РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.01.2010г. до 28.02.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 199/2009, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.А. АД Ю. АД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 04.12.2009г., в законна сила от 04.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от "С"АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор обективно съединени искове по чл.86, ал.1 от ЗЗД против "Ю." ООД, седалище и адрес на управление гр.******, ЕИК-*****, представлявано от Ю.Б. Г. да осъди ответника да заплати сумата от 252,75лв., представляваща лихва за забавено плащане върху 80% от главницата в размер на 1363,20лв., считано от датата на падежа-15.12.2007г. до 12.11.2008г. - датата на предявяване на заявлението по чл.410 от ГПК, сумата от 47,44лв., представляваща лихва за забавено плащане върху 20% от главницата в размер на 340,80лв., считано от датата на падежа-15.12.2007г. до 12.11.2008г. - датата на предявяване на заявлението по чл.410 от ГПК, и направените разноски в производството по чл.410 ГПК, като неоснователни.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
2 Гражданско дело No 524/2009, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К. И. Г. ООД Е.****ООД Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.12.2009г., в законна сила от 04.01.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "Е****" ЕООД, ЕИК ***** със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ЕИК******1, че съществува вземането на К." ООД, седалище и адрес на управление гр.*****, ЕИК ***** представлявано от управителя Я. С. К. с ЕГН - ***********,*** по Заповед №3470 от 03.07.2009г., издадена по ч.гр.д. №3674/2009г. по описа на Бургаски районен съд, като вземането е за сумата 3120лв., представляваща договореното възнаграждение договор за строителен надзор и изготвяне на технически паспорт № СН4-В-075 от 10.09.2005г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението-27.05.2009г. до окончателното й изплащане, а също така и за сумата от 1147.26лв., лихва за забава, дължима върху главницата за периода от 01.10.2005г. до 15.05.2009г.
ОСЪЖДА "*****" ЕООД, ЕИК **** седалище и адрес на управление гр******, да заплати на Консултантска инженерна група" ООД, седалище и адрес на управление гр.*******, ЕИК *****, представлявано от управителя Я. с ЕГН - ***********,*** сумата от 523.40лв. съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.

 
3 НАХД No 280/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Р.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 04.01.2010г.
ПРИЗНАВА М.Р.А. с ЕГН - **********,***, с последен известен адрес ***1, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2008г. около 13.00 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър на паркинг до х-л "Жасмин" управлявал МПС - л.а. "Опел Кадет" с ДК№**** без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние - престъпление по чл.343В, ал.2, вр.ал.1 НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 700лв. /седемтотин/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.


М.Р.А.
Мотиви от 14.12.2009г.
 
4 НАХД No 689/2009, VIII състав Административни дела М.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" РД,
К.Д.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 04.01.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №22-0000442 от 09.09.2009г. на Директора на РД "Автомобилна администрация"-гр.Бургас, с което на М.П.С., ЕГН ********** *** на основание чл.93, ал.1, т.1 ЗАвт.П е наложена глоба в размер на 500лв. за нарушение на чл. 17,т.1 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008г. на МТ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
5 Гражданско дело No 519/2009, VIII състав Искове по КТ Р.П.П. Л.Т.АД Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 03.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОСЪЖДА "Л. т." АД, със седалище и адрес на управление гр.******"17А, БУЛСТАТ *****, представлявано от А. В. К. да заплати на Р.П.П., ЕГН ********** *** сума размер на 188.18лв., представляваща неплатено трудово възнаграждение за периода 01.06.2009г.-08.06.2009г. или общо шест работни дни, както и сумата от 3.62лв., представляваща лихва за забава върху главницата от датата на падежа-09.06.2009г. до датата на завеждане на исковата молба в размер на 3.62лв.
ОСЪЖДА "Л. т." АД, със седалище и адрес на управление гр.*****, БУЛСТАТ ****** представлявано от А.В. К. да заплати на Р.П.П., ЕГН ********** *** сума размер на 62.73лв., представляваща дължимо обезщетение за 2 дни неползван платен годишен отпуск за 2009г., както и сумата от 1.21 лева, представляваща лихва за забава върху главницата от датата на падежа до завеждането на иска в размер на 1.21лв.
ОСЪЖДА "Л. т." АД, със седалище и адрес на управление гр.*****, БУЛСТАТ *****, представлявано от А. В. К. да заплати по сметка ***в. държавна такса по четирите обективно съединени иска, както и сумата от 40лева възнаграждение за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

 
6 Гражданско дело No 677/2009, II състав Чл.19 ЗГР К.Г.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на К.Г.К. с ЕГН - ********** ***, съотевтно от К. на К..
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние за отбелязване на промяната в регистрите на населението.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - Бургас.


 
7 НОХД No 6/2010, V състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ж.А.Ж. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 05.01.2010г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 6/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв. С.А. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Ж.А.Ж. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ж.А.Ж. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, продавач в бензиностанция "Ш.Б." - гр.А., неправоспособен водач на МПС, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2001г. в к.к."Слънчев бряг" направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство - л.а.марка "Опел Аскона", с ДК№ **** АА на стойност 2 100 /две хиляди и сто/ лева, от владението на М.С. С. от с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургаска, без негово съгласие и с намерение да го ползва, като за отнемането на превозното средство е употребил сила, поради което и на основание чл.346, ал.5/предишна ал.4/, вр. с ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 година и 6 месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание лишвана от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание - конфискация на не по-малко от една втора от имуществото на дееца, предвидено в чл.346, ал.5 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.
НЕ НАЛАГА наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС, поради това че Ж. е неправоспособен водач на МПС.
ОСЪЖДА на основане чл.189, ал.3 от НПК Ж.А.Ж. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 207 /двеста и седем/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б."а" от НК в полза на Държавата веществените доказателства - 1бр.метална тръба с дължина 38см. и 1бр. нож с 12см. режеща част и прозрачна дръжка.
ВРЪЩА на основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства, както следва: 1бр. нож с черна дръжка на свидетеля Х.С.Х., а 1бр.ръчен часовник марка "Ориент" - на обв.Ж..
ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.А.Ж. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Ж.А.Ж.
 
8 НОХД No 7/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.И.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 05.01.2010г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 7/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемата Д.И.С. и нейния защитник адв. А.Ж., съгласно което: Д.И.С., родена на *** ***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, със средно специално образование, продавач консултант в ЕТ "Г. - С. С." гр. Я., ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 07.11.2009 г. около 00.40 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър на главната алея, пред хотел "Съни Бийч Хил" в посока гр.Св.Влас, е управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка " Мерцедес А 160" с ДК№******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 1.84 промила, установено по надлежния ред- с протокол от химическа експертиза №1303/16.11.2009г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемата Д.И.С. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37 т.7 от НК обвиняемата Д.И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата Д.И.С. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.11.2009 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата Д.И.С. със снета по делото самоличност да заплати по сметка *** (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 7/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата Д.И.С. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Д.И.С.
 
9 НОХД No 10/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Т.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 05.01.2010г., в законна сила от 05.01.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 10/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Н.- защитник на обвиняемия М.Б., съгласно което: М.Т.Б., роден на ***г***, жив. в гр.София, ж.к."******, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.09 год. около 01.45 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг" до х-л "Свежест" пред бензиностанция "Петрол" е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Мерцедес С180", с ДК №****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр.№0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия М.Т.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.Т.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.09.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 10/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно.


М.Т.Б.
 
10 НОХД No 3276/2007, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.С.,
А.Т.Т.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Присъда от 22.12.2009г., в законна сила от 06.01.2010г.
С.М.С.
А.Т.Т.
Мотиви от 05.01.2010г.
 
11 НАХД No 143/2009, VI състав По ЗД по пътищата И.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 04.08.2009г., в законна сила от 06.01.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3861 от 05.09.2008г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП, на И.С.Н. (З.) с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
12 НАХД No 181/2009, VI състав По Закона за авторското право В. Т. АД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
И.В.К.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 25.10.2009г., в законна сила от 06.01.2010г.

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 861/07.01.09г. на Зам.Министъра на културата, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.97 ал.1 т.5 предл.1 от ЗАПСП, на основание чл.98а ал.1 от ЗАПСП, на В. Т. "АД, ЕИК ******** представлявано от изп.директор А. С. Г.-Т., със седалище и адрес на управление гр.*******, са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 2 000.00лв, като ВМЕСТО НАЛОЖЕНАТА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 2000.00ЛВ., ОПРЕДЕЛЯ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 300.00ЛВ.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 861/07.01.09г. на Зам.Министъра на културата, В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
13 НАХД No 591/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Л.М. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 06.11.2009г., в законна сила от 06.01.2010г.
ПРИЗНАВА К.Л.М. с ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен от наказателна отговорност за ВИНОВЕН В това, че: на неустановена дата в края на месец май 2009г. в с. Паницово, общ. Несебър в частен дом осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, самоделно и целенасочено посредством нестандартна допълнителна връзка от двужилен проводник със сечение 2,5кв.мм, включена паралелно към двата входящи порцеланови изолатори на рекордомана от външната ел.разпределителна мрежа 220В към вътрешната ел.инсталация на дома си, с което изолирал монтирания от "ЕВН-България" АД Ел. Разпределително дружество електромер, като потребявал ел.енергия без тя да се измерва, отчита и заплаща- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 700 /седемстотин/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

К.Л.М.
Мотиви от 06.11.2009г.
 
