РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 687/2015, II състав Вещни искове С.Л.Х.,
Д.А.Х.
Х.Д.Х. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 687/2015г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 1.3.2016г.
2 Гражданско дело No 1016/2015, I състав Вещни искове Е.Г.З.,
В.М.Г.,
Г.М.З.
С.Н.Н.,
С.Н.Н.,
Н.Н.К.,
Й.Н.С.,
АГРО ПРОГРЕС 2011 ЕООД,
С.Т.К.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 24.2.2016г.
СЪДЪТ, след като съобрази съдържанието на молбата представена от процесуалния представител на ищците, намира че е налице прекратително основание по смисъла на чл.232 от ГПК, тъй като оттеглянето на исковата претенция е направена до приключване на първото заседание по делото, за което не е необходимо съгласие на ответниците. По отношение искането за разноски, съдът намира, че е приложима разпоредбата на чл.78 ал.4 от ГПК, предвид съдържанието на договора за правна защита и съдействие и пълномощното представени от адв.Н., както и пълномощното на адв.Цветанова ведно с представения списък на разноските. По отношение размера, предвид предмета на делото и с оглед съобразяване с наредбата за минималните адвокатски възнаграждения, съдът намира, че така както е предявена претенцията, е с фактическа и правна сложност, обосноваващ извършените разноски в твърдения размер дотолкова, доколкото е видно от пълномощното на адв.Цветанова, същата е като представител на всички ответници- физически лица и сборният хонорар е 600 лева, поради които исканията са основателни. Мотивиран от горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: №137 ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1016/2015г. по описа на Районен съд- Несебър на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на исковата претенция от страна на ищците. ОСЪЖДА Е.Г.З. с ЕГН **********, В.М.Г. с ЕГН ********** и Г.М.З. с ЕГН **********, да заплатят на ответниците С.Н.Н., С.Н.Н., Н.Н.К., Й.Н.С. и С.Т.К. сумата в размер на 605 лева- разноски по делото, от които 600 (шестстотин) лева адвокатски хонорар и 5 (пет) лева за съдебно удостоверение. ОСЪЖДА Е.Г.З. с ЕГН **********, В.М.Г. с ЕГН ********** и Г.М.З. с ЕГН **********, да заплатят на ответното дружество „А.П.2.” ЕООД сумата в размер на 500 (петстотин) лева – разноски по делото за адвокатски хонорар. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес.
В законна сила от 1.3.2016г.
3 Гражданско дело No 73/2016, VI състав Чл.19 ЗГР И.М.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.3.2016г.
ДОПУСКА на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация да се извърши промяна на фамилното име на молителката И.М.П., ЕГН **********,***, от „П.” на „П.”. Препис от решението да се изпрати на молителката и на НРП. Заверен препис от решението да се изпрати служебно на Община Несебър за отразяване на промяната в актовете за гражданско състояние. Заверен препис от решението да се изпрати служебно на основание чл. 107, ал. 1 от Правилника за администрация на съдилищата на бюро съдимост към Районен съд гр. Несебър. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.3.2016г.
4 АНД No 540/2015, I състав По ЗД по пътищата Г.Н.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-001064/03.06.2015 на Началника на РУП - Несебър, с което на основание ЧЛ.183 АЛ.З Т.6 от ЗДвП на Г.Н.Г., ЕГН ********** с адрес ***, е наложена Глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за нарушение по чл.6 т. 1 от ЗДвП и на основание ЧЛ.175 АЛ.1 Т.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 100лв/сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 /два/ месеца за нарушение по чл.103 от ЗДвП Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.3.2016
Наказателно дело № 2302/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 350/20.10.2015г. на Районен съд – гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 540 по описа за 2015г. на НРС. Решението е окончателно.
В законна сила от 1.3.2016г.
5 АНД No 1845/2015, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК БОРА КОНСУЛТ 2002 ООД-СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1532 от 28.10.2015г. на Заместник - директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Б.К. 2002” с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.А.Ч., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.59в, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС и чл.118, ал.10 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 1.3.2016г.
6 АНД No 1870/2015, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БТК ЕАД ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.2.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ по жалба на „БТК” ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, наказателно постановление № 29409 от 09.09.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище гр. Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на жалбоподателя на основание чл. 228 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл. 128, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 1.3.2016г.
7 НОХД No 42/2016, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.О.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.2.2016г.
ПРИЗНАВА Х.О.Х.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, с начално образование, женен, реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2014г., около 18.45 ч. в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, по главната алея, до хотел „Посейдон”, в посока кръстовище „Емона”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с НП № 4434/12 от 02.01.2013г., издадено от Началник РУП- Несебър, влязло в законна сила на 18.07.2013г., извършил такова деяние, а именно управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Форд”, модел „Маверик”, с английски рег. № ....., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач /който никога не е придобивал правоспособност/, установено от органите на МВР с АУАН серия Т, бланков № 396725/22.06.2014г. на РУ на МВР- Несебър, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Х.О.Х.
Мотиви от 17.2.2016г.
В законна сила от 1.3.2016г.
8 НОХД No 66/2016, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.В.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.2.2016г.
ПРИЗНАВА П.В.Г.- роден на ***г. в гр.Стара Загора, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.12.2015г., около 16.30 часа в к.к.Слънчев бряг, пред хотел „Диамант” управлявал лек автомобил марка „Рено”, модел „Туинго” с ДК № ...... без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние с НП № 15- 0304-002038/18.08.2015г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР- Бургас, влязло в законна сила на 23.11.2015г., поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
П.В.Г.
Мотиви от 17.2.2016г.
В законна сила от 1.3.2016г.
9 НОХД No 254/2016, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.Я. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 1.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 254/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Антон Желев от АК-гр.Бургас, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимият И.В.Я., съгласно което ПРИЗНАВА И.В.Я.- роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, женен, средно образование, безработен, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2016 год., около 00 часа и 45 минути в с.Равда, общ.Несебър, на ул.”****************, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.51 /две цяло петдесет и един/ на хиляда, установено по надлежния с протокол от химическа експертиза №128//2016 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален Строг режим в Затвор. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият И.В.Я. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева на подсъдимия Я.. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.В.Я. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 48.66 лв. /четиридесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 254/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Я. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА, взетата по БП 304 ЗМ-134/2016г. по описа на РУ- гр.Несебър спрямо И.В.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.В.Я.
В законна сила от 1.3.2016г.
10 Гражданско дело No 648/2015, VI състав Други дела ЛЮИС К ЕООД ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 11538.1.1- СВЕТИ ВЛАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 4.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, предявен от „Л.К” ЕООД, ЕИК 102890181, със седалище и адрес на управление ***, за отмяна на всички решения от 26.06.2015г., взети от Общото събрание на Етажната собственост в сграда, изградена в груб строеж, с идентификатор № 11538.1.1 по кадастралния план на гр. Свети Влас, община Несебър, обективирани в т. I и т. II от Протокол за проведено общо събрание от 26.06.2015г., като ОСТАВЯ В СИЛА на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост посочените решения. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК „Л.К” ЕООД, ЕИК 102890181, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Етажната собственост в сграда, изградена в груб строеж, с идентификатор № 11538.1.1 по кадастралния план на гр. Свети Влас, община Несебър, представлявана от управителя „****** ЕООД, сумата от 500 лв., представляваща направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.3.2016
Гражданско дело № 38/2016
Решение 19/02.03.2016г.: ПОТВЪРЖДАВА Решение №160 от 04.11.2015 г. , постановено от Районен съд – Несебър по гр.д.№648 по описа на НРС за 2015 г. Решението е окончателно на осн. чл.280 ал.2 т.2 от ГПК и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.3.2016г.
11 Гражданско дело No 120/2016, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие И.К.Г. И.Й.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 2.3.2016г.
СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните по делото спогодба, не противоречи на закона и морала на основание чл.234 от ГПК О П Р Е Д Е Л И: № 153 ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба. НАЛАГА мерки за защита на И.К.К. с ЕГН ********** срещу домашно насилие, осъществено на 03.02.2016г. осъществено от И.Й.Г. с ЕГН**********, както следва: И.Й.Г. се ЗАДЪЛЖАВА да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу бившата си съпруга И.К.К. за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ЗАБРАНЯВА на И.Й.Г. да приближава И.К.К. жилището й; местоработата й и местата й за социални контакт и отдих на разстояние не по малко от 50 метра за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА И.Й. че на основание чл.21 ал.2 от ЗЗДН при неизпълнение на съдебната заповед, полицейският орган констатирал нарушението, задържа нарушителят и незабавно уведомява органите на прокуратурата. ЗАПОВЕДТА и препис от настоящото определение да се връчи на страните. Да се изпратят служебно на РУ на МВР- Несебър за сведение и изпълнение. И.Й.Г. се задължава в 7-дневен срок от днес да заплати по банков път направените от молителката И.К. разходи по делото, а именно адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева. При неизпълнение, молителката К. има възможност да се снабди с изпълнителен лист. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЪТ като взе предвид, че следва да се заплати държавна такса по делото О П Р Е Д Е Л И: ОСЪЖДА И.Й.Г. с ЕГН ********** с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд- гр.Несебър сумата в размер на 30 лева, представляваща дължима по делото държавна такса. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Поради изчерпване предмета на делото, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 120/2016г. по описа на Районен съд гр.Несебър Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
В законна сила от 7.3.2016г.
