РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.05.2009г. до 31.05.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1523/2005, I състав Делби С.Г.А. Х.А.К. Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
Съсобственият жилищен имот, допуснат до делба и представляващ сутеренен и първи жилищен етаж от масивна жилищна сграда изградена в УПИ 3 върху 358 кв.60 по плана на гр.Несебър, област Бургас, който е с площ от 849 кв.м. при граници: улица, УПИ-4 върху 359, УПИ- 15 върху 369, УПИ- 16 върху 411 и УПИ-2 върху 357 и въз основа на заключението прието от съда, неоспорено от страните на вещото лице инж. А. да се подели по следния начин:
В дял на С.Г.А. да се постави южната част от сутеренния етаж включващ стая, с площ от 14.41 кв.м., стая с 14.62 кв.м., коридор представляващ ? към съществуващия към момента с обща площ 7.77 кв.м. а след преустройството представляващ южната част от този коридор с площ 3.88 кв.м., както и нов изграден вход за тази част от сутерена през лявата тоалетна в южната част на сградата, ведно с пространството в което е изградена дясната тоалетна, която се преустрои заедно с изградената мивка в югоизточната част на сградата. Описаната част представлява дял втори по предложението за делба по заключението на вещото лице З.А. като в дял на С.А. се поставя от първи жилищен етаж сега съществуващата спалня с площ от 16.42 кв.м. дневна с площ от 29.70 кв.м., тераса от южната част на сградата с площ от 8.88 кв.м., на която ще се развие вход за влизане в този дял обозначен по заключението дял втори.
В дял на Х.А.К. се поставят дял първи от сутеренния етаж включващ сега съществуващото стълбище, тоалетната, на която ще се затвори вратата от източната част, а ще се отвори нов вход на тази тоалетна от северната част, както и северната ? идеална част от коридора целия с площ 7.77 кв.м., която част след преустройството ще бъде с площ от 3.88 кв.м. Към този дял се прибавя стая с площ от 13.27 кв.м., стая с площ от 11.63 кв.м., на която стая вратата, находяща се на западната стена ще бъде преместена на север с отворена към северната половина от преградения коридор, целия с площ 7.77 кв.м. и помещение в североизточната част на жилищната сграда с площ от 4.41 кв.м., като към този дял се прибавят от първи жилищен етаж входа за жилищната сграда, коридора с площ от 8.13 кв.м., баня, тоалетна с площ от 3.29 кв.м., кухня, трапезария с площ от 14.86 кв.м., помещение в североизточната част с площ от 4.57 кв.м. и спалня, находяща се в източната част на етажа. Това е дял първи, който на юг граничи с описания по-горе дял втори.
Двете страни получават съответните идеални части от таванското помещение, съгласно изработеното ценообразуване от инж.З.А..
Страните не си дължат заплащане на дяловете.
Предлагаме относно поделяемостта на съществуващите движими вещи всеки от съделителите да получи движимите вещи, така както получава описаните по-горе помещения, тоест обзавеждането на тези помещения в посочената по-горе спогодба.
Разходите по преустройството на делбата са за сметка ***.
Страните се съгласяват, че със сключването на тази спогодба се разрешават всички имуществени и финансови спорове между тях.

С П О Г О Д И Л И С Е :

С.А.: Х.К.:


Съдът, като взе предвид сключената спогодба и като приема, че същата не противоречи на закона и морала
О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.
ОСЪЖДА С.А. да заплати държавна такса върху получения дял в размер на 1060 /хиляда и шестдесет/ лева.
ОСЪЖДА Х.К. да заплати държавна такса върху получения дял в размер на 1304 /хиляда триста и четири/ лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок.

 
2 Гражданско дело No 1596/2008, VI състав Искове по КТ Е.Т.К.А. П. ООД НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 10.04.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
Р 33/10.04.2009г. ОСЪЖДА "П." ООД да заплати на Е.Т.К.-А. сумата от 1600 лв. представляваща обезщетение за имуществени вреди, вследствие задържане от страна на "П." ООД на трудовата й книжка, след прекратяване на трудовото правоотношение между тях, за периода 25.06.2008г.-01.10.2008г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на ИМ до окончателното й изплащане.
 
3 Гражданско дело No 1602/2008, II състав Облигационни искове Я.А.В. А.П.А.,
Н.Р.Р.
Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 12.05.2009г., в законна сила от 29.05.2009г.
Прекратява производството по гр.д. № 602/2008г. по описа на РС - Несебър на осн. чл.129,ал.3 от ГПК.
 