14 НОХД No 12/2010, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 06.01.2010г., в законна сила от 06.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия С.М.С. със снета по делото самоличност и адв. А.Ж. *** защитник на подсъдимия С., съгласно което: С.М.С. - роден на *** ***, живущ ***, , българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, животновъд, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2009 година около 07.30 ч. в местността "Казанлъшка ряка", в землището на с.Оризаре, община Несебър, държал без правно основание ловна пушка "ИЖ", надцевка, калибър 12, с фабр. № КЕ 5287 с три броя ловни патрони, докато е била иззета от ловна стража на ДДС Несебър, поради което и на основание чл. 339, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4/четири/ месеца.
ОТЛАГА на осн. чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3/три / години.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 12/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

С.М.С.
 
15 НАХД No 361/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-НЕСЕБЪР В.Г.Н. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 07.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 361/09Г. по описа на
НРС.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-
дневен срок от съобщението.

В.Г.Н.
Мотиви от 18.12.2009г.
 
16 НОХД No 17/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Е.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 17/2010г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и адв.П.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимия А.Е.С. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.Е.С. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2009г. и на 10.05.2009г., при условията на продължавано престъпление, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил "Ивеко" с ДК№***** без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем/ месеца с периодичност три пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/месеца.
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа в рамките на една календарна година.
ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Е.С. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


А.Е.С.
 
17 НАХД No 423/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Д.В. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 08.01.2010г.
ПРИЗНАВА С.Д.В. ***, ЕГН ********** - род. на ***г***, постоянен адрес,***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН В това, че: на 22.05.09год. около 14.30ч. в гр.Обзор, общ.Несебър по ул."Пръвомайска управлявал МПС - л.а. марка "Сузуки Самурай", с ДК№ *****, собственост на "Б." ООД - гр.О. в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №1612/28.05.08год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДв.П - Престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 700 /седемстотин/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

С.Д.В.
Мотиви от 15.12.2009г.
 
18 НОХД No 23/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.П.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 23/2010 г. по описа на РС-Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.П.В. със защитник адв. Ж.Г. от ВАК споразумение, съгласно което А.П.В., роден на *** *** Търново, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи ел. техник във "П.." ДЗЗД с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.10.2009 г. около 22.10 часа на ІІІ-то класен път № 9061, 34-ти км. на кръстовището на с. Горица в посока с. Гюльовци, общ. Несебър управлявал МПС - л.а. "Пежо Партнер" с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,31 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК А.П.В. от право да управлява МПС за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което А.П.В. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 29.10.2009 г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК А.П.В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка *** (тридесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ОТМЕНЯ взетата спрямо А.П.В. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


А.П.В.
 
19 НОХД No 809/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР З.Т.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 12.01.2010г., в законна сила от 12.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 809/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Паскалев от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия З.Т.С. с посочена по-горе самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА З.Т.С. - род. на ***г***, понастоящем в Затвора - гр.София, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.08год. около 05.00ч. в гр.Свети влас, община Несебър от рецепцията на х-л "Цезар палас", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - разбиване на капака на кутия от плексиглас с надпис "TIP BOX" отнел чужди движими вещи - сумата от 558, 13лв. /петстотин петдесет и осев и тринадесет/лв., 2щатски долара, равняващи се на 2,75 /два и седемдесет и пет/лв. и 20евро, равняващи се на 39,12 /тридесет и девет и дванадесет/лв. или вещи на обща стойност от 600 /шестстотин/лв. от владението на Х.Г.Г. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б."б", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 1 година и 6 месеца, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвора.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК З.Т.С. с посочена по горе самоличност да заплати по сметка ***-Несебър направените в хода на досъдебното и съдебно производство разноски общо в размер на 18.50 /осемнадесет лева и петдесет стотинки/ лева.
Предвид одобряването на постигнатото споразумение и на основание чл.24, ал.3 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 809/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия С. и като намери, че не са отпаднали основанията за същата,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо З.Т.С. мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Предвид присъствието в днешно съдебно заседание на пострадалата Х.Г., съдът й съобщава за правото й по чл.382, ал.10 от НПК да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.
НАСРОЧВА производство по чл.25 от НК за определяне на общо наказание в размера на най тежкото такова по наложените на осъденото лице наказания с влезли всила присъди за 24.02.2010г. от 14.00 часа, за които дата и час РП- Несебър и защитника на подсъдимия- адв.Паскал Паскалев от АК-Бургас да се считат за редовно уведомени. Да се призове осъденото лице чрез началника на Затвора- гр.София.
Да се изискат заверени преписи на всички бюлетини за съдимост на осъденото лице от РС-София.
Да се изиска справка от Главна дирекция "ИН"- гр.София относно периода по всички изтърпяни до настоящия момент присъди на осъденото лице, както и периодите на взетите по отношение на същия мерки за неотклонение "Задържане под стража".
Да се изиска актуална справка за съдимост два дни преди датата на заседанието.


З.Т.С.
 
20 НОХД No 826/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.С.Т. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 12.01.2010г., в законна сила от 12.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 826/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Димитър Батаков от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия С.С.Т. с посочена по-горе самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.С.Т., роден на ***г*** Чифлик, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, строител, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2009г. около 15.40 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър пред казино клуб "Лас Вегас" управлявал МПС - л.а. "Форд Мондео" с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2,13 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
" задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност - два пъти седмично
" задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
" безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година
ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.С.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 09.10.2009г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.С.Т. със снета по-горе самоличост да заплати направените по делото разноски общо в размер на 40 /четиридесет/ лева.
Предвид одобряването на постигнатото споразумение и на основание чл.24, ал.3 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 826/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

С.С.Т.
 
21 НОХД No 850/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.И.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 12.01.2010г., в законна сила от 12.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 850/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Камен Господинов - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Паскал Паскалев от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия Р.И.А. с посочена по-горе самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Р.И.А.- роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан-реабилитиран, строител, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2009 год. около 01.20 часа в к.к. "Слънчев бряг" - главна алея, в близост до бензиностанция "Петрол" е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Форд Мондео" с рег. №*****с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,71 /едно цяло и седемдесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание за срок от 3 години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия А. от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимия е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 14.10.2009г.
Предвид одобряването на постигнатото споразумение и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 850/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Р.И.А.
 
22 Гражданско дело No 1475/2008, I състав Развод и недейств. на брака Ч.М.Ч. Т.А.Т.Ч. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 30.12.2009г., в законна сила от 13.01.2010г.
Прекратява производството по гр.д. № 475/2008г. на осн. чл.129, ал.3 от ГПК. Връща исковата молба.
 