12 ЧНД No 50/2016, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 27.1.2016г.
Служебно известно на съда е, че въз основа на друго искане пак на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК във връзка с чл.25, ал.1 и ал.2, вр. чл.23, ал.1 от НК, е било образувано ЧНД № 1798/2015г. по описа на Несебърския районен съд, по което след служебно изискана справка за съдимост на осъдения М., се установява последващото му и последно осъждане с влязла в сила присъда, постановена по НОХД № 1739/15г. по описа на Несебърския районен съд, повода за която е било направеното предложение на РП-Несебър, въз основа на което е образувано настоящото дело, и че същата е взета предвид при определяне на общи наказания на основание чл.25, ал.1 и ал.2, вр. чл.23, ал.1 от НК. Ето защо настоящото производство се явява такова, по което липсва предмет, тъй като по предложението на РП-Несебър съдът вече се е произнесъл по същество с влязъл в сила съдебен акт по ЧНД № 1798/2015г. по описа на РС-Несебър.На основание чл.24, ал.1, т.6 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 50/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок, считано от съобщаването му, пред Окръжен съд - Бургас.
В законна сила от 7.3.2016г.
13 ЧНД No 182/2016, V състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Е.Е.Ч.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ЧНД № 182/2016г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Окръжна прокуратура – гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и РП-Несебър пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 7.3.2016г.
14 ЧНД No 277/2016, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.3.2016г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемият по ДП № 304-ЗМ-2338/2015г. по описа на РУП – ПАВЛИН ВЕНЕЛИНОВ НАРОВ, ЕГН:**********, - адв. Д.П. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 7.3.2016г.
15 НОХД No 278/2016, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.В.Н. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 7.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 278/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Р.в – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Н. със защитник адв.П. ***, съгласно което подсъдимият П.В.Н. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, работи в строителството към хотел „С.” в к.к. „Слънчев бряг”, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2015 год., около 11.30 часа в гр.Несебър, в общежитие на СОУ «Л.К.» ет.2, в стаята която обитава, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.З0 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високо рискови наркотични вещества 1бр. полиетиленов плик съд с коноп с основно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.10 % тегловни процента, с нетно тегло 0.481гр. на стойност 2.88 лв. (два лева и осемдесет и осем стотинки), определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год.за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 823/08.12.2015 год. по описа на БНТЛ –Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, във вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 1000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно остатъкът от наркотичното вещество, както и опаковките в които е държано, които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.В.Н. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд гр.Несебър сумата в размер на 44,72 лв. (четиридесет и четири лева и седемдесет и две стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 278/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
П.В.Н.
В законна сила от 7.3.2016г.
16 Гражданско дело No 422/2015, VI състав Искове по СК А.Н.Д. Т.О.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеното от А.Н.Д., ЕГН **********,***, срещу Т.О.К., ЕГН **********,***, искане с правно основание чл. 56, ал. 6 от Семейния кодекс за изменение на решение по гр. д. № 478/1992г. по описа на НРС в частта му, относно предоставеното на Т.О.К. ползване на таванското помещение, прилежащо към апартамент № 4, ет. 2 в блок 50 в ж. к. „Младост” гр. Несебър. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК А.Н.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Т.О.К., ЕГН **********,***, сумата от 600 лв., представляваща направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2016
Гражданско дело № 127/2016
Решение 23/08.03.2016г. по вгрд 127/2016г.: ОТМЕНЯВА Решение № 179 от 08.12.2015, постановено по гр.дело № 422/2015г. по описа на НРС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯВА постановеното от Несебърския районен съд решение № 80/09.03.1995г., постановено по гр.дело № 478/1992г., в частта, относно предоставеното на Т.О.К., ЕГН ********** *** и съд.адрес: адвокат И.,***, ползване на таванското помещение, прилежащо към апартамент № 4, етаж 2, блок 50 в ж.к. „Младост”, гр. Несебър, като: ПРЕДОСТАВЯ на А.Н.Д., ЕГН ********** ***, чрез адвокат Радостин Станчев, на основание чл.56 ал.6 от СК ползването на таванско помещение № 4, на площ от 30,94 кв.м., като прилежащо към апартамент № 4, находящ се на втори жилищен етаж в ЖСК изградена в кв.96 по плана на гр. Несебър, ж.к. „Младост”, представляващ апартамент № 4, етаж 2 в блок 50. ОСЪЖДА Т.О.К., ЕГН ********** ***, да заплати на А.Н.Д., ЕГН ********** ***, сумата от 1075 лева – разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.
17 АНД No 1661/2015, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИ ГАРДЪН ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 21.1.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 610/13.10.2014г., издадено от Директора на ТД на НАП Бургас, с което на „С.Г.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.И.П., на основание чл.185, ал.1, изр. последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 8.3.2016г.
18 АНД No 1952/2015, IV състав Административни дела К.А.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.2.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 819 от 05.11.2015г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.193, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, за административно нарушение по чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ, на К.А.Т., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 1000 лева на 500 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 8.3.2016г.
19 ЧНД No 135/2016, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Г.И.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 25.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №135/2016 година по описа на Районен съд Несебър. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Бургаския районен съд за произнасяне по молбата на осъдения Г.И.К.. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила от 8.3.2016г.
20 Гражданско дело No 688/2014, I състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД А.В.К.,
Е.М.К.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска предявен от „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д. срещу С.В.Я., гражданин на Русия адрес: с.Равда ,община Несебър, п.к.8238, комплекс „*******", бл.4, вх.Б, ет.4, ап. 9 с адрес за призоваване гр. Бургас, ул. „***********, офис № 10 адв.Светла Стоянова – БАК, за приемане за установено по отношение на А.В.К., род.на ***г. в гр.Москва, Руска Федерация и Е.М.К., род.на ***г. в гр.Ташкент, Руска федерация е собственик на: Самостоятелен обект с идентификатор ******* по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, комплекс „*******", представляващ апартамент № 1, находящ се в блок 2, вход Б, на партерен етаж, на площ от 65.60 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 8.17 кв.м и осъждане на А.В.К., род.на ***г. в гр.Москва, Руска Федерация и Е.М.К., род.на ***г. в гр.Ташкент, Руска федерация да предадат н. „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД владението върху описаният по-горе имот . ОСЪЖДА „Фонд з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д. да заплати на А.В.К., род.на ***г. в гр.Москва, Руска Федерация и Е.М.К., род.на ***г. в гр.Ташкент, Руска федерация с направените по делото разноски в общ размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/ - възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 6.10.2015
Гражданско дело № 1126/2015
Решение № I-100/06.10.2015г.: ПОТВЪРЖДАВА Решение № 40/09.04.2015г. по гр.д.№ 688/2014г. по описа на РС-Несебър. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 1-месечен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 9.3.2016
Гражданско дело № 226/2016
Определение № 104/09.03.2016г.: НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № І-100 от 06.10.2015г. по гр.д. № 1126/2015г, по описа на Бургаския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.3.2016г.
21 НЧХД No 1134/2015, I състав НЧХД Л.И.Л. И.С.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 1.3.2016г.
СЪДЪТ, след като изслуша изявленията на процесуалните представители на тъжителя и подсъдимата и на основание чл.289 ал.1 вр.чл.24 ал.4 т.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: № 97 ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 1..4/2015г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 9.3.2016г.
22 АНД No 24/2016, IV състав Административни дела Е.П.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.2.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1126 от 03.09.2015г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, на Е.П.Е., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева за административно нарушение по чл.60, ал.1, т.3, б.”А” от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 9.3.2016г.
23 ЧНД No 79/2016, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
П.И.Х. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.2.2016г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: №94 ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на П.И.Х. по НОХД № 3390/2012 по описа на СГС, НОХД № 17961/2013 г. по описа на СРС, НОХД № 8414/2013 г. по описа на СРС, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което следва да се изтърпи при първоначален „Строг” режим в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, времето, през което осъденият е бил задържан или търпял наказание „Пробация” и наказание „Лишаване от свобода” по делата в съвкупността. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на П.И.Х., по НОХД № 293/2013 по описа на РС- Белоградчик, НОХД № 17117/2013 г. по описа на СРС, НОХД № 685/2014 г. по описа на НРС, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което следва да се изтърпи при първоначален „Строг” режим в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” времето, през което осъденият е бил задържан или търпял наказание ”Лишаване от свобода” по делата в съвкупността. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на П.И.Х., по НОХД № 21630/2014 по описа на СРС и НОХД № 12/2015 г. по описа на РС- Царево, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което следва да се изтърпи при първоначален „Строг” режим в Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” времето, през което осъденият е бил задържан или търпял наказание ”Лишаване от свобода” по НОХД № 12/2015 г. по описа на РС- Царево. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на Х. наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лв. по НОХД № 21630/2014 по описа на СРС. ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД № 33/2011 г. по описа на РС- Лом „Обществено порицание” да се търпи отделно. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът обяви определението си в присъствието на прокурора, осъденото лице и неговия защитник- адв.Д. в 14.25 часа, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
П.И.Х.
В законна сила от 9.3.2016г.
