РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2013г. до 31.5.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 745/2012, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци З.Б.В.И.Г ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.1.2013г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”***” № 10 да заплати на З.Б.В.И.Г ” с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр.София, пл.”***” № 5, представлявано от Изпълнителните директори Р.Я. и К.Р., със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”***” № 8, ет.1 – чрез адв.И.Л., сумата в размер на 494,51 лева /четиристотин деветдесет и четири лева и петдесет и една стотинки/, представляваща изплатено обезщетение за ремонтни работи, вследствие нанесени от претърпяно на 29.06.2011г. ПТП материални щети по лек автомобил „БМВ 730” с рег.№ ***, собственост на „С.” ООД, сумата в размер на 40,44 лева /четиридесет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от 18.07.2011г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска – 22.06.2012г. до окончателното изплащане на вземането  ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”***” № 10 да заплати на З.Б.В.И.Г ” с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр.София, пл.”***” № 5, представлявано от Изпълнителните директори Р.Я. и К.Р., със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”***” № 8, ет.1 – чрез адв.И.Л., сумата общо в размер на 420 лева /четиристотин и двадесет лева/, представляващи заплатени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 7.5.2013г.
2 Гражданско дело No 1177/2012, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Г.Г.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.3.2013г.
Р Е Ш И:    ОТХВЪРЛЯ иска на “в.к.” ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление гр. Б., ж.к. “П.”, ул. “Г. В. В.”, № 3, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., за приемане за установено по отношение на Г.Г.К. с ЕГН – ********** ***, съществуването на вземането по Заповед за изпълнение на парично задължение № 819/23.10.2012г., по ч.гр.д. № 964/12г. по описа на НРС за сумата от 71,03лв., представляващи стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 19.01.2010г. до 27.06.2011г., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 19.06.2011г. до окончателното изплащане на вземането, поради извършено плащане от страна на длъжника в хода на гражданското производство.  ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 964/12г. по описа на РС-Несебър, като УКАЗВА същото да бъде върнато в гражданско деловодство, след приключване на производството с влязло в законна сила решение.  РЕШЕНИЕТО, подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Б. в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.5.2013г.
3 НАХД No 1113/2012, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.А.К. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.4.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 862/13.11.2012 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.148, ал.2, т.1 от Закона за горите, на осн.чл.275, ал.1, т.2, вр.чл.272, вр.чл.270 от ЗГ, на, В.А.К. с ЕГН- **********,*** е наложено административно наказание Глоба в размер на 300лв. /триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 7.5.2013г.
4 НАХД No 17/2013, V състав По Закона за митниците Ф.Х.АД МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.3.2013г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 535 от 17.12.2012г. на Началника на Митница - гр.Бургас, с което на основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на „Ф.Х.” АД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.С., бул.”Б.” № ..А, представлявно от изпълнителния директор Н.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките-предмет на нарушението – общо 112 броя бутилки алкохолни напитки, с размер на дължимия акциз 317,23 лева /триста и седемнадесет лева и двадесет и три стотинки/ и на основание чл.124а, ал.1 вр. чл.123, ал.2 от ЗАДС жалбоподателят е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в нощен бар – хотел „Ф.П.Н.”, находящ се в гр.Н., ул.”Х.К.” № .. за срок от 1 /един/ месец, за извршено нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 7.5.2013г.
5 НАХД No 135/2013, VI състав По ЗД по пътищата Р.Л.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.4.2013г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 4426/27.12.2012 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Р.Л.Г. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, за това, че на 16.12.2012 г. около 20.55 часа в с. Гюльовца, общ. Несебър, по ул. “Янко Андонов” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил с рег. № ........, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.07 на хиляда, установено с Дрегер 7410 с № 0325, като НАМАЛЯВА размера на наложените наказания, както следва: на наказанието “глоба”- от 1000 лева на 600 (шестстотин) лева, на наказанието “лишаване от право да управлява МПС”- от 10 месеца на 8 (осем) месеца.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 7.5.2013г.
6 ЧНД No 229/2013, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.Х. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 15.4.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:     НАЛАГА на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК общо наказание на осъденото лице Д.К.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, строител, общо наказание измежду наказанията, определени по НОХД № 230/2011 г. по описа на РС- Несебър, НОХД № 2367/2011 г. на РС- Бургас и НОХД № 139/2013 г. на РС- Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: лишаване от свобода за срок от една година.  ОТЛАГА на основание чл. 25, ал.4, вр. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното общо наказание лишаване от свобода, за срок от три години.  Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.       ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.     2.      Определението бе обявено в 14.25 часа в присъствието на прокурора, осъденото лице и защитника.  След като обяви определението, председателят на съдебния състав разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.  
Д.К.Х.
В законна сила от 7.5.2013г.
7 ЧНД No 334/2013, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
В.А.А.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.4.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и обосновано Постановление за прекратяване на наказателното производство от 25.03.2013 г. по ДП №14-1641/2012 г. по описа на РУП – Несебър, пр. пр. №2101/2013 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър,водено срещу "НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ" за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК във връзка с чл. 130 ал.1 от НК  Определението може да се обжалва и/или протестира пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.  Препис от определението да се изпрати на В.А.А. ***4,на повереника му адв.Бл.П. и на РП-гр.Несебър .    
В законна сила от 7.5.2013г.
8 НОХД No 371/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.А.Ф. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 7.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между М. Ч. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия С.А.Ф. и неговият защитник адвокат С.М. споразумение по НОХД № 371/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА С.А.Ф.- роден на *** г. в гр.М., с постоянен и настоящ адрес: Р.Ф., гр. М., ул. „Т.” № ***, дом **, с адрес ***, комплекс „а-*”, ап. 14, руснак, руски гражданин, с висше техническо образование, женен, неосъждан, инженер в авиационна фирма ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2013год. около 21.10 часа в гр.Несебър, до хотел „Сол Несебър Бей” управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Рено Логан” с рег. № *****, собственост на Л.Н.С., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,71 (едно цяло и седемдесет и един промила) на хиляда, установено по надлежният ред с изготвена химическа експертиза- протокол № 271/29.04.2013 г. на БНТЛ ОД МВР- Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК .  НАЛАГА на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.54 ал.1 от НК на обвиняемия С.А.Ф. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.А.Ф. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият С.А.Ф. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 27.04.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С.А.Ф. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 39.08 (тридесет и девет лева и осем стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 371/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
С.А.Ф.
В законна сила от 7.5.2013г.
9 Гражданско дело No 1340/2010, V състав Искове по КТ А.Р.Д. П.ЕООД Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.8.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Р.Д. с ЕГН **********, със съдебен адрес гр.Б***, пл."***" № 4, ет.6 - чрез адв.Д.Д., против „П." ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, представляван от Т. В*** П., иск с правно основание чл.128 от КТ, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 1400 лева /хиляда и четиристотин лева/, представляваща дължимо неизплатено трудово възнаграждение за периода от 28.05.2009г. до 28.09.2009г. (т.е. за месец юни, юли, август и септември 2009 г., по 350 лв. на месец), ведно с лихва за забава върху сумата от подаване на исковата молба.  ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Р.Д. с ЕГН **********, със съдебен адрес гр.Б***, пл."***" № 4, ет.6 - чрез адв.Д.Д., против „П." ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, представляван от Т. В*** П., иск с правно основание чл.215 от КТ, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата общо в размер на 2700 евро /две хиляди и седемстотин евро/, представляваща сбор от неизплатени командировъчни пари, по 27 евро на ден, както следва: за периода от 28.05.2009 г. до 12.06.2009 г. (16 дни) общо 432 евро, за периода от 16.06.2009 до 12.07.2009 г. (23 дни) общо 621 евро, за периода от 16.07.2009 г. до 05.08.2009 г. (21 дни) общо 567 евро и за периода от 10.08.2009 г. до 20.09.2009 г. (40 дни) общо 1080 евро, ведно с лихва за забава върху дължимата сума от подаване на исковата молба.  ОСЪЖДА А.Р.Д. с ЕГН **********, със съдебен адрес гр.Б***, пл."***" № 4, ет.6 - чрез адв.Д.Д. да заплати на „П." ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, представляван от Т. В*** П., сумата в размер на 250 лева /двеста и петдесет лева/, представляващи заплатено възнаграждение за адвокат.  Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд.гр.Б***.    
В законна сила от 8.5.2013г.
10 Гражданско дело No 1410/2011, II състав Вещни искове К.П.Т. Н.И.Я. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.П.Т. с ЕГН – ********** ***, подадена чрез адв.Н.Т. против Н.И.Я. с ЕГН – ********** *** за осъждане на ответницата да заплати на ищеца сумата от 4040лв., представляващи стойността на направените подобрения от ищеца в процесния имот с идентификатор 11538.504.427 – незастроен имот за курортно-реакционен обект на площ от 566кв.м. находящо се в местността „Инцараки”, гр.Св.Влас, общ.Несебър, като неоснователен.  Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.  
В законна сила от 8.5.2013г.
11 Гражданско дело No 895/2012, V състав Облигационни искове Б.Л.Р. С.Г.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 895/2012г. по описа на РС-Несебър.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.    
В законна сила от 8.5.2013г.
12 Гражданско дело No 157/2013, V състав Изменение на издръжка Ж.Д.У. Д.Щ.У.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.4.2013г.
Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ размера на присъдената с влязло в сила решение № 293 от 10.01.2003г., постановено по гр.д. № 215/2002г. по описа на РС-Несебър месечна издръжка, дължима от Д.Щ.У. с ЕГН **********,***, на непълнолетната му дъщеря Ж.Д.У. с ЕГН **********,***, действаща със съгласието на своята майка и законен представител Й.Ж.П. с ЕГН **********, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Р.С. ***/, като УВЕЛИЧАВА същата от 50 /петдесет/ лева на 200 /двеста/ лева.  ОСЪЖДА Д.Щ.У. с ЕГН **********,*** да заплаща на непълнолетната си дъщеря Ж.Д.У. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.”х.к.” № **, ет.* /чрез адв.Р.С. ***/, действаща със съгласието на своята майка и законен представител Й.Ж.П. с ЕГН **********, в качеството й на майка и нейн законен представител, месечна издръжка в размер на 200 /двеста/ лева, ведно със законната лихва върху сумата за всяка просрочена вноска, считано от датата на подаване на исковата молба – 17.01.2013г., до настъпването на законни основания за нейното изменение или прекратяване.  ОСЪЖДА Д.Щ.У. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса върху увеличения размер на издръжката в размер на 216 /двеста и шестнадесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 8.5.2013г.
13 ЧГД No 276/2013, V състав Други ЧГД Е.И.Н. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.5.2013г.
РАЗРЕШАВА на И.Х.Н. с ЕГН с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, ж.к.”Старият възел”, бл.1, ап.4, в качеството му на баща и законен представител на малолетната си дъщеря Е.И.Н. с ЕГН **********,*** да продаде наследените от дъщеря му Е.И.Н. идеални части от дружествени дялове, както следва:  - 1/6 /една шеста/ ид.ч. от дружествените дялове от капитала на „Б.......0” ООД с ЕИК ...... със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургадс, ул.”Г.С.Р......0, с капитал от общо 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла, всеки на стойност от по 100 /сто/ лева;  - 1/6 /една шеста/ ид.ч. от дружествените дялове от капитала на „ЛЕНИ КЕТ” ООД с ЕИК................... със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, ж.к.”...............гр.Несебър, обл.Бургадс, ул.”Г.С.Ракивски” № 29, с капитал от общо 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла, всеки на стойност от по 100 /сто/ лева;  - 1/3 /една трета/ ид.ч. от дружествените дялове от капитала на „Д....” ЕООД с ЕИК.....със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургадс, ул.”Г.С.Р........, с капитал от общо 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла, всеки на стойност от по 100 /сто/ лева, на нейния баща И.Х.Н. с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, ж.к.”С...........  НАЗНАЧАВА за особен представител на малолетната Е.И.Н. с ЕГН **********,*** – Христо Иванов Н. с ЕГН **********,***, който да представлява интересите й при изповядване на сделка, при която същата ще продаде на баща си – И.Х.Н. с ЕГН **********, наследените от нейната майка Дафина Ламбова Н. идеални части от дружествени дялове, подробно описани по-горе.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.5.2013г.
14 ЧГД No 277/2013, V състав Други ЧГД Т.И.Н. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.5.2013г.
РАЗРЕШАВА на Т.И.Н. с ЕГН **********,***, като непълнолетна, действаща със съгласието на своя баща И.Х.Н. с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, ж.к.”Старият възел”, бл.1, ап.4 да продаде наследените от нейната майка Д.....Л....Н. идеални части от дружествени дялове, както следва:  - 1/6 /една шеста/ ид.ч. от дружествените дялове от капитала на „Б.... Е.....” ООД с ЕИК ..... със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургадс, ул.”Г.С.Р......, с капитал от общо 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла, всеки на стойност от по 100 /сто/ лева;  - 1/6 /една шеста/ ид.ч. от дружествените дялове от капитала на „Л.... К..” ООД с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: КК Слънчев бряг, ж.к.”С..... гр.Несебър, обл.Бургадс, ул.”Г.С.Р..   с капитал от общо 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла, всеки на стойност от по 100 /сто/ лева;  - 1/3 /една трета/ ид.ч. от дружествените дялове от капитала на „Д.” ЕООД с ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургадс, ул.”Г.С.Р.... с капитал от общо 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла, всеки на стойност от по 100 /сто/ лева, на нейния баща И.Х.Н. с ЕГН **********, с адрес: КК Слънчев бряг, ж.к.”С.....  НАЗНАЧАВА за особен представител на непълнолетната Т.И.Н. с ЕГН **********,*** – . Ив. Н. с ЕГН **********,***, който да представлява интересите й при изповядване на сделка, при която същата ще продаде на баща си – И.Х.Н. с ЕГН **********, наследените от нейната майка Д. Л.Н. идеални части от дружествени дялове, подробно описани по-горе.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.5.2013г.
15 НАХД No 328/2012, IV състав Административни дела М.Г.В. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010050 от 06.03.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, с което на основание чл. 21, ал.1, т.3 вр. чл. 20, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на М.Г.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 8.5.2013г.
16 НАХД No 10/2013, VI състав Административни дела СТОП-ДОНКА ПЕТКОВА ЕТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1584/11.11.2011 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на ЕТ “с.- Д.П.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. а., ул. “С.п.” № .., представлявано от управителя Д.Р.П., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че на 01.06.2011 г. в гр. С.В., в магазин за хранителни стоки, находящ се в сграда “С.Р.”, експлоатиран от ЕТ “с.- Д.П.”, касовата книга не се води съгласно изискванията- не се отразява промяната на касовата наличност на паричните средства.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 8.5.2013г.
17 НЧХД No 134/2013, I състав НЧХД М.И.Д. Р.В.А. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.4.2013г.
на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 134/2013 г. по описа на РС Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ОС Бургас.  
В законна сила от 8.5.2013г.
18 НАХД No 142/2013, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ДЖИ ЕС КЛИМА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.4.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 27201 от 04.09.2012 г. на директора на КЗП- РД- Бургас, в частта, с която на основание чл. 78 от Закона за туризма е наложено на “Д.Ж.К.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Р., общ. Н., ул. “М.” № .., ЕИК ........., представлявано от управителя Г.С.Т., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за това, че на 12.07.2012 г. на входа на ресторант “П.”, находящ се в с. Р., общ. Н., ул. “И.К.” № 2, категоризиран с удостоверение № 1107/14.03.2005 г. за категория 2 звезди за “ресторант П.”, е поставена дървена табела с надпис “Механа П.”, в нарушение на чл. 55, ал.2 от ЗТ, като същият надпис е изписан и върху менютата и фискалния бон от касовия апарат.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 27201 от 04.09.2012 г. на директора на КЗП- РД- Бургас в останалата му част, с която на основание чл. 85 от ЗТ е наложено на “Д.Ж.К.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Р., общ. Н., ул. “М.” № .., ЕИК ........., представлявано от управителя Г.С.Т., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 56, ал.2 от ЗТ, за това, че на 12.07.2012 г. е извършвал туристическа дейност- ресторантьорство в обект- ресторант “П.”, находящ се в с. Р., общ. Н., категоризиран с удостоверение № 1107/14.03.2005 г., издадено за друго лице- “Л.А.” ЕООД, без да е заявил пред категоризиращия орган промяната в обстоятелствата.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 8.5.2013г.
19 НАХД No 160/2013, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Б. И. ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1938/27.12.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.4, т.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „Б.И.” ООД, ЕИК ........, със седалище в гр. Бургас, представлявано от А.Л.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.    
В законна сила от 8.5.2013г.
20 НЧХД No 202/2013, I състав НЧХД З.Л.Д. С.Д.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 16.4.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 4, т. 5 от НПК наказателното производство НЧХД № 202/2013 г. по описа на РС Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред ОС Бургас, считано от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.5.2013г.
21 НАХД No 207/2013, IV състав По ЗД по пътищата Х.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 173/01.02.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.20, ал.2, предложение първо, от ЗДвП, на Х.П.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.5.2013г.
22 ЧНД No 254/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.Ш. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 18.4.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на М.К.Ш., ЕГН **********, по НОХД № 3682/2010 г. и НОХД № 112/2011 г., двете по описа на БРС, а именно ПЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, като ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното общо наказание, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на М.К.Ш., ЕГН **********, наказания по НОХД № 1080/2012 г. и НОХД № 846/2012 г., двете по описа на НРС, а именно „Пробация” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 месеца с периодичност на явяването три пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 месеца; ограничаване на свободното придвижванията като не посещава с. Кошарица и КК „Слънчев бряг” за срок от дванадесет месеца.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
М.К.Ш.
В законна сила от 8.5.2013г.
23 НОХД No 375/2013, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Г.Г. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.5.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 375/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мариян Чернаев- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия Ж.Г.Г. със снето по делото самоличност, и неговия защитник адв. Стоян Стойчев споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ж.Г.Г.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, дограмаджия, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2013год. около 20.30часа в с.Кошарица, общ.Несебър в близост до Кметството управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено Лагуна”, с ДК № А 10 55 КС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.63 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Ж.Г.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Ж.Г.Г. е бил лишен от право да управлява моторно превозно срдство по административен ред, считано от 28.04.2013 год.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, Ж.Г.Г. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направени разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 375/2013 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо Ж.Г.Г. мярка за неотклонение “Подписка”.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Ж.Г.Г.
В законна сила от 8.5.2013г.
24 НОХД No 638/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.С.,
Х.К.П.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 9.5.2013г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 638/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия А.С. и неговия защитник адв. С.К., с което:  Подсъдимият А.А.С., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 27.03.2012 година около 12:00 часа от строителен обект на „Б.” ЕООД находящ се в местността „Кокалу”, в землището наело Равда, община Несебър, чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Астра” с регистрационен № РК 5416 АК, собственост на А. Г. С., в съучастие с Х.К.П., като съизвършител, е отнел чужди движими вещи- 10 броя телескопични подпори на обща стойност 90.00 лева от владението на „Булстрой” ЕООД, представлявано от Д.К.К. с ЕГН **********, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, във р. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1, вр. с ал. 4 от НК, със следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година, при периодичност 2 (два) пъти седмично,   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година,   - включване в програма за обществено въздействие за срок от една година.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 638/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.А.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.  
А.А.С.
Х.К.П.