23 Гражданско дело No 338/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.М.А. В.Т.Г.,
Ф.В.Г.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 07.12.2009г., в законна сила от 14.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.М.А., ЕГН ********** *** против В.Т.Г., ЕГН ********** и Ф.В.Г., ЕГН**********,***16 иск с правно основание чл. 45 ЗЗД за осъждане на ответниците да му заплатят солидарно сумата от 2000лв, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, ведно със законната лихва от завеждането на делото до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН ********** *** да заплати на В.Т.Г., ЕГН ********** ***16 сума в размер на 400лв., представляващи съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му. 
24 НОХД No 558/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д.,
К.Г.К.,
Г.С.Р.,
С.К.Б.,
Б.М.Р.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 29.12.2009г., в законна сила от 14.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. НИКОЛИНКОВ Д., роден на ***г***, ромски произход, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.01.2008г. до 27.01.2008г., в гр. Несебър, поделение 32890 Е складов район-Несебър към база Атия на ВП 26420-Бургас, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор и в съучастие със С.К.Б., ЕГН **********, Г.С.Р., ЕГН **********, Кръстьо Г.К., ЕГН **********, и Б.М.Р., ЕГН **********, като съизвършител, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - срязване на кльоновото съоръжение в северозатадната му част, разбиване на катинарите на входни врати на складови помещения №16, №18 и №8, и разбиване на преграда към складово помещение № 13, отнел чужди движими вещи, както следва: 54бр. резачи за изделие 340 на стойност 48,60 лв., 61 бр. тежести за изделие 350 - 1бкг. на стойност 18,30 лв., 2бр. ключ К-9 за изделие 350 на стойност 2,00 лв, 2бр. ключ 22x27 за изделие 350 на стойност 2,60 лв., 2 бр. свая за изделие 350 на стойност 0,12 лв., 2 бр. отвертка Б 150x0,5 за изделие 350 на стойност 2,00лв., 257 бр. въртели за изделие 360 на стойност 46,26, 32 бр. прибор обозначител за изд. 360 на стойност 7,68 лв., 76 бр. прибор резач за изделие 360 на стойност 45,60лв., 12 бр. тежести за изделие 380 - 32кг. на стойност 152,20лв., 17 бр. тежести за изделие 380 - 16кг. на стойност 81,60 лв., 5 бр. глагол гак за изделие 340 на стойност 1,80 лв., 60 бр. скоби съединителни за изделие 370 на стойност 1,80лв., 16 бр. гофрина ламарина за хале на стойност 80лв., 1бр. буксир допълнителен за изделие 420 на стойност 18,50лв., 2 бр. буй - ОВ - 140 за изделие 427 на стойност 30,00лв., 1 бр. удълбочител за изделие 427 на стойност 3,00лв., 1 бр. шпрюит за удълбочител за изделие 427 на стойност 0,45 лв., 7бр. ЕМУ -25 АЗ пета категория на стойност 350.00лв., 4 бр. МИ - 42 Т пета категория на стойност 160.00 лв., 4 бр. обтяжка 4.5м. дясна опл. за изделие 427 на стойност 2,08 лв., 3бр. обтяжка 4.5м. лява опл. за изделие 427 на стойност 1,56лв., 9бр. обтяжки 15 м л. отд за изделие 483 на стойност 15,57лв., 9бр. обтяжки 20 м л.отд за изделие 483 на стойност 20,70лв., 3 бр. обтяжки 30 м опл за изделие 483 на стойност 10.35лв., 2 бр. обтяжки 40 м опл за изделие 483 на стойност 9,20лв., 9бр. обтяжки 15 м д.опл за изделие 483 на стойност 15,57лв., 9бр. обтяжки 20 м д-опл за изделие 483 на стойност 20,70лв., 3 бр. обтяжки 30 м д.опл за изделие 483 на стойност 10,35лв. на стойност 10.35лв., 2 бр. обтяжки 40 м д.опл за изделие 483 на стойност 9,20лв., 25 бр. обтяжки20М д-6.7 за изделие 483 на стойност 57,50лв., 7 бр. обтяжки леви 5м за изделие 3 10 на стойност 1,82лв., 27бр. обтяжки леви 1 Ом за изделие 3 10 на стойност 14,31лв., 8 бр. обтяжки леви 25м за изделие 3 10 на стойност 10,56лв., 8 бр. обтяжки леви 25м за изделие 3 10 на стойност 2,08лв., 27бр. обтяжки десни 10м за изделие 3 10 на стойност 14,31лв., 10бр. обтяжки десни 25м за изделие 3 10 на стойност 13,20лв., 12. бр. ключ 14 мм за изделие 370 немски на стойност 6,00лв., 12 бр. ключ за гривната за изделие 370 немски на стойност 1,80лв., 12 бр. ключ за глобуса за изделие 370 немски на стойност 2,52лв., 12 бр. ключ цапфен за изделие 370 немски на стойност 2,40лв., 12 бр. ключ глух двустранен за изд.370 немски на стойност 12,00лв., 12бр. сандъци за изделие 370 немски на стойност 72,00лв., 500кг. метални отпадъци на стойност 150,00лв., 345 метра контролен кабел 13x10 на стойност 1597,35лв., 509 метра кабел КШНМ2х6 на стойност 1012,91 лв., 378 метра кабел ИРШМ 2x2,5 на стойност 355,32лв., 367 метра кабел КНМ 85 2x6 на стойност 1734,00лв., 478 метра кабел ШНОНУ 2x6 на стойност 800,40лв., 200 метра стоманена проволка д-7,5 пета на стойност 12,00лв., 4 чифта полеви обувки тип "Кубинки" на стойност 120,00лв., 2 бр. чук шлосерски ИСБ -92 на стойност 2,00лв., 1 бр. пила полукръгла на стойност 0,80 лв., 4 бр. ключ за гъбовидни стебла на стойност 0,60 лв., 1 бр. ключ гаечен 22-27 на стойност 1,40лв., 1 бр. ключ гаечен 32-36 на стойност 1,60 лв., 4 бр. ключ спец. 105см на стойност 2,00лв., 4 бр. ключ специален на стойност 0,80 лв., 12 бр. ключ торцеви на стойност 12,00лв., 4 бр. ключ монтажен на стойност 0,80 лв., 4 бр. ключ специален на стойност 0,40 лв., 2 бр. ключ дъгообразен на стойност 0,30 лв., 4 бр. ключ_дъгообразен на стойност 1,20 лв., 1 бр. ключ с пъпка на стойност 0,20 лв., 4 бр. такаламит на стойност 8,00лв., 4 бр. ключ за РГМ-6 на стойност 1,00лв., 1 бр. пила полукръгла на стойност 0,80 лв., 4 бр. шаблон на стойност 0,40 лв., 5 бр. метална херм. кутия на стойност 4,00 лв., 1 бр. упор на стойност 0,60 лв., 1 бр. ключ гаечен 155мм на стойност 0,40 лв., 1 бр. ключ специален на стойност 0,40 лв., 1 бр. ключ торцеви на стойност 0,80 лв., 8бр. ключ торцеви на стойност 3,20 лв., 2 бр. ключ за фрез гайка на стойност 1,00 лв., 2 бр. тирбушон на стойност 0,20 лв., 2 бр. кука с планка на стойност 0,40 лв., 1 бр. ключ гаечен на стойност 0,80 лв., 2 бр. наставка на стойност 0,20 лв., 2 бр. шаблон на стойност 0,20 лв., 4 бр. гъбовидни стебла на стойност 1,20лв., 4 бр. разрядник на стойност 0,80 лв., 1 бр. под за метално укритие на стойност 30,00лв., 2 бр. полукръг голям за метално укритие на стойност 30.00лв., 4 бр. полукръг малък за метално укритие на стойност 40,00 лв., 2 бр. врата за метално укритие на стойност 18,00лв. и 14 бр. дъги за метално укритие на стойност 560,00лв., всичко вещи на обща стойност 7886,77 лв. собственост на Министерство на отбраната, от владението и без съгласието на МОЛ С.Ц.И., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.58а, вр. с чл.55, ал.1 т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42, ал.1 вр. с ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
-Задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.К., роден на ***г***, ромски произход, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.01.2008г. до 27.01.2008г., в гр. Несебър, поделение 32890 Е складов район-Несебър към база Атия на ВП 26420-Бургас, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, след предварителен сговор и в съучастие със С.К.Б., ЕГН **********, Г.С.Р., ЕГН **********, И.Н.Д., ЕГН **********, и Б.М.Р., ЕГН **********, като съизвършител, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - срязване на кльоновото съоръжение в северозатадната му част, разбиване на катинарите на входни врати на складови помещения №16, №18 и №8, и разбиване на преграда към складово помещение № 13, отнел чужди движими вещи, както следва: 54бр. резачи за изделие 340 на стойност 48,60 лв., 61 бр. тежести за изделие 350 - 1бкг. на стойност 18,30 лв., 2бр. ключ К-9 за изделие 350 на стойност 2,00 лв, 2бр. ключ 22x27 за изделие 350 на стойност 2,60 лв., 2 бр. свая за изделие 350 на стойност 0,12 лв., 2 бр. отвертка Б 150x0,5 за изделие 350 на стойност 2,00лв., 257 бр. въртели за изделие 360 на ст
И.Н.Д.
К.Г.К.
Г.С.Р.
С.К.Б.
Б.М.Р.
Мотиви от 08.02.2010г.
 
25 НОХД No 26/2010, VI състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.К.К.,
Д.Н.А.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.01.2010г., в законна сила от 14.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 26/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия С.К.К. и неговия защитник адв. Т.Н. ***, съгласно което:
Обвиняемият С.К.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2008г. в курортен комплекс "Слънчев бряг - запад", общ. Несебър, на паркинг пред строителен обект, находящ се до хотел "Здравец", в съучастие с Д.Н.А. ***, при условията на повторност, е направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство- лек автомобил марка "Фолксваген Транспортер", с ДК№ ***** от владението на "*******- гр.Бургас, представлявано от управителя Г. И. М., без неговото съгласие, с намерение да го ползва, от който е последвала повреда на превозното средство- повредено заключващо устройство на предна дясна врата и на контактния ключ, като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини- поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.2, предл. последно, вр. с чл.20, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 10 (десет) месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.41, ал.6 от НК, във вр. с чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим на изтърпяване на така наложеното наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което обвиняемия С.К.К. е бил задържан, считано от 08.09.2009 г.
ЛИШАВА на основание чл.346, ал.4, вр. с ал.2, т.1, предл. първо и т.2, предл. последно, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия С.К.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 (десет) месеца.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 26/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Д.Н.А. и неговия защитник адв. С.К. ***, съгласно което:
Обвиняемият Д.Н.А., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, общ работник в ЕТ "В.", осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2008г. в курортен комплекс "Слънчев бряг - запад", общ.Несебър, на паркинг пред строителен обект, находящ се до хотел "Здравец", в съучастие със С.К. ***, при условията на повторност, е направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство- лек автомобил марка "Фолксваген Транспортер", с ДК№ **** от владението на "С." ООД- гр.*, представлявано от управителя Г. И. М., без неговото съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство- повредено заключващо устройство на предна дясна врата и на контактния ключ, като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини- поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, предл. първо и т.2, предл. последно, вр. с чл.20, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 9 /девет/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.41, ал.6 от НК, във вр. с чл. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим на изтърпяване на така наложеното наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което обвиняемия Д.Н.А. е бил задържан, считано от 23.09.2009 г.
ЛИШАВА на основание чл.346, ал.4, вр. с ал.2, т.1, предл. първо и т.2, предл. последно, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Д.Н.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 (единадесет) месеца.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б."а" от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото както следва: 1брой сгъваем нож с надпис "Smith&Wesson BULLS EYE" и 1 брой гаечен ключ, тип лула, размер 10/11, марка "Tap master", иззети от обвиняемия С.К.К. при обиск и изземване, извършени на 08.09.09год. и 1 брой метална заготовка /къртач/, намерена и иззета от стартиращия механизъм на двигателя на л.а. марка "Фолксваген Транспортер", с ДК№ А 21 69 КМ при оглед на местопроизшествието, извършен на 08.09.2009 год.
Вещественото доказателство мобилен телефон марка "Нокиа" със сребрист панел, ИМЕИ 353767000133378, със СИМ карта на мобилен оператор "Глобул", да се върне на лицето, от което е иззет при извършения на 08.09.2009год. обиск- Николай Николаев Матеев.
Веществените доказателства мобилен телефон марка "Нокиа" с оранжев панел, ИМЕИ 352040026153866, със СИМ карта на мобилен оператор "Вивател" и връзка с два 2 броя ключове с надпис "keyline", единият от които тип "пеперуда", иззети при обиск и изземване на 08.09.2009год., да се върнат на обвиняемия С.К.К..
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемите С.К.К. и Д.Н.А., с посочени по-горе самоличности да заплатят в полза на държавата сумата от 180 (сто и осемдесет) лв., представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 26/2010г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

