01.2014 г., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 НК, следните пробационни мерки.   - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.   - Безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на 100 (СТО) ЧАСА ГОДИШНО, за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК, подсъдимия Х.П.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 (ДЕСЕТ) месеца, считано от 20.01.2014 г.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Х.П.И. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 39,08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №43/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
Х.П.И.
В законна сила от 28.1.2014г.
71 АНД No 965/2013, IV състав По ЗД по пътищата П.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.1.2014г.
О П Р Е Д Е Л И :    НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 965/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ОС- Бургас, който за жалбоподателя тече от днес, а за административнонаказващия орган от уведомяването за това.  
В законна сила от 29.1.2014г.
72 АНД No 1040/2013, VI състав По ЗД по пътищата Б.Т.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 15.1.2014г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Б.Т.А. против наказателно постановление № 2368/25.07.2013 г. на началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движението по пътищата е наложено на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 300 лева.  Несебърският районен съд, след като се запозна с приложените по делото документи и с постъпилата жалба, намира че същата е просрочена. Видно от отбелязването в наказателното постановление, същото е връчено на нарушителя на 26.11.2013 г. Срокът за обжалване е изтекъл на 03.12.2013 г.- присъствен ден, а жалбата е подадена на 05.12.2013 г. По делото не са ангажирани доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения срок (по пощата, чрез куриер и т.н.). Няма и искане за възстановяване на срока за обжалване, както и твърдения за наличие на обстоятелства, сочещи уважителни причини за пропускането му. Ето защо, съдът приема че жалбата срещу наказателното постановление е просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.  Мотивиран от горното, на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Т.А. против наказателно постановление № 2368/25.07.2013 г. на началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движението по пътищата е наложено на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 300 лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 1040/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 29.1.2014г.
73 НОХД No 1063/2013, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1063/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата К.Г.П. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.Г.П., с ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Айтос, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, със средно образование, омъжена, неосъждана, собственик на ЕТ ”К. – К.П.”***, за ВИНОВНА в това, че на 05.06.2013 година в град Несебър, в търговски обект, находящ се в базар „Пристанище”, град Несебър, като ЕТ ”К.– К.П.”***, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, използва в търговската си дейност, като предлага за продажба стоки с наименование на марките” Адидас” и „Пума”, /”Adidas” и ”Puma”/ без правно основание, както следва:  1.Тенис фланелки с надпис "А" – 11 /единадесет/ броя по 20/двадесет/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”  2. Потници с надпис "А" – 4 /четири/ броя по 16 /шестнадесет/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  3. Блузони с качулка с надпис "А" – 7 /седем/ броя по 26, /двадесети шест/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”  4. Бюстие с надпис "А" – 1 /един/ брой по 16, /шестнадесет/ лева за брой, означено със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  5. Тениски с яка с надпис "А" – 2 /два/ броя по 24, /двадесет и четири/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  6. Спортни комплекти с надпис "А" /плътни/ – 37 /тридесет и седем/ броя по 64, /шестдесет и четири/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  7. Спортни комплекти с надпис "А" – 6 /шест/ броя по 60, /шестдесет/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  8. Шорти, /спортни, къси/ с надпис "А" – 8 /осем/ броя по 18, /осемнадесет/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  9. Шорти, /спортни, три – четвърти/ с надпис "А" – 11 /единадесет/ броя по 25 /двадесет и пет/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  10. Горнища /спортни/ с надпис "А" – 23 /двадесет и три/ броя по 45 /четиридесет и пет/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  11. Долнища /спортни/ с надпис "А" – 24 /двадесет и четири/ броя по 42 /четиридесет и два/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Адидас”,  2. 12. Шорти /спортни/ с надпис „Пума” – 7 /седем/ броя по 18, /осемнадесет/ лева за брой, означени със знак, сходен на регистрираната марка ”Пума”, като всички вещи са на обща стойност 5846 лв. /пет хиляди осемстотин четиридесет и шест лева/, поради което и на основание чл. 172б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 , вр. с ал.3, т.1 , вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност – два пъти седмично  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца   НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 172б, ал. 1 от НК по-леко наказание „глоба”.   ОТНЕМА на основание чл. 172 б ал.3 от НК, в полза на държавата вещите, предмет на престъплението, представляващи Тенис фланелки с надпис "А" – 11 /единадесет/ броя, Потници с надпис "А" – 4 /четири/ броя, Блузони с качулка с надпис "А" – 7 /седем/ броя, Бюстие с надпис "А" – 1 /един/ брой, Тениски с яка с надпис "А" – 2 /два/ броя, Спортни комплекти с надпис "А" /плътни/ – 37 /тридесет и седем/ броя, Спортни комплекти с надпис "А" – 6 /шест/ броя, Шорти, /спортни, къси/ с надпис "А" – 8 /осем/ броя, Шорти, /спортни, три – четвърти/ с надпис "А" – 11 /единадесет/ броя, Горнища /спортни/ с надпис "А" – 23 /двадесет и три/ броя, Долнища /спортни/ с надпис "А" – 24 /двадесет и четири/ броя и Шорти /спортни/ с надпис „Пума” – 7 /седем/ броя, които следва да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 1 от НПК К.Г.П., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавата сумата в размер на 213 /двеста и тринадесет/ лева, разноски по делото.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата К.Г.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
К.Г.П.
В законна сила от 29.1.2014г.
74 НОХД No 48/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 29.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 48/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: К. Г. – прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимия К.К.С., съгласно което:   ПРИЗНАВА К.К.С., роден на ***г. в гр.Кюстендил, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, къща за гости „*****”, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно-специално образование, служител по окабеляване на сгради и хотели, телефон за връзка*****, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.01.2014 г. около 00:35 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на главна алея до хотел “Калофер”, в посока гр.Свети Влас, община Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „БМВ”, модел „320“, с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно - 2,63 /две цяло и шестдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия К.С. наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години;   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.К.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 39,08 лева /тридесет и девет лева и нула осем стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 48/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо К.К.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.К.С. мярка за неотклонение “Подписка” .  
К.К.С.
В законна сила от 29.1.2014г.
75 НОХД No 49/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Х.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 49/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. *** и подсъдимият Н.Х.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА Н.Х.К. – роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, средно образование, управител на „ЕТ „Лъки Н.К.”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2013г. около 04.15 часа, в гр.Несебър, посока стария град, управлявал лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.43 /две цяло и четиридесет и три/ на хиляда, установено по надлежен ред с химическа експертиза 0Х 13-177/18.11.2013 год. на БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Н.Х.К. наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия Н.Х.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет/ месеца.   ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия К. е било отнето по административен ред, считано от 06.11.2013 год..   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.Х.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 39,08 лева /тридесет и девет лева и нула осем стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 49/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Н.Х.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Х.К. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Н.Х.К.
В законна сила от 29.1.2014г.
76 АНД No 993/2013, IV състав По ЗД по пътищата В.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3001/11/28.07.2011 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137Е, предложение трето, от Закона за движение по пътищата, на В.П.К., ЕГН **********,*** Загора, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 30.1.2014г.
77 НОХД No 1048/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.И.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 30.1.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1048/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Калина Георгиева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.Е. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Н. и подсъдимият Н.И.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.Н.- роден на ***г. в гр.Стара Загора, ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013год., в к.к."Слънчев бряг", в апартамент №2, находящ се във вх.№ 5 на комплекс „Елит 3” и в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества, а именно метамфетамин с нетно тегло 15,785гр. и съдържание на основното вещество 9,80% на стойност 394,625лева и коноп /марихуана, канабис/ с нетно тегло 4,522 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 11,50% на стойност 27,132 лева на обща стойност 421,757лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на чл. 354а, ал.3, предл.2, т.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание седем месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  НЕ НАЛАГА на основание чл. 354а, ал.3, предл.2, т.1, вр. чл. 55, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 НК на подсъдимия Н.И.Н. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.И.Н. да заплати в полза на Държавата сумата общо в размер на 226.30 лева /двеста двадесет и шест лева и тридесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1048/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИН ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.И.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Н.И.Н.
В законна сила от 30.1.2014г.
78 ЧГД No 1181/2013, IV състав Съдебни поръчки СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 31.1.2014г.
С оглед изчерпване предмета на делото, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1181/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Заверен препис от протокола да се изпрати на Софийски окръжен съд за прилагане по гр.д. № 1018/2012 г.  
В законна сила от 31.1.2014г.
79 АНД No 502/2012, VI състав По ЗД по пътищата П.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.2.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3436/01.07.2009 г. на Началника на РУ на МВР- Н., с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на П.Н.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, административни наказания- “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3 от ЗДвП, за това, че на 23.06.2009 г. около 01.45 часа в гр. Н., ул. “О.” е управлявал в посока комплекс “Виго” моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.56 на хиляда, установено с Дрегер 7410 с № 0106.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 31.1.2014г.
80 АНД No 234/2013, V състав Административни дела ЧАСТНА ТРАНСПОРТНА АГЕНЦИЯ- 2- ВАСИЛ ЛЕВСКИ ООД МТИТС , ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000019 от 04.01.20..г. на Началника на сектор „КАНД” в Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.П., с което на основание чл.99, предл.3 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на „Ч.Т.А. – 2 – В.Л.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: с.Ц., обл.П., ул.”Б.Х.” № ..Б, представлявано от управителя Е.Н.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000/две хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.40, ал.3, изр.2 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари на МТС /обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 31.1.2014г.
81 НОХД No 442/2013, V състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Н.,
И.К.Ч.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 1.8.2013г.
ПРИЗНАВА Д.Н.Н., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно-специално образование, разведен, неосъждан, шофьор, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, в качеството му на служител по горите на длъжност „горски надзирател" в Държавно ловно стопанство- гр.Несебър, в землището на с.Баня, общ.Несебър, на неустановени дати в периода от 20.06.2009 г. до 28.07.2009 г., като посредствен извършител, чрез лицата С.Т.П. и П.Н.Г., действащи с незнание на фактическите обстоятелства по отношение на незаконната сеч, без редовно писмено позволително в района на местността „Конак Чешма", в отделение № ..., подотдели „в" и „г" и отделение № ..., подотдел „к" на лесоустройствен план на ДЛС - Несебър, чрез моторен трион марка „Щил", сече и добива от горския фонд общо ..8 пространствени кубически метра дърва от вида габър, мъждрян, клен и цер, равняващи се на 49,68 плътни куб. метра дърва за огрев на стойност 2690,67лв. /две хиляди шестстотин и деветдесет лева и шестдесет и седем стотинки/ и  - На 23.07.2009год. и на 28.07.2009год. в съучастие, като помагач /устно разрешил сеченето на дървесина, като указал мястото/ с И.К.Ч., последният като посредствен извършител, чрез лицето Р.М.Р., действащ с незнание на фактическите обстоятелства по отношение на незаконната сеч, в района на местността „Г.Б.", отделение №..., подотдел „ж" на лесоустройствен план на ДЛС - гр.Несебър, без редовно писмено позволително, чрез моторен трион марка „Хускварна", сече и добива от горския фонд общо 4,73 плътни куб.м иглолистна строителна дървесина, на стойност 339,76 /триста тридесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева, всичко на обща стойност 3030,43 лв. /три хиляди и тридесет лева и четиридесет и три стотинки/ - престъпление по чл.235, ал.1, предл.първо и трето, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.4 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.  ПРИЗНАВА И.К.Ч., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, вдовец, неосъждан, пенсионер, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 23.07.2009г. и на 28.07.2009г. в землището на с.Баня, общ.Несебър, като посредствен извършител, чрез лицето Р.М.Р., действащ с незнание на фактическите обстоятелства по отношение на незаконната сеч, в съучастие със служител по горите, възползвал се от служебното си положение- Д.Н.Н. *** на длъжност „горски стражар" в ДЛС- гр.Несебър, последният, като помагач /устно разрешил сеченето на дървесина, като указал мястото/ в района на местността „Г.Б.", отделение №..., подотдел „ж" на лесоустройствен план на ДЛС - гр.Несебър, без редовно писмено позволително, чрез моторен трион марка „Хускварна" сече и добива от горския фонд общо 4,73 плътни куб.м иглолистна строителна дървесина на стойност 339,76 лева (триста тридесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки) – престъпление по чл.235, ал.3, т.2 вр. ал.1 предл.първо и трето, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.  ВРЪЩА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК на Р.М.Р. с ЕГН **********,***, веществено доказателство – моторен трион „Хускварна 340” без номер, негова собственост, оставен на съхранение в оръжейната на „ДЛС Несебър” – гр.Несебър.  ВРЪЩА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК на П.Н.Г. с ЕГН **********,***, веществено доказателство – моторен трион „ЩИЛ 27” без номер, негова собственост, оставен на съхранение в оръжейната на „ДЛС Несебър” – гр.Несебър.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Д.Н.Н.
И.К.Ч.
Мотиви от 13.9.2013г.
В законна сила от 31.1.2014г.
82 Гражданско дело No 870/2013, III състав Вещни искове ЕН ТВ 73 ЕООД БРУКС ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 29/16.01.2014 ДОПУСКА ОТКАЗ изцяло от предявения иск за осъждането на ответника „Б.” ЕООД, ЕИК ..... със седалище и адрес на управление: с.Равда, ул........., община Несебър, област Бургас, представлявано от Б. В.Б., да възстанови на ищеца „Е.Т.7.” ЕООД, ЕИК ....... със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Северен, ...., представлявано от управителя Н. Т. Ц., и представляващите го лица правото на достъп, ползване, експлоатация и възможност за работа в пълен обем в недвижим имот, представляващ супермаркет, находящ се на адрес с.Равда, ............, разположен в поземлен имот с идентификационен номер 610506.502.238.   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 870/2013г. по описа на Несебърски районен съд поради отказ изцяло от предявения иск.  
В законна сила от 3.2.2014г.
83 Гражданско дело No 932/2013, IV състав Облигационни искове Н2О СИСТЕМС ЕООД ЕС ЕЙ ГРУП БЪЛГАРИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.2.2014г.
ОСЪЖДА „Ес Ей Груп България” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „*****”, № 47, представлявано от Ф.Д., да заплати на „Н.С.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „*****”, бл.146, представлявано от К.М.М., сумата от 7547 лв. /седем хиляди петстотин четиридесет и седем лева/, представляващи неизплатена стойност за доставка и монтаж на автоматизирана подзема поливна система съгласно договор № 028/18.06.2012 г., сключен между страните, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „Ес Ей Груп България” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „*****”, № 47, представлявано от Ф.Д., да заплати на „Н.С.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „*****”, бл.146, представлявано от К.М.М., сумата от 1055 лева /хиляда петдесет и пет лева/, представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 20.07.2012 г. до 01.10.2013 г., както и сумата от 702 лв. /седемстотин и два лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Настоящото решение е неприсъствено и не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 3.2.2014г.
84 Гражданско дело No 1109/2013, IV състав Вещни искове КАМЧАТКА 2008 ООД ПМ-ГРУП ООД,
Д.П.Д.,
ДАНЕКС ПЕТРОЛИУМ ЕООД
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 10.1.2014г.
ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищеца Е.А. Р. лично и в качеството му на управител на „К.2.” ООД- ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1109/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищцата за изготвянето му.  
В законна сила от 3.2.2014г.
85 АНД No 283/2013, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СИРОКО ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.5.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №25781/29.10.2012 г. на Директора на Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.72 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на “С.” ЕООД, ЕИК ......... административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева за нарушение по чл.46а, т. 2 от ЗТ, за това, че на 19.09.2012г. в гр.Н. предоставя туристически услуги на некатегоризиран туристически обект – морски плаж „Н. юг”, Както и на основание чл.201 от Закона за защита на потребителите е наложена „имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл.30 от ЗЗП, за това, че на 19.09.2012г. в гр.Н. при продажба на услуга-ползване на чадър и шезлонг, “С.” ЕООД, ЕИК ........., издава документ за продажба, който съдържа цената на услугата, но не съдържа данни за датата на продажбата и вида на услугата.    Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
В законна сила от 3.2.2014г.
86 АНД No 478/2013, IV състав Административни дела МВМ-97 ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02023834/26.04.2013 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „...- 96” ЕООД, ЕИК ........., представлявано от М.В.М., със седалище и адрес на управление гр. С.В., комплекс „Д.- 3”, жилище № 7, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2 500 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 3.2.2014г.
87 Гражданско дело No 1127/2013, IV състав Вещни искове А.Г.К.,
Д.Я.К.
И.А.К.,
П.Г.Ч.,
А.П.А.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 23.1.2014г.
ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищците А.Г.К., ЕГН **********, и Д.Я.К., ЕГН **********.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1127/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищците за изготвянето му.
В законна сила от 4.2.2014г.
88 Гражданско дело No 75/2014, V състав Вещни искове А.Г.К.,
Д.Я.К.
И.А.К.,
П.Г.Ч.,
А.П.А.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 75 по описа за 2014г. на Районен съд-гр.Несебър, материалите по което да се приложат по гр.д. № 1127/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на ищците пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 4.2.2014г.
89 АНД No 838/2013, I състав По ЗД по пътищата Т.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.11.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд      Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление 2048/04.07.2013 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.100 ал.1 т.1, предл.първо от ЗДвП на Т.С.М., ЕГН **********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 10 /десет/ лева. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП за нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП -„глоба” в размер на 300 /триста/ лева      Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 4.2.2014г.
90 НОХД No 1062/2013, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Н.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 17.1.2014г.
ПРИЗНАВА Ж.Н.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2013 г., около 06.30 часа в гр. Обзор, от паркинг в близост до почивна база „Галатея”, чрез използване на техническо средство - автомобилен ключ за отключване на врати и стартиране на двигател, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство- лек автомобил „Н.т." с per. № *****, от владението на собственика Р.Щ.Щ. *** и без негово съгласие, с намерение да го ползва, след което е последвала повреда на превозното средство, изрязаваща се в повредени: 2 броя ролбари, халогенен фар, 2 броя предни фарове с мигачи- комплект, обшивка предна броня, основа предна броня, радиатор воден, радиатор климатик, преден ляв рог, преден десен рог, акумулатор, компресор климатик, алтернатор за ток, кормилна рейка, въздушен филтър, дебитомер, преден ляв калник, преден десен калник, преден ляв подкалник, преден десен подкалник, АБС-апарат, 2 броя тампони на двигател, водна помпа, 2 броя механизми за отваряне на предни врати, въздушна възглавница на водач, въздушна възглавница на пътник, арматурно табло ПВЦ, скоростна кутия, кормилна щанга, стабилизираща щанга, хебел, преден ляв носач, преден ляв амортисьор, маслен картер, преден капак на двигател, преден ляв габарит, моторно масло, антифриз, фреон за климатик, греда над радиатор, аербег, регулиране на предница, всичко на обща стойност 14 302.40 лева (четиринадесет хиляди триста и два лева и четиридесет стотинки), като деянието е извършено в пияно състояние, а именно с концентрация на алкохол в кръвта му 1.66 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство- дрегер 7510 с фабр. № ARDN 0065, поради което и на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 2, предл.първо, т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т.4, вр. чл. 54 от НК му определя наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 2, предл.първо, т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т.4, вр. чл. 58а от НК НАМАЛЯВА с 1/3 и НАЛАГА наказание ШЕСТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК, изпълнението на така наложеното наказание шестнадесет месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 67, ал. 3, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК Ж.Н.И., ЕГН ********** през изпитателния срок пробационна мярка „Задължителни пробационни срещи с пробационен служител”.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Ж.Н.И. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 210.00 (двеста и десет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Ж.Н.И.
Мотиви от 5.2.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
91 НОХД No 23/2014, V състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.Т.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 4.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 23/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г.Р. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д.П. АК- гр.Бургас, служебен защитник на подсъдимата Ф.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА Ф.Т.М.- роден на *** ***, туркиня, българско гражданство, начално образование, вдовица, неосъждана, чистачка в БКС, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН:********** за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата, за времето от 19.08.2013 год. до 19.09.2013 год. в с.Т., общ.Несебър, на ул."В.Л." № 1 осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК" ЕАД гр.Бургас, представлявано от Г.Й. Т. - възстановила самоволно водоподаването в имота като монтирала мека връзка на мястото на демонтирания водомер, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в ал.1, вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание три месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата Ф.М. кумулативно предвиденото в чл.234в, ал.1 от НК наказание - „глоба”.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 23/2014г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:       След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Ф.Т.М. мярка за неотклонение “Подписка”.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
Ф.Т.М.
