РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.06.2009г. до 30.06.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1545/2008, VI състав Облигационни искове С.И.Л.   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСЪЖДА ОФК "Н." АД да заплати на С.И.Л. сумата от 1275.00 лв., представляваща трудово възнаграждение за месеците май и юни 2008 г. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.Л. против ОФК "Н." АД за заплащане на сумата от 400 лв., представляваща пътни разходи за командировки през периода м.май - м.юни 2008 г. вкл. ОСЪЖДА ОФК "Н." АД да заплати на С.И.Л. сумата от 380 лв., представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА ОФК "Н." АД да заплати по сметка ***- Несебър сумата от 51.00 лв., представляваща държавна такса за производството.
 
2 Гражданско дело No 1567/2008, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Е.Д.Д. С. Б. АД Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 25.05.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
Прекратява производството по гр.д. № 567/2009г. по описа на Районен съд - Несебър. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд - Бургас в едноседмичен срок от съобщението.
 
3 Гражданско дело No 1583/2008, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д. ООД Е. - 4 ЕООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
ОСЪЖДА "Е.-4" ЕООД, рег. по ф.д. № 418/04г. по описа на ОС-Бургас, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Несебър, представлявано от управителя И. Р. С. да заплати на "Д." ООД, рег. по ф.д. № 16259/99г. по описа на СГС, ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от упрвителя В. Г. М. със съдебен адрес гр.София, чрез адв.Й.Н. сумата от 17782,54лв./седемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и два лева и петдесет и четири стотинки/лева, представляващи неизпълнено задължение по заплащане на предоставени от ищеца стоки и услуги, както и сумата от 600,18лв./шестстотин лева и осемнадесет стотинки/лева, за периода от 07.08.2006г. до 28.10.2008г. /по фактура № 3000009254/ и от 14.08.2006г. до 28.10.2008г./по фактура/ 3000009383. представляващи договорна неустойка по договор за покупко-продажба от 28.04.2006г.
ОСЪЖДА "Е.-4" ЕООД, рег. по ф.д. № 418/04г. по описа на ОС-Бургас, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Несебър, представлявано от управителя И. Р. С. да заплати на "Д." ООД, рег. по ф.д. № 16259/99г. по описа на СГС, ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от упрвителя В. Г. М. със съдебен адрес гр.София, чрез адв.Й.Н. сумата от 2161,30лв./две хиляди сто шестдесет и един лева и тридесет и една стотинки/лева.

 
4 Гражданско дело No 1592/2008, II състав Облигационни искове М. ЕАД Е.Г.Ч. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от "М." ЕАД, седалище и адрес на управление гр.София, ЕИК-*****, представлявано от изпълнителните директори Й. В. и П. П., чрез пълномощник Р. П. иск по чл.79, ал.1 от ЗЗД против Е.Г.Ч. с ЕГН - ********** ***, общ.Несебър за заплащане на сумата от 179,73лв./сто седемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки/лева като неоснователен.
ОСЪЖДА Е.Г.Ч. с ЕГН - ********** ***, общ.Несебър да заплати на "М." ЕАД, седалище и адрес на управление гр.София, ЕИК-*****, представлявано от изпълнителните директори Й. В. и П. П., чрез пълномощник Р. П. направените по делото разноски в размер на 90лв./деветдесет/лева.

 
5 Гражданско дело No 1600/2008, VII състав Облигационни искове С. Б. АД У. АД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.06.2009г., в законна сила от 15.06.2009г.
ОСЪЖДА "У." АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, представлявано от Г. С. С. да заплати на "С. б."АД, ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор М. С. сумата от 9131,76 лева /девет хиляди сто тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ с ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК Слънчев бряг за 2007г., съгласно споразумение между страните от 02.06.2003г. и анекс към него от 19.06.2007г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска- 21.11.2008г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "У." АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, представлявано от Г. С. С. да заплати на "С. б."АД, ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор М. С., сумата от 1354,48 лева /хиляда триста петдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане за периода 20.08.2007г. - 21.11.2008 г. на сумата 1826,35 лева, съставляваща 80% от главницата, дължима съгласно споразумение между страните от 02.06.2003г. и анекс към него от 19.06.2007г.
ОСЪЖДА "У." АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, представлявано от Г. С. С. да заплати на "С. б."АД, ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор М. С. сумата от 254,13 лева /двеста петдесет и четири лева и тринадесет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане за периода 15.12.2007г. - 21.11.2008 г. на сумата 1826,35 лева, съставляваща 20% от главницата, дължима съгласно споразумение между страните от 02.06.2003г. и анекс към него от 19.06.2007г.
ОСЪЖДА "У." АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, представлявано от Г. С. С. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор М. С. сумата от 530 /петстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението- 
6 Гражданско дело No 1641/2008, VI състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.П.С. С.П.М. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.04.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 
7 Гражданско дело No 111/2009, II състав Делби С.Я.Н. Д.Н.Н. Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 14.05.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл.129, ал.3 от ГПК
 
8 Гражданско дело No 113/2009, VI състав Други дела О.-Е. ЕООД О. Ф. К. НЕСЕБЪР Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 27.04.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
Определение № 223/27.04.2009г. - Прекратява производството по делото на осн. чл.233 от ГПК.
 
9 Гражданско дело No 317/2009, VIII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
М.В.И.,
А.Й.И.,
Ф.М.М.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 15.06.2009г.
НАСТАНЯВА детето Ф.М.М., родено на ***г***, ЕГН ********** в семейството на М.В.И., ЕГН ********** и А.Й.И., ЕГН ********** ***, обшина Несебър, до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.
 
10 НОХД No 3146/2006, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Г.Г. Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Присъда от 01.12.2008г., в законна сила от 25.06.2009г.
На основание чл.195, ал.1, т.4 и 7 във вр. с чл.194 ал.1 и чл.54 от НК, ОСЪЖДА Р. Г. Г. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.46 от ЗИН първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на така определеното наказание.
Р.Г.Г.
Мотиви от 16.01.2009г.
 
