РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.05.2011г. до 31.05.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 199/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.И.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 02.05.2011г., в законна сила от 02.05.2011г.
След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 199/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов- прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Д. Т.- защитник на подсъдимия П. и подсъдимия Г.И.П. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Г.И.П.- роден на *** ***, с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, управител на фирма, за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2010 г., около 09.00 часа, в гр. Несебър, общ. Несебър, ж.к.”Черно море”, от склада на „Т.” ООД- гр. Несебър, чрез използване на МПС- т.а. марка „МАН” с рег. № ******* собственост на Ж. С. Д. ***, отнел чужди движими вещи- 832 бр. телескопични подпори /хюнебеци/ с дължина 2.70 метра на стойност по 15 лв. всяка или вещи на обща стойност 12 480 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/, от владението на Н.И.И.- пълномощник на „Т.” ООД- гр. Несебър, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т.4 , вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, вр. с чл. 55 ал. 1 т 1 НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3/три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.И.П. да заплати по сметка на РС-Несебър сумата общо в размер на 34.80 /тридесет и четири лева и осемдесет ст./ лева, представляващи направените по делото съдебно- деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 199/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14- 2242/2010 г. по описа на РУП- Несебър спрямо Г.И.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Г.И.П.
 
2 НАХД No 96/2011, I състав Административни дела Д.Т.Х. МЗ РИОКОЗ БУРГАС,
Д.П.Н.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 06.04.2011г., в законна сила от 03.05.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №03-637/22.11.2010 г. на Директора на РИОКОЗ – Бургас, с което на Д.Т.Х., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за административно нарушение по чл.31, ал.1, т.3 от Закон за храните вр. чл.70, ал.1, т.7 от Наредба №5 на МЗ и МЗГ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
3 ЧНД No 225/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.Г.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 15.04.2011г., в законна сила от 03.05.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения К.Г.К., роден на ***г***, с постоянен адрес ***3, понастоящем в Затвора Б****, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 41/2008 г. и НОХД № 94/2009 г. по описа на Районен съд- Н***, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното общо наказание за срок от две години.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения К.Г.К. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 326/2009 г. и НОХД № 362/2009 г. по описа на Районен съд- Н***, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното общо наказание за срок от две години.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения К.Г.К. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 395/2009 г. на Районен съд- А***, НОХД № 505/2009 г. и НОХД № 558/2009 г. по описа на Районен съд- Н***, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца през периода 02.06.2010 г. – 23.08.2010 г. по НОХД № 505/09 г. и НОХД № 558/09 г. на РС- Н***.
ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание на основание чл. 23, ал.2 от НК наказанието обществено порицание, наложено с присъдата по НОХД № 395/09 г. на РС- А***.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения К.Г.К. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 217/2010 г. и НОХД № 469/10 г. на РС- Н***, а именно: „Пробация”, при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца с периодичност три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 месеца и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа за срок от една календарна година.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното от осъдения К.Г.К. с ЕГН ********** наказание “Пробация” по НОХД № 217/2010 г. на РС- Н***.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Б**** в 15-дневен срок от днес.


К.Г.К.
Мотиви от 15.04.2011г.
СЪДЪТ, като обсъди събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:
Предложението е с правно основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК.
С присъда по НОХД 41/2008г. по описа на РС- гр.Н***, влязла в сила на 07.04.2008г., К.К. е осъден на „пробация” при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от осем месеца; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца за деяние, извършено на 07.10.2007г.
С влязло в сила на 27.02.2009г. определение по НОХД № 94/2009г. по описа на РС- гр.Н***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, К. е осъден на три месеца „лишаване от свобода” за деяние, извършено на 25.07.2007г. и 26.07.2007. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от две години.
С влязло в сила на 02.10.2009г. определение по НОХД № 326/2009г. по описа на РС- гр.Н***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, К. е осъден на три месеца „лишаване от свобода” за деяние, извършено на 17.08.2007г. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от една година.
С влязло в сила на 02.10.2009г. определение по НОХД № 362/2009г. по описа на РС- гр.Н***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, К. е осъден на четири месеца „лишаване от свобода” за деяние, извършено на 27.01.2009г. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от две години.
С влязло в сила на 15.12.2009г. определение по НОХД № 395/2009г. по описа на РС- А***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, К. е осъден на „обществено порицание”, което да се изпълни чрез прочитане по радиовъзела в гр.Н*** за деяние, извършено на 07.05.2009г.
С присъда по НОХД № 505/2009г. по описа на РС- гр.Н***, влязла в сила на 23.12.2009г. К. е осъден на три месеца „лишаване от свобода” за деяние, извършено на 27.04.2009г. На основание чл.69, ал.2 от НК същият е освободен изцяло от изтърпяване на наказанието по НОХД 94/2009г. по описа на РС- Н***.
С присъда по НОХД № 558/2009г. по описа на РС- гр.Н***, влязла в сила на 14.01.2010г., К. е осъден на „Пробация” при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година при периодичност два пъти седмично; „задължителни срещи с пробационен служител” за срок от една година, за деяние, извършено в периода от 25.01.2008г. до 27.01.2008г.
С присъда по НОХД № 217/2010г. по описа на РС- гр.Н***, влязла в сила на 28.07.2010г., К. е осъден на „Пробация”, при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца с периодичност три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 месеца и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа за срок от една календарна година за деяние, извършено 28.08.2007г.
С присъда по НОХД № 469/2010г. по описа на РС- гр.Н***, влязла в сила на 23.11.2010г., К.Г.К. е осъден на „Пробация” при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца, с периодичност два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок 12 месеца и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа за срок от една календарна година за деяние, извършено в периода от 04.01.2010г. до 06.01.2010г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 41/2008 г. и НОХД № 94/2009 г. по описа на Районен съд- Н***, в размер на най-тежкото от тях, а именно: три месеца лишаване от свобода, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях, като изтърпяването на така определеното общо наказание да се отложи за срок от две години на основание чл. 66, ал.1, вр. чл.69, ал.1 от НК.
Налице са също така основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 326/2009 г. и НОХД № 362/2009 г. по описа на Районен съд- Н***, в размер на най-тежкото от тях, а именно: четири месеца лишаване от свобода- деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Изтърпяването на така определеното общо наказание следва да се отложи за срок от две години на основание чл. 66, ал.1, вр. чл.69, ал.1 от НК.
Следва да се групират също наказанията, наложени по НОХД № 395/2009 г. на Районен съд- А***, НОХД № 505/2009 г. и НОХД № 558/2009 г. по описа на Районен съд- Н***, в размер на най-тежкото от тях, а именно: три месеца лишаване от свобода, тъй като всяко от деянията е извършено влизането в сила на присъдите за останалите. Към така определеното общо наказание следва да се присъедини наказанието обществено порицание, наложено с присъдата по НОХД № 395/09 г. на РС- А***. Наказанието по НОХД № 505/09 г. и НОХД № 558/09 г. на РС- Н*** (общо наказание, определено по ЧНД № 186/10 г. на РС- Н***) е изтърпяно през периода 02.06.2010 г., видно от приложената справка от МП- ГД “ИН” с рег. № И-5227/29.03.2011 г. и следва да се приспадне изцяло от определеното общо наказание.
Общо наказание следва да бъде определено също между наложените с присъдите по НОХД № 217/2010 г. и НОХД № 469/10 г. на РС- Н***, в размер на най-тежкото от тях, а именно: „Пробация”, при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца с периодичност три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 месеца и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа за срок от една календарна година. Видно от приложеното по делото писмо от ОС “Изпълнение на наказанията”- Б****, сектор “Пробация”, наказанието по НОХД № 217/2010 г. на РС- Н*** е приведено в изпълнение. С оглед на това, на основание чл. 25, ал.2 от НК, изтърпяното до момента наказание следва да се приспадне от определеното общо наказание

