РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2015г. до 31.10.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 455/2015, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.Г.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.10.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.Г.С. ЕГН: **********, Адрес: *** ДЪЛЖИ на Б.П.П.Ф. ЕАД, *** 4, ********, представлявано от М.Ф., чрез Юрисконсулт ******** сумата от 480.63 лв. /четиристотин и осемдесет лева и 63 стотинки/, ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им изплащане, както и съдебните разходи по заповед производство в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/, както и да заплати държавната такса за завеждане на иск в размер на 125.00 лв./сто двадесет и пет лева /, и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. /ТРИСТА ЛЕВА /, начиная от датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№266/2015г. пред съда до окончателното изплащане на сумите – 21.03.2015г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Г.Г.С. ЕГН: **********, Адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Б.П.П.Ф. ЕАД, *** 4, ********, представлявано от М.Ф., чрез Юрисконсулт ******** сумата от 425 лева /четиристотин двадесет и пет лева/ лв представляваща съдебно- деловодни разноски в настоящото производство, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Препис от решението да се връчи на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.10.2015г.
2 Гражданско дело No 616/2015, II състав Искове по КТ Д.Г.Г. ИППМП-МЕДИКЪЛ ХЕЛП-Д-Р КЪТОВ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОСЪЖДА на осн.чл.242, вр.чл.128, т.2 от КТ „ИППМП – ********** със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“....................представлявано от Т.Л.К. да заплати на Д.Г.Г. с ЕГН – ********** ***, съдебен адрес:***, чрез адв.В.В. сумата от 320лв./триста и двадесет/лева, представляваща неизплатен неизплатен остатък от трудово възнаграждение за месец декември 2014г., както и сумата от 485лв./четиристотин осемдесет и пет/лева, представляваща на дължимо, но не заплатено трудово възнаграждение за месец януари 2015г.. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК „ИППМП – ********** със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“................представлявано от Т.Л.К. да заплати на Д.Г.Г. с ЕГН – ********** ***, съдебен адрес:***, чрез адв.В.В. сумата от 200лв./двеста/лева, представляващи направените съдебни разноски по делото. ОСЪЖДА „ИППМП – ********** със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул................ представлявано от Т.Л.К. *** сумата от 100лв./сто/лева представляващи дължимата по делото държавна такса. РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване. УКАЗВА Препис от решението да се връчи на страните. УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – „ИППМП – ********** със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Иван Вазов“ № 11, представлявано от Т.Л.К.,*** неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК.
В законна сила от 1.10.2015г.
3 АНД No 885/2014, I състав Административни дела СЛЪНЧЕВ БРЯГ-МЕНИДЖМЪНТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.4.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024754/23.09.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „С.б.” ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Д.Д., чрез, проц.представител адв.С.А., съдебен адрес *** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.10.2015
Наказателно дело № 1044/2015
БАС: Решение № 1386/01.10.2015г. по КНАХД № 1044/2015г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109/09.04.2015г.
В законна сила от 1.10.2015г.
4 АНД No 52/2015, VI състав Административни дела А.2.-А.К. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 19.5.2015г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024713 от 29.10.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на ЕТ„А.****” с ЕИК ***** на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 КТ за извършено нарушение по чл. 85, ал. 4, вр. чл.82, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България за извършено нарушение на чл. 70, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, вр. чл. 1, ал. 2 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 5000 лева на 2000 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 1.10.2015г.
5 АНД No 116/2015, VI състав По ЗД по пътищата Д.Ж.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 2.6.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-000718 от 27.05.2014 г., издадено от Началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Д.Ж.Д., ЕГН ********** на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ за извършено нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 вр. чл. 249, т. 1 КЗ му е наложено наказание „глоба” в размер на 400 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.10.2015
Наказателно дело № 1249/2015
В законна сила от 1.10.2015г.
6 НОХД No 212/2015, IV състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Х.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 15.9.2015г.
ПРИЗНАВА И.Х.М., роден на ***г***, общ. И., ул. В.П.” № *, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, разведен, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода от 03.10.20..г. до 31.08.2014г., след като е осъден със съдебно Решение № 135/17.09.20..г. по гр.д. № .../20..г. по описа на РС- гр.Несебър, влязло в сила на 17.09.20..г. да издържа свои низходящи – А. И. М. с ЕГН ********** и И. И. М. с ЕГН **********, като им изплаща издръжка в размер на 72.50 лева за всяко дете месечно, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а именно 23 (двадесет и три) месечни вноски за периода от 03.10.20..г. до 31.08.2014г. включително за А. М. и 20 (двадесет) месечни вноски, дължими за периода от 03.10.20..г. до 31.05.2014г. включително за И. И., възлизащи на обща стойност 3103.01 лева (три хиляди сто и три лева и една стотинки), поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК.следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца при периодичност два пъти седмично; - Задължителни периодично срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Х.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата общо в размер на 115.00 (сто и петнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
И.Х.М.
Мотиви от 22.10.2015г.
В законна сила от 1.10.2015г.
7 НОХД No 242/2015, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Е.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 15.9.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Е.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.09.2014г. е присвоил имущество на „******” ООД със седалище гр.Несебър, кв.”Пясъците” № 90 с управител С.Г.Г., с ЕГН ********** сумата на обща стойност 982.33 лева (деветстотин осемдесет и два лева и тридесет и три стотинки) от оборота в обменното бюро, находящо се пред хотел „******” в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, които владеел и пазил в качеството си на касиер, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл.206, ал.1 от НК. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Г.Е.Г.
Мотиви от 16.10.2015г.
В законна сила от 1.10.2015г.
8 АНД No 547/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Г.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.9.2015г.
ПРИЗНАВА М.Г.М.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2015 г. в общежитие „Грамада” в курортен комплекс „Слвънчев бряг”, община Несебър, държал в себе си без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 ал. 1 от ЗКНВП високо рисково наркотично вещество, а именно метамфетамин с нето тегло 0.317 грама със съдържание на метамфетамин 10.40 % тегловни процента и във второ пликче метамфетамин с нето тегло 0.278 грама със съдържание на метамфетамина 8.90 % тегловни процента, всичко 0.595 грама на обща стойност 14.87 лева (четиринадесет лева и осемдесет и седем стотинки), определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза М 294 /30.06.2015 г. по описа на БНТЛ Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1 от НК, вр, с чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата, веществените доказателства по делото- останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е съдържало, които след влизане в сила на решението, следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.Г.М. със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата от 54.17 лева /петдесет и четири лева и седемнадесет стотинки/, представляващи направени разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Г.М.
Мотиви от 19.10.2015г.
В законна сила от 1.10.2015г.
9 АНД No 820/2014, III състав По ЗД по пътищата И.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.4.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002957 от 22.10.2014г. на Началник Група към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на И.С.А. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.40, ал.2 от ЗДвП му е наложено на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП наказание Глоба в размер на 20 лева, и за нарушение по чл.123, ал.1, т.3 от ЗДвП, са му наложени на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП наказания Глоба в размер на 100 лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 (три) месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2015
Наказателно дело № 1035/2015
В законна сила от 2.10.2015г.
10 Гражданско дело No 834/2014, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Ж.З.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството гр.д. № 834/2014 г. по описа на РС- Несебър в частта досежно иска на “В.И К.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., за приемане за установено по отношение на Ж.З.С., ЕГН **********, с посочен адрес ***, съществуването на вземането по Заповед № 578/24.07.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 603/2014 г. по описа на РС- Несебър, за сумата в размер на 1059,43 лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 24.03.2011 г. до 13.05.2013 г., по издадени фактури за периода от 19.05.2011 г. до 27.05.2013 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 05.07.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата над тази сума до претендираните 1517,49 лв., дължима за периода по издадени фактури от 25.06.2013 г. до 26.05.2014 г., ведно със законната лихва върху нея, начиная от 21.07.2014 г. до окончателното й изплащане. ОБЕЗСИЛВА изцяло Заповед № 578/24.07.2014 г., постановена по ч.гр.д. № 603/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОСЪЖДА “В.И К.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т., да заплати на Ж.З.С., ЕГН **********, с посочен адрес ***, сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляващи направени по делото съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.10.2015
Гражданско дело № 1104/2015
Решение ІІІ-103/05.10.2015г.: ПОТВЪРЖДАВА Решение № 45 от 17.04.2015г., постановено по гр. дело № 834/2014 г. по описа на Районен съд – Несебър. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.10.2015г.
11 Гражданско дело No 737/2015, III състав Развод по взаимно съгласие С.С.С.,
В.Г.С.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 0101 от 01.11.1992г. в гр.Несебър граждански брак между С.С.С. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, и В.Г.С. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: От брака си съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца. Семейното жилище, находящо се на адрес: град ********, собственост на бащата на съпруга, в което съпрузите са живеели до фактическата им раздяла, понастоящем не съществува, тъй като е преустроено в търговски обект и няма предназначение на жилище, поради което съдът не следва да се произнася по въпроса на кой от съпрузите да бъде предоставено ползването му. Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност недвижимо имущество и нямат имуществени претенции един спрямо друг. Поставя в дял на В.Г.С. с ЕГН ********** и тя става едноличен собственик на : Лек автомобил марка „Нисан”, модел „Микра”, с ДК № ******, рама № ***********, цвят – син металик, с дата на първоначална регистрация: 29.08.2003г. Застрахователната оценка на автомобила е 500 лева. За уравнение на дяловете страните са уредили извънсъдебно взаимоотношенията си и нямат претенции за в бъдеще. Останалите движими вещи, придобити от съпрузите по време на брака им, са си поделили доброволно между тях и нямат по отношение на тях имуществени претенции един спрямо друг. Съпрузите нямат взаимни претенции и към притежаваните от всеки от тях банкови сметки. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака съпругата В.Г.С. с ЕГН ********** запазва придобитото със сключването на брака фамилно име С.. Разноските в производството се поемат от С.С.С.. ОСЪЖДА С.С.С. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 40 лева (четиридесет лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА В.Г.С. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати държавна такса върху придобития от нея дял в размер на 10 лв. (десет лева), по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.10.2015г.
12 НОХД No 822/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 18.5.2015г.
ПРИЗНАВА Д.Н.И., ЕГН **********,***, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, с основно образование, имаща качество на едноличен търговец с фирма „Б.-****-Д.И.” за НЕВИНОВНА в това, че на 26.06.2012г. в търговски обект- магазин в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, намиращ се пред хотел „Олимп”, стопанисван от ЕТ „Б........- Д.И.”, представляван от едноличния търговец Д.Н.И., ЕГН **********, без съгласието на притежателят на изключителното право по чл.13, ал.1 от ЗМГО (да ползва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да ползват без негово съгласие в търговската си дейност, знак идентичен на марката или знак, който поради своята идентичност или сходство с марката е довел до съществуването на вероятност за объркване на потребителите)- Adidas International Marketing BV и Adidas AG, DE, Converse Inc., USA и NIKE INTERNATIONAL, LTD, USA, чийто упълномощен представител за Република България е "Арсис Консултинг" ЕООД, дадено съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО, използвала в търговската си дейност (по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО – „използване в търговската дейност ... е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак ..."), а именно: предлагала без правно основание с цел продажба следните стоки с марки, както следва: 10 чифта дамски спортни обувки, 11 чифта маратонки и 5 чифта гумени чехли, всички носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на регистрираните марки „Adidas”/„Адидас"/, притежание на Adidas International Marketing BV и Adidas AG, DE, чийто упълномощен представител за Република България е „Арсис Консултинг” ЕООД, за който знак регистрираните марки са получили закрила и които стоки са идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила; - 45 чифта спортни обувки- „кецове”, носещи знак, сходен до степен да заблуди потребителя със знака на регистрираните марки „ALL STAR- CONVERSE" /„Ол Старс- Конверс"/ притежание на Converse Inc, чийто упълномощен представител за Република България е „Арсис Консултинг” ЕООД, за който знак регистрираните марки са получили закрила и които стоки са идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила; - 4 чифта детски маратонки, 1 чифт мъжки маратонки и 2 чифта гумени чехли, носещи знак сходен до степен да заблуди потребителя със знака на регистрираните марки „NIKE” /"Найки"/, притежание на NIKE INTERNATIONAL, LTD, USA, чийто упълномощен представител за Република България е „Арсис Консултинг” ЕООД, за който знак регистрираните марки са получили закрила и които стоки са идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на горепосочените търговски марки, чиято обща стойност е в размер на 2410,00 лева /две хиляди четиристотин и десет лева/, като на основание чл. 304 от НПК, я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 172Б, ал. 1 от НК, вр. с чл. 13, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 от ЗМГО. ВРЪЩА веществените доказателства, подробно описани по-горе на Д.Н.И., ЕГН **********, с адрес: ***. На основание чл. 190, ал. 1 НПК разноските по делото в размер на 255.00 (двеста петдесет и пет) лева ОСТАВАТ за сметка на Държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Д.Н.И.
Мотиви от 11.6.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Присъда от 18.9.2015
Наказателно дело № 561/2015
БОС: Присъда № 190/18.09.2015г. по ВНОХД № 561/2015г. – ОТМЕНЯ изцяло Присъда № 25 от 18.05.2015г., постановена по НОХД № 822/2014г. по описа на Районен съд - гр.Несебър и вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА за ВИНОВНА, поради което и на основание чл. 172б, ал.1, вр. чл.57, ал.2, вр. чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА от 1000/хиляда/ лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Върховния касационен съд на Република България.
В законна сила от 5.10.2015г.
13 АНД No 369/2015, III състав По ЗД по пътищата С.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.9.2015г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1832/10 от 02.06.2010г. на началника на РПУ – Несебър към ОДП - Бургас, с което за нарушение по чл.104а от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.6, предл.1 от ЗДвП, на С.М.С. с ЕГН **********,*** м.ж. № 5, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева и са отнети 6 (шест) контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 5.10.2015г.
14 АНД No 628/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.П.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.9.2015г.
ПРИЗНАВА К.П.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.07.2015г., около 14.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, до комплекс „Анита”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес ЦЛК 320” с рег. № ....., без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото де деяние с НП № 14-0819-002836/05.09.2014г. на Началник сектор „Пътна полиция” гр.Варна, влязло в законна сила на 27.01.2015г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.П.П.
Мотиви от 16.10.2015г.
В законна сила от 5.10.2015г.
15 АНД No 630/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.М.Ж. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.9.2015г.
ПРИЗНАВА Д.М.Ж., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.2015г., около 01.40 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до дискотека „Какао бийч", без надлежно разрешително, издадено съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества: - коноп с нетно тегло 0.232 гр. /нула цяло двеста тридесет и два грама/ със съдържани на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 5.40 % /пет цяло - четиридесет теглови процента/ на стойност - 1.39 лв. /един лев и тридесет и девет стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковките, в които се е съдържало наркотичното вещество, които след влизане на решението в сила, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от Д.М.Ж. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 43.88 лв. (четиридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.М.Ж.
Мотиви от 16.10.2015г.
В законна сила от 5.10.2015г.
16 АНД No 631/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.9.2015г.
