РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.12.2009г. до 31.12.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 821/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Й.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 01.12.2009г., в законна сила от 01.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 821/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв. Ц.В. - защитник на обвиняемия Н.Й.А., съгласно което: Н.Й.А., роден на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, строителен работник, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2009г., около 03.05 часа, в гр.Несебър, ул. "Струма" до бл. 35, е управлявал МПС - л.а. "Опел Вектра" с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,35 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр.№ 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2/две/ години, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 2/две/ години;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за годишно, за две поредни години.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.Й.А. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Н.Й.А.
 
2 НОХД No 832/2009, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.К.Н. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 01.12.2009г., в законна сила от 01.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 832/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв. Б.П. - защитник на обвиняемия П.К.Н., съгласно което: П.К.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, студент, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.09год. около 03.30 ч., в и пред дискотека "Мултиплейс" в к.к."Слънчев бряг", по хулигански подбуди е причинил на К. И. В. от гр.Бургас лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 /петнадесет/месеца при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /месеца/.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150ч. в рамките на 1 календарна година.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият П.Н. със снета по делото самоличност да заплати по сметка ***.50 (тридесет и три лева и петдесет стотинки) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.К.Н. мярка за неотклонение "ГАРАНЦИЯ" в размер на 500 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

П.К.Н.
 
3 НОХД No 834/2009, VIII състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.В.К.,
Д.Е.М.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 01.12.2009г., в законна сила от 01.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 834/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Желев - защитник на обвиняемия Д.В.К. и обвиняемия Д.Е.М., съгласно което
ПРИЗНАВА обвиняемият Д.В.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, барман, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на:
- На 18.08.2009г., в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, сграда "Сън Сет Бийч-2", апартамент № К2, в съучастие с Д.Е.М. с ЕГН **********, като съизвършител, без надлежно разрешение държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.50 т.% /четири цяло и пет десети т.процента/ с тегло 4.918 грама /четири цяло, деветстотин и осемнадесет грама/, коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.00 т.% /шест т.процента/ с тегло 3.476 грама /три цяло, четиристотин седемдесет и шест хилядни грама/, коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.50 т.% /четири цяло и пет десети т.процента/ с тегло 2.532 грама /две цяло, петстотин тридесет и две хилядни грама/, и коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.00 т.% /шест т.процента/ с тегло 4.028 грама /четири цяло, двадесет и осем хилядни грама/, като всички наркотични вещества са с общо тегло 14.954 грама /четиринадесет цяло, деветстотин петдесет и четири хилядни грама/, на стойност 89.724 лв. /осемдесет и четири цяло, седемстотин двадесет и четири хилядни лева/, поради което и на основание чл.354 а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1, и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца.
- На 18.08.2009г., в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, сграда "Сън Сет Бийч-2", апартамент № К2, в съучастие с Д.Е.М., ЕГН **********, като съизвършител, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, отглеждал 5бр. растения коноп, с общо нетно тегло 104.522 грама /сто и четири цяло, петстотин двадесет и две хилядни грама/, от които 0.302 грама /нула цяло, триста и две хилядни грама/ коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 5.00т.% /пет т.процента/, и 104.220 грама /сто и четири цяло, двеста и двадесет хилядни грама/ коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 5.50 т.% /пет цяло и пет десети т. процента/, на обща стойност 627.132 лв. /шестстотин двадесет и седем цяло и сто тридесет и две хилядни лева/, поради което и на основание чл.354 в, ал.1, пр.2, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1, и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /осем/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 от НК на обвиняемият Д.В.К. едно общо наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /осем/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ години.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 834/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Желев - защитник на обвиняемия Д.В.К. и обвиняемия Д.Е.М., съгласно което
ПРИЗНАВА обвиняемият Д.Е.М. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, продавач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на:
- На 18.08.2009г., в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, сграда "Сън Сет Бийч-2", апартамент № К2, в съучастие с Д.В.К. с ЕГН **********, като съизвършител, без надлежно разрешение държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.50 т.% /четири цяло и пет десети т.процента/ с тегло 4.918 грама /четири цяло, деветстотин и осемнадесет грама/, коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.00 т.% /шест т.процента/ с тегло 3.476 грама /три цяло, четиристотин седемдесет и шест хилядни грама/, коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.50 т.% /четири цяло и пет десети т.процента/ с тегло 2.532 грама /две цяло, петстотин тридесет и две хилядни грама/, и коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.00 т.% /шест т.процента/ с тегло 4.028 грама /четири цяло, двадесет и осем хилядни грама/, като всички наркотични вещества са с общо тегло 14.954 грама /четиринадесет цяло, деветстотин петдесет и четири хилядни грама/, на стойност 89.724 лв. /осемдесет и четири цяло, седемстотин двадесет и четири хилядни лева/,поради което и на чл.354 а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1, и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца.
- На 18.08.2009г., в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, сграда "Сън Сет Бийч-2", апартамент № К2, в съучастие с Д.Е.М., ЕГН **********, като съизвършител, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, отглеждал 5бр. растения коноп, с общо нетно тегло 104.522 грама /сто и четири цяло, петстотин двадесет и две хилядни грама/, от които 0.302 грама /нула цяло, триста и две хилядни грама/ коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 5.00т.% /пет т.процента/, и 104.220 грама /сто и четири цяло, двеста и двадесет хилядни грама/ коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 5.50 т.% /пет цяло и пет десети т. процента/, на обща стойност 627.132 лв. /шестстотин двадесет и седем цяло и сто тридесет и две хилядни лева/,поради което и на основание чл.354 в, ал.1, пр.2, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1, и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /осем/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 от НК на обвиняемият Д.Е.М. едно общо наказание, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /осем/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ години.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.В.К. мярка за неотклонение "ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ"
ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Е.М. мярка за неотклонение "ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Д.В.К.
Д.Е.М.
 
4 НОХД No 835/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Г.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 01.12.2009г., в законна сила от 01.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 835/2009 г. по описа на РС-Несебър, а именно Камен Господинов - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.Г.Т. със защитник адв.А.Ж. от БАК споразумение, съгласно което П.Г.Т. - роден *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2009 година около 23.10 ч. в гр.Несебър, на КПП" Хит-90", управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "******, собственост на Б. С. от гр.Пловдив, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.97 на хиляда /едно цяло деветдесет и седем стотни на хиляда/, установено по надлежния ред, /Протокол за химическа експертиза № 1254/29.10.2009г./, поради което и на основание чл. 343б ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, при периодичност два пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за период от една календарна година.
ЛИШАВА на осн. чл.343г, вр.чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК П.Г.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на П.Т. е било отнето по административен ред, считано от 27.10.2009год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК П.Г.Т. със снета по делото самоличност да заплати по сметка *** (тридесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ОТМЕНЯ взетата спрямо П.Г.Т. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА" .
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

П.Г.Т.
 
5 НОХД No 755/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Е.Д. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 02.12.2009г., в законна сила от 02.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между подсъдимия по НОХД 755/2009г. по описа на РС-гр.Несебър Г.Е.Д. и служебния защитник адв.М. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Мариян Чернаев, съгласно което: Подсъдимият Г.Е.Д. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***0, с временен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.08год. в к.к."Слънчев бряг" от плажната ивица пред х-л "Виктория палас" отнел чужди движими вещи - сумата от 4,80лв., 3,70евро /равняващи се на сумата от 7,23лв./, мобилен телефон марка "Сони Ериксон К800І" на стойност 169лв., спортна раница марка "Ийстпик" на стойност 12.00лв., слънчеви очила с метална рамка на стойност 15.00лв. и кожен портфейл на стойност 10лв. от владението на Рико Шалфели от Халандия и сумата от 7.00лв. мобилен телефон марка "Нокиа ЕН 95" на стойност 665лв., чанта тип "торба" марка "Пума" на стойност 6.00лв., шапка марка "Найк" на стойност 10.00лв., кожен портфейл на стойност 2.00лв., дезодорант марка "Фа" на стойност 2.00лв. и фотоапарат за еднократно ползване на стойност 12лв. от владението на Том Паулис Шалфели, общо вещи на стойност 922,03 /деветстотин двадесет и два лева и три стотинки/ лева без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои
И за това, че на 26.07.08год. в к.к."Слънчев бряг" на плажната ивица пред дискотека "Лазур" отнел чужди движими вещи - дамска чанта на стойност 14.00лв., 1бр.дамско портмоне от дънков плат на стойност 3.00лв., 1бр.дамско портмоне на стойност 3.50лв., сумата от 37лв., мобилен телефон марка "Сони Ериксон К700 И" със СИМ карта "Нетком" на стойност 332.00лв., дънков панталон марка "Ривър исланд" на стойност 31.00лв., дамски сандали на стойност 7.00лв., дамски чехли марка "Мад Стар" на стойност 12лв., дамски потник на стойност 4.00лв., пакет мокри кърпи марка "Симпъл" на стойност 1.00лв., 1бр.пинсета на стойност 1.00лв., спирала за очи марка "Лореал" на стойност 2.80лв., спирала за очи марка "Мейбълин" на стойност 2,80лв., течно червило на стойност 3,00лв., ролков дезодорант на стойност 2.00лв. и пудра за лице на стойност 2,00лв., общо вещи на стойност 458.01/ четиристотин петдесет и осем лева и една стотинка/ лева от владението на Марте Хаугвалстад Якобсен от Норвегия без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги происвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 1380.13 /хиляда триста и осемдесет лева и тринадесет стотинки/ лева - престъпление по чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.54 от НК се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното му наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Е.Д. по НОХД № 755/2009г. мярка за неотклонение "Подписка".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.

Г.Е.Д.
 
