РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.01.2011г. до 31.01.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 1288/2010, II състав Други ЧГД С.Р.К. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ПОМОРИЕ Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 03.01.2011г., в законна сила от 03.01.2011г.
РАЗРЕШАВА на И.С.К., с ЕГН- **********, майка и законен представител на С.Р.К. с ЕГН-**********,*** 9 А да извърши разпоредителна сделка със собствените на детето по силата на наследяване 1/15ид.ч. недвижими имоти, както следва: находящи се в землището на с. Роза, Община Тунджа, област Ямбол: 1. НИВА с площ 14,463 дка. четвърта категория, в м. „ОРТА БОЗАЛЪК", съставляваща имот № 001046, при граници: нива № 001014, нива № 001015, нива № 001047, полски път № 000209, нива № 001078, нива № 001077; 2. НИВА с площ 12,997 дка. четвърта категория, в м. „БЕЛИЯ КАМЪК", съставляваща имот № 002029, при граници: нива № 002050, нива № 002044, нива № 002030, полски път № 000214, нива № 002028; 3. НИВА с площ 11,015 дка, четвърта категория, в м. „ПАЗАЛМАЧА", съставляваща имот № 065041, при граници: нива № 065039, нива № 065038. нива № 065037, нива № 065036, нива № 065035, нива № 065034, нива № 065147, нива № 065146, полски път № 000271, нива № 065148, нива № 065149; нива № 065150, нива № 065151, нива № 065152, нива № 065133, нива № 065132, нива № 065040; 4. ЛОЗЕ с площ 0,539 дка, шеста категория, в м. „СТ. ЛОЗЯ", съставляваща имот № 031007, при граници: пасище, мера № 031033, лозе № 031005, полски път № 000132. лозе №031008, като участва в договор за доброволна делба, при който да получи парично уравнение на припадащия й се дял в размер не по-малък от данъчната оценка на припадащите й се идеални части.
 
2 НАХД No 796/2010, IV състав По ЗД по пътищата С.Т.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 03.01.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1968/10/15.06.2010 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушения на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.2, т.4 от същия закон, на С.Т.Д., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
3 НАХД No 836/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Й.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 03.12.2010г., в законна сила от 03.01.2011г.
ПРИЗНАВА В.Й.К., род. на ***г*** с ЕГН – **********, българин, български гражданин, , средно образование, неженен, не осъждан, общ работник за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2010г., около 00,30ч. в с.Р., общ.Н., в близост до стадиона по посока гл.път І-9, управлявал МПС л.а.”ВАЗ ....” с ДК № А .... ВТ, без съответно свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с влязло в сила на 02.12.2009г. Наказателно постановление № 11015/04.11.2009г., на Началника на ПП-КАТ при ОД-МВР-Бургас – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева за престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.

В.Й.К.
Мотиви от 11.12.2010г.
 
4 ЧНД No 1069/2010, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Ж.П.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 23.12.2010г., в законна сила от 03.01.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД 1069/2010г. по описа на РС Н***.
Определението може да се обжалва и протестира в 7 дневен срок пред окръжен съд Бургас.

 
5 Гражданско дело No 921/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Г. Е. ЕООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 04.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „****” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ******9, представлявано от упровителя И.Р.С., че съществуват задълженията им, които имат към „*****” АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от М.И.И. и Г.Д.С. - заедно, със съдебен адрес: ******** /чрез адвокатско дружество ********/, както следва:
- главница в размер на 2173,92 лева, представляваща цена на извършени, но незаплатени от дръжника СМР по фактура № 0445 от 31.03.2009г., ведно със сумата от 264,16 лева - мораторна лихва върху главницата за периода от 01.04.2009г. до 20.04.2010г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 04.05.2010г. до окончателното изплащане на сумата;
- главница в размер на 11709,12 лева, представляваща цена на извършени, но незаплатени от дръжника СМР по фактура № 0452 от 30.04.2009г., ведно със сумата от 1290,88 лева - мораторна лихва върху главницата за периода от 01.05.2009г. до 20.04.2010г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 04.05.2010г. до окончателното изплащане на сумата;
- главница в размер на 4131,12 лева, представляваща цена на извършени, но незаплатени от дръжника СМР по фактура № 0461 от 15.06.2009г., ведно със сумата от 161,31 лева - мораторна лихва върху главницата за периода от 16.06.2009г. до 20.04.2010г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 04.05.2010г. до окончателното изплащане на сумата, за което е издадена Заповед № 402 от 05.05.2010г. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 582/2010г. по описа на РС-Несебър.
ОСЪЖДА „****” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ******9, представлявано от упровителя И.Р.С. да заплати на „*****” АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от М.И.И. и Г.Д.С. - заедно, със съдебен адрес: ******** /чрез адвокатско дружество ********/, сумата от 1117,48 лева /хиляда сто и седемнадесет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляващи направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.

 
6 Гражданско дело No 481/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци З. АД С. АД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 19.10.2010г., в законна сила от 05.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземанe в полза на ЗК........... със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село”, бул. „......... представлявано от С., срещу „С. ЕИК ....... със седалище и адрес на управление КК „Слънчев бряг”, Б.”, представлявано от П.в, възлизащо на сумата от 4474,74 лв. /четири хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки/, представляващи неизплатени лизингови вноски за месеците от 06.2009 г. до 11.2009 г. включително по договор за лизинг- финансов лизинг от 12.06.2008 г. с предмет V....... сключен между „П.Г” ЕООД и „С. ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на завеждане на иска- 26.04.2010 г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена Заповед № 58 от 02.02.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д.№ 74/2010 г. по описа на РС- Несебър.
ОСЪЖДА „С.” АД, ЕИК . със седалище и адрес на управление КК „Слънчев бряг”, Б. бряг”, представлявано от П.в, да заплати на ЗК „Лев Инс” АД, EИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, представлявано от Стефан Христов Софиянски, сумата от 549 лв. /петстотин четиридесет и девет лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

 
7 Гражданско дело No 912/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Б. С.С.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 05.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.С.Д. с ЕГН **********,*** дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес – гр.**** 1715, район „********, бл.14, със законен представител ****, адв.Г.Д.К. ***-партер, тел.: ****/адв.Г.Д.К./, сумата в размер на 4392,33 лева /четири хиляди триста деветдесет и два лева и тридесет и три стотинки/, представляваща неизплатено задължение по договор за потребителски паричен кредит с № ****., сумата от 510,02 лева /петстотин и десет лева и две стотинки/ - лихва за забава върху главницата по т.9а от договора за периода от 27.02.2009г. до 17.02.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 11.03.2010г. до окончателното й изплащане.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, в частта, досежно претендираната от „Б.П.П.Ф.” ЕАД ***, договорна лихва в размер на 2037,84 лева /две хиляди и тридесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща печалба на дружеството по договора за кредит за периода от 30.01.2009г. до 30.01.2013г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСЪЖДА С.С.Д. с ЕГН **********,*** да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес – гр.**** 1715, район „********, бл.14, със законен представител ****, адв.Г.Д.К. ***-партер, тел.: ****/адв.Г.Д.К./, сумата общо в размер на 118,95 лева /сто и осемнадесет лева и деветдесет и пет стотинки/, представляваща направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните, а в прекратителната му част – в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
8 НАХД No 575/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.К.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 03.12.2010г., в законна сила от 05.01.2011г.
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА К.К.К., роден на ***г*** Загора, с ЕГН ********** ***, настоящ адрес КК"С.", х-л"К.", бл.1, вх.1, ет.1,ст.1, българин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, месторабота „Автотранспорт 2000-С."АД-шофьор на автобус ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2009г. около 11.20 часа в гр.Н.-стария град, на обръщалото, при управление на МПС- автобус „М. ....Г" с рег.№ А .... ВМ, собственост на „С. -А.2000"АД, нарушил правилата за движение -чл.20, ал.2 от ЗДВП-„водачите са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато изникне опасност за движението" и чл.116 от ЗДвП-„водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, и към престарелите хора" и по непредпазливост причинил средна телесна, изразяваща се в открито счупване на лява подбедрица, довело до трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 7-8 месеца при упражняване на физически труд и 6-8 месеца при нефизически труд на пешеходката Б.Е.Д.Т. от гр.З., Г., германска гражданка, чрез съприкосновение с автобуса и падане на пешеходката на терена и притискане на левия й крак от предна дясна гума на автобуса - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “б”, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА на от наказателна отговорност като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.
ЛИШАВА на осн.чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК К.К.К., роден на ***г*** Загора, с ЕГН -********** ***, настоящ адрес КК"С.", х-л"К.", бл.1, вх.1, ет.1,ст.1, българин, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, месторабота „А.С."АД-шофьор на автобус от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК К.К.К. с ЕГН -********** да заплати по с/ка на Държавата направените в наказателното производство съдебни разноски в размер на 305лв./триста и пет/лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Б..