С.К.К.
Д.Н.А.
 
26 НОХД No 31/2010, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.Й.Б. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 14.01.2010г., в законна сила от 14.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 31/2010 г. между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Б.Й.Б. със снета по делото самоличност и адв. Галя К. *** защитник на подсъдимия Б., съгласно което:
ПРИЗНАВА Б.Й.Б. - роден на ***г***, живущ ***, к-с"Стария възел", общ."Кокиче", №1, ап.203, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2009год. около 11.00ч. по Главен път І-9 /Бургас - Варна/ на 200км. - на кръстовището до р-т "В. с." в к.к."С. б." управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "ВАЗ 2107", с ДК№ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 3.00 на хиляда установено по надлежния ред, с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр.№0325 поради което и на основание основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 1/една/година, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 ч. за срок от 1 /една/ календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Б. от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК се времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Б. е било отнето по административен ред, считано от 20.09.2009 год.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 31/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Б.Й.Б.
 
27 НОХД No 36/2010, VIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Д.Т.,
П.С.Т.,
В.И.Ф.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 15.01.2010г., в законна сила от 15.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатите споразумения по НОХД №36/2010г. между Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимите В.Д.Т., В.И.Ф. и П.С.Т. със снети по делото самоличности и адв. З.К. *** защитник на подсъдимите Т., Ф. и Т., съгласно което:
ПРИЗНАВА В.Д.Т. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, със средно образование, работи в "Хенд" ЕООД Варна - барман, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 21.12.2008год., в с.Равда общ.Несебър, от хотелски комплекс "Е.", в съучастие като съизвършител с В.И.Ф. и П.С.Т., чрез използване на МПС - л.а. "Форд" с ДК№ *****, собственост на Д. А. Т. с ЕГН:**********, отнел чужди движими вещи 26 бр. бутилки с алкохол, както следва: 6 бр. бутилки от 1 л водка марка "Смирноф" на стойност 186.00лв., 2 бр. бутилки от 700 мл. водка марка "Смирноф" на стойност 52.00лв., 1 бр. бутилка ракия марка "Унгарска крушова ракия" на стойност 14.00лв., 4 бр. бутилки от 500 мл. ракия "Бургас 63" на стойност 53.00лв., 1Бр. бутилка шампанско "Миланезе" на стойност 12.00лв., 1бр. бутилка 750мл. вино "Мерло от Хърсово" на стойност 13.50лв., 11бр. бутилки вино от 750мл. "Черга 2006" на стойност 192.50лв. от владението и собствеността на "ДСК Гаранция" ЕАД, представлявана от Иван Костадинов Георгиев с ЕГН:********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 523лв. като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са върнати на собственика им, поради което и на основание чл.197,т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 вр. с чл.194, ал..1,вр.с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2 б."Б" го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1,2, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК със следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/шест/ месеца,с периодичност два пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца
ПРИЗНАВА В.И.Ф. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с висше образование, работи в "Х." ЕООД В.- отговорник търговска зала, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на на 21.12.2008год., в с.Равда общ.Несебър, от хотелски комплекс "Е.", в съучастие като съизвършител с В.И.Ф. и П.С.Т., чрез използване на МПС - л.а. "Форд" с ДК№ ****, собственост на Димитър Александров Т. с ЕГН:**********, отнел чужди движими вещи 26 бр. бутилки с алкохол, както следва: 6 бр. бутилки от 1 л водка марка "Смирноф" на стойност 186.00лв., 2 бр. бутилки от 700 мл. водка марка "Смирноф" на стойност 52.00лв., 1 бр. бутилка ракия марка "Унгарска крушова ракия" на стойност 14.00лв., 4 бр. бутилки от 500 мл. ракия "Бургас 63" на стойност 53.00лв., 1Бр. бутилка шампанско "Миланезе" на стойност 12.00лв., 1бр. бутилка 750мл. вино "Мерло от Хърсово" на стойност 13.50лв., 11бр. бутилки вино от 750мл. "Черга 2006" на стойност 192.50лв. от владението и собствеността на "****" ЕАД, представлявана от И.К. Г. с ЕГН:********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 523лв. като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са върнати на собственика им, поради което и на основание чл.197,т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 вр. с чл.194, ал..1,вр.с чл.20, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/шест/ месеца,с периодичност два пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 12(дванадесет) месеца.
ПРИЗНАВА П.С.Т. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, не осъждан, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН:**********.., за ВИНОВЕН в това, че на че на 21.12.2008год., в с.Равда общ.Несебър, от хотелски комплекс "Е., в съучастие като съизвършител с В.Д.Т. и В.И.Ф., чрез използване на МПС - л.а. "Форд" с ДК№ ***** собственост на Д. А. Т. с ЕГН:**********, отнел чужди движими вещи : 26бр. бутилки с алкохол, както следва 6бр. бутилки от 1 л водка марка "Смирноф" на стойност 186.00лв., 2бр. бутилки от 700мл. водка марка "Смирноф" на стойност 52.00лв., 1бр. бутилка ракия марка "Унгарска крушова ракия" на стойност 14.00лв., 4бр. бутилки от 500мл. ракия "Бургас 63" на стойност 53.00лв., 1Бр. бутилка шампанско "Миланезе" на стойност 12.00лв., 1бр. бутилка 750мл. вино "Мерло от Хърсово" на стойност 13.50лв., 11бр. бутилки вино от 750мл. "Черга 2006" на стойност 192.50лв. от владението и собствеността на "Д." ЕАД, представлявана от И. К. Г. в с ЕГН:********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 523лв. като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са върнати на собственика им, поради което и на основание чл.197,т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 вр. с чл.194, ал..1,вр.с чл.20, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/шест/ месеца,с периодичност два пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.Д.Т., В.И.Ф. и П.С.Т. да заплатят солидарно по сметка ***но-деловодни разноски за съдебно икономическа експертиза в размер на 35,00 /тридесет и пет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 36/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

В.Д.Т.
П.С.Т.
В.И.Ф.
 
28 Гражданско дело No 871/2009, V състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 18.01.2010г.
НАСТАНЯВА И. И. И. родена на ***г***, с ЕГН **********, за отглеждане в специализирана институция - Дом за медико-социални грижи за деца - гр.Варна, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция "Социално подпомагане" - гр.Поморие.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
29 НАХД No 440/2009, II състав По ЗД по пътищата Д.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 04.12.2009г., в законна сила от 19.01.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3041 от 15.06.2009г. на началника на РПУ - Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на Д.К.К. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева за административно нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
30 НАХД No 40/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.К.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 09.06.2009г., в законна сила от 20.01.2010г.
ПРИЗНАВА М.К.М. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2007г., около 18.10 часа, в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, срещу хотел "Смолян", управлявал МПС - лек автомобил "Мерцедес 200Д" с ДК№ ....... в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 800 /осемстотин/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

М.К.М.
Мотиви от 30.06.2009г.
 
31 НАХД No 580/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Е.Р. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 20.01.2010г.
ПРИЗНАВА за виновен В.Е.Р. с ЕГН **********,***, В ТОВА, ЧЕ на 28.05.2009г., в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до дискотека "Лазур", без надлежно разрешително, дължал високорисково наркотично вещество амфетамин сол с тегло 0,247 /нула цуло двеста четиридесет и седем/ грама, със съдържание на основно вещество - 17 /седемнадесет/ тегловни процента, на стойност 7,41 лева /седем лева и четиридесет и една стотинки/, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "глоба" в размер на 700 /седемстотин/ лева.
ОСЪЖДА Владимиров Е.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 54 /петдесет и четири/ лева, представляващи направени по делото в хода на досъдебното производство.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

В.Е.Р.
Мотиви от 30.11.2009г.
 