В законна сила от 4.2.2014г.
92 Гражданско дело No 1119/2013, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД А.Х.З. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 16.1.2014г.
ВРЪЩА исковата молба с вх. № 9430/06.12.2013 г., подадена от “Е.Б.Е.” АД с ЕИК ..... със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Х...., представлявано от М.а М.М.-Д. и Ж. П. С., против А.Х.З. с ЕГН **********, с адрес:***.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1119/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.    
В законна сила от 5.2.2014г.
93 ЧГД No 1145/2013, V състав Други ЧГД М.В.Б.,
В.Б.Б.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.2.2014г.
РАЗРЕШАВА на В.Б.Б. с ЕГН ********** и М.В.Б. с ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на малолетния си син Евгени Василев Б. с ЕГН **********, намиращ се в състояние на „будна кома”, тримата с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”...., да изтеглят сумите, както следва: 23501,85 лева /двадесет и три хиляди петстотин и един лева и осемдесет и пет стотинки/, 6643,36 евро /шест хиляди шестстотин четиридесет и три евро и тридесет и шест евроцента и 812,63 щатски долара /осемстотин и дванадесет долара и шестдесет и три цента/ от дарителските сметки на детето в „Райфайзенбанк” АД, както следва: ................– в щатски долари.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за даване на разрешение от съда да бъдат изтеглени сумите от горепосочените дарителски сметки, открити на името на детето Евгени Василев Б., над наличния размер от 23501,85 лева /двадесет и три хиляди петстотин и един лева и осемдесет и пет стотинки/, 6643,36 евро /шест хиляди шестстотин четиридесет и три евро и тридесет и шест евроцента и 812,63 щатски долара /осемстотин и дванадесет долара и шестдесет и три цента/ до претендирания размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, 10 000 /десет хиляди/ евро и 1000 /хиляда/ щатски долара, като неоснователна.  
В законна сила от 5.2.2014г.
94 НОХД No 592/2013, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.Т.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 20.1.2014г.
ПРИЗНАВА З.Т.С.- роден на *** ***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 12.09.2008г., около 12.30 часа в гр.С.В., общ.Н., от частен дом, находящ се на ул.”Ц.С.” № **, отнел чужди движими вещи на обща стойност 280 лв. (двеста и осемдесет) лева, а именно:  -Чифт маратонки марка „Дизел” на стойност 175 лв. (сто седемдесет и пет) лева; чифт сандали марка „Шампион” на стойност 15 лв. (петнадесет) лева от владението на А.Ж. ***;  -Един брой дънков панталон с надпис „Армани” на стойност 15 лв. (петнадесет) лева и един брой памучен анорак на стойност 40 лв. (четиридесет) лева от владението на Г. *** и  -Чифт маратонки от велурена материя на стойност 35лв. (тридесет и пет) лева от владението на Д.П.Д. от гр.Ч., без тяхното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК З.Т.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 274 лева /двеста седемдесет и четири лева/, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
З.Т.С.
Мотиви от 3.2.2014г.
В законна сила от 5.2.2014г.
95 НОХД No 911/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 20.1.2014г.
ПРИЗНАВА А.А.Т.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, без образование, неженен, не учи, не работи, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, извършил както следва:  На 29.06.2012 г. около 03.15 ч. в хотел „С .С.”, находящ се в гр.Н., ул. „Р.” № **, чрез използване на техническо средство- подбран ключ, отнел от владението на М. Г. *** чужди движими вещи, а именно сумата от 580.00 лева, собственост на „Т.В.Х.” ООД с управители В.Н.К. и Атанаска М. К. и сумата от 120.00 лева, собственост на М. Г. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;  На 09.08.2012 г. около 03.30 ч., в преместваем обект за продажба на сладолед, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на главната алея срещу хотел „Г.” отнел чужди движими вещи от владението на Й.Й.Д. от гр.Б., а именно сумата от 400.00 лева, собственост на „Т.” ООД, с управители В. З.В. и Г. З.В., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата 1 100 лева/хиляда и сто лева/, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42, ал.1, т.2 и т.6 от НК следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител засрок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.Т. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 334,86 лева /триста тридесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Б..  
А.А.Т.
Мотиви от 3.2.2014г.
В законна сила от 5.2.2014г.
96 АНД No 996/2013, V състав По ЗД по пътищата С.А.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.1.2014г.
Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5920 от 13.10.2009г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.А.М. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.С.З., ул.”И.В.” № **, вх.*, ет.*, ап.**, с адрес за призоваване: гр.С.З., бул.”Р.” № *, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.2, предл.1 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 5.2.2014г.
97 ЧНД No 1010/2013, VI състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
О.Н.Н.,
В.В.Н.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 3.12.2013г.
 ПОТВЪРЖДАВА постановление от 11.11.2013 г. на Районна прокуратура- Несебър за прекратяване на досъдебно производство- следствено дело № 108/2011 г. по описа на ОСО при ОП- Бургас.  Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 5.2.2014г.
98 АНД No 1061/2013, V състав Административни дела Г.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.1.2014г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ІІ-16.10.2009г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.279 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, на Г.И.П. с ЕГН **********, в качеството му на Директор на Регионална здравна инспекция – гр.?=, с адрес: гр.?=, ул.”А.” № ..., е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева за административно нарушение по чл.57, ал.3 от ЗМВР.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.?=.  
В законна сила от 5.2.2014г.
99 Гражданско дело No 123/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ ДАУ 058 ЕООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.9.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Д.0.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, в.с.”Браво 5”, бл.5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Т.П.А., че съществува вземането на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ /с предишно наименование „А........../, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София 1....., представлявано от Изпълнителния директор И.Д.С., за сумата общо в размер на 14 957,46 лева /четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/, от които: сумата в размер на 991,37 лева – дължима част от изискуема лизингова вноска с падеж 01.11.2011г., сумата общо в размер на 7655,33 лева – дължими застрахователни премии и вноски, сумата общо в размер на 2237,94 лева – дължими суми за данък МПС, сумата общо в размер на 739,81 лева – дължими годишни абонаментни такси за функционирането на охранителни GPS системи на процесното МПС и сумата общо в размер на 3333,01 лева – дължима неустойка за забавено плащане на лизингови вноски, по Заповед № 1034 от 17.12.2012г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 1220/2012г. по описа на РС-Несебър, ведно със законната лихва върху главниците, считано от датата на получаване на исковата молба от ответника – 07.03.2013г. до окончателното им изплащане.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 123/2013г. по описа на РС-Несебър, в частта му, с която се иска да бъде прието за установено по отношение на „Д.0.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, в.с.........., представлявано от управителя Т.П.А., че съществува вземането на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ /с предишно наименование „АЛФА КРЕДИТ” АДСИЦ/, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София 1592, бул.”....представлявано от Изпълнителния директор И.Д.С., по Заповед № 1034 от 17.12.2012г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 1220/2012г. по описа на РС-Несебър, за сумата общо в размер на 849,26 лева осемстотин четиридесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/, представляващи направени разноски по ч.гр.д. № 1220/2012г. на РС-Несебър, като недопустимо.  ОСЪЖДА „В.Д.” ООД с .”Булаир” № 9, ет.5, представлявано от управителя Д. А. У. да заплати на „Д.0.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, в.с.”Браво 5”, бл.5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Т.П.А., сумата в размер на общо в размер на 14 957,46 лева /четиринадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/, от които: сумата в размер на 991,37 лева – дължима част от изискуема лизингова вноска с падеж 01.11.2011г., сумата общо в размер на 7655,33 лева – дължими застрахователни премии и вноски, сумата общо в размер на 2237,94 лева – дължими суми за данък МПС, сумата общо в размер на 739,81 лева – дължими годишни абонаментни такси за функционирането на охранителни GPS системи на процесното МПС и сумата общо в размер на 3333,01 лева – дължима неустойка за забавено плащане на лизингови вноски, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 07.03.2013г. до окончателното им изплащане.  ОСЪЖДА „Д.0.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, в.с.”..., представлявано от управителя Т.П.А. да заплати на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ /с предишно наименование „АЛФА КРЕДИТ” АДСИЦ/, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София 1592, бул.”... представлявано от Изпълнителния директор И.Д.С., сумата общо в размер на 1439,26 лева /хиляда четиристотин тридесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/, представляващи направени по делото разноски.  ОСЪЖДА „В.Д.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул....представлявано от управителя Добрин Александров Узунов да заплати на „Д.0.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, в.с.”Браво 5”, бл.5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Т.П.А., сумата общо в размер на 2039,26 лева /две хиляди и тридесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/, представляващи направени по делото разноски.  Решението, в прекратителната му част, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  В останалата му част, решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 6.2.2014г.
100 Гражданско дело No 1149/2013, V състав Искове по КТ К.И.С.,
Д.Н.Р.,
С.И.Ж.,
К.И.Д.,
Л.Н.В.,
Т.А.Х.,
О.Р.О.,
М.М.С.,
Б.А.Ю.
ДЕЧИ-СА АД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 23.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1149/2013г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 6.2.2014г.
101 НОХД No 571/2013, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 21.1.2014г.
ПРИЗНАВА С.С.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик в 149-то СОУ „И.Х.”- гр.С., ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2012г., около 02.00 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, на ул. „С.” № 13, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си отнел чужди движими вещи – дамска чанта на стойност 30.00 лева, фотоапарат марка „Сони”, модел „OSC -31ОВ” на стойност 150.00 лева, мобилен телефон марка „Нокия”, модел „С1 – 01” на стойност 95.00 лева, дамско портмоне на стойност 2.00 лева, наливен парфюм на стойност 5.00 лева, хартиено ветрило на стойност 1.50 лева и сумата от 60.00 лева, всички вещи на обща стойност 343.50 лева /триста четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ от владението на С.В.Х. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година с явяване и подписване пред пробационен служител, или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично”; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година”; „Включване в програма за обществено въздействие за срок от ШЕСТ месеца” , като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.С.Т. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 72.00 (седемдесет и два) лева, представляваща разноски по делото.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.    
С.С.Т.
Мотиви от 4.2.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.
102 НОХД No 783/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.П.Ц. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 21.1.2014г.
ПРИЗНАВА Л.П.Ц.- роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че около 00.30 часа на 23.08.2013г., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Пеликан”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение № 1 - Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/а именно : коноп с нетно тегло 1.493 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол- 5.30 теглови процента, на стойност 8.96 лева и коноп с нетно тегло 0.318 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол- 5.30 теглови процента, на стойност 1.91 лева, всичко на обща стойност 10.87лв. (десет лева и осемдесет и седем стотинки), определена съгласно Приложение 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г., поради което и на основание чл.354а, ал.3 предл.второ,, т.1, предл. първо от НК, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от НУРРД по чл.73, ал.1 от ЗКНВП вр. Приложение № 1 - Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/ вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор и на ГЛОБА в размер на 2000 (две хиляди) лева.  На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието една година „Лишаване от свобода”, наложено на подсъдимия по НОХД № 1027/2011г. по описа на РС- Русе, влязло в сила на 25.06.2011г., което наказание да изтърпи отделно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК Л.П.Ц. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 153.94 лева (сто петдесет и три лева и деветдесет и четири стотинки), представляващи направените съдебно-деловодни разноски.  На основание чл.354, ал.6 , във вр.с ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението – наркотични вещества с общо 1.811 нетно тегло наркотично вещество коноп, със съдържание на тетрахидроканабинол 5.30 %, изпратени на ЦМУ отдел „МРР НОП” София с писмо от 28.08.2013 г., които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени.  На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно хартиен плик с восъчен печат, прозрачен плик (клипс) с размер 11/16, пет броя полиетиленови опаковки и прозрачна полиетиленова опаковка, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени като вещи без стойност по реда на чл.150, ал.1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
Л.П.Ц.
Мотиви от 31.1.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.
103 ЧНД No 958/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.1.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на А.С.А. с ЕГН ********** по НОХД № 562/2013г. и НОХД № 472/2013г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание – шест месеца лишаване от свобода времето, през което осъденият е изтърпявал наказание лишаване от свобода по присъдите, включени в съвкупността, считано от 28.10.2013г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.    
А.С.А.
В законна сила от 6.2.2014г.
104 ЧНД No 1006/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.И.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.1.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К.И.С. с ЕГН ********** по НОХД № 2042/2013г. на РС-Русе и НОХД № 992/2013г. на РС-Несебър, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на С. наказание по НОХД № 127/2012г. на РС-Русе, а именно – ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
К.И.С.
В законна сила от 6.2.2014г.
105 АНД No 1053/2013, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.1.2014г.
ПРИЗНАВА С.М.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2013г., около 21.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на алеята до бензиностанция „Петрол”, управлявал моторно-превозно средство – лек автомобил „Мерцедес-С180” с ДК № ***** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с НП № 290/25.02.2013г. по чл.177, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП, влязло в законна сила на 07.06.2013г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.   Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Б. в 15-дневен срок от днес.  
С.М.М.
Мотиви от 28.1.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.
106 ЧНД No 21/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Р.С.К.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 14.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 21/2014г. по описа на РС-гр.Несебър.  УКАЗВА копие от молбите на осъдения К. и приложените към тях писмени доказателства да се приложат по ЧНД № 11/2014г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 6.2.2014г.
107 Гражданско дело No 834/2010, I състав Облигационни искове ЛАЗАР КОСТАДИНОВ ЕТ С.М.В.,
М.Н.Н.
Докладчик:
ТАНЯ Г. СПАСОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОСЪЖДА С.М.В., ЕГН **********, с адрес:***, и М.Н.Н., ЕГН **********,***, да заплатят на ЕТ „Л.К.“, с Булстат/ЕИК ........ представлявано от Л.К.К. с ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.59 от ЗЗД сумата в общ размер от 3 304, 80 /три хиляди триста и четири лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща разходи за подобрения, с която ответниците са се обогатили за сметка на обедняването на ищеца, както следва: 1 804, 80 лева /хиляда осемстотин и четири лева и осемдесет стотинки/ за направа на ограда с вградено осветление и бетонова настилка откъм ул. Комсомолска и 1 500 лева /хиляда и петстотин лева/ за ремонтни работи в сутеренната стая на жилищната сграда в имот УПИ VI-165, находящ се на ул. .... гр. Обзор.   ОТХВЪРЛЯ иска на ЕТ „Л.К.“, с Булстат/ЕИК..........., представлявано от Л.К.К. с ЕГН **********, с адрес ***, против С.М.В., ЕГН **********, с адрес:***, и М.Н.Н., ЕГН **********,***, в останалата част, както следва: за уважения размер над 1 804, 80 лева до претендираните 2 040 лева - за направа на ограда с вградено осветление и бетонова настилка откъм ул. Комсомолска, 6 000 лева - покрив от ондулин върху павилиона - кафе и изграждане на навес от дървена конструкция върху откритата търговска площ от заведението, 6 800 лева - три сепарета с маси, ограда с вградено осветление от юг и запад на откритата търговска площ и 1 600 лева - стена между къщата и заведението с вградено осветление и настилка от гранитогрес на цялата търговска площ.   ОСЪЖДА С.М.В., ЕГН ********** и М.Н.Н., ЕГН **********, да заплатят на ЕТ „Л.К.“, представлявано от Л.К.К. с ЕГН **********, с адрес ***, разноски съразмерно на уважената част в размер на 268, 95 лева.   ОСЪЖДА ЕТ „Л.К.“, представлявано от Л.К.К. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на С.М.В., ЕГН ********** и М.Н.Н., ЕГН **********, разноски съразмерно на отхвърлената част в размер на 407, 89 лева.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 7.2.2014г.
108 АНД No 715/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.8.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПРИЗНАВА К.Т.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, с основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2013 г., около 22,15 ч., в к.к. „Слънчев Бряг”, общ. Несебър, в близост до сграда РСПБЗН /пожарна/, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл.30 от Закона за контрола на наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества – 0.606гр. метамфетамин със съдържание на основно вещество 31.50% на стойност 15.22 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС на Република България за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лв.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, представляващи остатъка от неизразходваната част от наркотичното вещество- 0,576 гр., ведно с опаковката му, които след влизане в сила на решението да се унищожат.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.Т.И. с посочена по- горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 45,38 лв. /четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
К.Т.И.
Мотиви от 27.8.2013г.
В законна сила от 7.2.2014г.
109 ЧНД No 1030/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Г. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 23.1.2014г.
 НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице И.Н.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора- Варна, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъдите по НОХД № 146/2011 г. и НОХД № 375/2011 г., двете по описа на Районен съд- Несебър, и НОХД № 6684/2011 г. по описа на Районен съд- Варна, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 и чл.59, ал.1 от НК от така наложеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода по присъдите от съвкупността, както и времето на предварителното задържане по посочените производства.  НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице И.Н.Г. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъди по НОХД № 1165/2013 г. на РС- Варна, НОХД № 473/2013 г., НОХД № 472/2013 г. и НОХД № 1008/2013г., трите по описа на РС- Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание с лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така наложеното общо наказание времето, през което осъденият И.Н.Г. е бил задържан по посочените производства.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
И.Н.Г.
В законна сила от 10.2.2014г.
110 НОХД No 66/2014, I състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Д.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 10.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 66/2014г. по описа на РС-Несебър, а именно:  В.Д.Д. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно, работи в ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, за периода 29.01.2008г. - 19.02.2008г. в гр.Несебър, при условията на продължавано престъпление съзнателно се ползвал от неистински частни документи, както следва :  - На 29.01.2008г. в град Несебър съзнателно се ползвал от неистински частен документ –искане за потребителски кредит с вх.№080/29.01.2008г. на името на В.Д.Д. пред „Уникредит Булбанк“ АД - клон Несебър, за да докаже съществуването на правно отношение, а именно : че И.К.Д. /негова съпруга/ вписана като солидарен длъжник е положило подписа си за „солидарен длъжник“ като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност и  - На 19.02.2008г. в град Несебър съзнателно се ползвал от неистински частен документ – договор за банков кредит *** пред „Уникредит Булбанк“АД - клон Несебър за да докаже съществуването на правно отношение, а именно че И.К.Д. /негова съпруга/ вписана като „солидарен длъжник“ е положило подписа си за „солидарен длъжник“, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, вр.чл.309, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, ал.3, т.1 и т.2 от НК следните пробационни мерки:  - ”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 9 /девет/месеца, с периодичност два пъти седмично   - “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 9 /девет/ месеца.  - „поправителен труд“ за срок от 6/шест/ месеца при 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, В.Д.Д. да заплати в полза на Държавата сумата от 89.33лв. (осемдесет и девет лева и тридесет и три ст.), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 66/2014г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.  ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП спрямо обвиняемия В.Д.Д. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за страните.  
В.Д.Д.
В законна сила от 10.2.2014г.
111 НОХД No 999/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.В. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 999/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г. ***, адв.Ирина Карагеоргиева АК- гр.Ямбол, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия И.В.В. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА И.В.В. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***27, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2013г., около 01:00ч. в КК "Слънчев бряг", общ. Несебър, от шезлонг на плажната ивица в близост до бар "****" направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 1бр. дамска чанта тип "клъч" с една дръжка, на стойност 25.50лв., 1бр. мобилен апарат марка "Айфон", модел 4S, черен на цвят, със силиконов панел, на стойност 650.00лв., 1бр. червило розово - червено, марка "Диор" № 643, на стойност 8.00лв., билет от "Ден Гладе Викинг" - не оценуема вещ, бяла кръгла кутийка за никотин с надпис "Skruf", на стойност 8.00лв., 1бр. дамски портфейл от изкуствена кожа, бежов на цвят, на стойност 12.00лв., 9бр. касови бонове - не оценуеми вещи, 1бр. ученическа карта - не оценуема вещ, 1бр. дебитна карта "Виза" -не оценуема вещ, 38бр. разнообразни визитни карти, билети, картончета и бележки - не оценуеми вещи, 1 бр. черно елипсовидно устройство (часовник) с дисплей, на стойност 6.00лв., 1бр. червен захарен бонбон на клечка, на стойност 0.50лв. и парична сума от 390.60лв. и един щатски долар, равняващ се на 1.49лв. по фиксинга за деня, или общо движими вещи и пари на стойност 1102.09лв. (хиляда сто и два лева и девет стотинки) от владението на М.В. от гр. ****, Норвегия, норвежка гражданка, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като опита е останал недовършен, поради независещи от деецът причини - заловен на местопроизшествието от полицаи от РУП – Несебър, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 18, ал.2, вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес ***27, за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност три пъти седмично;   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца   -включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца в рамките на една календарна година.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.В.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски общо в размер на 256.00 (двеста петдесет и шест) лева.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 999/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.       След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.В.В. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.  Определението е окончателно.  Препис от определението, с което се отменя мярката за неотклонение „Задържане под стража” да се изпрати незабавно до Затвора- гр.Бургас за сведение и изпълнение.    