К.К.К.
Мотиви от 11.12.2010г.
 
9 НОХД No 30/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.К.Г. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 05.01.2011г., в законна сила от 05.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 30/2011г. между Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Галя К. ***, защитник на подсъдимия Д.Г. и подсъдимия Д.К.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Д.К.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, шофьор, ЕГН - **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2008г. около 06.00ч. в к.к.”Слънчев бряг”, дискотека „Мания” отнел чужди движими вещи: дамска чанта на стойност 7.00лв./седем/лева, мобилен телефон марка „LG КЕ 800” на стойност 235.00лв./двеста тридесет и пет/лева, секретен ключ на стойност 3.00лв./три/лева и сумата от 50.00лв./петдесет/лева от владението на Анелия Иванова Ангелова от гр.Варна и чанта – портмоне на стойност 21.00лв/двадесет и един/лева., мобилен телефон марка „Самсунг SGH E 530” на стойност 132.00лв./сто тридесет и два/лева, червило марка „Кристал Роуз” на стойност 1.00лв./един/лев и сумата от 80.00лв./осемдесет/лева от владението на Цветелина Василева Василева от гр.София като общо всички вещи са на стойност 529.00/петстотин двадесет и девет/лв., без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 1, вр. с чл. 194, ал.1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д.К.Г. да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 27,80/двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 30/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.К.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
УКАЗВА на основание чл. 381, ал. 10 от НПК пострадалите да се уведомят за горното определение, като им се укаже възможността да предявят претенции за неимуществени вреди, вслесдствие от престъплението пред гражданския съд.

Д.К.Г.
 
10 ЧНД No 919/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.С.Х. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 21.12.2010г., в законна сила от 06.01.2011г.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК, на осъдения Х.С.Х., с ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по по НОХД № 219/2005 г. на РС - Ямбол и по НОХД №4969/2006г. на РС - Варна, а именно - общо наказание ГЛОБА в размер на 800 лева.
НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения Х.С.Х., с ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД № 70/2007г. на РС-гр.Царево по НОХД № 1399/2007г. на РС-гр.Ямбол и НОХД № 173/2009г. на РС-гр.Несебър, а именно – общо наказание ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Х.С.Х.
Мотиви от 23.12.2010г.
 
11 Гражданско дело No 336/2010, V състав Облигационни искове Д.. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „ДЗИ – ***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, район ***, ул.”***3, представлявано от ***, ***и ***– изпълнителни директори, подадена чрез Главна агенция – гр.Б***, с адрес за призоваване: гр.Б***, бул.”***” № 26 /адв.***– АК-гр.Б***/ против Община Н***с адрес: гр.Н***, обл.Б***, ул.”***, искове с правно основание чл.213 КЗ и чл.86 ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата в размер на 704,23 лева /седемстотин и четири лева и двадесет и три стотинки/, представляваща изплатено застрахователно обезщетение и 15 /петнадесет лева/ лева – ликвидационни разноски да определяне на щетата, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба – 29.03.2010г. до окончателното изплащане на вземането.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Б***.

 
12 Гражданско дело No 393/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С. АД У. АД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОСЪЖДА “УНИТУРС” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас 8000, ул.”А.” № .., представлявано от Георги Стоилов Славов да заплати на “С.Б.”АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление к.к. ”С.Б.”, Община Н., представлявано понастоящем от М.М. – Изпълнителен директор, сумата от 9 131,76 лева с ДДС /девет хиляди сто тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки с ДДС/, представляваща неизплатена сума по т.9, ал.2 от анекс от 19.06.2007г., сключен към споразумение от 02.06.2003г. за поддържане на общата инфраструктура на КК ”С.Б.” за 2008г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 30.03.2010г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА “УНИТУРС” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас 8000, ул.”А.” № .., представлявано от Георги Стоилов Славов да заплати на “С.Б.”АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление к.к. ”С.Б.”, Община Н., представлявано понастоящем от М.М. – Изпълнителен директор, сумата от 1525,30 лева /хиляда петстотин двадесет и пет лева и тридесет стотинки/, представляваща обезщетение за забавено плащане върху 80 % от главницата в размер на 7305,41 лева с ДДС, дължима за периода от 20.08.2008 г. до 30.03.2010г., както и сумата от 289,56 лева /двеста осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за забавено плащане в размер на върху 20 % от главницата в размер на 1826,35 лева с ДДС, дължима за периода от 15.12.2008 г. до 30.03.2010г.
ОСЪЖДА “УНИТУРС” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас 8000, ул.”А.” № .., представлявано от Георги Стоилов Славов да заплати на “С.Б.”АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление к.к. ”С.Б.”, Община Н., представлявано понастоящем от М.М. – Изпълнителен директор, сумата от 2945,06 лева /две хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и шест стотинки/, представляващи направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
13 НАХД No 681/2009, II състав Административни дела К.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
В.И.В.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 30.06.2010г., в законна сила от 07.01.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление ІІ-184/19.08.2009г. на Началника на ПУ на МВР-Несебър, с което на К.Г. Клюханов с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.63, ал.1, т.2 от ЗМВР и на осн.чл.275 от ЗМВР е наложено административно наказание глоба в размер на 700лв./седемстотин/лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
14 НАХД No 681/2010, I състав Административни дела Ф. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 08.12.2010г., в законна сила от 07.01.2011г.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 66 от 14.07.2010 г. на Кмета на Община Н., с което на „Ф.Т.” ООД, ЕИК...... със седалище и адрес на управление – к.к. С.Б., общ. Н., А.Ц., представлявано от Л.С., гражданин на РКипър, роден на *** г. за извършено нарушение на чл.99 във вр. с чл.12, т.6 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Н., на основание чл.91 във вр. с чл.95 от Наредбата е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
15 ЧНД No 970/2010, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.Е.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 30.12.2010г., в законна сила от 07.01.2011г.
Уважава.
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение от 27.10.2010г., постановено по НОХД 857/2010г. по описа на РС- Несебър, с което е одобрено постигнато между РП- Несебър, обвиняемия Н.Е.П. и неговия защитник- адв.П. П. споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, в частта му, относно периодичността на явяване на осъденото лице за изпълнение на пробационната мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес”, което да се счита в следния смисъл:
„Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок от днес.

 
16 НОХД No 1063/2010, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Г.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Разпореждане от 20.12.2010г., в законна сила от 07.01.2011г.
На основание чл.250, ал.1, т. 2 от НПК РАЗПОРЕДИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1063/2010г. по описа на РС - Несебър. ИЗПРАЩА делото на Патентно ведомство - София за санкциониране по административен ред. Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред ОС - Бургас в 15-дневен срок от уведомяването на страните.
 
17 НОХД No 39/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Ф.Л.Т.,
М.Д.Т.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 39/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимите Д.Ф.Л.Т. и М.Д.Т. със снети по делото самоличности, и техните защитници адв.К.К. и адв. Д.П., споразумения, съгласно които ПРИЗНАВА Д.Ф.Л.Т., роден на *** ***, И., живущ ***, с настоящ адрес ***, испанец, испански гражданин, постоянно пребиваващ в Р България, разведен, не осъждан, висше образование, управител на фирма, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2010 год., около 22.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, от метална каса в х-л „Г.”, в съучастие с М.Д.Т. *** като извършител, чрез използване на техническа средство- ключ, отнел чужди движими вещи- сумата от 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лева от владението на Р. Г. ***, без неговото съгласието с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са върната на собственика им, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.
ПРИЗНАВА М.Д.Т., роден на *** ***, живущ ***, к-с „С.”, бл...., ет.., ап.., българин, български гражданин, не женен, не осъждан, висше образование, управител на фирма, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2010 год., около 22.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, металната каса в х-л „Г.”, в съучастие с Д.Ф.Л.Т. *** като подбудител /уговорил Т. да отключи металната каса/ и помагач /набавил техническа средство- ключ/ отнел чужди движими вещи- сумата от 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лева от владението на Р. Г. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са върнати на собственика им, поради което и на основание чл.197, т.3, ,вр. чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и 4, вр. чл.54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите Д.Ф.Л.Т. и М.Д.Т. със снета по-горе самоличност да заплатят по равно по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 1,60 лв. /един лев и шестдесет стотинки/, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 39/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимите мерки за неотклонение, както и с наложените мерки за процесуална принуда, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Ф.Л.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Д.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетите спрямо Д.Ф.Л.Т. и М.Д.Т., мерки за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България”, наложени с постановление от 21.08.2010 г. на РП- Несебър по ДП № 14-1076/2010 г. по описа на РУ на МВР- Несебър.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Б..