В законна сила от 9.5.2013г.
25 НЧХД No 49/2013, IV състав НЧХД Р.Д.Р.,
Р.Д.Р.
Г.А.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 17.4.2013г.
на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК, Несебърският районен съд  РАЗПОРЕДИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 49/2013 г. по описа на РС- Несебър.   УКАЗВА на Р.Д.Р., ЕГН **********, и Р.Д.Р., ЕГН **********, двамата живущи в гр. Несебър, ул. „Емона”, № 13, в 3- дневен срок от уведомяването да представят доказателства за внесена по сметка на РС- Несебър сумата от 50 лв. /петдесет лева/, представляваща доплащане за експертизата. При неизпълнение ще бъде издаден изпълнителен лист в полза на вещото лице като тъжителите ще бъдат обременени и с разноските по изпълнението.   ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.03.2013 г., с което е постановено подсъдимия да бъде обявен за общодържавно издирване, за което да се уведоми ОДМВР- Бургас.   Да се уведоми АК- Бургас, че отпада основанието за предоставяне на правна помощ, поради което не следва да бъде определян служебен защитник на подсъдимия.   Разпореждането подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на тъжителите.    
В законна сила от 9.5.2013г.
26 ЧНД No 379/2013, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.5.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1 от НПК и чл.25, ал.1 вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ, Несебърският районен съд    ОПРЕДЕЛИ:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Д.П.М. в качеството му на обвиняем по БП № 14-237/2013 г. по описа на РУП- Несебър, адвокат С.М. ***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.5.2013г.
27 НОХД No 380/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 380/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв. С.М., назначена за защитник на подсъдимия Д.П.М., съгласно което:   ПРИЗНАВА Д.П.М., роден на ***г. в Русия, с постоянен и настоящ адрес ***0 българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, с ЕГН **********, оператор на машина в цех за найлони за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2013г. около 01.55 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, в близост до бензиностанция „Петрол”, управлявал МПС – л.а. Ауди 80” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,40 на хиляда, установено по надлежния ред - чрез химическа експертиза, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, във вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК със следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***0 за срок от една година, с периодичност два пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година;   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200/ двеста/ часа за една година.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Д.П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Д.П.М. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 24.04.2013г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.П.М. с посочена по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 35.89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 380/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Д.П.М.
В законна сила от 9.5.2013г.
28 НЧХД No 133/2013, V състав НЧХД М.И.Д. И.Р.Р. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.4.2013г.
на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК, поради това, че частният тъжител е ттеглил тъжбата си и предявения с нея граждански иск.   Мотивиран от горното, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 133/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 10.5.2013г.
29 НАХД No 541/2012, I състав По ЗД по пътищата И.П.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 26.11.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 550/15.03.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, в частта, с който на И.П.Б. , ЕГН **********,*** е наложено наказание „Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение по чл.20 ал.2 предл.1 от ЗДвП и с който за нарушение по чл.123 ал.1 т.3 б.”в” предл.първо от ЗДвП му е наложено наказание „Глоба” в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 550/15.03.2012 г. на Началника на РУП- Несебър в останалата част, с която на основание чл.181 т.3 от ЗДвП за нарушение по чл.157 ал.6 от ЗДвП е наложено на И.П.Б. , ЕГН **********,*** е наложено наказание „Глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева.     Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 13.5.2013г.
30 НАХД No 736/2012, I състав Административни дела Ч... ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 16-1602503/08.08.2012г. на изп. директор на ИА „Главна инспекция по труда”, с което на „Ч.” ЕООД, ЕИК-........., седалище и адрес на управление гр.Я. ул.”С.” № .., представлявано от управителя С.С.Ч. за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв.. , като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2500лв. на 2000лв./две хиляди/лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-1602503/08.08.2012г. на изп. директор на ИА „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 13.5.2013г.
31 НАХД No 852/2012, IV състав Административни дела СТРОНИК ЕООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.11.2012г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202966 от 21.08.2012 г. на Директор дирекция ”Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кадекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, на „С.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр. С.З., представлявано от Н.К.Н., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера й от 4000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 13.5.2013г.
32 НАХД No 950/2012, V състав По ЗГ и ЗЛОД Н.С.М. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 833 от 09.10.2012г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр.Бургас, с което на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, на Н.С.М. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 600 /шестстотин/ лева за административно нарушение по чл.213, т.2 от ЗГ и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на Държавата на вещите, предмет на нарушението, а именно: шест пространствени кубични метра дърва за огрев от дъб и цер.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.  
В законна сила от 13.5.2013г.
33 НАХД No 967/2012, II състав По ЗД по пътищата К.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 4189/17.10.2012г. на Началника на РУП-Несебър, с което на К.П.В. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.315, ал.1,т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв./четиристотин/лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.5.2013г.
34 ЧНД No 296/2013, V състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Й.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 26.4.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Л.Й.С. с ЕГН ********** по НОХД № 128/2010г. и НОХД № 990/2012г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от ОТКРИТ тип.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК изпълнението на така определеното общо наказание – три месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Л.Й.С. по НОХД № 939/2012г. и НОХД № 1078/2012г., двете по описа на РС-Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от изпълнението на така определеното общо наказание – една година и шест месеца лишаване от свобода, времето, през което осъденият С. е търпял наказание лишаване от свобода по НОХД № 1078/2012г. на РС-Несебър, считано от 27.12.2012г. до влизане в сила на настоящото определение, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.    Определението бе обявено на страните в 15.25 часа в присъствието на представителя на РП-гр.Несебър, осъденото лице и неговия защитник.  След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото.  
Л.Й.С.
В законна сила от 13.5.2013г.
35 НОХД No 313/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.В.Л. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 313/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.А.Ж. ***- упълномощен защитник на подсъдимия И.В.Л., съгласно което:   ПРИЗНАВА И.В.Л. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2012 година, около 16.00 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на кръстовище „Емона” до хотел „Северина”, в посока главен път І-9, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд Маверик” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,97 /едно цяло и деветдесет и седем / на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2 вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК И.В.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л. да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 35,89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 313/2013г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Л. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.В.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът като намери, че са налице основанията на чл. 68, ал.1 от НК    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕВЕЖДА в изпълнение наложеното на И.В.Л. с посочена по- горе самоличност наказание по НОХД № 394/10г. по описа на РС Несебър – три месеца „Лишаване от свобода” при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
И.В.Л.
В законна сила от 13.5.2013г.
36 НОХД No 388/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 13.5.2013г.
на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между м.ч. - прокурор в РП- Н., обвиняемия Н.Г.Д. и неговият защитник адвокат С.М. споразумение по НОХД № 388/2013г. по описа на РС- гр.Н., съгласно което:  ПРИЗНАВА Н.Г.Д.- роден на *** г. в гр. С., В. област, Р., с постоянен адрес:***, проспект „Б.”, дом **, корпус *, квартира **, с паспорт № ** *****, издаден на 25.09.2012г., валиден до 25.09.2022 г., женен, неосъждан, със средно образование, военен пенсионер, руснак, руски гражданин, с адрес в Република България: гр. Н., КК „с.б.з.”, комплекс „т.х.”, ет. *, ап. * ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2013 г., около 22.15 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Н., на Главната алея до бензиностанция „Петрол” в посока гр. Н., управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ****, собственост на „Съни кар” ООД, гр. Бургас с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно – 1.64 на хиляда, установено по надлежния ред - протокол за химическа експертиза №304/08.05.2013год. на БНТЛ - ОД МВР - Бургас – престъпление по чл.343б, ал.І от НК.  НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК на обвиняемия Н.Г.Д. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Н.Г.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Н.Г.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 05.05.2013 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Г.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 35.89 (тридесет и пет лева и осем и девет стотинки) лева, както и сумата от 30.00 (тридесет) лева по сметка на РС Н., представляващи разноски по делото .  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 388/2013 г. по описа на РС- Н..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.Г.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Н.Г.Д.
В законна сила от 13.5.2013г.
37 НОХД No 389/2013, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.К. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 13.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 389/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Г.Д.К., съгласно което:   ПРИЗНАВА Г.Д.К. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, барман в кафе – бар „***” - гр.Свети Влас, ЕГН **********, тел., за ВИНОВЕН в това, че на 07.05.2013 година, около 02.05часа в к.к.”Слънчев бряг”, на кръстовището за гр.Свети Влас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено Меган” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.70 / едно цяло и седемдесет на хиляда/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г.Д.К. наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият К. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 07.05.2013 год.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.Д.К. да заплати по сметка на ОД на МВР-Бургас сумата в размер на 35,89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 389/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Г.Д.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Д.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” .     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Г.Д.К.
В законна сила от 13.5.2013г.
38 НАХД No 65/2013, I състав Административни дела А.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №760/17.12.2012 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на А.П.П.,ЕГН:********** административно наказание: „глоба” в размер на 1000 /хиляда/лева на основание чл.275 ал.1 от ЗМВР за това, че на 04.12.2012 г. около 15.15 часа,в гр.Несебър,отказал да представи документ за самоличност на Полицейски инспектор Д.У., като с бездействието си попречил на Орган на реда да изпълнява служебните си задължения,произтичащи от чл.61 от ЗМВР..    Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 14.5.2013г.
39 НАХД No 190/2013, IV състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1478/08/23.05.2008 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предложение 1 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение второ от Закона за движение по пътищата, на В.Г.Г., ЕГН **********,***, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.5.2013г.
40 НАХД No 192/2013, IV състав По ЗД по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.4.2013г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3503/09/29.06.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предложение 1 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение второ от Закона за движение по пътищата, на В.Г.Г., ЕГН **********,***, му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 14.5.2013г.