И.В.В.
В законна сила от 11.2.2014г.
112 ЧНД No 70/2014, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Х.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 11.2.2014г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2746/2013г по описа на РУП – М.Х.Г., ЕГН:********** П.Ч. от БАК  Определението е окончателно.  
В законна сила от 11.2.2014г.
113 НОХД No 71/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Х.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 11.2.2014г.
М.Х.Г. – роден на ***.***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, не работи, ЕГН:**********се признава за виновен в това, че на 27.11.2013г., около 14.00 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, от външна стена на ресторант „Чановете”, чрез използване на техническо средство клещи отнел чужди движими вещи – 20.45 м. електрически кабел, тип СВТ4х4кв.м., на стойност 71.78лв., от владението на Б.К.Т. от гр.Асеновград, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл. 197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 10/десет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10/десет/ месеца;  - безвъзмезеден труд в полза на обществото общо в размер на 120/сто и двадесет/часа, за срок от една календарна година.  3. Вещественото доказателство по делото и представляващо техническо средство за извършване на престъплението, а именно жълточерни клещи-резачки марка „Feak”, се отнемат в полза на Държавата.  4.Разноски по делото в размер на 25лв.за експертиза в тежест на обвиняемия.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 71/2014г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.   ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП спрямо обвиняемия М.Х.Г. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за страните.  
М.Х.Г.
В законна сила от 11.2.2014г.
114 ЧГД No 101/2014, IV състав Други ЧГД Н.Н.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 12.2.2014г.
Определение № 155РАЗРЕШАВА на П.З.З., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на Н.Н.Б., ЕГН **********,***, да извърши разпоредителна сделка с наследените от детето 1/8 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 51500.502.218 по плана на гр. Несебър, с площ от 554 кв.м., трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайна застрояване- средно застрояване от 10 до 15 м., със съседи: 51500.502.376, 51500.502.217, 51500.502.216, 51500.502.224, 51500.502.223, 51500.502.219, като учреди в полза на трето лице право на строеж срещу заплащане по пазарна цена, като се запази правото да построи и детето стане изключителен собственик върху отделни самостоятелни обекти в бъдещата сграда.
В законна сила от 12.2.2014г.
115 Гражданско дело No 390/2013, VI състав Облигационни искове И.Ю.К. В.Ф.К.,
А.В.К.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 24.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 390/2013 г. по описа на РС- Несебър.
В законна сила от 13.2.2014г.
116 АНД No 778/2013, I състав По ЗД по пътищата Т.Н.Б.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.11.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд     Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №3299/08.08.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Т.Н.Б.-Р. , ЕГН:**********,***,съдебен адрес: гр.С., ул.”Х.Б.” №*, ет.*, офис ** административно наказание: „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за нарушение по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ.   Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 13.2.2014г.
117 НОХД No 871/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Ж.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 17.12.2013г.
ПРИЗНАВА С.Ж.М., роден на ***г. в гр.С., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, с основно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2013г. в курортен комплекс «Слънчев бряг», община Несебър, в района на ПГТ «Иван Вазов», без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорисково наркотично вещество – МБМА с нетно тегло 0.416 грама с наличие на 3.4 метилендиоксиметамфетамин 12.60 % на стойност 10.40 лева и метамфетамин с нетно тегло 1.041 грама и съдържание 10.80 % на стойност 26.025 лева, всички вещества на обща стойност 36.425 лева, определени според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от една година, както и «Глоба» в размер на две хиляди лева.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание «Лишаване от свобода» за срок от три години.   ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, представляващи опаковките, в които се е намирало наркотичното вещество, както и останалата част от неизразходваната част от веществото- 0,386 гр. от обект № 1 и 1,011 гр. от обект № 2 съгласно заключението по извършената химическа експретиза, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия С.Ж.М. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 94,57 лв. (деветдесет и четири лева и петдесет и седем стотинки).   ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.  
С.Ж.М.
Мотиви от 7.1.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.
118 АНД No 1036/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.С.С. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.1.2014г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Л.С.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, със средно образование, с месторабота: Г.Б., стрелочник, за ВИНОВЕН в това, че на 26.11.2013 г. около 01.20 часа, до входа на автогарата в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, е държал високорисково наркотично вещество- коноп със съдържане на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 10.40%, с нетно тегло 0.792 грама, на стойност 4.75 (четири лева и седемдесет и пет стотинки), определена съгласно приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 1 брой флакон със зелена капачка и опаковки от наркотични вещества, които да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА Л.С.С. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 43.88 лева (четиридесет и три лева и осемдесет и осем ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Б. в 15-дневен срок от днес.  
Л.С.С.
Мотиви от 13.2.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.
119 ЧНД No 1038/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
П.Н.И.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.1.2014г.
Производството е образувано по повод молба, наименована искане, от П.Н.И., с която се моли да бъде направено групиране на наложените му наказания. По делото е постъпила нарочна молба от И., с която моли делото да бъде прекратено предвид на това, че такова групиране вече е било направено от РС- Несебър.  Съдът с оглед постъпилата молба намира, че производството следва да бъде прекратено. Действително след постъпване на молбата в съда е направено групиране на наказанията от друг състав на РС- Несебър, поради което настоящото производство се явява безпредметно.  Мотивиран от горното, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1038/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от уведомяването на осъденото лице пред ОС- Бургас.  
В законна сила от 13.2.2014г.
120 НОХД No 77/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 13.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 77/..14г. по описа на РС- Несебър, а именно:  Обвиняемият Г.М.К.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, комплекс „С.В.”, бл.1, ап..., българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 05.03...13 г., около 18.00 часа, на главен път І-9, около ..4 км. от пътна отсечка гр.Варна – гр.Бургас, е управлявал моторно превозно средство- л.а. марка “Тойота Ярис”, с ДК №....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.37 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №125/07.03.13год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Г.М.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.   ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Г.М.К. е било отнето по административен ред, считано от 05.03...13 год.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.М.К. да заплати в полза на Държавата сумата от 263,48 лв. (двеста шестдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки), представляващи направени разноски.    След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 77/..14г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.    
Г.М.К.
В законна сила от 13.2.2014г.
121 ЧНД No 82/2014, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Й.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 13.2.2014г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемата по ДП 14-1038/2008г. по описа на РУП – Ц.Й.М., ЕГН:********** , адв. С.М..от БАК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 13.2.2014г.
122 НОХД No 83/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Й.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 13.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 83/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно:  Обвиняемата Ц.Й.М. – родена на ***г***, с постоянен адрес-*** и настоящ адрес-***, българка, българска гражданка, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че в качеството на управител на фирма ЕТ “Стефани – Ц. М.“*** на 16.07.2008г. в КК “Сл.бряг”, базар “Венера” в търговски обект - магазин за конфекция, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно член 22, ал.1 от ЗМГО - /притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвала в търговската си дейност, следните марки , обект на защита по ЗМГО, поставени на стоки за продажба, както следва: - 1 бр.тениска носеща знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на марката „Nike” /Найк/, притежание на Nike International, LTD и сходен на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила; 7бр. къси шорти, 1бр. къси дамски панталони, 19бр.спортни комплекти, 1бр. дамски ? спортен комплект, 44бр. тенис фланелки, 4бр. потници и 2бр. блузи с дълъг ръкав носещи знаци, сходни до степен да заблудят потребителя със знака на марката „Аdidas” /Адидас/, притежание на Аdidas Ag, GERMANY и сходен на стоките за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на горепосочената търговска марка без правно основание, поради което и на основание чл.172б, ал.1, предл.първо, във вр. счл.54 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 500 лв. (ПЕТСТОТИН) лева в полза на Държавата.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3, вр. с чл.53, ал.1, б.»а» от НК, в полза на Държавата веществените доказателства - 1 бр.тениска от марката „Nike” /Найк/, 7бр. къси шорти, 1бр. къси дамски панталони, 19бр.спортни комплекти, 1бр. дамски ? спортен комплект, 44бр. тенис фланелки, 4бр. потници и 2бр. блузи с дълъг ръкав, носещи знаци на марката „Аdidas” /Адидас/, които вещи след влизане в сила на определението на съда, с което бъде одобрено споразумението, да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Ц.Й.М. да заплати в полза на Държавата сумата от 145 лв. (сто четиридесет и пет) лева, представляващи направени разноски.    След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 83/2014г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.    
Ц.Й.М.
В законна сила от 13.2.2014г.
123 Гражданско дело No 679/2013, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК А.К.И. Е.В.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.12.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.В.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, че съществува вземането на А.К.И. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „.. със съдебен адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 117 А, ет.3, ап.16, по Заповед № 127/08.03.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 125/2013 г. по описа на Районен съд- Несебър за сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева, получена от Е.В.А. с оглед на неосъществено основание- като гаранция за сключване на договор за наем за летния сезон на 2012 г. за помещение, находящо се в гр. Обзор, ул. „Р.” ... какъвто договор между тях не е сключен, както и сумата от 165.58 лева (сто шестдесет и пет лева и петдесет и осем ст.), представляваща лихва за забава за периода 01.02.2011 г. – 01.03.2013 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението- 05.03.2013 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА Е.В.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, да заплати на А.К.И. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „А.Т.” № 31, ап.6, сумата от 638.50 лева (шестстотин тридесет и осем лева и петдесет ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 14.2.2014г.
124 Гражданско дело No 1115/2013, IV състав Чл.19 ЗГР М.П.З. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на М.П.З., ЕГН **********,***, за промяна на личното й име от „М.” на „Нанси”.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 14.2.2014г.
125 АНД No 87/2013, I състав Административни дела ЕМИЛИО 79 ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-2703209/30.10.2012 г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София с което за нарушение на чл.7 ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, във вр.чл.200 ал.1 т.2 и т.3 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /ДВ.бр.88/1999г./ и чл.261 ал.1 т.6 и ал.3 от Наредба №16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането /ДВ бр. 26/2008г./ , на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на „Е.7.” ЕООД ЕИК : ......., със седалище и адрес на управление :с.Равда, ул............ е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 14.2.2014г.
126 АНД No 272/2013, V състав Административни дела Х.И.Е. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 525 от 25.10.2012г. на Вр.И.Д.Кмет на Община Несебър, с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредбата/, на Х.И.Е. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 14.2.2014г.
127 АНД No 425/2013, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СИЛВАНА СТИЛ 2011 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.7.2013г.
Р Е Ш И :  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25900/25.03.2013г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „С.С.2.” ЕООД, ЕИК-******, седалище и адрес на управление гр.Бургас, кв.С., ул.Б.Т. № *, ап.**, представлявано от управителя С.А.П.,***, офис № **, чрез пълномощника адв.Ив.К. от БАК за административно нарушение на осн.чл.127, ал.2 и на осн.чл.222 от Закона за защита на потребителя/ЗЗП/ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв. и за административно нарушение на чл.24, ал.2 от ЗЗП и на осн.чл.200 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300лв..  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.2.2014г.
128 Гражданско дело No 346/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВРОАЛУМИЛ ЕООД БЪЛГАРСКИ МИСТЕРИИ 54 ООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Е.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управлителя А.Г.М. против „Б.М.5.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление***, представлявано от управителя Н.Б.Д., искове с правно основание чл.422 от ГПК във връзка с чл.79, ал.1 от ЗЗД, чл.92 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, за приемане на установено по отношение на ответното дружество, че съществява вземането на ищеца за сумата в размер на 7 415,99 лева /седем хиляди четиристотин и петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки/, частично от обща сума по фактура за 11 257,56 лева, представляваща неизпълнено задължение по договор от 01.06.2008г. за изработка, доставка и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма, стъклопакети, остъкляване на монтираната дограма, врати и прозорци съгласно фактура № 183 от 03.06.2008г. и сумата в размер на 4 437,52 лева /четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева и петдесет и две стотинки/, представляваща неустойка, изчислена върху размера на главното парично вземане за периода 01.02.2012г – 28.02.2013г., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на подаване на заявлението – 04.03.2013г. до окончателното изплащане на вземането.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в частта му, относно претенцията, за сумата в размер на 237,07 лева /двеста тридесет и седем лева и седем стотинки/, представляваща направени по делото разноски по частно гражданско дело № 124/2013г. по описа на РС - гр.Несебър.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 15.2.2014г.
129 Гражданско дело No 347/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВРОАЛУМИЛ ЕООД БЪЛГАРСКИ МИСТЕРИИ 54 ООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.10.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Б.М.5.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление***, представлявано от управителя Н.Б.Д., че съществува вземането на „Е.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.”Хан Аспарух” № 8, ет.4, ап.9, представлявано от управлителя А.Г.М., по Заповед № 159 от 21.03.2013г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 167/2013г. по описа на РС-гр.Несебър, включващо сумата в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, частично от общата сума в размер на 12 360 лева, представляваща неизпълнено задължение по договор от 01.06.2008г. за изработка, доставка и монтаж на алучиниева и ПВЦ дограма, стъклопакети, остъкляване на монтираната дограма, врати и прозорци, съгласно издадена фактура № 281 от 29.05.2009г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението – 19.03.2013г. до окончателното изплащане на вземането.  ОТХВЪРЛЯ предявения от „Е.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управлителя А.Г.М. против „Б.М.5.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление***, представлявано от управителя Н.Б.Д., иск с правно основание чл.422 от ГПК във връзка с чл.92 от ЗЗД, за приемане на установено по отношение на ответното дружество, че съществява вземането на ищеца за сумата общо в размер на 5139,13 лева /пет хиляди сто тридесет и девет лева и тринадесет стотинки/, представляваща неустойка по неплатена фактура № 266 от 18.12.2008г. в размер на 4512 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението – 19.03.2013г. до окончателното изплащане на вземането, като погасена по давност.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в частта му, относно претенцията, за сумата в размер на 182,79 лева /сто осемдесет и два лева и седемдесет и девет стотинки/, представляваща направени по делото разноски по частно гражданско дело № 167/2013г. по описа на РС - гр.Несебър.  ОСЪЖДА „Б.М.5.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление***, представлявано от управителя Н.Б.Д. да заплати на „Е.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.”Хан Аспарух” № 8, ет.4, ап.9, представлявано от управлителя А.Г.М., сумата в размер на 147,84 лева /сто четиридесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски, съразмерно с уважената част от предявените искове.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 15.2.2014г.
130 АНД No 193/2013, VI състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 29.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4827/07.11.2008 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 177, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на В.Г.Г. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП, за това, че на 28.10.2008 г. около 04.40 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея до хотел “Нобел” е управлявал “лек автомобил неправоспособен”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 17.2.2014г.
131 НОХД No 883/2013, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 5.12.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***9, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2009 г. в гр.Несебър, противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел- л.а. „Опел”, модел „Кадет” с ДК № **** на стойност 800 лева, собственост на Д.Ж.Р. ***, като присвоеното имущество е било заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл. 206, ал.6, вр. ал.1 от НК го ОСЪЖДА на 7 /седем/ месеца „Лишаване от свобода” при първоначален „Строг” режим на изтърпявне в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от С.И.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 лева /тридесет лева/, представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
С.И.С.
Мотиви от 2.1.2014г.
В законна сила от 17.2.2014г.
132 НОХД No 884/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 30.1.2014г.
ПРИЗНАВА Д.П. КРИЛОВ, роден на ***г. в гр.Плевен, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2013 г. около 03.35 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до кръстовище „Свежест”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно - метаамфетамин със съдържание на основното вещество 20.40 % с нетно тегло 0.228 грама, на стойност 05.70 лева, коноп с общо нетно тегло 0.052 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 9.20 % теглови процента на стойност 0.32 лева или всичко на обща стойност 6,02 лева (шест лева и две стотинки), определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/09.01.1998 г. на МС на РБългаря за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл.първо, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от Д.П. Крилов с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 73,83 лева /седемдесет и три лева и осемдесет и три стотинки/, представляваща направени по делото разноски.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковките от изследваните наркотични вещества, както и останалата част от наркотичните вещиства, предадени на съхранение на ЦМУ, отдел „МРР-НОП” – София, които да бъдат унищожени след влизане на присъдатат в сила.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Д.П.К.
Мотиви от 3.2.2014г.
В законна сила от 17.2.2014г.
133 Гражданско дело No 846/2013, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС А.М.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.1.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.М.А., ЕГН:**********,***, че в полза на „В.и к.” ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” No 3, представлявано от Г.Й.Т., съществува вземане по ч.гр.д. № 582/ 2013 г. по описа на НРС, по което е издадена заповед № 539 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 08.07.2013 г. за сумата от 805.99 /осемстотин и пет лева и деветдесет и девет стотинки/, представляваща главници по издадени фактури за ползване на ВиК услуги за периода 14.07.2011г. – 15.04.2013г., ведно със законната лихва, начиная депозирането на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК – 05.07.2013 г. до окончателното плащане.  ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН:**********,***, да заплати на „В.и к.” ЕАД, съдебно-деловодни разноски в размер на 537 /петстотин тридесет и седем/ лева.   Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.2.2014г.
134 АНД No 1108/2012, VI състав По ЗД по пътищата И.И.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 8.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4895/21.10.2011 г. на Началника на РУП- Несебър, с което са наложени на И.И.Ц., руска гражданка, с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. П., ул. “С.” № *, ет.*, чрез адв. М.С.Ж. ***, административни наказания, както следва: на основание чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено наказание “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, и на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 200 лева, за това, че на 26.09.2011 г. около 05.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до хотел “Сапфир” при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № СА **** НМ е отказала да бъде проверена за наличие на алкохол с техническо средство Дрегер 7410 № 0106 и не е предоставила кръв за анализ, и не притежава българско свидетелство за управление на МПС.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 18.2.2014г.
135 АНД No 173/2013, I състав По Закона за стандартизация ЛИФТКОМ СЕРВИЗ ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.3.2013г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 13-50/2013 от 28.01.2013 год. на Главния Директор на Главна Дирекция „ Инспекция за държавен технически надзор” , с което на „Л.С.”ЕООД , ЕИК : ......... , със седалище и адрес на управление :ГР.В., ж.к. Т., ул.”Р. №9, бл.А, представлявано от Б.П.К., ЕГН: ********** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 /триста/ лева на основание чл.55, ал.2 от ТИП, за нарушение по чл.7а т.3 от Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори /обн.ДВ № 33/2003г. , изми доп. ДВ бр.18/2011г./  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 18.2.2014г.
136 АНД No 491/2013, II състав По ЗД по пътищата Я.С.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.7.2013г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1036/29.04.2013г. на Началника на РУП – Несебър срещу Я.С.Л. с ЕГН – ********** *** в обжалваната част, с която на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева и три месеца лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл.103, предл.1-во от ЗДвП.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.2.2014г.
137 Гражданско дело No 147/2014, I състав Искове по КТ Р.В.И. С.Л.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 7.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 147/2014г. по описа на РС-Несебър.
В законна сила от 19.2.2014г.