6 НОХД No 842/2009, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Д.Г. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 02.12.2009г., в законна сила от 02.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимия М.Д.Г. по НОХД № 842/2009г. и неговия защитник адв. Кацарски, съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ М.Д.Г., род. *** *** Загора, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, с адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2008г., в к.к.Слънчев бряг-запад, общ.Несебър, ж.к. "Палм корт", сграда Б, ап.4, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - коноп с общо нетно тегло 240.519 грама на обща стойност 1443,11 лева, от които, както следва: 0.410 грама коноп със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,60 т. %, 166.00 грама коноп със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0, 80 т. %, 34.136 грама коноп със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,95 т. %, и 39.973 грама коноп със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1,30 т. % - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.
Престъплението е извършено от подсъдимия М.Д.Г. при форма на вината пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.
За извършеното престъпление, на подсъдимия М.Д.Г., на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, чл.55, ал.1, т.1, и ал.3 от НК се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от 9 /девет/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3/три/ години.
На основание чл. 53, ал. 1, б. "б", вр. чл.354а, ал.6, вр.ал.3 от НК, предметът на престъплението се отнемат в полза на държавата.
Веществените доказателства по делото - полиетиленов плик, съдържащ коноп с общо нетно тегло 240.519 грама изпратени на осн.чл.91 от ЗКНВП, на ЦМУ-гр.София, отдел "МРР-НОП", на съхранение; както и плик с контролни проби от извършен оглед на МП от 01.04.2008г.; полиетиленова торбичка с надпис "Sainsbury`s"; полиетиленова торба с надпис "Неделя"; полиетиленова торба с надпис "Фрамар"; полиетиленова торбичка с надпис "PARENTAL"; 33бр. полиетиленови пликчета; 1бр.полиетиленово пликче - се отнемат в полза на държавата
Имущесвени вреди няма.
Разноските по делото, в размер на 238 лева, се възлагат в тежест на подсъдимия М.Д.Г., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка ***.

М.Д.Г.
 
7 Гражданско дело No 457/2009, II състав Вещни искове М.И.Г. Г.П.О.,
П.Н.О.,
Л.П.Ш.,
Щ.Г.Ц.,
В.Г.О.,
С.Н.М.,
А.Н.В.,
Д.Х.Ч.,
С.Х.А.,
Ф.С.Ч.,
Л.Х.Р.,
П.Д.Ч.
Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 26.11.2009г., в законна сила от 04.12.2009г.
Връща исковата молба на осн. чл.129, ал.3 от ГПК. Прекратява производството производството по делото.
 
8 НАХД No 4297/2008, VI състав Административни дела ******* РИОКОЗ БУРГАС,
Д.П.Н.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 04.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-815 от 24.09.2008г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което на основание чл.53 от ЗАНН е наложено на ЕТ "******", със седалище и адрес на управление - *****, представляван от С. Н. А. с ЕГН **********, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за нарушение по чл.12, ал.1 от Закон за храните /ЗХ/.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
9 НОХД No 326/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д.,
К.Г.К.,
Г.С.Р.,
С.К.Б.,
Д.И.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 04.12.2009г., в законна сила от 04.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по делото Д.И.К. и неговия защитник - адв.М. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева, съгласно което подсъдимият Д.И.К. - роден на ***г*** Загора, българин с ромски произход, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, с ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.30 часа до 13.00 часа на 17.08.2007 год., в гр. Несебър, от Техническа база "Хит-А" АД, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянията си и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие със С.К.Б., Г.С.Р., К.Г.К. и И. Николинков Д., като съизвършител, отнел от владението на М.А.К. - Началник "ПБ" при Техническа база "Хит-А", без негово съгласие, 7бр.калъпи за бетонови елементи на стойност общо 315,00 лева, части от лентови ресори с обща тежина 26 кг. на стойност общо 27,82 лева, 1бр. коляно за бетон помпа на стойност 80,00 лева, 1бр. кардан за бетон помпа на стойност 600,00 лева, 2бр. изпускателни тръби за двигател на камион "Татра" на стойност общо 170,00 лева, 5бр. парчета метал с обща тежина 10 кг. на стойност общо 4,60 лева, 1бр. конзола за бетонов възел на стойност 150,00 лева, 2 бр. кардана за камион "Газ" на стойност общо 160,00 лева, 1бр. еклептичен ресор за автобус "Исузу" на стойност 230,00 лева, 1бр. полуоска за камион "Татра" на стойност 120,00 лева, 1бр. метално колело за спирачка за булдозер "ДТ-75" на стойност 35,00 лева, всичко вещи на обща стойност 1892,42 лева, собственост на "Хит-А" АД-гр.Несебър, представлявано от Изп.д-р Е.Х.С., с намерение противозаконно да ги присвои - пристъпление по чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК;
Престъплението е извършено от подсъдимия Д.И.К. виновно при форма на вината пряк умисъл, съгласно чл.11, ал. 2 от НК.
За извършеното престъпление, на подсъдимия Д.И.К., на основание чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл.54 от НК, се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.69, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното на подсъдимия Д.И.К. наказание "лишаване от свобода" се отлага за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществените доказателства по делото няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 25.00лв. /двадесет и пет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Д.И.К., които следва да се заплатят в полза на Държавата.С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/А.Пантелеева/ /Д.К./ /адв.М./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 326/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

И.Н.Д.
К.Г.К.
Г.С.Р.
С.К.Б.
Д.И.К.
 
10 НОХД No 331/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Д.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 30.09.2009г., в законна сила от 04.12.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.К. - роден на ***г***, живущ ***, общежитие *********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2008г., от лек автомобил ******* ВХ, паркиран зад хотел "Живел" в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, от плажната ивица, до кея пред хотел "Кубан", е отнел чужди движими вещи - 1 бр. панел за авто СД плеър марка "Белсон" на стойност 87лв.; 1 чифт маратонки марка "Найк" на стойност 110лв.; 1 бр. слънчеви очила марка "Армани" на стойност 96лв. и 1 бр. парфюм "Роберто Кавари Блак" на стойност 50лв., всичко на обща стойност 343 /триста четиридесет и три/ лева от владението и без съгласието на С.Н.в. *** с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68 ал.1 от НК наложеното наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 13/2008г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, изпълнението на което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Д.К. да заплати по сметка ***ски в размер на 60 /шестдесет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


К.Д.К.
Мотиви от 14.10.2009г.
 
11 НОХД No 362/2009, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Г.К.,
Д.И.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 04.12.2009г., в законна сила от 04.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по делото Д.И.К. и неговия защитник - адв.Ч. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева, съгласно което подсъдимият Д.И.К., роден на ***г*** Загора, с постоянен адрес *** и понастоящем живущ ***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление на 27.01.2009г., за времето от 01.00ч. до 05.30ч.
- В с. Равда, общ. Несебър, на ул. "Св. СВ. Кирил и Методий" № 13 в съучастие, като съизвършител с КРЪСТЬО Г.К. направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство лек автомобил "ВАЗ 2102", комби с рег. № ****** на стойност 510.00 /петстотин и десет лева/ лв. от владението на Д.К.Г. без неговото съгласие с намерение да го ползва, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини
- В с. Равда, общ. Несебър, ул "Несебър" № 10 в съучастие, като съизвършител с К. Г.К. направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Джета", с рег. № ***** на стойност 1270.00лв. /хиляда двеста и седемдесет/ лв. от владението на Д.Р.Н. без неговото съгласие с намерение да го ползва като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини
-В с. Равда, общ. Несебър, ул. "Гоце Делчев" № 2 в съучастие, като съизвършител с К.Г.К. противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка "ВАЗ",******на стойност 560.00лв. /петстотин и шестдесет/лв. от владението на А.Д.А. без неговото съгласие с намерение противозаконно да го ползва като превозното средство е изоставено без надзор в с. Равда на ул. "Христо Ботев" - престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 2-ро, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК
Престъплението е извършено при форма на вината "пряк умисъл".
За извършеното престъпление на подсъдимия Д.И.К. на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 2-ро, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание "лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Разноските по делото в размер на 20.50лв. /двадесет лева и петдесет стотинки/ се възлагат в тежест на подсъдимия Д.И.К., които следва да се заплатят в полза на Държавата.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/С.Станева/ /Д.К./ /адв.Ч./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 362/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

К.Г.К.
Д.И.К.
 
12 НАХД No 695/2009, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ***** КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
В.Д.Б.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 09.11.2009г., в законна сила от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 12403/10.02.2009 г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, с което на Н.А.К., ЕГН - **********,***, е наложена "глоба" в размер на 1000 лева за нарушение на чл.83 от Закона за туризма.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
13 Гражданско дело No 380/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Я.И.К. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 20.10.2009г., в законна сила от 07.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК производството по гр.дело 380/2009г. по описа на НРС.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред БОС.
Да се уведомят вещите лица.

 
14 НОХД No 3105/2008, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Р.,
Н.Л.,
Н.В.,
В.Г.,
В.А.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 20.11.2009г., в законна сила от 07.12.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Л. - гражданин на Република Сърбия и Черна гора, роден на ***г***, Република Сърбия и Черна гора, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с персонален национален № 150998710296, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2005г. след полунощ в гр.Несебър, в близост до хотел "Марина Палас", като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие със сръбските граждани П.Р., Н.В., В.Г. и В.А., в качеството му на съизвършител, на публично място, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като предизвикал скандал и побой, чупил бутилки, хвърлял камъни и нанасял удари с ръце и крака на свидетелите И.Г.Д. *** и Я.Р. ***, като по този начин предизвикал възмущение и смут сред обществото, което деяние по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост, поради което и на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.63, ал.1, т.4, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ "Лишаване от свобода".
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, вр. чл.69, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Р. - гражданин на Република Сърбия и Черна гора, роден на *** ***, Република Сърбия и Черна Гора, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с персонален национален № 2309980730024, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2005г. в гр.Несебър, след полунощ, в близост до хотел "Марина Палас", в съучастие с непълнолетния Н.Л. и сръбските граждани Н.В., В.Г. и В.А., в качеството му на съизвършител, на публично място / в близост до училище "Любен Каравелов" и хотел "Марина Палас" в новата част на гр.Несебър/, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като предизвикал скандал и побой, отправялобидни и нецензурни реплики по адрес на свидетелите И.Г.Д., Ц.Л.С. и П.Д.П., чупил бутилки, хвърлял камъни и нанесъл удари с ръце и крака на свидетелите И.Г.Д. *** и Я.Р. ***, като по този начин предизвикал възмущение и смут сред обществото, което деяние по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост, поради което и на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.В. - гражданин на Република Сърбия и Черна гора, роден на ***г. вгр.Белград, Република Сърбия и Черна гора, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, персонален национален № 2702986710258, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2005г. в гр.Несебър, след полунощ, в близост до хотел "Марина Палас", в съучастие с непълнолетния Н.Л. и сръбските граждани П.Р., В.Г. и В.А., в качеството му на съизвършител, на публично място / в близост до училище "Любен Каравелов" и хотел "Марина Палас" в новата част на гр.Несебър/, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като предизвикал скандал и побой, отправял обидни и нецензурни реплики по адрес на свидетелите И.Г.Д., Ц.Л.С. и П.Д.П., чупил бутилки, хвърлял камъни и нанесъл удари с ръце и крака на свидетелите И.Г.Д. и Я.Р.Р., като по този начин предизвикал възмущение и смут сред обществото, което деяние по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост, поради което и на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.А. - гражданин на Република Сърбия и Черна гора, роден на ***г***, Република Сърбия и Черна гора, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, персонален национален № 0208985710120, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2005г. в гр.Несебър, след полунощ, в близост до хотел "Марина Палас", в съучастие с непълнолетния Н.Л. и сръбските граждани П.Р., Н.В. и В.Г., в качеството му на съизвършител, на публично място / в близост до училище "Любен Каравелов" и хотел "Марина Палас" в новата част на гр.Несебър/, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като предизвикал скандал и побой, отправял обидни и нецензурни реплики по адрес на свидетелите И.Г.Д., Ц.Л.С. и П.Д.П., чупил бутилки, хвърлял камъни и нанесъл удари с ръце и крака на свидетелите И.Г.Д. и Я.Р.Р., като по този начин предизвикал възмущение и смут сред обществото, което деяние по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост, поради което и на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г. - гражданин на Република Сърбия и Черна гора, роден на ***г***, Република Сърбия и Черна гора, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, персонален национален № 1906985710131, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2005г. в гр.Несебър, след полунощ, в близост до хотел "Марина Палас", в съучастие с непълнолетния Н.Л. и сръбските граждани П.Р., Н.В. и В.А., в качеството му на съизвършител, на публично място / в близост до училище "Любен Каравелов" и хотел "Марина Палас" в новата част на гр.Несебър/, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като предизвикал скандал и побой, отправял обидни и нецензурни реплики по адрес на свидетелите И.Г.Д., Ц.Л.С. и П.Д.П., чупил бутилки, хвърлял камъни и нанесъл удари с ръце и крака на свидетелите И.Г.Д. и Я.Р.Р., като по този начин предизвикал възмущение и смут сред обществото, което деяние по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост, поради което и на основание чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г. - гражданин на Република Сърбия и Черна гора, роден на ***г***, Република Сърбия и Черна гора, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, персонален национален № 1906985710131, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2005г. в гр.Несебър, след полунощ, до хотел "Марина Палас", на публично място причинил лека телесна повреда на И.Г.Д. ***, изразяваща се във временно ра
П.Р.
Н.Л.
Н.В.
В.Г.
В.А.
Мотиви от 14.12.2009г.
 