11 НАХД No 4092/2006, VII състав Административни дела Х.С.Х.,
Н.Х.М.,
М.К.А.,
И.А.О.
Д. Д. С. "НЕСЕБЪР" Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 03.01.2008г., в законна сила от 03.06.2009г.
ОТМЕНЯ НП № 28/22.02.2006г.; ОТМЕНЯ НП 27/22.02.2006г. ; ОТМЕНЯ НП 25 от 22.02.2006г. ; ОТМЕНЯ НП 26 от 22.02.2006г. ПОТВЪРЖДАВА НП 26 от 22.02.2006г. в останалата му част.
 
12 НОХД No 3057/2008, I състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.П.Г. Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Присъда от 23.03.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.П.Г. - родена на ***г***, българка, българска гражданка, омъженена, реабилитирана, с висше образование, безработна, ЕГН ********** за НЕВИНОВНА в това, че за периода 2003-2004 година, в качеството си на длъжностно лице - счетоводител на ЕТ "Х. - И. С." гр.Поморие, ЕТ "В. - В. М." гр.Поморие, ЕТ "Н. 2000 - А.Ч." гр.Поморие и ЕТ "Ч. - Д.К." гр.Поморие е съставила официални документи - трудови договори, служебни бележки и декларации за получени трудови възнаграждения, с което е удостовирила неверни обстоятелства, а именно, че лицата А. А. Ч. е работил в ЕТ "Х. - И. С." гр.Поморие, А. Г. Ч. е работила в ЕТ "Х. - И. С." гр.Поморие като продавач, А. Х. М. е работил в ЕТ "Н. 2000 - А.Ч." гр.Поморие като шофьор-товаро-разтоварач, А. С. Т. е работила в ЕТ "В. - В. М." гр.Поморие на длъжност баничар и Д. А. И. е работил в ЕТ "Ч. - Д.Д." гр.Поморие на длъжност шофьор-снабдител, като документите са били използвани пред банка "Б.", клон Несебър за отпускане на потребителски кредити в размер на 7000 /седем хиляди/ лева на всяко от лицата, а на Т. в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.311, ал.1 от НК.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.


Д.П.Г.
Мотиви от 17.04.2009г.
 
13 НОХД No 3058/2008, I състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.А.Т. Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Присъда от 18.05.2009г., в законна сила от 03.06.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.Т. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, висше образование, технически ръководител към "ГПС" Б., ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2007 г. В к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър, в хотел "А.", с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал у Р.С.Х. заблуждение, че ще заплати четири броя нощувки по 23.00 лв./двадесет и три лева/ всяка и телефонните си разговори проведени от стая в хотела на стойност 25.50 лв./двадесет и пет лева и петдесет стотинки/ и с това му причинил имотна вреда в размер на 117.50 лв./сто и седемнадесет лева и петдесет стотинки/, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.209, ал.3, във вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.373, ал.2 от НПК, вр. с чл.55, т.2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ ЧАСА за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА подсъдимия В.А.Т. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, висше образование, технически ръководител към "ГПС" Б., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ЕТ "Рос-Р.Х."*** сумата от 117,50 /сто и седемнадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на извършеното престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, сичано от 31.01.2007г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Т. да заплати в полза на Държавата направените съдебни разноски в размер на 30 /тридесет/ лева, както и сумата от 25 /двадесет и пет/ лева държавна такса върху уважения граждански иск.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.В.А.Т.
Мотиви от 02.06.2009г.
 
14 НАХД No 4135/2008, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) М.-К.-Й. И СИЕ СД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 12.06.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 26301 от 14.11.2007г., с което на основание чл.87, ал.2 от Закона за туризма за извършено нарушение на чл.46, ал.2 от ЗТ на основание чл.72 от ЗТ на СД "М.-К.-Й. с-ие" със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от В. И. К. с ЕГН ********** и С. Б. Й. с ЕГН **********, действащи заедно, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000лв.
 
15 НАХД No 4279/2008, II състав По ЗД по пътищата С.Ч.Н. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 27.02.2009г., в законна сила от 15.06.2009г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 3717 от 26.08.2008г. на началника на РПУ-Несебър, с което за нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.180, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на С.Ч.Н. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, като НАМАЛЯВА същата на 50 /петдесет/ лева.
 
16 НАХД No 4305/2008, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Ф. **** ООД ГР.НЕСЕБЪР НАП ТД БУРГАС,
Д.П.Д.
Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Решение от 18.05.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
ОТМЕНЯВА НП № 3305/17.12.2007г. на заместник директор на ТД на НАП-Бургас, с което на основание чл.53 от ЗАНН за нарушение на чл.25 ал.1 от Наредба № Н-18, вр. с чл.186, ал.1, т.1, б."а" от ЗДДС, на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС на "Ф. ****" ООД със седалище и адрес на управление гр.Несебър и адрес за кореспонденция гр.Св.Влас, с управител И. Р. С. /Х. И. Х./ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв.
 
17 НАХД No 4310/2008, II състав По ЗД по пътищата Н.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 27.02.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5000 от 18.11.2008г. на началника на РПУ - Несебър, с което на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, на Н.В.В. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като правилно и законосъобразно.
 
18 НЧХД No 6004/2008, VI състав НЧХД М.В.А. С.Я.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 09.12.2008г., в законна сила от 01.06.2009г.
На основание чл.304 от НПК ОПРАВДАВА С.Я.К. по повдигнатото обвинение по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения гр.иск от М.В.А. против С.К. за сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева.
С.Я.К.
Мотиви от 08.01.2009г.
 
