РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 619/2014, IV състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.С.И.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 18.12.2014г.
ПРИЗНАВА К.С.И., родена на ***г***, българка, българска гражданка, несемейна, неосъждана, с висше образование, учител, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 09.08.2011г., в курортен комплекс „Слънчев бряг” в качеството си на длъжностно лице – „куриер служба” в офис на „******” ООД- гр.******, търговски представител на „Е.Е.” ООД- ***, присвоила чужди пари – сумата от 2827.00 (две хиляди осемстотин двадесет и седем) лева, собственост на „Е.Е.” ООД ***, поверени й да ги пази, като за улесняване на длъжностното присвояване е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, в кръга на службата си съставила официален документ – разходен касов ордер от 09.08.2011г., в който удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че лицето Н.С.И. в качеството му на служител на „****” ООД- гр.**** е получил сумата от 2827.00 лева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства пред „Е.Е.” ООД- *** с управител Н.Й.С., поради което и на основание чл.202, ал.1, т.1, вр. чл.201, ал.1, вр. чл.311, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК К.С.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 270.60 лева (двеста и седемдесет лева и шестдесет стотинки), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
К.С.И.А.
Мотиви от 12.1.2015г.
В законна сила от 5.1.2015г.
2 АНД No 693/2014, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 17.12.2014г.
ПРИЗНАВА И.Г.К.- роден на ***г. в гр.Харманли, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 20.07.2014г. до 08.08.2014г., при условията на продължавано престъпление, извършил следното: -На 20.07.2014г., около 18.40 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, по главната алея до хотел „Парк Континентал”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Нисан”, модел „Примера” с рег.№ ......, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 1940/27.06.2013г., влязло в законна сила на 08.09.2013г.; -На 08.08.2014г., около 03.15 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, по главната алея срещу хотел „Арда”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Нисан”, модел „Примера” с рег.№ ......, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 1940/27.06.2013г., влязло в законна сила на 08.09.2013г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал. 1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на държавата. Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15- дневен срок, считано от днес.
И.Г.К.
Мотиви от 23.12.2014г.
В законна сила от 5.1.2015г.
3 ЧНД No 740/2014, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Д.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 17.12.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения П.Д.П.- роден на ***г. в гр.С.З. с адрес: ***, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА измежду наложените по НОХД № 436/2005г. по описа на РС- Нова Загора и по НОХД № 364/2005г. по описа на РС- Нова Загора. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от шест месеца „лишаване от свобода”, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо най-тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изцяло изтърпяното от осъдения П.Д.П. наказание "лишаване от свобода" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, попадащо в съвкупността за времето от 27.02.2006 г. до 28.07.2006 г. в Затвора гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения П.Д.П.- роден на ***г. в гр.С.З. с адрес: ***, български гражданин, осъждан, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ измежду наложените по НОХД № 111/2007г. по описа на РС- Нова Загора, по НОХД № 20/2008г. по описа на РС- Раднево и по НОХД № 180/2014г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от три години „лишаване от свобода”, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо най-тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, изцяло изтърпяното от осъдения П.Д.П. наказание "лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ, попадащо в съвкупността за времето от 01.04.2009 г. до 11.08.2010 г. в Затвора гр. Бургас. ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода” за срок от една година, наложено по НОХД № 156/2002г. по описа на РС- Раднево. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 3 ЗИНЗС първоначален „ОБЩ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от една години „лишаване от свобода”, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от открит тип. ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал. 2 НК наложеното по НОХД № 156/2002г. по описа на РС- Раднево наказание „лишаване от свобода” за срок от една година поради изтърпяването му от осъдения П.Д.П. за времето от 09.08.2002 г. до 06.06.2003 г. в Затвора гр. Бургас. ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода” за срок от десет месеца, наложено по НОХД № 107/2007г. по описа на РС- Поморие. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от десет месеца „лишаване от свобода”, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал. 2 НК наложеното наказание по НОХД № 107/2007г. по описа на РС- Поморие поради изтърпяването му от осъдения П.Д.П. за времето от 17.01.2008 г. до 15.09.2008 г. в Затвора гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
П.Д.П.
В законна сила от 5.1.2015г.
4 ЧНД No 741/2014, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.Б. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 17.12.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения В.К.Б.- роден на ***г***, общ.К., кв. „З.” № ..., български гражданин, осъждан, ЕГН **********, общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА измежду наложените по НОХД № 50/...7г. по описа на РС- гр.Несебър и НОХД № 53/...7г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от шест месеца „лишаване от свобода”, което да се изтърпява в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо най-тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изцяло изтърпяното от осъдения Б. наказание шест месеца „лишаване от свобода”, попадащо в съвкупността. ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения В.К.Б.- роден на ***г***, общ.К., кв. „З.” № ..., български гражданин, осъждан, ЕГН **********, общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА измежду наложените по НОХД № 900/...9г. по описа на РС- Несебър и по НОХД № 469/2010г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от шест месеца „лишаване от свобода”, което да се изтърпява в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 59 НК от така определеното общо най-тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от шест месеца времето, през което осъденият Б. е търпял мярка за неотклонение „задържане под стража” като подсъдим по НОХД № 900/...9г. по описа на РС- Несебър. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 НК от определеното по втората група общо най-тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от шест месеца изтърпяното изцяло наказание „пробация”, наложено по НОХД № 900/...9г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения В.К.Б.- роден на ***г***, общ.К., кв. „З.” № ..., български гражданин, осъждан, ЕГН **********, общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА измежду наложените по НОХД № 33/2014г. по описа на РС- Несебър, по НОХД № 260/2014г. по описа на РС- гр.Несебър и по НОХД № 180/2014г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от десет месеца „лишаване от свобода”, което да се изтърпи в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 и ал.3 НК от определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” за срок от десет месеца изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
В.К.Б.
В законна сила от 5.1.2015г.
5 АНД No 768/2014, IV състав По ЗД по пътищата Д.Ц.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.12.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002144/22.08.2014 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Д.Ц.П., ЕГН **********,***, са му наложени административни наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на същите, както следва: глобата от 1000 лв. на 800 лв., а лишаването от право да управлява МПС от 12 месеца на 10 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 5.1.2015г.
6 НОХД No 810/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 17.12.2014г.
ПРИЗНАВА Г.М.А.- родена на *** г. в гр. Сливен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българка, български гражданин, неженена, неосъждана, с основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 01.02.2014 г. в с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, от апартамент № 30 в комплекс „Р.*”, находащ се на ул. „К.” № *, в качеството си на извършител, отнела чужди движими вещи, както следва: комплект, включващ златен синджир и златна гривна тип „4 плетива”, 1 бр. брачна дамска златна халка, 1 бр. брачна мъжка златна халка, 1 бр. мъжки златен пръстен с кръгла плочка от горната страна с печат и знак на Масоните, 1 бр. златно сърце с диаметър 2 см., 1 бр. златна гривна- счупена, 1 бр. златна гривна- скъсана в областта на закопчалката, представляваща плетиво от голяма и малка халки, 1 бр. златна висулка, представляваща фигура на животно- мишка, 1 бр. златна висулка, представляваща син камък с изображение на две очи и 1 бр. златна висулка, представляваща фигура на животно- костенурка, всичко с тегло 106.95 грама на обща стойност 3507.90 лева (три хиляди петстотин и седем лева и деветдесет стотинки) от владението на Т.Т.М. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание престъпление по чл.194, ал.1, вр. 54, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА «Лишаване от свобода». ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД Г.М.А., ЕГН ********** да заплати на Т.Т.М., с ЕГН ********** сумата от 3507.90 лева (три хиляди петстотин и седем лева и деветдесет стотинки), представляващи претърпените вреди, ведно със законната лихва, начиная от 01.02.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, както сумата от 800.00 (осемстотин) лева, представляващи направените от гражданския ищец Т.М. съдебни разноски по делото. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.М.А. с ЕГН **********, да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 105.00 (сто и пет) лева, както и сумата от 140.32 лева (сто и четиридесет лева и тридесет и две стотинки) представляващи дължимата държавна такса върху уважения размер на гражданския иска. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.
Г.М.А.
Мотиви от 30.12.2014г.
В законна сила от 5.1.2015г.
7 АНД No 309/2014, II състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2014г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024340/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И.,*** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024340/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.1.2015г.
8 АНД No 120/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВИКТОРИЯ ТУРИСТИКЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 32328 / 27.12.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „В.Т.” ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.П., район Ц., бул.Ц.Б.***О. № **, представлявано от изпълнителния директор К.Г.Р., на основание чл.214, във връзка с чл.132, ал.1 от Закона за туризма, му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 7.1.2015г.
9 АНД No 804/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.12.2014г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА И.А.Т.- родена на ***г***, обл.Сливен, българка, български гражданин, несемейна, неосъждана, основно образование, касиер, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 23.08.2013 г., в 04.43 часа, в гр. Несебър, на изхода до бензиностанция “Петрол, посока гр.Бургас, управлявала моторно превозно средство- лек автомобил марка “Фолксваген голф” с рег.№....., в срока на изтърпяване на наказанието “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, след като е била наказана по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 564/11.07.2013г. на Началника на РУП- Сливен, влязло в сила на 03.08.2013 г.- престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА обвиняемата Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 /четири/ месеца. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемата, а за РП- гр.Несебър- от уведомяването им за решението.
И.А.Т.
Мотиви от 22.12.2014г.
В законна сила от 7.1.2015г.
10 Гражданско дело No 339/2013, IV състав Облигационни искове М.Б.Т. Й.Г.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска на М.Б.Т., ЕГН **********,***, против Й.Г.И., ЕГН **********,***, за осъждане на последната да заплати на ищцата сумата от 8414 лв. /осем хиляди четиристотин и четиринадесет лева/, представляващи съответната на дела на ответницата част от направените необходими разноски по общите части на двуетажна жилищна сграда, изградена в УПИ ***, по плана на с.К., община Несебър, изразяващи се в ремонт и укрепване на подпорна стена към главното шосе, укрепване основите на къщата и изграждане на дренаж, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от подаване на исковата молба- 14.05.2013 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 8.1.2015г.
11 НОХД No 170/2014, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.З.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 6.6.2014г.
ПРИЗНАВА Н.З.В., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно специално образование, женен, осъждан, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че за периода от 10.05.2012г. до 05.10.2012г. в гр.Несебър и в гр. Бургас, в условията на продължавано престъпление, противозаконно присвоил чужди движими вещи на обща стойност от 7224,50 лева, собственост на М.П.С. и А.И.З., които владеел, както следва: - На 10.05.2012г. в гр. Бургас, сградата на КАТ-Бургас, противозаконно присвоил чужда движима вещ - лек автомобил «Фолксваген - Транспортер» с номер на рамата –*** на стойност — 4224,50 лева, собственост на А.И.З., която владеел - била му поверена от собственика З., за да бъде продадена, като го регистрирал на свое име в КАТ-гр.Бургас,. - На 05.10.2012г. в гр. Несебър, противозаконно присвоил чужда движима вещ - сумата от 3000,00 лева, собственост на М.П.С. — като отказал да й върне след изтичане на четиринадесет дневния срок, даден му от С. чрез отариална покана от 22.10.2012г. на нотариус М. ***— ... на Нотариалната камара/ която владеел - била му поверена от собственика С., на два пъти / на 17.08.2012г. - сумата от 1500,00 лева и на 13.09.2012г. - сумата от 1500,00 лева/, за да закупи за нея лек автомобил, поради което и на осн.чл. 206, ал.1 вр. с чл. 26 ал.1, вр.чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА Лишаване от свобода. ПРИЗНАВА Н.З.В., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно специално образование, женен, осъждан, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2012г. в гр.Бургас, сградата на КАТ-Бургас съзнателно се ползвал от неистински частен документ / договор за покупко-продажба на моторно-превозно средство - лек автомобил «Фолксваген - Транспортер» с номер на рамата – *** от 01.05.2012г./, на който е придаден вид, че изхожда от "ПРОДАВАЧ" - "FIRMA HANDLOWO USLUGOWA DANIEL SMOLIBOWSKI" и «КУПУВАЧ» -«NIKOLAY VELKOV”, когато в действителност договорът не изхожда от тях и употребил документа пред КАТ- Бургас, за ца докаже, че съществува правно отношение, породено от договора за покупко-продажба на описания по-горе лек автомобил, като от него за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на осн. чл. 316, вр. с чл. 309, ал.1, вр.чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА Лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЯ на осн.чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание в размер на по-тежкото от така наложените, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА Лишаване от свобода. ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание от осем месеца Лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на осн.чл.45, ал.1 от ЗЗД Н.З.В.,***, с ЕГН-********** да ЗАПЛАТИ на М.П.С. *** с ЕГН – ********** сумата от 3000лв./три хиляди/ лева, представляващи претърпени имуществени вреди, ведно със сумата от 400лв., представляващи направените съдебни разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.З.В. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 263.97лв./двеста шестдесет и три лева и деветдесет и седем стотинки/ представляващи направените по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Н.З.В. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на РС-Несебър сумата от 120лв./сто и двадесет/ представляваща дължимата държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Н.З.В.