4 Гражданско дело No 148/2009, VI състав Дела по Закона срещу домашното насилие Т.З.П. Р.М.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 07.05.2009г., в законна сила от 15.05.2009г.
СЪДЪТ с оглед изявлението на молителката, че оттегля молбата си и като взе предвид, че същото е направено в първото по делото заседание за което законът не изисква съгласието на ответника по молбата, намира, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за прекратяване на производството по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 148/20089г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от днес.
След влизане в сила на определението препис от същото да се изпрати на РУ на МВР-гр.Несебър, за сведение.

 
5 НОХД No 3165/2008, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Й.И.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 13.05.2009г., в законна сила от 13.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 165/2008 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.К.К. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Д. и подсъдимия Й.И.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Й.И.Д. - роден на ******, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, моб.телефон ******, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, алпинист на строителни обекти, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2004г. около 23.00 часа от заведение в к/с "Южен бряг" в гр.Свети Влас отнел чужди движими вещи: мобилен телефон марка "Нокия 7210" на стойност 372 лева от владението на А. *** и мобилен телефон марка "Панасоник" на стойност 175 лева от владението на С.В. ***, или вещи на обща стойност 547 /петстотин четиридесет и седем/ лева без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.46, б."б" от ЗИН така наложеното наказание на подсъдимия Д. "Лишаване от свобода" да бъде изтърпяно при първоначален "ОБЩ" режим в Затвора- гр.Бургас.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.И.Д. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка ***-Несебър сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, направени разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 165/2008г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Й.И.Д.
 
6 НАХД No 4104/2008, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Д.П.И. Р. БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 08.05.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03.04-1736/28.11.2007г., с което на основание чл.48 ал.1 от Закона за храните е наложено на Д.П.И. с ЕГН ********** административно наказание ГЛОБА в размер на 800лв.
 
7 НАХД No 4115/2008, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) М.Д.К. М. Р. БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 15.05.2009г.
Отменя НП № 27/02.04.2008 г. на директора на РИОСВ- Бургас, с което на осн.чл.116, ал.2, т.5 от ЗУО е наложено на М.Д.К. административно наказание "глоба" в размер на 1500 лв, за нарушение на чл.16, ал.3, т.8 от ЗУО, за това, че като кмет на с. Гюльовца е допуснал изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
 
8 НАХД No 4247/2008, II състав По ЗД по пътищата Х.Р.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 08.05.2009г.
НП-потвърдено
 
9 НАХД No 4309/2008, II състав По ЗД по пътищата Г.Д.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 27.02.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
НП-потвърдено
 
10 НАХД No 4316/2008, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Я.К.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОСВОБОЖДАВА на осн.чл.78А, ал.1 от НК от наказателна отговорност Я.К.К., род. на ***г***, живущ ***, р., български гражданин, неженен, грамотен/завършен втори клас/, неосъждан, ЕГН - **********, за това, че на 25.08.2008г. около 16.30ч. в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър на кръстовището пред Автогара "Слънчев бряг" управлявал МПС - т.а."Фиат Дукато" с ДК № **** без съответното свидетелство за управление и в едногодишния срок след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 6843/04.10.07г. по чл.177, ал.1,т.2, предл.1 от ЗДвП - престъпление по чл.343В, ал.2, вр.ал.1 НК, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 700лв. /седемтотин/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
Я.К.К.
Мотиви от 21.04.2009г.
 
11 НАХД No 4317/2008, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.И.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ПРИЗНАВА П.И.П. с ЕГН - **********,***, живущ *** българин, български гражданин, средно образование, неженен, не осъждан ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2008г. около 22.25 часа в к.к. "Слънчев бряг", зад хотел "Колизеум" до л.а. "Ситроен Ксара" с ДК № *****, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества- коноп с общо нетно тегло 2.305 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 0.14 тегловни процента на стойност 13.83 лв., коноп с общо тегло 1.642 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 0.12 тегловни процента на стойност 9.85 лв., коноп с общо нетно тегло 0.697 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 0.16 тегловни процента на стойност 4.18, коноп с общо нетно тегло 0.551 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 0.25 тегловни процента на стойност 3.31, коноп с общо нетно тегло1.970 грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 0.35 тегловни процента на стойност 11.82 лв., амфетамин - сол с общо нетно тегло 1.71 грама с чистота 24.00 тегловни процента и добавен с качеството на "разредител" кофеин на стойност 51.30 лв. и амфетамин - сол с общо нетно тегло 1.162 грама с чистота 9.00 тегловни процента и добавен с качеството на "разредител" кофеин на стойност 34.86лв., като всички наркотични вещества са на обща стойност 129.15 лв. и случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.ІІ, т.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 700 /седемстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.