 
4 НАХД No 1027/2010, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) В.Т. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.С.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22408 от 27.10.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл.46, т.1 от Закона за туризма, на „В.Т.” АД- гр. Пловдив е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лв.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22408 от 27.10.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения по чл. 55, ал.2 от Закона за туризма, на „В.Т.” АД- гр. Пловдив е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
5 НАХД No 1035/2010, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) П.-Б. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.С.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 06.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16034 от 02.08.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.47, ал.1, т.1 от Закона за туризма, на основание чл.86 от същия закон, на „П. Б.” ООД- гр. Казанлък, представлявано от П.Л.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
6 НАХД No 32/2011, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) А. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
М.С.Г.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 11.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16080 от 04.11.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушения на чл.47, ал.1, т.1, чл. 46, т.1 и чл.47, ал.1, т.3, всички от Закона за туризма, на „Агата А” ЕООД- гр. София, представлявано от М.П.Л., са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на 500 лв., 1000 лв. и 500 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
7 НАХД No 66/2010, I състав По ЗД по пътищата С.Я.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 22.07.2010г., в законна сила от 05.05.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2592/27.05.2009 год. по описа на РУП – Несебър в частта му относно наложено на основание член 175, ал.1, т.1 предл.3 от ЗДвП административно наказание „Глоба” в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за административно нарушение по чл. 140, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА същото наказателно постановление в останалата му част.
Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския административен съд.

 
8 НОХД No 265/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Х.Я. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 05.05.2011г., в законна сила от 05.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 265/2011 г. по описа на РС- гр.Н., а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Н., подсъдимия Н.Х.Я. и неговия защитник адв. П.П., съгласно което: Н.Х.Я., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2011 г. около 00.30 ч. в гр. Н., обл. Б., ул.”Х. К.”, до автобусната спирка на пощенската станция в града, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „П. ***”с ДК № А **** ВА с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.60 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство алкотест ”Дрегер 7410” с фабр. № 0106, след като е осъждан за такова деяние с влязла в сила присъда на РС- Н. от 13.04.2005 г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 1, вр. ал. 2, т. 1,2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3, вр. ал. 4, вр. чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8 (осем) месеца, при периодичност три пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8 (осем) месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа годишно, за срок от 1(една) година.
ЛИШАВА на основание чл.343 г във вр.с чл.343 б ал.ІІ във вр.с чл.37 ал.І т.7 от НК подсъдимия Н.Х.Я. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 265/2011 г. по описа на РС - Н..
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия Н.Х.Я. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.Х.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Н.Х.Я.
 
9 НАХД No 730/2010, II състав По Закона за авторското право В.-Ф. Н. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 09.05.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 151/16.08.2010г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” в Патентно ведомство на Република България с което на осн.чл.13, ал.2, т.2, вр.чл.81, ал.1 от ЗМГО на ЕТ”В.Н.”, представлявана от управтеля Ф.Н.Н. със седалище и адрес на управление КК”С.Б.”, общ.”Р.”, ст.105 е наложена глоба в размер на 3000лв., в частта досежно размера на административното наказание като НАМАЛЯВА същото на 1500лв./хиляда и петстотин/лева
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 151/16.08.2010г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” в Патентно ведомство на Република България, в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
10 НАХД No 828/2010, VI състав По ЗД по пътищата Д.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 09.05.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 3940/2010 г. на началника на РУП- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Д.И.Г. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3 предл.1 от ЗДвП, за това, че на 22.08.2010 г. около 23.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.03 на хиляда, установено с техническо средство Дрегер 7410+0106”, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 10 месеца на 6 месеца и размера на наказанието „глоба” от 500 на 300 (триста) лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
11 НОХД No 343/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.К.Х. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 09.05.2011г., в законна сила от 09.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №343/2011г. по описа на РС- гр.Несебър между Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Д.К.Х. със снета по делото самоличност с неговия защитник адв.Н.И. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.К.Х., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, продавач- консултант при ЕТ „К.- М. Х.” с ЕИК *******, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2011г., около 00.30 часа, в с.Равда, общ.Несебър, по ул. „Вардар”, управлявал МПС- л.а. „Фолксваген Джета” с рег.№ ********* с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,37 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл 42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал.3, т. 1 и 2 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;
- Поправителен труд по месторабота на обвиняемия в ЕТ „К.- М. Х.” с ЕИК********, за срок от 6 /шест/ месеца, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 20 на сто в полза на държавата.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Д.К.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 27.04.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №343/2011г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата по БП № 14- 311/2010 г. по описа на РУ на МВР- Несебър спрямо подсъдимия Д.К.Х. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.

Д.К.Х.
 
12 ЧНД No 350/2011, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 09.05.2011г., в законна сила от 09.05.2011г.
 
13 ЧНД No 351/2011, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Протокол от 09.05.2011г., в законна сила от 09.05.2011г.
 
14 НОХД No 353/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ч.М.Ч. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 09.05.2011г., в законна сила от 09.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 353/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв.Л.К. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Ч.М.Ч. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Ч.М.Ч. - роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан – реабилитиран, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.01.2011 год. в гр.Несебър, управлявал лек автомобил „Фолксфаген Пасат” с ДК№ А 9799 АН, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство /като неправоспособен/ в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 258/12.07.2010 год. на Началника на РУП – Несебър, влязло в сила на 27.11.2010 год., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т.6 от НК, следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 (СТО И ДВАДЕСЕТ) часа за ЕДНА ГОДИНА.

Ч.М.Ч.
 
15 НАХД No 487/2010, I състав По ЗД по пътищата Д.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 10.05.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1082/10 от 19.04.2010 г., издадено от Началника на РПУ - Несебър в частта, с която на Д. Д.Т., с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месеца.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
16 НОХД No 1068/2010, I състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ц.Д.Р. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 26.04.2011г., в законна сила от 10.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 1068/2010г. по описа на Районен съд -гр.Несебър.
ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.
Определението може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от съобщаването му.