Мотиви от 30.10.2014г.
В законна сила от 8.1.2015г.
12 АНД No 275/2014, V състав По ЗД по пътищата С.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.6.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2063 от 08.07.2013г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, в частта му, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.П.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, на П. е наложена – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 8.1.2015г.
13 АНД No 617/2014, IV състав По ЗД по пътищата В.Л.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.10.2014г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001469/17.07.2014 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2 от същия закон, на В.Л.И., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 8.1.2015г.
14 ЧНД No 876/2014, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 23.12.2014г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Д.Д.А.- роден на ***г***, общ.Несебър, българин, български гражданин, неженен, осъждан, С начално образование, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас едно общо най-тежко наказание измежду наложените по НОХД №342/2011г. по описа на РС- Поморие; НОХД №375/2012г. по описа на РС- Несебър; НОХД №1066/2011г. по описа на РС- Несебър; НОХД №511/2011г. по описа на РС- Провадия; НОХД № 590/2011г. по описа на РС- Провадия; НОХД №212/2012г. по описа на РС- Поморие; НОХД №593/2011г. по описа на РС- Провадия; НОХД №414/2012г. по описа на РС- Поморие; НОХД №185/2013г. по описа на РС- Поморие и НОХД №320/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното общо най-тежко наказание една година и четири месеца лишаване от свобода, в затворническо заведение Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.59 от НК, от така определеното общо наказание времето, през което осъденият Д.Д.А. е бил с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД №320/2014г., считано от 14.10.2014г. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК, от така определеното общо наказание, изтърпяната част от наказанията, попадащи в съвкупността. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, наказанието „ГЛОБА”, наложено на осъдения Д.Д.А. по НОХД №706/2011г. по описа на РС- Несебър. ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, наложеното на осъдения Д.Д.А. по НОХД №251/2011г. по описа на РС- Несебър наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на така приведеното наказание пет месеца лишаване от свобода, в затворническо заведение Затвор. ПРИСПАДА, на основание чл.25, ал.2 от НК, до сега изтърпяната част по така групираните наказания. ПОСТАНОВЯВА наказанието „Пробация”, наложено на осъдения Д.Д.А. по НОХД №180/2014г. по описа на РС- Карнобат, да бъде изтърпяно ОТДЕЛНО. ПОСТАНОВЯВА наказанието „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, наложено на осъдения Д.Д.А. по НОХД № 318/2014г. по описа на РС- Поморие, да бъде изтърпяно ОТДЕЛНО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Д.Д.А.
В законна сила от 8.1.2015г.
15 АНД No 428/2013, VI състав Административни дела СИСАЙД ПРОПЪРТИС ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 26.9.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-7/12.02.2013 г. на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на основание чл. 222, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е наложено на “С.п.” ООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.Й.Х., административно наказание „имуществена санкция” в размер на 30 000 лева за нарушение по чл.117, ал.7 от ЗЕ, за това, че на 05.07.2012 г. в гр. Обзор, курортен комплекс “Обзор-север”, в ПИ с идентификатор 53045.213..8, е ограничил достъпа за присъединяване на други потребители на “Е.ОН България мрежи” АД до енергийно съоръжение- трансформаторен пост БТКП20/40kV, 800 kVА, собственост на “С.п.” ООД. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 9.1.2015г.
16 АНД No 46/2014, V състав По ЗД по пътищата К.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.4.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2172 от 12.07.2013г. на Началника на РУП -гр.Несебър, в частта му, с което на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.С.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.47 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание чл.183, ал.2, т.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателя К.С.С. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.6, т.1, предл.3 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1 ЗДвП, на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 9.1.2015г.
17 АНД No 58/2014, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК В.А.В.Г. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.4.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 779/03.09.2013 г. на директора на ТД на НАП- Б., с което на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС, е наложено на ЕТ “В.а.В.Г.” с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от В. Г., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 118, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл. 25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ, за това, че при осъществяване на търговска дейност в търговски обект: бар-басейн, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, хотелски комплекс „Полюси”, не е издал фискален бон при извършена контролна покупка на обща стойност 4.40 лева- в т.ч. натурален сок за 2.50 лева и наливна бира за 1.90 лева, заплатена в брой. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 9.1.2015г.
18 АНД No 198/2014, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВЕНДИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 21.8.2014г.
на основание чл. 63 ЗАНН, Несебърски районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 32284/30.12.2013 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисията защита на потребителите. Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 9.1.2015г.
19 АНД No 389/2014, IV състав По ЗД по пътищата Я.Б.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.8.2014г.
Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-00059/28.04.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, в частта му, с което за нарушение на чл.101, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.3, т.7, от същия закон, на Я.Б.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 30 лв., като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 9.1.2015г.
20 Гражданско дело No 141/2013, VI състав Делби Т.О.К. А.Н.Д. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 27.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Т.О.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, против А.Н.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, за делба на недвижим имот- жилище с площ от 109 кв.м., ведно с мазе № 4 с площ от 20.64 кв.м., таван № 4 с площ от 30.94 кв.м. и 11.01% ид.части от общите части на сградата, находяща се в гр. Несебър, ж.к. “М.” бл. ****, съставляващо самостоятелен обект в сграда с идент. № **** по кадастралната карта на гр. Несебър. ОСЪЖДА Т.О.К. с ЕГН ********** да заплати на А.Н.Д. с ЕГН ********** сумата от 1 500 (хиляда и петстотин) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 11.1.2015г.
21 АНД No 591/2014, I състав По ЗД по пътищата В.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от В.С.С., ЕГН: ********** *** чрез адв.В.Б.-*** срещу Електронен фиш № К0189523/18.03.2012г. на Началника на РУП Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №591/14г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила от 12.1.2015г.
22 Гражданско дело No 1018/2013, IV състав Делби С.А.З.,
Р.С.И.
М.К.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.8.2014г.
ПОСТАНОВЯВА изнасянето на публична продан на поземлен имот с идентификатор **** по кадастралната карта и кадастралните регистри, с административен адрес гр. ****, ул. „****”, с площ от 478 кв.м., трайна предназначение- урбанизирана, начин на трайно ползване- за жилищни нужди, при съседи: **************, при първоначална цена от 58 900 лв. /петдесет и осем хиляди и деветстотин лева/. ОСЪЖДА С.А.З., ЕГН **********,***2, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 1173,07 лв. /хиляда сто седемдесет и три лева и седем стотинки/, представляваща държавна такса съобразно квотата й върху изнесеният на публична продан имот. ОСЪЖДА Р.С.И., ЕГН **********,***2, да заплати по сметка на РС- гр. Несебър сумата от 5 лв. /пет лева/, представляваща държавна такса съобразно квотата му върху изнесеният на публична продан имот. ОСЪЖДА М.К.М., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- гр. Несебър сумата от 1178 лв. /хиляда сто седемдесет и осем лева/, представляваща държавна такса съобразно квотата й върху изнесеният на публична продан имот. УКАЗВА на съдия- изпълнителя, който ще осъществи публичната продан, че при извършване на публичната продан на цена, по- висока от първоначалната, следва да уведоми съда за определяне на окончателна държавна такса. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 13.1.2015г.
23 АНД No 576/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.И.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.10.2014г.
ПРИЗНАВА В.И.В.- роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, пенсионер, с постоянен адрес-***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление съответно на 08.05.2013г.; 28.05.2013г. и 07.07.2013г. в с.к., общ.Несебър, вилна зона „ч.ч.”, ул.”М.” № .., не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие, издадена в полза на Л.Д.В. с ЕГН **********, на 25.02.2013г. по гражданско дело №5/2013г. по описа на Районен съд- гр.Несебър, с която му е забранено да приближава на по-малко от сто метра жилището, находящо се на горния адрес за срок от дванадесет месеца- престъпление по чл.296, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на ..00 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В.И.В.
Мотиви от 16.10.2014г.
В законна сила от 13.1.2015г.
24 Гражданско дело No 922/2014, IV състав Изменение на издръжка Д.Л.Н. Л.Д.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.1.2015г.
на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която ответникът Л.Д.Н. с ЕГН ********** да заплаща издръжка на сина си Д.Л.Н. ЕГН ********** в размер на 200 (двеста) лева месечно, считано от 01.01.2015 г. до навършване на 25-годишна възраст на Д.Н.. ОСЪЖДА Л.Д.Н. с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 144.00 (сто четиридесет и четири) лева, представляваща държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 922/2014 г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване пред ОС Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 14.1.2015г.
25 АНД No 107/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.Й. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА И.Д.Й. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 28.08.2013г. около 11.00 часа в град Несебър, в стая на първия етаж на улица Св.Св. Кирил и Методий № .., в кутия от цигари марка „Карелия Слим”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високо рисково наркотично вещество – метаамфетамин със съдържание на основното вещество – 7,70 %, с нетно тегло 0,663 грама на стойност 16,57 лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл.2-ро, т.1 от НК. ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - 0,663 гр. метаамфетамин, и полиетиленовия плик тип „клипс” с размери 4 см. на 5 см., в който наркотичното вещество се намира, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. Приложеното към делото веществено доказателство – празна кутия от цигари марка „Мерелин слимс”, като вещ без стойност следва да бъде унищожена. Приложените по делото веществени доказателства – сребриста електронна везна и черна картонена кутийка с надпис „Pocket scale”, в която тя се намира, както и 55 броя полиетиленови пликчета, които не са бири предмет на престъплението, чието притежание не е забранено и притежателят на които е установен, следва да бъдат върнати на И.Д.Й.. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
И.Д.Й.
Мотиви от 21.5.2014г.
В законна сила от 14.1.2015г.
26 НОХД No 823/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Т.Б. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 14.1.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 823/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Б.Т.б. със защитник адв.Димитър Попов споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Б.Т.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно-специално образование, сервитьор в бензиностанция РУМ Ойл Ботевград, ЕГН: **********се за ВИНОВЕН в това, на 26.06.2014 год., около 02.50 часа в гр. Несебър на ул. „Димитър Занешев” в посока кв. „Младост”, управлявал моторно превозно средство „Ауди А3”, с ДК № СО 3990 ВК с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.75 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК, подсъдимия Б.Т.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основани чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 26.06.2014 г. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Б.Т.Б. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 34.35 лева (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки), представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 823/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.Т.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Б.Т.Б.
В законна сила от 14.1.2015г.