32 НОХД No 791/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.З.Р. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 20.01.2010г., в законна сила от 20.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 791/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.З.Р. със защитник адв.Петя Чернаева споразумение, съгласно което Р.З.Р., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2009г., около 03.45 часа, в к.к.Слънчев бряг, на главната алея, в близост до хотел "Арда", е управлявал МПС - л.а. "Тойота Авенсис" с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,16 промила, установени по надлежния ред с химическа експертиза № 964/20.08.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, след като е осъден с влязло в сила на 12.06.07г. споразумение по н.о.х.д.№.130/07г., по описа на НРС, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал.3, т. и 3 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ година, при периодичност два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ година.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /ТРИСТА/ часа годишно за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал. 2, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Р.З.Р. от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият Радовир Р. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 19.08.2009 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Р.З.Р. със снета самоличност да заплати по сметка ***.00 /тридесет и пет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 791/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Р.З.Р.
 
33 НОХД No 49/2010, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.К.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 20.01.2010г., в законна сила от 20.01.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 49/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев - прокурор в РП-Несебър и адв. С.М. ***, служебен защитник на подсъдимия Х.К.Г. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.К.Г. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, със средно специално образование, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.09 г. в к.к."Слънчев бряг" присвоил чужди движими вещи: мобилен телефон марка "Моторола С140 - Мклас" ведно със СИМ карта на стойност 30лв., 100 бр.билети за автобус с единична стойност на всеки от тях 3,00лв. на обща стойност 300лв. и 100 литра дизелово гориво на стойност 177,00 лв. или общо движими вещи на стойност 507,00лв., собственост на "А. С. б. " АД с управител В. С. М., които е владеел и пазил, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 6/шест/месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 ч. за срок от 12/дванадесет/месеца.
ОСЪЖДА на основане чл.189, ал.3 от НПК Х.К.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.К.Г. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Х.К.Г.
 
34 Гражданско дело No 409/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Н.А.Р. А. Г. Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 12.01.2010г., в законна сила от 21.01.2010г.
Определение № 10/12.01.2010г. - Връща исковата исковата молба на Н. Р..Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от връчването. Определението да се приложи по делото и да се счита за редовно връчено но осн. чл.40. ал.2 ГПК.
 
35 НОХД No 471/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.М.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 21.01.2010г., в законна сила от 21.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 471/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Д.М.Д. и неговия защитник адв. Паскал Паскалев, съгласно което:
Подсъдимият Д.М.Д., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с адрес:*** се признава за ВИНОВЕН, в това че на 24.05.2009г., около 05.00 часа, в к.к.Слънчев брят, в близост до хотел "Диамант", в посока гр.Несебър, е управлявал л.а. "Ауди А4" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,04 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 507/01.06.09г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, след като е осъден с влязла в сила на 22.12.97г. присъда по н.о.х.д.№.407/97г., по описа на РС-Хасково, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. чл. 343б, ал. 2, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3/три/ години, при периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3/три/ години;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа годишно, за две поредни години.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.М.Д. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес

Д.М.Д.
 
36 Гражданско дело No 40/2009, VI състав Облигационни искове Д.ЕООД Е.ЕООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 26.01.2010г.
ОСЪЖДА "Е" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. *******, да заплати на Д. ЕООД със седалище и адрес на управление: с. **** № 8, представлявано от управителя И. Д. А, сумата от 4320.00 (четири хиляди триста и двадесет) лева, представляваща стойността на извършени от ищеца и незаплатени от ответното дружество транспортни услуги, описани във фактура № 334/30.04.2008 г., както и сумата от 505.83 лева (петстотин и пет лева и осемдесет и три ст.), представляваща мораторна лихва за периода 30.04.2008 г. - 30.01.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.01.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "Е." ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. *****, да заплати на Д." ЕООД със седалище и адрес на управление: ***** представлявано от управителя Иван Джендов Андонов, сумата от 5 100.00 (пет хиляди и сто) лева, представляваща стойността на извършени от ищеца и незаплатени от ответното дружество транспортни услуги, описани във фактура № 335/30.04.2008 г., както и сумата от 597.17 лева (петстотин деветдесет и седем лева и седемнадесет ст.), представляваща мораторна лихва за периода 30.04.2008 г. - 30.01.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано 30.01.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "Евробилд-4" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. "Хан Крум" № 11А, да заплати на ДИД-67" ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Подвис, общ. Сунгурларе, ул. "Каменец" № 8, представлявано от управителя Иван Джендов Андонов, сумата от 1440.00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева, представляваща стойността на извършени от ищеца и незаплатени от ответното дружество транспортни услуги, описани във фактура № 343/07.05.2008 г., както и сумата от 164.42 лева (сто шестдесет и четири лева и четиридесет и две ст.), представляваща мораторна лихва за периода 07.05.2008 г. - 30.01.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.01.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "Е." ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.****, да заплати на Д****" ЕООД със седалище и адрес на управление: с****, представлявано от управителя И. Д. А., сумата от 720.00 (седемстотин и двадесет) лева, представляваща стойността на извършени от ищеца и незаплатени от ответното дружество транспортни услуги, описани във фактура № 346/11.05.2008 г., както и сумата от 81.04 лева (осемдесет и един лева и четири ст.), представляваща мораторна лихва за периода 11.05.2008 г. - 30.01.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.01.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "Е*** със седалище и адрес на управление: гр. ****, да заплати на Д***" ЕООД със седалище и адрес на управление: ***** представлявано от управителя И. Д. А., сумата от 720.00 (седемстотин и двадесет) лева, представляваща стойността на извършени от ищеца и незаплатени от ответното дружество транспортни услуги, описани във фактура № 356/23.05.2008 г., както и сумата от 77.46 лева (седемдесет и седем лева и четиридесет и шест ст.), представляваща мораторна лихва за периода 23.05.2008 г. - 30.01.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.01.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "Е." със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Д***" ЕООД със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя И.Д. А., сумата от 2347.00 (две хиляди триста четиридесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
37 Гражданско дело No 637/2009, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М " Д. П." ЕООД А. С.К ООД Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 29.12.2009г., в законна сила от 26.01.2010г.
Определение № 706/29.12.2009г. - Прекратява производството по делото на осн. чл. 129, ал.3 от ГПК.
 
38 НОХД No 403/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Я.Х. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 06.11.2009г., в законна сила от 26.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Я.Х. - роден на ***г***, община *******, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан /реабилитиран/, строителен работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през м.декември 2008г. от частен имот, находящ се в местността "Сулуджана" в с.Кошарица, община Несебър, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка "Щаер" с ДК№****, собственост на А. С. от с.Кошарица, община Несебър отнел чужди движими вещи: дървено бунгало на стойност 92 лева от владението на Д.Ч.Д. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.58а,вр.чл.55,ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от четири месеца лишаване от свобода по отношение К.Я.Х. за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК К.Я.Х. със снета по делото самоличност да заплати по с/ка на Държавата сумата от 33лв./тридесет и три/лева, представляващи направените по делото съдебни разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или потестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - Бургас.

К.Я.Х.
Мотиви от 23.11.2009г.
 
39 НАХД No 806/2009, V състав Административни дела Д.В.Д. ЕТ Р.З БУРГАС,
Д.П.Н.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 26.01.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-931 от 11.09.2009г. на Директора на Р.-гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, на ЕТ "Д.-В.Д.", Булстат******, със седалище и адрес на управление - гр.*****, представляван от М. Р. Б., е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.16а, ал.1 от ЗХ във връзка с чл.22, ал.2 от Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
40 НОХД No 880/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.С.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 880/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Г. със защитник адв.Антон Желев споразумение, съгласно което Д.С.Г. - роден на *** ***, живущ ***, к.к.Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, ********, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2009 година в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър по главната алея до кръстовище "Магура" посока гр.Несебър управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген Голф"с ДК № *****, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок, след като е наказан за същото деяние по административен ред, наложено му с НП №694 от 28.03.2008г., влязло в сила на 06.11.2008 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК Д.С.Г. със снета поделото самоличност да заплати по сметка ***.00 /десет/ лева, представляваща направени по делото съдебно-деловодни разноски за свидетеля.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 880/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Д.С.Г.
 
41 Гражданско дело No 152/2009, VI състав Вещни искове К.И.Л.,
П.И.Д.,
Я.И.В.
О. С. З. И Г.- НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 28.01.2010г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № Ж 298 от 01.02.2000 г. и Решение № Ж 298 от 12.04.2000 г. на ПК- Несебър, постановени по преписка вх. № Ж 298/14.12.2998 г. на наследниците на Д.М., б.ж. на гр. Несебър.
ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие- гр.Несебър за произнасяне в законен състав.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
42 Гражданско дело No 254/2009, VII състав Облигационни искове Д.В.С. А.Ф.О.,
Д." ГР.ПОМОРИЕ
Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 15.12.2009г., в законна сила от 29.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА по спогодба на осн.чл.233 ГПК.
 
