РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2013г. до 31.7.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1156/2011, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК Т. С. ЕАД С.М.Ц. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Т.С.” ЕАД с ***, представлявано от изп.директор Стоян Петров Цветанов, чрез проц.представител Е.Д. за приемане за установено по отношение на С.М.Ц. с ЕГН – ********** ***, че съществува вземането по ч.гр.д. № 8751/09г. по описа на РС-София за сумата от общо 10774,60лв., от които 7076,88лв., представляващи стойността на доставена и консумирана топлинна енергия за периода от м.05.2000г. до м.04.2008г. и сумата от 3697,72лв., презставляващи лихва за забавено плащане върху главницата за периода от 01.07.2000г. до 23.07.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 14.08.2009г.-датата на депозиране на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумите.  РЕШЕНИЕТО, подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.7.2013г.
2 НАХД No 79/2013, VI състав По ЗД по пътищата К.Р.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4299/03.12.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (КЗ) е наложено на К.Р.Ф. с ЕГН **********, с адрес:***, административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, за това, че на 12.11.2012 г. около 15.50 часа на главен път 1-9 Е 87, 205 км., кръстовище Несебър, в посока Бургас, е управлявал МПС- товарен автомобил „Ивеко” с рег. № СН 99 16 СА, без да представя валидна застраховка „Гражданска отговорност”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 1.7.2013г.
3 НАХД No 124/2013, VI състав По ЗГ и ЗЛОД В.И.М. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 10.6.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1147/18.01.2013 г. на директора на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 266, ал.1 от Закона за горите (ЗГ) е наложено на В.И.М. с ЕГН **********,***, административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева за нарушение по чл. 213, т.2 от ЗГ, за това, че на 07.08.2012 г. на територията на ТП ДЛС Несебър, в с. Тънково, в дома си е съхранявал 10 куб.м. дърва за огрев от дъб и цер, без превозен билет.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 1.7.2013г.
4 НОХД No 297/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Х.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 13.6.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Х.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, работник в автомивка, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2006г. за времето от 08.00 часа до 15.00 часа, в гр.Свети Влас, общ. Несебър, през отворен прозорец от стая, находяща се в квартал „Р. № .., приземен етаж, отнел чужди движими вещи - сумата от 1000 лева /хиляда лева/ от владението на В.Н. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание – пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Г.Х.Д.
Мотиви от 17.6.2013г.
В законна сила от 1.7.2013г.
5 НАХД No 335/2013, IV състав По ЗД по пътищата М.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.6.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 106/27.03.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.55, ал.4 вр. ал.1 от ЗМВР, на основание чл.270, ал.1 от същия закон, на М.С.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.      
В законна сила от 1.7.2013г.
6 НАХД No 363/2013, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Я.Я. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.6.2013г.
ПРИЗНАВА С.Я.Я., родена на ***г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, български гражданин, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 22.08.2012 г. в гр.Свети Влас, общ.Н., съставила неистински частни документи, както следва: молба за назначаване на длъжност „аниматор" в ЕТ „Ф-* С.П." - гр.Н. от 05.06.2012 г. от името на лицето Д.М.Л. от гр.П., автобиография от 05.06.2012 г. от името на лицето Д.М.Л. от гр.П., молба от името на лицето Д.М.Л. от гр.П. до управителя на ЕТ „Ф-* С.П." - гр.Н. за прекратяване на трудово правоотношение от 20.07.2012 г., разчетно-платежна ведомост за периода месец юни 2012 г. и разчетно-платежна ведомост за периода месец юли 2012 г. и на 24.08.2012 г. ги употребила, като ги представила пред Дирекция „Инспекция по труда" - гр.Бургас, за да докаже, че е прекратено трудовото правоотношение на лицето Д.М.Л. от гр.П. с ЕТ „Ф-* С.П." - гр.Н. - престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.308, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК С.Я.Я. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 85,40 лева /осемдесет и пет лева и четиридесет стотински/, представляващи направени разноски в хода на досъдебното производство.  Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- Бургас.  
С.Я.Я.
Мотиви от 17.6.2013г.
В законна сила от 1.7.2013г.
7 ЧНД No 437/2013, VI състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 5.6.2013г.
Оставя без уважение ПОТВЪРЖДАВА постановление от 08.04.2013 г. на РП- Несебър за прекратяване на досъдебно производство № 14-1813/2012 г. по описа на РУП- Несебър, водено срещу виновното лице за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК.  Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 1.7.2013г.
8 Гражданско дело No 47/2012, I състав Други дела Б. С. И. Т. АД ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА А,А1 В КАК "РОМАНТИКА"-ГР. ОБЗОР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 27.5.2013г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията, постановени по т.от трета до девета включително от протокола от проведеното общо събрание на 22.08.2011 г. на Общото събрание, проведено на 05.12.2011г., на ЕС на сграда № 2 /В, В1/, находяща се в жилищен комплекс, построен в имот с идентификатор К.Б. /Курортно-апартаментен комплекс „Р.” ,жилищна група в УПИ *****, кв.6, ***** / по кадастралната карта на гр.О., община Несебър, а именно: по т.3/Избор на контролен съвет на блок А, А1, КАК”Р.”, гр.О./ с което Решение за членове на Контролния съвет от трима души са избрани И.М., В.П. и А.К.; по т.4 /Обсъждани и приемане на правилник за вътрешния ред/ с което решение е приет Правилник за вътрешния ред; по т.5 / Приемане на решение за откриване на разплащателна сметка и упълномощаване на лице, което да оперира с нея за обезпечаване нуждите на ЕС/ с което решение е прието да се открие банкова сметка ***, а да се оперира с нея се упълномощава управителя М.Н.; по т.6 / Обсъждане и формиране на бюджет за сезон 2012/ с което Решение е прието да се формира бюджет за 2012г. на основа на таксите, събирани от 2011г. от управляващата фирма, формирала бюджета за сезон 2011г.; по т.7 /Определяне на таксите за поддръжка, управление, издръжка и реда за разпределение на разходите за общите части на комплекса. Срокове и методи на плащане/ с което решение е прието в разплащателната сметка на ЕС да се внася такса в размер на 11.29 евро без ДДС за кв.м., без да се взема предвид инфлацията, в срок до 31.012012г.; по т.8 /Утвърждаване реда за приемане на условията и подписване на договора с управляващата фирма/ с което Решение е прието да се подпише за период от една година договор с управляващата до сега фирма до 25.12.2011г.В случай, че не по вина на управителя на ЕС не се подпише такъв договор, при същите условия да се подпише договор с друга фирма и по т.9 /Разни/ с което Решение е прието да се компенсират разходите по организацията на събранието, след като от КС бъдат разгледани и одобрени разходните документи.    Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 2.7.2013г.
9 НОХД No 1019/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.В.Х. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 9.4.2012г.
ПРИЗНАВА Т.В.Х., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, управител на фирма, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 04.08.2011г., около 21.47 часа в гр.***, общ. Несебър, по ул. «***», управлявал лек автомобил «***» с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.26 на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-медицинска експертиза № 444/2011г., поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл.343б, ал.1 от НК.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.  
Т.В.Х.
Мотиви от 27.12.2012г.
В законна сила от 2.7.2013г.
10 НАХД No 1029/2012, II състав По ЗД по пътищата Н.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2012г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 3337/31.08.2012г. на Началника на РУП-Несебър в частта, с която на Н.Г.Н. с ЕГН – *********** *** за деяние извършено на 02.08.2012г. на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000лв. и дванадесет месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на първото административно наказание на глоба в размер на 500лв..  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3337/31.08.2012г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 2.7.2013г.
11 НОХД No 489/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Л.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 2.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 489/2013г. по описа на РС-Несебър, а именно: а именно: подсъдимия Л. Д. К., неговия защитник адв.П.П. и прокурор Георги Русев, както следва:  Подсъдимият Л.Д. К.- роден на ***г. в гр.Лутън, Великобритания, живущ ***, с паспорт № ***, издаден на ***., вадиден до *** година, гражданин на Великобритания, самоосигуряващо се лице във Великобритания, неосъждан, неженен, със средно образование, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2013, около 01.15 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургаска, на главната алея до хотел „***” в посока гр.Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег.№ *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.71 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер с №7410+ с № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Л.Д. К. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият Л.Д. К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 09.06.2013 год.  ОСЪЖДА подсъдимия Л.Д. К. да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 30.00 лева, представляваща разноски по делото за преводач.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 489/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Л.Д. К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът, по молбата на подсъдимия Л.Д. К. за наложената в предходното съдебно заседание глоба намира следното: В молбата се твърди, че призовката е била на български език и подсъдимият не е разбирал нейното съдържание, поради което не се е явил в съдебното заседание. Този довод съдът намира за неоснователен доколкото върху приложения по делото отрязък от призовка изрично е отразено, че подсъдимият е запознат със съдържанието на призовката, като преводът е извършен от лицето Ж. Н.К.. Ето защо, съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на подсъдимия Л.Д. К. за отмяна на наложената с протоколно определение от 24.06.2013г. глоба в размер на 300.00 лева.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
К.Л.Д.
В законна сила от 2.7.2013г.
12 НОХД No 539/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 2.7.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 539/2013г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г.Р. – прокурор в РП-Несебър и адв.П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия К.А.Н. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА К.А.Н. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, неосъждан, средно образование, барман в хотел „Амфибия”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2013г., около 23.50 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, пред алеята на х-л „Хризантема”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. с приложение №1 от ЗКНВП, а именно - коноп смесен с тютюн с общо нетно тегло 1.132 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 2.80% теглови процента на обща стойност 0.79лв., и метамфетамин със съдържание на основното вещество 5.00% и с тегло 0.088 грама на стойност 2.20лв., на обща стойност 2.99лв. определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 год. на МС на Р България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. чл.54, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Глоба” в размер на 600 лева /шестотин лева/.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – два броя хартиени опаковки, които след влизане на споразумението в сила да се унищожат.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.А.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 69,40 лева (шестдесет и девет лева и четиридесет стотинки), представляващи направени по делото разноски.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 539/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.А.Н. мярка за  
К.А.Н.
В законна сила от 2.7.2013г.
13 Гражданско дело No 228/2012, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК Т. Р. Б. ЕООД Д.Т. ООД Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Т.Р.Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „***”, № 5а, ет.3, представлявано от Станислав Методиев Владимиров, против „ДИА ТРАВЕЛ” ООД, ЕИК 102607570, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, х. „Явор”, представлявано от И. Д. А. и Д. А.А., възлизащо на сумата от 323,51 лв. /триста двадесет и три лева и петдесет и една стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане на главница по фактура № 2912/30.01.2009 г., издадена за сумата от 1079,63 лв., дължима за периода от 31.01.2009 г. до 21.10.2011 г., за което е издадена Заповед № 1227/22.12.2011 г., по ч.гр.д. № 1384/2011 г. по описа на РС- Несебър, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 323,96 лв.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Т.Р.Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „***”, № 5а, ет.3, представлявано от С.М. В.. против „ДИА Т. ООД, ЕИК 1.... със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, х. „Явор”, представлявано от И.Д.А. и Д.А. А.в, възлизащо на сумата от 1749,30 лв. /хиляда седемстотин четиридесет и девет лева и тридесет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане на главница по фактура № 2913/30.01.2009 г., издадена за сумата от 5837 лв., дължима за периода от 31.01.2009 г. до 21.10.2011 г., за което е издадена Заповед № 1227/22.12.2011 г., по ч.гр.д. № 1384/2011 г. по описа на РС- Несебър, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 1751,69 лв.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Т.Р.Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „***”, № 5а, ет.3, представлявано от С... М.. В... против „ДИА Т.” ООД, ЕИК 1....., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, х. „Явор”, представлявано от Иванка Димитрова Атанасова и Димитър Ангелов Атанасов, възлизащо на сумата от 388,51 лв. /триста осемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане на главница по фактура № 3997/30.09.2009 г., издадена за сумата от 1811,88 лв., дължима за периода от 01.10.2009 г. до 21.10.2011 г., за което е издадена Заповед № 1227/22.12.2011 г., по ч.гр.д. № 1384/2011 г. по описа на РС- Несебър, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 389,07 лв.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Т.Р.Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „***”, № 5а, ет.3, представлявано от С. М.. В.в, против „ДИА Т.” ООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, х. „Явор”, представлявано от Иванка Димитрова Атанасова и Д. А. Ат., възлизащо на сумата от 231,46 лв. /двеста тридесет и един лев и четиридесет и шест стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане на главница по фактура № 3998/30.09.2009 г., издадена за сумата от 1079,63 лв., дължима за периода от 01.10.2009 г. до 21.10.2011 г., за което е издадена Заповед № 1227/22.12.2011 г., по ч.гр.д. № 1384/2011 г. по описа на РС- Несебър, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 231,80 лв.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на „Т.Р.Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „***”, № 5а, ет.3, представлявано от С. М.В. против „ДИА Т.” ООД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, х. „Явор”, представлявано от И.Димитрова А. и Д.А. А., в размер на законната лихва върху сумата от 9808,14 лв. /девет хиляди осемстотин и осем лева и четиринадесет стотинки/, считано от 21.12.2011 г. до 16.01.2012 г., за което е издадена Заповед № 1227/22.12.2011 г., по ч.гр.д. № 1384/2011 г. по описа на РС- Несебър  ОСЪЖДА „ДИА Т.Л” ООД, ЕИК 102607570, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, х. „Явор”, представлявано от И. Д. А.и Д. А. А., да заплати на „Т.Р.Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „***”, № 5а, ет.3, представлявано от С. М. В., сумата от 414,35 лв. /четиристотин и четиринадесет лева и тридесет и пет стотинки/, представляваща направени разноски по настоящото производство съобразно уважената част.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 3.7.2013г.
14 НАХД No 556/2012, I състав Административни дела ТЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.11.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-6-ДНСК-218/22.06.2012г на Зам. н-к на ДНСК – София, с което на жалбоподателя“ТЕСТ КОНСУЛТИНГ”ООД, ЕИК : ***, със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, ул.”***” №3, с управител Н.И.Д. е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 1000/ хиляда/ лв. на основание чл.237, ал.1, т.2 и чл.239, ал.1, т.2 от ЗУТ  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.7.2013г.
15 НОХД No 1066/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.К. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 29.4.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.В.К.- роден на *** г. в гр.З., живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, средно образование, кредитен консултант в „И.К.”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2012 г., около 06.30 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, по главната алея в близост до комплекс „с.ф.”, в посока гр. С.Ф., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „ф. п.” с ДК № ........ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест „Дрегер 7410+”, с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 във вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   - Задължителни периодично срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.   - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК, подсъдимият В.В.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като ЗАЧИТА времето през което на същия е било отнето свидетелството за управление, считано от 11.08.2012г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият В.В.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.    
В.В.К.
Мотиви от 17.5.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
16 НАХД No 1085/2012, V състав Административни дела Д.ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.2.2013г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203052 от 20.08.2012г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.4.., ал.3 от КТ, на „Д.2.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С., район С., ул.”Б.Х.” № .., представлявано от управителя О.М.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в ..-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 3.7.2013г.