24 АНД No 453/2015, III състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари РОЯЛ ФИНАНС ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.10.2015г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 38-36, екз.1 от 12.05.2015г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” град София, с което на основание чл.23, ал.4, вр. ал.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), на „Р.Ф.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, хотел „К.”, представлявано от управителя Е. Е.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл.16, ал.1 от ЗМИП. Разпореждането подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2016
Наказателно дело № 2566/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 326/07.10.15 г. по НАХД 453/15 г. на РС-Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.3.2016г.
25 АНД No 1584/2015, II състав По ЗД по пътищата И.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000157/17.02.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на И.П.В. с ЕГН-********** *** на осн.чл.177, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и на осн.чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП е наложена глоба от 10лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.3.2016г.
26 АНД No 1969/2015, VI състав По ЗД по пътищата П.В.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.2.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-002356 от 28.08.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на П.В.И., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 2000 лв., а на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 10.3.2016г.
27 АНД No 3/2016, II състав По ЗД по пътищата С.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002627/17.09.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.А.А. с ЕГН-********** ***, чрез адв.М.А. ***, съдебен адрес ***, кант.208 на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000лв., на осн.чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. и на осн.чл.179, ал.2, пр.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.3.2016г.
28 АНД No 129/2016, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.2.2016г.
ПРИЗНАВА С.И.С. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2015г., около 21.00 ч. в град Обзор, община Несебър, обл.Бургас, по улица „Славянска”, до хотел „Амигос”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Ауди”, модел „А4”, с рег. № *****, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 2040/2013г., издадено от Началник РУП- Несебър, влязло в законна сила на 13.11.2014г., поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (Хиляда) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
С.И.С.
Мотиви от 1.3.2016г.
В законна сила от 10.3.2016г.
29 АНД No 139/2016, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.2.2016г.
ПРИЗНАВА В.К.Н. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.11.2015г., около 22.00 ч. в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в близост до „Вива Клиник”, управлявал лек автомобил, марка „Сеат”, модел „Ароса”, с рег. № *****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние (управление на МПС като неправоспособен водач, без съответно свидетелство за управление) с НП № 15-0304-003082/10.11.2015г., издадено от Началник сектор ОДМВР Бургас, влязло в законна сила на 21.11.2015г., поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (Хиляда) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В.К.Н.
Мотиви от 1.3.2016г.
В законна сила от 10.3.2016г.
30 ЧНД No 186/2016, III състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Г.И.Г.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 10.3.2016г.
ОТМЕНЯ постановление на прокурор от РП-Несебър от 26.01.2016г. за спиране на наказателно производство, водено по ДП № 304 ЗМ-1764/2015г. по описа на РУП-Несебър, пр.пр.вх.№ 1763/2015г. по описа на РП-Несебър, за престъпления по чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител. ВРЪЩА ДЕЛОТО на прокурор от РП-Несебър за изпълнение на указанията в мотивната част на определението. Определението е окончателно.
В законна сила от 10.3.2016г.
31 АНД No 470/2015, III състав По ЗД по пътищата И.М.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001397/15 от 25.06.2015г. на Инспектор при РУ-Несебър, към ОДМВР Бургас, с което на И.М.Т., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП му е наложена Глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.5, ал.1, т.3 от ЗДвП, и на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 лева за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.3.2016
Наказателно дело № 19/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 415/27.11.15г., постановено по административно- наказателно дело № 470/2015г. по описа на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 11.3.2016г.
32 АНД No 1810/2015, VI състав По ЗД по пътищата М.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 22.2.2016г.
НП-измененоОТМЕНЯ по жалба на М.И.М., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 15-0304-001580 от 13.07.2015г., издадено от ВНД началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на жалбоподателя на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 11.3.2016г.
33 НОХД No 80/2016, III състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.П.М.,
Д.Н.Я.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 8.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 80/2016г. по описа на РС – Несебър. ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на допуснатите нарушения, посочени в настоящия съдебен акт. Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – Несебър и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от връчване на преписа.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.3.2016
Наказателно дело № 205/2016
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 343 от 08.02.2016 г., постановено по НОХД № 80/2016 г. по описа на РС – Несебър, с което съдебното производство е прекратено и делото е върнато на Районна прокуратура – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
В законна сила от 11.3.2016г.
34 НОХД No 210/2016, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 11.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 210/2016г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Надя Загорова- командирован прокурор в РП- Несебър и адв.П.Ч. ***, в качеството й на защитник на подсъдимият К.А.В. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.А.В.- роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, осъждан, пенсионер, с адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2015год., около 11:00 часа, в гр. Несебър, обл.Бургас, по ул. «Кирил и Методий», управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег.№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,78 /едно цяло и седемдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 984/12.10.2015г. по описа на БНТЛ към ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален «Строг» режим в Затвор. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия К.А.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия К.А.В. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия К.А.В. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата от 197,66 лв. (сто деветдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 210/2016г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
К.А.В.
В законна сила от 11.3.2016г.
35 ЧНД No 287/2016, V състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Б.К.В.
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 11.01.2016г. на Мария Маркова – прокурор в Районна прокуратура – гр.Несебър за спиране на наказателно производство № 304 ЗМ-986/2015г. по описа на РУ на МВР-гр.Несебър, вх.№ 1660/2015г. по описа на РП-Несебър, водено срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ, за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила от 11.3.2016г.
36 АНД No 408/2015, II състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ БГ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 38-34/04.05.2015г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност", /ДАНС/ гр.София, с което на основание чл.23, ал.4, вр.ал.1 от ЗМИП , за нарушение по чл. 4, ал. 3, предл.първо, вр.чл.6, ал.1, т.2 от ЗМИП на „И.Б.“ ООД с ЕИК - ......., със седалище и адрес на управление КК“Слънчев бряг“, хотел „Х.“, представлявано заедно и поотделно от управителите П.Д.Я. и Й.Й., съдебен адрес:***, чрез адв.Т.И. е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева като намалява размера на санкцията от 5000 лева на 2000 /две хиляди/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №38-34/04.05.2015г. г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, /ДАНС/ гр.София, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.3.2016
Наказателно дело № 2576/2015
В законна сила от 12.3.2016г.
37 АНД No 41/2016, VI състав Административни дела БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 06 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ОТДЕЛ"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.2.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на „Б.У.Р. 06” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, наказателно постановление № 21 от 24.02.2015г., издадено от Началника на отдел „МДТ” при Община Несебър, с което на жалбоподателя на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.3.2016г.
38 АНД No 1878/2015, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК КОРЕКТ ТРЕЙД 2010 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.1.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1578 от 03.11.2015г. на Заместник-директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.18, ал.3 от Валутния закон /ВЗ/, на „К.Т.2.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, общ.”Еделвайс”, ет.1, ап.114, представлявано от управителя А.И.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.5 от Валутния закон във връзка с чл.18, ал.6 от Наредба № 4 от 08.08.2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 14.3.2016г.
39 АНД No 1879/2015, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК КОРЕКТ ТРЕЙД 2010 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1579/03.11.2015г. Зам.Директор на ТД на НАП - Бургас, с което на „К.Т.2.” ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, КК“Слънчев бряг“, общежитие Е., ет.1, ап...., представлявано от управителя А.И.К. на основание чл.18, ал.3 от Валутния закон/ВЗ/ за нарушение на чл.3, ал.5 от ВЗ, вр.чл.16, ал.1 от Наредба № 4/08.08.2003г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв.. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 14.3.2016г.
40 АНД No 1930/2015, III състав По ЗД по пътищата Д.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2016г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002689 / 29.09.2015г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност ВНД Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Д.П.П. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), на основание чл.315, ал.1, т.1, вр. чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.) е наложено наказание „Глоба” в размер на 400 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание – Глоба от 400 лв. (четиристотин лева) на 250 лв. (двеста и петдесет лева), на основание чл.638, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), във връзка с чл.3, ал.2 от ЗАНН. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.3.2016г.
41 НОХД No 321/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 16.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №321/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Надя Загорова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.В.В. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което: М. В. В., роден на *** *** с ЕГН: **********, с адрес: ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, съгласно което ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2016г., около 12:37ч. в гр.Несебър, общ.Несебър, на улица „Струма" до №35, в посока от ул. „Хан Крум" към ул. „Еделвайс", управлявал МПС- лек автомобил „Тойота Матрикс" с per. № СА5857ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,22 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба №30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510", №ARDN0065, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца, ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият М.В.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 /четири/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1 от НК вр. с чл.381, ал.4 НПК вр. чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 13.03.2016 год.. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №321/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.В.В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.В.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръженсъд Бургас.
М.В.В.
В законна сила от 16.3.2016г.
