РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2012г. до 31.8.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 607/2012, VI състав Други ЧГД И. Д. АД М.Д.К.,
Х.Д.Д.К.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 1.8.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
НАЗНАЧАВА адв. Л. Л. К. от АК- Бургас за особен представител на М.Д.К., гражданин на Великобритания, с адрес: ............, Обединено Кралство, и на Х.Д.Д.К., гражданин на Великобритания, с адрес ......., Обединено кралство, длъжници по изпълнително дело № 20128000400341/2012 г. по описа на ЧСИ И.Б. с рег. № 800 на КЧСИ.  Определението е окончателно.  
2 НАХД No 690/2011, VI състав Административни дела П.Б.Д.ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 1.8.2012г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201871/28.07.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на ЕТ “П. б. Д.” със седалище и адрес на управление: гр. Н., ул. “О. П.” № **, ет.*, ЕИК *********, представлявано от управителя Д. А. Д.в, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 19.05.2011 г. в 14.50 часа е допуснал до работа в заведение за бързо хранене “П. б. Д.”, находящо се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, ул. “М.” № *, лицето Д. П. С. с ЕГН **********, на длъжност “работник кухня”, преди да му предостави екземпляр от сключен трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено от ТД на НАП, като на основание чл. 415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 4000 лева на 300 (триста) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
3 НАХД No 914/2011, V състав Административни дела К. Х. ООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,ДНСК Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 1.8.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Б-16-ДНСК-273 от 20.06.2011г. на Зам.Началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.237, ал.1, т.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на „К.Х.” ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, КК Слънчев бряг, хотел „Тракия плаза”, представлявано от управителя П.Д.Я., със съдебен адрес за призоваване: гр.Б., ул.”Б.” № *, вх.*, ет.* е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.178, ал.1 от ЗУТ, като НАМАЛЯВА санкцията в размер на 2000 /две хиляди/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
4 НОХД No 615/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.И.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 1.8.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 615/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв.Е.П. от АК-гр.Габрово, упълномощена за защитник на подсъдимия И.И.В., съгласно което:   ПРИЗНАВА И.И.В. - роден на ***год. в гр.Смолян с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, N 59 ***, ***, неосъждан, медицински представител, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2012г., около 12.15часа, в с.Равда, общ.Несебър, на улица “***” до дом № 7, управлявал МПС – лек автомобил марка “Шкода Фабия”, с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,75 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:   - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, N 59, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8 /осем/ месеца;   - „Поправителен труд” с 15 % удръжки от трудовото възнаграждение в полза на Държавата за срок от 4 /четири/ месеца.   ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият В. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 25.07.2012г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.И.В. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 35,89 лв. /тридесет и пет лева, осемдесет и девет стотинки/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 615/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо И.И.В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.И.В. мярка за неотклонение “Подписка” .  
И.И.В.
5 ЧНД No 616/2012, IV състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 1.8.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
НАЗНАЧАВА за служебен защитник на Стоян Цвятков Цвятков, в качеството му на обвиняем по ДП № 14-550/2012 г. по описа на РУП-Несебър, адвокат А.Ж. ***. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
6 ЧГД No 600/2012, VI състав Други ЧГД Н.Д.М.,
М.Д.М.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
РАЗРЕШАВА на Н.Д.М. с ЕГН **********,***«Съни дей 3» бл.1, ет.4, ап.12, в качеството й на законен представител на малолетното дете М.Д.М. с ЕГН **********, да продаде собствените на детето идеални части от лек автомобил, оставен в наследство от Митю М. ***, поч. на 04.11.2011 г., ЕГН **********, а именно: 1/2 идеална част от л.а. марка “Пежо”, модел 406 с рег. № А 91 66 ВК.  Определението окончателно.  
7 ЧГД No 601/2012, VI състав Други ЧГД Н.Д.М.,
М.Д.М.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
РАЗРЕШАВА на Н.Д.М. с ЕГН **********,***«Съни дей 3» бл.1, ет.4, ап.12, в качеството на законен представител на малолетното дете М.Д.М. с ЕГН **********, да продаде собствените на детето идеални части от леки автомобили, оставени в наследство от Добромир М.М., поч. на 02.08.2010 г., а именно: 1/4 идеална част от л.а. марка “Пежо”, модел 107 1.4Д с рег. № А 02 70 КМ, 1/4 идеална част от л.а. марка “БМВ”, модел 525 ТДС с рег. № А 82 04 КН и 1/2 идеална част от л.а. марка “Фиат”, модел “Темпра” с рег. № А 02 33 АТ.  Определението окончателно.  
8 ЧГД No 624/2012, I състав Други ЧГД Х.Д.Г.,
Б.Д.Г.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
РАЗРЕШАВА на Х.С.Г.-Г., ЕГН : **********, на малолетните Х.Д.Г., ЕГН : ********** и Б.Д.Г., ЕГН : ********** да продаде собствената им по 1/6 идеална част от следните недвижими имоти :  1/ Дворно място с площ от 1008 кв.м. образуващо УПИ №І-188, в кв.5, отреден за жилищно застрояване, съгласно действащия застроителен и регулационен план /ПУП/ на с.Съединение, общ. Сунгурларе, обл.Бургаска, при граници :изток УПИ ІІ-188, север – улица, юг-УПИ ХХV, заедно с построената в това дворно място :полумасивна двуетажна сграда с полуподземен етаж, състоящ се от три стаи и коридор с обща площ 70.00 кв.м. и жилищен етаж, състоящ се от три стаи и коридор с обща площ 70.00 кв.м. съгласно Нотариален акт №74, т.ХVІ, рег.№12062, д.№2251 от 2008г. от 17.09.2008г. на Нотариус Таньо Великов, с район на действие РС Карнобат, вписан в Регистъра на Нотариалната камара под №323; Удостоверение за наследници №110 от 05.04.2012г., изд.от Община Несебър и Отказ от наследство, вписано под №1 от 23.04.2012 г. в нарочната книга на РС Несебър.    2/ Дворно място с площ 1045 кв.м. образуващо УПИ ІІ-188 в квартал 5, отреден за жилищно застрояване съгласно действащия застроителен и регулационен план /ПУП/ на с.Съединение, общ.Сунгурларе , обл.Бургаска, при граници :изток УПИ ІІІ-188, север – улица,запад: УПИ І-188, юг-УПИ ХІV-159 съгласно Нотариален акт №75, т.ХVІ, рег.№12063, д.№2252 от 2008г. от 17.09.2008г. на Нотариус Таньо Великов, с район на действие РС Карнобат, вписан в Регистъра на Нотариалната камара под №323 Удостоверение за наследници №110 от 05.04.2012г., изд.от Община Несебър и Отказ от наследство, вписано под №1 от 23.04.2012 г. в нарочната книга на РС Несебър.    Определението е окончателно.  
9 НАХД No 302/2011, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Т. Л. ООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 22.8.2011г., в законна сила от 2.8.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1220/12.11.2010 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на “Т.л.” ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “А. С.” № **, представлявано от управителя Т.И.М., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че на 14.07.2010 г. в 11.28 часа, при осъществяване на търговска дейност в търговски обект- магазин “Б.”, находящ се до автогарата в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, не е издал фискален бон за извършена покупка на стойност 1.25 лева, заплатена в брой, а е издаден служебен бон от ФУ с инд. № ДТ 311002 и № на ФП 0231102.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
10 НАХД No 5/2012, V състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б.З-Ц. В. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.3.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
НП-потвърдено  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 24845 от 06.10.2011г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма /ЗТ/, на ЕТ „Б.В.” с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”С. № 52, представляван от управителя Ц.Т.В. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.    
11 НАХД No 324/2012, VI състав Административни дела З.А.Б. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 9.7.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 21/09.03.2012 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 91, във връзка с чл. 95 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър, е наложено на З.А.Б. с ЕГН **********, с адрес:***, административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за нарушение по чл.13, ал.1, т.1 от същата наредба, за това, че на 20.02.2012 г. около 15.10 часа в гр. Несебър е изоставил строителни отпадъци- парчета тухли, дъски, палети, на нерегламентирано за целта място- в свободни площи срещу складова база “Жанет”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
12 ЧНД No 543/2012, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Р.Х.Ю. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 19.7.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
На осн.чл.24 ал.1 т.6 от НПК съдът :    ОПРЕДЕЛИ :     ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 543 / 2012г.по описа на РС Несебър.    Препис да се изпрати на Р.Х.Ю. ЕГН : ********** понастоящем в Затвора гр.Бургас .    Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ОС Бургас.  
13 ЧНД No 618/2012, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
14 НОХД No 621/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 621/2012 г. по описа на РС – гр.*** споразумение, а именно Г. Русев – прокурор в РП-*** и адв.С.К. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия Г.В.С., съгласно което:   ПРИЗНАВА Г.В.С.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, ***, ***, ЕГН:**********, мобилен телефон: *** за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2012 год. около 01.40 часа в к.к. „***”, общ.***, на главната алея пред РУП *** в посока гр.Св.Влас, общ.*** управлявал моторно превозно средство – автомобил “ Опел”, модел „Вектра” С ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.52 /едно цяло петдесет и два/ промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл. 42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т. 6 от НК следните пробационни мерки:   -„Задължителна регистрация по настоящия адрес”*** за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично;   - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7 /седем/ месеца;   - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 /сто / часа за срок от една година.   ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Г.В.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Г.В.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.06.2012г.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Г.В.С. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 35,89 лв. /тридесет и пет лева, осемдесет и девет стотинки/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 621/2012 г. по описа на РС – гр.***.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо Г.В.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.В.С. мярка за неотклонение “Подписка” .     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Г.В.С.
