РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.08.2009г. до 31.08.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1598/2008, II състав Облигационни искове С. Б. АД Ф. **** АД Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 07.08.2009г.
ОСЪЖДА "Ф. ***" АД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от В. И. Ф. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 10 406,40 лева /десет хиляди четиристотин и шест лева и четиридесет стотинки/ с включен ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2007г., съгласно споразумение между тях от 17.10.2002г. и анекс към него от 15.06.2007г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.11.2008г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА "Ф. ***" АД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от В. И. Ф. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 1 543,55лв. /хиляда петстотин четиридесет и три лева и петдесет и пет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 8325,12лв., съставляваща 80% от главницата, считано от 20.08.2007г. до датата на предявяване на иска и сумата от 289,62лв. /двеста осемдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане върху 2081,28лв., съставляваща 20% от главницата, считано от 15.12.2007г. до датата на предявяване на иска, съгласно споразумение между тях от 17.10.2002г. и анекс към него от 15.06.2007г.
ОСЪЖДА "Ф. ***" АД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от В. И. Ф. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 609,60 лева /шестстотин и девет лева и шестдесет стотинки/, представляващи направените от ищеца съдебни разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
2 Гражданско дело No 69/2009, II състав Други дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД А.-* ООД ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 27.07.2009г., в законна сила от 18.08.2009г.
R - 65/30.06.2009 - уважава иска. ОСЪЖДА "А.-4" ООД, Булстат-*****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "ЕВН- България Електроснабдяване" АД ЕИК-*****, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, чрез юк.Р. Т. С.-Ч. сумата от 8717,59лв./осем хиляди седемстотин и седемнадесет лева и петдесет и девет стотинки/лева, представляваща стойността на доставена на ответника електрическа енергия за периода от 01.04.2008г. до 30.09.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от10.02.2009г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА "А.-*" ООД, Булстат-*****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "ЕВН- България Електроснабдяване" АД ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, чрез юк.Р. Т. С.-Ч. сумата от общо в размер на 437,71лв./четиристатин тридесет и седем лева и седемдесет и една стотинки/лева, представляващи лихви за забавено плащане върху главницата от 8717,59лв..
ОСЪЖДА "А.-*" ООД, Булстат-*****, седалище и адрес на управление гр.Несебър, общ.Несебър, представлявано от И. Р. С. да заплати на "ЕВН- България Електроснабдяване" АД ЕИК-****, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, чрез юк.Р. Т. С.-Ч. сумата от 721,22лв./седемстатин двадесет и един лева и двадесет и две стотинки/лева, представляващи направените от ищеца съдебни разноски.

 
3 Гражданско дело No 296/2009, VI състав Дела по Закона срещу домашното насилие Е.Ц.К. М.С.К. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 25.06.2009г., в законна сила от 05.08.2009г.
Определение № 316/25.06.2009г.- Прекратява производството по делото.
 
4 Гражданско дело No 376/2009, VIII състав Издръжка Д.Г.К. Г.Б.К. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 11.08.2009г., в законна сила от 11.08.2009г.
СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави
ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба между страните по гр.дело № 376/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, съгласно която ответникът ЗАПЛАЩА месечна издръжка начиная от м.август 2009г. в размер на 150лв., като издръжката за минало време, считано от м.октомври 2008г. до м.юли 2009г. включително, в размер общо на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за целия този период да се заплати до края на тази седмица по банкова сметка ***. Заплатения адвокатски хонорар остава за сметка ***, както е направен.
ПРЕДВИД постигането на спогодба и изчерпване предмета на спора, производството по делото следва да бъде прекратено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 376/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
5 Гражданско дело No 387/2009, VIII състав Искове по КТ П.Н.Г. СНЦ ОФК НЕСЕБЪР Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 27.07.2009г., в законна сила от 20.08.2009г.
Определение № 410/27.07.2009г. Прекратява производството по гр.д. № 387/2009г. по описа на НРС на основание чл. 232 от ГПК.
 
6 Гражданско дело No 388/2009, VIII състав Искове по КТ Н.П.Г. СНЦ ОФК НЕСЕБЪР Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 27.07.2009г., в законна сила от 20.08.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 387/2009г. по описа на НРС на осн. чл.232 от ГПК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.

 
7 Гражданско дело No 411/2009, VIII състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.П.П. К.И.Л. Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 16.07.2009г., в законна сила от 06.08.2009г.
Предвид депозираната молба и на осн.чл.232 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 
8 Гражданско дело No 505/2009, VIII състав Искове по КТ М.С.Д. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р Д. П." ЕООД Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 30.07.2009г., в законна сила от 21.08.2009г.
ВРЪЩА искова молба на М.С.Д.,ЕГН **********, КК "Слънчев бряг", съдебен адрес гр.София, чрез адв.Д.Н. от САК против Медицински център "Д-р Д. П." ЕООД, ф.д.212/2000г. на БОС, гр.Несебър, с която се иска съдът да задължи ответното дружество да оформи документите й за преместването на длъжността "м. а.", да й изготви допълнително споразумение съгл. Чл. 119 КТ, както и да оформи трудовата й книжка съгласно Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №505/2009 г. по описа на РС- Несебър на осн. чл.130 ГПК.