42 НОХД No 322/2016, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.Б. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 16.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 322/2016г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитрина Црънкова – прокурор в РП-Несебър и адв.Т.Ч. *** - упълномощен защитник на подсъдимия Д.А.Б. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.А.Б., роден на ***г***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, безработен, адрес:***, понастоящем в Затвора-гр.Бургас, с МНО „Задържане под стража“; ЕГН **********, за ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ за периода от 02.07.2015г. до 05.00 часа на 03.07.2015г. в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, в квартирно помещение в кв.”Стария възел”, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи, включително оръжие, на обща стойност 838,30 лева /осемстотин тридесет и осем лева и тридесет стотинки/, от владението на различни лица, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: - за периода от 02.07.2015г. до 05.00 часа на 03.07.2015г. в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, в квартирно помещение в кв.”Стария възел”, отнел чужди движими вещи – 1брой преносим компютър марка „Тошиба”, модел „Satellit”, С55-А, бял на цвят, на стойност 345 лева /триста четиридесет и пет лева/ и 1брой огнестрелно оръжие - пистолет марка „Макаров”, калибър 9х18 мм., със сер.№ ВЕ 25707, ведно с 1брой пълнител /без боеприпаси/, на стойност 165 лева /сто шестдесет и пет лева/ от владението на В.П.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои и - за периода от 02.07.2015г. до 05.00 часа на 03.07.2015г. в КК Слънчев бряг, общ. Несебър, в квартирно помещение в кв.”Стария възел”, отнел чужди движими вещи - 1брой преносим компютър марка „ASUS” Нотбук, модел „ATHEROS/AR5В225”, черен на цвят, на стойност 328,30 лева /триста двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ от владението на АЙКУТ МЕХМЕД ШАБАН, от гр.Хасково, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.10, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. ПРИЗНАВА Д.А.Б., роден на ***г***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, безработен, адрес:***, понастоящем в Затвора-гр.Бургас, с МНО „Задържане под стража“; ЕГН **********, за ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 03.07.2015г., около 05.00 часа, в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, пред заведение „Баунс”, при условията на реална съвкупност с предходното деяние, държал огнестрелно оръжие - пистолет „Макаров”, калибър 9х18мм., с фабр.№ ВЕ 25707, без да има за това надлежно разрешение чл.56 ал.1, във връзка с чл. 50 от ЗОБВВПИ, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, вр. вр. чл.50 и чл.56, ал.1 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. ПРИЗНАВА Д.А.Б., роден на ***г***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, безработен, адрес:***, понастоящем в Затвора-гр.Бургас, с МНО „Задържане под стража“; ЕГН **********, за ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 03.07.2015г., около 05.00 часа, в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, пред заведение „Баунс”, заплашил полицейски служител, в качеството му на орган на власт, с огнестрелно оръжие - пистолет „Макаров”, калибър 9х18мм., с фабр. № ВЕ 25707, като го насочил срещу Вилиян Д. - мл.инспектор, командирован към Районно управление-гр.Несебър, с цел да го принуди да пропусне нещо по служба – да пропусне да изпълни задълженията си по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, като извърши полицейска проверка, поради което и на основание чл.269, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание на подсъдимия Б. в размер на най-тежкото от така наложените му, а именно - ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият Д.А.Б. е бил задържан по МВР, както и времето, през което същият е бил с наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 03.07.2015г. до влизане на споразумението в сила. ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: гилза, парче плат с кръгла форма и бял овален предмет, приложени по делото, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени. ВРЪЩА на В.П.С. *** веществените доказателства по делото, както следва: 1брой преносим компютър марка „Тошиба”, модел „Satellit”, С55-А, бял на цвят и 1брой огнестрелно оръжие - пистолет марка „Макаров”, калибър 9х18 мм., със сер.№ ВЕ 25707, ведно с 1брой пълнител /без боеприпаси/, находящи се на съхранение в РУ на МВР-гр.Несебър, а огнестрелното оръжие, ведно с 1 бр. пълнител – в служба „КОС” на РУ на МВР-гр.Несебър. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.А.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд-гр.несебър, сумата общо в размер на 289,65 лева (двеста осемдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №322/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.1 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.А.Б. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Д.А.Б. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът на основание чл.382 ал.10 от НПК О П Р Е Д Е Л И : УКАЗВА да се изпрати съобщение на пострадалия Вилиян Д., за това че делото е приключило със споразумение, както и че може да предяви граждански иск за нанесените му неимуществени вреди пред гражданския съд.
Д.А.Б.
В законна сила от 16.3.2016г.
43 НОХД No 325/2016, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 325/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. *** и подсъдимият И.Н.А., съгласно което: Подсъдимият И.Н.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, студент, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2016 година, около 00.30 ч. в гр.Несебър, община Несебър, на кръстовището на ул.*************, без надлежно разрешително, /съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП/, държал високо рискови наркотични вещества, коноп, /канабис, марихуана/, с нето тегло 13,396 гр., /тринадесет цяло триста деветдесет и шест хилядни грама/, със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.70 %, /девет цяло и седем десети процента/ на стойност 80.37 лв., /осемдесет лева тридесет и седем стотинки/, съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, пр.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца . ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия А. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата опаковките от наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, които след влизане в сила на споразумението следва да се унищожат. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.А. да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 63.58 лв. /шестдесет и три лева и петдесет и осем стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 325/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Н.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Н.А. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Н.А.
В законна сила от 17.3.2016г.
44 НОХД No 326/2016, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 17.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 326/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. А.Ж. ***- упълномощен защитник на обвиняемия А.А.А., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА А.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, със средно специално образование, неосъждан, женен, багерист, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2016 година, в 23.20 часа, в община Несебър, вилна зона „*****”, на главната алея в близост до дом №14, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Пасат”, с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.74 /едно цяло седемдесет и четири стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза №192 от 11.03.2016 година на сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ / ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия А.А. предвиденото кумулативно по – леко наказание „Глоба” от 200 лева до 1000 лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК на обвиняемия А. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия А.А.А. е било отнето по административен ред, считано от 10.03.2016 година. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия А.А. да заплати в полза на Държавата по сметката на РС - Несебър сумата в размер на 40.84 лв. /четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки/ лева, представляваща направените по досъдебното производство разноски. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 326/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо А.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.А.А.
В законна сила от 17.3.2016г.
45 Гражданско дело No 319/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци О.С.Б. ВАСМАРК ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.10.2014г.
ОПРЕДЕЛИ: на основание чл.194 ал.3 вр.ал.2 от ГПК ПРИЗНАВА, че оспорването на документ: Договор за заем от 07.06.2010 г.сключен между О.С.Б. ЕГН ********** и „В.” ЕООД, ЕИК ****** в частта на авторството от страна на представителя на „В.” ЕООД- М.Д.В. НЕ Е ДОКАЗАНО. ОСЪЖДА "В." ЕООД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление ***, к.к. "Емералд", вила "********, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.Д.В., съдебен адрес:***-партер, офис №2, адв.С.К. да заплати на О.С.Б., ЕГН **********, адрес: *** 8, Чрез: адв. И.В.К., САК – пълномощник Със съдебен адрес:***, тел:02/920 11 06 сумата от 12 321.72 /дванадесет хиляди триста двадесет и едни лева и седемдесет и две стотинки/ лева-договорна лихва в размер на 0.5 % /нула цяло и пет на сто/ върху главница в размер на 35000 евро, начислена на основание чл. II, т. 4 от Договор за заем от 07.06.2010 г.сключен между О.С.Б. и „В.” ЕООД, за периода 25.03.2011 - 25.03.2014 г.; заедно със законната лихва, начиная от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "В." ЕООД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление ***, к.к. "Емералд", вила "********, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.Д.В., съдебен адрес:***-партер, офис №2, адв.С.К. да заплати на О.С.Б., ЕГН **********, адрес: *** 8, Чрез: адв. И.В.К., САК – пълномощник Със съдебен адрес:***, тел:02/920 11 06 сумата от 20 536.22 /двадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева и двадесет и две стотинки/ лева - договорна неустойка за забава в размер на 0.1 % на ден върху дължимата главница, но не повече от 30 % от общо предоставената в заем сума, изчислена на основание чл. VI, т. 10 от Договор за заем от 07.06.2010 г.сключен между О.С.Б. и „В.” ЕООД, за периода 25.03.2011 -18.01.2012 г. заедно със законната лихва, начиная от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на О.С.Б., ЕГН **********, адрес: *** 8, Чрез: адв. И.В.К., САК – пълномощник Със съдебен адрес:***, тел:02/920 11 06 срещу "В." ЕООД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление ***, к.к. "Емералд", вила "********, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.Д.В., съдебен адрес:***-партер, офис №2, адв.С.К. за заплащане на парична сума в размер на 15 280.47 /петнадесет хиляди двеста и осемдесет лева и четиридесет и седем стотинки/ лева, законната лихва върху главницата, по посочения по горе Договор, на основание чл. 86 ЗЗД за периода 19.01.2012 г. - 25.03.2014 г. ОСЪЖДА "В." ЕООД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление ***, к.к. "Емералд", вила "********, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.Д.В., съдебен адрес:***-партер, офис №2, адв.С.К. да заплати на О.С.Б., ЕГН **********, адрес: *** 8, Чрез: адв. И.В.К., САК – пълномощник Със съдебен адрес:***, тел:02/920 11 06 сумата от, сумата от 2816 /две хиляди осемстотин и шестнадесет лева/ лева представляваща направените разноски в настоящото производство съобразно уважените искове, КАТО ОТХВЪРЛЯ искането за разноски в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 18.3.2016г.
