РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.09.2009г. до 30.09.2009г.

<
No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1532/2008, VI състав Облигационни искове С. С. ООД Щ.Д.А. Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА  Определение от 01.09.2009г., в законна сила от 17.09.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 532 по описа за 2008г. на Районен съд-гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
2 Гражданско дело No 1535/2008, VI състав Вещни искове Р.А.С. П.Е.К.,
Г.Х.О.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 29.07.2009г., в законна сила от 02.09.2009г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Р.А.С. ***, Пловдивска област, с ЕГН **********, против П.Е.К. с ЕГН **********,*** и Г.Х.О. с ЕГН **********,***, за изкупуване на дял от съсобствен имот, представляващ 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *****, целият с площ от 500 кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори ****, ****, ****, **** и *****.
ОСЪЖДА Р.А.С. ***, Пловдивска област, с ЕГН **********, да заплати на Г.Х.О. с ЕГН **********,***, сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
3 Гражданско дело No 1607/2008, VII състав Облигационни искове С. Б. АД П. И. ООД ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.06.2009г., в законна сила от 21.09.2009г.
ОСЪЖДА "П. И." ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя П. Х. Щ. да заплати на "Слънчев бряг"АД, ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 5010 /пет хиляди десет/ лева с ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК Слънчев бряг за 2007г., съгласно споразумение между страните от 19.04.2007г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска- 01.12.2008г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "П. И." ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя П. Х. Щ. да заплати на "Слънчев бряг"АД, ЕИК ****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 743,13 лева /седемстотин четиридесет и три лева и тринадесет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане за периода 20.08.2007г. - 18.11.2008 г. на сумата 4008 лева, съставляваща 80% от главницата, дължима съгласно споразумение между страните от 19.04.2007г.
ОСЪЖДА "П. И." ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя П. Х. Щ. да заплати на "Слънчев бряг"АД, ЕИК *****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 743,13 лева /седемстотин четиридесет и три лева и тринадесет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане за периода 20.08.2007г. - 18.11.2008 г. на сумата 4008 лева, съставляваща 80% от главницата, дължима съгласно споразумение между страните от 19.04.2007г.
ОСЪЖДА "П. И." ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя П. Х. Щ. да заплати на "Слънчев бряг"АД, ЕИК *****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 139,44 лева /сто тридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане за периода 15.12.2007г. - 18.11.2008 г. на сумата 1002 лева, съставляваща 20% от главницата, дължима съгласно споразумение между страните от 19.04.2007г.
ОСЪЖДА "П. И." ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя П. Х. Щ. да заплати на "Слънчев бряг"АД с ЕИК *****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 335,70 лева /триста тридесет и пет лева и седемдесет стотинки/, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението. 
4 Гражданско дело No 1621/2008, VII състав Облигационни искове С. Б. АД П. - Г. Х. ЕООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.06.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.
ОСЪЖДА "П.-Г. Х." ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя Г. С. Ж. да заплати на "С. б."АД, ЕИК ***, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 7044,84 лева /седем хиляди четиридесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки/ с ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК Слънчев бряг за 2007г., съгласно споразумение между страните от 05.02.2003г. и анекс към него от 02.06.2007г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска- 15.12.2008г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "П.-Г. Х." ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя Г. С. Ж. да заплати на "С. б."АД, ЕИК ***, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 1044,94 лева /хиляда и четиридесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане за периода 20.08.2007г. - 15.12.2008 г. на сумата от 5635,87 лева, съставляваща 80% от главницата, дължима съгласно споразумение между страните от 05.02.2003г. и анекс към него от 02.06.2007г.
ОСЪЖДА "П.-Г. Х." ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя Г. С. Ж. да заплати на "С. б."АД, ЕИК ***, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 196,05 лева /сто деветдесет и шест лева и пет стотинки/, представляваща лихва за забавено плащане за периода 15.12.2007г. - 15.12.2008 г. на сумата от 1408,97 лева, съставляваща 20% от главницата, дължима съгласно споразумение между страните от 05.02.2003г. и анекс към него от 02.06.2007г.
ОСЪЖДА "П.-Г. Х." ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление - гр.Несебър, представлявано от управителя Г. С. Ж. да заплати на "С. б."АД с ЕИК ***, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 432.00 /четиристотин тридесет и два/ лева, представляващ разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението. 
5 Гражданско дело No 1623/2008, VI състав Облигационни искове С. Б. АД И. - Т. ООД Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 07.08.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.

