РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.11.2009г. до 30.11.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 4137/2008, VI състав Административни дела М.-К.-Й. И С. СД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 09.06.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № № 26302/14.11.2007г. на директора на КЗП- РД- Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма е наложено на СД "М.-К. Й. СИЕ" със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, рег. по ф.д. № 626/1989 г., представлявано от В. И. К. от гр. Пловдив, с ЕГН ********** и С. Б. Й. от гр. Пловдив, с ЕГН **********, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 /хиляда/ лева, за това, че извършва туристическа дейност - ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект - ресторант "К.", находящ се в хотел "К. г." в КК Слънчев бряг.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 
2 НАХД No 35/2009, VI състав Административни дела А.Ю.Г. РИОКОЗ БУРГАС,
Л.Е.Х.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 06.3-1211 от 05.12.2008 г. на Директора на РИОКОЗ- гр.Бургас, с което на основание чл.212, ал.2 от Закона за здравето /ЗЗ/ е наложено на А.Ю.Г. с ЕГН ********** ***, административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение по чл.44 от ЗЗ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
3 НАХД No 64/2009, VII състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б. Е. С. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 01.06.2009г., в законна сила от 03.11.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5611/01.09.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията защита на потребителите.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14- дневен срок от съобщението. 
4 НАХД No 99/2009, VI състав По ЗД по пътищата Д.В.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 08.05.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 99/2009г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
5 НАХД No 298/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Г.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 12.10.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ПРИЗНАВА П.Г.К.,***, общ.Средец, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан с ЕГН - **********за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2009г. около 22.10ч. в КК"Слънчев бряг" по алеята пред бензиностанция ЕТ"Дамянов" в посока р-т"Чучура" управлявал МПС - л.а."Фолксваген Голф" с ДК № *****, без съответното свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 4596/14.10.2008г. на Началника на РУ на МВР-Несебър по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, влязло в законна сила на 01.12.2008г.- престъпление по чл.343В, ал.2, вр.ал.1 НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв. /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.


П.Г.К.
Мотиви от 16.10.2009г.
 
6 НОХД No 327/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Д.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 13.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 327/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.С. М. от АК-гр.Бургас, служебен защитник на подсъдимия Д. и подсъдимият К.Д.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият К.Д.Д.,***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, строител, с адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2009г., около 23.40 часа, в гр.Несебър, на ул. "Иван Вазов", в близост до хотел "Менабрия", е управлявал МПС - л.а. "Мерцедес" с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,08 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 42/15.01.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, след като е осъден с влязло в сила на 15.10.08г. споразумение по н.о.х.д.№.1184/08г., по описа на НРС, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.. 343б, ал. 2, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия К.Д.Д. от право да управлява МПС за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 11.01.2009 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 35 /тридесет и пет/ лева по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 327/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

К.Д.Д.
 
7 НАХД No 343/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Я.Ш. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 12.10.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ПРИЗНАВА С.Я.Ш.,***, р., български гражданин, неженен, неграмотен, неосъждан, жив в с.Т., общ.Минерални бани, обл.Хасково, настоящ адрес *** с ЕГН - ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2009г. около 16.50ч. в с.Кошарица, общ.Несебър по ул."Янко Андонов" управлявал МПС - л.а."Опел Астра" с ДК № *****, без съответното свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 727/2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, влязло в законна сила на 05.03.2009г.- престъпление по чл.343В, ал.2, вр.ал.1 НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 700лв. /седемтотин/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.


С.Я.Ш.
Мотиви от 16.10.2009г.
 
8 НОХД No 347/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Д.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 24.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 347/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. Русев- прокурор, подсъдимия Г.Д.П. и неговия защитник адв.Ц., съгласно което подсъдимият Г.Д.П.,***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, понастоящем в Затвора- гр. Бургас, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2008 г., около 02.00 часа, в к.к. "Сл.бряг", хотел "П.", стая №** на, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: мобилен телефон марка "Нокия", модел 7210, ведно със Сим-карта, на стойност 175 лева, мъжки портфейл от черна кожа на стойност 15 лева, и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 690.00 (шестстотин и деветдесет) лева, от владението на И. Т. Ч., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2 б. "б" от НК, го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и 6 ,вр.с ал.3 т.1 и 3 ,вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност три пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Г.Д.П. да заплати в полза на Държавата сумата от 75.00 /седемдесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 347/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


Г.Д.П.
 
9 НАХД No 390/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Н.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 20.10.2009г., в законна сила от 10.11.2009г.
ПРИЗНАВА Д.Н.Т. с ЕГН-********** ***, т., български гражданин, неженен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2007г. в с. Тънково, общ. Несебър на ул."Хаджийска" № 64 осъществил неправомерно въздействие върху уред за търговско измерване на електрическа енергия като поставил
пластмасова пластинка между стъклото и капака на електромера, с
което създал условия за непълно отчитане на употребената в жилището
му електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 600лв. /шестстотин/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.