15 ЧНД No 622/2012, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
16 ЧНД No 623/2012, IV състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Протокол от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
17 НОХД No 624/2012, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.П.Т. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 622/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. С.П. ***, защитник на подсъдимия С.П.Т., съгласно което:   ПРИЗНАВА С.П.Т. - роден на ***г***, ЕГН: ********** с постоянен адрес:*** и настоящ адрес на призоваване – ***”, ***, ***, ***, моб.тел.№*** за ВИНОВЕН в това, че 19.06.2009год. в качеството си на управител на „*** - гр.***, в търговски обект - магазин, находящ се на крайбрежната алея в к.к. „***", общ. Несебър, източно от хотел „***", без съгласието на притежателя на изключителното право - „Manchester United Limited, United Kingdom" /Манчестър Юнайтед Лимитед, Юнайтед Кингдом/, съгласно чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателя й да я ползва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите,която включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл.22, ал.1 от Закона за марките и географските означения /притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/ използвал в търговската си дейност без правно основание следните стоки: 53 /петдесет и три/ броя тениски, 20 /двадесет/ броя шалове, 41 /четиридесет и един/ броя шорти, 16/шестнадесет/ броя детски спортни екипи и 20 /двадесет/ чифта чорапи с изобразени знаци, фигуриращи върху предницата на нивото на гърдите на тенис фланелките и спортните екипи, до ластик на чорапи, ляв крачол на шорти, шалове двустранно, текстилен и хартиен етикет с надпис на марката „MANCHESTER UNITED", регистрарана в Патентно ведомство по национален ред, по реда на Мадридската спогодба и Протокола и марка на Общността с рег.№ 1333640 „MANCHESTER UNITED" - словна СТМ, изписана с главни латински печатни букви със стандартен шрифт,  - За това, че на 19.06.2009год. в качеството си на управител на „*** - гр.***, в търговски обект - магазин, находящ се на крайбрежната алея в к.к. „***", общ. Несебър, източно от хотел „***", без съгласието на притежателя на изключителното право изключителното право - „The Liverpool football club and athletic grounds, PLS GB /Дъ Ливърпул футбол клъб енд атлетик граундс Пи Ел Си Джи Би/ съгласно чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателя й да я ползва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност, знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл.22, ал.1 от Закона за марките и географските означения /притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/ е използвал в търговската си дейност без правно основание следните стоки: 39 /тридесет и девет/ броя тениски, 11 /единадесет/ броя шорти, 36 /тридесет и шест/ чифта чорапи и 2 /два/ броя детски спортни екипи, с изобразени знаци, фигуриращи върху предницата на нивото на гърдите на тенис фланелки и спортни екипи, ляв крачол на шорти, двустранно на чорапи до ластик, текстилен и хартиен етикет с надпис на марката „LIVERPOOL", регистрирана в Патентно Ведомство по национален ред, по реда на Мадридската спогодба и Протокола и марка на Общността с per. № 860802 - комбинирана, № 2695146 – комбинирана.   - За това, че на 19.06.2009год. в качеството си на управител на „*** - гр.***, в търговски обект - магазин, находящ се на крайбрежната алея в к.к. „***", общ. Несебър, източно от хотел „***", без съгласието на носителя на изключителното право „Saltgree Properties Limited / GB/ /Салтгри Пропертис лимитед Джи Би/, съгласно чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателя й да я ползва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност, знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл.22, ал.1 от Закона за марките и географските означения /притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/ е използвал в търговската си дейност без правно основание следните стоки: 12 /дванадесет/ броя тениски и 7 /седем/ броя шорти с изобразени знаци, фигуриращи върху предница на тениски, ляв крачол на шорти, текстилен и хартиен етикет с надпис на марката „CHELSEA", регистрирана в Патентно ведомство по национален ред, по реда на Мадридската спогодба и Протокола и марка на Общността с рег.№ 899453 - словна, № 3676335 - словна СТМ;   - За това, че на 19.06.2009год. в качеството си на управител на „*** - гр. ***, в търговски обект - магазин, находящ се на крайбрежната алея в к.к. ***", общ. Несебър, източно от хотел „***", без съгласието на носителя на изключителното право „The Arsenal Football Club Public Limited Company, United Kingdom" /Дъ Арсенал Футбол Клъб Пъблик Лимитед Къмпани Юнайтед Кингдом/ съгласно чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателя й да я ползва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност,знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл.22, ал.1 от Закона за марките и географските означения притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/ е използвал в търговската си дейност без правно основание следните стоки: 26 /двадесет и шест/ броя тениски, 36 /тридесет/ и шест броя детски спортни екипи, 6 /шест/ броя шорти и 18 /осемнадесет/ броя шалове, с изобразени знаци, фигуриращи върху предница на тениски и на спортни екипи, двустранно на шалове, ляв крачол, текстилен и хартиен етикет с надпис на марката „ARSENAL", регистрирана в Патентно Ведомство по национален ред, по реда на Мадридската спогодба и Протокола и марка на Общността с рег.№ 76851 - словна СТМ и № 643098 - словна СТМ , поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.1 от ЗМГО, вр. с чл.55, ал.
С.П.Т.
18 НОХД No 625/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.А.А. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 625/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемата Г.А.А. и защитника адв. Е. ***, съгласно което:  Обвиняемата Г.А.А., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, ***, ***, ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 27.07.2012 година около 03.00 часа в близост до супермаркет “Алди” в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, чрез използване на специален начин-ловкост (при предлагане на сексуални услуги и чрез опипване на пострадалия), е отнела чужда движима вещ- мобилен телефон марка “Самсунг Галакси S1” на стойност 554.07 лева (петстотин петдесет и четири лева и седем стотинки) от владението на *** *** от Холандия, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК я ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така наложеното наказание „Лишаване от свобода”, в Затвор.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата Г.А.А. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 90.00 (деветдесет) лева, представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 625/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемата Г.А.А. и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемата Г.А.А. мярка за неотклонение „Подписка”.   Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.    
Г.А.А.
19 Гражданско дело No 656/2012, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие С.В.Г. А.И.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.7.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 656/2012 г. по описа на РС Несебър образувано по постъпилата молба от С.В.Г. ***, за издаване на заповед за защита по реда на Закона за защита срещу домашното насилие, срещу А.И.К.,***    Определението за прекратяване може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на молителя пред Окръжен съд – Бургас.  
20 НАХД No 428/2011, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Ф.ООД ТД НА НАП - БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.8.2011г., в законна сила от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1473/21.12.2010 г. на директора на ТД на НАП, с което на основание чл. 185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на “Ф.” ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “И. Г.”, бл. **, представлявано от управителя П.В.Х., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че при осъществяване на търговска дейност в търговски обект- ресторант “Б”, находящ се в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, не съхранява в обекта и не представя при поискване на 30.08.2010 г. в 21.44 часа свидетелство за регистрация на фискалното устройство модел Датекс FР 550-05 с ИН на ФУ DТ 177354 и ФП № 02177354, работещо в обекта.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
21 НАХД No 754/2011, V състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 3.8.2012г.
НП-потвърдено.ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КБ-177 от 12.08.2011г. на Кмета на Община ***, с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.*** /Наредбата/, на Д.Р.Р. с ЕГН **********, в качеството му на управител в заведение „***” – гр.***, подадена чрез процесуалния му представител, със съдебен адрес: гр.***, ул.”***” № 5 /адв.К.Т./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредбата.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.***.  
22 НОХД No 432/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Д.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 432/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П*** Ч*** от АК-гр. Бургас, назначена за защитник на подсъдимия С. и подсъдимият А.Д.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.С., роден на ***г. в гр.П***, ***, ***, ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че 14.03.2012г., около 08.00 часа, в гр.Несебър, от пчелин, находящ се в гориста местност зад „ВиК”-станция, до колелото, чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението и без съгласието на Г.Щ.К. ***, 30 метра оградна мрежа с диаметър на окото 5см., с височина 1,40 м. и тегло 130 кг., на стойност 202,50 лева /двеста и два лева и петдесет стотинки/, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното на подсъдимия С. наказание за срок от 4 /четири/ години.   ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.С. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на РС - Несебър сумата общо в размер на 31 /тридесет и един/ лева, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.     2.     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 432/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че НЕ са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Д.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
А.Д.С.
23 ЧНД No 451/2012, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.М. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 18.7.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.А.М., роден на ***г***, ***, ***, ***, ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД 53/1995г. и НОХД 13/1995г. – и двете по описа на РС- Несебър в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание от три години лишаване от свобода като изцяло изтърпяно.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.А.М. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД 87/2005г., НОХД 4/2004г. – и двете по описа на РС- Несебър, и НОХД 33/2005г. по описа на Военен съд- Сливен в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание от една година и шест месеца Лишаване от свобода като изцяло изтърпяно.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ по отношение на А.А.М. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от наложените по НОХД 626/2010г. и НОХД 268/2012г. – и двете по описа на РС- Несебър в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим.   ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо наказание от седем месеца лишаване от свобода като изцяло изтърпяно.   ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание от седем месеца лишаване от свобода и наложената ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева по НОХД 268/2012г. по описа на РС- Несебър.   ПОСТАНОВЯВА наказанието от една година и шест месеца Лишаване от свобода по НОХД 204/2000г. по описа на РС Несебър да се изтърпи отделно при първоначален СТРОГ режим.   ПРИСПАДА като изцяло изтърпяно наказанието от една година и шест месеца Лишаване от свобода по НОХД 204/2000 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.  
А.А.М.
24 НОХД No 617/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР
С.Ц.Ц. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 617/2012 г. по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.***, адв.А.Ж. ***, служебен защитник на подсъдимия Ц. и подсъдимият С.Ц.Ц. със снета по делото самоличност, съгласно което:   ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ц.Ц. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, ***, ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2012 год., около 16.00 часа в гр.***, общ.*** в близост до автоцентър „***” управлявал МПС – л.а. марка „Фолксваген”, модел „Голф 3” с ДК№ ***, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №10271/ 29.10.2010 год. на Началника на сектор ПП „КАТ” при ОДМВР Бургас, влязло в сила на 07.07.2011 год.;   - и в това, че на 23.05.2012 год. около 02.30 часа в к.к. „***”, общ.*** в близост до супермаркет „***” управлява МПС – л.а. марка „Фолксваген”, модел „Голф 3” с ДК№ ***, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред, поради което и на чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и т.6, вр. ал.3, т.1 и т.3, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -„Задължителна регистрация по настоящия адрес”*** за срок от 10/десет/ месеца, с периодичност на явяване два пъти седмично;   -„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10/десет/ месеца;   -„Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 /сто / часа за срок от една година.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 617/2012г. по описа на РС-гр.***.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Ц. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :     ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Ц.Ц. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
С.Ц.Ц.
25 ЧНД No 633/2012, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
26 ЧНД No 635/2012, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
27 ЧНД No 636/2012, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
28 ЧНД No 637/2012, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
29 НАХД No 409/2012, VI състав По ЗД по пътищата М.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 19.7.2012г., в законна сила от 6.8.2012г.
Съдът констатира, че жалбата, по която е образувано настоящото производство, е просрочена. Съображенията са следните:  Според разпоредбата на чл. 59, ал.2 от ЗАНН, нарушителят може да обжалва наказателното постановление в 7-дневен срок от връчването му. В конкретния случай атакуваното НП № 658/25.03.2011 г. на началника на РУП- Несебър е връчено на жалбоподателя на 11.05.2011 г., видно от отбелязването в него. Законоустановеният 7-дневен срок за обжалване на постановлението е изтекъл на 18.05.2011 г., а жалбата е депозирана една година по-късно- на 17.05.2012 г. Към този момент наказателното постановление е влязло в сила, поради което настоящото производство е недопустимо. Ето защо, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.  Мотивиран от горното, на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, Несебърският районен съд  О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.М. ***, ЕГН **********, против НП № 658/25.03.2011 г. на началника на РУП- Несебър.  ПРЕКРАТЯВА производството по наказателно административен характер дело № 409/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- Бургас в 7-дневен срок от съобщението.  