19 НАХД No 16/2009, II състав Административни дела В.-В. И. ЕТ ГР.НЕСЕБЪР РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ -МИТНИЦА -БУРГАС,
И.Д.П.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 03.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 266/2008г. на Началника на Митница Митница Бургас, с което на основание чл.123,ал.2 ЗАДС на ЕТ " Д.- Р. П." със седалище гр.Несебър, представляван от В. С. И. с ЕГН - **********, ЕИК ***** е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв./две хиляди/лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
20 НАХД No 54/2009, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Е. П. Д. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.К.Ш.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 09.06.2009г., в законна сила от 30.06.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5639 от 18.09.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.72 ЗТ за нарушение на чл. 46а,т.2 ЗТ на "Е. П. Д."ООД, гр.Несебър, представляван от З. И. Б. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
21 НАХД No 60/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.П.П.,
РУ НА МВР - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
ОСВОБОЖДАВА на осн.чл.78А,ал.1 от НК от наказателна отговорност В.П.П., род. на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, неосъждан, ЕГН - **********, за това че на 23.07.2006г. около 08.00ч. в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър на главната алея в близост до главна дирекция управлявал моторно превозно средство л.а."Ауди А80" с ДК № *****, след потреба на алкохол с концентрация в кръвта над 1,2 промила, а именно 1.32 промила, установена по надлежния ред - престъпление по чл.343Б, ал.1 НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв. /петстотин/ лева.
ЛИШАВА на осн.чл.78А,ал.4 от НК В.П.П. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от девет месеца.
ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.3 от НК времето, през което В.П.П. е бил лишен от право да управлява МПС, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление - 23.07.2006г.
ОСЪЖДА на осн.чл.169, ал.2 от НПК В.П.П. да заплати по с/ка на Държавата сумата от 26.00лв./двадесет и шест/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.

В.П.П.
Мотиви от 21.04.2009г.
 
22 НАХД No 82/2009, VI състав По ЗД по пътищата С.А.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 08.05.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 36 от 12.01.2009г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП, на С.А.Х. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 НОХД No 88/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.З.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.06.2009г., в законна сила от 17.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 88/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. ***, адв.Д.П.- защитник на подсъдимия, съгласно което И.З.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, куриер "Адикс Х-ООД" София, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.07.2008 год., около 01.00 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мерцедес" с ДК№ *****, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок след като е наказан за същото деяние по административен ред /наложено му С НП №1800/17.11.2006 год. на Началника на РПУ Албена към ОДП гр.Добрич, влязло в сила на 22.102007 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2 , вр. с ал.1,вр. с чл.55 ал.1 ,т.2 б."б" от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1,2 и 5, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6/ШЕСТ/ месеца.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от от 6 /ШЕСТ/ месеца.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 88/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.И.З.К.
 
25 НАХД No 107/2009, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК С. **** ООД ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Д.С.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 28.05.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15731-О-0080096/15.12.2008г. на Директора на Дирекция "О." при ТД на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл. 261, ал. 1 ЗКПО за нарушение на чл.92, ал.2 ЗКПО на "Силна 2007" ООД със седалище гр.Несебър е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
26 НАХД No 108/2009, VI състав По ЗД по пътищата П.Е.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 25.05.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 387/09г. от 04.02.2009г. на началник РПУ - Несебър, с което на основание чл. 182, ал.2, т.5 ЗДвП за виновно нарушение на чл. 21, ал.2 ЗДвП на П.Е.Х. ***, ЕГН ********** е наложено наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2месеца.
ОСЪЖДА П.Е.Х. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка***- Несебър сумата от 20.00 ( двадесет ) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
27 НАХД No 109/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Н.Т. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 19.05.2009г., в законна сила от 18.06.2009г.
ПРИЗНАВА Х.Н.Т., род. на ***г***, жив. в гр. Бургас, ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, ел.техник свободна практика, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 26.12.2008г. около 04.00 часа в с.Равда, Общ. Несебър, чрез използване на нож, провивозаконно повредил чужда движима вещ- 4бр. автомобилни гуми на л.а. "Алфа Ромео" с ДКН *****, а именно 2 бр. гуми- марка "AVON", на стойност 80лева, и 2 бр. гуми-марка "Yokohama"на стойност 90лева или всичко на стойност 170.00лв., собственост на М. А. Д., като случаят е маловажен- престъпление по чл. 216,ал.4, във връзка с ал.1 от НК.
На основание чл. 78а, ал. 1 от НК освобождава Х.Н.Т., със снета по делото самоличност, от наказателна отговорност, като му налага административно наказание - глоба, в размер на 500 ( петстотин) лева.
ОСЪЖДА Х.Н.Т., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка ***-деловодни разноски.ПРИЗНАВА Х.Н.Т., род. на ***г***, жив. в гр. Бургас, кв."Долно Езерово", ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, ел.техник свободна практика, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 26.12.2008г. около 04.00 часа в с.Равда, Общ. Несебър, ул. "Морски звуци" № *, чрез използване на нож, провивозаконно повредил чужда движима вещ- 4бр. автомобилни гуми на л.а. "Алфа Ромео" с ДКН *****, а именно 2 бр. гуми- марка "AVON", на стойност 80лева, и 2 бр. гуми-марка "Yokohama"на стойност 90лева или всичко на стойност 170.00лв., собственост на М. А. Д., като случаят е маловажен- престъпление по чл. 216,ал.4, във връзка с ал.1 от НК.
На основание чл. 78а, ал. 1 от НК освобождава Х.Н.Т., със снета по делото самоличност, от наказателна отговорност, като му налага административно наказание - глоба, в размер на 500 ( петстотин) лева.
ОСЪЖДА Х.Н.Т., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка ***-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд

Х.Н.Т.
Мотиви от 20.05.2009г.
 