ПРИЗНАВА Г.В.И., роден на ***г. в гр.Пловдив, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2015г., около 00.00 часа на алеята пред хотел "Кристал", в к.к."Слънчев бряг"общ. Несебър, обл. Бургас без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/и чл.1 и сл. от "Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП", вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З, ал.1, ал. 2, ал.З и ал. 4, вр. Приложение № 1 от "Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък 1-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", съгласно Приложение №1, както следва : Обект № 1 - увито в зелен полиетилен, топче суха тревна маса, определяща се като коноп,с нетно тегло 0,682 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.60 % , на стойност 4. 09 лв./ четири лева и девет стотинки/; Обект № 2- целофанова опаковка_/пликче/, съдържаща суха тревна маса, определяща се като коноп, с нетно тегло 1,577 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.70 %, на стойност 9.46 лв. /девет лева и четирдесет и шест стотинки/; Обект № 3 - черен полиетилен, съдържащ суха тревна маса, определяща се като коноп, с нетно тегло 0,254 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,60% , на стойност 1,52 лв./един лев и петдесет и две стотинки/, като общото нетно тегло на растителната маса от трите обекта е 2.513гр., на обща стойност 15.08 лв. /петнадесет лева и осем стотинки/, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл. второ, т.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковките, в които са се съдържали наркотичните вещества, както и останалата част от наркотичното вещество, които след влизане на решението в сила, да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Г.В.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 85.38 лв. (осемдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.В.И.
Мотиви от 16.10.2015г.
В законна сила от 5.10.2015г.
17 Гражданско дело No 609/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИРОКО ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.4.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Е.Б.Е.” АД със седалище и адрес на управление:***, ЕИК ******, представлявано от М. Й.З., М.М.-Д. и Ж.П.С., че „С.” ООД с ЕИК-********, седалище и адрес на управление *** 5256, м.”.....” № УПИ І, б...... представлявано от З.С.Т. с пълномощник адв.К.Т. ***, съдебен адрес *** – партер-вътрешен двор, не дължи на“Е.Б.Е.” АД сумата от 1320,81 /хиляда триста и двадесет лева и осемдесет и една стотинки/ по фактура № 1114447719/18.06.2014г. за периода от 26.12.2013г. до 26.03.2014г., начислени под формата на корекция на сметка за обект с ИТН-****** клиентски № ******. ОСЪЖДА “Е.Б.Е.” АД със седалище и адрес на управление:***, ЕИК ******, представлявано от М. Й.З., М.М.-Д. и Ж.П.С., да заплати на „С.” ООД с ЕИК-********, седалище и адрес на управление *** 5256, м.”Ага Чешме” № УПИ І, бл.кв.20, представлявано от З.С.Т. сумата от 418 лева (четиристотин и осемнадесет лева), представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.10.2015
Гражданско дело № 1103/2015
Решение ІV- 94/06.10.2015г.: ПОТВЪРЖДАВА Решение №36 от 01.04.2015 г. , постановено от Районен съд – Несебър по гр.д.№609 по описа на НРС аз 2014 г. ОСЪЖДА „Е.Б.Е.“ЕАД *** , ЕИК-********* да заплати на „С.“ООД *** , представлявано от Златинка Трифонова сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева – разноски по делото пред въззивната инстанция. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.10.2015г.
18 Гражданско дело No 102/2015, II състав Искове по СК М.Й.Н. Й.Ж.Н.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.7.2015г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявеният на осн.чл.127а, ал.2 от ГПК иск от Т.В.Н. с ЛНЧ-********** в качеството си на родител и законен представител на малолетния М.Й.Н. с ЕГН-**********, двамата от гр.Св.Влас, кв***********, общ.Несебър против Й.Ж.Н. с ЕГН-********** *** за разрешение, което да замести съгласието на бащата, като се разреши малолетния М.Й.Н. с ЕГН-********** многократно да напуска пределите на Р.България, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Т.В.Н. с ЛНЧ-********** от гр.Св.Влас, кв***********, общ.Несебър да заплати на Й.Ж.Н. с ЕГН-********** *** сумата от 500лв./петстотин/лева, представляващи направените по делото съдебни разноски. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Протокол от 30.9.2015
Гражданско дело № 1495/2015
Протоколно определение от 30.09.2015г. по в.гр.д. 1495/2015г. по описа на Окръжен съд- гр.Бургас: ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. дело 1495/2015г. по описа на Бургаския окръжен съд. ОСЪЖДА Т. ВЛ Н., с постоянен адрес: гр. С.В., кв.“Р.“ № ***, да заплати на Й.Ж.Н. от с. Б., ул. „Г.Р“ № 3 сумата от 300 лева – разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция. Определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от днес пред ВКС.
В законна сила от 6.10.2015г.
19 АНД No 883/2014, III състав Административни дела СЛЪНЧЕВ БРЯГ-МЕНИДЖМЪНТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.4.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024757 от 23.09.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на „С.Б.М.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Д. Димитрова, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.10.2015
Наказателно дело № 1135/2015
БАС: Решение № 1409/06.10.2015г. по КНАХД № 1135/2015г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № ..3/29.04.2015г.
В законна сила от 6.10.2015г.
20 АНД No 74/2015, III състав По ЗД по пътищата С.Т.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.5.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002915 от 13.10.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на С.Т.М. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложените административни наказания – Глоба от 800 лв. (осемстотин лева) на 500 лв. (петстотин лева), и Лишаване от право да управлява МПС от 8 (осем) месеца на 6 (шест) месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002205 от 27.08.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на С.Т.М. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са му отнети 10 (десет) контролни точки на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № Із – 2539 от 17.12.2012г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002915 от 13.10.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на С.Т.М. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, Т.4 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.10.2015
Наказателно дело № 1231/2015
В законна сила от 6.10.2015г.
21 ЧНД No 492/2015, V състав Реабилитации чл.85-88а НК Ю.И.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 16.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Ю.И.И., ЕГН ********** за постановяване на съдебна реабилитация за осъждането му по НОХД № 992/2010 г. на Районен съд –Казанлък и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Ю.И.И., ЕГН ********** за постановяване на съдебна реабилитация за осъждането му по НОХД № 860/2010 г. на Районен съд –Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 7 –дневен срок от днес.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя
Решение от 6.10.2015
Наказателно дело № 754/2015
на основание чл.337 ал.1 т.2 НПК съдът: РЕШИ: ОТМЕНЯ Определение от 16.07.2015г. по ЧНД №492/2015г. на Районен съд гр. Несебър. В ЧАСТА ,в която оставя без уважение молбата на Ю.И.И. ЕГН ********** за постановяване на съдебна реабилитация за осъждането му по НОХД №860/20Юг. по описа на PC Несебър и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Ю.И.И., ЕГН ********** за постановяване на съдебна реабилитация за осъждането му по НОХД № 860/2010 г. на Районен съд -Несебър и прекратил производството по делото в тази част. ПОТВЪРЖДАВА Определение от 16.07.2015г. по ЧНД №492/2015г. на Районен съд гр. Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 6.10.2015г.
22 ЧГД No 255/2015, II състав Други ЧГД Й.Г.Г. Г.П.О.,
П.Н.О.,
Л.П.Ш.,
Щ.Г.Ц.,
В.Г.О.,
М.И.Г.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Й.Г.Г., ЕГН: ********** ***, с адрес за съобщения: гр. София, бул."....."№ 92 - адв.М.М. Против: Г.П.О. с ЕГН-**********, П.Н.О. с ЕГН-**********, Л.П.Ш. с ЕГН-**********,***, Щ.Г.Ц. с ЕГН-********** ***, В.Г.О. с ЕГН-********** ***, всички в качеството им на взискатели и М.И. Гюошева с ЕГН-**********, чрез своята майка и законен представител Я.П.В. с ЕГН-********** *** - длъжник за спиране на изпълнението по изп.дело №31/2014г. по описа на ДСИ при РС Несебър. на основание чл.524 ГПК. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.10.2015
Гражданско дело № 1679/2015
Определение 2313/07.10.2015г.: ОТМЕНЯ определение № 435/30.06.2015 г. постановено по ч.гр.д. № 255/2015 г. по описа на Несебърския районен съд ,с което е оставена без уважение молбата на Й.Г.Г. *** против Г.О.,П.О. ,Л.Ш. ,Щ.Ц. ,В.О. *** в качеството им на взискатели и М. Гюошева –чрез своята майка и законен представител Янка Вангелова от гр.София – в качеството на длъжник за спиране на изпълнението по изп.д. № 31/2014 г. по описа на ДСИ при РС-Несебър на осн.чл. 524 ГПК и вместо него ПОСТАНОВИ : СПИРА изпълнението по изп.д. № 31/2014 г. по описа на ДСИ при РС-Несебър на осн.чл. 524 от ГПК . ДАВА едноседмичен срок на молителя Й.Г.Г. ,ЕГН ********** *** ,с адрес за съобщения – гр.Несебър ,ул.“Иван Вазов „ № 23 ,ет.1 ,оф.1-адв.П.Ч. да предяви иск в надлежния съд против взискателите и длъжника по соченото изпълнително дело за установяване на правото си на собственост върху процесния недвижим имот –дворно място с площ от 3,5 дка ,ведно с построената в него сграда –къща „Свети Г. „,част от която е бивш „Дом на животновъда „в землището на с. Кошарица ,общ.Несебър . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.10.2015г.
23 НОХД No 529/2015, VI състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.К.,
В.К.В.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 529/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумения, а именно: В..............– командирован прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж.- защитник на подсъдимия Д.Г.К., адв.С.М.- защитник на подсъдимия В.К.В. и подсъдимите Д.Г.К. и В.К.В., съгласно което: ПРИЗНАВА Д.Г.К., ЕГН:**********, роден на ***г. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ************“, ром, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си на 29.08.2013год. около 22.45часа в гр.Несебър, на алея в близост до кръговото движение и до разклона за ж.к."Черно море", от страната на м-н "Пени", отнел чужди движими вещи, а именно - един брой платнена розова чанта, тип торба-плажна чанта, с надписи „Хелоу кити" на стойност 9,60лв, един брой черен кожен портфейл от естествена кожа марка „Арт93", сгъващ се на три, с копче и джоб на стойност 28,80лв. 2бр.картонени календарчета с единична цена 0,10лв. на обща стойност 0,20лв., 1бр.визитник -на стойност 1,00лв. и шест броя визитни картички с единична цена 0,08лв. на обща стойност 0,48лв., един брой мобилен телефонен апарат марка „Нокиа" модел „2220S" с ИМЕЙ № ************ на стойност 40.00/четиридесет/ лева, един брой телефонен апарат марка „Нокиа" модел „101" за две Сим-карти с ИМЕЙ1 № ************ и ИМЕЙ2 №************, на стойност 70,00/седемдесет/лева, шест броя презареждащи батерии за фотоапарат, четири от които нови и две употребявани на обща стойност 14,60лв., пет броя цветни снимки с изображения на хора, с размери от 3,8/4,8см. до 4/6см. с единична стойност 1,30лв. на обща стойност 6,50лв., един брой ключодържател „дървена рибка", съдържащ един един брой ключ тип касов и пет броя секретни ключа на обща стойност 46,00лв, един брой гланц за устни на стойност 2,00лв., един брой малка ножичка - на стойност 1,00лв., един брой опаковка водоустойчиви лепенки-на стойност 9,00лв., един брой безалкохолна бира-на стойност 1лев, един брой химикал с лого „Подкрепа" на стойност 0,50лв., два броя сувенири с лого „Несебър" с термометър, дървен с единична цена 6лв. на обща стойност 12,00лв., два броя сувенири с лого „Несебър" със сменящи се изгледи с единична стойност 5лв., на обща стойност 10,00лв, един брой сувенир ключодържател -метален- на стойност 2,00лв., един брой сувенир с магнит /метален/-на стойност 3,00лв., един брой дамски жакардов шал с розови мотиви- на стойност 10,50лв. и сумата от 40лв., собственост на Г.М.Д. от гр.Разград и един брой дигитален фотоапарат марка"Кодак С813" сер.№************ и фабричен кабел за прехвърляне на информация от фотоапарата -на стойност 68,85лв. и калъф за фотоапарат, който се поставя на колан на стойност 12,00лв., собственост на Д.М.М. *** или общо движими вещи и пари на обща стойност 389,03лв. от владението на Г.М.Д. от гр.Разград, без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - бутнал я в кръста и издърпал със сила от рамото и чантата, при което скъсал дръжките, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.55, ал.1, б.Б, пр.второ от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящия адрес:***, ************“ за срок от една година, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; - 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една калндарна година ПРИЗНАВА В.К.В., ЕГН:**********, роден на ***г. в гр. Стара Загора, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че с цел да набави за себе си имотна облага , на 29.08.2013г. в гр.Несебър придобил и до 10.09.2013г. укривал чужди движими вещи, а именно —един брой мобилен телефонен апарат марка „Нокиа" модел „2220S" с ИМЕЙ № ************ —на стойност 40.00/четиридесет/ лева и един брой телефонен апарат марка „Нокиа" модел „101" за две сим-карти с ИМЕЙ1 № ************ и ИМЕЙ2№************, на стойност 70,00/седемдесет/лева-общо двата апарата на стойност 110 /сто и десет/ лева , за които знаел , че са придобити от другиго- Д.Г.К., ЕГН ********** *** - чрез престъпление или друго общественоопасно деяние, поради което и на основание чл.215, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното му наказание за срок от три години. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Д.Г.К. и В.К.В. да заплатят солидарно по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 35.00 лева. След като съдът одобри споразуменията, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 529/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимите К. и В. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Г.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОТМЕНЯ взетата спрямо В.К.В. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Д.Г.К.
В.К.В.
В законна сила от 7.10.2015г.
24 Гражданско дело No 189/2014, III състав Вещни искове А.Г.К.,
Д.Я.К.