Д.Ф.Л.Т.
М.Д.Т.
 
18 ЧНД No 40/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. П.П. *** за защитник на А.Х. ***, с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14-1947/2010 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
19 НОХД No 18/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.К.Б.,
А.В.М.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Присъда от 23.12.2010г., в законна сила от 10.01.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Б., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 22.30 ч. на 29.09.2009г. до 06.45 ч. на 30.09.2009г. в с. Кошарица, общ. Несебър, ул.”23-ти септември” № 2, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с А.В.М., като извършител, чрез използване на техническо средство- ключ, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1914.00 (хиляда деветстотин и четиринадесет) лева, а именно: сумата от 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева; 4 стека цигари „Виктори”- бяло на стойност 34 лева всеки; 3 стека цигари „Горна Джумая” на стойност 32 лева всеки и стек цигари „Средец” на стойност 32 лева, от владението на И.Г.В. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.М.- роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ученик, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 22.30 ч. на 29.09.2009г. до 06.45 ч. на 30.09.2009г. в с. Кошарица, общ. Несебър, ул.”23-ти септември” № 2, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие със С.К.Б., като извършител, чрез използване на техническо средство- ключ, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1914.00 (хиляда деветстотин и четиринадесет) лева, а именно: сумата от 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева; 4 стека цигари „Виктори”- бяло на стойност 34 лева всеки; 3 стека цигари „Горна Джумая” на стойност 32 лева всеки и стек цигари „Средец” на стойност 32 лева, от владението на И.Г.В. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия С.К.Б. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 93.92 лева (деветдесет и три лева и деветдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия А.В.М. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 93.92 лева (деветдесет и три лева и деветдесет и две ст.), представляваща разноски по делото.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.


С.К.Б.
А.В.М.
Мотиви от 24.01.2011г.
МОТИВИ по н.о.х.д. №18/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър

Несебърският районен прокурор е внесъл обвинителен акт срещу:
С.К.Б., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и 7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3, за това, че за времето от 22.30 ч. на 29.09.2009г. до 06.45 ч. на 30.09.2009г. в с. Кошарица, общ. Несебър, ул.”23-ти септември” № 2, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с А.В.М., като извършител, чрез използване на техническо средство- ключ, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1914.00 лева, а именно: сумата от 1650 лева; 4 стека цигари „Виктори”- бяло на стойност 34 лева всеки; 3 стека цигари „Горна Джумая” на стойност 32 лева всеки и стек цигари „Средец” на стойност 32 лева, от владението на И.Г.В. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен.
и
А.В.М.- роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ученик, ЕГН **********, за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, за това, че за времето от 22.30 ч. на 29.09.2009г. до 06.45 ч. на 30.09.2009г. в с. Кошарица, общ. Несебър, ул.”23-ти септември” № 2, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие със С.К.Б., като извършител, чрез използване на техническо средство- ключ, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1914.00 лева, а именно: сумата от 1650 лева; 4 стека цигари „Виктори”- бяло на стойност 34 лева всеки; 3 стека цигари „Горна Джумая” на стойност 32 лева всеки и стек цигари „Средец” на стойност 32 лева, от владението на И.Г.В. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение така, както е формулирано в обвинителния акт. Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото. Счита, че при определяне наказанието на подсъдимия Б. следва да бъдат взети предвид като смекчаващо обстоятелство направените от същия самопризнания, като предлага да му бъде наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, чието изпълнение да се отложи на основание чл. 66 от НК за срок от три години. Относно подс. М. предлага да бъде наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от 8 месеца, с оглед чистото му съдебно минало.
Защитникът на подсъдимия Б. счита, че са налице основания наказанието да бъде определено при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, като изтъква направените от последния самопризнания и изразено критично отношение към извършеното. Моли да бъде наложено наказание под определения от закона минимум. Моля да определите наказание под определения от закона минимум, чието изпълнение да бъде отложено за срок от три години на основание чл.66 ал.1 от НК.
Защитникът на подсъдимия М. пледира за оправдателна присъда. Счита, че от доказателствата по делото не може да се направи еднозначен, обоснован и категоричен извод, че подсъдимият М. е съучастник в извършване на престъплението, в което е обвинен.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:
Свид. И.В. упражнявала в качеството на ЕТ „И.В.” търговска дейност в магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Кошарица, общ. Несебър, ул. „23-ти Септември” № 2, на първия етаж от триетажна къща, в която същата живеела. На 29.09.2009 г. в 22.00 часа същата заключила входната врата на магазина, както и вътрешната врата на същия, водеща към втория и третия етаж от къщата. Взела дневния оборот на магазина възлизащ на 1 300.00 лева, като оставила в чекмедже под щанда и в две найлонови торбички зад него дребни пари- монети на обща стойност 350.00 лева. Заключила вратите на къщата, като оставила отворена единствено вратата на терасата на хола, който се намирал на третия етаж. Спалнята й се намирала на втория етаж от къщата. Преди да си легне, оставила върху печката портфейла си със сумата от 1 300 лева, а върху него оставила ключовете за магазина. Легнала си около 23.30 ч. Когато се събудила- на 30.09.2009 г. около 06.45 часа, констатирала че портфейлът и ключовете й ги няма. Отишла в магазина и видяла, че вътрешната врата е леко отворена, като ключът бил поставен в ключалката от вътрешната страна на вратата. Видяла портфейла и ключовете за външната врата на магазина върху щанда, а до тях намерила бележка със следния текст: „ които те мразят от тях си търси парите Дяволи”. Текстът бил написан с химикал, който свид. В. държала в чекмеджето под щанда. Отворила портфейла и констатирала, че сумата от 1 300 лева липсва. Липсвали също монетите от чекмеджето под щанда, както и 4 стека с цигари „Бяло Виктори”, 3 стека с цигари „Горна Джумая” и 1 стек с цигари „Червен Средец”, които били оставени в кашонче зад вътрешната врата за магазина. За тези констатации сезирала РУП- Несебър.
При извършения оглед на местопроизшествието била иззета като веществено доказателство оставената бележка. Иззети били и дактилоскопни следи, оставени на парапета на терасата към хола на третия етаж, чиято врата била отворена.
Авторството на деянието било установено посредством дактилоскопна експертиза, според заключението на която иззетият отпечатък от парапета на терасата на холното помещение е оставен от десен среден пръст на подс. С.К.Б.. В обясненията си същият е посочил като съучастник в извършеното деяние подс. А.В.М., от който е иззет сравнителен образец от почерка.
Видно от заключението на съдебно-графологическата експертиза, текстът в иззетото от местопроизшествието веществено доказателство - бележка с надпис „които те мразят от тях си търси парите Дяволи" е изпълнен от подс. А.В.М..
Стойността на отнетите вещи е 1914 лева, установена посредством съдебно-икономическа експертиза.
Горната фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, които съдът приобщи към делото, чрез прочитането им по реда на чл. 283 от НПК, от направените от подсъдимия Б. самопризнания и от заключенията на експертизите, които съдът възприема, като компетентно изготвени от вещи лица, които притежават необходимите специални знания.
В обясненията си подс. Б. се признава за виновен и дава обяснения. Сочи, че на инкриминираната дата при него е отишъл подс. М., който му предложил да отидат до с.Кошарица. Той се съгласил и двамата тръгнали към селото пеша. Когато стигнали, прескочили оградата и влезли в къщата на свид. В.. Влезли през тераса, чиято врата била отворена, след което слезли по стълбите в къщата. Влезли в една стая, където върху печка имало оставени портфейл и ключове. Взели ги и слезли в магазина, като подс. М. отключил вратата с взетите ключове. Влезли в помещението и взели стекове с цигари. Подс. М. взел и пари, и написал бележка, която оставил в магазина. След като излезли същият му дал сумата от 50 лева.
Подсъдимият М. отрича да е участвал
 
20 ЧНД No 695/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Г.Д.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 23.12.2010г., в законна сила от 10.01.2011г.

НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г.Д.П. с ЕГН ********** по НОХД 347/2009г. на РС-Несебър, НОХД № 4400/2009г. на РС-Бургас, НОХД № 168/2010г. на РС-Бургас, НОХД № 25/2010г. на РС-Несебър и по НОХД №14/2010г. на РС-Несебър, а именно – ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 НК, с ПЕТ МЕСЕЦА така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното и увеличено общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, при изпълнението на така определеното общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяната част за времето, считано от 25.05.2010г. до влизане на настоящото определение в сила, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което осъденото лице П. е бил с задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 14/2010г. на РС – Несебър, считано от 21.08.2009 г. до 04.02.2010г.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2 във вр. чл.59, ал.1 от НК времето, през което осъденото лице П. е бил задържан по ЗМВР, считано от 04.06.2010 г. до 05.06.2009 г., от 12.06.2009 г. до 13.06.2009 г. и от 18.06.2009 г. до 19.06.2009 г. и времето, през което е бил задържан с Постановление за задържане на обвиняем до довеждането му пред съда по НОХД № 14/2010 г. по описа на РС - Несебър, считано от 20.08.2009 г. до 21.08.2009 г., като го ЗАЧИТА за четири дни лишаване от свобода.
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на П. по НОХД № 192/2008г. на РС-Несебър наказание – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, постановено по НОХД № 192/2008г. на РС-Несебър, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, изтърпяно изцяло от осъдения, считано от 04.02.2010г. до 25.05.2010г.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.
Определението бе обявено на страните в 14.00 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.
След влизане в сила на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на Началника на Затвора – гр.Бургас за сведение и изпълнение.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Мотиви от 23.12.2010г.
 
21 НОХД No 42/2011, VI състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Х.Х. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 10.01.2011г., в законна сила от 10.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 42/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия А.Х.Х. и със защитник адв. П.П. ***, съгласно което:
Обвиняемият А.Х.Х., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че след като е осъден с Решение № 210/14.07.2004 г. по гр.дело № 376/2004 г. по описа на НРС, да издържа свой низходящ- непълнолетната си дъщеря Ренета Атанасова Христова, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а именно: за периода от м. януари 2010год. до м. септември 2010год. включително, общо в размер на 560 (петстотин и шестдесет) лева, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, във вр.с ал.3, т.1 и 3, във вр.с ал.4, чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от девет месеца, с периодичност два пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.Х.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 25.00 (двадесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 42/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия А.Х.Х. и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.Х.Х. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


А.Х.Х.
 
22 Гражданско дело No 394/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД САМЪР-С.П.С. ООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 08.10.2010г., в законна сила от 11.01.2011г.

ОСЪЖДА ************ със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ************ , с ЕИК ******, представлявано от управителя ************ , да заплати на “С.б.”АД, рег. по ф.д.№ 3202/1996 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление курортен комплекс ”С.б.”, Община Несебър, ЕИК ******, представлявано от изпълнителния директор ******, сумата от 2 253.60 лева (две хиляди двеста петдесет и три лева и шестдесет ст.) с ДДС, дължима за поддръжка на общата инфраструктура на курортен комплекс „С.б.” за 2008 г., съгласно споразумение между тях № И 53-003-07/16.03.2005 г. и анекс към него от 18.06.2007 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба- 12.04.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА ************ със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ************ , с ЕИК ******, представлявано от управителя ************ , да заплати на “С.б.”АД, рег. по ф.д.№ 3202/1996 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление курортен комплекс ”С.б.”, Община Несебър, ЕИК ******, представлявано от изпълнителния директор ******, сумата от 300.00 (триста) лева, представляваща лихва за забавено плащане за периода от 20.08.2008 г. до 12.04.2010 г. на сумата от 1802.88 лева, съставляваща 80% от главницата, дължима съгласно споразумение между тях № И 53-003-07/16.03.2005 г. и анекс към него от 18.06.2007 г.
ОСЪЖДА ************ със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ************ , с ЕИК ******, представлявано от управителя ************ , да заплати на “С.б.”АД, рег. по ф.д.№ 3202/1996 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление курортен комплекс ”С.б.”, Община Несебър, ЕИК ******, представлявано от изпълнителния директор ******, сумата от 71.46 лева (седемдесет и един лева и четиридесет и шест ст.), представляваща лихва за забавено плащане за периода от 15.12.2008 г. до 12.04.2010 г. на сумата от 450.72 лева, съставляваща 20% от главницата, дължима съгласно споразумение между тях № И 53-003-07/16.03.2005 г. и анекс към него от 18.06.2007 г., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата до претендирания размер от 100.00 (сто) лева.
ОСЪЖДА ************ със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ************ , с ЕИК ******, представлявано от управителя ************ , да заплати на “С.б.”АД, рег. по ф.д.№ 3202/1996 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление курортен комплекс ”С.б.”, Община Несебър, ЕИК ******, представлявано от изпълнителния директор ******, сумата от 1092.12 лева (хиляда и деветдесет и два лева и дванадесет ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.


 
23 Гражданско дело No 1280/2010, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Г.К.,
А.Л.К.
Д. ООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 20.12.2010г., в законна сила от 11.01.2011г.
Определение 1211/20.12.2010г. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1280 по описа за 2010 г. на Районен съд-гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд-гр.Бургас.

 
24 Гражданско дело No 1281/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.У.Ф.,
Д.Е.У.
Д. ООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 20.12.2010г., в законна сила от 11.01.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1281 по описа за 2010 г. на Районен съд- гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- гр.Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от съобщението. 
25 Гражданско дело No 1282/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Л.Р.,
Ш.Е.Е.Б.
Д.ООД Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 20.12.2010г., в законна сила от 11.01.2011г.
Определение 1212/20.12.2010г.- ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1282 по описа за 2010 г. на Районен съд- гр.Несебър.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- гр.Бургас.

 
26 НОХД No 1004/2010, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.А.Г.,
Д.Д.,
С.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 11.01.2011г., в законна сила от 11.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 1004/2010 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Георги Русев – прокурор в РП-Н. и адв. А.Ж. ***, назначен за служебен защитник на подсъдимия А.А.Г. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.А.Г. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, настанен в СПИ “Х.Б.” с.Д., област С., ЕГН **********., за ВИНОВЕН за това, че на 15.08.2010 година около 13.45 часа в к.к. С.Б., община Н., като непълнолетен но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, зад хотел “Е.” от владението на С.М. – роден на *** ***, С. е отнел чужди движими вещи, като употребил за това сила – издърпал от ръка: 1 брой златен синджир с еднакви звена с тегло 10.60 гр. на стойност 530 лв., 1 брой златен синджир с елипсовидни звена с тегло 5.20 гр. на стойност 260 лв., 1 брой златна плочка с правоъгълна форма и гравюра по диагонал с тегло 2.50 гр. на стойност 120 лв., 1 брой златен кръст с тегло 0.70 гр. на стойност 35 лв., на обща стойност 950 лв. /деветстотин и петдесет лева/, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.198 ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5/пет/месеца.
ОТЛАГА на основание на основание чл. 69, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 2 /две/ години.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Г. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 80.00/осемдесет/лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1004/2010г. по описа на РС-гр.Н..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.А.Г. мярка за неотклонение “Под надзор на инспектор ДПС”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

А.А.Г.
Д.Д.
СПИ Х.О
 
27 НОХД No 4/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 11.01.2011г., в законна сила от 11.01.2011г.
ПРИЗНАВА П.И.П. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, /реабилитиран/, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 01.12.2010 година около 23 часа в района на КПП П.О., община Н., управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “С.К.” с ДК № А .. .. ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.58 / едно цяло и петдесет и осем на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/месеца.
ОТЛАГА на основание на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12/дванадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 01.12.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 30.00/тридесет/лева, представляващи направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4/2011г. по описа на РС-гр.Н..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо П.И.П. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Б..

П.И.П.
 