Д.Н.Т.
Мотиви от 20.10.2009г.
 
10 НАХД No 397/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.М.М.,
С.П.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 20.10.2009г., в законна сила от 09.11.2009г.
ПРИЗНАВА К.М.М., с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2008г., около 02,25 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до бистро "Ан Мари", в съучастие със С.П.Г. с ЕГН **********, като съизвършител, по хулигански подбуди, причинил на Г. Ж. В. с ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща се в рана на главата, кръвонасядане клепачите на ляво око, субконюнктивален кръвоизлив на ляво око, оток на лява ябълчна област, драскотина на предна лява ушна мида и кръвонасядане по гръдния кош, довело до временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 600 /шестстотин/ лева.
ПРИЗНАВА С.П.Г., с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, живущ ***, за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2008г., около 02,25 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до бистро "Ан Мари", в съучастие с К.М.М. с ЕГН **********, като съизвършител, по хулигански подбуди, причинил на Г. Ж. В. с ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща се в рана на главата, кръвонасядане клепачите на ляво око, субконюнктивален кръвоизлив на ляво око, оток на лява ябълчна област, драскотина на предна лява ушна мида и кръвонасядане по гръдния кош, довело до временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 600 /шестстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.


К.М.М.
С.П.Г.
Мотиви от 20.10.2009г.
 
11 НАХД No 435/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Ю.Ш. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 14.10.2009г., в законна сила от 27.11.2009г.
ПРИЗНАВА С.Ю.Ш.,***, Р. с постоянен адрес *** настоящ адрес ***. общ.Несебър, р., р. гражданин, средно образование, неженен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2009г. в КК"Слънчев бряг"-източна част, в близост до казино "Хризантема" управлявал МПС - мотопед "Вонроуд ИЕ 50 КТ 3" с ДК № ****, без съответното свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 1170/20.03.2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, влязло в законна сила на 07.04.2009г.- престъпление по чл.343В, ал.2, вр.ал.1 НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 700лв. /седемтотин/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.

С.Ю.Ш.
Мотиви от 16.10.2009г.
 
12 НОХД No 437/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Д.Ч. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 26.10.2009г., в законна сила от 10.11.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.Ч. - роден на ***г. в гр.Поморие, с ЕГН **********, българин, български гражданин, без образование - неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 31.12.2008г. до 07.01.2009г., на територията на общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи, както следва:
- На 31.12.2008/01.01.2009г., в к.к.Слънчев бряг, магазин за хранителни стоки "Странджа", находящ се до общежитие "Странджа", чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - счупване стъклото на входна врата, отнел, от владението и без съгласието на П. И. ***0бр. кутии цигари марка "Виктори" на стойност 192,50 лева, 20бр. кутии цигари марка "ММ" на стойност 53,00 лева, 10бр. кутии цигари марка "Ротманс" на стойност28,00 лева, и сумата от 100 лева, общо вещи на стойност 373,50 лева, собственост на ЕТ "В.К."***, представлявано от собственика и управляващ В.Х.К.;
- На 06/07.01.2009г., в с.Кошарица, аптека "Р.", находяща се на ул. "Ясен" № ***, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - счупване стъклото на входна врата, отнел от владението и без съгласието на Р.Б.Н. ***, 2бр. флакони със спрей за тяло марка "Вале" на стойност 6,00 лева, 1бр. дамски дезодорант марка "Арома" на стойност 2,80 лева, 2бр. по 200мл. подхранващо мляко за тяло марка "Нивея бейби" на стойност 6,00 лева, 1бр. по 200мл. шампоан за коса марка "Фитовал" на стойност 3,00 лева, 2бр. по 200мл. лосион за тяло за след плаж марка "Хедера" на стойност 5,00 лева, 1бр. по 250мл. течен сапун марка "Красная линия" на стойност 1,00 лев, 2бр. по 75мл. крем за лице марка "Арома - бадем" на стойност 2,40 лева, 1бр. по 75мл. крем за лице "Арома - витамини А+Е" на стойност 2,00 лева, 1бр. устройство за дистанционно управление на климатик на стойност 10,00 лева, и 1бр. телевизор "Санио" на стойност 50,00 лева, общо вещи на стойност 88,20 лева собственост на ЕТ "Р.-Р.Б."***, представлявано от собственика и управляващ Р.Б.Н., всичко вещи на обща стойност 461,70 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "а" и "б", вр. чл.26, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при пърлвоначален СТРОГ режим в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият А.Д.Ч. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 79.50 /седемдесет и девет лева и петдесет стотинки/.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Бургас в 15-дневен срок от днес.А.Д.Ч.
Мотиви от 23.11.2009г.
 