 
9 НАХД No 4244/2008, II състав Административни дела Ф. ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 16.06.2009г., в законна сила от 25.08.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 220 от 09.09.2008г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН, за извършено нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от Наредба № 6 на Общински съвет - гр.Несебър, на основание чл.91 от Наредбата, на "Ф." ООД, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, Булстат ****, представлявано от управителя Д. И., е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
10 НАХД No 4296/2008, VI състав Административни дела Д.С.С. РИОКОЗ БУРГАС,
Е.И.И.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 20.08.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-919 от 24.09.2008г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което на основание чл.53 от ЗАНН е наложено на Д.С.С. с ЕГН **********, с настоящ адрес КК Слънчев бряг, административно наказание - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение на чл.23, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/ във връзка с чл.4, ал.3 от Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
11 НАХД No 4300/2008, VII състав Административни дела СИС-С. Г. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 31.08.2009г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 5643/11.09.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен със седалище гр.Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията защита на потребителите, като намалява имуществената санкция от 2 000лв. на 1000 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.


 
12 НАХД No 4314/2008, VI състав Административни дела ИРИА-М. Ж. НАП ТД БУРГАС,
Р.В.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 11.08.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2181 от 15.08.2008г. на Директора на ТД на НАП - гр.Бургас, с което на основание чл.53 от ЗАНН е наложено на ЕТ "ИРИА - М. Ж.", със седалище и адрес на управление - гр.Поморие, обл.Бургаска, Булстат ****, представляван от М. Р. Ж., административно наказание "имуществена санкция" в размер на 400 /четиристотин/ лева, за извършено нарушение за нарушение по чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗСч/, на основание чл.46, ал.1 от ЗСч.
Решението може да се обжалва пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
13 НАХД No 81/2009, VI състав По ЗД по пътищата П.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 23.07.2009г., в законна сила от 13.08.2009г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3903/08г. от 05.09.2008г. на началник РПУ - Несебър, с което на П.Г.С., ЕГН ********** *** 15 на основание чл. 174, ал.3, пр.1 ЗДВП е наложено наказание глоба в размер на 800 лева и лишаване от право на управление за срок от 15 месеца
ОСЪЖДА П.Г.С., ЕГН ********** *** 15 да заплати по сметка***- Несебър сумата от 10.00 ( десет) лева, представляваща разноски по делото
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
14 НАХД No 157/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.К.Т. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 06.07.2009г., в законна сила от 10.08.2009г.
ПРИЗНАВА И.К.Т. е роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, висше икономическо образование, женен, не осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.00ч на 21.01.2009г. до 07.00ч. на 22.01.2009г. в к.к. "Слънчев бряг изток", на паркинга на супер маркет "Зора" противозаконно повредил чужди движими вещи- четири броя автомобилни гуми марка "Гудиър" с размери 185/65/R15н а стойност от по 50лв. всяка или на обща стойност от 200лв. на л.а. марка "Мерцедес А-клас" с ДКН *****, собственост на Н. С. Х.-Г. от гр.Русе, като случаят е маловажен- престъпление по чл. 216, ал.4, във връзка с ал.1 от НК.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 78а, ал. 1 от НК И.К.Т., със снета по делото самоличност, от наказателна отговорност, като му налага административно наказание - глоба, в размер на 500 (петстотин) лева.
ОСЪЖДА И.К.Т., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка ***-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

И.К.Т.
Мотиви от 06.07.2009г.
 
15 НАХД No 159/2009, VII състав По ЗД по пътищата Е.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 13.08.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4402/01.10.2008г. на началника на РПУ Несебър.
Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.

 
16 НАХД No 160/2009, VI състав По ЗД по пътищата Е.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 01.07.2009г., в законна сила от 13.08.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4403/03.10.2008г. на началника на РПУ Несебър, в частта, с която на Е.С.,ЕГН ********* *** на основание чл.174, ал.3, предл.първо ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.,ЕГН ********* *** против наказателно постановление № 4403/03.10.2008г. в частта, с която на Е.С.,ЕГН ********* *** на основание чл.183, ал.4,т.7 предл.първо ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер 50лв. и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
17 НАХД No 166/2009, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ИСС-И. С. ЕТ ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Д.П.Д.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 20.07.2009г., в законна сила от 14.08.2009г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 264 от 28.01.2008г. на директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което на ЕТ " ИСС-И.С."***, представляван от И.С.С., ЕГН ********** на основание чл. 18, ал.3 от Валутния закон за нарушение на чл.2 от Наредба 4 от 08.08.2003г. му е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
18 НАХД No 215/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 30.06.2009г., в законна сила от 04.08.2009г.
ПРИЗНАВА И.Н.К. с ЕГН - **********,***, живущ ***, българин, български гражданин, средно специално образование, неженен, не осъждан ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2008г. в к.к. "Слънчев бряг" на плажната ивица пред дискотека "Лазур" без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - амфетамин сол, съдържащ се в 1бр.полиетиленов плик, със съдържание на основното вещество 4% и тегло от 0,069грама на стойност 2,07лв.; коноп/канабис/ съдържащ се в един брой полиетиленов плик със съдържание на основното вещество /тетрахидроканабинол/ 0,95т.% и тегло 0,463грама на стойност 2,77лв. и коноп/канабис/ съдържащ се в 1брой цигара със съдържание на основното вещество /тетрахидроканабинол/ 1,25т.% и тегло 0,288грама на стойност 1,72лв. или всичко на обща стойност 6,56лв., определена по приложение № 2 към член единствен на постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на по 700 /седемстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

