РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.07.2009г. до 31.07.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1141/2002, II състав Други дела Л.И.Ч.,
Т.И.С.,
К.Х.Й.,
С.Д.Й.,
Г.Д.П.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
ДОПУСКА поправката на очевидна фактическа грешка в решение № 195/23.02.2004г., постановено по настоящото гр.д.№ 141/2002г. по описа на Районен съд - Несебър като в абзац първи от диспозитива на решението, касаещ произнасяне на предявения иск по чл.108 от ЗС следва да се заличи текста "Министерство на образованието и науката" и същият следва да се чете: "ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.И.Ч., ЕГН **********, Т.И.С. ЕГН **********, К.Х.Й. ЕГН **********, С.Д.Й. ЕГН **********, и Г.Д.П. ЕГН ********** *** против Национален център за ученически отдих, туризъм и спорт град София иск да бъдат осъдени да предадат владението върху нива от 5 дка в строителните граници на село Равда в местността "Ю." /Ю./, представляваща имот пл.№ 549 по кадастралания план на местността изработен през 1931 година, при граници: път, Черно море, имот пл.№ 519 и имот пл.№ 550, като неоснователен."
 
2 Гражданско дело No 1526/2008, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.А.М. К.Д.С.,
П.Н.С.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 18.06.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
ОСЪЖДА К.Д.С. с ЕГН - ********** *** с особен представител адв.Л.К. от БАК да заплати на С.А.М. с ЕГН - ********** ***, съдебен адрес гр.Сливен, чрез адв.Л.Д. и адв.М. П. сумата от 7500евро, явяваща се горницата над сумата от 5500евро до цялата дължима сума в размер на 13 000евро, получена от ответника на отпаднало основание-развален предварителен договор, както и сумата от 3000 евро, представляваща неустойка договорена в изменение №2 на предварителния договор, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска-25.07.2008г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявените от ищцата искове спрямо П.Н.С. с ЕГН - ********** *** като неоснователни.
ОСЪЖДА К.Д.С. с ЕГН - ********** с особен представител адв.Л.К. от БАК да заплати на С.А.М. с ЕГН - ********** ***, съдебен адрес гр.Сливен, чрез адв.Л.Д. и адв.М. П. сумата от 3100лв. съдебно-деловодни разноски по делото.

 
3 Гражданско дело No 1540/2008, VII състав Делби Д.П.Г. Д.Н.К. Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 01.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ищцата Д.Н.К., ЕГН ********** ***, с адрес за връчване на съобщения и призовки в гр.Несебър,адв.П.Ч. и ответника Д.П. Г., ЕГН ********** ***, с адрес за връчване на съобщения и призовки в гр.Несебър, ул."Иван Вазов", № 23, ет.2-адв.П.А., че Д.Н.К. е собственик на недвижим имот с административен адрес в КК"Сл.бряг-запад", а именно офис № **, представляващ самостоятелен обект с идентификатор ****, находящ се на първия етаж в сграда с идентификатор ****, изградена в поземлен имот с идентификатор *****, на площ ведно с общите части 21.46 кв.м., състоящ се от стая, антре, баня и тоалетна, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- обекти с идентификатори ***** и *****, отгоре-*****, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, поради пълна трансформация на лични средства при придобиването.
ОТХВЪРЛЯ иска на Д.П. Грозев, ЕГН ********** ***, с адрес за връчване на съобщения и призовки в гр.Несебър,адв.П.А. против Д.Н.К., ЕГН ********** ***, с адрес за връчване на съобщения и призовки в гр.Несебър,адв.П.Ч. за допускане на съдебна делба нанедвижим имот с административен адрес в КК"Сл.бряг", а именно офис № //, представляващ самостоятелен обект с идентификатор *****, находящ се на първия етаж в сграда с идентификатор *****, изградена в поземлен имот с идентификатор *****, на площ ведно с общите части 21.46 кв.м., състоящ се от стая, антре, баня и тоалетна, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- обекти с идентификатори ***** и *****, отгоре-*****, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
ОСЪЖДА Д.Г. да заплати на Д.К. 595.77лв. съдебно деловодни разноски.

 
4 Гражданско дело No 1606/2008, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А. С.-Н ЕООД С.Г. Е.-4 ЕООД ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
ОСЪЖДА "Е.-4" ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя И. Р. С. да заплати на "А. С. - Н" ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - с.Г., общ.Сливен, представлявано от управителя С. М. Д. сумата от 3 838 лева /три хиляди осемстотин тридесет и осем лева/, представляваща стойността на незаплатени стоки по фактура № 4 от 17.01.2008г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска - 24.11.2008г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "Е.-4" ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя И. Р. С. да заплати на "А. С. - Н" ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - с.Г., общ.Сливен, представлявано от управителя С. М. Д. сумата общо в размер на 1249,98 лева /хиляда двеста четиридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане, както следва: 1007,87 лева за периода 17.01.2008г.-24.07.2008г.; 96 лева за периода 25.07.2008г.-22.08.2008г. и 146,11 лева за периода 23.08.2008г.-23.11.2008г, като за останалата част над уважения размер от 1249,98 лева до претендирания такъв от 1262,18 лева, иска следва да бъде отхвърлен, като недоказан.
ОСЪЖДА "Е.-4" ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя И. Р. С. да заплати на "А. С. - Н" ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - с.Г., общ.Сливен, представлявано от управителя С. М. Д. сумата общо в размер на 1022 лева /хиляда и двадесет и два лева/, представляващи направените от ищеца съдебни разноски, включая възнаграждение за адвокат.

 
5 Гражданско дело No 1620/2008, II състав Облигационни искове С. Б. АД ЕТ М. Б. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ОСЪЖДА ЕТ"Ми. Б.", ЕИК ****, седалище и адрес на управление с.Оризаре, общ.Несебър, представлявано от М. Д. Б. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 2 086,80 лева /две хиляди и осемдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки/ с включен ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2007г., съгласно споразумение между тях № И 53-003-02/14.01.2004г. и анекс към него от 05.06.2007г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.12.2008г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА ЕТ"Ми. Б.", ЕИК ****, седалище и адрес на управление с.Оризаре, общ.Несебър, представлявано от М. Д. Б. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 309,53 лева /триста и девет лева и петдесет и три стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 1669,44лв., съставляваща 80% от главницата, считано от 20.08.2007г. до датата на предявяване на иска и сумата от 58,08 лева /петдесет и осем лева и осем стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 417,36лв., съставляваща 20% от главницата, считано от 15.12.2007г. до датата на предявяване на иска, съгласно споразумение между тях № И 53-003-02/14.01.2004г. и анекс към него от 05.06.2007г.
ОСЪЖДА ЕТ"М. Б.", ЕИК ****, седалище и адрес на управление с.Оризаре, общ.Несебър, представлявано от М. Д. Б. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 218 /двеста и осемнадесет/ лева, представляващи направените от ищеца съдебни разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
6 Гражданско дело No 1624/2008, II състав Облигационни искове С. Б. АД И.-Т. ООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ОСЪЖДА "И.-Т." ООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от М. П. К.-управител да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 17 000,40 лева /седемнадесет хиляди лева и четиридесет стотинки/ с включен ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2007г., съгласно споразумение между тях от 23.12.2004г. и анекс към него от 11.06.2007г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.12.2008г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА "И.-Т." ООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от М. П. К.-управител да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 2 563,19лв. /две хиляди петстотин шестдесет и три лева и деветнадесет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 13600,32лв., съставляваща 80% от главницата, считано от 20.08.2007г. до датата на предявяване на иска и сумата от 483,52лв. /четиристотин осемдесет и три лева и петдесет и две стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 3400,08лв., съставляваща 20% от главницата, считано от 15.12.2007г. до датата на предявяване на иска., съгласно споразумение между тях от 23.12.2004г. и анекс към него от 11.06.2007г.
ОСЪЖДА "И.-Т." ООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от М. П. К.-управител да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 922 лева /деветстотин двадесет и два лева/, представляващи направените от ищеца съдебни разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
7 Гражданско дело No 1639/2008, VI състав Облигационни искове Р.Х.И.,
М.Х.Ш.,
С.Х.С.,
С.В.И.,
З.П.С.,
К.П.С.,
Ф.Г.Ш.,
К.Г.Ш.,
Г.А.Н.,
М.А.В.
М. А. ЕООД Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 16.06.2009г., в законна сила от 07.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото на осн.чл.232 ГПК
 
