РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.10.2009г. до 31.10.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1081/2003, VI състав Други дела М.Д.Б.,
К.Д.Х.,
Г.К.К.,
С.К.Е.,
С.А.Е.,
К.А.Е.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРО
Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 28.09.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
Определение № 503/28.09.2009г. - Прекратява производството по делото на осн. чл.100,ал.2 от ГПК /отм./.
 
2 Гражданско дело No 1402/2007, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И. ООД СТАРА ЗАГОРА М.А.Г.,
П.Г.Г.
Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 16.07.2009г., в законна сила от 02.10.2009г.
Предвид направеното от ищцовото дружество оттегляне на иска, на основание чл.119, ал.1 от ГПК /отм./, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 
3 Гражданско дело No 1409/2008, VI състав Облигационни искове Н.Д.К.,
В.Д.Я.
Е.Н.Я.,
Р.С.Я.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 14.10.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 119, ал. 1 от ГПК (отм.) производството по гр.д. № 409/08г. по описа на НРС, поради отгеляне на иска от страна на ицщите.
Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщението пред БОС, който за ищците започва да тече от получаване на съобщението, а за ответниците-от днес.
Да се уведомят ищците.

 
4 Гражданско дело No 70/2009, VI състав Облигационни искове А.Т.Ж. Т.Д.С. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 11.03.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
Прекратява производството на основание чл.233 от ГПК - отказ от иска
 
5 Гражданско дело No 295/2009, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. Б. АД Ж.-П. И С-ИЕ СД Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 11.08.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
 
6 Гражданско дело No 305/2009, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци П.-АТ ЕООД Г. И. ООД Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 15.09.2009г., в законна сила от 01.10.2009г.
Прекратява производството на осн.чл.233 ГПК
 
7 Гражданско дело No 336/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. ЕООД Е. 4 ЕООД Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 28.09.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
Определение № 504/28.09.2009г. - Прекратява производството по делото на осн. чл.232 от ГПК.
 
8 Гражданско дело No 455/2009, VI състав Дела по Закона срещу домашното насилие С.Х.Ю. Б.К.К. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 25.09.2009г., в законна сила от 05.10.2009г.
Прекратява
 
9 Гражданско дело No 605/2009, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Я.И.В.,
С.И.А.,
Н.Н.И.,
Г.И.Н.,
Б.И.Н.,
С.И.М.,
Д.И.Н.
Р.И.В. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Решение от 14.10.2009г., в законна сила от 20.10.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения на 21.05.2009г. между Я.И.В. ЕГН **********, л.к. № *****,
Изд. на 03.12.01 г., МВР-Айтос от гр.Айтос, С.И.А. ЕГН **********, л.к.№ ****/22.11.01 г., МВР - Шумен, от гр. Шумен, Н.Н.И., ЕГН **********, л.к. № ***/28.12.01 г., МВР - Бургас, Г.И.Н. *** ЕГН:**********, л.к.№.*****/18.05.2000г. изд. от МВР-Бургас, от гр.Карнобат, Б.И.Н. ЕГН **********,л.к. № *****/08.09.00 г., МВР - София, от гр. София, С.И.М. ЕГН **********, л.к. № *****/02.07.00 г., МВР - Хасково, от гр. Хасково, Д.И.Н., ЕГН **********, л.к. № *****,издадена на 19.01.2001 г., МВР - Бургас от с. Черноград, общ.Айтос, със съдебен Адрес : гр. Бургас , Адвокат И.Б., ЕГН**********, в качеството им на продавачи, и Р.И.В., ЕГН **********, л.к. № ******/18.09.00 г., МВР - гр. Бургас, живуща ***, в качеството й на купувач, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, а именно:имот от 12 (дванадесет) дка, IV - та (четвърта) категория, находящ се в строителните граници на град Несебър, в местността АКРОТИРИЯ, представляващ имот № ****** от кадастралния план, изработен през 2008г., при граници(съседи): Имоти № ***** и № ******, срещу продажна цена от 12000(дванадесет хиляди).
ОСЪЖДА Я.И.В. ЕГН **********, л.к. № *****,
Изд. на 03.12.01 г., МВР-Айтос от гр.Айтос, С.И.А. ЕГН **********, л.к.№ *****/22.11.01 г., МВР - Шумен, от гр. Шумен, Н.Н.И., ЕГН **********, л.к. № ***/28.12.01 г., МВР - Бургас, Г.И.Н. *** ЕГН:**********, л.к.№.******/18.05.2000г. изд. от МВР-Бургас, от гр.Карнобат, Б.И.Н. ЕГН **********,л.к. № *****/08.09.00 г., МВР - София, от гр. София, С.И.М. ЕГН **********, л.к. № ******/02.07.00 г., МВР - Хасково, от гр. Хасково, Д.И.Н., ЕГН **********, л.к. № *****,издадена на 19.01.2001 г., МВР - Бургас от с. Черноград, общ.Айтос, със съдебен Адрес : гр. Бургас , Адвокат И.Б., ЕГН**********д*** сумата от 240лв.,представляваща местен данък.
ОСЪЖДА Я.И.В. ЕГН **********, л.к. № *****,
Изд. на 03.12.01 г., МВР-Айтос от гр.Айтос, С.И.А. ЕГН **********, л.к.№ *****/22.11.01 г., МВР - Шумен, от гр. Шумен, Н.Н.И., ЕГН **********, л.к. № ***/28.12.01 г., МВР - Бургас, Г.И.Н. *** ЕГН:**********, л.к.№.******/18.05.2000г. изд. от МВР-Бургас, от гр.Карнобат, Б.И.Н. ЕГН **********,л.к. № ******/08.09.00 г., МВР - София, от гр. София, С.И.М. ЕГН **********, л.к. № ******/02.07.00 г., МВР - Хасково, от гр. Хасково, Д.И.Н., ЕГН **********, л.к. № ******,издадена на 19.01.2001 г., МВР - Бургас от с. Черноград, общ.Айтос, със съдебен Адрес : гр. Бургас , Адвокат И Б., ЕГН********** да заплатят на държавата по сметка на НРС сумата от 176.50лв. такса по прехвърлянето на имота.
Нарежда да се впише възбрана за горните публични задължения.
Препис от решението да не се издава до внасянето на разноските по прехвърлянето и данъците.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
10 НОХД No 3180/2005, IX състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Ж.Ж.,
С.К.Т.,
В.А.В.,
Л.В.Д.,
С.Г.П.
Председател и докладчик: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ  Присъда от 12.02.2008г., в законна сила от 09.10.2009г.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Т., ЕГН-**********, роден на *** година в град Бургас, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, безработен, осъждан; за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2001г. в съучастие с В.А.В. и Л.В.Д., като помагач умишлено е улеснил две лица - В.А.В. и Л.В.Д. *** близост до КК "Слънчев бряг" и противозаконно да лишат от свобода две лица -Д. М. М. и П. Д. *** и на основание чл. 142, ал.ІІ, т.2 и т.5, във вр. с ал.І, във вр. с чл.20, ал.ІV и чл. 58, б."б", вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА НА ДЕСЕТ МЕСЕЦА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 142, ал.ІV, във вр. с ал.ІІ, т.1, т.2 и т.5, във вр. с ал.І, във вр. с чл.20, ал.ІІ от НК, за това че в съучастие с Д.Ж.Ж., Й. С. Д., В.А.В., Л.В.Д. и С.Г.П. действайки като извършител отвлякъл и противозаконно лишил от свобода П. Д. М. и Д. М. М., като по време на извършване на деянието Д. е бил въоръжен, като деянието е извършено по отношение на две лица - М. и М. и от повече от две лица и към отвлечените лица е проявена особена жестокост, изразяваща се в нанасяне на побой спрямо М. и стрелба с огнестрелно оръжие по М..
НА ОСНОВАНИЕ чл. 46, б. "б" от ЗИН определя първоначален "ОБЩ" режим на изтърпяване на наложеното му наказание.
НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.І от НК ПРИСПАДА предварителното задържане под стража, считано от 25.07.2002 година до 25.09.2002 година.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал.І от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение присъда № 754 по НОХД 192/1997 година описа на РС-Бургас, по която на основание чл.197, т.3, вр.чл.195, ал.1, т.2 и 5 е осъден на ДВЕ ГОДИНИ "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", която присъда следва да изтърпи отделно.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 46, б."б" от ЗИН определя първоначален "общ" режим на изтърпяване на приведената в изпълнение присъда.
НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.І от НК ПРИСПАДА предварителното задържане под стража по НОХД № 192/1997г. по описа на РС-Бургас, считано от 10.09.1996 година до 30.06.1997 година.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.3 от НК присъединява към наложеното по настоящата присъда наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА "Лишаване от свобода" наказанието ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, наложено с присъда № 669 по НОХД 2212/2004г. на РС-Бургас.
НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата пръчка от фибро стъкло, сива на цвят с дължина 55 см., дървена летва с дължина 85 см. и ширина 5.5 см., дървена бухалка с дължина 75.5 м., нож с черна пластмасова дръжка с едностранно заточване с широка режеща метална част - островърх с дължина на острието 15.5 см., нож с черна пластмасова дръжка с едностранно заточване, с широка режеща метална част - неостровърх/ тип "самурайски меч"/ с дължина на металната част 22.5 см.,
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО шушлекова горница от анцунг - двулицева, марка "Найк" с качулка със сиво-черен кант на ръкавите на шушлековата част, вътрешно лице - памучно сиво на цвят на основание чл.112, ал.1 от НПК се отнема в полза на Държавата.
ОСЪЖДА подсъдимия С.К.Т., ЕГН-**********,***, да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 570.53 /петстотин и седемдесет лева и петдесет и три стотинки/, както и сумата от 3.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Несебърския районен съд.
ПРИСЪДАТА може да се протестира или обжалва пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.


Д.Ж.Ж.
С.К.Т.
В.А.В.
Л.В.Д.
С.Г.П.
Мотиви от 15.06.2009г.
 