 
17 НОХД No 90/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ц.В.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 21.04.2011г., в законна сила от 10.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.В.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2010 г., около 09.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до жилищен комплекс „Браво 1”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес СЛ500”, с ДК № ВР 3343 ВС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,96 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+”, с № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.В.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2010 г., около 09.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до жилищен комплекс „Браво 1”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес СЛ500”, с ДК № ВР 3343 ВС, в срока за изтърпяване на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 3048/20.11.2010 г. на Началника на Сектор ПП- КАТ към ОД на МВР- гр.Враца, поради което и на основание чл.343в, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от наложените по-горе, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното общо наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189 ал.3 от НПК, подсъдимият Ц.В.П. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 10 (десет) лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Ц.В.П.
Мотиви от 28.05.2011г.
 
18 ЧНД No 355/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 10.05.2011г., в законна сила от 10.05.2011г.
РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането с вх. №2994 от 09.05.2011 г., направено Севдалина Станева – Районен прокурор на РП-Несебър за разкриване на банкова тайна от следните лица и банки, както следва:
„Пиреус Банк”
– клон Варна относно сметка на „Т. И.” ЕООД с Булстат *******, сметка № ********, IBAN ***, Черно море
- сметка № IBAN *** – посочена в предварителния договор от 07.05.2008г. за същата следва да се предостави информация относно титуляра й – Ф/ЮЛ на името на което е открита.
- относно лицето Ж. Д. Т. с ЕГН ********** сметка № IBAN ***а книжка
„А.Б.” АД БЦ-Варна относно лицето Х.Н. Т. с ЕГН ********** – сметка № IBAN ***
„Ю. И Е. Д.” България” АД относно лицето Ж. Д. Т. с ЕГН ********** сметка № IBAN ***, закрита на 16.02.2011г.

Решението е окончателно.

 
19 ЧНД No 356/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 10.05.2011г., в законна сила от 10.05.2011г.
Уважава на основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА адв. П.Ч. *** за защитник на Х.И.У., с ЕГН **********, обвиняем по БП № 14 - 323/2011 г. по описа на РУП – Несебър.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.

 
20 НОХД No 357/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.И.У. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 10.05.2011г., в законна сила от 10.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н. с подсъдимия Х.И.У. със снета по делото самоличност и адв. П.Ч. *** защитник на подсъдимия У., съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.И.У.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, л.к. № ********2 издадена на 06.04.2006 год. от МВР – Бургас ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2011 г. около 17.20 часа с к.к. Слънчев бряг на главната алея, срещу хотел „Посейдон” управлявал МПС – лек автомобил марка Рено 19 с рег № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,58 на хиляда /едно цяло петдесет и осем на хиляда/, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 323/ 04.05.2011 год. на СХЛМ към БНТЛ при ОД на ЧВР – Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1 т.2, б.Б от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т. 6, вр. с ал.1, вр. с ал.3 т.1 и т. 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 7 (седем) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120(сто и двадесет) часа, който да бъде положен в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК У. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем / месеца.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият У. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22/двадесет и два/лв., представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 357/2011г. по описа на РС-Н..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия У. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.И.У. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.30 часа.


СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Х.И.У.
 
21 НОХД No 359/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Й.М.Л. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 11.05.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №359/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и подсъдимият Й.М.Л. със снета по делото самоличност със защитник адв.П.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Й.М.Л., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, с ЕГН **********, собственик на ЕТ”Л.”*** за ВИНОВЕН в това, че на 30.11.2010г., около 09.30 часа, в гр.Несебър, до училище "Любен Каравелов", в междублоковото пространство до магазин за спортни стоки "Питбул", управлявал МПС- лек автомобил "Пежо 407" с рег. № А 1312 КТ в срока на изтърпяване на наказание „Лишаване от право да управлява МПС", наложено му по НОХД № 955/2010г. по описа на РС-Несебър, в сила от 19.11.2010г., след като е наказан за същото деяние по административен ред с влязло в сила на 29.07.2010 г. наказателно постановление № 6203/2009г. на Началник на РУП- Несебър, поради което и на основание чл. 343в, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 (ТРИСТА) часа за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл. 343в, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Й.М.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Й.М.Л.
 
22 НАХД No 561/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Л.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 16.09.2010г., в законна сила от 12.05.2011г.
ПРИЗНАВА Е.Л.М. с ЕГН ********** *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, строителен работник за ВИНОВЕН за това, че на 22.02.2008г. около 10.00 часа в КК”Слънчев бряг, общ. Несебър, до х-л „Вела” управлявал МПС – л.а. «Опел Вектра» с рег.№******* без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – наложено с НП № 88/06.04.2007г. на Началника на РУП-Твърдица – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева.
ОСЪЖДА Е.Л.М. да заплати в полза на Държавата сторени по делото разноски в размер на 86 лева /осемдесет и шест лева/.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Е.Л.М.
Мотиви от 16.09.2010г.

 
23 НАХД No 88/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.Г.И. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 08.04.2011г., в законна сила от 12.05.2011г.
ПРИЗНАВА П.Г.И., ЕГН - ********** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2010г. около 01.00ч. в к.к."Слънчев бряг", в близост до СОУ”Иван вазов”, управлявал МПС - л.а.марка "Мерцедес", с ДК№*******без съответно свидетелство за управление/като неправоспособен/ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС с НП № 8509/09.01.2009год. , влязло в законна сила на 03.02.2010г. на Началника на РУП-Хасково за административно нарушение по чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП -Престъпление по чл.343в; ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-

П.Г.И.
Мотиви от 08.04.2011г.
 
24 НАХД No 156/2011, IV състав Административни дела Г.Д.Г. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС,
С.И.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 12.05.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0001056/17.11.2010 г. на Началника на областен отдел „КД- ДАИ”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.57, ал.3 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, на основание чл.105, т.1 от Закона за автомобилните превози, на Г.Д.Г., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
25 НОХД No 271/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.И.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 26.04.2011г., в законна сила от 12.05.2011г.
ПРИЗНАВА Д.И.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ученик, живущ ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011г., за времето от 00.00ч. до 02.00ч., в с.Баня, общ.Несебър, ограден парцел II-16 в кв.27, при условията на продължавано престъпление, отнел от владението и без съгласието на собственика Т.Я.Б. с ЕГН **********, чужди движими вещи, както следва: 1брой метално бунгало с размери 2,50/2,50/2,50м. разглобено на части, на стойност 566,00 лева; 1 топ метална оградна мрежа с височина 1.80м., на стойност 140,00 лева; 75 броя метални пръчки размер 12, с дължина по 2м., на обща стойност 103,27 лева; 1 брой метална вана от хидростанция на стойност 75,00 лева; 2 броя ламаринени плоскости с размери 200/40см., на стойност 23,36 лева; и 5 броя метални профили с размери 5/2/200см., на обща стойност 48,52 лева - всички вещи на обща стойност 957,05 лева /деветстотин петдесет и седем лв. и пет стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.26 вр. чл.58а ал.1 и ал.3 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, Д.И.К. да заплати на Т.Я.Б., с ЕГН **********, сумата от 957.05 /деветстотин петдесет и седем лева и пет стотинки/, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от деятелността на подсъдимия.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Д.И.К.
Мотиви от 11.05.2011г.
 