8 Гражданско дело No 58/2009, II състав Облигационни искове С. Б. АД А.-4 ООД ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ОСЪЖДА "А.-4" ООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 5 069,13 лева /пет хиляди и шестдесет и девет лева и тринадесет стотинки/ с включен ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2007г., съгласно споразумение между тях от 08.07.2005г. и анекс към него от 21.07.2006г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.11.2008г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА "А.-4" ООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 751,89лв. /седемстотин петдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 4055,30лв., съставляваща 80% от главницата, считано от 20.08.2007г. до 12.11.2008г. - датата на предявяване на заявлението по чл.410 от ГПК и сумата от 141,09лв. /сто четиридесет и един лева и девет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 1013,83лв., съставляваща 20% от главницата, считано от 15.12.2007г. до 12.11.2008г. - датата на предявяване на заявлението по чл.410 от ГПК, съгласно споразумение между тях от 08.07.2005г. и анекс към него от 21.07.2006г.
ОСЪЖДА "А.-4" ООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 239,25 лева /двеста тридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки/, представляващи направените от ищеца съдебни разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 Гражданско дело No 61/2009, II състав Облигационни искове СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД ЕВРОБИЛД 3 ООД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ОСЪЖДА "ЕЕ. 3" ООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 5 760 лева /пет хиляди седемстотин и шестдесет лева/ с включен ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2007г., съгласно споразумение между тях от 08.07.2005г. и анекс към него от 21.07.2006г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.11.2008г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА "ЕE. 3" ООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 854,37лв. /осемстотин петдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 4608лв., съставляваща 80% от главницата, считано от 20.08.2007г. до 12.11.2008г. - датата на предявяване на заявлението по чл.410 от ГПК и сумата от 160,31лв. /сто и шестдесет лева и тридесет и една стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 1152лв., съставляваща 20% от главницата, считано от 15.12.2007г. до 12.11.2008г. - датата на предявяване на заявлението по чл.410 от ГПК, съгласно споразумение между тях от 08.07.2005г. и анекс към него от 21.07.2006г.
ОСЪЖДА "ЕE. 3" ООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 255,50 лева /двеста петдесет и пет лева и петдесет стотинки/, представляващи направените от ищеца съдебни разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
10 Гражданско дело No 134/2009, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А. Т. ООД Е.-4 ЕООД ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 29.06.2009г., в законна сила от 07.07.2009г.
СЪДЪТ счита, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.234, ал.1 от ГПК същата следва да бъде одобрена. На основание чл.78 ал.9 от ГПК, с оглед направеното искане на ищцовото дружество следва да бъде върната половината от внесената държавна такса. С оглед на това съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните "А. Т." ООД - гр.Варна и "Е.-4" ЕООД - гр.Несебър спогодба в горния смисъл.
ВРЪЩА на "А. Т." ООД - гр.Варна половината от внесената държавна такса за производството в размер на 308.20лв. /триста и осем лева и двадесет стотинки/.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 134/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд - гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

 
11 Гражданско дело No 195/2009, VI състав Облигационни искове О.И.П. Г. И. ООД Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 06.07.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
Определение № 324/06.07.2009г. Прекратява производството по делото на осн. чл.232 от ГПК.
 
12 Гражданско дело No 253/2009, VI състав Облигационни искове С. ЕООД Е. АД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 10.07.2009г., в законна сила от 10.07.2009г.
Ответникът "Е." АД гр.Стара Загора, чрез изпълнителния директор Г.Н.Н. признава, че има неплатени парични задължения към ищеца "С." ЕООД - гр.Несебър, по фактура № 0000000185/31.07.2007г. в размер на 5016.34 /пет хиляди и шестнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ лева и по фактура № 0000000268/31.08.2007г. в размер на 8085.71 / осем хиляди осемдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/ лева или общо по двете фактури 13102.05 / тринадесет хиляди сто и два лева и пет стотинки/ лева с ДДС, които са предмет на съдебен спор по гр.дело № 253/2009г. по описа на Районен съд-Несебър.
Страните се съгласяват да уредят доброволно облигационните отношения по цитираните в предходната точка фактури, като се споразумяха общото парично задължение в размер на 13102.05 лева да бъде погасено от ответното дружество "Е." АД- гр.Стара Загора, чрез разсрочено плащане по посочената в процесните фактури сметка *** "С." ЕООД- гр.Несебър на три вноски, платими както следва:
Първа вноска - в размер на сумата от 5016.34 лева с ДДС, платима на две части; при подписване на настоящото споразумение - 2516.34 лева и в деня на съдебното заседание за одобряване на спогодбата - 2500 лева, заедно с дела от разноските по т.2.2. в размер на 536.02 лева
Втора вноска - в размер на сумата от 4042.86 лева с ДДС в срок до 01.08.2009г.
Трета вноска в размер на сумата от 4042.86 лева с ДДС в срок до 01.09.2009г.
"Е." АД се задължава да заплаща договорените в предходната точка вноски в договорения размер, начин и срок, като в случай на просрочие на вноските, същото дължи на "С." ЕООД неустойка за всеки ден забава след всеки един падеж по т.1.2 от настоящата спогодба, в размер на 05.% на ден върху неиздължената част от просрочената вноска, но не повече от двойния й размер.
След подписване на настоящата спогодба и заплащане на първата вноска, "С." ЕООД се задължава да депозира спогодбата в РС-Несебър за одобряването й от съда и прекратяване на съдебното производство.
Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички свои спорни отношения, произтичащи от доставката на стоки, по фактура № 0000000185/31.07.2007г. и фактура № 0000000268/31.08.2007г. и че с изпълнението на паричните задължения от страна на "Е." АД по начина договорен в настоящата спогодба, "С." ЕООД няма да има каквито и да било претенции във връзка с неизпълнението, като ще счита процесните облигационни отношения за окончателно уредени.
2. РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОСОБЕНИ ДОГОВОРЕНОСТИ
Страните се съгласяват, че направените до момента от "С." ЕООД разноски във връзка със завеждането и воденето на делото в размер на 1337.08 лева /13 лева за снабдяване с Удостоверение за вписани обстоятелства от ТР за ответното дружество, 800 лева адвокатски хонорар, 524.08 лева държавна такса/ ще бъдат поети от страните по равно, като половината от внесената държавна такса в размер на 262.04 лева подлежаща на възстановяване на основание чл.78, ал.9 от ГПК при одобряване на настоящата спогодба от съда, ще бъде приспадната от общата сума. "Е." АД се задължава да възстанови на "С." половината от така описаните разноски в размер на 536.02 лева.
Адв.С.: Представляваното от мен дружество вече заплати първата част от уговорената вноска, а в днешно съдебно заседание предавам на ищеца договорената сума от 2500 лева, представляваща остатък от първа вноска и сумата от 536.02 лева разноски по производството.

С П О Г О Д И Л И С Е :


ЗА "С." ЕООД: ЗА "Е." АД:


СЪДЪТ, след като се запозна с постигната между страните спогодба и като счете че същата не противоречи на закона и морала
О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в горния смисъл.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 253/2009г. по описа на РС-Несебър.
ВРЪЩА на основание чл.78, ал.9 от ГПК половината от внесената държавна такса на ищеца в размер на 262.04 лева.


 
13 Гражданско дело No 270/2009, II състав Облигационни искове С.Д.Т.,
С.П.Т.
Г.М. Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 12.06.2009г., в законна сила от 01.07.2009г.
На осн.чл.232 ГПК прекратява производството по делото.
 
14 Гражданско дело No 271/2009, II състав Облигационни искове С.Д.Т.,
С.П.Т.
С.М. Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 12.06.2009г., в законна сила от 01.07.2009г.
На осн.чл.232 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 
15 Гражданско дело No 369/2009, VIII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 01.07.2009г.
НАСТАНЯВА детето А. Г. С., ЕГН **********, роден на ***г. от майка М. И. С., ЕГН: ********** и Г. М. С., ЕГН: ********** и двамата с постоянен адрес:*** в специализирана институция - Дом за деца с умствсна изостаналост "Св.С. П.", с. К., Община Несебър до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.
 