ОСЪЖДА "И.-Т." ООД, ЕИК ***** със седалище и адрес на управление гр.Бургас, да заплати на "С. б."АД с ЕИК *****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 1488лв. / хиляди четиристотин и осемдесет и осем лева / с включен ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на КК "Слънчев бряг" за 2007г., съгласно споразумение между тях от 22.07.2003г. и анекс към него от 12.06.2006г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.12.2008г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА ""И.-Т." ООД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр.Бургас, да заплати на "С. б."АД с ЕИК *****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата от 224.36лв. , представляваща лихва за забавено плащане върху 1190.40лв., съставляваща 80% от главницата, считано от 20.08.2007г. до 15.12.2008г. и сумата от 42.33лв., представляваща лихва за забавено плащане върху 297.60лв.., съставляваща 20% от главницата, считано от 15.12.2007г. до 15.12.2008г. съгласно споразумение между тях от 22.07.2003г. и анекс към него от 12.06.2006г.,.
ОСЪЖДА "И.-Т." ООД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр.Бургас, да заплати на "С. б."АД с ЕИК *****, представлявано от М. С. - изпълнителен директор сумата общо в размер на 160.60 лева, представляващи направените от ищеца съдебни разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
6 Гражданско дело No 119/2009, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. Б. АД НВП ООД Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 07.08.2009г., в законна сила от 15.09.2009г.
ОТХВЪРЛЯ иска на "С. б."АД, рег. по ф.д.№ 3202/1996 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление к.к. "Слънчев бряг", Община Несебър, представлявано от М. Г. С., против "НВП" ООД ЕИК ****** със седалище гр.Несебър с правно основание чл. 86 ЗЗД да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 240.29лева, лихва за забавеното изплащане на сумата от 1560лв, представляващи 20% от главницата, считано от 15.12.2007г. до 16.12.2008г. съгласно споразумение между тях от 06.02.2004г. и анекс към него от 16.05.2006г. като неоснователен.
ОСЪЖДА "С. б."АД, рег. по ф.д.№ 3202/1996 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление к.к. "Слънчев бряг", Община Несебър, представлявано от М. Г. С. да заплати по сметка ***.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
7 Гражданско дело No 167/2009, VI състав Вещни искове по ЗСПЗЗ А.Н.К.,
М.Н.Б.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 13.08.2009г., в законна сила от 14.09.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на решение на Общинска служба "Земеделие"-гр.Несебър, обективирано в протокол от № 874/27.02.2009г. с което е отменено решение № Ж845/28.10.2008г. и е възобновено производството по преписка № Ж845/2004г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на протоколно решение от 27.03.2009г. на Общинска служба "Земеделие"-гр.Несебър за отмяна на решение № Ж845/28.10.2008г.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
8 Гражданско дело No 179/2009, II състав Чл.19 ЗГР М.Н.П. ОБЩИНА БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 29.07.2009г., в законна сила от 16.09.2009г.
Р-100/29.07.2009 . - уважава - ДОПУСКА промяна на собственото име на М.Н.П. с ЕГН ********** ***, съответно от "М." на "Майа".
 
9 Гражданско дело No 474/2009, VIII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "С. П." - ГР.ПОМОРИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 29.07.2009г., в законна сила от 01.09.2009г.
НАСТАНЯВА К. М. С., роден на ***г***, с ЕГН **********, за отглеждане в специализирана институция - Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа "Щ." - гр.Средец, обл.Бургаска, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законни причини за прекратяване или изменение на мярката.
 
10 НОХД No 3179/2008, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Н.Б. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 29.09.2009г., в законна сила от 29.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 179/2008 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г. ***, адв.Б. ***, назначен за служебен защитник на подсъдимия Б. и подсъдимият М.Н.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА М.Н.Б. - роден на ***г***, живущ ***, в момента затвора гр.Плевен, българин, български гражданин, неженен, средно образование, осъждан, ЕГН :********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2006 г. около 01.30 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър, през незаключена входна врата на квартира на ул."Ч." №* е влязъл в стаята и е отнел чужди движими вещи: мобилен телефон марка "Нокия 1110" на стойност 101.60 лева от владението и без съгласието на П.К.М. *** и сумата от 20 лв. и кредитна карта Мастъркарт от владението и без съгласието на С.А.Б. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи възлизат на обща стойност 121.60 лева, като деянието е извършено при условията на опасен рециди, поради което и на основание чл.196, ал.1 т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1 б."б", вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от една година и един месец.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНС така наложеното му наказание да бъде изтърпяно при първоначален "СТРОГ режим" в затвор от закрит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Н.Б. да заплати направените по делото разноски в размер на 54 /петдесет и четири/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 179/2008г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

М.Н.Б.
 
11 НАХД No 4293/2008, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Д.Я. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 20.07.2009г., в законна сила от 03.09.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Н.Д.Я. ЕГН **********,***, българин, български гражданини, разведен, реабилитиран,, основно образование, безработен , общ.Несебър, за ВИНОВЕН В това, че на 01.02.08г. около 23.00ч.в бар"Б." в с.Тънково общ.Несебър е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото- пробол в областта на таза вляво С. Г. М.- престъпление по чл.325 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325 ал.1, във вр.чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ "ГЛОБА" В РАЗМЕР НА 600 (шестстотин) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Н.Д.Я.
Мотиви от 30.07.2009г.
 
12 НАХД No 43/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.Г.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 20.04.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.Г.С. с ЕГН ********** ***, за ВИНОВЕН В ТОВА, че на 16.01.2007г., като лице, занимаващо се с охранителна дейност- охранител в "С. С." АД-Несебър, се заканил на Г. С. М. от гр. Несебър - директор на ДДМУИ с. Кошарица, общ. Несебър, по повод изпълнение на службата му с престъпление против личността на негов ближен- с отвличане на дъщеря му С. Г. М. с ЕГН **********, с думите: "даваме ти 50 дни да напуснеш работа, ако не напуснеш ще отвлечем дъщеря ти", като заканата е отправена на служебния телефон на М. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му- престъпление по чл. 144, ал. 3, пр. 2-ро, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание "глоба" в размер на 800,00 (осемстотин) лева.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Мотиви от 10.08.2009г.
 
13 НОХД No 77/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.С.Х. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 28.09.2009г., в законна сила от 28.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 77/2009 г. по описа на РС - гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Х. със защитник адв.П. Ч. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Х., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, живущ ***, за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2009г., около 17.15 часа, на главен път ІІІ-906, на около един километър след разклона за с.Тънково, е управлявал МПС - товарен автомобил "Форд Транзит" с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,31 промила, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 във вр. счл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание Три месеца "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия Д.С.Х. от право да управлява МПС за срок от 8 /ОСЕМ/ месеца.

ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 77/2009г. по описа на РС - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.Д.С.Х.
 