26 ЧНД No 361/2011, V състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК К.Г.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 12.05.2011г., в законна сила от 12.05.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 361/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
УКАЗВА да се приложи незабавно молба от К.Г.К. с вх.№ 3043 от 11.05.2011г. по НОХД № 333/2011г. по описа на РС-гр.Несебър за разглеждане.
Определението е окончателно.

 
27 НОХД No 362/2011, V състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Х.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 12.05.2011г., в законна сила от 12.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 362/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно М. Ч. – прокурор в РП-Несебър и адв.П.П. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Т.Х.И. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.Х.И. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***(понастоящем № **), вх. *, ет. *, ап. ** българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, частен риболовец, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2010 г. в с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас в близост до заведение ”Фейс”, находящо се на ул.”М.”**, причинил средна телесна повреда на И.Д.В. ***, изразяваща се в порязване с нож на лявата предмишница, вследствие на което са срязани мускули, лакетния нерв и сухожилия, довели до трайно затруднение на движението на ляв горен крайник, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.Х.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 40 (четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 362/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Х.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ УКАЗВА на основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се изпрати съобщение на пострадалия и на неговия повереник адв. Д.Г. *** за определението на съда, с което е одобрено внесеното споразумение по настоящото дело с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Т.Х.И.
 
28 НАХД No 421/2010, V състав По ЗД по пътищата М.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 13.05.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 778 от 30.03.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.И.И. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
29 НАХД No 462/2010, V състав Административни дела Ж.Г.Г. РУ НА ПОЛИЦИЯТА - НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.11.2010г., в законна сила от 13.05.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1401 от 17.05.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ж.Г.Г. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 300 /триста/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 3 /три/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
30 НАХД No 768/2010, IV състав Административни дела Л.С.Р. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
В.А.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 11.11.2010г., в законна сила от 13.05.2011г.
НП-изменено.ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № *****г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на Л.С.Р., живуща ***, в качеството й на ЕТ „*****е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 2 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
31 ЧНД No 365/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 13.05.2011г., в законна сила от 13.05.2011г.
Уважавана основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА адв. П.Ч. *** за защитник на П.Х.Н., с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14 - 2254/2008 г. по описа на РУП – Несебър /вх. №3235/2008 г. по описа на НРП/.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.

 
32 НОХД No 367/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.Х.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 13.05.2011г., в законна сила от 13.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 367/2011г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Х.Н. със защитник адв.П.Ч. споразумение, съгласно което П.Х.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.10.2008г. в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, х-л „Аква”, чрез използване на техническо средство – ключ от стая № 202 отнел чужди движими вещи – телевизор „Грундик” на стойност 85 лева и вентилаторна печка „Нео” на стойност 106 лева от владението на ДОБРИН ЦОНЕВ ВЪРБАНОВ, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ часа за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, П.Х.Н. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 (тридесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 367/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

П.Х.Н.
 
33 НОХД No 368/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.А.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 13.05.2011г., в законна сила от 13.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 368/2011г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.А.Т. със защитник адв. споразумение, съгласно което Д.А.Т. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, общ работник към „М. Л.” ООД – гр. София с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2011г. около 21.45 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, кв. „Русалка” до дом № 210 управлявал МПС – т.а.„Опел Комбо” с рег. № ............ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1, 53 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 5, вр. с ал.3 т.1 и 2, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Поправителен труд, включващ удръжки от месечно трудовото възнаграждение - 300 (ТРИСТА) ЛЕВА, съгласно трудов договор № 52/22.02.2010г. с работодател – „М. Л.” ООД – гр. София със седалище гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.355, вх.2, ет.3, в размер на 20% месечно за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА в полза на Държавата
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 04.05.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 22 (двадесет и два) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 368/2011г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Д.А.Т.
 
34 НАХД No 1060/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.В.И. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 26.04.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.

ПРИЗНАВА И.В.И., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:***, за ВИНОВЕН за това, че на 31.08.2008г., в с.Равда, общ.Несебър, е намерил чужда движима вещ - мобилен телефон марка ”IPhon 8GB”, модел „А 1203”, с фабричен № 011364001322770, на стойност 947.00 лева, собственост на А. Т. П. с ЕГН **********, и в продължение на една седмица не е съобщил за нея на собственника, който я е загубил или на властта – престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.1 вр. ал.5 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.В.И. да заплати в полза на Държавата направените разноски по досъдебното производство в размер на 61, 50 /шестдесет и един лева и петдесет стотинки/ лева.
Решението може да се обжалва или протестира в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

И.В.И.
Мотиви от 26.04.2011г.
 
35 НАХД No 149/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.Т.З. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 20.04.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.
ПРИЗНАВА Г.Т.З., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, средно образование, едноличен търговец, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 04.07.2009 г., около 11 часа, в гр. Несебър, до складова база и бензиностанция „Лукойл”, при управление на лек автомобил марка „Мерцедес” с ДК № ******, нарушавайки чл.20, ал.2 от ЗДвП, по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Г. В. В., ЕГН ********** ***, изразяваща се във фрактура на дясната подколеница, водеща до трайно затруднение движението на десния крайник за срок от около 6- 8 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като на основание чл.304 вр. чл.378, ал.4, т.2 от НПК вр. чл.78а от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото спрямо него обвинение по чл.343, ал.1, б.”Б”, предложение второ вр. чл.342, ал.1 от НК вр. чл.20, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Г.Т.З.
Мотиви от 21.04.2011г.