15 НОХД No 840/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.А.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 07.12.2009г., в законна сила от 07.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 840/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Р.К. ***, защитник на подсъдимия А.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият А.А.Г. - ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, едноличен търговец, с адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2006 год., около 03.15 часа, в гр.Несебър, до КПП "Лада", управлявал л.а. "Ауди А4" с рег № *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0106 , поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия А.А.Г. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
- и за това, че на 03.08.2006 год., в гр.Несебър, пред органите на КАТ при РУМВР-Несебър, съзнателно се ползвал от неистински документ - свидетелство за управление на МПС № 272500240/04.01.2002г. и контролен талон № 2725002400/04.01.2002г., поради което и на основание чл. 316, вр. чл.308, ал.2, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА.
НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия А.А.Г., най-тежкото от определените му наказания, а именно "Лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на определеното общо наказание "Лишаване от свобода" за срок от една година за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК, към определеното общо наказание наказанието "Лишаване от право да управлява МПС" за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОТНЕМА в полза на Държавата свидетелство за управление на МПС *****. и контролен талон № *******.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.Г. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка ***ски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 840/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

А.А.Г.
 
16 НОХД No 855/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.И.Х. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 07.12.2009г., в законна сила от 07.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият Х.И.Х. по НОХД № 855/2009г. и неговия защитник адв.П., съгласно което: Подсъдимият Х.И.Х., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с адрес:***, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 06.10.2009г., около 22.40 часа, в гр.Свети Влас, в близост до бензиностанция "Влас ойл", е управлявал МПС - л.а. "Форд Ескорт" с рег.*******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,38 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 173/08.10.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, след като е осъден с влязло в сила на 12.11.2007г. споразумение по н.о.х.д.№.269/07г., по описа на НРС, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК. - престъпление по чл. 343б, ал.2 от НК
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
На основание чл. 343б, ал. 2, вр. с чл. 54 от НК, на подсъдимия Диан И. Рачев се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от 3/три/ години.
На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия Х.И.Х. се лишава от право да управлява МПС за срок от 18/осемнадесет/ месеца.

Х.И.Х.
 
17 НОХД No 624/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Присъда от 20.11.2009г., в законна сила от 08.12.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.А. - роден на ***г*** ******** № 8, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2007г. около 17.00 часа от плажната ивица в гр.Обзор, общ.Несебър отнел чужди движими вещи: чантичка тип "паласка" на стойност 4.00лв.; мъжки кожен портфейл на стойност 7.00лв.; мобилен телефон марка "Нокиа 2600" на стойност 69лв. и сумата от 180лв., или всичко вещи на обща стойност 260 /двеста и шестдесет/ лева от владението на Д.П. *** без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б."б", вр. счл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.С.А.
Мотиви от 27.11.2009г.
 
18 НОХД No 743/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ж.Р.А. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 08.12.2009г., в законна сила от 08.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Чернаев от една страна и от друга страна подсъдимият Ж.Р. Араудов по НОХД № 743/2009г. и неговия защитник адв.Паскалев, съгласно което: Подсъдимият Ж.Р.А. - роден на *** ***, понастоящем в Затвора - гр.Бургас, ром, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.08год. около 04.00ч. в к.к."Слънчев бряг" от плажната ивица пред дискотека "Лазур", в съучастие с непълнолетните В.Й.С. и Л.Й.С., в качеството на подбудител и помагач отнел чужди движими вещи: дамска чанта марка "Дона Карън" на стойност 89,00лв., мобилен телефон марка "Самсунг" на стойност 279,00лв., МР3 - плеър марка "Самсунг" на стойност 87,00лв., дамско портмоне от изкуствена кожа на стойност 9лв., дамска козметична чанта тип - "несесер" на стойност 8лв., спирала за мигли марка "Ланком" на стойност 15лв., пудра марка "Артдеко" на стойност 10лв., четка за руж на стойност 2лв., както и сумата от 6лв. или всичко вещи на обща стойност 505,00лв. от владението на Надин Е. от Германия без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив - Престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.3 и 4, вр. с чл.29, ал.1, б."б" от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НПК.
На основание чл.196, ал.1, т.1, вр.с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.3 и 4, вр. с чл.29, ал.1, б."б" от НК на подсъдимия Ж.Р.А. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА година и ШЕСТ месеца.
На осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следва да се изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в Затвора - гр.Бургас
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди - 550.00 ЛВ. - възстановени чрез връщане на отнетите вещи на собственика.
Разноските по делото в размер на 33лв. за изготвянето на оценъчна експертиза се възлагат в тежест на подсъдимия А..


Ж.Р.А.
 
19 НОХД No 744/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Д.П. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 08.12.2009г., в законна сила от 08.12.2009г.
За посоченото престъпление на основание чл. чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 2 от НК се определя наказание "Пробация", при следните пробационни мерки:
"Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6/шест/ месеца при периодичност два пъти седмично;
"Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6/шест/ месеца;
"Поправителен труд" за срок от 3/три /месеца при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 15 на сто в полза на държавата, който ще се изпълни по месторабота на подсъдимия в "Маком 2001" ЕООД, с БУЛСТАТ 130736525, със седалище и адрес ***.
На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия Л.Д.П. се лишава от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК, ЗАЧИТА времето, през което подсъдимия П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 28.05.2009 г.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото не са направени.

Л.Д.П.
 
20 НОХД No 857/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.В.Й. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.12.2009г., в законна сила от 08.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 857/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия М.В.Й. и неговия защитник адв. С.М., съгласно което: М.В.Й., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2009г., около 04.50 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея пред хотел "Янтра", в посока гр.Несебър, е управлявал моторно превозно средство- л.а. "Мазда 323" с рег.№ ВР2846 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,53 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабричен № 0106, след като е осъден с влязла в сила присъда по н.о.х.д. №.15999/07г. по описа на Софийския районен съд за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ". На основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК определя следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10/десет/ месеца, с периодичност два пъти седмично,
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10/десет/ месеца,
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно, за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия М.В.Й. от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият М.В.Й. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 14.08.2009 г.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.В.Й. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

М.В.Й.
 
21 НОХД No 3275/2007, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.А.Щ. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Определение от 02.12.2009г., в законна сила от 09.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 275/2007г. по описа на НРС за определяне на общо наказание.
Определението подлежи на обжалване, или протест с частна жалба в 7- дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.


 
22 НАХД No 785/2009, V състав По ЗД по пътищата В.Г.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Определение от 24.11.2009г., в законна сила от 09.12.2009г.
Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.5 от ЗДвП /ДВ, бр.51/2007г./, не
подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена
глоба до 50 /петдесет/ лева включително. В настоящият случай,
жалбоподателят А. е бил санкциониран с административно наказание -
глоба в размер на 30 /тридесет/ лева. Цитираната разпоредба, макар и
намераща се в материален закон е с процесуален характер. Изводът, който се
налага е, че издаденото на А. наказателно постановление не подлежи на
обжалване, поради което и настоящото производство по делото следва да бъде
прекратено, като недопустимо.

2
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 785/2009г. по описа на
Районен съд-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването
му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
23 Гражданско дело No 762/2009, VIII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 10.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Д. Н. Н. /понастоящем с имена А. Д. К./ с ЕГН ********** в ДДМУИ "Св.Стилиян Пафлагонийски" - с.Кошарица, общ.Несебър и НАСТАНЯВА същия в ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията" - гр.Бургас, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция "Социално подпомагане" - гр.Поморие.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
24 НОХД No 169/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.А.Й. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 25.11.2009г., в законна сила от 10.12.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Й. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан /реабилитиран/, безработен, ЕГН за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2007г. в гр.Обзор от частен дом на ул."Дунав" отнел чужди движими вещи - сумата от 120 лева от владението на Р.М.Г. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Й. - със снета по-горе самоличност за ВИНОВЕН и в това, че на същата дата от търговски обект - интернет телефони находящ се в гр.Обзор присвоил чужди движими вещи - сумата от 775.57 лева, представляващи оборот за периода 01.07. - 07.07.2007г., които владеел - собственост на "Стокс" ООД с управител О.В.Г. ***, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното ОБЩО наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.А.Й. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 110.00 /сто и десет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-Бургас.

М.А.Й.
Мотиви от 14.12.2009г.
 