17 НЧХД No 336/2013, V състав НЧХД С.З.Н. М.Д.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 17.6.2013г.
 ПРИЗНАВА М.Д.К., роден на *** година в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, със средно специално образование, месторабота- БКС при Община Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2013г. в смесения магазин в с.Г., общ.Несебър, обл.Бургас, нанесъл побой на С.З.Н. ***, в резултат на което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на ляв клепач и травматичен оток на пръсти на дясна ръка, довели до временно разстройство на здравето му, неопасно за живота – престъпление по чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност подсъдимия К. и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.  ОСЪЖДА М.Д.К., с ЕГН **********,*** да заплати на С.З.Н. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените на тъжителя Н. неимуществени вреди, изразяващи се в болка и страдание, вследствие деятелността на подсъдимия К., като ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя иск с правно основание чл.45 от ЗЗД над уважения размер от 300 лева до претендирания такъв от 3000 /три хиляди/ лева, като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявения от С.З.Н., с ЕГН ********** *** против М.Д.К. с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за причинени на тъжителя Н. имуществени вреди в размер на 45.00 /четиридесет и пет/ лева, представляващи стойността на счупеното стъкло на личния автомобил на тъжителя, като неоснователен.  ОСЪЖДА М.Д.К., с ЕГН **********,*** да заплати на С.З.Н. с ЕГН ********** ***, сумата общо в размер на 312.00 /триста и дванадесет/ лева, представляващи заплатени по делото разноски.  ОСЪЖДА М.Д.К., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 12.00 /дванадесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважената част на предявения граждански иск.   ПРИСЪДАТА може да се обжалва в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
М.Д.К.
Мотиви от 18.6.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
18 ЧНД No 377/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.6.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл..., ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Г.Д.П. с ЕГН **********, по НОХД № .../2009 г. на РС- Несебър, НОХД № .../2010 г. на РС- Бургас, НОХД № ..../2009 г. на РС- Бургас, НОХД № ../2010 г. на РС- Несебър, НОХД № ../2010 г. на РС- Несебър, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.  УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание с ?, а именно с пет месеца, или П. следва да изтърпи общо наказание- ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.  ПРИСПАДА, на основание чл..., ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнение наказанието по НОХД № .../2008 г. по описа на РС- Несебър, като ПРИСПАДА изпълнението на наказанието като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл..., ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Г.Д.П., ЕГН **********, по НОХД № .../2013 г. и НОХД № .../2012 г., двете по описа на РС- Несебър, а именно- ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, които следва да бъдат изтърпени при първоначален „Строг” режим в затвор.  ПРИСПАДА, на основание чл..., ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, времето, през което П. е търпял наказанието по НОХД № .../2012 г. по описа на РС- Несебър, както и времето, през което е бил задържан под стража по НОХД № .../2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
Г.Д.П.
В законна сила от 4.7.2013г.
19 НОХД No 545/2012, I състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.И.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 20.6.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Д. – роден на *** г. в гр.Сунгурларе, българин, български гражданин, живущ ***, със средно специално образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че:  -При условията на продължавано престъпление:   На 06.07.20..г., около 13.00 часа, пред обменно бюро в гр.Н., ул.”М.” № .., стопанисвано от „П.А.Д.- 999” ЕООД с управител А.И.Д., с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у лицето Н.Т.Т. от Русия, като за дадената му от нея сума от 100 (сто) евро, вместо равняващата им се стойност в български лева по курса за деня на БНБ, й дал две банкноти с номинал от по 100 (сто) лева, които са изтеглени от обръщение със Закон за деноминация на лева в сила от 05.07.1999г., и с това й причинил имотна вреда в размер на 100 (сто) евро, равняващи се на сумата от 195.58 лева (сто деветдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки);  На 06.07.20..г., около 13.00 часа, пред обменно бюро в гр.Н., ул.”М.” № .., стопанисвано от „П.А.Д.- 999” ЕООД с управител А.И.Д., с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у лицето Л.В.Д. от Русия, като за дадената му от нея сума от 50 (петдесет) евро, вместо равняващата им се стойност в български лева по курса за деня на БНБ, й дал една банкнота с номинал от 100 (сто) лева, която е изтеглена от обръщение със Закон за деноминация на лева в сила от 05.07.1999г., и с това й причинил имотна вреда в размер на 50 (петдесет) евро, равняващи се на сумата от 97.79 лева (деветдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки);  На 06.07.20..г., около 13.00 часа, пред обменно бюро в гр.Н., ул.”М.” № .., стопанисвано от „П.А.Д.- 999” ЕООД с управител А.И.Д., с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у лицето Л. Б.К. от Русия, като за дадената му от нея сума от 100 (сто) евро и 100 (сто) щатски долара, вместо равняващата им се стойност в български лева по курса за деня на БНБ, й дал три банкноти с номинал от по 100 (сто) лева и една банкнота с номинал 50 лева (петдесет) лева, изтеглени от обръщение със Закон за деноминация на лева в сила от 05.07.1999г., и с това й причинил имотна вреда в размер на 100 (сто) евро и 100 (сто) щатски долара, равняващи се на сумата от 332.17 лева (триста тридесет и два лева и седемнадесет стотинки)- престъпление по чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.  На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, веществените доказателства, послужили за извършването на престъплението, а именно – един брой банкнота с номинал от 100 лева, сериен № АГ 2873148, емисия 1991; един брой банкнота с номинал от 100 лева, сериен № БВ 4720386, емисия 1993; един брой банкнота с номинал 100 лева, сериен № АК 2295875, емисия 1991; един брой банкнота с номинал 100 лева, сериен № АМ 6756807, емисия 1991; един брой банкнота с номинал 100 лева, сериен номер АЕ 6019266, емисия 1991; един брой банкнота с номинал 100 лева, сериен № АЕ 8433913, емисия 1991; един брой банкнота с номинал 50 лева, сериен № АИ 7247596, емисия 1992, ОТНЕМА в полза на Държавата, които след влизане на присъдата в законна сила да се изпратят на Българска народна банка.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.      
А.И.Д.
Мотиви от 3.7.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
20 НАХД No 925/2012, IV състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.6.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 191/23.07.2012 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.24, ал.2, т.7 от Закона за частната охранителна дейност, на основание чл.45 от същия закон, на Т.Н.Т., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.  
В законна сила от 5.7.2013г.
21 НАХД No 125/2013, V състав Административни дела ПЪНДЕКСТРАЙК ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-0203357 от 15.12.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Б., с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „П.” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр.Б., ж.к.”И.”, бл..., вх.8, ет.5, ап.9, представлявано от управителя С.Е.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, за административно нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Б..    
В законна сила от 5.7.2013г.
22 НОХД No 362/2013, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Ж.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 20.6.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ж.И.- роден на ***г***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:  -В с.Кошарица, общ.Несебър, в периода месец януари 2010г. до месец октомври 2010г. включително, след като е бил осъден с Решение № ... от 08.06.2007г. по гр.дело № .../2007г. на РС- Несебър да издържа свой низходящ- дъщеря си К.А.И. с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител С.И.К. с ЕГН **********, съзнателно неизпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, като не е изплатил десет месечни вноски в размер общо на 1200 лева (хиляда и двеста лева), при размер на месечната издръжка 120 лева (сто и двадесет лева), поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен сулжител или упълномощено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ж.И. за ВИНОВЕН в това, че в с.Кошарица, общ.Несебър, в периода месец януари 2010г. до месец октомври 2010г. включително, след като е бил осъден с Решение № ... от 08.06.2007г. по гр.дело № .../2007г. на РС- Несебър да издържа свой низходящ - синът си И. А. И. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител С.И.К. с ЕГН **********, съзнателно неизпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, като не е изплатил десет месечни вноски в размер общо на 800 лева (осемстотин лева), при размер на месечната издръжка 80 лева (осемдесет лева), поради което и на основание чл.183, ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес-*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен сулжител или упълномощено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ж.И. за ВИНОВЕН в това, че в с.Кошарица, общ.Несебър, при условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила на 01.11.2010г. присъда № 716/14.10.2010г. по НОХД № .../2010г. на РС- Несебър за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, в периода месец ноември 2010г. до месец януари 2011г. включително, след като е бил осъден с Решение № ... от 08.06.2007г. по гр.дело № .../2007г. на РС- Несебър да издържа свой низходящ- дъщеря си К.А.И. с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител С.И.К. с ЕГН **********, съзнателно неизпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, като не е изплатил три месечни вноски в размер общо на 360 лева (триста и шестдесет лева), при размер на месечната издръжка 120 лева (сто и двадесет лева), поради което и на основание чл.183, ал.4, във вр. с ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, както и на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез залепване на присъдата на информационното табло на Кметство – с.Кошарица, общ.Несебър за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ж.И. за ВИНОВЕН в това, че в с.Кошарица, общ.Несебър, при условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила на 01.11.2010г. присъда № 716/14.10.2010г. по НОХД № .../2010г. на РС- Несебър за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, в периода месец ноември 2010г. до месец септември 2012г., след като е бил осъден с Решение № ... от 08.06.2007г. по гр.дело № .../2007г. на РС- Несебър да издържа свой низходящ- синът си И. А. И. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител С.И.К. с ЕГН **********, съзнателно неизпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, като не е изплатил двадесет и три месечни вноски в размер общо на 1840 лева (хиляда осемстотин и четиридесет лева), при размер на месечната издръжка 80 лева (осемдесет лева), поради което и на основание чл.183, ал.4, във вр. с ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, както и на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез залепване на присъдата на информационното табла на Кметство – с.Кошарица, общ.Несебър за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия А.Ж.И.- ЕГН ********** ОБЩО наказание по посочените по-горе осъждания измежду най-тежкото от тях, а именно ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез залепване на присъдата на информационното табло на Кметство – с.Кошарица, общ.Несебър за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното ОБЩО наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.      
А.Ж.И.
Мотиви от 3.7.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
23 НАХД No 429/2013, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПЛАНЕТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 28.5.2013г.
на осн.чл.63, ал.2 от ЗАНН съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от „П.И.Г.”АД,ЕИК:201551371, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Цариградско шосе” №357, представлявано от А.Д.И. /с адрес за кореспонденция гр.София, бул.”Цариградско шосе” №357, хотел „Монтесито”/ против Наказателно постановление № 25880/04.02.2013г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна Дирекция „Контрол на пазара”при Комисия за защита на потребителите.  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №429/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Бургас.    
В законна сила от 5.7.2013г.
24 НОХД No 495/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.7.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 495/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия С. и подсъдимият С.С.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, без образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, мобилен телефон 0894810102 за ВИНОВЕН в това, че на 10.02.2013 година, около 23.00 часа, в с.Оризаре, община Несебър, област Бургас, посока с.Гюльовца, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка “Опел”, модел ”Вектра” с ДК № ****, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му с НП №5650/2012 година на Началника на Сектор „ПП” Бургас при ОД МВР Бургас, влязло в законна сила на 22.01.2013 година/, поради което и на чл.343в, ал.2 вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, с периодичност 3 /три/ пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 160 часа /сто и шестдесет/ часа годишно за 2 /две/ поредни календарни години.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 495/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
С.С.С.
В законна сила от 5.7.2013г.
25 НОХД No 551/2013, IV състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.З.И. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 5.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 551/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Д.Т. *** и А.З.И. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА А.З.И. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование – учащ – **** – гр.София, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, на неустановена дата и място, придобил и държал до 21.00ч. на 05.08.2012год. в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър огнестрелно оръжие- 1 /един/ бр.пистолет марка „Валтер", калибър 22LR, модел „Р22”, германско заводско производство с трайно заличен фабричен номер, и боеприпаси - 9 /девет/ броя патрони калибър 22LR, марка „Ремингтон", американско заводско производство, без надлежно разрешение по смисъла на чл.76, ал.1 и ал.3, т.1 от Закона за оръжията, взривните вещества, припасите и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, поради което и на основание чл.339, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. с чл.55 ал.1, т.2, буква ”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ”ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, във вр.с ал.2, т.1, 2 и 4, предл.второ, във вр.с ал.3, т.1, във вр.с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност два пъти седмично.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца,  - включване в програми за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца.   ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”б” от НК, в полза на Държавата иззетите като веществени доказателства- 1 /един/ бр. пистолет марка „Валтер", калибър 22LR, модел „Р22” германско заводско производство с трайно заличен фабричен номер и 1бр. пълнител за същия.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.З.И. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 79.10 лв. /седемдесет и девет лева и десет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 551/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият А.З.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-1457/2012 год. по описа на РУП- Несебър спрямо А.З.И. мярка за неотклонение “Под надзор на родител”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
А.З.И.
В законна сила от 5.7.2013г.
26 НАХД No 48/2012, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.П.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.5.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН Г.П.Г. с ЕГН **********, с адрес:*** В ТОВА, ЧЕ на 29.07.2011 год., около 11.45 - 12.00 часа, на главен път І-9, около 169 км, в посока град Варна, при управление на МПС – автобус „Ивеко 50 Ц 13 В” с рег. ***, нарушил правилата за движение по пътищата – чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата, като при движение с несъобразена с пътните условия скорост, при навлизане в десен завой загубил управление над управлявания от него автобус, напуснал пътното платно в дясно, навлязъл в канавката, след което излязъл и преобърнал в ляво на пътното платно, в резултат на което причинил по непредпазливост средни телесни повреди на повече от едно лице, а именно: на Н.В.М., изразяваща се травма на няколко екстензорни /разгъващи/ мускула и сухожилия на ниво китка и длан в ляво-лезия на екстензорите 2, 3, 4 и 5 – ти пръсти на лява ръка, довела до трайно затруднение на ляв горен крайник за период повече от 30 /тридесет/ дни и на Р.С., изразяваща се в наранявания довело до трайно затруднение на движението на ляв горен крайник за повече от 30 /тридесет/ дни - престъпление по чл.343, ал.3, пр.3, б.”А”, пр.2 вр. ал.1, б.„Б”, пр.2 от НК, вр. с чл.342, ал.1, пр.3 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от ЗДвП., КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/ в полза на Държавата.  ЛИШАВА на основание чл.343г във връзка с чл.37, т.7 от НК Г.П.Г. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.П.Г. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата в размер на 298,20 лева /двеста деветдесет и осем лева и двадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.    
Г.П.Г.
Мотиви от 7.5.2012г.
В законна сила от 8.7.2013г.
27 НАХД No 690/2012, VI състав Административни дела ОМРАМ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 14.12.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-1601117/12.01.2012 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “О.” ЕООД с ЕИК ********, представлявано от управителя В.К.С., чрез адв. Д.Д.,***, офис 6, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева, за това, че на 06.08.2011 г. в курортен комплекс “С.б.”, общ. Н., в СПА- център на хотел “Ч.”, е допуснал полагане на извънреден труд от З.В.Г., Е.Р.Я. и А.В.Г., възложено със Заповед № 1/01.08.2011 г.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 8.7.2013г.