 
36 НАХД No 1092/2010, II състав По ЗД по пътищата А.Х.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 27.04.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5183/30.11.2010г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на А.Х.Х. с ЕГН-********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
37 НАХД No 1099/2010, II състав По ЗД по пътищата З.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 27.04.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5177/30.11.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на З.Д.К. с ЕГН-********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
38 НАХД No 13/2011, II състав По ЗД по пътищата М.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 27.04.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5180/30.11.2010г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на М.И.П. с ЕГН-********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
39 НАХД No 22/2011, II състав По ЗД по пътищата М.Д.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 27.04.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5180/30.11.2010г. на Началника на РУП-Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на М.Д.Х. с ЕГН-********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, като НАМАЛЯВА същото на 100 /сто/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
40 НАХД No 159/2011, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК А.T. ООД ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Р.С.С.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 18.04.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 895/17.09.2010 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „А.Т.” ООД- гр. Несебър, представлявано от Б.С.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
41 НАХД No 139/2011, IV състав Административни дела Е. ООД МЗ РИОКОЗ БУРГАС,
В.Б.П.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03-416/18.08.2010 г. на Директора на РИОКОЗ- Бургас, с което за нарушение на чл.15, ал.1 и 2 от Закона за храните, на основание чл. 48, ал.2 вр. чл.49, ал.2 от с.з., на „Е.-3” ООД- гр. София, представлявано от К.М., е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
42 НОХД No 380/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Г.Н. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 380/2011 година по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Н*** и адв.Ц.В. ***, защитник на подсъдимата С.Г.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА С.Г.Н. - родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, български гражданин, неосъждана, разведена, безработна, с висше образование, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 11.04.2011год. в 00.30 часа по главната алея в к.к.”***”, до супермаркет „***”, в посока гр.***, управлявала МСП – лек автомобил марка „*** ***”, с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.73 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимата С.Н. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимата Н. е била лишена по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 11.04.2011год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата С.Г.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 22 /двадесет и два/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 380/2011г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимата Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Г.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.Г.Н.
 
43 НАХД No 329/2010, I състав Административни дела Н.-А. А.ЕТ РИОКОЗ-БУРГАС,
Р.Г.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 19.05.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №03.4-93/08.02.2010 г. на Директора на РИОКОЗ – Бургас, с което за нарушение на чл.16а, ал.1 от ЗХ и чл.37, ал.1, т.1 и чл.39, т.2 от Наредба №5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните, на основание чл.48, ал.2 от ЗХ, на ЕТ „Н. –А.А.”, с ЕИК 128017946, със седалище и адрес на управление – гр. Ямбол, ул. Кичева №30, представлявано от А.О.А., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
44 НАХД No 609/2010, V състав По ЗД по пътищата Е.А.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.11.2010г., в законна сила от 19.05.2011г.
НП-потвърдено.ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1807 от 09.06.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Е.А.Н. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
45 ЧНД No 35/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.А.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 02.03.2011г., в законна сила от 20.05.2011г.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д.А.Д. с ЛНЧ *** по НОХД № 752/2003г., НОХД № 14308/2003г., НОХД № 11436/2003г. и НОХД № 33/2007г., всички по описа на РС-гр.София, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание - една година лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода, наложеното на осъдения Д. по НОХД № 760/2004г. по описа на РС-гр.София наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. по НОХД № 2308/2008г. на РС-гр.София, НОХД № 4367/2008г. на РС-гр.София и НОХД № 267/2009г. на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание - една година и шест месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес за РП- гр.Несебър, а за осъденото лице от датата на съобщението за това пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Определението бе обявено на страните в 14.50 часа. След обявяване на определението, съдът разясни реда и срока за обжалване на същото.
След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр.Несебър и на Централно бюро „Съдимост” при Министерството на правосъдието.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа с прочитане определението на съда.


Д.А.Д.
Мотиви от 02.03.2011г.
За да се произнесе, съдът съобрази следното:
Видно от приложената по делото справка за съдимост, ведно с приложените към същата бюлетини за съдимост на осъденото лице, Д.А.Д. с ЛНЧ *** е осъждан, както следва:
1.Със споразумение по НОХД № 752/2003г. на РС-гр.София, за деяние извършено на 07.10.2002г., на Д. е наложено наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. За деяние извършено на 05.03.1087г., на Стоянов е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1 от НК, съдът е ПРИСПАДНАЛ времето на предварителното задържане на осъденото лице, считано от 08.10.2002г.
Споразумението е влязло в сила на 15.04.2003г.
2.С присъда по НОХД № 14308/2003г. по описа на РС-гр.София, за деяние извършено на 23.09.2002г., на Д. е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Присъдата е влязла в сила на 17.12.2004г.
3.С присъда по НОХД № 11436/2003г. на РС-гр.София, за деяние извършено на 02.10.2002г., на Д. е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Присъдата е влязла в сила на 22.05.2006г.
4.Със споразумение по НОХД № 760/2004г. на РС-гр.София, за деяние извършено на 23.07.2002г., на Д. е наложено наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
Споразумението е влязло в сила на 02.06.2005г.
5.С присъда по НОХД № 33/2007г. на РС-гр.София, за деяние извършено на 13.06.2002г., на Д. е наложено наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Присъдата е влязла в сила на 22.11.2007г.
6.Със споразумение по НОХД № 2308/2008г. на РС-гр.София, за деяние извършено на 16.07.2007г., на Д. е наложено наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване. На основание чл.59, ал.1 от НК, съдът е ПРИСПАДНАЛ времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по същото дело, считано от 17.07.2007г. до датата на влизане на споразумението в сила. На основание чл.68, ал.1 от НК, съдът е ПРИВЕЛ в изпълнение определеното на осъдения ОБЩО наказание по НОХД № 14308/2003г. и НОХД № 11463/2003г., двете по описа на РС-гр.София – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като е постановил, същото да бъде изтърпяно отделно от наказанието по НОХД № 2308/2008г. на РС-гр.София, при първоначален ОБЩ режим изтърпяване.
Споразумението е влязло в сила на 24.04.2008г.
7.Със споразумение по НОХД № 4367/2008г. по описа на РС-гр.София, за деяние извършено на 14.05.2004г., на Д. е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.59, ал.1 от НК, съдът е ПРИСПАДНАЛ времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 15.05.2004г. до 21.06.2005г. На основание чл.68, ал.1 от НК, съдът е ПРИВЕЛ в изпълнение отложеното наказание по НОХД № 752/2003г. на РС-гр.София – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим изтърпяване.
Споразумението е влязло в сила на 27.03.2009г.
8.Със споразумение по НОХД № 8855/2009г. по описа на РС-гр.София, за деяние извършено на 17.12.2008г., на Д. е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. На основание чл.59, ал.1 от НК, съдът е ПРИСПАДНАЛ времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 17.12.2008г. до 01.07.2009г.
Споразумението е влязло в сила на 17.12.2009г.
9.Със споразумение по НОХД № 267/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, за деяние извършено на 27.08.2006г., на Д. е наложено наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
Споразумението е влязло в сила на 30.11.2010г.