И.А.К.,
П.Г.Ч.,
А.П.А.,
А.М.А.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.Г.К. с ЕГН ********** и Д.Я.К. с ЕГН **********,***, иск против И.А.К. с ЕГН **********,***, П.Г.Ч. с ЕГН **********,***, А.П.А. с ЕГН **********, и А.М.А. с ЕГН **********,***, да бъде допуснато изкупуване на МАГАЗИН, представляващ сграда с идентификатор *******.6 (*************** точка шест) по казастралната карта и кадастралните регистри на град Обзор, община Несебър, одобрени със Заповед РД-18-59 / 14.09.2006г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на сградата: град Обзор, улица ***********, разположена в поземлен имот с идентификатор *******, със застроена площ по документ 26,50 кв.м., а по кадастрална скица, предназначение на сградата: Сграда за търговия , като 22 кв.м., като заменят купувачите по договор за покупко-продажба на недвижим имот от 08.08.2013г., обективиран в нотариален акт № ***************. на нотариус С. А. с рег.№ 208 на Нотариалната камара и район на действие Несебърски районен съд, по действително уговорените между страните условия, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА А.Г.К. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Г.Ч. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 115 лв. (сто и петнадесет лева), представляваща разноски по делото за възнаграждение за вещо лице. ОСЪЖДА Д.Я.К. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Г.Ч. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 115 лв. (сто и петнадесет лева), представляваща разноски по делото за възнаграждение за вещо лице. ОСЪЖДА А.Г.К. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на А. М. А. с ЕГН **********,***, район Приморски, улица **********, сумата в размер на 300 лв. (триста лева), представляваща разноски за платено адвокатско възнаграждение, като за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 950 лева, отхвърля претенцията поради прекомерност. ОСЪЖДА Д.Я.К. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на А. М. А. с ЕГН **********,***, район Приморски, улица **********, сумата в размер на 300 лв. (триста лева), представляваща разноски за платено адвокатско възнаграждение, като за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 950 лева, отхвърля претенцията поради прекомерност. ОТХВЪРЛЯ претенцията на П.Г.Ч. с ЕГН **********,***, ищците да му заплатят разноски за адвокатско възнаграждение, като недоказана. ОТХВЪРЛЯ претенцията на А.П.А. с ЕГН **********,***, ищците да му заплатят разноски за адвокатско възнаграждение, като недоказана. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.7.2015
Гражданско дело № 915/2015
Решение № V-75/30.07.2015г. по в.гр.д. № 915/2015г. - Потвърждава решение № 15/16.02.2015г. постановено по гр.д. № 189/2014г. на НРС.
В законна сила от 8.10.2015г.
25 Гражданско дело No 704/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Я.А.В.,
И.И.М.
И.Н.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 2.10.2015г.
Мотивиран от горното и на основание чл.232 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 704/2015г. по описа на Районен съд- Несебър. ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита № 14 от 19.08.2015г., постановена по гр.д. № 704/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. Определението в частта, с която е отменена заповед за незабавна защита, да се сведе до знанието на РУП- Поморие.
В законна сила от 8.10.2015г.
26 АНД No 779/2014, III състав Административни дела Д.Г.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 25.8.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДАИ-0000038 от 06.08.2014г. на Началник отдел АНД в дирекция „АИ” град София, с което на основание чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози на Д.Г.К. с ЕГН **********,*** и. Р. № **, област Б., е наложено административно наказание Глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева) за извършено нарушение по чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от МТ, като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.10.2015г.
27 АНД No 370/2015, II състав По ЗД по пътищата С.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.7.2015г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3410/25.10.2013г. на Началника на РУП-Несебър, с което на С.М.С. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. и са отнетни 6 контролни точки, на осн.чл.185, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20лв. и на осн.чл.181, т.3 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20лв.. ОСЪЖДА С.М.С. с ЕГН – ********** *** да заплати на с/ка на РС-Несебър сумата от 6лв./шест/лева, представляващи направедите съдебни разноски за изплащане на пътни разходи на свидетел. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2015
Наказателно дело № 1584/2015
В законна сила от 8.10.2015г.
28 АНД No 407/2015, III състав По ЗД по пътищата П.З.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.9.2015г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002710 от 25.09.2019г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на П.З.Х. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. (сто лева), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.10.2015г.
29 НОХД No 475/2015, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Т.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 28.7.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.-М. Т.Д., родена на ***г***, българка, български гражданин, с основно образование, неомъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 17.06.2015г., около 01.00 ч., в к.к. С.б., общ.Н., Б., общежитие „******, без надлежно разрешително, съгласно чл. 1, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по от ЗКНВП, вр. чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП, в чекмедже на нощно шкафче държала високо рискови наркотични вещества по смисъла на чл. З, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, наркотични, „Списък I - растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, а именно: коноп /канабис, марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 4,10 тегловни процента, с нето тегло 1,609 грама, на стойност 9,65 лв.; амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 30,70 тегловни процента, с нето тегло 0,980 грама, на стойност 29,40 лв.; амфетамин и кофеин, със съдържание на основното вещество 16,20 тегловни процента, с нето тегло 0,944 грама, на стойност 28,32 лв.; амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 19,80 теглови процента, с нето тегло 0,895 грама, на стойност 26,85 лв.; амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 21,60 теглови процента, с нето тегло 1,025 грама, на стойност 30,75 лв.; амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 29,20 тегловни процента, с нето тегло 0,925 грама, на стойност 27,75 лв., всички наркотични вещества на обща стойност 152,72лв., определена според Приложение № 2 към член на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с химична експертиза № 248/18.06.2015 год. по описа на БНТЛ- гр.Б., поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 3, предложение второ, т. 1, предложение първо НК, вр. чл. 3, ал.1, т. 1 и ал. 2 ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение 1, Списък 1 от същата, вр. чл. 30 ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – наркотични вещества: коноп /канабис, марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 4,10 тегловни процента, с нето тегло 1,609 грама, амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 30,70 тегловни процента, с нето тегло 0,980 грама, амфетамин и кофеин, със съдържание на основното вещество 16,20 тегловни процента, с нето тегло 0,944 грама, амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 19,80 теглови процента, с нето тегло 0,895 грама, амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 21,60 теглови процента, с нето тегло 1,025 грама, амфетамин и кофеин със съдържание на основното вещество 29,20 тегловни процента, с нето тегло 0,925 грама, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, които след влизане на присъдата в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал. 2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата, като вещи на незначителна стойност. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Б. в 15-дневен срок от днес.
М.Т.Д.
Мотиви от 4.8.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 9.10.2015
Наказателно дело № 771/2015
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 36 от 28 юли 2015г. по НОХД 475/2015г. на Районен съд Н.. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.10.2015г.
30 ЧНД No 1295/2015, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК В.П.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
  Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 2.10.2015г.
Оставя без уважениена основание чл. 65, ал. 1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо В.П.С. с ЕГН ********** - обвиняем по ДП № ЗМ-304-1615/2015 г. по описа на РУП – Несебър мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 3- дневен срок от днес. НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 08.10.2015г. от 11,00ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя
Определение от 8.10.2015
Наказателно дело № 938/2015
В законна сила от 8.10.2015г.
31 ЧНД No 1303/2015, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
А.Т.И.
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 1.10.2015г.
Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение на А.Т.И., ЕГН **********, по ДП № 304 ЗМ-622/2015 г. по описа на РУП – Несебър от „Задържане под стража” в „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ” в размер на 1000 лв. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест, насрочва делото за 08.10.2015г. от 14:00 ч., за която дата страните са уведомени. След влизане в сила на настоящото определение, обвиняемият да бъде освободен след внасяне на гаранцията, ако не се задържа на друго законно основание.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 8.10.2015
Наказателно дело № 936/2015
БОС: Определение № 74/08.10.2015г. по ВЧНД № 936/2015г. – ОТМЕНЯ протоколно определение № 499/01.10.15г. по НЧД № 1303/15г. на Районен съд Несебър, с което МНО спрямо А.Т.И. е изменена от задържане под стража в парична гаранция в размер на 1 000 лева, като ПОТВЪРЖДАВА взетата с протоколно определение № 379/ от 17.07.2015г. по ЧНД № 604/2015г. на Районен съд Несебър по ДП № 304 ЗМ-622/2015г. по описа на РУП Несебър мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо обвинямия А.Т.И.. Определението е окончателно.
В законна сила от 8.10.2015г.
32 НОХД No 1402/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Р.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 8.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1402/2015г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Р.С. със защитник адв.Ч. ***, съгласно което подсъдимият Д.Р.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2015 г., около 21.40 часа в к. к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в района на хотел „Тиара Бийч”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ”БМВ“ с рег. № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,55 /две цяло петдесет и пет промила/ на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол № 944/30.09.2015г. от изготвена химическа експертиза, издадена от специализирана химическа лаборатория към БНТЛ ОДМВР – Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54, вр. с чл. 2, ал. 2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл. 343б, ал. 1 вр., с чл. 54, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7, вр. с чл. 2, ал. 2 от НК, подсъдимия Д.Р.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия Д.Р.С. е било отнето по административен ред, считано от 29.09.2015 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Р.С. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд гр.Несебър сумата в размер на 34,35 лв. (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1402/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Д.Р.С.
В законна сила от 8.10.2015г.
33 Гражданско дело No 431/2015, III състав Други дела Е.Д.К.Л.   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Е.Д.К.-Л. с ЕГН ********** ***, за признаване за установено по отношение на Община С., Районна прокуратура – Несебър, и К.Т.Т., че Д.К.Т. с ЕГН **********, родена на ***г***, е починала на *******. в град С., като неоснователно и недоказано. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Е.Д.К.-Л. с ЕГН ********** ***, за бъде задължен Кмета на Община С. да състави Акт за смърт на Д.К.Т. с ЕГН **********, родена на ***г***, е починала на *******. в град С., както и да впише това обстоятелство в регистрите за гражданско състояние, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 9.10.2015г.
34 АНД No 383/2015, III състав Административни дела Ц.Г.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.9.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 433 / 10.12.2014г., издадено от Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.3, ал.3 във връзка с чл.61, ал.3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, Ц.Г.М. с ЕГН **********,***, е наложена административна санкция – глоба в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредбата, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 1 000 лв. (хиляда лева) на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.10.2015г.
35 НОХД No 1024/2015, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 1.10.2015г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение от 04.09.2015 г., постановено по НОХД № 1024/2015 г. по описа на РС- Несебър, с което е приведено в изпълнение наказание в размер на 3 месеца “Лишаване от свобода”, като основанието, на което това е сторено да се чете чл.68, ал.1 от НК, както и да се счита, че се привежда в изпълнение наказанието по НОХД № 414/2013 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Определението бе обявено в 14.15 ч. в присъствието на всички страни, като им бе разяснен реда и срока за обжалване и протестиране.
А.А.С.
В законна сила от 9.10.2015г.
36 НОХД No 1435/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Н.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 9.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1435/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър, адв. В.В. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия Р.Н.Т. споразумение, съгласно което: Обвиняемият Р.Н.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 27.09.2015 г., около 01.00 ч., в к. к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на главна алея срещу х-л „Авеню” в посока гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ”Опел“, модел „Корса” с ДКН .... , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,58 /едно цяло петдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред, чрез техническо средство Алкотест – Дрегер 7510 + № 0065, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54, вр. чл.2, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 НК изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1435/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
Р.Н.Т.
В законна сила от 9.10.2015г.
37 ЧНД No 1436/2015, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.О.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.10.2015г.
на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемият по БП № 304-ЗМ-2127/2015г. по описа на РУП – М.О.М., ЕГН:**********- адв. П.П. от БАК Определението е окончателно.
В законна сила от 9.10.2015г.
38 НОХД No 1437/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.О.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 9.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1437/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Евгений Милев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.О.М. със защитник адв.П. *** споразумение, съгласно което М.О.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и адрес ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че около 21.25ч. на 29.09.2015г. в с. Оризаре, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. “Първи май”, в близост до дом 44, в посока изхода на селото, управлявал МПС - лек автомобил марка ”Рено 19”, с рег.№ ....., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,30 / едно цяло и тридесет промила/ на хиляда , установено по надлежния ред /взета кръв за анализ и изготвен протокол за химическа експертиза № 943/ 30.09.15г. на БНТЛ-ОД-МВР-Бургас/, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.54, вр. с чл.2, ал.2 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54 вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 вр. с чл. 2, ал. 2 от НК подсъдимия М.О.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия М.О.М. е било отнето по административен ред, считано от 29.09.2015 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.О.М. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 34.35 лв. (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1437/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.О.М.
В законна сила от 9.10.2015г.
39 АНД No 888/2014, VI състав Административни дела СЛЪНЧЕВ БРЯГ-МЕНИДЖМЪНТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 18.5.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024759 от 23.09.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на жалбоподателя „С.б.” ООД, ЕИК ***** на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 КТ за извършено нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.10.2015
Наказателно дело № 1187/2015
В законна сила от 12.10.2015г.
40 АНД No 889/2014, I състав Административни дела СЛЪНЧЕВ БРЯГ-МЕНИДЖМЪНТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.4.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0203600/23.09.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „С.б.” ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Д.Д., чрез, проц.представител адв.С.А., съдебен адрес *** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.10.2015
Наказателно дело № 1018/2015
БАС: Решение № 1452/...10.2015г. по КНАХД № 1018/2015г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107/09.04.2015г.
В законна сила от 12.10.2015г.
41 АНД No 83/2015, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВЕНДИТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.4.2015г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 26143 / 10.10.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Б., Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 756/29.08.2013г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „В.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Ж.Г., на основание чл. 208 от Закона за туризма във връзка с чл.114, т.2 от Закона за туризма и Раздел ІІ „Изисквания към изграждането на заведенията за хранене и развлечение; ІІ.т.3 „Категория „три звезди”, т.2.1 и т.3.1 от Приложение № 4 към Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (НКСПМНЗХР), и Раздел ІІІ „Изисквания към обслужването в заведението за хранене и развлечения” т.1 от Приложение № 4 към Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Б.кия административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.10.2015
Наказателно дело № 970/2015
В законна сила от 12.10.2015г.
42 АНД No 314/2015, III състав Административни дела ВИЖЪН ТУР 2011 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.7.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024584 / 28.08.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което на „В.Т.2.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ю.А.З., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (хиляда и осемстотин лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.10.2015г.
43 АНД No 379/2015, III състав По ЗД по пътищата Х.В.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.9.2015г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000834 от 05.05.2015г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Х.В. Ж. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева), като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.10.2015г.
44 АНД No 511/2015, III състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 88 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.9.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025108 / 09.02.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което на „И.8.” ООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.Р.Т., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 000 лв. (две хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.10.2015г.
45 АНД No 512/2015, III състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 88 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.9.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025107 / 09.02.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което на „И.8.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.Р.Т., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 000 лв. (две хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.10.2015г.
46 АНД No 689/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Й.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.9.2015г.
ПРИЗНАВА М.Й.И. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, реабилитиран, управител на „******" ООД, за ВИНОВЕН в това, че за периода 14.07.2013 год. до 13.12.2013 год. в гр.Несебър, ул. „******” №1, в бистро „******”, стопанисвано от „******" ООД с управител М.Й.И. с ЕГН:**********, съзнателно се ползвал от неистински официален документ, поставен на видно място в търговския обект, съгласно чл.18, ал.6 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - Удостоверение №2343/05.03.2009год. за утвърдена категоризация „една звезда", на който е придаден вид, че е издаден от Община Несебър, като за самото съставяне на неистинския официален документ от него не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.316, вр. с чл.308, ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия М.Й.И. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата в размер на 123.23 лв. (сто двадесет и три лева и двадесет и три стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Й.И.
Мотиви от 7.10.2015г.
В законна сила от 12.10.2015г.
47 АНД No 746/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Е.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.9.2015г.
