РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2015г. до 31.3.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 553/2014, III състав По ЗД по пътищата С.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.2.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3021/13 от 17.09.2014г. на Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на С.Г.С. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 300 лв. (триста лева), като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.3.2015г.
2 АНД No 603/2014, I състав Административни дела РОКСИ ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 3.2.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 173/28.07.2014г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните- Бургас към БАБХ и МЗХ, с което за нарушение на чл.16а ал.2 от Закона за храните,чл.58 ал.1 и чл.60 от Наредба №5/2006г. за хигиена на храните на основание чл.48 ал.2 от ЗХ, на „Р.”ООД, ЕИК:........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.Ж.К.-управител е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1000 / хиляда/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 4.3.2015г.
3 АНД No 710/2014, I състав По Закона за митниците ПРИМА ПЛАСТ ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.12.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №166/2014г. на Началника на Митница-Б., с което на П.П.”ЕООД, ЕИК:147130603, седалище и адрес на управление:***, за нарушение на чл.123, ал.6, чл.124, ал.1 и чл.124а, ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер 4 000/четири хиляди/лв. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №166/2014г. на Началника на Митница Б., с което на П.П.”ЕООД, ЕИК:147130603, седалище и адрес на управление:*** за нарушение на чл.108а, ал.1, чл.124, ал.1 и чл.124а, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението: 9 броя кутии (180 къса) цигари с „VELVET Slims“, без български акцизни бандероли, с надписи „Duty free“. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №166/2014г. на Началника на Митница Б., с което на П.П.”ЕООД, ЕИК:147130603, седалище и адрес на управление:*** е било наложено административно наказание –„Лишаване от право да упражнява търговска дейност в търговски обект-магазин за хранителни стоки, находящ се в магазин-кафене, находящ се в к.к. Слънчев бряг, Автогара Запад за срок от 1/един/ месец, на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС, вр. с чл.108а, ал.1 от ЗАДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 4.3.2015г.
4 АНД No 726/2014, IV състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.12.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КБ- 278/02.09.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, е наложено наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 4.3.2015г.
5 АНД No 7/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Н.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.2.2015г.
ПРИЗНАВА Х.Н.П., ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, за ВИНОВЕН в това, че в периода месец август 2012г. до 25.01.2013г., в с.Т., без да е сключил брак е живял на съпружески начала с лице от женски пол ненавършилата 16- годишна възраст С.А.А. с ЕГН **********, поради което и на основание чл. 191, ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева ( хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Н.П.
Мотиви от 30.3.2015г.
В законна сила от 4.3.2015г.
6 Гражданско дело No 1219/2012, I състав Облигационни искове Д.К.К.,
Х.К.А.,
С.Г.Я.,
В.М.П.,
Г.М.Я.,
Д.И.Я.,
Г.И.В.,
Н.И.Я.,
Г.Д.В.,
Н.Д.В.,
Н.Г.Х.,
В.Г.В.
С.Х.К.,
Т.И.К.,
Г.И.Х.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 10.1.2014г.
РАЗВАЛЯ сключеният договор за покупко – продажба, обективиран в нот. акт № ****, per. № 22155, нот. дело №**** година на Нотариус Ст.А., рег.№ 208 в Нотариалната камара с район на действие РС Несебър, по силата, на който К.А., ЕГН:********** /починала след сключването на сделката и оставила наследници Х.А. и Д.К./;В.Г.В., ЕГН:**********; Д. Г. В.,ЕГН:********** /починал след скл. на договора и оставил наследници: Г.Д.В. и Н.В./;Г.И.В., ЕГН: **********; Н.Г.Х., ЕГН: **********; Н.И.Я.,ЕГН: **********; Д.И.Я.,ЕГН: ********** И М. И.Я., ЕГН: ********** /починал след скл.на договора и оставил наследници С.Я., В.П. и Г.Я./ продават на С.Х.К. ЕГН **********,Т.И.К. ЕГН ********** недвижим имот, А ИМЕННО : дворно място УПИ ХІІ – 319 /парцел дванадесети за имот с планоснимачен номер триста и деветнадесет/, кв.37 /тридесет и седми/, по плана на с.о. „*****”, гр.Свети Влас, целият урегулиран от 609 /шестстотин и девет/ кв.м. ПИ № ***** /поземлен имот с идентификатор единадесет хиляди петстотин тридесет и осем , точка, петстотин и четири, точка, четиристотин и десет/ при граници : изток: ПИ №***.504.609; север: ПИ №***.504.591; запад: ПИ №***.504.411 и север : ПИ №***.504.421 за сума в размер на 103 626 /сто и три хиляди шестстотин двадесет и шест лева/ лева по предявения иск с правно основание чл.87,ал.3 от ЗЗД от Д. К.К. ЕГН ********** ***, Х.К.А. ЕГН **********о***, С.Г.Я. ЕГН ********** ***, В.М.П. ЕГН ********** ***,Г.М.Я. ЕГН ********** ***, Д.И.Я. ЕГН ********** ***,Г.И.В. ЕГН ********** ***,Н.И. Я. ЕГН ********** ***, Г.Д.В. ЕГН ********** ***, Н.Д.В. ЕГН ********** ***,Н.Г.Х. ЕГН ********** ***, В.Г.В. ЕГН ********** ***, всички с посочени пълномощници адв.С.Г., БАК и адв.Е.А., БАК, всички със адрес за призоваване : гр.Бургас, ул.”Жени Патева” №2 срещу С.Х.К. ЕГН **********,Т.И.К. ЕГН ********** ., НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.87, АЛ.3 ОТ ЗЗД. ПРЕКРАТЯВА производството в частта му по иска по чл.87 ал.3 от ЗЗД и по иска с правно основание чл.108 ЗС на Д.К.К. ЕГН ********** ***,Х.К.А. ЕГН **********о***,С.Г.Я. ЕГН ********** ***,В.М.П. ЕГН ********** ***,Г.М.Я. ЕГН ********** ***, Д.И.Я. ЕГН ********** ***,Г.И.В. ЕГН ********** ***,Н.И.Я. ЕГН ********** ***, Г.Д.В. ЕГН ********** ***, Н.Д.В. ЕГН ********** ***,Н.Г.Х. ЕГН ********** ***,В.Г.В. ЕГН ********** *** всички с посочени пълномощници адв.С.Г., БАК и адв.Е.А., БАК, всички със адрес за призоваване : гр.Бургас, ул.”Жени Патева” №2 СРЕЩУ Г.И.Х. ЕГН ********** КАТО НЕДОПУСТИМИ. ОСЪЖДА С.Х.К. ЕГН **********,Т.И.К. ЕГН ********** ***, м.”*****” №4 ДА ПРЕДАДАТ ВЛАДЕНИЕТО НА Д. К.К. ЕГН ********** ***,Х.К.А. ЕГН **********о***,С.Г.Я. ЕГН ********** ***,В.М.П. ЕГН ********** ***,Г.М. Я. ЕГН ********** ***, Д.И.Я. ЕГН ********** ***,Г.И.В. ЕГН ********** ***,Н.И. Я. ЕГН ********** ***,Г.Д.В. ЕГН ********** ***, Н.Д.В. ЕГН ********** ***,Н.Г.Х. ЕГН ********** ***,В.Г.В. ЕГН ********** *** всички с посочени пълномощници адв.С.Г., БАК и адв.Е.А., БАК, всички със адрес за призоваване : гр.Бургас, ул.”Жени Патева” №2 върху СОБСТВЕНИЯТ ИМ недвижим имот, А ИМЕННО : дворно място УПИ ХІІ – 319 /парцел дванадесети за имот с планоснимачен номер триста и деветнадесет/, кв.37 /тридесет и седми/, по плана на с.о. „*****”, гр.Свети Влас, целият урегулиран от 609 /шестстотин и девет/ кв.м. ПИ № ***** /поземлен имот с идентификатор единадесет хиляди петстотин тридесет и осем , точка, петстотин и четири, точка, четиристотин и десет/ при граници : изток: ПИ №***.504.609; север: ПИ №***.504.591; запад: ПИ №***.504.411 и север : ПИ №***.504.421 ОСЪЖДА С.Х.К. ЕГН **********,Т.И.К. ЕГН ********** ***, м.”*****” №4 да заплатят на Д. К.К. ЕГН ********** ***,Х.К.А. ЕГН **********о***,С.Г.Я. ЕГН ********** ***,В.М.П. ЕГН ********** ***,Г.М. Я. ЕГН ********** ***, Д.И.Я. ЕГН ********** ***,Г.И.В. ЕГН ********** ***,Н.И. Я. ЕГН ********** ***,Г.Д.В. ЕГН ********** ***, Н.Д.В. ЕГН ********** ***,Н.Г.Х. ЕГН ********** ***,В.Г.В. ЕГН ********** *** всички с посочени пълномощници адв.С.Г., БАК и адв.Е.А., БАК, всички със адрес за призоваване : гр.Бургас, ул.”Жени Патева” №2 сума в размер на 1682 /хиляда шестстотин осемдесет и два/ лева, разноски по делото, на осн.чл.78 ал.1 от ГПК. Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд.гр.Бургас.