27 ЧНД No 863/2014, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 29.12.2014г.
на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК по отношение на Х.М.М., ЕГН: **********,***, с настоящ адрес:*** ОБЩО НАКАЗАНИЕ, в размер на най-тежкото измежду наложените му по НОХД № 676/2014 г., по описа на РС Несебър, по НОХД № 291/2014 г. по описа на РС Поморие и по НОХД № 842/2014 г., по описа на РС Несебър, а именно ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години, при периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител три пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години; Безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на 320 часа годишно, за срок от три поредни календарни години. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ОС Бургас.
Х.М.М.
В законна сила от 14.1.2015г.
28 Гражданско дело No 465/2013, VI състав Други дела И.Х. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН К-С ПРОСТОР БЛ. А Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 15.11.2013г.
ОТМЕНЯ решенията на Общо събрание на етажната собственост на блок А в комплекс „П.”, с идент. № **** по кадастралната карта на гр. Обзор, с управител М.Х., проведено на 21.05.2013 г., а именно: 1) за приемане доклад на председателя на етажната собственост; 2) за преизбиране за нов мандат на председателя М.Й.Х. и контрольора С.П.; 3) за санкциониране на собствениците, които отказват предоставяне на информация за имотите си с цел попълване на документацията, изискуема съгласно ЗУЕС; 4) за представяне от страна на собствениците в писмен вид на отчитанията на водомерите в жилищата, достъпът до които е ограничен, в срок от един месец от датата на провеждане на общото събрание; 5) за извършване на техническа проверка на електрозахранването на общите части на етажната собственост; 6) за продължаване действията на председателя на етажната собственост относно издирване документацията на асансьорното съоръжение и при констатиране на своеволие и присвояване на документацията, същият да предприеме необходимите мерки против лицето/лицата, задържащи документацията; 7) за упълномощаване новоизбрания председател на етажната собственост да подпише договор за сервизно обслужване със „Сисайд сървиз” ООД за бъдещ период; 8) за извършване оглед на сградата, заедно с обслужващата фирма, и представяне на доклад; 9) за лишаване от право на участие в управленския състав на етажната собственост за срок от пет години на собствениците, чиито имоти имат окачени плакати с негативно за всички собственици съдържание; 10) „преизбиране” на правилника за вътрешния ред. ОСЪЖДА етажната собственост на блок А в комплекс „П.”, с идент. № **** по кадастралната карта на гр. Обзор, с управител М.Х., да заплати на И.Х., гражданин на Норвегия, роден на *** г. в гр. Берген, притежаващ международен паспорт № ****, издаден от Полицейско управление Хордаланд на 22.03.2010 г., с адрес: **** ***, Норвегия, със съдебен адрес:***, сумата от 120.00 (сто и двадесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 15.1.2015г.
29 АНД No 81/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВИКТОРИЯ ТУРИСТИКЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.4.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26263 / 28.10.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „ВИКТОРИЯ ТУРИСТИК” ЕАД, ЕИК 102880358, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район Централен, бул.Цар Борис ІІІ Обединител № 42, представлявано от изпълнителния директор К.Г.Р., на основание чл.214 от Закона за туризма, му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 15.1.2015г.
30 АНД No 247/2014, V състав По ЗД по пътищата Т.А.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.5.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000373 от 10.04.2014г. на Началника на РУП-гр.Н., с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Т.А.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П.А. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, на същата е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 15.1.2015г.
31 ЧНД No 17/2015, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Т.С.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 15.1.2015г.
Прочетох протоколът лично. Показанията ми са записани правилно.
В законна сила от 15.1.2015г.
32 НОХД No 18/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 15.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 18/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.К.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, работи на частно в строителството, ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че на 04.01.2015г., около 23.00 ч. в гр.Несебър, област Бургас, до хотел „Котва” в посока курортен комплекс Слънчев бряг, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди” модел „А6” с рег.№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.85 /едно цяло осемдесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза протокол №6/05.01.2015г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, след като е бил осъден с влязла присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, /споразумение от 02.09.2014 година по НОХД №3826/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас, влязло в законна сила на 02.09.2014 г./, поради което и на основание по чл. 343б, ал.2 вр. с ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия И.К.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.К.К. да заплати в полза на Държавата сумата от 39,08 лв. (тридесет и девет лева и осем стотинки), представляващи направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 18/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.К.К.
В законна сила от 15.1.2015г.
33 НОХД No 20/2015, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.Ж.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 15.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №20/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ж.Ж.И. със защитник адв.Т.Н. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Ж.Ж.И.- роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, не работи, понастоящем в Затвора гр.Бургас, с ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2014 год., около 18.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър до хотел „Алба” противозаконно си послужил с официален документ – СУМПС №282144507, издаден на 21.02.2013 год. от МВР- Враца за лицето Х.Т.Х. с ЕГН:**********, с цел да заблуди представител на обществеността /представил документ на обект за отдаване под наем на триколки/, като извършеното не съставлява по- тежко престъпление, поради което и на основание чл.318, във вр. с чл.54, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и т.6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 15/петнадесет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично. -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15/петнадесет/ месеца. -Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа годишно за срок от две поредни календарни години. Подсъдимият Ж.Ж.И.- роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, не работи, понастоящем в Затвора гр.Бургас, с ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на същата дата около 18.00 часа в курортен „Слънчев бряг”, общ.Несебър, до хотел „Алба”, противозаконно присвоил чужда движима вещ – 1бр. триколка китайско производство на стойност 451.61лв. (четиристотин петдесет и един лева и шестдесет и една стотинки), собственост на „Л.” ЕООД- гр.Несебър, представлявано от законния му представител Виктор Любомиров Арнаудов, която владеел на основание договор за отдаване под наем, поради което и на основание чл.206, ал.1, във вр. с чл.54, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.61 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода, в Затвор. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23 от НК, на подсъдимия Ж.Ж.И. общо наказание в размер на най- тежкото, а именно ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.61 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така определеното общо най-тежко наказание, в Затвор. ОТНЕМА в полза на Държавата СУМПС №282144507, издаден на 21.02.2013 год. от МВР- Враца за лицето Х.Т.Х. с ЕГН:**********, което след влизане на споразумението в сила, да бъде унищожено. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ж.Ж.И. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 75.83 лв. (седемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 20/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Ж.Ж.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Ж.Ж.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ като взе предвид, че видно от приложената справка за съдимост по досъдебното производство, деянието по настоящото наказателно производство е извършено на 06.06.2014г., поради което наложеното на подсъдимия Ж.Ж.И. по НОХД №208/2012г. по описа на Районен съд- Бургас с присъда № 882 от 09.05.2012г., влязла в законна сила на 25.05.2012г. наказание от осем месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от три години, следва да бъде приведено в изпълнение, съобразно разпоредбата на чл.68 ал.1 от НК. Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.1, т.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИВЕЖДА, на основание чл.68, ал.1 от НК, в изпълнение наказанието ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, наложено на подсъдимия Ж.Ж.И. с присъда по НОХД №208/2012г. по описа на РС- Бургас. ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, приведеното в изпълнение наказание да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим, в Затвор. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
Ж.Ж.И.
В законна сила от 15.1.2015г.
34 АНД No 517/2014, VI състав Административни дела ДЕЧИ-СА АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 15.10.2014г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024445 от 05.03.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 415, ал. 1 КТ на „Д.-С.” ЕАД, ЕИК **** е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 10 000 лв. на 6 000 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 16.1.2015г.
35 Гражданско дело No 852/2014, I състав Издръжка Б.И.Н. И.К.Н.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМОГАНЕ -ГР. ПОМОРИЕ
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба, както е посочена по-горе. ОСЪЖДА ответника И.К.Н., ЕГН ********** да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 120 (сто и двадесет) лева държавна такса, представляваща ? от дължимата такава по смисъла на чл. 7, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. ПРЕКРАТЯВА гр.д. № 852/2014 г. по описа на РС Несебър. Определението в частта, с която е одобрена спогодбата, не подлежи на обжалване. В останалата част определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес.
В законна сила от 17.1.2015г.
36 НОХД No 819/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 19.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 819/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Димитър Попов от АК- гр.Бургас- служебен защитник на подсъдимия Т. и подсъдимият С.И.Т., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА С.И.Т. - роден на *** год. в гр.Плевен, живущ ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, работи като монтажник метални конструкции във „****** ООД, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2014 год., около 21.10 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър по ул.”********”, управлявал моторно превозно средство – „******** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.76 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза №371/06.06.2014 год., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години: НЕ ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, на подсъдимия С.И.Т. наказание лишаване от право да управлява моторно – неправоспособен. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.Т. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 40.29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 819/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо С.И.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
С.И.Т.
В законна сила от 19.1.2015г.
37 АНД No 897/2014, IV състав Административни дела МЛИН-13 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 22.12.2014г.
повторно образуване на ново дело по жалба срещу същото наказателно постановление. Предвид на това, че настоящото производство е последващо същото следва да бъде прекратено, а преписката приложена към НАХД № 897/2014 г. Мотивиран от горното, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 897/2014 г. по описа на РС- Несебър. Преписката на Д”ИТ”- гр. Сливен да се докладва на съдията- докладчик по НАХД № 874/2014 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 19.1.2015г.