138 НОХД No 98/2014, V състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.К.,
Д.М.Д.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 19.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 98/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър, адв. С.М. ***, в качеството й на назначен защитник на подсъдимия Д.Г.К. и адв.А.Ж. ***, в качеството му на назначен защитник на Д.М.Д. споразумения, съгласно които:   ПРИЗНАВА Д.Г.К. - роден на ***г. в гр.Ловеч, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2013г. около 22.00ч. в гр.Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с лицето Д. М.Д., в качеството на съизвършител, чрез нанасяне на удари с дървен прът по главата, дясната ръка и корема, причинил средна телесна повреда на С.С.А., изразяваща се във фрактура на дясна лакътна кост, довела до трайно затруднение движението на крайника за срок от около три месеца, поради което и на основание чл.129, ал.2, във вр.с ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” вр. чл.42а, ал.1 НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет /часа за срок от една календарна година.  ПРИЗНАВА Д.Г.К. - роден на ***г. в гр.Ловеч, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото място, чрез нанасяне на удар с дървен прът по ръката, причинил средна телесна повреда на лицето З.И. Х., изразяваща се в изкълчване на палеца на лява ръка, довело до трайно затруднение движението на ръката, за срок от около месец и половина, поради което и на основание чл.129, ал.2, във вр.с ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” НК, вр. чл.42а, ал.1 го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 14 /четиринадесет/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет /часа за срок от една календарна година.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените на К., а именно - “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет /часа за срок от една календарна година.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия Д.Г.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 25 лева (двадесет и пет лева), представляваща разноски по делото.   ПРИЗНАВА Д.М.Д. – роден на ***г. в гр.Ст.Загора, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2013г. около 22.00ч. в гр.Несебър, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с лицето Д.Г.К., в качеството на съизвършител, чрез нанасяне на удари с дървен прът по главата, дясната ръка и корема, причинил средна телесна повреда на С.С.А., изразяваща се във фрактура на дясна лакътна кост, довела до трайно затруднение движението на крайника за срок от около три месеца, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.63 ал.1, т.3 вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ календарна година.  ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия Д.М.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 25 лева (двадесет и пет лева), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 98/2014г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Г.К. мярка за неотклонение “Надзор при инспектор „ДПС”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.М.Д. мярка за неотклонение “Надзор при инспектор „ДПС”.  
Д.Г.К.
Д.М.Д.
В законна сила от 19.2.2014г.
139 НОХД No 99/2014, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 99/2014 г. по описа на РС- Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия С.С.А. и неговия защитник адв. К.К. ***, съгласно което:   Обвиняемият С.С.А., роден на ***г*** и с настоящ адрес:***, партер българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2013 г. около 20.30 ч. в курортен комплекс ”Слънчев бряг-запад”, к-с „****** от ап. № 6, в крило „Б”, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- входната врата на апартамента, посредством метална щанга /лост/, е отнел чужди движими вещи: ЛСД телевизор марка „Ел Джи”, модел „32 LE 4500”, ведно с дистанционно управление за същия, на стойност 549.68 лева, от владението на ****** от гр. Стара Загора, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд противозаконно отнетите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, вр.с чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, к/с „*****”, № 3, партер за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, с периодичност два пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 часа годишно за срок от две поредни години.   ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”А” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- метална щанга /лост/.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия С.С.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 111.12 лева (сто и единадесет лева и дванадесет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 99/2014г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия С.С.А., и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.С.А. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.    
С.С.А.
В законна сила от 19.2.2014г.
140 Гражданско дело No 1216/2012, VI състав Други дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 2.4.2013г.
Р Е Ш И :    ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 575-Н/15.01.2009 г. на Общинската служба по земеделие в гр. Н., с което е възстановено на наследниците на Х. И. Х.,***5.03.1965 г., правото на собственост върху недвижим имот с площ от 4 дка, находящ се в строителните граници на гр. Н. в местността “К.”, съставляващ ПИ № 51500.510.139 по кадастралната карта на гр. Н., въз основа на протест от Окръжна прокуратура- Б..  ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие- гр.Н. за произнасяне по заявлението с вх. № Ж924/31.10.2008 г.  Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 20.2.2014г.
141 Гражданско дело No 304/2013, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Г.К.Б. ЕМЕРАЛД СЕРВИС ООД Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 24.1.2014г.
ОСЪЖДА “Е.с.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: с. Равда, общ. Несебър, ж.к. “****”, ул. ...........представлявано от управителя И.В.Ж., да заплати на Г.К.Б., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г. в гр. Москва, с постоянен адрес: гр. Москва, ул. “****” № 8, вх.3, ап.28, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Богоров” № 1, ет.1, сумата от 1 230 (хиляда двеста и тридесет) евро, получена от „Е.с.” ООД с оглед на неосъществено основание- очаквано сключване на договор за поддръжка и управление на комплекс „****”- с. Равда, какъвто договор между тях не е сключен, както и сумата от 50.94 лева (петдесет лева и деветдесет и четири ст.), представляваща мораторна лихва за периода от 08.02.2013 г. до 24.04.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.04.2013 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за мораторни лихви в останалата му част до претендирания размер от 275.24 лева.        ОСЪЖДА “Е.с.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: с. Равда, общ. Несебър, ж.к. “****”, ул. “......., представлявано от управителя И.В.Ж., да заплати на Г.К.Б., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г. в гр. Москва, с постоянен адрес: гр. Москва, ул. “****” № 8, вх.3, ап.28, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Богоров” № 1, ет.1, сумата от 746.22 лева (седемстотин четиридесет и шест лева и двадесет и две ст.), представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 20.2.2014г.
142 АНД No 303/2013, II състав По ЗУТ СКАТ ТВ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.6.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-23 ДНСК 313/23.11.2012г., издадено от инж. Г.Д.- зам.началник на ДНСК, с което на С.Т.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. Б., ж.к. „З.”, до бл. .., представлявано от управителя В.С.С., със съдебен адрес:*** чрез адв.Д.И. и адв.Г.Р. на основание чл.237, ал.1, т.1, във вр.чл.2..,ал.1,т.2 и чл.222,ал.1,т.14 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 7000лв./седем хиляди/ лева, за нарушение по чл. 148, ал.1 от ЗУТ.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 20.2.2014г.
143 АНД No 361/2013, II състав По ЗД по пътищата Д.П.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.6.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2096/19.06.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.П.И. с ЕГН – ********** ***, офис 613 за административно нарушение на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП и осн. чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лв. и са отнети 8 контролни точки.   Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.2.2014г.
144 АНД No 383/2013, V състав Административни дела БЕДРОК 75 ООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.6.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0203686 от 15.02.2013г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „Б.7.” ООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.О., ул.”М.” № .., представлявано от управителя И.В.И.,*** /чрез адв.Г.С. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляда/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в ..-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 20.2.2014г.
145 АНД No 439/2013, V състав По ЗД по пътищата П.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1180 от 14.05.2013г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което за извършено нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП, на П.С.Н. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 20.2.2014г.
146 ЧНД No 32/2014, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.У. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 4.2.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Х.И.У., ЕГН **********, по НОХД № 357/2011 г. и НОХД № 499/2011 г., двете по описа на РС- Несебър, а именно „Пробация” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година при периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи за срок от една година; безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, така определеното общо наказание като изтърпяно изцяло.  ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл. 25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание и наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от единадесет месеца.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Х.И.У., ЕГН **********, по НОХД № 55/2012 г., НОХД № 222/2012 г., НОХД № 239/2013 г. и НОХД № 348/2013 г., всички по описа на РС- Несебър, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в Затвор.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Х.И.У., ЕГН **********, по НОХД № 636/2013 г. и НОХД № 991/2013 г., двете по описа на РС- Несебър, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в Затвор, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, времето, през което У. е търпял наказание „Лишаване от свобода” по присъдите в общността.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено в присъствието на всички страни в 14.15 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.20 часа с прочитане определението на съда.  
Х.И.У.
В законна сила от 20.2.2014г.
147 НОХД No 100/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 20.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 100/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно:  Обвиняемият И.С.К. – роден на *** год. в гр.Ловеч, живущ ***81, циганин, български гражданин, неженен, на съпружески начала, осъждан, без образование, безработнен, ЕГН********** се признава за виновен в това, че на 10.02.2014, около 22.00 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургаска, на ул.”Иван Вазов” в близост до сградата на съда управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел”, модел „Вектра” с ДК№ ...... с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.94 /едно цяло деветдесет и четири/ промила установено по надлежния ред с химическа експертиза №73/11.02.2014 год. на БНТЛ, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД 402/2009 год. на РС- Карнобат за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от  30 /тридесет / месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  30 /тридесет/ месеца.  - Безвъзмезеден труд в полза на обществото общо в размер на 200  (двеста) часа за срок от две календарни години.  НЕ НАЛАГА наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, поради неправоспособността на обвиняемия.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.С.К. да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направени разноски.  След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №100/2014г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.    
И.С.К.
В законна сила от 20.2.2014г.
148 АНД No 1024/2013, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) МАДЛЕН-ИГ-ИЛИЯ ГАНУШЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 31.1.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25922/24.10.2013 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения на чл.18, ал.5 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, чл.117, ал.2 и чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 229, ал.1, и чл.211 от същия закон, на ЕТ „М.И.Г.И.Г.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Н., общежитие „К.”, № *, ет.*, ап.***, са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на 200 лв., 500 лв. и 500 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 24.2.2014г.
149 ЧНД No 1033/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.1.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на В.В.Д., ЕГН **********, по НОХД № 4762/2013 г. по описа на РС- Бургас и НОХД № 1003/2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно- ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца с периодичност на явяванията два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца; поправителен труд по месторабота „Сат Комерс” ООД за срок от десет месеца, включващ удръжки върху месечното му трудово възнаграждение в размер на 15% в полза на Държавата.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание- ПРОБАЦИЯ времето, през което Д. е търпял наказание.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Определението бе обявено в присъствието на всички страни в 14.00 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.05 часа с прочитане определението на съда.  
В.В.Д.
В законна сила от 24.2.2014г.
150 ЧНД No 104/2014, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Т.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 24.2.2014г.
На основание чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА адвокат С.В.М. *** за защитник на Е.Т.Г. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14 – 82/2014г. по описа на РУП-Несебър.   Определението е окончателно.    
В законна сила от 24.2.2014г.
151 НОХД No 105/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Т.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 105/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.Т.Г. със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което Е.Т.Г. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, осъждан, разведен, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2014г., около 09.00ч. в района на „Складова база” гр.Несебър, общ.Несебър, на паркинга на фирма „Стандарт Инвест Груп”, управлявал моторно превозно средство– лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег. № ......, собственост на Й.Т. от гр. София с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,44 на хиляда, установено по надлежния ред- химическа експертиза, Протокол №94/17.02.2014год. на БНТЛ – ОД МВР – Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.   - Безвъзмезден труд в полза на обществото по 150 (сто и петдесет) часа годишно за срок от две поредни години.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Е.Т.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.   ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за управление на МПС на подсъдимия Е.Т.Г. е било отнето по административен ред, считано от 15.02.2014г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Е.Т.Г. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 39,08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 105/2014 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Е.Т.Г.
В законна сила от 24.2.2014г.
152 Гражданско дело No 67/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК П.Г.К.,
Б.К.В.
КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.12.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „К.И.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”И.В.” № 9, представлявано от управителя Д.И.Р., че съществува вземането на П.Г.К. с ЕГН ********** и Б.К.В. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр.Несебър, ул.”М.” № 1, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.......... /чрез адв.М.Б. ***/, по Заповед № 537 от 17.07.2012г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 611/2012г. по описа на РС-гр.Несебър, за сумата в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, частично от общата сума в размер на 186 000 лева, представляваща неустойка за забавено изпълнение на задължение по договор за учредяване на право на строеж срещу задължение за строителство, обективиран в нотариален акт за учредяване на право на строеж срещу задължение за строителство № 89 от 21.11.2007г., дело № 7064/2007г. на Нотариус с рег.№ 208 на нотариалната камара, с район на действие РС-Несебър, за периода от 09.06.2009г. до 09.01.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 16.07.2012г. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА „К.И.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.”И.В.” № 9, представлявано от управителя Д.И.Р. да заплати на П.Г.К. с ЕГН ********** и Б.К.В. с ЕГН **********, двамата с адрес: гр.Несебър, ул.”М.” № 1, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”С.” № 2Б, ет.2 /чрез адв.М.Б. ***/, сумата в размер на 202,97 лева /двеста и два лева и деветдесет и седем стотинки/, представляваща заплатена по делото държавна такса.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 25.2.2014г.
153 Гражданско дело No 29/2014, III състав Развод по взаимно съгласие В.Н.Ч.,
М.В.Ч.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 25.2.2014г.
  ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 97 от 24.11.2012г. в гр.Несебър граждански брак между В.Н.Ч. с ЕГН **********, и М.В.Ч. с ЕГН **********, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това.   УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва:   Родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Н.М. Ч. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката В.Н.Ч. с ЕГН **********.   Режимът на лични отношения на бащата М.В.Ч. с ЕГН **********, с детето М.В.Ч. с ЕГН **********, се определя както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 13.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден, , както и по всяко друго време по споразумение между родителите на детето, като контактите на бащата с детето следва да бъдат предварително уговорени с майката.   Бащата М.В.Ч. с ЕГН **********, се задължава да заплаща на В.Н.Ч. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Н.М. Ч. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 85 лв. (осемдесет и пет лева), платима по банков път до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи, считано от 15.01.2014г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.   Семейното жилище, находящо се на адрес: гр.Несебър, ж.к.****, собственост на родителите на съпругата, и представляващо апартамент, се предоставя за ползване на В.Н.Ч. с ЕГН **********.   Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали в режим на семейна имуществена общност недвижимо имущество, а движимите вещи са поделени доброволно между тях, с което са уредили имуществените си отношения.   Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг.   След прекратяването на брака, съпругата В.Н.Ч. с ЕГН **********, възстановява предбрачното си фамилно име Н..     ОСЪЖДА В.Н.Ч. с ЕГН **********, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева) по сметката на Несебърския районен съд.   ОСЪЖДА М.В.Ч. с ЕГН **********, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева), както и държавна такса върху присъдената издръжка, по сметката на Несебърския районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.2.2014г.
154 АНД No 978/2013, VI състав Административни дела СЪНИ ВЮ РЕНТАЛС ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.1.2014г.
 ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024128/27.08.2013 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на „С.В.Р.” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, „С.В.Н.”, представлявано от управителя Д.П.М., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение по чл. 62, ал. 1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда (КТ), за това, че на 12.06.2013 г. в 16.12 часа, в качеството на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето И.С.О. с ЕГН ********** на длъжност “Рецепционист”, преди постъпването му на работа в обект- „С.В.Н.”, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 3 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 25.2.2014г.
155 НОХД No 44/2014, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.2.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №*4/2014 г. по описа на РС–Н., а именно Георги Русев- прокурор в РП-Н. и подсъдимият А.К.М. със защитник адв.д. П. споразумение, съгласно което:  Подсъдимият А.К.М., роден на *** ***, турчин, български гражданин, с основно образование, вдовец, неосъждан, пенсионер, живущ ***, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, за времето от 19.08.2013 год. до 19.09.2013 год. в с.Т., общ.Н., на ул."П." №* осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „ВиК" ЕАД гр.Бургас, представлявано от Г.Й.Т. - възстановил самоволно водоподаването в имота като монтирал метална тръба на мястото на демонтирания водомер, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основание чл.234в ал.1, вр.с с с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА наа основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК по-лекото наказание, което законът предвижда, наред с наказанието „Лишаване от свобода”, а именно „глоба”.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №*4/2014 г. по описа на Районен съд – гр.Н..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата,    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.К.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
А.К.М.
В законна сила от 25.2.2014г.
156 Гражданско дело No 528/2013, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЮИДП СЛИВЕН,ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" ЯР 22 ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.10.2013г.
  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че „Я.2.”ЕООД, ЕИК :***, със седалище и адрес на управление : гр.Несебър,ул.”Е.”№6,вх.В,ет.2,ап.34 представлявано от Д.С.Я., ЕГН: **********. ДЪЛЖИ на Д.Г.С. Карнобат, при Дирекция „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, ЕИК: ***, с адрес на „ДГС”Карнобат: гр.Карнобат, ул.”М.” № 1,представлявано от инж.С.Т.В.-Директор ,със съдебен адрес : гр.Бургас, ул.”Поп Георги” №5, ет-2 сумата от 3600 /три хиляди и шестстотин/ лева, представляваща неизплатена част от стойността на дължима съгласно чл.5.1 от Договор за стопанисване и ползване на дивеч в дивечовъден участък „Калето” в района на дейност на ДГС Карнобат №Д-09-36 от 09.11.2009г. от годишна вноска за 2010 г. в общ размер на 18000 лева без ДДС, съответно 21600лева с ДДС по Договора, сключен между страните на 09.11.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявление по реда на чл.410 от ГПК - 03.04.2013 г. до окончателното изплащане на сумата.   ОСЪЖДА „Я.2.”ЕООД, ЕИК :***, със седалище и адрес на управление : гр.Несебър,ул.”Е.”№6,вх.В,ет.2,ап.34 представлявано от Д.С.Я., ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.С. Карнобат, при Дирекция „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, ЕИК: ***, с адрес на „ДГС”Карнобат: гр.Карнобат, ул.”М.” № 1,представлявано от инж.С.Т.В.-Директор сумата от 722 /седемстотин двадесет и два лева/ лв представляваща съдебно- деловодни разноски в настоящото производство, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред ОС Бургас , в 2-седмичен срок от връчването му със съобщение на страните.    
В законна сила от 27.2.2014г.
157 АНД No 536/2013, I състав По ЗД по пътищата Г.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.9.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд      Р Е Ш И:      ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1386/22.05.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Г.Н.К. , ЕГН **********,***, административно наказание: „глоба” в размер на 300/триста/ лева на основание чл.179 ал.3, т.4, предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.   Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 27.2.2014г.
158 ЧНД No 11/2014, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.2.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Р.С.К. с ЕГН ********** по НОХД № 1273/2012г. на РС-Варна, НОХД № 439/2011г. на ОС-Добрич и НОХД № 264/2013г. на РС-Несебър, а именно – ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното общо най-тежко наказание – четири години лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което осъденият следва да изтърпи общо ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така увеличеното общо наказание – ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, времето, през което осъденият е търпял наказание лишаване от свобода, както и времето, през което същият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” и „Домашен арест” по присъдите, включени в съвкупността, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 14.20 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на РП-Несебър, бюро „Съдимост” при РС-Добрич и на Началника на Затвора-София за сведение и изпълнение.  
Р.С.К.
В законна сила от 27.2.2014г.
159 ЧНД No 113/2014, III състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Протокол от 27.2.2014г.
В законна сила от 27.2.2014г.
160 АНД No 240/2013, I състав Административни дела ИВЕЛИ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление №03-1630/26.11.2007г. на Директора на РИОКОЗ Бургас, с което за извършено административно нарушение по чл.12 ал.1 от Закона за храните /ред.ДВ бл.90/99г., изм.и доп.ДВ бр.51/2007г./ на „И.”ЕООД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление : гр.С., ул.”Е.” №*, бл.”Н.” №**, вх.*, ет.*, ап.**, представлявано от З.К.П., ЕГН: ********** е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лева на осн.чл.42 ал.2 от Закона за храните.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 28.2.2014г.
161 АНД No 390/2013, VI състав По ЗД по пътищата П.А.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1009/25.04.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.174, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на П.А.Б., гражданин на В., с адрес: гр. К., ул. “Т.” № **, административни наказания “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, за това, че на 21.04.2013 г. около 21.00 часа на главен път ІІІ-9061 на разклона за с. Г. е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта си 1.15 на хиляда, установено с Дрегер 7410 с № 0106.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 28.2.2014г.
162 АНД No 490/2013, I състав По ЗД по пътищата А.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.9.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №4379/13.12.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на А.П.П.,ЕГН:**********,*** административно наказание: „Глоба” в размер на 100 /сто/лева на основание чл.180, ал.1, т.1, предл.четвърто от ЗДвП за нарушение по чл.98 ал.1, т.5 от ЗДвП; административно наказание: „Глоба” 100/сто/лева и „Лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца” на осн.чл.175, ал.1, т.3, предл.първо от ЗДвП за нарушение по същия текст и административно наказание: „Глоба” в размер на 10 /десет/ лева на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.първо от ЗДвП за нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.първо от ЗДвП.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 28.2.2014г.