И.Н.К.
Мотиви от 03.07.2009г.
 
19 НАХД No 218/2009, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Р. ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 14.08.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 8256 от 18.12.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.74 ЗТ за нарушение на чл. 49,ал. 1 и ал.2 ЗТ на "Р." ООД, ЕИК ***** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от М.Т.Ш. е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
20 НАХД No 225/2009, II състав Административни дела З.М.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Я.М.Я.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 17.07.2009г., в законна сила от 26.08.2009г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6 от 27.04.2009г. на кмета на Община Несебър, с което на З.М.С., ЕГН ********** *** на основание чл. 233 ЗУТ за нарушение на чл. 137, ал.3 ЗУТ, чл. 184, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.154, ал.2, т.1 ЗУТ е наложена глоба в размер на 500 лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
21 НАХД No 233/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.И.И. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 06.07.2009г., в законна сила от 03.08.2009г.
ПРИЗНАВА Х.И.И. - роден на *** ***, живущ ***, т., български гражданин, неосъждан, женен, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2009г. около 12.15 часа в к.к. "Слънчев бряг" по главната алея в близост до хотел "Вела" в посока гр.Свети Влас управлявал МПС-л.а. марка "Фолксваген Джета" с ДК№ **** в едногодишния срок от наказването му за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 26/ 25.01.2008г. по чл.177, ал.1,т.2, предл. първо от ЗДвП - престъпление по чл.343В, ал.2 НК.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 78а, ал. 1 от НК Х.И.И., със снета по делото самоличност, от наказателна отговорност, като му налага административно наказание - глоба, в размер на 700 (седемстотин) лева.
Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

Х.И.И.
Мотиви от 06.07.2009г.
 
22 НАХД No 235/2009, II състав Административни дела Я.М.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Д.Л.У.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 10.07.2009г., в законна сила от 11.08.2009г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ІІ-13/26.03.2009 г. на началник на РУ на МВР Несебър, с което на Я.М.К., ЕГН - **********,***глоба" в размер на 200 лева за наршение на чл.99, ал.1 от ЗГР.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
23 НАХД No 269/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Х.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 24.07.2009г., в законна сила от 14.08.2009г.
ПРИЗНАВА А.Х.П., роден на ***г***, живущ ***, с ЕГН-********** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование за ВИНОВЕН в това, че на 05.10.2008г. на главен път 1-9, общ. Несебър на разклона на с. Попович управлявал МПС - л.а. "ВАЗ 2103", собственост на Т. Ж. М. от гр. Бургас с № на рама **** и № на двигател *****, като използвал контролни регистрационни табели № *****, издадени за друго МПС, а именно за лек автомобил "ВАЗ 21061" с № на рама ****** и № на двигател *****, собственост на Ц. М. С. от с.Гроздьово, общ.Долни Чифлик - престъпление по чл.345 от НК, поради което и на осн.чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 /петстотин/ лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването на страните пред Окръжен съд - Бургас.


А.Х.П.
Мотиви от 24.07.2009г.
 
24 НАХД No 276/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.И.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 22.07.2009г., в законна сила от 31.08.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.И.И., с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, със средно образование, живущ ***, за ВИНОВЕН на 28.07.2008г., около 20,30 часа, в гр.Несебър, зад почивна станция "Лада", по хулигански подбуди, причинил на Й. И. Й. с ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща се в прострелно нараняване в областта на лява подбедрица, с вход без изход и наличие на проектил, който е оперативно отстранен, довело до временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК, във вр.чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ "ГЛОБА" В РАЗМЕР НА 2000.00 (две хиляди) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

И.И.И.
Мотиви от 30.07.2009г.
 
25 НАХД No 299/2009, VI състав По ЗД по пътищата Р.К.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 04.08.2009г., в законна сила от 31.08.2009г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 2109 от 14.05.2009г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП на основание чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на Р.К.Ж. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като НАМАЛЯВА същите, както следва: глобата - на 200 /двеста/ лева и лишаването от право да управлява МПС - за срок от 4 /четири/ месеца.
ОСЪЖДА Р.К.Ж. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата сумата общо в размер на 6 /шест/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.