14 НАХД No 147/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.В.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 10.08.2009г., в законна сила от 17.09.2009г.
Използването в търговската дейност на стоки или услуги, означени със знак, сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, представлява административно нарушение, съгласно чл.81 от ЗМГО. Разпоредбата на чл.36, ал.2 от ЗАНН предвижда възможност да се образува административно-наказателно производство без съставяне на акт за установяване на административно нарушение в случай, че наказателното производство бъде прекратено от съда и материалите по делото бъдат изпратени на наказващия орган. Предпоставките за приложение на тази хипотеза са: изтичане на предвидената в закона давност, изтичането на срока по чл.368 от НПК или ненаказуемост на деянието посредством методите и средствата на наказателното право. В настоящия случай е налице последната хипотеза - ненаказуемост на деянието посредством методите и средствата на наказателното право.
С оглед горното, съдът счита, че настоящото наказателно производство по повдигнатото спрямо обв.М. обвинение следва да бъде прекратено и на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН материалите по делото да бъдат изпратени на Патентното ведомство в гр.София, ведно с веществените доказателства по същото.
Мотивиран от горното и на основание чл.378, ал.4, т.3 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НАХД № 147/2009г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА материалите по делото на Патентното ведомство в гр.София за образуване, заедно с веществените доказателства по делото.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок от съобщението.А.В.А.
Мотиви от 11.08.2009г.
 
15 НАХД No 188/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Я.Х. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Решение от 30.06.2009г., в законна сила от 07.09.2009г.

ПРИЗНАВА К.Я.Х., род. на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, разведен, неосъждан, ЕГН - ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 17.01.2009г. около 11.20ч. в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър по главна алея до хотел "Авеню" и на 18.01.2009г. около 10.,20часа в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър по главна алея до хотел"Оазис" управлявал МПС л.а."Фиат Фиорино" с ДК № ***** и л.а. "Форд Ка" с ДК № ***** без съответното свидетелство за управление и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние - престъпление по чл.343В, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.


К.Я.Х.
Мотиви от 03.07.2009г.
 
16 НОХД No 244/2009, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Д.Г. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 20.05.2009г., в законна сила от 28.09.2009г.
ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по НОХД № 244/2009 г. по описа на Районен съд - Несебър. ИЗПРАЩАМ на основание чл 42, ал. 3 от НПК делото на Патентното ведомство - гр. София. Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Бургас в 15-дневен срок от съобщението по реда на глава двадесет и първа от НПК. Преписи от разпореждането да се изпратят на РП - Несебър, на обв. К.Д.Г. и на "Т. е. т." ООД - гр. София.
Мотиви от 20.05.2009г.
 
17 НАХД No 308/2009, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.И.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 11.08.2009г., в законна сила от 04.09.2009г.
ПРИЗНАВА С.И.И. с ЕГН ********** *** Загора ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 15.07.2006г., около 23.00 часа в КК Слънчев бряг, общ.Несебър, на улична отсечка - КПП "Кошарица" в посока кръстовище "Емона", до в.с. "Елит", управлявал МПС - лек автомобил "Мазда 626" с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,54 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
ЛИШАВА на основание чл.343г от НК С.И.И. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, считано от влизане на решението в сила.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК С.И.И. да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 26 /двадесет и шест/ лева, представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски за изготвяне на химическа експертиза.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.


С.И.И.
Мотиви от 11.08.2009г.
 
18 НОХД No 469/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Е.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Присъда от 08.09.2009г., в законна сила от 25.09.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Е.К. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, багерист, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2009г. около 00.10 часа в с.Равда, община Несебър, на ул."Македония" до р-т "Варвари" управлявал МПС - трактор "Катер Пилар" с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.69 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на наказание "Лишаване от свобода" за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава подсъдимия Р.Е.К. от правото да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия Р.Е.К. да заплати в полза на Държавата по сметка ***-Несебър сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.Р.Е.К.
Мотиви от 09.10.2009г.
 
19 НОХД No 472/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Ж.П. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Присъда от 08.09.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.
ПРИЗНАВА И. Ж.П., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, монтажист при "М. В." ООД, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2009г. около 16.50 часа, в гр.Несебър, до Почивна станция на МВР, в посока гр.Несебър-с.Равда е управлявал лек автомобил "Форд Транзит" с рег.№ ***** без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 37/20.02.2008г. на ПП-КАТ при ОДМВР-Бургас - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в , ал.2, вр. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
На основание чл.343г, вр. чл.343в, ал.2, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава подсъдимия И. Ж.П. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.


И.Ж.П.
Мотиви от 12.10.2009г.
 
20 НОХД No 474/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.А.И. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 24.09.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по НОХД № 474/2009г. Х.А.И. и неговия защитник - адв.С. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Пантелеева, съгласно което подсъдимият Х.А.И. се признава за виновен в това, че на роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 17.06.2008г. в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, хотел "Б.", стая № *, е отнел от владението и без съгласието на Г.К.Т. ***, мобилния телефон "Самсунг SGH U 700" НА СТОЙНОСТ 426,00ЛВ., ведно със сим КАРТА НА СТОЙНОСТ 5,00 ЛВ., всичко ВЕЩИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 431,00ЛВ., С НАМЕРЕНИЕ ПРОТИВОЗАКОННО ДА ГИ ПРИСВОИ, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на основание чл. чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.28, ал.1 във вр. счл.55 ал.1 т.1 от НК, на подсъдимия Х.А.И. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.57 ал.1 от ЗИНЗС така определеното наказание "Лишаване от свобода" да се изтърпи в затворническо общежитие в закрит тип при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.
Веществени доказателства няма.
Имуществените вреди в размер са възстановени изцяло.
Разноските по делото в размер на 32,50 лв. /тридесет и два лева и петдесет стотинки/ се възлагат в тежест на подсъдимия Х.А.И., които следва да се заплатят в полза на Държавата.