28 НЧХД No 137/2009, VI състав НЧХД Т.Г.Д. П.Н.Б.,
Й.В.Б.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 03.06.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по НЧХД № 137/2009 г. , а именно Т.Г.Д. с ЕГН **********, П.Н.Б. ЕГН ********** и Й.В.Б. с ЕГН **********, спогодба, която е в следния смисъл: П.Н.Б. и Й.В.Б. се извиняват на тъжителя Т.Г.Д. за обстоятелствата изложени в жалбата до Министъра на вътрешните работи с вх. № Ж 3057/25.06.2008 г. и се задължават да заплатят на тъжителя Т.Г.Д. сумата от 150 лв. представляваща направените от последния разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК производството по НЧХД № 137/2009 г.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

 
29 НАХД No 144/2009, VI състав По ЗД по пътищата П.М.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 25.05.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 140/09г. от 19.01.2009г. на началник РПУ - Несебър, с което на основание чл. 179,ал.2 ЗДВП за виновно нарушение на чл. 20,ал.2, пр.1 ЗДВП на П.М.Й. е наложено наказание глоба в размер на 200 лева.
ОСЪЖДА П.М.Й. с ЕГН **********,***, да заплати по сметка***- Несебър сумата от 10.00 ( десет ) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
30 НАХД No 167/2009, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ИСС-И. С. ЕТ ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Д.П.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 01.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 263 от 28.01.2008г. на заместник териториален директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл. 185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 186,ал.1,т.1, б."а"ЗДДС на ЕТ " ИСС-И.С."*** е наложена имуществена санкция в размер на 300лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
31 НОХД No 175/2009, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Ж.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 175/2009г. между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Д.П. ***, защитник на подсъдимия А.С. и подсъдимия А.Ж.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.Ж.С. роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2008г., в с.Равда, общ.Несебър, противозаконно е присвоил пробивна машина "BOSH - GSH 11E" с фабричен № 49200096, на стойност 346,00 лева, собственост на Т.С.В. ***, която е владеел, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т.3 от ЗИНЗПС първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗПС, място на изтърпяване на наказанието - затворническо общежитие от открит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Ж.С. да заплати по сметка ***но-деловодни разноски в размер на 41,20 /четиридесет и един лв. и 20 ст. / лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №175 /2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

А.Ж.С.
 
32 НОХД No 180/2009, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Й.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 16.06.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 180/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Н.В. *** защитник на подсъдимия В. и подсъдимият Д.Й.В. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.Й.В., роден на ****** гр.Търново, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с висше образование, техник ВиК към "Т. Т.-С." ЕООД-София в х-л "****", КК"Слънчев бряг", с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2009г. около 20.00часа в КК"Слънчев бряг",общ.Несебър, на перона на Общинска автогара -Несебър, противозаконно повредил чужда движима вещ- машина за безалкохолни напитки марка "Зануси",модел "FAS DERBI, с монетник "MARS", собственост на П.Ж.П. ***, като унищожил следните компоненти от машината: стъклопакет на стойност 66 лева, монетен механизъм "Марс" на стойност 450 лева, мотор вентилатор на стойност 53 лева и 2бр. мотор спирали на обща на стойност 160 лева, като общата стойност на щетите ведно с разноските за отстраняването им /180 лева/ е в размер на 909.00/деветстотин и девет/лева, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на "лишаване от свобода" за срок от четири месеца .
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание "лишаване от свобода" за срок от три години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В. да заплати по сметка *** /шестдесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 180/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Й.В. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

УКАЗВА за определението, с което е одобрено споразумението за решаване на делото да бъде съобщено на пострадалия с указания, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Д.Й.В.
 
33 НАХД No 184/2009, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) З.Т.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12340 от 17.11.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.83 ЗТ на З.Т.А. ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 1000лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
34 НАХД No 185/2009, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Л. ** ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12341 от 17.11.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл. 86 ЗТ за нарушение на чл.47,ал.6 ЗТ на "Л. **" ЕООД, Булстат **** чрез управителя З.Т.А. е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
35 НОХД No 191/2009, VI състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.М.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 191/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно: РП-Несебър, подсъдимия П.М.М. и неговия защитник адв.В. В. от АК-Бургас, съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ П.М.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан (реабилитиран), със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 24.06.2008г. около 08.15 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър във фоайето на х-л "Л." е причинил средна телесна повреда на Б.М.М. ***, изразяваща се в счупване на долна челюст, довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл. 129, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ"
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.М.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД 191/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия П.М.М. мярка за неотклонение "Подписка" и като счете, че са отпаднали основанията за същата,
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ на основание чл.309, ал.2 от НПК взетата спрямо подсъдимия П.М.М. мярка за неотклонение "Подписка".
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от днес.

П.М.М.
 
36 НОХД No 192/2009, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Л.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 26.05.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Л.Д.- роден на *** *** Загора, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2008 г. около 22.30 часа от автомивка, находяща се до заведение "Т." в к.к. "Слънчев бряг" противозаконно отнел чуждо МПС- л.а. марка "Киа Рио", с ДК№ ****, оранжев на цвят, рама № ***** от владението на К.А. ***, без неговото съгласие и с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, прпедл. първо, вр.ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на 6 /ШЕСТ/ месеца "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на Д. наказание три месеца "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.346,ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК А.Л.Д. с посочена по-горе самоличност от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 5 /пет/ месеца.

А.Л.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Л.Д.- роден на *** *** Загора, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2008 г. около 22.30 часа от автомивка, находяща се до заведение "Т." в к.к. "Слънчев бряг" противозаконно отнел чуждо МПС- л.а. марка "Киа Рио", с ДК№ ****, оранжев на цвят, рама № ****** от владението на К.А. ***, без неговото съгласие и с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, прпедл. първо, вр.ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на 6 /ШЕСТ/ месеца "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на Д. наказание три месеца "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.346,ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК А.Л.Д. с посочена по-горе самоличност от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 5 /пет/ месеца.

Мотиви от 17.06.2009г.
 