28 НОХД No 49/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.М.Я. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 11.01.2011г., в законна сила от 11.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 49/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.М.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия М.М.Я. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.М.Я. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик в 12-ти клас в СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 06.12.2010 г. около 22.30 часа, в К.К. Слънчев бряг, на Главната алея пред хотел „Централ”, спирка „Палма”, в посока гр.Несебър – гр.Свети Влас управлявал МПС, л.а.марка „Фиат Пунто”, с ДК№........... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.25 на хиляда, установено по надлежният ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
– Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност два пъти седмично.
– Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
- Включване в програми за обществено въздействие за срок от 6 /шест/месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Я. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал. 4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимия Я. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 06.12.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Я. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 30.00/тридесет/лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство

М.М.Я.
 
29 Гражданско дело No 439/2010, IV състав Издръжка И.Г.Б. Г.Б.Б.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 03.12.2010г., в законна сила от 12.01.2011г.
ПРЕКРАТЯВА поризводството по гр.дело № 439/2010г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
Определението поделжи на обжалване в едноседмичен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, което за молителя тече от днес, а за ответника от уведомяването.

 
30 ЧГД No 60/2009, VI състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК М. А.ООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 17.02.2009г., в законна сила от 13.01.2011г.
Заповед №79 от 17.02.2009г. - Уважава иска изцяло по чл.410 ГПК.
 
31 Гражданско дело No 1044/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Б. Д.К.Х. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 13.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.К.Х. с ЕГН **********,*** дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес – гр.****район „****”, ****, със законен представител ****, адв.Г.Д.К. ***-партер, тел.: ****/адв.Г.Д.К./, сумата в размер на 2341,35 лева /две хиляди триста четиридесет и един лева и тридесет и пет стотинки/, представляваща неизплатено задължение по договор за покупка на стоки или услуги с № ****., сумата в размер на 243,59 лева /двеста четиридесет и три лева и петдесет и девет стотинки/ - лихва за забава върху главницата по т.9а от договора за периода 30.03.2009г. – 17.02.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 11.03.2010г. до окончателното й изплащане.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, в частта, досежно претендираната от „Б.П.П.Ф.” ЕАД ***, договорна лихва в размер на 750,23 лева /седемстотин и петдесет лева и двадесет и три стотинки/, представляваща печалба на дружеството по договора за кредит за периода от 27.02.2009г.-30.12.2010г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСЪЖДА Д.К.Х. с ЕГН **********,*** да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД с ЕИК ****, със седалище и адрес – гр.****район „****”, ****, със законен представител ****, адв.Г.Д.К. ***-партер, тел.: ****/адв.Г.Д.К./, сумата общо в размер на 129,20 лева /сто двадесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска.
Решението подлежи на обжалване в прекратителната му част в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В останалата му част, решението не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 ГПК.

 
32 ЧГД No 10/2011, VI състав Други ЧГД В.С.К. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 17.01.2011г., в законна сила от 17.01.2011г.
Определение 38/17.01.2011г.- РАЗРЕШАВА на В.С.К. ***, с ЕГН **********, в качеството й на законен представител на малолетната Д.. Б. Б. родена на *** г. с ЕГН **********, да изтегли сумата от 1 100 (хиляда и сто) лева от детския влог на детето в „Банка ДСК” ЕАД- клон Несебър, по сметка №.............
 
33 ЧНД No 724/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Н.Р. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 30.12.2010г., в законна сила от 17.01.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения А.Н.Р. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените му с присъди по НОХД № 2852/2009г. и НОХД 424/2010г. по описа на РС- Б***, и НОХД 587/2010г. по описа на РС-Н***, а именно: „Пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години, при периодичност на явяването три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от три години и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа за срок от три поредни години.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Б*** в 15- дневен срок от днес.

А.Н.Р.
Мотиви от 30.12.2010г.
Предложението е с правно основание чл. 25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК.
С влязло в сила на 14.07.2004г. определение по НОХД 1988/2004г. по описа на РС- гр. Б***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, А.Н.Р. е осъден на „обществено порицание” за деяние, извършено на 28/29.03.2004г.
С влязло в сила на 05.12.2007г. определение по НОХД 3166/2007г. по описа на РС- гр. Б***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, Р. е осъден на три месеца „лишаване от свобода” за деяние, извършено на 13.06.2007г. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от три години.
С влязло в сила на 16.02.2009г. определение по НОХД 2852/2009г. по описа на РС- гр. Б***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, Р. е осъден на „пробация”, при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от две години, с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от две години; „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа годишно за срок от две поредни години за деяние, извършено на 26.07.2009г.
С присъда по НОХД 424/2010г. по описа на РС- Б***, влязла в сила на 13.06.2010г. Р. е осъден на „Пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години, при периодичност на явяването три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от три години и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа за срок от три поредни години за деяния, извършени за периода от 29.08.2009г. до 07.12.2009г. На основание чл.59, ал.1 от НК е приспаднато времето, през което Р. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 17.12.2009г.
С влязло в сила на 10.08.2010г. определение по НОХД 587/2010г. по описа на РС-Н***, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, Р. е осъден на „пробация” при следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца при периодичност на явяването три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 месеца; „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа в рамките на една календарна година за деяние, извършено на 16.06.2007г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените наказания по НОХД № 2852/2009г. и НОХД 424/2010г. по описа на РС- Б***, и НОХД 587/2010г. по описа на РС-Н*** в размер на най-тежкото от тях, а именно: „Пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години, при периодичност на явяването три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от три години и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа за срок от три поредни години.
Наказанията, наложени по НОХД № 1988/2004 г. и НОХД № 3166/2007 г. по описа на БРС, не могат да се групират и следва да се търпят отделно.
По делото са налице данни, че по отношение на А.Н.Р. е била взета по НОХД 424/2010г. по описа на РС- Б*** мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 17.12.2009 г., но не е известен периодът на задържане на същия. В приложената по делото справка рег. № И-96111/30.09.2010 г. от НСлС такива данни няма. Поради съществуващата неяснота относно продължителността на задържането, съдът не може да приспадне същото от определеното общо наказание, което следва да се извърши при изпълнението на наказанието.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения А.Н.Р. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените му с присъди по НОХД № 2852/2009г. и НОХД 424/2010г. по описа на РС- Б***, и НОХД 587/2010г. по описа на РС-Н***, а именно: „Пробация” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години, при периодичност на явяването три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от три години и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 320 часа за срок от три поредни години.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Б*** в 15- дневен срок от днес.


 
34 Гражданско дело No 1697/2007, I състав Други дела С.Г.Н. В.М.П. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 25.02.2010г., в законна сила от 19.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.М.П. ЕГН ********** ***, че С.Г.Н. ЕГН ********** *** е изключителен собственик на 29 701/131 132 ид. части от следния недвижим имот: жилищна сграда на пет етажа със застроена площ от 99кв.м. изградена в северната част на поземлен имот с идентификатор 11538.501.75 по кадастралната карта на гр.Свети Влас на площ от 355кв.м., която сграда е с идентификатор 11538.501.75.2 по силата на частична трансформация по реда на чл. 21,ал.2СК(отм.), като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над посочения размер до претендираните ? ид.части от недвижимия имот.
ОСЪЖДА на В.М.П. ЕГН ********** *** да заплати на С.Г.Н. ЕГН ********** *** сумата от 640.31 лева съдебно деловодни разноски.
ОСЪЖДА С.Г.Н. ЕГН ********** *** да заплати на на В.М.П. ЕГН ********** *** сумата от 104.70 лева съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Бургас в двуседмичен срок от връчването му.

 
35 НОХД No 868/2010, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.М.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 11.01.2011г., в законна сила от 19.01.2011г.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 868/2010г. по описа на РС-Н***.
ИЗПРАЩА делото на Началника на РУП- Н*** за изпълнение на процедурата по чл.424, ал.5 от НК, след което да се изпрати на РС- Н*** препис от наказателното постановление с отбелязване кога е влязло в сила.
ОТМЕНЯ взетата по ДП 14—1139/2010 г. по описа на РУП- Н*** спрямо Н.М.Н. мярка за неотклонение „Подписка”.
ВРЪЩА на пострадалия М.Т.Х. веществените доказателства по делото, а именно: мобилен телефон марка „LG”, модел GW 300, айпод „Епъл”, модел „А1136”, за което същия да бъде уведомен посредством МСП.
Да се уведоми пострадалия за прекратяване на съдебното производство като му се укаже, че от страна на подсъдимата е внесена сумата от 138.33 лв., представляваща част от нанесените вреди, за което следва да се посочи банкова сметка, ***. Да се укаже на М.Т.Х., че при непотърсване на вещите и парите в едногодишен срок същите ще бъдат отнети в полза на Държавата.
Определението подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас 
36 Гражданско дело No 520/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.С.К. Ц.В.В.,
И.В.И.,
И.П.И.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Определение от 06.08.2009г., в законна сила от 20.01.2011г.
Определение № 414/06.08.2009г. - Прекратява пхроизводството по делото на осн- чл.232 от ГПК.
 