С П О Р А З У М Е Л И СЕ:


ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/А.Пантелеева/ /Хр.А./ /Д.С./

ПОСТРАДАЛ СВИДЕТЕЛ:.............
/Г.К.Т./
Мотивиран от горното и на основание чл.25 ал.1, вр. с чл.23 ал.1 от НК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 474/2009г. на РС-Несебър, НОХД № 550/08г. по описа на РС-Свищов, НОХД №287/08г. по описа на РС-Несебър и НОХД № 5642/2008г. по описа на РС-София, а именно 9/ДЕВЕТ/ месеца "Лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.
ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК от така определеното ОБЩО наказание от 9 /ДЕВЕТ/ месеца "Лишаване от свобода" изтърпяното наказание по НОХД № 550/2008г. по описа на РС-Свищов, считано от 07.09.2008г. - датата на предварително задържане по горното дело до 26.02.2009г. - датата на условно предсрочно освобождаване по горното дело по реда на чл.70 от НК, както и изтърпяното по НОХД № 5642/2008г. по описа на РС-София, считано от 23.04.2009г. до 07.08.2009г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25 ал.1, вр. с чл.23 ал.1 от НК ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 100/06г. по описа на РС-Царево, НОХД № 4959/2005г. по описа на СГС и НОХД № 868/2008г. по описа на РС-София, а именно 10 /ДЕСЕТ/ месеца "Лишаване от свобода.
ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК така определеното ОБЩО наказание от 10 /ДЕСЕТ/ месеца "Лишаване от свобода" като изтърпяно изцяло.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23 ал.2 от НК към така определеното ОБЩО наказание от 10 /ДЕСЕТ/ месеца "Лишаване от свобода" и наложеното наказание по НОХД № 4959/2005г. по описа на СГС ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 168/2004г. по описа на РС-Самоков и НОХД № 12528/2004г. по описа на РС-София, а именно 3 /ТРИ/ месеца "Лишаване от свобода".
ПРИВЕЖДА на основание чл.68 ал.1 НК в изпълнение така определеното ОБЩО наказание от 3 /три/ месеца "Лишаване от свобода".
ПРИСПАДА на основание чл.25 ал.2 от НК така определеното ОБЩО наказание 3 /три/ месеца "Лишаване от свобода" като изцяло изтърпяно.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 474/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част е окончателно.

СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Х.А.И. по НОХД № 474/2009г. е с отпаднало основание

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.А.И. по НОХД № 474/2009г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.Х.А.И.
 
21 НОХД No 495/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Г.Д. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 10.09.2009г., в законна сила от 10.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по НОХД № 495/2009г. К.Г.Д. и неговия защитник - адв. П. П. една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор СТАНЕВА, съгласно което подосъдимият К.Г.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, управител на фирма, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 09.06.2009г. около 22.35 часа в гр. Несебър на Провлака пред р-т "Кумбаре" управлявал МПС - л.а. "Форд Ка" с ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,75 на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
Престъплението е извършено при форма на вината "пряк умисъл".
За извършеното престъпление на К.Г.Д. на основание чл. 343б ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК във вр. с чл.42а се определя наказание "ПРОБАЦИЯ" , със следните пробационни мерки:
" задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осемнадесет месеца, с периодичност - два пъти седмично
" задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осемнадесет месеца.
" безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа в рамките на една календарна година.
На основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК се определя наказание "Лишаване от право да управлява МПС" за срок от осемнадесет месеца.
На основание чл.59 ал.4 от НК от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, се приспада времето, през което за същото деяние подсъдимия е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 09.06.2009г.
Разноските по делото в размер на 30 лева се възлагат в тежест на подсъдимия и следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка ***-Несебър.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:
/С.СТАНЕВА/ /адв.П.П./ /К. Д./СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 495/2009г. по описа на Районен съд - гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

К.Г.Д.
 
22 НОХД No 504/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ф.И.Б. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 10.09.2009г., в законна сила от 10.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по делото Ф.И.Б. и неговия защитник - адв. Г. - от АК-гр.Стара загора от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева, съгласно което подсъдимия Ф.И.Б. роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***/, т., български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2009г. около 22.40 часа в гр. Свети Влас, в кв. "Русалка" в близост до дом № 133 управлявал МПС - л.а. "Опел Вектра" с ДК№ *****, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние/ с НП № 836/27.10.2008г. на Началника на РУ на МВР-Сунгурларе, влязло в сила на 28.01.2009г./ - престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
Престъплението е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл".

За извършеното престъпление на Ф.И.Б. на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК се определя наказание "ПРОБАЦИЯ" на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от петнадесет месеца, с периодичност - два пъти седмично
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок петнадесет месеца
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа в рамките на една календарна година.
Разноски по делото няма.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:


ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/С.Станева/ /Ф.Б./ /адв.Г./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производствов по НОХД № 504/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Ф.И.Б.
 
23 НОХД No 567/2009, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.Ц.Н. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 03.09.2009г., в законна сила от 03.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Севдалина Станева от една страна и от друга страна подсъдимият Т.Ц.Н. по НОХД № 567 /2009г. и неговия служебен защитник адв.Ж., съгласно което:
1.Подсъдимият Т.Ц.Н. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, ЕГН **********, се признава за виновен, в това, че на 03.06.2009 г., около 0.20 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си пред хотел "Виктория палас" направил опит да отнеме чужди движими вещи: златен синджир и златен медальон с форма на континента "Африка", двете вещи общо 17.68 гр. /седемнадесет цяло и шестдесет и осем стотни грама/, девет карата, на обща стойност 454.80 лв. /четиристотин петдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ от владението на П. П. Г. от И без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване - престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК
2.И в това, че на същата дата около 01.00ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си пред дискотека "Лазур" отнел чужди движими вещи: сумата от 37 лева /тридесет и седем лева/, дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 8 лв. /осем лева/, дигитален фотоапарат марка "Медион", ведно с мемори карта на стойност 218 лв. /двеста и осемнадесет лева/, два чифта дамски бански на обща стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/, синджирче от бял метал на стойност 12лв. /дванадесет лева/ и слънчеви очила неустановена марка на стойност 12 лв. /дванадесет лева/, всичко на обща стойност 303 лева /триста и три лева/ от владението на Г. Б. от Г. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване - престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.
Деянията са извършени от подсъдимия Т.Ц.Н. виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НК.
За извършените престъпления, на подсъдимия Т.Ц.Н. на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.62, т.1а във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Включване в корекционна програма за ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства по делото няма.
Имуществените вреди причинени от деянието са възстановени изцяло чрез връщането им на собственика, съгласно протокол за доброволно предаване и разписки - л.62- 64 от ДП.
Разноските по делото в размер на 317 /триста и седемнадесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Т.Ц.Н., които следва да се заплатят в полза на Държавата.