46 АНД No 828/2015, IV състав Административни дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДК ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 130 от 28.07.2014 г. на Председателя на ДКЕВР, с което на „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.Д.Ч. и К.П.В., на основание чл.206 от Закона за енергетиката, за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на дружеството, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2016
Наказателно дело № 2562/2015
В законна сила от 18.3.2016г.
47 АНД No 832/2015, II състав Административни дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 129/28.07.2014г. на Председателя на ДКЕВР, с което на ..Е.Б.Е."" ЕАД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от пълномощник юк.Щерю Радев за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Е.Б.Е. одобрени с Решение № ОУ-014/10.05.2008г. на ДКЕВР е наложено на осн.чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ е наложена имуществена санкция в размер на 20 000лв.. касационна жалба пред от съобщаването му на Решението подлежи на обжалване с Административен съд - Бургас в 14-дневен срок страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2016
Наказателно дело № 2564/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 393/09.11.2015г. постановено по АНД № 832/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 18.3.2016г.
48 НОХД No 335/2016, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ч.Д.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 18.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №335/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитрина Црънкова – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия Ч.Д.Д. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Ч.Д.Д. - роден на ***г. в гр. Сливен, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2015 год., около 23,10 часа в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, в близост до хотел „Карлово“, управлявал моторно превозно средство –лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ А 2358 КТ, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 14-0769-001636/28.04.2014 година на Началник група, Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР гр.Бургас, влязло в законна сила на 18.11.2014 година, за същото деяние /управление на моторно превозно средство, като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/, поради което и на основание чл.343в, ал. 2, вр.ал.1, вр.чл.2 ал.2, вр. чл.55 ал.1,т.2,б.Б от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ ; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа в рамките на две календарни години. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Ч.Д.Д. да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 91,99 лв. (деветдесет и един лева и деветдесет и девет), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №335/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Ч.Д.Д.
В законна сила от 18.3.2016г.
49 АНД No 1773/2015, III състав По ЗД по пътищата А.Х.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.2.2016г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000638 / 22.04.2015г., издадено от Началника на РУП към ОДМВР, РУ Несебър, с което на А.Х.Г. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, настоящ адрес:***З. ***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 800 лв. (осемстотин лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 (шест) месеца, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.3.2016г.
50 НОХД No 197/2016, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 197/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова– прокурор в РП- гр.Несебър и адв.Паскал Паскалев от АК- гр.Бургас, в качеството му на служебен защитник на подсъдимият И.М.А., със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА И.М.А., роден на *** год., в гр.Бургас, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2015 год., около 16.15 часа, в гр. Обзор, общ. Несебър, по ул. „*********, в близост до кръстовището с ул. *********“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Голф“ с рег. № *********, в срока на изтърпяване на наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” за две години, за времето от 18.07.2013 год. до 18.07.2015 год., наложено с присъда № 37/02.07.2013 год. на Районен съд- гр. Несебър по НОХД № 440/2013 год, влязла в сила на 18.07.2013 год., след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление №15-0442-000196, издадено на 02.06.2015 год. от ВНД Началник РУП към ОДМВР-гр.Варна, РУ 04- Варна, влязло в сила на 18.06.2015 год., поради което и на основание чл.343в, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр.чл.2, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, с периодичност два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДВЕ ГОДИНИ; - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на по 125 /сто двадесет и пет/ часа годишно за две поредни календарни години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 197/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304-ЗМ-923/2015г. по описа на РУП- гр.Несебър спрямо И.М.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.М.А.
В законна сила от 22.3.2016г.
51 НОХД No 352/2016, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.3.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 352/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.П. ***- защитник на подсъдимия С.С.Р., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.Р.- роден на *** ***, обл.Бургаска, ул. ”Х.Б.”, № 12, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода 26.112015 год. до 04.12.2015 год., при условията на продължавано престъпление, управлявал моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му административен ред за такова деяние, както следав: - На 26.11.2015 год., около 14.50 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, срещу х-л „Жасмин”, в посока складова база, управлявал МПС- л.а. марка „Мерцедес”, модел „Ц200”, с регистрационен № ....., без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 15-0304-002564/17.09.2015 год. на ВНД Началник Сектор в РУ- Несебър, влязло в законна сила на 14.11.2015 год.; - На 04.12.2015 год., около 23.50 часа, в с.Оризаре, общ.Несебър, обл.Бургаска, по ул.”Първи май”, управлявал МПС- л.а. марка „Мерцедес”, модел „Ц200”, с регистрационен № ....., без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 15-0304-002564/17.09.2015 год. на ВНД Началник Сектор в РУ- Несебър, влязло в законна сила на 14.11.2015 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно в Затвор. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №352/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.С.Р.
В законна сила от 22.3.2016г.
52 НОХД No 605/2015, VI състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Б.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 7.3.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Б.Г.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2012г., около 06.00 часа в с.Равда, общ.Несебър, на публично място- бар „Варадеро” и пред него, при условията на опасен рецидив, извършил непристойни действия- крещял, псувал и отправял обидни думи и закани към полицай С.Г.Д. и полицай Й. М. Д. ***- „Да ви еба майката”; „боклуци”; „Вие не сте никакви полицаи, вие сте мишки”; „Ще ти изкъртя зъбите”, буйствал, хвърлял и чупел чаши, блъснал с ръка по рамото полицай Й. М. Д., ритал с крака по задната дясна врата на полицейски патрулен автомобил „Ситроен” с рег. № ....., обозначен с отличителни служебни знаци и надписи, с което грубо е нарушил обществения ред и е изразил явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325, ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и „б” вр. чл. 54 и чл. 36 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Г.Б.Г.
Мотиви от 14.3.2016г.
В законна сила от 23.3.2016г.
53 АНД No 1588/2015, I състав Административни дела Г.-Г.П. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 28.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024861 от 17.08.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/Бургас, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на ЕТ „Геша - Г.П.", ЕИК ******, седалище и адрес на управление ***,представлявано от търговеца Г.В.П. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024861 от 17.08.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2016
Наказателно дело № 258/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 466/28.12.2015г., постановено по НАХД № 1588 по описа за 2015г. на Районен съд Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.3.2016г.
54 АНД No 1974/2015, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ДН ГРУП 2014 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.2.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №29444 от 19.10.2015г. на Н. С., Директор Регионална Дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна Дирекция „Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите с което на „Д.Г.2.“ ООД, ЕИК ........., с адрес на управление:***, пл. С.П. №.., чрез Н.Т.Г. - управител е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 114 т.1 от ЗТ по чл.206 от ЗТ. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 23.3.2016г.
55 НОХД No 361/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.Н.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 361/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Ю.Т., със служебен защитник адв.Е.С. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимата Ю.Н.Т., с ЛНЧ **********, родена на *** г. в гр. *****, Украйна, със статут на продължително пребиваване в РБългария, № *******, издадено на *******., с адрес:***, Вилна зона „*******************, украинка, украинска гражданка, вдовица, неосъждан, безработна се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 11.12.2015г. около 20:40 часа на главен път I – 9 /Бургас -Варна/, общ. Несебър, обл. Бургас, в района на кръговото движение за с. Равда, управлява МПС - лек автомобил марка „Пежо”, модел „206 ЦЦ” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,66 (едно цяло и шестдесет и шест) на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №1212/12.12.2015г. на БНТЛ – ОДМВР – Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното й наказание да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание глоба, наред с наказанието лишаване от свобода. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимата Ю. Н.Т. да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което същата е била лишена от това й право по административен ред, а именно от 15.12.2015г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Ю.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на РС- гр.Несебър сумата от 35.89лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Ю.Т. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски за преводач в хода на съдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 361/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Ю.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Ю.Н.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМАТА: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем за мен език- руски език. Разбрах всичко. ПОДСЪДИМ: / Ю.Т./ Да се изплати възнаграждение в размер на 20.00 лева за положения труд от преводача Е.Д. за извършения от нея превод от български на руски език и обратно в днешно съдебно заседание от бюджетната сметка на РС- Несебър.
Ю.Н.Т.
В законна сила от 23.3.2016г.
56 Гражданско дело No 765/2015, VI състав Облигационни искове ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КОМПЛЕКС"АНИТА" М.Ж.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Етажната собственост на жилищна сграда с идентификатор № **********, находяща се в поземлен имот с идентификатор № ********** по кадастралната карта на гр. Несебър, с административен адрес в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „****”, представлявана от управителя Г.Б.Т. срещу М.Ж.Т., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 38, ал. 1 от ЗУЕС, за сумата от 1263 лв., представляваща такси за поддръжка на общите части от етажната собственост за периода от месец април 2013г. до месец април 2014г., дължими по силата на решение на общото събрание на етажната собственост от 02.05.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 24.3.2016г.
57 АНД No 1537/2015, II състав По ЗД по пътищата Е.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.1.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-02207/21.08.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Е.С.С. с ЕГН-********** *** на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева и шест месеца лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл.103, предл.1-во от ЗДвП; на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложена глоба от 300лв. и на осн.чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложена глоба от 50лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.3.2016
Наказателно дело № 285/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3 от 05.01.2016г., постановено по НАХД № 1537/2015г. по описа на Районен съд Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2016г.