30 ЧНД No 613/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 6.8.2012г., в законна сила от 6.8.2012г.
На осн.чл.161, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И :     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх.№ 5425 от 31.07.2012г. на РП-Несебър за одобряване на протокол за оглед на местопроизшествие от 31.07.2012г., извършен на паркинга пред градски стадион „Несебър”, в КК Слънчев бряг, в частта му, с която са намерени и иззети следните вещи и вещества: 1 бр. кутия от цигари с надпис „Karelia Ome Superslims”, съдържаща два броя опаковки от сиво фолио с неправилна форма, с размери 2х4,5см и 2х4см., съдържащи суха тревна маса, която при извършения нарко полеви тест „Канабис спрей 2” е реагирала на канабис, извършен на 31.07.2012г., за времето от 02.10 часа до 02.35 часа.   Определението е окончателно.  
31 НОХД No 639/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 6.8.2012г., в законна сила от 6.8.2012г.
ПРИЗНАВА Г.Д.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2012год., около 22.45часа, в село Равда, Община Несебър, на алея до заведение ”Май Тай” управлявал МПС - триколка „КАН АМ” без табела с рег.№, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.39 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 524/09.07.2012год на БНТЛ при ОД МВР – Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание от три месеца ЛОС за изпитателен срок 3/три/години.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр.с чл.343б, ал.1, във вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Г.Д.К., от право да управлява на моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което обв.К. е бил лишен от право да управлява на моторно превозно средство, считано от 08.07.12год.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Г.Д.К. да заплати по сметка на РС- Несебър, в полза на Държавата, сумата от 35,89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 639/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Д.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.20 часа.  
Г.Д.К.
32 Гражданско дело No 267/2012, IV състав Други дела С.Г.Г. Е.А.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 21.6.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
ВРЪЩА исковата молба ведно с приложените към нея доказателства на ищеца С.Г.Г., ЕГН **********, живущ ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 267/2012 г. по описа на РС- Несебър.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на ищеца за изготвянето му.    
33 Гражданско дело No 420/2012, V състав Искове по СК М.А.Ж. А.Б.С.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 30.7.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
 Съдът, като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, на основание чл.234 от ГПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която:  1.ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А.А.С – родена на ***г., с ЕГН **********, в дома на своята майка М.А.Ж., с ЕГН ********** ***.  2.ПРЕДОСТАВЯ родителските права по отношение на детето А. А. С.– родена на ***г. на майката М.А.Ж..  3.ОПРЕДЕЛЯ режима на лични контакти на бащата А.Б.С. с ЕГН ********** с детето А. А.С.– родена на ***г., с ЕГН **********, както следва:  - За месеците юли и август 2012г. – първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 ч. до 17.00 ч. в събота и от 10.00ч. до 17.00 ч. в неделя, без приспиване, считано от 30.06.2012г.  - От 01.09. до 10.09.2012г. включително, детето А. А. С. – родена на ***г., с ЕГН ********** ще бъде при баща си от 10.00ч. на първия ден до 17.00 ч. на последния ден;  След посочените по-горе периоди, определя следния режим на лични контакти на бащата А.Б.С. с ЕГН ********** с детето А.А.С.– родена на ***г., с ЕГН **********:  - Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00ч. на съботния ден до 17.00 ч. на неделния ден, с приспиване;  - Един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск;  - Родителите ще редуват помежду си Коледа и Нова година, като в четна календарна година на Коледните празници, детето А.А.С – родена на ***г., с ЕГН ********** ще е при своята майка, а на Новогодишните празници – при своя баща, а в нечетна календарна година на Коледните празници, детето А.А.С – родена на ***г., с ЕГН ********** ще е при своя баща, а на Новогодишните празници – при своята майка;  - Бащата се задължава да взема детето от дома на майката и да го връща там след края на осъществяване на режима си на лични отношения с детето А.А.С – родена на ***г., с ЕГН **********;  - Бащата може да осъществява режим на лични контакти с детето А.А.С – родена на ***г., с ЕГН ********** и в други дни освен посочените по-горе, но след изрична уговорка с майката за това;  - Когато детето А.А.С – родена на ***г., с ЕГН ********** е при някой от своите родители, другият ще има възможността да осъществява разговор по мобилния му телефон, известен и на двамата.  ОПРЕДЕЛЯ месечна издръжка на детето А.А.С – родена на ***г., с ЕГН **********, платима чрез неговата майка и законен представител М.А.Ж., както следва:  -За минало време – от 03.04.2012г. /датата на фактическата раздяла/ до 30.06.2012г. по 85 /осемдесет и пет/ лева на месец или общата сума от 255 /двеста петдесет и пет/ лева.  - От 01.07.2012г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката по 125 /сто двадесет и пет/ лева месечно, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжката ще бъде изплащана от бащата А.Б.С. до 15-то число на съответния месец, по банков път, в банкова сметка *** М.А.Ж..       С П О Р А З У М Е Л И СЕ:      ИЩЕЦ:……………………. ОТВЕТНИК:…………………..   /М.Ж./ /А.С./      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.       РАЙОНЕН СЪДИЯ:      С оглед постигнатата между страните спогодба, съъдт на основание чл.78, ал.9 от ГПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОСЪЖДА А.Б.С. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата общо в размер на 115 /сто и петнадесет/ лева, представляваща дължима по делото държавна такса за предявените искове за издръжка, от които 25 /двадесет и пет/ лева по иска за издръжка за минало време и 90 /деветдесет/ лева по иска за издръжка за бъдещо време.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.      РАЙОНЕН СЪДИЯ:            Поради изчерпване предмета на делото, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 420/2012г. по описа на РС- гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.     РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
34 Гражданско дело No 466/2012, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.А.Ж. А.Б.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 30.7.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
МОЛИТЕЛКАТА Ж.: Заявявам, че желая делото да се прекрати, като правя отказ от разглеждане на молбата ми за извършено спрямо мен домашно насилие.  СЪДЪТ като взе предвид изявлението на молителката М.Ж., с което заявява, че прави отказ от предявената от нея молба против ответника за извършено спрямо нея домашно насилие, намира, че са налице основания за прекратяване на производството по делото, поради десезиране на правораздавателния орган.  Мотивиран от горното и на основание чл.233 от ГПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 466/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
35 НАХД No 295/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.Г.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.6.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
ПРИЗНАВА Й.Г. Й. ЕГН: ********** - на 39г., роден на 28 април 1973г. в гр.Пловдив, българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, шофьор в базата на „Бигла Груп", с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, телефон: 0887 31 04 36, за ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2011г. около 08.30ч. на Главен път Е87, клас 1-9, при управление на л.а. марка „Нисан", модел „Примера", син на цвят, си служил с контролни знаци-рег.табела с номер РВ1095МК, издадена за друго МПС, а именно за л.а. „Нисан", модел „Алмера", червен на цвят - Престъпление но чл.345 пр.първо от НК. , поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 10,00 /хиляда/ лева.  На осн.чл.12 от НПК, ВРЪЩА на правоимащата В.Г.Д., ЕГН : ********** ***, веществено доказателство, а именно : контролен знак , рег.табела с номер РВ1095МК, издадена за л.а. „Нисан", модел „Алмера.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.З от НПК Й.Г. Й. ЕГН : ********** със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата, сумата в размер на 37.23 лева /тридесет и седем лева и двадесет и три стотинки/, представляващи направените но делото разноски .  Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.  
Й.Г.Д.
Мотиви от 14.6.2012г.
36 НАХД No 412/2012, IV състав По ЗД по пътищата П.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.7.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
НП-потвърдено. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 821/12/05.04.2012 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1, предложение първо, от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1, от същия закон, на П.П.А.,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.    
37 НОХД No 643/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.И. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 7.8.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 643/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Б.Д., упълномощен защитник на подсъдимия И.П.И., съгласно което:   ПРИЗНАВА И.П.И. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес: к.к. Слънчев бряг, хотел „Еврика”, ет.1, стая №12, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, неженен, готвач, с ЕГН:********** ЗА ВНОВЕН в това, че на 29.06.2012 год., около 04.24 часа, в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, на главната алея пред РУП Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Опел”, модел „Тигра” с ДК№ Е 6807 ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила, а именно 1,28 /едно цяло двадесет и осем/ промила, установено по надлежния ред, след като е бил осъден за деяние по чл.343б, ал.1 от НК с влязла в сила присъда, поради което и на основание чл.343б, ал.2 вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.  ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.2 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, И.И.П.И. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.  ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което И.П.И. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 29.06.2012 година.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 643/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо И.П.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.10ч.    
И.П.И.
38 НОХД No 418/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.П.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 18.6.2012г., в законна сила от 8.8.2012г.
На основание чл.249, ал.1 и 2 от НПК във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдът   Р А З П О Р Е Д И:   ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №418/2012 г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.   ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на констатираните процесуални нарушения.   Разпореждането може да се обжалва и протестира пред ОС – Бургас в седемдневен срок от връчването му.  
39 ЧНД No 669/2012, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.П. Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 8.8.2012г., в законна сила от 8.8.2012г.
НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник на М.И.П. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-296/2012 г. по описа на РУП- Несебър.  Определението е окончателно.  
40 НОХД No 670/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.П. Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 8.8.2012г., в законна сила от 8.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Севдалина Станева – адм.ръководител в РП- Несебър, подсъдим М.И.П. със снета по делото самоличност и неговия защитник адвокат П.Ч., споразумение по НОХД № 670/2012 г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П.- роден на *** г. в гр. Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2011 г., около 23.13 часа, в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър, по главна алея, в района на автобусна спирка „Палма”, с посока на движение кръстовище „Свежест”, управлявал МПС - л.а. „Киа Карнивал” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред /с физико- химическа експертиза № 297/14.05.2012 г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас/, поради което и на основание чл.343б ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /четиринадесет/ месеца,  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от една календарна година.  ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият М.И.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.   ПРИСПАДА, на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият М.И.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред за същото деяние, считано от 11.05.2012 г.  ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият М.И.П. да заплати по сметка на РС- Несебър, сумата от 40.29 лв. /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 670/2012г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.И.П. с ЕГН********** , мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,10 ч.  
М.И.П.
41 НОХД No 672/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.С. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Споразумение от 8.8.2012г., в законна сила от 8.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 672/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева- прокурор в РП- гр.Несебър, обвиняемия Г.К.С. и неговия защитник адв.А.Ж., съгласно което:  Обвиняемият Г.К.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, управител на ресторант, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2012 г. около 03.14 ч. в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, на алеята до „Какао бийч” в посока главната улица, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “Мерцедес”, с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно: 1.70 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест “Дрегер 7410+” № 0083, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и 2 вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.   ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК обвиняемият Г.К.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.   ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Г.К.С. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 04.08.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 672/2012г. по описа на РС- Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Г.К.С. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.К.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Протоколът е изготвен в съдебно заседание.   Съдебното заседанието приключи в 15.35 часа.    СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
Г.К.С.