11 НОХД No 3275/2007, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.А.Щ. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Присъда от 06.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ПРИЗНАВА А.А.Щ. с роден на ***г. в гр. Бургас, живущ ***, понастоящем в Затвора - гр. Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан със средно образование, безработен ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив:
За времето от 00.00 часа до 07.30 часа на 22.07.2007г. в КК"Слънчев бряг, общ. Несебър от стая № * в х-л "Л." през отворена балконска врата е отнел чужди движими вещи - сумата от 220 лева, кожен портфейл на стойност 12.00 лева, къси мъжки панталони на стойност 10.00 лева, СУ на МПС, карта за здравна осигуровка, мобилен телефон "Сони Ериксон К 580i" на стойност 73.00 лева, всичко на обща стойност 315.00 лева от владението на М.Р.Н. от Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои
За времето от 01.00 часа до 07.45 часа на 17.08.2007 год. в КК"Слънчев бряг", Община Несебър, х-л"С." от стая № ** през отворена балконска врата отнел чужди движими вещи - портмоне на стойност 08.00 лева, сумата от 70.00лева, мобилен телефон "Моторола BR50" на стойност 130.00 лева и цифров фотоапарат "Олимпус FE200" на стойност 200 лева, всичко на обща стойност 408.00 лева от владението на Л. Х. Р. от Р., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои
За времето от 03.00 часа до 06.00 часа на 17.08.2007 год. в КК"Слънчев бряг", Община Несебър, х-л"С." от стая № ** през отворена балконска врата отнел чужди движими вещи- сумата от 20.00 английски лири/левова равностойност 57.59 лева/ и фотоапарат неустановена марка на стойност 20.00 лева, всичко на обща стойност 77.59 лева от владението на А.Д.П. от В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои
На 17.08.2007г. около 05.30 часа в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър, х-л"Азуро" от стая № * през отворена балконска врата отнел чужди движими вещи- сумата от 960.00 лева, 26.00 евро/левова равностойност 50.85 лева/, мъжки златен пръстен с камък на стойност 370 лева, 2 бр. сим-карти "Вивател" на стойност 20 лева, всичко на обща стойност 1400.85 лева, от владението на Н.Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои
За времето от 23.00 часа на 27.08.2007г. до 01.30 часа на 28.08.2007 год. в КК"Слънчев бряг", Община Несебър, х-л"И." от стая № *** чрез увреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - унищожена рамка с противокомарна мрежа на прозорец отнел чужди движими вещи- мобилен телефон "Самсунг" със сим-карта на стойност 246.00 лева, златно колие, 106гр. на стойност 2968.00 лева, мъжки ръчен часовник"Сартина" на стойност 492.00 лева и дигитален фотоапарат"Коника Минолта" на стойност 180.00 лева, всичко на обща стойност 3886.00 лева от владението на Т.А. от Ш., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е в размер на 6087.44 лева - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. "б", във вр. с чл. 26 от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. "б", във вр. с чл. 26 от НК, във вр. с чл.373 ал.2 от НПК вр. с чл.58а от НК, поради което го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.1 и 2 от НК ПРИСПАДА задържането на подсъдимия А.А.Щ., считано от 02.10.2007г. по настоящото НОХД № 275/2007г.
На основание чл.57 ал.1, вр. чл.61, т.1, вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване наказанието "Лишаване от свобода" в затворническо общежитие от закрит тип на подсъдимия А.Щ..
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.Щ. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд - гр.Несебър сумата от 51 /петдесет и един/ лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


А.А.Щ.
Мотиви от 09.10.2009г.
 
12 НОХД No 3169/2008, II състав Гл.V. Изнудване (рекет) - чл.213а /1,2/, 214 /1/, 214а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.В.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 06.07.2009г., в законна сила от 01.10.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Т. - роден на ***г. в гр.Пазарджик, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2008г. около 00.30 часа в КК "Слънчев бряг", община Несебър, на плажа пред бар"Викинг" с цел да набави за себе си имотна облага принудил чрез заплашване А.Д. да извърши нещо противно на волята му, да заплати сумата от 50 лева под формата на глоба и с това му причинил имотна вреда в размер на 50 лева, поради което и на основание чл.214, ал.1, вр.чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000лв/хиляда/ лева.
ПОСТАНОВЯВА на осн.чл.61,т.3 от ЗИНЗС А.В.Т. да изтърпи наложеното му наказание от една година лишаване от свобода при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип.
ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК А.В.Т. да заплати по с/ка на Държавата сумата от 384,96лв./триста осемдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.
ОТНЕМА на осн.чл.53, ал.1, б."а" от НК в полза на Държавата веществени доказателства по делото представляващи 1бр.станция/уоки-токи/ и 4бр.баджове със снимки и имена.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


А.В.Т.
Мотиви от 28.07.2009г.
 
13 НАХД No 9/2009, II състав Административни дела Н. В. ЕТ ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
А.А.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 03.06.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1064/21.05.2008г. на заместник териториален директор на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл. 186,ал.1,т.1,б."а" във връзка с чл.25,ал.1 Наредба № Н-18/06г. на МФ на ЕТ "Н.В." Булстат: ***** със седалище гр.Несебър, представлявано от Н.В.В. с ЕГН - ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500лв
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
14 НАХД No 50/2009, VI състав Административни дела Т. Ч. ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 30.10.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 25 от 06.01.2009г. на Директора на Управление "Пътни такси и разрешителни" - гр.София, с което на основание чл.54, ал.1 от ЗП е наложено на "Т.Ч." ООД с ЕИК ****** със седалище и адрес на управление гр.Бургас, кв.Лозово, представлявано от Я. Я. П. с ЕГН **********, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за нарушение по чл.26, ал.2, т.1, б."а" от Закона за пътищата /ЗП/.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
15 НАХД No 65/2009, VII състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б. Е. С. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 01.06.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5787/16.09.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията защита на потребителите.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.

 
16 НОХД No 98/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.М.И.,
Д.К.И.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 09.07.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.М.И.,***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че:
- за времето от 00.00ч. до 07.30ч. на 23.10.2008год. в гр.Несебър, ж.к "М.", бл.*, от мини маркет "К.", при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с Д.К.И., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- изкъртване на входна врата, е отнел чужди движими вещи, както следва: малотрайни и дълготрайни колбаси на стойност 150.00лв., преносим компютър марка "Тошиба", модел "Сателит Л300" на стойност 1660.00 лв., кафе-машина марка "Делонги" на стойност 95.00лв., мобилен телефон "Сименс А50" на стойност 25.00лв., 3 стека цигари бяло "Виктори" 80 мм на стойност 82,50 лв., 1 стек цигари "Виктори силвър" 88 мм и 1 стек цигари "Виктори Ултра" 80 мм. на стойност 27,50 лв., 1 стек цигари "Виктори Нюсилвър" 80 мм. на стойност 27,50 лв., 1 стек цигари "Виктори Ню блу" 80 мм. на стойност 27,50 лв., 1стек цигари "Виктори Слимс" 80 мм. на стойност 27,50 лв, 1 стек цигари "Виктори Блек есклузив" на стойност 27,50 лв, 1 стек цигари "Горна Джумая" на стойност 25.00 лв, 1 стек цигари "Мелник" на стойност 23,00 лв, 1 стек цигари "Невада" 100мм. пакет на стойност 23,50лв, 1 стек цигари "ЕВА" синя, слимс на стойност 26,00лв., 1 стек цигари "ЕВА" жълта слимс на стойност 26,00 лв., 1 стек розова "Фемина Слимс" на стойност 25,00 лв, 1 стек "Нова Линия" слимс на стойност 25,00 лв, 1 стек цигари "Средец" кутия червен на стойност 25,00 лв, 1 стек цигари "Средец" син на стойност 25,00 лв., 1 стек цигари "Средец" светлосин на стойност 25,00 лв., 1 стек цигари "Средец"- бял на стойност 25,00 лв, 1 стек цигари "Булгартабак" 100 мм на стойност 27,50 лв, 1 стек червено "Марлборо" 80мм. на стойност 34,00лв, 1 стек цигари бяло "Марлборо" 80 мм на стойност 34,00 лв, 1 стек цигари "Ротманс" син 80мм. на стойност 28,00лв, 1 стек цигари син "Кент" 80 мм. на стойност 34,00лв, 1 стек цигари червен "Асос" на стойност 25,00 лв , 1 стек бяла "Карелия Слимс" на стойност 28,00лв, 1 стек синя "Карелия" 80 мм. на стойност 28,00лв, 1 стек шарена "Карелия Слимс" на стойност 28,00лв, 1 стек "Мурати" син 80мм на стойност 28,00 лв., всички вещи на обща стойност 2745.00лв. (две хиляди седемстотин четиридесет и пет) от владението на Г.П.В. *** без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1, б."б", вр. с чл.26, ал.1 от НК и
- за времето от 17.00ч. на 28.10.2008год. до 09.00 ч. на 29.10.2008 год. в к.к. "Сл.бряг", от магазин в базар "Албатрос", находящ се зад автобусна спирка до автогара "Слънчев бряг", при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с Д.К.И., чрез използване на техническо средство- ножица за рязане на метал, е увредил преграда, здраво направена за защита на имот- прерязал метална халка и скоба на катинар, и чрез използване моторно превозно средство- л.а. марка "Форд Ескорт" с белгийска регистрация № *****, е отнел чужди движими вещи, както следва: 18 чифта и 3 отделни маратонки- китайско производство на обща стойност 114.00 лв., 5 бр. дамски блузи на обща стойност 35.00 лв., 3 броя памучни дамски потници размер ХХL на обща стойност 13.50 лв., 8 броя дънкови елечета на обща стойност 40.00 лв., 4 броя дамски ризи с къс ръкав на обща стойност 20.00 лв., 5 броя дамски поли на обща стойност 75.00лв., 1 брой дамска туника на стойност 18.00 лв., 2 броя комплекти 7/8 бели на цвят на обща стойност 30.00 лв. 4 броя къси поли тип "листо" на обща стойност 20.00 лв., 2 броя дълги поли тип "листо" на обща стойност 36.00лв., 1 брой дамски потник на стойност 5.00 лв., 3 броя летни комплекти- елек с къси панталони на обща стойност 48.00лв., 6 броя мъжки потници с надписи на обща стойност 30,00 лв., 2 броя къси поли от сатенена материя тип "листо" на обща стойност 10.00лв., 1брой дамска памучна фланела на стойност 3.00лв., 3 броя тениски с емблеми и цветове на футболни отбори на обща стойност 54.00лв., 1 брой дамски летен костюм на стойност 30.00лв., 30 броя дамски блузи модел "ламе" с дълъг и къс ръкав на обща стойност 300.00лв., 20 броя дамски блузи дълъг и къс ръкав модел "скали" на обща стойност 240.00лв., 50 броя дамски потници в различни цветове и надписи на обща стойност 150.00лв., 6 бр. сребристи клинове на обща стойност 42.00лв., 6 броя туники на обща стойност 30.00лв., 4броя дамски комплект блуза и елече плетиво на обща стойност 60.00лв., 6 броя пазарски чанти на обща стойност 15.00лв., всички вещи на обща стойност 1418.50 лева (хиляда четиристотин и осемнадесет лева и петдесет стотинки) от владението на Н.Д. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т. 3 и 4, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1, б. "б", вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.301, ал.1, т.6 от НПК първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното наказание "Лишаване от свобода".
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.К.И., роден на *** година в гр.Несебър, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 00.00ч. до 07.30ч. на 23.10.2008год. в гр.Несебър, ж.к "Младост", бл.33, от мини маркет "Казабланка", при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с Р.М.И., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот- изкъртване на входна врата, е отнел чужди движими вещи, както следва: малотрайни и дълготрайни колбаси на стойност 150.00лв., преносим компютър марка "Тошиба", модел "Сателит Л300" на стойност 1660.00 лв., кафе-машина марка "Делонги" на стойност 95.00лв., мобилен телефон "Сименс А50" на стойност 25.00лв., 3 стека цигари бяло "Виктори" 80 мм на стойност 82,50 лв., 1 стек цигари "Виктори силвър" 88 мм и 1 стек цигари "Виктори Ултра" 80 мм. на стойност 27,50 лв., 1 стек цигари "Виктори Нюсилвър" 80 мм. на стойност 27,50 лв., 1 стек цигари "Виктори Ню блу" 80 мм. на стойност 27,50 лв., 1стек цигари "Виктори Слимс" 80 мм. на стойност 27,50 лв, 1 стек цигари "Виктори Блек есклузив" на стойност 27,50 лв, 1 стек цигари "Горна Джумая" на стойност 25.00 лв, 1 стек цигари "Мелник" на стойност 23,00 лв, 1 стек цигари "Невада" 100мм. пакет на стойност 23,50лв, 1 стек цигари "ЕВА" синя, слимс на стойност 26,00лв., 1 стек цигари "ЕВА" жълта слимс на стойност 26,00 лв., 1 стек розова "Фемина Слимс" на стойност 25,00 лв, 1 стек "Нова Линия" слимс на стойност 25,00 лв, 1 стек цигари "Средец" кутия червен на стойност 25,00 лв, 1 стек цигари "Средец" син на стойност 25,00 лв., 1 стек цигари "Средец" светлосин на стойност 25,00 лв., 1 стек цигари "Средец"- бял на стойност 25,00 лв, 1 стек цигари "Булгартабак" 100 мм на стойност 27,50 лв, 1 стек червено "Марлборо" 80мм. на стойност 34,00лв, 1 стек цигари бяло "Марлборо" 80 мм на стойност 34,00 лв, 1 стек цигари "Ротманс" син 80мм. на стойност 28,00лв, 1 стек цигари син "Кент" 80 мм. на стойност 34,00лв, 1 стек цигари червен "Асос" на стойност 25,00 лв , 1 стек бяла "Карелия Слимс" на стойност 28,00лв, 1 стек синя "Карелия" 80 мм. на стойност 28,00лв, 1 стек шарена "Карелия Слимс" на стойност 28,00лв, 1 стек "Мурати" син 80мм на стойност 28,00 лв., всички вещи на обща стойност 2745.00лв. (две хиляди сед
Р.М.И.
Д.К.И.
Мотиви от 14.08.2009г.
 