58 АНД No 1784/2015, III състав По ЗД по пътищата Н.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.2.2016г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002417 от 05.09.2014г. на Началник РУП към ОДМВР-Бургас, РУ – Несебър, с което на Н.Н. Николов с ЕГН **********,***, ж.к.Връбница – 1, 509, вход А, етаж 5, ап.14, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.3.2016г.
59 АНД No 51/2016, VI състав По ЗД по пътищата А.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.3.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-003465 от 30.12.2015г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на А.Х.А., ЕГН/ЛНЧ **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 24.3.2016г.
60 АНД No 183/2016, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Е.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ПРИЗНАВА Е.Е.К., родена на ***г***, българка, българска гражданка, разведена, неосъждана, средно образование, търговски представител, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 27.07.2015г., около 11.00 часа в гр.Несебър, на кръстовището на ул. „********” и ул. „********”, при управление на моторно превозно средство лек автомобил марка „Ситроен”, модел „С-2”, с рег. № ********, нарушила правилата за движение по пътищата, визирани в чл.50, ал.1 от ЗДвП: „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство”, като отнела предимството на движещия се по път с предимство мотопед „Жинлун”, модел „ЖЛ50 КТ4” с рег. № ******, управляван от Ц.Д.Ц. и двете превозни средства се ударили, при което по непредпазливост причинила средна телесна повреда на Ц.Д.Ц., изразяваща се в трайно затруднение на движението на дясната ръка за срок от около два-три месеца, вследствие на счупване на дясната ключица с дислокация на фрагментите – престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, предл.второ, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.50, ал.1 от ЗДвП, като на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/ в полза на Държавата. НЕ НАЛАГА на основание чл.78а, ал.4 от НК кумулативно предвиденото в чл.343г, вр. чл.343, ал.1, б.”б”, предл.второ, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК наказание - лишаване от право да управлява моторно превозно средство. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата Е.Е.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на РС- Несебър сумата общо в размер на 403.55 лева /четиристотин и три лева петдесет и пет стотинки/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Е.Е.К.
Мотиви от 12.3.2016г.
В законна сила от 24.3.2016г.
61 АНД No 238/2016, VI състав По ЗД по пътищата Д.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1595/16.02.2016г. по описа на Административен съд гр. Бургас, изпратена по подсъдност на Районен съд гр. Несебър, подадена от Д.И.Д., срещу фиш № 00134704/09.02.2016г., издаден от АК при РУ Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 238/2016г. по описа на РС-Несебър. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.3.2016
Наказателно дело № 649/2016
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 572/25.02.2016 г. по АНД № 238/16 г. на Несебърски районен съд. Определението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 24.3.2016г.
62 НОХД No 363/2016, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.В.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 24.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 363/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.В.И. със защитник адв.Д.П. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ А.В.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, работи като зам.началник склад в „ИТР България”, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2016 година, около 00.30 ч. в гр.Свети Влас, община Несебър, в близост до ресторант „Чеверчето” в л.а. „Фолксваген Голф” с ДК№ ......, без надлежно разрешително, /съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП/, държал високо рискови наркотични вещества, коноп, /канабис, марихуана/, с нето тегло 6.980 гр., /шест цяло деветстотин и осемдесет грама/, със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.20 %, /пет цяло и двадесет процента/ на стойност 41.88 лв., /четиридесет и един лева осемдесет и осем стотинки/, съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експретиза №155/15.03.2016 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А.В.И. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- остатъкът от наркотичното вещество, изпратени на ЦМУ- София с писмо рег.№ 2510006050 от 16 март 2016г., което след влизане в сила на настоящото определение, следва да бъде унищожено. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.»а» от НК, в полза на Държавата опаковките, в които е държано наркотичното вещество, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност след влизане в сила на настоящото определение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.В.И. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 45.76 лв. (четиридесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 363/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.В.И.
В законна сила от 24.3.2016г.
63 Гражданско дело No 147/2016, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие Д-Я "СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ"-ПОМОРИЕ В.И.Д.,
А.Н.М.,
А.Н.М.,
Д.Н.М.,
С.Н.М.,
Т.А.М.,
Н.А.М.
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.3.2016г.
НАЛАГА мярка за защита на А.Н.М. с ЕГН **********, роден на ***г., А.Н.М. с ЕГН **********, родена на ***г., Д.Н.М., роден на ***г. с ЕГН **********, С.Н.М., роден на ***г. с ЕГН **********, Т.А.М., роден на ***г. с ЕГН ********** и Н.А.М., родена на ***г. с ЕГН ********** срещу домашно насилие, осъществено на 16.01.2016г. от баща им В.И.Д. с **********, с адресна регистрация в с.С., общ.********, обл.Пловдив, ул.”********, като: ЗАДЪЛЖАВА В.И.Д. да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу децата си А.Н.М. с ЕГН **********, роден на ***г., А.Н.М. с ЕГН **********, родена на ***г., Д.Н.М., роден на ***г. с ЕГН **********, С.Н.М., роден на ***г. с ЕГН **********, Т.А.М., роден на ***г. с ЕГН ********** и Н.А.М., родена на ***г. с ЕГН **********. ЗАБРАНЯВА на В.И.Д. да приближава на по-малко от 100 метра жилището на А.Н.М. с ЕГН **********, роден на ***г., А.Н.М. с ЕГН **********, родена на ***г., Д.Н.М., роден на ***г. с ЕГН **********, С.Н.М., роден на ***г. с ЕГН **********, Т.А.М., роден на ***г. с ЕГН ********** и Н.А.М., родена на ***г. с ЕГН **********, находящо се в с.Т., общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”***********, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. НАЛАГА глоба на В.И.Д. с **********, с адресна регистрация в с.С., общ.********, обл.Пловдив, ул.”******** в размер на 200 /двеста/ лева. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА В.И.Д., че на основание чл.21, ал.2 от ЗЗДН, при неизпълнение на заповедта, полицейският орган констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. Заверен препис от заповедта да се връчи на страните и да се изпрати служебно на РУ на МВР по местоживеене на извършителя и на пострадалите лица, чрез техните законни представители. ОСЪЖДА В.И.Д. с **********, с адресна регистрация в с.С., общ.********, обл.Пловдив, ул.”******** да заплати по сметка на РС-гр.Несебър сумата в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща държавна такса за разглеждане на молбата. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас. Препис от решението да се връчи на страните по делото, а след влизането му в сила и на Началника на РУ на МВР по настоящия адрес на извършителя и на пострадалите лица за сведение. МОТИВИ към Решение от 10.03.2016г. по гр.д. № 147/ 2016г.: / ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ РЕШЕНИЕТО/ Производството е по реда на чл. 18, ал.1 от Закона за защита срещу домашното насилие и е образувано по повод молбата на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Поморие против В.И.Д. с **********, с адресна регистрация в с.С., общ.********, обл.Пловдив, ул.”********. Иска се от съда да издаде заповед за незабавна защита на децата А.Н.М. с ЕГН **********, роден на ***г., А.Н.М. с ЕГН **********, родена на ***г., Д.Н.М., роден на ***г. с ЕГН **********, С.Н.М., роден на ***г. с ЕГН **********, Т.А.М., роден на ***г. с ЕГН ********** и Н.А.М., родена на ***г. с ЕГН ********** срещу баща им В.И.Д., за извършено от него домашно насилие на 16.01.2016г. Представят социални доклади за всяко едно от децата, както и писмени доказателства от РУ-Несебър при ОДМВР-Бургас. С разпореждане от 04.09.2014г., съдът като взе предвид, че молбата е депозирана в законоустановения срок, пред надлежния орган и съдържа изискуемите реквизити, на основание чл.12, ал.1 от ЗЗСДН, внесе делото в открито съдебно заседание с призоваване на страните. В съдебно заседание, за молителят Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Поморие, представител не се явява. Не сочат нови доказателства.Ответникът Д. се явява лично в съдебно заседание. Не признава вината си. Отрича на процесната дата – 16.01.2016г., нито друг път, да е правил скандали в дома на децата му, както и да е трошил покъщнината. Твърди, че повод за караниците му с майката на част от децата му – Н.Т.М. са по повод връзката й с друг мъж на 80 години. Не сочи доказателства. Моли съда да не му забранява да се вижда с децата си.В съдебно заседание майката Н.Т.М. – законен представител на децата А.Н.М., А.Н.М., Д.Н.М. и С.Н.М., ангажира гласни доказателства. Поддържа молбата на ДПС-гр.Поморие и моли да бъде наложена мярка за защита на децата й, изразяваща се в забрана на ответника В.Д. да приближава децата и нея, както и жилището им, находящо се в с.Т., общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”***********. Несебърският районен съд, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:От данните по делото се установява, че в ОЗД/ДСП - Поморие са постъпили сигнали с вх.№ № ЗД-8001/002, ЗД-8001/003, ЗД-8001/004 от 21.01.2016 г. от М.С., социален работник в отдел „Социална закрила" към ДСП - Поморие, ИРМ - Несебър относно деца в риск, с адрес: с.Т., общ.Несебър, ул***********. В сигналите се твърди, че децата Д.Н.М. с ЕГН **********, С.Н.М. с ЕГН********** и А.Н.М. с ЕГН ********** са неглижирани, живеят в мизерни жилищни условия, без електричество и течаща вода.На 25.01.2016 год. социален работник от отдел „Закрила на детето" е посетил посочения адрес в с.Т., общ.Несебър и установил, че в къщата се отглеждат още три деца: А.Н.М. с ЕГН **********, Т.А.М. с ЕГН ********** и Н.А.М. с ЕГН **********. В молбата се сочи, че майка на децата Д.Н.М., С.Н.М., А.Н.М. и А.Н.М. е Н.Т.М. с ЕГН **********, неомъжена, с настоящ и постоянен адрес:***. Децата са с неизвестен баща по акт за раждане. На место, Н.М. заявила, че биологичен баща на децата А., Д. и С. е В.И.Д. с ЕГН **********, с адресна регистрация в с. С., общ. ********, обл. Пловдив, ул. ********. По данни на РУ-Несебър лицето пребивавало на територията на общ.Несебър, без адресна регистрация и неустановен към момента адрес.Майка на децата Т.А.М. и Н.А.М. е А.Н.М. с ЕГН **********, неомъжена, с настоящ и постоянен адрес:***. Т. и Н. също са с неизвестен баща по акт за раждане. Майка им А.М. твърдяла, че биологичен баща на децата й също е В.И.Д. с ЕГН **********. Уточнява се, че А.Н.М. /24 г./ е дъщеря на Н.Т.М. /43 г. /.При посещението на адреса било установено, че стаите в които живеят децата били с изпочупени врати, едната стая била със счупен прозорец, като отвора на прозореца бил запушен с парцал. Изкъртена била включително и външната врата, която не се затваряла и отваряла, а се подпирала на касата. Бетоновите стълби, които били към къщата към момента на посещението не можели да се използват по предназначение. Обзавеждането било крайно бедно.