 
26 НАХД No 336/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 11.08.2009г., в законна сила от 31.08.2009г.
ПРИЗНАВА А.С.М. с ЕГН ********** от КК Слънчев бряг, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2009г., около 20.20 часа в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея, на кръстовище "Свежест", е управлявал МПС - л.а."Фиат Пунто" с ДК№ ***** в срока на изтърпяване на наказанието "лишаване от право за управява МПС", след като е бил наказан за същото деяние по административен ред - престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
ЛИШАВА на основание чл.343г от НК обвиняемия А.С.М. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.
Решението може да се обжалва и протестира пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок от съобщението.А.С.М.
Мотиви от 11.08.2009г.
 
27 НОХД No 457/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.М.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 06.08.2009г., в законна сила от 06.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 88/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Милена Радева- прокурор, подсъдимия П.М.М. и неговият защитник адв.Д.Б., съгласно което П.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, автомонтьор, реабилитиран, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2009 г. в с. Равда, общ. Несебър, по ул. "Хр. Ботев" 19, в посока ул. "Св. Кирил и Методий" - ул. "В. Левски", е управлявал моторно превозно средство- л.а. "Хонда Сивик" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,83 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер Алкотест 7410+" с фабр. №ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия П.М.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 457/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

П.М.М.
 
28 НОХД No 470/2009, I състав Гл.II. По чл.159 ал.2, 3 и 5 от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.В.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 03.08.2009г., в законна сила от 03.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 470/2009г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият К.К. със защитник адв.Д.А. споразумение, съгласно което подсъдимия К.В.К.- роден на *** *** Загора, живущ ***.Загора, понастоящем в ареста гр.Бургас, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец април-месец юни 2009 г., в гр.Несебър и к.к. "Сл.бряг" набирал лицето Н. В. М. от гр.Тетевен, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, като деянието е извършено чрез използване на принуда, изразяваща се в нанасяне на побой - престъпление по чл.159а, ал.2, т.2, предл.първо, вр. с ал.1.
Деянието е извършено виновно при форма на вината пряк умисъл.
За извършеното престъпление на основание чл.159а, ал.2, т.2, предл.първо, вр. с ал.1.във вр.с чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия К.В.К. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, вр. с чл.59, ал.1, вр. с чл.61, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия К.В.К. наказание в затворническо обжещитие от открит тип.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, К.В.К. със снета самоличност да заплати по сметка ***-Несебър в полза наДържавата сумата в размер на 23 /двадесет и три/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.


ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 470/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо К.В.К. мярка за неотклонение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо К.В.К. мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА"
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протес от днес.К.В.К.
 
29 НОХД No 476/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.К.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 05.08.2009г., в законна сила от 05.08.2009г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № /2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, адв. Д.Е.- защитник на обвиняемата В.Т., съгласно което В.К.Т., родена на *** ***.Загора, живуща ***, А., българка, с двойно гражданство-а. и българско, неомъжена, неосъждана, с висше образование, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 19.07.2009 год. около 05.00 часа в к.к. "Сл.бряг", общ. Несебър на главната алея, в близост до хотел "Арда", е управлявала моторно превозно средство- л.а. "БМВ 320Д" с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 1.40 промила, установена по надлежния ред с алкотест "Дрегер 7410+", № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемата В.К.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемата В.К.Т. е била лишена по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 19.07.2009год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 476/2009 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.

В.К.Т.
 
30 НОХД No 477/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 05.08.2009г., в законна сила от 05.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 477/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Георги Русев - прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия А.П. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.С.П. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като охранител в хотел "Х." Сл.бряг, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2009 г., около 04.30 ч., в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до КПП "Свежест", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ 525" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.73 на хиляда /едно цяло седемдесет и четири на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основаниео чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /ЕДИНАДЕСЕТ / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият А.С.П. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 27.07.2009г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 477/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


А.С.П.
 
31 НОХД No 481/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.П.Е. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 05.08.2009г., в законна сила от 05.08.2009г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 481/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия А.П.Е. и неговият защитник адв. Д.П., съгласно което: А.П.Е., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2009г. около 23.30 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ. Несебър на главна алея до х-л "Смолян", е управлявал моторно превозно средство- л.а. "Фолксваген голф" с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,25 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 187/2002г. по описа на РС-Бургас за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК обвиняемия А.П.Е. ***, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, да заплати по сметка *** "ГЛОБА" в размер на 100 /СТО/ лева.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия А.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.П.Е. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 481/2009 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.


А.П.Е.
 