ПРИЗНАВА Х.Е.Х., роден на *** год. в гр. Поморие, с адрес: ***, безработен, неосъждан /реабилитиран/, български гражданин, женен, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015 год., около 01.15 часа в к.к. „Слънчев бряг, в близост до хотел „Поморие " държал в лек авомибил „Дачия Логън” с per. № ******, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал. 1 от ЗКНВП високо рисково наркотично вещество - коноп с нето тегло в обект 1 - 0.661 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50 % на стойност 3.97 лева, в обект- 2 коноп с нето тегло 0.631 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7.40 % на стойност 3.79 лева и в обект 3 коноп с нето тегло 0.735 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.10 % на стойност 4.41 лева, или общо коноп /канабис/ с тегло 2.027 грама на стойност 12.16 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 416 /24.07.2015 год. по описа на БНТЛ- Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354 а, ал.5, вр. ал.3, пр. 2, т. 1 от НК, вр. чл.7, 16 и чл. 30 от ЗКНВП и сл.от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък - растения и вещаства с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, за бране и за приложение в хуманната и ветеринарна медицина, съгласно приложение № 1 от НРКРВН и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – наркотични вещества: коноп с нето тегло 0.661 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.50 %, коноп с нето тегло 0.631 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7.40 % и коноп с нето тегло 0.735 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 6.10 %, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – два броя пликове с надпис „Експертиза Е – 416/15г.”, с опаковки , които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия Х.Е.Х. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 74,17 лв. (седемдесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Х.Е.Х.
Мотиви от 29.9.2015г.
В законна сила от 12.10.2015г.
48 АНД No 1046/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.9.2015г.
ПРИЗНАВА С.И.И.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, чистач в бар „Бедрум” в к.к. „Слънчев бряг”, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че около 03.00 часа на 26.08.2015г. в община Несебър, на гален път ІІІ- 9061 срещу офис „Перота”, посока с. Тънково, управлявал МПС л.а. марка „а.р” с рег. № ****, без да притежава съответното свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 14-3388- 000051 от 20.03.2014 г., издадено от Началник група към ОД МВР- Бургас, сектор „ПП”- Бургас”, влязло в законна сила на 10.12.2014 г. за същото деяние /управление на МПС като неправоспособен водача, без съответното свидетелство за управление/ - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата.
С.И.И.
Мотиви от 8.10.2015г.
В законна сила от 12.10.2015г.
49 АНД No 178/2015, VI състав По ЗД по пътищата М.А.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 8.6.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-000223 от 25.02.2015 г., издадено от Началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на М.А.П., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 13.10.2015
Наказателно дело № 1325/2015
В законна сила от 13.10.2015г.
50 АНД No 539/2015, VI състав По ЗД по пътищата Д.К.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.9.2015г.
НП-изменено на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Г., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 15-0304-001022, издадено от Началника на РУП Несебър към ОД на МВР гр. Бургас, в частта му, в която на Д.К.Г., на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, му е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 13.10.2015г.
51 Гражданско дело No 493/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци КОМПАС-ФЛОРА ООД КРОС БОРДЪР БГ ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 14.10.2015г.
СЪДЪТ ВПИСВА в съдебния протокол представената от страните спогодба. С П О Г О Д Б А: Днес, 14.10.2015г., страните по гр.д. № 493/2015г. по описа на РС-Несебър: 1. „К.Ф.” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от З.К.П.Ю. и 2. „К.Б.Б.” ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, к.к. „Слънчев бряг“, хотел „А.“, офис 5, представлявано от управителя В.Ю.М. сключиха следното споразумение, с което уреждат отношенията си, предмет на съдебния спор при следните условия: 1. Страните приемат за безспорно в отношенията помежду им, че в изпълнение на задълженията на „К.Ф.” ООД по договор за изработване на дендрологичен проект, доставка на декоративна растителност, аранжиране на терен и засаждане на декоративната растителност за обект Вила Ф., Св. Влас, сключен между страните на 30.05.2014г. „К.Ф.” ООД е изпълнило, а „К.Б.Б.” ЕООД е приело дейности на обща стойност 35 222,45 лв. без ДДС, описани подробно в протокол от 12.08.2015г. 2. „К.Б.Б.” ЕООД е заплатило на „К.Ф.” ООД авансово сумите от 8333,33 лева и 8800 лева без ДДС и дължи на „К.Ф.” ООД остатъка от 18 089,15 лв. без ДДС или 21 706,98 лв. с ДДС. 3. „К.Б.Б.” ЕООД се задължава да заплати и 1/4 от внесената от ищеца държавна такса за разглеждане на иска или 255 лв. 4. Общото задължение на „К.Б.Б.” ЕООД към „К.Ф.” ООД от 21 961.98 лв. с ДДС ще бъде заплатено по следния начин: 4.1.в срок до 16.10.2015г. – 2000,00 лв. 4.2. в срок до 30.10.2015г. – 5 000,00 лв. 4.3. в срок до 30.11.2015г. – 7 000,00 лв. 4.4. последна изравнителна вноска в срок до 15.12.2015г. – 7 961,98 лв. 5. В случай, че „К.Б.Б.” ЕООД забави дължимо по т. 4 плащане повече от 2 дни, то дължи на „К.” ООД неустойка в размер на 0.2 % на ден от стойността на забавеното плащане, но за период не по-голям от 100 дни. 6. „К.” ООД се отказва от претенцията си за остатъка до претендираната с исковата молба главница от 23 644,98 лв., както и законната лихва за забава от 1796.36 лева за периода до подаване на исковата молба, както и законна лихва върху признатото по т. 2 задължение за периода от подаване на исковата молба до датата на сключване на това споразумение. 7. Разноските за адвокатска защита, направени от всяка от страните, остават за тяхна сметка. 8. Споразумението изцяло урежда отношенията между страните по гр.д. № 493/2015г. по описа на РС-Несебър и изцяло преклудира всякакви спорове помежду им по изпълнението на договор за изработване на дендрологичен проект, доставка на декоративна растителност, аранжиране на терен и засаждане на декоративната растителност за обект Вила Ф., Св. Влас, сключен между страните на 30.05.2014г. С П О Г О Д И Л И СЕ: Адв.Д............................... Адв.С.……................ /за „К.” ООД/ /за „К.Б.” ЕООД/ Съдът като счете, че постигнатата между страните спогодба не противоречи и на морала О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записана по- горе в протокола. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 493/2015г. по описа на Районен съд- гр.Несебър, поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 14.10.2015г.
52 ЧНД No 1103/2015, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.В.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 28.9.2015г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъдения Г.В.Б. с ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по НОХД № 1988/2014г. на РС- Велико Търново, по НОХД № 2508/2014г. на РС- Велико Търново, по НОХД № 420/2015г. на РС- Велико Търново и по НОХД № 350/2015г. на РС- Несебър, а именно най- тежкото измежду тях ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ОТЛАГА на основание ч.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното общо най- тежко наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най- тежко наказание на основание чл.23 ал.3 от НК, наказанието по НОХД № 2508/2014г. на РС- Велико Търново, а именно „ГЛОБА” в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА. Наказанието по НОХД № 1571/2015г. на РС- Велико Търново, а именно „Глоба” в размер на ТРИСТА ЛЕВА, да се търпи отделно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Г.В.Б.
В законна сила от 14.10.2015г.
53 ЧНД No 1277/2015, IV състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Д.П.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 2.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1277/2015 г. по описа на РС- Несебър. ИЗПРАЩА делото на РС- Варна по подсъдност. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от уведомяването на осъденото лице пред ОС- Бургас.
В законна сила от 14.10.2015г.
54 НЧХД No 341/2015, III състав НЧХД Т.В.Н. Й.Ж.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 29.9.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Ж.Н.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, реабилитиран, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 05.01.2015г. в 16.00 часа пред магазин „Перла”, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, е нанесъл на Т. В. Н.- родена на ***г. в Украйна, гражданка на Република Украйна, с адрес на пребиваване в Република България- гр.С.В., кв. „Р.” № ..., община Несебър, притежаваща разрешение за пребиваване № ........, издадено на 23.09.2014г. в гр.Бургас, ЛНЧ **********, удар в областта на главата със стъклен буркан, в резултат на което са получени телесни увреждания, изразяващи се в контузия на главата и гръбначния стълб в областта на шийната област, с което й е причинена лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство за здравето, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото с тъжБ. обвинение за престъпление по чл.130 ал.2 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявения от Т. В. Н. срещу Й.Ж.Н. граждански иск за сумата в размер на 2000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане, причинено на 05.01.2015г. в 16.00 часа пред магазин „Перла” в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, изразяващи се във физически болки и страдания, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на тъжБ. до окончателното изплащане на сумата. ПРИСЪДАТА може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Й.Ж.Н.
Мотиви от 30.12.2015г.
В законна сила от 15.10.2015г.
55 НОХД No 351/2015, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 29.9.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.С.- роден на ***г. в гр.Дулово, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2014г., около 23.00 часа в с.Равда, община Несебър, в бистро „К.М.”, находящо се на ул.”Несебър” № 1 противозаконно е присвоил чужда движима вещ, която владеел, а именно сумата от 1924.00 лева, собственост на „М.Б.” ЕООД- ***, представлявано от Е.К.Д., поради което и на основание чл.206, ал.1 вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА С.Г.С. с ЕГН **********, да заплати на „М.- БГ” ЕООД с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.К.Д., сумата в размер на 1924 лв. (хиляда деветстотин двадесет и четири) лева, представляваща имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 20.07.2014г. до окончателното изплащане, както и сумата в размер на 400лв. (четиристотин) лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение.
С.Г.С.
Мотиви от 28.10.2015г.
В законна сила от 15.10.2015г.
56 НОХД No 482/2015, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Г.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 29.9.2015г.
ПРИЗНАВА Х.Г.Х., роден на ***г*** с адрес:***, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2014г. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, в търговски обект пред хотел „******", стопанисван от Х.Г.Х., ЕГН **********, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл. 13, ал. 1 от Закона за марките и географските означения, използвал в търговската си дейност марки „Адидас" и „Найк",обект на защита по ЗМГО, поставени на стоки както следва: Маратонки „НАЙК" - 157 чифта с единична цена като не оригинали 40,00лв. и с цена 100,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „НАЙК"; Маратонки „АДИДАС" - 20 чифта с единична цена като не оригинали 40,00лв. и с цена 100,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „АДИДАС"; Чанти „АДИДАС" - 47 броя с единична цена като не оригинали 30,00лв. и с цена 50,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „АДИДАС"; Чанти за през рамо „АДИДАС" - 11 броя с обща цена като не оригинали 20,00лв. и с цена 40,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „АДИДАС"; Чанти за през рамо „НАЙК" - 4 броя с обща цена като не оригинали 20,00лв. и с цена 40,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „НАЙК", идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки, като общата стойност на вещите като неоригинални е 8790,00 (осем хиляди седемстотин и деветдесет) лева и 20650,00 (двадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева като оригинали, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. с чл. 13, ал.1 и чл. 22, ал. 1 от ЗМГО, вр. чл. 58а, ал.1, вр. чл.36 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила. На основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, както следва: Маратонки „НАЙК" - 157 чифта с единична цена като не оригинали 40,00лв. и с цена 100,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „НАЙК"; Маратонки „АДИДАС" - 20 чифта с единична цена като не оригинали 40,00лв. и с цена 100,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „АДИДАС"; Чанти „АДИДАС" - 47 броя с единична цена като не оригинали 30,00лв. и с цена 50,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „АДИДАС"; Чанти за през рамо „АДИДАС" - 11 броя с обща цена като не оригинали 20,00лв. и с цена 40,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „АДИДАС"; Чанти за през рамо „НАЙК" - 4 броя с обща цена като не оригинали 20,00лв. и с цена 40,00лв. като оригинали, означени със знак сходен на регистрираната марка „НАЙК, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.Г.Х. да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 190 лева. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Х.Г.Х.
Мотиви от 12.10.2015г.
В законна сила от 15.10.2015г.
57 Гражданско дело No 374/2015, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД П.И.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.10.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.И.И. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на ЗК„Лев Инс” АД, ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от ************* – изпълнителни директори, чрез адвокатско дружество „*************“ с Булстат-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от адв.*********** по Заповед № 33/29.01.2015г., издадена по ч.гр.д. № 63/2015г. по описа на РС-Несебър, като вземането е за сумата в размер на 2139,37лева/две хиляди сто тридесет и девет лева и тридесет и седем ст./, представляваща регресно вземане за изплатено на ОББ застрахователно обезщетение по щета № 1611610006/2008г. поради възникване на застрахователно събитие – неизпълнение на длъжника изразяващо се в незаплащане на дължима главница от 2139,37лв. по договор за издаване на кредитна карта за закупуване на стоки, сключен с ОББ АД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 27.01.2015г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА П.И.И. с ЕГН-********** *** да заплати на на ЗК„Лев Инс” АД, ЕИК-******, сумата от 498,50лв./четиристотин деветдесет и осем лева и петдесет ст./, представляващи направените от ищеца съдебни разноски по исковото производство, както и сумата от 275лв./двеста седемдесет и пет/лева, представляващи направените от ищеца съдебни разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО е неприсъствено и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните. УКАЗВА на страната, срещу която е постановено решението – П.И.И. с ЕГН-**********,*** неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на преписа при условията на чл.240 от ГПК. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 16.10.2015г.
58 Гражданско дело No 636/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие Т.С.Т.,
М.М.Т.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0021/05.04.2008 г. на Община Несебър граждански брак между Т.С.Т., ЕГН **********, и М.М.Т., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1. Родителските права по отношение на роденото от брака дете- С. Т.Т., ЕГН **********, се предоставят и ще се упражняват от майката М.М.Т., ЕГН **********, като детето ще живее заедно с майката в жилище- апартамент под наем, находящ се в гр. *************. 2. На бащата Т.С.Т., ЕГН **********, се определя режим на лични контакти с детето всяка седмица за дните петък вечер, събота и неделя, като детето ще преспива в жилището, обитавано от бащата, вечерите на петъците и съботата. Детето ще живее в обитаваното от бащата жилище един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата ще има възможност за контакти и срещи с детето и във всяко друго време, при предварително уведомяване на майката. 3. Бащата Т.С.Т., ЕГН **********, ще заплаща издръжка на детето С. Т.С., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.М.Т., ЕГН **********, в размер на 100 лв. месечно, дължима от влизане в сила на решението по настоящото дело, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска- в брой или по банкова сметка, ***. 4. Страните нямат претенции за издръжка един към друг. 5. Семейното жилище, находящо се в гр. Свети ************* не представлява съпружеска имуществена общност и след прекратяване на брака се предоставя на Т.С.Т.. 6. Придобитите по време на брака движими вещи и имущество са поделени извънсъдебно и страните нямат претенции в тази насока един към друг. 7. След прекратяване на брака жената ще възстанови предбрачното си фамилно име- В.. ОСЪЖДА Т.С.Т., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 72 лв. /седемдесет и два лева/, представляваща държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.10.2015г.
59 Гражданско дело No 712/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.Г.П. ДЖИ-ЕМ-8 ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 712/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 16.10.2015г.
60 АНД No 244/2015, IV състав По ЗД по пътищата И.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.7.2015г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000314/05.03.2015 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на И.А.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2015
Наказателно дело № 1435/2015
БАС: Решение № 1478/16.10.2015г. по КНАХД № 1435/2014г. – ОТМЕНЯ Решение № 211/02.07.2015г. на НРС, вместо него постановява:ОТМЕНЯ НП.