38 НОХД No 19/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.М.И.,
Г.К.В.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатите по НОХД № 19/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Г. Русев- прокурор в РП- Несебър, адв.Н. в качеството му на защитник на подсъдимите П.М.И. и Г.К.В. споразумения, съгласно които: ПРИЗНАВА П.М.И.- роден на *** ***, обл.Бургаска, ж.к. «М.Р.», бл...., вх. 3, ет.6, ап..., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че около 06.00 ч. на 18.07.2014 год., в съучастие с Г.К.В., ЕГН ********** ***, като съизвършител, от къща в северната част на с. Приселци, общ. Несебър, чрез взломяване на катинара на входен метален портал, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил „Мерцедес 212 Д Спринтер с per. № ....., и техническо средство- ключ за северната врата на къщата, отнел чужди движими вещи, както следва: 5 (П.) бр. дървени единични легла на стойност по 12 (дванадесет) лв. за брой, общо на стойност 60 лв. (шестдесет лева); 2 (два) бр. нощни обикновени дървени шкафчета на стойност 7.20 лв. (седем лева и двадесет стотинки) за брой, общо на стойност 14.40 лв. (четиринадесет лева и четиридесет стотинки); 3 (три) бр. нощни дървени шкафчета с надстройки на стойност 9.60 лв. (девет лева и шестдесет стотинки) за брой, общо на стойност 28.80 лв. (двадесет и осем лева и осемдесет стотинки); 3 (три) бр. дървени тапицирани табуретки на стойност 9.60 лв. (девет лева и шестдесет стотинки) за брой, общо: 28.80 лв. (двадесет и осем лева и осемдесет стотинки); 2 (два) бр. дървени тапицирани кресла на стойност 21.60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) за брой, общо: 43.20 лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки); 3 (три) бр. еднокрилни дървени гардероби с надстройка на стойност 21.60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) за брой, общо: 64.80 лв. (шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки); 1 (един) бр. нетапицирана табуретка на стойност 2.40 лв. (два лева и четиридесет стотинки); 1 (един) бр. дървен двукрилен гардероб на стойност 48.00 лв. (четиридесет и осем лева); 3 (три) бр. дървени масички на стойност 14.40 лв. (четиринадесет лева и четиридесет стотинки) за брой, общо: 43.20 лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки), всички вещи на обща стойност 333.60 лв. (триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки), от владението и без съгласието на собственика О.Д.Ч., ЕГН **********, от гр. Пловдив, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини- деецът е заловен от полицейските служители на Участък „Полиция"- гр. Обзор, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. първо и второ, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.,1 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА». ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия П.М.И. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 35,00 лв. (тридесет и П. лева), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРИЗНАВА Г.К.В.- роден на *** ***» обл.Бургаска, ул.»П.», № 7, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно специално образование, работи като ел.техник, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че около 06.00 ч. на 18.07.2014 год., в съучастие с П.М.И., ЕГН **********,***, като съизвършител, от къща в северната част на с. Приселци, общ. Несебър, чрез взломяване на катинара на входен метален портал, чрез използване на моторно превозно средство- товарен автомобил „Мерцедес 212 Д Спринтер" с per. № ..... и техническо средство- ключ за северната врата на къщата, отнел чужди движими вещи, както следва: 5 (П.) бр. дървени единични легла на стойност по 12 (дванадесет) лв. за брой, общо на стойност 60 лв. (шестдесет лева); 2 (два) бр. нощни обикновени дървени шкафчета на стойност 7.20 лв. (седем лева и двадесет стотинки) за брой, общо на стойност 14.40 лв. (четиринадесет лева и четиридесет стотинки); 3 (три) бр. нощни дървени шкафчета с надстройки на стойност 9.60 лв. (девет лева и шестдесет стотинки) за брой, общо на стойност 28.80 лв. (двадесет и осем лева и осемдесет стотинки); 3 (три) бр. дървени тапицирани табуретки на стойност 9.60 лв. (девет лева и шестдесет стотинки) за брой, общо: 28.80 лв. (двадесет и осем лева и осемдесет стотинки); 2 (два) бр. дървени тапицирани кресла на стойност 21.60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) за брой, общо: 43.20 лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки); 3 (три) бр. еднокрилни дървени гардероби с надстройка на стойност 21.60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) за брой, общо: 64.80 лв. (шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки); 1 (един) бр. нетапицирана табуретка на стойност 2.40 лв. (два лева и четиридесет стотинки); 1 (един) бр. дървен двукрилен гардероб на стойност 48.00 лв. (четиридесет и осем лева); 3 (три) бр. дървени масички на стойност 14.40 лв. (четиринадесет лева и четиридесет стотинки) за брой, общо: 43.20 лв. (четиридесет и три лева и двадесет стотинки), всички вещи на обща стойност 333.60 лв. (триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки), от владението и без съгласието на собственика О.Д.Ч., ЕГН **********, от гр. Пловдив, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини- деецът е заловен от полицейските служители на Участък „Полиция"- гр. Обзор, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3, предл. второ, т.4, предл. първо и второ, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.,1 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на П. МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА». ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Г.К.В. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 35,00 лв. (тридесет и П. лева), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”А” от НК, в полза на Държавата иззетите с протокол за оглед на местопроизшествие от 18.07.2014 г. веществени доказателства, а именно 1 брой фенер с ластик за глава с надпис „Bosch”, 1 брой черен нож, тип „Мачете”, 1 брой черен фенер с размери 10 см. дължина и 3 см. диаметър, 1 брой метален катинар, който следва да бъдат унищожени като вещи без стойност. ВРЪЩА на РП- Несебър останалите веществени доказателства с оглед отделените с постановление за разделяне на досъдебното производство от 09.01.2015 г. материали, като некасаещи настоящото дело. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 19/2015 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
П.М.И.
Г.К.В.
В законна сила от 19.1.2015г.
39 АНД No 608/2014, I състав Административни дела Н.Х.Н. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.10.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 531/03.12.2013 г. на Кмета на Община Несебър/, с което за нарушение на чл.4 ал.1, т.7 от Наредба №2 на Общински съвет гр.Несебър, на осн.чл.16 ал.1, вр.чл.18 ал.2 от Наредба №2 на ОС Несебър е наложено на Н.Х.Н., ЕГН **********, с адрес: *** административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/лева, като намалява размера на глобата от 500 лева на 100 /сто/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 531/03.12.2013 г. на Кмета на Община Несебър, като правилно и законосоъбразно. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 20.1.2015г.
40 АНД No 746/2014, VI състав По ЗД по пътищата П.Д.Щ. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 22.12.2014г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-001853 от 06.08.2014г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на П.Д.Щ., ЕГН **********, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 и чл. 179, ал. 3, т. 4 ЗДвП, са наложени наказания „глоба” в размер на 10 лв. и „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 20.1.2015г.
41 ЧНД No 34/2015, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.1.2015г.
Уважавана осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2502/2012г. по описа на РУП-Несебър И.А.Д. с ЕГН – ********** ***, адв.П.Ч. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.1.2015г.
42 ЧНД No 36/2015, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.1.2015г.
Уважавана осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по БП № 304 ЗМ-35/2015г. по описа на РУП-Несебър Я.Й.А. ***, адв.П.Ч. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.1.2015г.
43 НОХД No 37/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 20.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №37/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Ч. ***, защитник на подсъдимия Я.Й.А. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Я.Й.А.- роден на *** ***, с настоящ адрес:***«С.С.К.М.», сграда «А.П.», ап..., ет.3, българин, български гражданин, средно специално образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2015 год., около 14.00 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, през бензиностанция «Лукойл», управлявал МПС - лек автомобил марка «Форд», модел «Куриер», с ДК № ....., без съответното свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 21.02.2014 год. НП №2666/2013 год на Началника на Сектор „ПП-КАТ” при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК, го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ». ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. - Включване в програми за общественно въздействие за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 37/2015г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Я.Й.А.
В законна сила от 20.1.2015г.
44 АНД No 311/2014, III състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.10.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024342 от 14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на „Г. – 2000” ООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.П.Б., е наложена имуществена санкция „Глоба” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.1.2015г.
45 АНД No 317/2014, III състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.10.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024348 от 14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на „Г. – 2000” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.П.Б., е наложена имуществена санкция „Глоба” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.1.2015г.
46 АНД No 589/2014, I състав По ЗД по пътищата А.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.10.2014г.
НП-отмененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001332/09.07.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП , за нарушение по чл.103 на А.Д.А., ЕГН **********, с адрес: *** е наложено наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца; и на осн.чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение по чл.43, т.4 от ЗДвП -„глоба” в размер на 100 /сто/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 21.1.2015г.
47 АНД No 24/2015, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕЛПРОМ ИЕП АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 21.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 24/2015г. по описа на Несебърския районен съд, поради неподсъдност. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.1.2015г.
48 НОХД No 35/2015, III състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 21.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 35/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият И.А.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, с настоящ адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода месец септември 2012 год. до месец октомври 2012 год. в гр.Свети Влас, общ.Несебър, на ул.Русалка № 224, етаж трети, където са предадени парите, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил заблуждение у руския гражданин Г.Е.М., роден на ***год. в гр.***, Ленинградска област, че срещу заплащане от 200 (двеста) евро, ще му закупи направо от завода за срок от една седмица кухненска маса, четири стола и шкафче за телевизор, и с това му причинил имотна вреда в размер на равностойността на 200 евро по курса на БНБ – 390 лева (триста и деветдесет), като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 209, ал.3, във вр. с чл.54, ал.2, вр. с чл.42а от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 13 /тринадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично; -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 13 /тринадесет/ месеца; -Включване в програми за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 35/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия И.А.Д. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
И.А.Д.
В законна сила от 21.1.2015г.
49 НОХД No 38/2015, VI състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.И.Х. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 21.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 38/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура-Несебър, адв.С.М. ***- упълномощен защитник на обвиняемия и Х.И.Х. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Х.И.Х., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2013 год. около 03.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на паркинга пред хотел „Кристал” причинил средна телесна повреда на Ю.С.Ю. от гр.Сливен, изразяваща се в счупване на горен десен резец /11 зъб/ в зъбодържащия апарат, вследствие на удар с юмрук в областта на устата, като увреждането е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето във фазата на отхапването и представлява временно разстройство на здравето неопасно за живота, поради което и на основание чл. 129, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б”, вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18/осемнадесет/ месеца; - Безвъзмезден труд в полза на обществото 250 часа годишно за срок от една година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.И.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 80.00 /осемдесет/ лева. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 38/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо Х.И.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Х.И.Х.
В законна сила от 21.1.2015г.
50 АНД No 314/2014, III състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024345 от 14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на „Г.-****” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.П.Б., е наложена имуществена санкция „Глоба” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 22.1.2015г.
51 НОХД No 723/2014, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.Щ. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 22.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 723/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж.- служебен защитник на подсъдимия А.С.Щ. съгласно което : ПРИЗНАВА А.С.Щ., роден на ***г***, български гражданин от ромски произход, неженен, осъждан, без образование, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2014г. , около 23.15 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алея до дискотека „Гранд”, отнел чужди движими вещи: златен синджир, с проба на златото 585.14 карата, с тегло 22.81 грама, представляващ свързани помежду си продълговати бели и жълти халки, като халките от бяло злато са гравирани с емблемата на „Версаче”, на стойност 1140.50 лева и релефна висулка с изображение „Дева Мария” от червено злато, с проба на златото 585.14 карата, с тегло 0.55 грама, на стойност 27.50 лева – всички вещи на обща стойност 1168.00 /хиляда сто шестдесет и осем/ лева, собственост на Р.И.Ц.,***, от владението на същата, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – нанесъл удари и натиск с ръка по гърба на пострадалата, дърпал я за косата, съборил я на земята и издърпал от врата й златния накит, ведно с висулката, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. НА ОСНОВАНИЕ чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „Строг” режим на изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, в Затвор или затворническо общежитие. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.Щ. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС – Несебър сумата в размер на 40 лв. /четиридесет/ лева, представляващи направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 723/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.С.Щ. мярка за неотклонение и като намери, че не са налице основания за отмяна или изменение на същата, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо А.С.Щ. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Видно от справката за съдимост на подсъдимия Щ., същият е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение по настоящото производство в изпитателен срок на определено по НЧД № 1259/2014г. по описа на Районен съд- Бургас общо наказание десет месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е било отложено за срок от три години. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение в настоящото производство по чл.198 ал.1 от НК е тежко умишлено престъпление от общ характер. Следователно, налице са предпоставките на чл.68 ал.1 от НК и наказанието лишаване от свобода от десет месеца, чието изтърпяване е било отложено, следва да бъде приведено в изпълнение. Така мотивиран и на основание чл.68 ал.1 от НК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, определено с определение по НЧД № 1259/2014 г. по описа на РС- Бургас като общо най-тежко наказание по НОХД № 433/2013 г. по описа на РС – Бургас, НОХД № 770/2013 г по описа на РС – Бургас и по НОХД № 4048/2013 г. по описа на РС – Бургас, което да бъде изтърпяно отделно от наказанието, наложено с присъдата по настоящото дело. На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяната част от наказанията в групата. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
А.С.Щ.
В законна сила от 22.1.2015г.
52 АНД No 731/2014, I състав По ЗД по пътищата М.И.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.12.2014г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-000664/21.05.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на М.И. г., ЕГН:********** *** е наложена Глоба в размер на 50 /петдесет/ лв., на основание чл.183 ал.4, т.7 от ЗДвП, за нарушение на чл.137А, ал.1, предл.първо от ЗДвП Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.1.2015г.
53 АНД No 773/2014, VI състав По ЗД по пътищата М.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 19.12.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-002214 от 27.08.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на жалбоподателя М.Г.С., ЕГН ********** на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1, чл. 183, ал. 1, т.1, пр.3, чл. 181, т.1 и чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП за извършени нарушения по чл.150 от ЗДвП, чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, чл. 147, ал. 1 от ЗДвП и чл. 137Е от ЗДвП са му наложени наказания „глоби” общо в размер на 410 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 22.1.2015г.
54 АНД No 690/2014, IV състав По ЗД по пътищата К.Х.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 29.12.2014г.