17 НАХД No 102/2009, VI състав По ЗД по пътищата И.П.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 10.08.2009г., в законна сила от 13.10.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 334 от 29.01.2009г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, на И.П.И. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /месец/ месец.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.


 
18 НАХД No 163/2009, VI състав Административни дела А. ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА",
С.И.П.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 26.05.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 070/13.01.2009г. на Директора на Управление Пътни такси и разрешителни, с което на основание чл.54,ал. 1 ЗП за виновно нарушение на чл. 26, ал.2, т.1 "а" ЗП на "A." ООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, е наложена имуществена санкция в размер от 1500лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
19 НАХД No 186/2009, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б. Е. С. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 25.05.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 5773 от 02.10.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.72 ЗТ за виновно нарушение на чл.46,ал. 2 ЗТ на "БИ Е.СИ" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. и на основание чл. 86 ЗТ за нарушение на чл.47,ал.2 ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 500лв
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
20 НАХД No 187/2009, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б. Е. С. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 25.05.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 5774 от 02.10.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.72 ЗТ за виновно нарушение на чл.46,ал. 2 ЗТ на "БИ Е.СИ" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. и на основание чл. 86 ЗТ за нарушение на чл.47,ал.2 ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 500лв
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

21 НАХД No 219/2009, II състав Административни дела Х. Г. ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Д.П.А.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 91/07.05.2008 г. на кмета на Община Несебър, с което на "Х.г." ЕООД със седалище и адрес на уравление гр.Бургас, ЕИК *****, представлано от управителя Ю.Х. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.60, т.1 от Наредба № 6 на Общински съвет - Несебър, като на основание чл.57, ал.1, т.9 ЗАНН във връзка с чл. 89, ал.2 и чл. 61, т.5 от Наредбата е постановено дружеството да заплати обезщетение в размер на 7050лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
22 НАХД No 240/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.С.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 14.08.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ПРИЗНАВА Н.С.В., роден на *** г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, женен, реабилитиран, със средно образование, управител на ЕТ "Н.В." и съдружник в "Б. а. ф." ООД, с адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2008 г. около 16.30 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", в района на хотел "Т." е причинил на лице от състава на МВР- Т. А. А. от гр. Бургас, на длъжност "Разузнавач VІ степен" в група "Икономическа полиция" към сектор "Противодействие на престъпността" при РУ на МВР-Несебър към ОД на МВР- Бургас, при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в отоци и охлузвания по лявата скула, довели до болка и страдание без разстройство на здравето- престъпление по чл. 131, ал.2, т.4, вр. чл.130, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 1 200.00 (хиляда и двеста) лева.
ОСЪЖДА Н.С.В. ***, ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 30.00 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.Н.С.В.
ПРИЗНАВА Н.С.В., роден на *** г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, женен, реабилитиран, със средно образование, управител на ЕТ "Н.В." и съдружник в "Б. а. ф." ООД, с адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2008 г. около 16.30 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", в района на хотел "Т." е причинил на лице от състава на МВР- Т. А. А. от гр. Бургас, на длъжност "Разузнавач VІ степен" в група "Икономическа полиция" към сектор "Противодействие на престъпността" при РУ на МВР-Несебър към ОД на МВР- Бургас, при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в отоци и охлузвания по лявата скула, довели до болка и страдание без разстройство на здравето- престъпление по чл. 131, ал.2, т.4, вр. чл.130, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 1 200.00 (хиляда и двеста) лева.
ОСЪЖДА Н.С.В. ***, ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 30.00 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.Мотиви от 18.09.2009г.
 
23 НАХД No 247/2009, VI състав Административни дела Н.Д.С. РИОКОЗ БУРГАС,
Д.Г.К.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 05.08.2009г., в законна сила от 05.10.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 06.3-123 от 16.03.2009г. на Директора на РИОКОЗ- гр.Бургас, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.31, ал.2 от Закона за здравето /ЗЗ/ във връзка с Указание № 2 на МЗ от 02.09.1998г., на основание чл.210, ал.1 от ЗЗ, на Н.Д.С. с ЕГН ********** ***, обл.Бургаска, ул."Младежка" № 3, е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 /двеста/ лева.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
24 НОХД No 300/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Щ.И. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 01.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Щ.И. - роден на ***г. в гр.Разград, живущ ***, в момента в Затвора- гр.Плевен, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с полувисше образование, ЕГН ********* за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2003г. около 14.00 часа в КК "Слънчев бряг"- запад, община Несебър, от павилион за продажба на вестници, находящ се в района на автогара "Слънчев бряг", при условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи: 380 лева; 9 броя карти Прима на М Тел на обща стойност 45.00 лева; 4 броя карти "Би Канект" при Глобул на обща стойност 20.00 лева; 5 броя фонокарти от 50 импулса на обща стойност 22.50 лева; 2 броя фонокарти от 100 импулса на обща стойност 15.80 лева и 1 брой фонокарта от 200 импулса на стойност 11.20 лева, като общата стойност на кражбата е 494.50 /четиристотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки/ лева от владението и без съгласието на С.Д.Х. с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."Б", вр. чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 20 /двадесет/ месеца, които да ги изтърпи при първоначален "СТРОГ" РЕЖИМ в Затвор.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Щ.И. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.

В.Щ.И.
Мотиви от 14.10.2009г.
 
25 НОХД No 309/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.А.А.,
В.Н.В.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 07.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.А.,*** Загора, с ЕГН **********, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, безработен, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че периода от 29.10.2008г. до 31.10.2008г., в гр.Свети Влас, при условията на продължавано престъпление и повторност, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянията си и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с В.Н.В. с ЕГН **********, като съизвършител, е отнел чужди движими вещи, както следва:
- На 29/30.10.2008г., от магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Свети Влас, на ул. "Ц. С." №*, отнел - сумата от 35 /тридесет и пет/ лева, 5 бр. кутии цигари син "Гламур" на стойност 12,50 лв./дванадесет лева и петдесет ст./, 4 бр. кутии цигари син "Вайсрой" на стойност 9,60 лв./девет лева и шейсет ст./, 2 бр. кутии цигари жълт "Камел" на стойност 5,80 лв./пет лева и осемдесет ст./, 5 бр. кутии цигари синьо "Мурати" на стойност 14,00 лв./четиринайсет лева/, 1 бр. кутии цигари "Бенсон Хеджис" на стойност 3,80 лв./три лева и осемдесет ст./, 7 бр. кутии цигари син "Уинстън" на стойност 18,20 лв./осемнадесет лева и двайсет ст./, 2 бр. кутии цигари "Ева Слимс" на стойност 6,80 лв./шест лева и осемдесет ст./, 3 бр. кутии цигари "ММ 100" на стойност 7,80 лв./седем лева и осемдесет ст./лв., 3 бр. кутии цигари червен "LM" на стойност 8,70 лв./осем лева и седемдесет ст./, 2 бр. кутии цигари "LD" на стойност 5,80 лв./пет лева и осемдесет ст./, 1 бр. бутилка уиски "Джеймсън" на стойност 25,00 лв./двадесет и пет лева/, 2 бр. бутилка уиски "Джи Би" от 0,700 мл. на стойност 40 лв./четирсет лева/, 1 бр. бутилка водка "Финландия" от 700мл. на стойност 17,06 лв./седемнайсет лева и шест ст./, 1 бр. бутилка уиски "Джийм Бийм"-700мл. на стойност 21,14 лв./двайсет и един лева и четиринайсет ст./, 1 бр. бутилка уиски "Талимор Дю"-750 мл. на стойност 23,21 лв./двайсет и три лева и двайсет и една ст./, 1 бр. бутилка водка "Абсолют",син етикет-1000 мл. на стойност 24,07 лв./двайсет и четири лева и седем ст./, 1 бр. бутилка водка "Смирноф"-700мл. на стойност 18, 48 лв./осемнайсет лева и четирсет и осем ст./, 1 бр. бутилка ликьор "Коатро"-700мл. на стойност 36,00 лв./трийсет и шест лева/, 1 бр. бутилка джин "Бифитър"-700мл на стойност 23,00лв./двайсет и три лева/, 1 бр. бутилка джин "Бифитър"-1000мл на стойност 31,00лв./трийсет и един лева/, 1 бр. бутилка "Салса силвър"-700мл. на стойност 28,00 лв./двайсет и осем лева/, 1 бр. бутилка мартини "Драй"-1000мл. на стойност 27,00лв./двайсет и седем лева/, 2 бр. бутилки ром марка "Савой клуб"-700мл. на стойност 12,00 лв./дванайсет лева/, 30 бр. шоколади марка "Милка" по 100 гр. на стойност 44.10 лв./четиридесет и четири лева и десет ст./, 1 кутия бонбони "Меджън Сушард" на стойност 12,33 лв./дванайсет лева и трийсет и три ст./, 1 кутия бонбони "Нестле Аморета"-324гр. на стойност 7,68 лв./седем лева и шейсет и осем ст./, 2 бр. пакетчета шам фъстик на стойност 4,78 лв./четири лева и седемдесет и осем ст./, 1 бр. пакетче печен лешник на стойност 2,39 лв. /два лева и трийсет и девет ст./, 3 бр. пакетчета дъвки "Орбит Професионал" на стойност 2,40 лв./два лева и четиридесет ст./, 1 бр. пакетче дъвки "Орбит Уинтерфреш" на стойност 1,00 лв./един лев/ и 10 бр. пакетчета нес кафе "Коол" на стойност 5,00 лв./пет лева/, общо вещи на стойност 533,64 лв./петстотин трийсет и три лева и шейсет и четири ст./, от владението и без съгласието на Н. Анчев Д. ***0/31.10.2008г., в гр.Свети Влас, на ул. "Хан Аспарух" № 20, от лек автомобил марка "Фолксваген Поло" с рег. № *****, отнел - авто-CD-плеър марка SONY модел CDX-GT410U на стойност 147,00 лв./сто четиридесет и седем лева/, и USB марка SONY на стойност 38,00 лв./тридесет и осем лева/, собственост на Р.Я.С. ***, резервоар за извънбордов двигател с обем 25 литра на стойност 50,00 лв./петдесет лева/, дебитна карта на "Централна Кооперативна банка" и карта за зареждане на горива с намаление на бензиностанции "Лукойл", собственост на Х. *** Влас, общо вещи на стойност 235,00 лв./двеста тридесет и пет лева/, от владението и без съгласието на Х. *** Влас, всички вещи на обща стойност 768,64 лв./седемстотин шестдесет и осем лева и шейсет и четири ст./, с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал. 1 и 2, вр. с чл.58а, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:.
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност ДВА ПЪТИ седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА годишно за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.В.,***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, общ работник, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 29.10.2008г. до 31.10.2008г., в гр.Свети Влас, при условията на продължавано престъпление и повторност, в съучастие с М.А.А. с ЕГН **********, като съизвършител, е отнел чужди движими вещи, както следва:
го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.60 ал.1, вр. с чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието "Лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 2337/2007г. по описа на РРС и ЧНД № 249/2008г. по описа на БОС, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение така определеното ОБЩО наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по отношение осъдения В.Н.В..
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.60 ал.1, вр. с чл.61, т.2 от ЗИНЗС определеното ОБЩО наказание "Лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите М.А.А. и В.Н.В. със снети самоличност солидарно да заплатят в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 113 /сто и тринадесет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Бургас в 15-дневен срок от днес.М.А.А.
В.Н.В.
Мотиви от 19.10.2009г.
 