В законна сила от 16.10.2015г.
61 НОХД No 1153/2015, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.А.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 30.9.2015г.
ПРИЗНАВА Л.А.В., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.09.2015г. около 02.15 часа в КК"Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, кв. "*****", до бензиностанция „Автотранспорт", в л.а."Фиат Пунто" с рег.№ *****, без надлежно разрешително съгласно чл.7,чл.16 и чл.З0 и чл.73,ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.З0 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З,ал.1,ал.2,ал.З и ал.4, вр.Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък I-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина съгласно приложение №1, а именно: бяло кристалообразно вещество - метамфетамин, с нетно тегло 0,776грама, със съдържание на метамфетамин ..,50% , на стойност 19,40лв. /деветнадесет лева и четиридесет стотинки/, като стойността е определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл."първо" от НК, вр. чл.73,ал.1 и чл.З0 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр.чл.З0 от ЗКНВП, вр.Списък 1 растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от НРКРВН, поради което и на основание чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно: бяло кристалообразно вещество - метамфетамин, с нетно тегло 0,776 грама, със съдържание на метамфетамин ..,50% , изпратено на ЦМУ гр.София с писмо рег. № 251000-21115/09.09.2015г., което да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: полиетиленово пликче с опаковки по експертизата, което да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Л.А.В. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 42.67 лева, разноски по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Л.А.В.
Мотиви от 23.10.2015г.
В законна сила от 16.10.2015г.
62 НОХД No 1252/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.В.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 30.9.2015г.
ПРИЗНАВА Д.В.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2015 год. в к.к. Сл. бряг, общ. Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. 73, ал. 1 от ЗКВНП държал високорискови наркотични вещества, както следва: - в района на х-л „Бор" държал 3,4- метилендиоксиметамфетамин (МДМА), със съдържание на основното вещество 37,40% с нето тегло 0,092 грама, на стойност 2.76 (два лева и седемдесет и шест стотинки), - в х-л „*******", на приземния етаж в стая № Р-2 (П-2) държал амфетамин, със съдържание на основното вещество 11,50% с нето тегло 0,312 грама, на стойност 9,36 (девет лева и тридесет и шест стотинки), всички наркотични вещества на обща стойност 12,12 /дванадесет лева и дванадесет стотинки/, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 641/16.09.2015 год. по описа на БНТЛ – Бургас- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредба за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.ЗО от ЗКВНП, вр. със Списък чл.З, ал.1,т.1 и ал.2,вр.чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. Списък I -Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 (петстотин) лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно метилендиоксиметамфетамин (МДМА), със съдържание на основното вещество 37,40% с нето тегло 0,092 грама и амфетамин, със съдържание на основното вещество 11,50%, с нето тегло 0,312 грама, изпратено на ЦМУ гр.София с писмо рег. № 251000-21766/18.09.2015г., приемо-предавателен протокол № 1861 от 18.09.2015г., което да се унищожи след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: плик, съдържащ празни опаковки, който да се унищожи след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.В.К. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на РС- Несебър сумата в размер на 62.38 лева, разноски по делото. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.В.К.
Мотиви от 8.10.2015г.
В законна сила от 16.10.2015г.
63 НОХД No 1479/2015, IV състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 16.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1479/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Евгений Милев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв. Б.П. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Д.Г.К., със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Г.К.- роден на ***г. в гр. Ловеч, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неграмотен, осъждан, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00 ч. на 06.05.2015 год. до 00.30 ч. на 07.05.2015 год. в гр. Несебър, в района около бивш магазин „Зорница”, причинил на М.С.Р., ЕГН **********,***, тежка телесна повреда, изразяваща се в тежка черепно мозъчна травма, довела до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 7, пр. 1 във вр. с чл. 128, ал. 2 вр. с ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 22 /двадесет и два/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 61, т. 3, вр. с чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС, така определено и наложено на подсъдимия К. наказание да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. ЗАЧИТА, на основание чл. 59, ал.1 от НК, времето, през което Д.К. е бил задържан. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б.А от НК, в полза на Държавата веществените доказателства- крива лопата с дължина 135 см. и дървена дръжка, дървена летва с неправилна форма и дължина 110 см., дървен кол с дължина 120 см. и обла неправилна форма със заострен връх, дървена летва с дължина 125 см. и широчина 6 см. с неправилна форма, сравнителен образец от червено петно /кръв/, сравнителен образец от червено петно /кръв/, кутийка от цигари покрита с червена течност и парчета чакъл и два броя дървени колове – тънък и дебел, които след влизане в сила на определението следва да се унищожат като вещи без стойност. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал.3 от НК, подсъдимият да заплати в полза на Държавата, по сметката на РС- Несебър, сумата в размер на 791,10 лева /седемстотин деветдесет и един лева и десет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1479/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата по ДП № 360/2015г. по описа на РУ – Несебър спрямо Д.Г.К. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” до привеждане в изпълнение на наложеното наказание. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д.Г.К.
В законна сила от 16.10.2015г.
64 ЧНД No 526/2015, II състав Реабилитации чл.85-88а НК Х.Г.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 1.10.2015г.
на основание чл.436, ал.1 НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: РЕАБИЛИТИРА на основание чл.87 от НК Х.Г.В.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, женен, осъждан, ЕГН ********** по НОХД № 355/2009г. по описа на РС-гр.Несебър Определението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 19.10.2015г.
65 АНД No 545/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.10.2015г.
ПРИЗНАВА К.Т.Т., родена на ***г***, българка, българска гражданка, средно образование, неомъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 07.06.2015г., около 03.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, в близост до хотел „*****”, комплекс „*****1, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.7, чл.16 и чл..30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държала високорискови наркотични вещества: 3,4 метилендиоксиметамфетамин MDMA с нетно тегло 0.525 грама, със съдържание на основния наркотично действащ компонент MDMA 38.90 % на стойност 21.00 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, вр. чл.7, 16 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА, на осн.чл.189, ал.3 от НПК, К.Т.Т. със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, направените разноски в размер на 45.38 лева. /четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.Т.Т.
Мотиви от 19.10.2015г.
В законна сила от 19.10.2015г.
66 ЧНД No 815/2015, III състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК А.В.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 2.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.В.М., с ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр. Бургас да му бъде определено общо наказание измежду това, наложено му с присъда № 13 от 09.04.2015г. по НОХД № 546/14г. по описа на Несебърския районен съд, влязла в сила на 10.07.2015г. с останалите влезли в сила присъди до размера на най-тежкото от тях, а именно Лишаване от свобода за срок от една година, на основание чл.25, вр. чл. 23 от НК като НЕОСНОВАТЕЛНО. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Определението бе обявено в 13.30 часа в присъствието на представителя на РП-гр.Несебър, осъденото лице и адв.Н..
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 19.10.2015г.
67 НОХД No 1235/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Й.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.10.2015г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1235/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. В. от АК-Перник в качеството й на защитник на подсъдимия А.Й.Д. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият А.Й.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2014 г., около 09.40 ч., в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургаска, на кръгово кръстовище в посока хотел „Феста Панорама” – хотел „Нобел”, управлявал МПС – мотопед марка „Ямаха”, модел „Минт 50” с ДК№ ....., с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 0.76 (нула цяло седемдесет и шест) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Алкотест 7410+ с № 0106, след като е бил осъден за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК по НОХД 874/2012 год. на РС-Несебър, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева /сто лева/, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият А.Й.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1235/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.Й.Д.
В законна сила от 19.10.2015г.
68 Гражданско дело No 576/2015, I състав Чл.19 ЗГР А.Р.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.10.2015г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на молителя А.Р.В. с ЕГН ********** ***, в Акт за раждане № 19 от 04.02.1981гг. издаден от Общински народен съвет гр.Поморие, област Бургаска, като от „В.”, същото бъде променено на „К.”. Препис от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Поморие, за отразяване в акта за раждане и личния регистрационен картон на молителя допуснатата промяна. Препис от решението след влизането му в законна сила да се изпрати до Бюро „Съдимост” при Поморийски районен съд и до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” на областно равнище, за отразяване на допуснатата промяна. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 20.10.2015г.
69 АНД No 884/2014, III състав Административни дела СЛЪНЧЕВ БРЯГ-МЕНИДЖМЪНТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.4.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024753 от 23.09.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на „С.б.-М” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Д. Димитрова, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.10.2015
Наказателно дело № 1188/2015
БАС: Решение № 1495/20.10.2014г. по КНАХД № 1188/2015г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127/29.04.2015г.
В законна сила от 20.10.2015г.
70 НОХД No 664/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 20.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 664/2015 г. по описа на РС–Несебър, а именно Димитрина Црънкова – командирован прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.М.М. със защитник адв.Едуард Сариев споразумение, съгласно което: Подсъдимият Х.М.М.- ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, живее на съпружески начала, основно образование, безработен, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2012г., в КК Слънчев бряг, в близост до хотел „Олимп”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган” с рег. № ***** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №139/2012г. от 26.01.2012г., издадено от Началника на РУ на МВР – гр. Несебър, влязло в законна сила на 31.03.2012г. за същото деяние – управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.Б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; - безвъзмезден труд в полза на обществото общо в размер на 450 часа в продължение на ТРИ ГОДИНИ- по 150 часа годишно за всяка календарна година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 664/2015г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Х.М.М.
В законна сила от 20.10.2015г.
71 Гражданско дело No 1169/2013, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК КАЗИНО БИЙЧ РИЗОРТ ГРУП ООД Б.-8.-Б.К. ЕТ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „К.Б.Р.Г.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.П., за приемане за установено съществуването на вземане против ЕТ „Б.-83-Б.К.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, в размер на 3000 евро /три хиляди евро/, представляващи обезщетение за лишаване на ищеца от правото да ползва 15 кв.м. търговска площ от предоставената му за ползване западната част на поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в КК „Слънчев бряг”, за периода месец май- месец септември 2013 г., за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 912/29.10.2013 г. по ч.гр.д. № 1006/2013 г. по описа на РС- Несебър, като ПРЕКРАТЯВА делото по отношение претенцията за законната лихва върху сумата, начиная от 28.10.2013 г., датата на подаване на заявлението, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „К.Б.Р.Г.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.П., да заплати на ЕТ „Б.-83-Б.К.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 700 лв. /седемстотин лева/, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му, а в частта, с която се прекратява производството- в едноседмичен срок.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 19.12.2014
Гражданско дело № 1344/2014
Решение №VI-120 от 19.12.2015г. по в.гр.д. № 1344/2014г. по описа на БОС - Потвърждава Решение № 71/28.04.2014г. по гр.д. № 1169/2013г. на НРС. Осъжда "К.Б.Р.Г." ООД чрез адв. С.да заплати ан ЕТ +Боби-83-Б.К." деловодни разноски за въззивна инстанция в размер на 720лв. Оставя без уважение, искането на въззивника за присъждане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС на РБ в едномесечен срок, който започва да тече от датата на връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Други от 21.10.2015
Търговско дело № 1452/2015
Определение № 160/21.10.2015г. по ч.търговско дела № 1452/2015г. на ВКС - Потвърждава разпореждане № VI-1450/1803.2015г. на БОС постановено по гр.д. № 1344/2014г. на осн. чл.286,ал.1,т.2 от ГПК с което БОС връща касационна жалба вх. № 2572/11.02.2015г. подадена от адв. Райчева, като пълномощник на "Казино Бийч Резорт Груп" , против решението по в.гр.д. №1344/2014г. по описа на БОС.
В законна сила от 21.10.2015г.
72 ЧГД No 254/2015, I състав Други ЧГД Й.Г.Г. М.И.Ч.,
Ф.Д.Т.,
Х.Д.Ч.,
С.Х.А.,
Л.Х.Р.,
Д.Т.Д.,
Д.Т.А.,
Х.Т.Д.,
Р.П.М.,
Н.П.Ч.,
М.И.Г.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 30.6.2015г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Й.Г.Г.,***, с адрес за съобщения: гр. С.,*** - адв.М.М. Против:М.И. Ч., ЕГН:**********, с адрес: ***,Ф.Д.Т., ЕГН:**********, с адрес: *** Х.Д.Ч., ЕГН:**********, с адрес: *** С.Х.А., ЕГН:**********, с адрес: ***,Л.Х.Р., ЕГН:********** с адрес: ***, Д.Т.Д.,ЕГН:**********, с адрес: ***, Д.Т.А., ЕГН:**********,с адрес ***,Х.Т.Д., ЕГН:**********, с адрес ***, Р.П.М., ЕГН:********** с адрес: *** и Н.П.Ч.,ЕГН:********** с адрес: ***,всички в качеството на взискатели и М.И.Г., ЕГН:**********, чрез майка и, и законен представител Я. П. В., ЕГН: ********** - длъжник за спиране на изпълнението по изп.дело №32/2014г. по описа на ДСИ при РС Несебър. на основание чл.524 ГПК. ОСЪЖДА Й.Г.Г.,***, с адрес за съобщения: гр. С.,*** - адв.М.М. ДА ЗАПЛАТИ НАМария И. Ч.,ЕГН:**********,Ф.Д.Т., ЕГН:**********,Х.Д.Ч.,ЕГН:**********,С.Х.А.,ЕГН:**********,Л.Х.Р., ЕГН:**********,Д.Т.Д.,ЕГН:**********,Д.Т.А., ЕГН:**********,Х.Т.Д., ЕГН:**********,Р.П.М., ЕГН:********** и Н.П.Ч., всички представлявани от адв.М.З.-БАК сума в размер на 500 /петстотин/ лева-разноски по делото. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 21.10.2015г.
73 АНД No 448/2015, VI състав По ЗД по пътищата И.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.9.2015г.
НП-потвърдено Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-000375 от 17.03.2015г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на жалбоподателя И.М.А., ЕГН **********, на основание чл. 315, ал. 2, пр. 1 вр с чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ за извършено нарушение на чл. 315, ал. 1 от КЗ е наложено наказание „глоба” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 21.10.2015г.
74 НОХД No 1506/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 21.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1506/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.С.Д. със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което С.С.Д., роден на ***г. в гр.Карнобат, с постоянен адрес:***.сС.Кирил и Методий №.., българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, безработен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2015г., около 11.00 ч. в гр.Несебър, ж.к. Младост, на кръстовището пред блок №62, управлявал в посока бл.№ 8 - бл.№ 62 моторно превозно средство - лек автомобил марка „Деу Тико”, с рег.№ ...., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.56 /две цяло петдесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза №1003 от 14.10.2015 година , съгласно Наредба №30/27.06.2001 година на МВР, МПР и МЗ, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА в полза на Държавата. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.С.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на подсъдимия С.С.Д. е било отнето по административен ред, считано от 13.10.2015г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.С.Д. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 35.89лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1506/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.С.Д.
В законна сила от 21.10.2015г.