16 Гражданско дело No 370/2009, VIII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ПОМОРИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 01.07.2009г.
НАСТАНЯВА детето И. А. С. в специализирана институция - Дом за деца с умствсна изостаналост "Св.С. П.", с. К., Община Несебър до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.

 
17 Гражданско дело No 384/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.Д.К.,
С.Д.М.,
Х.П.П.,
Т.Д.Т.
МИЗИ ООД Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 09.07.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ИЩЕЦЪТ К.: Заявяваме, че сме постигнали спогодба, съгласно която двете страни ще сключат договор за наем отново или ищците в качеството на наемодатели ще сключат договор за наем на процесния имот с фирма "М." ЕООД с ЕИК *****, със седалище гр.Русе, с управител Д. П. Д..
С.М.: Съгласна съм с така постигнатата спогодба.
А. Л.: Съгласен съм с така постигнатата спогодба.


С П О Г О Д И Л И С Е:


ИЩЦИ: 1. ........................ /Т.К./ ОТВЕТНИК: 1. ......................
/А. Л./

2. ........................ / С.М./


СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата от страните спогодба и като констатира, че същата не противоречи на закона и на добрите нрави, съгласно чл.234 ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между Т.К. и С.М. от една страна и ответникът "М." ООД със седалище гр.Несебър в горния смисъл.
ПРЕДВИД постигнатата спогодба, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 384/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр.Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от днес.
ВРЪЩА, на основание чл.78 ал.9 от ГПК, ПОЛОВИНАТА от внесената от ищеца държавна такса.


 
18 НОХД No 3248/2007, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ю.Н.Б. Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Присъда от 14.04.2009г., в законна сила от 27.07.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ю.Н.Б., роден на ***.***, българин, бълг.гражданин, женен, неосъждан, с висше образование - лекар, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2006 г., около 13.10 часа на главен път Е-87, на около 1,5 км. от гр.Обзор в посока гр.Несебър при управление на моторно превозно средство - лек автомобил "Пежо 206" с ДК № *****, собственост на "С. Ф. А." АД нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.5, ал.1 от ЗДвП /"Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасност и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди"/; чл.20 от ЗДвП /"Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства които управляват. Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и превозното средство, с характера на интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението"/ и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на товарен автомобил "Мерцедес 310Д" с ДК № ****, собственост на ЕТ "М. - Д.С.", изразяващи се в следните увреждания: преден капак, предна дясна врата, преден десен калник, предна броня, преден десен фар, преден десен мигач, декоративна решетка, преден мост, преден десен амортисьор, преден десен ресьор, преден десен носач, преден рог, като общият размер на причинените имуществени вреди е 4225,67 /четири хиляди двеста двадесет и пет лева, шестдесет и седем стотинки/, поради което и на основание чл.343, ал.1, б."а" във вр. с чл.342, ал.1 и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Ю.Б. наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г от НК подсъдимия Ю.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Н.Б. да заплати в полза на ЕТ "М.-Д.С." със седалище и адрес ***, рег. по ф.дело № 1236/1997г. по описа на ВОС, представлявано от собственика Д.С.Д. ***, сумата от 4225.67лв./четири хиляди двеста двадесет и пет лева, шестдесет и седем стотинки/, представляваща претърпени имуществени вреди вследствие извършено престъпление, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 30.07.2006г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимия Ю.Н.Б. да заплати в полза на Държавата направените разноски в размер на 443,50 /четиристотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки/, както и сумата от 169/сто шестесет и девет/ лева държавна такса върху уважения граждански иск.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

Ю.Н.Б.
Мотиви от 29.05.2009г.
 
19 НОХД No 3087/2008, IV състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Х.Й. Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 08.07.2009г.
О П Р Е Д Е Л И ОСЪЖДА Р.Х.Й. с ЕГН - ********** *** да заплати на Т. Д. А. от гр. Пловдив с ЕГН **********, чрез адв. С. Д. АК -Пловдив сумата от 600лв/шестстотин/лева, съдебно-деловодни разноски по НОХД №87/2008 г. по описа на РС-Несебър. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд - Бургас.
Р.Х.Й.
 
20 НОХД No 3134/2008, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Г.Б. Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Присъда от 17.04.2009г., в законна сила от 07.07.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.Б. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, горски стражар в ДДС-Несебър, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2006г. около 16.00 часа в местност между ВС "Емона" и гр.Обзор, община Несебър, като длъжностно лице - горски стражар в ДДС-Несебър, при изпълнение на службата си - охраняване на ловен участък към ДДивС-Несебър ударил с твърд предмет - приклад на ловна пушка "Збрьовка" лицето Ж.Б.С., с ЕГН ********** ***, с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в разкъсно-контузна рана на главата тилно, хоризонтално кръвонасядане и рана на долна устна, кръвонасядане на шията, които увреждания водят до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.2, предл.1, вр. чл.130, ал.1 и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Ж.Б.С. ЕГН ********** *** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие извършено престъпление, ведно със законната лихва, считано от 11.01.2006г. до окончателно заплащане на сумата, като до претендираните 2500 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Ж.Б.С. ЕГН ********** *** сумата от 200 /двета/ лева направени по делото разноски.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Г.Б. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 95 /деветдесет и пет/ лева, направени по делото разноски, от които 25 лева държавна такса върху уважената част от гражданския иск..
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.С.Г.Б.
Мотиви от 18.04.2009г.
 
21 НОХД No 3166/2008, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Е.П. Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Определение от 07.07.2009г., в законна сила от 15.07.2009г.
Предвид изложеното и на основание чл.306 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО наказание спрямо осъдения П.Е.П. с ЕГН **********,*** измежду наложените му с присъди по НОХД № 601/07г., НОХД № 619/07г., НОХД № 2900 от 2006г., НОХД № 2440/06г., НОХД № 249/07г., НОХД № 2750/07г., НОХД № 166/08г. и по НОХД № 2313/07г. в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание с ЕДНА ГОДИНА, или П.П. следва да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното наказание.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната към момента част от наказанието "Лишавнане от свобода", считано от 02.11.2006г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок.П.Е.П.
Предвид изложеното и на основание чл.306 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО наказание спрямо осъдения П.Е.П. с ЕГН **********,*** измежду наложените му с присъди по НОХД № 601/07г., НОХД № 619/07г., НОХД № 2900 от 2006г., НОХД № 2440/06г., НОХД № 249/07г., НОХД № 2750/07г., НОХД № 166/08г. и по НОХД № 2313/07г. в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание с ЕДНА ГОДИНА, или П.П. следва да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното наказание.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната към момента част от наказанието "Лишавнане от свобода", считано от 02.11.2006г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок. 
22 НОХД No 3215/2008, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.В.Т. Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Присъда от 18.05.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Л.В.Т. - родена на ***г***, живуща ***, р., българска гражданка, неомъжена, неосъждана, неграмотна, безработна, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 10.06.2008г., около 23.40 часа в КК "Слънчев бряг", община Несебър, на плажа до хотел "Европа" е отнела чужди движими вещи: златна верижка 16.6 грама 18 каратово злато на стойност 498.00 лв.; златен пръстен 2.7 грама 18 каратово злато на стойност 81 лева и кръст с фигурата на Христос от сребро 4 грама на стойност 10 лева, общо всички вещи на стойност 589 / петстотин осемдесет и девет/ лева от владението и без съгласието на Р.П.У., гражданин на В., с намерение противозаконно да ги присвои, като при кражбата`е използван специален начин - издърпване с особена ловкост на синджира от врата на У. , като вещите, предмет на престъпление по делото са възстановени в хода на досъдебното производство, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 и чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Л.В.Т. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 237,15 /двеста тридесет и седем лева и петнадесет стотинки/.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

Л.В.Т.
Мотиви от 02.06.2009г.
 