Видно от изложеното състояние за съдимост, налице е усложнена форма на престъпна дейност на осъдения Д., при която следва да се групират наложените наказания с влезлите в сила присъди в съчетание, най-благоприятно за осъденото лице. Съгласно посочения принцип, настоящият съдебен състав намира за установено следното:
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Стоянов по НОХД № 752/2003г., НОХД № 14308/2003г., НОХД № 11436/2003г. и НОХД № 33/2007г., всички по описа на РС-гр.София, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. Това е така, тъй като към датата на извършване на деянията по тези присъди, Д. не е бил осъждан с влязла в сила присъда за което и да е от тях. На основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – една година лишаване от свобода следва да бъде ПРИСПАДНАТО, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО, видно от приложената по делото справка от ГД „Изпълнение на наказанията” – гр.София с изх.№ 1054 от 24.01.2011г. На основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК, съдът счита, че следва към така определеното общо наказание от една година лишаване от свобода следва да се ПРИСЪЕДИНИ ИЗЦЯЛО и наложеното на осъдения по НОХД № 760/2004г. по описа на РС-гр.София наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
На второ място, съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д. наказания по НОХД № 2308/2008г. на РС-гр.София, НОХД № 4367/2008г. на РС-гр.София и НОХД № 267/2009г. на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. Това е така, тъй като към датата на извършване на деянията по тези присъди, Д. не е бил осъждан с влязла в сила присъда за което и да е от тях. На основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание – една година и шест месеца лишаване от свобода следва да бъде ПРИСПАДНАТО, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО, видно от приложената по делото справка от ГД „Изпълнение на наказанията” – гр.София с изх.№ 1054 от 24.01.2011г.
По отношение наложеното на осъдения Д. наказание по НОХД № 8855/2009г. на РС-гр.София - ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор, съдът като взе предвид, че същото не попада в никоя от горепосочените групи, счита, че същото следва да бъде изтърпяно от осъдения отделно.

 
46 НОХД No 244/2011, IV състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.С.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 04.05.2011г., в законна сила от 20.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.С.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, понастоящем в ОЗ „ИН” – Звено „Арести” – гр.Пловдив, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2010г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, противозаконно присвоил чужда движима вещ- лек автомобил „С.К.”, с рег.№ Р 1470 РК, на стойност 5750 (пет хиляди седемстотин и петдесет) лева, собственост на В.П. ***, която владеел, предоставен му за ползване от сина на собственика на автомобила П.В.П., поради което и на основание чл.206, ал.1 от НК вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, която да бъде изтърпяна в затвор при първоначален „Строг” режим.
ОСЪЖДА Н.С.Н. със снета по делото самоличност да заплати на В.П.Б. с ЕГН**********,*** сумата от 5750 (пет хиляди седемстотин и петдесет) лева, представляваща стойността на присвоената чужда движима вещ, а именно лек автомобил „С.К.”, с рег.№ Р 1470 РК, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 30.06.2010г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.С.Н. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 275 (двеста седемдесет и пет) лева, включващи и държавната такса за уважения граждански иск.

Н.С.Н.
Мотиви от 27.05.2011г.
 
47 НОХД No 383/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.Б.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 20.05.2011г., в законна сила от 20.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 383/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г.Р.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия П.Б.В. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което:
П.Б.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, месторабота „Б.” ***- гр. С., строителен техник, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.03.2011 г. около 01.10 часа в с.Р., общ.Н., по ул. ”М.”, в близост до № 29, е управлявал моторно превозно средство- л.а. “Форд Фиеста” с ДК№ СА 5690 АН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 2.11 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с №0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т .2, б. ”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 1, вр. ал. 2 т. 1,2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 2, вр. ал. 4, вр. чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ месеца;
- Поправителен труд за срок от ЧЕТИРИ месеца с удръжки от трудовото възнаграждение в размер на 10 на сто, в полза на държавата;
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия П.Б.В. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 13 (тринадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият П.Б.В. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 26.03.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 383/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия П.Б.В. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.Б.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

П.Б.В.
 
48 ЧГД No 364/2011, V състав Други ЧГД С.Б.Б.,
Е.З.Б.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.05.2011г., в законна сила от 25.05.2011г.
РАЗРЕШАВА на С.Б.Б. с ЕГН ********** и Е.З.Б. с ЕГН **********, двамата с адрес: КК Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, бл.”Роза”, ап.218, в качеството им на родители и законни представители на Емре Е.Б., родена на ***г., с ЕГН **********, да изтеглят сумата общо в размер на 3111,66 лева /три хиляди сто и единадесет лева и шестдесет и шест стотинки/, ведно с натрупаните лихви, от банковата сметка, открита на името на детето им в „Банка ДСК” АД, както следва: BG26STSA9000013747238.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
49 НАХД No 192/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.Н.Ч. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.04.2011г., в законна сила от 25.05.2011г.
ПРИЗНАВА Г.Н.Ч. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, живущ ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 05.01.2011 г. около 19.00 часа в района на гр.Обзор по второстепенния път за с.Попович, общ.Бяла, управлявал т.а. марка „ГАЗ 53”, като си служи с контролни знаци В 9948 СР /регистрационни номера/, издадени за друго МПС, а именно за л.а. марка „Пежо”, модел „405 GR”, собственост на Иван Маринов Иванов от гр.Долни Чифлик - престъпление по чл.345 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
ОСЪЖДА Г.Н.Ч. да заплати в полза на Държавата направените разноски по досъдебното производство в размер на 0,80 /осемдесет стотинки/ лева.
Решението може да се обжалва или протестира в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Г.Н.Ч.
Мотиви от 27.04.2011г.
 
50 ЧНД No 388/2011, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Протокол от 25.05.2011г., в законна сила от 25.05.2011г.
 
51 НАХД No 1077/2010, VI състав Административни дела Л.Г.И. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР,
Р.А.С.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 27.04.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 330/01.12.2010 г. на Община Несебър, издадено от Виктор Борисов Борисов- упълномощен със Заповед № 2027/30.11.2010 г., с което на основание чл.16, ал.1, вр. чл.18, ал.2 от Наредба № 2 на Общински съвет- Несебър, е наложено на Л.Г.И. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.4, ал.1, т.5 от същата наредба, за това, че на 02.09.2010 г. около 15.40 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг” на тротоара до хотел “Континентал” е поставил щандове, с което препятствал движението на пешеходците, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание от 200 лева на 50 (петдесет) лева.
ОСЪЖДА Л.Г.И. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 24.00 (двадесет и четири) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
52 НАХД No 158/2011, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК А.Т. ООД ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Р.С.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 26.04.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление №894/17.09.2010 г. на Директора на Териториална Дирекция на НАП гр.Бургас, с което на „А.T.“ ООД, с ЕИК*******, представлявано от Б.С.С., със седалище и адрес на управление – гр. Несебър,*******, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. за административно нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №Н-18/06 г. на МФ.
 