П.И.П.
Мотиви от 21.04.2009г.
 
12 НАХД No 4319/2008, II състав По ЗД по пътищата Д.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
В.Ж.П.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 08.04.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
Изменява НП № 3952/05.09.2008г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв. и три мес. ЛПУ МПС, като НАМАЛЯВА рамера на наказанието както следва- глоба от 50 лв. и 1 мес. ЛПУ МПС.
 
13 НАХД No 4320/2008, I състав Административни дела А.В.С. ТД НАП БУРГАС,
В.Д.К.
Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Решение от 02.04.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 2185/15.08.2008г., с което на основание чл.53 от ЗАНН за нарушение на чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството, на основание чл.46, ал.1 от ЗС на "Зора" ДЗЗД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 400 лева.
 
14 НОХД No 27/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.П.Н.,
Д.И.П.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
Прекратяв производството по делото на осн. чл.24, ал.1, т.3 от НПК
 
15 НАХД No 59/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.З.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 28.05.2009г.
ПРИЗНАВА П.З.П. с ЕГН - ******, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2007г. пред супермаркет "Младост" в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър е намерил чужда движима вещ - мобилен телефон "Самсунг", модел № D500 с IMEI-***** на стойност 320лева, собственост на А. Ф. А. от КК"Слънчев бряг" и в продължение на една седмица не съобщил на собственика или на властта или на този, който я е загубил - престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 300 /триста/ лева.
ОСЪЖДА П.З.П. със снета по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 36лв. /тридесет и шест/лева, представляващи съдебно- деловодни разноски.

П.З.П.
Мотиви от 21.04.2009г.
 
16 НАХД No 84/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Я.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 13.05.2009г.
ПРИЗНАВА Г.Я.П., род. на ******, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, не осъждан с ЕГН - ********** ВИНОВЕН в това, че на на 07.10.2008г. в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър без надлежно разрешително, съгласно чл.72, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. От Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество - МДМА/3,4метилендиоксиметамфетамин/ със съдържание на основното вещество 55% и допълнително добавен кофеин с нетно тегло от 0,210гр., на обща стойност 6,30лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието съставлява маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предл.ІІ, т.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 700 /седемстотин/ лева.
Г.Я.П.
Мотиви от 21.04.2009г.
 
17 НОХД No 95/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.П.М. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 13.05.2009г., в законна сила от 13.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 95/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А. Ж. от АК-гр.Бургас, назначен за служебен защитник на подсъдимия М. и подсъдимият Д.П.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.П.М., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2009г. около 21.30 часа в гр. Несебър на КПП-Планета управлявал МПС - л.а. "Форд Орион" с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1, 76 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
" задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца
" задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
" безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия Д. М. с посочена по делото самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от десет месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 95/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Д.П.М.
 
18 НАХД No 96/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ПРИЗНАВА С.М.Г., род. на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2008г. около 10.00ч. в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър по главната алея пред хотел "Посейдон" управлявал МПС - л.а."БМВ" с ДК № ****, собственост на Л. С. от гр.Дупница без съответното свидетелство за управление и в едногодишния срок след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 5155/01.12.08. по чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП - престъпление по чл.343В, ал.2, вр.ал.1 НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 700лв. /седемтотин/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.

С.М.Г.
Мотиви от 21.04.2009г.
 
19 НАХД No 101/2009, VII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Д.В. Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 29.04.2009г., в законна сила от 25.05.2009г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА П.Д.В., родена на ******, живуща ***, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, безработна, с основно образование, ЕГН **********,*** на 2007г.- м.юли 2008г., като пълнолетно и работоспособно лице, продължително време не се занимавала с общественополезен труд, като получавала нетрудови доходи по неморален начин от проституция-престъпление по чл.329, ал.1 НК.
ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемата, на основание чл.78а НК, като й налага административно наказание глоба в размер 600лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 15-дневен срок от днес, който за обвиняемата тече от днес, а за РП-Несебър от съобщението.


П.Д.В.
Мотиви от 29.04.2009г.
 