23 НОХД No 3263/2008, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.П.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 06.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
СЪДЪТ като взе предвид, че за престъпление по чл.343, ал.1, б."а" от НК се предвижда наказание "Лишаване от свобода" до една година или "Пробация". Деянието е непредпазливо по главния текст. Съгласно новоприетия Закон за амнистията публикуван в ДВ, бр.26 от 2009г.- чл.1, ал.1 -"Амнистират се, като се освобождават от наказателна отговорност и от последиците на осъждането лицата, които до 01.07.2008г. са извършили престъпление по непредпазливост, за които по закон се предвижда "Лишаване отсвобода" до 5 години или друго по-леко наказани"е. В случая липсва квалифициращ белег от обективна страна - употреба на алкохол по чл.343, ал.1, б."а" от НК, а именно пияното състояние не е елемент от състава на престъплението, а само утежняващо вината обстоятелство. Деянието е извънршено на 25.07.2005г., следователно лицето влиза в кръга на лицата, които се амнистират по силата на цитирания закон за амнистията. Съгласно разпоредбата на чл.24, ал.1, т.2 от НПК не се образува наказателно производство, а образуваното такова се прекратява, когато деецът не носи наказателна отговорност поради настъпила амнистия. Предвид горното, налице са основания за прекратяване на наказателното производство по делото. Ето защо и на основание чл.24, ал.1, т.2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 263/2008г. по описа на Районен съд - гр.Несебър..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас.


 
24 НАХД No 4112/2008, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) П.Ж.П.,
МОСВ РИОСВ БУРГАС
  Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 10.07.2009г.
Отменя НП № 26/02.04.2008 г. на директора на РИОСВ-Бургас, с което на осн. чл.116, ал.2, т.5 ЗУО е наложено на П.Ж.П. административно наказание "глоба" в размер на 1500 лв, за нарушение по чл.16, ал.3, т.8 от ЗУО, за това, че като кмет на с. Кошарица е допуснал изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
 
25 НАХД No 4256/2008, VII състав Административни дела Б. ЕООД БУРГАС ДИРЕКЦИЯ"ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-ГР. БУРГАС Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 23.07.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0200226/29.08.2008г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.


 
26 НАХД No 4261/2008, II състав По ЗД по пътищата А.Р.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 27.02.2009г., в законна сила от 02.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 261/2008г. по описа на РС-Несебър, в частта, с която на А.Р.З. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 30 /тридесет/ лева, за нарушение на чл.157, ал.6 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3904 от 05.09.2008г на началника на РПУ-Несебър, в частта, с което за извършено нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.5 от ЗДвП, на А.Р.З. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 /сто/ лева, като правилно и законосъобразно.

 
27 НАХД No 4276/2008, VI състав Административни дела М.-М. М. ЕТ МЗ РИОКОЗ БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 09.06.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03-819 от 24.09.2008г. на директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложено на ЕТ "М.-М. М.", Булстат ****, със седалище и адрес на управление - общ.Несебър, обл.Бургаска, представляван от М. А. М. с ЕГН **********, административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл.16а, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/ във връзка с чл.58, т.2 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиената на храните.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
28 НАХД No 4277/2008, VI състав Административни дела Б.-Я. К. ЕТ МЗ РИОКОЗ БУРГАС,
Д.П.Н.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 09.06.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03-822 от 24.09.2008г. на директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, е наложено на ЕТ "Б.-Я. К.", Булстат *****, със седалище и адрес на управление общ.Несебър, представляван от Я. В. К. с ЕГН **********, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл.16а, ал.1 от ЗХ във връзка с чл.58, т.2 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиената на храните.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
29 НАХД No 4291/2008, I състав Административни дела В. М. М. ЕТ РАЗГРАД РИОКОЗ БУРГАС,
Д.П.Н.
Председател и докладчик: СИМЕОН С. МИХОВ  Решение от 02.04.2009г., в законна сила от 31.07.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 03-783/24.09.2008г. на директора на РИОКОЗ-Бургас, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните, на основание чл.42, ал.2 от ЗХ, на ЕТ "ВИЛДАН МЕХМЕД МУСТАФА" е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 2000лв., като правилно и законосъобразно.
 
30 НАХД No 22/2009, VII състав Административни дела М.-Н. К. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
Г.С.Г.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5678/01.09.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията защита на потребителите.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.


 
31 НАХД No 23/2009, VII състав Административни дела К. 64-Г. К. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
К.А.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5667/02.09.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията защита на потребителите.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.


 
32 НАХД No 36/2009, VI състав Административни дела Т. Ф. Б. ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Е.Ф.Ю.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 23.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 266 от 03.12.2008г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.18, т.4 от Наредба № 6 на Общински съвет - гр.Несебър, на основание чл.91 от Наредбата, на "Т. Ф. Б." ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от управителя А. Я. К. с ЕГН **********, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
33 НОХД No 83/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Д.Ж. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 06.07.2009г., в законна сила от 06.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 83/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимият И.Д.Ж., неговият защитник адв.П. Й. и прокурор Севдалина Станева, както следва:
Подсъдимият И.Д.Ж., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан /реабилитиран и с наложена мярка по чл. 78а от НК/, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2008г. около 15.00 часа на главен път Е-87, в близост до КПП"Кошарица", общ. Несебър е управлявал МПС- л.а. "БМВ Х5" с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,16 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност- четири пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия И.Д.Ж. от право да управлява МПС за срок от една година.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 15.05.2009г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.Д.Ж. да заплати по сметка ***.50 /тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 83/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.


И.Д.Ж.
 
34 НАХД No 87/2009, VI състав По Закона за митниците Д.-Р. П. ЕТ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС,
И.Д.П.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 03.06.2009г., в законна сила от 13.07.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 266/2008г. на Началника на Митница Митница Бургас, с което на основание чл.123,ал.2 ЗАДС на ЕТ " Д.- Р. П.", БУЛСТАТ ****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, представляван от Р. Д. П. с ЕГН - ********** е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв./две хиляди/лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
35 НАХД No 116/2009, VII състав Административни дела Д.-М ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Т.С.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 20.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22/06.02.2009г. на Кмета на община Несебър.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАС в 14-дневен срок от съобщението.

 
36 НАХД No 119/2009, VI състав Административни дела М.-Т.-Х. Т. ЕТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
С.Л.М.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 30.06.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 110/26.05.2008г. на кмета на Община Несебър, с което на ЕТ "М.-Тур-Х.Т." ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр.Несебър, представлявано от Х.Т.Т. за нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от Наредба № 6 на Общински съвет - Несебър е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 
37 НАХД No 145/2009, VII състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Е.-Т. ООД ТД НАП БУРГАС,
З.Ж.О.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 20.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15549-О-0085913/05.12.2008г. на директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП гр. Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.


 
38 НАХД No 146/2009, VII състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Б. Ф.-С. БРЯГ ООД ТД НАП БУРГАС,
З.Т.Т.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 21.07.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15580-О-0082742/05.12.2008г. на директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП гр. Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.