28 НАХД No 908/2012, V състав По ЗД по пътищата С.А.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3846 от 05.09.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с което на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, на С.А.П. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Б., ул.”...” № .. /чрез адв.Б.П. ***/, са наложени наказания - глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и на основание чл.175, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП, на същия са наложени наказания - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Б..  
В законна сила от 8.7.2013г.
29 НАХД No 954/2012, IV състав Административни дела ИНВЕ СТРОЙ КП ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.12.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202644/03.09.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Б., с което за нарушение на чл.5, ал.1, т.2 от Наредба № 2/22.02.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на „И.С.**”, ЕИК ********, представляван от К.С. П., против дружеството- жалбоподател, в качеството му на възложител на строителен обект „Хотелски комплекс с вилно селище. Преустройство на хотелски комплекс в жилищна сграда,, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Б..  
В законна сила от 8.7.2013г.
30 НАХД No 958/2012, II състав Административни дела ИНВЕ СТРОЙ КП ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202640/03.09.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „И.С. КП” с ЕИК - 175164018, представляван от К.С. П., против Наказателно постановление № 02-0202642/03.09.2012г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас за нарушение на на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.413, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.7.2013г.
31 НОХД No 324/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.О.М.,
Д.Т.Г.,
М.Г.П.,
О.Ш.Р.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 20.6.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.О.М. – роден на *** ***, обл. В, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец януари 2010 год. в с.П., общ.Н., в съучастие с Д.Т.Г. и М.Г.П. като съизвършител от частен дом- вила, е отнел чужди движими вещи, а именно музикална уредба с две тонколони марка „Самсунг" на стойност 66.00 лева, микровълнова печка марка „CMC", Б. на цвят на стойност 25.00 лева и кафеварка едногнездова на стойност 46.60 лева или всички вещи на обща стойност 137.60 (сто тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) лв. от владението на О.Д.Ч. *** без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.З, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл. 58а, вр. чл. 2, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2 т. 1 и 2 и т. 6, вр. ал. 3, т. 1 и т. 3 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца с периодичност два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца.  - безвъзмезден труд в полза на обществото вразмер на 150 (сто и петдесет) часа за една календарна година  ПРИЗНАВА подсъдимия О.Ш.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, завършен 7-ми клас, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че неустановена дата през месец ноември 2009 г, в с.П.,общ.Н. от частен дом - вила с басейн, в съучастие с М.Г.П., като съизвършител отнел чужди движими вещи - телевизор марка „Уотсън", 21 инча, черен на цвят на стойност 165.00 лв. от владението на О.Д.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои И ЗА ТОВА, ЧЕ  По същото време и на същото място, от частен дом- вила с басейн, в съучастие с М.Г.П., като съизвършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно музикална уредба, ведно с комплект 2 броя тонколони марка, „Самсунг” на стойност 66.00 лева, от владението на О.Д.Ч. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от извършителя причини (паднал в басейн и счупил уредбата), като предметът на престъплението възлиза общо на сумата от 231.00 лв., като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.З, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл. 58а, вр. чл. 2, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2 т. 1 и 2 и т. 6, вр. ал. 3, т. 1 и т. 3 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 (десет) месеца с периодичност два пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 (десет) месеца.  - безвъзмезден труд в полза на обществото вразмер на 100 (сто) часа за една календарна година  ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.П. – роден на *** ***, обл. В, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на повторност и продължаващо престъпление в периода от месец ноември 2009 г. до месец януари 20 Юг. на неустановена дата през месец ноември 2009 г. в с,П.,общ.Н. от частен дом - вила с басейн, в съучастие с О.Ш.Р., като съизвършител отнел чужди движими вещи - телевизор марка „Уотсън", 21 инча, черен на цвят на стойност 165,00 лв. от владението на О.Д.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. И ЗА ТОВА, ЧЕ  По същото време и на същото място от частен дом- вила с басейн, в съучастие с О.Ш.Р., като съизвършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно музикална уредба ведно с комплект 2 броя тонколони марка „Самсунг” на стойност 66.00 лева от владението на О.Д.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от извършителя причини (носещият паднал в басейн и счупил уредбата).  На неустановена дата през месец ноември 2009 г. в с.П., общ.Н., в съучастие с Д.Т.Г., като съизвършител, чрез използване на специален начин (покатерил се по дърво и метална тръба) от частен дом- двуетажна вила, отнел чужди движими вещи- телевизор марка „Фунай”, ведно с дистанционно управление, 14 инча, черен на цвят, на стойност 50.00 лв. и хладилник марка „Део" модел „FR 146-KSV"- икокс, сив на цвят, на стойност 182.00 лева или всичко вещи на обща стойност 232,00 (двеста тридесет и два) лева от владението на С.Р.С. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои И ЗА ТОВА, ЧЕ  На неустановена дата през месец януари 2010 г. в с.П., общ.Н., в съучастие с Д.Т.Г. и Б.О.М., като съизвършител, от частен дом- вила с басейн, отнел чужди движими вещи, а именно счупена музикална уредба, ведно с комплект 2 броя тонклони марка „Самсунг" на стойност 00,00 лева, микровълнова печка марка „СМС”, Б. на цвят, на стойност 25.00 лв. и кафеварка едногнездова на стойност 46.60 лв. или всички вещи на обща стойност 71.60 (седемдесет и един лев и шестдесет стотинки) лева от владението на О.Д.Ч. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като предметът на престъплението възлиза общо на сумата от 534.00 лева и случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7 вр. чл.194 , ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр.чл.28, ал.1, вр. чл. 55а, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 от НК наказанието по НОХД № 2345/2009 г. по описа на РС В в размер на 6 (шест) месеца „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.Г., роден на *** ***, обл.В, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на повторност и продължавано престъпление , в периода от месец ноември 2009 г. до месец януари 2010 г. е отнел чужди движими вещи, както следва:  На неустановена дата през месец ноември 2009 г. в с.П., общ.Н., в съучастие с М.Г.П., като съизвършител, чрез използване на специален начин (покатерил се по дърво и метална тръба) от частен дом- двуетажна вила, е отнел чужди движими вещи, както следва: телевизор марка „Фунай" в едно с дистанционно управление 14 инча, черен на цвят, на стойност 50.00 лв. и хладилник марка „Део", модел „FR 146 - KSV" на стойност 182.00 лв. или всички вещи на обща стойност 232.00 (двеста тридесет и два) лева от владението на С.Р.С. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои И  На неустановена дата, през месец януари 2010 г. в с.П., общ.Н. в съучастие с М.Г.П. и Б.О.М., като съизвършител, от частен дом- вила, е отнел чужди движими вещи, а именно музикална уредба с две тонколони марка „Самсунг" на стойност 66.00 лв., микровълнова печка марка „CMC" Б. на цвят на стойност 25.00 лв. и кафеварка едногнездова на стойност 46.60 лв., всички вещи на обща стойн
Б.О.М.
Д.Т.Г.
М.Г.П.
О.Ш.Р.
Мотиви от 2.7.2013г.
В законна сила от 8.7.2013г.
32 НОХД No 451/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 8.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 451/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.А.К. със защитник адв.П.в от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.А.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, строителен работник, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес: Курортен комплекс „Слънчев бряг”, блок „Р.”, ст.№ ... за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2013г., около 01.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до бистро „Балона”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Тигра” с рег.№ ........, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,30 промила, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.А.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият Д.А.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 03.05.2013 год.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 451/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Д.А.К.
В законна сила от 8.7.2013г.
33 Гражданско дело No 279/2013, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р.З.Ч. ЯМБОЛ ИНВЕСТ-2012 ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.6.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 279/2013 г. по описа на РС- Несебър.  ВРЪЩА исковата молба на подателя й Р.З.Ч..  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищеца за изготвянето му.  
В законна сила от 9.7.2013г.
34 НАХД No 919/2012, V състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.6.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 185 от 23.07.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на Т.Н.Т. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /адв.Ц.И. ***/, в качеството му на управител на „В.-Н.” ЕООД, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.    
В законна сила от 9.7.2013г.
35 НАХД No 923/2012, V състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.6.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 189 от 23.07.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на Т.Н.Т. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /адв.Ц.И. ***/, в качеството му на управител на „В.-Н.” ЕООД, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.24, ал.2, т.7 от ЗЧОД.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.    
В законна сила от 9.7.2013г.
36 НАХД No 927/2012, V състав Административни дела Т.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.6.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 194 от 23.07.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на Т.Н.Т. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /адв.Ц.И. ***/, в качеството му на управител на „В.-Н.” ЕООД, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.24, ал.2, т.7 от ЗЧОД.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 9.7.2013г.
37 НАХД No 205/2013, VI състав Административни дела СТОЯН ЛИПЧЕВ МАРКОВ ЕТ МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.6.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-2305980/07.12.2012 г. на Изпълнителния директор на “Главна инспекция по труда”- София, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на ЕТ “С.Л.М.” с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление: гр. н., ул. “С.” № .., представлявано от С.Л.М., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 261 от КТ, във вр. с чл.8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за това, че не е заплатил с увеличение положения през м.юни 2012 г. нощен труд от А.С.К. с ЕГН ********** на длъжност “Готвач” в бистро “С.Х.”, находящо се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, курортна зона “Д.”, вили “С.Х.”, като на основание чл. 415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1 500 лева на ..0 (сто) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 9.7.2013г.
38 НАХД No 273/2013, II състав Административни дела Х.И.Е. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.6.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 565/26.10.20..г., издадено от И.С.Г., вр.и.д. кмет на Община -Несебър, с което на Х.И.Е. с ЕГН – ********** ***, адрес за призоваване: гр.О., ул.”Ч.” № .., хотел „П.Б.” за нарушение на чл.2, ал.2 и на осн.чл.2, ал.8, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.  
В законна сила от 9.7.2013г.
39 ЧНД No 485/2013, VI състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК С.Н.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 9.7.2013г.
Уважава ОТМЕНЯ постановление от 29.05.2013 г. на Районна прокуратура- Несебър, с което е спряно ДП № 14-1566/2012 г. по описа на РУП- Несебър, пр.вх.№ 1960/2012 г. на НРП, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 9.7.2013г.
40 Гражданско дело No 225/2011, VI състав Делби В.С.З. М.С.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 6.2.2013г.
ПОСТАНОВЯВА изнасяне на ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот- апартамент, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, бл. “****” ет.3, с идент. № **** по Кадастралната карта на гр. Несебър, с площ от 44.04. кв.м., с избено помещение М-34 с площ от 10.15 кв.м., ведно с 1.25% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници: на същия етаж- имот с идент. № ****, под обекта- имот № ****, над обекта- имот № **** и имот № ****, с действителна пазарна цена 30 100 (тридесет хиляди и сто) лева, като получените от продажбата суми бъдат разпределени между съделителите: В.С.З. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Фотев” № 1, вх.2, ет.1 и М.С.М. с ЕГН **********,***, съобразно квотите им в съсобствеността, а именно по 1/2 за всеки от тях.  ОТХВЪРЛЯ иска на В.С.З. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “......., против М.С.М. с ЕГН **********,***, за заплащане на сумата от 9 707.71 лева (девет хиляди седемстотин и седем лева и седемдесет и една ст.), представляваща стойността на извършени подобрения в делбения имот с идент. № **** по Кадастралната карта на гр. Несебър, както следва: за сумата от 4 082.50 лева- КАТО ПОГАСЕН ЧРЕЗ ПРИХВАЩАНЕ с насрещното вземане на М.С.М. с ЕГН ********** за наем на същия имот, за периода 01.12.2009 г. - 19.10.2012 г., определен с решение № 396/26.03.2010 г. по гр.д. № 8473/2009 г. по описа на Районен съд- Бургас, а в останалата част до претендирания размер от 9 707.71 лева- КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.  ОСЪЖДА В.С.З. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Фотев” № 1, вх.2, ет.1, да заплати на М.С.М. с ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по делото.  ОСЪЖДА В.С.З. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Фотев” № 1, вх.2, ет.1, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 990.31 лева ( деветстотин и деветдесет лева и тридесет и една ст.), представляваща държавна такса за производството.  ОСЪЖДА М.С.М. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 602.00 (шестстотин и два) лева, представляваща държавна такса за производството.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването.      
В законна сила от 10.7.2013г.
41 Гражданско дело No 979/2012, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК К.И.П. Г.Н.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.3.2013г.
РЕШИ:    ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.Н.Д., ЕГН **********,***, дължи на К.И.П., ЕГН **********,***, сумата в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, представляваща задължение по запис на заповед от 05.09.2011г., за което е издадена Заповед № 623 от 14.08.2012 г. за изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК. по ч.гр.д. № 711/2012 г. по описа на РС- Несебър.  ОСЪЖДА Г.Н.Д., ЕГН **********,***, да заплати на К.И.П., ЕГН **********,***, сумата общо в размер на 600 лева /шестстотин лева/, представляваща заплатени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
В законна сила от 10.7.2013г.
42 Гражданско дело No 1100/2012, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.З.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.3.2013г.
Р Е Ш И:    ОТХВЪРЛЯ иска на “М.” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С., район И., ул. “К. № *, ЕИК 131468980, представлявано от А.М. и Х.П., действащи заедно, с пълномощник А.Д.А., за установяване по отношение на Т.З.Д. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Н., ул. “Х. К.” № **, ет.*, че съществува вземането по Заповед №544/19.07.2012 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 644/2012 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 364.24 лева (триста шестдесет и четири лева и двадесет и четири ст.), представляваща неизпълнено парично задължение по договор № Д1047511/13.06.2007 г., по фактури № 209843815/28.12.2010 г., № 211651707/10.01.2011 г., № 213057696/29.01.2011 г. и № 220170792/30.03.2011 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.07.2012 г. до окончателното й изплащане.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в  
В законна сила от 10.7.2013г.
43 НАХД No 43/2013, II състав Административни дела БИ ЕНД СИ ООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.4.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2305964/07.12.2012г. на Изпълнителния директор на ИА „ Главна инспекция по труда”-гр.София, с което на „Б.Е.С.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.П., р-н С., ул.”Н.П.” № .., ет.7, ап..., представлявано от управителя З.В.Ш. за нарушение на чл.153, ал.1 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.7.2013г.
44 ЧНД No 559/2013, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Ц.Л. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 10.7.2013г.
Уважава НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Н.Ц.Л. в качеството му на обвиняем по БП № 14-767/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат П.П. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.7.2013г.
45 НОХД No 561/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Ц.Л. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 10.7.2013г.
 ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 561/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемият Н.Ц.Л. и неговия защитник адв.П., съгласно което:  Обвиняемият Н.Ц.Л., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, реабилитиран, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2013 г. около 03.30 часа в гр.Несебър, пред входа на градския стадион, в посока курортен комплекс „Слънчев бряг”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Ауди”, модел „А4” с регистрационен № ........, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.21 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест, „Дрегер” 7410+ с фабричен № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, във вр. с ал.3, т.1, във вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.   -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК обвиняемия Н.Ц.Л. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият Н.Ц.Л. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 01.07.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 561/2013г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    
Н.Ц.Л.