13 НОХД No 463/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.К.К. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 10.11.2009г., в законна сила от 10.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 463/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимият Д.К. и неговия защитник адв.А., съгласно което Д.К.К.,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, със средно образование, студент, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2009г. около 03.00 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър на главна алея до х-л "Ащън" управлявал МПС - л.а. "Мерцедес Е-320" с ДК№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност - два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.К.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което подсъдимия е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 07.06.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 463/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
Определението е окончателно.

Д.К.К.
 
14 НЧХД No 487/2009, VI състав НЧХД В.И.И. Н.И.И.,
Т.Н.И.
Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 06.10.2009г., в законна сила от 02.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 487/2009 г. по описа на Районен съд - Несебър в частта му относно повдигнатото в тъжбата на В.И.И. обвинение срещу Н.И.И. и Т. Николев И. за престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК и ИЗПРАЩА делото на РП - Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 487/2009 г. по описа на Районен съд - Несебър в останалата му част, на основание чл. 24, ал. 4, т. 2 от НПК. Разпореждането може да се обжалва пред Окръжен съд - Бургас в 15 - дневен срок от съобщението. Препис от разпореждането да се изпрати на тъжителката, чрез нейния повереник адв. Борис З. ***.
 
15 НАХД No 493/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Т.Т. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 28.09.2009г., в законна сила от 03.11.2009г.
ПРИЗНАВА И.Т.Т. с ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата в началото на 2007г. в с. Тънково, общ. Несебър в частен дом на ул. "Х." № * неправомерно въздействал върху електромер, с което създал условия за непълното отчитане на потребената ел.енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 700 /седемстотин/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

И.Т.Т.
ПРИЗНАВА И.Т.Т. с ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата в началото на 2007г. в с. Тънково, общ. Несебър в частен дом на ул. "Х." № * неправомерно въздействал върху електромер, с което създал условия за непълното отчитане на потребената ел.енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 700 /седемстотин/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Мотиви от 06.10.2009г.
 
16 НАХД No 509/2009, I състав По ЗД по пътищата Р.Й.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.И.Ж.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 23.09.2009г., в законна сила от 09.11.2009г.
Жалбата е основателна. Налице е пряко противоречие както между решаващите мотиви/чл.42 т.4 и т.5 от ЗАНН/, така и между мотиви и диспозитив на издаденото наказателно постановление. Същото е правораздавателан акт и задължение на наказващия орган, макар и административен такъв е да следи за това съответствие/чл.305 ал.3 и 4, вр.чл.301 от НПК/. Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено, неотстранимо в настоящата фаза на процеса и издаденото постановление следва да се отмени.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд на основание чл.63 от ЗАНН
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3624/09.07.2009г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.102 предл.1 от ЗДвП на основание чл.177, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на Р.Й. *** ЕГН **********,*** - адв.В.Б. е наложено административно наказание - глоба в размер на 200.00 лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
17 НАХД No 547/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.А.Д. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 01.10.2009г., в законна сила от 02.11.2009г.
ПРИЗНАВА М.А.Д. ЕГН ********** *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЗА ВИНОВЕН, в това, че 01.11.2007г. около 22.40 часа в с. Оризаре, общ. Несебър управлявал МПС - л.а. "Алфа Ромео" с ДК№ **** без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние - престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, , поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 1000 /хиляда/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.


М.А.Д.
ПРИЗНАВА М.А.Д. ЕГН ********** *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЗА ВИНОВЕН, в това, че 01.11.2007г. около 22.40 часа в с. Оризаре, общ. Несебър управлявал МПС - л.а. "Алфа Ромео" с ДК№ ***** без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние - престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, , поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 1000 /хиляда/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.


Мотиви от 08.10.2009г.
 
18 НОХД No 557/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.О.М. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между подсъдимия по НОХД 557/2009г. по описа на РС-гр.Несебър Б.О.М. и неговия служебен защитник адв.М. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Русев, съгласно което: Подсъдимият Б.О.М. - роден на *** год. в гр.Варна, с постоянен адрес:***, р., български гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за периода 21.03.2009 год. до 30.03.2009 год. в с.Приселци, общ.Несебър, в условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство /ключ/, отнел чужди движими вещи /газов револвер марка "Аргус" на стойност 112лв., телевизор "Краун" на астойност 96лв., автоматична пералня "Индезит" на стойност 311лв., всички вещи на обща стойност 519лв., от владението на Д. Д. Г. от с.Приселци, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.195, ал.1, т. 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК.
Престъплението е извършено при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл.11 ал.2 от НК..
За извършеното престъпление на подсъдимия Б.О.М. на основание чл.195, ал.1, т. 7, вр. с чл.194, ал.І, вр. с чл.26, ал.1,вр. с чл.55, ал.2 от НК, тъй като са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, а именно съдействие и самопризнание при разследването, чисто съдебно минало и искрено съжаление се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца.
На основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието се отлага за изпитателен срок от 3 /три/ години.
Веществени доказателства няма.
От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 519 /петстотин и деветнадесет/ лева, възстановени в пълен размер.
Разноски по делото в размер на 35 лева се възлагат в тежест на подсъдимия М., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на НРС.