32 НОХД No 483/2009, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.К.,
Я.Б.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 06.08.2009г., в законна сила от 06.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Милена Радева от една страна и от друга страна подсъдимите по НОХД № 483/2009г. М.К. и Я. Б., и техния защитник адв.Ж., съгласно което:
1.Подсъдимата М.К. - родена на *** год. в С., паспорт № *****, с. гражданин, омъжена, неосъждана, средно образование, работи в предприятие "У." - майстор, пост.адрес ***, се признава за ВИНОВНА в това, че в 08.00 часа на 05.08.2009г. в к.к. Слънчев бряг, хотел "А.", извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - ударила с лакът в областта на лицето полицай И. С. К. от РУ на МВР - Несебър, буйствала, крещяла и отказала да се подчини на полицейско разпореждане, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - униформени служители на РУ на МВР - Несебър: полицай К. П., М. И., Т. С., Н. Х. и Н. Н. - престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.
2.Подсъдимият Я. Б., роден на *** г. в С., паспорт № ****, с. гражданин, неженен, средно образование, не работи, гр. П., се признава за ВИНОВЕН в това, че в 08.00 часа на 05.08.2009г. в к.к. Слънчев бряг, хотел "А.", извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - блъснал в гръб полицай Н. Г. Н. от РУ на МВР - Несебър, буйствал, крещял и отказал да се подчини на полицейско разпореждане, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - униформени служители на РУ на МВР - Несебър: полицай К. П., М. И., Т. С., Н. Х. и Н. Н. - престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.
Деянието е извършено от подсъдимата М.К. виновно при фонма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НК.
Деянието е извършено виновно от подсъдимия Я. Б. виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НК.
За престъплението посочено в т.1 от настоящото споразумение, на подсъдимата М.К. на основание чл. 325 ал. 2, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ месеца.
За престъплението посочено в т.2 от настоящото споразумение, на подсъдимия Я. Б. на основание чл. 325 ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 54 от НК се определя наказание: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ месеца.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" на подсъдимия М.К. се отлага за срок от ТРИ години.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" на подсъдимия Я. Б. се отлага за срок от ТРИ години.
Веществени доказателства по делото няма.
Имуществени вреди причинени от деянието няма.
Разноски по делото няма.

С П О Р А З У М Е Л И СЕ:

ПРОКУРОР: ОБВИНЯЕМ:
/Милена Радева/ /М. К./
ОБВИНЯЕМ:
/Яр. Б./

ЗАЩИТНИК:
/А.Ж./

ПРЕВОДАЧ:
/Е. Б./СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производствов по НОХД № 483/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

М.К.
Я.Б.
 
33 НОХД No 488/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.М.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 07.08.2009г., в законна сила от 07.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Радева от една страна и от друга страна подсъдимият Н.М.К. по НОХД № 488/2009г. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което подсъдимият Н.М.К. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като пиколо във ВС "Е.", ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2009 г., около 04.00 ч. в к.к. Слънчев бряг на главната алея до кръстовище "Магура" управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "Волво" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.94 на хиляда /едно цяло деветдесет и четири на хиляда/, установено по надлежния ред, с химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл".
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.54 от НК на подсъдимия Н.М.К. се определя наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава подсъдимия К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА година и ЧЕТИРИ месеца.
На основание чл.59, ал.3 от НК зачита времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Н. К. било отнето по административен ред, считано от 16.07.2009г.
Веществените доказателства няма.
Разноските по делото - за химическа експертиза в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия К., като следва да се заплатят в полза на Държавата.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/М.РАДЕВА/ /Н.К./ /А.Ж./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 488/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Н.М.К.
 
34 НОХД No 489/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Р.Ч. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 07.08.2009г., в законна сила от 07.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият Р.Ч. по НОХД № 489/2009г. и неговия защитник адв.Д.П., съгласно което подсъдимият Р.Р.Ч., роден на ***г***, с ЕГН: **********, българин, с българско и турско гражданство, средно образование, неженен, неосъждан, охранител, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2009г., около 03.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел "Искър" управлявал МПС - л.а. "Мерцедес" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,47 промила, установено по надлежния ред- чрез протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо средство - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл".
За посоченото престъпление на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК, на подсъдимия Р.Р.Ч. се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Р.Р.Ч. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ месеца.
На основание чл.59, ал.4 от НК, ЗАЧИТА времето, през което подсъдимия Р.Р.Ч. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 14.07.2009 год.
Веществените доказателства няма
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Р.Ч., като следва да се заплатят в полза на Държавата.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/А.ПАНТЕЛЕЕВА/ /Р.Ч./ /Д.П./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 489/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Р.Р.Ч.
 