163 АНД No 662/2013, V състав По ЗД по пътищата В.К.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.9.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2116 от 11.07.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.К.М. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Б., ул.”О.” № ** /чрез адв.А.А. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същите, както следва: наложената глоба - на 500 /петстотин/ лева и лишаването от право да управлява МПС - на 6 /шест/ месеца.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..  
В законна сила от 28.2.2014г.
164 АНД No 886/2013, V състав Административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ НИКОЛАЙ ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024278 от 06.08.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „М.ц.С.Н.” ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, хотел „Лагуна апартмънтс”, представлявано от управителя Н.В.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 28.2.2014г.
165 АНД No 887/2013, V състав Административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ НИКОЛАЙ ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024279 от 06.08.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „М.ц.С.Н.” ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, хотел „Лагуна апартмънтс”, представлявано от управителя Н.В.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 28.2.2014г.
166 АНД No 888/2013, V състав Административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ НИКОЛАЙ ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024280 от 06.08.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „М.ц.С.Н.” ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, хотел „Лагуна апартмънтс”, представлявано от управителя Н.В.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 28.2.2014г.
167 АНД No 907/2013, V състав Административни дела ЯНИНА-ПЕТКА РАЙКОВА ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 20-2002967 от 23.09.2013г. на Директора на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на ЕТ „Я. – П.Р.” с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.О., общ.Н., ул.”Б.М.” № 8, представлявано от управителя П.К.Р. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 28.2.2014г.
168 АНД No 981/2013, IV състав По ЗД по пътищата Й.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.2.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2914/18.07.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на Й.И.И., ЕГН **********, с адрес за призоваване в гр. П., ул. „ч.ф.”, № **, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  ОСЪЖДА Й.И.И., ЕГН **********, с адрес за призоваване в гр. П., ул. „ч.ф.”, № **, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 12 лв. /дванадесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 28.2.2014г.
169 АНД No 984/2013, V състав Административни дела ИРМОС МАРКЕТ ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-020224102 от 20.06.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „И.М.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, КК Слънчев бряг, „Авеню център”, представлявано от управителя Л.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 28.2.2014г.
170 НОХД No 119/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Ф.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 28.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 119/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Б.П. ***, защитник на подсъдимия А.Ф.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА А.Ф.К. – роден на *** год. в гр.****, Руска Федерация, живущ *** руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, висше образование, собственик на фирма, за ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2014, около 23.00 часа в к.к „Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, на главната алея до спирка „Палма” управлявал МПС марка „Мерцедес”, с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.75 промила установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №107/2014 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.І от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/години.   ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия А.Ф.К. от право да управлява МПС за срок от 11 /единадесет/ месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Ф.К. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски общо в размер на 94.35 лева /деветдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/. от които 60.00 лева за преводач и 34.35 лева за химическа експертиза.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 119/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо А.Ф.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Ф.К. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.50 часа.     Съдът връчи на подсъдимия А.Ф.К. извлечение от присъдата в превод на руски език.    
А.Ф.К.
В законна сила от 28.2.2014г.
171 АНД No 943/2013, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ВЕДИ-ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.1.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Н.ския районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 708/20.08.2013г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас. С което на Д.Г.А., ЕГН:********** в качеството и на ЕТ”В.А.”, ЕИК:.........,с адрес на управление: гр.Н.,ж.к.”М.” №.., вх.Г, ет.4, ап... е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.2, изр.последно вр.чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/2006г.вр.чл...8 ал.4 от ЗДДС  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.      
В законна сила от 4.3.2014г.
172 АНД No 1067/2013, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК В.П.Н. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 7.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по НАХД № 1067/2013г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Бургас.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 4.3.2014г.
173 Гражданско дело No 745/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Б.Й.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Е.Б.Е.” ЕАД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”*****” № 37, със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул.”*****” № 37, чрез юрк.Ст.П. против Б.Й.К. с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.422 от ГПК, за приемане на установено по отношение на ответника, че съществува вземането на ищеца за сумата в размер на 4532,35 лева /четири хиляди петстотин тридесет и два лева и тридесет и пет стотинки/, представляваща стойността за консумирана от обекта на ответника електрическа енергия за периода от 18.03.2010г. до 15.06.2010г., сумата в размер на 1361,89 лева /хиляда триста шестдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващи стойността на законната лихва за забава за периода от 27.06.2010г. до 26.05.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.05.2013г. до окончателното изплащане на вземането.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в частта му, относно претенцията, за сумата в размер на 434,71 лева /четиристотин тридесет и четири лева и седемдесет и една стотинки/, представляваща направени по делото разноски по частно гражданско дело № 386/2013г. по описа на РС - гр.Несебър.  ОСЪЖДА „Е.Б.Е.” АД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”*****” № 37 да заплати на Б.Й.К. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 500 лева /петстотин лева/, представляващи направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 5.3.2014г.
174 АНД No 959/2013, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК БОГИ ДЗЗД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 717 от 26.08.2013г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „БОГИ” ДЗЗД с ЕИК ******, с адрес: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.”Дунав” № 15, представлявано от управителя Б.Н.Й., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ, като НАМАЛЯВА същата в размер на 500 /петстотин/ лева.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част, с което на основание чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС, на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка – „запечатване на обект” – сергия за плод и зеленчук, находяща се на пазара в гр.Обзор, за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за същия срок.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 5.3.2014г.
175 НОХД No 121/2014, IV състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.Е. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 5.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № ..1/2014г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, адв. А.Ж. в качеството му на защитник на подсъдимия Д.И.Е., съгласно което ПРИЗНАВА Д.И.Е.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес-***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, осъждан, строител на частна практика, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2013 година, около 14.30 часа, на автобусна спирка до стадиона в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, заплашил, дърпал и ударил по врата М.В.Р. от с.Порой, община Поморие, с което нарушил Заповед за домашно насилие, издадена на 04.10.20.. година по гр.дело № .../20.. година по описа на РС- Поморие, да не приближава пострадалата, поради което и на основание чл.296, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от .. /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от .. /дванадесет/ месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 100 /сто/ часа годишно за срок от 1 /една/ календарна година.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № ..1/2014 г. по описа на РС - Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Д.И.Е.
В законна сила от 5.3.2014г.
176 Гражданско дело No 794/2013, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК С.Г.ГРУП ООД К.Г.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искът на „С.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. „В.Л.”, № 20, представлявано от С.И.Ц., за приемане за установено съществуването на вземане срещу К.Г.Т., ЕГН **********,***, дължимо по Заповед № 550 от 15.04.2013 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена в полза на ищцовото дружество срещу ответника по ч.гр.д.№ 993/2013 г. по описа на РС- Хасково, за сумата от 68,64 лв. /шестдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща част от неустойка за предсрочно прекратяване на договор за мобилни услуги, дължима по фактура № 7143394559/25.03.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.04.2013 г. до окончателното й изплащане.  Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.    
В законна сила от 6.3.2014г.
177 НОХД No 1011/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Х.О. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 6.3.2014г.
ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато между Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия О. Х. О. и неговия защитник адв.Д. Попов, което е в следния смисъл:  Подсъдимият О. Х. О. се признава за виновен в това, че това, че на 10.03.2013г. около 21.30ч. в с.Кошарица, общ.Несебър, ул. „23-ти септември” № 55, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- деформиране рамка на входна врата, и използване на техническо средство- секач, в съучастие с неустановено лице, като съизвършител, е отнел чужди движими вещи, а именно: сумата от 520.00 лева и 2 броя шоколади марка „Шоколаде”- 100 грама на стойност 1.30 лева, от владението на Т.И.Т. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, и е направил опит да отнеме чужди движими вещи- моторен трион марка „Щил 036” на стойност 350.00 лева, свинско месо 17.5 кг. на стойност 122.50 лева, агнешко месо 6 кг на стойност 72.00 лева и домашен суджук на стойност 12.00 лева, от владението на Т.И.Т. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини /намесата на граждани/, като предметът на престъплението възлиза общо на 1077.80 лева- Престъпление по чл.196, ал.1, т.2. вр. чл.195. ал.1. т.З и т.4. вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр.чл.20. ал.2, вр. Чл. 26, ал.1 от НК, вр. чл.29. ал.1, б.”б" от НК  За посоченото в т.А на това споразумение престъпление, както и на основание чл.196, ал.1, т.2. вр. чл.195. ал.1. т.З и т.4. вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр.чл.20. ал.2 и ал.4, вр. чл.29. ал.1, б.”б", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъд.О. Х. О. се определя наказание: «Лишаване от свобода» за срок от 6 /шест/ месеца.  На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, така определеното наказание «ЛОС» следва да бъде изтърпяно от подсъд. О. Х. О. при първоначален «строг» режим в Затвор.  Разноските по делото – 65,20лв. за експертиза и фотоалбум се възлагат в тежест на подсъд.О..     С П О Р А З У М Е Л И С Е:    ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:   /М.Чернаев/ /Д. Попов/ /О. Х./    Съдът, като счете, че постигнатото между страните споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити и не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1011/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия О.Х. и неговия защитник адв.Д. Попов, с което:  Подсъдимият О. Х. О., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, разведен, осъждан, с начално образование, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2013г. около 21.30ч. в с.Кошарица, общ.Несебър, ул. „23-ти септември” № 55, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- деформиране рамка на входна врата, и използване на техническо средство- секач, в съучастие с неустановено лице, като съизвършител, е отнел чужди движими вещи, а именно: сумата от 520.00 лева и 2 броя шоколади марка „Шоколаде”- 100 грама на стойност 1.30 лева, от владението на Т.И.Т. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, и е направил опит да отнеме чужди движими вещи- моторен трион марка „Щил 036” на стойност 350.00 лева, свинско месо 17.5 кг. на стойност 122.50 лева, агнешко месо 6 кг на стойност 72.00 лева и домашен суджук на стойност 12.00 лева, от владението на Т.И.Т. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини /намесата на граждани/, като предметът на престъплението възлиза общо на 1077.80 лева, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2., вр. чл.195. ал.1. т.З и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, вр. чл.29. ал.1, б.”б", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода”, в Затвор.  ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия О. Х.О. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 65.20 лева (шестдесет и пет лева и двадесет ст.), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1011/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия О. Х. О. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
О.Х.О.
В законна сила от 6.3.2014г.
178 АНД No 15/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.С.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.2.2014г.
ПРИЗНАВА Х.С.М., роден на *** ***, ром, български гражданин, несемеен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2013 г., в с. Т., при изхода за гр. Ахелой, управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген”, с рег. ***, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 60/19.04.2013 г. на Началник група в сектор ПП КАТ при ОД на МВР- Бургас, влязло в сила на 22.06.2013 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
Х.С.М.
Мотиви от 10.2.2014г.
В законна сила от 6.3.2014г.
179 Гражданско дело No 459/2013, IV състав Други дела ТОТИН ЕООД ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В.К. "СИЙ ДРИЙМС" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ решение на общото събрание на етажната собственост на блок „А”, блок „В”, блок „С” и блок „Д” в комплекс „С.Д.”, находящ се в ПИ 51500.507.6000 по кадастралната карта на КК „Слънчев бряг”, обективирано в т.10 от протокол от 18.05.2013 г.  ОСЪЖДА „Т.” ЕООД, ЕИК ........., представлявано от Т.И.К., със седалище и адрес на управление гр. С.З., ул. „Г.С.”, № .., да заплати на етажната собственост на блок „А”, блок „В”, блок „С” и блок „Д” в комплекс „С.Д.”, находящ се в ПИ 51500.507.6000 по кадастралната карта на КК „Слънчев бряг”, сумата от 250 лв. /двеста и петдесет лева/, представляващи разноски с оглед прекратителната част.  ОТХВЪРЛЯ искането на „Т.” ЕООД, ЕИК ........., представлявано от Т.И.К., със седалище и адрес на управление гр. С.З., ул. „Г.С.”, № .., за присъждане на направени разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му, а в частта досежно отхвърляне искането за разноски, имащо характер на определение, подлежи на обжалване в едноседмичен срок от уведомяването на страните.      
В законна сила от 7.3.2014г.
180 ЧГД No 132/2014, I състав Съдебни поръчки РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.3.2014г.
Поради изчерпване предмета на делото, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА ч.гр.д. № 132/2014 г. по описа на РС Несебър.  ИЗПРАЩА материалите по същото за приемане по гр.д. № 2356/2013 г. по описа на РС Казанлък.  
В законна сила от 7.3.2014г.
181 ЧГД No 252/2014, IV състав Други ЧГД КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО -ТД БУРГАС Т.К.Т.,
Р.Г.Т.,
Н.Т.К.,
Г.Т.Т.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 7.3.2014г.
РЕШЕНИЕ 239/07.03.2014 Г. ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна:  І. От всички лицензирани банки в Република България /УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, Юробанк България АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сосиете Женерал Експресбанк АД, Алианц Банк България АД, Банка Пиреос България АД, МКБ Юнионбанк АД, ПИБ АД, СИБАНК АД, Креди Агрикол България ЕАД,БАКБ АД, ПроКредит Банк (България) АД, ТБ Инвестбанк АД, Корпоративна търговска банка АД, Търговска Банка Д АД, ЦКБ АД, Българска банка за развитие АД, Общинска банка АД, Ти Би Ай Банк АД, ЧПБ Тексим АД, Токуда Банк АД, Интернешънъл Асет Банк АД, Ситибанк Н.А. – клон София, БНП Париба С.А. – клон София, Алфа Банка – клон България, ИНГ Банк Н.В. – клон София, Иш Банк ГмбХ – клон София, Те-Дже Зираат Банкъсъ – клон София/, за информация относно:  1. Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриване на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите по сметката /салда по дати/;  2. Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает;  3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита – неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, по отношение на следните лица:   - Т.К.Т. с ЕГН **********  за периода от 04.06.2003 г. до 04.06.2013 г.   - Р.Г.Т. с ЕГН **********  за периода от *** г. до 04.06.2013 г.   - Н.Т.К. с ЕГН **********  за периода от 04.06.2003 г. до 04.06.2013 г.   - Г.Т.Т. с ЕГН **********  за периода от *** г. до 04.06.2013 г.   ІІ. От “Централния депозитар” АД- информацията, относно всички сделки с ценни книжа, както и информация за притежаваните ценни книжа, включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари, по отношение на следните лица:  - Т.К.Т. с ЕГН **********  за периода от 04.06.2003 г. до 04.06.2013 г.   - Р.Г.Т. с ЕГН **********  за периода от *** г. до 04.06.2013 г.   - Н.Т.К. с ЕГН **********  за периода от 04.06.2003 г. до 04.06.2013 г.   - Г.Т.Т. с ЕГН **********  за периода от *** г. до 04.06.2013 г.    ОПРЕДЕЛЯ 30- дневен за разкриване на посочените сведения, считано от получаването на съобщението за това.  
В законна сила от 7.3.2014г.
182 АНД No 660/2012, VI състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.12.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0202986/26.06.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415в от Кодекса на труда е наложено на А.Г.Ж. с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: гр. С., ул. „Д.” № **, административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 3, вр. чл. 15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., вр. чл.16, т.1, б. “е” от Наредба № 2/22.03.2004 г., за това, че на 25.02.2012 г., в качеството на длъжностно лице- технически ръководител, провеждащ инструктажите по безопасност и здраве при работа в „***-В.” АД, е допуснал до работа на строителен обект: “А.Н.”, находящ се в УПИ І-457 в кв. 5503 по плана на курортен комплекс “Слънчев бряг”- запад, лицето Г.А.Д. с ЕГН **********, извършващо поставяне на външна изолация на работната площадка на бл.3 в обекта, фасада “север”, тераса на втори етаж, без да му извърши ежедневен инструктаж.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 7.3.2014г.
183 АНД No 218/2013, VI състав По ЗД по пътищата В.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 5.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4024/18.09.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което са наложени на В.К.К. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 150 от ЗДвП; на основание чл. 183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 50 лева за нарушение по чл. 137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 09.09.2012 г. около 12.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, КПП “Свежест”, в посока хотел “Лагуна” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № СМ **** АМ, с изтекъл срок на валидност на свидетелството за управление на МПС от 17.04.2012 г., без поставен предпазен колан по време на движение.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 7.3.2014г.
184 АНД No 270/2013, IV състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.5.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд    РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 569/26.10.2012 г. на Кмета на Община Н., с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Н., на основание чл. 53 от ЗАНН, на Д.Р.Р., ЕГН **********, със служебен адрес ***, е наложено наказание “Глоба” в размер на 1100 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.    
В законна сила от 7.3.2014г.
185 АНД No 356/2013, VI състав По ЗД по пътищата П.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 400/19.03.2013 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на П.И.Т. с ЕГН **********, с адрес:***, административни наказания- “глоба” в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, за това, че на 27.02.2013 г. около 22.50 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, до бензиностанция “Петрол” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.54 на хиляда, установено с Дрегер 7410 с № 0325.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 7.3.2014г.
186 НОХД No 54/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 7.3.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът      О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 54/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.М.Д. със защитник адв.Ж. Г. споразумение, съгласно което:  Подсъдимият А.М.Д.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен- във фактическо съпружеско съжителство, безработен, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2013 год., в гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургаска управлявал моторно превозно средство- л.а. „...... ДК№ *****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му С НП №1296/11.09.2012 год. на Началника РУМВР Аксаково, влязло в законна сила на 19.03.2013 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6, вр.с ал.3 т.1 и 3 ,вр. с ал.4 от НК със следните пробационни мерки:  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 30/тридесет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично.  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 30/тридесет/ месеца.  -безвъзмезден труд в полза на обществото общо в размер на 250 /двеста и петдесет/ часа за срок от две календарни години.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 57/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.М.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
А.М.Д.
В законна сила от 7.3.2014г.
187 ЧГД No 187/2014, II състав Други ЧГД К.Д.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.3.2014г.
РАЗРЕШАВА на К.Д.Д. с ЕГН – ********** действащ в качеството си на непълнолетен със знанието и съгласието на своята майка и законен представител М.К.Д. с ЕГН – **********,*** да извърши разпоредителна сделка със собствена на детето по силата на наследяване 1/6ид.ч. от л.а. л.а. „Пежо 307” с ДК № ......., бензин, цвят-син металик, идентификационен № ......K84035943, двигател № 10FX7D2570432, свид. за регистрация № 000616266.
В законна сила от 10.3.2014г.
188 НОХД No 230/2013, VI състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Г.П. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 20.2.2014г.
ПРИЗНАВА В.Г.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, вилна зона „***”, общ. Несебър, ул. „*****” № 6, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, за НЕВИНЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:  - за времето от 17.07.2008 г. до 27.11.2008 г. сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕВН България Електроразпределение” АД- гр. Пловдив, довело до непълно отчитане на потребената електрическа енергия за имот, находящ се във вилна зона „***”, ул. „*****” № 6, собственост на З.П. ***, чието захранване с електричество е било прекъснато на 17.07.2008 г. съгласно Заповед № 149/25.07.2005г. на Началника на РДНСК- Бургас, и  - за времето от 18.07.2008 г. до 16.09.2008 г. сам е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа, собственост на „В и К” ЕАД, клон Несебър, довело до непълно отчитане на потребената вода за имот, находящ се във вилна зона „***”, ул. „*****” № 6, собственост на З.П. ***, чието захранване с вода е било прекъснато на 18.07.2008 г. съгласно Заповед № 149/25.07.2005г. на Началника на РДНСК- Бургас,  поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 234в, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
В.Г.П.
Мотиви от 28.3.2014г.
В законна сила от 10.3.2014г.
189 НОХД No 378/2013, VI състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.В.Ж. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 20.2.2014г.
ПРИЗНАВА Ж.В.Ж., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2012г., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до хотел „Роял Централ”, с цел да набави за А.А.К. имотна облага, е придобил от неустановени лица чужда движима вещ- мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „Галакси Ес2” на стойност 624.95 лева (шестстотин двадесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки), за който предполагал, че е придобит от тези лица чрез кражба, поради което и на основание чл.215, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Ж.В.Ж. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 171.36 лева (сто седемдесет и един лева и тридесет и шест стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Ж.В.Ж.