Б.О.М.
 
19 НОХД No 587/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.С.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 28.10.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.Д. - роден на ***г. в гр.Варна, живущ ***, община Варна, понастоящем в Следствен арест- гр.Варна, т., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.12.2008г. в гр.Обзор, община Несебър, дом № * на ул."Р.", при условията на опасен рецидив е отнел от владението и без съгласието на Х.И. *** сумата от 450 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."б", вр чл. 58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" при първоначален "СТРОГ" РЕЖИМ в Затвор.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-Бургас.


Б.С.Д.
Мотиви от 23.11.2009г.
 
20 НОХД No 623/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Р.И. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 10.11.2009г., в законна сила от 10.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между подсъдимия по НОХД 623/2009г. по описа на РС-гр.Несебър И.Р.И. и неговите защитници адв.Б. и адв.В. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Георги Русев, съгласно което: Подсъдимият И.Р.И. - роден на *** год. в гр.Шумен, обл.Шумен, жив. гр.Шумен, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2009г. около 01.10 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул."Черноморска", управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Опел Астра" с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили, а именно 1.24 промила, установено по надлежния ред /с протокол от химическа експертиза/ - престъпление по чл. 343 б ал.1 от НК.
Престъплението е извършено при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл.11 ал.2 от НК..
За извършеното престъпление на подсъдимия на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК, се определя наказание "ПРОБАЦИЯ", на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1и 2 ,вр.с ал.3 т.1,вр. с ал.4, чл.42б, ал.1 от НК със следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, на подсъдимия И. наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
Подсъдимият притежава свидетелство за правоуправление на МПС № ******, представено при съставянето на акта за административно нарушение.
На основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимия И. е лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 02.08.2009 год..
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 37.50 /тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия И.Р.И., които следва да се заплатят в полза на Държавата, по сметка на НРС

И.Р.И.
 
21 НОХД No 697/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Е.З.С. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по делото Е.З.С. и неговия защитник адв.З. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева, съгласно което подсъдимият Е.З.С.,***, с постоянен и настоящ адрес *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан/реабилитиран/, със средно образование, безработен с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 13.04.2009г. около 23.20 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър до х-л "Кокиче" управлява МПС - л.а. "Фолксваген голф" с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,55 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
Престъплението е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл".
За извършеното престъпление на Е.З.С. на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ" на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК със следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност - три пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Е.З.С. от право да управлява моторно превозно средство" за срок от ОСЕМ месеца.
Разноски по делото няма.
Имуществени вреди.
Веществени доказателства няма.

Е.З.С.
 
22 НАХД No 702/2009, I състав Административни дела Д.Д.И. РИОКОЗ БУРГАС,
Д.П.Н.
Докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Определение от 21.10.2009г., в законна сила от 06.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 702/09 г. по описа на НРС, като недопустимо. Определението подлежи на частна жалба/частен протест в 7-дневен срок пред Бургаски административен съд.
 
23 НОХД No 718/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Й.К.И. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 12.11.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между подсъдимия по НОХД 718/2009г. по описа на РС-гр.Несебър Й.К.И. и неговия защитник адв.Р. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Севдалина Станева, съгласно което: Подсъдимият Й.К.И. - роден на ***г. в гр.Варна, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, заварчик, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2009г. около 01.50 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър срещу х-л "Авеню" управлявал МПС - л.а. "БМВ" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,34 на хиляда, установено по надлежния ред- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК
Престъплението е извършено при форма на вината "пряк умисъл".
" За извършеното престъпление на Й.К.И. на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от три месеца.
" На осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наложеното по т. 1 наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" се отлага за срок от три години.
" На осн. чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на Й.К.И. се определя наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от седем месеца.
" На основание чл.59 ал.4 от НК от определеното наказание по т. 3 се приспада времето, през което за същото деяние подсъдимия е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред считано от 18.08.2009г.
" Разноски по делото няма.
От престъплението няма причинените имуществени вредиЙ.К.И.
 
24 НОХД No 719/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.А.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 03.11.2009г., в законна сила от 03.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 719/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор при РП-Несебър, подсъдимият В.А.С. със служебен защитник адв.А. Ж. от АК-гр.Бургас, споразумение, съгласно което подсъдимият В.А.С. - роден на ***г. в гр.Ямбол, с постоянен адрес:***, българин, бълг.гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2009г. около 06.30 часа в гр.Несебър на автобусна спирка "Обръщалото" - стария град управлявал МПС - л.а. "Рено Меган" с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2,23 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание "Лишаване от свобода " за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсдъдимия В.А.С. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият В.С. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 25.08.2009г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия В.А.С. да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 719/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


В.А.С.
 