С П О Р А З У М Е Л И СЕ:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:
/С.Станева/ /адв.A.Ж./ /Т.Н./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.7 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 567/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Т.Ц.Н.
 
24 НОХД No 570/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.З.С. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 04.09.2009г., в законна сила от 04.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Янева от една страна и от друга страна подсъдимият Д.З.С. по НОХД № 570/2009г. и неговия защитник адв.П.Ч., съгласно което подсъдимият Д.З.С. се признава за виновен в това, че на 09.07.2009 г., в гр. Несебър управлявал МПС - лек автомобил марка "Хонда", мод. "Сивик" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,83 (едно цяло и осемдесет и три стотни) на хиляда, установено по надлежния ред с протокол № 751/13.07.2009 г. на БНТЛ при ОДМВР - Бургас - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1 от НК, на подсъдимия Д.З.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на срещите два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- Зъдължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Д.З.С. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.4 от НК, ЗАЧИТА времето, през което подсъдимия Д.З.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 09.07.2009г.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 30 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Д.З.С., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка ***.

С П О Р А З У М Е Л И СЕ:


Прокурор: ................. Защитник: .................... Подсъдим: …………….
(Нина Янева) (адв. П.Ч.) (Д.С.)

СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 570/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Д.З.С.
 
25 НОХД No 575/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Н.В. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 24.09.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото постигнато между подсъдимия по НОХД № 575/2009г. К.Н.В. и неговия служебен защитник - адв.Ж. от една страна, и от друга страна Държавното обвинение, представлявано от прокурор Янева, съгласно което подсъдимият К.Н.В. - роден на *** ***, жител ***, наст. адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН В Т О В А, Ч Е:
На 20.08.2009 г., в гр. Несебър управлявал МПС - лек автомобил, марка "Мерцедес", мод. Е200 ЦДИ, с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,32 (едно цяло и тридесет и две стотни) на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 962/20.08.2009 г. на БНТЛ при ОДМВР - Бургас - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НПК.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.54 от НК, на подсъдимия К.Н.В. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г вр. с чл.343б, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият К.н.В. се лишава от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.59 ал.4 от НК приспада времето през което подсъдимия К.Н.В. и бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 20.08.2009г.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 35 /тридесет и пет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия К.Н.В., които следва да се заплатят в полза на ДържаватаС П О Р А З У М Е Л И СЕ:ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/Н.Янева/ /К.В./ /А.Ж./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 575/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия К.Н.В. по НОХД № 575/2009г. е с отпаднало основание
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Н.В. по НОХД № 575/2009г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.


К.Н.В.
 
26 НОХД No 592/2009, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.К.А. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 10.09.2009г., в законна сила от 10.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Чернаев от една страна и от друга страна подсъдимия Л.К.А. по НОХД № 592/2009г. и неговия служебен защитник адв. К., съгласно което:
1. Подсъдимият Л.К.А. - роден на ***г***, Ш., паспорт № ****, изд. на 18.07.2006год., валиден до 18.07.2011год., швед, шведско гражданство, средно образование, неженен, бояджия, живущ *** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2009год. около 11.30 ч. в к.к. "Слънчев бряг", общ.Несебър, в хотел "С.", стая № * без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 0.489 /нула цяло четиристотин осемдесет и девет/ грама със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 5.00 /пет/ тегловни процента на стойност 2.93 лв. /два лева и деветдесет и три стотинки/, определена според приложение №2, към член единствен, на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998год., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354А, ал.5, вр. ал.3, предложение Второ, т.1 от НК.
2. И в това, че на 05.09.2009год. около 15,30часа в к.к."Слънчев бряг", общ.Несебър, на плажната ивица в близост до хотел "Е." направил опит да отнеме чужди движими вещи - 1 брой платнена спортна тъмно синя чанта с надпис "ОМВ" на стойност 8.00 лв., 1 брой мъжки червени шорти на стойност 30.00 лв., 1 брой плажна шапка на стойност 10.00 лв., 1 чифт плавници на стойност 15.00 лв., 1 брой платнен несесер на стойност 10.00 лв., 1 брой черен портфейл с надпис "Ферагано" на стойност 25.00 лв., сумата от 170,70 лв. / сто и седемдесет лева и седемдесет стотинки /, 15 / петнадесет / евро х 1.96 лв., равняващи се на 24.40 лв., 5 / пет / долара х 1.37 лв., равняващи се на 6.85 лв., плажни масла на "Лаборатоар Гарниер" 2 броя х 4.00 лв., 1 брой мобилен телефон "Нокия Експрес Мюзик" ведно със сим - карта на стойност 246.00 лв., 1 брой мобилен телефон "Нокия 1208" на стойност 55.00 лв., 1 брой черна кърпа с ресни на стойност 12.00 лв. и 1 брой светлозелен потник на стойност 10.00 лв. или вещи на обща стойност 630.95лв. от владението на Р. В. С. от гр.Елин Пелин без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от извършителя причини - Престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК.
Деянията са извършени виновно при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.
1. За престъплението по т.1 на подсъдимия Л.К.А. на основание чл.354А, ал.5, вр. ал.3, предложение второ, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК се определя наказание: "ГЛОБА" в размер на 500 /петстотин/ лева.
2. За престъплението по т.2 на подсъдимия Л.К.А. на основание чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК се определя наказание: "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.
На основание чл.23, ал.1 от НК определя общо наказание в размер на най - тежкото от така определените, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" ЗА СРОК от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
Веществените доказателства - 13 броя огъваеми ножове тип пеперуда; 11 броя спрей флакон марка "Американ" Спей НАТО; 5 броя метални боксове; 1 брой френски /раздвижен/ ключ; 1 брой електрошок; 1 брой цифров фотоапарат марка "Канон Иксус 55"; зарядно устройство за цифров фотоапарат марка "Канон"; калъф за фотоапарат; 3 броя метални палки с топчест накрайник; 1 брой банкнота с номинал 50 чешки крони с серия № 8460108509; 8 броя парчета от таблетки "Диазапан"; 7 броя парчета от таблетки "Зопиклон"; 1 брой електронна везна; един брой секач; 1 брой ръчен часовник с надпис "Гучи" и 1 брой метална палка с надпис "Полийс" да се върнат на подсъдимия Л.К.А..
Опаковките на наркотични вещества, находящи се на лист 32 от ДП да останат по делото.
Имуществени вреди няма.
Разноските по делото в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Л.К.А., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка ***.