41 ЧНД No 286/2013, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.И. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 26.4.2013г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд  ОПРЕДЕЛИ:    ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.С.И., ЕГН **********, по НОХД № 2134/2003 г. на РС- Варна и НОХД № 2175/2003 г. на РС- Бургас, а именно ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, което, на основание чл.25, ал.2 от НК, следва да бъде ПРИСПАДНАТО като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наложеното на И. наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” по НОХД № 2175/2003 г. на РС- Бургас.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.С.И., ЕГН **********, наказания по НОХД №4007/2004 г. на РС- Варна, НОХД № 292/2005 г. на РС- Добрич, НОХД № 1988/2005 г. на РС- Варна, НОХД № 56/2005 г. на РС- Несебър, НОХД № 2167/2005 г. на РС- Варна, НОХД № 974/2005 г. на РС- Стара Загора, НОХД № 4250/2005 г., НОХД №4015/2005 г., двете на РС- Варна, НОХД № 960/2005 г. на РС- Шумен, НОХД № 545/2006 г. на РС- Бургас, НОХД № 3770/2006 г. на РС- Варна, НОХД № 16160/2006 г. на РС- София, НОХД № 9676/2007 г. на РС- София, НОХД № 5004/2009 г. на РС- Варна, а именно ДВЕ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”.  УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание 2 години, с 1/2, или И. следва да изтърпи общо наказание ТРИ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, което, на основание чл.25, ал.2 от НК, следва да бъде ПРИСПАДНАТО като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ, основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.С.И., ЕГН **********,, наказания по НОХД № 39/2009 г. на РС- Балчик, НОХД № 2121/2008 г. на РС- Ямбол, НОХД № 1286/2009 г. на РС- Варна, НОХД № 2401/2009 г. на РС- Варна, НОХД № 1466/2009 г. на РС- София, НОХД № 6779/2009 г. на РС- Варна, а именно ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”.  УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, с 1/2, или И. следва да изтърпи общо наказание- ТРИДЕСЕТ И ДВА МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, което, на основание чл.25, ал.2 от НК, следва да бъде ПРИСПАДНАТО като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.  ОПРЕДЕЛЯ, на основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най- тежкото от наложените на С.С.И., ЕГН **********, наказания по НОХД № 228/2011 г. на РС- Поморие и НОХД № 186/2013 г. на РС- Несебър, а именно ЕДНА ГОДИНА „Лишаване от свобода”.  УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание ЕДНА ГОДИНА „Лишаване от свобода”, с ?, или И. следва да изтърпи общо наказание- ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, от което, на основание чл.25, ал.2 от НК, следва да бъде ПРИСПАДНАТО времето, през което И. е търпял наказанието по НОХД № 228/2011 г. на РС- Поморие.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
С.С.И.
В законна сила от 14.5.2013г.
42 ЧНД No 391/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Б.С. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 14.5.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник на А.Б.С. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-159/2013 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 14.5.2013г.
43 НОХД No 392/2013, IV състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Б.С. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 14.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 392/2013 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.Ч. *** и А.Б.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА А.Б.С., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Обзор, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, багерист, за ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2013 г., около 04:30 ч., в РУП- Несебър, общ.Несебър, в помещение за задържани лица, клетка №1, унищожил чужди движими вещи- луминисцентно осветително тяло на стойност 48,40лв., декоративна решетка на вентилационна система на стойност 3,74лв., и ситна метална мрежа монтирана на решетките 0,96 кв.м. на стойност 37.00 лв., или общо вещи на стойност 89,14лв. собственост на Министерството на вътрешните работи, като случая е маловажен, поради което и на основание чл. 216, ал. 4, във вр. ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 300 /триста/ лева.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.Б.С. да заплати в полза на ОД на МВР- гр.Бургас направените по делото разноски в размер на 30.00 /тридесет/ лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 392/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият А.Б.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ, взетата по ДП № 14-159/2013 год. по описа на РУП- Несебър спрямо А.Б.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
А.Б.С.
В законна сила от 14.5.2013г.
44 ЧГД No 348/2013, VI състав Отказ от наследство Я.В.К. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Разпореждане от 15.5.2013г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Районен съд- Несебър отказът на Я.В.К. с ЕГН **********,***, от наследството на Валентин Върбанов К. с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 29.11.2012 г.  Да се издаде удостоверение за направения отказ от наследство.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 15.5.2013г.
45 ЧГД No 349/2013, VI състав Отказ от наследство В.В.К. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Разпореждане от 15.5.2013г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Районен съд- Несебър отказът на В.В.К. с ЕГН **********,***, от наследството на Валентин Върбанов К. с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 29.11.2012 г.  Да се издаде удостоверение за направения отказ от наследство.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 15.5.2013г.
46 ЧГД No 350/2013, VI състав Отказ от наследство Д.Я.К. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Разпореждане от 15.5.2013г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Районен съд- Несебър отказът на Д.Я.К. с ЕГН **********,***, от наследството на Валентин Върбанов Кръстев с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 29.11.2012 г.  Да се издаде удостоверение за направения отказ от наследство.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 15.5.2013г.
47 НАХД No 569/2012, I състав Административни дела Г.Д.Й. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" -БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.11.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НП № 22-0000469/02.07.2012 г. на Началника на Областен Отдел ”КД-ДАИ” гр.Бургас /определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което за нарушение на чл.89 т.9 от Наредба №33 от 03.11.1999г. на Министъра на транспорта на основание чл. чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено на жалбоподателя административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 1500 лева за нарушение по чл.89 т.9 от НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България  Обн. - ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г.; изм. и доп., бр. 52 от 10.07.2012 г.    Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 15.5.2013г.
48 НАХД No 651/2012, II състав Административни дела Н.П.Н. МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.10.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202907/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на Н.П.Н. с ЕГН – ********** ***, адрес за кореспонденция: гр.С., ул.”Д.” № .., съд.адрес-гр.В., ул.”Р.Ж.” № 31, ап.1, чрез адв.В.Т. за нарушение на чл.3, вр. чл.15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./, вр. чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2/22.03.2004г. /обн.ДВ,бр.37/04.05.2004г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.5.2013г.
49 ЧНД No 396/2013, VI състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Протокол от 16.5.2013г.
В законна сила от 16.5.2013г.
50 ЧГД No 292/2013, I състав Други ЧГД Л.В.Н. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 17.5.2013г.
РАЗРЕШАВА на Л.Л.П. с ЕГН **********, с настоящ адрес гр.Несебър, к/с”Младост”, №45,ет.4,ап.14, действаща в качеството на родител и законен представител на детето Л.В.Н., с ЕГН **********., да изтегли сумата в общ размер на 1105.42 лева /хиляда сто и пет лева и четиридесет и две стотинки/ от посочената сметка IBAN *** „ДСК”.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.5.2013г.
51 ЧГД No 302/2013, I състав Други ЧГД З.Ю.Б. ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 17.5.2013г.
РАЗРЕШАВА на З.Ю.Б. с ЕГН **********, с настоящ адрес гр.Несебър, к/с”Младост”, №5,ет.2, лично и със съгласието на родителите си И.И.Б., ЕГН:********** и Ю.А.Б.,ЕГН:**********., да изтегли сумата в общ размер на 1032 лева лева /хиляда сто тридесет и два/ от посочената сметка IBAN *** „ДСК”, открита на името на З.Ю.Б. с ЕГН **********  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.5.2013г.
52 НАХД No 311/2012, II състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.11.2012г.
Мотивиран от горното съдът  Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 626/07.12.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което на Д.Р.Р. с ЕГН – **********, съдебен адрес *** чрез адв.К.Т. е наложено наказание глоба в размер на 850лв. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
В законна сила от 17.5.2013г.
53 ЧНД No 408/2013, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.И. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 17.5.2013г.
НАЗНАЧАВА адв. А.И.Ж. *** за защитник на П.А.И. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-2548/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 17.5.2013г.
54 НОХД No 409/2013, V състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 409/2013г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, назначен за защитник на подсъдимия П.И., съгласно което:   ПРИЗНАВА П.А.И. - роден на ***г. в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, вдовец, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 11.07.2011год. до 23.08.2012год., в гр.Несебър, в гориста местност под р-т „Ханска шатра”, оставил малолетните си деца Пенка Петрова Иванова ЕГН ********** и Андрей Петров И. ЕГН **********, намиращи се под родителски грижи, без надзор и достатъчно грижа и с това създал опасност за тяхното физическо, душевно или морално развитие, поради което и на основание чл.182, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1 и 3, вр.с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 9 /девет/ месеца;   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото» в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от една година.   НАЛАГА на основание чл.182, ал.1 от НК на П.А.И. кумулативно предвиденото наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез поставяне на заверен препис от присъдата на таблото за обяви в Община Несебър и Община Бургас за срок от ЕДИН МЕСЕЦ.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 409/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо П.А.И. мярка за неотклонение “Подписка” .  
П.А.И.
В законна сила от 17.5.2013г.