и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002147/22.08.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.137Е, чл.6, т.1, чл.6, т.2, всички от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение първо, чл.183, ал.3, т.5, предложение първо, чл. 175, ал.1, т.4, всички от същия закон, на К.Х.Б., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв., 30 лв., 200 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, като ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част. ОСЪЖДА К.Х.Б., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 3 лв. /три лева/, представляващи част от направените съдебно деловодни разонски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 23.1.2015г.
55 АНД No 534/2014, II състав Административни дела С.В.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.12.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 554/05.12.2013г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл.4, ал.1, т.5 и т.7 от Наредба № 2 на Общински съвет - Несебър за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, на С.В.С. с ЕГН- **********,*** е наложено административно наказание „Глоба”, като НАМАЛЯВА размера на същото 500 /петстотин/ лв. на 50 /петдесет/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 554/05.12.2013г. на Кмета на Община Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2015г.
56 АНД No 711/2014, II състав По ЗГ и ЗЛОД Г.Я.Ч. МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 706/23.09.2014г. на Директора на РДГ-Бургас, с което на Г.Я.Ч. с ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.213, т.2 от Закона за горите/ЗГ/ и на осн.чл.275, ал.1, т.2, вр.чл.266, ал.1 от ЗГ е наложена глоба в размер на 1000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието глоба на 500лв./петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 706/23.09.2014г. на Директора на РДГ-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобрацзно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.1.2015г.
57 АНД No 770/2014, VI състав По ЗД по пътищата П.В.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 22.12.2014г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-002853 от 26.09.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на П.В.Ц. ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 2, предл. 2 ЗДвП, му е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв, като НАМАЛЯВА размера на наложената „глоба” от 200 лева на 100 лева ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 27.1.2015г.
58 АНД No 800/2014, I състав По ЗД по пътищата М.В.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.12.2014г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление 3286/28.11.2013г. на Началника на сектор ПП-КАТ при ОДМВР-Бургас, в частта с която на М.В.П. с ЕГН-********** ***9 на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания - глоба в размер на 1000 лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като на основание чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № Iз-2539 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, са отнети 10 контролни точки. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 3286/28.11.2013г. на Началника на сектор ПП-КАТ при ОДМВР-Бургас в останалата му част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.1.2015г.
59 НОХД No 916/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.С.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 27.1.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 916/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър между Калина Георгиева- прокурор в РП- Несебър и адв. П. Ч. в качеството й на служебен защитник на подсъдимата А.С.М. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.С.М.- родена на ***г. в Русия, с постоянен и настоящ адрес-***, с руско гражданство, постоянно пребиваваща в Република България с Разрешение № ......./11.05.2011г., валидно до 20.04.2016г., осъждана, със средно образование, студентка, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 12.06.2014 г., около 02.00 часа, в к. к. "Слънчев Бряг", община Несебър, област Бургас, на главната алея, срещу хотел „Авеню”, управлявала лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „Е 230”, с рег. № ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 0.80 /нула цяло и осемдесет стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство- алкотест „Дрегер 7410+”, с № ARSM 0106, след като е била осъдена за деяние по чл.343б, ал. 1 НК по НОХД № 10743/2011 г. по описа на СРС, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” НК, я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” и „ГЛОБА” в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ЛИШАВА, на основание чл. 343г, вр. чл.37, ал. 1, т.7 от НК, подсъдимата А.С.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 12.06.2014 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №916/2014г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
А.С.М.
В законна сила от 27.1.2015г.
60 Гражданско дело No 1069/2013, VI състав Вещни искове П.И.З.,
П.П.З.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 7.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.И.З., ЕГН ********** и П.П.З., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК вр. чл. 64, ал. 2 ЗОС срещу Община Несебър, ****** представлявана от кмета ******, за признаване за установено, че ищците са собственици по силата на възмезден придобивен способ от Я. А. Я. и по давностно владение на поземлен имот в с. ******, ул. „******” № 17, с идентификатор ******, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-25/08.07.2005 г. на изпълнителния директор на АК, целият на площ от 1674 кв.м при съседи имоти с идентификатори ******, ******., с трайно предназначение на територията– урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.). Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 28.1.2015г.
61 Гражданско дело No 644/2014, IV състав Други дела Ш.М. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В СГРАДА С ИД.61056.501.463.1/БЛОК1/,
ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА С ИД. 61056.501.463.2/БЛОК2/
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2014г.
ОТМЕНЯ решения на общо събрание на етажните собсвености на сграда с идентификатор ****** и сграда с идентификатор ******, двете находящи се в с. Равда, ул. „******, проведено на 13.07.2014 г. ОСЪЖДА етажните собсвености на сграда с идентификатор ****** и сграда с идентификатор ******, двете находящи се в с. Равда, ул. „******, да заплати на Ш.М., ЕГН **********,***, сумата от 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 28.1.2015г.
62 АНД No 465/2014, II състав По ЗД по пътищата А.Н.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.11.2014г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2682/23.08.2013г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А.Н.Ш. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и на осн.чл.183, ал.4, т.7, предл.1-во от ЗДвП е наложена глоба от 50лв., като са отнети на осн.Наредба № Iз-2539/07г. на МВР 6к.т.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.1.2015г.
63 АНД No 708/2014, VI състав По ЗД по пътищата М.Т.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР,
ОД НА МВР-СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" БУРГАС
Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 30.12.2014г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3491 от 27.11.2013 г., издадено от Началник на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Бургас, с което на жалбоподателката М.Т.Т., ЕГН ********** на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ за извършено нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 вр. чл. 249, т. 1 КЗ е наложено наказание „глоба” в размер на 400 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 29.1.2015г.
64 АНД No 720/2014, II състав По ЗД по пътищата А.В.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000424/24.04.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на А.В.Ч. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.1.2015г.
65 ЧНД No 816/2014, III състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.Х.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.1.2015г.
Уважавана основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ постановление на прокурор от РП-Несебър от 29.10.2014г. за спиране на наказателно производство, водено по ДП № 14-2541/2013г. по описа на РУП-Несебър, пр.вх.№ 3294/2013г. по описа на РП-Несебър, за престъпления по чл.209, ал.1 от НК и по чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител. ВРЪЩА ДЕЛОТО на прокурор от РП-Несебър за изпълнение на указанията в мотивната част на определението. Определението е окончателно.
В законна сила от 29.1.2015г.
66 НОХД No 58/2015, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.Н.Н. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 29.1.2015г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 58/2015г. между Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура гр.Несебър, адв. Д.Л. ***, защитник на обвиняемият Ф.Н. и подсъдимия Ф.Н.Н. със снета по делото самоличност, съгласно което: ЦЕЛИЯТ ДИСПОЗИТИВ НА ЕЛЕКТРОННА ПАПКА
Ф.Н.Н.
В законна сила от 29.1.2015г.
67 АНД No 423/2014, I състав По ЗД по пътищата Т.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.10.2014г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №14-0304-000545/09.05.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на Т.П.П., ЕГН **********, с адрес: ***,местност”Аклади”, хотел”Аклади” административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца , на осн.чл.174 ал.1 предл.първо от ЗДвП , за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 700/седемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като потвърждава Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 30.1.2015г.
68 АНД No 801/2014, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК УИНЪР ИНВЕСТМЪНТС ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 837/19.09.2013 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.3, ал.5 и чл.7, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „У.И.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Р.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 30.1.2015г.
69 АНД No 303/2014, III състав По ЗД по пътищата Б.И.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2492/13 от 27.08.2013г., издадено от Началника на РУП – Несебър, с което на Б.И.Ш. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.2.2015г.
70 АНД No 514/2014, III състав Административни дела ДЕЧИ-СА АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.11.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02 4449 / 05.03.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Бургас, срещу „Д.С.” ЕАД, ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор А.Г.А., за това, че в качеството му на работодател, към 02.10.2013г. не е изпълнило задължително предписание, дадено с т.6 от Протокол № 2474/11.09.2013г. за извършена проверка, а именно „Работодателят да изплати на К.П.П. с ЕГН **********, „мениджър сигурност” полагащото се трудово възнаграждение по предоставена ведомост за месец юли 2013г., съгласно чл.128, т.2, във връзка с чл.245, ал.1, във връзка с чл.270 от Кодекса на труда”, чийто срок за изпълнение е изтекъл на 30.09.2013г., с което е нарушил чл.415, ал.1 от КТ, поради което и на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415, ал.1 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.2.2015г.
71 АНД No 525/2014, VI състав По ЗД по пътищата Р.Г.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 13.11.2014г.
НП-измененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 5151/11 от 24.10.2011 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас в частта, в която на Р.Г.А., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 3, т. 2, предл. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 100, ал. 2, предл. 1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лв., като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 2.2.2015г.
72 НОХД No 60/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.П.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 2.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №60/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият В.П.В. със защитник адв.Ц. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият В.П.В. - роден на ***г***, постоянен адрес:***, вх.Б, ет.8, ап..., настоящ адрес:***, живущ в курортен комплекс "С.Б.", община Несебър, област Бургас, хотел „Г.а” – 1, ет. 4, ап. ..., българин, български гражданин, със средно специално образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2014 г. около 22,30 часа, в курортен комплекс С.Б., общ.Несебър, обл.Бургас в кв.Чайка, зад хотел „Диамант”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка ”Фолксваген” модел ”Пасат” с рег. № ...... без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с НП № 3015/2012 г. от 30.07.2012 г., издадено от Началника на РУП Несебър, влязло в законна сила на 27.09.2013г. за същото деяние /управление на МПС като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. - Безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на по 100 (сто) часа годишно за срок от две поредни календарни години. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 60/2015 г. по описа на РС – Несебър.
В.П.В.
В законна сила от 2.2.2015г.
73 Гражданско дело No 694/2014, IV състав Развод и недейств. на брака Л.К.Т. Д.Ц.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 10/29.02.1992 г. на Община Несебър граждански брак между Д.Ц.Т., ЕГН **********, и Л.К. Х., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1. Страните нямат искания за определяне на лична издръжка помежду си. 2. След прекратяване на брака жената ще възстанови предбрачното си фамилно име- Х.. 3. Семейното жилище, представляващо къща, находяща се в с.Р., ул. „********, се предоставя за ползване на Д.Ц.Т.. 4. Имуществените отношения между страните са уредени извънсъдебно и същите нямат претенции един към друг. 5. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови влогове. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.2.2015г.
74 Гражданско дело No 734/2012, IV състав Делби Н.П.Б. Д.П.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 14.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.П.Б. за обезсилване на Решение № 233/30.12.2013 г. и изнасяне на имотите, описани в него, на публична продан, поради неплащане от страна на съделителя Д.Б. поставеното парично уравняване на дяловете. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 4.2.2015г.
75 АНД No 510/2014, IV състав Административни дела М.И.К. ИАРА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.10.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-030/09.07.2014 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол”- Бургас, с което, за нарушения на чл.32, ал.1 и чл.33, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултурите /ЗРА/, на основание чл.70, ал.2 и чл.71, ал.2 от ЗРА, на М.И.К., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания “Глоба” в размер на 2000 лв. респективно 1000 лв., като на основание чл.90, ал.1 от ЗРА са отнети 9 броя калкан с общо тегло 26,850 кг. и две каси риб. мрежи, всяка с дължина 100 м., око- 400 мммарки 051386, 051888. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 4.2.2015г.
76 АНД No 531/2014, II състав Административни дела Р.С.Р. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000441/02.07.2014г. на Директор на ДАИ-Бургас, с което на Р.С.Р. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41/04.08.2008г. на МТ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2015г.
77 АНД No 593/2014, II състав По ЗД по пътищата Д.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.11.2014г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-000672/21.05.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Д.Н.Н. с ЕГН – ********** от КК“Слънчев бряг“, кв.С.В., бл.6, ет.1, ап.2, общ.Несебър на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 900лв. и девет месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва - глобата на 500лв./петстотин/ лева и шест месеца лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000672/21.05.2014г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2015г.