25 НАХД No 305/2009, VI състав Административни дела ******* ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Д.С.В.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 10.12.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 68/07.05.09г. на кмета на
Община Несебър, с което на основание чл. 91, във връзка с чл. 95 от
Наредбата за опазване на околната среда на територията на община
Несебър, е наложено на "***** " ООД, рег.по ф.д.*****г.
БУЛСТАТ ******, представлявано от И.В.Н. ЕГН
**********, административно наказание "имуществена санкция" в размер
на 100 лева, за нарушение по чл.18 т.2 от същата наредба, за замърсяване
със строителни отпадъци (фаянсови плочки, парчета мазилка и др..)
парцел VI, кв.16 в ж.к."Ч.море" гр.Несебър, вследствие от строителните
дейности по съседен парцел-изградена сграда.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в
14-дневен срок от съобщението.

 
26 Гражданско дело No 554/2005, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ В.Ж.Т.,
М.Д.Г.,
Д.В.Г.,
Р.В.Г.,
М.Ж.Н.,
И.Ж.Я.,
Ж.Х.Й.,
П.Х.Й.,
П.С.Д.,
С.П.Ж.,
Р.П.Р.
К.Ж.К.,
И.Ж.С.,
Ж.Ж.Ж.,
С.Ж.Ж.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 05.11.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Ищците, редовно уведомени не се явяват и не се представляват.
Ответниците редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.
СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от ищците, с която на първо место уведомяват съда, че в хода на производството е починал ищеца П.С.Д., като неговите наследници С.П.Ж. и Р.П.Р. са конституирани като ищци по делото, но не е заличен като ищец починалия П.Д.. Представят удостоверение за наследници и молят да бъде заличен като ищец починалия П.Д..
На следващо место заявяват, че между страните по делото е постигнато извънсъдебно споразумение за уреждане на отношенията им по повод възникналия правен спор, поради което заявяват, че правят отказ от иска по гр.дело № 554/2005г. по описа на РС- гр. Несебър в частта, в която е върнато делото за ново разглеждане от ВКС и в която няма влязло в сила решение на съда. Предвид горното, молят производството по делото да бъде прекратено.
На трето место, с оглед гореизложеното, молят съда да разпореди отмяна на допуснатото по делото обезпечение на иска в тяхна полза чрез заличаване на наложената възбрана върху имотите, предмет на делото, вписана под № 75, том 1, двойно входящ регистър № 6315 от 30.09.2005г. по описа на Службата по вписванията - гр. Несебър.
По делото е постъпила и молба от ответниците, с която уведомяват съда, че им е известно, че по делото е подадена молба от ищците за отказ от иска и молят всички обявления по делото, касаещи ответниците И.Ж.С., Ж.Ж.Ж. и С.Ж.Ж. да бъдат връчвани на адреса на процесуалния им представител- адв.Д.К. ***.

По повод молбата на ищците, с която се заявява отказ от иска съдът намира следното:
С определение № 1380/2008г. от 21.11.2008г. по гр.дело 5843/2007г. по описа на ВКС е отменено определение, съдържащо се в решение № 143 от 18.07.2007г. по гр.дело № 1091 от 2006г. по описа на Окръжен съд- гр. Бургас и оставеното с него в сила определение, съдържащо се в решение № 163 от 25.08.2006г. по гр.дело № 554/2005г. по описа на РС- гр.Несебър за прекратяване на делото по предявения от ищците иск с правно основание чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ за установяване, че общият на страните наследодател Ж.Ж.К. е бил собственик към датата на образуване на ТКЗС на следните земеделски имоти: нива с площ 7.5 дка, находяща се в землището на с.Плазовец, местността "Под село"; нива с площ 24 дка, находяща се в землището на с. Плазовец, в местността "Хасарлъка"; нива с площ 5.5 дка, находяща се в землището на с.Плазовец, в местността "Хасарлъка"; иглолистна гора с площ 5.5 дка, находяща се в землището на с.Плазовец, местността "Гермето"; нива с площ 11 дка, находяща се в землището на с.Плазовец, местността "Хасарлъка" и нива с площ 7.5 дка, находяща се в землището на с.Плазовец, местността "Юрта", като е върнал делото в тази част на РС- гр.Несебър за разглеждане и постановяване на решение по съществото на спора.
Към днешна дата се прави отказ от иска касаещ тази част, за която делото е върнато за разглеждане. Със заявения отказ, съдът се десезира по делото и производството му в тази му част следва да бъде прекратено.
В хода на делото, по молба на ищците, с определение от 27.09.2005г. по реда на чл. 308 от ГПК /отм./ съдът е допуснал обезпечение на предявения от тях иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана върху следните имоти, находящи се в землището на с. Кошарица: нива на площ от 7,578 дка, м. "Под село", представляваща имот № 017143, при следните граници: имоти с № 017134, 017144; нива на площ от 24,191 дка, м. "Хасарлъка",представляваща имот № 017438, при граници: имоти №№ 017394, 017439, 017437, 017393; нива на площ от 5,49 дка, м. "Хасарлъка", представляваща имот № 017447, при граници: имоти №№ 017441, 017448, 017449, 017453; иглолистна гора на площ от 5,493 дка, м. "Гермето", представляваща имот № 017480, при граници: имоти №№ 017485, 017478, 017352; нива на площ от 11,261 дка, м. "Хасарлъка", представляваща имот № 017374, при граници: имоти №№ 017374, 017558, 017426;
нива на площ от 7,478 дка, м. "Юрта", представляваща имот № 017267, при
граници: имоти №№ 017293, 017268, 017270.
С молбата, с която ищците заявяват отказ от иска се моли и така допуснатото в тяхна полза обезпечение на същия иск чрез налагане на възбрана на процесните имоти да бъде отменено, като бъде вдигната наложената възбрана. Тъй като в случая отмяната на обезпечението се иска от страната, в чиято полза е допуснато, то не следва връчване на молбата за становище на противната страна. Молбата следва да бъде уважена, защото това е волята на ищците по делото, такава молба може да бъде подадена във всеки един момент в хода на производството и в случая с оглед естеството на молбата не следва да се изследва въпроса дали са отпаднали причините за допускане на обезпечението или не.
Мотивиран от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.119, ал.2 от ГПК /отм./ производството по гр.дело № 554/2005г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОТМЕНЯ на основание чл.321 от ГПК /отм./ определение от 27.09.2005г. по гр.дело № 554/2005г. по описа на РС- гр.Несебър /находящо се на лист 41 от дело /, с което по реда на чл.308 от ГПК е допуснато обезпечение на предявения от В.Ж.Т., М.Д.Г., Д.
В.Г., Р.В.Г., М.Ж.Н., И.
Ж.Я., Ж.Х.Й., П.Х.Й., П.С.
Д., С.П.Ж., Р.П.Р. иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана върху следните имоти, находящи се в землището на с. Кошарица: нива на площ от 7,578 дка, м. "Под село", представляваща имот № 017143, при следните граници: имоти с № 017134, 017144; нива на площ от 24,191 дка, м. "Хасарлъка",представляваща имот № 017438, при граници: имоти №№ 017394, 017439, 017437, 017393; нива на площ от 5,49 дка, м. "Хасарлъка", представляваща имот № 017447, при граници: имоти №№ 017441, 017448, 017449, 017453; иглолистна гора на площ от 5,493 дка, м. "Гермето", представляваща имот № 017480, при граници: имоти №№ 017485, 017478, 017352; нива на площ от 11,261 дка, м. "Хасарлъка", представляваща имот № 017374, при граници: имоти №№ 017374, 017558, 017426;
нива на площ от 7,478 дка, м. "Юрта", представляваща имот № 017267, при
граници: имоти №№ 017293, 017268, 017270.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр. Бургас.


 
27 НОХД No 860/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.П.М. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 11.12.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 860/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Ч. - защитник на обвиняемия И.П.М., съгласно което:
ПРИЗНАВА обвиняемият И.П.М. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес *** българин, български гражданин, женен, с основно образование, осъждан, безработен, ЕГН ********** , за ВИНОВЕН в това, че на 03.09.09 г. около 18.00 часа по Главен път 1-9 около 190 км. посока гр.Варна - гр.Бургас, управлявал МПС - лек автомобил с марка "Фолксваген Голф", с ДК № А 7097 КК с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, а именно 1,35 промила, установено по надлежния ред /Протокол №1039/08.09.09 г. за химическа експертиза/, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" вр. чл.55,ал.3 от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
На основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, определя следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 12 месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 ч. за срок от 1година.
ЛИШАВА на осн.чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.2, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, И.П.М. от право да управлява МПС за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца.
ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.3 от НК, времето през което И.П.М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 03.09.09 год.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3, от НПК обвиняемия И.П.М. да заплати по сметка ***.00 /ТРИДЕСЕТ/ лева.
ОТМЕНЯ взетата спрямо И.П.М. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

И.П.М.
 
28 НОХД No 862/2009, V състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Д.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 11.12.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 862/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв. Д.П. ***, назначен за защитник по ЧНД № 861/2009 г. на подсъдимия И.Д.И. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Д.И. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2008год. около 17.30ч. в апартамент в к-с"Браво", к.к."Слънчев бряг" държал огнестрелно оръжие - пистолет марка "ADLER - 2003 - LIGHT", "Адлер - 2003 - Лайт", с фабр. №4001 и боеприпаси - 3бр. патрони, калибър 9мм, марка "УМА" без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /ПЕТ/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ години.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК в полза на държавата веществените доказателства - 1бр. пистолет марка "ADLER - 2003 - LIGHT" - "Адлер - 2003 - Лайт", с фабр. №4001, понастоящем в РП-Несебър.
ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Д.И. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

И.Д.И.
 