 
39 НАХД No 149/2009, VI състав По ЗД по пътищата Ж.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 01.07.2009г., в законна сила от 24.07.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 323/09г. от 29.01.2009г. на началник РПУ - Несебър, с което на Ж.Г.Г.,ЕГН **********,*** на основание чл. 182, ал.2,т.6 ЗДвП за виновно нарушение на чл. 21, ал.2 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
40 НОХД No 162/2009, II състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Ч.З. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 02.07.2009г., в законна сила от 20.07.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ч.З., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление:
През 2003г. - 2004г. в гр. Несебър с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал у С.С.Д. *** заблуждение/обещал, че ще уреди лек автомобил - внос от Германия/ и с това му причинил имотна вреда в големи размери - на стойност 8300 лева;
На 20.12.2005 г. в гр.Несебър с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал у П.Н. *** заблуждение /обещал, че ще уреди договор с община Несебър за отстъпено право на строеж в кв."Черно море"/ и с това му причинил имотна вреда в големи размери - на стойност 40 000 лева;
През месец май 2006 г. в гр.Несебър с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал у С.Г.Х. *** заблуждение /обещал, че ще уреди договор с община Несебър за отстъпено право на строеж в кв."Черно море"/ и с това му причинил имотна вреда в големи размери - на стойност 15 300 лева;
На 01.06.2006 г. в гр.Несебър с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал у А.Н.А. *** заблуждение /обещал, че ще уреди договор с община Несебър за отстъпено право на строеж в кв."Черно море"/ и с това му причинил имотна вреда в големи размери - на стойност 25 000 лева, поради което и на основание чл. 210, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, вр. с чл.58а от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание от единадесет месеца "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ч.З., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, през месец юни 2006г. съставил неистински частни документи - договор с дата 13.10.2005г. между Община Несебър, представлявана от Кмета Н. Т. и А.В.В. за отстъпено прано на строеж и договор с дата 01.06.2006г. между Община Несебър, представлявана от Кмета Н. Т. и А.Н.А. за отстъпено прано на строеж и ги употребил, като ги представил съответно на С.Г.Х. *** и А.Н.А. ***, за да докаже, че съществува отстъпено в тяхна полза право на строеж в гр. Несебър, кв. "Черно море", поради което и на основание чл. 309, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, вр. с чл.58а, вр. с чл.55, ал.1 т.2, б."б" от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и т.3 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за период от ЕДНА ГОДИНА два пъти седмично.
-Задължителни срещи с пробационен служител за период от ЕДНА ГОДИНА.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно за период от ТРИ поредни години.
ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Р.Ч.З. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на А.Н.А. с ЕГН ********** *** сумата от 18 000 /ОСЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, представляващи претърпени от А. А. имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 01.06.2006г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Ч.З. с ЕГН ********** *** да заплати на А.Н. А. сумата от 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, представляващи направени разноски по делото.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Ч.З. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка ***-гр.Несебър сумата от 15 /петнадесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.Р.Ч.З.
Мотиви от 24.07.2009г.
 
41 НАХД No 193/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Д.Я. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 17.06.2009г., в законна сила от 16.07.2009г.
ПРИЗНАВА за виновен Н.Д.Я. с ЕГН ********** ***, в това, че на 15.02.2008г., около 03.00 часа в с.Тънково, общ.Несебър, пред кафене "Б.", причинил лека телесна повреда на Д. С. П. от гр.Дългопол, изразяваща се в порезна рана, нанесена с нож в лявата /торакална/ част на гърба, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12 във връзка с чл.130, ал.1 от НК, КАТО на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "Глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.306, ал.1, т.4 от НПК, веществените доказателства, представляващи - един брой метална тръба с дължина около 50 см; един брой саморъчно направена "Томфа", облепена със сиво-черен скоч и един брой сгъваем нож, тип кама, черен на цвят, намиращи се на съхранение в РПУ-Несебър, да бъдат унищожени, след влизане на решението в сила.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.Д.Я. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка ***-гр.Несебър сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.Н.Д.Я.
Мотиви от 19.06.2009г.
 
42 НАХД No 207/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.З.Ш. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 20.07.2009г.
ПРИЗНАВА Н.З. Ш. - роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, с месторабота- "К." ЕАД- гр.Русе като заварчик, живущ ***, ЕГН ********** за виновен в това, че на 05.08.2008г. в парка на гр.Обзор, Община Несебър намерил на земята мобилен телефон"Нокия" 6300 на стойност 210.10 лева, собственост на Т. Н. Б. от гр.Обзор и в продължение на една седмица не съобщил за това на собственика или властта, а е върнал телефона на 17.10.2008г.-престъпление по чл. 207, ал.1 НК
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 78а, ал. 1 от НК Н.З. Ш., със снета по делото самоличност, от наказателна отговорност, като му налага административно наказание - глоба, в размер на 150 лева.
Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

Н.З.Ш.
Мотиви от 23.06.2009г.
 
43 НОХД No 241/2009, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Р.Е. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 14.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Севдалина Станева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, подсъдимия М.Р.Е. със снета по делото самоличност и адв. Л. от АК- гр. Хасково, защитник на подсъдимия Р., съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Р.Е. - роден на *** ***, обл. Кърджали, т., гражданство българско, образование основно, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2008г. в с. Равда, общ. Несебър, на Южен плаж без съответното разрешение прибрал намерени огнестрелно оръжие - автоматичен пистолет "АП", калибър 7,65мм без фабричен номер и боеприпаси - 6бр. патрони калибър 7,65мм. поради което и на основание чл. 339, ал. 5, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОТНЕМА на осн. чл. 53, ал. 2, б. "а" от НК се в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно: автоматичен пистолет "АП", калибър 7,65мм без фабричен номер и боеприпаси - 6бр. патрони калибър 7,65мм
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 241/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


М.Р.Е.
 
44 НОХД No 243/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.В.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 06.07.2009г., в законна сила от 06.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 243/2009г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимия Х.В.К., неговият защитник адв.Ж. И. и прокурор Георги Русев, както следва:
Подсъдимият Х.В.К., роден на ***г*** Търново, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 23.11.2008 г. около 09.00 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър, до хотел "Оазис", е управлявал моторно превозно средство- л.а. марка "Фиат" модел "Уно" с ДК№ ****, без свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателни постановления №964/22.04.2008 год. и №1029/29.04.2008 год. на началника на РПУ- Несебър, поради което и на основание чл.343в ал.2, вр. с ал.1., вр. чл.55, ал.І, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" .
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.І, вр.с ал.2, т.1, 2 и 5, вр. ал.3, т.1 и 2, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 15 /петнадесет/ месеца, с явяване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /петнадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа, за срок от една година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 243/2009г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.


Х.В.К.
 
45 НОХД No 363/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.С.Б. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 03.07.2009г., в законна сила от 03.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 363/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Б. със защитник адв.П. П. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, работи като моряк, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2009г., около 12.20 часа, в с.Равда, на ул. "Гоце Делчев", до дом № 3, в посока ул. "Македония", е управлявал МПС - л.а."Хонда Сивик" с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,61 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание по чл. 343б, ал.1 във , вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пролационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца при периодичност три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа /СТО И ПЕТДЕСЕТ ЧАСА/ за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК С.Б. със снета по делото самоличност да заплати по сметка *** /десет/ лева, представляващи направени по делото съдебни разноски.
ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 363/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.С.С.Б.
 
46 НОХД No 371/2009, VIII състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Н.З. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 01.07.2009г., в законна сила от 01.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №371/2009г. споразумение между Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Б.П. ***, защитник на подсъдимия З. и подсъдимия К.Н.З. със снета по делото самоличност, съгласно което:

ПРИЗНАВА К.Н.З. - Роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес *** , българин, български и к. гражданин, не женен, не осъждан, със средно образование, ЕГН:**********, документ за самоличност на к. гражданин № ******, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2009г. в гр. Свети Влас, около 19.30 часа на тротоарна алея в близост до хотел Етъра III, противозаконно отнел чужди движими вещи - дамска чанта на стойност 49,50 / читиридесет и девет лева и 50ст./, мобилен телефон марка Нокия модел 7373 на стойност 253,44 /двеста петдесет и три лева и 44 ст./, калъф за очила на стойност 0,50 ст., гланц за устни марка "Бодишоп" от 10 мл. на стойност 8,00 лв. /осем и нула ст./, портмоне марка "Висконти" на стойност 37,50 лв. /тридесет и седем лева и 50 ст./, лична карта на името на Александра Христова Янчева, читателска карта за университетска библиотека на СУ "Св. Климент Охридски", 1 бр. дебитна карта на банка "Райфайзен банк", 1 бр. дебитна карта на "ПИБ", 1 бр. дебитна карта на банка "Халифакс", карта за библиотека Сервантес-София, Пропуск за общежитие с № 52А на името на А. Я., карта за градския транспорт на името на А. Х. Я., връзка със 7 броя секретни ключове и сумата от 218.52 лв., като общата стойност на отнетите вещи е в размер на 567.46 / петстотин шестдесет и седем лв. и 46 ст. /лева от владението на А. Х. Я., с намерение противозаконно да ги присвои, като за отнемане на вещите е използвана сила /дръпнал чантата от ръката на пострадалата/, поради което и основание чл.198, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6/шест / месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.З. да заплати по сметка ***но-деловодни разноски за експертиза и фотоалбум в размер на 93,50 /деветдесет и три лв. 50 ст. / лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 371/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

К.Н.З.
 