55 НОХД No 414/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.С.,
С.Й.С.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 414/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева - прокурор в РП- Несебър и подсъдимите А.А.С. и С.Й.С. със снети по делото самоличности със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.А.С., роден на ***г***, ЕГН **********, турчин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2013г., около 13:00ч., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на плажната ивица между х-л „Бургас и почивна станция на „Министерски съвет", като помагач, в съучастие със С.Й.С. с ЕГН ********** в качеството му на извършител, умишлено улеснил последния като го пазел, наблюдавайки за появата на трети лица, при отнемането на чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, както следва: червена полиетиленова торба на стойност 0,20лв., ведно с намиращи се в нея розова дамска чантичка със цип на стойност 4.00лв., детски ръчен часовник с кожена верижка на стойност 39,20 лв., смартфон «Самсунг Галакси - S3" със СИМ карта на стойност 594,15 лв. и мобилен телефон «Нокия N95" със СИМ карта на стойност 341,10 лв., от владението и без съгласието на на Снежана Георгиева Васеваот гр.Ст.Загора, и 1бр. раница марка „Джак Уолскин" на стойност 75,00 лв., сумата от 1520 лв., мъжки ръчен часовник реплика на м. „Хублот" на стойност 319,20 лв., 1 бр. контактен ключ за лек автомобил „Митсубиши Паджеро" на стойност 187,00 лв., смартфон м.„Самсунг Галакси DUOS” със СИМ карта на стойност 420.00 лв., мобилен телефон м. „Нокия 2730" със СИМ карта на стойност 70,00 лв., смартфон м."Самсунг Галакси -NOTE II,, със СИМ карта на стойност 813,60 лв., бинокъл м. „Tasco" на стойност 54.00 лв., мъжка платнена чанта за носене през рамо м. „Адидас" на стойност 46,75 лв. и кожен портфейл м."АРТ" на стойност 32,50 лв,. от владението и без съгласието на ****, или всички вещи на обща стойност 4516,70 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. вр. чл.195, ал.1, т. 2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 4, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3/три/ години.  ПРИЗНАВА С.Й.С., роден на ***г***, ЕГН **********, турчин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, за ВИНОВЕН това, че на 12.05.2013 г., около 13:00 ч., в КК "Сл.бряг", общ.Несебър, на плажната ивица между х-л „Бургас и почивна станция на „Министерски съвет", като извършител, в съучастие с А.А.С. с ЕГН ********** в качеството му на помагач, при условията на повторност, отнел чужди движими вещи които не са били под постоянен надзор, както следва: червена полиетиленова торба на стойност 0,20 лв., ведно с намиращи се в нея розова дамска чантичка със цип на стойност 4.00 лв., детски ръчен часовник с кожена верижка на стойност 39,20 лв., смартфон „Самсунг Галакси - S3" със СИМ карта на стойност 594,15 лв. и мобилен телефон „Нокия N95" със СИМ карта на стойност 341,10 лв., от владението и без съгласието на Снежана Георгиева Васева от гр.Ст.Загора, и 1бр. раница марка „Джак Уолскин" на стойност 75,00 лв., сумата от 1520 лв., мъжки ръчен часовник реплика на м. „Хублот" на стойност 319,20 лв., 1 бр. контактен ключ за лек автомобил „Митсубиши Паджеро" на стойност 187,00 лв., смартфон м.„Самсунг Галакси DUOS" със СИМ карта на стойност 420.00 лв., мобилен телефон м. „Нокия 2730" със СИМ карта на стойност 70,00 лв., смартфон м."Самсунг Галакси -NOTE II,, със СИМ карта на стойност 813,6 0лв., бинокъл м. „Tasco" на стойност 54.00 лв., мъжка платнена чанта за носене през рамо м. „Адидас" на стойност 46,75 лв. и кожен портфейл м."АРТ" на стойност 32,50 лв., от владението и без съгласието на ****, или всички вещи на обща стойност 4516,70 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 2 и т.7, вр. чл. 194, ал.1 , вр. чл.28, ал.1, чл.20, ал. 2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС първоначален „СТРОГ” режим за изтърпяване на наказанието в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.А.С. и С.Й.С. с посочени по-горе самоличности да заплатят по равно направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР- Бургас в размер на 35 лв. /тридесет и пет/ лева.   ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД № 414/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Съдът, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите мерки за неотклонение спрямо двамата подсъдими и като намери, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309, ал.2 от НПК  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.А.С. мярка за неотклонение „Подписка”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Й.С. мярка за неотклонение „Подписка”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Съдът, след като констатира, че деянието, извършено от С.Й.С. е извършено в изпитателния срок по наложеното по НОХД № 1078/2012 г. По описа на РС- Несебър наказание „Лишаване от свобода” за срок от две години, намира, че на основание чл.68, ал.1 от НК, посоченото по- горе наказание следва да бъде приведено в изпълнение.  С оглед горното  О П Р Е Д Е Л И :  ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнение наложеното на С.Й.С., ЕГН **********, по НОХД № 1078/2012 г. По описа на РС- Несебър, наказание „Лишаване от свобода” за срок от две години, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим в Затвор.  Определението подлежи на обжалване и протестиране през ОС- Бургас в 15- дневен срок, считано от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      
А.А.С.
С.Й.С.
В законна сила от 17.5.2013г.
56 ЧГД No 361/2013, VI състав Други ЧГД Д.И.Н. Ю.К. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЧСИ Д.Н. с рег. № 804, с район на действие Окръжен съд- Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. “Славянска” № 71, ет.3, за назначаване особен представител на лицето Ю.К. с адрес: Руска федерация, Приморски край, гр. Владивосток, Проспект красного знамени, дом 13- ипотекарен длъжник по изпълнително дело № 20138040400268 по описа на ЧСИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 18.5.2013г.
57 НАХД No 599/2012, IV състав Административни дела Б. М.ООД МТСП ИА"ГИТ" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.11.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0202603 от 10.05.2012 г. на Изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, на „Б.М.54” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. Н., ул. „Л.К.”, № 2, представлявано от Н.Б.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера й от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 20.5.2013г.
58 НОХД No 278/2013, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Т.Б.,
Д.И.Д.
Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 20.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 278/2013 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП- гр.Несебър, адв. П.П.-***- защитник и подсъдимите Д.И.Д. и А.Т.Б. със снети по делото самоличности, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимият Д.И.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление в съучастие с А.Т.Б., ЕГН **********, действайки като извършител отнел чужди движими вещи, както следва :   - На неустановена дата в периода от средата на месец декември 2011г. до 10.01.2012г. в с.Раковсково, общ.Несебър, от външна баня в двора на къща, чрез използване на МПС-лек автомобил „Опел Астра" с неустановен регистрационен номер и собственост отнел чужди движими вещи - един брой чугунен бойлер с елементи от ковано желязо, на твърдо гориво- на стойност 142,00лв. от владението на Р.Н.М. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои:   - На неустановена дата в периода от началото на месец януари 2012г. до 18.01.2012г. в с.Раковсково, общ.Несебър, от къща, находяща се на главната улица вляво, чрез използване на МПС -лек автомобил марка „Опел Астра" ,зелен на цвят, с неустановен регистрационен номер и собственост отнел чужди движими вещи - един брой бойлер на дърва,метален-на стойност 56,00лв., един брой печка на дърва, висока, за готвене и отопление-на стойност 60,00лв., шест броя метални варели- пет от които от 200л, а шестият- по-малък- на стойност съответно 55,00лв. и 35,00лв.- или общо шестте на стойност 310,00лв., или движими вещи на обща стойност 426,00лв. /четиристотин двадесет ишест лева/, от владението на собственика М.Х.Н. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои:   - На неустановена дата в периода от началото на месец януари 2012г. до 18.01.2012г., в с.Раковсково, общ.Несебър, от къща, находяща се на главната улица вляво, чрез използване на МПС- лек автомобил марка „Фиат" с неустановен регистрационен номер и собственост, и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от лозова конструкция /асма/ в двора - около 100м. алуминиева тел с тегло 15 кг. с единична стойност на килограм 2,29лв. на обща стойност 34,35лв., от владението на собственика М.Х.Н. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са частично върнати, а в останалата част – заместени чрез плащане на равностойността им, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр.195, ал.1, т.4, предл. първо и предл. второ, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца.   ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Д.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас сумата в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.   ПРИЗНАВА подсъдимият А.Т.Б., роден на ***г. в гр. Полски Тръмбеш, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, дървосекач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, в съучастие с Д.И.Д. ЕГН ********** ***, действайки като извършител, отнел чужди движими вещи, както следва:   - На неустановена дата в периода от средата на месец декември 2011г. до 10.01.2012 г. в с.Раковсково, общ.Несебър, от външна баня в двора на къща, чрез използване на МПС- лек автомобил „Опел Астра" с неустановен регистрационен номер и собственост, отнел чужди движими вещи - един брой чугунен бойлер с елементи от ковано желязо, на твърдо гориво на стойност 142,00 лв., от владението на Р.Н.М. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои   - На неустановена дата в периода от началото на месец януари 2012 г. до 18.01.2012 г., в с.Раковсково, общ.Несебър, от къща, находяща се на главната улица вляво, чрез използване на МПС- лек автомобил марка „Опел Астра", зелен на цвят, с неустановен регистрационен номер и собственост, отнел чужди движими вещи - един брой бойлер на дърва, метален на стойност 56,00лв., един брой печка на дърва, висока за готвене и отопление на стойност 60,00лв., шест броя метални варели, пет от които от 200л, а шестият по-малък на стойност съответно 55,00лв. и 35,00лв., или общо шесте на стойност 310,00лв., или движими вещи на обща стойност 426,00лв. /четиристотин двадесет и шест лева/, от владението на собственика М.Х.Н. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,  - На неустановена дата в периода от началото на месец януари 2012г. до 18.01.2012г. в с.Раковсково, общ.Несебър, от къща, находяща се на главната улица вляво, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Фиат" с неустановен регистрационен номер и собственост, и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от лозова конструкция /асма/ в двора около 100м. алуминиева тел с тегло 15кг. с единична стойност на килограм 2,29лв. на обща стойност 34,35лв., от владението на собственика М.Х.Н. ***, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението е извършено при условията на повторност и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. първо и предл.второ и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор .   ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият А.Т.Б. да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 25.00 лв /двадесет и пет/ лева.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 278/2013 г. по описа на РС-гр.Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетите спрямо подсъдимите Б. и Д. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите   О П Р Е Д Е Л И :   ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Т.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.И.Д. мярка за неотклонение “ ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.  
А.Т.Б.
Д.И.Д.
В законна сила от 20.5.2013г.