25 НОХД No 726/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.М.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 27.11.2009г., в законна сила от 27.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 726/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимия Б.М.Б., неговия защитник адв.П. Ч. и прокурора К. Г., което е в следния смисъл:
Подсъдимият Б.М.Б., ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, строителен работник, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2009 година в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър, пред дискотека "Л.", в условията на опасен рецидив е отнел от владението на О. Г., родена на *** година в У., у. гражданка, чужди движими вещи- сумата от 46.00 (четиридесет и шест) лева, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196 ал.1 т. 1, вр.чл.194, ал.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6 месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.41, ал.6 от НК, първоначален "СТРОГ" режим на изтърпяване на наказанието "Лишаване от свобода", в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.М.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 45 (четиридесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 726/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.


Б.М.Б.
 
26 НОХД No 731/2009, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Т.Т. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Присъда от 12.11.2009г., в законна сила от 27.11.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.Т. - роден на ***г. в гр.Обзор, живущ ***, българин, български гражданин, основно ообразование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2008г. в с.Баня, община Несебър, жилищна сграда в имот с идентификатор 02703.501.312 по кадастралната карта на с.Баня, община Несебър, унищожил противозаконно чужди движими вещи - счупил 2 броя стъкла с размери 0.90 х 1.20 м. на стойност 38.88 лева; 2 броя стъкла с размери 0.45 х 1.10 м. на стойност 17.82 лева; 1 брой стъкло с размери 0.45 х 0.70 м. на стойност 8.00 лева и 1 брой стъкло с размери 0.20 х 0.60 м. на стойност 3.00 лева и повредил противозаконно чужди движими вещи - дървена дограма на 1 брой двукрилен прозорец с размери 1.55 х 1.35 м. и 1 брой вратопрозорец с размери 0.70 х 2.35 м. на стойност 218.00 лева, всички вещи на обща стойност 289.70 лева, собственост на В.Г.В. с ЕГН ********** и Н.А.М. с ЕГН ********** - престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.58а от НК го ОСЪЖДА на наказание "ПРОБАЦИЯ".
На основание чл.42а от НК определя следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяването и подписването два пъти седмично - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
Задължителни срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия А.Т.Т. да заплати в полза на Държавата по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, представляваща направените по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.


А.Т.Т.
Мотиви от 10.12.2009г.
 
27 НОХД No 754/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Р.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 02.11.2009г., в законна сила от 02.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 754/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв. П.П. - защитник на обвиняемия С.Р.С., съгласно което: С.Р.С.,***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
- На 21.07.2009г. около 08.15 часа в КК "Слънчев бряг", общ. Несебър, в близост до общежитие "Парк 1", е управлявал МПС- мотоциклет "Сузуки" с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3/ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия С.Р.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 /една/ година.
- На 21.07.2009г. около 08.15 часа в КК "Слънчев бряг", общ. Несебър, в близост до общежитие "Парк 1", е управлявал МПС- мотоциклет "Сузуки" с рег. № *****, в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява МПС, след като е бил наказан за същото деяние по административен ред с НП № 864/27.10.2008г. на Началника на РУ на МВР-Сунгурларе, влязло в сила на 21.11.2008г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3/ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия С.Р.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания "лишаване от свобода", а именно: от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3/ТРИ/ години.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание "лишаване от свобода" наложеното наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 1 /една/ година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 754/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

С.Р.С.
 
28 НОХД No 757/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.С.Ф. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 03.11.2009г., в законна сила от 03.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 757/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д. - защитник на обвиняемия, и обвиняемия Х.С.Ф., съгласно което ПРИЗНАВА обвиняемият Х.С.Ф. -роден на *** год. в гр.София, обл.София, жив. гр.София, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, средно образование, не работи, студент УННС, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2009 год. около 05.10 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър в близост до хотел "Планета" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " БМВ 320" с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.51 /едно цяло петдесет и един / промила, установено по надлежния ред /с протокол от химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител три пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца,
ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемият Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което обвиняемият е била лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 04.08.2009г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3, от НПК подсъдимия Х.С.Ф. да заплати по сметка на НРС сумата в размер на 37.50лв.

Х.С.Ф.
 
29 НОХД No 764/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Г.Б. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 10.11.2009г., в законна сила от 10.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Господинов от една страна и от друга страна подсъдимият А.Г.Б. по НОХД № 764/2009г. и неговия защитник адв.П., съгласно което подсъдимият А.Г.Б., ЕГН **********, роден на *** г. в град Пловдив, живущ ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, строителен работник, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2009 г. около 23.20 часа в гр. Несебър, в близост до бензиностанция "Петрол" посока гр. Несебър - село Равда, управлява мотопед марка "Хонда 50" с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,6 на хиляда промила, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер "Алкотест 7410+" с фабричен номер 0325, след като е осъден с влязла в сила присъда за същото деяние /споразумение № 370 / 21. 08. 2008 год. по описа на РС - Несебър в сила от 21.08.2008 г. - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на подсъдимия А.Г.Б. на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 10 месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия А.Г.Б. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година.