В законна сила от 5.3.2015г.
7 Гражданско дело No 966/2014, III състав Вещни искове ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА В.С. САН СИТИ 2 ПРОМОТАЙМ ООД,
И.В.Б.,
Ю.Г.И.,
М.В.И.,
А.В.А.,
Е.Д.Г.,
Щ.Д.А.,
И.Б.Л.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 12.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 966 по описа на Несебърския районен съд за 2014г. поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА исковата молба на А.В. Цызман, роден на ***г. в Украйна, гражданин на Руската Федерация, адрес: град Москва, Ярославское шосе № 28, ап.154, в качеството му на Председател на Етажната собственост на в.с.”САН-СИТИ ІІ”, с адрес град Несебър, к.к.Слънчев бряг, чрез процесуалния му представител Д.П. ***.
В законна сила от 5.3.2015г.
8 АНД No 756/2014, III състав По ЗД по пътищата К.В.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 23.2.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 756/2014 г. по описа на Несебърския районен съд, поради изтичането на абсолютна давност, изключваща наказателно преследване по наложеното административно наказание с НП № 3105/10 от 26.07.2010 г., издадено от Началника на РУП Несебър към ОДП Бургас. Определението подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок считано от днес пред Бургаския административен съд.
В законна сила от 5.3.2015г.
9 АНД No 782/2014, II състав По ЗД по пътищата Р.М.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.12.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002798/26.09.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП е наложено на Р.М.Х.-Г., ЕГН **********, с адрес: *** административно наказание „Глоба” в размер на 200 /двеста/лева за нарушение по чл.150 от ЗДвП; ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002798/26.09.2014 г. на Началника на РУП – Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 5.3.2015г.
10 АНД No 789/2014, II състав По ЗД по пътищата К.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.12.2014г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА № 14-0304-002618/24.09.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на К.Н.П., ЕГН:********** *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП и „Глоба” в размер на 200 /двеста/лева за нарушение по чл.150 от ЗДвП на основание чл.177 ал.1 т.2, предл.първо от ЗДвП. ОСЪЖДА К.Н.П., ЕГН:********** *** да заплати по с/ка на Районен съд – Несебър сумата от 12,00лв./дванадесет/лева, представляващи съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.3.2015г.
11 АНД No 864/2014, IV състав По ЗД по пътищата Б.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.1.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001806/05.08.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.150 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо, от същия закон, на Б.С.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 200 лв. на 100 лв. /сто лева/. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001806/05.08.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.1, т.1, предложение второ, от същия закон, на Б.С.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 5.3.2015г.
12 НОХД No 40/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 17.2.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Б.- роден на ***г***, обл.Сливен, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2013г. в с.Равда, община Несебър, при условията на опасен рецидив, от бунгало № 84 на комплекс „Олимпийски надежди”, проникнал в помещението през отворен прозорец и е отнел чужди движими вещи- мъжка чанта на стойност 18.00 лева; портфейл на стойност 22.00 лева; мобилен апарат „Нокиа Е66” на стойност 62.00 лева; мобилен апарат „Айфон Ес” на стойност 1424,25 лева; раница марка „Найк” на стойност 50.00 лева; лична карта на стойност 18.00 лева; свидетелство за управление на моторно превозно средство на стойност 25.00 лева; дебитна и кредитна карта и сумата от 250.00 лева, всички вещи на обща стойност 1875,25лв. (хиляда осемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) от владението на В.Н.Б. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б”, вр. чл.58а от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг” режим, в Затвор. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.К.Б. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 190,66лв. (сто и деветдесет лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща направените по делото разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.
С.К.Б.
Мотиви от 8.4.2015г.
В законна сила от 5.3.2015г.
13 АНД No 45/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.И.З. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.2.2015г.
ПРИЗНАВА К.И.З.- роден на ***г. в гр.Пазарджик, с постоянен адрес-***, настоящ адрес-***, к-с „С.С.” стая № ..., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2015г., около 01.05 часа в гр.Несебър, община Несебър, в близост до хотел „Котва”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Астра” с ДК № ....., без да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 14- 0304-002837/26.09.2014г. на Началника на РУП- Несебър към ОД на МВР- Бургас, влязло в сила на 22.11.2014г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.И.З.
Мотиви от 8.4.2015г.
В законна сила от 5.3.2015г.
14 АНД No 847/2014, II състав По ЗД по пътищата И.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.2.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2131/10.07.2013г. на Началника на РУП-Несебър, с което на И.С.Г. с ЕГН – ********** ***, съдебен адрес ***, чрез адв.И.С. от ГАК на осн.чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 800лв. и осем месеца лишаване от право да управлява МПС и са отнети 10к.т.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.3.2015г.
15 АНД No 872/2014, IV състав Административни дела С.М.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.2.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61/31.10.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.86, т.10 от Наредба № 6 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на С.М.В., ЕГН **********,***, е наложено наказание административно наказание “Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 6.3.2015г.
16 АНД No 902/2014, VI състав По ЗД по пътищата Р.Е.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 18.2.2015г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-002380 от 29.08.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Р.Е.Б., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 9.3.2015г.
17 НОХД No 113/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.З. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 9.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №113/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и обвиняемият И.И.З. със защитник адв.Л.К. от АК-гр.София споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия И.И.З., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:*** 999, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, по реда на чл. 78а НК, със средно специално образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.04.2014 г., около 00.40 часа, в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, по бул. „Несебър” до спирка „Палма”, в посока на движение гр. Свети Влас, община Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Пежо”, модел „307”, с ДК№ ......, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние, с Наказателно постановление № 28364/19.03.2008 г., по описа на Отдел „Пътна Полиция” при СДВР, влязло в законна сила, считано от 17.07.2013г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №113/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия И.И.З. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.И.З. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
И.И.З.
В законна сила от 9.3.2015г.
18 НОХД No 120/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 10.3.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 120/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, разведен, строителен работник, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2015 г. около 21.25 ч. на главен път ІІІ-9061, срещу база „Перота” общ. Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Тойота”, модел „Корола”, с рег. № РВ 17 81 МН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.63 /едно цяло шестдесет и три стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред с протокол №156 от 04.03.2015 г. за химическа експертиза, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 г. на МВР, МП и МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия М.А.А. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.А.А. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 02.03.2015 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.А.А. да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи припадащата му се част от направените разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 120/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.А.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
М.А.А.
В законна сила от 10.3.2015г.
19 Гражданско дело No 514/2014, III състав Искове по СК М.В.Г. М.Н.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2015г.
ЛИШАВА М.Н.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, от родителски права по отношение на малолетното дете В.М.В. с ЕГН **********, поради трайно неполагане грижи и недаване на издръжка за детето без уважителна причина. ОПРЕДЕЛЯ режим на свиждане на М.Н.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, с малолетното дете В.М.В. с ЕГН **********, всяка първа събота от месеца от 11.00 часа до 12.00 часа по местонахождение на детето, в присъствието на социален работник и роднина по бащина линия. ОСЪЖДА М.Н.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.В.Г. с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете В.М.В. с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:***, сумата в размер на 967 лв. (деветстотин шестдесет и седем лева), представляваща издръжка за минало време включваща сумата в размер на 512 лева издръжка за периода от 13.06.2013г. до 31.12.2013г. и сумата в размер на 455 лева издръжка за периода от 01.01.2014г. до 12.06.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 13.06.2014г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА М.Н.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, ДА ЗАПЛАЩА на М.В.Г. с ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете В.М.В. с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:***, ежемесечна издръжка в размер на 90 лв. (деветдесет лева), считано от 13.06.2014г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на друга законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА М.Н.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.В.Г. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 380 лв. (триста и осемдесет лева), представляваща направени по делото разноски за платена държавна такса и за възнаграждение за особен представител. ОСЪЖДА М.Н.Б. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 179,60 лв. (сто седемдесет и девет лева и 60 ст.), представляваща държавни такси върху присъдените издръжки. На назначения по делото за особения представител – адвокат Л.Л.К. ***, да се изплати възнаграждение в размер на 300 лв. (триста лева). ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно присъдените издръжки. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на ищеца и на особения представител на ответника пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 11.3.2015г.