37 НОХД No 197/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.А.Ц. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 197/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно РП-Несебър, подсъдимия Х.А.Ц. и неговия защитник адв.Ц. Д.- И. от АК-Бургас, съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ Х.А.Ц., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, водопроводчик с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че през месец февруари 2007 г. в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър, чрез използване на МПС отнел чужди движими вещи: 20 броя талпи от иглолистен материал с размери 4м/22см.,30см на обща стойност 350 (триста и петдесет) лева, 14 броя метални подпори- хюнебеци с дължина 3.60 м. на обща стойност 362.88 лева (триста шейсет и два лева и осемдесет и осем стотинки) и 56 броя метални подпори- хюнебеци с дължина 3м. на обща стойност 1209.60 лева (хиляда двеста и девет лева и шейсет стотинки), всички вещи на стойност 1922.48 лева (хиляда деветстотин двадесет и два лева и 48 ст.), от владението на П. Г. Б. от с.Ахелой, общ. Поморие без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.А.Ц. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 25 (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД 197/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия Х.А.Ц. мярка за неотклонение "Подписка" и като счете, че са отпаднали основанията за същата,
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ на основание чл.309, ал.2 от НПК взетата спрямо подсъдимия Х.А.Ц. мярка за неотклонение "Подписка".
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от днес.

Х.А.Ц.
 
38 НАХД No 209/2009, VI състав По ЗД по пътищата А.И.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 04.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 209/2009г. по описа на РС-Несебър
ИЗПРАЩА същото по компетентност на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок с частна жалба от съобщението пред Административен съд - Бургас.

 
39 НОХД No 236/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.И.К. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 15.06.2009г., в законна сила от 15.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 236/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Д. П. от АК-гр.Бургас, назначен за служебен защитник на подсъдимия К. и подсъдимият Р.И.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Р.И.К. - род. на ******, жив. в гр.Бургас, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, управител на "Р. п." ООД - гр.Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2009год. около 01.30часа в гр.Несебър на "кръговото движение" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел Монтерей", с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,75 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол №372/21.04.09год. на БНТЛ - ОД - МВР - Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание 42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 /ШЕСТ МЕСЕЦА/;
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от от 6/ ШЕСТ МЕСЕЦА/

ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Р.И.К. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно-превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ МЕСЕЦА/.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К. да заплати по сметка ***.00 лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 236/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Р.И.К.
 
40 НАХД No 257/2009, II състав По ЗД по пътищата П.Т.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Разпореждане от 25.05.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.Р.. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 257/2009 г. по описа на РС-Несебър. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд-Бургас.
 
41 НОХД No 260/2009, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. НЕСЕБЪР Д.Т.Ш. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 30.06.2009г., в законна сила от 30.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 260/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-Несебър, адв.К.К. ***, защитник на обвиняемия Ш. и обвиняемия Д.Т.Ш., съгласно което: обвиняемият Д.Т.Ш., роден на ***г***, с ЕГН **********,***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, общ работник, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 27.08.2007 г. в к.к. "Слънчев бряг", общ. Несебър, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва: амфетамин сол с нетно тегло 0,278 гр. със съдържание на основно вещество - 27.00 т. % , амфетамин сол с нетно тегло 12.708 гр. със съдържание на основно вещество 19.00 т. %, като общото тегло на амфетамина е 12,986 гр. на обща стойност 389, 58 лв. /триста осемдесет и девет лева и петдесет и осем ст./; кокаин с нетно тегло 0,032 гр. и със съдържание на основно вещество 37.00 т.%, на стойност 4 лв. /четири лева/; коноп с нетно тегло 4.189 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1.70 т. %, коноп с нетно тегло 6.078 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0, 90 т. %, коноп с нетно тегло 10.634 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1.40 т. %, коноп с нетно тегло 99.181 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1.10 т. %, като общото тегло на конопа е 120.082 гр. на стойност 720,49 лв. /седемстотин и двадесет лева и четиридесет и девет ст./, всичко на обща стойност 1114.18 лв. /хиляда сто и четиринадесет лева и осемнадесет ст./, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл. първо и второ, т. 1, предл. първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 10 /десет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. "б", вр. чл.354а, ал.6, вр. ал.3 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението - бял хартиен плик съдържащ кутия от цигари "Виктори" с 1бр. пликче от цветна гланцирана хартия с бяло прахообразно вещество с тегло 0,278гр.; хартиен плик със зелена, суха, растителна маса, увита във вестник, с тегло 2,743гр.; хартиен плик с полиетиленово пликче с бяло прахообразно вещество с тегло 12,708гр.; хартиен плик със зелена, суха растителна маса, увита в алуминиево фолио, с тегло 1,446гр.; хартиен плик с хартиено пликче с бяло прахообразно вещество с тегло 0,032гр.; полиетиленова торбичка със зелена, суха, растителна маса, увита във вестник, с тегло 6,078; полиетиленова торбичка със зелена, суха, растителна маса, увита във вестник, с тегло 10,634гр.
ВРЪЩА на обвиняемия Д.Т.Ш. следните веществени доказателства: мобилен телефон марка "Самсунг" с IMEI № ******, зарядно устройство за мобилен телефон и сумата от 330 лева.
ОСЪЖДА обвиняемия Д.Т.Ш. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка***- Несебър сумата от 330 лв. (триста и тридесет лева), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 260/2009 г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Д.Т.Ш.
 
42 НОХД No 278/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Д.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 01.06.2009г., в законна сила от 01.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 278/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП- гр.Несебър, адвокат М.Ч. ***, защитник на обвиняемия Л.П. и обвиняемия Л.Д.П., съгласно което: Л.Д.П., роден на ***г***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, безработен, с адрес:***7, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2009г., около 02.01 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, на главната алея до бензиностанция "Петрол", е управлявал МПС - л.а. "Алфа Ромео" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,23 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца
- задължителни периодични срещи с пробационен служител два пъти седмично за срок от 6/шест/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обвиняемият Л.Д.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което обвиняемият Л.Д.П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 28.05.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 278/2009г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Л.Д.П.
 