53 ЧНД No 172/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК А.П.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 21.04.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
Уважава на осн.чл.243, ал.5, т.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Постановление от 04.02.2011г. на НРП за прекратяване на наказателното производство по ДП № 14-2322/2008г. по писа на РУ на МВР-Несебър.
ВРЪЩА делото на НРП за продължаване на разследването за престъпление по чл.323, ал.1 от НК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 
54 НОХД No 264/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.П.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Присъда от 09.05.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Н. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем в затвора гр. Варна, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъдан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 22.10.2010 г. до 24.10.2010 г. вгр.О., на ул. ******* при условията на повторност и немаловажен случай, чрез използване на техническо средство – отверка и секач и повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – входна врата е отнел чужд движими вещи – гривна от 14- каратово злато с тегло 22 грама на стойност 1012 (хиляда и дванадесет) лева от владението и без съгласието на собственика Л.К.К. с ЕГН ********** с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3, 4 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 54, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на 2(две) години ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 135/2010 г. по описа на РС- Несебър и НОХД 212/2010 г. по описа на РС Несебър, а именно 6 месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал. 1 от НК в изпълнение определеното общо наказание от 6 месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК веществените доказателства представляващи 1 бр. отверка с червена дръжка, 1 бр. секач с оранжева дръжка и 1 бр. метална дръжка за врата, намиращи се на съхранение в ПУ Обзор към РУП- Несебър да бъдат върнати на собственика Л.К. ***.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.2 от НПК подсъдимия Д.П.Н. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 33,60(тридесет и три лева и шестдесет стотинки) лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Д.П.Н.
Мотиви от 19.05.2011г.
 
55 НОХД No 294/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Р.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Разпореждане от 21.04.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
На осн.чл. 249, ал.1, вр.чл.248, ал.2, т.3 от НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 294/2011г. по описа на РС-Несебър.
ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура– гр. Несебър за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения, описани в мотивната част.
Разпореждането подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - Бургас.

 
56 НАХД No 313/2011, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС,
К.Л.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 13.05.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХДело № 313/2011г. по описа на РС-Несебър.
Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.


 
57 ЧНД No 360/2011, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК   Й.И.Б.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 12.05.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.дело № 360/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
58 НОХД No 393/2011, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Л.П.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 26.05.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 393/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева– прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Х.Л.П.А. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Л.П.А. – роден на *** ***, провинция Барселова, Испания, с паспорт № *******, изд. на 02.03.2011г. в Испания, испанец, испански гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, с адрес:*** Адриан, провинция Навара, ул. „Лас Позас*******, за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2011г., около 02.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, хранителен магазин „Дари”, е отнел от владението и без съгласието на продавач-консултанта Г.П.П. с ЕГН **********, сумата от 360 лева /триста и шейсет лв./, собственост на „Д.-ДДД” ЕООД, представлявано от едноличния собственик и управител Д.Д.Д. с ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребила за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Х.Л.П.А.
 
59 НОХД No 399/2011, II състав Гл.II. Трафик на хора - чл.159а-159в НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Д.В.,
В.Х.Е.,
Ж.П.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 27.05.2011г., в законна сила от 27.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 399/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.Е. със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което:
Подсъдимият В.Х.Е. ЕГН **********,***, издадена от МВР – Бургас, българин, български гражданин, неженен, неосъждан със средно образование, пост. адрес:***, Секция 063, ул. „Московска” №30 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН както следва:
-В това, че от месец май 2010 год. до 16.07.2010год. в гр. Бургас и в к.к. “Слънчев бряг”, село Равда и гр. Свети Влас при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Ж.П.Д. ЕГН: **********, чрез използване на принуда, чрез противозаконно лишаване от свобода и чрез обещаване, даване и получаване на облаги, набирал и транспортирал лицето Зорница Жекова Колева, с цел да бъде използвана за развратни действия, поради което и на основание чл. 159а, ал. 2, т. 2, т3 пр.2 и т. 6, вр. с ал. 1 пр.1 и пр. 2, вр. с чл. 26 ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим. - За това, че от месец декември 2009 год. до 16.07.2010год. в гр. Бургас, в к.к. “Слънчев бряг” и гр. Свети Влас при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Ж.П.Д. ЕГН: **********, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги, набирал и транспортирал непълнолетната Маринка Петрова Финдулова на 17 год. с цел да бъде използвана за развратни действия, като деянието е извършено по отношение на лице ненавършило 18 години, поради което и на основание чл. 159а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6, вр. с ал. 1 пр.1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. с чл. 26 ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.
- За това, че от месец декември 2009 год. до месец март 2010год. в гр. Бургас, в к.к. “Слънчев бряг” и гр. Свети Влас при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Ж.П.Д. ЕГН: **********, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал и транспортирал непълнолетната Стиляна Иванова Генчева на 17 год. с цел да бъде използвана за развратни действия, като деянието е извършено по отношение на лице ненавършило 18 години, поради което и на основание по чл. 159а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6, вр. с ал. 1 пр.1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. с чл. 26 ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.
- За това, че от месец март 2010 год. до 16.07.2010год. в гр. Бургас и в к.к. “Слънчев бряг” и гр. Свети Влас при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Ж.П.Д. ЕГН: **********, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги, набирал и транспортирал лицето лицето Анета Златкова Тодорова, с цел да бъде използвана за развратни действия - престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 2 и т. 6, вр. с ал. 1 пр.1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2 вр. с чл. 26 ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените, а именно ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА„Лишаване от свобода” при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип. ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 399/2011г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.в. със защитник адв.К. *** споразумение, съгласно което:
Подсъдимият В.Д.В. ЕГН **********,***, издадена от МВР – Бургас, българин, български гражданин, неженен,осъждан със средно образование, пост. адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН, както следва:
- В това, че за времето от лятото на 2009 год. до 31.07.2010год. в гр. Бургас и в к.к. “Слънчев бряг” в условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал и транспортирал лицето Марина Иванова Бинева, с цел да бъдe използвана за развратни действия, поради което и на основание чл. 159г, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 2 и т. 6, вр. с ал.1, вр. вр. с чл. 26 ал.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б”, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТСВОБОДА» за срок от ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.
- За времето от лятото на 2009 год. до 31.07.2010год. в гр. Бургас и в к.к. “Слънчев бряг” в условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал и транспортирал лицето Пламена Драгомирова Пенчева, с цел да бъде използвана за развратни действия, поради което и на основание чл. 159г, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 2 и т. 6, вр. с ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТСВОБОДА» за срок от ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.
- За времето от 2008 год. до 31.07.2010год. в гр. Бургас и в к.к. “Слънчев бряг” в условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал и транспортирал лицето Анабел Николаева Преславова с цел да бъде използвана за развратни действия, поради което и на основание чл. 159г, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 2 и т. 6, вр. с ал.1, вр. с чл. 26 ал.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТСВОБОДА» за срок от ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.
- За времето от септември 2008 год. до месец май 2010год. в гр. Бургас и в к.к. “Слънчев бряг” в условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал и транспортирал лицето Мартина Станчева Станчева с цел да бъде използвана за развратни действия, поради което и на основание чл. 159г, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 2 и т. 6, вр. с ал.1, вр. с чл. 26 ал.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.
- За времето от началото 2009 год. до април 2010год. в гр. Бургас и в к.к. “Слънчев бряг” в условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, чрез използване на принуда и чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал и транспортирал лицето Силвия Димитрова Вангелова с цел да бъде използвана за развратни действия, поради което и на основание чл. 159г, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 2 и т. 6, вр. с ал.1, вр. с чл. 26 ал.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИДЕСЕТ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.
- За времето от 2008 год. до 31.07.2010год. в гр. Бургас и в к.к. “Слънчев бряг” в условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив чрез използване на принуда
В.Д.В.
В.Х.Е.
Ж.П.Д.
 