20 АНД No 737/2014, III състав По ЗД по пътищата С.К.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.12.2014г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002205 от 27.08.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на С.К.М. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 1 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания – Глоба от 1 000 лв. (хиляда лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 10 (десет) месеца на 6 (шест) месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002205 от 27.08.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на С.К.М. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са му отнети 10 (десет) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.3.2015г.
21 АНД No 774/2014, I състав По ЗД по пътищата Д.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.12.2014г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-002716/16.10.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на Д.И.С., ЕГН:********** ***, съдебен адрес:***-партер, офис №2, адв.С.К.-БАК е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.3.2015г.
22 НОХД No 846/2014, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.П.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Присъда от 14.1.2015г.
ПРИЗНАВА П.П.П., ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***№ 13, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2014 г., около 02.00 ч. в гр.Н., общ.Н., при условията на опасен рецидив, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /деформиране на панта на ПВЦ-прозорец/ и използване на техническо средство - ножица за рязане на арматура с дължина 65 см, от новострояща се къща, находяща се в кв."Черно море 1", УПИ И, кв.7, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 049.00 лв., както следва: - ел. проводник САВТ 3x10 50 м. х 4.00 лв. на стойност 200.00лв.; ел.проводник САВТ 3x16 42 м. х 3.00 лв. на стойност 126.00 лв.; ел.проводник ПВВМ 3x2.5 50 м. х 2.00 лв. на стойност 100.00 лв. и ел.проводник ПВВМ 3x4 20 м. х 3.00 лв. на стойност 60.00 лв., от владението и без съгласието на Д. де Б. Г. ***, с намерение противозаконно да ги присвои; - пластмасов куфар за инструменти на стойност 15.00 лв.; видии, гайки и болтове на стойност 10.00 лв.; акумулаторен винтоверт на стойност 28.00 лв.; клещи 4 бр. х 7.00 лв. на стойност 28.00 лв.; 6 бр. бутони и 2 бр. кабели на стойност 8.00 лв.; свредло с държащ на стойност 5.00 лв.; дискове за рязане 4 бр. х 2.00 лв. на стойност 8.00 лв.; ръкохватка за метчик на стойност 6.00 лв.; пластмасова кутия с 3 бр. клещи на стойност 10.00 лв.; предпазители „Шнайдер" 2 бр. х 4.00 лв. на стойност 8.00 лв.; глух ключ на стойност 3.00 лв.; трафове за намаляване на тока 2 бр. х 5.00 лв. на стойност 10.00 лв.; ръкохватка за отвертка на стойност 2.00 лв.; гаечен ключ на стойност 8.00 лв.; ролки с изолирблант 3 бр. х 1.. лв. на стойност 3.00 лв.; метална кутия със 7 бр. графити на стойност 5.00 лв.; ролка с изолирблант на стойност 2.00 лв.; бургии 4 бр. х 4.00 лв. на стойност 40.00 лв.; шило на стойност 6.00 лв.; макетен нож 2 бр. х 2.00 лв. на стойност 4.00 лв.; отвертки 13 бр. х 4.00 лв. на стойност 52.00 лв.; ръкохватка за отвертка на стойност 5.00 лв.; фазомер на стойност 1.00 лв.; кабели, миши опашки и гайки на стойност 10.00 лв.; мултицет марка „Мастех" на стойност 10.00 лв,; кръстата отвертка на стойност 4.00 лв.; шестограм на стойност 1.00 лв.; свредла за бетон 4 бр. х 5.00 лв. на стойност 20.00 лв.; длета 2 бр. х 3.00 лв. на стойност 6.00 лв. и бургии 4 бр. х 10.00 лв. на стойност 40.00 лв., от владението и без съгласието на собственика К.В.В. с намерение противозаконно да ги присвои; - пластмасов куфар марка „Макита" на стойност 10.00 лв.; ударна бормашина „Макита" на стойност 100.00 лв.; удължител 80 м. на стойност 75.00 лв.; ножица за рязане на ел.кабел на стойност 20.00 лв., собственост на „Джи Ви Ай - Електрик"ООД-гр.Бургас, представлявано от управителя Иван Стоянов Николов, от владението и без съгласието на К.В.В., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т.2, във вр. с чл. 195, ал. 1,т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „б”, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така наложеното наказание в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК П.П.П. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Н. направените по делото разноски в размер на 70 лева. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
П.П.П.
Мотиви от 27.1.2015г.
В законна сила от 11.3.2015г.
23 АНД No 906/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.Р. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.2.2015г.
ПРИЗНАВА С.Г.Р., роден на *** г. в гр. Враца, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2014г., около 16.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алея срещу хотел „Жасмин” в посока на общежитие „Строител”, управлявал лек автомобил марка „Форд”, модел „Мондео” с рег. № 2786 КН без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 1411/13 от 10.05.2013 г., издадено от Началник на сектор ПП към ОД на МВР Бургас, връчено му лично на 29.07.2013 г. и влязло в сила на 07.08.2013 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
С.Г.Р.
Мотиви от 9.4.2015г.
В законна сила от 11.3.2015г.
24 АНД No 530/2014, III състав По ЗГ и ЗЛОД К.Д.А.,
АНДРЕ-91-КА КРАСИМИР АНДРЕЕВ
МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.2.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1231 от 27.03.2013г., издадено от Директора на РДГ Бургас, с което на К.Д.А. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, на основание чл.275, ал.1, т.2 и чл.266, ал.1 от Закона за горите, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лева за нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от Закона за горите, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 12.3.2015г.
25 АНД No 544/2014, VI състав По ЗД по пътищата А.К.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 14.10.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, предл. 3 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001423 от 16.07.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на А.К.И., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 800 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.3.2015г.
26 АНД No 669/2014, VI състав По ЗД по пътищата А.Х.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 17.2.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-000311 от 26.03.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на А.Х.М., ЕГН ********** на основание чл. 185 и чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП за извършени нарушения на чл. 105, ал. 2 и чл. 103 от ЗДвП са му наложени наказания „глоби” общо в размер на 170 лв. и наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.3.2015г.
27 АНД No 682/2014, IV състав По ЗД по пътищата Ю.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.10.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002229/28.08.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушения по чл.150а, ал.1, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо, от Закона за движение по пътищата, на Ю.М.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.3.2015г.
28 АНД No 856/2014, II състав По ЗД по пътищата И.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.2.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-003010/23.10.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на И.Г.Г. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.3.2015г.
29 ЧНД No 55/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 24.2.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Д.Г.К. с ЕГН ********** по НОХД № 98/2014г. по описа на РС- Несебър; по НОХД №92/2014г. по описа на РС- Поморие; по НОХД № 129/2014г. по описа на РС- Поморие и по НОХД № 724/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно наказанието по НОХД № 92/2014г. по описа на РС- Поморие – „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, бунгало зад супермаркет „З.”, за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА при периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по100 часа годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ. ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД № 901/2013г. по описа на РС- Несебър да се търпи отделно. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, като ИЗЦЯЛО ИЗТЪРПЯНО наказанието „Пробация” по НОХД № 901/2013г. по описа на РС- Несебър. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от останалите наказания, попадащи в съвкупността. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Д.Г.К.
В законна сила от 12.3.2015г.
30 НОХД No 126/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.О. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 12.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №126/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия И.Н.О. със защитник адв.П.П. *** споразумение, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ И.Н.О., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, моряк на кораб „Б.”, ЕГН: **********, телефон ....., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2015 г., около 03.10 часа в курортен комплекс Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, на главната алея на кръстовището за хотел „Континентал Парк”, в посока гр. Несебър, е управлявал лек автомобил марка ”Форд“, модел „Мондео” с ДКН ...., с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.73 /две цяло и седемдесет и три на хиляда/, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства - с Протокол за химическа експертиза № 155/04.03.2015 г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал.1 от НК – Определение № 64/09.05.2012 г., постановено по НОХД № 304/2012 г., по описа на РС- Несебър, влязло в законна сила на 09.05.2012г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. - Включване в програма за обществено въздействие насочена към изграждане умения за законосъобразно поведение за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.Н.О. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.Н.О. с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 126/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
И.Н.О.