43 НОХД No 279/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.С.С. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 01.06.2009г., в законна сила от 01.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 279/2009 г. по описа на РС- Несебър, а именно - Мариян Чернаев - прокурор при Районна прокуратура град Несебър и адв. А.Ж. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия М.С.С., съгласно което:
ПРИЗНАВА М.С.С. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, готвач в "Л." ЕООД София, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2009 година около 00.10 ч. в к.к. Слънчев бряг, по алеята пред пожарната, управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка "Форд Куриер" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.39 на хиляда /едно цяло тридесет и девет на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание от 3 /три/ месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият С. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторното превозно средство на подсъдимия С. е било отнето по административен ред, считано от 22.05.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 279/2009 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


М.С.С.
 
44 НОХД No 281/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Д.Л. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 02.06.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между А. Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. П. А. от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия Л. и подсъдимия Н.Д.Л. със снета по делото самоличност, съгласно което:

ПРИЗНАВА Н.Д.Л., род. на ***г***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, барман, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2009г., около 02.15 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, на главната алея в близост до бензиностанция "Петрол", управлявал МПС - мотопед "Ямаха" с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хилядя, а именно 1,40 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а от НК, го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1 и 2, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:
"Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6/шест/ месеца,
"Задължителни периодични срещи с пробационен служител" три пъти седмично за срок от 6/шест/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Н.Д.Л. от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК, времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 20.05.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 281/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Н.Д.Л.
 
45 НОХД No 282/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.Г.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 02.06.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 282/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП- гр.Несебър, адвокат Р. П. от АК- гр.Бургас, защитник на обвиняемия Т.Д. и обвиняемия Т.Г.Д., съгласно което: Т.Г.Д., род. на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, работник - кухня пицария "Б.", ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2008год. около 12.50часа в гр.Несебър- нова част в близост до ПС "Лада", е управлявал МПС - л.а.марка "Алфа Ромео", с ДК № ***** в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП №17208/30.11.07год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДП за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.1, вр. с ал.3, т.1 и 2 от НК на обвиняемия Т.Г.Д. следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител, три пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца.
- поправителен труд с 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 6месеца.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 282/2009г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Т.Г.Д.
 
46 НАХД No 283/2009, VI състав По ЗД по пътищата А.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.06.2009г., в законна сила от 30.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 283/2009 г. по описа на Районен съд - Несебър. Определението може да се обжалва пред Административен съд - Бургас в 7-дн. срок от съобщението.
 
47 НОХД No 294/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.И.Ф. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 05.06.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 294/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.И.Ф. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА С.И.Ф. - р. ***, област Пазарджик, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, технически надзор в "С. **" ООД гр.Ст.Загора, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2009 година около 23.00 ч. в с.Равда, на пътното платно до адрес ***, управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка "Рено Меган" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.69 на хиляда /едно цяло шестдесет и девет на хиляда/, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза № 459 от 08.05.2009 година на БНТЛ при сектор БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаван е от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия С.И.Ф. от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 01.05.2008 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият С.И.Ф. да заплати по сметка ***. /тридесет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 294/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


С.И.Ф.
 
48 НОХД No 295/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Х.Я. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 09.06.2009г., в законна сила от 09.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 295/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.П.М. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия М.Х.Я. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.Х.Я., род. на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, основно образование, женен, безработен, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2008г., около 23.45 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, до автомивка "Луксор", управлявал МПС - л.а. "Мерцедес" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хилядя, а именно 1,80 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия М.Х.Я. от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 22.05.2008 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият М.Х.Я. да заплати по сметка ***-Несебър сумата в размер на 30.00 лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 295/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


М.Х.Я.
 
49 НОХД No 297/2009, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.А.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 05.06.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 297/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С. И. Ф. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Г.А.В. - р. ***, община Айтос, област Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2009 година около 09.00 ч. в с. Равда, община Несебър съзнателно се ползвал пред орган на "КАТ" при РУ на МВР Несебър от неистински документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство № ***** от 30.09.2005 година и контролен талон № *****, като за самото преправяне от него не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316 вр. с чл.308 ал.2, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца.
И за това, че на 17.03.2009 година около 09.00 ч. в с. Равда, община Несебър до стадиона управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фиат Типо" с ДК № *****, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за такова деяние с НП № 647 от 02.07.2007 година на Началника на РУ на МВР гр.Айтос,
влязло в сила на 31.03.2008 година, поради което и на основание чл..343 в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
НАЛАГА на основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия Г.А.В. най - тежкото от така наложените наказания, а именно "Лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Г.А.В. да заплати по сметка ***.00 /осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 297/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Г.А.В.
 
50 НОХД No 301/2009, VIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Й.Д.К.,
К.Д.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 09.06.2009г., в законна сила от 09.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 301/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.М. Ч. от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия К.Д.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА К.Д.Д. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31. 12. 2008г. за времето около 02.00 часа, в гр. Несебър, от паркинг пред хотел "Биляна", в съучастие като съизвършител с Й.Д.К., чрез използване на МПС- л.а. "Ауди А4", с ДК№ *****, е отнел чужда движима вещ - лек автомобил "Мазда 626" с ДК№ ***** - на стойност 1800 лв. от владението на П. Х. А. от гр. Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал.2,вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаван е от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Д.Д. да заплати по сметка ***.75 /петдесет лева и седемдесет и пет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 301/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.М. Ч. от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Й.Д.К. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Й.Д.К. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование,


безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31. 12. 2008г. за времето около 02.00 часа, в гр. Несебър, от паркинг пред хотел "Биляна", в съучастие като съизвършител с Й.Д.К., чрез използване на МПС- л.а. "Ауди А4", с ДК№ ****, е отнел чужда движима вещ - лек автомобил "Мазда 626" с ДК№ **** - на стойност 1800 лв. от владението на П. Х. А. от гр. Несебър, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал.2,вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаван е от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на определеното в т.1 наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
И за това, че на 31.12.2008г. около 02.55 часа в гр. Несебър нова част, до КПП "Хит А", управлява лек автомобил "Мазда 626" с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно: 1.43 на хиляда, установено по надлежният ред, с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "лишаване от свобода" за срок от 3 /три месеца/.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на определеното в т.3 наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Й.К. от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 31.12.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание измежду определените такива в т.1 и т.3 от споразумението, а именно най-тежкото такова - "лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на определеното в т.3 наказание "лишаване от свобода" за срок от три месеца за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.Д.К. да заплати по сметка ***.75 /осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 301/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Й.Д.К.
К.Д.Д.
 
51 НОХД No 311/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.И.Т. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 11.06.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв.С.М. ***, назначена за служебен защитник на подсъдимия Т. и подсъдимия М.И.Т. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.И.Т. - Род. на *** ***, жив. Враца , българин, български гражданин, не женен, не осъждан, средно образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2009 год. около 00.20часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър до автомивка "Луксор" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка " Хонда Сивик" с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.43 промила, установено по надлежния ред /с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+"/, с фабр. №0325, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1, вр. чл.54, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което М.Т. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 30.05.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 311 /2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

М.И.Т.
 
52 НОХД No 312/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ш.М.И. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 12.06.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 312/2009г. между Севдалина Станева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А. Ж. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия Ш.И. и подсъдимия Ш.М.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Ш.М.И. - р. ***, област Търговище, т., български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, пласмент на селскостопанска продукция в "М.-**" ООД гр.Сл.бряг, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2009 година около 23.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, пред хотел "Кокиче", управлява моторно превозно средство: лек автомобил марка "Мазда" с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.36 на хиляда /едно цяло тридесет и шест на хиляда/, установено по надлежния ред, /с протокол за химическа експертиза № 453 от 07.05.2009 г./ , поради което и на основание чл.343 б ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което Ш.И. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 04.05.2009 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ш.И. да заплати по сметка *** ,деловодни разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №312 /2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Ш.М.И.
 
53 НОХД No 318/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Г.Г. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 15.06.2009г., в законна сила от 15.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 318/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура- гр. Несебър, адв. А. Ж.- надлежно упълномощен защитник на обвиняемия Г. и обвиняемия Н.Г.Г., съгласно което: обвиняемият Н.Г.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, крупие в казино"К. к." Сл.бряг, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 05.05.2009г. около 01,50 ч. в к.к. Слънчев бряг, до казино "Лас Вегас" е управлявал лек автомобил марка "Фиат" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,85 на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол от химическа експертиза- престъпление по чл.343 б ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 вр. с чл.54 от НК го осъжда на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемия Н.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия Н.Г.Г. е било отнето по административен ред, считано от 05.05.2009 г.
ОСЪЖДА обвиняемия Н.Г.Г. със снета по делото самоличност да заплати по сметка *** (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 318/2009г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Н.Г.Г.
 
54 НОХД No 322/2009, VIII състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Д.С.С. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 17.06.2009г., в законна сила от 17.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Т.С. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия М.Д.С. и подсъдимият М.Д.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Д.С. - род. на ******, жив. в с.К., общ.Несебър, р., български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.08год. около 22.00ч., на входа на с.К., общ.Несебър противозаконно унищожил чужди движими вещи: задна лява врата - нарушена цялост на вратата, огънати колони при захвата на стъклото на вратата и разбита тонколона на вратата отвътре и противозаконно повредил задна дясна врата - побитост по ръба на л.а. марка "Опел Астра", с ДК№ ****, собственост на ОД - МВР - Бургас, като стойността на унищожените вещи възлиза на сумата от 265,50лв. /двеста шестдесет и пет и петдесет/, стойността на повредената вещ възлиза на сумата от 122.00лв. /сто двадесет и два/, а общата стойност на причинените щети възлиза на сумата от 387,50лв. /триста осемдесет и седем и петдесет/, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, "б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, три пъти седмично за срок от 12 месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150ч. за срок от 1 година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият С. да заплати по сметка ***ски в размер на 35 /тридесет и пет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 322/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВРЪЩА на РП- гр.Несебър ДП № 14-1027/2008г. по описа на РУ на МВР- гр.Несебър за продължаване на следствените действия.


М.Д.С.С.
 
55 НАХД No 323/2009, V състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР А.Д.Ф. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Определение от 16.06.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
НАЛАГА на А. Д. Ф., роден на *** ***, И., и., и. гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, чистач, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ "ГЛОБА" в размер на 200.00 лв. в полза на държавата за това, че на 16.06.2009 г. в 0.30 ч. в к.к. Слънчев бряг в нетрезво състояние счупил, чрез ритане с крак, декоративна осветителна лампа на ресторант А., в който е имало посетители и побягнал към хотел К., като при залавянето му от полицейските служители П. Т. и А. Д. е оказал яростна съпротива срещу тях пред множеството туристи на главната алея, опитвайки се да избяга.
ОСЪЖДА А. Д. Ф. да заплати по сметка ***, представляващи направени по делото разноски за преводач.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението бе обявено на нарушителя в съдебно заседание, което приключи в 16.40 ч. с прочитането му.