А.Г.Б.
 
30 НОХД No 780/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Г. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 11.11.2009г., в законна сила от 11.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Чернаев от една страна и от друга страна подсъдимият И.Н.Г. по НОХД № 780/2009г. и неговия защитник адв.Д., съгласно което: Подсъдимият И.Н.Г. - роден на *** г. в гр.Бургас, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, корабен моторист, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2009г. в 06.16 часа в к.к. Слънчев бряг", община Несебър, област Бургаска, на главната алея пред Хотел "Свежест", управлявал МПС - л.а."БМВ - 316" с ДК № ****** с концентрация на алкохола в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно - 1.67 на хиляда установено по надлежния ред с "Алкотест Дрегер 7410+ фабр.№0325 - Престъпление по чл.343б, ал.1 НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на подсъдимия И.Н.Г. на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК , подсъдимия И.Н.Г. СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ месеца.
На основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред СЕ ПРИСПАДА, считано от 22.08.2009 г.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноски няма.

И.Н.Г.
 
31 НОХД No 784/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.М.В. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 23.11.2009г., в законна сила от 23.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Чернаев от една страна и от друга страна подсъдимият В.М.В. по НОХД № 784/2009г. и неговия служебен защитник адв.М., съгласно което: Подсъдимият В.М.В. - роден на *** г. в гр.Варна, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.09.09год. около 23.40часа в гр.Несебър по провлака в посока новия град управлявал МПС - лек автомобил марка "Опел Вектра", с ДК № ******, собственост на И. И. от гр.Добрич с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,23 на хиляда, установено по надлежния ред - Протокол за химическа експертиза №1069/15.09.09год. на БНТЛ при ОД - МВР - Бургас - Престъплене по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на подсъдимия В.М.В. на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, НК се опеделя наказание лишаване от свобода за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца.
На основание чл 66 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ години.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК , подсъдимия В.М.В. СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 18/осемнадесет/ месеца.
На основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият В. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред СЕ ПРИСПАДА, считано от10.09.2009 г.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия В.М.В., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр. Несебър.

В.М.В.
 
32 НОХД No 788/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.И.Ч. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 13.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева от една страна и от друга страна подсъдимият Д.И.Ч. по НОХД № 788/2009г. и неговия защитник адв.П., съгласно което: Подсъдимият Д.И. Ч. - роден на *** г. в гр.Асеновград, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан/реабилитиран/, с висше образование, собственик на "П. и." ООД - гр. Асеновград , ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2009г. около 01.15 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър на главна алея в близост до х-л "Янтра" управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Пасат" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,56 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на подсъдимия Д.И.Ч. на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ", със следните пробационни мерки:

-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, периодичност - два пъти седмично
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.И.Ч. СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца.
На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което подсъдимият Ч. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 14.09.2009 г.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Д.И.Ч., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр. Несебър.

Д.И.Ч.
 
33 НОХД No 793/2009, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Я.И.Б. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 16.11.2009г., в законна сила от 16.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева от една страна и от друга страна подсъдимият Я.И.Б. по НОХД № 793/2009г. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което: Подсъдимият Я.И.Б. - роден на *** г. в гр.Бургас, живущ ***, област Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на:
- 17.08.2009 година в к.к. Слънчев бряг, без надлежно разрешение държал високорисково наркотично вещество: общо 2 /два/ броя найлонови, прозрачни пликчета с размери 5см. на 4 см, съдържащи коноп /канабис, марихуана/, със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.00 т.% /четири цяло т. процента/, с тегло 1.283 грама /едно грам и двеста осемдесет и три милиграма/ на стойност 7.70 лв. /седем лева и седемдесет стотинки/, определена според приложение №2, към член единствен на постановление №23 на МС от 29.01.1998 година, за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354 а, ал.3, т.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на подсъдимия Я.И.Б. на основание чл.354а, ал.3, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца.
На основание чл.66 от НК изпълнението на определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от 3 /три/ години.
- 17.08.2009 година около 21.15 часа в к.к. Слънчев бряг, в близост до градския стадион унищожил чужда движима вещ, а именно 1 /един/ брой страничен прозорец на предна лява врата на лек автомобил марка "Пежо", модел "Боксер" с ДК № *****, на стойност 176 лв. /сто седемдесет и шест лева/, като общият размер на имуществената щета, включваща и ремонтните дейности е 226 лева /двеста двадесет и шест лева/, собственост на И. Д. К. от гр. Бургас - престъпление по чл. 216 ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
На основание чл.216, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК на обвиняемият Я.И.Б. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от 3 /три/ години.
На основание чл.23 от НК на обвиняемият Я.И.Б. се налага ОБЩО наказание, в размер на най - тежкото от тях , а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца.
На основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от 3 /три/ години.Веществени доказателства представляващи 2 /два/ броя найлонови, прозрачни пликчета с размери 5см. на 4 см. се отнемат в полза на държавата.
Имуществени вреди в размер на 226 лева /двеста двадесет и шест лева/, са възстановени.
Разноски по делото в размер на 84 лева /осемдесет и четири лева/, за извършени експертизи се възлагат в тежест на обвиняемия
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.