В законна сила от 12.3.2015г.
31 АНД No 658/2014, VI състав Административни дела ЗЛАТНА РИБКА ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КХ 259 от 27.08.2014 г., издадено от директора на ОДБХ– Бургас, с което на „З.Р.” ООД, ЕИК ***** на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за храните за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Закона за храните му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 13.3.2015г.
32 АНД No 13/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Й.С. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 25.2.2015г.
ПРИЗНАВА Н.Й.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2013 г. около 20.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на крайбрежна алея в района на бар „Бийч Бар Гуаба” в комплекс „Роял Бийч Барсело Бийч” извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, тичал и удрял безпричинно шамари с ръце по тялото и лицата на преминаващите покрай него граждани, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. ..5, ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.Й.С., с посочена по-горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд – Несебър сумата в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Бургас.
Н.Й.С.
Мотиви от 9.3.2015г.
В законна сила от 13.3.2015г.
33 ЧНД No 54/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.М.Р. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 25.2.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения О.М.Р., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, понастоящем в Затвора гр. Бургас едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА измежду наложените по НОХД № 3889/2014 г. по описа на РС- Бургас, по НОХД № 272/2014г. по описа на РС- Поморие и по НОХД № 751/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” режим за изтърпяване на наказанието от пет месеца „лишаване от свобода”, което да се изтърпява в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 и ал.3 НК от определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от пет месеца изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността, а именно наказание „лишаване от свобода” за срок от четири месеца по НОХД № 272/2014 г. по описа на РС- Поморие, считано от 22.10.2014 г., както и наказанието „пробация”, наложено по НОХД № 3889/2014 по описа на РС- Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
О.М.Р.
В законна сила от 13.3.2015г.
34 АНД No 64/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.П.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.2.2015г.
ПРИЗНАВА Ц.П.В., родена на ***г. в гр.Поморие, българка, българска гражданка, висше образование, неомъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, адвокат от АК-Перник, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 21.01.2015г., около 14.20 часа, в с.Кошарица, общ.Несебър, по улица „23-ти септември” до № 9 в посока центъра, е управлявала моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ”, модел „325”, с регистрационен № ****, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието й по административен ред за същото деяние с НП № 14-0304-002746/25.09.2014г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 27.11.2014г. , поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ц.П.В.
Мотиви от 19.3.2015г.
В законна сила от 13.3.2015г.
35 НОХД No 403/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.А.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 10.12.2014г.
ПРИЗНАВА Н.А.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: к.к. „Слънчев бряг”, станция на Ловно стопанство, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с висше образование, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец май 2012 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Н., хотел „К." от стая № ***, при условията на повторност е отнел чужди движими вещи, както следва: мобилен телефон марка „Айфон", модел 4S бял на цвят с IМЕI № 013056004910953 и прилежащите 1 брой зарядно бяло на цвят, 1 брой слушалки бели на цвят, 1 брой метален кръгъл елемент /ключ за поставяне на сим карта/ на обща стойност 946.00 лв. от владението и без съгласието на В.И.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор, като го ОПРАВДАВА по обвинението за това, че е отнел един брой хартиена кутия бяла на цвят, един брой книжка с указания за ползване, един брой фактура № 4807002854 и копие на фактура и един брой касов бон от 03.05.2012г. от „Германос телефон България” ЕАД. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието, наложено на подсъдимия Н.А.П. с присъда № 25/31.03.2011г. по НОХД № 125/2010г. на РС-Царево, влязло в сила на 23.06.2011г., а именно Лишаване от свобода за срок от три години, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.А.П. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.
Н.А.П.
Мотиви от 30.12.2014г.
В законна сила от 16.3.2015г.
36 АНД No 684/2014, III състав По ЗД по пътищата Д.В.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.12.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001958 / 08.08.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Д.В.К. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена Глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл.150 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.3.2015г.
37 НОХД No 145/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 17.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №145/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитър Георгиев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Н.С. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което подсъдимият И.Н.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, земеделски производител, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2015г., около 15.50 ч. в с.Кошарица, община Несебър, по ул.”Двадесет и трети септември”, пред дом № 7, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Фолксваген”, модел „Кади”, с рег.№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.27 /едно цяло двадесет и седем стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство – алкотест „Дрегер 7410+”, с инвентарен номер 0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, при периодичност 2 /два/ пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно за една календарна година. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК, подсъдимия И.Н.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което подсъдимият И.Н.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 15.03.2015 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 145/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
И.Н.С.
В законна сила от 17.3.2015г.
38 АНД No 385/2014, I състав Административни дела Х.И.Е. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2014г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 418/20.09.2013 г. на Кмета на Община Несебър/, с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на Х.И.Е., ЕГН **********, с адрес: *** и адрес за връчване на съобщения: гр.О., ул.”ЧЧ.”, хотел „П.Б. административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 18.3.2015г.
39 АНД No 672/2014, VI състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) С.В.ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 27.11.2014г.
В законна сила от 18.3.2015г.
40 АНД No 691/2014, IV състав По ЗД по пътищата Г.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.12.2014г.
НП-измененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-0001417/15.07.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.1, предложение трето, от същия закон, на Г.Г.Н., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца, като ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 18.3.2015г.
41 АНД No 778/2014, VI състав По ЗД по пътищата Е.К.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 16.12.2014г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-002678 от 25.09.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Е.К.А., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП са му наложени наказания „глоба” в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 10 месеца на 9 месеца и размера на наложената глоба от 1000 лева на 900 лева ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 18.3.2015г.
42 НОХД No 828/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 18.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 828/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Димитър Попов от АК- гр.Бургас- служебен защитник на подсъдимия С. и подсъдимият С.Д.С., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА С.Д.С. – роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.03.2013 год., около 22.55 часа в гр.Обзор, общ.Несебър по ул.”*****” управлявал моторно превозно средство – л.а. „Ауди”, модел „80” с ДК№ *****, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му с НП №3344/ 27.12.2011 год. на Началника на РУП при ОД на МВР- Сандански, влязло в законна сила на 30.03.2012 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б”Б”, вр. с чл.42а, ал.2, т.1 , 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 30 /тридесет/ месеца с периодичност, три пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 30 /тридесет/ месеца; - включване в програма за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 828/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Д.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.Д.С.
В законна сила от 18.3.2015г.
43 АНД No 536/2014, III състав Административни дела ЛАГУНА РУ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.2.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024244 от 12.05.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „Л.Р.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, к-с Ю.Б., бл.1, вх.1, ет.1, ап.8, представлявано от А. Д.К.,с което на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева за извършено нарушение на чл.4, ал.3 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда. Разпореждането подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 19.3.2015г.
44 АНД No 156/2015, II състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР И.Й.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.3.2015г.
НАЛАГА на И.Й.Г.- роден на ***г. в гр.С., живущ ***, общежитие „К.” № 1, ет.2 ап...., българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН **********, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 100.00 /сто/ лева в полза на Държавата за това, че на 13.03.2015г., около 11.00 часа, в пекарна „Д.”, к.к.Слънчев бряг, е нанесъл удари в областта на тялото и лицето на свидетеля Д.Г.Х. с ЕГН **********, с което е показал оскърбително отношение и поведение към обществото и в частност към служителите и клиентите на заведението. Решението може да бъде обжалвано в срок от 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПК. Насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 20.03.2015г. от 14,00ч. в случай на постъпване на жалба или протест. Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя в 15,20 ч. и на представителя на РУП- Несебър- актосъставителя Димо Узунов и служители на Охранителна полиция, като РАЗПОРЕДИ да се уведоми за решението и Районна прокуратура- Несебър.
И.Й.Г.
Мотиви от 18.3.2015г.
В законна сила от 19.3.2015г.
45 ЧНД No 1050/2013, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Р.Я.П.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 10.12.2014г.
на основание чл. 243, ал.5, т.1 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 02.12.2013 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за прекратяване на ДП № 337/2013 г. по описа на ОД на МВР- Бургас, образувано срещу виновното лице за престъпление по чл.144, ал.3 от НК. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 20.3.2015г.