75 Гражданско дело No 329/2013, I състав Вещни искове ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕООД С.В.Я. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ иска предявен от „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д. срещу С.В. Я., гражданин на Русия адрес: с.Равда ,община Несебър, п.к.8238, комплекс „*********, ********* с адрес за призоваване гр. Бургас, ул. „********* адв.С.С. – БАК, за приемане за установено по отношение на С.В. Я., че „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д., е собственик на: Самостоятелен обект с идентификатор ********* по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, комплекс „*********", представляващ апартамент № 2, находящ се в блок 2, вход Б, на партерен етаж, на площ от 73.58 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 9.16 кв.м., при граници: на същия етаж - имот с идентификатор *********; под обекта - няма; над обекта - имоти с идентификатори *********; Самостоятелен обект с идентификатор ********* по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, комплекс „*********", представляващ апартамент № 10, находящ се в блок 3, на втори етаж, на площ от 101.43 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 10.04 кв.м., при граници: на същия етаж - имоти с идентификатори *********; под обекта - имот с идентификатор *********; над обекта - имот с идентификатор *********;Самостоятелен обект с идентификатор *********0 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с адрес: с. Равда, комплекс „*********", представляващ апартамент № 9, находящ се в блок 4, вход Б, на четвърти етаж, на площ от 137.88 кв.м., ведно с общите части на сградата на площ от 13.23 кв.м., при граници: на същия етаж - имот с идентификатор *********; под обекта - имот с идентификатор *********; над обекта - имот с идентификатор *********6 и осъждане на С.В. Я. да предаде н. „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД владението върху описаните по-горе имоти . ОСЪЖДА „Ф. з.р.н.Б.” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л. и М.Д. да заплати на С.В. Я., гражданин на Русия адрес: с.Равда ,община Несебър, п.к.8238, комплекс „*********, ********* с направените по делото разноски в общ размер на 495 лв. /четиристотин деветдесет и пет лева/ - възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 31.3.2015
Гражданско дело № 237/2015
Решение № IV-38/31.03.2015г. по в.гр.д. № 237/2015г. на БОС- Потвърждава решение решение № 214/08.12.2014г. по гр.д. № 329/2013г. по описа на НРС.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 22.10.2015
Гражданско дело № 3713/2015
Определение № 353/22.10.2015г. по гр.д. № 3713/2015г. по описа на ВКС - Не допуска касационно обжалване.
В законна сила от 22.10.2015г.
76 АНД No 806/2014, III състав Административни дела ОКСИЖЕН 2013 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.4.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № КХ 309 от 18.09.2014г. на Директора на Областна дирекция „Безопасност на храните” гр.Бургас, с което на „О.2.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.М.И., на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните за нарушение на чл.12 от Закона за храните му е наложено наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 22.10.2015
Наказателно дело № 1114/2015
В законна сила от 22.10.2015г.
77 НОХД No 1400/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Т.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 22.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1400/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова – командирован прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Паскал Паскалев от АК- гр.Бургас- упълномощен защитник на подсъдимия А. и подсъдимият Б.Т.А., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Б.Т.А., роден на ***г. в гр. Ямбол, с адрес: ***, българин, български гражданин, основно образование, женен, осъждан, ******************р, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.09.2015 год., около 23,00 часа в с.Равда, общ.Несебър по ул.“Несебър“ до ресторант „Бенито“ в посока гр.Несебър-с.Равда, управлявал моторно превозно средство , а именно лек автомобил марка «Крайслер» , модел „ПТ Круизер“ с рег.№ ********, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с НП № 15-0304-000930 от 25.05.2015 г. на Началника на РУ-Несебър, връчено лично на Ангелова 10.06.2015 година, влязло в сила на 18.06.2015 год. , поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС така наложеното му наказание от три месеца Лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ“ режим в Затвор. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание глоба, наред с наказанието лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Производството продължава по реда на чл.383, ал.2, вр. чл.306, ал.1, т.3 от НПК. СЪДЪТ установи от приложените по делото доказателства, че деянието предмет на споразумението по настоящото дело е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане а именно това по НОХД № 650/2013г. по описа на РС- Несебър, по което А. е бил признат за виновен за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, извършено на 21.07.2013г. Определението, с което е одобрено споразумението е влязло в сила на 31.07.2013г. като на А. е било наложено наказание четири месеца „Лишаване от свобода”, чието изпълнение е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години. Горното мотивира съда да приведе в изпълнение отложеното наказание предвид факта, че престъплението по настоящото дело е извършено на 30.09.2015г. Въз основа на горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието, наложено на подсъдимия Б.Т.А., ЕГН ********** по НОХД № 650/2013г. по описа на РС- Несебър, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ приведеното в изпълнение наказание да се търпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор, или затворническо общежитие от закрит тип. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Б.Т.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Б.Т.А.
В законна сила от 22.10.2015г.
78 НОХД No 1489/2015, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1489/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.Н.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, работи като охранител, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2015 год., около 01.00 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, в района на бар „Кайо" без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.ЗО от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високо рискови наркотични вещества, както следва: 1 Метамфетамин, с основно съдържание 10,20 % /десет цяло и двадесет тегловни процента/, с нето тегло 1,782 гр. /едно цяло седемстотин осемдесет и два грама/, на стойност 44,55 лв. /четиридесет и четири лева и 55 стотинки/; 2. 3,4-метилендиоксиметамфетамин /MDMA/, с общо нето тегло 0,729 /нула цяло, седемстотин двадесет и девет/ грама, със съдържание на основно вещество MDMA 50,70 % /петдесет цяло и седемдесет тегловни процента/, на стойност 29,16 лева /двадесет и девет лева и 16 стотинки/; 3. Коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 4,30 % /четири цяло и тридесет тегловни процента/, с нето тегло 1,507 гр. /едно цяло петстотин и седем грама/, на стойност 9,04 лв. /девет лева и 04 стотинки/; 4. Кокаин, с основно съдържание 13,50 % /тринадесет цяло и петдесет тегловни процента/ с нето тегло 0,609 гр. /нула цяло шестстотин и девет грама/, на стойност 27,40 лв. /двадесет и седем лева и 40 стотинки/; 5. Кокаин, с основно съдържание 17,00 % /седемнадесет тегловни процента/ с нето тегло 0,243 гр. /нула цяло двеста четиридесет и три грама/, на стойност 14,58 лв. /четиринадесет лева и 58 стотинки/; 6. Кокаин, с основно съдържание 25,50 % /двадесет и пет цяло и петдесет тегловни процента/ с нето тегло 0,272 гр. /нула цяло двеста седемдесет и два грама/, на стойност 16,32 лв. /шестнадесет лева и 32 стотинки/, всички наркотични вещества на обща стойност 141,05 лв. /сто четиридесет и един лева и 05 стотинки/, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза № 515/13.08.2015 год. по описа на БНТЛ - гр.Бургас, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия М.Н.Н. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от две до десет хиляди лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК предмета на престъплението, изпратени в ЦМУ София – високорискови наркотични вещества и опаковките, приложении по делото, като след одобрение на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.Н.Н. да заплати в полза на Държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата от 104.17 лв. (сто и четири лева и седемнадесет стотинки), представляващи направените разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1489/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Н.Н.
В законна сила от 22.10.2015г.
79 Гражданско дело No 688/2015, IV състав Други дела С.А.Х.   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 2.10.2015г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№ 6466/10.08.2015 г., ведно с приложените към нея доказателства, на С.А.Х.. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 688/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Бургас в едноседмичен срок от уведомяването на молителката за изготвянето му.
В законна сила от 23.10.2015г.
80 АНД No 46/2015, I състав Административни дела МЕД. ЦЕНТЪР АСТЕРИ-МЕД ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 22.5.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02025011/30.10.2014 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас с което за нарушение на чл.70 ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта, вр.чл.1, ал.2 от КТ на М.ц. А.-М.”ООД ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление:***, М.ц. С.В., представлявано от С.Н.Г. е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2015
Наказателно дело № 1298/2015
БАС: Решение № 1517/23.10.2014г. по КНАХД № 1298/2015г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 157/22.05.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
81 АНД No 299/2015, III състав По ЗД по пътищата В.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.8.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002451 от 05.09.2014г. на Началник РУП към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на В. Б. Д. с ЕГН **** от град С., ж.к.Р., блок **, вход *, ап.***, на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.10.2015г.
82 ЧНД No 809/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 7.10.2015г.
НАЛАГА на осъдения Г.Д.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********, находящ се към настоящия момент в затвора в гр. Стара Загора за изтърпяване на наказание „Лишаване от свобода”, едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ по присъдите по НОХД № 103/2013г. по описа на Районен съд гр. Несебър, НОХД № 982/2012г. по описа на Районен съд гр. Несебър и НОХД № 348/2015г. по описа на Районен съд гр. Несебър. На основание чл. 24 НК УВЕЛИЧАВА наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА С ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 61, т. 2 ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” за изтърпяване на наказанието от ПЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпява в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 25, ал. 2 ПРИСПАДА от така наложеното наказание изтърпяното наказание по присъдите по НОХД № 103/2013г. по описа на Районен съд гр. Несебър и по НОХД № 982/2012г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане в сила на определението преписи от него да се изпратят на НРП, на затвора - гр. Стара Загора и на Бюро „Съдимост” към Районен съд гр. Бургас.
Г.Д.П.
В законна сила от 23.10.2015г.
83 НОХД No 1167/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 23.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1167/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитрина Црънкова – командирован прокурор в РП-Несебър, адв.Силвия Миланова – служебен защитник на подсъдимия, и подсъдимият И.М.А. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.А., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, безработен, средно образование. ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в срока на изтърпяване на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, наложено с Присъда №37/02.07.2013г. по НОХД №440/2013г. по описа на Районен съд гр. Несебър, влязла в законна сила на 18.07.2013г., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди” модел 80, с рег. №....., на 05.03.2015ч., около 13,30ч., в гр. Обзор, общ. Несебър, ул. „Славянска”, на пресечката с ул. „Струма”, след като е бил наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление №14-0442-000585/24.05.2014г., издадено от началника на Четвърто РУП на МВР- гр. Варна, влязло в законна сила на 09.06.2014г. и с Наказателно постановление №14-0442-000636/11.06.2014г., издадено от началника на Четвърто РУП на МВР – гр. Варна, влязло в законна сила на 07.07.2014г., поради което и на основание чл.343в, ал.1, вр. чл.2, ал.2, вр. чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно в продължение на ЕДНА ГОДИНА. НЕ НАЛАГА на подсъдимия И.М.А. кумулативно предвиденото в чл.343г от НК наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство”. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1167/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
И.М.А.
В законна сила от 23.10.2015г.
84 НОХД No 1520/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ю.Ю.Ю. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1520/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Ю.Ю.Ю. със защитник адв. П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Ю.Ю.Ю., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2015 година около 01.19 ч. в с.Оризаре, общ. Несебър, обл.Бургаска по ул.”Първи май” в близост до дом №44 в посока центъра управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег.№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.31 /две цяло тридесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза №1007 от 15.10.2015 година , съгласно Наредба №30/27.06.2001 година на МВР, МПР и МЗ, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемия Ю.Ю.Ю. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия Ю.Ю.Ю. е било отнето по административен ред, считано от 15.10.2015 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 35.89 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1520/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Ю.Ю.Ю.
В законна сила от 23.10.2015г.
85 НОХД No 1525/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Г.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 23.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1525/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Д.Г.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, безработен, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 22.10.2015 година около 02.50 ч. в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, обл.Бургаска по главната алея до рекламна къща „Дея”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Сузуки”, модел „Гранд Витара” с рег.№ ......, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.51 /едно цяло петдесет и една стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство Алкотест Дрегер модел 7410+ с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Д.Г.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия Д.Г.Д. е било отнето по административен ред, считано от 22.10.2015 година. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са извършени. РАЙОНЕН СЪДИЯ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1525/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Г.Д.
В законна сила от 23.10.2015г.
86 Гражданско дело No 324/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МАРАК ДЕВЕЛОПМЪНТС БГ ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.2.2015г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР с Код по БУЛСТАТ 000057122, със седалище и адрес: ***, представлявано от Кмета Н.Д., ДА ЗАПЛАТИ на „М.Д.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, офис 1, представлявано от управителя ****** сумата в размер на 12 662 лв. (дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и два лева), получена без основание на 24.03.2009г., и включваща сумата в размер на 8 016 лева, представляваща цената на правото на прокарване през терен общинска собственост, представляващ част от път (улица) с идентификатор ******** за изграждане на външни ВиК връзки за имот с идентификатор ******, идентичен с УПИ ***, кв.*** по ПУП на к.к.Слънчев бряг – запад, определена с Решение № 12/07.01.2009г. на комисия при Община Несебър, и сумата в размер на 4 646 лева, представляваща цената на правото на прокарване през терен общинска собственост, представляващ част от път (улица) с идентификатор ****** за изграждане на външни ВиК връзки за имот с идентификатор ******, идентичен с УПИ І-***, кв. **** по ПУП на к.к.Слънчев бряг – запад, определена с Решение № 11/07.01.2009г. на комисия при Община Несебър, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.03.2014г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР с Код по БУЛСТАТ 000057122, със седалище и адрес: ***, представлявано от Кмета Н.Д., ДА ЗАПЛАТИ на „М.Д.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, офис 1, представлявано от управителя ****** сумата в размер на 3 902,72 лв. (три хиляди деветстотин и два лева и 72 ст.), представляваща мораторна лихва за периода от 24.03.2011г. до 24.03.2014г. ОСЪЖДА ОБЩИНА НЕСЕБЪР с Код по БУЛСТАТ 000057122, със седалище и адрес: ***, представлявано от Кмета Н.Д., ДА ЗАПЛАТИ на „М.Д.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, офис 1, представлявано от управителя ****** сумата в размер на 2 700,59 лв. (две хиляди и седемстотин лева и 59 ст.), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2015
Гражданско дело № 733/2015
Решение 72/18.06.2015г.: ОТМЕНЯВА Решение № 18 от 18.02.2015г., постановено по гр. дело № 324 / 2014г. по описа на Районен съд - Несебър, в частта, с която съдът се е произнесъл по мораторната лихва, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ претенцията на „М.Д.Б.“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** – 63, офис 1, представлявано от управителя Ричард Кеъри Еймс ПРОТИВ О.Н. Булстат 000057122, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от кмета Н.Д., за присъждане на сумата от 3902,72 лева, представляваща мораторна лихва за периода от 24.03.2011г. до 24.03.2014г. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите му части. ОСЪЖДА О.Н. Булстат 000057122, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от кмета Н.Д., ДА ЗАПЛАТИ на „М.Д.Б.“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** – 63, офис 1, представлявано от управителя ****** сумата от 662,41 лева – разноски по делото. ОСЪЖДА „М.Д.Б.“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:*** – 63, офис 1, представлявано от управителя Ричард Кеъри Еймс ДА ЗАПЛАТИ на О.Н. Булстат 000057122, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от кмета Н.Д., сумата от 826,37 лева – разноски по делото, включително и юрисконсултски възнаграждения. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС с касационна жалба в едномесечен срок от връчване препис от решението на страните.
В законна сила от 26.10.2015г.