42 НАХД No 413/2012, IV състав По ЗГ и ЗЛОД Х.Д.Т. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.7.2012г., в законна сила от 9.8.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 87 от 16.05.2012 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.213, т.2 от Закона за горите, на Х.Д.Т., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 400 лева и „Отнемане в полза на държавата” вещите, предмет на нарушението- 3 пр.куб.м. дърва за огрев от дъб и цер.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
43 НАХД No 794/2011, V състав Административни дела ОБЩИНА-НЕСЕБЪР МОСВ РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2011г., в законна сила от 10.8.2012г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И :    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 63 от 03.09.2011г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – гр.Бургас, с което на основание чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, на Община Несебър с ЕИК 000057122, с адрес: гр.Несебър, обл.Бургас, у....0, представлявана от Кмита Н.К.Д., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.155, ал.2 от ЗООС.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.  
44 НАХД No 805/2011, VI състав Административни дела С. ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 10.8.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 11/12.07.2011 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 73, ал.6 от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, е наложено на “С. ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Р.Д” № 34, ЕИК 115629320, представлявано от управителя А.К. П. със съдебен адрес:***, площад „Б.Г.” № 5, ет.3, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че „не е Заповед № 826/29.06.2010 г. на кмета на Община Несебър за премахване на преместваем обект- тоалетна от ПВЦ материал, разположен на територията на концесия- морски плаж „Слънчев бряг-север”, поставен без необходимото разрешение за поставяне, издадено по надлежния за това ред”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
45 НАХД No 806/2011, VI състав Административни дела С. ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 30.11.2011г., в законна сила от 10.8.2012г.
на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд  Р Е Ш И:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7/12.07.2011 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 73, ал.6 от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, е наложено на “Съниинвест” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „Р. Д.” № **, ЕИК *********, представлявано от управителя А.К. Палийски, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че „не е Заповед № 834/29.06.2010 г. на кмета на Община Несебър за премахване на преместваем обект- „Навес към ЗОХ Филипопол” от дървен материал, разположен на територията на концесия- морски плаж „Слънчев бряг-север”, поставен без необходимото разрешение за поставяне, издадено по надлежния за това ред”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
46 НАХД No 809/2011, VI състав Административни дела С. ООД ОБЩИНА-НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 10.8.2012г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 8/12.07.2011 г. на кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 73, ал.6 от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, е наложено на “С. ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Р.Д.” № 34, ЕИК ........, представлявано от управителя А.К. П. със съдебен адрес:***, площад „Б.Г.” № 5, ет.3, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за това, че „не е Заповед № 830/29.06.2010 г. на кмета на Община Несебър за премахване на преместваем обект- “Склад” от метални елементи, разположен на територията на концесия- морски плаж „Слънчев бряг-север”, поставен без необходимото разрешение за поставяне, издадено по надлежния за това ред”.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
47 НОХД No 958/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.К.Б.,
С.К.Б.,
Х.Н.К.,
К.Г.К.,
Д.И.К.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 26.7.2012г., в законна сила от 13.8.2012г.
ДОПУСКА тълкуване на протоколно определение с което : точка ІІ /второ римско/ от диспозитива на Определение №104 от 19.04.2012 г. следва да се счита по следния начин :    ІІ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К.Г.К. с ЕГН ********** по ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 94/2009г., НОХД № 326/2009г. и НОХД № 362/2009г., НОХД № 217/2010г, всички по описа на Районен съд-гр.Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 от НК така наложеното общо наказание за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К. по НОХД № 395/2009г. на РС-гр.Айтос, НОХД № 505/2009г. и НОХД № 558/2009г., последните две по описа на РС-гр.Несебър, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо наказание – ТРИ месеца лишаване от свобода, наложеното по НОХД № 395/2009г. на РС-Несебър на К. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, изпълнението на така определеното на К. общо наказание – три месеца лишаване от свобода като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО по НОХД №505/2009г. и НОХД №558/2009г. по описа на РС Несебър.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на К.Г.К. и НОХД № 318/2011г. и НОХД № 958/2011, и двете по описа на РС-гр.Несебър, а именно – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор   УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното ОБЩО най-тежко наказание – ЕДНА година лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, а именно наказание в общ размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното на К.Г.К. общо наказание – ЕДНА година и ШЕСТ месеца лишаване от свобода търпяната част от наказанието лишаване от свобода, по НОХД №318/2011г. по описа на РС Несебър,считано от 11.11.2011г. до влизане в сила на настоящото определение.   ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.1 от НК, от изпълнението на така определеното на К.Г.К. общо наказание – ЕДНА година и ШЕСТ месеца лишаване от свобода времето през което лицето е било задържано и по отношение на него е била взета МНО „Задържане под стража” по НОХД № 958/ 2011 г. по описа на РС Несебър считано от 18.01.2011г. до 11.07.2011г  ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ на основание на чл.68, ал.1 от НК, определеното на К.Г.К. общо наказание по НОХД № 94/2009г., НОХД № 326/2009г. и НОХД № 362/2009г., НОХД №217/2010г., всички по описа на Районен съд-гр.Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно - ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален строг режим на изпълнение в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, приведеното в изпълнение общо наказание – ЧЕТИРИ месеца лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО .  ОПРЕДЕЛЯ наказанията, наложени на К. по НОХД № 41/2008г. на РС-гр.Несебър и НОХД № 469/2010г на РС Несебър да се изтърпят отделно.  На основание чл.25 ал.2 и ал.3 от НК ПРИСПАДА изцяло и отчасти търпените наказания „Лишаване отсвобода” и „Пробация” по присъдите по групи.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръженсъд гр.Бургас, считано от днес.    
Г.К.Б.
С.К.Б.
Х.Н.К.
К.Г.К.
Д.И.К.
48 НАХД No 290/2012, VI състав Административни дела Ф. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 20.7.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0202851/09.04.2012 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. ..., ал.2 от Кодекса на труда е наложено на “Ф.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. В. бул. “В.В.” № .., офис ..., ЕИК ........., представлявано от управителя М.Н.Н., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 5000 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.    
49 НОХД No 464/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Ю.М. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 30.7.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
ПРИЗНАВА Д.Ю.М. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2011 г., около 21,30 часа, в с.Кошарица, общ.Несебър, по ул.”23 септември”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел С 180 с ДК № ........ без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние – с НП № 3076/11.07.2010г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР – гр.Стара Загора, влязло в сила на 15.09.2010г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Д.Ю.М. с посочена по-горе самоличност наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.  
Д.Ю.М.
Мотиви от 21.8.2012г.
50 НОХД No 692/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.П.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 15.8.2012г., в законна сила от 15.8.2012г.
ПРИЗНАВА Б.П.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, касиер, неправоспособен водач на МПС, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2012г., около 03.10 часа, в КК ”Слънчев бряг”, общ.Несебър, в кв.„Камелия”, до хотел „Нанси”, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,59 на хиляда, установено по надлежния ред, поради и което на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от „четири месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 692/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.П.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.55 часа.    
Б.П.А.
51 НАХД No 248/2012, VI състав По Закона за авторското право К.. М. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 18.6.2012г., в законна сила от 16.8.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 58/2012 г. на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 81, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е наложено на ЕТ “КАН-52 Н- А.М.” със седалище и адрес на управление: гр. Б. ж.к. “П.”, ул. “М.” № 9, ЕИК ........., представляван от А.М.П., административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лева, за това, че на 19.06.2009 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг”, общ. Несебър, в търговски обект- магазин № .. находящ се срещу хотел “Ч.”, е използвал в търговската си дейност, като е предлагал за продажба стоки- спортни дрехи, означени със знаци, сходни на регистрираните марки G-STAR, TOMMY HILFIGER, DIESEL, LA MARTINA, без съгласието на притежателите на марките, и на основание чл. 81, ал.5 от ЗМГО са отнети в полза на държавата и предадени за унищожаване 25 броя тенис фланелки, два броя якета, 33 броя дънкови панталони, 11 броя анораци с качулка, означени със знаци G-STAR; 152 броя тенис фланелки, означени със знаци TOMMY HILFIGER, 181 броя тенис фланелки, означени със знаци DIESEL; 32 броя тенис фланелки, означени със знаци LA MARTINA, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “глоба” от 2 000 лева на 1 000 (хиляда) лева.  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.  
52 НАХД No 285/2012, IV състав Административни дела Т. ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.7.2012г., в законна сила от 17.8.2012г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02- 0202727 от 03.04.2012 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за ад***истративно нарушение на чл.13, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ, на „Т***” ЕООД- гр. Д***, представлявано от Т*** Е*** Ш***, е наложено ад***истративно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лева, като на основание чл.415в, ал.2 от КТ, ИЗМЕНЯ наложеното наказание на „Имуществена санкция” в размер на 100 лв. /сто лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Ад***истративен съд- гр. Бургас.  
53 НОХД No 698/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.А.Д. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 17.8.2012г., в законна сила от 17.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 698/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв.С.М., назначен защитник на подсъдимия Ф. А. Д., съгласно което:   ПРИЗНАВА Ф. А. Д., роден на *** г. в Русия, гр. Калуга, живущ ***, паспорт № 530199301, изд. на 14.03.2012 г., руснак, руски гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, безработен ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012 г., около 03.30 часа, в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на главната алея, в близост до бензиностанция „Петрол", управлявал МПС – лек автомобил „Нисан Джук" с рег.№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,80 (едно цяло и осемдесет ) на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия Ф. А. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Ф. А. Д. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 10.08.2012г.   ОСЪЖДА подсъдимият Ф. А. Д. /с посочена по-горе самоличност/ да заплати по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата от 197,60 лева /сто деветдесет и седем лева и шест десет стотинки), представляваща направени разноски по делото, в хода на досъдебното и съдебното производство.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 698/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо Ф. А. Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.15 часа.      СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:              
Ф.А.Д.
54 НАХД No 109/2012, V състав Административни дела Ф.. ГРУП ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2012г., в законна сила от 20.8.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 07.2-77 от 20.06.2011г. на Директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - гр.Бургас, с което на основание чл.287, ал.1 вр. чл.291, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, на „Ф.Г.” ЕООД с ЕИК ......... със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”С., бл... вх.3, ет.3, ап.9, представлявано от управителя Р.А.Й. с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева за административно нарушение по чл.228, ал.1 от ЗЛПХМ вр. чл.2, ал.3 от Наредба № 28 от 9 декември 2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.    
55 ЧНД No 697/2012, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР З.Х.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.8.2012г., в законна сила от 20.8.2012г.
на основание чл.62, ал.6, т.1 във връзка с ал.2 от ЗКИ, Несебърският районен съд    Р Е Ш И :    ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, засягаща сведения за наличностите и операциите по открити сметки на З.Х.А. с ЕГН ********** в „Пиреос Банк България” АД – гр.София, за периода от 01.06.2006г. до 30.10.2010г.  ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на сведенията.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
56 НОХД No 703/2012, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 20.8.2012г., в законна сила от 20.8.2012г.