Я.И.Б.
 
34 НОХД No 798/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Б.Б. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 17.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Русев от една страна и от друга страна подсъдимият В.Б.Б. по НОХД № 798/2009г. и неговия защитник адв.Ч., съгласно което: Подсъдимият В.Б.Б. -роден на *** г. в с.Кошарица, общ.Несебър, живущ *** българин, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.10.2009 г. около 01.39 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър на главната алея в близост до хотел "Северина" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Ваз 21213" с ДК№ *****, собственост на Х. Д. К. от гр.Пловдив, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.81 /едно цяло осемдесет и един / промила, установено по надлежния ред /с протокол от химическа експертиза - престъпление по чл. 343 б ал.1 от НК
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на подсъдимия В.Б.Б. на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за изпитателен срок от 3 /три/ години
На основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемият Б. се определя наказание ЛИШАВАНЕ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца.
На основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 22.10.2009 год..
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноски по делото в размер на 37.50лв. в тежест на обвиняемия, които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр. Несебър.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.Б.Б. по НОХД № 798/2009г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.

В.Б.Б.
 
35 НОХД No 799/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Г.М. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Чернаев от една страна и от друга страна подсъдимият Д.Г.М. по НОХД № 799/2009г. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което: Подсъдимият Д.Г.М. - роден на *** г. в гр.Несебър, живущ ***, област Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2009год. около 00.20ч. в с.Оризаре, Община Несебър, ул."Ч. м." срещу дом №* управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "Форт Ескорт"с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.49 на хиляда установено по надлежния ред, с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр.№0325 - Престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
На основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, на подсъдимия Д.Г.М. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за изпитателен срок от 3 /три/ години.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.Г.М. се налага наказание ЛИШАВАНЕ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Д.Г.М. е бил лишен по административен ред, считано от 06.11.2009 год.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноски по делото няма.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.


Д.Г.М.
 
36 НОХД No 801/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.И.Р. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Русев от една страна и от друга страна подсъдимият Д.И.Р. по НОХД № 801/2009г. и неговия служебен защитник адв.П., съгласно което: Подсъдимият Д.И.Р. - роден на *** г. в гр.Бургас, обл.Бургаска, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, постоянен адрес, работи във фирма "Ева Трейд" ООД гр.Бургас, като шофьор, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 23.08.2009год. около 09.20 часа в к.к.Сл.бряг", общ.Несебър в близост до хотел "Свежест", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка " Фолскваген ЛТ 35" с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промили, а именно 0.61 промила, установено по надлежния ред /с техническо средство Аркотест Дрегер 7410+/, след като е осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с влязяло в сила присъда по - НОХД 1356/2007 г. на РС Бургас, влязла в сила на 21.05.2007год.. - престъпление по чл. 3436 ал.2, вр. с ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
На основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК, на подсъдимия Д.И.Р. се определя наказание "Пробация", със следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност два пъти седмично,
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за
срок от 9 /девет/ месеца,
-поправителен труд включващ удръжки в полза на Държавата върху трудаовото възнаграждение в размер на 15% за срок от една година по
местоработата му в "Е. Т." ООД Бургас.
На основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия Д.И.Р. се определя наказание ЛИШАВАНЕ от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
На основание чл59, ал4 от НПК ПРИСПАДА времето през което подсъдимияДиан И.Р. е бил лишен от правото да управлява моторно привозно средство по административен ред, считано от 23.08.2009 г.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноски по делото няма.

Д.И.Р.
 
37 НОХД No 807/2009, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР О.А.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 23.11.2009г., в законна сила от 23.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 807/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв.Л.К. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия О.А.А. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА О.А.А. - роден на *** г. в гр.Бургас, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.06 г. в к.к."Слънчев бряг" в качеството си на длъжностно лице - касиер при обменно бюро "РЕП - Център" присвоил чужди пари - сумата от 3000лв., собственост на П. П. Д., връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като присвоените пари са внесени до приключване на съдебното следствие на първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.205, ал.1, т.1, вр. с чл.201, вр. с чл. 54, ал .1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в срок от 5 /пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението, на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ години.

О.А.А.
 