87 Гражданско дело No 812/2014, III състав Искове по КТ СОХО-БРИДЖ ООД М.Й.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „С.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к-с „*******, представлявано от управителя А.П.П., иск за осъждането на М.Й.И. с ЕГН **********,***, да му заплати сумата в размер на 610 лв. (шестстотин и десет лева), представляваща брутно трудово възнаграждение за неспазен срок на предизвестие, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното заплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 26.10.2015
Гражданско дело № 1198/2015
Решение ІІ-95/26.10.2015г.: ОТМЕНЯВА решение № 52 от 22.04.2015 г. по гр.д.1198/2015 г. по описа на Несебърски районен съд, И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА М.Й.И., ЕГН **********,***, да заплати на „С." ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к-с „А............, сумата от 610 лв (шестстотин и десет лева], представляваща обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение между страните, ведно със законната лихва върху главницата от 610 лв, считано от 19.09.2014 г. – датата на завеждане на иска, до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА М.Й.И., ЕГН **********,***, да заплати на „С." ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к-с „Амара Бутик" № 2А-23, сумата от общо 435 лв (четиристотин тридесет и пет лева], представляваща съдебно деловодни разноски за двете инстанции. Решението не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.280, ал.2, т.3 от ГПК.
В законна сила от 26.10.2015г.
88 АНД No 532/2015, VI състав По ЗД по пътищата Ц.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.9.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-000659 от 22.04.2015г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Ц.П.В., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 315, ал. 2, пр. 1 вр с чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ за извършено нарушение на чл. 315, ал. 1 от КЗ й е наложено наказание „глоба” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено
В законна сила от 26.10.2015г.
89 НОХД No 814/2015, VI състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.Н. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 9.10.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.Н.Н.- родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неосъждана, неомъжена, с висше образование, безработна, ЕГН:**********, за ВИНОВНА в това, че на 02.08.2012 год. в търговски обект, находящ се в базар „*****" в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, без съгласието на притежателя на изключителното право, използва в търговската си дейност като предлага за продажба, стоки с наименование на марките „LOUIS VUITTON” /Луис Витон/, „PRADA” /Прада/, „CHANEL"/ Шанел/, „МАЯС JACOBS" /Марк Джейкъбс/, „OMEGA" /Омега/, „VACHERON CONSTANTIN" /Вачерон Константин/, „BREITLING" /Брейтлинг/, „РАТЕК PHILIPPE GENEVE" /Патек Филип Дженев/, „RADO” /Радо/, „HUBLOT” /Хублот/, „ROLEX” /Ролекс/, „FRANCK MULLER” /Франк Мюлер/, „POLICE” /Полийс/, без правно основание, както следва: - дамски чанти с надпис «Louis Vuitton” /Луис Витон/- 115 бр. х 275.00/двеста седемдесет и пет/ лева за брой, на обща стойност 31 625 /тридесет и една хиляди, шестстотин двадесет и пет/ лева, на стойност като оригинал 115 бр. х 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лв. за брой, на обща стойност 31 625 /тридесет и една хиляди и шестстотин двадесет и пет лева/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Louis Vuitto” /Луис Витон/; - дамски чанти с надпис „Prada" /Прада/- 58 бр. х 415.00 /четиристотин и петнадесет/ лева за брой, на обща стойност 24 070 /двадесет и четири хиляди и седемдесет лева/ лева, на стойност като оригинал 58 бр. х 415.00/четиристотин и петнадесет/ лева за брой, на обща стойност 24 070 /двадесет и четири хиляди и седемдесет лева /лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Prada" /Прада/; - дамски чанти с надпис „Chanel” /Шанел/ - 14 бр. х 420.00 /четиристотин и двадесет/ лева за брой, на обща стойност 5 880 /пет хиляди осемстотин и осемдесет/ лева, на стойност като оригинал 14 бр. х 420.00 /четиристотин и двадесет/ лева за брой, на обща стойност 5 880 /пет хиляди, осемстотин и осемдесет/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Chanel” / Шанел/; - дамски чанти с надпис „Marc Jacobs” /Марк Джейкъбс/- 4 бр. х 245.00 /двеста четиридесет и пет/ лева за брой, на обща стойност 980.00 /деветстотин и осемдесет/ лева, на стойност като оригинал 4 бр. х 245.00 /двеста четиридесет и пет/ лв. за брой, на обща стойност 980.00 /деветстотин и осемдесет/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Marc Jacobs" /Марк Джейкъбс/; - дамски портмонета с надпис „Louis Vuitton” /Луис Витон/ 50 бр. х 105.00 /сто и пет/ лева за брой, на обща стойност 5 250 /пет хиляди двеста и петдесет/ лева, на стойност като оригинал 50 бр. х 105.00 /сто и пет/ лв. за брой, на обща стойност 5 2504 /пет хиляди двеста и петдесет/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Louis Vuitton” /Луис Витон/; - дамски портмонета с надпис „Prada” /Прада/ 17 бр. х 139.00 /сто тридесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 2 363 /две хиляди триста шестдесет и три/ лева, на стойност като оригинал 17 бр. х 139.00 /сто тридесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 2 363.00 /две хиляди триста шестдесет и три/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Prada” /Прада/; - дамски портмонета с надпис „Chanel” /Шанел/- 16 бр. х 149.00 /сто четиридесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 2 384.00 /две хиляди триста осемдесет и четири / лева, на стойност като оригинал 16 бр. х 149.00 /сто четиридесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 2 384.00 /две хиляди триста осемдесет и четири/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Chanel” /Шанел/; - часовници с надпис „Omega" /Омега/- 8 бр. х 250.00 /двеста и петдесет/ лева за брой, на обща стойност 2 000.00 /две хиляди/ лева, на стойност като оригинал 8 бр. х 3800 /три хиляди и осемстотин/ лева за брой, на обща стойност 30 400.00 /тридесет хиляди и четиристотин/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Omega” /Омега/; - часовници с надпис „Vacheron Constantin” /Вачерон Константин/- 2 бр. х 290.00 /двеста и деветдесет/ лева за брой, на обща стойност 580.00 /петстотин и осемдесет/ лева, на стойност като оригинал 2 бр. х 21 500 /двадесет и една хиляди и петстотин/ лева за брой, на обща стойност 43 000.00 /петстотин четиридесет и три хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Vacheron Constantin” /Вачерон Константин/; - часовници, с надпис «Breitling" / Брейтлинг/- 46 бр. х 299.00 /двеста деветдесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 13 154.00 /тринадесет хиляди седемстотин петдесет и четири/ лева, на стойност като оригинал 46 бр. х 3600.00 /три хиляди и шестстотин/ лева за брой, на обща стойност 165 600 /сто шестдесет и пет хиляди и шестстотин/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка «Breitling" / Брейтлинг/; - часовници с надпис „Patek Philippe Geneve" /Патек Филип Дженев/ - 7 бр. х 285.00 /двеста осемдесет и пет/ лв. за брой, на обща стойност 1 995.00 /хиляда деветстотин деветдесет и пет/ лева, на стойност като оригинал 7 бр. х 15 000 /петнадесет хиляди/ лв. за брой, на обща стойност 105 000.00 /сто и пет хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Patek Philippe Geneve” /Патек Филип Дженев/; - часовници с надпис „Rado" /Радо/ 10 бр. х 300.00 /триста/ лв. за брой, на обща стойност 3 000.00 /три хиляди/ лева, на стойност като оригинали 10 бр. х 1600 /хиляда и шестстотин/ лева за брой, на обща стойност 16 000.00 /шестнадесет хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Rado” /Радо/; - часовници с надпис "Chanel" / Шанел/- 32 бр. х 399 / триста деветдесет и девет/ лв. за брой, на обща стойност 12 768 / дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем/ лева, на стойност Като оригинали 32 бр. х 559 / петстотин петдесет и девет/ лв. за брой, на обща стойност 17888 / седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева ,означени със знак сходен на регистрираната марка «Chanel" / Шанел/; - часовници с надпис „Hublot” /Хублот/- 7 бр. х 275 /двеста седемдесет и пет/ лева за брой, на обща стойност 1 925 /хиляда деветстотин двадесет и пет/ лева на стойност като оригинали 7 бр. х 11 000.00 /единадесет хиляди/ лева за брой, на обща стойност 77 000 /седемдесет и седем хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Hublot" /Хублот/; - часовници с надпис „Rolex” /Ролекс/- 29 бр. х 399.00 /триста деветдесет и девет/ лева за брой, на обща стойност 11 571.00 /единадесет хиляди петстотин седемдесет и един/ лева, на стойност като оригинали 29 бр. х 14000.00 /четиринадесет хиляди/ лева за брой, на обща стойност 406 000.00 /четиристотин и шест хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Rolex” /Ролекс/; - часовници с надпис „Franck Muller” /Франк Мюлер/- 4 бр. х 280.00 /двеста и осемдесет/ лева за брой, на обща стойност 1 120.00 /хиляда сто и двадесет/ лева, на стойност като оригинали 4 бр. х 18000.00 /осемнадесет хиляди/ лева за брой, на обща стойност 72 000.00 /седемдесет и две хиляди/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Franck Muller” /Франк Мюлер/; - слънчеви очила с надпис „Prada" /Прада/- 19 бр. х 480.00 /четиристотин и осемдесет/ лева за брой, на обща стойност 9 120.00 /девет хиляди сто и двадесет/ лева, на стойност като оригинали 19 бр. х 480.00 /четиристотин и осемдесет/ лева за брой, на обща стойност 9 120.00 /девет хиляди сто и двадесет/ лева, означени със знак, сходен на регистрираната марка „Prada” /Прада/; - слънчеви очила с надпис "Chanel” /Шанел/ - 15 бр. х 495.00 /четиристотин деветдесет и пет/ лева за брой, на обща стойност 7 425.00 /седем хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева, на стойност като оригинали 15 бр. х 495.00 /четиристотин
Д.Н.Н.
Мотиви от 19.10.2015г.
В законна сила от 26.10.2015г.
90 АНД No 1136/2015, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Р.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 9.10.2015г.
ПРИЗНАВА М.Р.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, охранител в хотел ************”, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2015 год., около 01.00 часа в к.к. „Слънчев бряг, в близост до Автогарата, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 2.995 грама със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.30 % на стойност 17.97 лева, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354 а, ал.5, вр. ал.3, т. 1, предл.първо от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (триста) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – коноп /канабис марихуана/ с нето тегло 2.995 грама със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.30 % , изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – един брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия М.Р.М. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 44.17 лв. (четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Р.М.
Мотиви от 13.10.2015г.
В законна сила от 26.10.2015г.
91 АНД No 1137/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.Ж. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.10.2015г.
ПРИЗНАВА А.Г.Ж., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2015г., около 13.35 часа по път ІІІ-9061, община Несебър, пред входа на гаража на транспортна фирма „Перота”, посока с.Тънково- гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Астра”, с ДК №....., без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 14-0769-003566/27.10.2014г. на Началник група при сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Бургас, влязло в сила на 31.12.2014г.- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 (ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН) ЛЕВА в полза на Държавата.
А.Г.Ж.
Мотиви от 26.10.2015г.
В законна сила от 26.10.2015г.
92 ЧНД No 1448/2015, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Б.В.Б.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.10.2015г.
Съобразявайки горните обстоятелства, съдът счита, че не са налице предпоставките на чл.65, ал.1 от НПК за изменение на взетата по отношение на обвиняемия Б. на мярка за неотклонение “Задържане под стража” в по-лека такава, поради което и на основание чл. 65, ал. 1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : № 516 ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Б.В.Б. СТОЙКОВ с ЕГН **********- обвиняем по ДП № ЗМ-304-1615/2015 г. по описа на РУП – Несебър мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 3- дневен срок от днес. НАСРОЧВА делото в случай на жалба и протест пред въззивния съд на 27.10.2015г. от 11,00ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР

Резултат от въззивна инстанция: Изменя
Определение от 27.10.2015
Наказателно дело № 1069/2015
ОТМЕНЯВА протоколно определение от 20.10.2015 г., с което е потвърдена взета по ДП ЗМ-304-1615/2015 г. по описа на РУП – Несебър спрямо Б.В.Б. мярка за неотклонение „задържане под стража“ и вместо него П О С Т А Н О В Я В А: ВЗЕМА спрямо обвиняемия Б.В.Б. мярка за неотклонение „домашен арест“, която да бъде изпълнявана на адрес:***. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.10.2015г.
93 НОХД No 1571/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 27.10.2015г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1571/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв. А.А. – защитник на обвиняемия, и обвиняемият И. Анатолиевич С. споразумение, съгласно което: Обвиняемият И. АНАТОЛИЕВИЧ С. – роден на *** год. в Русия, живущ ***, вилна зона „Ч.Ч.” 1, руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, ел.инженер, ЛНЧ:**********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 25.10.2015, около 16.20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, к-с.”Черно море” срещу х-л „Жасмин” управлявал МПС- л.а. „Фолксваген” модел „Мултиван” с рег№ ..... с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.57 промила установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер” 7410+ с фабричен № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия И. Анатолиевич С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия И. Анатолиевич С. е било отнето по административен ред, считано от 25.10.2015 г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1571/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
И.А.С.
В законна сила от 27.10.2015г.
94 АНД No 174/2015, VI състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 07 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.10.2015г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на „Б.У.Р.” ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление ***, наказателно постановление № 22 от 24.02.2015г., издадено от Началника на отдел „МДТ” при Община Несебър, с което на жалбоподателя на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 28.10.2015г.
95 АНД No 276/2015, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.6.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36453/24.02.2015 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на „Б.т.к." ЕАД (БТК) е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв. за нарушение на чл. 127, ал. 3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36453/24.02.2015 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на „Б.т.к." ЕАД (БТК) е наложена имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лв. за нарушение на чл. 113, ал.2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Решението може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2015
Наказателно дело № 1540/2015
В законна сила от 28.10.2015г.
96 АНД No 509/2015, I състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 88 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.10.2015г.
НП-измененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025110 / 09.02.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което на „И.8.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя И.Р.Т., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 000 лв. (две хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.10.2015г.
97 АНД No 536/2015, IV състав По ЗД по пътищата Н.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 15.9.2015г.
ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 536/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване пред АС- Бургас в седмодневен срок от уведомяването на жалбоподателя.
В законна сила от 28.10.2015г.
98 АНД No 797/2015, I състав Административни дела Х.Н.Х. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000289/11.06.2015 г. на и.д.Началник Областен Отдел ”АА” гр.Бургас /определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което за нарушение на чл.31, ал.1т.8 от Наредба №34 от 06.12.1999г. на Министъра на транспорта на основание чл. чл.93 ал.2 от Закона за автомобилните превози е наложено на Х.Н.Х., ЕГН:********** с адрес: *** административно наказание,: „глоба” в размер на 500 лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.12.2015
Наказателно дело № 2284/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 340/13.10.2015г. постановено по НАХД № 797/2015г. на Районен съд Несебър.
В законна сила от 28.10.2015г.
99 АНД No 1276/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 15.10.2015г.