43 Гражданско дело No 256/2009, VI състав Други дела Т.Х.Т. Р.М.Й. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 29.01.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.М.Й. с ЕГН **********,***, че съществува вземането на Т.Х.Т. с ЕГН **********,***, по Заповед № 34/02.02.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 39/2009 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 1000 (хиляда) лева, представляваща задължение по договор за заем от 01.06.2008 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.01.2009 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 205.00 (двеста и пет) лева, представляваща разноски по делото.
ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Х.Т. с ЕГН **********,***, за установяване по отношение на Р.М.Й. с ЕГН **********,***, че съществува вземането по Заповед № 34/02.02.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 39/2009 г. по описа на РС- Несебър, за сумата от 80.00 (осемдесет) лева, представляваща лихва за забава за периода 01.06.2008 г. - 30.01.2009 г.
ОСЪЖДА Р.М.Й. с ЕГН **********,***, да заплати на Т.Х.Т. с ЕГН **********,***, сумата от 54.25 лева (петдесет и четири лева и двадесет и пет ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
44 Гражданско дело No 656/2009, VIII състав Облигационни искове В. ЕАД БУРГАС С.П.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 29.01.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника С.П.А. с ЕГН ********** ***, че съществува вземането на "В."ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - гр.****** представлявано от изпълнителния директор Г. Й.Т. с ЕГН **********, по Заповед № 354 от 09.07.2009г., издадена по ч.гр.д. № 428/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, като вземането е за сумата в размер на 503,62 лева /петстотин и три лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща стойността за доставена, отведена и пречистена вода за периода 20.03.2008г. - 19.05.2009г. за абоната на дружеството с абонатен номер 902077, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 08.07.2009г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА С.П.А. с ЕГН ********** *** да заплати на "В."ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - гр.*****, представлявано от изпълнителния директор Г. Й.Т. с ЕГН **********, сумата в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски, включая и юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
45 НОХД No 624/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Определение от 13.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на А.С.А. с ЕГН ********** по НОХД 2927/2003г. на РС-гр.Варна, НОХД № 1463/2003г. на РС-гр.Добрич, НОХД № 167/2003г. на РС-гр.Генерал Тошева, НОХД № 143/2003г. на РС-гр.Генерал Тошево, НОХД № 44/2002г. на РС-гр.Генерал Тошево и НОХД № 151/2005г. на РС-гр.Генерал Тошево, а именно - ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което А. следва да изтърпи общо - ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание - ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на А. по НОХД № 106/2003г. на РС-гр.Балчик наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяно изцяло от осъдения.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на А. по НОХД 1040/2007г. на РС-гр.Добрич, НОХД № 5850/2007г. на РС-гр.Варна, НОХД № 99/2007г. на РС-гр.Генерал Тошево, НОХД № 158/2007г. на РС-гр.Генерал Тошево и НОХД № 624/2009г. на РС-гр.Несебър, а именно - ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК определеното ОБЩО най-тежко наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което А. следва да изтърпи общо - ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така увеличеното общо наказание - ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА - ЕДНА ГОДИНА ПЕТ МЕСЕЦА И ДЕСЕТ ДНИ, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
ПРИСЪЕДИНИ ИЗЦЯЛО на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така увеличеното общо наказание три години и шест месеца лишаване от свобода, наложеното на осъдения по НОХД № 1040/2007г. на РС-гр.Добрич наказание по чл.206, ал.3 вр. чл.37, ал.1, т.6 и т.7 от НК - лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана със съставяне и боравене на документи, както и да упражнява професия или дейност, свързана с боравене на документи и стоково материални ценности за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане на присъдата в сила - 06.12.2007г.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което осъденият А. е бил задържан с мярка за неотклонение "Задържане под стража" по НОХД № 158/2007г. на РС-гр.Генерал Тошево, считано от 19.08.2007г. до 07.03.2008г.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.70, ал.7 от НК отложеното наказание ПЕТ МЕСЕЦА И ЕДИН ДЕН, за което А. е бил условно предсрочно освободен ЧНД № 2038/2006г. по описа на ОС-гр.Варна, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване, изтърпяно изцяло от осъдения.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

А.С.А.
 
46 НОХД No 771/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Е.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 771/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: РП- Несебър, подсъдимият Г.Е.Д. и неговият защитник адв. Антон Желев, което е в следния смисъл:
Подсъдимият Г.Е.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:
На 07.08.2009 г., около 04.30 ч., в к.к. "Слънчев бряг" на плажа срещу хотел "Европа", е отнел чужди движими вещи на обща стойност 73.73 лв. (седемдесет и три лева и седемдесет и три стотинки), а именно: дамска чанта на стойност 8.00 лв., два броя обици от жълт метал на стойност 10.00 лв., гравиран кръст от метал на стойност 10.00 лв., сребърен синджир с тегло 5.81 грама на стойност 17.43 лв. и сумата от 28.30 лв., от владението на М. К. от Украйна, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 150 (сто и петдесет) лева.
На 07.08.2009 г. в к.к. "Слънчев бряг" без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество- амфетамин, съдържащо се в пликче от полиетилен със съдържание на основно вещество 12% и тегло 0.42, грама (нула цяло и четиристотин двадесет и един грама) на стойност 12.63 лв. (дванадесет лева и шестдесет и три стотинки), като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "ГЛОБА" в размер на 300 (триста) лв.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание между така наложените на подсъдимия Г.Е.Д. наказания, в размер на най-тежкото от тях, а именно "ГЛОБА" в размер на 300 (триста) лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Е.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка ***.00 (шестдесет и шест) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 771/2009 г. по описа на РС- Несебър. Определението е окончателно.Г.Е.Д.
 
47 НОХД No 810/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.И.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 810/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: РП- Несебър, подсъдимия П.И.С. и неговия защитник адв. Адв. Антон Желев, в следния смисъл:
Подсъдимият П.И.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 26.09.2009 г. около 00.00 ч. в гр. Несебър, общ. Несебър по ул."Струма", е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Мини Купър" с ДК№******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, а именно 0.86 промила, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр. № 0325, след като е осъден за деяние по чл.343б от НК с влязла в сила на 26.02.2009г. присъда по НОХД №123/2009 г. на РС Търговище, поради което и на основание чл. 343 б, ал.2 вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5 вр. с ал.3 т.1 и 2 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10/десет/ месеца, при периодичност два пъти седмичн;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10/десет/ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 160 /сто и шестдесет/ часа за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което подсъдимият П.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 26.09.2009г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 810/2009 г. по описа на РС- Несебър. Определението е окончателно.

П.И.С.
 
48 НОХД No 36/2010, VIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Д.Т.,
П.С.Т.,
В.И.Ф.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на определение от 15.01.2010г., постановено по НОХД 36/2010г. по описа на НРС, в частта, с която на В.И.Ф.-ЕГН**********, е наложено наказание "ПРОБАЦИЯ" като включената в това наказание пробационна мярка "задължителна регистрация по настоящ адрес" по отношение на осъденото лице следва да се счита за наложена в размер на шест месеца.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
Определението беше обявено в 9.50 часа в присъствието на прокурора от РП-Несебър. Да се уведомят подсъдимите и адв.К. с определението на съда.

В.Д.Т.
П.С.Т.
В.И.Ф.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на определение от 15.01.2010г., постановено по НОХД 36/2010г. по описа на НРС, в частта, с която на В.И.Ф.-ЕГН**********, е наложено наказание "ПРОБАЦИЯ" като включената в това наказание пробационна мярка "задължителна регистрация по настоящ адрес" по отношение на осъденото лице следва да се счита за наложена в размер на шест месеца.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
Определението беше обявено в 9.50 часа в присъствието на прокурора от РП-Несебър. Да се уведомят подсъдимите и адв.К. с определението на съда.

 
49 НЧХД No 767/2009, I състав НЧХД К.М.К. Е.Д.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Определение от 19.01.2010г., в законна сила от 03.02.2010г.
Съдът, като взе предвид постигнатото между страните помирение на основание чл.24, ал.4, т.3 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД 767/2009г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бург

 
50 НОХД No 81/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Д.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 04.02.2010г., в законна сила от 04.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 81/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Анна Пантелеев - прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия С.Д.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.Д.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 06.12.2009г., около 22.45 часа, в к.к.Слънчев бряг, на главната алея до КПП "Арда", в посока гр.Свети Влас, е управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Голф" с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,14 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ месеца.
ОТЛАГА чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, С.Д.К. от право да управлява МПС за срок от 14/четиринадесет/ месеца.
ОСЪЖДА на основане чл.189, ал.3 от НПК С.Д.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 81/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Д.К. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С.Д.К.
 