26 НОХД No 326/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д.,
К.Г.К.,
Г.С.Р.,
С.К.Б.,
Д.И.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 02.10.2009г., в законна сила от 02.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 326/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимите И. Н. Д., Г.С.Р., С.К.Б. и К. Г.К. със защитник адв.С.М. *** споразумение, съгласно което:

ПРИЗНАВА И. Н. Д.,***, р. произход, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.30 часа до 13.00 часа на 17.08.2007 год., в гр. Несебър, от Техническа база "Х.-А" АД, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянията си и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие със С.К.Б., Г.С.Р., К.Г.К. и Д.И.К., като съизвършител, отнел от владението на М.А.К. - Началник "ПБ" при Техническа база "Х.-А", без негово съгласие, 7бр.калъпи за бетонови елементи на стойност общо 315,00 лева, части от лентови ресори с обща тежина 26 кг. на стойност общо 27,82 лева, 1бр. коляно за бетон помпа на стойност 80,00 лева, 1бр. кардан за бетон помпа на стойност 600,00 лева, 2бр. изпускателни тръби за двигател на камион "Татра" на стойност общо 170,00 лева, 5бр. парчета метал с обща тежина 10 кг. на стойност общо 4,60 лева, 1бр. конзола за бетонов възел на стойност 150,00 лева, 2 бр. кардана за камион "Газ" на стойност общо 160,00 лева, 1бр. еклептичен ресор за автобус "Исузу" на стойност 230,00 лева, 1бр. полуоска за камион "Татра" на стойност 120,00 лева, 1бр. метално колело за спирачка за булдозер "ДТ-75" на стойност 35,00 лева, всичко вещи на обща стойност 1892,42 лева, собственост на "Хит-А" АД-гр.Несебър, представлявано от Изп.д-р Е.Х.С., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца "лишаване от свобода" за срок от 1 /ЕДНА / ГОДИНА.

ПРИЗНАВА Г.С.Р.,***, р. произход, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.30 часа до 13.00 часа на 17.08.2007 год., в гр. Несебър, от Техническа база "Х.-А" АД, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянията си и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с Г.С.Р., К.Г.К., И. Николинков Д. и Д.И.К., като съизвършител, отнел от владението на М.А.К. - Началник "ПБ" при Техническа база "Х.-А", без негово съгласие, 7бр.калъпи за бетонови елементи на стойност общо 315,00 лева, части от лентови ресори с обща тежина 26 кг. на стойност общо 27,82 лева, 1бр. коляно за бетон помпа на стойност 80,00 лева, 1бр. кардан за бетон помпа на стойност 600,00 лева, 2бр. изпускателни тръби за двигател на камион "Татра" на стойност общо 170,00 лева, 5бр. парчета метал с обща тежина 10 кг. на стойност общо 4,60 лева, 1бр. конзола за бетонов възел на стойност 150,00 лева, 2 бр. кардана за камион "Газ" на стойност общо 160,00 лева, 1бр. еклептичен ресор за автобус "Исузу" на стойност 230,00 лева, 1бр. полуоска за камион "Татра" на стойност 120,00 лева, 1бр. метално колело за спирачка за булдозер "ДТ-75" на стойност 35,00 лева, всичко вещи на обща стойност 1892,42 лева, собственост на "Хит-А" АД-гр.Несебър, представлявано от Изп.д-р Е.Х.С., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца "лишаване от свобода" за срок от 1 /ЕДНА / ГОДИНА.

ПРИЗНАВА С.К.Б.,***, р. произход, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че че за времето от 12.30 часа до 13.00 часа на 17.08.2007 год., в гр. Несебър, от Техническа база "Хит-А" АД, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянията си и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с Г.С.Р., К.Г.К., И. Николинков Д. и Д.И.К., като съизвършител, отнел от владението на М.А.К. - Началник "ПБ" при Техническа база "Х.-А", без негово съгласие, 7бр.калъпи за бетонови елементи на стойност общо 315,00 лева, части от лентови ресори с обща тежина 26 кг. на стойност общо 27,82 лева, 1бр. коляно за бетон помпа на стойност 80,00 лева, 1бр. кардан за бетон помпа на стойност 600,00 лева, 2бр. изпускателни тръби за двигател на камион "Татра" на стойност общо 170,00 лева, 5бр. парчета метал с обща тежина 10 кг. на стойност общо 4,60 лева, 1бр. конзола за бетонов възел на стойност 150,00 лева, 2 бр. кардана за камион "Газ" на стойност общо 160,00 лева, 1бр. еклептичен ресор за автобус "Исузу" на стойност 230,00 лева, 1бр. полуоска за камион "Татра" на стойност 120,00 лева, 1бр. метално колело за спирачка за булдозер "ДТ-75" на стойност 35,00 лева, всичко вещи на обща стойност 1892,42 лева, собственост на "Хит-А" АД-гр.Несебър, представлявано от Изп.д-р Е.Х.С., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание три месеца "лишаване от свобода" за срок от 1 /ЕДНА / ГОДИНА.

ПРИЗНАВА К.Г.К.,***, р. произход, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.30 часа до 13.00 часа на 17.08.2007 год., в гр. Несебър, от Техническа база "Х.-А" АД, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянията си и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие със С.К.Б., Г.С.Р., И. Николинков Д. и Д.И.К., като съизвършител, отнел от владението на М.А.К. - Началник "ПБ" при Техническа база "Х.-А", без негово съгласие, 7бр.калъпи за бетонови елементи на стойност общо 315,00 лева, части от лентови ресори с обща тежина 26 кг. на стойност общо 27,82 лева, 1бр. коляно за бетон помпа на стойност 80,00 лева, 1бр. кардан за бетон помпа на стойност 600,00 лева, 2бр. изпускателни тръби за двигател на камион "Татра" на стойност общо 170,00 лева, 5бр. парчета метал с обща тежина 10 кг. на стойност общо 4,60 лева, 1бр. конзола за бетонов възел на стойност 150,00 лева, 2 бр. кардана за камион "Газ" на стойност общо 160,00 лева, 1бр. еклептичен ресор за автобус "Исузу" на стойност 230,00 лева, 1бр. полуоска за камион "Татра" на стойност 120,00 лева, 1бр. метално колело за спирачка за булдозер "ДТ-75" на стойност 35,00 лева, всичко вещи на обща стойност 1892,42 лева, собственост на "Хит-А" АД-гр.Несебър, представлявано от Изп.д-р Е.Х.С., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 о
И.Н.Д.
К.Г.К.
Г.С.Р.
С.К.Б.
Д.И.К.
 
27 НОХД No 342/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.П.И. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между подсъдимия по НОХД 342/2009г. по описа на НРС Т.П.И. със защитник адв.Арнаудова от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Севдалина Станева, съгласно което: Подсъдимият Т.П.И. - роден на ***г. в гр.Русе, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, управител на хотел "Свежест" в КК "Слънчев бряг", ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2009г. около 01.40 часа в КК "Слънчев бряг", община Несебър, до хотел "Свежест" управлявал МПС - л.а. "Рено Меган" с № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.27 на хиляда, установено по надлежния ред с дрегер 7410 + № 0325 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на подсъдимия Т.П.И. на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност - два пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година
На основание чл.343 г вр. с чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Т.П.И. се определя наказание "Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от шест месеца.
На основание чл.59, ал.4 от НК от определеното наказание се приспада времето, през което подсъдимия е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 04.05.2009 год.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноски по делото не са направени.


Т.П.И.
 
28 НОХД No 346/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.И.Н. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между подсъдимия по НОХД 346/2009г. по описа на РС-гр.Несебър К.И.Н. и неговия защитник адв.Василева от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Георги Русев, съгласно което: Подсъдимият К.И.Н. - роден на ***г. в гр.Поморие, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ЕГН **********,*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2009г. около 20.40 часа по черен път на около километър от разклона за с.Тънково, община Несебър, до бензиностанция "Лукойл", управлявал моторно превозно средство - л.а. марка "Опел Астра" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.42 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза 411/29.04.2009г. на БНТЛ при ОД на МВР-Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на подсъдимия К.И.Н. на основание чл.343б, ал.2, вр.ал.1, във вр. чл. 55, ал.1, т.2, б."Б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1 и 2, вр.с ал.3, т.1, вр. ал.4, вр. чл 42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител три пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия К.И.Н., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на НРС.


К.И.Н.
 