20 НАХД No 104/2009, VII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.И.Б. Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 29.04.2009г., в законна сила от 25.05.2009г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН А.И.Б., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, ЕГН **********, в това, че на 07.10.2007г., около 02.30ч. в клуб "Префикс", находящ се в гр.Обзор, общ.Несебър, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото-нанесъл удар в областта на гърдите на А. Х. Р. от гр.Обзор, отправил обидни думи-"педераст","травестит" към П. П. И. *** и обидни думи-"боклук" към Х. И. *** и нанесъл два удара в лицето на Х. А., в резултат на което му причинил фрактура на носните костици с разместване на фрагментите и рана на носа, квалифициращо се като разстройство на здравето, неопасно за живота -престъпление по чл.325, ал.1 НК.
ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия А.Б., на основание чл.78а НК, като му налага административно наказание "Глоба" в размер 1 000лв.
ОСЪЖДА обвиняемия А.Б. да заплати по сметка ***. разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП-Несебър от съобщението.


А.И.Б.
Мотиви от 29.04.2009г.
 
21 НАХД No 110/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Д.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 14.05.2009г.
ПРИЗНАВА С.Д.Т., род. на ******, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, осъждан, ЕГН - ********** за ВИНОВЕН в това, че на на 15.01.2009г. около 10.00ч. по главен път І-9 до магазин "Мастерхаус" управлявал МПС - л.а."ВАЗ 21013" с ДК № *****, без съответното свидетелство за управление и в едногодишния срок след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 12910/2008г. на Началника на ПП-КАТ към ОД на МВР-Бургас, влязло в законна сила на 20.10.2008г.по чл.177, ал.1, т.2, предл.2-ро от ЗДвП - престъпление по чл.343В, ал.2, вр.ал.1 НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 700лв. /седемтотин/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
С.Д.Т.
Мотиви от 21.04.2009г.
 
22 НОХД No 113/2009, VI състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 17.04.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ПРИЗНАВА А.С.А. - роден на ***г***, общ.Поморие, българин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2008г., в к.к.Слънчев бряг, на алеята до хотел "Планета", намерил чужда движима вещ - мобилен телефон "Нокия 7373" със СИМ карта и платнен калъф на стойност 308,20лв. и в продължение на една седмица не е съобщил за него на собственика, на властта или на този който я е изгубил, поради което и на основание чл.207, ал.1 вр. с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност с налагане на административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /ТРИСТА/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.2 от НПК А.С.А. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.С.А.
Мотиви от 21.04.2009г.
 
23 НАХД No 141/2009, VII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.О. Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 29.04.2009г., в законна сила от 25.05.2009г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В.О. - роден на ***г. в Молдова, молдовски граждански, постоянно пребиваващ в РБългария чужденец с адрес ***, неженен, неосъждан, средно образование, ЕГН **********, в това, че на 20.06.2008г., около 23.50ч. в КК"Сл.бряг", общ Несебър, в близост до автомивка "Луксори" управлявал лек автомобил "ВАЗ 2121-Нива" с рег. № *****, без съответно свидетелство за правоуправление на моторно-превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 11851/07/15.01.2008г. на началника на РПУ гр.Стара Загора-престъпление по чл.343в, ал.2 вр.с ал.1 НК.
ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия В.О., на основание чл.78а НК, като му налага административно наказание "Глоба" в размер 1 000лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 15-дневен срок от днес, който за обвиняемия тече от днес, а за РП-Несебър от съобщението.


В.О.
Мотиви от 29.04.2009г.
 
24 НАХД No 148/2009, VII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.К.С.,
РУ НА МВР - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 29.04.2009г., в законна сила от 25.05.2009г.

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН С.К.С. ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, в това, че на 16.06.2007г., в КК"Сл.бряг", до хотел "Ифа-Несебър", при управление на МПС-л.а. "Мерцедес С220" с рег.№ *****, нарушил правилата за движение по пътищата: чл.20, ал.1 ЗДвП-" Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват", чл.21, ал.1 ЗДвП-" При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч.: категория "В"-50 км.в час в населено място", както и пътна маркировка М2-"двойна непрекъсната линия" и по непредпазливост причинил на пешеходеца К. П. Т., ЕГН **********, тежка телесна, изразяващи се в коремна травма с разкъсване на черния дроб и изливане на кръв корема, водеща до постоянно общо разстройство на здравето опасно за живота и контузия на гръдния кош-счупване на три ребра, довела до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 1-2 месеца - престъпление по чл.343 ал.1 б."б", предл.първо вр. с чл.342 ал.1 НК вр. с 20, ал.1 и чл21, ал.1 ЗДвП.
ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия, на основание чл.78а НК, като му налага административно наказание глоба в размер 700лв., както и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
ОСЪЖДА обвиняемия да заплати по сметка ***. разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП-Несебър от съобщението.С.К.С.
Мотиви от 29.04.2009г.
 