В законна сила от 25.3.2016г.
64 АНД No 721/2015, II състав По ЗД по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.2.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1273/15.05.2012г. на Началника на РУП - Несебър, с което на Г.С.С. с ЕГН-********** ***, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лева и на сн.чл.181, т.3 от ЗДвП е наложена глоба от 20лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.3.2016г.
65 АНД No 1128/2015, VI състав По ЗД по пътищата Г.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 19.1.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-000217 от 25.02.2015г., издадено от началника на РУП към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Г.С.А., ЕГН **********,***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв., а на основание чл. 183, ал. 3, т. 7 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 30 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено
В законна сила от 25.3.2016г.
66 АНД No 1129/2015, VI състав По ЗД по пътищата Г.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 19.1.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-000284 от 04.03.2015г., издадено от началника на РУП към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Г.С.А., ЕГН **********,***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 25.3.2016г.
67 АНД No 1731/2015, IV състав По ЗД по пътищата И.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.1.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-002526/15.09.2015 г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на И.А.Г., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” и „Лишаване от право да управлява МПС”, като НАМАЛЯВА размера на същите, както следва: глобата от 800 лв. на 650 лв., а лишаването от право да управлява МПС от 10 месеца на 8 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 25.3.2016г.
68 АНД No 1733/2015, IV състав Административни дела Д.К.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 279 от 12.06.2015 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, на Д.К.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.5, ал.2, т.3 вр. чл.1, ал.1, т.3 от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2016
Наказателно дело № 206/2016
В законна сила от 25.3.2016г.
69 АНД No 1778/2015, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК КУЕНТИН ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.2.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 997/23.07.2015г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което на „К.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, хотел „М.”, представлявано от управителя Д.Д.Д., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 25.3.2016г.
70 АНД No 365/2016, III състав По УБДХ МВР,ОД НА МВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Г.К.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.3.2016г.
Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.6, ал.1, буква „А” от УБДХ, съдът Р Е Ш И : № 108 ПРИЗНАВА Г.К.Д. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, за ВИНОВЕН в това, че на 18 март 2016г., около 15.30 часа в с.Р. ул.А., в ресторанта на хотел „Г. Б.”, е нанесъл удари с ръка по лицето на И.В.В. от гр.Н., област Смолян, като му е отправил закани и заплахи, с които действия изразени в сбИ.е на обществено място, същият е показал оскърбително отношение и държание към гражданите, с което е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, поради което на основание чл.6, ал.1, б.”а”, вр. чл.1, ал.1, т.2 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа от неговото постановяване пред Бургаския окръжен съд, за което нарушителят да се счита редовно уведомен.
Г.К.Д.
Мотиви от 24.3.2016г.
В законна сила от 25.3.2016г.
71 ЧНД No 374/2016, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 26.3.2016г.
Прочетох протокола и с подписа си удостоверявам, че показанията ми са записани правилно. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.
В законна сила от 26.3.2016г.
72 ЧНД No 375/2016, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 26.3.2016г.
Прочетох протокола и с подписа си удостоверявам, че показанията ми са записани правилно. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.
В законна сила от 26.3.2016г.
73 ЧНД No 376/2016, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 26.3.2016г.
Прочетох протокола и с подписа си удостоверявам, че показанията ми са записани правилно. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.
В законна сила от 26.3.2016г.
74 ЧНД No 377/2016, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 26.3.2016г.
Прочетох протокола и с подписа си удостоверявам, че показанията ми са записани правилно. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.
В законна сила от 26.3.2016г.
75 НОХД No 65/2016, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.Я. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 65/2016 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев– прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.В.Я. със защитник адв.А.Ж. споразумение, съгласно което: Подсъдимият И.В.Я., роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** понастоящем в Затвора- гр.Бургас, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.11.2015г., около 01.05 часа в гр.Несебър по ул.”*****************» управлявал МПС – товарен автомобил марка „Рено”, модел „Експрес” с ДК№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.61/две цяло шестдесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №1076//2015 год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор, или затворническо общежитие от закрит тип, на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия И.В.Я. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 20 /ДВАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Я. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. Подсъдимият притежава свидетелство за правоуправление на МПС, което е отнето при съставяне на акта за административно нарушение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.В.Я. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Несебърския районен съд направените по делото разноски в размер на 35.88 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 65/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията на същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо И.В.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.В.Я.
В законна сила от 28.3.2016г.
76 НОХД No 380/2016, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.П.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 28.3.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 380/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Т.П.Т.- ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Дългопол, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, средно образование, без трудов договор, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.03.2016г. около 22 часа и 50 минути в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, до спирка Палма, срещу хотел Централ, в посока гр. Свети Влас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил ВАЗ 2107 с регистрационен № А5424ВК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,02 (две цяло нула две) на хиляда, установено по надлежният ред, с техническо средство Дрегер 7510, с фабричен №ARDN 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 55, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия Т.П.Т. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Т.П.Т. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 20.03.2016 г. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Т.П.Т. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „глоба” След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 380/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Т.П.Т. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Т.П.Т.
В законна сила от 28.3.2016г.
77 НОХД No 381/2016, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.С.З. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 28.3.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 381/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова- прокурор в Районна прокуратура- Несебър, адв. П.Ч. ***- упълномощен защитник на обвиняемия Ю.С.З., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Ю.С.З. - роден на ***г*** с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, турчин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, приемчик в склад на „Водолей 13„ ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2016г. около 01,35 часа в КК „Слънчев бряг“ общ.Несебър, на главната алея до хотел „Свежест”, в посока хотел „Перла“- хотел „Смолян“, управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка „Нисан Алмера“ с рег. № Т 4427 КТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,36 /едно цяло и тридесет и шест/ промила, установено по надлежния ред, съгласно „Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства“, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с № ARDN 0065, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Ю.С.З. предвиденото кумулативно по – леко наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК на обвиняемия З. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия Ю.С.З. е било отнето по административен ред, считано от 25.03.2016 година. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 381/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия З. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо Ю.С.З. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Ю.С.З.
В законна сила от 28.3.2016г.
78 АНД No 1864/2015, V състав По ЗД по пътищата М.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 303 от 21.02.2013г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на М.И.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.100, ал.2, предл.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 29.3.2016г.
79 АНД No 20/2016, I състав Административни дела РАДИАНС ООД   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.2.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02025225/09.10.2015г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда"-Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „Р." ЕООД, ЕИК ........, седалище и адрес на управление:***, представлявано С.Г.У. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02025225/09.10.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.3.2016г.
80 АНД No 111/2016, V състав По ЗД по пътищата М.Г.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.3.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003418 от 29.12.2015г. на Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Г.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за извършено нарушение по чл.102 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 29.3.2016г.
81 НОХД No 382/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.И.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 29.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 382/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитър Илиев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.И. А. със защитник адв.П.П. *** споразумение, съгласно което подсъдимият А.И. А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, медицински секретар, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.03.2016г., около 22.30ч. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, до супермаркет „Младост”, в посока бензиностанция „Дамянов”, управлявал МПС марка ”Форд фокус”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,44 на хиляда /едно цяло четиридесет и четири на хиляда/, установено по надлежния ред чрез Протокол за химическа експертиза № 214/21.03.2016год на БНТЛ при ОДМВР Бургас, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства и не са налице основанията за прекратяване на наказателното производство, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.53, ал. 3 от НК, на подсъдимия А.И. А. по-лекото предвидено наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия А.И.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на изземване на СУМПС по административен ред – 18.03.2016г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.И.А. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 31.60 лв. (тридесет и един лева и шестдесет стотинки), представляващи направените по делото разноски за този подсъдим. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 382/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.И.А.