29 НОХД No 362/2009, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Г.К.,
Д.И.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 02.10.2009г., в законна сила от 02.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 326/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА К. Г.К.,***, с постоянен адрес *** и понастоящем живущ ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си, на 27.01.2009г., за времето от 01.00ч. до 05.30ч.
- В с. Равда, общ. Несебър, на ул. "Св. СВ. Кирил и Методий" № * в съучастие, като съизвършител с Д.И.К. направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство лек автомобил "ВАЗ 2102", комби с рег. № **** на стойност 510.00 /петстотин и десет лева/ лв. от владението на Д.К.Г. без неговото съгласие с намерение да го ползва, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини
- В с. Равда, общ. Несебър, ул "Несебър" № * в съучастие, като съизвършител с Д.И.К. направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Джета", с рег. № **** на стойност 1270.00лв. /хиляда двеста и седемдесет/ лв. от владението на Д.Р.Н. без неговото съгласие с намерение да го ползва като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини
- В с. Равда, общ. Несебър, ул. "Гоце Делчев" № * в съучастие, като съизвършител с Д.И.К. противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка "ВАЗ", модел "21011", с рег. № ***** на стойност 560.00лв. /петстотин и шестдесет/лв. от владението на А.Д.А. без неговото съгласие с намерение противозаконно да го ползва като превозното средство е изоставено без надзор в с. Равда на ул. "Христо Ботев", поради което и на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 2-ро, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на осн. чл. 69, ал. 1, във вр. с чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца "лишаване от свобода" за срок за срок от 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият К. Г.К. със снета самоличност да заплати чрез неговата майка В.В.Ч. по сметка на Държавата сумата от 20,50 /двадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК частично наказателното производството по НОХ дело № 326/2009г. по описа на РС - гр.Несебър, по отношение на подсъдимия Кръстьо Г.К..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К. Г.К. мярка за неотклонение "ПОД НАДЗОР ИНСПЕКТОР ДПС".
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд - гр.Бургас.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.Тъй като настоящият съдебен състав в днешно съдебно заседание е одобрил споразумение за решаване на делото по отношение на единия от подсъдимите по делото, налице са основания за отвеждане на съдията-докладчик и съдебните заседатели по делото.
Мотивиран от горното и на основание чл.29 ал.1 б."б" от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТВЕЖДА съдебния състав по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на съда за определяне на нов съдия-докладчик.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.


К.Г.К.
Д.И.К.
 
30 НОХД No 370/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.М.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
Съдът, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити и не противоречи на закона и морала, на основание чл.382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 370/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.Несебър, адв.В. Ж. от АК- гр.Бургас- защитник на подсъдимия К.Т. и подсъдимият, съгласно което К.М.Т.,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, с месторабота - к.к.Слънчев брях, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2008г. в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, строителен обект "****", в качеството си на длъжностно лице- пазач, чрез използване на моторно превозно средство- т.а. "Форд Транзит" с ДК№ ***** (нов рег. № *****) е направил опит да отнеме чужди движими вещи- 50 броя телескопични подпори (хюнебеци) на стойност 957.00 лева от владението на Л.Л.П., собственост на ЕТ" Лини - Л.П."***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от извършителя причини, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 6, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА К.М.Т. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30.00 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 370/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия К.М.Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата спрямо К.М.Т. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.


К.М.Т.
 
31 НОХД No 384/2009, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Я.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 05.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ПРИЗНАВА М.Я.С. - роден на ***г. в гр.Бургас, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН *********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2008г. в к.к.Слънчев бряг, кафе "Прима", находящо се в к-с "Прима" противозаконно е присвоил чужди движими вещи - сумата от 1129 /хиляда сто двадесет и девет/ лева от владението на Н.Т.Т. - управител на "М." ЕООД - гр.Бургас, които е владеел и пазил, поради което и на основание чл.206, ал.1 във вр. с чл.54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

М.Я.С.
Мотиви от 19.10.2009г.
 
32 НОХД No 394/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.М.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 394/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П. Ч. от АК-гр.Бургас, служебен защитник на подсъдимия Г. и подсъдимият Г.М.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият Г.М.Г. - роден на ***г. в гр. Казанлък, с постоят адрес ***, българин, българя гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, собственик на едноличен търговец с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 23.11.2008 г. в КК"Слънчев бряг", общ-Несебър", пред магазина хранителни стоки, находящ се до хотел "Меридиан" чрез използване на МПС микробус "Форд Транзит" с рег.№ ***** отнел чужди движими вещи: 2 бр. брандирани хладилни витрини марка "Угур" с идентификационни номера на компресорите 7738657462000206 и 7738652090004292 на обща стойност 1080.00лв., собственост на "Т.Е.Д." ЕООД-гр.Бургас, представлявано от Т. Е.; брандирана хладилна витрина марка "Еко Лайн", модел "USS374DTKL" с идентификационен № на компресора 7822770061300147 на стойност 520.00 лв. собственост на "Д." АД-гр.Девин, представлявано от Д. И. П.; брандирана хладилна витрина тип "Слънце", модел "ВС 412" с идентификационен № на компресора CM 57502IL 002224IE на стойност 360.00 лв., собственост на "КМ К." ООД-гр.Казанлък, представлявано oт М. Д. К. от владението на С. Г. Д. от гр. Бургас в качеството й на управител на "Ен Зи Ес" ООД-гр.Бургас, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи възлизат на обща стойност 1 960.00 / хиляда деветстотин и шестдесет / лева, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА..
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.М.Г. да заплати направените по делото разноски в размер на 60 /шестдесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 394/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Г.М.Г.
 
33 НОХД No 395/2009, VI състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 30.10.2009г., в законна сила от 30.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 395/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.М.Ч. служебен защитник на подсъдимия И.Д., по силата на което подсъдимият И.Н.Д. - роден на ***год. в гр.Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, ученик в ІХ клас, с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2008 год., около 22.00 часа, в гр.Бургас, ж.к. "Лазур", сервизно помещение на ЕТ "М. -С. К.", пред гараж № *, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, при условията на повторност, чрез използване на техническо средство - оригинален ключ за автомобил, противозаконно отнел от владението и без съгласието на М.И.Ч., чуждо МПС - л.а. "Рено Меган" с рег. № *****, собственост на А.П.Г., с намерение да го ползва, при което е последвала повреда на превозното средство, като причинените щети са на стойност 5 492,24 лева, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, 2 и 3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
-"Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 1/една/ година, при периодичност два пъти седмично.
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 1/една/ година.
- "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 100 часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 200 /двеста/ лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 395/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


И.Н.Д.
 
34 НОХД No 412/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Г.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 07.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.К. - роден на ***г. в гр.Бургас, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2007г. в гр.Обзор, от стая, находяща се на втори етаж в частен дом на ул."Младежка" № * отнел чужди движими вещи - преносим компютър "Фуджицу Сименс", модел "Амило" на стойност 492 /четиристотин деветдесет и два/ лева и сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева от владението на К.Д. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност, немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.58а, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС наказанието "лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ РЕЖИМ в затворническо общежитие от открит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Г.К. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 177 /сто седемдесет и седем/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Бургас в 15-дневен срок от днес.

И.Г.К.
Мотиви от 23.10.2009г.
 
35 НОХД No 418/2009, VI състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.С.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 418/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно РП-Несебър, подсъдимия С.С.С. със защитник адв.М.Ч. ***, съгласно което:
Подсъдимият С.С.С.,***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2008г. в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър, противозаконно унищожил чужди движими вещи - стъкла на помещение на партерен етаж на новострояща се жилищна сграда "Амадуес" 5, както следва: 3 бр. стъкла на прозорци с размери 1м./1.10 м., на обща стойност 192 лв., 3 бр. стъкла на прозорци с размери 1 м./2.10м. на обща стойност 343.20 лв. и 1 бр. стъкло на двоен прозорец на входната врата с размер 70 см./1.10м на стойност 81.60 лв., собственост на "С. и." ЕООД, гр. Пловдив, представлявано от Р. М. А. от гр. Пловдив, като общата стойност на причинената щета е в размер на 616.80 (шестотин е шестнадесет лева и осемдесет стотинки) лева, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година
ОСЪЖДА на основание чл.180, ал.3 от НПК подсъдимия С.С.С. да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД 418/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.


С.С.С.
 
36 НАХД No 431/2009, VI състав Административни дела Е. ООД ТД НАП БУРГАС,
В.Д.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Определение от 19.10.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 431/2009г. по описа на РС-Несебър.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на РС -Бургас.
Определението подлежи на частна жалба в седмодневен срок от днес.

 
37 НОХД No 432/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.С.Б.,
Д.И.П.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 432/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимитеП.С.Б. и Д.И.П. със защитник адв.П. споразумение, съгласно което:
Подсъдимият П.С.Б. *** с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, основно образование, безработен, живущ ***, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН, в това, че в началото на месец февруари 2009год., в гр.Обзор общ.Несебър, от имот на Винпром, в съучастие като съизвършител с Д.И.П. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка "Газ" бракуван, собственост на Я.С.П. *** са отнели чужди движими вещи: 4бр. метални врати на обща стойност 192лв. /сто деветдесет и два лева/, от владението и без съгласието П. Б. Н. от гр.Обзор с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са върнати на собственика им, поради което и на основание чл.197,т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 вр. с чл.194, ал..1,вр.с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 ,вр.с ал.3 т.1 ,вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца,с периодичност три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.
Подсъдимият Д.И.П. СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН, в това, че в началото на месец февруари 2009год., в гр.Обзор общ.Несебър, от имот на винпром , в съучастие като съизвършител с П.С.Б. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка "Газ" бракуван, собственост на Я.С.П. *** са отнели чужди движими вещи: 4бр. метални врати на обща стойност 192лв. /сто деветдесет и два лева/, от владението и без съгласието П. Б. Н. от гр.Обзор с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са върнати на собственика им, поради което и на основание чл.197,т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 вр. с чл.194, ал.1,вр.с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 ,вр.с ал.3 т.1 ,вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца,с периодичност три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите П.Б. и Д.П. солидарно да заплатят по сметка на Държавата сумата в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕДВИД одобряването на споразуменията и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 432/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.

След одобряване на представеното споразумение, съдът се занима с взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимите мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо П.С.Б. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.И.П. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.


П.С.Б.
Д.И.П.
 
38 НОХД No 436/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Н.Ж. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 436/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно РП-Несебър, подсъдимия А.Н.Ж. и служебния защитник адв.Ц. И. от АК-Бургас, съгласно което:
Подсъдимият А.Н.Ж.,***, с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, осъждан (реабилитиран), със средно образование, безработен, с настоящ адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че 01.06.2009г., около 01.10 часа, в гр.Несебър, на ул. "Хан Крум", в близост до банка "ДСК", е управлявал МПС - л.а. "Сеат Ибиза" с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,32 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД 436/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.


А.Н.Ж.
 
39 НОХД No 458/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.С.Б.,
А.З.М.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Присъда от 24.09.2009г., в законна сила от 09.10.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.Б. - роден на ***г. в гр.Варна, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2007г., в гр.Обзор, от строителен обект - хотел "Комфорт", в съучастие с А.З.М. като извършител, чрез използване на МПС - лек автомобил "Рено 11" с ДК № ****** и техническо средство - ножица за арматура, отнел чужди движими вещи - меден проводник с дължина 15 метра тип СВТ 3х120+70 на стойност 1040,40лв. /хиляда и четиридесет лева и четиридесет стотинки/ от владението на З.Д. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.