25 НАХД No 150/2009, VII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Г.К. Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 29.04.2009г., в законна сила от 25.05.2009г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН Д.Г.К. роден на *****, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, ЕГН **********, в това, че 20.03.2008г., около 11.00ч., на пътя между с.Равда и гр.Несебър, по хулигански подбуди причинил на К. Д. от гр.Пазарджик, вследствие удар с бейзболна бухалка, лека телесна повреда, изразяваща се в разкъсно-контузна рана на главата, довела до довела до разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал.1, т.1 и т.12, вр.с чл.130, ал.1 НК.
ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Д.К., на основание чл.78а НК, като му налага административно наказание "Глоба" в размер 900лв.
ОСЪЖДА обвиняемия Д.К. да заплати по сметка ***. разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в 15-дневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП-Несебър от съобщението.


Д.Г.К.
Мотиви от 29.04.2009г.
 
26 НОХД No 179/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Х.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 19.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, съгласно което:
М.Х.В. се ПРИЗНАВА за виновен
и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца"
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, във връзка с чл. 343б, ал. 1, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 1 от НК подсъдимия М.Х.В. от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка ***- Несебър сумата от 30.00 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.

М.Х.В.
 
27 НОХД No 195/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Р.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 26.05.2009г., в законна сила от 26.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Р.Д. за ВИНОВЕН
и на осн. чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- "задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 18 /осемнадесет/ месеца;
- "задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 18 /осемнадесет/ месеца;
- "безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 250 часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Р.Д. да заплати по сметка ***.00 /тридесет/ лева, представляващи направените деловодни разноски.
ПОСТАНОВЯВА осъденият М.Р.Д. с ЕГН ********** ДА ИЗТЪРПИ ОТДЕЛНО и неизтърпяната част в размер на 3 месеца и 19 дни от наказанието "лишаванеот свобода", мналожено с присъда по нохд 1607/2007 г. по описа на Районен съд - Пловдив, за който остатък лицето е било условно предсрочно освободено с определение постановено на 12.03.2009г. , влязло в законна сила на 20.03.2009г. по ЧНД 881/2009г. по описа на Софийски градски съд.

М.Р.Д.
 
28 НОХД No 211/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Е.В. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 19.05.2009г., в законна сила от 19.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
, съгласно което:
В.Е.В.
се ПРИЗНАВА
и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, във връзка с чл. 343б, ал. 1, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия В.Е.В. от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият В. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 17.04.2009 г.

В.Е.В.
 
29 НОХД No 221/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Г.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
и на основание чл.343, ал.1, б."а", вр. чл. 342, ал.1, вр.чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2, т. 1, 2и 6 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Г. от право да управлява МПС за срок от 3 /ТРИ/ месеца.

Н.Г.Г.
 
30 НОХД No 226/2009, VIII състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.М.М.,
М.П.Х.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
ПРИЗНАВА А.М.М. за ВИНОВЕН
и на основание чл.201, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, ал.1, пр.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от 6 /шест/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.

ПРИЗНАВА М.П.Х. за ВИНОВЕН
и на основание чл.201,ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, ал.1, пр.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от 6 /шест/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.

А.М.М.
М.П.Х.
 
31 НОХД No 229/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Е.Т. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.Е.Т.
за ВИНОВЕН
и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /ТРИ/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от 3 /три/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Т. от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 21.04.2009 г..

Л.Е.Т.
 
32 НОХД No 231/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.В.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 11.05.2009г., в законна сила от 11.05.2009г.
на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- "задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 12 /дванадесет/ месеца;
- "задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 12 /дванадесет/ месеца;
- "безвъзмезден труд в полза на обществото" 180 часа за една година.

И.В.Т.
 