47 НОХД No 372/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.И.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 15.07.2009г., в законна сила от 15.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 372/2009г. между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Л. А. от АК-гр.Бургас, защитник на подсъдимия М.К. и подсъдимия М.И.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.И.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, женен, неосъждан, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2009год. около 00.10 часа в к.к."Слънчев бряг", до заведение "Болеро" в посока "Стария възел" е управлявал МПС - лек автомобил марка "Опел Вектра" с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,59 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - Алкотест Дрегер - 7410+, с №0325, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия М.И.К. право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което М.И.К. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 22.06.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 372/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

М.И.К.
 
48 НОХД No 374/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР З.Ц.Ц. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 01.07.2009г., в законна сила от 01.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия З.Ц.Ц. със снета по делото самоличност и адв. Й.Д. *** защитник на подсъдимия Ц., съгласно което:
ПРИЗНАВА З.Ц.Ц., род. на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, водопроводчик при "В. Д. Е." ООД- гр.Бургас, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2008г., около 04.00., в гр.Свети Влас, до автомивка "Кар", е управлявал МПС - л.а. "Ауди 100" с рег. № ***** без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 9400/10.06.2008 г. на ПП-КАТ при ОДП-Бургас, влязло в сила на 09.07.2008 г., поради което и на основание чл. 343 в, ал.2, вр. ал. 1 с чл. 55 ал. 1, т. 2, вр. чл. 42а от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 10/десет/ месеца при периодичност пет пъти седмично.
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 10/десет/ месеца.
- "Поправителен труд" за срок от 3/три/ месеца по месторабота на обвиняемия ."В. Д. Е." ООД- гр.Бургас, Булстат *****, при удръжки върху възнаграждението му в размер на 20 на сто в полза на държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 374/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

З.Ц.Ц.
 
49 НОХД No 375/2009, VIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Б.Л. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 01.07.2009г., в законна сила от 01.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД №375/2009г. между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Х.Б.Л. със снета по делото самоличност и адв. Галя К. *** защитник на подсъдимата Л., съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.Б.Л. - род. на *** ***, живуща ***, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, със средно образование, безработна ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 23.01.09 год. в 11ч. и 52 мин. от банкомат на "Банка ДСК", намиращ се в гр.Обзор, ул."Иван Вазов", №*, чрез използване на техническо средство - кредитна карта на "Банка ДСК" отнел чужди движими вещи: - сумата от 100лв. от владението на Г. А. Ш. от гр.Обзор без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК я ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 6месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 ч. за срок от 6месеца.
ВРЪЩА на "Банка ДСК" клон гр.Обзор, ул."Иван Вазов, №* веществените доказателства - 1бр. СД със снимков материал от охранителната камера на АТМ №D0010218.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 375/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Х.Б.Л.
 
50 НОХД No 386/2009, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР З.Х.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 03.07.2009г., в законна сила от 03.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, подсъдимия З.Х.Г. със снета по делото самоличност и адв. П.П. ***, защитник на подсъдимия Г., съгласно което:
ПРИЗНАВА - З.Х.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, не женен, осъждан, с основно образование, работещ като дърводелец, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.11.2004 година за времето от 19.30 до 22 часа в гр. Несебър - стара част, област Бургаска, в заведение "С. Ф." е унищожил противозаконно чужди , движими вещи - 8 бр. стъкла в рамки 50 х 50 см на стойност 72.00 лв. и 1 бр. талашитена плоскост на стойност 18.00 лв. или всички вещи на обща стойност 90.00 лв., собственост на Д. М. Д. от село Равда, област Бургаска, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 216 ал.4, вр. с ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на "Глоба" в размер на 300 /триста/ лв.
ОСЪЖДА на осн. чл. 189, ал. 3 от НПК З.Х.Г. да заплати по сметка ***. направени по делото съдебни деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 386/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

З.Х.Г.
 
51 НОХД No 387/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.И.П. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 03.07.2009г., в законна сила от 03.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 387/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.А.Ш. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия В.И.П. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА В.И.П., роден на ***г***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с ЕГН **********, ученик за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009г. около 05.10 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър в близост до бензиностанция "Петрол" управлявал МПС - л.а. "Алфа Ромео 155" с ДК№ **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,23 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ. на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 , вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
" задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност - два пъти седмично
" задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия П. от право да управлява МПС" за срок от четири месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 25.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 387/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране

В.И.П.
 
52 НОХД No 391/2009, VI състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.И.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 391/2009г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия С.Т. и неговия защитник адвокат Б.П. ***, съгласно което:
С.И.Т. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 23.06.2009 г., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до базар "Палма", с цел да набави за себе си имотна облага- сумата от 150 британски паунда, възбудил и поддържал у Матю Франсис Паркар от Великобритания заблуждение, че ще му предаде сумата от 380 лева, представляваща равностойност на 150 британски паунда по договорен курс и с това му причинил имотна вреда в размер на 150 британски паунда, равняващи се на 342 лева по курса на БНБ, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.209, ал.3, предл.второ, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."в" от НК го ОСЪЖДА на "ГЛОБА" в размер на 500 (петстотин) лева.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. "а" от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: 10 броя банкноти югославски динари, емисия от 1992г. и 1 брой банкнота с номинал 5 лева.
ВРЪЩА на обвиняемия С.И.Т. 7 броя банкноти с номинал 50 лева, 1 брой банкнота с номинал 20 лева и 2 броя банкноти с номинал 5 лева.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия С.И.Т. да заплати по сметка *** (шестдесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 391/2009г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

С.И.Т.
 
53 НОХД No 398/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 08.07.2009г., в законна сила от 08.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, подсъдимия А.К. със снета по делото самоличност и адв. И. ***, защитник на подсъдимия К., съгласно което:
ПРИЗНАВА А.С.К. - роден на *** ***, обл. Бургаска, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.05.2009 год. около 01.25 часа в к.к. "Сл.бряг", общ. Несебър в близост до хотел "Хризантема" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка " Фолксваген Пасат" с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промили, а именно 1.57 /едно цяло петдесет и седем / промила, установено по надлежния ред /с протокол от химическа експертиза №509/01.06.2009 год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, след като е осъден с присъда по НОХД № 516/2007 год., влязла в законна сила на 13.03.2008 год., по описа на РС Провадия за същото деяние/, поради което и на основание чл. 343 б, ал.2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, б. "Б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр.с ал. 3, т.1 и 3, вр. с ал. 4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 15 /петнайсет/ месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител три пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /петнайсет/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа, за срок от една година и половина.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 13 /тринадесет / месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият К. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 24.05.2009 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият К. да заплати по сметка ***ски за извършена експертиза в размер на 35 /тридесет и пет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 398/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

А.С.К.
 
54 НОХД No 402/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Х.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Присъда от 15.07.2009г., в законна сила от 23.07.2009г.
ПРИЗНАВА Р.Х.К. - роден на *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2009 г. около 23,47 ч. к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър до бистро "Били" управлявал МПС лек автомобил марка "Опел Кадет" с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1.36 промила, установени по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "Б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 1, ал. 2, т. 1,2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за период 6 (шест) месеца при периодичност два пъти седмично.
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за период от 6 (шест) месеца.
- "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 100/сто/ часа за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1 т. 7 от НК Р.Х.К. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което Р.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 23.06.2009г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30.00 лв./тридесет /лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от днес.


Р.Х.К.
Мотиви от 15.07.2009г.
 
55 НАХД No 405/2009, II състав По ЗД по пътищата П.Г.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Определение от 10.07.2009г., в законна сила от 28.07.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.И.. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 405/09 г. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дн. срок от съобщаването му пред Административен съд-Бургас.
 
56 НОХД No 407/2009, VIII състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.С.Г. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 14.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 407/2009 г. между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия И.С.Г. със снета по делото самоличност и адв. С.Д. *** защитник на подсъдимия Г., съгласно което:
ПРИЗНАВА И.С.Г., род. на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, разведен, осъждан-реабилитиран, безработен, с адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2008г. в гр.Свети Влас, съзнателно се ползва пред органите на КАТ при РУ на МВР-Несебър, от неистински документ - свидетелство за управление на МПС с № *****, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 6/шест/ месеца, при периодичност три пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 ч. за срок от 1 /една/ календарна година.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 407/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

И.С.Г.
 