78 АНД No 705/2014, II състав По ЗД по пътищата Д.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 13.11.2014г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 705/2014 г. по описа на РС Несебър, поради просрочие на жалбата против наказателното постановление. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Бургас.
В законна сила от 4.2.2015г.
79 АНД No 776/2014, I състав Административни дела МЕГА МАКС 05 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.12.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 25-2502607 от 06.10.2014г. на Директора на „Инспекция по труда” гр.Търговище, упълномощен от Изпълнителния директор на „Главна инспекция по труда” – гр.София, с което за административно нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ, на основание чл.415в, ал.1 от КТ, на „М.М.” ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.П.П.-управител е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 300лв. на 100лв./сто/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-2502607 от 06.10.2014г. на Директора на „Инспекция по труда” гр.Търговище, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2015г.
80 НОХД No 748/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 20.1.2015г.
ПРИЗНАВА С.Й.С.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, осъждан, неграмотен, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2011г., около 03.00 часа на плажна ивица пред хотел „Гларус” в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, при условията на повторност, немаловажен случай, отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор – дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 15.00 лева, ведно с „Айфон”, марка „Епъл” на стойност 1297.29 лева, мобилен телефон „Нокия”, модел „И 97” на стойност 190.00 лева; дигитален фотоапарат марка „Сони” на стойност 214.62 лева, дезодорант /дамски/ на стойност 3.00 лева, портмоне на стойност 58.67 лева, червило на стойност 8.00 лева, парфюм марка „Пума” на стойност 16.00 лева, бележник на стойност 5.00 лева, сребърна гривна на стойност 50.00 лева, сребърен синджир на стойност 100.00 лева, 3 броя сребърни висулки с единична цена за всяка 15.00 лева, сумата от 50 евро, равняващи се на 97.50 лева и 85.00 лева от владението и без съгласието на К. Б. от Австрия, както и дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 8.50 лева, ведно с мобилен телефон „Самсунг”, модел „Галакси” на стойност 698.25 лева, фотоапарат „Олимпус” на стойност 175.50 лева, дамско портмоне от изкуствена кожа на стойност 8.00 лева, спрей за коса на стойност 2.00 лева, гримове на стойност 5.00 лева, връзка ключове за автомобил на стойност 25.00 лева, слънчеви очила на стойност 8.00 лева, химикал на стойност 0.50 лева, дамска пудра на стойност 1.00 лева, четка за коса на стойност 1.00 лева, парфюм марка „Мекс” на стойност 5.00 лева сумата от 85.00 лева от владението и без съгласието на Т.Б. от Австрия, с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи са на обща стойност 3207.83 лева /три хиляди двеста и седем лева и осемдесет и три стотинки/, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК му определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което на основание чл.58а от НК, вр. с чл.195, ал.1, т.2 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с 1/3 /една трета/ и го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното му наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА С.Й.С. със снета самоличност да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 136.00 лева /сто тридесет и шест/ лева, представляваща държавна такса за направени съдебно-деловодни разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
С.Й.С.
Мотиви от 13.2.2015г.
В законна сила от 5.2.2015г.
81 АНД No 757/2014, IV състав Административни дела СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ ООД БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.12.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 258/27.08.2014 г. на Директора на ОДБХ- Бургас, с което, за нарушение по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за храните /ЗХ/, на основание чл. 47, ал.2 от същия закон, на С.к. „Д.” ООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление гр. П., район С., ул. „С.”, № 7, представлявано от Б.Г.К., е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 5.2.2015г.
82 АНД No 830/2014, IV състав По ЗД по пътищата Ц.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.12.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002961/22.10.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушения по чл.139, ал.5, чл.6, т.1, и чл.147, ал.1 всички от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 179, ал.3, т.4, чл.183, ал.3, т.6, и чл.185, от същия закон, на Ц.С.П., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 300 лева, 30 лв. и 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.2.2015г.
83 АНД No 197/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВЕНДИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26143 / 10.10.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите б., Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, В ЧАСТТА, в която на „В.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Ж.Г., на основание чл. 208 от Закона за туризма във връзка с чл.114, т.2 от Закона за туризма и Раздел ІІІ „Изисквания към обслужването в заведението за хранене и развлечения” т.1 от Приложение № 4 към Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), като ОТМЕНЯ наказателното постановление, в частта, с която е прието че „В.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, е извършил нарушение на чл.114, т.2 от Закона за туризма във връзка с Раздел ІІ „Изисквания към изграждането на заведенията за хранене и развлечение; ІІ.т.3 „Категория „три звезди”, т.2.1 и т.3.1 от Приложение № 4 към Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (НКСПМНЗХР), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред б.кия административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 6.2.2015г.
84 АНД No 515/2014, III състав Административни дела ДЕЧИ-СА АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 7.11.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02 4448 / 05.03.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Бургас, срещу „Д. – СА” ЕАД, ЕИК ......, представлявано от изпълнителния директор А.Г.А., за това, че в качеството му на работодател, към 02.10.2013г. не е изпълнило задължително предписание, дадено с т.5 от Протокол № 2474/11.09.2013г. за извършена проверка, а именно „Работодателят да изплати на К.П.П. с ЕГН **********, „мениджър сигурност” полагащото се трудово възнаграждение по предоставена ведомост за месец юни 2013г., съгласно чл.128, т.2, във връзка с чл.245, ал.1, във връзка с чл.270 от Кодекса на труда”, чийто срок за изпълнение е изтекъл на 30.09.2013г., с което е нарушил чл.415, ал.1 от КТ, поради което и на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.415, ал.1 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.2.2015г.
85 НОХД No 67/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Р.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 6.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 67/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Красимира Христова- прокурор в Районна прокуратура-Несебър, адв.П.П. ***- служебен защитник на обвиняемия и И.Р.Г. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И. Р.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, пенсионер по болест за ВИНОВЕН в това, че на 18.01.2015 г., около 13.20 часа, в с. Р., общ. Несебър, обл. Бургаска, по улица „******”, управлявал МПС –лек автомобил марка “Фолксваген “, модел “Голф ”, с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,63 /две цяло и шестдесет и три промила/ на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест „Дрегер” 7410 + с фабричен номер ARSM 0106, поради което и на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл.54, ал.1 и 2 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343Г, вр. с чл. 49, ал. 1, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет / месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от 18.01.2015 г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 67/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо И.Р.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
И.Р.Г.
В законна сила от 6.2.2015г.
86 Гражданско дело No 212/2014, V състав Облигационни искове И.С.С.,
К.А.П.
Н.Г.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.9.2014г.
ОСЪЖДА Н.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по равно на И.С.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и К.А.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, двамата със съдебен адрес:***, адвокатска кантора „П.А.”, сумата в размер на 10 566 лева /десет хиляди петстотин шестдесет и шест лева/ без ДДС, представляваща стойността на извършените в полза на ответника СМР в жилищна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор ***** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, ж.к.”Черно море”, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба – 25.02.2014г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер до претендирания такъв от 14 426,28 лева /четиринадесет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и двадесет и осем стотинки/, като недоказан. ОСЪЖДА Н.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по равно на И.С.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и К.А.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, двамата със съдебен адрес:***, адвокатска кантора „П.А.”, сумата общо в размер на 1279,56 лева /хиляда двеста седемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща заплатени по делото разноски, съразмерно с уважената част от предявените искове. ОСЪЖДА Н.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на РС-Несебър сумата в размер на 109,86 лева /сто и девет лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща заплатено възнаграждение на вещото лице, съразмерно с уважената част от исковете. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 7.2.2015г.
87 АНД No 879/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.С.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.1.2015г.
ПРИЗНАВА М.С.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2014г., около 02.30 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алея до хотел „Ла Пиаца” в посока ресторант „Джани”, комплекс „Браво-5”, управлявал лек автомобил марка БМВ модел 320 Д с рег. № ****** след употреба на високорискови наркотични вещества, съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, а именно тетрахидроканибинол, установено по надлежния ред с техническо средство „ DRUG CHECK 1200 STK” с протокол № 0001851/ - престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, поради което и на основание чл.78а, ал.6 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия М.С.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият М.С.С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 23.08.2014г. ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство – тест за установяване на упойващо вещество „DRUG CHECK 1200 STK”, което след влизане в сила на решението да бъде унищожено като вещ без стойност. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
М.С.С.
Мотиви от 26.1.2015г.
В законна сила от 9.2.2015г.
88 АНД No 905/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.1.2015г.
ПРИЗНАВА К.Г.Д., роден на ***г. в гр.Пазарджик, с адрес: ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, барман, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2014г., около 19.10 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на алеята срещу хотел „Нобел” управлявал мотопед марка „Априля” с регистрационен № *******, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 14-0304-001044/20.06.2014г. на Началника на РУП-Несебър, влязло в сила на 08.07.2014г. , поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.Г.Д.
Мотиви от 29.1.2015г.
В законна сила от 9.2.2015г.
89 ЧНД No 41/2015, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК М.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.2.2015г.
Уважавана основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ постановление от Постановление от на Районна прокуратура-Несебър за спиране на досъдебно производство № 14-2323/2014г. по описа на РУ на МВР-Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Несебър с оглед необходимостта от извършване на допълнителни действия по разследване. Препис от определението да се връчи на РП-Несебър и на жалбоподателя. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.2.2015г.
90 АНД No 61/2014, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СТАКОЗ 2009 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.5.2014г.
На основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд РЕШЕНИЕ № 146 от 15.05.2014г. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 26075 от 24.10.20..г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.20..г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „С.2.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Й.И., на основание чл.221 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 10.2.2015г.
91 АНД No 767/2014, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК РОЯЛ ФИНАНС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.1.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 428 / 25.08.2014г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което за нарушение на чл.18, ал.6 от Наредба № 4/2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, на основание чл.18, ал.3 от Валутния закон, е наложил на „Р.Ф.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: к.к. Слънчев бряг, хотел К., община Несебър, представлявано от управителя О. К. К., имуществена санкция в размер на 2 000 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.2.2015г.
92 Гражданско дело No 822/2014, III състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДСП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.12.2014г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.28, ал.1, във връзка с чл.25, т.3, във връзка с чл.4, ал.1, т.4 и чл.33, ал.1 от ЗЗДт, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на Б. Б. И. с ЕГН ********** в Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда, Любов” град Бургас, постановено с влезли в сила Решение № 218/14.02.2013г. по гр.д.№ 9203/2012г. и Решение № 1271/17.07.2013г. по гр.д.№ 4075/2013г. по описа на Бургаския районен съд, поради отпадане на основанията по чл.25, ал.1 от Закона за закрила на детето. ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА, КАТО НАСТАНЯВА детето Б. Б. И. с ЕГН **********, с майка М.А.А. с ЕГН ********** и баща Б.С.И. с ЕГН **********, в семейството на утвърдения професионален приемен родител Д.И.Ц. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** Миладинови, блок 30, вход 1, етаж 1, ап.1, със срок до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други обстоятелства, представляващи законоустановена причина за промяната или прекратяването мярката на закрила. ПОСТАНОВЯВА детето Б. Б. И. с ЕГН **********, да ползва през срока на настаняването социалната услуга „заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето Б. Б. И. с ЕГН ********, и биологичните му родители М.А.А. с ЕГН ********** и баща Б.С.И. с ЕГН **********, които да се осъществяват два пъти месечно по 1 (един) час в рамките на работно време за Дирекция „Социално подпомагане” град Бургас в сградата на Отдел „Закрила на детето” на адрес: град Бургас, улица Дрин № 9, в присъствието на социален работник, работещ с детето, след предварително заявено желание от всеки от родителите на детето и след съгласуване с представителя на дирекцията. Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл.28, ал.4 от Закона за закрила на детето. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните на основание чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето.