ПРИЗНАВА В.К.К. - роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ученик, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012г., около 15,30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел „Парк”, отнел чужди движими вещи – 1бр. синджир от жълто 14 каратово злато с тегло 4,10гр. на стойност 287,00 лева, ведно с 1бр.правоъгълна плочка с изображение на Богородица от 14 каратово злато с тегло 0,96гр. на стойност 70,00 лева, 1бр. правоъгълна плочка с изобразена буква „Т” от 14 каратово злато с тегло 0,94гр. на стойност 70,00 лева, и 1бр. кръст от кехлибар със златно захващане на стойност 60,00 лева – всички вещи на обща стойност 487,00 лева, от владението и без съгласието на Т.Т.К. с ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието в Затвор.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият В.К.К. с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС- Несебър, в полза на Държавата, сумата от 40,00 лева /четиридесет лева /, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 703/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че същата е правилна и законосъобразна, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо В.К.К. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Съдът, след като констатира, че лицето В.К.К., видно от приложената по БП №14-1579/2012г. по описа на РУП Несебър справка за съдимост от 13.08.2012г. е осъждано по НОХД № 571/2012г. по описа на Районен съд Несебър със споразумение № 126/25.07.2012г., влязло в законна сила на 25.07.2012г., за деяние извършено на 17.07.2012г., съставляващо престъпление по чл. 346, ал.1 вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, К. е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от седем месеца, като изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.   Деянието по настоящото дело е извършено на 10.08.2012г., т.е. в изпитателния срок по НОХД № 571/2012г., следователно е налице хипотезата на чл. 68, ал.1 от НК и отложеното наказание следва да бъде приведено в изпълнение.   Мотивиран от горното и на основание чл. 306, ал.2, т.3 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :     ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал.1 от НК в изпълнение наказанието по НОХД № 571/2012г. по описа на Районен съд Несебър от седем месеца „лишаване от свобода”, наложено със споразумение № 126/25.07.2012г., влязло в законна сила на 25.07.2012г., за деяние извършено на 17.07.2012г., съставляващо престъпление по чл. 346, ал.1 вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, К. е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от седем месеца, като изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.20 часа.     СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:        
В.К.К.
57 НОХД No 704/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Г.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 20.8.2012г., в законна сила от 20.8.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемият П.Г.М. - роден на ***г., роден в с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, обл. Ямбол с постоянен адрес ***, „Терзийска” № 4 българин, български гражданин, женен, не осъждан, със средно образование, готвач, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2012г. около 01.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър на плажа срещу хотел „Нептун” от шезлонг, направил опит да отнеме чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор: мъжка чанта от естествена черна кожа на стойност 120.00 /сто и двадесет / лева, цифров фотоапарат марка „Сони” на стойност 304.00 /триста и четири/ лева, мъжки портфейл от черна естествена кожа на стойност 50.00 /петдесет/ лева, мемори карта, марка „Кингстон” на стойност 24.00 /двадесет и четири/ лева, калъф за фотоапарат на стойност 18.00 /осемнадесет / лева, сумата от 77 /седемдесет и седем/ лева, сумата от 185 евро, равняващи се на 361.83 /триста шестдесет и един лев и 83 ст./, сумата от 17 румънски леи равняващи се на 7.32лв. /седем лева и 32 ст./ и сумата от 292 украински гривни, равняващи се на 29.614 евро, а те от своя страна, съответстващи на 57.92 /петдесет и седем лв. и 92ст./ лв., като общата стойност на вещите е в размер на 1020.07 лв. от владението и без съгласието на П.С., роден на *** *** –Франковска, с. Брошнов-Осада, живущ в Украйна, областа И. –Франковска, с. Брошнов - Осада, ул. ”Сичових Стрелцов” № 69, паспорт №ЕТ428770, изд. на 08.11.2011 г., валиден до 08.11.2021г., с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.2, чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК  НАЛАГА на основание чл. чл. 195, ал. 1, т.2, чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на обвиняемия П.Г.М. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от пет месеца.  ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от пет месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият П.Г.М. /със снета по делото самоличност/ да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата от 125,00 лв. /сто двадесет и пет/ лева представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 704/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.Г.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.45ч      СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:          
П.Г.М.
58 НАХД No 309/2012, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЕТ ГЕ. М.Д. ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.7.2012г., в законна сила от 21.8.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1142/04.10.2011 г. на Директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение на чл.42, ал.1, т.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на ЕТ „Г.М.- Д.”, ЕИК ......... представляван от Г.Н.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.      
59 НОХД No 687/2012, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.П.А.,
Н.Д.Д.
Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.8.2012г., в законна сила от 22.8.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Д.П.А. - роден на *** ***, общ.Провадия, обл.Варна, ром, български гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, не работи с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012 г. около 13.30 ч. в с.Равда, общ.Несебър, на ул."Свобода", пред дом №39А като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си в съучастие с Н.Д.Д., като съизвършител отнел чужди движими вещи - платнена розова чанта на стойност 9.00 лв., цигари „Фемина" 1 кутия на стойност 4.40 лв., цигари „Фемина" 13 бр. цигари х 0.22 лв. на стойност 2.86 лв., мобилен телефон марка „Самсунг", модел „SGH - С270", червен на цвят на стойност 30.00 лв., престилка готварска на стойност 3.00 лв., сиво сгъваемо огледало на стойност 1.00 лв., секретни ключове 2 бр. х 3.50 лв. на стойност 7.00 лв,, ключодържател кожен на стойност 3.00 лв., „Адитезал кардио 100 милиграма" на стойност 8.49 лв., „Бетасерк 24 мили травма" на стойност 40.60 лв., „Аналгин" 2 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0.40 лв., „Левзея" 8 бр. хапчета на стойност 9.60 лв., „Левзея" блистер 10 бр. хапчета на стойност 12.00 лв.. диоптърни очила 3+ с черна метална рамка на стойност 10.00 лв., пластмасов гребен син стар на стойност 0.50 лв., дървена сгъваема малка икона на стойност 6.00 лв., молив за устни „Голдън роуз" ползван на стойност 1.00 лв., кърпичка за почистване на очила на стойност 1.00 лв., „Гентамицин 0.1 %" 15 гр. ползван на стойност 2.00 лв., „Вазелин" 14 гр. ползван тубичка на стойност 1.00 лв., „Деган" опаковка ползвана на стойност 3.00 лв., „Темпалгин 500 милиграма" 5 бр. хапчета х 0.15 лв. на стойност 0.75 лв., безопасни игли големи 2 бр. на стойност 0.16 лв., куршум 1 бр. неустановен калибър на стойност 1.00 лв., „Тобрекс 3 милиграма" в тубичка мас за очи на стойност 6.50 лв.. лепенки за пришки /анкерпласт/ 2 бр. х 0.50 лв., на стойност 1.00 лв., „Лексотан" 1 хапче на стойност 0.14 лв., „Аналгин" 4 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0,80 лв.. неустановено хапче на стойност 00.00 лв., несесер на стойност 2.50 лв., квитанции, бележки, трудов договор на стойност 00.00 лв., половин хляб на завод Айтос" на стойност 0.45 лв., хляб ,Дарина" 4 филийки х 0.08 лв. на стойност 0.32 лв. и обикновен ключ №5 на стойност 2.00 лв. или всичко вещи на обща стойност 171.47 лв. от владението на Л.Л.П. от с.Равда, общ.Несебър с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.  НАЛАГА на обвиняемият Д.П.А. на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК наказание „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и т.3,вр.с ал.3 т.1 и т.3 ,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 11/единайсет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11/единайсет/ месеца,  -ограничения в свободното придвижване за срок от две години да не посещава с.Равда, гр.Несебър и к.к. „Сл.бряг”.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Д.П.А. ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-гр.Несебър сумата от 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.  ПРИЗНАВА обвиняемият Н.Д.Д. - роден на *** ***, обл.Варна, ром, български гражданин,начално образование, неженен, осъждан, не работи с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2012 г. около 13.30 ч. в с.Равда, общ.Несебър, на ул."Свобода", пред дом №39А в съучастие с Д.П.А., като съизвършител отнел чужди движими вещи - платнена розова чанта на стойност 9.00 лв., цигари „Фемина" 1 кутия на стойност 4.40 лв.. цигари „Фемина" 13 бр. цигари х 0.22 лв. на стойност 2.86 лв., мобилен телефон марка „Самсунг", модел „SGH - С270", червен на цвят на стойност 30.00 лв., престилка готварска на стойност 3.00 лв.. сиво сгъваемо огледало на стойност 1.00 лв., секретни ключове 2 бр. х 3.50 лв. на стойност 7.00 лв,, ключодържател кожен на стойност 3.00 лв., „Адитезал кардио 100 милиграма" на стойност 8.49 лв.. „Бетасерк 24 мили травма" на стойност 40.60 лв., „Аналгин" 2 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0.40 лв., ..Левзея" 8 бр. хапчета на стойност 9.60 лв., „Левзея" блистер 10 бр. хапчета на стойност 12.00 лв.. диоптър ни очила 3+ с черна метална рамка на стойност 10.00 лв., пластмасов гребен син стар на стойност 0.50 лв., дървена сгъваема матка икона на стойност 6.00 лв., молив за устни „Голдън роуз" ползван на стойност 1.00 лв., кърпичка за почистване на очила на стойност 1.00 лв., „Гентамицин 0.1 %" 15 гр. ползван на стойност 2.00 лв., „Вазелин" 14 гр. ползван тубичка на стойност 1.00 лв., „Деган" опаковка ползвана на стойност 3.00 лв., „Темпалгин 500 милиграма" 5 бр. хапчета х 0.15 лв. на стойност 0.75 лв., безопасни игли големи 2 бр. на стойност 0.16 лв., куршум 1бр. неустановен калибър на стойност 1.00 лв., „Тобрекс 3 милиграма" в тубичка мас за очи на стойност 6.50 лв.. лепенки за пришки /анкерпласт/ 2 бр. х 0.50 лв., на стойност 1.00 лв.., Лексотан" 1 хапче на стойност 0.14 лв., „Аналгин" 4 бр. хапчета х 0.20 лв. на стойност 0,80 лв.. неустановено хапче на стойност 00.00 лв., несесер на стойност 2.50 лв., квитанции, бележки, трудов договор на стойност 00.00 лв., половин хляб на завод Айтос" на стойност 0.45 лв., хляб ,Дарина" 4 филийки х 0.08 лв. на стойност 0.32 лв. и обикновен ключ №5 на стойност 2.00 лв. или всичко вещи на обща стойност 171.47 лв. от владението на Л.Л.П. от с.Равда, общ.Несебър с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК.  НАЛАГА на обвиняемият Н.Д.Д. на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година.  ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.61 от ЗИНЗС първоначален „строг” режим на изтърпяване на наложеното наказание една година „Лишаване от свобода” в Затвор.  ПРИВЕЖДА в изпълнение на осн. чл.68, ал.1 от НК наложеното на обвиняемия Н.Д. по НОХД 150/2012 год. на РС Провадия наказание в размер на 1 /една/ година ЛОС, влязло в законна сила на 22.05.2012 год.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Н.Д.Д. ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС-гр.Несебър сумата от 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 687/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетото спрямо обвиняемите мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.П.А. ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия Н.Д.Д. ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
Д.П.А.