В законна сила от 10.7.2013г.
46 НОХД No 563/2013, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 10.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 563/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.М. ***- служебен защитник на подсъдимия Д.В.Д. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.В.Д.- роден на ***г. в гр.Ямбол, с адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.01.2013 г., около 18.00 ч., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, супермаркет „Зора- Луксори”, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот- заключващо устройство на входната врата на западната фасада на супермаркет „Зора-Луксори”, отнел от владението и без съгласието на Д.Ц.Г. от гр. София, чужди движими вещи, както следва: 1бр. телевизор марка LG, черен на цвят, модел 42 PQ 3000-ZA на стойност 500 лв. (петстотин) лева.; 1бр. телевизор, марка NEO, черен на цвят, модел TF-2210 на стойност 354 лв. (триста петдесет и четири) лева.; 1бр. устройство Дигитал видео рекордер/ Digital video recorder, черно-сиво на цвят, марка HIKVISION, модел DS – 7204HVI-ST SN на стойност 200 лв. (двеста) лева.; 1бр. компютър, черно-сив на цвят с липсваща горна част на панела с надпис TAC на стойност 160 лв. (сто и шестдесет) лева.; 1бр. устройство /мобилен терминал/, сиво на цвят, марка UNITECH на стойност 1 144.80 лв. (хиляда сто четиридесет и четири лв. и осемдесет ст.), всичко на обща стойност 2 358.80 лв. (две хиляди триста петдесет и осем лева и осемдесет стотинки), собственост на „Зора-Палма” ЕООД- гр. Несебър, представлявано от Д.Ц.Г. от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите предмет на делото са възстановени до приключване на досъдебното производство, поради което и на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195, ал. 1, т.3, вр. с чл.194, ал. 1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.В.д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 245.00 лева (двеста четиридесет и пет лева), представляваща направени разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 563/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.    
Д.В.Д.
В законна сила от 10.7.2013г.
47 НАХД No 665/2012, VI състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.12.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0202988/26.06.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Б., с което на основание чл. 415в от Кодекса на труда е наложено на А.Г.Ж. с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: гр. С., ул. „Д.” № **, административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 3, вр. чл. 15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., вр. чл.16, т.1, б. “е” от Наредба № 2/22.03.2004 г., за това, че на 26.02.2012 г., в качеството на длъжностно лице- технически ръководител, провеждащ инструктажите по безопасност и здраве при работа в „***-В.” АД, е допуснал до работа на строителен обект: “А.Н.”, находящ се в УПИ І-457 в кв. 5503 по плана на курортен комплекс “С.б.”- запад, лицето Д.А.М. с ЕГН **********, извършващо поставяне на външна изолация на работната площадка на бл.3 в обекта, фасада “север”, тераса на втори етаж, без да му извърши ежедневен инструктаж.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 11.7.2013г.
48 НАХД No 1045/2012, I състав По ЗД по пътищата А.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.12.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4233/2012 от 29.10.2012 год. на Началника на РУП Несебър при ОДМВР Бургас , с което на А.С.И. , ЕГН : ********** *** е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 700 /седемстотин/ лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 7 /седем/ месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушение по чл. 5 ал.3, т.1, предл.първо от ЗДвП , както и Глоба в размер на 10 /десет/ лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 предл.второ от ЗДвП на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.второ от ЗДвП .      Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 11.7.2013г.
49 НАХД No 1050/2012, V състав По Закона за стандартизация МИЛА ЛИФТ ООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2013г.
на основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-1342 от 22.10.2012г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр.С., с което на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на „” ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр.С., ж.к.”М.*”, бл.***, вх.*, ет.*, ап.*, представлявано от В.Д.Д., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.7а, т.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /обн.ДВ, бр.33/2003г./.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 11.7.2013г.
50 НАХД No 1116/2012, V състав Административни дела МАРАК ДЕВЕЛОПМЪНТС БГ ЕООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.3.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-1511 от 20.11.2012г. на Главния директор на ГД „ИДТН” към ДАМТН – гр.София, с което на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, на „М.Д.БГ” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Б., ул.”М.” № ...., офис 1, представлявано от управителя Р.К.Е., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.7а, т.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /обн.ДВ, бр.33/2003г./.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..  
В законна сила от 11.7.2013г.
51 ЧНД No 339/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.6.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на И.С.А.-***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, осъждан, неженен, постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД № 1451/2012г. , по НОХД № 1605/2012 г и двете по описа на БРС и по НОХД № 320/2013г. на РС-Несебър , а именно : ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.  ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ години.   ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД № 2327/2012г. по описа на РС Бургас „Пробация” със средните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно в рамките на три поредни години.”да се изтърпи отделно.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната част от наказанието по НОХД № 2327/2012г. по описа на РС Бургас    Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
И.С.А.
В законна сила от 11.7.2013г.
52 ЧНД No 568/2013, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 11.7.2013г.
на основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на И.И.Н. в качеството му на обвиняем по БП № 14-807/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат С.М. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 11.7.2013г.
53 НОХД No 569/2013, VI състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.Н. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 11.7.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 569/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. Р.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия И.И.Н. и неговия защитник адв. С.М., съгласно което:  Обвиняемият И.И.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, основно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2013 г. около 19.00 часа в гр. Обзор, общ. Несебър на ул. „В.Л.” в лек автомобил „р**” с per. № ******, е държал акцизни стоки по смисъла на чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, без бандерол, какъвто се изисква по закон- 28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, на обща стойност 581.50 лева (петстотин осемдесет и един лева и петдесет стотинки), а именно: 29 кутии цигари “Karelia Slims” със съдържание на никотин 0.6 мг 100 мм на стойност 136.30 лева; 40 кутии цигари “Karelia Slims”, със съдържание никотин 0.1 мг 100 мм на стойност 188.00 лева; 38 кутии цигари “Assos Slims” със съдържание на никотин 0.5 мг 100 мм на стойност 167.20 лева; 10 кутии цигари „Karelia Ome” cъс съдържание на никотин 0.6 мг 100 мм “Superslims” на стойност 45.00 лева; 10 кутии цигари „Karelia Ome” c никотин 0.3 мг 100 мм “Superslims” на стойност 45.00 лева, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 234, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т, 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7 (седем) месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.  НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3, вр. ал. 1 от НК кумулативно предвидените в чл. 234, ал.1 от НК наказания „глоба” и “лишаване от права по чл. 37, ал.1, т.7 от НК”.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.И.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 175.79 лева (сто седемдесет и пет лева и седемдесет и девет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 569/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Н. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.И.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
И.И.Н.
В законна сила от 11.7.2013г.
54 НОХД No 570/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.М.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 11.7.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Чернаев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия П.М.М. и неговият защитник адвокат Л.А. споразумение по НОХД № 570/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА П.М.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с висше образование – специалност – съобщителна техника, неосъждан, ЕГН:**********ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2013г. около 09:50 часа в град Несебър, ж.к. „Ч.М.” – * до №** на нерегулирано кръстовище Те-образно, управлявал МПС – лек автомобил марка „ф.г.”, рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,43 (едно цяло четиридесет и три) промила, установено по надлежния ред – с Протокол за химическа експертиза № 532/02.07.2013г., издадена от специализираната химическа лаборатория в сектор БНТЛ при ОД МВР – Бургас - Престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.  НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемия П.М.М. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.М.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият П.М.М. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 01.07.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия П.М.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 34.35 (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) лева, представляващи разноски по делото .  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 570/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
П.М.М.
В законна сила от 11.7.2013г.
55 ЧНД No 572/2013, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Д.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 11.7.2013г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Б. Д.Б. в качеството му на обвиняем по БП № 14-907/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат А.Ж. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 11.7.2013г.
56 НОХД No 573/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Д.Б. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 11.7.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Георги Русев - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Б.Д.Б. и неговият защитник адвокат А.Ж. споразумение по НОХД № 573/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА Б.Д.Б.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, образование средно, безработен, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2013 год. около 02.10 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър по ул.”Шипка” управлявал моторно превозно средство – л.а. “ Ауди”, модел „80” с регистрационен № Т **** ХТ с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.30 /едно цяло и тридесет/ промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №566/09.07.2013 год. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.  НАЛАГА на основание чл. 343б, ал.1 вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 , вр.с ал.3 т.1 , вр. с ал. 4 от НК на обвиняемия Б.Д.Б. наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем / месеца.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Б.Д.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Б.Д.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 08.07.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Б.Д.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 34.52 (тридесет и четири лева и петдесет и две стотинки) лева, представляващи разноски по делото .  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 573/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК.    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Б.Д.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Б.Д.Б.
В законна сила от 11.7.2013г.
57 ЧГД No 467/2013, IV състав Други ЧГД К.Д.Р. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 12.7.2013г.
РАЗРЕШАВА на И.К.Р., ЕГН **********,***, в качеството й на родител и законен представител на малолетната К.Д.Р., ЕГН **********, да изтегли сумата от 530,53 лева /петстотин и тридесет лева и петдесет и три стотинки/, ведно с лихвите по детски влог в лева с IBAN ***, финансов център Добрич 401, както и да закрие влога.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.7.2013г.
58 НАХД No 537/2012, IV състав Административни дела КАРАВЕЛ-НИКОЛЕТ-90-ЗЛАТИ БИНЕВ ЕТ МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.12.2012г.
РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202661 от 06.06.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.128, т.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, вр.чл.415, ал.1 от КТ, на ЕТ „К.- З.Б.”, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Н., представлявано от З.Т.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.7.2013г.
59 НАХД No 587/2012, VI състав Административни дела БЪЛГАРСКИ МИСТЕРИИ 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202563/10.05.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на “Б.м.54” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “***” № 2, представлявано от управителя Н.Б.Д., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за това, че към 19.12.2011 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.2 на Протокол № 1779/14.07.2011 г., а именно: да изплати обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение с *** с ЕГН ********** на длъжност “Пазач”, считано от 2008 г. до 2010 г., съгласно изискванията на чл. 224 от КТ, със срок на изпълнение 15.08.2011 г., като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 12.7.2013г.
60 НАХД No 629/2012, V състав По ЗД по пътищата С.А.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2770 от 06.07.2012г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.А.Л., руски гражданин, роден на ***г. в гр.Москва, със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул.”***” № 3, ет.1 /чрез адв.М.Ж. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.първо от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.първо от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.трето от ЗДвП, на Л. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение на чл.100, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 12.7.2013г.
61 НАХД No 661/2012, IV състав Административни дела А.Г.Ж. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.11.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02- 0202985 от 26.06.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.3 вр. чл.15 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, вр. чл.16, т.1, б. „Е” от Наредба № 2 от 22.03.2004 г., на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415в от КТ, на А.Г.Ж., ЕГН **********, в качеството му на длъжностно лице на „ГБС- Варна” АД, клон Силистра, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр. Бургас.  
В законна сила от 12.7.2013г.
62 НОХД No 880/2012, IV състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.Я. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 12.7.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 880/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: Мариян Чернаев– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Събин Дучев от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимия Я., подсъдимия И.В.Я. със снета по делото самоличност, подписано и от гражданския ищец М.Г., съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият И.В.Я., роден на *** ***, живущ ***, с адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, управител на „Болгария Для Вас” ООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2011 год., около 18.00 часа, в снек- бар „Севън Грийн”, с.Равда, общ.Несебър, чрез нанасяне на удари с юмруци в областта на лицето, причинил средна телесна повреда на М.Б. ***, изразяваща се в двустранно счупване на долната челюст, водеща до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок от около 1,5 – 2 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 12 /дванадесет/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, И.В.Я. да заплати в полза на Държавата сумата от 62.00 лв. (шестдесет и два лева), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 880/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Я. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата спрямо И.В.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
И.В.Я.
В законна сила от 12.7.2013г.
63 НОХД No 393/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.С.А. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 12.7.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА, постигнатите между страните по НОХД № 393/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: Георги Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.Ч. ***- защитник на подсъдимата А. и подсъдимата В.С.А. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимата В.С.А.- родена *** ***, обл.Бургаска, ул. „Хан Тервел”, № 10, българка, български гражданин, неосъждана, основно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 05.10.2012 г., в 18.50 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в ресторант „Кондор”, отнела чужди движими вещи- портфейл от изкуствена кожа на стойност 3.50 лв. и намиращата се в него сума в размер на 1050 лв., или всички вещи на обща стойност 1053.50 лева (хиляда петдесет и три лева и петдесет стотинки), от владението на Б.М.Н. от гр.Плевен, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие щетите са възстановени в пълен размер, поради което и на основание чл.197, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1 т.2, б.”б” от НК, я ОСЪЖДА на „Пробация”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1, 2 и 3 вр. с ал.4, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 (девет) месеца, при периодичност 2 (два) пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 (девет) месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за една календарна година.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 393/2013г. по описа на РС- гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата спрямо В.С.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
В.С.А.
В законна сила от 12.7.2013г.
64 НАХД No 397/2013, V състав Административни дела Б.Ж.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.6.2013г.
НП-потвърденона основание чл.63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-047 от 17.04.2013г. на Началник отдел „Рибарство и контрол” на Югоизточна България, с което на основание чл.86 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на Б.Ж.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 /хиляди/ лева за административно нарушение по чл.50, ал.3 от ЗРА.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.  
В законна сила от 12.7.2013г.
65 НОХД No 548/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 548/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Д.М. със защитник адв.Попов от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Д.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висшеобразование, студент, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2013г., около 02.45 часа, в гр.Несебър, в близост до градския стадион, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Деу Нубира” с рег. № ........., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 промила, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.Д.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 01.07.2013 год.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №548/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Д.Д.М.
В законна сила от 12.7.2013г.
66 НОХД No 574/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.И.И. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 12.7.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 574/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Красимира Жекова- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Б.И.И. и неговия защитник адв. П.П., съгласно което:  Обвиняемият Б. И. И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2013 г. около 05.55 часа в курортен комплекс „Сльнчев бряг”, общ. Несебьр, на главната алея до хотел „Персани” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Нисан Серена”, с регистрационен № А **** ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.39 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410” № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1 и т.2 , вр. ал.3, т.1, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8 (осем) месеца, с периодичност два пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.  ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, във вр. ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Б. И. И. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Б. И. И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 06.07.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 574/2013 г. по описа на РС - Несебър.  Определението е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия И. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Б. И. И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Б.И.И.
В законна сила от 12.7.2013г.