В законна сила от 11.2.2015г.
93 АНД No 674/2014, II състав Административни дела К.М.Ч. ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.12.2014г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ 154 от 22.07.2014г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Бургас, с което на „К.“ ООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя З.Й.К. за административно нарушение по чл. 12, ал.1 от Закона за храните, на основание чл. 42, ал.2 от ЗХ е наложено административно наказание „Имушествена санкция” в размер на 2000лв./две хиляди/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.2.2015г.
94 АНД No 790/2014, I състав По ЗД по пътищата Н.С.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.1.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002676/25.09.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на Н.С.Г.,*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца; Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 11.2.2015г.
95 АНД No 812/2014, IV състав По ЗД по пътищата Я.Д.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.1.2015г.
РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000923/12.06.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от същия закон, на Я.Д.Я., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 11.2.2015г.
96 НОХД No 335/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.В.Н. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 21.11.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.В.Н., роден на ***г. в Русия, живущ в Русия, гр.******, Свердловска област, ул. „******” № 2-230, руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2013г., около 03.10 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, пред хотел „Хризантема” управлявал моторно-превозно средство – лек автомобил „БМВ” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.27 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК М.В.Н. със снета самоличност от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето, през което Н. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.06.2013г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.В.Н. със снета самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото съдебно- деловодни разноски за превод в размер на 120 /сто и двадесет/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр. Бургас.
М.В.Н.
Мотиви от 12.12.2014г.
В законна сила от 12.2.2015г.
97 АНД No 896/2014, IV състав По ЗГ и ЗЛОД В.Й.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.1.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 785 от 25.11.2014 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.70, ал.3 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.96, ал.1, чл.83к, ал.1 от същия закон, на В.Й.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 12.2.2015г.
98 НОХД No 803/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.С.Ч. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 28.1.2015г.
ПРИЗНАВА Т.С.Ч., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, понастоящем в Следствения арест Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2014 г. за времето от 14.00 ч. до 15.00 ч. в супермаркет „Младост”, находящ се в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Н., отнел чужди движими вещи, както следва: дамска чанта от бяла естествена кожа с декоративна украса, на стойност 116 лева; бележник, бял на цвят, на стойност 01.00 лев; сумата от 400.00 евро, равняващи се на 780.00 лева; сумата от 200.00 лева; таблет марка „Нексус-7” черен на цвят, ведно с червен кожен калъф, на стойност 217.00 лева; мобилен телефон „Сони Експериа” с две сим-карти, черен на цвят, на стойност 70.00 лева; диоптрични очила- комбинирани, ведно с твърд, черен калъф, на стойност 134.00 лева; писалка, сребристо-бяла на цвят „Сваровски” с малки камъчета, на стойност 88.00 лева; 2 броя секретни ключа на обща стойност 03.00 лева и кредитна карта на „Росбанк” или всички вещи на обща стойност 1609.00 (хиляда шестстотин и девет) лева от владението и без съгласието на А.Е.П., родена на *** г. в Руска Федерация, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален СТРОГ режим в ЗАТВОР. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.С.Ч. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 45.00 лева (четиридесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Т.С.Ч.
Мотиви от 10.2.2015г.
В законна сила от 13.2.2015г.
99 НОХД No 72/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 13.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 72/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. *** и подсъдимият И.Д.Б., съгласно което: Подсъдимият И.Д.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.02.2015 година около 02.25 ч. по главен път І-9 на км.200 в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, управлява МПС – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто”, с рег.№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.97 /едно цяло деветдесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта с №84 от 04.02.2015 година на БНТЛ при ОД МВР Бургас, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.Д.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 39.08 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 72/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Д.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са налице основания за отмяна на същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Д.Б. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.
И.Д.Б.
В законна сила от 13.2.2015г.
100 ЧНД No 839/2014, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.Х. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 30.1.2015г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Х.М.Х. - роден на ***г***, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, измежду наложените по НОХД № 764 по описа на НРС за 2012 г. и по НОХД № 700 по описа на НРС за 2014 г. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 НК от така определеното общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца изцяло изтърпяното за периода от 04.04.2013 г. до 04.10.2013 г. наказание „пробация” с пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, наложено по НОХД № 764 по описа на НРС за 2012 г. ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло, на основание чл. 23, ал. 3 от НК към определеното общо най-тежко наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, наложеното по НОХД № 764 по описа на НРС за 2012 г. наказание „глоба” в размер на 500 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Х.М.Х.
В законна сила от 16.2.2015г.
101 НОХД No 862/2014, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 16.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 862/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Е.С.- защитник на подсъдимия Г.И.Г., съгласно което ПРИЗНАВА Г.И.Г. – род. на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, основно образование, неженен, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2014 год., около 11.30 часа на главен път І-9, около 205км. В посока гр.Варна, в близост до разклона „Перчемлиев” управлявал моторно превозно средство – л.а. „Ауди”, модел „А3” с ДК№ ********, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние /наложено му С НП №126/ 04.02.2013 год. влязло в законна сила на 16.04.2014 год./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б”Б”, вр. с чл.42а, ал.2, т.1 , 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ», при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 30 /тридесет/ месеца с периодичност, три пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 30 /тридесет/ месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 150 часа годишно за две календарни години. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 862/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.И.Г. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г.И.Г.
В законна сила от 16.2.2015г.
102 АНД No 1/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРИЗНАВА Г.Н.Д., роден на ***г. в гр.София, с адрес: ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2014г., около 15.30 часа на главен път І-9 до к/с „*******” в посока гр.В. управлявал МПС лек автомобил „Хонда”, модел „Сивик” с ДК № *******, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 14-0442-000579/2014г. на Началника на 04 РУП на ОД на МВР- гр.В., влязло в сила на 17.07.2014г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Н.Д.
Мотиви от 4.2.2015г.
В законна сила от 16.2.2015г.
103 АНД No 840/2014, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.И.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, безработен, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2014г. в 01:45 часа в к.к „Слънчев бряг”, общ. Несебър, централна алея на пейка срещу хотел „Кубан”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в маловажен случай високорискови наркотични вещества, както следва: - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4.10 %, с нетно тегло 0.250 грама, на стойност 1.50лв; - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 3.20%, с нетно тегло 0.544 грама, на стойност 3.26 лв.; - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 3.40%, с нетно тегло 0.739 грама, на стойност 4.43 лв., като общото тегло на конопа е 1.533 грама на стойност 9.19 лв; - метамфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 5.60 %, с нетно тегло 0.007 грама на стойност 0.17 лв.; - амфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 11.00 %, с нетно тегло 0.014 грама на стойност 0.42 лв., като общата стойност на наркотичните вещества е в размер на 9.78 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата наркотичните вещества предмет на престъплението - коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4.10 %, с нетно тегло 0.250 грама, коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 3.20%, с нетно тегло 0.544 грама, коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 3.40%, с нетно тегло 0.739 грама, метамфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 5.60 %, с нетно тегло 0.007 грама, амфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 11.00 %, с нетно тегло 0.014 грама, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един брой плик с опаковки, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.И.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Несебър направените в досъдебното производство разноски в размер на 112.28 лв. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.И.Г.
Мотиви от 10.2.2015г.
В законна сила от 17.2.2015г.
104 АНД No 858/2014, I състав По ЗД по пътищата О.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.1.2015г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002554/19.09.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на О.С.И., ЕГН:********** ***-ЕООД „А.**” е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.2.2015г.
105 Гражданско дело No 960/2014, II състав Облигационни искове В.И.М. Е.Н.Я.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 19.2.2015г.
Адв.К.: Съгласни сме на спогодба, която е в следния смисъл: По първият предявен иск за даденото капаро в размер на 2000 евро, моята доверителка Е. Николов К. с ЕГН ********** ***, се ЗАДЪЛЖАВА да плати на В.И.М. с ЕГН ********** *** сумата от 2000 /две хиляди/ евро, представляваща връщане на даденото капаро по сметка на ищеца В.М. IBAN № ........, ВIC код ....., Юро Банк /Пощенска банка/ в срок до 04.03.2015г., като ищецът В.И.М. прави отказ от иска за заплащане на 2000 евро обезщетение за неизпълнение на задължението си по договора за продажба съгласно чл.11 от договора, както отказ и за сумата от 1000 /хиляда/ евро, които е заплатил на посредническа агенция, която също представлява претенция по исковата молба. С настоящата спогодба страните уреждат всички отношения помежду си по повод сключения предварителен договор между тях на 11.10.2014г. за покупко- продажба на недвижим имот описан в него, като разноските по делото остават за страните така, както са направени. ИЩЕЦЪТ: Съгласен съм с предложената спогодба. Правя отказ от претенциите си за обезщетение по чл.11 от сключения договор, както и отказ от искането си за заплащане на 1000 евро, платени от мен на посредническа агенция. Нямам други претенции към ищцата. С П О Г О Д И Л И СЕ: ИЩЕЦ: ЗА ОТВЕТНИКА: /В.И.М./ /адв.К./ Съдът като счете, че постигнатата между страните спогодба не противоречи и на морала О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записана по- горе в протокола. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 960/2014г. по описа на Районен съд- гр.Несебър, поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 19.2.2015г.
106 ЧГД No 94/2015, IV състав Други ЧГД С.Н.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.2.2015г.
РАЗРЕШАВА на Г.Щ.Щ., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на детето си С.Н.С., ЕГН **********,***, последното като собственик на ? ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 69345.10.255, с обща площ от 589 кв.м. по кадастралната карта на с. Стойките, находящ се в землището на селото, м. „Тънките въжета”, с трайно предназначение- земеделска, начин на трайно ползване- пасище, при съседи поземлени имоти с идентификатори, както следва: 69345.10.253, 69345.10.257, 69345.10.256, 69345.10.183, да учреди възмездно право на ползване върху реална част от имота, засегната от трасето на ски писка „Снежанка- Стойките”, с площ от 252 кв.м., за сумата от 1000 лв.
В законна сила от 19.2.2015г.
107 ЧГД No 119/2015, IV състав Други ЧГД ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 6.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „О.Б.Б.” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, за назначаване на особен представител на длъжника Ричард Джордж Алекзандър Тулъс по изп.д. № 20148030401203 г. при частен съдебен изпълнител с рег. № 803 с район на действие- Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 19.2.2015г.
108 АНД No 859/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Т.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 3.2.2015г.
ПРИЗНАВА Д.Т.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес-***, настоящ адрес-***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2014г., в с.Приселци, общ.Несебър, без да е сключил граждански брак, е заживял на съпружески с лице от женски пол- не навършилата 16- годишна възраст М.Р.К. с ЕГН **********- престъпление поп чл.191, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Т.Д.
Мотиви от 10.2.2015г.
В законна сила от 19.2.2015г.
109 АНД No 866/2014, IV състав По ЗД по пътищата Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.1.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-003047/24.10.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.4 от същия закон, на Д.Д.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.2.2015г.