46 ЧНД No 127/2015, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Т.С.Ч. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.3.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Т.С.Ч. с ЕГН ********** - обвиняем по ДП № 14-2648/2014 г. по описа на РУП- Несебър, преписка вх.№ 3927/2014 г. по описа на Районна прокуратура- Несебър мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в три- дневен срок от днес. НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 19.03.2015г. от 14.00ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 20.3.2015г.
47 НОХД No 161/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Х.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 20.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 161/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. *** и подсъдимият Д.Х.Д., съгласно което: ПРИЗНАВА Д.Х.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, неженен, охрана на вилно селище „**********, община Поморие, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.05 ч. на 26.02.2015 година на паркинга пред гранд – маркет „Жанет” в гр.Несебър, община Несебър, област Бургас, управлявал МПС – лек автомобил марка „Сеат”, модел „Толедо”, с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.07 /две цяло нула седем/ на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет / месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било иззето по административен ред, считано от 26.02.2015 година. Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 161/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо Д.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Х.Д. мярка за неотклонение “Подписка” . ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д.Х.Д.
В законна сила от 20.3.2015г.
48 НЧХД No 915/2014, I състав НЧХД Н.В.Т. В.А.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 26.2.2015г.
на основание чл.24 ал.4 т.3 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВАМ НЧХД№915/2014г. по опис на РС Несебър, образувано по ТЪЖБАТА на Н.В.Т., ЕГН:********** с адрес *** против В.А.С., ЕГН: ********** *** за извършено престъпление по чл.130 ал.2 вр.ал.1 от НК. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.3.2015г.
49 ЧНД No 65/2015, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.Е. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 5.3.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения Р.С.Е.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, телефон за връзка: 0896/215 282, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанията, наложени му по НОХД 599/2014г. по описа на РС- Несебър и НОХД 861/2014г. по описа на РС- Несебър в размер на най-тежкото от тях, а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 20 месеца при периодичност три пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 20 месеца и Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа за срок от две поредни календарни години, т.е. по 150 часа годишно. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част по НОХД № 599/2014 г. по описа на РС Несебър с начало на наказанието 11.09.2014 г. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Р.С.Е.
В законна сила от 23.3.2015г.
50 ЧНД No 155/2015, III състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК А.Д.Ч. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 19.3.2015г.
на основание чл. 65, ал. 4 и ал. 6 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по отношение на А.Д.Ч., ЕГН **********, обвиняем ДП № 304 ЗМ 99/2015 г. по описа на РУП Несебър, взета с протоколно определение от 18.02.2015 г. по ЧНД № 77/2015 г. по описа на Несебърски районен съд. Определя двумесечен срок, считано от влизане в сила на определението, в който ново искане на обвиняемият Ч. за промяна на марката за неотклонение се явява недопустима. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ОС Бургас в 3-дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест, насрочва делото за разглеждане пред въззивния съд на 25.03.2015 г. от 14.00 ч., за които дата и час страните да се счита уведомени от днешно съдебно заседание.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 23.3.2015г.
51 НОХД No 164/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.П.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 23.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 164/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Димо Николов – прокурор в РП-Несебър, адв. П.Ч. *** и подсъдимият К.П.С., съгласно което: Подсъдимият К.П.С. – роден на ***г. в гр. Л., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2015 година, около 15,25 часа в с. Т., общ. Несебър, по ул.“*******“, до дом №15 е управлявал моторно превозно средство – мотопед „Мофа“ с рег.№ ***** , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно – 1,36/едно цяло и тридесет и шест / промила на хиляда, установено по надлежния ред- с химическа експертиза- Протокол №168 /11.03. 2015г., изготвена в химическата лаборатория към БНТЛ- при ОД на МВР- Бургас, порадид което и на основание чл. 343Б, ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343Г от НК подсъдимия С. от право да управлява МПС за срок от 10 / ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен от възможността да упражнява това право, а именно – от 09.03.2015г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.П.С. с посочена по-горе самоличност да заплати направените по делото разноски по сметка на РС- гр.Несебър в размер на 39.08 лева /тридесет и девет лева и осем стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 164/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К.П.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.П.С. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.П.С.
В законна сила от 23.3.2015г.
52 АНД No 664/2014, VI състав По ЗД по пътищата П.Ц.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 10.2.2015г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001588 от 25.07.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на П.Ц.Д., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 2, предл. 2 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 23, ал. 1 ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената „глоба” от 200 лева на 100 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 24.3.2015г.
53 ЧНД No 25/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.3.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения С.К.Б.- роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 41/2008 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 68/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 240/2008 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 326/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 558/2009 г., по описа на PC Несебър, а именно - наказанието по НОХД № 326/2009 г., по описа на PC Несебър- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24, ал. 1 НК, така определеното общо наказание по първата група осъждания с един месец или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 НК, към така определеното общо наказание по първата група осъждания, наказанието „обществено порицание", наложено по НОХД № 240/2008 г., по описа на PC Несебър. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 НК наказанието, по първата група осъждания, поради пълното му изтърпяване. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения С.К.Б.- роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 217/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 837/2010г., по описа на PC Несебър; НОХД № 469/2010 г., по описа на PC Несебър, а именно наказанието по НОХД № 837/2010 г., по описа на PC Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 НК наказанието по втората група осъждания, поради пълното му изтърпяване. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения С.К.Б.- роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 18/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 996/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 148/2011 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 318/2011 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 452/2011 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 958/2011 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 328/2013 г., по описа на PC Несебър, а именно - наказанието по НОХД № 318/2011 г., по описа на PC Несебър- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24, ал. 1 НК, така определеното ОБЩО наказание по третата група осъждания с шест месеца или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК наказанието по третата група осъждания, поради пълното му изтърпяване. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения С.К.Б.- роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 203/2014 г., по описа на ОС Бургас; НОХД № 129/2014 г., по описа на PC Поморие; НОХД № 607/2014 г. по описа на PC Несебър, а именно- наказанието по НОХД № 203/2014 г., по описа на ОС Бургас ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". b УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 НК, така определеното общо наказание по четвъртата група осъждания с 1/2 , т.е със седем месеца или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от общото наказание по четвъртата група осъждания, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
С.К.Б.
В законна сила от 24.3.2015г.
54 ЧНД No 26/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.3.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на К.Г.К., роден на ***г***, общ.Котел, кв.”Запад” № 63, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, с ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените наказания по НОХД № 94/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 326/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 362/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 217/2010 г., по описа на PC Несебър, а именно - наказанието по НОХД № 362/2009 г., по описа на PC Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК наказанието по първата група осъждания, поради пълното му изтърпяване. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на К.Г.К., роден на ***г***, общ.Котел, кв.”Запад” № 63, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, с ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените наказания по НОХД № 505/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 558/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 395/2009 г., по описа на PC Айтос, а именно - наказанието по НОХД № 505/2009 г., по описа на PC Несебър, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА наказанието по втората група осъждания, на основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК, поради пълното му изтърпяване. ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание по втората група осъждания и наказанието „Обществено Порицание", наложено на К. по НОХД № 395/2009 г., по описа на PC Айтос, на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 2 НК. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на К.Г.К., роден на ***г***, общ.Котел, кв.”Запад” № 63, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, с ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените наказания по НОХД № 318/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 958/2010 г., по описа на PC Несебър, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, при първоначален „СТРОГ" режим, в затворническо заведение „Затвор". УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 НК, така определеното общо наказание по третата група осъждания с шест месеца или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК така определеното общо наказание по третата група осъждания, поради пълното му изтърпяване. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на К.Г.К., роден на ***г***, общ.Котел, кв.”Запад” № 63, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, с ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените наказания по НОХД № 469/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 418/2013 г., по описа на PC Несебър, а именно - наказанието по НОХД № 418/2013 г., по описа на PC Несебър ПРОБАЦИЯ, с налагане на следните пробадионни мерки: Задължителна Регистрация по настоящ адрес за срок от три години при периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител 3 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години; Безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на 320 часа, за срок от три поредни календарни години. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определено общо наказание по четвъртата група осъждания, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността,. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на К.Г.К., роден на ***г***, общ.Котел, кв.”Запад” № 63, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, с ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените наказания по НОХД № 157/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 78/2014 г., по описа на PC Поморие; НОХД № 216/2013 г.9 по описа на PC Котел; НОХД № 381/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 260/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД№ 129/2014 г., по описа на PC Поморие; НОХД № 724/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 607/2014 г., по описа на PC Несебър, а именно наказанието по НОХД № 78/2014 г., по описа на PC Поморие ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 НК, така определеното общо наказание по петата група осъждания с 1/2, т.е с една година или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание по петата група осъждания, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността,. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
К.Г.К.