37 Гражданско дело No 893/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К. ООД Ц. ЕООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 27.12.2010г., в законна сила от 20.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Ц.09” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, ......., представлявано от управителя Г.А.А., че съществува вземането на "К.К." ООД с ЕИК .................., със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.........5, представлявано от управителя К.Н.И.,*** /чрез адв.Х.Р./, по Заповед № 339 от 19.04.2010г., издадена по ч.гр.д. № 434/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, в размер на 7284,22 лева /седем хиляди двеста осемдесет и четири лева и двадесет и две стотинки/, представляваща неизплатено задължение, съгласно споразумение подписано от страните на 10.11.2009г. по договор за покупко-продажба от 25.06.2008г., лихва за закъсняло плащане в размер на 1456,84 лева /хиляда четиристотин петдесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки/ за периода от 25.06.2008г. до 22.02.2010г., неустойка в размер на 728,42 лева /седемстотин двадесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска – 08.07.2010г. до окончателното изплащане на задължението
ОСЪЖДА „Ц.09” ЕООД с ЕИК................., със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”Васил Левски” № 3, представлявано от управителя Г.А.А. да заплатят на "К.К." ООД с ЕИК 103905597, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, .............................. представлявано от управителя К.Н.И., сумата в размер на 209,53 лева /двеста и девет лева и петдесет и три стотинки/, представляващи заплатена държавна такса.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
38 Гражданско дело No 833/2009, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К. ЕООД А. ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 30.11.2010г., в законна сила от 21.01.2011г.
ОСЪЖДА А.” ЕООД, с ЕИК.2, представлявано от Управителя М.И.С., със седалище и адрес на управление – гр. Несебър, ..........да заплати на „К. т.” ЕООД, с ЕИК .................. представлявано от Управителя – Ж.И.К., със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „........ подадена чрез процесуалния представител адв. Е.Н. от САК, със съдебен адрес ***, сумата от 1 432 лева, представляващо неизплатената цена на доставени от ищеца на ответника стоки по два броя фактури от 25.03.2009 г. с №3000000026 и №3000000027, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 30.11.2009 г. до окончателното плащане на дължимото, като ОТХВЪРЛЯ иска за размера над уважената част.
ОСЪЖДА Ар.” ЕООД, с ЕИК. представлявано от Управителя М.И.С., със седалище и адрес на управление – гр. Несебър,....... представлявано от Управителя – Ж.И.К., със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, район „....., подадена чрез процесуалния представител адв. Е.Н. от САК, със съдебен адрес ***, сумата от 242.62 лева, представляваща разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от връчването му.


 
39 НОХД No 993/2010, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.П.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 993/2010 г. по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Н***, адв.П*** Ч***- защитник на подсъдимия Н. и подсъдимия П.П.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА П.П.Н., роден на ***Г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, пенсионер по болест, живущ ***, за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2010г., около 10.10 часа, в гр.Н***, на ул. „Н***”, в близост до хотел „***”, управлявал МПС- л.а. „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,80 промила, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 974/23.09.10г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Б***, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3/три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия П.П.Н. от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 23.09.2010 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Н. да заплати по сметка на РС-Н*** сумата общо в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно- деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 993/2010г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14- 2164/2010 г. по описа на РУП- Н*** спрямо П.П.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Б***.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


П.П.Н.
 
40 Гражданско дело No 1319/2010, II състав Други дела И.П.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА-НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 24.01.2011г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на И.П.М. с ЕГН – ********** ***, съотевтно от М. на Т***.
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние за отбелязване на промяната в регистрите на населението.
УКАЗВА на осн.чл.129 от ПАРОАВАС след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати служебно в ГРАО-Б*** и на бюро „Съдимост” при РС-***.
Указва да се върне приложеното гр.д. № 942/10г. по описа на НРС в Гражданско деловодство.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Б***.

 
41 НОХД No 81/2011, IV състав ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.П.С. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 24.01.2011г., в законна сила от 24.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 81/2011 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- Адм. ръководител- Районен прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, М.П.С. със снета по делото самоличност и адв. А.С. ***, защитник на последния, съгласно което ПРИЗНАВА М.П.С.- родена на ***г***, с постоянен адрес:*** , с настоящ адрес ***, българка, български гражданин, разведена, неосъждана, със средно образование, продавач в супермаркет „Перла”, с. Р., ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 26.12.2009 г., след 20.30 часа, в с. Р., общ. Несебър, у....9, чрез употреба на сила влязла в чуждо жилище, обитавано от С. П. М. от с. Р., общ. Несебър, поради което и на основание чл. 170, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, я ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 81/2011г. по описа на РС- гр.Несебър.
ОТМЕНЯ взетата спрямо М.П.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.

М.П.С.
 
42 НОХД No 82/2011, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.А.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 24.01.2011г., в законна сила от 24.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 82/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. ***, обвиняемия Г.А.С. и неговия защитник адв. А.Ж., съгласно което: Г.А.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** 21, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, общ работник в „...”, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2010 г., около 14.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, в бунгало, находящо се в близост до хотел „Здравец”, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, а именно: 1.494 грама коноп (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол 0.20% и 3,981 грама коноп (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол 0.07%, на обща стойност 32.85лева, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 наказанието „глоба”, предвидено наред с наказанието “лишаване от свобода” в разпоредбата на чл.354а, ал.3, т.1 от НК.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.А.С. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 67.00 (шестдесет и седем) лева, представляваща разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 82/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.А.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Г.А.С.
 
43 ЧГД No 531/2009, VI състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК Т. СОФИЯ С.П.С. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 06.08.2009г., в законна сила от 25.01.2011г.
 
44 Гражданско дело No 785/2009, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци . С.П.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 25.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.П.С. с ЕГН **********,*** дължи на „ТИ БИ АЙ К.” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.”Д.Х.” № ..-.., тел: **/*******, факс: **/*******, представлявано от В.А.Г. - Изпълнителен директор, с пълномощник - юк.Д.М.Г., сумата от 230,74 лева /двеста и тридесет лева и седемдесет и четири стотинки/, представляваща неизплатено задължение по договор за потребителски кредит № ********** от 28.12.2007г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението – 05.09.2009г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 531/2009г. по описа на РС-Несебър.
ОСЪЖДА С.П.С. с ЕГН **********,*** да заплати на „ТИ БИ АЙ К.” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.”Д.Х.” № ..-.., тел: **/*******, факс: **/*******, представлявано от В.А.Г. - Изпълнителен директор, с пълномощник - юк. Д.М.Г., сумата от 125 лева /сто двадесет и пет лева/, представляващи разноски по настоящото дело.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
45 Гражданско дело No 1356/2010, IV състав Облигационни искове М.Х.Т.,
И.С.Т.
И.В.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 10.01.2011г., в законна сила от 25.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.Х.Т. за продължаване на срока за отстраняване нередовностите по исковата молба.
ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищците.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1356/2010 г. по описа на РС- Несебър.