В законна сила от 29.3.2016г.
82 НОХД No 383/2016, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №383/2016г. по описа на РС- гр.Несебър между Г. Русев- прокурор в РП- Несебър, адв.А. в качеството му на защитник на подсъдимия К.Г.С. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К.Г.С.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, общ работник на зеленчукова борса в гр.в., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2016 г., около 21.30 часа, в с. Гюльовца, общ.Несебър, на главен път 3-906, в лек автомобил Мерцедес с peг. № В4568 РК, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/и чл. 1 и сл. от "Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП", вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. Приложение № 1 от "Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък 1 - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", съгласно Приложение №1, както следва: обект 1- канабис с нето тегло 3,439 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 7,80%, на стойност 20,63 лева; обект 2- канабис с нето тегло 1,522 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 9,00%, на стойност 9,13 лева; обект 3- канабис с нето тегло 1,773 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 5,30%, на стойност 10,63 лева; обект 4- 3,4- метилендиоксиметамфетамин (МДМА) и метамфетамин, с нето тегло 0,016 грама, със съдържание на активен компонент 70,00% MDMA и 3% метамфетамин, на стойност 0,40 лева, всички обекти на обща стойност 40,79 лв. /четиридесет лева и седемдесет и девет стотинки/, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/ 29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на осн.чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия К.Г.С. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева. ОТНЕМА, на основание чл. 354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи опаковките, в които са се намирали накротичните вещества, както и неизразходената част от наркотичните вещества, които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на настоящото определение. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.Г.С. с посочена по- горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър, сумата в размер на 109,53 лв. (сто и девет лева и петдесет и три стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №383/2016 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
К.Г.С.
В законна сила от 29.3.2016г.
83 НОХД No 384/2016, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Г.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 29.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 384/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Т.Г.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че около 00.15ч. на 20.03.2016г. по третокласен път №9061 до к-с"Съни Дей- 5" , общ.Несебър, в посока от с.Тънково към главен път 1-9, управлявал МПС- л.а. "Фолксваген Голф 3" с рег.№ А 3514 КМ, собственост на Я.Б.М. от гр.К., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,68/ едно цяло шестдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред /взета кръв за анализ и изготвена химическа експертиза - протокол № 212/21.03.2016г. на БНТЛ-ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1,вр. Чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2. от ЗИНЗС, първоначален «строг» режим за изтърпяване на наказанието, в Затвор или в затворническо общежитие от «закрит» тип. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Т.Г.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 343б, ал. 1 от Н,К вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.3 от НК, на обвиняемия Т.Г.С. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Т.Г.С. е било отнето по административен ред, считано от 20.03.2016 год. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Т.Г.С. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 31,60 лв. (тридесет и един лева и шестдесет стотинки), представляващи направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 384/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.Г.С.
В законна сила от 29.3.2016г.
84 НОХД No 385/2016, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 29.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 385/2016г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.С.К., роден на ***г***, циганин, български гражданин, живее на съпружески начала, начално образование, безработен, осъждан, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 17.10.2014г., около 16,40ч., в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, пред сградата на Община Несебър, посредством нанасяне на удари с острата част на брадва по главата, причинил на С.Д.К. ***, средна телесна повреда, изразяваща се в две разкъсно-контузни рани на главата, счупване на черепа с лека мозъчна контузия, наложила и оперативна интервенция, довели до разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за срок от ТРИ ГОДИНИ- по 100 /сто/ часа за всяка календарна година. ОТНЕМА на основание чл.112, ал.1 от НПК, в полза на Държавата веществените доказателства: Един брой бял хартиен плик с №А 0236/17.10.2014г., с Обект №1- съсиреци кръв, приложен като л.63 от материалите по досъдебното производство, които да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия И.С.К. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 90,00 лв. (деветдесет) лева, представляващи направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №385/2016г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.С.К.
В законна сила от 29.3.2016г.
85 НОХД No 389/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Т.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 29.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 389/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.Т.С. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което Е.Т.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на на 21.03.2016г. около 16.00 часа на път III – 9061 до база „Перота“ посока на движение с. Тънково - КК"Слънчев бряг",общ.Несебър, управлявал МПС- л.а."Фолксваген Голф" с рег.№ ..... без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП№ 15-0304-003474 от 30.12.2015г., издадено от Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 10.02.2015г., връчено лично на извършителя, поради което и на основание чл.343в.ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален „Строг” режим. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Е.Т.С. кумулативно предвиденото в чл.343в, ал.2 от НК по-леко наказание „Глоба”. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 389/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Е.Т.С.
В законна сила от 29.3.2016г.
86 АНД No 802/2015, VI състав Административни дела ВИСТА БИЛДИНГ ГРУП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-02025239 от 29.06.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „В.Б.Г.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 30.3.2016
Наказателно дело № 89/2016
В законна сила от 30.3.2016г.
87 АНД No 1321/2015, VI състав По ЗУТ Д.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.12.2015г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18 от 17.08.2015г., издадено от кмета на Община Несебър, с което на Д.Т.Т., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 232, ал. 2 от ЗУТ е наложено наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2016
Наказателно дело № 97/2016
ОСТАВЯ в сила Решение № 436/14.12.2015г. постановено по НАХД № 1321/2015г. на Районен съд – Несебър.
В законна сила от 30.3.2016г.
88 АНД No 22/2016, I състав Административни дела БОЗ 2012 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.3.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-000060/10.09.2015г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда"-Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „Б.2." ЕООД, със седалище и адрес на управление *** с ЕИК : ******** представлявано от Х.М.Х., ЕГН **********, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв. като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000060/10.09.2015г.на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”/ДИТ/, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.3.2016г.
89 АНД No 28/2016, IV състав Административни дела К.М. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.2.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000203/02.11.2015 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на ЕТ „К.М.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представляван от К.М.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 500 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
В законна сила от 30.3.2016г.
90 НОХД No 392/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Н.Т. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 30.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 392/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Димитър Илиев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. ***- надлежно упълномощен и подсъдимият А.Н.Т., съгласно което: Подсъдимият А.Н.Т., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, пенсионер, женен, с адрес:***, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2016г., около 20.25ч. в гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, по улица „********“, срещу хотел „***********“, в посока ресторант „******“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка ”Мерцедес”, с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,34 на хиляда /едно цяло тридесет и четири на хиляда/, установено по надлежния ред, чрез Протокол за химическа експертиза № 225 /25.03.2016год на БНТЛ при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, както и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 200 /двеста/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на подсъдимия Т. наказание „Лишаване от свобода” да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А.Н.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Н.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 31.60 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 392/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Н.Т. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
А.Н.Т.
В законна сила от 30.3.2016г.
91 НОХД No 395/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.М.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 30.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 395/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова - прокурор в РП- Несебър, защитникът на обвиняемия – адв.А.Ж. и обвиняемият Р.М.Д., съгласно което: ПРИЗНАВА Р. М. Д., роден на *** год. в с.Руен, с адрес: ***, ***************, турчин, български гражданин, осъждан, неженен, неучащ, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.09.2015 година, около 00,30 часа, в гр.Несебър, обл.Бургас, срещу заведение „Р.“ в посока с.Равда- гр.Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, управлява без да притежава съответното свидетелство за управление, моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ“ модел „523“ с рег.№ *******, собственост на „*****************, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 14-0304-000476 от 28.04.2014 година издаден от Началник РУП-Несебър, влязло в законна сила, считано от 21.11.2014 година за същото деяние /управление на МПС без съответното свидетелство/, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.4, вр.чл.2, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.Б, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, ***************, с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице с пеР.дичност два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ; - „Задължителни пеР.дични срещи с пробационен служител” за срок ШЕСТ МЕСЕЦА; - „Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 395/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Р.М.Д. мярка за неотклонение „ПОД НАДЗОР НА ИНСПЕКТОР ПРИ ДПС ИЛИ ЧЛЕНА НА МКБМППМНП” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Р.М.Д.
В законна сила от 30.3.2016г.
92 НОХД No 397/2016, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.П.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 30.3.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 397/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. Я.Н. ***- упълномощен защитник на обвиняемия К.П.К., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА К.П.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, ресторантьор, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2016г. около 01,30 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас на провлака в посока от Стария град към новия град Несебър, управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка „Мерцедес“ с рег.№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,79/ едно седемдесет и девет/ промила, установено по надлежния ред с Химическа експертиза –протокол № 213/21.03.2016 година на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ / ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия К.П.К. кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал. 1 НК по-леко наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр.чл.343Б, ал.1 от НК на обвиняемия К.П.К. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия К.К. е било отнето по административен ред, считано от 21.03.2016г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия К.П.К. да заплати в полза на Държавата по сметката на РС - Несебър сумата в размер на 31.60 лв. /тридесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща направените по досъдебното производство разноски. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 397/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо К.П.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.П.К.
В законна сила от 30.3.2016г.
93 АНД No 27/2016, V състав Административни дела ИМПЕРИАЛ-5 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.3.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025066 от 09.10.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на основание чл.82, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ във връзка с чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, на „И.” ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А.Е.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.70, ал.1 от ЗНЗ, като НАМАЛЯВА санкцията на 2000 /две хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 31.3.2016г.