35 НОХД No 502/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Д. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 12.08.2009г., в законна сила от 12.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Севдалина Станева от една страна и от друга страна подсъдимия по НОХД № 502/2009г. В.Д. и неговия защитник адв.Р., съгласно което:
Подсъдимият В.Д. се признава за виновен в това, че на 24.07.2009г., около 03.10 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър на главна алея до бензиностанция "Петрол" управлявал МПС - л.а. "Тойота Корола" с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК.
Деянието е извършено виновно от подсъдимия В.Д. при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За извършеното престъпление на подсъдимия В.Д., на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК се определя наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" на подсъдимия В.Д. се отлага за срок от ТРИ години.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия В.Д. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.4 от НК, ЗАЧИТА времето, през което подсъдимия В.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 24.07.2009г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
Веществени доказателства по делото няма.
Имуществени вреди причинени от деянието няма.
Разноски няма.


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:
/С.СТАНЕВА/ /адв.Д. Р./ /В. Д./


ПРЕВОДАЧ:
/В. К./

СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 502/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

В.Д.
 
36 НОХД No 506/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.А.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 20.08.2009г., в законна сила от 20.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Милена Радева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А. Ж. от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия Л.М. и подсъдимият Л.А.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.А.М. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, работи като поддръжка в ресторант, ЕГН **********. за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2009 година в к.к. Слънчев бряг до х-л "Странджа" управлявал моторно превозно средство: мотопед "Сузуки" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.48 на хиляда /едно цяло четиридесет и осем на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
Предвид одобряването на постигнатото споразумение съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 506/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Л.А.М.
 
37 НОХД No 507/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.П.Т. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 17.08.2009г., в законна сила от 17.08.2009г.
Одобрява споразумението за решаване на делото, постигнато между постигнато между подсъдимият по НОХД № 507/2009 г. В.П.Т. и неговия защитник адв. Т. Н. от АК Бургас от една страна и от друга страна прокурорът Анна Пантелеева, съгласно което подсъдимият В.П.Т. - роден на *** ***, живущ ***, неженен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 01.08.2009 г. около 05.40 ч., в к.к. Слънчев бряг, по главната алея, в близост до бензиностанция "Петрол" е управлявал л. а. Мерцедес С 220 с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си на 1,2 на хиляда а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - Алкотест Дрегер 7410 плюс и с фабричен № 0106, - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.
Деянието е извършено виновно под форма на вината - "Пряк умисъл" съгласно чл. 11 ал. 2 от НК.
За извършеното престъпление на основание чл. 343 б ал. 1 т. 2 б. Б от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2 б. Б, се определя наказание "ПРОБАЦИЯ".
На осн. чл. 42а от НК се определят следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1 (една) година при периодичност 2 пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 (една) година.
- Поправителен труд, изпълняван по местоработата ТМС - Моторола гр. София - при удръжки в размер на 20% от трудовото възнаграждение за срок от 8 месеца в полза на държавата.
На осн. чл. 343г, във вр. с чл. 343б, във вр. с чл. 37, ал 1 т. 7 подсъдимият В.П.Т. се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.
- На основание чл. 59, ал. 4 във вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 НК се приспада времето през което подсъдимият Т. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 01.08.2009 г.
От деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.
Разноски по делото няма направени.

В.П.Т.
 
38 НОХД No 508/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.И.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 13.08.2009г., в законна сила от 13.08.2009г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 508/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимата А.К. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.И.К. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, студентка, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че за времето от 16.09.2008г. до 16.10.2008г., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на служебно лице - сътрудник продажби в офис на "М-Тел", находящ се в к.к. Слънчев бряг, бизнес сграда до централната алея, се е възползвала от служебното си положение и отнела чужди движими вещи: - мобилен телефон "Нокиа 6300" на стойност 358.99лв. и мобилен телефон "Самсунг J700", на стойност 218.90лв., всички вещи на обща стойност 577.89 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ от владението на МОЛ МИГЛЕНА МИТКОВА УЗУНОВА от гр.Несебър без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.6, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата А.И.К. със снета самоличност да заплати по сметка *** /тридесет и пет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело №508/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


А.И.К.
 
39 НОХД No 512/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.М.В. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 13.08.2009г., в законна сила от 13.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 512/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.А.- защитник на обвиняемия и обвиняемия, съгласно което ПРИЗНАВА Д.М.В. - род. на ***г***, С., И., жив. в И., и., и. гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, управител на фирма, л.к. № *****, изд. на 29.10.2004год. за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2009год. около 02.40часа в к.к."Слънчев бряг" в близост до х-л "Колизеум" управлявал МПС - л.а. марка "Ауди В8", с ДК№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца "лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ години.
ЛИШАВА на осн.чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия В. от право да управлява МПС за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.
ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.3 от НК, времето през което обвиняемия В. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 09.08.09год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 512/2009г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

Д.М.В.
 
40 НОХД No 513/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Д.В. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 14.08.2009г., в законна сила от 14.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият Д.Д.В. по НОХД № 513/2009г. и неговия защитник адв.П., съгласно което подсъдимият Д.Д.В., роден на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, начално образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 03.08.2009г., около 23.00 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, до хотел "Олимп", управлявал МПС - л.а. "ВАЗ 2107" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0106 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3, т.1 от НК, на подсъдимия Д.Д.В. се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 10 /ДЕСЕТ/ месеца, при периодичност три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 10 /ДЕСЕТ/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото - в размер на 200 /ДВЕСТА/ часа за една календарна година.
На основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.Д.В. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия Д.Д.В. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява тези права, считано от 03.08.2009г.
Веществените доказателства няма
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Д.Д.В., които следва да се заплатят в полза на Държавата.