29 НОХД No 19/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Д.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 27.11.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.К. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление е извършил следното:
- На 09.09.2008год. около 07:00ч. в КК "Сл.бряг", механа "Нептун", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - входна врата на кухненски бокс отнел чужди движими вещи - преносим компютър марка "Тошиба Сателит" на стойност 989.00лв. и мобилен телефон марка "Нокия Е50" на стойност 315.00лв., общо вещи на стойност 1304лв. от владението на Д. Т. И. от к.к."Слънчев бряг" без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.
- На 19.09.2008год. около 20:00ч. в к.к."Сл.бряг", х-л "Искър" от стая №208, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - изкъртване на рамка на противокомарна мрежа отнел чужди движими вещи: сумата от 400лв., 1500шведски крони - на левова равностойност от 307.57лв., мобилен телефон марка "Нокия N95", на стойност 432.00лв., мобилен телефон марка "Самсунг", неустановен модел на стойност 80.00лв., метално портмоне на стойност 6.00лв., мъжки слънчеви очила марка "Гучи" на стойност 155.00лв., раница марка "Ереа", на стойност 17.00лв., дигитална видео камера марка "Сони" на стойност 366.00лв., дигитален фотоапарат марка "Канон Иксус", на стойност 172.00лв., общо вещи на стойност 1935.57лв. от владението на Б. Магнус К. от Швеция без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои.
- На 13.08.2008год. за времето от 00:00ч. до 08:30ч. в к.к. "Сл.бряг" на паркинга пред х-л "Живел" от лек автомобил марка "Мерцедес С200", с ДК №66 65 АР отнел чужда движима вещ: панел за СД плейър марка "Сони CDX - RA650", на стойност 212.00лв. от владението на К. Х. Т. *** без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои.
- За това, че за времето от 19:15ч. на 15.10.2008год. до 01:30ч. на 16.10.2008год. в к.к."Сл.бряг", сграда "Бисер", от офис на фирма за недвижими имоти "Премиер Естейтс", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - счупване на стъклена витрина отнел чужди движими вещи: два преносими компютъра марка "Тошиба", на стойност 1420.00лв. от владението на К. Й.С. *** без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи е 4871.57лв. /четири хиляди осемстотин седемдесет и един и петдесет и седем/, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. с чл.58а, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, които да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в Затвор.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68 ал.1 от НК в изпълнение наложеното наказание от ТРИ МЕСЕЦА "Лишаване отсвобода", чието изпълнение е било отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК за срок от ТРИ години по НОХД № 13/2008г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК К.Д.К. да заплати по сметка ***,18лв./двеста деветдесет и три лева и осемнадесет стотинки/, представляваща направени по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.


К.Д.К.
Мотиви от 07.12.2009г.
 
30 НОХД No 228/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Г.Х.,
А.С.С.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 228/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: РП- Несебър, подсъдимият М.Г.Х. и неговият защитник адв. Цветелина Данчева, в следния смисъл: Подсъдимият М.Г. ХИСТОВ, роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.08год. около 12.00ч. във ваканционно селище "Елените", общ.Несебър в съучастие с А.С.С., като извършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - разбиване на входната врата на стая №403, бивш х-л "Перла", е отнел от владението на Е.А.И. *** чужда движима вещ- перфоратор марка "Скил" на стойност 334.00 лв. без неговото съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр.20, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 41, ал.6 от НК първоначален "СТРОГ" режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, в затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Г.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка *** (седемдесет и осем) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 228/2009 г. по описа на РС- Несебър по отношение на подсъдимия М.Г.Х..
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1, б. "б" от НПК съдебния състав от разглеждането на делото.
Определението е окончателно.

М.Г.Х.
А.С.С.
 
31 НАХД No 337/2009, VI състав По Закона за авторското право ***** МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
И.В.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  <Решение от 25.10.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 998 от 12.04.09г. на Министъра на културата, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.97 ал.1 т.5 предл.1 от ЗАПСП, на основание чл.98а ал.1 от ЗАПСП, на АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС "АД, ЕИК 131084307, със седалище и адрес на управление гр.София бул."Н.Вапцаров" 16, представлявано от изпълнителния член "Керко Българлия"ЕООД, чрез адв.Вл.П.,*** са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 1 800.00лв., като ВМЕСТО НАЛОЖЕНАТА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 1800.00ЛВ., ОПРЕДЕЛЯ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 300.00ЛВ.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 998 от 12.04.09г. на Министъра на културата, В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
32 НАХД No 639/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.В.Ф. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 09.11.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ПРИЗНАВА А.В.Ф. *** ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.06.09г. в к.к. Сл. бряг, общ.Несебърр пред р-нт "Веселото село" управлявал мпс-л.а.марка "Фолксваген" модел "Голф" с рег. №А4059КА, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с НП 4568/20.03.08г. на Началника на РУМВР-Несебър, вл.з.с. на 25.09.08 г. - престъпление по чл.343в, ал.2 вр.ал1 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 600 /шестотин/ лева.
Решениетоможе да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Бургас в 15 - дневен срок от съобщението.

А.В.Ф.
Мотиви от 10.11.2009г.
 
33 НОХД No 797/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.И.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 797/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв.Захари Кирилов от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия М.И.Т. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.И.Т. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, автомонтьор - "Текс" - ООД - гр.Бургас,седалище и адрес ***, ж.к Славейков, бл. 72, вх. 2 , БУЛСТАТ 812090180, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2009 г. около 20.45 ч. в к.к."Слънчев бряг" в близост до х-л "Континентал" управлявал МПС - л.а. марка "Рено 19 Шамад", с ДК№А 96 66 АН без съответното свидетелство за управление, за категорията на управляваното ПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б",вр. чл 42а от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
На основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.1, вр. с ал.3, т.1 и 2 от НК се определят следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца.
- поправителен труд за срок от 6 месеца изразяващ се с удръжки върху възнаграждението на подсъдимият в размер с 15 на сто в полза на държавата, която мярка ще се изпълнява по местоработата на подсъдимият - "Текс" ООД гр. Бургас със седалище и управление гр. Бургас, жк. Славейков, бл.72, вх. 2, булстат 812090180, като времето през което се изтърпява мяраката не се счита за трудов стаж.
ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Т. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

М.И.Т.
 
34 НОХД No 866/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.И.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимия Д.И.К. по НОХД № 866/2009г. и неговия защитник- адв.К., съгласно което: Подсъдимият Д.И.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 30.06.2009г., около 00.40 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до заведение "Болеро", в посока към к-с "Стария възел", е управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Пасат" с рег.№ А 3157 АР, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 0,99 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабричен № 0325, след като е осъден с влязла в сила на 13.01.2009г. присъда по н.о.х.д.№.3824/08г., по описа на БРС, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл. 343б, ал.2 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.
За посоченото престъпление от подсъдимия Д.И.К. на основание чл. 343б, ал. 2, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК се определя наказание "Пробация", със следните пробационни мерки:
"Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично,
"Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 12 /дванадесет/ месеца
"Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 150 часа годишно, за една календарна година.
На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Д.И.К. се лишава от право да управлява МПС за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
На основание чл. 59, ал. 4 от НК, се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 30.06.2009 год.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноски по делото няма.


Д.И.К.
 
35 НАХД No 307/2009, VI състав Административни дела ****** ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Т.С.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 14.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 54/07.05.2008г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.61 т.5 от Наредба №6 на Общ.С-Несебър, на основание чл.91, вр.чл.95 от Наредба №6 на Общ.С-Несебър, на жалбоподателя е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 250.00 лева, както и е постановено заплащането на обезщетение в размер на 1650.00лв, на основаниое чл.57 ал.1 т.9 от ЗАНН, вр.чл.89 ал.2 и чл.61 т.5ф от Наредба №6 на Общ.С-Несебър, като ВМЕСТО ГЛОБА в размер на 250.00лв, ОПРЕДЕЛЯ ГЛОБА в размер на 100.00лв. и ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ В ЧАСТТА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ в размер на 1650.00лв
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 54/07.05.2008г. на Кмета на Община Несебър в ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
36 НОХД No 396/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.А.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 16.07.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ПРИЗНАВА Г.А.Т. - роден на *** ***, живущ ***,****, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009г. около 04,35ч. в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър на централна алея в близост до х-л"Свежест" управлявал МПС - л.а."БМВ 645" с ДК №****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,40 на хиляда, установени по надлежния ред, поради което и на основание чл.343Б, ал.1, във вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на Г.А.Т. наказание от четири месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК Г.А.Т. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което Г.А.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 25.06.2009г.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от днес.


Г.А.Т.
Мотиви от 16.07.2009г.
 
37 НАХД No 400/2009, VI състав По ЗД по пътищата Г.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 3053/09 от 18.06.2009 г. на
началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1,
предл.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено на
Г.И.Г. ***, ЕГН
**********, административно наказание "глоба" в размер на 500 лева и
лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за нарушение
по чл.5, ал.2, т.З от ЗДвП, в частта относно наложеното наказание, като
НАМАЛЯВА размера на същото, както следва: наказанието "глоба" от 500
лева на 200 (двеста) лева и наказанието "лишаване от право да управлява
МПС" от 12 месеца на 6 (шест) месеца.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в
14-дневен срок от съобщението.

 
38 НАХД No 484/2009, I състав По ЗД по пътищата Н.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 07.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2516/26.05.2009г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.177 ал.1 т.1 от ЗДв.П. на основание чл.177, ал.1,т.2 предл.2 от ЗДвП, на Н.С.К. ЕГН ********** *** 58 е наложено административно наказание - глоба в размер на 300.00 лева, както и да съгласно Наредба І-1959 на МВР се отнемат на водача 6 контролни точки.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
39 НАХД No 494/2009, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.И.Л. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 13.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ПРИЗНАВА Н.И.Л. с ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВНА в това, че на 13.07.2008г. в гр.Обзор, общ.Несебър, в супермаркет "Спарм" намерила чужда движима вещ - мобилен телефон "KS-MP-06" на стойност 410 /четиристотин и десет/ лева, собственост на Мая Николаева Аврамова от гр.Обзор и в продължение на седем дни не съобщила за това на собственика или на властта - престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание "глоба" в размер на 100 /сто/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.И.Л., с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Н.И.Л.
Мотиви от 19.11.2009г.
 
40 НАХД No 561/2009, II състав По ЗД по пътищата Б.П.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 20.10.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 3427/26.06.2009г. на Началника на РПУ гр. Несебър срещу Б.П.Б. с ЕГН - ********** ***, съдебен адрес гр.Поморие, ул."Възраждане" № 24 като НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДП както следва наложената глоба от 100лв. на 50лв./петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС от три месеца на един месец.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 НАХД No 629/2009, I състав По ЗД по пътищата Д.В.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 11.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4044 от 28.07.2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, на Д.В.С. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

 
42 НАХД No 635/2009, I състав По ЗД по пътищата С.Л.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 10.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3938/20.07.09г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ, на С.Л.Ц. ЕГН ********** *** ул."Подп.Калитин" 40 вх.Ь ет.7 ап.19 е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
43 НОХД No 713/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Г.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 15.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 713/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП- гр.Несебър, подсъдимия К.Г.К. и неговия защитник адв.Димитър Батаков от АК- гр.Бургас, съгласно което: К.Г.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен, с адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2009г., около 02.15 часа, в гр.Свети Влас, до бензиностанция "Влас ойл", е управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил "Форд Транзит" с рег.№ А 5202 КР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,27 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8/осем/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия К.Г.К. от право да управлява МПС за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият К.Г.К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 17.06.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 713/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
Определението е окончателно.


К.Г.К.
 