В законна сила от 24.3.2015г.
55 ЧНД No 27/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.3.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на И.Н.Д., роден на ***г***, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ, по НОХД № 94/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 326/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 558/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 217/2010 г., по описа на PC Несебър, а именно наказанието по НОХД № 94/2009 г., по описа на PC Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСЪЕДИНИЯВА на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 2 НК, към така определеното общо наказание, наказанието „обществено порицание", наложено на Д. по НОХД № 150/2008 г., по описа на PC Поморие. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 НК така наложеното общо наказание, поради изтърпяно изцяло. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на И.Н.Д., роден на ***г***, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 116/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 30/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 469/2010 г., по описа на PC Несебър, а именно наказанието по НОХД № 30/2010 г., по описа на PC Несебър ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 /петнадесет/ месеца, при периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител 3 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /петнадесет/ месеца; Ограничения в свободното придвижване за срок от 15 /петнадесет/ месеца, включващо забрана за напускане на жилището, което обитава Д., за времето от 21.00 часа до 07.00 часа на другия ден; Безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на 200 часа годишно, за срок от две поредни календарни години. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК така наложеното общо наказание като изтърпяно изцяло. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на И.Н.Д., роден на ***г***, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, без образование, осъждан, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените му по НОХД № 837/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 996/2010 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 418/2013 г., по описа на PC Несебър, а именно наказанието по НОХД № 837/2010 г., по описа на PC Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален „Общ" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК така наложеното общо наказание като изтърпяно изцяло. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на И.Н.Д., роден на ***г***, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, без образование, осъждан, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените му по НОХД № 78/2014 г., по описа на PC Поморие; НОХД № 381/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 607/2014 г., по описа на PC Несебър, а именно наказанието, наложено по НОХД № 78/2014 г., по описа на Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 НК, така определеното общо наказание по четвъртата група осъждания с 1/2 , т.е с една година или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, при първоначален „Строг" режим в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общото наказание изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността,. ОПРЕДЕЛЯ наказанието, наложено на И.Н.Д., ЕГН: ********** по НОХД № 902/2012 г., по описа на PC Несебър, а имено пет месеца лишаване от свобода да бъде изтърпяно отделно от определеното общо наказание, тъй като е наложено за престъпление, което не е извършено в условията на съвкупност с деянията, за които Д. е осъден по присъдите, попадащи във формираното общо наказание, ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК изтърпяната част от наложеното по НОХД № 902/2012 г. по описа на РС Несебър наказание. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
И.Н.Д.
В законна сила от 24.3.2015г.
56 ЧНД No 28/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.Р. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.3.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на Г.С.Р., роден на ***г. в гр.Поморие, живущ ***, варов възел, до гробищата, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, не работи, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 326/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 558/2009 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 217/2010 г., по описа на PC Несебър наказания, а именно наказанието по НОХД № 326/2009 г., по описа на PC Несебър - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА ОТЛАГА на основание чл. 69, ал. 1 НК така определеното общо наказание за изпитателен срок от една година. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 2 НК, към така определеното общо наказание, наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, наложено на Р. по НОХД № 240/2008 г., по описа на PC Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на Г.С.Р., роден на ***г. в гр.Поморие, живущ ***, варов възел, до гробищата, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, не работи, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 158/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 260/2014 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 607/2014 г., по описа на PC Несебър, а именно - наказанието по НОХД № 158/2014 г., по описа на PC Бургас - ЛИШАВАНЕ ОТ ), СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Г.С.Р.
В законна сила от 24.3.2015г.
57 ЧНД No 29/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.3.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на КИРИЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ, роден на ***г. в гр.Котел, живущ ***, палатков лагер до гробищата, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 50/2007 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 53/2007 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 139/2008 г., по описа на PC Поморие, а именно наказанието по НОХД № 53/2007 г., по описа на PC Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК така определеното общо наказание като изтърпяно изцяло. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на КИРИЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ, роден на ***г. в гр.Котел, живущ ***, палатков лагер до гробищата, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 79/2014 г., по описа на PC Поморие; НОХД № 607/2014 г., по описа на PC Несебър, а именно наказанието по НОХД № 607/2014 г., по описа на PC Бургас ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание времето, през което лишеният от свобода ХРИСТОВ е бил с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража" по НОХД № 79/2014 г., по описа на PC Поморие. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 2 НК наказанието, наложено на Кирил Кирилов Христов по НОХД № 837/2010 г., по описа на PC Несебър, а именно три месеца Лишаване от свобода да бъде изтърпяно отделно от определените общи наказания. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК изтърпяната към момента част от наказанието, наложено на Кирил Кирилов Христов по НОХД № 837/2010 г. по описа на PC Несебър. ОПРЕДЕЛЯ наказанието, наложено на Кирил Кирилов Христов по НОХД № 341/2012 г., по описа на PC Несебър в размер на шест месеца Лишаване от свобода да бъде изтърпяно отделно от определените общи наказания. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК изтърпяната към момента част от наложеното по НОХД № 341/2012 г., по описа на PC Несебър наказание. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
А.К.П.
В законна сила от 24.3.2015г.
58 ЧНД No 30/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.К.Х. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.3.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на К.К.Х., роден на ***г***, палатков лагер до гробищата, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 50/2007 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 53/2007 г., по описа на PC Несебър; НОХД № 139/2008 г., по описа на PC Поморие, а именно наказанието по НОХД № 53/2007 г., по описа на PC Несебър ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК така определеното общо наказание като изтърпяно изцяло. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на К.К.Х., роден на ***г***, палатков лагер до гробищата, български гражданин, осъждан, неженен, без образование, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 79/2014 г., по описа на PC Поморие; НОХД № 607/2014 г., по описа на PC Несебър, а именно наказанието по НОХД № 607/2014 г., по описа на PC Бургас ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в затворническо заведение „Затвор". ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо наказание времето, през което лишеният от свобода Х. е бил с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража" по НОХД № 79/2014 г., по описа на PC Поморие. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 2 НК наказанието, наложено на К.К.Х. по НОХД № 837/2010 г., по описа на PC Несебър, а именно три месеца Лишаване от свобода да бъде изтърпяно отделно от определените общи наказания. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК изтърпяната към момента част от наказанието, наложено на К.К.Х. по НОХД № 837/2010 г. по описа на PC Несебър. ОПРЕДЕЛЯ наказанието, наложено на К.К.Х. по НОХД № 341/2012 г., по описа на PC Несебър в размер на шест месеца Лишаване от свобода да бъде изтърпяно отделно от определените общи наказания. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК изтърпяната към момента част от наложеното по НОХД № 341/2012 г., по описа на PC Несебър наказание. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
К.К.Х.
В законна сила от 24.3.2015г.
59 Гражданско дело No 3/2015, VI състав Други дела Д.Г.Д.,
С.Г.Х.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
КМЕТСТВО С.БАНЯ,
КМЕТСТВО ОБЗОР
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 4.3.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Несебър, че лицето А.Ф.Д., ЕГН ********** е починала на 03.09.2014 г. в 15.30 часа в с. Емона в резултат на остра сърдечна недостатъчност. РАЗПОРЕЖДА на Община Несебър да състави акт за смърт на А.Ф.Д. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане на решението в сила препис от него да се изпрати на Община Несебър за съставяне на акт за смърт.
В законна сила от 25.3.2015г.
60 АНД No 707/2014, III състав По ЗД по пътищата Г.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.3.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-0001428 от 16.07.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Г.Г.Н. с ЕГН **********,*** З. № .., на основание чл.315, ал.1, във връзка с чл.249, т.1 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400 лв. (четиристотин лева), за нарушение по чл...9, ал.1, т.1 от КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.3.2015г.