Л.К.А.
 
27 НОХД No 603/2009, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.К.А. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 10.09.2009г., в законна сила от 10.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Чернаев от една страна и от друга страна подсъдимия Л.К.А. по НОХД № 603/2009г. и неговия служебен защитник адв. К., съгласно което: Подсъдимият Л.К.А. - роден на ***г***, Ш., паспорт № *****, изд. на 18.07.2006год., валиден до 18.07.2011год., швед, шведско гражданство, средно образование, неженен, бояджия, живущ *** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2009год. около 05.30 ч. в к.к. "Слънчев бряг", общ.Несебър, в офис на х-л "Д." противозаконно унищожил чужди движими вещи: врата на офис на стойност 250 лв., алуминиева врата, синя на цвят с панорамно стъкло и алуминиева щора за нея на стойност 155 лв., или вещи на обща стойност 405 /четиристотин и пет/ лева, собственост на "Т." ЕООД - гр.София, представлявана от В. А. Т. от гр.Поморие - Престъпление по чл.216, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно, при форма на вината "пряк умисъл" по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.
За престъплението извършено от подсъдимия Л.К.А. на основание чл.216, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК се определя наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 5 / ПЕТ/ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така определеното наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Имуществените вреди са възстановени, съгласно протокол за предявяване на разследването на свид.Владимир Атанасов Тенев.
Разноските по делото в размер на 35 /тридесет и пет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Л.К.А., които следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка ***-Несебър.


С П О Р А З У М Е Л И С Е :


ПРОКУРОР:…………… ЗАЩИТНИК:……………… /М.ЧЕРНАЕВ/ /К.К./

ПРЕВОДАЧ:................. ПОДСЪДИМ: ……………….
/М.Г./ /Л.А./

Съдът ОПРЕДЕЛЯ възнаграждние на преводчака М. Г. Г. за извършения превод в днешно съдебно заседание в размер на 35 /тридесет и пет/ лева от бюджета на съда.


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 603/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Л.А. по НОХД № 603/2009г. е с отпаднало основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Л.К.А. по НОХД № 603/2009г. мярка за неотклонение "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адв.К.: Моля, да бъде извършена кумулация.
ПРОКУРОРЪТ: Да се извърши кумулация съгласно изявлението ми по горе.
СЪДЪТ като взе предвид, че със споразумение от 10.09.2009г. по НОХД 592/09г. по описа на РС-Несебър подсъдимият А. е осъден на наказание "Лишаване от свобода" за срок от шест месеца за извършено престъпно деяние на 29.08.2009г. и 5.09.2009г. , а с настоящото споразумение деянието е извършено на 09.09.2009г.по НОХД 603/2009г. по описа на РС-Несебър и като отчете, че първото споразумение е влязло в сила на 10.09.2009г., както и настоящото споразумение влязло в законна сила на 10.09.2009г., намира, че са налице условията на чл.25, вр. чл.23, ал.,1 НК , поради което и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

КУМУЛИРА наказанията по споразумение за решаване на делото по НОХД 592/2009г., с което е определено наказание "Лишаване от свобода" за срок от шест месеца на А. и споразумение за решаване на делото по НОХД 603/2009г., с което е определено наказание "Лишаване от свобода" за срок от пет месеца на осъдения А., КАТО ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду двете, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание "Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски окръжен съд.


Л.К.А.
 
28 НОХД No 606/2009, VI състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.П.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.09.2009г., в законна сила от 14.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 606/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП- гр.Несебър, адвокат П.П. ***, защитник на обвиняемия П.С. и обвиняемия П.П.С., съгласно което: П.П.С., роден на ***г***, обл.Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, пенсионер, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2009г. около 16.00 часа, в пенсионерския клуб на с.Приселци, област Бургаска е причинил на А. Д. Б. от гр.Стражица, ЕГН **********, средна телесна повреда, изразяваща се в нанесени външно над дясна вежда дъговидна рана с гладки ръбове и остри ъгли с дължина 2.5 см., такава рана и над лява ушна мида с дължина 1 см., по горен полюс на лява ушна мида, две рани с гладки ръбове и остри ъгли с дължина 8-10 мм., над лява вежда външно две рани с дължина 15 мм. с неправилна форма, гладки ръбове и остри ъгли, в областта на лява скула, лява буза "z" образна рана с дължина на вертикалните рамена 2.5 см. и 4.5 см., на хоризонтално рамо 4.5 см., довели до обезобразяване на лицето, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 (пет) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия П.П.С. наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия П.П.С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка *** /петдесет и седем/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 606/2009г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

П.П.С.
 
29 НОХД No 607/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Д.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 14.09.2009г., в законна сила от 14.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 607/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП- гр.Несебър, адвокат Д.Р. ***, защитник на обвиняемия А.С. и обвиняемия А.Д.С., съгласно което: А.Д.С., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, учител, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.09год. около 05.05часа в к.к."Слънчев бряг" в близост до х-л "Арда" е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Пежо 407", с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 6месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100ч. за срок от 1година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия С. се от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемия С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 31.08.09год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 607/2009г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

А.Д.С.
 