44 НОХД No 871/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.К.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 15.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 871/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-Несебър и адв. П.А. ***, защитник на подсъдимия И.К.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.К.К., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан - реабилитиран по право, със средно образование, безработен, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, на 18.09.2009г., около 03.00 часа, в гр.Несебър, в близост до складова база "Жанет", е управлявал МПС - л.а. "БМВ" с рег.№ СТ 7747 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1117/25.09.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия И.К.К. право да управлява МПС за срок от 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ месеца.
ОТМЕНЯ взетата спрямо И.К.К. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

И.К.К.
 
45 НОХД No 875/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ф.Т.Ф. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 875/2009 г. по описа на РС-Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ф.Т.Ф. със защитник адв. Р.М. от БАК споразумение, съгласно което Ф.Т.Ф. - роден *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, монтьор в автосервиз "Краси 91" - гр.Хасково, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2009 г. около 05.40 ч. в гр.Несебър на Алеята срещу денс - клуб "Виго" управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "БМВ"с ДК№ Х 46 94 АС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 2.06 на хиляда установено по надлежния ред, с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр.№0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца,
- поправителен труд с 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 6месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Ф.Т.Ф. със снета по делото самоличност от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 15 /петнадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на Ф.Т.Ф. е било отнето по административен ред, считано от 17.07.2009 г.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Ф.Т.Ф. мярка за неотклонение "ГАРАНЦИЯ" в размер на 400 лв..
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Ф.Т.Ф.
 
46 НАХД No 38/2009, VI състав По ЗД по пътищата Р.П.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4271 от 26.09.2008г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП са наложени на Р.П.Б. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване- гр.Бургас, ул. "Александровска" № 17, ет.1, административни наказания "глоба" в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, и на основание чл.4, ал.1, т.12 от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. са отнети 7 контролни точки, за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
47 НАХД No 262/2009, VI състав Административни дела ***** МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
И.В.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 25.10.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1007 от 25.04.09г. на Зам.Министъра на културата, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.97 ал.1 т.5 предл.1 от ЗАПСП, на основание чл.98а ал.1 от ЗАПСП от "ПАРАДИЗ БИЙЧ" ЕАД ЕИК: 102222755, със седалище и адрес на управление гр.Самоков к.к.Боровец х-л"Рила", представлявано от "БОРОВЕЦ СКИ РИЗОРТ""ад ЕИК 131037688, чрез Н.С.С. са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 900.00лв, като ВМЕСТО НАЛОЖЕНАТА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 900.00ЛВ., ОПРЕДЕЛЯ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 300.00ЛВ.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1007 от 25.04.09г. на Зам.Министъра на културата, В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
48 НОХД No 878/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Н.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 878/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Н.Н.В. и неговия защитник адв. С.М., съгласно което: Н.Н.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2009г. в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър в х-л "Кристал 2", ет. 4, стая № 409, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 629.80 лева, а именно: черен кожен портфейл "Лакост" на стойност 5.00 лева, ведно със сумата от 125.00 лева и 255.00 евро с равностойност 499.80 лева, от владението на СИМЕОН ХРИСТОВ ПЪШЕВ от гр. Искър, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие откраднатите вещи са заместени, поради което и на основание чл. 197, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2 от НК , го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на ЕДНА календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Н.Н.В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка *** (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.Н.В. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Н.Н.В.
 
49 НАХД No 238/2009, II състав Административни дела П.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА,
Д.С.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 17.07.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-И-003/19.01.2009г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата в частта, с която на П.Д.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес к.к. ******* е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл. 294 ЗЛХМ за виновно нарушение на чл. 220,ал.1 и ал.3 ЗЛХМ във връзка с чл. 233 ЗЛХМ
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-И-003/19.01.2009г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата в частта, с която на П.Д.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес к.к. ***** е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл. 294 ЗЛХМ за виновно нарушение на чл. 22,ал.2 от Наредба №8 на МЗ от 2000г. (чл.27,ал.2 от Наредба №28 на МЗ от 2008г.).
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
50 НАХД No 368/2009, VI състав По ЗД по пътищата Б.П.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 13.07.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата. ПРЕКРАТЯВА производството.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд-Бургас.
 
51 НАХД No 659/2009, VIII състав Административни дела И.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
И.П.В.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № II-123 от 24.07.2009г. на началник РПУ - Несебър, с коeто на основание чл. 275 ЗМВР на И.Д.Д., ЕГН ********** *** Кудев 14А е наложена глоба в размер на 1000лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
52 НАХД No 661/2009, VIII състав По ЗД по пътищата Й.Д.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №3571/09г. от 09.07.2009г. на началник РПУ - Несебър, в частта, с която на основание чл. 182,ал.2,пр.5 ЗДвП на Й.Д.С., ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 150лв. и лишаване от право на управление за срок от 2 месеца.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
53 НАХД No 693/2009, I състав По ЗД по пътищата Е.В.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 10.11.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 693/2009г., в частта, досежно наказателно постановление № 5001 от 31.08.2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което за административно нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.181, т.1, предл.първо от ЗДвП, на Е.В.М. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 20 /двадесет/ лева.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 5001 от 31.08.2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, в частта, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на Е.В.М. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същите, както следва: наложената глоба - на 300 /триста/ лева и лишаването от право да управлява МПС - на 4 /четири/ месеца.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

 
54 НОХД No 879/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.П.Т. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 879/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Ч. - защитник на обвиняемия Г.П.Т., съгласно което:
ПРИЗНАВА обвиняемият Г.П.Т. - роден на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с адрес:*** , за ВИНОВЕН в това, че на 08.11.2009г., около 02.24 часа, в к.к.Слънчев бряг, по главната алея в близост до хотел "Северина", управлявал МПС - л.а. "Пежо 605" с рег. № А 6741 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,29 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1302/16.11.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/ШЕСТ/ месеца, при периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/ШЕСТ/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно, за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия Г.П.Т. от право да управлява МПС за срок от 6/ШЕСТ/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 08.11.2009 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3, от НПК обвиняемия Г.П.Т. да заплати по сметка ***.00 /ТРИДЕСЕТ/ лева.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.П.Т. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

Г.П.Т.
 
55 НОХД No 881/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Г.В. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 881/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Камен Господинов - прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия В.Г.В. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.Г.В. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, общижитие "Роза", ап.106, българин, български гражданин, със средно-специално образование, разведен, неосъждан, кондуктор в "Автотранспорт 2000" АД - Бургас, за ВИНОВЕН в това, че на 23.11.2009г. около 20.10 часа в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър, в близост до хотел "Троя", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксфаген", модел "Пасат", с рег. № А 2201 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия В.Г.В. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия В. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 23.11.2009г.
ОСЪЖДА на основане чл.189, ал.3 от НПК В.Г.В. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Г.В. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

В.Г.В.
 
56 Гражданско дело No 194/2009, VI състав Искове по КТ за отмяна на уволнение В.Г.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 19.12.2009г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО и ОТМЕНЯ уволнението на В.
Г.Г. с ЕГН **********,***, от длъжността "Заместник кмет" в Община Несебър,
постановено със Заповед № 22/05.03.2009 г. на кмета на Община Несебър.
ВЪЗСТАНОВЯВА В.Г.Г. с ЕГН **********,***, на заеманата преди
уволнението работа "Заместник кмет" в Община Несебър.
ОСЪЖДА Община Несебър с ЕИК ******** с адрес: гр. Несебър,
ул. *****, представлявана от кмета Н.К.Д.,
да заплати на В.Г.Г. с ЕГН **********, сумата от 5 280
(пет хиляди двеста и осемдесет) лева, представляваща обезщетение за
времето от 07.03.2009 г. до 07.09.2009 г., през което е останал без работа,
поради уволнението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано
от датата на подаване на исковата молба- 01.04.2009 г. до окончателното й
изплащане.
ОСЪЖДА Община Несебър с ЕИК *****, с адрес: гр. *****,
ул. *******, представлявана от кмета Н.К.Д.,
да заплати на В.Г.Г. с ЕГН **********, сумата от 600
(шестстотин) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-
дневен срок от съобщението.

 
57 НАХД No 638/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 19.12.2009г.
ПРИЗНАВА за виновен С.М.С. с ЕГН **********,***, В ТОВА, ЧЕ на 11.07.2009г., около 02.40 часа, в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до спирка "Арда", в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, управлявал моторно превозно средство - л.а. "ВАЗ 2107" с ДК№ А 3014 ВТ, без да притежава свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

С.М.С.
Мотиви от 27.11.2009г.
 
58 НАХД No 381/2009, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.Н.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Д.С.В.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 59 от 07.05.2009г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН, за извършено нарушение на чл.18, т.2 от Наредба № 6 на Общински съвет - гр.Несебър, на основание чл.91 от Наредбата, на Г.Н.Г. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 300 /триста/ лева, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
59 НОХД No 505/2009, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Г.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Присъда от 03.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
ПРИЗНАВА КРЪСТЬО Г.К. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2009г. около 01.10ч. в Софийски лагер - гр.Несебър като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, повредил противозаконно чужда движима вещ - лек автомобил марка "ВАЗ 2103", цвят - бордо, с рег.№ А 65 98 ВМ, собственост на И.Т.К. ***, като унищожил: предно панорамно стъкло на стойност 92.00лв.; задно панорамно стъкло на стойност 72.00лв.; 2 бр. стъкла - на предна и задна десни врати на обща стойност 54.00лв. и повредил: преден и заден капак и повреждането е на обща стойност 134.00лв. /сто тридесет и четири/ лева и предна част на тавана на автомобила и повреждането е на стойност 125.00лв. /сто двадесет и пет/ лева, като общата стойност на причинените имуществени вреди е в размер на 477.00лв. /четиристотит седемдесет и седем/ лева - престъпление по чл.216, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК, поради което на основание чл.216, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.4, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.58 ал.2 от ЗИНЗС наказанието "Лишаване отсвобода" да се изтърпява в Поправителен дом за момчета.
На основание чл.69 ал.2 от НК ОСВОБОЖДАВА изцяло от изтърпяване на наказанието по споразумение № 77/ 27.02.2009г. на Районен съд гр.Несебър по НОХД № 94/2009г. осъдения Кръстьо Г.К..
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Кръстьо Г.К. да заплати в полза на Държавата сумата от 43.50лв. /четиридесет и три лева и петдесет стотинки/, представляващи разноски по делото.
ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство - брадва.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

К.Г.К.
Мотиви от 23.02.2010г.
 