61 НОХД No 108/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Й.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 25.3.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 108/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Д. ***, командирован прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.Й.С. със защитник адв.Л. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Р.Й.С.– роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, начално образование, безработен, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.12.2014г. около 15.50ч. в гр.Несебър, обл. Бургас, кв. „Камелия”, пред хотел „Гранд Камелия” на главен път 1-9, движейки се в посока от сградата на хотел „Гранд Камелия" към сградата на фирма „Автотранспорт-Слънчев бряг”, управлявал лек автомобил марка «Опел» модел „ Астра" с рег. № А 3451 AH с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,40 на хиляда, установено по надлежен ред с химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта с № 1066/15.12.2014 г. по описа на БНТЛ при ОД на МВР, поради което и на основание чл.343 б ал.1, вр. , вр. с чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година, - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за една календарна година ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, Р.Й.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което Р.Й.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.12.2014 година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Р.Й.С. със снета самоличност да заплати по сметка на РС Несебър сумата в размера на 40.29 лева(четиридесет лева и двадесет и девет стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 180/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Р.Й.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Р.Й.С.
В законна сила от 25.3.2015г.
62 НОХД No 128/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 26.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 128/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: – прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Димитър Попов от АК- гр.Бургас- служебен защитник на подсъдимия С. и подсъдимият С.М.С., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА С.М.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, разведен, работи като багерист в „*******” София, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2015 год., около 17.50 часа по пътна отсечка BGS 2141 в посока с.Тънково, общ.Несебър управлявал моторно превозно средство – л.а. „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.26 на хиляда, установено с протокол от химическа експертиза №154/04.03.2015 год. на БНТЛ при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия С.М.С. е било отнето по административен ред, считано от 01.03.2015год. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.М.С. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 39.08 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 128/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо С.М.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.М.С.
В законна сила от 26.3.2015г.
63 АНД No 168/2015, VI състав По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Н.С.В. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 25.3.2015г.
ПРИЗНАВА нарушителя Н.С.В.- роден на *** г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, средно-специално образование, женен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.03.2015 г., около 23.15 ч. в заведение „Дани” в к.к „Слънчев бряг”, след направена му забележка от управителя Йордан Иванов В. да не пуши в заведението, нарушителят Н.В. започнал да обижда с нецензурни изрази свидетеля Йордан В., отправял заплахи срещу него, че „Ще запали заведението и колите му” и хвърлил стъклена чаша по него, с което си поведение нарушителят показал оскърбително отношение и държание към гражданите, с което нарушил обществения ред и спокойствието на посетителите в заведението, поради което и на основание чл. 6, ал.1, б."а", вр. чл. 1, ал.1, т.2 УБДХ му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 100.00 /сто/ лева в полза на държавата. Решението може да бъде обжалвано в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд – Бургас на касационните основания, предвидени в НПК. Насрочва делото за разглеждане пред Окръжен съд-Бургас на 27.03.2015г. от 14,00ч. в случай на постъпване на жалба или протест.
Н.С.В.
Мотиви от 25.3.2015г.
В законна сила от 26.3.2015г.
64 НОХД No 173/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.П.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 26.3.2015г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между Димитър Георгиев- командирован прокурор в РП- Несебър, обвиняемия В.П.В. и неговия защитник адв. А.Ж. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия В.П.В., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, висше образование, неосъждан, женен, ЕТ „В.В.”, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2014 година около 22.30 ч. в гр.Несебър, област Бургас, в района на провлака, свързващ Старият град и Новият град, в посока на движение към Новия град, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мицубиши”, модел „Спейс Стар”, с рег. № А 8872 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.08 /две цяло нула осем/ на хиляда, установено по надлежния ред с извършена по делото физико-химическа експертиза № ОХ- 14-134 от 2014 година по описа на Базова научно-техническа лаборатория към Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи град Бургас- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемия В.П.В. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемия В.П.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 09.10.2014 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия В.П.В. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 (тридесет и девет лева и осем стотинки) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 173/2015 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В.П.В.
В законна сила от 26.3.2015г.
65 АНД No 579/2014, II състав По ЗД по пътищата Г.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 30.12.2014г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-001270/04.07.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Г.Д.А. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес ***, чрез адв.П.В. от БАК осн.чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв.. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.
В законна сила от 27.3.2015г.
66 АНД No 671/2014, III състав По ЗД по пътищата Б.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.1.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001045 от 20.06.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което Б.Д.П. с ЕГН **********,***, на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 30 лева за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП, и на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца, за нарушение по чл.103 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.3.2015г.
67 АНД No 14/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ц.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.2.2015г.
ПРИЗНАВА Д.Ц.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 14.06.2014 г. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главна алея до хотел „Опал”, управлявал МПС л.а. „Фиат Стило” с рег. № ***** без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 1898/10.01.2014 г. на Началник на сектор ПП към ОД-МВР Сливен, влязло в сила на 23.01.2014 г.- престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Д.Ц.Г.
Мотиви от 6.3.2015г.
В законна сила от 27.3.2015г.
68 НОХД No 181/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Т.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 27.3.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 181/2014г. между Димитър Георгиев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. Димитър Георгиев от АК- гр.Бургас, защитник на подсъдимия А.Д. и подсъдимия А.Т.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което: А.Т.Д., роден на *** ***, постоянен адрес:***, български гражданин, реабилитиран, безработен, неженен, ЕГН: **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2014г., около 02.30часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, от спасителен пост на плажа намиращ се в близост до дискотека „Лазур”, при условията на повторност отнел чужди движими вещи-дамска чанта тип портмоне стойност 21.00лева, портмоне с цип на стойност 11.00лева мобилен телефон марка „HTC” модел „ONE X” ведно със силиконов протектор на стойност 285.00лева, кутия цигари марка „Уинстън ментол” на стойност 5.10лева, сумите от 50щатски долара в левова равностойност 71.50лева, 190 евро с левова равностойност 370.50лева, 100 беларуски рубли с левова равностойност 0.013лева, всички вещи на обща стойност 764.11лева собственост на Анна Грийн, родена на ***г. в Беларус от владението на същата без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното й наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А.Т.Д. да заплати в полза на Държавата сумата в размер 25.00 (двадесет и пет) лева представляващи направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 181/2015г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Т.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
А.Т.Д.
В законна сила от 27.3.2015г.
69 НОХД No 917/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Н.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 30.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 917/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Г. ***, адв.Н. ***, защитник на подсъдимия Н. Николо и подсъдимия Н.Н.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което: Н.Н.Н.- роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2014 г., около 01:30 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, област Бургас, в близост до бар “Оксижен”, без надлежното разрешително, съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества, установени с Протокол № 442/11.09.2014 г. за извършена физикохимична експертиза, както следва: – Обект №1 – метамфетамин, с общо нетно тегло 0,740 гр., съдържащ се в полиетиленово пликче, със съдържание на метамфетамин 21,80 %, на стойност 18,50лв. /осемнадесет лева и петдесет стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към чл.единствен на Постановление № 23 на МС/29-01-98 г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; - Обект №2 – коноп /канабис, марихуана/, с общо нетно тегло 0,808 гр., съдържащ се в полиетиленово пликче, със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 5,10 %, на стойност 4,85лв. /четири лева и осемдесет и пет стотинки/, съгласно Приложение № 2 към чл.единствен на Постановление № 23 на МС/29-01-98 г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като всички наркотични вещества възлизат на обща стойност 23,35 лв. /двадесет и три лева и тридесет и пет стотинки/, съгласно Приложение № 2 към чл.единствен на Постановление № 23 на МС/29-01-98 г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводств, поради което и на основание чл.354а, ал.3,предл.второ т.1 от НК вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК комулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева на подсъдимия. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата опаковките от наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество на съхранение ЦМУ София, които следва да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. ал. от НПК Н.Н.Н. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 88.17 лева /осемдесет и осем лева и седемнадесет стотинки /, представляващи направените съдебно-деловодни разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 917/2014г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Н.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Н.Н.Н.
В законна сила от 30.3.2015г.
70 ЧНД No 59/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК И.М.Е.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 13.3.2015г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от определеното и наложено на И.М.Е. с присъда № 32/10.09.2014 г. по НОХД № 220/2012 г. по описа на РС -Несебър общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ измежду наложените наказания по НОХД № 4529/2010 г. по описа на Софийски градски съд и по НОХД № 220/2012 г. по описа на РС -Несебър изтърпяната част от наказанието, наложено по НОХД № 4529/2010 г. по описа на Софийски градски съд. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от НК, времето, през което осъденото лице И.М.Е. е търпял мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 4529/2010 г. по описа на Софийски градски съд, по НОХД № 127/2004 г. по описа на ОС -Търговище, по следствено дело № 120 по описа на Окръжна прокуратура гр. Враца за 1995 г., по прокурорска преписка № 9166-а по описа Софийска районна прокуратура за 1995 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
И.М.Е.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 30.3.2015г.