59 НОХД No 419/2013, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.С.П. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 21.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 419/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Н.С.П. и неговия защитник адв. Б.П. ***, съгласно което:  Обвиняемият Н.С.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с месторабота хотел „***” в курортен комплекс „Слънчев бряг”, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2013 г., около 11.40 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, срещу „***”, е управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил марка “Форд”, модел „Транзит” с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.42 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №239/19.04.2013 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.С.П. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 38.08 лева (тридесет и осем лева и осем стотинки), представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 419/2013г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия Н.С.П., и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.С.П. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
Н.С.П.
В законна сила от 21.5.2013г.
60 НАХД No 126/2013, I състав Административни дела Ж.И.И. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 24.4.2013г.
НП-потвърденона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд      Р Е Ш И:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №22-0000033/ 17.01.2013 г. на Началника на Областен Отдел ”КД-ДАИ” гр.Бургас /определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗДвП, чл.189 ал.12 ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН/, с което за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008г. на Министъра на транспорта на основание чл. чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено на Ж.И.И., ЕГН ********** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 22.5.2013г.
61 НОХД No 420/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.И. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 22.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 420/2013г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП- Несебър и подсъдимият С.М.И. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.М.И. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, общ работник на сезонна работа в х-л „Н.” в к.к. „Сл.бряг”, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2013 година около 02.05 часа в в с.Оризаре, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Опел”, модел „Вектра”, с ДК № ......., без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с НП №325/2012 г. на Началника на РУП гр.Поморие, влязло в законна сила на 22.11.2012г., поради което и на основание чл.343 в ал.2 вр. ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1, 2 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 25 /двадесет и пет/ месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност по 200 /двеста/ часа годишно за срок от 2 /две/ поредни календарни години.   ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 420/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
С.М.И.
В законна сила от 22.5.2013г.
62 ЧНД No 421/2013, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Б.Б. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.5.2013г.
Уважава на основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърски районен съд  О П Р Е Д Е Л И :    НАЗНАЧАВА за защитник на В.Б.Б. с ЕГН **********, обвиняема по досъдебно производство № 14-295/2013г. по описа на РУП-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***.  Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.5.2013г.
63 НОХД No 422/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Б.Б. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 422/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата В.Б.Б. със защитник адв.Ч. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА В.Б.Б. - родена на *** год., с постоянен адрес:***4, настоящ адрес- гр.С.В., кв.”Р.” № .., българка, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, висше образование, с месторабота- „А.Е.Б.” ЕООД, охрана на труда, ЕГН:********** за ВИНОВНА в това, че на 16.05.2013 год. около 20.40 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър,в близост до хотел „Рийф” управлява моторно превозно средство – л.а. “ Опел”, модел „Корса” с ДК№ ........, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 3.25 /три цяло двадесет и пет/ промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №343/18.05.2013 год., поради което и на основание чл.343б, ал., във вр. с чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК подсъдимата В.Б.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 20 /двадесет/ месеца.   ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимата В.Б.Б. е била лишена по административен ред от право да управлява МПС, а именно от 16.05.2013 год.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата В.Б.Б. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 39.08 лв. (тридесет и девет лева и осем ст.), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 422/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В.Б.Б.
В законна сила от 22.5.2013г.
64 НАХД No 78/2013, I състав По ЗД по пътищата К.Р.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 10.5.2013г.
на осн.чл.63 ал.2 от ЗАНН. Мотивиран от горното, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 78/2013 г. по описа на РС Несебър.  Определението подлежи на обжалване с пред Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.  
В законна сила от 23.5.2013г.
65 ЧНД No 365/2013, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК А.М.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.5.2013г.
Уважавана основание чл.243, ал.5 т.3 от НПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:     ОТМЕНЯ Постановление за прекратяване на наказателното производство от 12.04.2013 г. по ДП №14-2299/2009 г. по описа на РУП – Несебър, пр. пр. №1591/2009 г. по описа на Районна прокуратура – Несебър.  ВРЪЩА делото на прокурора при НРП за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщаването му пред Бургаски окръжен съд.  
В законна сила от 27.5.2013г.
66 Гражданско дело No 744/2012, V състав Вещни искове Т.Я.Г.,
П.Г.С.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.12.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с адрес: гр.Несебър, ул.”***” № 10, представлявана от Кмета Николай Димитров, че Т.Я.Г. с ЕГН**********,*** и П.Г.С. с ЕГН **********,*** СА СОБСТВЕНИЦИ на недвижим имот, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.501.51, с адрес на имота: с.Гюльовца, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”***” № 19, целият на площ от 1660 кв.м., съгласно скица на СГКК-гр.Бургас, с трайно предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, с номер на предходен план: квартал 8, парцел V, при граници: ПИ с идентификатори 18469.501.52, 18469.501.66, 18469.501.67, 18469.501.185, 18469.501.50, 18469.501.49.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.  
В законна сила от 28.5.2013г.
67 НОХД No 432/2013, V състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 432/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г. Русев– прокурор в РП-Несебър и адв.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Г.Д.А. споразумение, съгласно което:   ПРИЗНАВА Г.Д.А.- роден на *** ***, българин, български гражданин, висше образование, женен, неосъждан, управител на „Т.С.С.” ЕООД, с постоянен адрес-***, к-с „С.”, бл.1Б, вх..., ет.8, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена през месец януари 2012 год. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в к-с „Д.Б.”, в качеството си на управител на „Е.П.Е.” ООД /което дружество е собственик на комплекса/, е осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната система на „ВиК” ЕАД-Б., представлявано от изп.директор Ганчо Йовчев Тенев, чрез монтиране във водомерната шахта на комплекса на два броя нерегистрирани във „ВиК” ЕАД водомери, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода, поради което и на основаниео чл.234в, ал.1, във вр. счл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА” в размер на 200 (ДВЕСТА) лева.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 432/2013г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
Г.Д.А.
В законна сила от 28.5.2013г.
68 НОХД No 433/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.К.А. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 433/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.К.А. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА С.К.А. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2013 година около 22.55 часа на разклона за с.Тънково, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил “Пежо Партнер”, с ДК № ........, собственост на Елена Живкова Георгиева, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.95 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – алкотест „Дрегер 7410+”, с фабр.№ 0106, поради което и на основание по чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1, 2 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.  - Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от 1 /една/ календарна година.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.К.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия С.К.А. е било отнето по административен ред, считано от 20.05.2013 год.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 433/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
С.К.А.
В законна сила от 28.5.2013г.
69 НОХД No 435/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Г.П. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 28.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №435/2013 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимиата Я.П. със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Я.Г.П. – род на 2***г. в гр.Пещера, с постоянен и настоящ адрес-***, българка, българска гражданка, неосъждана, омъжена, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 14.05.2013год. около 14:35ч. в автобус от градския транспорт, пътуващ по линията гр. Несебър - стара част¬ – к.к.”Слънчев бряг”, в посока к.к.”Слънчев бряг”, в близост до автобусна спирка "Свежест", в съучастие със Софка В.Г., действайки като помагач, чрез използване на специален начин - ловкост отнела чужди движими вещи, а именно - 1бр. черен дамски портфейл от изкуствена кожа на стойност: 15.50лв., съдържащ сумата от 71,05 лева (седемдесет и един лева и пет стотинки), един брой кредитна карта "Мастер карт" с №....... на банка HSBC на името на М.С. и един брой карта за транспорт с №.....1 бр. карта за храна от хотел "Корона" – к.к."Слънчев бряг", 1бр. билет за пътуване №19310, 1бр. билет за паркинг №........ 1 бр. билет за екскурзия от Болкан холидейс, 1бр. синя визитна картичка на пътна помощ, 1 бр. телефонна карта на "Водафон" на стойност 10лв. (десет лева), 1 бр. елипсовидно картонче със записани телефонни номера, 1 бр. фотоснимка, 1 бр. касов бон с № 001861., или общо движими вещи и пари на стойност - 96.55лв. (деветдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки) от владението на британската гражданка Мо.а Ай. С.от гр.Норд уолшхам, Англия - Великобритания, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били възстановени, поради което и на основание чл.197, т.3, чл.195, ал. 1 , т. 4, предл.3, вр. с чл.194, ал. 1 , вр. с чл.20, ал.4, вр. с ал. 1, във вр. с чл.54 НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три / години.  ПОСТАНОВЯВА на основание чл.67, ал.3, във вр. с чл.42а, ал.2, т.3, вр. с ал.3 т.1 от НК на подсъдимата Я.Г.П. пробационна мярка /ограничение в свободното придвижване/, а именно забрана за посещение на гр.Несебър, курортен комплекс ”Слънчев бряг” и гр.Свети Влас, общ.Несебър за срок от 18 (ОСЕМНАДЕСЕТ) месеца.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата Я.Г.П. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 25 лв. (двадесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.  ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 435/2013 г. по описа на РС – Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
Я.Г.П.
В законна сила от 28.5.2013г.
70 Гражданско дело No 1130/2012, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК С. Б. ЕООД В. - Н ООД Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.4.2013г.