60 НОХД No 889/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Г.Б. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 21.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 889/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Ч. - защитник на обвиняемия А.Г.Б., съгласно което:
ПРИЗНАВА обвиняемият А.Г.Б., роден на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, шофьор, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 26.11.2009г., около 20.10 часа, в с.Гюльовца, общ.Несебър, по улица "М.Дойчев", управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Голф" с рег. № А 0917 КН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,86 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1345/01.12.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ"
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно, за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемия А.Г.Б. от право да управлява МПС за срок от 7/СЕДЕМ/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 26.11.2009 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3, от НПК обвиняемия А.Г.Б. да заплати по сметка ***.00 /ТРИДЕСЕТ/ лева.
ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Г.Б. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.


А.Г.Б.
 
61 Гражданско дело No 1451/2006, I състав Делби Я.Г.С. Р.Г.Н.,
А.Г.Н.
Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Решение от 07.12.2006г., в законна сила от 22.12.2009г.
Решение №219/07.12.2006 г.-І-ва фаза - ДОПУСКА извършването на съдебна делба.
 
62 НОХД No 892/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Е.А.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 22.12.2009г., в законна сила от 22.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 892/2009 г. по описа на РС-Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Е.А.Н. със защитник адв. П.П. от БАК споразумение, съгласно което Е.А.Н. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.12.2009 г. около 16.00 часа в гр.Несебър на кръгово кръстовище управлявал МПС - л.а.марка "Ауди В4", с ДК№А 63 39 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,76 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест - "Дрегер 7410+", с фабр. №0325, след като е осъден с влязла в сила присъда за същото деяние - Споразумение от 17.05.06 г. по НОХД №75/06 г. по описа на НРС, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Е.Н. от право да управлява МПС за срок от 15 /петнадесет/ месеца.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.А.Н. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас

Е.А.Н.
 
63 НОХД No 893/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.К.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 22.12.2009г., в законна сила от 22.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 893/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия И.К.К. и неговия защитник адв. П.П., съгласно което: И.К.К., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, електроженист в ЗК "Задружен труд" - с.Оризаре, ЕГН **********., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2009 г. около 15.30 ч. в с. Оризаре, общ. Несебър по ул."Гоце Делчев" е управлявал моторно превозно средство- мотоциклет марка "Хонда", модел "Форесинг", с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,90 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №1374/08.12.09год. на БНТЛ при ОД МВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (четири) месеца.ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК И.К.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка *** (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.К.К. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

И.К.К.
 
64 НОХД No 894/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Ю.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 22.12.2009г., в законна сила от 22.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 894/2009 г. по описа на РС-Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.Ю.В. със служебен защитник адв. А.Ж. от БАК споразумение, съгласно което Р.Ю.В. - роден *** ***, живущ ***, област Бургас, ул."Мадара"№21, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2009 г. около 21.45 ч. в с.Оризаре, община Несебър, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "Форд Транзит"с ДК № А 94 69 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.58 на хиляда /едно цяло петдесет и осем на хиляда/, установено по надлежния ред, /с протокол за химическа експертиза №1198 от 14.10.2009 г. на СХЛ към БНТЛ при ОД на МВР Бургас/, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплати в полза на Държавата сумата от 30 /тридесет/ лева, прадставляваща направени по делото разноски.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Ю.В. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Р.Ю.В.
 
65 Гражданско дело No 1592/2005, II състав Облигационни искове *** ***** Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ОСЪЖДА "ЛТУ Туристик Гмб" (LTU Touristik Gmb)- Германия, Дюселдорф, представлявано от Югеборг Пьолман, да заплати на "Слънчев бряг" АД, рег. по ф.д. № 3202/1996 г. по описа на Окръжен съд- Бургас, със седалище к.к. "Слънчев бряг", представлявано от изпълнителния директор Малина Георгиева Стратиева, сумата от 1 557.40 евро (хиляда петстотин петдесет и седем евро и четиридесет евроцента), представляваща стойността на предоставени леглова база и туристически услуги през сезон лято 2001 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "ЛТУ Туристик Гмб" (LTU Touristik Gmb)- Германия, Дюселдорф, представлявано от Югеборг Пьолман, да заплати на "Слънчев бряг" АД, рег. по ф.д. № 3202/1996 г. по описа на Окръжен съд- Бургас, със седалище к.к. "Слънчев бряг", представлявано от изпълнителния директор Малина Георгиева Стратиева, сумата от 378.07 лева (триста седемдесет и осем лева и седем ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
66 Гражданско дело No 105/2009, VI състав Облигационни искове ******С П.Д.Д. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 14.10.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
Определение № 525/14.10.2009 г. - Прекратява производството по делото на осн,чл.233 ГПК-отказ от иск.
 
67 Гражданско дело No 321/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Х.П.В.,
В.Н.Д.
К.И.К. Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 11.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
Определение № 673/11.12.2009г. - Връща исковата молба. Прекратява производството по делото на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.
 
68 Гражданско дело No 494/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци *** ***** Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "****" ***, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.******, че съществува вземането на ******, седалище и адрес на управление гр.*******, представлявано от управителя Я.С.К. с ЕГН - ***********,*** по Заповед №2658 от 18.05.2009г. издадено по ч.гр.д. 3325/2009г. по описа на Бургаски районен съд, като вземането е за сумата 1000лв., представляваща договореното възнаграждение по договор № ОС4-В-055 от 10.09.2005г., за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания на строежите на обект "кабели 20кV захранващи ***** по плана на с.Равда, община Несебър", ведно със законната лихва от подаване на заявлението-14.05.2009г. до окончателното й изплащане, а също така и за сумата от 419лв., лихва за забава, дължима върху главницата за периода от 01.05.2006г. до 01.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ******, седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя Я.С.К. с ЕГН - ***********,*** против *****, седалище и адрес на управление гр.******* за горницата над сумата от 1000лева до пълния предявен размер от 1200лева, която сума представлява договореното възнаграждение по договор № ОС4-В-055 от 10.09.2005г., за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания на строежите на обект "кабели 20кV захранващи ****** по плана на с.Равда, община Несебър", и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.
ОСЪЖДА "****", ЕИК ****** седалище и адрес на управление гр.******" № ****, да заплати на *******, седалище и адрес на управление гр.***** представлявано от управителя Я.С.К. с ЕГН - ***********,*** сумата от 406лв. съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.

 
69 Гражданско дело No 516/2009, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ****** ****** Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "****" ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ЕИК ******, че съществува вземането на Консултантска инженерна група" ООД, седалище и адрес на управление гр.София, общ.Столична, р-н Лозенец, ул."Вишнева" № 12, ЕИК 131069757, представлявано от управителя Янко Стефанов Кесаровски с ЕГН - ***********,*** по Заповед №2948 от 30.05.2009г., издадена по ч.гр.д. №3673/2009г. по описа на Бургаски районен съд, като вземането е за сумата 1440лв., представляваща договореното възнаграждение договор за строителен надзор и изготвяне на технически паспорт № СН4-В-077 от 10.09.2005г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението-27.05.2009г. до окончателното й изплащане, а също така и за сумата от 529.51лв., лихва за забава, дължима върху главницата за периода от 01.10.2005г. до 15.05.2009г.
ОСЪЖДА "*****" ЕООД, ЕИК **** седалище и адрес на управление гр.*****" № ***, да заплати на Консултантска инженерна група" ООД, седалище и адрес на управление гр.******" № 12, ЕИК 131069757, представлявано от управителя Янко Стефанов Кесаровски с ЕГН - ***********,*** сумата от 418.80лв. съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.

 
70 Гражданско дело No 523/2009, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ***** *** Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на *******Д, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.***** ул."******, че съществува вземането на Консултантска инженерна група" ООД, седалище и адрес на управление гр.******, представлявано от управителя Я.С.К. с ЕГН - ***********,*** по Заповед №3288 от 19.06.2009г., издадена по ч.гр.д. №3612/2009г. по описа на Бургаски районен съд, като вземането е за сумата 1200лв., представляваща договореното възнаграждение по договор за извършване оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите № ОС 4-В-057 от 10.09.2005г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението-26.05.2009г. до окончателното й изплащане, а също така и за сумата от 515.58лв., лихва за забава, дължима върху главницата за периода от 01.10.2005г. до 15.05.2009г., като ОТХВЪРЛЯ иска досежно вземането за лихва за забава за горницата над 515.58лв. до пълния предявен размер от 600.74лв.
ОСЪЖДА "*****", ЕИК **** седалище и адрес на управление гр.*****, да заплати на **********, седалище и адрес на управление гр.******, представлявано от управителя Янко Стефанов Кесаровски с ЕГН - ***********,*** сумата от 418лв. съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.

 
71 Гражданско дело No 525/2009, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ****** ******* Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "******, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ЕИК ********, че съществува вземането на **** ООД, седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от управителя Я.С. К. с ЕГН - ***********,*** по Заповед от 22.07.2009г., издадена по ч.гр.д. №3611/2009г. по описа на Бургаски районен съд, като вземането е за сумата 1200лв., представляваща договореното възнаграждение по договор за извършване оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите № ОС 4-В-056 от 10.09.2005г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението-26.05.2009г. до окончателното й изплащане, а също така и за сумата от 515.58лв., лихва за забава, дължима върху главницата за периода от 01.05.2006г. до 01.05.2009г., като ОТХВЪРЛЯ иска досежно вземането за лихва за забава за горницата над 515.58лв. до пълния предявен размер от 600.74лв.
ОСЪЖДА "******** седалище и адрес на управление гр.******, да заплати на ******, седалище и адрес на управление гр.*******, представлявано от управителя Я. С. К. с ЕГН - ***********,*** сумата от 418лв. съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.

 
72 Гражданско дело No 843/2009, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 07.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
НАСТАНЯВА Р.З. И. с ЕГН - **********, родена на ***г. в МБАЛ-Бургас от майка З. Х. И. с ЕГН - ********** в Дом за медико-социални грижи за деца - гр.Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 7 -дневен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд - Бургас.

 
73 НАХД No 254/2009, II състав По ЗД по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1013/09г. от 20.03.2009г. на началник РПУ - Несебър, с което на основание чл. 182, ал.4 ЗДвП за виновно нарушение на чл. 21, ал.1 ЗДвП на И.Г.В. ***, ЕГН ********** е наложено наказание глоба в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3месеца.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
74 Гражданско дело No 476/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Г.Х.К. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 28.12.2009г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Г.Х.К., ЕГН ********** ***4а, че съществува вземането на "******, представляван от изпълнителния директор Г. Й. Т., ЕГН ********** по Заповед №251/19.05.2009г., издадена по ч.г.д. №315/2009г. по описа на НРС като вземането е за сумата от 845.12лв., представляваща стойността за доставена, отведена и пречистена вода за периода 21.03.2007г-23.04.2009г. за абоната на дружеството с абонатен номер 897588, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -18.05.2009г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Г.Х.К., ЕГН ********** ***4а да заплати на *****, представляван от изпълнителния директор Г. Й. Т., ЕГН ********** сумата от 125лева съдебно-деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред Бургаски окръжен съд.