71 АНД No 62/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.С.Л. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.3.2015г.
ПРИЗНАВА Я.С.Л., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно специално образование, неженен, неосъждан, управител на „***********, с настоящ адрес:***, и с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2014г. до Почивна станция на МВР- гр.Несебър, в посока с.Равда, общ.Несебър управлявал МПС – лек автомобил „Т.”, модел „А.” с ДК № *****, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 14-1862-000021/2014г. на Началника на РУ- гр.Смолян, влязло в сила на 20.06.2014г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда/ в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Я.С.Л.
Мотиви от 20.3.2015г.
В законна сила от 30.3.2015г.
72 НОХД No 185/2015, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Р.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 30.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 185/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата В.Р.К., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, област Бургас, ж.к.”И.” № .., вх.2, ет..., ап..., българка, български гражданин, със средно образование, неосъждана, неомъжена, безработна, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че на 25.02.2015 година около 01.20 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, кв.Фрегата, община Несебър, област Бургас, в близост до градския стадион, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държи високо рискови наркотични вещества, установени с протокол за физико-химическа експертиза №081 от 26.02.2015 година на БНТЛ при ОД МВР Бургас, както следва: 1 бр. полиетиленов плик, съдържащ метаамфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент- 45 % /четиридесет и пет процента/ и общо нетно тегло 1.920 грама /едно цяло деветстотин и двадесет хилядни грама/ на стойност 48.00 лв. (четиридесет и осем) лева, определена според Приложение № 2 към член Единствен на Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 година за определяне цената на наркотичните вещества за съдопроизводството, поради което и на основание чл...4а, ал.3, пр.2, т.1, предл. първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3, вр. с ал.1 от НК, на обвиняемата В.Р.К. кумулативно предвиденото наказание „глоба” от 2000 лева до 10 000 лева, наред с наказанието „лишаване от свобода”. ОТНЕМА, на основание чл...4а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателство по делото- 1 брой полиетиленов плик, което да бъде унищожено след влизане в законна сила на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемата В.Р.К. да заплати в полза на Държавата сумата от 45,38 лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направени разноски. ОТНЕМА, на основание чл...4а, ал.6 от НК, в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно: остатъкът от метаамфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент- 45 % /четиридесет и пет процента/ и общо нетно тегло 1.920 грама /едно цяло деветстотин и двадесет хилядни грама/, което да бъде унищожено след влизане в законна сила на настоящия съдебен акт, за което да се уведоми ЦМУ- София. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 185/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Р.К.
В законна сила от 30.3.2015г.
73 Гражданско дело No 542/2014, III състав Други дела БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.2.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № 832 / 10.05.2014г. на Кмета на Община Несебър, с която е оставено без уважение искането на „Б.” ЕООД за определяне на размера на нанесените вреди на 67 броя череша, 60 броя вишни и 3 броя орех при изграждане на въздушен електропровод – ВЛ 110 KV П/СТ гр.Айтос – П/ПС Слънчев бряг – запад в Поземлен имот ***. ВРЪЩА ДЕЛОТО ВЪВ ВИД НА ПРЕПИСКА на Кмета на Община Несебър за издаване в 2-месечен срок от влизане на решението в сила на нов административен акт съгласно дадените указания. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр.Бургас.
В законна сила от 31.3.2015г.
74 АНД No 274/2014, III състав По ЗД по пътищата С.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.9.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2248/13 от 17.07.2013г. на Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на С.П.П. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.3.2015г.
75 АНД No 519/2014, I състав Административни дела ДЕЧИ-СА АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.12.2014г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024446/05.03.2014 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) на Д.С."- ЕАД, ЕИК: ........ със седалище и адрес на управление:*** и адрес: гр. С., район „С.”, ул.”Г.Г.” №.. представлявано от А.Г.А., – управител. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, за това, че към 02.10.2013 г. не е изпълнил задължително предписание, дадено с т.3 на Протокол № 2474/11.09.2013 г., а именно: да изплати на Л.В.А. с ЕГН ********** на длъжност “Управител” полагащото се трудово възнаграждение по ведомост за месец юли 2013 г., съгласно чл. 128, т.2, вр. чл. 245, ал.1 от КТ, със срок на изпълнение 30.09.2013 г. като НАМАЛЯВА наложеното наказание “имуществена санкция” от 10 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като потвърждава постановлението в останалата чу част. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.3.2015г.
76 АНД No 590/2014, II състав По ЗД по пътищата М.И.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.11.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001250/04.07.2014г. на Началника на РПУ-Несебър, с което на М.И.Ж. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.3.2015г.
77 АНД No 743/2014, II състав По ЗД по пътищата В.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.12.2014г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002203/27.08.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на В.Г.Д. с ЕГН-********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.3.2015г.
78 АНД No 813/2014, I състав По ЗД по пътищата А.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.12.2014г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-003123/25.09.2014г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на А.С.М., ЕГН: ********** *** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 2000/ две хиляди/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца на основание чл.174 ал.3 предл.първо от ЗДвП за нарушение по този текст като на осн. Наредба № Із-2539на МВР са му отнети и 12 к.т. за това, че на 17.09.2014 г. около 02.00 часа, в гр.Несебър, на пътна отсечка до КПП Карлово е управлявал МПС- лек автомобил с рег. № ...... като отказал да бъде тестван с техническо средство Дрегер №7410-0065, отказал талон за кръвна проба. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 31.3.2015г.
79 НОХД No 192/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.И.О. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 31.3.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 192/2015г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. Е.С. ***, служебен защитник на обвиняемия Ф.О. и обвиняемия Ф.И.О. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемият Ф.И.О.- роден на *** ***, турчин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, работи на частно като строител, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.02.2015 г., около 10.45 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, в близост до почивната станция на „Булгартабак” управлявал л.а. „ВАЗ”, модел „2107” с ДК№ А 9524 МА с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 0.85 /нула цяло осемдесет и пет/ промила установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410+ с № 0106, след като е бил осъден за същото деяние с влязла в сила присъда по НОХД 220/2013 год. на РС-Айтос, влязла в законна сила от 15.05.2013 г., поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1 вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1 от НК на подсъдимия Ф.И.О. наказание „Глоба” в размер на 100.00 (сто) лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр., вр. чл. 343б, ал. 2, вр. ал 1., вр. чл.37, т.7 от НК, обвиняемият Ф.И.О. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от влизане в сила на споразумението. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 192/2015г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Ф.И.О. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Ф.И.О. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Ф.И.О.
В законна сила от 31.3.2015г.
80 НОХД No 193/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.А.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 31.3.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 193/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Димитър Г. ***, адв.П.П. *** и подсъдимият Г.А.Г., съгласно което: Подсъдимият Г.А.Г. с ЕГН **********,***, българин, българско гражданство, осъждан, основно образование, вдовец, с постоянен адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2015г. в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър при в условията на продължавано престъпление: - около 09:10ч. в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър в кв. „*****1 управлявал моторно превозно средство – л.а. марка „Фолксваген“, модел „Туаран“ с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно – 1,77 (едно цяло и седемдесет и седем) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер” 7510 с фабр. № 0065, след като е бил осъден с влязло сила на 17.01.2014г., протоколно определение за одобряване на споразумение по НОХД №30/2014г. Споразумение №3/17.01.2014г. на РС-Несебър за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и за това, че: - около 10:45ч. в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър до кв. „***** управлявал моторно превозно средство – л.а. марка „Фолксваген“, модел „Туаран“ с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно – 1,57 (едно цяло и петдесет и седем) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер” 7510 с фабр. № 0065, след като е бил осъден осъден с влязло сила на 17.01.2014г., протоколно определение за одобряване на споразумение НОХД №30/2014г., Споразумение №3/17.01.2014г. на РС-Несебър, поради което и на основание 343б, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от две години с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от две години; - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа годишно за срок от две години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Г.А.Г. предвиденото в чл.343б, ал.2 от НК наказание „ГЛОБА”. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 /шестнадесет/ месеца. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 193/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г.А.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.А.Г. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.А.Г.
В законна сила от 31.3.2015г.