 
56 НОХД No 345/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.В.З. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 345/2009г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.Ч. - защитник на обвиняемия, и обвиняемия А.З., съгласно което ПРИЗНАВА А.В.З., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, с ЕГН **********, работи като готвач към ЕТ "Г. Б." гр. Несебър за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2009г., около 16.40 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър в близост до ресторант "Чучура" управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Кади" с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,39 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал. 1, т.2, б. "б" от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3 т.1 и 2, вр. с ал.4, чл. 42б, ал.1 и чл. 43, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца, с периодичност - два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
- Поправителен труд, включващ удръжки от месечно трудовото възнаграждение - 320 /триста и двадесет/ лева, съгласно трудов договор № 3/13.04.2009г. с работодател - ЕТ "Г. Б." гр. Несебър с Булстат *****, в размер на 20% месечно за срок от 3 /ТРИ/ месеца в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия А.З. от право да управлява МПС за срок от 1 /ЕДНА/ година.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемия е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 25.05.2009г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвияемия А.З. със снета самоличност да заплати по сметка *** - гр.Несебър сумата в размер на 35,00 /тридесет и пет/, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 345/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


А.В.З.
 
57 НОХД No 351/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.Г.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 351/2009г. между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия Т.С. и подсъдимия Т.Г.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.Г.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, частен строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2009 година около 14.00 ч. по пътя к.к."Слънчев бряг" - с.Тънково, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" с неустановен регистрационен номер, отнел чужди движими вещи: лек автомобил марка "Лада 1500S" с ДК № ***** на стойност 372 лева /триста седемдесет и два лева/ и намиращите се в него 1 брой авто СD марка "Mikromaxx", модел "MD-4925" на стойност 52 лева /петдесет и два лева/ и 1 брой усилвател "JVC" модел "KS-AX 4304" на стойност 55 лв. /петдесет и пет лева/, всички вещи на обща стойност 479 лв. /четиристотин седемдесет и девет лева/, собственост на Г. Ц. Т., ЕГН ********** от владението и без съгласието на К. М. М., ЕГН ********** с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал.1, т.4 вр. с чл.194 ал.1, вр. чл. 54 от НК., го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.С. да заплати по сметка ***но-деловодни разноски в размер на 64 /шестдесет и четири/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №351 /2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Т.Г.С.
 
58 НОХД No 353/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.Р.З. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 353/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Борислав Б.- защитник на обвиняемата З. и обвиняемата, съгласно което ПРИЗНАВА Г.Р.З. - родена на ***г*** Загора, живуща ***, ромка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 12.07.2006год., около 04.00ч. на плажната ивица пред х-л "Алба" в к.к."Слънчев бряг" отнела чужди движими вещи: сумата от 800 /осемстотин/ лева от владението на британския гражданин Апъл Перджит Сингх от Шотландия без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 353/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

Г.Р.З.
 
59 НОХД No 355/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Г.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Х.Г.В. със снета по делото самоличност и адв. П.Ч. *** защитник на подсъдимия В., съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.Г.В., род. на ******, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, основно образование, женен, безработен, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 21.02.2009г., около 23.30 часа, на главен път ІІІ-906, при разклона за с.Тънково, управлявал МПС - л.а. "Ауди 80" с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,41 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което Х.В. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 21.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 355 /2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Х.Г.В.
 
60 НОХД No 356/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.Н.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 356/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев - прокурор в РП- гр.Несебър, адвокат Б.П. *** и обвиняемия Б.Н.С., съгласно което: Б.Н.С., роден на ***.***, с адрес:***, понастоящем в ареста гр.Силистра, т., български гражданин, неженен, с начално образование, осъждан, ЕГН: **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2007 г. около 01.30 часа в гр. Св. Влас, общ. Несебър, хотел "И." стая *, при условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи, както следва: мобилен телефон марка "Нокия 6060" на стойност 143.00 лева, мобилен телефон марка "Нокия 6070" на стойност 189.00 лева, зарядно устройство за мобилен телефон на стойност 5.00 лева и хендсфри за мобилен телефон на стойност 30.00 лева от владението на Д. А. И. от гр.Генерал Тошево, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както и мобилен телефон марка "Нокия 5210" на стойност 55.00 лева и зарядно устройство за мобилен телефон на стойност 5.00 лева от владението на А.С.А. *** Тошево без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи са на обща стойност 427.00 /четиристотин двадесет и седем/ лева, поради което и на основание чл.196, ал.1 т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1 б."б", вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание 41, ал.6 от НК първоначален "строг режим" в затвор от закрит тип на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода".
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Б.Н.С. да заплати сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото.
ВРЪЩА вещественото доказателство мобилен телефон марка "Нокия" модел 5210, ведно със зарядно устройство, на собственика му А.С.А. с ЕГН **********, изтърпяващ понастоящем наказание "лишаване от свобода" в Затвора "Варна".
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 356/2009г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Б.Н.С.
 
61 НОХД No 358/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.И.А. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, служебен защитник на подсъдимия А. и подсъдимия Б.И.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:

ПРИЗНАВА Б.И.А. - Род. на *** *** българин, български гражданин,женен, не осъждан, средно образование, продавач на автомобили "Б." ЕООД Пловдив, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2009 год. около 02.00часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър на главната алея, пред хотел "Ащън" посока гр.Св.Влас управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " БМВ 725" с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.42 промила, установено по надлежния ред /с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с №0106, поради което и основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Б.И.А. от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което Б.И.А. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 22.06.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 358/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Б.И.А.
 
62 НОХД No 364/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Х.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, подсъдимия В.Х.П. със снета по делото самоличност и адв. А.Ж. ***, защитник на подсъдимия П., съгласно което:
ПРИЗНАВА В.Х.П. - р. 1***, българин, български гражданин, образование, женен, не осъждан, в висше образование, работи "ЕТ ВМХ" гр.Плевен , ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2009 година около 01.30 ч. в гр.Обзор, общ. Несебър на главен път І-9 на кръстовището на ул."Рибарска" и ул."Славянска" управлявал лек автомобил марка "Рено Еспейс" с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2.31 /две цяло трийсет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест Дрегер 7410+, с фабр.№0325, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1, вр. чл.54, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет / месеца.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 364/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

В.Х.П.