 
46 НАХД No 883/2009, VI състав По ЗД по пътищата С.К.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.Л.Д.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 02.08.2010г., в законна сила от 25.01.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6060/2009 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (КЗ) е наложено на С.К.Л. с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, за това, че на 25.10.2009 г. около 10.00 часа на път 1 клас № 9, кръстовище Равда, управлява МПС- мотоциклет с рег. № В 28 12 К, без да представя валидна застраховка „Гражданска отговорност”.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
47 НАХД No 758/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.А.А. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 25.01.2011г.
ПРИЗНАВА Х.А.А. с ЕГН **********,***, настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2010 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея в близост до хотел “Смолян” е управлявал лек автомобил “Алфа Ромео” с ДК № ........, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 1493/2009 г. на РУ на МВР- Търговище- престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000.00 (хиляда) лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.Х.А.А.
Мотиви от 28.12.2010г.
Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпило постановление от 28.09.2010 г. на прокурор при Районна прокуратура- Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Х.А.А. с ЕГН **********,***, настоящ адрес:***, за това, че на 06.07.2010 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея в близост до хотел “Смолян” е управлявал лек автомобил “Алфа Ромео” с ДК № ....., без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 1493/2009 г. на РУ на МВР- Търговище- престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.
В съдебно заседание обвиняемият Митев се явява лично. Заявява, че не оспорва фактите, описани в постановлението на прокурора. Не сочи доказателства. Изразява съжаление за извършеното деяние.
Защитникът на обвиняемия моли да бъдат отчетени като смекчаващи обстоятелства чистото съдебно минало на обвиняемия, дадените от същия подробни обяснения, с които е спомогнал за разкриване на обективната истина, както и изразеното съжаление за извършеното. Освен това, счита, че са налице предпоставките на чл. 9 от НК и моли за оправдателна присъда, алтернативно- за налагане на глоба в минималния, предвиден от закона размер.
За Районна прокуратура- Несебър, редовно уведомена, представител не се явява в съдебно заседание.
Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
На 06.07.2010 г. около 02.00 часа в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея в близост до хотел “Смолян” свидетелите Стоян Желев и Зафир Чернев- служители на РУП- Несебър спрели за проверка движещ се в посока към гр. Несебър л.а. “Алфа Ромео” с ДК № Т 01 29 КТ, управляван от обвиняемия Х.А.. При извършената проверка последният не представил свидетелство за управление на МПС. Била извършена справка, от която се установило, че не е правоспособен водач, поради което му бил съставен АУАН № 2712-831963/06.07.2010 г.
По делото е приложена справка от сектор „ПП” при ОД на МВР- Търговище, от която се установява, че обвиняемият А. не се води на отчет като водач на МПС.
Видно от приложеното по делото наказателно постановление № 1493/2009 г. на началника на РПУ- Несебър, влязло в сила на 27.07.2009 г., обвиняемият А. е бил санкциониран за нарушение по чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка се установява от приложените по ДП № 14-1111/2010 г. по описа на РУП- Несебър писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК.
При така установената фактическа обстановка съдът приема, че с деянието си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. От обективна страна, на 06.07.2010 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, на главната алея в близост до хотел “Смолян”, същият е управлявал лек автомобил “Алфа Ромео” с ДК № Т 01 29 КТ, без съответното свидетелство за управление на МПС, след като е бил наказан по административен ред за такова деяние с НП № 1493/2009 г. на РУ на МВР- Търговище, в едногодишен срок от налагане на наказанието. От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл от обв. А.. Същият е съзнавал, че не притежава свидетелство за управление на МПС, както и че вече е наказван за такова деяние, и въпреки това е управлявал автомобила. Съзнавал е общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване.
Съдът намира за неоснователни доводите на защитата за малозначителност на деянието. Обществената опасност на малозначителното деяние по правило е значително по-ниска в сравнение с тази при обикновените случаи и следва да се определи, с оглед всички обстоятелства, характеризиращи деянието и дееца, преценени в тяхната съвкупност и взаимна връзка. Според настоящия състав на съда, от данните по делото не може да се направи извод, че деянието разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други престъпления от този вид. Наред с това, обвиняемият вече е наказван по административен ред за такова деяние и това обстоятелство го очертава като системен нарушител. С оглед на това, съдът счита, че от данните по делото не може да се направи извод за липса или незначителност на обществената опасност, респ. че се касае за малозначително деяние. Що се отнася до изтъкнатите от защитата обстоятелства в тази връзка, съдът счита, че същите следва да се отчетат като смекчаващи обстоятелства при определяне размера на наказанието.
Съдът намира, че са налице условията за освобождаване на обвиняемия А. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание- същият е пълнолетен, от приложеното по досъдебното производство свидетелство за съдимост е видно, че към момента на извършване на престъплението не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК, за извършеното престъпление законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до две години, от престъплението не са настъпили имуществени вреди.
Индивидуализирайки наказанието на обвиняемия А., съдът взе предвид като смекчаващо отговорността обстоятелство направените от същия признания и изразеното съжаление за извършеното. Съдът отчете също факта, че обвиняемият е безработен и се грижи за многочленно семейство. По тези съображения и предвид относително ниската степен на обществена опасност на престъплението съдът счете, че наказанието следва да се определи при превес на смекчаващите обстоятелства и като му се наложи административно наказание “глоба” в минималния предвиден от закона размер, а именно: 1000 лева, което се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното престъпление, както и на степента на обществена опасност на обвиняемия и е достатъчно за постигане целите на наказанието, залегнали в чл.36 от НК.

 
48 НОХД No 59/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Д.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Разпореждане от 13.01.2011г., в законна сила от 26.01.2011г.
на основание чл.249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 59/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ВРЪЩАМ делото в Районна прокуратура – гр.Несебър за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
49 Гражданско дело No 1217/2010, IV състав Облигационни искове В.Н.С. С.С.С. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 07.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
Определение № 5/07.01.2011г. - Връща исковата молба, ведно с приложените към нея доказате4лства на ищцата В.Н.С.. Прикратява производството по гр.д. № 1217/2010г. по описа на НРС на осн. чл.129, ал.3 от ГПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищцата за изготвянето му.
 
50 НОХД No 907/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.М.В. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 27.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 907/2010 г. по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Н***, адв.П*** Ч*** от АК-гр.Б***, защитник на подсъдимия В. и подсъдимият С*** /С./ М.В. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият С*** /С./ М.В., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2010г. около 23.30 часа в КК”***”, общ. Н*** от магазин за дрехи в базар „***” отнел чужда движима вещ – тениска без ръкави на стойност 9.75 лева от владението на К.Д.С. с ЕГН**********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. чл.54, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.42а, ал.1 и ал.2, т.1, 2, 4 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3 от НК му ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ „Пробация”, при следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8/осем/ месеца при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца;
- „Включване в програма за обществено въздействие” за срок от 8/осем/ месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 /сто/ часа годишно, за 1 /една/ година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С*** /С./ М.В. да заплати направените по делото разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 907/2010г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С*** /С./ М.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


С.М.В.
 
51 НАХД No 933/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.Д.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 27.01.2011г.
ПРИЗНАВА В.Д.К. с ЕГН - ********** *** българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, общ работник за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 01.01.2007г. до 27.03.2007г. в с. Тънково, общ. Несебър в частен дом на у........ осъществил неправомерно въздействие – откачане на мостче между токовата и напреженовата бобина на електромер „Елия” с фабр. № ...., с което създал условия за непълното отчитане на потребената ел.енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд –Бургас.