Д.Д.В.
 
41 НОХД No 514/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.П.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 14.08.2009г., в законна сила от 14.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 514/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър и адв.Д.К. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия Г.Д. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.П.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, студент, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2009г., около 02.50 часа, на пътна отсечка с. Равда, общ. Несебър в посока главен път І-9, до стадиона, управлявал МПС - л.а. "Тойота Селика" с ДК№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1, 36 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.42а, вр. с чл.55, ал.1, т. 2, б. "б" от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност - два пъти седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия Г.П.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимия Г.П.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 01.08.2009г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 514/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Г.П.Д.
 
42 НОХД No 517/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.И.Б. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 14.08.2009г., в законна сила от 14.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият по НОХД № 517/2009г. Н.И.Б. и неговия защитник адв.Ж., съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ Н.И.Б., роден на *** *** Търново, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2009г., около 20.50 часа, в гр.Обзор, общ. Несебър, на кръстовището на ул. "Славянска" и ул. "Рибарска", управлявал МПС - л.а. "Фиат Браво" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,23 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0325 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият Н.И.Б. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.4 от НК, ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият Н.И.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 06.08.2009г.
Веществените доказателства няма.
Имуществените вреди няма.
Разноски няма.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/А.Пантелеева/ /Н.Б./ /А.Ж./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 517/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Н.И.Б.
 
43 НОХД No 521/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.С. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 17.08.2009г., в законна сила от 17.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър с подсъдимия М.С. със снета по делото самоличност и адв. А. Ж. от АК-гр.Бургас служебен защитник на подсъдимия С., съгласно което:
ПРИЗНАВА, М.С. - роден на ***г***, И., живущ ***, и., и. гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, механик., за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2009г., около 02.20ч., в к.к.Слънчев бряг, до бензиностанция "Петрол", управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "БМВ" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 2.10 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство - Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл. 343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 521/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

М.С.
 
44 НОХД No 522/2009, I състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Х.И. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 17.08.2009г., в законна сила от 17.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Анна Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият по НОХД № 522/2009г. С. Х.И. и неговия защитник адв. Ж., съгласно което подсъдимият С. Х.И., се признава за виновен в това, че на 27.05.2009 г., около 01.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел "Чайка", причинил на П.С.П. ***, средни телесни повреди, изразяващи се във фрактура на ляв ъгъл на долната челюст и избиване на два предни зъба, довели до трайно затруднение на дъвченето и говоренето - престъпление по чл. 129, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл.129, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а от НК, се определя наказание "Пробация", със следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 1 /една/година, при периодичност два пъти седмично.
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 1 /една/ година.
- "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 150 часа за една календарна година.
Разноски по делото в размер на 52 лева (за изготвени съдебно-медицинска експертиза и фотоалбум), се възлагат в тежест на подсъдимия, като следва да се заплатят в полза на държавата по сметка ***.

С.Х.И.
 
45 НОХД No 524/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Б.М. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 17.08.2009г., в законна сила от 17.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият В.Б.М. по НОХД № 524/2009г. и неговия служебен защитник адв. Чернаева, съгласно което подсъдимият В.Б.М. род. на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, висше образование, неженен, неосъждан, инженер-конструктор, с адрес:***, пл. "Кочо Честименски" № 1, ет.11, ап.44, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 10.08.2009г., около 21.40 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея, в близост до х-л "Посейдон", в посока към гр.Свети Влас, управлява МПС - л.а. "Ровер 75" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0106 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК, на подсъдимия В.Б.М. се определя наказание "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 8/осем/ месеца, при периодичност два пъти седмично,
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 8/осем/ месеца,
- "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 150 часа за една календарна година.
. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият В.Б.М. се лишава от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца.
На основание чл.59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия В.Б.М. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 10.08.2009 г.
Веществените доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото не са направени.

В.Б.М.
 
46 НОХД No 526/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.С.С. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 18.08.2009г., в законна сила от 18.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Русев от една страна и от друга страна подсъдимият С.С.С. по НОХД № 526/2009г. и неговия защитник адв. Паскалев, съгласно което подсъдимият С.С.С., роден на *** ***, настоящ адрес ***, българин, българско и американско гражданство, неженен, не осъждан, висше образование, управител във фирма, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 03.08.2009 год. около 06.30 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър в централна алея, до хотел "Бляк Сеа", в посока гр.Несебър - к.к. "Сл.бряг" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка " Алфа Ромео 166" с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.21 /едно цяло двадесет и едно / промила, установено по надлежния ред /с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с № 0106- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, на подсъдимия С.С.С. се определя наказание ""Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието "Лишаване от свобода" се отлага за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37, т. 7 от НК, подсъдимият С.С.С. се лишава от право да управлява МПС за срок от 6/шест / месеца.
На основание чл.59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия С.С.С. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 03.08.2009 г.
Веществените доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото не са направени.