Мотиви от 27.3.2014г.
В законна сила от 10.3.2014г.
190 АНД No 1025/2013, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ИМПУЛС-СВ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 13.2.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Н.ският районен съд    Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 25646/19.04.2013 г. на КЗП- Б., с което на основание чл. 2..а от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложено на от „И.- СВ” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Н., П.З., с адрес за кореспонденция: гр. Б., ул. „В.Л.” № 9, представлявано от управителя С.И.К., административно наказание “глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл. 68в, вр. чл. 68 г, ал.4, във връзка с чл. 68д, ал.1, предл.1 от ЗЗП, а именно: използване на заблуждаваща нелоялна търговска практика- рекламиране на стопанисвания от него туристически обект- хотел „О.”, находящ се в с. Р., ул. „Л.” № .., като обект с три звезди, в отклонение от издаденото удостоверение за утвърдена категория № 4157/12.08.2009 г.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 10.3.2014г.
191 ЧНД No 122/2014, II състав Връщане на веществено доказателство М.З.В.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.3.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 19.02.2014г. на Районна прокуратура – гр.Несебър, с което е постановен отказ за връщане на веществено доказателство по ДП № 14-98/2011г. по описа на РУП-Несебър, а именно – лек автомобил „БМВ” с ДК№ А8931 ВК на М. Златов В..  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
192 ЧНД No 136/2014, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.А.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.3.2014г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на Б.А.А. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-111/2014г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.3.2014г.
193 НОХД No 137/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.А.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 11.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 137/2014 г. по описа на РС- Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Б.А.А. и неговия защитник адв. П.Ч. Ж., съгласно което:  Обвиняемият Б.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2014 г., около 22.50 часа в с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургаска, на ул. ”Хаджийска”, в близост до № 32, е управлявал моторно превозно средство- мотопед „Ямаха”, модел „ДТ50”, без регистрационна табела, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.53 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 137/014 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.  
Б.А.А.
В законна сила от 11.3.2014г.
194 НОХД No 145/2014, V състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Х.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 145/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и адв. Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Д.Х.Д. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.Х.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан – реабилитиран, със средно-специално образование, охранител, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2013г., около 04.00 часа, на входа пред хотел „Диамант”, в КК ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, причинил на И.Ж.Г., живущ ***, средна телесна повреда, изразяваща се в двустранно счупване на долната челюст, долночелюстния ъгъл в ляво и склона в дясно, кръвонасядания по лицето, рана на лява вежда и изваден 3/8 зъб (осми долен зъб в ляво), който е счупен и попада във фрактурната линия, довела до трайно затруднение на дъвченето и говоренето му, за срок от около 1,5-2 месеца, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54 НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „една година и два месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Х.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата общо в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляващи направени по делото разноски.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 145/2014г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Х.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.     УКАЗВА да се уведоми пострадалия И.Ж.Г. за определението, с което съдът е одобрил споразумението между страните по делото, както и че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.  
Д.Х.Д.
В законна сила от 11.3.2014г.
195 Гражданско дело No 381/2013, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Р.Т.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул......... представлявано от Ж.П.С. и М.М.М.-Д., с пълномощник: юрисконсулт Д.Ст.Ст., против Р.Т.Б. с ЕГН **********,*** с който се иска да бъде установено, че дължи сумата от 40.21 лева /четиридесет лева и двадесет и една стотинки/ -неизплатена част от главница, сумата от 1.71 лева /един лева и седемдесет и една стотинки/ - обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 16.09.2012г. до 11.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 15.04.2013г. до окончателното изплащане на вземането, за което била издадена Заповед за изпълнение № 246/16.04.2013г. по ч.гр.д. №259/2013г. по описа на НРС за сумата 2008,37 лева /две хиляди и осем лева и тридесет и седем стотинки/ - главница, сумата от 89,46 лева /осемдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки/ - обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 16.09.2012г. до 11.04.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по предявения иск от „Е.Б.Е.” АД, ЕИК ***** за установяване обстоятелството, Р.Т.Б. с ЕГН ********** му дължи сумата от 244,89 лева /двеста четиридесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща направени разноски по ч.гр.д. № 259/2013г. на НРС.  ОТХВЪРЛЯ иска на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК ***** срещу Р.Т.Б. с ЕГН ********** за осъждане на ответника за заплащане на съдебните разноски по настоящото дело.   Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.        
В законна сила от 12.3.2014г.
196 АНД No 253/2013, IV състав Административни дела СТРОНГИЛ 2005 ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 13-14/09.01.2013 г. на Главен директор на ГД „ИДТН”, с което за административно нарушение на чл.9, т.3 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, на „С.2.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „Г.К.”, № .., вх. А, ап.9, представлявано от К.Т.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 12.3.2014г.
197 АНД No 678/2013, IV състав Административни дела НИКОЛОВ 2000 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.10.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02023853/25.04.2013 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „Н.2.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от Н.Г.Н., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за административно нарушение по 62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 12.3.2014г.
198 АНД No 787/2013, IV състав По ЗД по пътищата Л.Г.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2013г.
НП-потвърдено на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1537/28.05.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на Л.Г.М., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 12.3.2014г.
199 АНД No 801/2013, I състав По ЗД по пътищата М.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.11.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №2195/17.07.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на М.Д.М. ,ЕГН:********** ***, административно наказание: „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушения по чл.5 ал.3, т.1, предл.първо от ЗДвП и на чл.100, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 12.3.2014г.
200 АНД No 942/2013, V състав Административни дела НИКИ 2000-ПЕНКА КОСТОВА ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 20-000011 от 23.09.2013г. на Директора на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на ЕТ „Ники 2000 – П.К.” с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.”Ц.С.”, бл.**, вх.*, ап.**, представляван от управителя П.П.К., с адрес за връчване на съдебни книжа: гр.С., кв.”Д. Г.”, бл.**, вх.*, ап.*, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 12.3.2014г.
201 НОХД No 148/2014, I състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 148/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.И.М. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което:  ПОДСЪДИМИЯТ С.И.М. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2013, пред Районен съд- Несебър, в съдебно заседание по НОХД №..../20.. год. по описа на съда, като свидетел съзнателно потвърдил неистина, че осъденото лице В.В.К. от гр.С. не е управлявал на 11.08.20.. год. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър л.а. „Фолксваген Пасат” с ДК№ ...... в момента на извършване на проверката за алкохол от служители на КАТ Несебър, поради което и на основание чл. 290, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 148/2014 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
С.И.М.
В законна сила от 12.3.2014г.
202 НОХД No 149/2014, II състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №149/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Г.Д. със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което М.Г.Д. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, букмейкър в Еврофутбол, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2013, пред Районен съд- Несебър, в съдебно заседание по НОХД № ..../20.. год. по описа на съда, като свидетел съзнателно потвърдил неистина, че осъденото лице В.В.К. от гр.С. не е управлявал на 11.08.20.. год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър л.а. „Фолксваген пасат” с ДК№ ..... в момента на извършване на проверката за алкохол от служители на КАТ Несебър, поради което и на основание чл. 290, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №149/2014 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
М.Г.Д.
В законна сила от 12.3.2014г.
203 НОХД No 150/2014, III състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.З. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 12.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №150/..14 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Б.П.З. със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което Б.П.З. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, студент, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.04...13, пред Районен съд- Несебър, в съдебно заседание по НОХД № ..../..12 год. по описа на съда, като свидетел съзнателно потвърдил неистина, че осъденото лице В.В.К. от гр.С. не е управлявал на 11.08...12 год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър л.а. „Фолксваген пасат” с ДК№ ..... в момента на извършване на проверката за алкохол от служители на КАТ Несебър, поради което и на основание чл. 290, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът     ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №150/..14 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Б.П.З.
В законна сила от 12.3.2014г.
204 Гражданско дело No 634/2013, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 10.12.2013г.
ОСЪЖДА Община Несебър с ЕИК ****, адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, представлявана от кмета Н. К.Д., да заплати на З.к. “Л.И.” АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “........... представлявано от изпълнителния директор М.С.М.-Г., сумата от 589.20 лева (петстотин осемдесет и девет лева и двадесет ст.), представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета № 0002-1261-10-414781, по застраховка “Каско”, за вреди, претърпени на 03.11.2010 г. от застрахования- Министерство на околната среда и водите, поради необезопасена и несигнализирана повреда на пътното покритие между с. Емона и местността „Иракли”, както и сумата от 46.33 лева (четиридесет и шест лева и тридесет и три ст.), представляваща мораторна лихва за периода от 27.09.2012 г. до 04.07.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска- 09.07.2013 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА Община Несебър с ЕИК ****, адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, представлявана от кмета Н. К.Д., да заплати на З.к. “Л.И.” АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Черни връх” № 51Д, представлявано от изпълнителния директор М.С.М.-Г., сумата от 270 (двеста и седемдесет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.      
В законна сила от 13.3.2014г.
205 ЧГД No 224/2014, III състав Други ЧГД КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО -ТД БУРГАС М.В.Я. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 26.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 224/2014г. по описа на Несебърския районен съд, като повторно заведено.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на молителя пред Бургаския окръжен съд.    
В законна сила от 13.3.2014г.
206 ЧГД No 229/2014, III състав Други ЧГД С.С.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 4.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С.В.Г. с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете С.С.Г. с ЕГН **********,***, да бъде назначен адвокат С. Р. И.в – АК-Бургас, в качеството му на особен представител на малолетното дете, който да го представлява при сключването на сделка, по силата на която С.В.Г., в качеството му на продавач, да прехвърли правото на собственост върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.502.10.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота град Несебър, улица .........., с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 52,42 кв.м., ведно с избено помещение № 10 с площ от 6,65 кв.м. и съответните общи части на сградата, в полза на малолетната си дъщеря С.С.Г., от друга страна, в качеството й на купувач, за сумата от 9 000 лева, и с уговорката в полза на прехвърлителя да бъде учредено пожизнено право на ползване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 13.3.2014г.
207 АНД No 236/2013, I състав Административни дела СКАТ ТВ ООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДНСК Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-19 ДНСК 311/23.11.2012, издадено от инж. Г.Д.- зам.началник на ДНСК, с което на основание чл.237, ал.1, т.1, във вр.чл.2..,ал.1,т.2 и чл.222,ал.1,т.14 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наложено на С.Т.” ООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр. Б., ж.к. „З.”, до бл. .., представлявано от управителя В.С.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 7000 /седем хиляди/ лева, за нарушение по чл. 148, ал.1 от ЗУТ, и осъществен състав на нарушение по чл.237 ал.1,т.1 от ЗУТ за това, че Дружеството е извършило строеж „Оптичен кабела на кабелна разпределителна мрежа за разпространение на телевизионни и радио програми” в местност „А.Ч.”, землище на гр.С.В., община Несебър, без необходимите за това строителни книжа-незаконен по смисъла на чл.225,ал.2,т.2 от ЗУТ.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 13.3.2014г.
208 АНД No 605/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.К. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 25.2.2014г.
ПРИЗНАВА А.К.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2013 г. за времето от 16.20 ч. до 16.30 ч. в близост до охраняем паркинг към плаж река „Вая” в местността „Иракли”, общ. Несебър, противозаконно е повредил чужди движими вещи, собственост на ОДМВР- Бургас, на обща стойност 71.00 (седемдесет и един) лева, а именно: антена на стойност 24.00 лева, поставена на покрива на купето на лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ******, и антена на стойност 47.00 лева, поставена на покрива на купето на лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ******, марка „Тетра”, модел CUR-3 и код HR8137A- престъпление по чл.216, ал.4, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.  ОСЪЖДА А.К.К. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата от 25.00 (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
А.К.К.
Мотиви от 18.3.2014г.
В законна сила от 13.3.2014г.
209 АНД No 1064/2013, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК АЛЬОНА КАШЛАЛИ ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 7.2.2014г.
По направеното искане от юрк. К., съдът, след като извърши повторна проверка по делото, констатира, че наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 25.10.2013г., срокът за обжалване на атакуваното Наказателно постановление № 739 от 26.08.2013г. е изтекъл на 01.11.2013г., а жалбата срещу НП е входирана в ТД на НАП на 04.11.2013г. По делото липсват доказателства същата да е изпращана по пощата. Предвид на това, съдът като взе предвид разпоредбата на чл.59, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания, съгласно която нарушителят може да обжалва постановлението в 7-дневен срок от връчването му, намира, че жалбата е подадена след изтичане на определения в закона срок за обжалване на наказателните постановления.  Предвид гореизложеното, съдът счита, че не следва делото да се разглежда по същество. Същото следва да бъде прекратено на основание чл.63, ал.2 във връзка с чл.59, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.  Мотивиран от изложените съображения, Несебърският районен съд  Мотивиран от горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по АНД 1064/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд - гр.Бургас считано от днес за наказващия орган, а за жалбоподателя от получаване на съобщението за това.  
В законна сила от 13.3.2014г.
210 АНД No 41/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.2.2014г.
ПРИЗНАВА С.С.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, шофьор във фирма „К.” АД, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2013 г., около 02.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” общ. Несебър, в района на дискотека „Какао”, пред ресторант „Какао Делмар” без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вешество, а именно коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 9,70 % и тегло 0,606 гр. на стойност 3,636 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на РБългария за определяне на цените на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вьв вр. е ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК С.С.С. да заплати в полза на Държавата по сметка на РС Несебър направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 39.69 лева (тридесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки).  ОТНЕМА на основание чл.354а ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението,коноп изпратени с писмо рег.№ 17717/13.06.2013г. на ЦМУ, отдел МРР- НОП- София, след влизане на решението в сила следва да бъдат унищожени.    ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства- опаковки, които след влизане на решението в сила следва да бъдат унищожени като вещи без стойност.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Б..  
С.С.С.
Мотиви от 4.3.2014г.
В законна сила от 13.3.2014г.
211 НОХД No 76/2014, III състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 24.2.2014г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 от НПК,    Р А З П О Р Е Ж Д А М     ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 76/2014г. по описа на РС – Несебър.   ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт.   Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия.     Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.    
В законна сила от 13.3.2014г.
212 ЧНД No 153/2014, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.3.2014г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на И.Д.М. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-119/2014г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 13.3.2014г.
213 НОХД No 154/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 13.3.2014г.
  ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 154/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. *** и подсъдимият И.Д.М., съгласно което:   ПРИЗНАВА И.Д.М. – роден на *** ***, общ.****, обл.Кърджали, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, зидаро-мазач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 08.03.2014, около 01.50 часа на главен път ІІІ-9061 срещу база „Перота”, разклона за с.Тънково, общ.Несебър, в посока ГП І-9 управлявал МПС- л.а. „БМВ”, с ДК**** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.02 /две цяло нула два/ промила установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №133/10.03.2014 год., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем / месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем / месеца.   -включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 /шест/ месеца  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия И.Д.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия М. е било отнето по административен ред, считано от 08.03.2014 год..   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д.М. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 34,35 лева /тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 154/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо И.Д.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Д.М. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
И.Д.М.
В законна сила от 13.3.2014г.
214 НОХД No 155/2014, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.П.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 13.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 155/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.С.М. *** и Т.П.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА Т.П.Т. – роден на ***г***, общ.Провадия, ром, български гражданин, осъждан, неженен, основно образование, общ работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2012г., около 02.00 ч, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, с цел да набави за себе си имотна облага, придобил мобилен телефон марка НТС Tahoo А3288, на стойност 99.17 лева, със сим карта на стойност 10.95 лв., с микро СД карта – 4 гигабайта на стойност 10.78 лв., всички вещи на обща стойност 120.90 лв /сто и двадесет лева и деветдесет стотинки/, собственост на Е.З.П., за които знаел, че са придобити от Д.П.А. чрез престъпление грабеж, поради което и на основание чл. 215, ал.1, предложение второ, вр. чл.63, ал.1, т. 3, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 /четири/ месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.69, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от 4 месеца „Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Т.П.Т. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 155/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Т.П.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ, взетата по ДП № 14-2044/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Т.П.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Т.П.Т.
В законна сила от 13.3.2014г.
215 НОХД No 156/2014, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 13.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 156/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.П.А. и неговия защитник адв. П.П. ***, съгласно което:   Обвиняемият Д.П.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2012г. около 01.00 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Изола”, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 142.90 лева (сто четиридесет и два лева и деветдесет стотинки), а именно: дамска чанта от плат на стойност 8.00 лева, мобилен телефон марка НТС Tahoo А3288”, на стойност 99.17 лева, сим карта на стойност 10.95 лева, микро- СД карта- 4 гигабайта, на стойност 10.78 лева, дамско портмоне на стойност 10.00 лева и сумата от 4.00 лева, от владението и без съгласието на Е.З.П., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1, предложение първо, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 18 (осемнадесет) месеца.   ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.П.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 25.00 (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 156/2014г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Д.П.А. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.П.А. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Д.П.А.
В законна сила от 13.3.2014г.
216 Гражданско дело No 693/2013, IV състав Други дела Т.Г.С.,
К.С.Б.,
Г.Р.М.,
А.Н.О.,
Д.Ю.Н.,
Ю.М.Н.,
Л.С.Н.,
З.М.Г.,
А.В.А.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ К/С СВЕТИ ГЕОРГИ ПАЛАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.2.2014г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№ 5719/22.07.2013 г., ведно с приложените към нея доказателства, на ищците Т.Г.С., К.С.Б., А.Н.О., Д.Ю.Н., Ю.М.Н., З.М.Г., Александър В.А., всички граждани на Руската федерация.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 693/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищците за изготвянето му.
В законна сила от 14.3.2014г.
217 НОХД No 796/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 14.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 796/2013 г. по описа на РС-Несебър, а именно прокурор Мариян Чернаев от РП- Несебър, подсъдимия А.П.А. и неговия защитник адв. З.К. ***, както следва:   Подсъдимият А.П.А., роден на *** г. в гр.Асеновград, с постоянен адрес:***, с адрес ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2013 г. около 02.30часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на плажната ивица в близост до бар „Мания”, при условията на опасен рецидив противозаконно е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1068.86 лева (хиляда и шестдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки), а именно: дамска чанта на стойност 12.00 лева, мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „Галакси Ес 3” на стойност 320 лева, портмоне от изкуствена кожа на стойност 10.00 лева, целофанено пликче на стойност 1.00 лв., сумата от 35 лева и 150 евро, равняващи се на 293.25 лева, от владението на О.К. от Украйна, както и мобилен телефон марка „Нокия”, модел „6700” на стойност 125.00 лева, калъф за телефон на стойност 8.00 лева, сумата от 35 лева, 110.00 евро- равняващи се на 215.05 лева и 80 украински гривни- равняващ се на 14.56 лева, от владението на А.Ш. от Украйна, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1, във вp.с чл.29, ал.1, б. „а” и б. „б”, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ месеца.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл .61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода, в ЗАТВОР.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.П.А. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 480.84 лева (четиристотин и осемдесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 796/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия А.П.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    
А.П.А.
В законна сила от 14.3.2014г.
218 НОХД No 157/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 14.3.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 157/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно:  Обвиняемият К.Г.К., роден на *** ***, ЕГН-**********,***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, понастоящем в затвора Бургас се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив е отнел чужди движими вещи на обща стойност 418.42лв. с намерение противозаконно да ги присвои:  - на 10.03.2013г. около 21.00ч в гр.Несебър, от база на „В и К” в съучастие с Г.С.Р. и Н.Я.А., като съизвършител, чрез използване на МПС – л.а. марка „Дайхатсу Шарад” с рег.№ ****, отнел от владението и без съгласието на Г. Г. Д. от гр.Ахелой: 1 бр.жибо 546/10 на стойност 213.14 лв и 2 бр. жибо 400/5 на стойност 192.28 лв., собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – гр.Бургас, представлявано от С.С.Г. в качеството му на пълномощник на законния представител Г.Й.Т.;  - на 10.03.2013г. около 22.00 ч в гр.Несебър, от л.а. марка „ВАЗ 2107” с рег № ****, находящ се на ул. „И. В.” №*, в съучастие с Г.С.Р. и Н.Я.А., като съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване на капачка на резервоар/ и чрез използване на специален начин и на техническо средство /чрез засмукване на маркуч с уста/ и МПС – л.а. марка „Дайхатсу Шарад” с рег № ****, отнел от владението и без съгласието на Б.М. Г. ***: 5 литра бензин А95 на стойност 13.00 лв., собственост на Б.М. Г. ***, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”Б” вр.с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание да бъде изтърпяно при „строг” режим в Затвор или затворническо общежитие от затворен тип.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.Г.К. да заплати в полза на Държавата сумата от 23.80 лв. (двадесет и три лева и осемдесет стотинки), представляващи припадащата му се част от направените разноски.  След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 157/2014г. по описа на Несебърския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:    На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия К.Г.К. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.  