Р Е Ш И :     ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „С.Б.” ЕООД с ЕИК-******, със седалище и адрес на управление:гр. С. 15**, район „П., бул.”Б.ш.” №*** с който се иска да се признае за установено, че „В. – Н” ООД, ЕИК:******,със седалище и адрес на управление: гр.с.в., ул.”Ч.” №** представлявано от Н. В. П. дължи на С.Б.” ЕООД с ЕИК-****** сумата от 1 396.12 лева (хиляда триста деветдесет и шест лева и дванадесет ст.), представляваща неизпълнено парично задължение по договор за продажба на стоки, по фактури №......7 г., сумата от 833.96 лева (осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и шест ст.), представляваща мораторна лихва, от които: сумата от 779.52 лева, представляваща неизпълнено парично задължение по договор за продажба на стоки по фактура № 0120002435/27.06.2007 г., ведно с лихва за забава в размер на 465.75 лева за периода 25.09.2007 г. – 25.09.2012 г. и сумата от 616.60 лева, представляваща неизпълнено парично задължение по договор за продажба на стоки по фактура № 0121002756/28.06.2007 г., ведно с лихва за забава в размер на 368.21 лева за периода 26.09.2007 г. – 25.09.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 28.09.2012 г. до окончателното й изплащане, за изпълнението на което парично задължение е издадена в полза на „С.Б.” ЕООД с ЕИК-****** против „В. – Н” ООД, ЕИК:****** Заповед №750 от 01.10.2012 г.. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 859/2012г. по описа на Районен съд гр.Несебър, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.     ОСЪЖДА С.Б.” ЕООД с ЕИК-******, със седалище и адрес на управление:гр. С. 15**, район „П., бул.”Б.ш.” №*** да заплати на „В. – Н” ООД, ЕИК:******,със седалище и адрес на управление: гр.с.в., ул.”Ч.” №** представлявано от Н. В. П. сумата от 250,00 /двеста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.   Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр.Бургас.  
В законна сила от 29.5.2013г.
71 НАХД No 118/2013, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Н.Б. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.4.2013г.
ПРИЗНАВА В.Н.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, строителен работник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2012 г. в близост до хотел „Хит”, находящ се между с. Р. и гр. Несебър, е намерил чужди движими вещи на обща стойност 1059.25 (хиляда петдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева, а именно: мобилен телефон марка „Айфон 4 S” на стойност 1030.75 лева и калъф с капаче лилав на цвят на стойност 28.50 лева, собственост на Елисавета Петрова Панкова от гр.София и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика, на властта или на този, който ги изгубил- престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 100 (сто) лева.  Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.  
В.Н.Б.
Мотиви от 23.5.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
72 НАХД No 307/2013, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.И.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.5.2013г.
ПРИЗНАВА Б.И.К. –роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2013г., около 13.20 часа в с.***, общ.Несебър, ул. „***” срещу дом № 8 управлявал МПС – лек автомобил марка „Т.т.” с ДК № *** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с НП № 4290/16.11.2012г. по чл.177, ал.1, т.2, предл.второ от ЗДвП – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.   Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия, а за РП-Несебър от датата на съобщаванетТ.  
Б.И.К.
Мотиви от 16.5.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
73 НАХД No 131/2013, IV състав По ЗД по пътищата И.С.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.5.2013г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд  РЕШИ:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4410/27.12.2012 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.20, ал.2, предложение първо, от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.С.Ж., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв.  ОСЪЖДА И.С.Ж., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 2,80 лв., представляващи направени съдебно- деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 30.5.2013г.
74 НАХД No 138/2013, V състав По ЗГ и ЗЛОД А.И.И. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1304 от 16.01.2013г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр.Б., с което на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, на А.И.И. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Н., обл.Б., ул.”И.В.” № .. /чрез адв.Д.П. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева за административно нарушение по чл.213, т.2 от ЗГ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Б..  
В законна сила от 30.5.2013г.
75 НАХД No 261/2013, V състав По ЗД по пътищата Д.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 241 от 15.02.2013г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което за извършено нарушение по чл.100, ал.2, предл.първо от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП, на Д.И.А. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
В законна сила от 30.5.2013г.
76 НОХД No 441/2013, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.И.,
Д.М.А.
Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 30.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 441/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Д.М.А. и защитника адв.П.П. ***, съгласно което:   Обвиняемият Д.М.А., роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. ”П.М.” № 10, българин, български гражданин, с основно образование, женен, реабилитиран, пазач, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2011 г., около 16.00 часа в комплекс „С.Х.”, находящ се в близост до с. К., в съучастие с К.С.И., ЕГН ********** като извършител, след предварителен сговор, чрез използване на технически средства- кирка, клещи и клещи-тип резачка, е направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 413.54 (четиристотин и тринадесет лева и петдесет и четири стотинки), както следва: кабел, син на цвят СВТ 2.5 мм, с дължина 4.20 м; кабел, жълто зелен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 4.20 м; кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 4.20 м.; по един брой кабели със следните цветове: син, черен, жълто зелен СВТ 2.5 мм, всеки с дължина 2.40 м.; кабел, син на цвят и кабел жълто-зелен на цвят СВТ 2.5 мм, всеки с дължина по 6 м.; кабел син на цвят, кабел жълто- зелен на цвят, 2 броя черни на цвят кабели СВТ 2.5 мм всеки с дължина по 3 м.; черен на цвят кабел СВТ, жълто-зелен на цвят кабел СВТ и син на цвят СВТ 2.5 мм., всеки от които с дължина 2.30 м.; кабел черен на цвят, кабел с жълто зелен цвят и кабел син на цвят, всички СВТ 2.5 мм с дължина по 4.40 м; кабел черен на цвят, 2 броя кабели с жълто-зелен цвят и кабел син на цвят, всички СВТ 2.5 мм с дължина по 4 м; кабел черен на цвят и кабел с жълто-зелен цвят, всички СВТ 2.5 мм с дължина по 6 м; кабел черен на цвят, кабел с жълто-зелен цвят, всички СВТ 2.5 мм с дължина по 3.80 м; кабел черен на цвят, кабел с жълто-зелен цвят; кабел син на цвят, всички СВТ 2.5 мм всеки от тях с дължина 10.20 м; кабел син на цвят и кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм всеки с дължина 5.50 м.; кабел син на цвят, кабел жълто-зелен на цвят и кабел черен на цвят, СВТ 2.5 мм. всеки с дължина 8.10 м.; кабел син на цвят и кабел жълто-зелен на цвят СВТ 2.5 мм всеки с дължина 5.30 м.; кабел син на цвят и кабел жълто зелен на цвят СВТ 2.5 мм. всеки с дължина 2.60 м.; кабел син на цвят, кабел жълто-зелен на цвят и кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм. всеки с дължина 2.20 м.; кабел жълто-зелен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 5.70 м.; кабел жълто зелен на цвят СВТ 2.5 мм. с дължина 9.1 м.; кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 5.20 м.; кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 6.40 м.; 3 броя кабели червени на цвят СВТ 2.5 мм всеки с дължина 4.60 м.; бял на цвят телефонен кабел с дължина 1.70 м.; бял на цвят телефонен кабел с дължина 4.10 м.; бял на цвят телефонен кабел с дължина 3.70 м.; бял на цвят кабел ШКПТ 2x0.5 мм с дължина 3.80 м.; бял на цвят кабел ШКПТ 2x0.5 мм с дължина 2.30 м.; бял на цвят кабел ШКПТ 2x0.5 мм с дължина 2.50 м.; бял на цвят кабел ШКПТ 5 x 1.5 мм с дължина 1.10 м.; кабел бял с дължина 16.20 м.; кабел сив на цвят с дължина 16.20м.; бял на цвят кабел ШКПТ 2 х 0.5 с дължина 10.20 м., от владението на Р.М.Х. от Великобритания собственик на „К.О.” ЕООД със седалище гр.Варна, ул. ”****” 8, офис 110, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.18, ал.1, във вр. с ал.1, чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет) месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.М.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 77.50 лева (седемдесет и седем лева и петдесет стотинки), представляваща разноски по делото.     ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 441/2013г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Русев- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия К.С.И. и неговия защитник адв.П.П. ***, съгласно което:  Обвиняемият К.С.И., роден на *** ***, обл. Бургаска, ул. ”П.М.” № 9, българин, български гражданин, начално образование, неженен, осъждан, с месторабота- автомивка, находяща се до хотел „Р., ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.12.2011 г. около 16.00 часа в комплекс „С.Х.”, находящ се в близост да с. К., в съучастие с Д.М.А. с ЕГН **********, като извършител, след предварителен сговор, чрез използване на технически средства- кирка, клещи и клещи-тип резачка, е направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 413.54 (четиристотин и тринадесет лева и петдесет и четири стотинки), както следва: кабел, син на цвят СВТ 2.5 мм, с дължина 4.20 м; кабел, жълто зелен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 4.20 м; кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 4.20 м.; по един брой кабели със следните цветове: син, черен, жълто зелен СВТ 2.5 мм, всеки с дължина 2.40 м.; кабел, син на цвят и кабел жълто-зелен на цвят СВТ 2.5 мм, всеки с дължина по 6 м.; кабел син на цвят, кабел жълто- зелен на цвят, 2 броя черни на цвят кабели СВТ 2.5 мм всеки с дължина по 3 м.; черен на цвят кабел СВТ, жълто-зелен на цвят кабел СВТ и син на цвят СВТ 2.5 мм., всеки от които с дължина 2.30 м.; кабел черен на цвят, кабел с жълто зелен цвят и кабел син на цвят, всички СВТ 2.5 мм с дължина по 4.40 м; кабел черен на цвят, 2 броя кабели с жълто-зелен цвят и кабел син на цвят, всички СВТ 2.5 мм с дължина по 4 м; кабел черен на цвят и кабел с жълто-зелен цвят, всички СВТ 2.5 мм с дължина по 6 м; кабел черен на цвят, кабел с жълто-зелен цвят, всички СВТ 2.5 мм с дължина по 3.80 м; кабел черен на цвят, кабел с жълто-зелен цвят; кабел син на цвят, всички СВТ 2.5 мм всеки от тях с дължина 10.20 м; кабел син на цвят и кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм всеки с дължина 5.50 м.; кабел син на цвят, кабел жълто-зелен на цвят и кабел черен на цвят, СВТ 2.5 мм. всеки с дължина 8.10 м.; кабел син на цвят и кабел жълто-зелен на цвят СВТ 2.5 мм всеки с дължина 5.30 м.; кабел син на цвят и кабел жълто зелен на цвят СВТ 2.5 мм. всеки с дължина 2.60 м.; кабел син на цвят, кабел жълто-зелен на цвят и кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм. всеки с дължина 2.20 м.; кабел жълто-зелен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 5.70 м.; кабел жълто зелен на цвят СВТ 2.5 мм. с дължина 9.1 м.; кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 5.20 м.; кабел черен на цвят СВТ 2.5 мм с дължина 6.40 м.; 3 броя кабели червени на цвят СВТ 2.5 мм всеки с дължина 4.60 м.; бял на цвят телефонен кабел с дължина 1.70 м.; бял на цвят телефонен кабел с дължина 4.10 м.; бял на цвят телефонен кабел с дължина 3.70 м.; бял на цвят кабел ШКПТ 2x0.5 мм с дължина 3.80 м.; бял на цвят кабел ШКПТ 2x0.5 мм с дължина 2.30 м.; бял на цвят кабел ШКПТ 2x0.5 мм с дължина 2.50 м.; бял на цвят кабел ШКПТ 5 x 1.5 мм с дължина 1.10 м.; кабел бял с дължина 16.20 м.; кабел сив на цвят с дължина 16.20м.; бял на цвят кабел ШКПТ 2 х 0.5 с дължина 10.20 м., от владението на Р.М.Х. от Великобритания собственик на „К.О.” ЕООД със седалище гр.Варна, ул. ”****” 8, офис 110, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.18, ал.1, във вр. с ал.1, чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОД
К.С.И.