на основание чл. 250, ал.1, т.1 вр. чл. 24, ал.1, т.3 от НК, Несебърският районен съд РАЗПОРЕДИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НАХД № 1276/2015 г. по описа на РС- Несебър, водено срещу К.Т.Д., ЕГН **********, за това, че на 25.06.2009 г. в гр. Несебър, в клон на „Уникредит Булбанк” АД, съзнателно се ползвал от неистински официален документ- анекс към договор за банков кредит № 1/25.06.2009 г., с цел предоговаряне на условията по креди, сключен на 07.02.2007 г., като за самото му съставяне не може да му се търси наказателна отговорност- престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал.1 от НК. ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Д. по ДП № 14-2464/2014 г. по описа на РУП- Несебър мярка за неотклонение „Подписка”. Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок от връчването на страните.
В законна сила от 28.10.2015г.
100 НОХД No 786/2014, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.И.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 2.7.2015г.
ПРИЗНАВА Ц.И.Т., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, живее на семейни начала, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление в периода от 21.03.2012г. до 03.04.2012г., в курортен комплекс „Слънчев бряг, община Несебър, присвоил чужди движими вещи, както следва: -На 21.03.2012г. противозаконно присвоил чужда движима вещ- винтоверт марка „Бош” със сериен № ****** на стойност 190.00 лева, собственост на „М.9.” ЕООД, представлявано от М.В.М. ***, който владеел; -На 03.04.2012г. противозаконно присвоил чужда движима вещ- преносим компютър, марка „Пакърд Бел MS 2285” на стойност 924,14 лева, собственост на К.Г.К., живущ в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, който владеел, като общата стойност на присвоените вещи възлиза на сумата от 1114,14 лв. (хиляда сто и четиринадесет лева и четиринадесет стотинки), поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА Ц.И.Т., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, живее на семейни начала, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление в курортен комплекс „Слънчев бряг, община Несебър, комплекс „Стария възел” бл.1, вх.1, ет.4 от апартамент № 24, отнел чужди движими вещи, както следва: -На 03.04.2012г. – 1 брой винтоверт марка „Бош” на стойност 185.00 лева от владението и без съгласието на К.Г.К., живущ в курортен комплекс „Слънчев бряг, община Несебър; -На 04.04.2012г. – 1 брой телевизор марка „Филипс” с размер 32 инча на стойност 573.68 лева и 1 брой монитор, марка „Ел Джи” 17 инча, на стойност 84.68 лева от владението и без съгласието на П.А.П., живущ в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър с намерението противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 843.36 лв. (осемстотин четиридесет и три лева и тридесет и шест стотинки), поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Ц.И.Т. с посочена по-горе самоличност ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното общо наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТХВЪРЛЯ предявения от „М.9.” ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, мотел „******” № 3, общ.Несебър, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.В.М., граждански иск против подсъдимия Ц.И.Т. за сумата в размер на 190.00 лева, представляваща причинени имуществени вреди, в резултат на извършеното на 21.03.2012г. престъпление по чл. 206, ал.1, вр. чл 26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН ОТХВЪРЛЯ предявените от К.Г.К., с ЕГН ********** *** граждански искове против подсъдимия Ц.И.Т. за сумата от 1114.14 лева, представляваща причинени имуществени вреди, в резултат на извършени на 03.04.2012г. престъпления по чл. 206, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и за сумата от 185.00 лева, представляваща причинени имуществени вреди, в резултат на извършено на 03.04.2012г. престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОТХВЪРЛЯ предявения от П.А.П., с ЕГН ********** *** Свети Кирил и Методий № 51а, общ.Несебър граждански иск против подсъдимия Ц.И.Т. за сумата в размер на 573.68 лева и за сумата от 84.68 лева, представляваща обезщетение от причинени имуществени вреди, в резултат на извършено на 03.04.2012г. престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ искането на „М.9.” ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, мотел „******” № 3, общ.Несебър, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.В.М., К.Г.К. и П.А.П. за осъждането на подсъдимия Ц.И.Т. да им заплати сумата общо в размер на 4000 лева, представляваща разноски за заплатено адвокатско възнаграждение като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Ц.И.Т. с със снета самоличност да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 53.40 лв. /петдесет и три лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.
Ц.И.Т.
Мотиви от 3.8.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 29.10.2015
Наказателно дело № 831/2015
ИЗМЕНЯ Присъда № 31 от 02 юли 2015г. по НОХД 786/2014г на Районен съд гр. Несебър в частта, с която е отхвърлено искането за осъждане на подсъдимия за заплащане на направените разноски от частните обвинители за адвокатски хонорар на повереника, като вместо това постановява: ОСЪЖДА подсъдимия Ц.И.Т., ЕГН ********** да заплати на частния обвинител К.Г.К. ЕГН ********** сумата 1000 / хиляда / лева представляваща разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.И.Т., ЕГН ********** да заплати на частния обвинител П.А.П. ЕГН ********** сумата 1000 / хиляда / лева представляваща разноски за адвокатски хонорар. На основание чл.189 ал.З НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.И.Т., ЕГН ********** да заплати на частните обвинители К.Г.К. ЕГН ********** и П.А.П. ЕГН ********** по 300 / триста / лева представляващи разноски за адвокатски хонорар на повереника пред въззивната инстанция. ОТХВЪРЛЯ искането на гражданския ищец „М.9." ЕООД представлявано от М.В.М. , за осъждане на подсъдимия Т. , да заплати сумата от 300/ триста / лева, представляваща разноски за адвокатски хонорар на повереника пред въззивната инстанция В останалата част потвърждава присъдата. Решението е окончателно. На основание чл. 340, ал. 2 от НПК да се изпрати писмено съобщение на страните за изготвяне на въззивното решение.
В законна сила от 29.10.2015г.
101 АНД No 491/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.З.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.10.2015г.
ПРИЗНАВА В.З.Д., родена на ***г***, българка, българска гражданка, основно образование, ученичка в 12-ти клас, неомъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 19.08.2014г., около 23.30 часа в к.к. „Слънчев бряг”, на централната алея срещу хотел „*****” без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП държала високорискови наркотични вещества- метамфетамин с общо нето тегло 0.051 грама със съдържание на основния наркотично действащ компонент – метамфетамин 0.30 % на стойност 1.28 лева; амфетамин и кофеин с общо нето тегло 0.184 грама със съдържание на основния наркотично действащ компонент – амфетамин 20.20% на стойност 5.52 лева и коноп с общо нето тегло 0.061 грама, със съдържание на основния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 6.10 % на стойност 0.37 лева, като всичко е на обща стойност 7.17 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.75, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- наркотични вещества, изпратени с протокол № 1366/25.09.2014г. и писмо до ЦМУ № 30716 от 25.09.2014г., като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: два броя пликове с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Д. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените разноски в размер на 96,38лв./деветдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки/лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.З.Д.
Мотиви от 4.11.2015г.
В законна сила от 29.10.2015г.
102 НОХД No 1574/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Д.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1574/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв. А.Ж. ***, служебен защитник на подсъдимата С.Д.Б., със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА С.Д.Б.- родена на *** год. в гр.Русе, живуща ***, българка, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, основно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 11.08.2015 г. в КК "Слънчев бряг", общ.Несебър, обл.Бургаска, на плажната ивица пред хотел „Викинг”, направила опит да отнеме чужди движими вещи- дамска чанта марка „Bershka" на стойност 31.50лв., червено дамско портмоне на стойност 16.66 лв., пръстен от жълт метал на стойност 4.50 лв., сребърен пръстен проба 925 с четири камъка на стойност 5.20 лв., сребърен синджир с кръгла плетка и сребърна висулка „сърце" на стойност 6.30 лв., 1 бр. банкнота от 20 лева, 1 бр. банкнота от 2 лева, мобилен телефон „Айфон 5 Ес" с ИМЕЙ № 35205065723669 на стойност 805.00 лв., собственост на Р.Р.Х., мъжки портфейл от естествена кожа на стойност 28.22 лв., 2 бр. банкноти от 20 лева, мобилен телефон марка „Самсунг” модел Ес 4/GT19505 с ИМЕЙ № 357634054663799 на стойност 534.88 лв., собственост на С.И.С., мъжки портфейл от естествена кожа на стойност 26.64 лв., 1 бр. банкнота от 5 лв. 1 бр. банкнота от 2 лв. и 1 бр. банкнота 1 щатски долар на стойност 1.76 лв., мобилен телефон „Леново" модел А536 с ИМЕЙ№ 865660020021114 на стойност 193.56 лв., всичко на обща стойност 1723.22 лв. / хиляда седемстотин двадесет и три лева и 22 ст./, от владението на Р.Р.Х., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, вр. чл.18, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки: - «Задължителна регистрация по настоящ адрес» за срок от 7 /седем/ месеца при периодичност на явяването 2 /два/ пъти седмично; - «Задължителни периодични срещи с пробационен служител» за срок от 7 /седем/ месеца. - «Включване в курсове за професионална квалификация» за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата С.Б. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, направените по делото разноски в размер на 35.00 /тридесет и пет лева/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1574/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.Д.Б.
В законна сила от 29.10.2015г.
103 НОХД No 1581/2015, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.А.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 29.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1581/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.Д.П. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия П.А.П. споразумение, съгласно което: Обвиняемият П.А.П., роден *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, разведен, с основно образование, строител на частно, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че през месец февруари 2010 год. в гр.Несебър, обл.Бургаска, кв.”Ч........... УПИ-ІІІ от апартамент в новострояща се сграда, чрез използване на техническо средство- ключ, е отнел чужди движими вещи: ударно пробивна машина „Бош” на стойност 540лв.; ъглошлайф „Бош” на стойност 315.00лв.; електрически трион „Спарки” на стойност 72.00лв.; винтовер (неустановена марка) на стойност 31.00лв., всички вещи на обща стойност 958.00лв. /деветстотин петдесет и осем/ лева от владението и без съгласието на А.И.Б. от гр.Мадан, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са били възстановени в пълен размер, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия П.А.П. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 30,00 лв. (тридесет) лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1581/2015 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране.
П.А.П.
В законна сила от 29.10.2015г.
104 НОХД No 1585/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Т.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 29.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1585/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Н. ***- защитник на подсъдимия П.Т.К. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият П.Т.К.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2015 год, около 22.30 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл.Бургаска, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, ал.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.2, вр. с Приложение №1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични съгласно чл.3, ал.1 от „Списък 1 растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение №1, а именно: - 1бр. сгъвка съдържаща коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.00% и нетно тегло 0.264 грама на стойност 1.58лв.; - 1бр. сгъвка съдържаща коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.00% и нетно тегло 0.285 грама на стойност 1.71лв.; - 1бр. сгъвка съдържаща коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.00% и нетно тегло 0.322 грама на стойност 1.93лв.; - 1бр. сгъвка съдържаща коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.00% и нетно тегло 0.356 грама на стойност 2.13лв.; - 1бр. плик съдържащ коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.00% и нетно тегло 17.739 грама на стойност 106.43лв., всичко с общо тегло 18,966 грама, всичко на обща стойност 113.78лв. (сто и тринадесет лева и седемдесет и осем) стотинки, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА, последната платима в полза на Държавата. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален «Строг» режим на изтърпяване на наказанието Лишаване от свобода в Затвор. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: опаковките, в които са се намирали накротичните вещества, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, които да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият П.Т.К. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, сумата от 54,17 лв. (петдесет и четири лева и седемнадесет стотинки), представляваща направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1585/2015г. по описа на РС – гр.Несебър. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на споразумението, съдът като взе предвид, че деянието е извършено в изпитателния срок по Присъда по НОХД № 2082/2015 г. по описа на РС- Бургас, на основание чл.68, ал.1 от НК О П Р Е Д Е Л И : ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД № 2082/2015 г. по описа на РС- Бургас, а именно Лишаване от свобода за срок от четири месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
П.Т.К.
В законна сила от 29.10.2015г.
105 Гражданско дело No 990/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФЮЧЪР ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 9.7.2015г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Ф.Д. ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. „Слънчев бряг - Запад”, централна алея, хотел „С.”, не дължи на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, сумата от 7195.05 лева, представляваща цена на допълнително начислена електроенергия за периода 23.06.2014 г.- 04.08.2014 г., за която сума има издадена данъчна фактура № 1122498658/13.11.2014 г. ОСЪЖДА „Е.Б.Е.” АД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление:*** да заплати на Ф.Д. ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. „Слънчев бряг - Запад”, централна алея, хотел „С.” сумата от 287.80 лв., представляваща направените по делото разноски за платена държавна такса. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2015
Гражданско дело № 1622/2015
Решение 131/30.10.2015г.: ПОТВЪРЖДАВА решение № 101 / 09.07.2015 год. по гр.д. № 990 / 2014 год. по описа на Несебърския районен съд . ОСЪЖДА „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:*** да заплати на Ф.Д. ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. „Слънчев бряг - Запад”, централна алея, хотел „С.”, направените пред въззивния съд разноски в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ - за заплатено адвокатско възнаграждение . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2015г.
106 АНД No 137/2015, VI състав По ЗД по пътищата М.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 2.6.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-000098 от 12.02.2015 г., издадено от Началника на РУ – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на М.П.А., ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2015
Наказателно дело № 1248/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 167/02.06.2015г. постановено по АНД№137/2015г. по описа на Районен съд - Несебър
В законна сила от 30.10.2015г.
107 АНД No 542/2015, II състав По ЗД по пътищата П.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХДело № 542/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 30.10.2015г.
108 НОХД No 561/2015, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.А.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 16.7.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 28.06.2015г. около 16.00 часа в к.к. „Слънчев бряг” в района на къща „***”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, в джоба на якето си държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, „Списък І растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение № 1, а именно – амфетамин със съдържание 19.20 % теглови процента с нето тегло 0.089 грама на стойност 2.23 лева; амфетамин със съдържание 17.00 % тегловни процента с тегло 0.288 грама на стойност 7.2 лева или общо амфетамин с общо тегло 0.377 грама на стойност 9.43 лева, определена според Приложение № 2 към член единствен в Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената за наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физико- химична експертиза № 299 от 01.07.2015г. по описа на БНТЛ Бургас – поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП, го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затвор, както и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НПК в полза на Държавата два броя опаковки и остатък от амфетамин, предаден с приемо-предавателен протокол № 1652 от 2.07.2015г. на ЦМУ- София, които да бъдат унищожени след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият да заплати в полза на Държавата сумата от 54.17 лева, представляващи направените съдебно деловодни разноски. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Н.А.М.
Мотиви от 12.8.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 30.10.2015
Наказателно дело № 776/2015
на основание чл.337, ал.1, т.1 и т.2 НПК, Бургаският окръжен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ присъда № 34 от 16.07.2015 г., постановена по н.о.х.д.№ 561/2015 г. на Несебърския районен съд, като ПРЕКВАЛИФИЦИРА деянието на подсъдимия Н.М. в престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.З, предл.второ, т.1 НК и НАМАЛЯВА наказанието, като вместо лишаване от свобода за срок от една година и глоба в размер на две хиляди лева, налага наказание глоба в размер на 1000 (хиляда) лева. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.10.2015г.