38 НОХД No 811/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Н.З. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 24.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 811/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П. - защитник на обвиняемия, и обвиняемия Л.Н.З., съгласно което ПРИЗНАВА обвиняемият Л.Н.З., роден на *** г. в гр.София, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, Управител на ЕТ "ЕлЗет-Л.З.", с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2009г., около 00.55 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, по главната алея в близост до ресторант "Чучура", в посока гр.Несебър, управлявал МПС - л.а. "Форд Мондео" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,82 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1085/15.09.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас,поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ от свобода за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание за срок от 3/три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3, от НПК подсъдимия Л.Н.З. да заплати по сметка на НРС сумата в размер на 30.00лв.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 811/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.Н.З. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас

Л.Н.З.
 
39 НОХД No 818/2009, II състав Гл.II. Трафик на хора - чл.159а-159в НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.Й.П.,
И.С.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 26.11.2009г., в законна сила от 26.11.2009г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 818/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно С.Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Т.Й.П. със защитник адв.П. споразумение, съгласно което Т.Й.П. - роден на *** г. в гр.Сливен, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, висше образование, управител на фирма, ЕГН-********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2005г. в к.к. "Слънчев бряг", общ.Несебър набирал В. П. Л. от гр.Ямбол с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.1, вр. с чл.54, вр. чл 2, ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000лв./хиляда/лева.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ години.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 818/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно С.Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.С.К., със защитник адв.П. споразумение, съгласно което И.С.К. - роден на *** г. в гр.Сливен, живущ ***, българин, български гражданин, женен, не осъждан, средно образование, управител на фирма, ЕГН-********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2005 год. в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър набирал В. Г. В. от гр.Дряново с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл. 159а, ал.1, вр. с чл.54, вр. чл. 2, ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1000лв./хиляда/лева.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ години.

Т.Й.П.
И.С.К.
 
40 НОХД No 823/2009, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Х.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 30.11.2009г., в законна сила от 30.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 823/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.Х.М. със защитник адв. К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М. Х. М., роден на *** г. в с.Дъскотна, общ. Руен, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование с ЕГН **********,се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2009г. около 00.25часа в л.а. марка "Опел Вектра", с рег. № *****, паркиран на спирка "Обръщалото", гр. Несебър без надлежното
разрешително държи високорискови наркотични вещества, а именно: кокаин -
1.521 грама, със съдържание на основно вещество 46% на стойност 243.36 лева
и кокаин - 0.522 грама, със съдържание на основно вещество 8% на стойност
41.76, като общата стойност на наркотичното вещество е 285.12 лева, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 , във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ
месеца и ГЛОБА в размер 2000 лв.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ години.
ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, във вр. с чл. 53, ал. 1, б. "б" от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото: пластмасова цилиндрична опаковка с надпис "Упсарин", 4 броя прозрачни найлонови пликчета с размери 5 см. на 6 см., 8 броя гланцирани хартиени листчета, найлонов плик и хартиен плик
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият М.М. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 78 (седемдесет и осем) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Х.М. мярка за неотклонение "ГАРАНЦИЯ" в размер на 500 /петстотин/ лева.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


М.Х.М.
 
41 НОХД No 825/2009, V състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Д.Й. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 30.11.2009г., в законна сила от 30.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 825/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Х.Д.Й. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Д.Й. ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 27.06.2009 година около 23.00 часа на ул."Николай Лъсков" № ** в с.Тънково, община Несебър противозаконно унищожил чужди движими вещи, а именно: 1 брой /един брой/ предно обзорно стъкло на стойност 553.57 лв. /петстотин петдесет и три лева и петдесет и седем стотинки/ и 1 брой /един брой/ задно обзорно стъкло на стойност 402 лв. /четиристотин и два лева/ на лек автомобил марка "Рено", модел "Еспейс" с ДК № *****, собственост на К. Н. П. от с.Тънково, община Несебър, като общата стойност на причинените щети възлиза на сумата от 955.57 лв. /деветстотин петдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки/ ,поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б",във вр. с чл. 42а, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ",
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал 2 т1, т. 2, т. 6 следните пробационни мерки със следните пробационни мерки :
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основане чл.189, ал. 3 от НПК Х.Д.Й., да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 96,50 /деветдесет и шест лева и петдесет стотинки/ лева представляващи направени по делото разноски
ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Д.Й. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Х.Д.Й.
 
42 НОХД No 831/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 30.11.2009г., в законна сила от 30.11.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 831/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв. Д.Б. - защитник на обвиняемия С.М.М., съгласно което: С.М.М., роден на *****1985 г. в гр.Варна, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с адрес:***, тел. *****, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2009г., около 20.30 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, на кръстовището на ул. "Черноморска" и ул."Рибарска, управлявал МПС - л.а. "Ауди А4" с рег. № ******, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 3036/27.10.2008г. на Началника на 04-то РУМВР-Варна, влязло в сила на 20.03.2009г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8/осем/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за годишно, за една календарна година.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.М.М. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

С.М.М.