В.Д.К.
Мотиви от 05.01.2011г.
Производството по делото е образувано по повод постъпило постановление на Районна прокуратура – гр.Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия В.Д.К. с ЕГН - ********** *** българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, общ работник за това, че на неустановена дата в периода 01.01.2007г. до 27.03.2007г. в с. Тънково, общ. Несебър в частен дом на ..... осъществил неправомерно въздействие – откачане на мостче между токовата и напреженовата бобина на електромер „Елия” с фабр. № ......, с което създал условия за непълното отчитане на потребената ел.енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.
Представител на Районна прокуратура – гр.Несебър, редовно уведомени не се явява.
Обвиняемия К., редовно уведомен не се явява.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВОКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
На 27.03.2007г. св. В. Д. – ел. монтьор в ЕВН-КЕЦ-Поморие с колегата си св. П.С. извършили проверка в с.Тънково, общ. Несебър, н.... на електромер с фабр. №...... собственост на абоната и титуляр на партидата – В.Д.К.. Електромерът се намирал в ел.табло, в къщата на посочения адрес. При проверката установили, че електромера е разпломбиран в областта на клемния блок, където се намира мостчето, което свързва токовата и напреженовата намодка на електромера. Когато нямало видима връзка между токовата и напреженовата намодка посредством моста, електромерът не се върти, тъй като се върти под въздействието на магнитно поле, а напреженовата намодка няма захранване и през нея не протича ток и не може да бъде създадено магнитно поле. Тоест — електромерът не отчитал нито потребената дневна, нито нощна енергия. Такава интервенция не можело да се случи от повреда, без абоната да разбере, че има такава. Електромерът не бил свален за експертиза, тъй като не били нарушени държавните метрологични пломби - осъществената интервенция била извън електромера, а не в него. Електромерът бил подменен с друг, собственост на ЕВН на 07.04.2008г., като стария бил върнат на абоната. Старият електромер продължил да работи до момента на смяната му, тъй като пред представителите на абоната св. Д..... и С....възстановили нормалната схема на свързване, т.е. поставили мостчето между напреженовата и токовата намодка, при което електромерът започнал да работи и отчита нормално. Съставили Констативен протокол № 49 от 27.03.2007 г. срещу титуляра на партидата - В.Д.К.. За нарушението потребената енергия била изчислена за шест месеца назад в размер на 12 277 киловат часа, на стойност 1792,50 лева. Сумата била изплатена наведнъж от абоната.
По делото е разпитана св. Стоянова – отчетник към КЕЦ-Поморие за района. Сочи, че от 04.09.2006г. до месец април 2007г. била в отпуск по болест и поради това не присъствала на проверката на 27.03.2007г. Замествали я нейни колеги – Р.о., В. Г. и Г. К.. От показанията на св. Комитов е видно, че месец февруари 2007г. замествал св. С.Той отчитал данните на електромера, без да отваря таблото.
Назначена е по досъдебното производство техническа експертиза, която да даде заключение: има ли въздействие от човешки фактор върху електромера и в какво се състои то, какви конкретно интервенции са осъществени по електромера и по какъв начин, могат ли да бъдат същите вследствие на конкретни действия от лице, по какъв начин интервенциите влияят върху отчитането на потреблението и в каква насока е същото. Видно от заключението на вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза, електромерът е манипулиран от човешки фактор, като му е оказано въздействие – откачено е мостче между токовата бобина и напреженовата такава, при което същият е престанал да измерва и отчита потребяваната ел.енергия. Конкретните действия върху електромера се изразявали в сваляне на пломбата на капака над клеймното табло, откачане на мостчето, поставящо под напрежение напреженовата бобина на напреженовия електромагнит. В следствие на тези действия електромерът спирал да измерва и отчита ел.енергията и същата продължавала да се ползва директно от разпределителната мрежа.
При така установената фактическа обстановка деянието, извършено от В.К. е съставомерно по чл.234в, ал.1 от НК. Изпълнителното деяние е осъществено като на неустановена дата в периода 01.01.2007г. до 27.03.2007г. в с. Тънково, общ. Несебър в частен дом на ул.......6 осъществил неправомерно въздействие – откачане на мостче между токовата и напреженовата бобина на електромер „Елия” с фабр. № 5568937. От субективна страна деянието е извършено умишлено, тъй като обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е целял именно тяхното настъпване.
От събраните по делото доказателства се установява, че обвиняемия не е осъждан към датата на деянието, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК, от деянието не са настъпили имуществени вреди. Обвиняемият прави пълни самопризнания на досъдебното производство, с което спомага за изясняване на фактическата обстановка по делото. За престъплението се предвиждат до три години лишаване от свобода и глоба до десет хиляди лева. С оглед изложеното и като взе предвид сравнително ниската обществена опасност на деянието и с оглед индивидуализацията на наказанието, по мнение на съда административно наказание глоба определена при баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства биха постигнали възпитателен и предупредителен ефект върху обвиняемия и същият ще бъде принудително мотивиран да спазва законите в страната под страх, че при следващо нарушение ще последва реализиране на наказателна отговорност. Отчитайки гореизложеното, съдът намира подходящо в конкретния случай санкция “Глоба” в размер на 1000лева в полза на държавата.

 
52 НОХД No 958/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Т.Л. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 27.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 958/2010 г. по описа на РС-гр.Н*** споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Н***, адв.Д*** В*** от АК-гр.П***, защитник на подсъдимия Л. и подсъдимият И.Т.Л. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият И. Т*** Л. – роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, в момента живее в гр.*** ул.”***” № 12 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2010 год. за времето от 04.00 часа – 05.00 часа в к.к. „***”, общ.Н***, от летен бар на ресторант „***” на хотел „***” е отнел чужда движима вещ: плазмен телевизор „Филипс% 42 инча със сериен номер ***, модел №***на стойност 840лв. /осемстотин и четиридесет лв./. от владението и без съгласието на Р.И.В. – МОЛ и управител на ресторанта с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2 б.”Б” от НК се ОПРЕДЕЛЯ наказание, “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Т.Л. да заплати направените по делото разноски в размер на 32.80 лева /тридесет и два лева и осемдесет стотинки/ по сметка на Държавата.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 958/2010г. по описа на РС-гр.Н***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Л. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Т.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

И.Т.Л.
 
53 НОХД No 98/2011, II състав Гл.II. Трафик на хора - чл.159а-159в НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.К.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 27.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 98/2011 г. по описа на РС–Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.К.К. със защитник адв. П.Х. *** споразумение, съгласно което А.К.К. с ЕГН **********,*** Загора, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с постоянен адрес:***, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:
- на неустановена дата през м.юни 2009г., от гр.Стара Загора до к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, транспортирал с лек автомобил с неустановени марка, модел и регистрационен номер, отделно лице - А.Я.С.с ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия - проституция, на територията на к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159а, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 12/дванадесет/ месеца.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А.К.К. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” от три хиляди до дванадесет хиляди лева.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ години.
- и в това, че за периода от средата на м.юни 2009г. до края на м.август 2009г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, използвал лице пострадало от трафик на хора по чл.159а, ал.1 от НК - А.Я.С.с ЕГН **********, за развратни действия - проституция, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159в, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 18/осемнадесет/ месеца.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия А.К.К. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” от три хиляди до дванадесет хиляди лева.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” срок от 3 /три/ години.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимия А.К.К., общо наказание в размер на най – тежкото от така наложените му наказания, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 18/осемнадесет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание от 18 /осемнадесет/ месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК А.К.К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 140 (сто и четиридесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.

А.К.К.
 
54 НОХД No 992/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.С.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 28.01.2011г., в законна сила от 28.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 992/2010 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: РП- Несебър, подсъдимия В.С.К. и неговия защитник адв. П.Ч., което е в следния смисъл:
Подсъдимият В.С.К., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, охранител, живущ ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2010 г., около 03.45 часа, в гр.Несебър, в близост до „Морска гара”, е управлявал моторно превозно средство- л.а. „Ауди” с рег. № . .... .., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.48 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3/три/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия В.С.К. от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 25.09.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.С.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 35.00 (тридесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 992/209г. по описа на РС- Несебър. Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия В.С.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.


В.С.К.
 
55 НОХД No 107/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Х.Х. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 31.01.2011г., в законна сила от 31.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 107/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.Х. със сл.защитник адв.Д.П. *** споразумение, съгласно което А.Х.Х., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на
23.06.2010г., около 21.50 часа в гр.Несебър - стара част, общ.Несебър, управлявал МПС – лек автомобил „марка „Ауди”, модел „80” с ДК№ А 70 40 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.87 промила на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила на 30.04.2009 г. присъда по НОХД №180/2009г. на РС-гр. Асеновград, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ и ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, във вр. с ал.2, т.1, 2, 4 и 6, във вр. с ал.3, т.1 и 3, във вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 3 (три) години, с периодичност на явяването ТРИ ПЪТИ седмично.
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (три) години.
-Включване в програми за обществено въздействие за срок от 2 (две) години.
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 (триста и двадесет) часа за срок от 3 (три) години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият А.Х.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Х. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 30лв. (тридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №107/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


А.Х.Х.
 
56 НОХД No 108/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ф.С.М. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 31.01.2011г., в законна сила от 31.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД №108/2011г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно РП-гр.Несебър, обвиняемата Ф.М.С. и нейния защитник адв.П.А., съгласно което:
Обвиняемата Ф.М.С. се признава за виновна в това, че на 07.06.2010г., около 04.10 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, на централната алея пред хотел „Калофер”, е управлявала МПС - л.а. „Фиат Мареа” с рег.№*******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.85 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т.1, 2, вр. ал. 3, т. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца при периодичност ДВА ПЪТИ седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца;
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемата Ф.М.С. от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемата Ф.М.С. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД №108/2011г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.

Ф.С.М.