К.Г.К.
В законна сила от 14.3.2014г.
219 НОХД No 158/2014, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
С.Ж.Т.
Г.С.Р. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 14.3.2014г.
и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 154/2014г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, назначен защитник на подсъдимия Г.С.Р., съгласно което:  ПРИЗНАВА Г.С.Р., роден на ***г. в гр.П., с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2013г. около 21.00 часа, в гр.Несебър, от база на „ВиК", в съучастие с Н.Я.А. и К.Г.К., като съизвършител, чрез използване на МПС - л.а. марка „Дайхацу Шарад" с per. № ........, отнел от владението и без съгласието на Г.Г.Д. от гр.Ахелой: 1 бр.жибо 546/10 на стойност 213.14 лв и 2 бр. жибо 400/5 на стойност 192.28 лв., всички вещи на обща стойност 405,42 лева /четиристотин и пет лева и четиридесет и две стотинки/, собственост на „Водоснабдяване и Канализация" ЕАД — гр.Бургас, представлявано от Г. Й.Т.,  И в това, че на 10.03.2013г., около 22.00 часа, в гр.Несебър, от л.а. марка „ВАЗ 2107" с per № ........К, находящ се на ул. „Иван Вазов" №4, в съучастие с Н.Я.А. и К.Г.К., като съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване на капачката на резервоара/ и чрез използване на специален начин и на техническо средство /чрез засмукване на маркуч с уста/ и МПС - л.а. марка „Дайхатсу Шарад» с per №............, отнел от владението и без съгласието на Б.М.Г. от гр.Несебър: пет литра бензин А95 на стойност 13.00 лв., собственост на Б.М.Г. от гр.Несебър, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 4 и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1 вр. с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание две години „Лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство по делото- парчета от капачка на резервоар за гориво и заключващ патрон на л.а. „ВАЗ 2107” с рег.№ ****, 1бр. черен на цвят гумиран маркуч с размери 123 см дължина и 1,5 км диаметър, които да се унищожат след влизане на споразумението в сила, порадиш липсата на стойност.  ВРЪЩА на С.Ж.Т. с ЕГН **********,*** вещественото доказателство - 1 бр. стартерен ключ с имобилайзер с ключодържател с детска играчка за л.а. „Дайхацу Шарад” с рег.№ ****.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.С.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 23.80 лева (двадесет и три лева и осемдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски по делото.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 154/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.С.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Г.С.Р.
В законна сила от 14.3.2014г.
220 АНД No 6/2013, IV състав Административни дела Б И Д ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2305971/07.12.2012 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за административно нарушение на чл.264 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „Б И Д” ЕООД, ЕИК ......... със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „........... представлявано от Д.Й.Л., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 17.3.2014г.
221 АНД No 249/2013, II състав Административни дела А.Г.П. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,ДНСК Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2013г.
Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б – 8 – ЮИР -13/13.02.2013 г. на Началник на РДНСК, Югоизточен район, с което за нарушение на чл. 143, ал.1, т.4, чл.142, ал.5, т.7 и т.8, вр.чл.169, ал.1,т.5 от ЗУТ, на основание чл.232, ал.1, т.2 от ЗУТ на А.Г.П., живущ ***, съдебен адрес гр.Б., ул.”О.” № **, ет.* е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 5 000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..  
В законна сила от 17.3.2014г.
222 АНД No 252/2013, V състав Административни дела А.Г.П. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,ДНСК Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.6.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № Б-7-ЮИР-8 от 13.02.2013г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югоизточен район, с което на основание чл.232, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на А.Г.П. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Б., ул.”О.” № **, ет.*, е наложено административно наказание – глоба в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ, като НАМАЛЯВА глобата в размер на 1000 /хиляда/ лева.  ОСЪЖДА А.Г.П. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Б., ул.”О.” № **, ет.* да заплати по сметка на Районен съд-гр.Н. сумата в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски за експертиза.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..  
В законна сила от 17.3.2014г.
223 АНД No 426/2013, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) К-ТИВА-ВАСИЛКА КУСЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.6.2013г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 027179 от 06.11.2012г. на Директора на КЗП-РД-гр.Б., в частта му, с което на основание чл.86 от ЗТ /отм./, на ЕТ „К.К.” с ЕИК 812137662, със седалище и адрес на управление: гр.П., обл.Б., ул.”К.Б.*” № 128, представлявано от В.Щ.К. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.47, ал.1, т.1 от ЗТ /отм./.  ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.77 от Закона за туризма /ЗТ/, на ЕТ „К.К.” с ЕИК 812137662, със седалище и адрес на управление: гр.П., обл.Б., ул.”К.Б.*” № 128, представлявано от В.Щ.К. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.55, ал.1 от ЗТ.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Б..  
В законна сила от 17.3.2014г.
224 АНД No 86/2014, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК БРРМ-ЗАХАРИНКА КАЛАЙДЖИЕВА ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 26.2.2014г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от З. С.К., в качеството и на ЕТ” Б.К.”*** против Наказателно постановление № 159/28.01.2013г. на Директора на ТД „НАП” Бургас.  Съдебно заседание по делото е насрочено за 07.03.2014г. в 11.50 часа     С молба вх.№1513/25.02.2014г. , жалбоподателя е депозирала оттегляне на жалбата, като моли производството по делото да бъде прекратено.  Съдът приема молбата за оттегляне на жалбата за редовна от външна страна и небудеща съмнение, че това именно е волята на жалбоподателя. Същата следва да бъде уважена без да е необходимо становището/съгласието/ на ответника по въззивната жалба.  С посочената молба съдът се десезира по делото, поради което производството по същото следва да бъде прекратено на това основание.   Мотивиран от горното и на осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът     О П Р Е Д Е Л И:       ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №86/2014г. по описа на РС-Несебър.   Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.    
В законна сила от 17.3.2014г.
225 НОХД No 163/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Д.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 163/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър между Калина Георгиева- прокурор в РП- Несебър, адв.П. в качеството му на защитник на подсъдимият М.Д.М., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Д.М.- роден на *** ***, община Несебър, област Бургас, ул. „К.”, № .., българин, български гражданин, женен, реабилитиран, с основно образование, работещ като строител на частна практика, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2014 г., около 00.35 часа, в гр. Несебър- стария град, по ул. „К.”, срещу ресторант „Кристал”, в посока северното пристанище на гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „БМВ”, модел „318”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.10 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с № 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №163/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
М.Д.М.
В законна сила от 17.3.2014г.
226 АНД No 26/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Я.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НК, във връзка с чл.78а от НК, съдът    Р Е Ш И :     ПРИЗНАВА А.Я.К. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2013г. около 05.25 часа в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в района на бизнес център „Корал”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високо рисково наркотично вещество – 0,328 гр. – метаамфетамин със съдържание на основното вещество – 12,40 % на стойност 8,20 лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.2-ро, т.1 от НК, и го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.   НАЛАГА на А.Я.К. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 500 лв. (петстотин лева), която да заплати в полза на държавата.   ОСЪЖДА А.Я.К. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, да заплати в полза на държавата сумата в размер на 44,97 лв. (четиридесет и четири лева и 97 ст.), представляваща разноски в досъдебното производство.   ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - 0,328 гр. метаамфетамин, който след влизане на решението в сила да бъде унищожен.     След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение.       Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.  
А.Я.К.
Мотиви от 27.2.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.
227 НОХД No 168/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 18.3.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 168/2014г. по описа на РС- Н., а именно:  Обвиняемият Г.С.И.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, живущ ***, хотел „М.”, ст. № ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи без трудов договор, ЕГН:**********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че около 21.50 часа на 09.03.2014 г., на пътна отсечка между с. Кошарица, община Н. и главен път І – 9, в близост до Хотел „Петер Хаус”, в посока с. Кошарица, община Н., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Форд”, модел „Мондео”, с рег. № *****, собственост на Н.И.А. от с. Кошарица, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с 3.23 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза – Протокол № 129/10.03.2014 на БНТЛ – ОДМВР Б., съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 37 ал.1, т. 7 от НК обвиняемия Г.С.И. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Г.С.И. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 09.03.2014 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.С.И. да заплати в полза на Държавата сумата от 34.35 лв. (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки), представляващи направените по делото разноски.  След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 168/2014г. по описа на Н.ския районен съд.  Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:    На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Г.С.И. мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Б.кия окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.  
Г.С.И.
В законна сила от 18.3.2014г.
228 ЧНД No 169/2014, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Протокол от 18.3.2014г.
РАЗПИТ ПРОВЕДЕН.
В законна сила от 18.3.2014г.
229 Гражданско дело No 980/2013, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Н.С.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от "В.и к." ЕАД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул."Генерал Владимир Вазов", № 3, представлявано от Изпълнителния директор Г.Й.Т. против Н.С.Н. с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, общ.Несебър, общ.***** ет*****, иск с правно основание чл.422 от ГПК, че съществува вземането на "В.и к." ЕАД по Заповед № 564 от 08.07.2013г., издадена по ч.гр.д. № 602/2013г. по описа на РС-гр.Несебър, в размер на 187,34 лева /сто осемдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки/, представляваща стойността за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 11.09.2010г. до 20.09.2012г. за абоната на ответника Н. с абонатен № 942825, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 05.07.2013г. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА Н.С.Н. с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, общ.Несебър, общ.***** ет***** да заплати на "В.и к."ЕАД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул."Генерал Владимир Вазов", № 3, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т. с ЕГН **********, сумата в размер на 94,17 лева /деветдесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 19.3.2014г.
230 АНД No 6/2014, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЛИАНИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.2.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд    Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №26030/24.10.2013 г. на директора на КЗП – РД – Бургас, с което на основание чл.214 от Закона за туризма, е наложено на „Л.” ООД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление: гр.Н., ул.”Н.” №* , представлявано от М.Г.П.-управител административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл.132 ал.1 от ЗТ.   Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 19.3.2014г.
231 АНД No 108/2014, VI състав По ЗД по пътищата В.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 26.2.2014г.
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от В.Д. ***, против наказателно постановление № 24/13.01.2014 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър.  Несебърският районен съд, след като се запозна с приложените по делото документи и с постъпилата жалба, намира, че същата е просрочена. Видно от отбелязването в наказателното постановление, същото е връчено на нарушителя на 29.01.2014 г. Срокът за обжалване е изтекъл на 05.02.2014 г.- присъствен ден, а жалбата е подадена по пощата на 12.02.2014 г. Не е направено искане за възстановяване на срока за обжалване, нито са изложени твърдения за наличие на обстоятелства, сочещи уважителни причини за пропускането му. Ето защо, съдът приема че жалбата срещу наказателното постановление е просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.  Мотивиран от горното, на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.Д. против наказателно постановление № 24/13.01.2014 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър.  ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 108/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 19.3.2014г.
232 АНД No 1059/2013, I състав По Закона за авторското право С.Т.И. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.2.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №137/2013 от 07.08.2013 год. на Председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на С.Т.И., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Х., ул. „Л." № .. е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева на основание чл. 81, ал.1 от ЗМГО за това, че на 01.08.20.. г. използва в търговската дейност, по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗМГО, като съхранява с цел продажба стоки /тениски, суичъри и дамски комплекти/, означени със знаци, сходни на марки peг. № 5921168, peг. № 8289886, peг. № 32317, peг. № 32318, peг. № 28406, peг. № 28407, peг. № 28408, peг. № 2315083 и peг. № 4729356, всички регистрирани за стоки от клас 25 от МКСУ, без съгласието на притежателите на марките - Abercrombie & Fitch Europe SA, Швейцария; TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, USA и The Polo/Lauren Company L.P, US.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №137/2013 от 07.08.2013 год. на Председателя на Патентно ведомство на Република България в останалата му част.     Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 20.3.2014г.
233 АНД No 10/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Б.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.2.2014г.
РЕШИ:    ПРИЗНАВА В. Б. С., родена на *** г. в гр. К., живуща ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата в периода от 25.07.2013 г. до 31.07.2013 г., в КК „Слънчев бряг”, в тревна площ в близост до паркинга на хотел „Юнона”, намерила чужда движима вещ- мобилен телефон марка „iPhone”, модел А1429, с фабричен номер *******, на стойност 897,60 лв., собственост на Джоузеф Майкъл Гари К. от В., и в продължение на една седмица, не съобщила за нея на собственика, на властта, или на този, който я е загубил, поради което и на основание чл.207, ал.1 вр. чл.78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание “Глоба” в размер на по 100 /сто/ лв.  ОСЪЖДА В. Б. С., родена на *** г. в гр. К., живуща ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на Държавата сумата от 60 лв. /шестдесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.  ВРЪЩА мобилен телефон марка „iPhone”, модел А1429, с фабричен номер *******, съставляващ веществено доказателство по делото, на Джоузеф М.Г.К. от В., за което последния следва да бъде уведомен на посочения от него адрес.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В.Б.С.
Мотиви от 5.2.2014г.
В законна сила от 20.3.2014г.
234 АНД No 51/2014, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Х. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 4.3.2014г.
ПРИЗНАВА А.М.Х., роден на *** ***, обл. Бургас, ул. ”Д.М.” № .., турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2013 г., около 14.30 часа, в гр. Свети Влас, общ. Несебър, срещу „Морски санаториум”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег. № ....., без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 683/22.10.2012 г. на началника на РУП- Руен, влязло в сила на 15.11.2012 г.- престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
А.М.Х.
Мотиви от 18.3.2014г.
В законна сила от 20.3.2014г.
235 ЧГД No 233/2014, IV състав Други ЧГД А.Й.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.3.2014г.
РАЗРЕШАВА на А.Й.Б., ЕГН **********,***, действаща със съгласието на своята майка Й.А.Б., ЕГН **********, да сключи граждански брак с Емил Севдалинов Иванов, ЕГН **********.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.3.2014г.
236 ЧГД No 299/2014, VI състав Други ЧГД Г.К.Й. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 21.3.2014г.
РАЗРЕШАВА на непълнолетната Г.К.Й. с ЕГН **********,***, да сключи граждански брак с пълнолетния С.А.Б. с ЕГН **********,***.  Да се издаде удостоверение.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 21.3.2014г.
237 АНД No 968/2013, I състав По ЗД по пътищата Г.Й.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.1.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2568/05.09.2013 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП е наложено на Г.Й.Й., ЕГН **********,*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, на осн.чл.174 ал. от ЗДвП , за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП , както и на осн.Наредба №1з-2539/2012г. на МВР са му отнети 10 /десет/ контролни точки.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 21.3.2014г.
238 НОХД No 1046/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 21.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1046/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП-гр.Несебър, служебният защитник- адв.С.М. *** и подсъдимият И.П.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА И.П.С.- роден на *** г. в гр. Каблешково, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, понастоящем в Затвора-Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2012г. в с. ****, общ. Несебър, ул. „*****” № 21, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил „Мерцедес“, рег. № ****, собственост на М.М.Д., отнел чужда движима вещ – туристическо ремарке с № на рама ***, на стойност 375 лева, собственост на Х.С.С. ***, от владението на С.З.Н., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 4, пр. първо, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 месеца и 9 дни, който следва да бъдат изтъпрени при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор.   ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което И.П.С. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 13.03.2014г.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.П.С. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1046/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата   О П Р Е Д Е Л И :   ОТМЕНЯ, взетата спрямо И.П.С. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че видно от справката за съдимост С. е осъждан до настоящия момент три пъти намира, че на същият следва да бъде направена кумулация на осъжданията.  Видно от справката за съдимост на лицето същият е осъждан както следва:  1. С присъда от 15.05.2003 г. по НОХД № 35/2003 г. по описа на РС- Несебър, за деянието извършено от 06.05. до 09.05.2003 г., на С. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години.  Присъдата е влязла в сила на 31.05.2003 г.  2. С присъда № 155/27.04.2004 г. по НОХД № 32/2004 г. на РС- Несебър, за деяния, извършени за периода от 01.03.2003 г. до 03.05.2003 г., на С., на основание чл.23, ал.1 от НК е определено общо наказание, а именно „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години.  Присъдата влязла в сила на 13.05.2004 г.  3. С присъда № 25/17.05.2013 г. по НОХД № 797/2012 г. на РС- Несебър, за деяние, извършено в периода от 06.11.2011 г. до 12.11.2011 г., на С. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8 месеца.  Присъдата влязла в сила на 03.06.2013 г.  4. Със споразумение от 21.03.2014 г. по НОХД № 1046/2013 г. на РС- Несебър, за деяние, извършено на 23.06.2012 г., на С. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8 месеца и 9 дни.  Споразумението влязло в сила на 21.03.2014 г.  Видно от посоченото в справката за съдимост за първото осъждане С. е реабилитиран по право на основание чл.86, ал.1 от НК, а за второто осъждане са налице основание за реабилитация по чл.88а от НК. Последните две осъждания попадат в група, поради което на С. следва да бъде наложено общо наказание в размер на най- тежкото, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 8 месеца и 9 дни. Видно от приложените доказателства по делото С. е изтърпял наказанието по НОХД № 797/2012 г. на НРС в размер на 8 месеца, което следва да бъде приспаднато от така определеното общо наказание. По настоящото производство лицето е било задържано с мярка за неотклонение „Задържане под стража” считано от 13.03.2014 г. до 21.03.2014 г. включително в размер на 9 дни, които също следва да бъдат приспаднати.  Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на И.П.С., ЕГН **********, по НОХД № 797/2012 г. и НОХД № 1046/2013 г., двете по описа на НРС, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА И ДЕВЕТ ДНИ „Лишаване от свобода”, като ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
И.П.С.
В законна сила от 21.3.2014г.
239 НОХД No 178/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.В. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 21.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 178/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемата и нейния защитник- адв.Ж., съгласно което:  Обвиняемата М.Г.В., родена на ***г***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 14.03.2014 г. около 0.50 ч. в гр. Несебър по ул. ”Г.С.Раковски,” пред № 2, в посока ул. ”Зорница”, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил марка „Форд”, модел „Фиеста” с рег...... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 2.50 на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол за химическа експертиза №147/14.03.2014 година на БНТЛ- ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК, я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с периодичност два пъти седмично,   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемата от правото да управлява моторно превозно средство за срок от четиринадесет месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което обвиняемата М.Г.В. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 14.03.2014 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата М.Г.В. да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем ст.), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 178/2014 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
М.Г.В.
В законна сила от 21.3.2014г.
240 АНД No 673/2013, I състав Административни дела НИКОЛОВ 2000 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.10.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203519/25.04.2013 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „Н. ...”ЕООД ЕИК : ........., със седалище и адрес на управление : гр.С., район С., пл.”Р.Д.” № 1А, представлявано от управителя Н.Г.Н. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 24.3.2014г.
241 АНД No 936/2013, I състав По ЗД по пътищата Г.Й.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.11.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ПОТВЪРДЖАВА наказателно постановление № 2549/21.08.2013 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на Г.Й.С., ЕГН **********,*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца , на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП .    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  
В законна сила от 24.3.2014г.
242 АНД No 1056/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Д.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.2.2014г.
ПРИЗНАВА Т.Д.Т. – роден на ***г***, с поС.ен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.02.2013г., около 00.50 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на главната алея, в близост до дискотека „Гранд” в посока центъра, управлявал моторно-превозно средство – лек автомобил марка „Ауди А4” с ДК № *****, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № 1946/09.03.2012г., влязло в законна сила на 19.11.2012г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда/ в полза на Държавата.   Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за защитника на обвиняемия, а за обвиняемия и РП- Несебър - от получаване на съобщението за това.  