51 НОХД No 82/2010, VI състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Л.Л. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 04.02.2010г., в законна сила от 04.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 82/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Д.Л.Л. и неговия защитник адв. С.К., съгласно което: Д.Л.Л., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода между 17.00 часа на 19.08.2009 г. и 04.00 часа на 20.08.09г., в с.Равда, ***** чрез използване на техническо средство- метална заготовка, отнел от владението на Д.А. Р. с ЕГН **********, товарен автомобил "Мерцедес Спринтер 212 Д КА", с рег.№ ****, без неговото съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в счупен преден ляв фар, побитости по преден капак и деформация на предна броня в лявата част, на стойност 371,80 лева, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, предл.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл. 195, ал.1, т.4, предл.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което обвиняемият е бил задържан, считано от 20.08.2009 г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60 от ЗИНЗС, първоначален "строг" режим на изтъпряване на наказанието лишаване от свобода, в затворническо общежитие от "закрит" тип.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б."а" от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото- метална заготовка шестограм.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.Л.Л. със снета по делото самоличност да заплати по сметка *** (шестдесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 82/2010 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


Д.Л.Л.
 
52 НОХД No 302/2009, VI състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Г.Ц. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 05.02.2010г., в законна сила от 05.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 302/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър, подсъдимият Х.Г.Ц. и неговия защитник адв.М.Ч., съгласно което Х.Г.Ц., с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, строителен работник, с адрес:***, се признава за ВИНОВЕН в това, че:
На 12.06.06год. за времето от 21.00ч. до 22.00ч. в гр.Свети Влас, общ.Несебър, до к-с "Мистрал 2", в съучастие като извършител с Ж.С. Г., противозаконно отнел чуждо МПС- л.а.марка "ВАЗ 2101", с ДК№ ********на стойност 380 лева от владението на В.К.С. ***, без неговото съгласие с намерение да го ползва, като деянието е извършено при условията на чл.195, ал.1, т.4 от НК, чрез използването на специален начин- свързване кабелите на контактния ключ, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.3, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На 12.06.06год. за времето от 21.00ч. до 22.00ч. в гр.Свети влас, общ.Несебър, до к-с "Мистрал 2" от л.а.марка "ВАЗ 2101", с ДК№ ******, е отнел чужди движими вещи, както следва: блуза с дълъг ръкав на стойност 15лв., тъмно сини дънкови панталони на стойност 15лв., чифт маратонки марка "Ранърс" на стойност 25лв. и кожен портфейл на стойност 5лв. или всичко вещи на обща стойност 60лв., от владението на А.Р.Р. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б."б", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Х.Г.Ц. общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.41, ал.6 от НК, вр. чл.61, т.2, вр. чл.60 от ЗИНЗС, първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното най-тежко наказание, в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.
ОСЪЖДА на основание чл.198 ал.3 от НПК подсъдимия Х.Г.Ц. да заплати в полза на Държавата сумата от 71,50 лева (седемдесет и един лева и петдесет стотинки), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 302/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


Х.Г.Ц.
 
53 НОХД No 91/2010, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Х.А. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 09.02.2010г., в законна сила от 09.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 91/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Ж. - защитник на обвиняемия, и обвиняемия М.Х.А., съгласно което
ПРИЗНАВА обвиняемият М.Х.А. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***0, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, не осъждан, работи на частно като дървар, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 30.12.2009 г. около 22.45 часа в с. Равда, община Несебър, центъра по посока на главен път Варна - Бургас, управлявала моторно превозно средство: лек автомобил марка "Фолксваген Голф"с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2, а именно 1,21 / едно цяло и двадесет и една стотни на хиляда/, установено по надлежния ред, с техническо средство - алкотест "Дрегер 7410+", с фабр. №0106, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание за срок от 3/три/ години.
ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Х.А. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване в 7-деневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

М.Х.А.
 
54 НОХД No 92/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Д.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 09.02.2010г., в законна сила от 09.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв.П.П. ***, назначена за служебен защитник на подсъдимия Д. и подсъдимия П.Д.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
П.Д.Д. - роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, моряк в "Ч.Р." ООД, с адрес:***, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2010г., около 00.15 часа, в гр.Несебър, на ул. "Струма, до супермаркет "Черно море", е управлявал МПС - л.а. "Рено 19" с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,25 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0106, поради което и на основание 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК П.Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което П.Д.Д. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 01.02.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 92/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


П.Д.Д.
 
55 НАХД No 161/2009, VII състав По ЗД по пътищата И.К.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 12.02.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 4387/2007г. на началника на РПУ Несебър.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.


 
56 НАХД No 328/2009, II състав По ЗД по пътищата Т.В.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 12.02.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2148/08.05.2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на Т.В.С. с ЕГН - ********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300лв./триста/лева и един месеца лишаване от право да управлява МПС.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
57 НАХД No 332/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.В.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 12.10.2009г., в законна сила от 12.02.2010г.
ПРИЗНАВА И.В.Д. с ЕГН - ********** ***, българин, български гражданин, основно образование, женен неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2007г. в района на с.Оризаре, общ.Несебър е намерил чужда движима вещ - мобилен телефон марка "Нокиа" модел N 70 S/N" на стойност 516лв., собственост на И.О. Х. от с.***** и в продължение на една седмица не е съобщил за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил - престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 300 /триста/ лева.
ОСЪЖДА И.В.Д. със снета по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 30лв. /тридесет/лева, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- Бургас.

И.В.Д.
Мотиви от 16.10.2009г.
 
58 НОХД No 885/2009, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.О.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 12.02.2010г., в законна сила от 12.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 885/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: РП- Несебър, подсъдимият В.О.К. и неговият защитник адв. Петя Чернаева, споразумение съгласно което:
ПРИЗНАВА В.О.К. - роден на ***г***, Украйна, живущ ***, украинец, украински гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2009 г. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, без надлежно разрежително държал високорисково наркотично вещество - коноп с нетно тегло 1,415 гр., със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,14 тегловни процента, на стойност 8,49 лв., като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал. 3,предл. второ, т.1, предл. Първо, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 800/осемстотин/ лв., в полза на държавата.
ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл. 354а, ал. 6 от НК веществените доказателства по делото - 8 бр. опаковки от цигари (празни), които да бъдат унищожени след влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.О.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка ***.00 (четиридесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3, от НПК наказателното производство по НОХД №885/2009 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.

В.О.К.
 
59 НОХД No 869/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Ж.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 16.02.2010г., в законна сила от 16.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 869/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно: Подсъдимият А.Ж.В., със защитник адв.З.К. и прокурор Севдалина Станева, което е в следния смисъл:
Подсъдимият А.Ж.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***/, с настоящ адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 31.05.2009г. около 03.00 часа в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър в близост до хотел "Арда" и на 07.06.2009г. около 02.20ч. в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър в близост до хотел "Ащън", е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Рено Шамад", с рег. №*****, съответно л.а. "Фолксваген Голф", с рег. № ******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с НП № 5884/04.04.2008г. на Началника на група в сектор ПП - КАТ при ОД на МВР - Бургас, влязло в сила на 15.08.2008г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година година
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Ж.В. да заплати по сметка *** (двадесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 869/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Ж.В. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

А.Ж.В.
 
60 НОХД No 44/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.И.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 16.02.2010г., в законна сила от 16.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 44/2010г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимият Х.И.П., със защитник адв.Петя Чернаева и прокурор Севдалина Станева, което е в следния смисъл:
Подсъдимият Х.И.П., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес:*** българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, военен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 03.11.2009г. около 23.00 часа на път ІV 90611, на разклона за с. Приселци, общ. Несебър управлявал моторно превозно средство- л.а."Фолксваген Голф" с ДК№ ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наложеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия Х.И.П. от право да управлява МПС" за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият П. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 03.11.2009г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.И.П. да заплати по сметка *** (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 44/2010г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Х.И.П. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.


Х.И.П.
 
61 НОХД No 856/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Н.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 17.02.2010г., в законна сила от 17.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 856/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - И.Ф. Адм. Ръководител - Районен прокурор на Районна прокуратура град Несебър и адв.И. Е. от АК-гр.София, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия П.П. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА П.Н.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, управител на фирма, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2009г. около 06.00 часа, в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър, по главната алея, в близост до КПП "Магура" управлявал МПС - л.а."Ауди С8" с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 0,92 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден по НОХД № 12931/2007г. по описа на РС- гр.София с влязло в сила на 18.02.2008г. споразумение за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" и ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност три пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.Н.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние П.П. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 27.07.2009г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 856/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


П.Н.П.
 
62 НОХД No 103/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР З.А.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 17.02.2010г., в законна сила от 17.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 103/2010 г. по описа на РС-Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият З.А.А. със служебно назначен защитник адв. П.Ч. от БАК споразумение, съгласно което З.А.А. - роден *** *** с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, живущ ***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2009 год., в к.к. "Сл.бряг" общ.Несебър, от хотел "Балкна", през незаключена балконска врата от стая №125 отнел чужди движими вещи преносим компютър марка "Пакард Бел", модел ALP AJAX MX 65-31 на стойност 1040.00лв. и мобилен телефон "Самсунг", модел Е250 на стойност 156.00лв., като общата стойност на отнетите вещи е 1196.00лв. /хиляда сто деветдесет и шест лв./ от владението на С. М.М. от гр.Айтос без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и извършено при условията на повторност, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 5 /пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК З.А.А. със снета по делото самоличност да заплати по сметка *** (тридесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ОТМЕНЯ взетата спрямо З. АТАНАСАОВ А. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас

З.А.А.
 