67 НОХД No 575/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.Ц. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 12.7.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 575/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия М.П.Ц. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. Д.Т. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.П.Ц.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, водопроводчик „Перота Холдинг”, ООД – гр.Варна, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2013 год., около 00.45ч., в к.к.”Слънчев бряг”, от алеята пред дискотека „Революшън”, чрез използване на техническо средство – ножици за рязане на арматурно желязо, отнел чужда движима вещ, а именно - 1бр.велосипед марка „Спринт” на стойност 178,10 лв., от владението на П.М. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. 2, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, в полза на Държавата 1 брой ножици за рязане на арматурно желязо, иззети като веществено доказателство по делото, които следва да бъдат унищожени.  ВРЪЩА иззетата като веществено доказателство по делото 1брой верига /срязана/ на свидетеля П.М.К., за което същата да бъде уведомена, като й се укаже, че при непотърсване на веригата в едногодишен срок, същата ще бъде отнета в полза на Държавата и унищожена.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, М.П.Ц. да заплати в полза на Дъроавата сумата от 25.00 лева (двадесет и пет лева), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 575/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, и като намери, че са отпаднали основанията за същата,  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо М.П.Ц. мярка за неотклонение “Подписка”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
М.П.Ц.
В законна сила от 12.7.2013г.
68 НАХД No 364/2013, V състав Административни дела АТЛИЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.6.2013г.
 Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-12-ДНСК-7 от 04.02.2013г. на Зам.Началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.237, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на „А.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр.С., район Л., ул.”Б.” № **, представлявано от управителя Атанаска Х. И.-М., подадена чрез адв.Гергана Илиева от АК-С., със съдебен адрес: г.С., ул.”ц.и.ш.” № *, Адвокатско дружество „Д., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.154, ал.2, т.1 и т.2 вр. чл.137, ал.3 от ЗУТ.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „А.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр.С., район Л., ул.”Б.” № **, представлявано от управителя Атанаска Х. И.-М. за присъждане на заплатените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 15.7.2013г.
69 НАХД No 416/2013, V състав Административни дела П.Д.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.6.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 586 от 05.11.2012г. на Вр.И.Д.Кмет на Община Несебър, с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър /Наредбата № 1/, на П.Д.Д. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата № 1, като НАМАЛЯВА същата в размер на 400 /четиристотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 15.7.2013г.
70 НЧХД No 510/2013, II състав НЧХД С.П.П. Г.Х.Ч. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 15.7.2013г.
СЪДЪТ, като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала намира, че същата следва да бъде одобрена така, както е постигната между страните и записана по-горе в протокола, като производството по делото бъде прекратено, поради изчерпване на предмета.  Мотивиран от горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записана по-горе в протокола.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради изчерпване на предмета.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 15.7.2013г.
71 НОХД No 580/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Т.В. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 15.7.2013г.
Обвиняемият А.Т.В., роден на *** ***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан воден спасител на хотел „Гларус”, курортен комплекс ”Слънчев бряг”, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2013 г. около 21.30 ч. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. “Чайка” до офис на „Булсат Ком”, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, а именно: прахообразно вещество със съдържание на амфетамин 14.60%, с нето тегло 1.629 грама, на стойност 48.87 лева (четиридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки), определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и Списък 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, във връзка с чл.3, ал.2 от ЗКНВП, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл.второ, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.   НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия А.Т.В. наказание «глоба» предвидено в разпоредбата на чл. 354а, ал.3, предл.второ, т.1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- полиетиленов плик тип „Клипс», с размери 5/6см., съдържащ наркотично вещество- амфетамин, което да бъде унищожено след влизане в сила на настоящия съдебен акт.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.Т.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 43 (четиридесет и три) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 580/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.  
А.Т.В.
В законна сила от 15.7.2013г.
72 НОХД No 583/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.И. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 15.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 583/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Красимира Жекова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.К.И. със защитник адв.С. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.К.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование с постоянен адрес-***, ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2013 год., около 00.20ч., в с.Равда, общ.Несебър по ул.”Несебър”, в близост до хотел „Елит”, в посока центъра, управлявал моторно превозно средство- мотоциклет марка „Сузуки Катана” с рег.№......., негова собственост, с концетрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,90 на хиляда, установено по надлежния ред /взета кръв за анализ и изготвена химическа експертиза-протокол №564/09.07.2013г. на БНТЛ-ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл.343б,ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:  -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ДВАДЕСЕТ ЧАСА за ЕДНА календарна година.  ЛИШАВА на основание чл.343г от НК подсъдимия Д.К.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето през което подсъдимият Д.К.И. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 06.07.2013г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.К.И. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 32,54 лв. (тридесет и два лева и петдесет и четири стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 583/2013 г. по описа на РС – Несебър.  
Д.К.И.
В законна сила от 15.7.2013г.
73 Гражданско дело No 278/2013, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р.З.Ч. ЯМБОЛ ИНВЕСТ-2012 ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 26.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 278/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 16.7.2013г.
74 Гражданско дело No 427/2013, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ М.Ж.О. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето М.Ж.О., ЕГН **********, за отглеждане в семейство на роднини- Ф.И. Б., ЕГН **********, и Н.С.П., ЕГН **********,***.  Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.  
В законна сила от 16.7.2013г.
75 Гражданско дело No 428/2013, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ О.Ж.О. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето О.Ж.О., ЕГН **********, за отглеждане в семейство на роднини- Ф.И. Б., ЕГН **********, и Н.С.Б., ЕГН **********,***.  Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.    
В законна сила от 16.7.2013г.
76 НАХД No 997/2012, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОАЗИС-СМ ЕООД МОСВ РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.12.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43/2012 от 22.10.2012 год. на Директора на РИОСВ Бургас , с което на „ОАЗИС - СМ”ЕООД , ЕИК : *** , със седалище и адрес на управление :гр.Бургас, ул.”Хан Аспарух” № 57, представлявано от С. Д.А. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева на основание чл.105 ал.1 т.1 от Закона за управление на отпадъците , за нарушение по чл.6 ал.2 от ЗУО  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    
В законна сила от 16.7.2013г.
77 НАХД No 4/2013, VI състав Административни дела ОБЗОР МЕНИДЖМЪНТ АД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 4.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление № 02-0203295/19.11.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на “О.м.” АД с ЕИК 200826544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. “............., представлявано от изпълнителния директор А.В.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 11, ал.5, вр. ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., за това, че на 30.07.2012 г., в качеството на работодател, не е осигурил документиране в книга за инструктаж, съгласно изискванията на Приложение № 1 към Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., на проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на Ж. В. Ж. с ЕГН **********, работник в “Стронгвил 2005” ЕООД, работещ на територията на хотел “Казабланка”, гр. Обзор, ул. “Двойница” № 7, на основание Договор № D-10-243/22.04.2010 г., сключен между “Обзор мениджмънт” ЕАД и “Стронгил 2005” ЕООД.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 16.7.2013г.
78 НАХД No 72/2013, I състав Административни дела ПРИ ХЪШОВЕТЕ ЕООД МТСП,ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ШУМЕН Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-2703161/30.10.2012 г. на Изпълнителния Директор на ИА „Главна инспекция по труда”- София с което за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на П.Х.”ЕООД ЕИК : ........, със седалище и адрес на управление : гр........., представлявано от управителя В.А.Х. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 16.7.2013г.
79 НОХД No 484/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.О.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 17.6.2013г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.3 НПК съдията – докладчик    Р А З П О Р Е Ж Д А М    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 484/2013г. по описа на РС Несебър.  ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Несебър за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане.  Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от връчването на препис пред Окръжен съд Бургас .  
В законна сила от 16.7.2013г.
80 ЧНД No 586/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 16.7.2013г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по БП № 14-516/2013г. по описа на РУП – Несебър, М.А.В. с ЕГН – **********, адв.С.М. от БАК.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 16.7.2013г.
81 НОХД No 588/2013, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.В. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 16.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 588/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. С.М. ***, назначена за служебен защитник на подсъдимия М.В. и подсъдимият М.А.В., съгласно което:   Подсъдимият М.А.В. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***4, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2013год. около 14.15ч. в РУП - Несебър, без надлежно разрешително държал в себе си, съответно в джоба си и в мобилен телефон „Нокиа” под капака, високорискови наркотични вещества, а именно - бежово прахообразно вещество с нето тегло 0.129гр. - метамфетамин със съдържание на метамфетамин 3.70% на стойност 3.23лв., 4броя светлосини таблетки с лого „звезда” с общо нето тегло 0.907гр. - 3.4 - метилендиоксиметамфетамин /МДМА/ със съдържание на метилендиоксиметамфетамин 20.70% на стойност 22.68 лв., кафяво кристално вещество с нето тегло 0285гр. - метамфетамин със съдържание на метамфетамин 16.50% на стойност 7.13 лв., съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и Списък 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.3 ал.2 от ЗКНВП, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири / месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по – леко предвиденото наказание „Глоба” спрямо подсъдимия В..  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предметът на престъплението, а именно: - бял хартиен плик, запечатан със стикер, обект №1 – полиетилонов плик 22х15,5, съдържащ стъклено бурканче с метална капачка с бяло кристално вещество – метаамфетамин – 0,080гр., обект №2 – хартиен плик със стикер с полиетиленово пликче /8х6/, съдържащо бяло полиетиленово фолио, затопено в единия край с 2бр. Синьобели капсули /едната празна, другата съдържаща бяло кристално вещество – парацетамол, обект №3 – бял хартиен плик запечатан със стикер с полиетиленово пликче /8х6/, съдържащо 1бр.бучка от бяло прахообразно вещество /част от таблетка/, полиетиленов плик /22х15/, запечатан със стикер, съдържащ 1бр. Полиетиленов плик /7х5/ с 4бр.светлосини таблетки с лого «звезда» - метилендиоксиметаамфетамин – 0,867гр. И полиетиленов плик /22х15/, запечатан със стикер, съдържащ 1бр. Полиетиленов плик /8х6/ с полиетиленов плик /7х5/ с кафяво кристално вещество – метаамфетамин – 0,245гр. - веществени доказателства по ДП, които след одобрение на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.А.В. да заплати по сметка на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 86.97 лв. за съдебна физико-химическа експертиза и 2.40 лв. за фотоалбум .     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 588/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.А.В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо М.А.В. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
М.А.В.
В законна сила от 16.7.2013г.
82 Гражданско дело No 1351/2011, II състав Други дела ДРИЙМВИЛ ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КОМПЛЕКС "СЪНИ ДРИЙМС" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 26.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1351/2012г. по описа на НРС.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 17.7.2013г.
83 ЧГД No 1144/2012, V състав Други ЧГД ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.12.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „О.б.б.” АД с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане”, ул.„Света София” № 5, представлявано от Радка Иванова Тончева и Стилиян Петков Вътев - изпълнителни директори, подадена чрез процесуалния им представител – адв.Д.Д. ***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”Адам Мицкевич” № 3, взискател по изпълнително дело № 20128000400486/2012г. по описа на ЧСИ Ивелина Божилова с рег.№ 800 на КЧСИ, с район на действие – Окръжен съд-гр.Бургас, за назначаване особен представител на длъжника АРОН ПОТИСЗИЛ, гражданин на Великобритания, роден на ***г., с постоянен и настоящ адрес: Амершъл, Бъкингамшир, НР7 9JН, ул.”Пайнепъл” № 7, Обединено Кралство.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.7.2013г.
84 Гражданско дело No 290/2013, II състав Чл.19 ЗГР О.С.Ю. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.6.2013г.
ДОПУСКА промяна на първата буква от личното име на детето О.С.Ю., родена на ***г. в гр.Одеса, Украйна, получила българско гражданство с Указ № 24/15.02.2013г. Вицепрезидента на Република България, съответно от О. на А..  Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние за отбелязване на промяната в регистрите на населението.  УКАЗВА на осн.чл.129 от ПАРОАВАС след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати служебно в ГРАО-Бургас и на бюро „Съдимост” при МП.   Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.    
В законна сила от 17.7.2013г.
85 НАХД No 929/2012, VI състав По ЗД по пътищата Г.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 9.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3445/14.08.2012 на началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 179, ал.2, вр. чл. 179, ал.1, т.5, предл. 5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на Г.К.П. ***, ЕГН **********, административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 25, ал. 1 от ЗДвП, за това, че на 07.08.2012 г. около 20.30 часа, в гр. Свети Влас, общ. Несебър, до пристанище “Марина Диневи”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ***, навлизайки към паркомясто, не е преценил положението на насрещно движещ се лек автомобил и е допуснал ПТП с материални щети.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 17.7.2013г.
86 НАХД No 955/2012, VI състав Административни дела ИНВЕ СТРОЙ КП ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.1.2013г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202643/03.09.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено на “И.С. КП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “*****”, ул. “***** І” № 167, ет.4, ап.9, ЕИК *****, представлявано от управителя К.С.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 12, ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр.37/2004 г.), за това че на в качеството на възложител на в строителен обект- “Хотелски комплекс с вилно селище. Преустройство на хотелски комплекс в жилищна сграда”, находящ се в гр. Свети Влас, общ. Несебър, ул. “Черно море”, срещу хотел “Берлин”, УПИ ІІ-6028, 6029 в кв.61, или упълномощено от него лице, към 21.04.2012 г. не е уведомил за откриване на строителната площадка Дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, като изпрати съдържанието на информационната табела.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 17.7.2013г.
87 НОХД No 1057/2011, I състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Д.Р. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 14.5.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.Д.Р., ЕГН **********, роден на *** ***, постоянен адрес:***, живущ ***00/27, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неосьждан, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, в периода от 01.04.2005 година до 15.04.2005 година в село Е., общ. Несебър, самоволно, не по установения от закона ред, осъществил едно свое, оспорвано от И.С.Ч. ***, действително право на собственост върху недвижим имот, представляващ жилищна сграда- западен близнак на площ от 62 квадратни метра, състояща се от един етаж, застроена ? идеални части от парцел Х- общ. в кв. 5 по плана на с. Е., общ. Несебър, целият урегулиран от 670 квадратни метра, при граници на парцела: улица, парцел ХІ, парцел ХІІ, парцел ІХ, който по силата на предварителен договор от 17.05...99 г. е във владение на И.С.Ч. - взломил 2 броя катинари и секретен патрон на входна врата на жилищната сграда, подменил 1 брой патрон на входната врата на сградата и по този начин ограничил достъпа до имота и нарушил владението на И.Ч., като деянието не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 323, ал. 1, от НК, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение.  ВРЪЩА на основание чл. 112, ал. 1 от НК веществени доказателства, а именно: 2 (два) броя метални катинари, секретни, сиви на цвят, единият приложен по делото, а другият на съхранение в РУП Несебър и 1 (един) брой секретен патрон на съхранение в РУП- Несебър, събрани с протокол за оглед на местопроизшествие от 15.06.2005 г. на И.С.Ч..  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Ц.Д.Р.
Мотиви от 20.5.2013г.
В законна сила от 18.7.2013г.
88 НАХД No 413/2013, IV състав Административни дела В.З.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 656/07.11.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.4, ал.1, т.7 от Наредба № 2 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на В.З.В., ЕГН **********,***, е наложено наказание “Глоба” в размер на 350 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 18.7.2013г.
89 НОХД No 440/2013, VI състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Присъда от 2.7.2013г.