ПРИЗНАВА подсъдимия А.З.М. - роден на ***г. в гр.Варна, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2007г., в гр.Обзор, от строителен обект - хотел "Комфорт", в съучастие с М.С.Б. като извършител, чрез използване на МПС - лек автомобил "Рено 11" с ДК № ***** и техническо средство - ножица за арматура, отнел чужди движими вещи - меден проводник с дължина 15 метра тип СВТ 3х120+70 на стойност 1040,40лв. /хиляда и четиридесет лева и четиридесет стотинки/ от владението на З.Д. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" на подсъдимия М.С.Б. за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" на подсъдимия А.З.М. за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите М.С.Б. и А.З.М. да заплатят солидарно в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Бургас в 15-дневен срок от днес.М.С.Б.
А.З.М.
Мотиви от 27.11.2009г.
 
40 НАХД No 465/2009, I състав По ЗД по пътищата В.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 24.09.2009г., в законна сила от 20.10.2009г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3770 от 21.07.2009г. на Началника на РУМВР-Несебър, КАТО ОТМЕНЯ ЧАСТТА МУ, с която се установява и наказва В.С.С., за това, че е отказал да даде кръв за анализ.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3770 от 21.07.2009г. на Началника на РПУ-Несебър, в останалата му част, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО
ОСЪЖДА В.С.С. ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на РС-Несебър сума в размер на 10 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
41 НАХД No 468/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.Г. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 08.09.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.М.Г. с ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работи в студио за татуировки за ВИНОВЕН в това, че на 19.04.2009г., около 17.30 часа на главен път І-9, община Несебър, пред "Морски санаториум" управлявал МПС - л.а. "Мерцедес" с рег..№ ***** без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП 5155 от 01.12.2008г. на Началника на РУ на МВР- гр.Несебър - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15 - дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП-Несебър от получаване на съобщението за това.

С.М.Г.
Мотиви от 06.10.2009г.
 
42 НАХД No 510/2009, I състав По ЗД по пътищата С.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 28.09.2009г., в законна сила от 29.10.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3618 от 09.07.2009г. на Началника на РУМВР-Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за нарушение на чл.5 ал.2 т.3 предл.1 от ЗДв.П., на основание чл.174 ал.1 предл.1 от ЗДвП, на С.Н.П. ЕГН **********,*** к-с-"Възраждане бл.37 вх.5 ет.2 ап.68 са наложени административни наказания - глоба в размер на 350.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, наред с това, на основание чл.4, ал.1, т.12 от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № Із-1959/, на водача са отнети 11 контролни точки, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО
ОСЪЖДА С.Н.П. ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на РС-Несебър сума в размер на 10 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
43 НАХД No 511/2009, I състав По ЗД по пътищата О.П.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 23.09.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3687 от 15.07.09г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър,В ЧАСТТА, в която на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.20 ал.2 предл.1 ЗДвП на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП, на О.П.Х. ЕГН ********** ***,, е наложеното административно наказание - глоба в размер на 200.00 лева, КАТО ВМЕСТО ТОВА налага административно наказание - глоба в размер на 150.00 лв..
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3687 от 15.07.09г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър в останалата му част, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
44 НОХД No 537/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.И.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Присъда от 15.09.2009г., в законна сила от 01.10.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.К.,***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, без установена работа, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2009г., в гр.Свети Влас, по ул."Цар Симеон" № 18, управлявал МПС - лек автомобил "Ауди А3" с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 на хиляда, естановено по надлежния ред с химическа експертиза № 845/28.07.2009г. на БНТЛ-гр.Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяването и подписването на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото ДВЕСТА ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА от право да управлява МПС подсъдимия по НОХД № 537/2009г. И.И.К. за срок от 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия И.И.К. да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд - гр.Несебър направени разноски в размер на 37,50лв.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


И.И.К.
Мотиви от 20.10.2009г.
 
45 НОХД No 538/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Е.Д. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Присъда от 24.09.2009г., в законна сила от 09.10.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Е.Д.,***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, продавач, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2007г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, магазин в хотел "Планет", чрез използване на техническо средство - ключ, е отнел от владението и без съгласието на Д.Х.Т. ***, чанта тип "паласка" на стойност 4,00 лева, лична карта на стойност 17.00 лева, ключодържател "Плейстейшън" на стойност 3.00 лева, 4бр. секретни ключове на стойност 20,00 лева, мобилен телефон "Водафон 225" на стойност 30.00 лева, и сумата от 420 лева - всичко вещи на обща стойност 494,00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр.194, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ОТ ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Е.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева в полза на Държавата по сметка на РС-гр.Несебър.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Бургас в 15-дневен срок от днес.


Г.Е.Д.
Мотиви от 27.11.2009г.
 
46 НАХД No 539/2009, I състав По ЗД по пътищата К.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 17.09.2009г., в законна сила от 07.10.2009г.
ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ЖАЛБАТА:

Жалбата на К.Х.А. *** срещу Наказателно постановление №4192/029.07.09г.. на Началника на РУМВР-Несебър е подадена в срок, съдържа необходимите реквизити. От друга страна - разпоредбата на чл.189 ал.5 от ЗДв.П прогласява необжалваемостта на НП, с които е наложено наказание глоба до 50 лв.. Следва да се отбележи че отнемането на контролни точки не е наказание, а основание за прилагане на наказание временно лишаване от право да управлява МПС, поради което жалбата се явява недопустима и производството следва да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН, съдътР Е Ш И:


ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД№539/09г., като НЕДОПУСТИМО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба в седмодневен срок пред Бургаски административен съд. 
47 НОХД No 586/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.К.З. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 29.10.2009г., в законна сила от 29.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 586/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Желев от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия З. и подсъдимият Х.К.З. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият Х.К.З. - роден на *** год. в гр.Провадия, обл.Варна, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2009 год. около 05.11 часа в к.к."Сл.бряг", общ.Несебър на главната алея пред дискотека "Мултиплейс", управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Сеат Ибиса " с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промили, а именно 1.65 промила, установено по надлежния ред /с химическа експертиза / , поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."Б", вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1 и т.3, вр. с ал.4, чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото - 120 часа за срок от една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият З. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 27.05.2009 год..
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия З. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 37.50 лева / тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 586/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Х.К.З.
 
48 НОХД No 588/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Л.О. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 06.10.2009г., в законна сила от 06.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по делото Л.Л.О. и неговия защитник - адв.Б. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева, съгласно което подсъдимият Л.Л.О.,***, с постоянен адрес ***0 понастоящем в Затвора гр. Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:
На 24.05.2009г. около 00.40 часа в гр. Несебър в близост до Почивна станция на МВР управлявал л.а. "БМВ" с ДК№ *****, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние/ с НП № 2925/30.03.2009г. на Началник група в сектор "ПП" към ОД на МВР-Бургас- престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК
Престъплението е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл".

1. За извършеното престъпление на Л.Л.О. на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ", като на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК се определят следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от двадесет и четири месеца, с периодичност - три пъти седмично
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от двадесет и четири месеца
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа в рамките на една календарна година
2. Разноски по делото няма.
3. Веществени доказателства по делото няма.
4. От престъплението няма причинени имуществени вреди.

С П О Р А З У М Е Л И СЕ:


ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/С.Станева/ /Л.О./ /адв.Бончовски/


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 588/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Л.Л.О.
 
49 НОХД No 645/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Е.И. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 14.10.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по делото И.Е.И. и неговия защитник - адв.П. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева, съгласно което подсъдимият И.Е.И. ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, монтажник към "****" ООД с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на на 11.06.2009г. около 02.20 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър до х-л "Пеликан" управлявал МПС - мотопед. "Ямаха" с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 0,90 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден по НОХД № 821/2005г. по описа на РС-Шумен за деяние по чл.343б, ал.1 от НК и по НОХД № 1794/2007г. по описа на РС-Шумен за деяние по чл.343б, ал.2 от НК- престъпление по чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК .
Престъплението е извършено при форма на вината "пряк умисъл".
За извършеното престъпление на И.Е.И. на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ" на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК със следните пробационни мерки:
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осемнадесет месеца, с периодичност - три пъти седмично
задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осемнадесет месеца
безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа в рамките на една календарна година
2. На осн. чл. 343б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК на И.Е.И. се определя наказание "глоба" в размер на 300/триста/ лева.
3. На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на подсъдимия И.Е.И. се налага и наказание "Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 2/две/ години.
Разноски по делото няма.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/С.Станева/ /И.И./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производствов по НОХД № 645/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия И.Е.И. по НОХД № 645/2009г. е с отпаднало основание

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия по НОХД № 623/2009г. И.Е.И. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.


И.Е.И.
 
50 НОХД No 669/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.П.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 09.10.2009г., в законна сила от 09.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 669/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Желев от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия Т. и подсъдимият Н.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ Н.П.Т. - роден на *** г. в гр.Несебър, с постоянен и настоящ адрес:***, област Бургас, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, Ви К техник, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на на 03.09.2009 г. около 23,45 ч. в с.Равда, община Несебър до хотел "Соня" управлявал лек автомобил марка "Фолксваген Кади" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда /едно цяло тридесет и осем стотни на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", за срок от 3 /три месеца
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Т. е било отнето по административен ред, считано от 03.09.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 669/2008г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Н.П.Т.
 
51 НОХД No 670/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Д.И. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 02.10.2009г., в законна сила от 02.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 670/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.М.Ч. - защитник на обвиняемия, и обвиняемия Л.И., съгласно което ПРИЗНАВА Л.Д.И. - род. на ***год. в гр.Пловдив, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***5, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, осъждан, продавач - консултант - "А. - 08" ООД - гр.Стара Загора, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.09год. около 05.30часа в к.к."Слънчев бряг" по Главната алея пред дискотека "Мания" управлявал МПС - лек автомобил марка "Опел Кадет", с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1,00 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязлав сила присъда за деянието по ал.1, поради което и на основание чл.343б, ал.2 във връзка с ал.1, вр. с чл.55, ал.3, вр. с ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2 от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 15месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15месеца.
- поправителен труд при 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 1година.
ЛИШАВА на осн.чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия И. от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.
ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето през което обвиняемият Л.Д.И. е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 24.06.09год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 670/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


Л.Д.И.
 
52 НОХД No 671/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.К. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 02.10.2009г., в законна сила от 02.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 671/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Геороги Русев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.К. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С. К. - роден на *** год. в гр.Т., Е., живущ ***-56, българин, л. гражданство, неженен, не осъждан, средно образование, студент, персонален № 38706030276, за ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2009 год. около 02.40 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър па главната алея, пред хотел "Янтра" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Рено Меган" с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.86 /едно цяло осемдесте и шест / промила, установено по надлежния ред /с протокол от химическа експертиза №1118/25.09.2009год./, поради което и на основание чл. 343б ал.1 във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК подсъдимият С.К. наказание от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият С.К. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 22,00 /двадесет и два/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХ дело № 671/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

С.К.
 
53 НОХД No 673/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Х.Х. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 02.10.2009г., в законна сила от 02.10.2009г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 673/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Ж.- защитник на обвиняемия А.Х., съгласно което: А.Х.Х., роден на *** год. в гр.М., Г., с л.к. № *****, изд. на 30.01.2008г. в Г., г., г. гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ел.техник, с адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.09.2009г., около 01.55 часа, в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър, в близост до хотел "Ащън", управлявал моторно превозно средство- л.а. "Форд Хюндай И10" с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3/ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия А.Х.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият А.Х.Х. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 30.09.2009 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.Х.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 60 (шестдесет лева), представляваща разноски по делото, от които 30.00 лева- извършени разноски в досъдебното производство и 30.00 лева- възнаграждение за преводач в съдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 673/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

А.Х.Х.
 