63 НАХД No 597/2009, I състав По ЗД по пътищата Т.И.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 25.01.2010г., в законна сила от 19.02.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4370/09 от 10.08.2009г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на Т.И.Й. с ЕГН ********** *** за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, му е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 /сто / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните


 
64 НОХД No 29/2010, V състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.П.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 19.02.2010г., в законна сила от 19.02.2010г.
ПРИЗНАВА Г.П.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ж.к"Хиподрума" бл. 102, ет. 2, ап. 6, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2009г., около 07.30ч. на тротоара пред хотел "Сол Несебър Бей", находящ се между с. Равда и гр. Несебър причинил чрез нанесени удари с крака и юмрук в долната челюст, което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето на С.Г.Г., поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл 42а, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на ."ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти месечно.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една календарна година.
Осъжда на основание чл. 189 ал. 3 от НПК Г.П.Г. да заплати по сметка *** /четиридесет/ лв. представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

Г.П.Г.
 
65 НОХД No 111/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Л.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 19.02.2010г., в законна сила от 19.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 111/2010 година по описа на РС-гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.Д.П. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия К.Л.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.Л.М. - роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
За периода м.май - м.юни 2009г., в гр.Обзор, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС - л.а. "Фолксваген Голф 2" с рег. № А *****, собственост на А. А. Д. с ЕГН **********, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 052.00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
- през м.май 2009г., в местността "Южен плаж", апартаментен комплекс "Й. Б.", в качеството си на длъжностно лице - охранител при "С. С.и" АД, филиал О., възползвайки се от служебното си положение, отнел от владението и без съгласието на "Б.с. и.т." АД, представлявано от Г.П.Т. с ЕГН **********, *бр. метални четиристенни профили с размер 4х4см. и дължина 1,50м., на обща стойност 20.00 лева, 2бр. осветителни тела "Декенанбау", на обща стойност 24.00 лева, 1бр. метално рекламно табло с дължина 1,80м. на стойност 128.00 лева, и 1бр. тоалетно фазерно шкафче за баня с 2бр. огледала с размери 80х50х25 на стойност 236.00 лева, всички вещи на обща стойност 408.00 лева, собственост на "Б. сий и. т." АД, представлявано от Г. П. Т. с ЕГН **********;*** 2009г., в местността "Южен плаж", строителен обект "Б.", отнел от владението и без съгласието на "Б." ООД, представлявано от Управителя П. Н. К. с ЕГН **********, **бр. метални тръби за скеле на обща стойност 414.00 лева, 7бр. телескопични подпори тип "Хюнебег" на обща стойност 224.00 лева, и 1бр. електрически удължител на стойност 6.00 лева, всички вещи на обща стойност 644.00 /шестотин четиридесет и четири/ лева, собственост на "Б." ООД, представлявано от Управителя П.Н. К. с ЕГН **********, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.6, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА;
И за това, че на 04.06.2009г., в с.Паницово, общ.Несебър е държал огнестрелни оръжия - 1бр. пушка, двуцевна, марка "Тула", кал.16, със сериен № Н 0986, и 1бр. - пушка, едноцевна, марка "Гюлсан, кал.12, със сериен № Н48 на главата и № 1896 на цевта, и боеприпас - 1бр. ловен патрон марка "Мираж" със сачми № 7/0, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. "б", вр. чл.42а, ал. 2, т.1 и 2, вр. ал. 3, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", със следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 12 /дванадесет/ месеца;
НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия К.Л.М. със снета по-горе самоличност най-тежкото от така наложените му наказания, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му общо наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК в полза на Държавата веществените доказателства, предмет на делото: 1 брой пушка двуцевна, марка "Тула", кал.16, със сериен № Н 0986, 1 брой пушка, едноцевна, марка "Гюлсан, кал.12, със сериен № Н48 на главата и № 1896 на цевта и боеприпас 1 брой ловен патрон марка "Мираж" със сачми № 7/0.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Л.М. със снета по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 51,50 /петдесет и един лева и петдесет стотинки/ лева в полза на Държавата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 111/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Л.М. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

К.Л.М.
 
66 НАХД No 737/2009, I състав По ЗД по пътищата Й.Н.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 25.02.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3808/21.07.09г.. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на Й.Н.С. ЕГН ********** ***19 на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.174 ал.З предл.1 от ЗДв.П, чл.ЮЗ предл.2 от ЗДв.П. и чл.137 А ал.1 предл.1 от ЗДв.П., му е наложено административно наказание - глоба в общ размер на 650.00 лева, лишаване от право да управлява МПС за 14 месеца, както и да съгласно Наредба 1-1959 на МВР се отнемат на водача 20 контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
67 НОХД No 123/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Д.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 25.02.2010г., в законна сила от 25.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Д.П. ***, назначена за защитник на подсъдимия М. и подсъдимия М.Д.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
М.Д.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес *** българин, български гражданин, женен, не осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН:**********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2009 год. около 00.20часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър до на 15.02.2010 год. около 01.00 часа в гр.Несебър, общ.Несебър на улицата на занаятите, пред ресторант "При Течо", управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел Омега" с ДК№ *****  с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.04 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.І,т.2 б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 , вр.с ал.3 т.1,вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет / месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият М. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 15.02.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 123 /2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

М.Д.М.
 
68 НОХД No 124/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.М.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 25.02.2010г., в законна сила от 25.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 124/2010 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимата П.М.С. споразумение, съгласно което
ПРИЗНАВА П.М.С. -Род. на *** ***, жив. *******, българка, българска гражданка, разведена, не осъждана, висше образование, ,управител на х-л "Р. Х." - к.к. "Сл.бряг"-настоящ адрес, ЕГН:**********, за ВИНОВНА в това, че на 12.02.2010 год. около 00.10 часа в к.к."Сл.бряг", общ.Несебър до хотел "Свежест", управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Тойота Корола Версо" с ДК№ ***** КТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.60 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.55 ал.І,т.2 б."б" вр. чл.42а, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 7/седем/месеца с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр.с чл.37, ал. 1, т.7 от НК подсъдимата С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимата С. е била лишена от възможността да управлява МПС по административен ред, считано от 12.02.2010 г.

П.М.С.
 
69 НАХД No 599/2009, VI състав По ЗД по пътищата М.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 20.12.2009г., в законна сила от 26.02.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4157/28.07.09г.. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДв.П. на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП на М.С.Н. *** ЕГН **********, е наложено административно наказание - глоба в размер на 150.00 лева, лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, както и да съгласно Наредба 1-1959 на МВР се отнемат на водача 10 контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
70 НАХД No 836/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.П.В. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 05.02.2010г., в законна сила от 26.02.2010г.
ПРИЗНАВА С.П.В. - род. на ***г***, жив. в гр.******, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, студент специалност "европейстика" в Р. у., ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че на 31.08.09год. около 15.30ч. в к.к."Слънчев бряг", на крайбрежната алея зад х-л "Глобус" до аварийното стълбище от южната страна на хотела, без надлежно разрешително държал високо рискови наркотични вещества - коноп /канабис, марихуана/, съдържащо се в 1бр.цигара със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 2,20%, с нетно тегло 0,124гр. на стойност 0,75лв. определена според Приложение №2, към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998год. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай - Престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предложение второ, т.1 от НК като на основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК във връзка с чл.9, ал.2 НК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

С.П.В.
 
71 НАХД No 859/2009, I състав По ЗД по пътищата В.А.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 05.02.2010г., в законна сила от 26.02.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6041/19.10.2009 г. на началник РУ на МВР - гр. Несебър, с което на В.А.З., ЕГН - **********,*** на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ за нарушение на чл.259,ал.1,т.1 от КЗ му е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
72 НАХД No 897/2009, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.К.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Решение от 05.02.2010г., в законна сила от 26.02.2010г.
ПРИЗНАВА за виновен Д.К.П., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес К******, с ЕГН **********, В ТОВА, ЧЕ на 10.10.2009г., около 17.00 часа в КК слънчев бряг - запад, общ.Несебър, в близост до общежитие "СТроител", управлявал четириколесно моторно превозно средство "Кавазаки 700", без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние - престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "глоба" в размер на 600 /шестстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Д.К.П.
Мотиви от 05.02.2010г.
 
73 НОХД No 126/2010, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.В.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 26.02.2010г., в законна сила от 26.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД №126/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Х.М. и неговия защитник адв.В.Ц., съгласно което:
Х.В.М., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданство, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.01.2008 год., около 08.00 часа в гр.Несебър, на пресечката между ул. "Дюни" и ул. "Св.Св.Кирил и Методий", в съучастие с А. Й. Л. от гр.Несебър, като съизвършител, по хулигански подбуди, чрез удари с палка и юмруци е причинил на И. Х. П. от гр.Несебър лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания по лицето, главата и крайниците, и разкъсно-контузна рана на крака, поради което и на основание чл. 131 ал.1, т.12, вр.с чл.130, ал.1, вр. с чл.20, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК Х.В.М. с посочена самоличност да заплати по сметка *** (сто и двадесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 126/2010г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно.


Х.В.М.