ПРИЗНАВА И.М.А., роден на ***г. в гр.Бургас, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, понастоящем в Затвора гр.Варна, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода между 18.30 часа на 30.01.2010 г. и 02.12 часа на 31.01.2010г. в гр.О., на ул. „****”, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Астра” с рег. № **** на стойност 1526.98 лева (хиляда петстотин двадесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки), от владението на Н.К.К. ***, без нейното съгласие, с намерение да го ползва, поради което и на основание чл.346, ал.1, вр. чл. 54, вр. чл. 58а от НК го осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1 и чл. .., т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  ЛИШАВА на основание чл. 346, ал.4 от НК И.М.А. с ЕГН ********** от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.М.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30.00 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.  ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.    
И.М.А.
Мотиви от 22.7.2013г.
В законна сила от 18.7.2013г.
90 ЧНД No 483/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.В.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 2.7.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Х.В.М. с ЕГН ********** по НОХД № 48/2008г. на РС-Несебър и НОХД № 725/2011г. на РС-Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М. по НОХД № 262/2008г., НОХД № 3190/2008г., НОХД № 126/2010г. и НОХД № 463/2013г., всички по описа на РС-Несебър, а именно – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 14.30 часа в присъствието на осъденото лице и представителя на РП-гр.Несебър. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  УКАЗВА след влизане в сила на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Несебър и на Бюро „Съдимост” при РС-Бургас.  
Х.В.М.
В законна сила от 18.7.2013г.
91 НОХД No 578/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.Д. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 18.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 578/2013 г. по описа на РС-Несебър, а именно прокурор Красимира Жекова от РП- Несебър, подсъдимия И.С.Д. и неговия защитник адв.Ст.К. от АК- Бургас, както следва:   Подсъдимият И.С.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, българин, българин гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, с месторабота курортен комплекс „Слънчев бряг”, бар „*****”, барман, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2013г. около 03.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на алеята в близост до бар „***”, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества, е държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. с приложение №1 от ЗКНВП, а именно: коноп с общо нетно тегло 0.592 грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 9.30% теглови процента, на стойност 3.55 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 год. на МС на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр ал.3, предл. второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.   ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства – опаковки от наркотични вещества запечатани в плик с мокър печат на ОД на МВР- Бургас, които да бъдат унищожени, след влизане на настоящото определение в сила.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.С.Д. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 43.11 лева (четиридесет и три лева и единадесет стотинки ), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 578/2013г. по описа на РС-Несебър.  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.С.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
И.С.Д.
В законна сила от 18.7.2013г.
92 НОХД No 596/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.К. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 18.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 596/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия В.В.К. и неговия защитник- адв.К., съгласно което:  Обвиняемият В.В.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, технически сътрудник, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 07.07.2013 г. около 05.20 часа в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър на главната алея пред хотел „Свежест”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил “Ауди А1”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.57 на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:   - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия В.В.К. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което обвиняемият В.В.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.07.2013 г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В.В.К. да заплати по сметката на ОД на МВР- Бургас сумата от 34.52 лева (тридесет и четири лева и петдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 596/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
В.В.К.
В законна сила от 18.7.2013г.
93 ЧНД No 598/2013, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Протокол от 18.7.2013г.
В законна сила от 18.7.2013г.
94 НАХД No 386/2013, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.А.А. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 26.6.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:  ПРИЗНАВА Б.А.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, семеен, реабилитиран, безработен, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.02.2013 г., около 21,30 ч., в с. Тънково, община Несебър, управлявал МПС- мотопед, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 88/18.01.2012 г. на Началник на РУП- Несебър, влязло в сила на 17.05.2012 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
Б.А.А.
Мотиви от 26.6.2013г.
В законна сила от 19.7.2013г.
95 НАХД No 387/2013, IV състав Административни дела ВЛАС ОЙЛ ООД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БДЧР - ВАРНА Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.7.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 888/02.04.2013 г. на Директора на Басейнова дирекция на Черноморски район, с което за нарушение на чл.44, ал.1 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.1, б.”А” от същия закон, на „Влас Ойл” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. С.в., ул. „ч.”, № 114, представлявано от Б.П.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера от 1000 лв. на 300 лв. /триста лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 19.7.2013г.
96 НАХД No 411/2013, IV състав Административни дела П.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 595/05.11.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.4, ал.1, т.9 от Наредба № 2 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на П.А. П., ЕГН **********,***, е наложено наказание “Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 19.7.2013г.
97 НОХД No 423/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Н.Х. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 3.7.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Н.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора Стара Загора, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, като случаят е немаловажен, отнел чужди движими вещи, както следва:  За времето от 17.50 часа на 17.08.2009 г. до 08.10 часа на 18.08.2009 г. в КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на паркинга на автогарата, от автобус, марка „Юнкер” с peг. № СА **** ВК, собственост на „К.” ООД ***, представлявано от Б.Л.К., чрез отваряне на странично плъзгащо прозорче на автобуса, отнел чужда движима вещ, а именно един брой СД- плейър за автомобил със свалящ се панел, с неустановена марка, модел и фабричен номер, на стойност 42,20 лева от владението на шофьора на автобуса Валентин Х.Х. от гр.Златица, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои;  За времето от 00.30 часа до 06.45 часа на 19.08.2009 г. в КК „Слънчев бряг”, общ.Несебър, от минимаркет „Холидей”, находящ се във ВС „Холидей”, комплекс „Форт Нокс”, стопанисван от фирма „Ш.” ЕООД- гр. Несебър, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на лица и имот- счупване на стъкло от лицева страна на магазина с размери около 50/85см., отнел чужди движими вещи, а именно сумата от 1052 лева (хиляда петдесет и два лева), неустановен брой ваучери на трите мобилни оператори „Мобилтел", „Виваком" и „Глобул" от по 5.00 лева и 10. лева на обща стойност 600 лева (шестстотин) и 10 броя метални кутийки напитка ,,Ред бул” с единична стойност 3,45лева на обща стойност 34,50 лева, или всички движими вещи и пари на обща стойност 1686,50 лева (хиляда шестстотин осемдесет и шест лева и петдесет стотинки) от владението на управителя на фирма „Ш.” ЕООД- гр. Несебър С.Н.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл.28, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.1, вр.чл.58а, ал.1 от НК /в редакцията от ДВ, бр.27/2009г../ го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Е.Н.Х. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 50лв./петдесет/лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски по време на досъдебното производство.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Е.Н.Х.
Мотиви от 29.7.2013г.
В законна сила от 19.7.2013г.
98 ЧНД No 506/2013, VI състав Реабилитации чл.85-88а НК Д.А.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 11.7.2013г.
СЪДЪТ, с оглед заявеното оттегляне на молбата за реабилитация от адв.Я., надлежно упълномощен от молителя за извършване на всички съдопроизводствени действия,    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 506/2013г. по описа на РС- Несебър.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.    
В законна сила от 19.7.2013г.
99 ЧНД No 514/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Р.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 11.7.2013г.
НАЛАГА на основание чл.25 във вр. с чл.23 от НК на осъдения Ж.Р.А., с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъдите по НОХД № .../2012г. и по НОХД № .../2012г., двете по описа на РС- Несебър, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал.1, вр. чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 и чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание времето, през което осъденият Ж.Р.А. е бил задържан и е изтърпявал наказание лишаване от свобода за деянията по горепосочените присъди, считано от 12.12.2012 г.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.    
Ж.Р.А.
В законна сила от 19.7.2013г.
100 НОХД No 600/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.М.Х. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 19.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 600/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Й.М.Х. със защитник адв.В. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Й.М.Х. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес-***, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, общ работник в Република Ирландия, гр.Дъблин, мобилен телефон: .........., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че около 05,20 часа на 30.06.2013г. в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър пред хотел „Ащън”, срещу бензиностанция „Петрол”, в посока хотел „Хелиос Палас” – дискотека „Гранд”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Тойота Селика” с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,39 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК, подсъдимия Й.М.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият Й.М.Х. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 30.06.2013г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Й.М.Х. с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 34,52 лв. (тридесет и четири лева и петдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 600/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Й.М.Х.
В законна сила от 19.7.2013г.
101 НОХД No 604/2013, VI състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.П. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 19.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 604/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, адв.И.- защитник на обвиняемия А.Д.П., съгласно което:  Обвиняемият А.Д.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно специално образование, с работодател ЕТ „Т.П.”, продавач- консултант, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 06.06.2013 г., около 12.00 ч. в гр. Несебър- стара част, в близост до обменно бюро, находящо се на ъгъла между ул. ”Митрополитска” и ул. ”Ахелой”, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение у украинската гражданка В.В.Ж. от гр.Киев, Украйна, като при извършване на обмяна на валута за дадената му от нея сума от 2 000 (две хиляди) руски рубли, равняващи се на 93.22 лева, й дал един брой банкнота от 100 (сто) сръбски динара със сер.№АF 3417587, емисия 2006 г., заявявайки, че това е банкнота от 100 български лева, и с това й причинил имотна вреда в размер на 93.22 лева (деветдесет и три лева и двадесет и две ст.), като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.209, ал.3, вр. с ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б ”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства- един брой банкнота с номинал 100 сръбски динара с №АF 3417587, емисия 2006 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 604/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.    
А.Д.П.
В законна сила от 19.7.2013г.
102 Гражданско дело No 866/2012, VI състав Облигационни искове Е.А.Р.,
КАМЧАТКА 2008 ООД
П.А.Ч. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на “К.2.” ООД с ЕИК 200219843, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Сливница” № 98, ет.2, ап.28, представлявано от Е.А. Рыбкин, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Сливница” № 21, ет.1, против П.А.Ч. с ЕГН **********,***, за заплащане на сумата от 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, частично от обща претенция за 120 200 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от П.А.Ч. в качеството му на преводач при сключване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот, с нотариален акт № 135, том ІІ, рег. № 1272, дело № 327/2009 г. на нотариус Стоян Ангелов, вписан под № 208 по регистъра на Нотариалната камара.  ОСЪЖДА “К.2.” ООД с ЕИК 200219843, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Сливница” № 98, ет.2, ап.28, представлявано от Е.А. Рыбкин, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. “Сливница” № 21, ет.1, да заплати на П.А.Ч. с ЕГН **********,***, сумата от 800.00 (осемстотин) лева, представляваща разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.  
В законна сила от 22.7.2013г.
103 ЧГД No 651/2013, I състав Други ЧГД С.Х.Ч. ЕФКА-СТРОЙ ООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С.Х.Ч., ЕГН **********, с посочен адрес- гр. Несебър, ул. “Отец Паисий”, № 29 а, офис 7, с искане да бъде допуснато обезпечение на неконкретизиран бъдещ иск против „Ефка- Строй” ООД, ЕИК 108611172, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, представлявано от Ферад Исмаил Сеид, чрез налагане на обезпечителна мярка „Възбрана” върху следните недвижими имоти:  - Студио С 2-2 с площ от 23.17 кв.м., състоящо се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и една тераса, при граници: север- външен зид, изток- външен зид, юг- общи части, външен зид и студио № С2-4, запад- общи части, отдолу- студио № С 1 -2 от партерен етаж, отгоре- студио № С3-2 от втори етаж, ведно с 1.820 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, равняващи се на 4.64 кв.м. ид.ч., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 51500.503.213.1.10 по кадастралната карта на гр. Несебър;  - Студио № С2-4 с площ от 35.37 кв.м., състоящо се от входно антре, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и една тераса, при граници: север- външен зид и студио № С2-2, изток- външен зид, североизток- външен зид, юг- външен зид, запад- общи части и ап.№ А2-2, отдолу- студио № С1-8 от партерен етаж, отгоре- студио № А3-4 от втори етаж, ведно с 2.833 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, равняващи се па 7.22 кв.м.ид.ч., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 51500.503.213.1.14 по кадастралната карта на гр. Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.  
В законна сила от 22.7.2013г.
104 НАХД No 450/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 2.7.2013г.
ПРИЗНАВА Я.Й.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2013 г. около 13.10 часа в гр.K=, на ул. „***”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мерцедес” с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 797/11 от 19.04.2011 г. на Началника на РУП- K=, влязло в сила на 07.06.2012 г.- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.   Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.  
Я.Й.А.
Мотиви от 18.7.2013г.
В законна сила от 22.7.2013г.
105 НОХД No 475/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.Д. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 475/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – Районен прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.С.Д. със защитник адв.Димитър Попов от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.С.Д., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент, с настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2012 г., около 15.20 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на плажа в близост до заведение „Бийч бар мания”, направил опит да отнеме чужди движими вещи- чантичка от плат на стойност 7,00 лв. /седем лева/, ведно със съдържащите се в нея мобилен телефон „Самсунг Омния 7” със сим- карта на стойност 486,90 лева, сумата от 320 лева, свидетелство за управление на МПС, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС, застрахователна полица, банкова кредитна карта, банкова дебитна карта и застрахователна карта, или всички вещи на обща стойност 813,90 лева /осемстотин и тринадесет лева и деветдесет стотинки/, от владението и без съгласието на Е.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” 1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 , вр. с ал.3, т.1, вр. с ал. 4 от НК, следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.С.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 101,00 лв. /сто и един/ лева, представляваща направени разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД №475/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
И.С.Д.
В законна сила от 22.7.2013г.
106 НОХД No 606/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Я.Ш. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 606/2013 година по описа на РС- гр.**** споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.****, адв.А.Ж. *** и С.Я.Ш. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА С. Я. Ш.- роден на *** год. в гр.Котел, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, дървосекач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2013година, в 00.55 часа, в гр.****, по ул.”****”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Опел Вектра” с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 250 /двеста и петдесет/ часа за срок от една календарна година.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 606/2013 г. по описа на РС- гр.****.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият С.Я.Ш. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по БП № 14-171/2013година по описа на РУП- **** спрямо С.Я.Ш. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
С.Я.Ш.
В законна сила от 22.7.2013г.
107 ЧНД No 609/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.П. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 22.7.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник на И.П.П. с ЕГН **********- обвиняем по бързо производство № 14-1034/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 22.7.2013г.
108 НОХД No 610/2013, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 610/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Красимира Жекова- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.Ч. *** и И.П.П. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА И.П.П., ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, охранител, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2013 г., около 22,00 часа, на алеята в близост до хотел "****" в к.к Слънчев бряг, общ. Несебър, без надлежното разрешително, съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества - коноп 0,437гр., съдържащ се в 1 бр. найлонова червена свивка, със съдържание на тетрахидроканабинол 3,50 %, на стойност 2,62лв., определена според приложение номер 2 към чл.единствен на Постановление № 23 на МС/29-01-98г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен, поради което и на чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «ГЛОБА» в размер на 900 /деветстотин/ лева.   ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата иззетата като веществено доказателство 1 бр. найлонова червена свивка, която следва да бъде унищожена.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.П.П. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 41.51 лв./четиридесет и един лева и петдесет и една стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 610/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият И.П.П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по БП № 14-1034/2013година по описа на РУП- Несебър спрямо И.П.П. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
И.П.П.
В законна сила от 22.7.2013г.
109 НАХД No 394/2013, II състав По ЗД по пътищата А.Р.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.6.2013г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2625/04.07.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А.Р.П. с ЕГН – ********** *** което за нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и за нарушение на чл.157, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.7.2013г.