Д.М.А.
В законна сила от 30.5.2013г.
77 Гражданско дело No 387/2012, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК В.ООД Б

 ЕООД

Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на „В.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „*****”, № 115, представлявано от В.Ф.К., за приемане за установено съществуването на вземане против „Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ж.к. „***”, № 3, представлявано от Т.В.П., за сумата от 489,60 лв. /четиристотин осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/, дължими по фактура № 17053/22.10.2010 г., сумата от 63,75 лв. /шестдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/, представляващи лихва за забавено плащане за периода от 22.10.2010 г. до 24.01.2012 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 07.02.2012 г. до окончателното изплащане, за което е издадена Заповед № 130/08.02.2012 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д.№ 134/2012 г. по описа на РС- Несебър.  ОСЪЖДА „Б.й” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ж.к. „***”, № 3, представлявано от Т.В.П., да заплати на В.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „*****”, № 115, представлявано от В.Ф.К., сумата от 222 лв. /двеста двадесет и два лева/, представляваща направени разноски по настоящото производство.  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.  
В законна сила от 31.5.2013г.
78 НАХД No 113/2013, V състав Административни дела Х. ЕООД МТСП,ИА"ГИТ",ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
НП-измененона основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Н.ският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23-2305616 от 08.11.2012г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което за административно нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.1, от КТ, на „Х.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Б. 2700, ж.к.”С.Ц.”, бл... вх.А, ет.4, ап.11, представлявано от управителя С.Д.Б. ***.С.С.К.М.” № .., офис № 1, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Б..  
В законна сила от 31.5.2013г.
79 НАХД No 155/2013, IV състав Административни дела В. В ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.4.2013г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд  РЕШИ:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 23-2305961/07.12.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „В.В.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление гр. Р., ул. „Ж.”, № .. представлявано от А.Д.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 4 000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.  
В законна сила от 31.5.2013г.
80 НАХД No 156/2013, VI състав Административни дела В. В ЕООД МТСП ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СОФИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 11.4.2013г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-2305960/07.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на “В.В” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. р., ул. “ж.” № 50, представлявано от управителя А.Д.А., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4 000 лева за нарушение по чл. 61, ал. 1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда (КТ), за това, че на 19.07.2012 г., в качеството на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето к.и.м. с ЕГН ********** на длъжност “работник лунапарк”, преди постъпването му на работа в обект- безстанционен лунапарк, намиращ се в гр. Несебър, на ул. “и.в.”, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 4 000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
В законна сила от 31.5.2013г.
81 ЧНД No 445/2013, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 31.5.2013г.
СВИДЕТЕЛЯТ на зададените въпроси от разследващия полицай Т.:  Свид.В.. К.: Пристигнах в Република България на 29.05.2013г. през летище Бургас, чрез туристическа агенция „Берге Унд Меер”. Със съпругата ми сме настанени в хотел „С.Н.Р.”- гр.Н., стая № 403. Ще отпътувам на 05.06.2013г. Днес преди обяд излязохме от хотела със съпругата ми на разходка. Тръгнахме посока Н., след което завихме в дясно. Тази улица, по която завихме води до почти завършен строеж. Там има и други строежи, след което продължихме посока морето. Слязохме по едни стълби надолу до един ресторант „Акротирия”. Ресторантът не беше отворен, обаче ние седнахме и около половин час се наслаждавахме на гледката. Спомням си добре времето в което станахме от там. беше ...00 часа. след това тръгнахме обратно посока главната улица. В първия момент имаше две момчета, които идваха срещу нас. аз вървях от дясно на съпругата ми. Тези момчета идваха право към нас. Тогава единият скъса чантата от рамото на жена ми. Побягнах в посоката, от която ние идвахме, след тях. Аз следях с поглед този който откъсна чантата от рамото на жена ми и го видях, че влезе в храстите в ляво. Задържахме си вниманието върху този човек. Започнахме да викаме за помощ. Отначало никой не реагира. Ние продължихме да викаме. По тази улица мина една кола. Ние я спряхме. Обаче този който спряхме, не можа да ни помогне. По-късно спряхме втора кола, шофьорът на която предполагаме, че е собственика на ресторант „Акротирия”. Този човек ни оказа помощ и извика полиция. Полицията дойде скоро след това. Малко по-късно съпругата ми заедно с полицаите отпътува. Аз се върнах за хотела. Единият от двамата се върна от храстите и в едната си ръка държеше телефонът, а в другата чантата на съпругата ми и ги даде на нея. Жена ми си взе чантата. Веднага установихме, че парите в чантата ги няма. Единият беше на ръст около 1,70, другият по-ниският беше с една глава по-нисък. Тенът на лицата им беше тъмен и много млади. Преценявам ги на 16- 17 годишни. Нямам ясен спомен с какво бяха облечени и как изглеждаха. Момчетата нямаха особени белези. Мисля, че по-високото момче скъса чантата от рамото на съпругата ми. Не съм сигурен кой от двамата върна чантата на съпругата ми. Момчетата не бяха едри, но единият от тях много силно дръпна чантата на съпругата ми. Надявам се, че ще мога да ги разпозная.  Не желая да ми се предявяват материалите след приключване на разследването.  Протоколът ми беше преведен от български на немски език и заявявам, всичко в него е записано правилно.   Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.00 часа.    
В законна сила от 31.5.2013г.
82 ЧНД No 446/2013, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Протокол от 31.5.2013г.
СВИДЕТЕЛЯТ на зададените въпроси от разследващия полицай Т.:  Свид.М.К.: Разяснени ми бяха правата на пострадал свидетел по чл.77, чл.85 и чл.255 от НПК. Пристигнах в Република България на 29.05.2013г. през летище Бургас, чрез туристическа агенция „Берге Унд Меер”. Със съпругът ми сме настанени в хотел „С.Н.Р.”- гр.Н., стая № 403. Ще отпътувам на 05.06.2013г. Днес преди обяд си направихме разходка с моят съпруг. Излязохме от хотела. На главната улица завихме надясно по една асфалтирана улица по която също минават коли. Стигнахме долу до заливчето. Поседяхме малко. Тръгнахме обратно и в този момент видях две млади момчета с тъмен тен на кожата. Казах на съпругът ми да внимаваме, че това са може би цигани. В момента, в който се разминахме с тях, единият ми скъса чантата, която носих през рамо. Мъжът ми се затича след тези момчета, но нямаше шанс, защото те веднага влязоха в една горичка. Започнахме да викаме високо „помощ, помощ”. След няколко минути единият от момчетата се върна и ми върна чантата. Липсваше ми само съдържанието на портмонето- две банкноти по 50 евро, и други банкноти които не мога да кажа и няколко монети, но всичките ми пари бяха в евро. Върнаха ми всички принадлежности, само парите от портфейла липсваха. Продължавахме да викаме „помощ, помощ”. Спря една кола. Излезе един човек и избра ..2. Минути след това дойде полицията. Това се случи около ...15 часа на асфалтираната улица в близост до хотела, която води до един строеж. Също от чантата ми липсваха кутия цигари бяло Виктори, която беше почти пълна, минус две цигари.  Според мен момчетата бяха млади, около 18 годишни. Не мога да посоча кой от двамата ми дръпна чантата. Момчето което ми върна чантата не мога точно да го опиша с какво беше облечено. Висок е 1,60 , много слаб, с къса черна коса, мисля че беше облечен с тениска, не мога да посоча цвят, не си спомням друго относно описанието му. Двете момчета ми изглеждаха чисти. И двамата бяха с тъмен тен на кожата, за това реших, че са цигани. Даже казах на мъжът ми, че приличат на цигани. В случай, че ми представят снимки или лица, надявам се да успея да ги разпозная.  Чантата беше плетена, бежов цвят, с едно вътрешно джобче, което се затваря с цип, марка Проджек. В чантата имаше всички документи, шофьорската книжка , талон за регистрация на личния автомобил, парите, които споменах и талона за паркиране на летището, портфейла, цигарите. В чантата си имах също мобилен телефон, марка „Нокиа 6310”, без камера, обикновен панел, много стар модел. Закупен е преди години по договор от Телеком Германия. Тогава беше над 100 евро. Този телефон е закупен преди десет години. Чантата е закупена миналата година от Сицилия за сумата от 10- 20 евро.  Не желая да ми се предявяват материалите след приключване на разследването.  Протоколът ми беше преведен от български на немски език и заявявам, всичко в него е записано правилно.   Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.40 часа.    
В законна сила от 31.5.2013г.