30 НОХД No 611/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.А.Г. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 14.09.2009г., в законна сила от 14.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Чернаев от една страна и от друга страна подсъдимата С.А.Г. по НОХД № 611/2009г. и нейния защитник- адв.В. съгласно, което: Подсъдимата С.А.Г. - родена на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неомъжена, със средно образование, неосъждана, барман, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 31.08.09год. около 03.40 часа в к.к."Слънчев бряг" на главната алея в близост до х-л "Свежест" управлявала МПС - лек автомобил марка "БМВ 320Д", с ДК № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,39 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с фабр.№ 0106 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление, на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК на подсъдимата С.А.Г. се определя наказание: "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от 1 /една/ година.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата Г. се "Лишава от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца.
На основание чл.59, ал.3 от НК се приспада времето, през което подсъдимата Г. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 31.08.2009 година.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноски няма.


С.А.Г.
 
31 НОХД No 616/2009, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.М.Б. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 24.09.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 616/2009 г. по описа на НРС. ВРЪЩА делото на РП-Несебър за отстраняване на нарушението, посочено в мотивите на настоящото разпореждане.
Б.М.Б.
Мотиви от 24.09.2009г.
 
32 НОХД No 618/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.Д.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.09.2009г., в законна сила от 17.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 618/2009г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият Б.Д.К. и неговият защитник адвокат П.П. ***, съгласно което: Б.Д.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, управител на "Б. ***"ООД- гр.Пловдив, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2009 год. около 04.40 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър на паркинга пред дискотека "Час Пик" е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "БМВ 730Д" с ДК№ ****, собственост на Х. Д.К. ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 1.44 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1 и 2, вр. ал.3, т.1, вр. ал.4, вр.чл 42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 6 (шест) месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител три пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца,
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК обвиняемия Б.Д.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият Б.Д.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.08.2009год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 618/2009г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Б.Д.К.
 
33 НОХД No 619/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Й.С.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.09.2009г., в законна сила от 17.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 619/2009г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Й.С.Д. и неговия защитник адвокат И.Т. ***, съгласно което: Й.С.Д., роден на *** ***, обл.Русе, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, масажист в хотел "Роял Бийч"- к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН, в това, че на 23.07.2009 год. около 08.00 часа в гр.Обзор, общ.Несебър, по ул. "Славянска" е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Хюндай Акцент" с ДК№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно 1.21 промила, установена по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. С чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК обвиняемия Й.С.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 619/2009г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Й.С.Д.
 
34 НОХД No 620/2009, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Д.Ф. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.09.2009г., в законна сила от 17.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 620/2009г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемият М.Д.Ф. и неговият защитник адвокат Д.П. ***, съгласно което: М.Д.Ф., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, т., български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 27.08.09год. около 04.40 часа в к.к. "Слънчев бряг" на главната алея до х-л "Авеню" е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Опел Кадет", с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.41 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес, два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца;
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца,
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК обвиняемия М.Д.Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което обвиняемият М.Д.Ф. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 27.08.2009год.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 620/2009г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

М.Д.Ф.
 
35 НОХД No 621/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.П.З. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 24.09.2009г., в законна сила от 24.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото постигнато между държавното обвинение представлявано от прокурор Станева от една страна и от друга страна подсъдимия по НОХД № 621/2009г. Н.П.З. и неговия служебен защитник адв.Ж. ***, съгласно което подсъдимия Н.П.З. - роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, не осъждан, с висше образование, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 05.09.2009г. около 01.45 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър в близост до х-л "Опал" управлявал МПС - л. а. "Опел Астра" с ДК№ **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,28 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство АЛкотест "Дрегер 7410+" с фабричен № 0106 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11 ал.2 от НК.
За извършеното престъпление на основание чл.343б ал.1 във вр. с чл.54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г вр. с чл.343б, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК, подсъдимия Н.П.З. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.59 ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето през което подсъдимия Н.П.З. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 05.09.2009г.
Разноски по делото няма.
Имуществени вреди няма.
Веществени доказателства няма.


С П О Р А З У М Е Л И СЕ:


ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ: ЗАЩИТНИК:
/С.Станева/ /Н.З./ /А.Ж./


СЪДЪТ, на основание чл.24, ал.3 от НПК, след одобряване на представеното споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 621/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
СЪДЪТ, след прекратяване на наказателното производство, като взе предвид, че мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Н.П.З. по НОХД № 621/2009г. е с отпаднало основание

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата спрямо по НОХД № 621/2009г. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на частна жалба или частен протест в 7-дневен срок пред БОС.


Н.П.З.
 