110 НОХД No 418/2013, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.К.,
И.Н.Д.
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 5.7.2013г.
ПРИЗНАВА К.Г.К., роден на ***година, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: п. л. до р-т „л.х.” по пътя Бургас-Варна, ром, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, дървосекач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, извършено повторно в немаловажен случай, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си извършил следното престъпление:  - На 04.03.2010год. в гр.Н., ж.к.”М.”, от салон на Общински Детски Комплекс в съучастие, като съизвършител с И.Н.Д. ***, отнел чужди движими вещи: мобилен апарат марка „Елджи", модел „Шоколад" на стойност 50,00лв., мобилен апарат ”Тъчдаймън", модел”НТС” на стойност 377,31лв., калъф за телефон /неустановена марка/ на стойност 15,00 лв., калъф за телефон от велур на стойност 1,00лв., ключодържател представляващ Християнски кръст на стойност 1,00лв., ключодържател с цирконий на стойност 10,00лв., сумата от 200лева и 8долара, равняващи се на сумата от 11,44лв. по курса на БНБ към дата 04.03.10год., общо вещи на стойност 665,71лева /шестстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/, от владението на Д.Р.Р. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и  - На 21.03.2010год. в гр.Н., ул.”Гоце Делчев”, №3, от вътрешния двор на къщата в съучастие, като съизвършител с И.Н.Д., Стефан Кирилов Братанов и Съби Янков Шопов, отнел чужди движими вещи: 2 броя чували с картофи от по 20кг. на стойност 10,00 лева и 12 броя бутилки от по 2.00 литра безалкохолно питие „Лимонада" на стойност 7,20 лева, общо вещи на стойност 17,20 лева от владението на М.Г.Т., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 682,92 лева /шестстотин осемдесет и два лева и деветдесет и две стотинки/, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” вр. чл.42а, ал.1 НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК следните пробационнимерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - п. л. до р-т „л.х.” по пътя Бургас-Варна, за срок от ТРИ ГОДИНИ, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЧАСА ГОДИШНО за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА И.Н.Д., роден на ***год. в гр.Айтос, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: п. л. до р-т „л.х.” по пътя Бургас-Варна, ром, български гражданин, неженен, осъждан, , без образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, извършено повторно за немаловажен случай, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си, извършил следното престъпление:  - На 04.03.2010год. в гр.Н., ж.к.”М.”, от салон на Общински Детски Комплекс в съучастие, като съизвършител с К.Г.К. ***, отнел чужди движими вещи: мобилен апарат марка „Елджи", модел „Шоколад" на стойност 50,00лв., мобилен апарат ”Тъчдаймън", модел”НТС” на стойност 377,31лв., калъф за телефон /неустановена марка/ на стойност 15,00лв., калъф за телефон от велур на стойност 1,00лв., ключодържател представляващ Християнски кръст на стойност 1,00лв., ключодържател с цирконий на стойност 10,00лв., сумата от 200.00 лева и 8.00 долара, равняващи се на сумата от 11,44лв. по курса на БНБ към дата 04.03.10год., общо вещи на стойност 665,71лева /шестстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/, от владението на Д.Р.Р. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и  - На 21.03.2010год. в гр.Н., ул.”Гоце Делчев”, №3, от вътрешния двор на къщата в съучастие, като съизвършител с К.Г.К., Стефан Кирилов Братанов и Съби Янков Шопов, отнел чужди движими вещи: 2броя чували с картофи от по 20 кг. на стойност 10,00 лева и 12 броя бутилки от по 2.00литра безалкохолно питие „Лимонада" на стойност 7,20 лева, общо вещи на стойност 17,20 лева от владението на М.Г.Т., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на противозаконно отнетите вещи възлиза на сумата от 682,92 лева /шестстотин осемдесет и два лева и деветдесет и две стотинки/, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” вр. чл.42а, ал.1 НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК следните пробационнимерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - п. л. до р-т „л.х.” по пътя Бургас-Варна, за срок от ТРИ ГОДИНИ, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЧАСА ГОДИШНО за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК К.Г.К. и И.Н.Д. със снета по делото самоличност да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата в размер на 36,20 лева /тридесет и шест лева и двадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.  
К.Г.К.
И.Н.Д.
Мотиви от 5.7.2013г.
В законна сила от 23.7.2013г.
111 НОХД No 452/2013, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.В. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 23.7.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 452/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия С.В. и неговия защитник адв. Антон Желев, както следва:  ПОДСЪДИМИЯТ С.Д.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че 31.07.2012 г. около 01.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” на паркинга пред градски стадион „Несебър”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, във вр. чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества, а именно: коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 4.00 %, с нетно тегло 5.818 грама на стойност 34.90 лева (тридесет и четири лева и деветдесет стотинки); коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 3.70%, с нетно тегло 0.649 грама на стойност 3.89 лева (три лева и осемдесет и девет стотинки); коноп със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 3.20% с нетно тегло 0.745 грама на стойност 4.47 лева (четири лева и четиридесет и седем стотинки), всички на обща стойност 43.26 лева (четиридесет и три лева и двадесет и шест стотинки), определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия С.Д.В. наказанието «Глоба», предвидено в чл. чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.  ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: купия от цигари „Карелия Оме”- жълта; пластмасова опаковка; сребристо фолио с неправилна форма- 5 броя, които да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Д.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 176.18 лева (сто седемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки), представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 452/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.Д.В. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
С.Д.В.
В законна сила от 23.7.2013г.
112 НОХД No 557/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.М. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 23.7.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 557/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия К.М. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което:  ПОДСЪДИМИЯТ К. Т. М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, строител, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:  На 15.02.2013 година около 08.15 часа на третокласен път № 9061, в близост до автосервиз „Содсан”, е управлявал моторно превозно средство- мотопед „Бабета” без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 4395/2012 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 25.01.2013 г., поради което и на основание чл.343 в ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.55, ал.1 т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ,  ОПРЕДЕЛЯ чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1,2 и 3 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно, за срок от една година.  На 15.02.2013 година около 08.15 часа на третокласен път 9061 в близост до автосервиз „Содсан”, е управлявал моторно превозно средство: мотопед „Бабета”, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 0.96, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№0325, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с влязла в сила на 19.11.2007 г. присъда по НОХД № 94/2007 година на РС- Несебър, поради което и на основание чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 вр. с чл.55 ал.1 т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1,2 и 3 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (шест) месеца,   - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно, за срок от една година.  НАЛАГА на основание чл.23 ал.1 от НК общо наказание в размер на най-тежкото от така определените, а именно наказание “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност по 150 (сто и петдесет) часа годишно за една календарна година.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 557/2013 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К. Т. М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
К.Т.М.
В законна сила от 23.7.2013г.
113 НОХД No 611/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Н.В. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Красимира Жекова – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Б.Н.В. със снета по делото самоличност и адв. П.Ч. *** защитник на подсъдимия В., съгласно което:  ПРИЗНАВА Б.Н.В., роден на ***г. в гр.Н.И., кв.К., общ.Столична, обл.София, ЕГН **********, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, управител на „***” ООД, постоянен адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2013год около 01:55 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на главна алея срещу хотел „Смолян” в посока гр. Свети Влас, управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес С 500”, рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,27 /едно цяло н двадесет и един/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ №0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. «Б», вр. с чл.42а, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 , вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Б.Н.В. от право да управлява МПС за срок от 5 /пет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което Б.Н.В. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 19.07.2013 год.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 611/2013г. по описа на РС-Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.Н.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.  
Б.Н.В.
В законна сила от 23.7.2013г.
114 НОХД No 613/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.Г. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 23.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 613/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Красимира Жекова- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Д.Т. *** и И.А.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА И.А.Г.- роден на *** год. в гр. Варна, живущ ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2013 год., в 04.00 часа, в к.к.”Слънчев бряг” общ. Несебър, по бул. „ Несебър” пред РУП, в посока от х-л „П.” към х-л „ К”, управлявал МПС- лек автомобил марка „Ауди”, модел А4, с ДК№ ***, собственост на „Порше Лизинг БГ” ЕООД- гр. София, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 (едно цяло и петдесет и три) на хиляда, установено по надлежния ред- протокол от химическа експертиза № 602 от 16.07.2013г. на БНТЛ- ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Г. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият И.А.Г. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 34.35 лв./тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 613/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият И.А.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата по БП № 14-1588/2013година по описа на РУП- Несебър спрямо И.А.Г. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
И.А.Г.
В законна сила от 23.7.2013г.
115 НАХД No 343/2013, I състав По ЗД по пътищата Н.В.Е. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.7.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 343/2013 г. по описа на РС Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред АС Бургас, считано от днес за жалбоподателя, а за административнонаказващия орган от получаване на съобщението за това.  
В законна сила от 24.7.2013г.
116 ЧНД No 376/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.О.М. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.6.2013г.
Налице са основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на М. по НОХД № ..../2012 г. по описа на РС- Русе и НОХД № ../2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно 7 месеца „Лишаване от свобода”. От така определеното общо наказание следва да бъде приспаднато времето, през което осъденият е търпял наказанието по НОХД № ..../2012 г. по описа на РС- Русе,. Предвид на това, че деянията в групата са извършени в изпитателния срок по НОХД № .../2010 г. по описа на ОС- Бургас и НОХД № ..../2011 г. по описа на РС- Русе, същите следва да бъдат приведени в изпълнение.  Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на Л.О.М., ЕГН **********, по НОХД № ..../2012 г. по описа на РС- Русе и НОХД № ../2013 г. по описа на РС- Несебър, а именно СЕДЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, което следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор.  ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното общо наказание времето, през което М. е търпял наказанието по НОХД № ..../2012 г. по описа на РС- Русе.  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнение наказанието по НОХД № .../2010 г. по описа на РС- Бургас в размер на ТРИ МЕСЕЦА И ЕДИНАДЕСЕТ ДНИ „Лишаване от свобода”, които следва да бъдат изтърпени при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнение наказанието по НОХД № ..../2011 г. по описа на РС- Русе в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, които следва да бъдат изтърпени при първоначален СТРОГ режим в Затвор.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас за присъстващите лица, а за осъдения- от уведомяването му.    
Л.О.М.
В законна сила от 24.7.2013г.
117 НАХД No 395/2013, I състав По ЗД по пътищата В.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ наказателно постановление №3072/2006г. от 18.08.2006 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което за извършено административни нарушения по чл.102 ал.3 от ЗДвП на осн. чл.183 ал.4 т.7 от ЗДвП на В.Д.Г. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 40 /четиридесет/ лева и за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП ,ь на осн.чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП му е наложено адм.наказание „Глоба” в размер на 10 /десет/ лева . Със същото НП са му отнети 10 контролни точки  Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 24.7.2013г.
118 НАХД No 415/2013, I състав Административни дела И.Х.Т. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 596/05.11.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.4, ал.1, т.9 от Наредба № 2 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на И.Х.Т., ЕГН **********,*** е наложено наказание “Глоба” в размер на 300/триста/ лв.  Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 24.7.2013г.
119 НОХД No 595/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.П. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.7.2013г.
на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :   ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 595/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Красимира Жекова – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Чернаева от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия А.Г.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:  А.Г.П. роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, българин, женен, със средно образование, неосьждан, работи като администратор, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2013г. около 04.20ч., в к.к. „ Слънчев бряг „ в близост до паркинга на РУП-Несебьр, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с марка „Форд Ескорт„ с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.44 промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 581/12.07.2013 г. на НТЛ при ОД МВР – Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя НАКАЗАНИЕ „Лишаване от свобода» за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия А.Г.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.  ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият А.Г.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 12.07.2013г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А.Г.П. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бурга направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 34.52/тридесет и четири лева, петдесет и две стотинки/лева.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 595/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Г.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
А.Г.П.
В законна сила от 24.7.2013г.
120 НОХД No 599/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.А. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 24.7.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК  ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 599/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А. М. А. със защитник адв.Р. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А. М. А. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2013 год., около 02.30 часа в гр. Обзор, общ. Несебър на ул. „Черноморска", в близост до хотел „Хелиос бийч", е управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Опел Вектра", с per. №В ******, с концентрация на алкохол в кръвта му над 1.2 на хиляда, а именно 1.28 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - Дрегер 7510 с фабр. № ARDN 0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т. 2, б. Б от НК го ОСЪЖДА на ОСЪЖДА на „Пробация”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2, т.1, 2, вр. ал 3, т.1 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А.М.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние А. М. А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.07.2013год.  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 599/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия А. М. А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А. М. А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
А.М.А.
В законна сила от 24.7.2013г.
121 НОХД No 616/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Г.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 24.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 616/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Красимира Жекова – командирован прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Т.Г.К. със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което Т.Г. К.- роден на ***г.в гр.Поморие, с постоянен адрес-***, български гражданин, българин, средно образование, женен, неосъждан, охранител в „Боду-Сод”, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2013г. около 00:25ч. в гр.Несебър, в района па КПП „ХИТ 90" управлява лек автомобил „Пежо 207„ с рег. № ...... с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда (конкретно 2.56 промила на хиляда) установено по надлежния ред с техническо средство - "Алкотест Дрегер 7410+" с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Тодор Г.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК, времето през което обвиняемият Т.Г. К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 14.07.2013 год.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 616/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Т.Г.К.
В законна сила от 24.7.2013г.
122 НАХД No 580/2012, IV състав Административни дела БЪЛГАРСКИ МИСТЕРИИ 54 ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.11.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  РЕШИ:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202570 от 10.05.2012 г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, на „Б.М.54” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „Л. К.”, № *, представлявано от Н.Б.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера й от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 25.7.2013г.
123 НАХД No 366/2013, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ФИКС КОНСУЛТ 888 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд    Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №27083/03.12.2012 г. на директора на КЗП – РД – Бургас, в частта в която на основание чл.197 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложено на „ф.к.***”ЕООД,ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “с.с.к.м.”” №*, представлявано от М.С.Г., ЕГН:********** наказание „имуществена санкция” в размер на 500/петстотин/ лева за нарушение по чл.8, ал.1 от ЗЗП, като НАМАЛЯВА размера на наложената санкция от 500 /петстотин/ лева на 300 /триста/ лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №27083/03.12.2012 г. на директора на КЗП – РД – Бургас, в частта в която на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложено на „ф.к.***”ЕООД,ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “с.с.к.м.”” №*, представлявано от М.С.Г., ЕГН:********** наказание „имуществена санкция” в размер на 300/триста/ лева за нарушение по чл.15, ал.1. от ЗЗП.   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №27083/03.12.2012 г. на директора на КЗП – РД – Бургас, в частта в която на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложено на „ф.к.***”ЕООД,ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “с.с.к.м.”” №*, представлявано от М.С.Г., ЕГН:********** наказание „имуществена санкция” в размер на 300/триста/ лева за нарушение по чл.23 от ЗЗП.    Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 25.7.2013г.
124 НОХД No 468/2013, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.И.А. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Разпореждане от 25.6.2013г.