54 НОХД No 675/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Х.Х. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 05.10.2009г., в законна сила от 05.10.2009г.
Съдът, като взе предвид, че постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и отговаря на изискванията, постановени от законодателя в разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК намира, че същото следва да бъде одобрено във вида, в който е представен от страните.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 675/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.Н.И. ***, защитник на подсъдимия И.Х.Х. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.Х.Х. - роден на *** год. в гр.Поморие, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2009г., около 03.25 часа, по главен път Е-87, около 193-ти км., в посока "Бургас - Варна", е управлявал МПС - л.а. "Пежо 106" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,51 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а, от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ"
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК, следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 /шест/ месеца
- "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 100 часа за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия И.Х.Х. от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК, времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 20.09.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 675/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

И.Х.Х.
 
55 НОХД No 679/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.М.М. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 06.10.2009г., в законна сила от 06.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 679/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.П.А. ***, защитник на подсъдимия В.М.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимият В.М.М. - род. на ***год. в с.Н., обл.Русе, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, спасител, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2009год. около 23.05часа в гр.Несебър до ПС на "Булгартабак" в посока с.Равда, общ.Несебър управлявал МПС - л.а.марка "Опел Кадет", с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,62 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест - Дрегер 7410+, с фабр. №0106, поради което и на основание чл..343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така наложеното му наказание "Лишаване от свобода" за изпитателен срок от 3 години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия М. от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият В.М. е бил "Лишен от право да управлява" МПС по административен ред, считано от 04.09.09год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 679/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

В.М.М.
 
56 НОХД No 691/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.К.Д. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 08.10.2009г., в законна сила от 08.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Русев от една страна и от друга страна подсъдимият по НОХД № 691/2009г. Д.К.Д. и неговия защитник адв. П., съгласно което подсъдимият Д.К.Д. - роден на *** год. в гр.Добрич, обл.Добрич, жив. Гр.Добрич, с временен аадрес с.Тънково, общ.Несебър, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, строителен работник, ЕГН:**********, се признава за виновен, в това, че на 31.07.2009 год. около 00.20 часа в с.Тънково, общ.Несебър в близост до автобусната спирка управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Фолксваген голф" с ДК№ ****, собственост на Х. Д. ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.40 /едно цяло четирдесет / промила, установено по надлежния ред /с протокол от химическа експертиза 896/10.08.2009 год.на БНТЛ при ОД на МВР-Бургас- престъпление по чл. 343б ал.1 от НК
Престъплението е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК на подсъдимия Д.К.Д. се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1 от НК, подсъдимия Д.К.Д. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 37,50 /тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ се възлагат в тежест на подсъдимия Д.К.Д., които следва да се заплатят в полза на Държавата.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/Г.РУСЕВ/ /Д.Д./ /П.П./СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производствов по НОХД № 691/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Д.К.Д.
 
57 НОХД No 701/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.М.С. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 14.10.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева от една страна и от друга страна подсъдимият по НОХД № 701/2009г. М.М.С. и неговия служебен защитник адв. Д.-И., съгласно което подсъдимият М.М.С.,***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, строителен работник с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 06.07.2009г. около 01.00 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър от стая № * на х-л "А." отнел чужди движими вещи - лаптоп "Епъл мак бук" на стойност 1210.00 лева и парфюм "Давидоф", 125мл. на стойност 42.00 лева от владението на М. Т. З. от Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като общата стойност на на вещите е в размер на 1252.00 лева - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на подсъдимия М.М.С. на основание чл.194, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Разноските по делото в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия М.М.С., които следва да се заплатят в полза на Държавата.
Веществени доказателства няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1252.00 лева са възстановени, чрез връщане на вещите на собственика.

С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:
/С.СТАНЕВА/ /адв.Цв.Д.-И./ /М.С./
СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производствов по НОХД № 701/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия М.М.С. по НОХД № 701/2009г. е с отпаднало основание

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.М.С. по НОХД № 701/2009г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.


М.М.С.
 
58 НОХД No 705/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.К.Х. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 15.10.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият К.К.Х. по НОХД № 705/2009г. и неговия защитник- адв.П. съгласно, което: Подсъдимият К.К.Х., род. на *** год. в гр.Шумен, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, готвач, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, общежитие, ет.2, ст. № 216 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2009г., около 02.10 часа, в гр.Свети Влас, в близост до бензиностанция "Влас Ойл", управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Голф 2" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,69 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1174/08.10.2009г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление от подсъдимия К.К.Х. на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, вр. ал. 3, т. 1 от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ", със следните пробационни мерки:
"Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6/шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично,
"Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6/шест/ месеца.
На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият К.К.Х. се лишава от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца.
На основание чл. 59, ал. 3 от НК, се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 07.10.2009 год.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските в размер на 30.00 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия К.К.Х. и следва да бъдат заплатени в полза на Държавата по сметка на Несебърски районен съд.


К.К.Х.
 
59 НОХД No 709/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.В.П. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 16.10.2009г., в законна сила от 16.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Русев от една страна и от друга страна подсъдимият С.В.П. по НОХД № 709/2009г. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което подсъдимият С.В.П. - роден на *** г. в гр.Поморие, живущ ***, област Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, охранител, ЕГН **********, се признава за виновен в извършване на това, че на 05.10.2009 година около 19.45 ч. в района на град Несебър в близост до мебелна къща "Бора Бора" управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "Опел Астра"с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 2.32 на хиляда /две цяло тридесет и две на хиляда/, установено по надлежния ред, /с протокол за химическа експертиза №1162/2009 год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас/ - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Престъплението е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК на подсъдимия С.В.П. се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца.
На основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание "Лишаване от свобода" се отлага за срок от 3 /ТРИ/ години.
На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимият С.В.П. се лишава от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ месеца.
На основание чл.59 ал.4 от НК зачита времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия С.В.П. е било отнето по административен ред, считано от 05.10.2009 год.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 30 лева /тридесет лева/ се възлагат в тежест на подсъдимия С.В.П., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на РС-Несебър - внесени по сметка на съда с платежно нареждане М 03862 от 16.10.2009г. на "Инвест Банк" АД.


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ :
/Г.Русев/ /адв.А.Ж./ /Ст.П./СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 709/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия С.В.П. по НОХД № 709/2009г. е с отпаднало основание

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.В.П. по НОХД № 709/2009г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.


С.В.П.
 
60 НОХД No 710/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Я.К.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 16.10.2009г., в законна сила от 16.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 710/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Я.П. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което подсъдимата Я.К.П. - родена на *** г. в гр.Харманли, живуща ***, обл. Хасково, българка, български гражданин, със средно образование, неомъжена, неосъждана, студентка, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 29.08.2009 година около 05.40 ч. в к.к."Слънчев бряг" - главна алея до кръстовище "Свежест" е управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ауди А4"с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.53 на хиляда /едно цяло петдесет и три на хиляда/, установено по надлежния ред, /с протокол за химическа експертиза №1013 от 01.09.2009 год. на СХЛ към БНТЛ при ОД на МВР Бургас/, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимата Я.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимата П. е било отнето по административен ред, считано от 29.08.2009 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Я.К.П. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30 /тридесет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 710/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Я.К.П. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Я.К.П.
 
61 НОХД No 712/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Е.П.В. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 20.10.2009г., в законна сила от 20.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по делото Е.П.В. и неговия служебен защитник - адв.Д.-И. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева , съгласно което подсъдимият Е.П.В.,***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 06.10.2009г. около 02.45 часа в гр. Несебър на КПП "Хит 90" управлявал МПС - л.а. "Тойота Корола" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК
Престъплението е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл".
За извършеното деяние на Е.П.В. на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ", като на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК се определят следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност - два пъти седмично
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ часа в рамките на една календарна година
На основание чл.343 г вр. с чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Е.П.В. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.59 ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият Е.П.В. е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 06.10.2009 год.
Разноските по делото в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Е.П.В., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на РС-гр.Несебър.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/С.Станева/ /Е.В./ /адв.Д.-И./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 712/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Е.П.В. по НОХД № 712/2009г. е с отпаднало основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.П.В. по НОХД № 712/2009г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.


Е.П.В.
 
62 НОХД No 715/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.В.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият К.В.К. по НОХД № 715/2009г. и неговия защитник адв.А., съгласно което подсъдимият К.В.К. - роден на *** год. в гр.Нова Загора, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с адрес:***, понастоящем в Затвора - гр.Бургас, се признава за виновен в това, че на 11.04.2009г., около 01.00 часа, на главен път Е 87, клас І-9, около 188 км. в посока гр.Варна, при управление на МПС - л.а. "Форд Фиеста" с рег. № *****, собственост на В. К. Й., с ЕГН **********, нарушил правилата за движение - чл.21, ал.1 от ЗДвП: "При избиране на скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч: …пътнопревозно средство от категория В …извън населено място - 90…" и чл.150 от ЗДвП: "Всако пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач.", при което по непредпазливост причинил на Н. В. М., с ЕГН **********, средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на тазовата кост (пубисната в ляво), водеща до трайно затруднение движението на долните крайници за срок от около 1,5 - 2 месеца - престъпление по чл.343, ал.1, б. "б", вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.21, ал.1 и чл.150 от ЗДвП.
Деянието е извършено от подсъдимия К.В.К. виновно при форма на вината "непредпазливост", по смисъла на чл.11, ал.3 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл.343, ал.1, б. "б", вр. с чл. 57, ал.1, вр. чл. 54, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК, на подсъдимия К.В.К. се определя наказание "Пробация" със следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 2/две/ години, при периодичност два пъти седмично.
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 2/две/ години.
- "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно, за две поредни години.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 210,50 /двеста и десет лева и петдесет стотинки/ се възлагат в тежест на подсъдимия К.В.К., които следва да се заплатят в полза на Държавата.
Веществените доказателства по делото:
- ключодържател "FIAT" и секретен ключ - се връщат на подсъдимия К.В.К..
- ключ за МПС с рег. № СТ 6528 СМ; застрахователна полица № 230-8-134-223099374368/09.022009г. на ЗК "ЛЕВ ИНС" за застраховка "Гражданска отговорност" на МПС с рег. № СТ 6528 СМ; и свидетелство за регистрация - част ІІ, на МПС с рег. № СТ 6528 СМ - се връщат на правоимащото лице Васил Красимиров Йорданов.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/А.Пантелеева/ /К.К./ /Д.А./СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 715/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да бъде извършена кумулация на основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК и да бъде определено общо наказание на подсъдимия по НОХД № 470/09г. на РС-Несебър и по настоящото дело в размер на най-тежкото от така наложените му, а именно лишаване от свобода за срок от 1 година, което наказание да бъде изтърпяно при СТРОГ режим в Затворническо общежитие от закрит тип.
Адв.А.: Не се противопоставям на искането на РП-Несебър. Считам, че са налице основанията за кумулиране присъдите на моя подзащитен по НОХД № 470/09г. на РС-Несебърс настоящото дело, като моля да определите едно общо наказание, а именно най-тежкото. Възразявам единствено против искането на прокурора относно режима. Считам, че изтърпяването на наказанието при условията в Затворническо общежитие би трябвало да бъде адекватно с извършеното от моят подзащитен. не считам, че са налице основанията за прилагането на строг режим по отношение на него. същият не е извършил тежко престъпление по смисъла на НК. В тази връзка моля да допуснете кумулиране на присъдите във вр. с чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК.
СЪДЪТ с направеното искане намира следното:
Подсъдимият към настоящия момент е осъждан по НОХД № 539/2005г. със споразумение от 02.06.2005г. в сила от 02.05.2005г. нва РС-Стара Загора, като деянието е извършено на 31.10.2004г., по НОХД № 406/2006г. на РС-гр.Сливен с присъда влязла в сила на 02.10.2006г. за деяние извършено на 04.01.2005г. до 29.01.2005г., по НОХД № 671/2008г. със споразумение от 07.05.2005г. на РС-Стара Загора влязло в сила на същия ден за деяние извършено на 12.09.2004г., с НОХД № 681/08г.с присъда влязла в законна сила за деяние извършено на 11.10.2004г. до 13.10.2004г. на РС-гр.Стара Загора и по НОХД № 470/09г със споразумение от 3.8.2009г. за деяние извършено м.март-м.юни 2009г. на РС-несебър извършена по ЧНД № 473/2009г. кумулация между първите четири присъди като е определено наказание лишаване отсвобода за срок от две години. На основание чл.24 от НК така определеното наказание е увеличено с ЕДНА ВТОРА. Общото наказание приведено на основание чл.68 ал.1 от НК и е постановено наказанието по НОХД № 470/09г. на РС-Несебър наложеното наказание "лишаване от свобода" да бъде изтърпяно оттдело.
Налице са основанията за кумулация на наказанието по постановената присъда по НОХД № 470/09г. на РС-Несебър и наказанието по деншното споразумение за решаване на делото, като на основание чл.25 ал.3 от НК следва да бъде определено наказание "Лишаване от свобода" за срок от една година, а режима за изтърпяване на така определеното наказание следва да бъде определен на СТРОГ режим, съгласно чл.61 т.2 от ЗИНЗСС.
Мотивиран отгорното и на основание чл.25 във вр. с чл.23 ал.1 от НК