Н.Д.Д.
60 НОХД No 709/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.К.К. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.8.2012г., в законна сила от 22.8.2012г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Н.К.К. - роден на *** ***, жив. В гр.София, ж.к-с „Обеля”, №1, бл.114, вх.”А”, ет.2, ап.5 българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, студент, не работи, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2012 год. около 14.50 часа в гр.Несебър, общ.Несебър, до почивна станция „Булгартабак” управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка “Сузуки”, модел „ГСХ –Р600” С ДК№ ***** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.55 /едно цяло петдесет и пет/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство с протокол от химическа експертиза №722/2012 год. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК .  НАЛАГА на обвиняемия Н.К.К. на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”Б” от НК наказание “ПРОБАЦИЯ” .  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и т.4,вр.с ал.3 т.1,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:  -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично  -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца,  -включване в програми за обществено въздействие за сок от 6 /шест/ месеца  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, обвиняемия Иван Иванов от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано ОТ 15.08.2012 год..  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, обвиняемият Н.К.К. /със снета по делото самоличност/ да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър сумата от 35.89 /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 709/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.К.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.35ч      СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:            
Н.К.К.
61 НОХД No 713/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Р. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 23.8.2012г., в законна сила от 23.8.2012г.
ПРИЗНАВА А. Р. - роден на ***г. в гр.Прилеп, живущ в Република Македония, гр.Прилеп, ул.”Ило Попадинец” №10-Б, македонец, македонски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с паспорт № А0190439, издаден на 10.03.2008г. валиден до 09.03.2018г. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2012 година, около 04.50 часа, на главен път І-9, на 202 км, в близост до „Аквапарк” в к.к.„Сл.бряг”, община Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Опел Вектра” с ДК№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2,98 /две цяло двадесет и осем/ промила, установено по надлежния ред, поради и което на основание чл.343б ал.1 във връзка с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „пет месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А. Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАДЕСЕТ И ЕДИН МЕСЕЦА.   ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият А.Р. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 18.08.2012г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 713/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А. Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12.00 часа.    СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:              
А.Р.
62 НАХД No 344/2012, II състав По ЗД по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.8.2012г., в законна сила от 27.8.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №4340/2011г. от 21.09.2011 г. на Началника на РУП-гр.Несебър с което на Г.С.С. с ЕГН ********** за извършено административно нарушение по чл.259 ал.1 т.2 от КЗ на жалбоподателя С. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева .    Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
63 НОХД No 728/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Т.М.,
И.П.П.
Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Севдалина Станева – адм.ръководител - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, подсъдимия Я.Т.М. /със снета по делото самоличност/ и адв. П. *** защитник на подсъдимия, съгласно което: Я.Т.М. -роден на ***г. в гр.Варна, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, работи като охрана, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че около 01.00 часа на 02.04.2012г. в гр.О., общ.Несебър, ул. "Славянска" №1, от тоалетна в санитарен възел на газ-станция „КГБ", в съучастие с И.П.П. ***, като съизвършител, чрез използване на моторно превозно средство- л.а. марка „Опел" модел „Вектра" с рег.№ ****, собственост на Д.Д. В. от гр.А. отнел чужда движима вещ - водоструен апарат марка „KARCHER Comersial” модел HD 10 - 23- 4S, сер. № **** на стойност 1553,16лв./хиляда петстотин петдесет и три лева и шестнадесет стотинки/- от владението на Е.Т.П. - Б. от гр.Б., обл.Варна, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т. 4, във вр.с чл 194, ал.1,във вр. с чл.20,ал.2, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца „ лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Я.Т.М. с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС- Несебър, в полза на Държавата, сумата от 16,20 лева /шестнадесет лева и двадесет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Севдалина Станева – адм.ръководител - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, подсъдимия И.П.П. /със снета по делото самоличност/ и адв. И. *** защитник на подсъдимия, съгласно което: И.П.П. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, шофьор към „Кала Енджи – 2008” ООД- Пловдив, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че около 01.00 часа на 02.04.2012г. в гр.О., общ.Несебър, ул. "Славянска" №1, от тоалетна в санитарен възел на газ-станция „КГБ", в съучастие с Я.Т.М. ***, като съизвършител, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - разбиване на плоскост на врата от алуминиева дограма на тоалетната и чрез използване на моторно превозно средство- л.а.марка „Опел" модел „Вектра" с рег.№ **** ,собственост на Д.Д. В. от гр.А.- отнел чужда движима вещ- водоструен апарат марка „KARCHER Comersial” модел HD 10 - 23- 4S, сер. № **** на стойност 1553,16лв./хиляда петстотин петдесет и три лева и шестнадесет стотинки/- от владението на Е.Т.П. - Б. от гр.Б., обл.Варна, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради и което на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.1, т. 3 и 4, във вр.с чл 194, ал.1,във вр. с чл.20,ал.2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност – два пъти седмично  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца  -поправителен труд изразяващ се в удръжки от трудовото му възнаграждение съобразно допълнително споразумение № 1 от 01.06.2012г. към трудов договор № 59/14.05.2012г. с работодател – „Кала Енджи – 2008” ООД- Пловдив в размер на 15 % месечно за срок от шест месеца.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият И.П.П. с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС- Несебър, в полза на Държавата, сумата от 16,20 лева /шестнадесет лева и двадесет стотинки/, представляващи направени в производството разноски.  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 728/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че същата е правилна и законосъобразна, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Я.Т.М. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо И.П.П. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    
Я.Т.М.
И.П.П.
64 ЧНД No 729/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-836/2012г. по описа на РУП – Несебър, А.А. А. А. . от Кувейт, адв.П.П. от БАК.   Определението е окончателно.  
65 ЧНД No 730/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1773/2012г. по описа на РУП – Несебър, Т. И.Т.с ЕГН - **********, адв.П.П. от БАК.   Определението е окончателно.  
66 НОХД No 731/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.А.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 731/2012г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение между Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.П.П., назначен за защитник на подсъдимия А., съгласно което:   ПРИЗНАВА А.А. Али А.А. – роден на *** год. в гр.Кувейт, живущ *** дом№13, кувеец, кувейтски гражданин, женен, неосъждан, средно образование, служител в частна фирма ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2011 год., около 00.10 часа, в гр.Несебър, на КПП „Хит-90”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Опел Вектра” с ДК№ ****., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,23 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. чл.54, ал.1 го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” .  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия А.А. Али А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 29.06.2011 год.  ОСЪЖДА А.А. Али А.А., с посочена по- горе самоличност да заплати по депозитната сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата общо в размер на 1076/хиляда и седемдесет и шест/ лева представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 731/2012г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо А.А. Али А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
А.А.А.А.
67 НОХД No 732/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.И.Т. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Г.Р. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Т.Т. и неговият защитник адвокат П.П., споразумение по НОХД № 732/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемият Т.И.Т. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, разведен, работи като миньор в „Марица Изток”, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2012 год. около 15.50 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, по главната алея до хотел „Фаворит”управлява моторно превозно средство – л.а. “ Сеат”, модел „Ибиза” С ДК№ **** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.08 /две цяло нула осем/ промила, установено по надлежния ред с техническо средство Акотест Дрегер 7410+ с №0106 престъпление по чл.343б, ал.1 от НК .  НАЛАГА на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”Б” от НК на обвиняемия Т.И.Т. наказание “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и т.4,вр.с ал.3 т.1,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   -задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца,   -включване в програми за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия Т.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесесет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 19.08.2012 година.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 732/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Т.И.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.    
Т.И.Т.
68 НОХД No 733/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Т. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между С. С. – Адм.ръководител - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър, подсъдимия Х.Т. /със снета по делото самоличност/ и адв. А.Ж. *** защитник на подсъдимия, съгласно което: Х.Т. – роден на *** г. в гр. Адис Абеба, Етиопия, с постоянен и настоящ адрес: Ф. французин, френски гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент в колеж СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2012 година около 06.00 ч. в к.к.Слънчев бряг, община Несебър на главната алея в близост до хотел “Заара”, управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “Фолксваген Голф”, с рег.№ ВС–294АG, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно: 1.52 на хиляда, /едно цяло петдесет и две на хиляда/ установено по надлежния ред, поради което на основание чл.343Б, ал.1 вр. с чл.54 ал.1, от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца.   ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.   ЛИШАВА на основание чл.343Г вр. чл.343Б, ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Х.Т. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 7 /седем/ месеца.   ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК, времето през което подсъдимия Х.Т. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява на моторно превозно средство, считано от 27.08.2012г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Х.Т. да заплати по сметка на РС- Несебър, в полза на Държавата, сумата в размер на 81,20 /осемдесет и един лева и двадесет стотинки/ лева, представляващи направени в производството разноски за устен и писмен превод от английски език на български език и обратно .  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 733/2012г. по описа на РС-Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че същата е правилна и законосъобразна, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.    
Х.Т.
69 НАХД No 389/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.И.Д. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.8.2012г., в законна сила от 29.8.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНОВЕН И.И.Д. , роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, разведен, неосъждан,основно образование, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН : ********** за това, че на 20.03.2012г. около 20.40ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, на ул.”Георги Кондолов”, в близост до дом №21, управлявал МПС – л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №120/2011г. от 21.02.2011г. на Началника на РУП Поморие, влязло в сила на 09.08.2011г. – Престъпление по чл.343в ал.2 от НК и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА .  Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.  РАЙОНЕН СЪДИЯ :    След произнасяне на Решението, съдът се занима и с определената на И.И.Д. , ЕГН : ********** , мярка за неотклонение.  Мярка за неотклонение „Подписка е взета на обвиняемия с Постановление по чл.219 от НПК от 02.05.2012г. Постановлението му е предявено на 15.05.2012г.  Предвид характера на Решението с което е оправдан на осн.чл.304 от НПК, мярката за неотклонение , следва да бъде отменена.  Поради което и на осн.чл.309 ал.2 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И    ОТМЕНЯ Мярката за неотклонение „Подписка” взета на И.И.Д. ЕГН **********, роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, разведен, неосъждан,основно образование, безработен, с постоянен адрес ***, с Постановление по чл.219 от НПК от 02.05.2012г.  Определението , относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.      РАЙОНЕН СЪДИЯ :    
И.И.Д.
Мотиви от 6.8.2012г.