57 НОХД No 409/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.П.Г. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 14.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър с подсъдимия Г.П.Г. със снета по делото самоличност и адв. Ж.Н. *** защитник на подсъдимия Г., съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.П.Г. - род. на ***г***, жив. В гр.Пловдив, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, готвач в р-т "С. М.", ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2009год. около 05.14часа в К.К."Слънчев бряг" на Главната алея в близост до х-л "Свежест" управлявал мотопед марка "Пиаджио ЗИП 50", с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №537/02.06.09год., поради което и на основание чл. 343 б, ал. 1, вр. с чл. 54, ал. 1, от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Г. да заплати по сметка ***но-деловодни разноски за химическа експертиза в размер на 37,50 /тридесет и седем лв. 50 ст. / лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 409/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Г.П.Г.
 
58 НОХД No 410/2009, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.И.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 14.07.2009г., в законна сила от 14.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия И.И.В. със снета по делото самоличност и адв. П.П. *** защитник на подсъдимия В., съгласно което:
ПРИЗНАВА И.И.В. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес в. *****, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан - реабилитиран, домакин на МДЦ "Чавдар" - гр.Обзор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 07.01.09 год. до 19.03.09 год. на южен плаж в гр. Обзор, Почивно дело на ССХП - ЕООД, неправомерно нарушил целостта на водоснабдителната и канализационна системи - монтирал нов водомер, без съгласието на техн. Район ВиК - гр. Обзор, след като обекта е бил с прекъснато водоподаване, с което е създал условия за отклоняване на вода, поради което и на основание чл. чл.216а, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, "б" от НК го ОСЪЖДА на "Пробация", като на осн. чл. 55, ал. 3 от НК не налага комулативно предвиденото по-леко наказание "Глоба".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 7 (седем) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 ч. за срок от 1 (една) календарна година.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 410/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

И.И.В.
 
59 НОХД No 419/2009, VI състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Д.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 22.07.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 419/2009г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемата С.Д.П. и нейния защитник адвокат А.Ж. ***, съгласно което С.Д.П., родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, осъждана, със средно образование, сервитьор в ресторант "Хонолулу"- гр.Несебър, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновна в това, че:
На 05.02.2007 г. в гр.Несебър пред нотариус С. А., с район на действие РС- Несебър, при изповядване на сделка за учредяване на договорна ипотека, оформена с нотариален акт № 9, том ІІ, рег. № 807, нот.дело № 197/05.02.2007 г. по описа на нотариуса, съзнателно се е ползвала от неистински официални документи, с неавтентичност на подписа и печата на нотариус А. Н., с район на действие РС-гр.Бургас, както следва:
- нотариално удостоверяване верността на препис рег. № 133 от 10.01.2007г. на нотариус А. Н. с район на действие РС- Бургас върху пълномощно от името на Д. И. К..
- нотариално удостоверяване верността на препис рег. № 134 от 10.01.2007г. на нотариус А. Н. с район на действие РС- Бургас за получаване на кредит и учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, представляващ еднофамилна жилищна сграда, върху пълномощно от името на Д. И. К..
- нотариално удостоверяване верността на препис рег.№ 135 от 10.01.2007г. на нотариус А. Н. с район на действие РС- гр. Бургас върху декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.7 от ЗННД от името на Д. И. К..
- нотариално удостоверяване верността на препис рег.№ 136 от 10.01.2007г. на нотариус А. Н. с район на действие РС- Бургас върху декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от името на Д. И. К.,
като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, вр.чл.308, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3 вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа за една календарна година;
На 05.02.2007 г. в гр.Несебър пред нотариус С. А., с район на действие РС- гр.Несебър, при изповядване на сделка за учредяване на договорна ипотека, оформена с нотариален акт № 9, том ІІ, рег. № 807, нот.дело № 197/05.02.2007 г. по описа на нотариуса, съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, с неавтентичност на подписа на Д. И. К., както следва:
- Пълномощно от името на Д. И. К., нотариално заверено с рег. № 133 от 10.01.2007г. на нотариус А. Н. с район на действие РС- гр.Бургас.
- Пълномощно на името на Д. И. К., нотариално заверено с рег. № 134 от 10.01.2007г. на нотариус А. Н. с район на действие РС- гр.Бургас за получаване на кредит и учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, представляващ еднофамилна жилищна сграда.
- Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.7 от ЗННД от името на Д. И. К., нотариално заверена с рег.№ 135 от 10.01.2007г. на нотариус А. Н. с район на действие РС- гр.Бургас.
- Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от името на Д. И. К., нотариално заверена с рег. № 136 от 10.01.2007г. на нотариус А. Н. с район на действие РС- Бургас,
като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, вр. чл.309, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 240 /двеста и четиридесет/ часа за една календарна година.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемата С.Д.П. общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените наказания, а именно "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата С.Д.П. да заплати по сметка *** (триста и четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 419/2009г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


С.Д.П.
 
60 НОХД No 420/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Е.Г.П. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 16.07.2009г., в законна сила от 16.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 420 /2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.Ж.И. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимата Е.П. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Е.Г.П. - родена на *** ***, обл.Пловдив, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, висше образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 14.07.2009 год. около 02.29 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър по улица "Цар Симеон" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Мерцедес А170" с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 01.2 промили, а именно 1.21 /едно цяло двадесет и едно / промила, установено по надлежния ред /с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ. на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 , вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
" задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично
" задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимата П. от право да управлява МПС" за срок от три месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимата е била лишена по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 14.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 420 /2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Е.Г.П.
 
61 НОХД No 424/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.М.Ч. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 17.07.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г. Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия А.М.Ч. със снета по делото самоличност и адв. Г.К. *** защитник на подсъдимия Ч., съгласно което:
ПРИЗНАВА А.М.Ч. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, висше образование, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2009 год. около 03.50 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър в близост до бензиностанция "Дамянов" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка " Нисан Навара" с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.59 /едно цяло двадесет и едно / промила, установено по надлежния ред /с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с № 0325, поради което и на основание чл.343Б, ал.1, вр.чл.55, ал.1,т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК А.М.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 /три / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което А.М.Ч. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС считано от 23.05.2009год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 424/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

А.М.Ч.
 
62 НОХД No 425/2009, VIII състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Й.А.,
Н.Г.П.,
Ж.В.Р.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 23.07.2009г., в законна сила от 23.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатите споразумения по НОХД №425/2009г. между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимите Н.Г.П., Н.Й.А. и Ж. Вълков Р. със снети по делото самоличности и адв. Ц.В. *** защитник на подсъдимите П., А. и Р., съгласно което:
ПРИЗНАВА Н.Г.П. - роден на *** ***, с постоянен адрес,***, настоящ адрес,***, българин, български гражданин, женен, осъждан - амнистиран, със средно образование, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.08год. около 20.30ч. в с.Тънково, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицата Н.Й.А. и Ж. В. Р., чрез нанасянето на удари в областта на долен, десен крайник причинил средна телесна повреда на лицето К. Н. П. от с.Тънково, общ.Несебър, изразяваща се в във фрактура на фалангата на палеца на десния крак, довела до трайно затруднение на движението на долен, десен крайник за срок от около 1,5 до 2месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, поради което и на основание чл.129, ал.2, предл.трето, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 8 (осем) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 ч. за срок от 1 календарна година.