ОПРЕДЕЛИ:

КУМУЛИРА наказанията по споразумение по НОХД № 470/2009г. на РС-Несебър, влязло в законна сила на 03.08.2009г. и наказанието по споразумение по НОХД № 715/2009г. влязло в законна сила на 26.10.2009г, като ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така определените, а именно "Лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА
На основание чл.61 т.2 от ЗИНЗСС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на наказанието.
На основание чл.60 ал.1 от НК така определеното наказание да се изтърпява в Затвор.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия К.В.К. по НОХД № 715/2009г. е с отпаднало основание
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата спрямо К.В.К. по НОХД №715/2009г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.

К.В.К.
 
63 НОХД No 716/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.В.Т. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимия И.В.Т. по НОХД № 716/2009г. и неговия защитник адв. Ч., съгласно което:
Подсъдимият И.В.Т. - роден на ***г. в гр.Асеновград, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2009г., около 05.50 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, по главната алея в близост до хотел "Вела", в посока гр.Свети Влас, управлявал МПС - л.а. "Пежо 306" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,01 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1119/25.09.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", по смисъла на чл.11, ал. 2 от НК.
За посоченото престъпление на подсъдимия И.В.Т. на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият И.В.Т. се лишава от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.
На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 21.09.2009 год.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 22 /двадесет и два/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия И.В.Т., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на НРС.
И.В.Т.
 
64 НОХД No 717/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Ж.Ч. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 717/2009г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Г.Ж.Ч. и неговия защитник адвокат Я.Н. ***, съгласно което: Г.Ж.Ч., роден на *** год. в гр.Бургас, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, средно образование, женен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в началото на м.октомври 2003г., в к.к.Слънчев бряг-запад, при условията на повторност, чрез използване на техническо средство- оксижен, и използване на моторно превозно средство- автокран "МАЗ" с рег. № ****, собственост на М. М. М., ЕГН ********** и товарен автомобил "Шкода Мадара" с рег. № ****, с ремарке с рег. № *****, собственост на "Л. м. г." АД, е направил опит да отнеме от владението на "П." ООД-гр.Бургас, представлявано от управителя В. А. В., чужда движима вещ- автогрейдър "ДЗ122", в големи размери- на стойност 20 000 лева, оставена без постоянен надзор, собственост на "П. с.- С." АД- гр.Сливен, представлявано от изпълнителния директор К. Г. К., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини и случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.2, 4 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 2 (две) години.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 4 (четири) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.Ж.Ч. да заплати по сметка на Държавата сумата от 252,00 (двеста петдесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 717/2009г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Г.Ж.Ч.
 
65 НОХД No 739/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.М.Ш.,
М.А.Т.,
Г.Г.Я.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 739/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимиите със защитник адв.Ж. споразумения, съгласно които:

ПОДСЪДИМИЯТ Г. Г. Я.,***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, понастоящем в Затвора - Варна с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че около 02.00ч. на 08.06.2008г. в с.Баня, общ. Несебър от частен дом на ул. "Шипка "№*, в съучастие с лицата М.А.Т. ЕГН ********** и И.М.Ш. ЕГН **********, като извършител, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - взломен патрон на входна врата и чрез използване на МПС - лек автомобил марка "Форд Ескорт" с ***** е отнел чужди движими вещи - комплект ел. инструменти "Енхел" на стойност 70 лв, ДВД "Самсунг" на стойност 65.00 лв., телевизор "Самсунг" на стойност 160 лева, дрелка "Енхел" на стойност 432.00 лева, лепачка за полипропилен "Ориенте" на стойност 125.00 лева, къртач "Райдер" на стойност 420 лева, дискплеър "Родстар" на стойност 115 лева, флекс "Бавария" на стойност 205 лева, ремонтен комплект "Мамесан" на стойност 165 лева, настолен часовник "Актим" на стойност 6 лева, сешоар "Браун" на стойност 30 лева, спортен сак "Найк" на стойност 12.00 лева, филтрираща кана за вода на стойност 15 лева, всичко на обща стойност 1820.00 лева от владението на Д. Д. от В., роден на ***г. в гр. П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, , във вр. с чл. 29, ал. 1, б. "б", във вр. с чл. 20, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода", което да изтърпи в Затвор на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.
Вещественото доказателство по делото - лек автомобил марка "Форд Ескорт" с рег.№ ***** следва да бъде върнат на Х. Й. Б. с ЕГН ********** ***.
ПОДСЪДИМИЯТ М.А.Т., роден на
***г. в гр. Поморие, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин неженен, осъждан, с основно образование, безработен, понастоящем в Затвора -Бургас с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че около 02.00ч. на 08.06.2008г. в с.Баня, общ. Несебър от частен дом на ул. "Шипка "№*, в съучастие с лицата Г.Г.Я. ЕГН ********** и И.М.Ш. ЕГН **********, като извършител, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - взломен патрон на входна врата и чрез използване на МПС - лек автомобил марка "Форд Ескорт" с ТХ ***** е отнел чужди движими вещи - комплект ел. инструменти "Енхел" на стойност 70 лв, ДВД "Самсунг" на стойност 65.00 лв., телевизор "Самсунг" на стойност 160 лева, дрелка "Енхел" на стойност 432.00 лева, лепачка за полипропилен "Ориенте" на стойност 125.00 лева, къртач "Райдер" на стойност 420 лева, дискплеър "Родстар" на стойност 115 лева, флекс "Бавария" на стойност 205 лева, ремонтен комплект "Мамесан" на стойност 165 лева, настолен часовник "Актим" на стойност 6 лева, сешоар "Браун" на стойност 30 лева, спортен сак "Найк" на стойност 12.00 лева, филтрираща кана за вода на стойност 15 лева, всичко на обща стойност 1820.00 лева от владението на Д. Д. от В., роден на ***г. в гр. П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, , във вр. с чл. 29, ал. 1, б. "б", във вр. с чл. 20, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода", което да изтърпи в Затвор на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.
ПОДСЪДИМИЯТ И.М.Ш., роден на
***г. в гр. Варна, с постоянен адрес ***, български гражданин, българин, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, понастоящем в Затвора -Варна с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че около 02.00ч. на 08.06.2008г. в с.Баня, общ. Несебър от частен дом на ул. "Шипка "№*, в съучастие с лицата М.А.Т. ЕГН ******** 60 и Г.Г.Я. ЕГН **********, като извършител, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - взломен патрон на входна врата и чрез използване на МПС - лек автомобил марка "Форд Ескорт" с ТХ **** е отнел чужди движими вещи - комплект ел. инструменти "Енхел" на стойност 70 лв, ДВД "Самсунг" на стойност 65.00 лв., телевизор "Самсунг" на стойност 160 лева, дрелка "Енхел" на стойност 432.00 лева, лепачка за полипропилен "Ориенте" на стойност 125.00 лева, къртач "Райдер" на стойност 420 лева, дискплеър "Родстар" на стойност 115 лева, флекс "Бавария" на стойност 205 лева, ремонтен комплект "Мамесан" на стойност 165 лева, настолен часовник "Актим" на стойност 6 лева, сешоар "Браун" на стойност 30 лева, спортен сак "Найк" на стойност 12.00 лева, филтрираща кана за вода на стойност 15 лева, всичко на обща стойност 1820.00 лева от владението на Д. Д. от В., роден на ***г. в гр. П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, , във вр. с чл. 29, ал. 1, б. "б", във вр. с чл. 20, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на така наложеното наказание "лишаване от свобода", което да изтърпи в Затвор на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Г.Я., М.Т. и И.Ш. солидарно да заплатят по сметка на Държавата сумата в размер на 14 /четиринадесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕДВИД одобряването на споразуменията и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 739/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Г.Я., М. А.Т. и И.М.Ш. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетите спрямо Г.Г.Я., М.Т. и И.Ш. мерки за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


И.М.Ш.
М.А.Т.
Г.Г.Я.
 
66 НОХД No 742/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Й.Т. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 28.10.2009г., в законна сила от 28.10.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 742/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Ж. - защитник на обвиняемия и обвиняемия И.Т., съгласно което ПРИЗНАВА И.Й.Т. - роден на ***год. в гр.Средец, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи на частно като ел.техник, ЕГН ********** за ВИНОВЕН, за това, че на 10.09.2009 г. около 00.45 ч. в град Св.Влас, до бензиностанция "Влас Ойл" в посока к.к. "Слънчев бряг" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Рено 19"с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.57 на хиляда /едно цяло петдесет и седем на хиляда/, установено по надлежния ред, /с протокол за химическа експертиза №1070/15.09.2009 год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас/, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 10.09.2009год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Й.Т. да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30/тридесет/ лева, представляващи направени разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 742/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение "Подписка" спрямо обвиняемия И.Й.Т. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Й.Т. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - гр.Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
Заседанието приключи в 14.30 часа.


И.Й.Т.