110 НОХД No 78/2015, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 19.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 78/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата М.Н.Г.- родена на *** ***, живуща ***, българка, български гражданин, неосъждана, омъжена, средно образование, управител и едноличен собственик на капитала на „М.Н. 71” ЕООД, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 01.07.2014 г. в к.к. „Слънчев бряг", общ. Несебър в търговски обект, находящ се в к.к. „Слънчев бряг", базар „****", западно от хотел „****", общ. Несебър, стопанисван от „М.Н. 71" ЕООД, ЕИК ******, седалище и адрес ***, an. 1, без съгласието на притежателите на изключителното право по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО, дадени съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМГО използвал в търговската си дейност търговските марки „PUMA", „Tommy Hilfiger", „Hugo Boss", „Polo sport", „adidas", „Hollister", „Converse", „Raulph Lauren", „CHANEL", „Abercrombie", „Bench", „NIKE", „louise viulton" и „GStar", като излага и предлага за продажба стоки с изобразени знаци сходни на търговските марки „PUMA", „Tommy Hilfiger", „Hugo Boss", „Polo sport", „adidas", „Hollister", „Converse", „Raulph Lauren", „CHANEL"; „Abercrombie", „Bench", „NIKE", „louise viulton" и „GStar", както следва 997 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „PUMA" („Пума") на стойност 24 925 лева; 192 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „PUMA" („Пума") на стойност 3840лева; 9 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „PUMA" („Пума") на стойност 315 лева; 9 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „PUMA" („Пума") на стойност 405 лева; 434 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Tommy Hilfiger" („Томи Хилфигър") на стойност 17 360 лева; 121 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Tommy Hilfiger" („Томи Хилфигър") на стойност 7260 лева; 369 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hugo Boss" („Хуго Бос") на стойност 11 070 лева; 122 броя потници с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hugo Boss" („Хуго Бос") на стойност 3660 лева; 24 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hugo Bossr" („Хуго Бос") на стойност 1080 лева; 232 броя тенйски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Polo sport" („Поло спорт") на стойност 9280 лева; 6 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Рою sport" („Поло спорт") на стойност 600 лева; 50 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Polo sport" („Поло спорт") на стойност 3000 лева; 129 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 3225 лева; 17 броя горници анцуг ? изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 765 лева; 17 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас")на стойност 595 лева; 86 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 2150 лева; 4 броя потници с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 80 лева; 186 броя шорти анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 3720 лева; 3 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „adidas" („Адидас") на стойност 60 лева; 198 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 2970 лева; 50 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 2750 лева; 97 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 3395 лева; 156 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 3120 лева; 150 броя къси панталони с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 3750 лева; 25 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „Hollister" („Холистър") на стойност 625 лева; 241 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс") на стойност 3615 лева; 16 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс") на стойност 480 лева; 16 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс") на стойност 320 лева; 57 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската * марка „Converse" („Конвърс") на стойност 1140 лева; 34 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс") на стойност 680 лева; 10 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Raulph Lauren" („Раулф Лорън") на стойност 800 лева; 37 броя потници с изобразени знаци сходни на търговската марка „CHANEL" („Шанел") на стойност 555 лева; 3 броя комплекта долница и горница с изобразени знаци сходни на търговската марка „CHANEL" („Шанел") на стойност 180 лева; 5 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „CHANEL" („Шанел") на стойност 125 лева; 46 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Abercrombie" („Абъркромби") на стойност 1380 лева; 96 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Abercrombie" („Абъркромби") на стойност 2400 лева; 89 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „Abercrombie" („Абъркромби") на стойност 1780 лева; 38 броя горници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 1140 лева; 173 броя потници с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 1730 лева; 220 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 5500 лева; 15 броя рокли с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 450 лева; 12 броя долници анцуг с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" з („Бенч") на стойност 240 лева; 68 броя % къси панталони с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 1360 лева; 20 броя" шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 400 лева; 57 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „Bench" („Бенч") на стойност 1140 лева; 27 броя къси шорти с изобразени знаци сходни на търговската марка „NIKE" („Найк") на стойност 540 лева; 33 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „louis vuiton" („Луи Вюитон") на стойност 660 лева; 4 броя блузи с изобразени знаци сходни на търговската марка „louis vuiton" („Луи Вюитон") на стойност 100 лева; 4 броя комплекта долница и горница с изобразени знаци сходни на търговската марка „louis vuiton" („Луи Вюитон") на стойност 240 лева и 83 броя тениски с изобразени знаци сходни на търговската марка „GStar" („Джи Стар") на стойност 1660 лева, всички вещи на обща стойност 138 615,00 лева (сто тридесет и осем хиляди шестстотин и петнадесет лева), без лицето и стопанския субект да притежават за това изричното съгласие на притежателя на изключителното право да използват в търговската дейност горепосочените марки, поради което и на основание чл.172б, ал.1, вр. вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 5, вр.с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки: -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем / месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично. -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем / месеца. -поправителен труд с удръжки 10 на сто в полза на държавата от трудовото възнаграждение за срок от
М.Н.Г.
В законна сила от 19.2.2015г.
111 НОХД No 79/2015, IV състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Й.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 20.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 79/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.Д. ***- упълномощен защитник на А.Й.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА А.Й.А.- родена на *** ***, българка, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 26.09.2013 год., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик на ЕТ "Д.Д.Б.А.А."***, ЕИК: ......, в следните търговски обекти, находящи се в к.к.Слънчев бряг, а именно: един търговски обект под комплекс "Сън палас", състоящ се от три обособени помещения - Магазин № 1, магазин № 1А и магазин № 2, и два търговски обекта, находящи се срещу хотел "Дюн", без съгласието на притежателя на изключителното право /Adidas AG; Adidas International Marketing B.V; Converse Inc.; Nike International Ltd; Lacoste S.A.; Puma SE; Prada S.A.; Giorgio Armani S.p.A.; Gado S.r.L/ съгл. чл. 13, ал. 1 вт ЗМГО, използва в търговската си дейност търговските марки ADIDAS, CONVERSE, NIKE, LACOSTE, PUMA, PRADA, ARMANI и DOLCE&GABBANA, като излага и предлага за продажба стоки, носещи знаци сходни на търговските марки ADIDAS, CONVERSE, NIKE, LACOSTE, PUMA, PRADA, ARMANI и DOLCE&GABBANA, както следва: 1. На 26.09.2013г. в търговски обект, находящ се в комплекс "Сън палас" в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, излага и предлага за продажба 232 чифта мъжки спортни обувки означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 15080.00 лева общо, 138 чифта детски кецове, означени със знак, сходен на търговската мари LACOSTE, по 45.00 лева всеки или 6210.00 лева общо, 238 чифта мъжки гуменки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 45.00 лева всеки или 10710.00 лева общо, 342 чифта дамски гуменки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 35.00 лева всеки или 11970.00 лева общо, 100 чифта мъжки гуменки, означени си знак, сходен на търговската марка NIKE, по 45.00 лева всеки или 4500.00 лева общо, 50 чифта детски маратонки, означени със знак, сходен с търговската марка NIKE, по 55.00 лева всеки или 2750.00 лева общо, 5 чифта мъжки обувки, означени със знак, сходен на търговската мари PRADA, по 55.00 лева всеки или 275.00 лева общо, 4 чифта дамски обувки, означени със знак, сходен на търговската марка PUMA, по 35.00 лева всеки или 140.00 лева общо, 69 чифта мъжки маратонки, означени със знак, сходен на търговската марка ADIDAS, по 55.00 лева всеки или 3795.00 лева общо, 19 чифта дамски кожени обувки, означени със знак, сходен на търговската марка ADIDAS, по 45.00 лева всеки или 855.00 лева общо, 31 чифта дамски кожени гуменки, означени със знак, сходен на търговската марка ADIDAS, по 55.00 лева всеки или 1705.00 ла общо, 310 чифта кецове с различни размери, означени със знак, сходен търговската марка CONVERSE, по 55.00 лева или 17050.00 лева общ 36 чифта кожени обувки с бял пух, означени със знак, сходен търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 2340.00 лева общо, 11 чифта детски кецове, означени със знак, сходен на търговската марка CONVERSE, по 25.00 лева всеки или 275.00 лева общо, 121 чифта дамски спортни обувки с цветен маншет, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 38.00 лева всеки или 4598.00 лева общо, 5 чифта мъжки кожени обувки, означени със знак, сходен с търговската марка ARMANI, по 65.00 лева всеки или 325.00 лева общо, 7 чифта мъжки обувки означени със знак, сходен на търговската марка DOLCE&GABBANA, по 55.00 лева всеки или 385.00 лева общо, 7 чифта кожени гуменки, означени със знак, сходен на търговската марка NIKE, по 35.00 лева всеки или 245.00 лева общо; 2. На същата дата в търговски обект, находящ се срещу хотел "Дюн" к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, излага и предлага за продажба 22 чифта спортни обувки, означени със знак, сходен на търговската марка NIKE, по 45.00 лева всеки или 990.00 лева общо, 163 чифта маратонки, означени със знак, сходен с търговската марка NIKE, по 58.00 лева всеки или 9454.00 лева общо, 36 чифта маратонки, означени със знак, сходен на търговската марка ADIDAS, по 55.00 лева всеки или 1980.00 лева общо, 3 чифта маратонки, означени със знак, сходен на търговската марка PUMA, по 35.00 лева всеки или 105.00 лева общо, 66 чифт кецове с различни размери, означени със знак, сходен на търговската марка CONVERSE, по 55.00 лева всеки или 3630.00 лева общо, 28 чифт дамски платнени обувки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 30.00 лева всеки или 840.00 лева общо, 29 чифта кожени обувки с бял пух, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 1885.00 лева общо, 56 чифта кецове, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 55.00 лева всеки или 3080.00 лева общо, 324 чифта дамски обувки с цветен маншет, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 38.00 лева всеки или 12312.00 лева общо, 300 чифта мъжки спортни обувки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 19500.00 лева общо; 3. На същата дата в друг търговски обект, находящ се също срещу хотел "Дюн" в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, излага и предлага за продажба 399 чифта дамски обувки с цветен маншет, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 38.00 лева всеки или 15162.00 лева общо, 301 чифта мъжки спортни обувки, означени със знак, сходен на търговската марка LACOSTE, по 65.00 лева всеки или 19565.00 лева общо, 130 чифта кецове с различни размери, означени със знак, сходен на търговската марка CONVERSE, по 55.00 лева всеки, или 7150.00 лева общо, или общо вещи на стойност 178 861.00 /сто седемдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и един/ лева, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, без лицето да притежава за това изричното съгласие на притежателя на изключителното право да използва в търговската си дейност горепосочените марки, като с деянието са причинени значителни вредни последици, поради което и на основание чл. 172Б, ал. 2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл. 13, ал. 1 от ЗМГО, във вр. с ал.1. вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11 /единадесет/ месеца . ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от единадесет месеца «Лишаване от свобода» за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.1, т.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” на подсъдимата А.Й.А.. ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3 от НК, в полза на Държавата вещите, които са служили за извършване на престъплението, подробно описани в диспозитива на обвинението, които след влизане в сила на настоящото определение, следва да бъдат унищожени. ВРЪЩА на подсъдимата А.Й.А. иззетите като веществени доказателства- сива тетрадка с надпис black white noteboock и черна тетрадка формат А 5 с надпис black white. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата А.Й.А. с посочена по- горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 442.40 лв. (четиристотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 79/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър.
А.Й.А.
В законна сила от 20.2.2015г.
112 НОХД No 84/2015, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ж.П.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 84/2015г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Калина Георгиева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ж.П.И. със защитник адв. А. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Ж.П.И., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, работи като готвач в хотел „И.Е.” – П., ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2014 г., за времето от 08.00 часа до 08.15 часа, пред заведение за бързо хранене, намиращо се на централната алея на хотел „Кубан” в курортен комплекс "Слънчев Бряг", община Несебър, област Бургас, причинил чрез нанасяне на удар с крак по главата, в областта на лицето, тежка телесна повреда на унгарския гражданин П.Г.У. /......./, роден на *** г. в гр. С., У., изразяваща се в черепно – мозъчна травма, която се квалифицира като постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, поради което и на основание чл. 128, ал. 1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното наказание три години лишаване от свобода за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Ж.П.И. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 103,98 лв. (сто и три лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 84/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Ж.П.И.
В законна сила от 23.2.2015г.