36 НОХД No 636/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.М.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 25.09.2009г., в законна сила от 25.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 636/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.П.П. ***, защитник на подсъдимия Б.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Б.М.К. - род. на *** ***, живущ ***, т., български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода 05.01. - 08.01.2001 година в к.к."Слънчев бряг, от складово помещение на общежитие "Строител", след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетните Д. А. П. с ЕГН **********, С. А. П. с ЕГН **********, С. М. М. с ЕГН ********** и И. Й.Идриз с ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство (отвертка), в качеството на подбудител и помагач, умишлено ги склонил и улеснил, чрез набавяне на средства /ръкавици и лоена свещ/ в отнемането на чужди движими вещи: 5 бр. секретни брави, с патроните и по един ключ, с единична стойност 5,60 лв.; радиоприемник "ВЕФ" на стойност 20 лева; 4 бр. дървени метри, с единична стойност 0,80 лв; елмаз за стъкло на стойност 2,80 лева; 2 бр. одеала с единична стойност 20 лева; 21 кг. свинско месо на стойност 6 лв за 1 кг; 4 кг. св.филе на стойност 7 лв за 1 кг. и 2 кг. заешко месо на стойност 8 лв за 1 кг.), всичко вещи на обща стойност 264,00 /двеста шестдесет и четири/лв., собственост на "К. Ф." ЕООД от владението на Г. К. И., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.1, т.4, предл.2 и т.5, вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.3 и 4, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК.
- За това, че на 08.01.2001 г. от покрива на общежитие "С." в к.к "Слънчев бряг", след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетните И. Й. И. с ЕГН ********** и Д. А. П. с ЕГН ********** в качеството на подбудител и помагач, умишлено ги склонил и улеснил в отнемането на чужда движима вещ: конвертор за сателитна антена на стойност 57,34лв. от владението на Р. М. А. от к.к."Сълнчев бряг" без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвоят - Престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.3 и 4, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК и
- За това, че за периода 06 - 17 януари 2001год., от стая № 408 на общежитие "Строител" в к.к. "Слънчев бряг", след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетните Д. А. П. с ЕГН ********** и И. Й. И. с ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство /клещи/, в качеството на подбудител и помагач, умишлено ги склонил и улеснил в отнемането на чужди движими вещи: 80 литров електрически бойлер на стойност 90 лева; черно бял телевизор марка "София" на стойност 40 лева; ел. печка марка "Елба" на стойност 18 лева; 5 бр.родопски одеала, с единична стойност 15,60 лева; 3 бр. памучни одеала, с единична стойност 17,50 лева; ракета за тенис на стойност 91 лева; въдица с макара на стойност 94,50 лева; 8 бр. блузи с къс ръкав, с единична стойност 5 лева; 7 бр. бански костюми, с единична стойност 10 лева; 3бр.дамски блузи, с единична стойност 15,40 лева и дънково яке на стойност 19,60 лева), всичко вещи на обща стойност 639,80 лева от владението на М. П. М. от гр.Сливен без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл.1, т.4, предл.2 и т.5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.3 и 4, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 5 /пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното спрямо подсъдимия Б.М.К. наказание "Лишаване от свобода" за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б."а" от НК веществените доказателства - чифт плетени ръкавици с полепнал по тях парафин, собственост на подсъдимия К. и послужили за извършване на престъплението в полза на Държавата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Б.М.К. с посочена по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 157 /сто петдесет и седем/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 636/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Б.М.К.
 
37 НОХД No 637/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Л.Т.И. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 25.09.2009г., в законна сила от 25.09.2009г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 637/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Ц.Д.-И. ***, служебен защитник на подсъдимия Л.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Л.Т.И. - роден на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, търговски представител при "П.-Б." ООД-гр.Белово, с Управител Н. С. Т., Булстат *****, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2009г., около 04.05 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, на главната алея, в близост до хотел "Свежест", управлявал МПС - л.а. "Фолксваген Пасат" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест "Дрегер 7410+" с фабр. № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55 ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
На основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 2 от НК определя следните пробационни мерки:
"Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 /шест/ месеца при периодичност два пъти седмично;
"Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 /шест/ месеца;
"Поправителен труд" по месторабота на подсъдимия - "П.-Б." ООД-гр.Белово, с Управител Н. С. Т., Булстат ****, за срок от 3 /три/ месеца, при удръжки върху възнаграждението му в размер на 15 на сто в полза на държавата.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия Л.Т.И. с посочена по делото самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Л.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 16.08.2009 год..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 637/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Л.Т.И.
 
38 НОХД No 641/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.М.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА  Споразумение от 25.09.2009г., в законна сила от 25.09.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 641/2009 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева - прокурор в РП-гр.Несебър и адв.П.Ч. ***, служебен защитник на подсъдимия Д.М.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.М.Д., роден на *** ***, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2009г., около 05.15 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до хотел "Хелена", управлявал МПС - л.а. "Форд Ескорт" с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,18 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия Д.М.Д. от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото си да управлява МПС, считано от 13.09.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 641/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Д.М.Д.
 
39 НОХД No 647/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.А.К. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 28.09.2009г., в законна сила от 28.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Чернаев от една страна и от друга страна подсъдимият К.А.К. по НОХД № 647/2009г. и неговия защитник- адв.П. съгласно, което: К.А.К. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, управител на р-т във Фестивален комплекс - гр.Варна, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 11.08.09 год. около 03.00 часа в с.Баня, общ.Несебър по ул."Махаил Герджиков" управлявал МПС - лек автомобил марка "Мерцедес С180", с ДК № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,06 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №928/14.08.09год. на БНТЛ при ОД - МВР - Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление, на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК на подсъдимия К.А.К. се определя наказание: "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 9 /девет/ месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа за срок от 1 /една/ година.
На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият К. се "Лишава от право да управлява МПС" за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
На основание чл.59, ал.3 от НК, се приспада времето, през което подс.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.08.09 год.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските в размер на 37.50 /тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия К.А.К. и следва да бъдат заплатени в полза на Държавата по сметка ***.

К.А.К.
 
40 НОХД No 655/2009, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.А.Ю. Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Споразумение от 30.09.2009г., в законна сила от 30.09.2009г.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, постигнато между държавното обвинение, представлявано от прокурор Станева от една страна и от друга страна подсъдимият Х.А.Ю. по НОХД № 655/2009г. и неговия защитник- адв.Ж. съгласно, което: Подсъдимият Х.А.Ю. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за виновен в това , че на 23.06.2009 година около 02.20 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър до общежитие "Роза" в посока автогара, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка "Форд Мондео" с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.37 на хиляда /едно цяло тридесет и седем на хиляда/, установено по надлежния ред, /с протокол № ОХ 9-121 на БНТЛ- при ОД на МВР- гр.Бургас за химическа експертиза/ - престъпление по чл.343 б ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината "пряк умисъл", съгласно чл.11, ал.2 от НК.
За посоченото престъпление от подсъдимия Х.А.Ю. на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК се определя наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание "Лишаване от свобода" се отлага за срок от 3 /три/ години.
На основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Ю. се налага и наказание "Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 8 /осем / месеца.
На основание чл.59 ал.4 от НК се зачита времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Ю. е било отнето по административен ред, считано от 23.06.2009 год.
Веществени доказателства няма.
Имуществени вреди няма.
Разноските в размер на 30.00 /тридесет/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия Х.А.Ю. и следва да бъдат заплатени в полза на Държавата по сметка ***.


Х.А.Ю.