33 НОХД No 239/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.В.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
, съгласно което:
ПРИЗНАВА П.В.В.
за ВИНОВЕН
и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" и "ГЛОБА" в размер на 200 /двеста/ лева.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 5, вр. с ал.3 т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- поправителен труд, включващ удръжки от трудовото възнаграждение съгласно трудов договор № 87/13.05.2009г. с работодател - "АН 69" ЕООД гр. Пловдив, в размер на 20% месечно за срок от четири месеца в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият В. от право да управлява МПС за срок от 18 /ОСЕМНАДЕСЕТ/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което В. е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 07.05.2009 г.

П.В.В.
ПРИЗНАВА П.В.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, работи като сервитьор в р-т "Пловдив" гр. Несебър - пристанище, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.05.2009 г. около 03.25 часа в гр. Несебър на ул. "Л. Каравелов" до дискотека "Хелп" управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Голф" с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 2, 06 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 5/2003г. по описа на РС-Несебър за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" и "ГЛОБА" в размер на 200 /двеста/ лева.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 5, вр. с ал.3 т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- поправителен труд, включващ удръжки от трудовото възнаграждение съгласно трудов договор № 87/13.05.2009г. с работодател - "АН 69" ЕООД гр. Пловдив, в размер на 20% месечно за срок от четири месеца в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 2, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият В. от право да управлява МПС за срок от 18 /ОСЕМНАДЕСЕТ/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което В. е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 07.05.2009 г.

 
34 НОХД No 242/2009, VIII състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Й.И. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.Й.И.
за ВИНОВЕН
и на основание .290, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 5 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.290, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;
- поправителен труд при 10% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 6 /шест/ месеца.

Д.Й.И.
 
35 НОХД No 249/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.А.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Б.А.Д. за ВИНОВЕН
и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една календарна година.

Б.А.Д.
 
36 НОХД No 253/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.Т.Х. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
, съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.Т.Х.
за ВИНОВЕН
и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл. 195, ал.1,т.3 във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б."б", вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 47 ал. 1 от ЗИН Т.Т.Х. да изтърпи наложеното му наказание от шест месеца "лишаване от свобода" при първоначален "СТРОГ" режим.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Т.Т.Х. да заплати по сметка ***.00 /петдесет и шест/ лева, представляващa направените по делото разноски.

Т.Т.Х.
 
37 НОХД No 268/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.М.Л. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 28.05.2009г., в законна сила от 28.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.М.Л.
за ВИНОВЕН
и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание от 3 /три/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Л. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Л.М.Л. да заплати по сметка ***.00 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.

Л.М.Л.
ПРИЗНАВА Л.М.Л., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, женен, реабилитиран, строителен работник, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2009 г., около 22.25 часа, в с. Равда, общ. Несебър, по ул. "Васил Левски", в близост до дом № 12, управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Голф" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,75 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание от 3 /три/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Л. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.

 
38 НОХД No 273/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.И.Н. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 29.05.2009г., в законна сила от 29.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
, съгласно което:
ПРИЗНАВА Р.И.Н.
за ВИНОВЕН
и на основание чл.343 б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното наказание от 3 /три/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Н. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което Н. е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 13.05.2009 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.И.Н. да заплати по сметка ***.00 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.

Р.И.Н.
ПРИЗНАВА Р.И.Н. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2009 година около 02.35 ч. в к.к. Слънчев бряг, пред хотел "Северина" по посока на главен път І-9, управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка "Нисан" модел "Съни" с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.74 на хиляда /едно цяло седемдесет и четири на хиляда/, установено по надлежния ред, /с протокол за химическа експертиза №474 от 13.05.2009 година на базова научно - техническа лаборатория на сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното наказание от 3 /три/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Н. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което Н. е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 13.05.2009 г.

 
39 НОХД No 275/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Н.Т. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 29.05.2009г., в законна сила от 29.05.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение
, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Н.Т.
за ВИНОВЕН
и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното наказание от 3 /три/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Т. от право да управлява МПС за срок от 5 /пет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което Т. е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 22.05.2009 г.

М.Н.Т.
ПРИЗНАВА М.Н.Т. - роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, управител на "Бонд БГ" ООД-София, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2009 година около 03.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър на централна алея до хотел "Диамант", управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка "Мерцедес" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.39 на хиляда /едно цяло тридесет и девет на хиляда/, установено по надлежния ред, с техническо средство - алкотест "Дрегер 7410+" с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното наказание от 3 /три/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Т. от право да управлява МПС за срок от 5 /пет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което Т. е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 22.05.2009 г.