С.С.С.
 
47 НОХД No 527/2009, VIII състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.О.П. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 18.08.2009г., в законна сила от 18.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър с подсъдимия П.О.П. със снета по делото самоличност и адв. Стоян П. *** защитник на подсъдимия П., съгласно което:
ПРИЗНАВА П.О.П. - род. на ***г***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, студент МЕИ - Габрово, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2009год. около 18.30часа в к.к."Слънчев бряг" на крайбрежната алея пред х-л "Гларус" управлявал МПС - голф количка FG 2024 с №91 с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,45% на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №749/13.07.09год. на БНТЛ при ОД - МВР - Бургас, поради което и на основание чл. 343 б, ал. 1, вр. с чл. 54, ал. 1, от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 (четири) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.П. да заплати по сметка ***но-деловодни разноски за химическа експертиза в размер на 30,00 /тридесет лв. / лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 527/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

П.О.П.
 
48 НОХД No 530/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Д.М. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 28.08.2009г., в законна сила от 28.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между подсъдимия по делото И.Д.М. и неговия защитник адв. Чапразлиев от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Анна Пантелеева, съгласно което подсъдимият И.Д.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, банкер, живущ *** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2009г. около 08.00 часа в КК "Слънчев бряг" в близост до бензиностаенция "Дамянов" е управлавал МПС - л.а. "Мерцедес ЦЛК 270" с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.55 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0325 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.б, вр. чл.42а от НК, на подсъдимия И.Д.М. се определя наказание "ПРОБАЦИЯ", със следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, при периодичност два пъти седмично;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
Поправителен труд за срок от осем месеца при удръжки върху трудовото му възнагражение в размер на 15 % в полза на Държавата.

На основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.Д.М. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият М. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 04.08.2009г.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноски по делото няма.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:


ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/А.Пантелеева/ /И.М./ /адв.Ч./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 530/2009г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


И.Д.М.
 
49 НОХД No 534/2009, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.А.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 21.08.2009г., в законна сила от 21.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Т. Б. от АК-гр.Бургас, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия И.А.А. и подсъдимият И.А.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:
И.А.А. - роден на *** ***, т., български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, строител, с адрес:*** с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2009г., около 23.30 часа, в гр.Несебър, кв. "М.", бл.*, отнел от владението и без съгласието на Д. Д. Г. от гр.Несебър, дамска чанта от естествена кожа на стойност 150,00 лева, мобилен телефон "Нокия 6300" на стойност 137,00 лева, и сумата от 730,00 лева, всички вещи на обща стойност 1017,00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6/шест/ месеца.
ОТЛАГА На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият А. да заплати по сметка ***ски в размер на 30 /тридесет/ лева.

И.А.А.
 
50 НОХД No 536/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.А.Ф. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 21.08.2009г., в законна сила от 21.08.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева от една страна и от друга страна подсъдимият Т.А.Ф. по НОХД № 536/2009г. и неговия защитник адв.ПОТЕРОВ, съгласно което подсъдимият Т.А.Ф., род. на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, безработен , с адрес:***. се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 04.08.2009г., около 02.10 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до х-л "Ялта", в посока към гр.Свети Влас, управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Поло" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,81 на хиляда,- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, на подсъдимия Т.А.Ф. се определя наказание ""Лишаване от свобода" за срок от 3/три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието "Лишаване от свобода" се отлага за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37, т. 7 от НК, подсъдимият Т.А.Ф. се лишава от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца.
На основание чл.59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия е Т.А.Ф. бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 04.08.2009 г.
Веществените доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото не са направени в размер на 37,50 лева (за изготвена химическа експертиза) се възлагат в тежест на подсъдимия.
.

Т.А.Ф.
 
51 НОХД No 545/2009, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ф.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Споразумение от 25.08.2009г., в законна сила от 25.08.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 545/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А. Ж. от АК-гр.Бургас - защитник на подсъдимия Д. и подсъдимия Ф.Д., съгласно което:
ПРИЗНАВА Ф.Д. - род. *** ***, И., живущ ***, и., и. гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, търговец на обувки за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2009 година около 03.30 ч. в кк "Слънчев бряг", на главната алея пред хотел "Янтра", посока град Свети Влас - град Несебър, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "Мерцедес" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.40 на хиляда /едно цяло и четиридесет стотни на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет / месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д. да заплати по сметка *** Несебър сумата общо в размер на 60 /шестдесет/ лева направените по делото разноски в хода на съдебното и досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 545/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Ф.Д.