Производството по делото Производство по чл.378 от НПК е инициирано с постановление на Районна прокуратура – Несебър, издадено по ДП №14 – 184/2012 год. по описа на РУП – Несебър, Пр.пр. №389/2012 год. по описа на РП – Несебър, срещу И.И.Д. , роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, разведен, неосъждан,основно образование, безработен, с постоянен адрес ***, ЕГН : ********** за това, че на 20.03.2012г. около 20.40ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, на ул.”Георги Кондолов”, в близост до дом №21, управлявал МПС – л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №120/2011г. от 21.02.2011г. на Началника на РУП Поморие, влязло в сила на 09.08.2011г. – Престъпление по чл.343в ал.2 от НК. За това деяние е предвидено наказание "лишаване от свобода" до две години, извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер и освобождаван е от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.  Съгласно т.4 на Постановление № 7/04.11.1985 г. по нд № 4/1985 г. на Пленума на ВС, по отношение на лицата, които са освободени от наказателна отговорност по Глава VІІ на НК, разпоредбите на чл.85 и сл. НК, предвиждащи реабилитация, не се прилагат, защото – макар и деянието по чл.78а от НК да запазва престъпния си характер – тези лица не се считат за осъждани. Същите лица обаче – за да не бъдат поставени в по-тежко положение спрямо лицата, осъдени на глоба за престъпление по НК – може да бъдат повторно освободени от наказателна отговорност по чл.78а от НК, ако е изтекъл едногодишният срок по чл.86, ал.1, т.3 НК. Посоченият едногодишен срок по чл.86, ал.1, т.3 от НК започва да тече от изпълнение на наложената парична санкция, като в конкретния случай от приобщената към материалите по делото справка за съдимост е видно, че е изтекла абсолютната давност за изпълнение на тази санкция.  В съдебно заседание, обвиняемия редовно призован не се явява , надлежно се представлява от адв.Ж. при БАК.  Съдът като взе предвид представените по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  И.И.Д. притежавал свидетелство за управление на МПС. Поради нарушения на ЗДВП му били отнети всички контролни точки съгласно чл. 157 ал.4 от ЗДВП изгубил придобитата му правоспособност. Обвиняемият продължил да управлява МПС.   В материалите по делото е приложено НП № 120/2011г на Началника на РУП Поморие, съставено против Д. , на което е положен печат с чл. 58 ал.2 от ЗАНН е прието, че НП е влязло в законна сила на 09.08.11г. Въз основа на това НП, РП Несебър е приела че И.И.Д. бил наказан по адм. ред за управление на МПС без свидетелство за правоуправление. На 20.03.2012г. около 20.40ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, на ул.”Георги Кондолов”, в близост до дом №21 бил спрян за проверка . При спирането му от служители на РУП Несебър била извършена проверка и било установено, че управлява без да има свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му по адм. ред за същото деяние.  Извода направен от НРП и съответно повдигнато обвинение е че на 20.03.2012г. около 20.40ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, на ул.”Георги Кондолов”, в близост до дом №21, управлявал МПС – л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №120/2011г. от 21.02.2011г. на Началника на РУП Поморие, влязло в сила на 09.08.2011г.  Съдът като съобрази всички приложени по делото доказателства не споделя извода на НРП относно осъществяване от обвиняемото лице на състава на чл. 343 в ал.2 от НК поради следното :  За да е налице престъпно деяние по чл. 343в ал.2 от НК е необходимо едно лице да управлява МПС без съответно свидетелство за управление на МПС и това управление на МПС да бъде извършено в едногодишен срок от наказването по административен ред за същото деяние . От материалите по делото/ от отразеното в НП № 120/11 ,стр. 5 от делото / се установява че на 04.02.11г на И.И.Д. ЕГН : ********** е съставен АУАН / неприложен към делото/ за нарушение на чл. 177 ал.1 т.2 предл.второ от ЗДвП . Въз основа на този АУАН е издадено и НП № 120/11г на Началника на РУП Поморие .  Не се спори от страните по делото, че 20.03.2012г. около 20.40ч. в с.Оризаре, общ.Несебър, на ул.”Георги Кондолов”, в близост до дом №21, управлявал МПС – л.а. „Форд Транзит” с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление. В случая е прието от НРП , че това деяние е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС за същото деяние / НП № 120/11г на Началника на РУП Поморие влязло в законна сила на 09.08.2011/.  За да се приеме, че едно лице е наказано по административен ред следва да е налице приключило административно наказателно производство с което на лицето да е наложено едно от административните наказания предвидени в чл. 13 от ЗАНН.  От субективна страна следва дееца да знае, че управлява МПС без свидетелство за управление въпреки, че вече е бил наказван по административен ред за такова деяние и то в едногодишния срок от наказването му по адм. ред .  В случая е важно да се прецени дали НП № 120/11г на Началника на РУП Поморие е връчено по съответния законов ред и дали същото е влязло в законна сила и от там да се направи преценката дали на 20.03.12 е осъществен престъпния състав на чл. 343в ал.2 от НК от И.И.Д. ЕГН : **********  Процесното НП № 120/11г е следвало да се връчи на нарушителя съобразно разпоредбата на чл. 58 ал.1 от ЗАНН.   Видно от приложеното по делото копие на НП № 120/11г на същото е положен печат 58ал.2 от ЗАНН с единствено отразяване , че е влязло в законна сила на 09.08.11г. Недоказано е и защо администратевно-наказващият орган е приел именно тази датата за дата на която е влязло Постановлението в сила.  По делото не са ангажирани доказателства, от които да се установява, че лицето не е било установено на адреса.В хода на проведеното разследване по делото не са представени доказателства че на Д. е връчено съобщение относно НП № 120/11г, а съобразно чл. 84 от ЗАНН връчването на призовки и съобщения става по реда на НПК .   Приложима в случая е разпоредбата на чл. 180 от НПК,но не е представена разписка подписана от Д. или от лицата по чл. 180 ал.2 от НПК удостоверяваща връчване на съобщение за което следва да има и отбелязване в самото НП по смисъла на чл. 58 ал.2 от ЗАНН или каквото и да е отразяване, касаещо връчването. При това положение административно наказващият орган е следвало да установи дали има промяна на постоянен адрес за нарушителя , ако е така и то ако новият адрес не е известен, то биха били налице предпоставките на чл. 58 ал.2 от ЗАНН. Едва тогава следва да се приложи тази разпоредба и следва да бъде направено отбелязване върху НП и то да се счита за връчено на тази дата и от тогава следва да тече срока по чл. 59 ал.2 от ЗАНН.  Липсват доказателства, сочещи на извод, че Д. е променил постоянния си адрес / за липсата на промяна в постоянния адрес съдът се убеди чрез проверка на документите приложени по делото / и не следва веднага извод, че новия не е известен . Още повече, че в съдебното и в хода до досъдебното производство нарушителят е призоваван на този адрес. Следователно неправилно и незаконосъобразно административно наказващият орган е вписал в НП № 120/11г, че е влязло в законна сила на 09.08.11.г.   НРП предоверявайки се на отметката на наказващият орган, че НП № 120/11г е влязло в законна сила на 09.08.11.г е достигнала
70 НОХД No 676/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Ц.Г.,
Х.И.У.,
П.М.П.
Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 15.8.2012г., в законна сила от 29.8.2012г.
На основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.3 НПК,    Р А З П О Р Е Ж Д А М    ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 676/2012 г. по описа на НРС.  ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Несебър за отстраняване на нарушенията, съобразно горните указания.  Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчването му.  
71 НОХД No 739/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.В.Н. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.8.2012г., в законна сила от 29.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Г.Р. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Е.Н. и неговият защитник адвокат С.К., споразумение по НОХД № 739/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемия Е.В.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, неженен, служител в хардуерна фирма „Х.П.” ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2012 год. около 02.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, управлява моторно превозно средство – л.а. “ БМВ”, модел „520” С ДК№ РК 7186 АХ с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.34 /едно цяло тридесет и четири/ промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №745/21.08.2012 год. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК .  НАЛАГА на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”Б” от НК на обвиняемия Е.Н. наказание “ПРОБАЦИЯ”.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2 и т.4,вр.с ал.3 т.1,вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:   - задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 11/единадесет / месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице три пъти седмично   -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11/единадесет/ месеца,   -включване в програми за обществено въздействие за срок от 6 /шест/ месеца  ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемия Е.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 18.08.2012 година.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Е.В.Н. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 35.89 (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 739/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Е.В.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Е.В.Н.
72 ЧНД No 552/2012, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Д.П. Председател и докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Определение от 14.8.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
НАЛАГА на осъдения К.Д.П., роден на ***г. в гр. Търговище, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, с месторабота „Алпин билдинг” ЕООД, общ работник, ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от определените с влезли в сила присъди по НОХД № 374/12г., НОХД № 539/12г. и НОХД№ 415/12г., трите по описа на Районен съд гр.Несебър, а именно: „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години, с периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години; включване в програми за обществено въздействие за срок от една година; поправителен труд за срок от една година при удръжки върху трудовото възнаграждение в размер на 15 %, което да се изпълнява по месторабота, а именно: „А.г” ЕООД.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание, изтърпяното от осъдения К.Д.П. наказание “Пробация” по НОХД № 374/2012 г. по описа на Районен съд гр.Несебър, считано от 13.06.2012 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд гр.Бургас в петнадесет дневен срок от днес.    Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.  
К.Д.П.
73 НОХД No 715/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Д.К. Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 30.8.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 715/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П. ***, защитник на подсъдимия Н.Д.К. със снета по делото самоличност, съгласно което: Н.Д.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2012г., в гр.Свети Влас, в близост до хотел „Еден”, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, управлявал МПС - мотопед „Пиаджо” с рег.№. с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 промила, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 716/15.08.12г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.63, т.4, вр. чл. 55 ал.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, от НК му се определя НАКАЗАНИЕ „Пробация”  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2, т.1 и 2, вр. ал. 3, т.1 от НК следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 7/седем/ месеца при периодичност два пъти седмично”;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца;  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Н.Д.К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 35.89 /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 715/2012г. по описа на РС-гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:       След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК     О П Р Е Д Е Л И :      ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Н.Д.К. мярка за неотклонение “ПОД НАДЗОР НА РОДИТЕЛЯ”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.  
Н.Д.К.
74 НОХД No 716/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Х.А. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 30.8.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :    ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 716/2012 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.С.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия А. със снета по делото самоличност, споразумение съгласно което:  ПРИЗНАВА К.Х.А., роден на ***г. в гр.Поморие, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, едноличен собсвеник на търговско дружество, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2012г., около 03.20 часа, в гр.Свети Влас, на алеята пред хотел „Генада”, в посока към комплекс „Лазур”, управлявал МПС - л.а. „Хонда Сивик” с рег. №......с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,92 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:  - “Задължителна регистрация по настоящ адрес-***” за срок от 6 /шест/ месеца при периодичност два пъти седмично;  - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца;  - „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 /сто/ часа, за срок от една година.   ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия К.Х.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10/десет/ месеца.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият К.Х.А. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 14.08.2012 г.  Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 716/2012 г. по описа на РС – гр.Несебър.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Х.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
К.Х.А.