 
75 Гражданско дело No 825/2009, VIII състав Чл.19 ЗГР Д.А.М.,
А.Д.М.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 28.12.2009г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на Д.А.М., ЕГН ********** *** 21, от "М." на "М****".
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за отбелязване на настъпилата промяна.
Решението е окончателно.

 
76 Гражданско дело No 839/2009, VIII състав Чл.19 ЗГР А.Д.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. НЕСЕБЪР,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ПОМОРИЕ
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 28.12.2009г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на А.Д.М., ЕГН ********** *** 21, от "М." на "***".
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за отбелязване на настъпилата промяна.
Решението е окончателно.

 
77 НОХД No 19/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Д.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 18.12.2009г., в законна сила от 28.12.2009г.
СЪДЪТ, след като се запозна с молбата, изслуша становищата на страните и съобрази закона намира следното: Видно от приложена справка и бюлетини за съдимост К.Д.К. е осъждан както следва:
По НОХД 13/08 по описа на РС- Несебър със споразумение № 124 от 05.03.2008г. влязло в законна сила на 05.03.2008г. за деяние, извършено на 06.08.2007г. по чл.170, ал.2 от НК е осъден на 3 месеца "Лишаване от свобода" като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание "Лишаване от свобода" е отложено за срок от три години.
По НОХД 37/2009г. по описа на НРС със споразумение № 16 от 26.01.2009г. влязло в законна сила на 26.01.2009г. за деяние, извършено на 23.09.2008г. по чл.206, ал.6 от НК е осъден на 4 месеца "Лишаване от свобода" при първоначален общ режим.
По НОХД 86/09г. по описа на НРС с присъда № 128 от 23.03.2009г. влязла в законна сила на 08.04.2009г. за деяние извършено на 25/26.11.08г. по чл.195, ал.1 т.4, вр чл.55 от НК е осъден на 10 месеца "Лишаване от свобода" при първоначален общ режим. Със същата присъда на основание чл.59, ал.1 от НК съдът е приспаднал времето, през което лицето е било с мярка за неотклонение "задържане под стража", считано от 28.11.2008г. като на основание чл.68, ал.1 от НК съдът е привел в изпълнение наказанието от 3 месеца "лишаване от свобода", чието изпълнение на основание чл.66 от НК е било отложено за срок от 3 години по НОХД 13 / 2008г. по описа на НРС.
По настоящото НОХД № 19/2009г. по описа на РС-Несебър с Присъда № 650/27.11.2009г., влязла в законна сила на 14.12.2009г. за престъпление по чл.195, ал.1,т.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.58а НК, извършено в периода от 13.08.2008г. до 16.10.2008г. е осъден на единадесет месеца "лишаване от свобода" при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
Видно от писмо изх.№ 50 от 03.12.2009г., на Затвора- гр.Бургас, К.Д.К. е започнал да търпи приведеното в изпълнение наказание от 3 месеца "Лишаване от свобода" по НОХД 13/08г. по описа на НРС, считано от 05.02.2009г., което е изтърпяно до 05.05.2009г., от която дата е започнал да търпи общо наказание от 10 месеца "Лишаване от свобода", определено по реда на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по НОХД № 37/2009г. и НОХД № 86/2009г. -и двете по описа на РС-Несебър.
При наличието на горните данни за предишни осъждания на К.Д.К. налице са основания за групиране на наказанията по НОХД 37/09г., НОХД 86/09г. и настоящото НОХД № 19/2009г. и трите по описа на РС-гр.Несебър, тъй като деянията и по двете се намират в съотношение на съвкупност, като общото наказание следва да бъде в разер на най- тежкото от така наложените, а именно 11 месеца "Лишаване от свобода". Тъй като деянията по това общо наказание са извършени в изпитателния срок по НОХД 13/08г. наложеното наказание по това НОХД в размер на 3 месеца "Лишаване от свобода", изпълнението на което е отложено за срок от 3 години на основание чл.66 от НК, следва да бъде приведено в изпълнение, тъй като е налице хипотезата на чл.68, ал.1 от НК.
Съобразно писмо № 50 от 13.05.09г. на Затвора- гр.Бургас това наказние от 3 месеца "Лишаване от свобода" следва да бъде приспаднато като изцяло изтърпяно на основание чл.25, ал.2 от НК.
Мотивиран от горното и на осн.чл.306, ал.1, т.1 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК общо наказание в размер на най- тежкото от така наложените по НОХД 37/09г., НОХД 86/09г. и НОХД № 19/2009г. всички по описа на НРС, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА "Лишаване от свобода".
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС наказанието от единадесет месеца "Лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което К.Д.К. е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража" по НОХД 86/09г. по описа на НРС, считано от 28.11.2008г.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното най-тежко наказание от единадесет месеца "Лишаване от свобода" изтърпяната част, считано от 05.05.2009г.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наложеното наказание от три месеца "Лишаване от свобода", изпълнението на което е било отложено на основание чл.66 от НК за срок от 3 години по НОХД 13/08г. по описа на НРС.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК като изцяло изтърпяно наложеното наказание от 3 месеца "Лишаване от свобода" по НОХД 13/08г. по описа на НРС с начало на наказанието от 05.02.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.


Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото в 14.00 ч., като бе разяснен редът и срока за неговото обжалване.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.10 часа.


К.Д.К.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК общо наказание в размер на най- тежкото от така наложените по НОХД 37/09г., НОХД 86/09г. и НОХД № 19/2009г. всички по описа на НРС, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА "Лишаване от свобода".
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС наказанието от единадесет месеца "Лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което К.Д.К. е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража" по НОХД 86/09г. по описа на НРС, считано от 28.11.2008г.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното най-тежко наказание от единадесет месеца "Лишаване от свобода" изтърпяната част, считано от 05.05.2009г.
ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наложеното наказание от три месеца "Лишаване от свобода", изпълнението на което е било отложено на основание чл.66 от НК за срок от 3 години по НОХД 13/08г. по описа на НРС.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК като изцяло изтърпяно наложеното наказание от 3 месеца "Лишаване от свобода" по НОХД 13/08г. по описа на НРС с начало на наказанието от 05.02.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.

 
78 НАХД No 676/2009, VIII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Р.Ш. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 26.11.2009г., в законна сила от 28.12.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.Р.Ш. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, на 26.06.2009г. около 15.40часа на главен път I -9, км.198 при управление на МПС "Пежо Експерт" с ДКН В 7609 СТ е нарушил правилата за движение по пътищата и е навлязъл- в лентата за насрещно движение-чл.16,ал.1 ЗДП и е ударил движещия се в насрещната лента л.а. "Мазда" с ДКН А4582ВМ с водач Димо Желязков Халачев и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Н. Р. Д., пътуващ в лекия автомобил "Мазда" на предна дясна седалка, изразяващи се в счупване на лява лакетна кост водеща до трайно затруднение на движението на лявата ръка за срок от 3-4месеца-престъпление по чл. 343,ал.1,б. Б във връзка с чл. 342,ал. 1 НК вр. чл. 16,ал.1,т.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
ЛИШАВА на основание чл.343г от НК И.Р.Ш. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от влизане на решението в сила
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.Р.Ш., с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата в размер 279 /двеста седемдесет и девет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

И.Р.Ш.
Мотиви от 30.11.2009г.
 
79 Гражданско дело No 49/2009, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Д.С.,
ДСП-ПОМОРИЕ, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.11.2009г., в законна сила от 29.12.2009г.
ЛИШАВА Г.Д.С. с ЕГН **********,***, от родителски права по отношение на детето В.Г.Д. с ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЯ мерки на лични отношения на бащата Г.Д.С. с детето В. Г. Д., както следва: всяка първа събота от месеца за времето от 10,00 часа до 14,00 часа, както и десет календарни дни през лятото, които да не съвпадат с времето за отдих на лицата, при които детето Ванеса Георгиева Давидкова е настанено за отглеждане по реда на Закона за закрила на детето.
Да се изпрати съобщение до Община Враца за вписване лишаването от родителски права.
ОСЪЖДА Г.Д.С. с ЕГН **********,***, да заплати по сметка***- Несебър сумата от 60 (шестдесет) лева, представляваща държавна такса за производството.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
80 Гражданско дело No 625/2009, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.11.2009г., в законна сила от 29.12.2009г.
НАСТАНЯВА детето М. З. Ф. с ЕГН **********, родено на *** г. от майка П.Я.Ф. с ЕГН ********** и баща З.Н.Ф. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, в специализирана институция, а именно: Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД)- гр. Бургас, до навършване на 3-годишна възраст.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
81 НАХД No 39/2009, VI състав По ЗД по пътищата Д.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 09.06.2009г., в законна сила от 30.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на Д.К.Д. с ЕГН **********,*** (чрез адв. Ганчо Баев от АК- Стара Загора), против наказателно постановление № 5337 от 23.12.2008г. на Началника на РПУ-Несебър, в частта, с която на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. първо и трети и т.2 от ЗДвП, са наложени на Д.К.Д. с ЕГН **********, административни наказания "глоба" в размер на по 10 /десет/ лева, за административни нарушения по чл.100, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5337 от 23.12.2008г. на Началника на РПУ-Несебър, в останалата му част, с която за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени на Д.К.Д. с ЕГН ********** *** (чрез адв. Ганчо Баев от АК- гр.Стара Загора), административни наказания "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, и на основание чл.4, ал.1, т.3 от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. на същия са отнети 12 /дванадесет/ контролни точки.
ОСЪЖДА Д.К.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати в по сметка***-гр.Несебър сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
82 НАХД No 115/2009, VI състав Административни дела **** ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Е.Ф.Ю.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 30.12.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 21/06.02.2009г. на кмета на Община Несебър с което на ***, ЕИК*****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя С.П.С. за нарушение на чл.18,т.2 от Наредба № 6 на Общински съвет - Несебър е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
83 НАХД No 199/2009, VI състав По ЗД по пътищата С.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 01.07.2009г., в законна сила от 30.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №.905/2009г. от 11.03.2009г. на началник РПУ - Несебър в частта, с която на основание чл. 174,ал.3 ЗДвП на С.Д.П., к.к. "Слънчев бряг", хотел "Виктория Палас",стая 102 е наложена глоба в размер на 700лв. и лишаване от право на управление за срок от 12 месеца. .
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.