ПРИЗНАВА Н.Й.А. - род. на ***г***, постоянен адрес,***, с настоящ адрес,***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че нана 28.08.08год. около 20.30ч. в с.Тънково, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицата Н.Г.П. и Ж. В. Р., чрез нанасянето на удари в областта на долен, десен крайник причинил средна телесна повреда на лицето К. Н. П. от с.Тънково, общ.Несебър, изразяваща се в във фрактура на фалангата на палеца на десния крак, довела до трайно затруднение на движението на долен, десен крайник за срок от около 1,5 до 2месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, поради което и на основание чл.129, ал.2, предл.трето, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 12(дванадесет) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 ч. за срок от 1 календарна година.
ПРИЗНАВА Ж. В. Р. - род. на ***г***, с постоянен адрес,***, настоящ адрес,***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 28.08.08год. около 20.30ч. в с.Тънково, общ.Несебър, при условията на опасен рецидив, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицата Н.Й.А. и Н.Г.П., чрез нанасянето на удари в областта на долен, десен крайник причинил средна телесна повреда на лицето К. Н. П. от с.Тънково, общ.Несебър, изразяваща се в във фрактура на фалангата на палеца на десния крак, довела до трайно затруднение на движението на долен, десен крайник за срок от около 1,5 до 2месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, поради което и на основание чл.131а, ал.1, вр. с чл.129, ал.2, предл.трето, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1, б."б" , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл. 61, т.2 от ЗИНСЗС първоначален "строг" режим за изтърпяване на така наложеното наказание на подсъдимият Р. "Лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание "Лишаване от свобода" да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип - затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.П., Н.А. и Ж.Р. да заплатят солидарно по сметка *** деловодни разноски за съдебно медицинска експертиза в размер на 30,00 /тридесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 425/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Н.Й.А.
Н.Г.П.
Ж.В.Р.
 
63 НОХД No 434/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.К.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 21.07.2009г., в законна сила от 21.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 434/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП- гр.Несебър, адвокат А.Ж. *** и обвиняемия В.К.И., съгласно което: В.К.И., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2009 г. около 09.30 часа на главен път І-9 на кръстовището на с. Равда, общ. Несебър е управлявал моторно превозно средство- л.а. "Афла Ромео" с ДК№ ***** в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред- с НП № 6637/23.11.2007г. на Началника сектор ПП-КАТ при ОД на МВР-Шумен, поради което и на основание чл. 343в, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343в, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия В.К.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 434/2009г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


В.К.И.
 
64 НОХД No 439/2009, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.А.Ч. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 29.07.2009г., в законна сила от 29.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 439/2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия П.А.Ч. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА П.А.Ч. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно
образование, собственик на ЕТ " М. - 68 - П.Ч.", ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2008 година в с.Равда, ул."М." в търговски обект, стопанисван от ЕТ"М. - 68 - П. Ч." разпространява, възпроизведени оптични носители - общо 249 /Двеста четиридесет и девет/ броя CD/сиди/ и DVD /дивиди/ обекти на авторско право, филми, други аудио-музикални произведения и музикални произведения, както следва:представляващи обекти на авторското право, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗАПСП, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, като деянието е извършено при условията на повторност, поради което и на основание чл.172 А ал.З, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.59, ал.1, вр. чл.61, т.3 от ЗИНЗС, наложеното на подсъдимия П.Ч. наказание "лишаване от свобода" да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при първоначален ОБЩ режим.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.З от НК предвиденото по - леко наказание "глоба" в размер от 3000 до 10000 лева.
ОТНЕМА на основание чл.172 А, ал.6 от НК предметите на престъплението по опис в полза на Държавата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият П.А.Ч. да заплати по сметка *** /четиристотин и пет / лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 439/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ч. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.А.Ч. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд-Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, като взе предвид, че деянието по настоящото споразумение е извършено на 27.08.2008г., а в същото време видно от приложена справка за съдимост П.А.Ч. с определение № 18/02.10.2006г. по НОХД 3458/06г. по описа на РС-Плевен, влязло в законна сила на 2.10.2006г. е одобрил постигнато споразумение, по силата на което на основание чл.172 а, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр чл.55, ал.1, т.1 и ал.3, вр чл.66, ал.1 от НК е наложил наказание от три месеца лишаване от свобода изпълнението на което е отложено за срок от три години. Следователно, деянието по настоящото дело е извършено в изпитателния срок на присъдата по НОХД 3458/06г. по описа на РС- Плевен. Ето защо са налице основанията на чл.68, ал.1 от НК и наказанието по горната присъда следва да бъде приведено в изпълнение.
Мотивиран от горното и на основание чл.68, ал.1 от НК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по определение № 18/02.10.2006г. по НОХД 3458/06г. по описа на РС-Плевен, влязло в законна сила на 2.10.2006г. с което е одобрено постигнато споразумение по силата на което на основание чл.172 а, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр чл.55, ал.1, т.1 и ал.3, вр чл.66, ал.1 от НК е наложено наказание от три месеца лишаване от свобода изпълнението на което е отложено за срок от три години
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, пред Окръжен съд-Бургас.П.А.Ч.
 
65 НОХД No 454/2009, VIII състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ю.Д.М. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 27.07.2009г., в законна сила от 27.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 454/2009 г. по описа на РС- Несебър, а именно - Христина Блецова - прокурор при Районна прокуратура град Несебър и адв. А. Ж. от АК- гр. Бургас, в качеството му на защитник на подсъдимата Ю.Д.М., съгласно което:
ПРИЗНАВА Ю.Д.М. - родена на *** ***, с постоянен адрес ***, българска гражданин, омъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 13.07.2008 година на входа на с.Кошарица, община Несебър, причинила на полицейски орган - ст.полицай при РУ на МВР Н. Й. К. П., при и по повод изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в рана от ухапване на с дясната ръка, довела до разстройство на здравето му, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл.131 ал.2, т.3, вр. с чл.130, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 години /три години/.
ПРИЗНАВА Ю.Д.М. - родена на *** ***, с постоянен адрес ***, българска гражданин, омъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 13.07.2008 година на входа на с.Кошарица, община Несебър, извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото/отправяла обиди и закани към полицейски служители, скъсала полицейски знак от униформа на полицейски служител/, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред, поради което и на основание чл. чл.325, ал.2, пр.1, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца от НК.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 години /три години/.
НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимата Ю.М. общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените, а именно: "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му най-наказание за изпитателен срок от 3 години /три години/.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Ю.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 35 /тридесет и пет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 454/2009 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Ю.Д.М.
 
66 НОХД No 459/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.С.Б. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 30.07.2009г., в законна сила от 30.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 459/2009 година по описа на РС-гр.Несебър, а именно Христина Блецова - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър и адв.П.А. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.С.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.С.Б. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, продавач-консултант, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2009 г., около 01.55 ч., в гр. Свети Влас, общ. Несебър, управлявал л.а. "Деу Сиело" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.53 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343Б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност 3 пъти седмично;
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца;
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.С.Б. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият С.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 18.07.2009г., до влизане на настоящото споразумение в сила.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :


Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 459/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

С.С.Б.
 
67 НОХД No 461/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Ю.Б. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 31.07.2009г., в законна сила от 31.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 461/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А. Ж. от АК-гр.Бургас - служебен защитник на подсъдимия Б. и подсъдимия Д. Ю. Б., съгласно което:
ПРИЗНАВА Д. Ю.Б. - роден на *** ***, живущ ***, с паспорт 62 № *****, издаден на 06.05.2006г., р., р. гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, собственик на фирма за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2009 г. около 04.50 ч. в КК" Слънчев бряг", общ.Несебър, по главна алея до х-л "Калофер" в посока гр. Свети Влас управлявал МПС - л.а. "Опел Вектра" с ДК № *****, собственост на "Р. А." ООД-гр. Свети Влас, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 2.38 на хиляда установени по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д. Ю.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Б. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 26.07.2009г. до влизане в сила на настоящето споразумение.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д. Б. да заплати по сметка ***- гр.Несебър направените по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство, общо в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 461/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Д.Ю.Б.
 
68 НОХД No 462/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.В.М. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 31.07.2009г., в законна сила от 31.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 462 /2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Христина Блецова - прокурор в Районна прокуратура -гр.Сливен, командирована в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.В. Ц. от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Х.В.М. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Х.В.М.- роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, не работи, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2009 г. в гр. Несебър, на ул. "Дюни", управлявал МПС - л.а. "Мерцедес Е 270" CDI , рег. № ****, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №4351/30.09.2008 г. на Началника на РУ - МВР - Несебър, за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343В, ал..2, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.Б от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години, с периодичност 3 пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години
- безвъзмезден труд в полза на обществото по 320 ч. годишно за срок от две години.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 462/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Х.В.М.