Т.Д.Т.
Мотиви от 4.3.2014г.
В законна сила от 24.3.2014г.
243 ЧГД No 275/2014, V състав Други ЧГД М.П.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.3.2014г.
РАЗРЕШАВА на М.П.Д. с ЕГН **********, действащ със съгласието на неговата майка и законен представител П.С.Д. с ЕГН**********, двамата с адрес: КК Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, общ.”....., да изтеглят сумата в размер на 340,11 лева /триста и четиридесет лева и единадесет стотинки/ от банкова сметка ***: ***, открита на името на М.П.Д. ***, както и да закрият сметката по влога.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.3.2014г.
244 НОХД No 25/2014, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.С.,
С.Й.С.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 7.3.2014г.
ПРИЗНАВА И.М.С. – род. на ***г***, с настоящ адрес ***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2013год., около 00:30 часа, в к.к. "Слънчев бряг", на крайбрежната алея, в близост до хотел „Н.”, в съучастие със С.Й.С., в качеството на извършител, отнел чужди движими вещи, както следва: дамска чанта марка "Прада" на стойност 50,00 /петдесет лева и 00 ст./лв., мобилен телефон марка "Айфон 4" на стойност 392,00 / триста деветдесет и два лева и 00ст./лв., силиконов протектор за телефон на стойност 1,88 /един лев и 88 ст./лв., портмоне от изкуствена кожа на стойност 15,68 /петнадесет лева и 68 ст./лв., очила с диоптър марка "Спексейвърс" на стойност 344,96 /триста четиридесет и четири лева и 96ст./лв., син калъф за съхранение на очила марка "Спексейвърс" на стойност 7,50 /седем лева и 50ст./лв., връзка за очила на стойност 3,45 /три лева и 45ст./лв., очила за четене и пластмасов прозрачен калъф на обща стойност 7,76 /седем лева и 76ст./ лв., слънчеви очила марка "Полароид" на стойност 130, 00 /сто и тридесет лева и 00 ст./, слънчеви очила с бели пластмасови рамки на стойност 10,00 /десет лева и 00 ст./, синджир от жълт метал на стойност 60.00 /шестдесет/лв., ключодържател на стойност 2,00 /два/ лв, ключ с надпис JMA на стойност 4,00 /четири/лв. ключ с надпис METAL на стойност 4,00 /четири/лв., опаковка с хапчета "Панадол" на стойност 2,60 /два лева и 60 ст. / лв., 2бр. пакета с носни кърпи с надпис „ROSES” на стойност 0,40ст., гланц за устни марка "Нивея" на стойност 4,00 /четири/лв., сумата от 750 евро равняващи се на 1 466,87 лева и сумата от 25 лева, всичко вещи на обща стойност 2 527,10 лв. от владението на А.М.М. /A.M.L / от гр. К., И., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила - издърпал дамската чанта от ръката на А.М., поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.58, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия С. наказание „една година лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА С.Й.С. – род. на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в Затвора – Бургас, изпълняващ наказание ЛОС по друго НП, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2013г., около 00:30 часа, в к.к. "Слънчев бряг", на крайбрежната алея в близост до хотел „Н.”, в съучастие с И.М.С., в качеството на помагач отнел чужди движими вещи: дамска чанта марка "Прада" на стойност 50,00 /петдесет лева и 00 ст./лв., мобилен телефон марка "Айфон 4" на стойност 392,00 / триста деветдесет и два лева и 00ст./лв., силиконов протектор за телефон на стойност 1,88 /един лев и 88 ст./лв., портмоне от изкуствена кожа на стойност 15,68 /петнадесет лева и 68 ст./лв., очила с диоптър марка "Спексейвърс" на стойност 344,96 /триста четиридесет и четири лева и 96ст./лв., син калъф за съхранение на очила марка "Спексейвърс" на стойност 7,50 /седем лева и 50ст./лв., връзка за очила на стойност 3,45 /три лева и 45ст./лв., очила за четене и пластмасов прозрачен калъф на обща стойност 7,76 /седем лева и 76ст./ лв., слънчеви очила марка "Полароид" на стойност 130, 00 /сто и тридесет лева и 00 ст./, слънчеви очила с бели пластмасови рамки на стойност 10,00 /десет лева и 00 ст./, синджир от жълт метал на стойност 60.00 /шестдесет/лв.,ключодържател на стойност 2,00 /два лева и 00 ст./ лв, ключ с надпис JMA на стойност 4,00 /четири/лв. ключ с надпис „METAL” на стойност 4,00 /четири/лв., опаковка с хапчета "Панадол" на стойност 2,60 /два лева и 60 ст. / лв., 2бр. пакета с носни кърпи с надпис „ROSES” на стойност 0,40ст., гланц за устни марка "Нивея" на стойност 4,00 /четири/лв., сумата от 750 евро равняващи се на 1 466,87 лева и сумата от 25 лева, всичко вещи на обща стойност 2 532,10 лв. от владението на А.М.М. /A.M.L/ от гр. К., И., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила - издърпал дамската чанта от ръката на А.М., поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4 вр. чл.58, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наложеното на С.Й.С. по НОХД № ..../2012г. на РС-Несебър наказание – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото – 1 бр. кутия с пластири с надпис „Антисептик”, които да бъдат унищожени след влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите И.С. и С.С. с посочена по-горе самоличности да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата общо в размер на 209,40 лева /двеста и девет лева и четиридесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.    
И.М.С.
С.Й.С.
Мотиви от 14.3.2014г.
В законна сила от 25.3.2014г.
245 АНД No 67/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.3.2014г.
ПРИЗНАВА И.А.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан- реабилитиран, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2013 г., като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, на пейка в близост до сладкарница „Захаро” в гр.Несебър, обл.Б., намерил мобилен апарат „Самсунг”, модел „Галакси” на стойност 677.96 лева /шестстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки/, собственост на „Б.” ЕООД с управител К.С.К. от гр.Несебър и в продължение на една седмица не съобщил за това на собственичката или властта /върнат телефона на 23.09.2013 г./- престъпление по чл. 207, ал. 1, вр.чл.63 ал.1 т.5 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.6 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” което да се изпълни чрез прочитане на определението по Радиовъзел гр.Б..  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК И.А.К. да заплати в полза на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Б..  
И.А.К.
Мотиви от 11.3.2014г.
В законна сила от 25.3.2014г.
246 ЧНД No 72/2014, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.П.Ц. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.3.2014г.
О П Р Е Д Е Л И:    НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъденото лице Л.П.Ц., роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора Белене, общо наказание в размер на най-тежкото от определените с присъдите по НОХД № 558/2013 г. по описа на РС Несебър и НОХД № 783/2013 г. по описа на РС Несебър, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА,  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НПК изтърпяната част от наказанието „лишаване от свобода” по НОХД № 558/2013 г. по описа на РС Несебър, считано от 27.11.2013 г.- началната дата на привеждане в изпълнение на наказанието.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 3 от НПК към така определеното общо наказание и наказанието ГЛОБА в размер на 2 000 (две хиляди) лева, наложено на осъдения Ц. по НОХД № 783/2013 г. по описа на РС Несебър.  ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 от НК в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, наложено на осъдения Ц. по НОХД № 1027/2011г. по описа на РС Русе, влязло в сила на 25.06.2011г., което наказание да изтърпи отделно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Л.П.Ц.
В законна сила от 25.3.2014г.
247 НОХД No 181/2014, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.3.2014г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия С.Г.С. и неговия защитник адв. Б.Б. споразумение по НОХД № 181/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА С.Г.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, безработен, студент, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2013г., около 23.45 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на алея зад хотел „Диамант”, в лек автомобил „Форд Фокус” с ДК № ****, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества: 7.041 гр. метаамфетамин със съдържание на основно вещество 7.40%, 0.500 гр. метаамфетамин със съдържание на основно вещество 56.00%, 0.234 гр. метаамфетамин със съдържание на основно вещество 52.00%, 0.053 гр. метаамфетамин със съдържание на основно вещество 17.00% на обща стойност 195.70лв. и 0.065гр. канабис със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол- 2.00% на стойност 0.39лв. /определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ т.1, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание осем месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на С.Г.С. комулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер от две до десет хиляди лева.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено с писмо на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП”, което да се унищожи след влизане на споразумението в сила.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: опаковките от наркотичното вещество и четвъртита кожена кутийка, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност, след влизане на споразумението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С.Г.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 134.51 лева (сто тридесет и четири лева и петдесет и една стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 181/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Г.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
С.Г.С.
В законна сила от 25.3.2014г.
248 АНД No 957/2013, VI състав По ЗД по пътищата Т.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 7.3.2014г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2940/05.09.2013 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Т.С.Т. с ЕГН **********, с адрес:***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” от 1000 лева на 700 (седемстотин) лева и размера на наказанието “лишаване от право да управлява МПС” от 10 месеца на 8 месеца.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 26.3.2014г.
249 АНД No 1013/2013, VI състав По ЗД по пътищата Д.Т.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.2.2014г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3150/25.09.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 183, ал.1, т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Д.Т.Д. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 10 лева за нарушение по чл. 150 от ЗДвП.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 26.3.2014г.
250 АНД No 1015/2013, VI състав По ЗД по пътищата Д.Т.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.2.2014г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3150/25.09.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, в частта му, с която на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП е наложено на Д.Т.Д. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 10 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3150/25.09.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, в останалата му част, с която на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.1 и чл. 179, ал.5 от ЗДвП, са наложени на Д.Т.Д. с ЕГН **********,***, административни наказания “глоба” в размер съответно 10 лева и 50 лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 26.3.2014г.
251 АНД No 1037/2013, IV състав По ЗД по пътищата С.Х.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.2.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2577/30.07.2007 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушения на чл.5, ал.2, т.3, и чл.150, двата от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо, и чл.177, ал.1, т.2, предложение първо, от същия закон, на С.Х.Й., ЕГН **********, живущ ***, са наложени две административни наказания „Глоба” в размер на по 200 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.3.2014г.
252 АНД No 1069/2013, V състав Административни дела Х.И.Х. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.2.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-0001375 от 19.09.2013г. на Директора на Дирекция „Автомобилна администрация” – гр.Варна, с което на основание чл.102, ал.4, предл.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на Х.И.Х. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.37а, т.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 26.3.2014г.
253 АНД No 27/2014, I състав По ЗД по пътищата П.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.2.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление №5233/2008г. от 16.12.2008 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП на осн. чл.177 ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП на П.Д.Т. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на на 200 лева и са му отнети 6 контролни точки.  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 26.3.2014г.
254 НОХД No 188/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 27.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 188/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. Х.Г. *** и подсъдимата Д.Д.Н., съгласно което:  Подсъдимата Д.Д.Н., родена на *** ***, българка, българска гражданка, неосъждана, омъжена, основно образование, безработна, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 04.07.2013 год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър в търговски обект на базар „****”, без съгласието на притежателя на изключителното право, използва в търговската си дейност като предлага за продажба стоки с наименование на марките „Конверс”, „Найк” и „Адидас”, без правно основание, както следва: маратонки марка «Адидас» - 42 чифта. х 25,00 лв. бр., означени със знак сходен на регистрираната марка « Адидас»; кецове с марка « Конверс » - 62 чифта х 21,50 лв., означени със знак сходен на регистрираната марка « Конверс »; джапанки с марка « Адидас » - 72 чифта х 03.50 лв. означени със знак сходен на регистрираната марка « Адидас »; джапанки с марка « Конверс » - 20 чифта х 03.50 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка « Конверс »; джапанки с марка « Найк » - 168 чифта х 03.50 бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка « Найк», или всички вещи на обща стойност 3293.00 /три хиляди двеста деветдесет и три / лева, поради което и на основание чл.172б, ал.1 вр. чл.55 ал.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ГЛОБА” в размер на 300 /триста/ лева.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1 и 2, вр. ал.3, т.1 и 2, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -„задължителна регистрация по настоящия адрес” за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   -„задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца;  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1 от НК в полза на Държавата вещите, които са служили за извършване на престъплението: маратонки марка «Адидас» - 42 чифта. х 25,00 лв. бр., означени със знак сходен на регистрираната марка « Адидас»; кецове с марка « Конверс » - 62 чифта х 21,50 лв., означени със знак сходен на регистрираната марка « Конверс »; джапанки с марка « Адидас » - 72 чифта х 03.50 лв. означени със знак сходен на регистрираната марка « Адидас »; джапанки с марка « Конверс » - 20 чифта х 03.50 лв. бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка « Конверс »; джапанки с марка « Найк » - 168 чифта х 03.50 бройката, означени със знак сходен на регистрираната марка « Найк».   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Д.Д.Н. да заплати направените по делото разноски по сметка на РС- гр.Несебър в размер на 160.00 /сто и шестдесет/ лева.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 188/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Д.Д.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Д.Н. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Д.Д.Н.
В законна сила от 27.3.2014г.
255 ЧНД No 189/2014, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Е.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 27.3.2014г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:     НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемият по по ДП № 14-46/2014г. по описа на РУП –Несебър И.Е.С., ЕГН:********** , адв. Д.П. от БАК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 27.3.2014г.
256 НОХД No 191/2014, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Е.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 27.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №191/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – Районен прокурор в РП-Несебър и адв.Д.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия И.Е.С., съгласно което:   ПРИЗНАВА И.Е.С., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан /с наложена мярка по чл. 78а от НК/, с основно образование, строителен работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2014г., около 16.00 часа, в КК ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, складова база, пред х-л „****”, управлявал МПС – л.а.„Ауди 80” с рег. № ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 4236/2012г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 05.02.2013г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия И.Е.С. наказание за срок от 3 /три/ години     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 191/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо И.Е.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Е.С. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
И.Е.С.
В законна сила от 27.3.2014г.
257 АНД No 112/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.В.Р.,
А.О.А.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.3.2014г.
ПРИЗНАВА З.В.Р., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, готвач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2013 г. около 03.00ч. в к.к.”Слънчев бряг”, общ. Несебър, на паркинг пред хотел „Голдън дрийм”, в л.а. „Мазда” с ДК№ ***, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за високорискови наркотични вещества – коноп, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 8.90%, с нетно тегло 1.436 грама, на стойност 8.62 лева, съгласно приложение №2 към член Единствен на постановление №23 от 29.01.1998г. на МС за определяне цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.  ПРИЗНАВА А.О.А., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2013 г. около 03.00 часа в к.к.”Слънчев бряг”, общ. Несебър, на паркинг на хотел ”Голдън дрийм”, в л.а. „Мазда” с ДК№ ***, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – коноп, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 9.60%, с нетно тегло 0.752 грама, на стойност 4.81лв, съгласно приложение №2 към член Единствен на постановление №23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, предл. второ, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК З.В.Р. с ЕГН ********** и А.О.А. с ЕГН ********** да заплатят солидарно в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата от 73.38 лева /седемдесет и три лева и тридесет и осем ст./, представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство – бял хартиен плик с празни опаковки, който да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
З.В.Р.
А.О.А.
Мотиви от 13.3.2014г.
В законна сила от 28.3.2014г.
258 НОХД No 192/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Т.Ч. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 28.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 192/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия П.Т.Ч. и неговия защитник адв. П.Ч. ***, съгласно което:   Обвиняемият П.Т.Ч., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.03.2014 г., около 23.50 ч., в курортен комплекс „Слънчев бряг", общ. Несебър, пред хотел „****”, еуправлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Пежо 306” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.87 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 170/24.03.2014 г., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия П.Т.Ч. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (шест) месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият П.Т.Ч. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 23.03.2014 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия П.Т.Ч. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.29 лева (четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 192/2014г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия П.Т.Ч. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.Т.Ч. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
П.Т.Ч.
В законна сила от 28.3.2014г.
259 НОХД No 255/2013, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Я.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 31.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 255/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Я.К. с назначения защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Я.К.- роден на *** ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2010г. около 04.30 часа в с.Равда, общ. Несебър от импровизиран паркинг зад х-л „Алмера”, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – марка „Фолксваген”, модел „Пасат” комби с регистрационен номер ..... от владението на П.Х. от гр. Долни Кубин, държава Словакия без негово съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на МПС /повредени запалващ ключ и ключалка на шофьорската врата/ и същото е изоставено без надзор в квартал „Аурелия” гр.Несебър на алея на около 50м. в източна посока от дом №19, поради което и на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, вр. с ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в затворническо общежитие от затворен тип.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Я.К. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 365.62 лв. (триста шестдесет и пет лева и шестдесет и две стотинки), представляваща направените по делото разноски.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 255/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.Я.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата в хода на съдебното следствие спрямо подсъдимия М.Я.К. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.       2.    На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК    ОПРЕДЕЛИ:    ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно един брой ръкавица и един брой отвертка, които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото споразумение.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.      Съдебното заседание продължава по реда на чл.373, ал.3 и ал.2, във вр. с чл.306, ал.1 от НПК, и като съобрази, че деянието- предмет на настоящото осъждане е извършено в изпитателния срок на осъждането по НОХД № 259/2009г. по описа на Районен съд- Сливен, по което на подсъдимия К. е било наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е било отложено за срок от три години за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а последното осъждане на К. е за деяние, извършено на 16.08.2010г. по чл.346, ал.2, т.1 вр. с ал.1 от НК, и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, са налице предпоставките за привеждане в изпълнение отложеното наказание на основание чл.68 ал.1 от НК, поради което     ОПРЕДЕЛИ:    ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение отложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, наложено на подсъдимия по НОХД №259/2009год. по описа на РС- Сливен, влязло в сила на 16.06.2009 год.., което да изтърпи отделно при първоначален „СТРОГ” режим.  Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15- дневен срок, считано от днес.    
М.Я.К.
В законна сила от 31.3.2014г.
260 НОХД No 1045/2013, VI състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 14.3.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, за ВИНОВЕН в това, че за времето от м.декември 20.. г. до м.юли 2013 г. включително, след като е бил осъден с Решение № ... от 12.12.20.. г. по гр.дело № .../20.. г. на РС- Несебър да издържа свой низходящ- малолетното си дете Ж.М. А. ***, чрез неговата майка и законен представител А.В.К. ***, с ежемесечна издръжка в размер на 80 (осемдесет) лева, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно двадесет месечни вноски, в общ размер 1600 (хиляда и шестстотин) лева, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, при периодичност два пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.А. с ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че за времето от м.август 2010 г. до м.ноември 20.. г. включително, съзнателно не е изпълнил задължението си да издържа свой низходящ- малолетното си дете Ж.М. А. ***, чрез неговата майка и законен представител А.В.К. ***, с ежемесечна издръжка в размер на 80 (осемдесет) лева, след като бил осъден с Решение № ... от 12.12.20.. г. по гр.дело № .../20.. г. на РС- Несебър, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по това обвинение.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.    
М.П.А.
Мотиви от 1.4.2014г.
В законна сила от 31.3.2014г.
261 АНД No 24/2014, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ГРАНИТ-2002 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 21.2.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 704/20.08.2013г. на директора на ТД на НАП гр.Б., с което на “Г.-****.” ООД, ЕИК:******, със седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к. М.Р., бл.***, вх.*, ет.* представлявано от Ц.С.И. е наложена имуществена санкция 3 000лв., на основание чл.185, ал.2 ЗДДС, за нарушение на чл.7 ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-18/2006г. на Министeрството на финансите, във вр.с чл.118 ал.1 от ЗДДС.  Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 31.3.2014г.
262 ЧНД No 195/2014, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 31.3.2014г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на ХАСАН МЮМЮН КЬОРОВ с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-148/2014г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.М.Д. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.3.2014г.
263 НОХД No 196/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 31.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 196/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър, адв. М. Д. в качеството му на служебен защитник на подсъдимия Х.М.К. със снето по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Х.М.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, строителен работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 22.03.2014 г., около 23,55 часа, в с. Равда, общ. Несебър, ул. „Македония”, в посока гр. Несебър, управлявал МПС- л.а. *** с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,73 на хиляда, установено по надлежния ред- техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с № 0065, престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца, като ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което същият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 22.03.2014 г.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 196/2014 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Х.М.К.
В законна сила от 31.3.2014г.