75 НОХД No 745/2012, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.Л. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 30.8.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
ПРИЗНАВА С.И.Л. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2012 г., около 10.45 ч., в к.к. Слънчев бряг - Запад, общ. Несебър, до х-л „Акваневис” управлявал МПС – лек автомобил „Ситроен Джъмпер" с рег.№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,92 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила на 21.12.2010г. присъда по НОХД № 301/2010г. на РС-Елин Пелин за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с чл. 54, ал. 1, от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” .  ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „четири месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.  НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 2 от НК на подсъдимия С.И.Л. наказание „глоба” в размер на 200/двеста/ лева.  ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 2, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия С.И.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА .  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият С.И.Л. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 18.08.2012г.   ОСЪЖДА С.И.Л., с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата в размер на 35,89 / тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващи направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 745/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.И.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
С.И.Л.
76 ЧНД No 746/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 30.8.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-2463/2012г. по описа на РУП – Несебър, Самед Илязов Яшаров с ЕГН – ********** ***, адв.А.Ж. от БАК.  Определението е окончателно.  
77 НОХД No 747/2012, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.Я. Председател и докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 30.8.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
ПРИЗНАВА С.И.Я. - роден на *** ***, област Варна, ул.”Чавдар” № 2, ром, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, понастоящем в Затвора гр.Варна, с ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН в това, че от 18.00 часа на 30.12.2010 год. до 01.00 на 31.12.2010 год. в местността „Иракли”, община Несебър след предварителен сговор и в съучастие с Р.Р.А., Я.Р.А. и С.Р.А., като съизвършител, чрез използване на МПС л.а. „Опел”, модел „Вектра” с ДК№ *****, собственост на Р.И.З. и техническо средство лопата и ножовка, отнел чужди движими вещи:130 метра меден проводник, тип МККБ 4х4х1,2 кв.мм на стойност 4485.00лв. /четири хиляди четиристотин осемдесет и пет лева/ от владението и без съгласието на собственика „БТК” АД Бургас, представлявано от Р. И. Д. от гр.П., с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай, поради и което на основание чл.195, ал.1, т.4,5 и 7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” при първоначален „строг” режим на изтърпяване в Затвор.  ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл. 53, ал.1, б.А от НК, вещите послужили за извършване на престъплението, както следва: един брой права лопата и един брой ножовка, като постановява същите да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила.   ОСЪЖДА С.И.Я., с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд гр.Несебър, сумата в размер на 9,40лв / девет лева и четиридесет стотинки/, представляващи 1/4 от направени по делото разноски.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Предвид одобреното споразумение на основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 747/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:     След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата, спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, поради което и  О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо С.И.Я. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  
С.И.Я.
78 ЧНД No 561/2012, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Б.Р. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 15.8.2012г., в законна сила от 31.8.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на осъдения П.Б.Р. – роден на ***г. в гр. Никопол, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, понастоящем търпи наказание ЛОС в Затвора гр.Плевен, ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от определените с влезли в сила присъди по НОХД №86/2011г. по описа на РС Царево и по НОХД 385/2012 г. по описа на РС Несебър а именно: ЧЕТИРИ месеца „Лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален „строг режим” в Затвор.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 и ал.3 от НК от така определеното общо наказание, изтърпяното от осъдения П.Б.Р. наказание “Пробация”, наложено по НОХД № 86/2011г. по описа на Районен съд гр.Царево.  ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал.1 от НК в изпълнение наказанието, наложено по НОХД № 112/2007г. на РС гр.Никопол, ДЕВЕТ месеца „Лишаване от свобода”, което да търпи отделно в Затвор при първоначален „ строг режим”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд гр.Бургас в петнадесетдневен срок от днес.    
П.Б.Р.
79 ЧНД No 752/2012, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 31.8.2012г., в законна сила от 31.8.2012г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът    О П Р Е Д Е Л И:    НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1763/2012г. по описа на РУП – Несебър, Хюсеин Назиф Мехмед с ЕГН – *********** от гр.Варна, адв.П.П. от БАК.  Определението е окончателно.  
80 НОХД No 753/2012, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Н.М. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 31.8.2012г., в законна сила от 31.8.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Г.Р. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Х.М. и неговият защитник адвокат П.П., споразумение по НОХД № 753/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  ПРИЗНАВА обвиняемия Х.Н.М. - роден на *** ***, *******, ******* Г., *******,, б., ****** о., ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че около 05.15 часа на 19.08.2012г., в к.к. с.б., общ. Несебър, в лек автомобил марка „Т.", модел „С. ****" с рег.№ С **** РХ, на алеята до супермаркет „ З." срещу хотел „К." без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. От Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП държи високорискови наркотични вещества: 1/един/ брой полиетиленово пликче, съдържащо суха, растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 1.350/едно цяло триста и петдесет/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол-8.00/осем цяло, нула, нула/ теглови процента, на стойност 8.10 /осем лева и десет стотинки/  1/един/ брой полиетиленово пликче, съдържащо прахообразно вещество, а именно: метамфетамин с нетно тегло 0.142 / нула цяло сто четиридесет и два/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин - 3/ три / теглови процента, на стойност  3.55/ три лева и петдесет и пет стотинки/ лева, 1/един/ брой полиетиленово пликче, съдържащо прахообразно вещество, а именно: метамфетамин с нетно тегло 0.142 / нула цяло сто четиридесет и два/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин - 42/ четиридесет и два/ теглови процента, на стойност 3.30/ три лева и тридесет стотинки/ лева, като всичко е на обща стойност 14.95 / четиринадесет лева и деветдесет и пет стотинки/ определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, във вр. с чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП.  НАЛАГА на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 и ал. 1, вр. с чл.54 ал.1 от НК на обвиняемия Х.М. наказание “ГЛОБА” в размер на ДЕВЕТСТОТИН ЛЕВА.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.Н.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 72.90 (седемдесет и два лева и деветдесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА в полза на Държавата На основание чл. 354а, ал. 6 от НК предметът на престъплението, а именно 1/един/ съдържащо суха, растителна маса, а именно: коноп с нетно тегло 1.350/едно цяло триста и петдесет/ грама със съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол-8.00/осем цяло, нула, нула/ теглови процента, на стойност 8.10 /осем лева и десет стотинки/, прахообразно вещество, а именно: метамфетамин с нетно тегло 0.142 / нула цяло сто четиридесет и два/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин - 3/ три / теглови процента, на стойност 3.55/ три лева и петдесет и пет стотинки/ лева, съдържащо прахообразно вещество, а именно: метамфетамин с нетно тегло 0.142 / нула цяло сто четиридесет и два/ грама със съдържание на основно вещество метамфетамин - 42/ четиридесет и два/ теглови процента, изпратени с писмо рег. № 27218/23.08.2012 г. На ЦМУ отдел „МРР-НОП” и следва да бъдат унищожени.  ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства 1/един/ брой полиетиленово пликче, 1/един/ брой полиетиленово пликче, 1/един/ брой полиетиленово пликче, , които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 753/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Х.Н.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
Х.Н.М.
81 НОХД No 754/2012, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Н.И. Председател и докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 31.8.2012г., в законна сила от 31.8.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатото между Г.Р. - прокурор в РП- Несебър, обвиняемия П.И. и неговият защитник адвокат А.Ж., споразумение по НОХД № 754/2012г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което:  - ПРИЗНАВА обвиняемия П.Н.И. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *******, ********, със ***** образование, ******, ******, ********, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2012 година около 02.00 ч. в к.к.Слънчев бряг - запад, община Несебър, хотел “Кристал-1”, ет.2, стая №3, държал високорискови наркотични вещества, а именно: -обект №1 – суха, зелена растителна маса, опакована в къс алуминиево фолио, която се определя като коноп, с нетно тегло на растителната маса 0.772 гр., със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 4.80 % на стойност 4.63 лв. /четири лева и шестдесет и три стотинки/ и обект №2 - суха, зелена растителна маса, опакована в къс алуминиево фолио, която се определя като коноп, с нетно тегло на растителната маса 0.626 гр., със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 4.50 % на стойност 3.76 лв. /три лева и седемдесет и шест стотинки/ и обект №3 - суха, зелена растителна маса, опакована в къс алуминиево фолио, която се определя като коноп, с нетно тегло на растителната маса 0.299 гр., със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 4.30 % на стойност 1.79 лв. /един лев и седемдесет и девет стотинки/, като общото нетно тегло на растителната маса, предоставена за изследване, определяща се като коноп е, 1.697 гр. /едно цяло шестстотин деветдесет и седем хилядни грама/, на обща стойност 10.18 лв., /десет лева и осемнадесет стотинки/, съгласно Приложение №2 към член Единствен на Постановление №23 от 29.01.1998 година на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен .  НАЛАГА на основание чл.345 а ал.5 вр. с ал.3 , предл. второ т.1 с чл.54 ал.1 от НК на обвиняемия П.Н.И. наказание “ГЛОБА” в размер на ДЕВЕТСТОТИН ЛЕВА.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия П.Н.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 102.24 (сто и два лева и двадесет четири стотинки) лева, представляваща разноски по делото.  ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл. 354а, ал. 6 от НК предметът на престъплението, а именно -обект №1 – суха, зелена растителна маса, която се определя като коноп, с нетно тегло на растителната маса 0.772 гр., със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 4.80 % на стойност 4.63 лв. /четири лева и шестдесет и три стотинки/ и обект №2 - суха, зелена растителна маса, опакована в къс алуминиево фолио, която се определя като коноп, с нетно тегло на растителната маса 0.626 гр., със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 4.50 % на стойност 3.76 лв. /три лева и седемдесет и шест стотинки/ и обект №3 - суха, зелена растителна маса, опакована в къс алуминиево фолио, която се определя като коноп, с нетно тегло на растителната маса 0.299 гр., със съдържание на активния, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 4.30 % на стойност 1.79 лв. /един лев и седемдесет и девет стотинки/, като общото нетно тегло на растителната маса, предоставена за изследване, определяща се като коноп е, 1.697 гр. /едно цяло шестстотин деветдесет и седем хилядни грама/, изпратени с писмо рег. 27222/23.08.2012 г. на ЦМУ отдел „МРР-НОП” и следва да бъдат унищожени.  ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства три къса алуминиево фолио, които следва да бъдат унищожени като вещи без стойност.  ВРЪЩА на основание чл. 111 от НПК, а именно три броя мобилни апарати марки „Самсунг”, „Айфон” и „Алкател”, приложени и описани по делото веществени доказателства.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 754/2012 г. по описа на РС- Несебър.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение, поради което и на основание чл. 309, ал.2 от НПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия П.Н.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.  
П.Н.И.