на основание чл.249, ал.2, във връзка с чл.248, ал.2, т.3 НПК,     Р А З П О Р Е Ж Д А М    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 468/2013 г. по описа на НРС.  ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на горните указания.  Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.  
В законна сила от 25.7.2013г.
125 НАХД No 481/2013, II състав Административни дела ИЗИТ ООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 17.7.2013г.
С оглед възражението за липса на местна подсъдност и изявлението на процесуалния представител на административно- наказващият орган, в което изрично се посочва, че според тях нарушението е извършено в гр.Бургас, и на основание чл.59 ал.1 от ЗАНН, съдът констатира липса на местна подсъдност за РС- Несебър, поради което производството следва да бъде прекратено за разглеждане пред настоящия съд и изпратено по подсъдност на РС- Бургас.  Мотивиран от горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 481/2013г. по описа на Районен съд- Несебър.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Бургас.  Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред Административен съд – Бургас.  След влизане в сила на прекратителното определение, делото да бъде изпратено на Районен съд- Бургас по подсъдност.  
В законна сила от 25.7.2013г.
126 ЧНД No 564/2013, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК И.А.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 15.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 564/13г. по описа на РС-Несебър.  Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ОС-Бургас.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 25.7.2013г.
127 НОХД No 627/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.Д.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 627/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Красимира Жекова- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия З.Д.Д. и неговия защитник адв. А.Ж. ***, съгласно което:   Обвиняемият З.Д.Д., роден на *** г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2013 година, около 03.15 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в района на хотел „****”, до супермаркета пред хотела, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНП е държал високорискови наркотични вещества, а именно – полиетиленово пликче с размери/4смх5см/, съдържащо суха, зелена растителна маса /връхче/, което се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 5.50%, с нетно тегло на растителната маса, 0.247 грама. на стойност 1.48 лева, съгласно приложение 2 към член единствен на Постановление №23 от 29.01.1998 г. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.   ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата средството на престъплението, представляващо един брой полиетиленово пликче с размери /4смх5см/.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия З.Д.Д. с посочена самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата от 40.30 лева (четиридесет лева и тридесет стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 627/2013г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия З.Д.Д. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия З.Д.Д. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
З.Д.Д.
В законна сила от 25.7.2013г.
128 НОХД No 628/2013, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.З. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 25.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнА.ото между страните по НОХД № 628/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия С.З. и подсъдимият С.Д.З., съгласно което:   Подсъдимият С.Д.З., ЕГН **********, роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2013г., около 18:30 часа в гр. Несебър на ул. “***” е отнел чужди движими вещи: дамско портмоне от лак на стойност 5,00 лева, мобилен телефон марка “SONY XPERIA” модел “Миро” на стойност 288,00 /двеста осемдесет и осем лева и 00 ст. / лв., силиконов калъф за телефон на стойност 7,00 /седем лева и 00 ст. / лв. и сумА.а от 95.5 лева/деветдесет и пет лева и петдесет ст./, всички вещи на обща стойност 395.50 лв. /триста деветдесет и пет лева и петдесет стотинки/ от владението и без съгласието на М.А.., родена на *** г. в гр. ***, Македония, живуща ***8, лична карта №***, изд. на 22.06.2012 г., валидна до 21.06.2017г., с намерение противозаконно да ги присвои, кА.о употребил за това сила - дръпнал портмонето от ръкА.а на ***, поради което и на основание чл.198, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Д.З. да заплА.и направените по делото разноски по сметка на РС- гр.Несебър в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева.     ПРЕДСЕДА.ЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРА.ЯВА наказА.елното производството по НОХД № 628/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончА.елно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДА.ЕЛ:     След одобряване на постигнА.ото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетА.а спрямо подсъдимия С.Д.З. мярка за неотклонение и кА.о намери, че са отпаднали основанията за същА.а    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетА.а спрямо С.Д.З. мярка за неотклонение “Подписка” .   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДА.ЕЛ:  
С.Д.З.
В законна сила от 25.7.2013г.
129 НОХД No 409/2013, V състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.6.2013г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязлото в сила протоколно определение № 85 от 17.05.2013г., постановено по НОХД № 409/2013г. по описа на РС-гр.Несебър, в частта му, с което съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение и на основание чл.182, ал.1 от НК е наложил на П.А.И. с ЕГН ЕГН **********, с адрес:***, кумулативно предвиденото наказание „обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез поставяне на заверен препис от присъдата на таблото за обяви в Община Бургас за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър, а за осъденото лице - от уведомяването му за това.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Решението бе обявено в 14.15 часа в присъствието на представителя на РП-гр.Несебър, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване и протестиране.  
П.А.И.
 ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязлото в сила протоколно определение № 85 от 17.05.2013г., постановено по НОХД № 409/2013г. по описа на РС-гр.Несебър, в частта му, с което съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение и на основание чл.182, ал.1 от НК е наложил на П.А.И. с ЕГН ЕГН **********, с адрес:***, кумулативно предвиденото наказание „обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез поставяне на заверен препис от присъдата на таблото за обяви в Община Бургас за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.  Решението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър, а за осъденото лице - от уведомяването му за това.  
В законна сила от 26.7.2013г.
130 НАХД No 1083/2012, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ц.Г. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.4.2013г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд  РЕШИ:  ПРИЗНАВА Д.Ц.Г., роден на *** г. в гр. София, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2012 г., около 23,50 ч., в гр. Несебър, на обръщалото, управлявал МПС- мотопед „Сузуки Сепия”, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление № 5384/21.12.2011 г. на Началник на РУП- Несебър, влязло в сила на 15.02.2012 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.  Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
Д.Ц.Г.
Мотиви от 30.4.2013г.
В законна сила от 29.7.2013г.
131 НАХД No 1088/2012, II състав По Закона за стандартизация ЕЛЕОНОРА ТРАНС ООД ДАМТН-ГД"ИДТН"-ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.6.2013г.
Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 12-1401/29.10.2012г. на Главен директор на ГД „ИДТН”, с което за административно нарушение на чл.7а, т.3 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори на „Е.Т.” ООД с ЕИК - ****, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”А.” № **, ет.* представлявано от управителите Г.Н.Н. и С.Т.Т. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 300 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 29.7.2013г.
132 НАХД No 357/2013, II състав По ЗД по пътищата Ч.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.6.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2529/29.06.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Ч.С.К. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП на осн.чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. и на осн.чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП е наложено наказание глоба от 30лв..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.7.2013г.
133 НАХД No 358/2013, V състав По ЗД по пътищата Ч.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.6.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2809 от 13.07.2012г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.7 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ч.С.К. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение на чл.43, т.4 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 29.7.2013г.
134 ЧНД No 637/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.С. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.7.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на М.П.С. с ЕГН **********, обвиняем по бързо производство № 14-1112/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.С.М. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 29.7.2013г.
135 НОХД No 638/2013, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 29.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 638/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Севдалина Станева – районен прокурор в РП-Несебър и адв.С.М. ***, назначена за защитник на подсъдимия М.П.С., съгласно което:   ПРИЗНАВА М.П.С., роден на ***г. в гр. Сливен, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: КК "Слънчев бряг", х-л "***", ет.1 жилищен, ляво крило, първата стая в ляво, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с месторабота фирма "***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2013г., около 21.10ч. в КК "Слънчев бряг", общ. Несебър, на алея пред х-л "***", без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП, държал високорискови наркотични вещества, а именно - полиетиленово пликче "клипс" с размери (6 х 8см.), съдържащо целофаново пакетче, затопено в единия край със суха, зелена, растителна маса (връхче), която се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол - 7.50%, с нетно тегло на растителната маса 0,698 грама, на стойност 4.19 лв. (четири лева и деветнадесет стотинки), полиетиленово пликче "клипс" с размери (6 х 8см.), съдържащо целофаново пакетче, затопено в единия край със суха, зелена, растителна маса (връхче), която се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол - 8.50%, с нетно тегло на растителната маса 0,656 грама, на стойност 3,94 лв. (три лева и деветдесет и четири "стотинки), полиетиленово пликче "клипс" с размери (6 х 8см.), съдържащо черно полиетиленово топче, затопено в единия край със суха, зелена, растителна маса (връхче), която се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол - 8.90%, с нетно тегло на растителната маса 0,551 грама, на стойност 3,31 лв. (три лева и тридесет и една стотинки), всичко наркотични вещества на обща стойност - 11.44лв. (единадесет лева и четирдесет и четири стотинки) съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл.1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 8 /осем/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание – 8 месеца „Лишаване от свобода” на М.П.С. за изпитателен срок от 3 /три/ години.  НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия М.П.С. кумулативно предвиденото в чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК по-леко наказание „глоба”.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: 0,398 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 7,5%; 0,356 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 8,5% и 0,251 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 8,9%, намиращи се на съхранение в РУП-Несебър, които след влизане на споразумението в сила незабавно да се изпратят на ЦМУ-София за унищожаване, за което да се уведоми съда.  ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с ал. 3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – опаковки от наркотични вещества, които след влизане на споразумението в сила да се унищожат.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.П.С. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 66.75 лева /шестдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 638/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо М.П.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо М.П.С. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
М.П.С.
В законна сила от 29.7.2013г.
136 НОХД No 642/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Г.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 29.7.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 642/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Красимира Жекова – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Б.Г.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА Б.Г.К. – роден на *** г. в гр.Ч.,Украйна, с постоянен и настоящ адрес:***, украинец, украински гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, персонален № **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2013 годин,а около 22.55 часа в КК Слънчев бряг, община Несебър, до хотел „****”, управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген Джета” с ДК № **** – украинска регистрация с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.37 /две цяло и тридесет и девет на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.І от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/години.   ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Б.Г.К. от право да управлява МПС за срок от 15 /петнадесет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият К. е лишен от право да управялва МПС по административен ред, считано от 26.07.2013 година.  ОСЪЖДА подсъдимият К. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 642/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Б.Г.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.Г.К. мярка за неотклонение “Подписка” .   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПОДСЪДИМИЯТ К.: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем за мен език. Разбрах всичко.     ОБВИНЯЕМ:   /Б.К./  
Б.Г.К.
В законна сила от 29.7.2013г.
137 НАХД No 179/2013, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ИВЕЛИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 4.7.2013г.
Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2433/19.10.2007 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС, е наложено на “И.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “Е.” № *, бл. “Н.” № **, ВХ. *, ЕТ.*, АП.**, представлявано от З.К.П., ЕИК ******, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 33, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118 от ЗДДС, за това, че в търговски обект- снег бар “Олимп”, находящ се в хотел “Олимп” в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, не е регистрирал във фискалното устройство чрез операциите “служебно въведени” или “служебно изведени”, нито е отразил в книгата за дневните финансови отчети всички промени в касовата наличност в момента на извършването им, извън случаите от продажби- не е отразил начална сума, въвеждане или извеждане на пари във и извън касата.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 30.7.2013г.
138 НАХД No 258/2013, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИМП ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Н.ския районен съд    Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1062/22.11.2012г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас,с което на С.” ЕООД, ЕИК:****, със седалище и адрес на управление:с.Р., общ.Н., ул.”С.”,№*, представлявано от И.С.И., ЕГН:********** е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл.25 ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ.    Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 30.7.2013г.
139 НАХД No 322/2013, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПЕМА-ПЕНКА ТОДОРОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 5.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 026994/26.11.2012 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ)- отм. е наложено на ЕТ „П.- П.Т.” със седалище и адрес на управление: гр. О., Община Н., ул. “Т.”, № 10, ЕИК ****, представлявано от управителя П.Т.М., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ (отм.), за това, че на 13.07.2012 г. в бистро “То-Ми”, находящо се в гр. О., ул. “Т.” № 10, е предлагал за продажба напитки и кухненска продукция без обявени грамажи, а именно: нес-кафе с цена 0.50 лева; мляко с нес-кафе с цена 0.80 лева; нес-кафе 3в1 с цена 0.60 лева; топъл шоколад с цена 0.80 лева; билков чай с цена 0.50 лева; черен чай с цена 0.50 лева; палачинки- два вида, с цена 2.00 лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 30.7.2013г.
140 НАХД No 430/2013, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СТИЛ-90-БИЛЯНА МАРКОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.7.2013г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд    Р Е Ш И:    ПЪТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №25644/21.03.2013 г. на директора на КЗП – РД - Бургас. С обжалваното наказателно постановление на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложено на ЕТ”СТИЛ-90 Б.М.”, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. “М.” №*,ЕИК: ********, представлявано от Б.К.М., ЕГН:********** административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 /триста/ лева за нарушение по чл.24, ал2. от ЗЗП и „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.127 ал.2 от ЗЗП.    Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 30.7.2013г.
141 НОХД No 625/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Р.Х. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 30.7.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 625/2013 г. по описа на РС–Несебър, а именно Красимира Жекова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия Д.Р.Х. със защитник адв.Д.П. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Д. Р. Х.- роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, фактическо съпружеско съжителство, неосъждан- реабилитиран, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2013 г., около 00.20 часа в гр. Несебьр, на бензиностанция «Петрол», е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил «Ситроен Ксара» с рег. № *****, с концентрация на алкохол в крьвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.92 промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 577/11.07.2013г. на НТЛ при ОД на МВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА наа основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия Д.Р.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.Р.Х. със снета самоличност да заплати по сметка на РС Несебър сумата в размер на 34.52 лева (тридесет и четири лева, петдесет и две стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 625/2013г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.Р.Х. мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Р.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Д.Р.Х.
В законна сила от 30.7.2013г.
142 НАХД No 410/2013, I състав Административни дела П.Д.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд    РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление Наказателно постановление № 625/06.11.2012 г. на Кмета на Община Несебър, с което на П.Д.Д., ЕГН **********,*** за нарушение на чл.4, ал.1, т.9 от Наредба № 2 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, и е наложено наказание “Глоба” в размер на 400/четиристотин/ лв..  Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 31.7.2013г.
143 НАХД No 461/2013, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК КООПЕРАЦИЯ МИНИБУСЕКСПРЕС НЕСЕБЪР ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.7.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 170 от 29.01.2013г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на Кооперация „Минибусекспрес Н.” с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: с.Р., общ.Н., обл.Бургас, местност „Т.Ч.”, Гаражна база 1, представлявана от Председателя С.К.П. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ и на основание чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС на същия е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – билетна каса, находяща се в КК Слънчев бряг - Автогара за срок от един месец, и е забранен достъпа до обекта за същия срок.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 31.7.2013г.
144 НОХД No 650/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Т.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 31.7.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 650/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Красимира Жекова – прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Б.Т.А. споразумение, съгласно което:  ПРИЗНАВА Б.Т.А.- роден на ***г. в гр.Ямбол, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, певец, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2013г. в около 04.45 часа в село Равда, област Бургас, до хотел „Миляна”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.51 промили, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.Т.А. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 34.35 лева (тридесет и четири лева, тридесет и пет стотинки), представляващи направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 650/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.Т.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
Б.Т.А.
В законна сила от 31.7.2013г.