60 ЧНД No 400/2011, II състав Други дела ТД НА НАП ВАРНА   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 27.05.2011г., в законна сила от 27.05.2011г.
На осн.чл.62, ал.7 от ЗКИ, съдът

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА на осн.чл.62, ал.7 от ЗКИ разкриване на сведения за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2010г. на движението на операциите и наличностите по сметките на името на Костадин Асенов Благоев с ЕГН – ********** *** в следните банки:
• ТБ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД:
-разплащателна сметка в лева IBAN: ***;
- спестовен влог в лева IBAN: ***;
- спестовен влог в долари IBAN: ***;
- спестовен влог в евро IBAN: ***;
• ТБ „БАНКА ДСК" АД:
- разплащателна сметка №8573368 ;
- спестовен влог № 3704603;
- спестовен влог № 3704793;
- разплащателна сметка №632212; ,
• ТБ „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД:
-в долари IBAN: ***;
в евро IBAN: ***;
• „СЖ ЕКСПРЕСБАНК" АД:
- спестовна сметка в DEM № 4200289217;
• ТБ „РАЙФАЙЗЕНБАНК" АД:
разплащателна сметка в евро IBAN: ***,
за периода от откриване на сметката до нейното закриване или до 31.12.2010г. /ако сметката е активна/; Кои лица /с посочване на трите имена, ЕГН /са оперирали с банковите сметки; При извършени операции от упълномощени лица, да бъдат представени копие на пълномощните представени от тях; От кои лица /наредители/ са получени паричните средства и какво представляват / заеми, плащане на услуга или стока, продажба на недвижимо имущество, и др./; От кои лица са изтеглени паричните средства; Предоставени кредити на лицето съгласно Договори за кредит; предоставяне на кредитното досие на лицето.
Указва препис от решението да се изпрати на Директора на ТД на НАП-Варна.
Решението не подлежи на обжалване.


 
61 НОХД No 946/2010, II състав Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Б.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 20.05.2011г., в законна сила от 28.05.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. с чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО наказание по отношение на С.Б.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем в ПД – гр.Бойчиновци, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 111/2011г. по описа на Окръжен съд – гр.Стара Загора и НОХД № 946/2010г. по описа на РС-гр.Н*** в размер н най-тежкото от така наложените, а именно ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи в Поправителен дом – Бойчиновци при първоначален „ОБЩ” РЕЖИМ.
ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК изтърпяното до момента наказание „лишаване от свобода” по НОХД № 111/2011г. по описа на Окръжен съд -гр.Стара Загора, считано от 24.08.2010г.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание четири години и четири месеца „лишаване от свобода” и наложеното наказание „Обществено порицание” по НОХД № 792/2010г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


С.Б.К.
Мотиви от 20.05.2011г.
 
62 НАХД No 75/2011, I състав По ЗД по пътищата Р.Д.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 06.04.2011г., в законна сила от 28.05.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2882/10 от 26.07.2010 г. на Началника на РУП-гр.Несебър , с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на Р.Д.Р. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месеца.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
63 НОХД No 293/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.И.В. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Разпореждане от 05.05.2011г., в законна сила от 28.05.2011г.
на основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът

Р А З П О Р Е Д И:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 293/2011 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.


 
64 ЧНД No 374/2011, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК С.Б.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 20.05.2011г., в законна сила от 28.05.2011г.
Като взе предвид, че настоящото дело е второ по ред образувано след НОХД № 946/2010г. с осъден С.Б., по което е насрочено за производство по чл.306, ал.1, т.1 от НПК намира, че са налице основания настоящото частно наказателно дело да бъде прекратено. Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 374/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


 
65 НОХД No 270/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.А.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 30.05.2011г., в законна сила от 30.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 270/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно м.ч. – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.А.К. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което:
А.А.К. – роден на *** ***, живущ ***, ром, български гражданин, не женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на на 07.12.10год. около 21.40ч. в гр. Обзор, общ. Несебър на пл.”Белослав Манолов” управлявал МПС – л.а. марка “О. В.”, с ДК№ С ** ** МС, собственост на Г. И. Г. от гр.София в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №10556/20.10.09год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал. 2 т. 1, 2 и 6, във вр. ал.3 т.1 и 3 във вр.с ал. 4, вр. чл. 42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 (дванадесет) месеца, с периодичност три пъти седмично;
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 (двеста и петдесет) часа в рамките на една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 270/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия А.А.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.А.К. мярка за неотклонение “ПОДПСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

А.А.К.
 
66 НОХД No 403/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.З.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 30.05.2011г., в законна сила от 30.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 403/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между М. Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимият Г.З.Д. със снета по делото самоличност, и неговия защитник адв.Ц.В., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.З.Д.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, с основно образование, шлосер- заварчик, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2011 год., около 04.00 часа, по Главната алея в к.к.”Слънчев бряг”, в близост до х-л „Смолян”, управлявал МПС- лек автомобил марка „Ф. Е”, с ДК№ Х ** ** ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.11 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза- Протокол №237/04.04.11год., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.З.Д. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 22 лв. /двадесет и два лева/, представляващи направените по делото разноски.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимия Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява МПС, считано от 04.04.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 403/2011г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.З.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Г.З.Д.
 
67 НОХД No 405/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.Т.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 31.05.2011г., в законна сила от 31.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 405/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: М. Ч.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Г.Т.А. и неговия защитник адв.Д.П., съгласно което:
Г.Т.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, безработен, основно образование, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2011год. около 14:40 часа в курортен комплекс ”Слънчев бряг” по главен път I-9, в близост до комплекс „Камелот”, е управлявал лек автомобил марка "С.И.", с ДК№ А **** ВК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.44 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, протокол №349/10.05.2011год. на БНТЛ при ОД МВР - гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37 т.7 от НК обвиняемия Г.Т.А. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 16 (шестнадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Г.Т.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 05.05.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.Т.А. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22 (двадесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 405/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г.Т.А. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Т.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.


Г.Т.А.